ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 293

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
16. srpna 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1356 ze dne 30. června 2021, kterým se Švédsku povoluje uplatnit prodloužení některých dob uvedených v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 4608)

1

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1357 ze dne 30. června 2021, kterým se Slovinsku povoluje uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 4628)

5

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1358 ze dne 30. června 2021, kterým se Slovensku povoluje uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 4629)

8

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1359 ze dne 30. června 2021, kterým se Německu povoluje prodloužit některé doby stanovené v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 4638)

10

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1360 ze dne 30. června 2021, kterým se Nizozemsku povoluje prodloužit některé doby stanovené v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 4640)

14

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1361 ze dne 30. června 2021, kterým se Řecku povoluje uplatnit prodloužení doby stanovené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 4650)

17

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1362 ze dne 30. června 2021, kterým se Irsku povoluje uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 4736)

19

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1363 ze dne 8. července 2021, kterým se Finsku uděluje povolení prodloužit některé doby stanovené v článcích 2, 16 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 4976)

22

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1364 ze dne 9. července 2021, kterým se Polsku uděluje povolení prodloužit některé doby stanovené v článcích 9, 10 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 (oznámeno pod číslem C(2021) 5030)

28

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1365 ze dne 11. srpna 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého chorvatským ministerstvem zdravotnictví povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 5929)

32

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Předpis OSN č. 142 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska montáže pneumatik [2021/1366]

34

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/1


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1356

ze dne 30. června 2021,

kterým se Švédsku povoluje uplatnit prodloužení některých dob uvedených v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 4608)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 2 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021. Ustanovení čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení prodlužuje platnost odpovídajícího vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (2), která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

(3)

Dopisem ze dne 6. května 2021 předložilo Švédsko odůvodněnou žádost o povolení prodloužit některé doby uvedené v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) 2021/267. Švédsko poskytlo dodatečné informace na podporu své žádosti dopisem ze dne 20. května 2021.

(4)

Dopisem ze dne 27. května 2021 omezilo Švédsko rozsah své odůvodněné žádosti.

(5)

Ve své odůvodněné žádosti Švédsko žádá zaprvé o povolení prodloužit dobu mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 uvedenou v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o šest měsíců pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3, zadruhé o povolení prodloužit mezi 1. zářím 2020 do 30. června 2021 uvedenou v čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení o šest měsíců a nakonec o povolení prodloužit doby 10 měsíců uvedené v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) 2021/267 o šest měsíců, pokud jsou použitelné pouze na dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 nebo prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

(6)

Podle informací, které Švédsko poskytlo, nebude dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 a prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče ve Švédsku pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která přijalo za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(7)

V rámci těchto opatření, která by podle Švédska měla výrazně snížit kapacitu pro školení řidičů do konce roku, omezilo Švédsko maximální počet osob, které mohou být současně přítomny na pravidelném školení, na osm. Podle tohoto členského státu povede toto opatření zřejmě k nedostatečné kapacitě pro školení řidičů a v důsledku toho i k nemožnosti obnovit platnost všech osvědčení odborné způsobilosti, jejichž platnost by skončila mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

(8)

Podle informací poskytnutých Švédskem bude třeba v období od 1. března do 31. prosince 2021 obnovit v tomto členském státě téměř polovinu platných osvědčení odborné způsobilosti (85 000 z celkového počtu 190 000). V důsledku opatření přijatých k omezení šíření onemocnění COVID-19 však má být kapacita školení podle předběžného odhadu švédských orgánů omezena na přibližně 4 000 až 6 000 osob měsíčně.

(9)

I přes plné tempo i maximální možnou kapacitu školení by však každý měsíc nebyly podle Švédska schopny absolvovat požadované pravidelné školení tisíce řidičů. Kromě toho je pravděpodobné, že tyto odhady ovlivní vysoký počet školitelů a řidičů v pracovní neschopnosti, kterým Švédsko neumožňuje účastnit se pravidelných školení, pokud mají jakékoliv příznaky onemocnění COVID-19.

(10)

Podle informací poskytnutých Švédskem nemohlo být v březnu 2021 z důvodu omezení kapacity vydáno nejméně 1 000 osvědčení odborné způsobilosti, v dubnu 2021 pak nebylo možné vydat nejméně 5 000 těchto osvědčení. Očekává se, že tento počet bude v následujících měsících dále stoupat, neboť množství osvědčení odborné způsobilosti, která je třeba obnovit, prudce roste. Podle odhadů švédských orgánů by v červenci 2021 měla skončit platnost 9 500 osvědčení odborné způsobilosti, což je odhad, který nezohledňuje osvědčení, jejichž platnost již byla prodloužena na základě nařízení (EU) 2020/698 nebo nařízení (EU) 2021/267. V důsledku toho Švédsko neočekává dostatečnou kapacitu odborné přípravy pro obnovení všech osvědčení odborné způsobilosti, jimž končí platnost.

(11)

Situace je obzvláště problematická, pokud jde o pravidelné školení řidičů s platným osvědčením odborné způsobilosti pro přepravu zboží, kteří jsou držiteli řidičského průkazu skupiny C1, C1+E, C nebo C+E. Podle informací poskytnutých Švédskem mnozí z těchto řidičů získali osvědčení odborné způsobilosti jako získané právo podle článku 4 směrnice 2003/59/ES. V souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice 2003/59/ES Švédsko rozhodlo, že první kurz pravidelného školení podle směrnice budou muset dotčení řidiči absolvovat po sedmi letech. V důsledku tak mnohá osvědčení odborné způsobilosti získaná jako získané právo měla pozbýt platnosti a v září 2016 byla obnovena na období pěti let. Jejich platnost tudíž skončí v září 2021.

(12)

Podle informací poskytnutých Švédskem se tento členský stát stále nachází uprostřed třetí vlny pandemie COVID-19. Kromě toho probíhá očkování v mnoha částech Švédska pomaleji, než se čekalo. Ke dni 19. května 2021 obdrželo 40,7 % obyvatelstva první dávku, druhou dávkou pak bylo naočkováno pouze 12,6 % obyvatel. Není tedy jasné, kdy dojde ke zlepšení situace, kdy budou zrušena nebo zmírněna opatření přijatá s cílem zabránit šíření onemocnění COVID-19 a kdy se v důsledku toho může kapacita odborné přípravy navrátit do normálního stavu.

(13)

Na základě stávajícího plánu vypracovaného švédským úřadem pro veřejné zdraví by omezení na osm osob, které se mohou shromažďovat uvnitř budov, mělo být po stabilizaci situace v souvislosti s COVID-19 zmírněno s tím, že se uvedený počet zvýší na 50 osob. Stále však neexistuje datum, kdy by k tomuto rozvolnění mohlo dojít, neboť to bude záviset na vývoji pandemie ve Švédsku. Kromě toho by i přes toto rozvolnění nadále nebylo možné obnovit kapacitu odborné přípravy, neboť některá školicí zařízení obvykle pořádá kurzy pro přibližně 300 osob.

(14)

Švédsko má za to, že se potýká s nedostatkem řidičů s osvědčením odborné způsobilosti. Podle Švédska 49 % švédských dopravních podniků v nedávném průzkumu uvedlo, že mají problémy s náborem řidičů. Zatímco omezení platná ve Švédsku ztěžují školení nových řidičů, existuje také riziko, že Švédsko bude čelit značnému nedostatku řidičů v případě, že jejich osvědčení odborné způsobilosti nebude možné dále prodloužit.

(15)

Na základě informací poskytnutých Švédskem je nezbytné prodloužit doby 10 měsíců uvedené v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) 2021/267, aby se zajistilo, že Švédsko bude mít kapacitu k provádění všech nezbytných pravidelných školení. Švédsko se však domnívá, že není třeba prodlužovat doby 10 měsíců uvedené ve zmíněných článcích, pokud se vztahují na pravidelná školení a vydání osvědčení o nich, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 a na prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče, která by jinak uplynula v novém prodlouženém období mezi 1. červencem 2021 a 31. prosincem 2021.

(16)

Podle Švédska je žádost o prodloužení maximální přípustné doby šesti měsíců zapříčiněna výše popsaným velmi výrazným skluzem při pořádání pravidelných školení. Počet osvědčení odborné způsobilosti, která je ještě zapotřebí obnovit, je mnohem vyšší než obvykle a Švédsko nepředpokládá návrat k běžně očekávaným počtům před koncem roku. Podle tohoto členského státu se navíc v podzimním období očekává vysoká poptávka po pravidelných školeních.

(17)

Podle Švédska je rozsah pravidelných školení 35 hodin, přičemž drtivá většina řidičů, kteří jsou držiteli osvědčení odborné způsobilosti ve Švédsku, si tato školení dělí na pět různých částí. Převážná většina řidičů, jejichž osvědčení je třeba obnovit do konce roku, přitom již absolvovala 28 hodin školení, a zbývá jim pouze 7 hodin. Kromě toho se podle Švédska jedná většinou o zkušené řidiče, kteří již absolvovali většinu svého předepsaného pravidelného školení. Požadovaná prodloužení by tudíž neměla vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(18)

Švédsku by proto mělo být povoleno prodloužit o šest měsíců doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3 a 5 uvedeného nařízení.

(19)

Švédsku by rovněž mělo být povoleno prodloužit o šest měsíců doby 10 měsíců uvedené v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) 2021/267, pokud jsou použitelné pouze na dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 nebo prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

(20)

Švédsko souhlasilo s tím, aby bylo toto rozhodnutí přijato a oznámeno v angličtině,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Švédsku se povoluje uplatnit následující prodloužení dob uvedených v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) 2021/267:

a)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely čl. 2 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení o šest měsíců;

b)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 uvedené v čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení o šest měsíců a

c)

prodloužení doby 10 měsíců uvedené v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 uvedeného nařízení o šest měsíců, jež je použitelná pouze na dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 nebo prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/5


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1357

ze dne 30. června 2021,

kterým se Slovinsku povoluje uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 4628)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 2 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021. Ustanovení čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení prodlužuje platnost odpovídajícího vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (2), která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(3)

Dopisem ze dne 20. května 2021 předložilo Slovinsko odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článku 2 nařízení (EU) 2021/267. Dne 21. května a 7. června 2021 Slovinsko poskytlo na podporu své žádosti další informace.

(4)

Ve své odůvodněné žádosti Slovinsko žádá o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o šest měsíců pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3 a dále povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení o šest měsíců.

(5)

Podle informací, jež Slovinsko poskytlo, nebude dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 a prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče v uvedeném členském státě pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(6)

Slovinsko uvedlo, že veškerá pravidelná školení ve zmíněném členském státě vyžadují fyzickou přítomnost dotčených řidičů. Avšak vzhledem k situaci způsobené pandemií COVID-19 musely být činnosti v rámci pravidelných školení pozastaveny nebo značně omezeny, zejména s ohledem na zavedená opatření omezující fyzický kontakt.

(7)

Podle informací poskytnutých Slovinskem zahájil tento členský stát první období omezení volného pohybu 18. března 2020 a ukončil je 17. května 2020, druhé období omezení volného pohybu pak trvalo od 16. listopadu 2020 do 14. února 2021. Poté následovalo třetí období omezení volného pohybu zahájené 1. dubna 2021, které trvalo do 11. dubna 2021. Dopady pandemie COVID-19 tedy ve Slovinsku vedly k celkem pět a půl měsíce trvajícímu nouzovému stavu.

(8)

Slovinsko uvedlo, že všechna zmíněná období omezení volného pohybu provázelo přijetí opatření, která znemožnila obvyklé činnosti v rámci pravidelných školení, a to z důvodu zavedených opatření omezujících fyzický kontakt. Konkrétně ve třetím období omezení volného pohybu, které trvalo od 1. do 11. dubna 2021, se pravidelná školení nesměla pořádat vůbec.

(9)

Pořádání pravidelných školení je povoleno od května 2021, přestože počet účastníků kurzu je omezen na nejvýše deset osob. Slovinsko se domnívá, že dopravci budou s to organizovat svou činnost způsobem, který umožní všem řidičům dokončit pravidelná školení včas, teprve koncem roku 2021.

(10)

Podle informací poskytnutých uvedeným členským státem mohl s ohledem na výše zmíněná období omezení volného pohybu nedávno navštěvovat školicí kurzy pouze malý počet řidičů ve srovnání s počtem, který se ve stejném období roku na školeních běžně očekává. Zmíněná období omezení volného pohybu i ostatní opatření zavedená v uvedených souvislostech vedla k tomu, že přibližně 50 % řidičů se pravidelných školení přestalo účastnit; Slovinsko rovněž odhaduje, že každý měsíc omezení volného pohybu znamenal 8% pokles počtu řidičů účastnících se pravidelných školení ve srovnání s normální situací.

(11)

Slovinsko také uvedlo, že v roce 2019 navštěvovalo 43,884 řidičů 920 pravidelných školení, v roce 2020 pak 19 089 řidičů navštěvovalo pouhých 494 pravidelných školení. Vzhledem k tomuto poklesu Slovinsko očekává, že poptávka převýší kapacitu školicích zařízení, v nichž pravidelná školení probíhají. Zpoždění týkající se pravidelných školení, ke kterému došlo v tomto členském státě, je v současnosti značné a nadále platná opatření omezující fyzický kontakt neumožňují rychlou nápravu tohoto stavu.

(12)

Podle informací poskytnutých Slovinskem mají opatření zavedená za účelem omezit šíření onemocnění COVID-19 dopad rovněž na prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče. Vedle výše uvedených obtíží týkajících se dokončení pravidelných školení, které je podle Slovinska podmínkou pro prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče, se tento členský stát zmiňuje také o omezení kapacity místních správních orgánů, pokud jde o prodlužování platnosti uvedených dokladů. Podle Slovinska je v této zemi v současnosti povolen vstup do budov správních orgánů pouze části jejich zaměstnanců, přičemž toto omezení bude pravděpodobně platit dlouhodobě.

(13)

Na základě informací poskytnutých Slovinskem lze očekávat, že některá z uvedených opatření budou nadále platit i v blízké budoucnosti, a možná až do konce roku 2021. Přestože pandemie v současnosti ve Slovinsku zvolna ustupuje, nové případy nákazy zde stále dosahují počtu přibližně 300 za den, což se vzhledem k rozloze země považuje za značný počet. Očkování kvůli obtížím s dodavatelskými řetězci rovněž postupuje pomalejším tempem, než se plánovalo. Slovinsko proto očekává, že opatření jako omezení počtu osob ve vnitřních prostorách zůstanou prozatím v platnosti, a v důsledku toho bude moci méně řidičů dokončit pravidelné školení.

(14)

Slovinsko uvádí, že důvodem žádosti týkající se prodloužení o maximální přípustnou dobu šesti měsíců je skutečnost, že u prodlužování platnosti průkazů kvalifikace řidiče stále přetrvává značné zpoždění, přičemž množství dosud neprodloužených dokladů přibližně o 50 % přesahuje množství, které by mohlo být očekáváno v běžné situaci. Kromě toho stále není jisté, jak dlouho bude pandemie ještě pokračovat a jak dlouho budou platit opatření omezující fyzický kontakt.

(15)

Slovinsko žádá pouze o prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, nikoli dob deseti měsíců uvedených v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) 2021/267. Dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 a prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče v uvedeném členském státě, jejichž platnost by jinak uplynula v novém referenčním období, se proto neprodlouží o víc než deset měsíců. Požadovaná prodloužení proto nepovedou k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(16)

Slovinsku by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovených v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely tohoto ustanovení a čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení a v čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2021/267 o šest měsíců.

(17)

Slovinsko souhlasilo s tím, aby bylo toto rozhodnutí přijato a oznámeno v angličtině,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Slovinsku se povoluje uplatnit následující prodloužení dob stanovených v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) 2021/267:

a)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely čl. 2 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení o šest měsíců a

b)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení o šest měsíců.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Republice Slovinsko.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/8


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1358

ze dne 30. června 2021,

kterým se Slovensku povoluje uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 4629)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost licencí strojvedoucího, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(2)

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelných kontrol držitelů licence strojvedoucího, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(3)

Dopisem ze dne 7. května 2021 podalo Slovensko odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení některých dob stanovených v čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267. Dne 31. května 2021 Slovensko poskytlo na podporu své žádosti další informace.

(4)

Ve své odůvodněné žádosti Slovensko žádá o povolení uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovených v čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce a o povolení uplatnit prodloužení dob deseti měsíců stanovených v čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce.

(5)

Podle informací, jež Slovensko poskytlo, nebude obnovení licencí strojvedoucího a dokončení pravidelných kontrol držitelů licence strojvedoucího v uvedeném členském státě pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(6)

Mezi opatření, které vláda Slovenska přijala za účelem omezení šíření onemocnění COVID-19, patřilo i zavedení zákazu shromažďování více než šesti osob, povinnost práce z domova a zákaz vycházení. Podle tohoto členského státu uvedená opatření znemožnila, aby byla mezi lednem a dubnem 2021 dokončena nezbytná školení a obnovena platnost licencí strojvedoucího.

(7)

Slovensko uvedlo, že od 19. dubna do 15. května 2021, kdy se pandemická situace začala zvolna zlepšovat, bylo s některými omezeními povoleno pořádání pravidelných školení. Povolený počet účastníků každého školení byl značně snížen a školicí zařízení vyžadovala u provádění kontrol negativní test na COVID-19.

(8)

Slovensko uvedlo, že počínaje 15. květnem 2021 byla opatření zavedená vládou zmírněna a vzdělávací zařízení mohla proto pokračovat v pořádání školení. Během školení však stále platí povinnost udržovat mezi účastníky odstup dvou metrů. Z toho vyplývá, že každého školení se může zúčastnit pouze malý počet osob.

(9)

Podle informací poskytnutých Slovenskem se přesto, že pravidelná školení pokračují, dokončení opožděných činností v rámci školení v tomto členském státě týká rovněž jiných zaměstnanců než strojvedoucích, a ti jsou považováni za stejně nenahraditelné pro zajištění a zabezpečení provozu železniční dopravy. Slovensko uvedlo, že osvědčení odborné způsobilosti pro jiné zaměstnance než strojvedoucí byla na základě vnitrostátních právních předpisů rovněž dále prodloužena. Je proto nutné uspořádat nová školení, a to nejenom pro strojvedoucí, ale také pro další zaměstnance.

(10)

Podle informací poskytnutých Slovenskem se v tomto členském státě nachází pouze jedno vzdělávací zařízení, které poskytuje pravidelná školení a pravidelné kontroly pro zaměstnance v oblasti železniční dopravy, včetně strojvedoucích; další dvě zařízení mají povolení poskytovat školení pouze strojvedoucím, a to výhradně technickou část školení. Slovensko odhaduje, že počet strojvedoucích, které je třeba přezkoušet, je vysoký – přinejmenším 993 osoby ze dvou největších železničních podniků by měly absolvovat pravidelné školení, přičemž na Slovensku se nachází 43 železničních společností, které poskytují služby přepravy cestujících a nákladu. Uvedený členský stát proto odhaduje, že stávající školicí zařízení nebudou mít kapacitu pro zvládnutí tohoto velkého množství zkoušek do 30. června 2021.

(11)

Podle odhadů Slovenska by mělo být zpoždění u dokončení pravidelných kontrol držitelů licencí strojvedoucího odstraněno do čtyř měsíců.

(12)

Podle informací poskytnutých Slovenskem se platnost licencí strojvedoucího a s ní spojené kontroly týkají pouze strojvedoucích s dlouholetou odbornou praxí v řízení železničních vozidel. Požadovaná prodloužení by proto neměla vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(13)

Slovensku by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovených v čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce a uplatnit prodloužení dob deseti měsíců stanovených v čl. 11 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení o čtyři měsíce.

(14)

Slovensko souhlasilo s tím, aby bylo toto rozhodnutí přijato a oznámeno v angličtině,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Slovensku se povoluje uplatnit následující prodloužení dob stanovených v čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267:

(a)

prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovených v čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce a

(b)

prodloužení dob deseti měsíců stanovených v čl. 11 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení o čtyři měsíce.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Slovenské republice.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/10


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1359

ze dne 30. června 2021,

kterým se Německu povoluje prodloužit některé doby stanovené v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 4638)

(Pouze německé znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 2 odst. 8 a čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021. Ustanovení čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení prodlužuje platnost odpovídajícího vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (2), která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

(3)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost řidičských průkazů, která by jinak uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

(4)

Dopisem ze dne 18. května 2021 podalo Německo odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článcích 2 a 3 nařízení (EU) 2021/267. Dne 28. května 2021 Německo poskytlo na podporu své žádosti další informace.

(5)

Ve své odůvodněné žádosti Německo žádá zaprvé o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3 o tři měsíce; zadruhé o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení o tři měsíce a zatřetí o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení o tři měsíce.

(6)

Podle informací, které Německo poskytlo, nebudou dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 a prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče v tomto členském státě pravděpodobně uskutečnitelná ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(7)

Německo odhaduje, že je v rámci působnosti platných právních předpisů o školení řidičů z povolání absolvováno přibližně 300 000 kurzů pravidelného školení ročně. Kvůli pandemii bylo povoleno pořádat kurzy pouze pro velmi omezený počet účastníků, v některých případech pak bylo konání kurzů zcela zakázáno.

(8)

Podle informací, jež Německo poskytlo, vyplývají platná omezení pro výchozí i pravidelná školení řidičů z povolání z protipandemických vyhlášek jednotlivých spolkových zemí a z německého protipandemického zákona (3). Vzhledem k tomu, že jsou pravidla neustále přizpůsobována vývoji pandemie, v mnoha spolkových zemích se situace značně lišila a nadále liší.

(9)

Například v Bádensku-Württembersku byl z důvodu vysoké míry nákazy jedním ze zavedených opatření všeobecný zákaz pořádání akcí. Ačkoli jsou v současnosti kurzy pravidelného školení pro odborné účely v této spolkové zemi obecně povoleny, platí povinnost udržovat mezi osobami odstup nejméně 1,5 m, a proto je počet účastníků kurzů výchozího i pravidelného školení pro kvalifikaci řidičů z povolání v souladu s tím omezen.

(10)

Například v Bavorsku, ačkoli od 11. května do 30. listopadu 2020 byly kurzy výchozího i pravidelného školení pro řidiče z povolání povoleny, byl z důvodů platných pravidel omezujících fyzický kontakt povolen pouze snížený počet účastníků. V období od 1. prosince do 15. prosince 2020 se nekonaly žádné kurzy výchozího ani pravidelného školení. Mezi 16. prosincem 2020 a 6. června 2021 byly odborné školicí kurzy zakázány v městských i venkovských okresech tehdy, kdy sedmidenní výskyt nových případů COVID-19 dosáhl v těchto oblastech výše 100 nebo více. Německo uvedlo, že sedmidenní výskyt nových případů COVID-19 se v druhé polovině května v Bavorsku snížil na méně než 100, v některých okresech však bylo toto číslo překonáno ještě 26. května 2021.

(11)

V dalších spolkových zemích se podle informací Německa konají dotčené kurzy také pouze s výhradou značných omezení, zejména s ohledem na minimální odstup mezi účastníky, což významně snižuje kapacitu školicích středisek. V některých případech se školicí střediska rozhodla z opatrnosti kurzy během pandemie neposkytovat vůbec, a to i tehdy, když je jejich konání povoleno. To způsobilo značné zpoždění školení, které se bude odstraňovat jen pomalu a postupně.

(12)

Z informací, které Německu poskytlo německé spolkové sdružení pro silniční nákladní dopravu, logistiku a likvidaci odpadu (4), vedla uvedená platná opatření k odložení velkého počtu kurzů pravidelného školení a vzniklou situaci budou muset řešit školicí střediska postupně. Podle informací německého sdružení pro silniční dopravu (5) dosáhl jen v prvním čtvrtletí roku 2021 počet řidičů z povolání, kteří čekají na kurzy pravidelného školení, výše 5 000. Ve srovnání s prvním čtvrtletím předcházejícího roku činila návštěvnost kurzů přibližně pouze 60 %. Německo také uvedlo, že zmíněné zpoždění se mezitím pravděpodobně zvětšilo, neboť během několika minulých týdnů platila přísnější opatření omezující volný pohyb osob. Bavorské orgány například odhadují, že aby se uspokojila poptávka po kurzech, musela by být jejich nabídka v příštích třech měsících dvojnásobná, což se s ohledem na platná pravidla omezující fyzický kontakt nezdá pravděpodobné.

(13)

Rovněž podle informací, které Německo poskytlo, nebude prodloužení platnosti řidičských průkazů v důsledku opatření, která přijalo za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021.

(14)

Vzhledem k zapojení rodinných lékařů a od 7. června 2021 pravděpodobně podnikových lékařských služeb do očkovací strategie německé spolkové vlády a z toho vyplývajícímu velkému a stále rostoucímu pracovnímu vytížení Německo očekává, že letos v létě bude velmi složité sjednat si lékařskou prohlídku, která je nezbytná pro prodloužení platnosti řidičského průkazu.

(15)

Německo uvedlo, že očekává zhoršení uvedeného problému zejména počínaje červnem 2021, neboť se má zrušit zásada prioritizace při očkování a následně poroste počet registrací k očkování. Pouze v červnu 2021 ordinace lékařů a podnikové lékařské služby pravděpodobně získají a podají 14 396 850 dávek očkovací látky společnosti BioNTech. Německo navíc očekává dodávky očkovacích látek společností AstraZeneca, Johnson & Johnson a Curevac, které závisí na harmonogramu dodávek jejich příslušných výrobců.

(16)

Německo dále očekává, že vzhledem k vysokému počtu případů COVID-19 by orgány vydávající řidičské průkazy mohly být opět uzavřeny, nebo by kvůli velkému počtu nakažených osob v těchto orgánech muselo být přerušeno běžné fungování.

(17)

V Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku je například řada orgánů vydávajících řidičské průkazy stále pro veřejnost uzavřena. Dostavit se osobně je možné pouze po sjednání individuální schůzky a pouze v případě, že je osobní přítomnost naprosto nezbytná. V Sasku omezení služeb vyžadujících přímý kontakt hned na začátku pandemie způsobilo, že vydávání řidičských průkazů bylo mnohem obtížnější. Německo se domnívá, že opětovné uzavření uvedených i dalších orgánů vydávajících řidičské průkazy nemusí být v budoucnosti vyloučeno.

(18)

Podle německého spolkového orgánu pro motorizovanou dopravu (6) bylo ke dni 3. května 2021 v Německu 102 426 držitelů řidičských průkazů skupiny C, C1, CE nebo C1E, jejichž platnost končí mezi 1. červencem 2021 a 30. zářím 2021, a 10 517 držitelů řidičských průkazů skupiny D, D1, DE nebo D1E, jejichž platnost končí ve stejné době. V případě 51 799 držitelů řidičských průkazů skupiny C, C1, CE, C1E a 8 331 držitelů řidičských průkazů skupiny D, D1, DE nebo D1E, přičemž každý průkaz je kombinovaný s vyznačením kódu 95, skončí platnost jejich osvědčení odborné způsobilosti rovněž mezi 1. červencem 2021 a 30. zářím 2021.

(19)

Německo uvedlo, že do zmíněných čísel nejsou zahrnuty řidičské průkazy a osvědčení odborné způsobilosti, jejichž platnost byla prodloužena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (7) a nařízením (EU) 2021/267. Orgány vydávající řidičské průkazy by proto měly zpracovat značně vyšší počet žádostí o prodloužení řidičského průkazu než je obvyklé.

(20)

Německo považuje požadovaná prodloužení o tři měsíce za omezená na nezbytné kroky s ohledem na existující zpoždění kurzů pravidelného školení pro řidiče z povolání. Německo očekává, že očkovací kampaň bude do 30. září 2021 probíhat uspokojivě, což umožní sjednání většího počtu lékařských prohlídek za účelem posouzení způsobilosti řidičů a zlepšení současného nedostatku zaměstnanců v orgánech vydávajících řidičské průkazy.

(21)

Žádost se týká pouze referenčního období od 1. července do 30. září 2021, a proto se vztahuje pouze na omezený počet řidičských průkazů a průkazů kvalifikace řidiče. Navíc skupina osob, pro které je uvedené prodloužení platnosti výhodné, již řidičský průkaz obdržela nebo absolvovala pravidelné školení alespoň jednou, a tak prokázala svou způsobilost a kvalifikaci. Požadovaná prodloužení by proto neměla vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(22)

Německu by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovených v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3, v čl. 2 odst. 5 a čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení o tři měsíce,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Německu se povoluje uplatnit následující prodloužení dob stanovených v čl. 2 odst. 1, 3 a 5 a v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267:

a)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely čl. 2 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení o tři měsíce;

b)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení o tři měsíce a

c)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení o tři měsíce.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

(3)  Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021, BGBl. I S. 802.

(4)  Bundesverband Güterkraftverkehr. Logistik und Entsorgung.

(5)  Straßenverkehrsgenossenschaft.

(6)  Kraftfahrt-Bundesamts.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10).


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/14


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1360

ze dne 30. června 2021,

kterým se Nizozemsku povoluje prodloužit některé doby stanovené v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 4640)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 2 odst. 8 a čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021. Ustanovení čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení prodlužuje platnost odpovídajícího vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95.

(2)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost řidičských průkazů, která by jinak uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

(3)

Dopisem ze dne 25. května 2021 podalo Nizozemsko odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článcích 2 a 3 nařízení (EU) 2021/267. Dne 7. června 2021 Nizozemsko poskytlo na podporu své žádosti další informace.

(4)

Ve své odůvodněné žádosti Nizozemsko žádá o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3 a dále o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení o čtyři měsíce.

(5)

Podle informací, jež Nizozemsko poskytlo, nebudou dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm a vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 pravděpodobně uskutečnitelná ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která přijalo za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(6)

Nizozemsko uvedlo, že v důsledku uvedených opatření byla pravidelná školení pozastavena od 15. prosince 2020 do 16. března 2021. Zatím byla pravidelná školení obnovena, pro každého a ve všech situacích však přetrvává povinnost udržovat mezi osobami odstup 1,5 m. Soukromé společnosti zavedly uvedená opatření prostřednictvím společného protokolu.

(7)

Pokud jde o pravidelná školení, vedla uvedená opatření především k tomu, že skupiny účastníků nyní musí být mnohem menší oproti normálnímu stavu. Značnou část pravidelných školení totiž tvoří povinné praktické kurzy, kterých se nyní mohou účastnit pouze malé skupiny. Podle informací, které Nizozemsko poskytlo, uvedené okolnosti značně snížily školicí kapacitu tohoto členského státu, což velkému počtu řidičů nákladních automobilů znemožňuje dokončit pravidelná školení včas.

(8)

Nizozemsko uvedlo, že soukromé společnosti budou muset používat uvedený společný protokol i v budoucích měsících, což znamená, že i v blízké budoucnosti bude dostupná školicí kapacita trhu značně omezena.

(9)

Podle informací poskytnutých Nizozemskem musí většina řidičů nákladních automobilů v tomto členském státě obnovit svá osvědčení odborné způsobilosti do konce roku 2021. Podle informací nizozemského orgánu odpovědného za registraci školení (CRB (2)) se musí ještě 150 000 řidičů v roce 2021 zúčastnit v průměru dvou sedmihodinových kurzů, což znamená celkem 300 000 kurzů, které ještě řidiči nákladních automobilů musí v Nizozemsku do konce letošního roku absolvovat.

(10)

Podle údajů poskytnutých Nizozemskem se navíc značný počet řidičů autobusů setkal s velkými obtížemi, pokud jde o dokončení jejich školení do 10. září 2020, v důsledku omezení volného pohybu osob, které v tomto členském státě platilo během jara 2020. Vzhledem k tomu, že uvedeným řidičům autobusů bylo na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (3) prodlouženo osvědčení odborné způsobilosti, musí nyní ještě řidiči autobusů absolvovat přibližně 350 000 kurzů ve velmi krátké lhůtě.

(11)

Podle informací od Nizozemska by navíc mělo být velmi obtížné obnovit všechna pravidelná školení řádným způsobem. Počet případů onemocnění COVID-19 je v Nizozemsku stále vysoký a většina řidičů z povolání dosud nebyla očkována. Podle informací poskytnutých tímto členským státem to znamená, že se v této skupině osob nebo mezi jejich blízkými kontakty nadále vyskytují případy nákazy, což je nutí být v pracovní neschopnosti nebo v karanténě. Tyto osoby nejenže musí být zastoupeny svými spolupracovníky, ale mají i méně času na pravidelná školení. Z minulých zkušeností rovněž vyplývá, že školitelé, kteří jsou k dispozici, musí zrušit mnoho dnů školení, a to nejen proto, že řidiči často náhle zruší svou účast, ale také proto, že mezi samotnými školiteli se i nadále objevuje onemocnění COVID-19 a vztahuje se na ně povinnost karantény.

(12)

Nizozemsko uvedlo, že pracuje na zavedení režimu, který umožní pořádání pravidelného školení v souvislosti s osvědčením odborné způsobilosti přímo na pracovišti, což by řidičům umožnilo účastnit se školení v rámci jejich obvyklé „pracovní bubliny“. Avšak potřebná certifikace příslušných školitelů má být zahájena teprve 1. července. V následujícím období bude pravděpodobně mnoho školitelů a řidičů na letní dovolené, neboť ta je v tomto členském státě obvykle spojená se školními prázdninami.

(13)

Podle informací, které Nizozemsko poskytlo, nebude prodloužení platnosti řidičských průkazů v důsledku opatření, která přijalo za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021.

(14)

Nizozemsko uvedlo, že v tomto členském státě se osvědčení odborné způsobilosti vydávají jako součást řidičského průkazu. Platnost řidičského průkazu většiny řidičů nákladních automobilů, jejichž osvědčení odborné způsobilosti pozbude platnosti 10. září 2021, by tedy rovněž měla skončit ve stejný den.

(15)

Podle Nizozemska je prodloužení doby, během níž by platnost řidičských průkazu měla jinak uplynout, obzvlášť nezbytné pro osoby, které pro obnovení průkazu musí předložit posudek odborného lékaře. Podle údajů poskytnutých tímto členským státem nizozemský státní zkušební orgán v současnosti stále čeká na lékařské posudky od praktických nebo odborných lékařů u 61 687 složek. Důvodem je skutečnost, že velkému počtu řidičů se kvůli tlaku na systém zdravotní péče způsobenému pandemií COVID-19 stále nedaří sjednat si lékařskou prohlídku včas.

(16)

Nizozemsko uvedlo, že počet pozitivních výsledků testů a nových hospitalizací se v tomto členském státě snížil a tempo očkování se udržuje na evropském průměru. Všeobecná situace související s onemocněním COVID-19 je však v Nizozemsku nadále považována za znepokojivou, neboť míra rizika je ve 23 z 25 nizozemských regionů v současnosti hodnocena jako „velmi vysoká“, což je nejvyšší stupeň. Míra rizika ve zbývajících dvou regionech je o jeden stupeň nižší, tedy „vysoká“. Tlak na systém zdravotní péče je nadále velmi velký. Proto budou opatření za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19 pravděpodobně platit několik dalších měsíců.

(17)

Nizozemsko odhaduje, že požadované prodloužení o čtyři měsíce je nezbytné, aby řidiči z povolání absolvovali doškolovací kurzy ve stanovených lhůtách, zpoždění mohlo být odstraněno a odvětví dopravy tak bylo uchráněno vážného narušení.

(18)

Nizozemsko uvedlo, že většina dotčených řidičů potřebuje pouze dokončit již zahájené školicí kurzy. Požadovaná prodloužení by proto neměla vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(19)

Nizozemsku by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovených v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3 a v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení o čtyři měsíce.

(20)

Nizozemsko souhlasilo s tím, aby bylo toto rozhodnutí přijato a oznámeno v angličtině,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nizozemsku se povoluje uplatnit následující prodloužení dob stanovených v čl. 2 odst. 1 a 3 a v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267:

(a)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely čl. 2 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení o čtyři měsíce a

(b)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení o čtyři měsíce.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10).


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/17


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1361

ze dne 30. června 2021,

kterým se Řecku povoluje uplatnit prodloužení doby stanovené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 4650)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro obnovení osvědčení o bezpečnosti uvedené v čl. 10 odst. 5 směrnice 2004/49/ES (2), které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(2)

Dopisem ze dne 26. května 2021 podalo Řecko odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o jeden měsíc. Ve dnech 8. a 17. června 2021 Řecko poskytlo na podporu své žádosti další informace.

(3)

Podle informací, jež Řecko poskytlo, nebude obnovení osvědčení o bezpečnosti uvedené v čl. 10 odst. 5 směrnice 2004/49/ES v tomto členském státě pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(4)

Mezi opatření, které Řecko zavedlo, patřila od 7. listopadu 2020 pro zaměstnance i povinnost práce na dálku do výše minimálně 50 %, opatření týkající se ochrany zranitelných skupin a povinnost izolace pro osoby, které onemocněly nebo byly v kontaktu s potvrzenými případy COVID-19.

(5)

Řecko uvedlo, že zmíněná opatření způsobila řadu obtíží a prodlení, zejména pokud jde o jeho příslušný orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, jehož úkoly vykonává regulační orgán pro železnice. Tento správní orgán, který měl podle Řecka již dříve nedostatek zaměstnanců z důvodu náborových opatření, čelí značnému zatížení v důsledku vnitrostátního opatření povinné práce na dálku, což způsobilo omezený přístup jeho zaměstnanců k příslušným správním složkám a větší časovou náročnost správních šetření příslušných případů.

(6)

Kromě toho, aby mohl orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti přistoupit k obnovení jednotného osvědčení o bezpečnosti, musí provést například kontroly na místě či další postupy, aby byla zajištěna účinnost postupů navrhovaných železničním podnikem a posouzeny úpravy navržené železničním podnikům. Výše uvedená opatření k omezení šíření onemocnění COVID-19 provádění takových kontrol na místě komplikují.

(7)

Kromě toho žádost o prodloužení jednoho konkrétního osvědčení o bezpečnosti, kterou v současnosti analyzuje orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti, byla podána krátce před uplynutím jeho platnosti. Řecko uvedlo, že příslušný orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti sice vynaložil veškeré úsilí, aby splnil své úkoly ve stanovené lhůtě, avšak vzhledem k výše uvedeným obtížím vyplývajícím z opatření proti šíření onemocnění COVID-19 není možné, aby provedl nezbytné postupy pro obnovení dotčeného osvědčení o bezpečnosti dříve, než skončí jeho platnost.

(8)

Požadované prodloužení o jeden měsíc se omezuje na kroky, které jsou nezbytné, aby orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti mohl zajistit potřebné správní formality pro obnovení dotčeného osvědčení o bezpečnosti.

(9)

Řecko uvedlo, že nejnovější zprávy o bezpečnosti pocházející od železničního podniku, který požádal o obnovení dotčeného osvědčení o bezpečnosti, dokládají, že v úseku železniční infrastruktury, v níž uvedený podnik provozuje svou činnost, nebyly zaznamenány žádné mimořádné události kromě jednoho pokusu o sebevraždu v roce 2019. Kromě toho orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti při kontrolách a monitorovacích činnostech konaných od vydání příslušného osvědčení o bezpečnosti nekonstatoval žádná rizika nebo případy nedodržení právních předpisů. Vzhledem k těmto důvodům a s ohledem na to, že Řecko žádá o prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pouze o jeden měsíc, nemělo by požadované prodloužení vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(10)

Řecku by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o jeden měsíc.

(11)

Řecko souhlasilo s tím, aby bylo toto rozhodnutí přijato a oznámeno v angličtině,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Řecku se povoluje uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o jeden měsíc.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/19


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1362

ze dne 30. června 2021,

kterým se Irsku povoluje uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 4736)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost řidičských průkazů, která by v souladu s článkem 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES (2) a písm. d) bodu 3 přílohy I uvedené směrnice jinak uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021.

(2)

Dopisem ze dne 27. května 2021 podalo Irsko odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení doby stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267. Dne 4. června 2021 Irsko poskytlo na podporu své žádosti další informace.

(3)

Ve své odůvodněné žádosti Irsko žádá o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce.

(4)

Podle informací, které Irsko poskytlo, nebude prodloužení platnosti řidičských průkazů v tomto členském státě v důsledku opatření, která přijalo za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021.

(5)

Mezi opatřeními, která Irsko zavedlo a která podle něj vedla ke zpoždění, pokud jde o prodloužení platnosti řidičských průkazů, bylo uzavření center jeho státního úřadu pro vydávání řidičských průkazů (dále též „centra NDLS“) od 27. března 2020 do 8. června 2020. Potom následovalo postupné zprovozňování, a to takto: 8. června 2020 se znovu otevřelo 20 center, 22. června 2020 dalších 6 center a zbývajících 8 center se znovu otevřelo 29. června 2020. Po opětovném zahájení činnosti uvedených center se však z důvodu požadavku na dvoumetrové odstupy jejich kapacita snížila téměř o třetinu.

(6)

Kromě toho bylo od 1. ledna 2021 do 17. května 2021 ještě více omezeno fungování služby zajišťující zkoušky řidičské způsobilosti a pouze kritickým zaměstnancům bylo umožněno osobně v centrech NDLS podat žádost o prodloužení platnosti či vydání řidičského průkazu nebo prozatímního řidičského průkazu. To znamenalo, že v tomto období skupina osob, které nepatřily do uvedené kategorie osob, nemoha žádat o řidičský průkaz nebo prozatímní řidičský průkaz.

(7)

Od 18. května 2021 jsou centra NDLS opět otevřena pro všechny řidiče. Stále je z důvodu povinného dvoumetrového odstupu mezi osobami zhruba o jednu třetinu snížena kapacita pro prodloužení platnosti či vydání řidičského průkazu nebo prozatímního řidičského průkazu.

(8)

Orgán pro bezpečnost silničního provozu (RSA), který provozuje centra NDLS, zavedl v listopadu 2020 rozšířenou službu online, která umožňuje žadatelům o řidičský průkaz požádat online. Ačkoli žádosti o řidičský průkaz lze podávat online, většina držitelů řidičských průkazů online systém nevyužila kvůli požadavkům na registraci. Mezi tyto požadavky patří držení karty veřejných služeb (PSC), kterou vydávají orgány veřejné správy za účelem ověření totožnosti při přístupu k veřejným službám. Od března do července 2020 a opět od ledna do května 2021 pracovaly orgány vydávající karty PSC ve velmi omezeném režimu, a žadatelé proto nemohli kartu obdržet. V současnosti existuje velká poptávka po kartách PSC za účelem přístupu k dalším službám veřejné správy, a to i za účelem podávání žádostí o řidičský průkaz online. To oddálí pro některé žadatele možnost podat žádost o řidičský průkaz online a tito žadatelé se budou muset se svou žádostí dostavit osobně do jednoho z center NDLS.

(9)

Podle informací poskytnutých Irskem je přístup k teoretickým a praktickým zkouškám řidičské způsobilosti, který byl omezen, opět umožněn všem žadatelům. Nyní se však nahromadilo značné množství řidičských průkazů, jejichž platnost má být prodloužena v návaznosti na prodloužení platnosti stanovené v nařízení (EU) 2021/267.

(10)

Centra, která organizují teoretické zkoušky, byla uzavřena od 1. ledna 2021 do 7. června 2021, a proto byly žádosti o první prozatímní řidičský průkaz odloženy. V současnosti čeká na teoretickou zkoušku přes 120 000 žadatelů, z nichž bude přibližně 20 000 ke zkoušce připuštěno v červnu. Irské orgány zavedly doplňující plány na zvýšení kapacity (pokud to protipandemická opatření dovolí), aby se v následujících třech měsících mohlo konat 50 000 teoretických zkoušek měsíčně. V období před pandemií se konalo měsíčně přibližně 12 000 teoretických zkoušek. Irsko však očekává, že uvedená kapacita navíc bude znamenat také značný objem žadatelů navíc, kteří budou v následujících měsících žádat o první prozatímní řidičský průkaz, což způsobí i vyšší poptávku v centrech NDLS.

(11)

Od 1. ledna 2021 do 7. června 2021 byla služba zajišťující zkoušky řidičské způsobilosti určena pouze pro kritické zaměstnance a až 30 000 žadatelů se nemohlo zkoušek řidičské způsobilosti zúčastnit. Nyní je k dispozici značná dodatečná zkušební kapacita, která následně povede k nárůstu poptávky po službách NDLS ze strany žadatelů, kteří u zkoušek řidičské způsobilosti uspěli.

(12)

Vzhledem k opatřením, která Irsko přijalo, lze v následujících měsících očekávat větší objem žádostí o první prozatímní řidičské průkazy. Očekávané počty by mohly činit přibližně 42 000 každý měsíc od července 2021 do září 2021 a přibližně 22 000 v říjnu 2021, což je mnohem více ve srovnání s 22 600 v červnu 2021 a s například 37 896 prvními prozatímními řidičskými průkazy, které byly vydány od 1. června 2018 do 31. října 2018.

(13)

Podle Irska se očekává, že až útvary, které vydávají řidičské průkazy, znovu zahájí svou činnost, bude třeba vydat zaprvé velké množství prozatímních řidičských průkazů, pokud žadatel uspěl u teoretické zkoušky, a zadruhé velké množství řidičských průkazu, pokud žadatel uspěl i u praktické zkoušky. Očekává se, že počet žádostí dosáhne úrovně 200 % obvykle zpracovávaného množství, což ještě více zatíží kapacitu útvaru vydávajícího dotčené doklady.

(14)

Podle Irska nejnovější odhady uvádějí 1,1 milionu žádostí během dvanácti měsíců od června 2021 do května 2022. To je v protikladu k běžnému objemu žádostí, který činí méně než 60 000 za měsíc či pouze o něco víc než 700 000 za období dvanácti měsíců. Zvýšení celkové poptávky v období 2021–2022 roste zejména v období červen–říjen 2021, přičemž se očekává celková měsíční poptávka více než 110 000 za většinu měsíců. Snížená kapacita center NDLS vyplývající z pravidla dodržování dvoumetrového odstupu mezi osobami vede k tomu, že tato centra mají obtíže zajistit běžný provoz.

(15)

Podle informací, které Irsko poskytlo, je žádost o prodloužení o čtyři měsíce odůvodněna tím, že kapacita center NDLS naprosto nepostačuje pro vyřízení nadměrného množství žádostí o prodloužení a vydání průkazů, jak bylo popsáno výše. Z údajů vyplývá, že více než 40 % prozatímních řidičských průkazů, které měly být obnoveny na přelomu let 2020 a 2021, obnoveny nebyly. Irské orgány očekávají, že požadované prodloužení sníží zátěž systému vydávání řidičských průkazů tím, že pro poslední čtvrtletí roku 2021 sníží poptávku až o 100 000 žádostí. Tak se bude moci kapacita center NDLS, pokud jde o prodlužování a vydávání dokladů, po zmírnění opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 vrátit k běžnému provozu.

(16)

O prodloužení se žádá pro řidiče, kterým skončí platnost řidičského průkazu mezi 1. červencem a 31. říjnem 2021, což je období, kdy centra NDLS zpracovávají velké množství žádostí. Tento omezený časový úsek by neměl vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(17)

Irsku by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Irsku se povoluje uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. června 2021 stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Irsku.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/22


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1363

ze dne 8. července 2021,

kterým se Finsku uděluje povolení prodloužit některé doby stanovené v článcích 2, 16 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 4976)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 2 odst. 8, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 4, čl. 11 odst. 4, čl. 12 odst. 5, čl. 16 odst. 4 a čl. 17 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021. Ustanovení čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení prodlužuje platnost odpovídajícího vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (2), která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(3)

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti uvedené v čl. 10 odst. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (3), které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(4)

Ustanovení čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost schválení z hlediska bezpečnosti uvedenou v čl. 12 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(5)

Ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro obnovení osvědčení o bezpečnosti uvedené v čl. 10 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (4), které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(6)

Ustanovení čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro obnovení schválení z hlediska bezpečnosti uvedené v čl. 11 odst. 2 směrnice 2004/49/ES, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(7)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost licencí strojvedoucího, která by jinak uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(8)

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelných kontrol držitelů licence strojvedoucího, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(9)

Ustanovení čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelného přezkumu, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(10)

Ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost dočasných licencí, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(11)

Ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro provedení pravidelného přezkumu hodnocení bezpečnosti přístavních zařízení, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(12)

Ustanovení čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje 18měsíční lhůty pro provedení cvičení různého druhu uvedené v bodech 13.7 a 18.6 části B přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 (5), které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(13)

Ustanovení čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro přezkum hodnocení zabezpečení přístavu a plánů zabezpečení přístavu, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(14)

Ustanovení čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje 18měsíční lhůty pro dokončení výcviku, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(15)

Dopisem ze dne 27. května 2021 předložilo Finsko odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení některých dob a lhůt stanovených v čl. 2 odst. 1, 3 a 5, čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a 2, čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267. Ve dnech 1., 7., 10. a 14. června 2021 Finsko poskytlo na podporu své žádosti další informace.

(16)

Ve své odůvodněné žádosti Finsko žádá zaprvé o povolení uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovených v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3, v čl. 2 odst. 5, čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a 2, čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení o čtyři měsíce a zadruhé o povolení uplatnit prodloužení lhůt 30. září 2021 stanovených v čl. 16 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení o čtyři měsíce.

(17)

Podle informací, jež Finsko poskytlo, nebude dokončení pravidelného školení a vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 a prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče ve Finsku, obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti, obnovení schválení z hlediska bezpečnosti, obnovení licencí strojvedoucího obsluhujícího hnací vozidla a vlaky, dokončení pravidelných kontrol, pravidelného přezkumu železničních podniků, obnovení dočasných licencí železničních podniků, provedení hodnocení zabezpečení přístavu nebo plánů zabezpečení přístavu a provedení příslušných cvičení nadále v uvedeném členském státě uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(18)

Finské orgány se zejména domnívají, že vývoj epidemie nelze předvídat a že je možné, že se situace zhorší. Finsko uvedlo, že situace je nadále nejistá, existují regionální rozdíly v úrovni zvládání epidemie a míra infekce COVID-19 v poslední době stoupala. Pokud by se v tomto členském státě epidemie náhle zhoršila, mohlo by to vést k problémům u obnovování či prodlužování některých osvědčení, licencí a povolení a k odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelných školení.

(19)

Podle informací, jež Finsko poskytlo, došlo s ohledem na článek 2 nařízení (EU) 2021/267 v důsledku opatření přijatých za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19 k omezování a rušení pravidelných školicích kurzů.

(20)

Zejména omezení týkající se shromažďování, která zavedly finské orgány, měly a nadále mají dopad na organizování pravidelných školení pro řidiče autobusů a nákladních automobilů. Pravidelná školení probíhala formou vzdělávání na dálku, kdy vyučující i účastníci kurzu nebyli pohromadě na stejném místě. V důsledku uvedených opatření byla nabídka pravidelných školení omezena.

(21)

Podle informací, jež Finsko poskytlo, se maximální povolený počet účastníků pravidelných školicích kurzů lišil v závislosti na vývoji pandemie COVID-19 a pohyboval se mezi šesti a dvaceti osobami; v současnosti povolený počet účastníků činí šest osob. Uvedená omezení rovněž přispěla ke snížení počtu pravidelných školení pořádaných v poslední době. Finsko uvedlo, že několik organizací a společností, které poskytují pravidelné školení pro řidiče autobusů a nákladních automobilů, přestaly plánovat školení na období 2020–2021, neboť považovaly za pravděpodobné, že školení budou muset být zrušena. Proto v případě pravidelných školení, která mají být pořádána, nastalo zpoždění.

(22)

Finsko kromě toho očekává, že jakmile budou uvedená omezení zrušena, vznikne po pravidelných školeních vyšší poptávka, a požadované prodloužení o čtyři měsíce by poskytovatelům školení umožnilo, aby získali čas na přizpůsobení svých aktivit. Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 zvolna ustupuje, předpokládá se, že objem přepravy značně vzroste, a zároveň bude třeba dokončit pravidelná školení, která byla odložena. Finsko uvedlo, že společnosti budou muset koordinovat v tomto ohledu svou činnost tak, aby neohrozily bezpečnost zásobování nebo osobní dopravu, a k tomu je zapotřebí čas.

(23)

Podle informací poskytnutých Finskem se požadované prodloužení referenčních období v čl. 2 odst. 1 pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) 2021/267 a v čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení týká pouze referenčního období od 1. července 2021 do 31. října 2021, které se vztahuje pouze na omezený počet řidičů z povolání. Navíc většina řidičů, pro které bude uvedené prodloužení platnosti výhodné, již pravidelné školení absolvovali alespoň jednou, a tak prokázali svou způsobilost a kvalifikaci. Požadované prodloužení se kromě toho týká poměrně krátkého časového úseku a pouze referenčního období stanoveného v nařízení (EU) 2021/267, a nikoli platnosti dotčených dokladů. Požadovaná prodloužení by proto neměla vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(24)

S ohledem na čl. 16 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 týkající se námořní bezpečnosti a zabezpečení přístavu a podle informací poskytnutých Finskem měla opatření, která tento členský stát přijal za účelem omezit šíření pandemie COVID-19, dopad na pravidelné kontroly a pravidelná školení, přestože jejich provádění a konání nebránila.

(25)

Dotčený členský stát uvedl, že pokud nebylo možné provést kontroly na místě, byly příslušné kontroly provedeny na dálku. Menší přístavy však již od začátku pandemie zavedly provozní model, v němž se veškeré návštěvy buď odkládají, nebo je počet návštěvníků přísně omezen na jednu až tři osoby zároveň. Větší přístavy pro přepravu nákladu a cestujících nacházející se ve městech Helsinky, Turku a Hamina/Kotka zavedly model, v němž zaměstnanci pracují na dvě směny, aby se zabránilo přenosu viru. Důsledkem uvedených opatření jsou jasná omezení přístupu do přístavů, a proto mají dopad na činnosti jako přezkum hodnocení bezpečnosti přístavních zařízení, hodnocení zabezpečení přístavu a plánů zabezpečení přístavu.

(26)

Podle informací poskytnutých Finskem je také naprosto nezbytné, aby za účelem zajištění bezproblémového fungování přístavů nebyli kritičtí zaměstnanci v přístavu vystaveni dotčenému viru a umístěni do karantény. Některé úkoly vyžadují přítomnost na pracovišti a nemohou být splněny, jsou-li kritičtí zaměstnanci vystaveni viru. Opatření, která omezují přítomnost kritických zaměstnanců na pracovišti, tudíž komplikují provádění přezkumu výše zmíněných hodnocení bezpečnosti přístavních zařízení, hodnocení zabezpečení přístavu a plánů zabezpečení přístavu.

(27)

Podle informací, které poskytly finské orgány, byla kvůli opatřením za účelem prevence šíření onemocnění COVID-19 navíc odložena rozsáhlejší cvičení, jež se konají dvakrát ročně a vyžadují účast různých úředních činitelů, například z finského úřadu pro dopravu a komunikace, finské celní správy, policie a hasičské a záchranné služby. Přestože je možné taková cvičení naplánovat online, příprava a provedení cvičení v přístavu by představovaly závažné riziko vystavení účastníků viru, neboť jejich počet je značně vysoký. Jak Finsko uvedlo, společnosti, které působí v přístavech, mají obvykle velmi nízký počet zaměstnanců, i když jejich povinnosti mají široký záběr. V průměru mají společnosti, které se přístavní dopravou zabývají celoročně, čtyři až osm administrativních zaměstnanců a nejmenší společnosti pak jednoho až čtyři zaměstnance. Proto má každý zaměstnanec pro provoz kritický význam.

(28)

Zavedení nových způsobů provozu, které si vyžádala pandemie COVID-19, přineslo značné množství práce navíc, neboť dopravci potřebují pokyny o tom, která opatření je třeba přijmout, pokud existuje podezření nebo hlášení, že se na plavidle vyskytly případy COVID-19. Situace, kdy byli zaměstnanci v přístavu vystaveni viru nebo umístěni do karantény, rovněž představují problém pro činnosti společností, neboť některé úkoly vyžadují přítomnost zaměstnanců na pracovišti.

(29)

Finské orgány odhadují, že stav způsobený pandemií COVID-19 by se měl vrátit do normálu v průběhu příštích čtyř měsíců, což je poměrně krátké období. Zavádění očkování se zdařilo a podle odhadů finského institutu pro zdraví a kvalitu života bude značná část obyvatel plně očkována do konce října 2021. Proto se orgány Finska domnívají, že prodloužení o čtyři měsíce je odůvodněné a delší prodloužení nepovažují za nutné. Navíc by uvedené dodatečné období poskytlo čas na některé akce zaměřené na oživení, a tím podpořilo návrat k běžnému stavu před pandemií.

(30)

Finsko žádá pouze o prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 a platných lhůt, nikoli dob deseti měsíců stanovených v čl. 16 odst. 2 a čl. 17 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267. Finsko dále uvedlo, že cvičení v oblasti bezpečnosti lze provádět i nadále, i když v menším rozsahu nebo online. Požadovaná prodloužení by proto neměla vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde zabezpečení.

(31)

Finsku by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovených v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely uvedeného ustanovení a čl. 2 odst. 3, v čl. 2 odst. 5, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení a prodloužení lhůty 30. září 2021 stanovené v čl. 16 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení o čtyři měsíce.

(32)

S ohledem na čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a 2 a čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 finské orgány vysvětlily, že přestože se Finsko podílí pouze velmi málo na přímé mezinárodní železniční dopravě uvnitř EU (mezi městy Tornio (Finsko) a Haparanda (Švédsko)), objem nákladní dopravy po železnici mezi Finskem a Ruskem a do i z Číny je velmi významný, a právě tento druh železniční dopravy prokázal během pandemie COVID-19 svou odolnost. Podle finských orgánů se objem mezinárodní železniční nákladní dopravy během pandemie dokonce zvětšil. Proto se finské orgány domnívají, že prodloužení platnosti schválení pro železniční dopravu je nutné.

(33)

Podle informací, jež Finsko poskytlo, se finské orgány domnívají, že je nezbytné zajistit prodloužení platnosti schválení z hlediska bezpečnosti, neboť těchto schválení je největší množství a rovněž jsou povinné pravidelné kontroly.

(34)

Finské orgány rovněž informovaly Komisi, že jedna konkrétní železniční společnost zavedla provozní model, který umožňuje, aby prokázání kvalifikace byla organizována podle plánovaného harmonogramu i za výjimečných okolností. Finsko také upřesnilo, že očekává, že mezi 1. červencem 2021 a 31. říjnem 2021 se bude obnovovat nebo žádat o velmi málo osvědčení, licencí a povolení.

(35)

Přestože Komise několikrát požádala o konkrétní informace a další upřesnění týkající se nutnosti prodloužit doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a 2 a čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce, neobdržela informace potřebné za účelem posouzení odůvodněné žádosti, kterou Finsko podalo v souladu s čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 4, čl. 11 odst. 4 a čl. 12 odst. 5 uvedeného nařízení.

(36)

Komise konstatuje, že Finsko neposkytlo konkrétní informace o důvodech, kvůli kterým obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2, obnovení osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti uvedené v čl. 10 odst. 1 a 2, prodloužení platnosti licencí nebo dokončení pravidelných kontrol uvedená v čl. 11 odst. 1 a 2, provedení pravidelného přezkumu nebo ukončení pozastavení licencí nebo vydání nových licencí v případech, kdy byly licence již dříve odebrány, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267, nebudou pravděpodobně uskutečnitelná ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která Finsko přijalo za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19. Uvedený členský stát rovněž neposkytl informace o důvodech, díky kterým požadovaná prodloužení nevedou k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost železniční dopravy a její zabezpečení.

(37)

Finsko sice předalo některé informace ohledně opatření přijatých za účelem omezit šíření pandemie, která mohou mít případně dopad na celé odvětví dopravy, avšak neinformovalo o tom, jak uvedená opatření konkrétně ovlivnila obnovování platnosti licencí a povolení nebo dokončení činností uvedených v čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a 2 a čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267. Zvláště nebyly poskytnuty konkrétní informace týkající se opatření, jež mají dopad na obnovení licencí strojvedoucího nebo na ustanovení o bezpečnosti železniční dopravy. Komise kromě toho neobdržela žádné konkrétní informace týkající se nutnosti prodloužení doby uvedené v článku 12 nařízení (EU) 2021/267.

(38)

Komise nemá možnost zjistit, že jsou požadavky stanovené v uvedených ustanoveních splněny nebo že požadovaná prodloužení nevedou k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost železniční dopravy a její zabezpečení. Finsku by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovených v čl. 9 odst. 1 a 2, v čl. 10 odst. 1 a 2, v čl. 11 odst. 1 a 2 a v čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267.

(39)

Finsko souhlasilo s tím, aby bylo toto rozhodnutí přijato a oznámeno v angličtině,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finsku se povoluje uplatnit následující prodloužení:

(a)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 pro účely čl. 2 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení o čtyři měsíce;

(b)

prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 2 odst. 5, čl. 16 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení o čtyři měsíce;

(c)

prodloužení lhůty 30. září 2021 stanovené v čl. 16 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení do 31. ledna 2022.

Článek 2

Finsku se nepovoluje uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a 2 a čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 o čtyři měsíce.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Finské republice.

V Bruselu dne 8. července 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6).


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/28


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1364

ze dne 9. července 2021,

kterým se Polsku uděluje povolení prodloužit některé doby stanovené v článcích 9, 10 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267

(oznámeno pod číslem C(2021) 5030)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (1), a zejména na čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 4 a čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti uvedené v čl. 10 odst. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (2), které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(2)

Ustanovení čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost schválení z hlediska bezpečnosti uvedenou v čl. 12 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(3)

Ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro obnovení osvědčení o bezpečnosti uvedené v čl. 10 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (3), které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(4)

Ustanovení čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro obnovení schválení z hlediska bezpečnosti uvedené v čl. 11 odst. 2 směrnice 2004/49/ES, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(5)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje platnost licencí strojvedoucího, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(6)

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2021/267 prodlužuje lhůty pro dokončení pravidelných kontrol držitelů licence strojvedoucího, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021.

(7)

Dopisem ze dne 31. května 2021 podalo Polsko odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článcích 9, 10 a 11 nařízení (EU) 2021/267. Ve dnech 4., 11., 16., 21. a 23. června 2021 Polsko poskytlo na podporu své žádosti další informace.

(8)

Ve své odůvodněné žádosti Polsko žádá o povolení uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 a 2 a čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 o šest měsíců.

(9)

Podle informací, jež Polsko poskytlo, nebude obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti, obnovení schválení z hlediska bezpečnosti, obnovení licencí strojvedoucího obsluhujícího hnací vozidla a vlaky a dokončení příslušných pravidelných kontrol pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která tento členský stát přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(10)

Zejména s ohledem na platnost osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti uvedenou v čl. 9 odst. 1 a 2 a čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 se Polsko domnívá, že další prodloužení jejich platnosti jsou nezbytná, aby nehrozilo riziko, že několika železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury nebude včas obnovena platnost jejich osvědčení a schválení.

(11)

Polsko uvedlo, že 20. března 2020 ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo vnitrostátním nařízením stav pandemie, a toto nařízení je v uvedeném členském státě nadále platné. Zaprvé byla mezi opatřeními přijatými za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19 dne 4. října 2020 zavedena pro polský úřad pro železniční dopravu (vnitrostátní bezpečnostní orgán), jenž je odpovědný za vydávání a obnovování osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti, všeobecná povinnost práce na dálku. Tento pracovní systém platil do začátku června 2021, kdy uvedený orgán zavedl smíšený model práce spočívající v tom, že jedna polovina zaměstnanců pracuje na dálku a druhá polovina na pracovišti.

(12)

Zadruhé, jak Polsko informovalo, se během uvedených osmi měsíců polského úřadu pro železniční dopravu dotkla závažná omezení při provádění auditů a kontrol, které jsou nezbytné pro obnovení osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti, neboť měla dopad na mobilitu inspektorů při provádění činností dohledu na místě. V důsledku platných vnitrostátních opatření znemožňovala omezení, jako například uzavření hotelů, inspektorům zůstat na příslušném místě přes noc a provést činnosti dohledu spojené s nočními kontrolami výkonu dozoru, což vedlo k dalšímu odkladu u nezbytných postupů.

(13)

Uvedená omezení měla proto rovněž dopad na subjekty podléhající dohledu a také následky pro včasné postupy týkající se obnovení osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti. Polsko uvedlo, že taková omezení vedla k situacím, kdy subjekty podléhající dohledu odmítly fyzickou přítomnost inspektorů, nebo ji akceptovaly pouze po dlouhém odkladu. V některých případech bylo možné provést kontroly na dálku, ale zkušenost ukazuje, že takové kontroly zaberou zpravidla více času, neboť vizuální kontrola železničních vozidel, technických zařízení nebo železniční infrastruktury se musí provést výhradně na základě dokumentace, kterou poskytne subjekt podléhající dohledu. Často je také zapotřebí opakovaně žádat o poskytnutí dalších dokladů, což rovněž vede ke zpomalení postupů.

(14)

Dopad opatření, které Polsko přijalo za účelem prevence a omezení šíření onemocnění COVID-19, na běžné fungování vnitrostátního bezpečnostního orgánu může ovlivnit kapacitu tohoto subjektu zabývat se novými postupy obnovení osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti. Nahromadění takového velkého množství nových žádostí vystavuje uvedený orgán riziku, že nebude s to je zpracovat včas a že vydá požadovaná osvědčení a schválení až po stanovené lhůtě.

(15)

S ohledem na čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 a podle informací poskytnutých Polskem nebude rovněž obnovení licencí strojvedoucího a dokončení příslušných pravidelných kontrol uskutečnitelné ani po 30. červnu 2021 v důsledku opatření, která tento členský stát přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19.

(16)

Polsko uvedlo, že jeho úřad pro železniční dopravu je rovněž subjektem odpovědným za vydávání a obnovování licencí strojvedoucího. Jak je vysvětleno v 11. až 13. bodě odůvodnění, opatření ukládající zaměstnancům uvedeného vnitrostátního bezpečnostního orgánu práci na dálku mělo dopad na fungování jeho útvarů.

(17)

Podle informací poskytnutých Polskem působí v tomto členském státě více než 17 000 strojvedoucích. Všem uvedeným strojvedoucím se vydávaly licence strojvedoucího od roku 2011 v souladu s vyhláškou polského ministra pro infrastrukturu ze dne 18. února 2011 o licencích strojvedoucího. Vzhledem k tomu, že doba platnosti uvedených licencí je deset let, u většiny z nich platnost skončí v roce 2021. Proto také v tomto případě může nahromadění takového velkého množství nových žádostí představovat pro uvedený orgán riziko, že nebude s to je zpracovat včas a že vydá požadované licence až po příslušné lhůtě.

(18)

Konkrétně pokud jde o pravidelné kontroly strojvedoucích, byly podle informací z Polska všechny pravidelné kontroly znalostí a dovedností pozastaveny vnitrostátními právními předpisy zavedenými za účelem boje proti šíření pandemie od 16. dubna 2020. Dne 5. prosince 2020 další vnitrostátní opatření odložila výkon lékařských a psychologických prohlídek pro strojvedoucí během pandemie, i když pouze do 31. ledna 2021, a tím i nutnost dostavit se na příslušné prohlídky osobně.

(19)

Podle Polska vede opětovné zavedení uvedených prohlídek od 1. února 2021 k tomu, že se velký počet strojvedoucích bude muset podrobit pravidelné kontrole a podat žádost o obnovení licence ve velmi krátkém časovém úseku. V tomto členském státě je nyní značné zpoždění v případě dosud neprovedených pravidelných kontrol, nahromaděné kvůli odkladu pravidelných lékařských a psychologických prohlídek strojvedoucích.

(20)

Navíc, přestože je vykonání pravidelných lékařských a psychologických prohlídek strojvedoucích opět možné, nadále platná opatření omezující fyzický kontakt i snížená kapacita zdravotnických zařízení (neboť část zdravotnického personálu byla v Polsku přesunuta, aby pomáhala v boji s onemocněním COVID-19) nadále způsobují značné obtíže, pokud jde o dokončení uvedených kontrol.

(21)

Stejná opatření se navíc vztahovala i na školení a přezkoušení dalších zaměstnanců v oblasti železniční dopravy, což by mělo také vést k omezení kapacity příslušných subjektů provádět pravidelné kontroly strojvedoucích ve stanovených lhůtách.

(22)

Polsko uvedlo, že přestože se pandemická situace zlepšuje, mimořádná opatření dosud nebyla zrušena a dotčený virus se nadále považuje za nebezpečný. Současná situace sice umožňuje pozvolné oživení hospodářství a postupný návrat k normálu, stále však existuje reálné riziko nástupu čtvrté vlny onemocnění, obzvlášť vzhledem k výskytu nových variant.

(23)

Polsko uvedlo, že žádost týkající se prodloužení o maximální přípustné doby šesti měsíců je nutná vzhledem k nejistotě ohledně epidemiologické situace v této zemi. Podle informací poskytnutých uvedeným členským státem by prodloužení o méně než šest měsíců také neumožnilo stabilizovat situaci profesní skupiny strojvedoucích nebo vyhnout se nahromadění zkoušek, a to proto, že ne všichni strojvedoucí by byli s to absolvovat je v kratším čase.

(24)

Polsko uvedlo, že všechny železniční podniky a provozovatelé infrastruktury v tomto členském státě mají nadále zavedený systém řízení bezpečnosti (SMS), který zajišťuje náležitou úroveň bezpečnosti v železniční dopravě. Navíc podle tohoto členského státu všechny postupy zajišťující vysokou úroveň bezpečnosti železniční dopravy v rámci SMS zůstávají beze změny, a proto není možné, aby prodloužení platnosti dotčených dokladů vedlo ke zvýšení rizika v případě bezpečnosti železniční dopravy. Požadované prodloužení by proto nemělo vést k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení.

(25)

Polsku by se tedy mělo povolit uplatnit prodloužení dob mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovených v čl. 9 odst. 1 a 2, v čl. 10 odst. 1 a 2 a v čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267.

(26)

Polsko souhlasilo s tím, aby bylo toto rozhodnutí přijato a oznámeno v angličtině,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Polsku se povoluje uplatnit prodloužení doby mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021 stanovené v čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1 a 2 a čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/267 o šest měsíců.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

V Bruselu dne 9. července 2021.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).


16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1365

ze dne 11. srpna 2021

o prodloužení platnosti opatření přijatého chorvatským ministerstvem zdravotnictví povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(oznámeno pod číslem C(2021) 5929)

(Pouze chorvatské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 55 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. srpna 2020 přijalo chorvatské ministerstvo zdravotnictví (dále jen „příslušný orgán“) v souladu s čl. 55 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012 rozhodnutí, kterým se povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání profesionálními uživateli pro antimikrobiální ošetření palivových nádrží a palivových systémů letadel do dne 28. února 2021 (dále jen „opatření“). V souladu s čl. 55 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení příslušný orgán o opatření informoval Komisi a příslušné orgány ostatních členských států a zároveň jej odůvodnil.

(2)

Podle informací poskytnutých příslušným orgánem bylo opatření nezbytné pro ochranu veřejného zdraví. Mikrobiologická kontaminace palivových nádrží a palivových systémů letadel může vést ke špatnému fungování motoru letadla a ohrozit jeho letovou způsobilost, což může ohrozit bezpečnost cestujících a posádky. Pandemie COVID-19 a následná omezení letů vedla k tomu, že řada letadel zůstala dočasně zaparkovaná. Pokud letadlo není v pohybu, mikrobiologická kontaminace se zhoršuje.

(3)

Přípravek Biobor JF obsahuje 2,2’-(1-methyltrimethylendioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinan) (číslo CAS 2665-13-6) a 2,2’-oxybis(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan) (číslo CAS 14697-50-8), účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 6 jako konzervanty pro produkty v průběhu skladování, jak jsou definovány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012. Vzhledem k tomu, že uvedené účinné látky nejsou uvedeny v seznamu v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2), nejsou zahrnuty do pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 528/2012. Článek 89 zmíněného nařízení se na uvedené látky proto nevztahuje a musí být posouzeny a schváleny předtím, než lze biocidní přípravky, které je obsahují, povolit také na vnitrostátní úrovni.

(4)

Dne 3. března 2021 obdržela Komise od příslušného orgánu odůvodněnou žádost o prodloužení platnosti opatření v souladu s čl. 55 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012. Tato odůvodněná žádost vycházela z obav, že bezpečnost letecké dopravy by mohla být mikrobiologickou kontaminací palivových nádrží a palivových systémů letadel po 28. únoru 2021 nadále ohrožena, a z tvrzení, že přípravek Biobor JF má pro regulaci takové mikrobiologické kontaminace zásadní význam.

(5)

Podle informací poskytnutých příslušným orgánem byl jediný alternativní biocidní přípravek doporučený výrobci letadel a motorů pro ošetření mikrobiologické kontaminace (Kathon™ FP 1.5) v březnu 2020 stažen z trhu z důvodu bezpečnostních incidentů, ke kterým došlo po ošetření uvedeným přípravkem.

(6)

Podle příslušného orgánu není mechanické ošetření mikrobiologické kontaminace palivových nádrží a palivových systémů letadel vždy možné a postupy doporučené výrobci motorů vyžadují ošetření biocidním přípravkem i v případě, že je možné mechanické čištění. Kromě toho by mechanické ošetření pracovníky vystavilo toxickým plynům, a je proto potřeba se mu vyhnout.

(7)

Podle informací, které má Komise k dispozici, podnikl výrobce přípravku Biobor JF kroky k řádnému povolení přípravku a očekává se, že žádost o schválení účinných látek, které obsahuje, bude podána v polovině roku 2022. Schválení účinných látek a následné povolení biocidního přípravku by bylo trvalým řešením do budoucna, avšak k dokončení těchto postupů by bylo zapotřebí značné množství času.

(8)

Nedostatečná regulace mikrobiologické kontaminace palivových nádrží a palivových systémů letadel může ohrozit bezpečnost letecké dopravy a toto ohrožení nelze adekvátně zvládnout použitím jiného biocidního přípravku nebo jinými prostředky. Je proto vhodné povolit příslušnému orgánu prodloužit opatření.

(9)

Jelikož platnost opatření skončila dne 28. února 2021, mělo by mít toto rozhodnutí zpětnou účinnost.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Chorvatské ministerstvo zdravotnictví smí platnost opatření, kterým se povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání profesionálními uživateli pro antimikrobiální ošetření palivových nádrží a palivových systémů letadel, prodloužit do 2. září 2022.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno chorvatskému ministerstvu zdravotnictví.

Použije se ode dne 1. března 2021.

V Bruselu dne 11. srpna 2021.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/34


Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Je zapotřebí ověřit si status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost v nejnovější verzi dokumentu EHK OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Předpis OSN č. 142 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska montáže pneumatik [2021/1366]

Zahrnuje veškerá platná znění až po:

sérii změn 01 – datum vstupu v platnost: 30. září 2021

Tento dokument slouží výhradně jako dokumentační nástroj. Rozhodné a právně závazné znění je: ECE/TRANS/WP.29/2021/11.

OBSAH

PŘEDPIS

1.

iOblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změna typu vozidla a rozšíření schválení

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Definitivní ukončení výroby

10.

Přechodná ustanovení

11.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

PŘÍLOHY

1

Informační dokument

2

Oznámení

3

Uspořádání značek schválení

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie M, N a O (1) z hlediska montáže pneumatik.

Nevztahuje se na vozidla, jejichž podmínky použití jsou neslučitelné s vlastnostmi pneumatik třídy C1, C2 nebo C3 a na vozidla, pokud jde o montáž:

a)

náhradní jednotky pro dočasné použití a/nebo

b)

run-flat pneumatik a/nebo run-flat systému při provozu v režimu jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo

c)

pneumatik s prodlouženým dojezdem při provozu v režimu jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo

d)

systému monitorování tlaku v pneumatikách.

2.   DEFINICE

Pro účely tohoto předpisu:

2.1

„Typem vozidla z hlediska montáže pneumatik“ se rozumí vozidla, která se neliší z takových podstatných hledisek, jako jsou typy pneumatik, minimální a maximální označení rozměrů pneumatiky, rozměry kola a hloubka zálisu, nebo pokud jde o rychlostní kapacitu a únosnost vhodné pro montáž a vlastnosti krytů kol.

2.2

Pneumatiky se klasifikují takto:

a)

pneumatiky třídy C1 – pneumatiky, které jsou v souladu s předpisem OSN č. 30;

b)

pneumatiky třídy C2 – pneumatiky, které jsou v souladu s předpisem OSN č. 54 a vyznačují se indexem únosnosti na jednoduchém kole 121 nebo vyšším a značkou kategorie rychlosti „N“ nebo vyšší;

c)

pneumatiky třídy C3 – pneumatiky, které jsou v souladu s předpisem OSN č. 54 a vyznačují se:

i)

indexem únosnosti na jednoduchém kole 122 nebo vyšším nebo

ii)

indexem únosnosti na jednoduchém kole 121 nebo nižším a značkou kategorie rychlosti „M“ nebo nižší.

2.2.1

„Typem pneumatiky“ se rozumí řada pneumatik, které se neliší v následujících podstatných vlastnostech:

a)

třída pneumatik: C1, C2 nebo C3 podle popisu v předpise OSN č. 30 a

b)

v případě pneumatik třídy C1 vlastnosti typu pneumatiky, jak jsou definovány v předpise OSN č. 30;

c)

v případě pneumatik třídy C2 nebo C3 vlastnosti typu pneumatiky, jak jsou definovány v předpise OSN č. 54.

2.3

„Označením rozměru pneumatiky“ se rozumí označení, jak je definováno v předpise OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v předpise OSN č. 54 pro pneumatiky tříd C2 a C3.

2.4

„Hloubkou zálisu kola“ se rozumí vzdálenost od opěrného čela náboje kola ke střední rovině ráfku.

2.5

„Konstrukcí pneumatiky“ se rozumí technické vlastnosti kostry pneumatiky.

2.6

„Normální pneumatikou“ se rozumí pneumatika nebo run-flat pneumatika, která je určena pro běžné silniční užití.

2.7

„Pneumatikou pro jízdu na sněhu“ se rozumí pneumatika, jejíž vzorek běhounu, složení běhounu nebo konstrukce jsou navrženy především k dosažení lepší výkonnosti ve sněhových podmínkách, než jaké dosahuje normální pneumatika, pokud jde o schopnost uvádět vozidlo do pohybu a udržovat je v něm.

2.7.1

„Pneumatikou pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek“ se rozumí pneumatika pro jízdu na sněhu, jejíž vzorek běhounu, složení běhounu nebo konstrukce jsou navrženy zejména k použití v náročných sněhových podmínkách a jež splňuje požadavky předpisu OSN č. 117.

2.8

„Pneumatikou pro zvláštní použití“ se rozumí pneumatika určená ke smíšenému použití, jak silničnímu, tak terénnímu, nebo k jinému zvláštnímu použití. Tyto pneumatiky jsou především navrženy tak, aby byly schopny uvést vozidlo do pohybu a udržovat je v pohybu v terénních podmínkách.

2.9

„Run-flat pneumatikou“ se rozumí pneumatika, jak je definována v předpise OSN č. 30.

2.10

„Pneumatikou s prodlouženým dojezdem“ se rozumí pneumatika, jak je definována v předpise OSN č. 30.

2.11

„Náhradní pneumatikou pro dočasné použití“ se rozumí pneumatika, která je odlišná od pneumatiky určené pro montáž na vozidle pro běžné jízdní podmínky a která je určena pouze pro dočasné použití při omezených jízdních podmínkách.

2.12

„Kolem“ se rozumí kolo jako celek sestávající z ráfku a disku kola.

2.13

„Náhradním kolem pro dočasné použití“ se rozumí kolo odlišné od normálních kol typu vozidla; je určeno pouze pro dočasné použití při omezených jízdních podmínkách.

2.14

„Jednotkou“ se rozumí celek kola s pneumatikou.

2.15

„Standardní jednotkou“ se rozumí jednotka, kterou je možné namontovat na vozidlo pro běžný provoz.

2.16

„Náhradní jednotkou“ se rozumí jednotka, která je určena k výměně standardní jednotky v případě jejího poškození, a může být jakoukoli z těchto:

2.17

„Standardní náhradní jednotkou“ se rozumí celek kola s pneumatikou, který je, pokud jde o označení rozměru kola a pneumatiky, hloubku zálisu kola a konstrukci pneumatiky, totožný s celkem montovaným na stejném místě nápravy příslušné varianty a verze vozidla k běžnému provozu; zahrnuje kola vyrobená z odlišného materiálu, která mohou být upevněna odlišnými maticemi nebo šrouby, avšak která jsou jinak totožná s koly určenými k běžnému provozu.

2.18

„Náhradní jednotkou pro dočasné použití“ se rozumí celek jakéhokoli kola s pneumatikou, který nespadá do definice standardní náhradní jednotky a který odpovídá popisu jednoho z typů náhradní jednotky pro dočasné použití definovanému v předpise OSN č. 64.

2.19

„Značkou kategorie rychlosti“ se rozumí značka definovaná v předpise OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v předpise OSN č. 54 pro pneumatiky třídy C2.

2.20

„Indexem únosnosti“ se rozumí číslo spojované s maximálním zatížením pneumatiky v souvislosti s definicí v předpise OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v předpise OSN č. 54 pro pneumatiky třídy C2.

2.21

„Maximálním zatížením“ se rozumí hmotnost, kterou je pneumatika schopna nést, pokud je používána v souladu s pokyny k použití stanovenými výrobcem pneumatik.

3.   ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ

3.1

Žádost o schválení typu vozidla z hlediska montáže pneumatik podává výrobce vozidla nebo jeho pověřený zástupce.

3.2

K žádosti se ve trojím vyhotovení přiloží níže uvedené doklady. Žádost obsahuje tyto údaje:

3.2.1

popis typu vozidla s ohledem na položky uvedené v bodě 5.

3.3

Technické zkušebně provádějící schvalovací zkoušky se předá vozidlo představující typ, který má být schválen, nebo simulační nástroj představující typ vozidla, který má být schválen.

4.   SCHVÁLENÍ

4.1

Typ vozidla se schválí, jestliže vozidlo předané ke schválení podle tohoto předpisu splňuje požadavky bodu 5.

4.2

Každému schválenému typu vozidla se přidělí číslo schválení typu; jeho první dvě číslice (v současnosti 01 pro předpis ve znění změn série 01) uvádějí sérii změn zahrnující poslední významné technické změny tohoto předpisu v době vydání schválení. Tatáž smluvní strana nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla z hlediska montáže pneumatik.

4.3

Oznámení o schválení nebo zamítnutí či odnětí schválení podle tohoto předpisu se sdělí stranám dohody uplatňujícím tento předpis prostřednictvím formuláře, který je v souladu se vzorem v příloze 1, a fotografií a/nebo výkresů poskytnutých žadatelem ve formátu nepřesahujícím A4 (210 x 297 mm) nebo složených v tomto formátu a ve vhodném měřítku.

4.4

Na každé vozidlo, které je shodné s typem vozidla schváleným podle tohoto předpisu, se viditelně a na snadno přístupném místě uvedeném ve formuláři schválení umístí mezinárodní značka schválení typu, která odpovídá vzoru popsanému v příloze 3 a sestává z:

4.4.1

písmene „E“ v kružnici, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila; (2)

4.4.2

čísla tohoto předpisu, za nímž následuje písmeno „R“, pomlčka a číslo schválení typu vpravo od kružnice předepsané v bodě 4.4.1.

4.5

Vyhovuje-li vozidlo typu vozidla schválenému podle jednoho nebo více dalších předpisů připojených k dohodě v zemi, která schválení podle tohoto předpisu udělila, není třeba symbol předepsaný v bodě 4.4.1 opakovat; v takovém případě se čísla předpisu a schválení a doplňkové symboly uvedou ve svislých sloupcích umístěných vpravo od symbolu předepsaného v bodě 4.4.1.

4.6

Značka schválení musí být jasně čitelná a nesmazatelná.

4.7

Značka schválení se umístí v blízkosti štítku s údaji o vozidle nebo přímo na tento štítek.

4.8

Příklady značek schválení jsou uvedeny v příloze 3 tohoto předpisu.

5.   SPECIFIKACE

5.1

Obecné požadavky

5.1.1

S výhradou ustanovení bodu 5.2.4.4 musí každá pneumatika namontovaná na vozidlo, včetně jakékoli případné náhradní pneumatiky, splňovat požadavky tohoto předpisu.

5.1.2

Každá pneumatika namontovaná na vozidlo, včetně jakékoli případné náhradní pneumatiky, musí splňovat technické požadavky a přechodná ustanovení příslušných předpisů OSN č. 30, 54 a 117.

5.2

Výkonnostní požadavky

5.2.1

Montáž pneumatiky

5.2.1.1

Všechny běžně namontované pneumatiky na vozidle, tedy kromě náhradní jednotky pro dočasné použití, musí mít stejnou strukturu.

5.2.1.2

Všechny běžně namontované pneumatiky na jedné nápravě musí být stejného typu.

5.2.1.3

Prostor, ve kterém se kolo otáčí, musí být takový, aby při použití největšího přípustného rozměru pneumatik a šířek ráfku a s ohledem na minimální a maximální hloubku zálisů kol dovoloval volný pohyb vzhledem k minimálním a maximálním omezením daným zavěšením kola a řídícím ústrojím, jak je určil výrobce vozidla. To se ověří vykonáním zkoušek s pneumatikami největších rozměrů s ohledem na použitelné přípustné odchylky (tj. maximální plášť) týkající se velikosti pneumatik a uvedené v příslušném předpisu EHK OSN.

5.2.1.4

Technická zkušebna a/nebo schvalovací orgány mohou souhlasit s využitím jiného zkušebního postupu (např. virtuální zkoušky) k ověření, zda jsou splněny požadavky bodu 5.2.1.3.

5.2.2

Únosnost

5.2.2.1

S výhradou ustanovení bodu 5.2.4 tohoto předpisu se maximální zatížení každé pneumatiky, jak je stanoveno v bodě 5.2.2.2 tohoto předpisu, včetně případné náhradní pneumatiky, která je namontována na vozidle, musí rovnat:

5.2.2.1.1

v případě vozidla vybaveného pneumatikami stejného typu v jednoduché montáži: alespoň polovině maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem vozidla pro nejvíce zatíženou nápravu;

5.2.2.1.2

v případě vozidla vybaveného více než jedním typem pneumatik v jednoduché montáži: alespoň polovině maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem vozidla pro příslušnou nápravu;

5.2.2.1.3

v případě vozidla vybaveného pneumatikami třídy C1 v dvojité montáži: alespoň 0,27násobku maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem vozidla pro příslušnou nápravu;

5.2.2.1.4

v případě náprav vybavených pneumatikami třídy C2 nebo C3 v dvojité montáži: alespoň 0,25násobku maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem vozidla pro příslušnou nápravu, přičemž je třeba vzít v úvahu index únosnosti v dvojité montáži.

5.2.2.2

Maximální zatížení pneumatiky se stanoví takto:

5.2.2.2.1

v případě pneumatik třídy C1 se vezme v úvahu „maximální zatížení“, jak je stanoveno v předpise OSN č. 30.

5.2.2.2.2

V případě pneumatik tříd C2 nebo C3 se vezme v úvahu „tabulka změny únosnosti v závislosti na rychlosti“ uvedená v předpise OSN č. 54, která v závislosti na indexu únosnosti a značkách kategorie jmenovité rychlosti uvádí změny únosnosti, jež může pneumatika snést při zohlednění maximální konstrukční rychlosti vozidla.

5.2.2.3

Výrobce poskytne v příručce majitele vozidla nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem ve vozidle nezbytné informace o vhodných náhradních pneumatikách s příslušnou únosností.

5.2.3

Rychlostní kapacita

5.2.3.1

Každá pneumatika, kterou je vozidlo běžně vybaveno, musí být označena značkou kategorie rychlosti.

5.2.3.1.1

V případě pneumatiky třídy C1 musí být značka kategorie rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla a v případě pneumatik rychlostních kategorií V, W a Y musí zohledňovat maximální zatížení, jak je popsáno v předpise OSN č. 30.

5.2.3.1.2

V případě pneumatiky třídy C2 nebo C3 musí být značka kategorie rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla a příslušnou kombinací zatížení/rychlost, která je odvozena z „tabulky změny únosnosti v závislosti na rychlosti“, jak je popsáno v předpise OSN č. 54.

5.2.3.2

Požadavky bodů 5.2.3.1.1 a 5.2.3.1.2 se neuplatní v následujících případech:

5.2.3.2.1

v případě náhradních jednotek pro dočasné použití, pro které platí bod 5.2.5 tohoto předpisu;

5.2.3.2.2

v případě vozidel obvykle vybavených normálními pneumatikami a příležitostně pneumatikami pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek (tj. označených horským symbolem (symbolem třívrcholové hory se sněhovou vločkou)); v tomto případě však musí značka kategorie rychlosti pneumatik pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek odpovídat buď rychlosti vyšší, než je maximální konstrukční rychlost vozidla, nebo rychlosti vyšší než 160 km/h (nebo oběma). Pokud však je maximální konstrukční rychlost vozidla vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti namontovaných pneumatik pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek, musí být uvnitř vozidla a na místě vždy viditelném z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kapacity namontovaných pneumatik pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek. Ostatní pneumatiky s vylepšenou trakcí ve sněhu (tj. pneumatiky s označením M + S, avšak bez označení horským symbolem (symbolem třívrcholové hory se sněhovou vločkou)) musí splňovat požadavky bodů 5.2.3.1.1 a 5.2.3.1.2 tohoto předpisu;

5.2.3.2.3

v případě vozidel vybavených pneumatikami pro zvláštní užití. Pokud však je maximální konstrukční rychlost vozidla vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti namontovaných pneumatik pro zvláštní užití, musí být uvnitř vozidla a na místě vždy viditelném z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kapacity namontovaných pneumatik pro zvláštní užití;

5.2.3.2.4

v případě vozidel kategorií M2, M3, N2 nebo N3 vybavených zařízením omezení rychlosti (SLD) schváleným podle předpisu OSN č. 89 musí být symbol rychlosti pneumatik slučitelný s rychlostí, při které je omezení stanoveno. Pokud však je výrobcem vozidla stanovená maximální konstrukční rychlost vozidla vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti namontovaných pneumatik, musí být uvnitř vozidla a na místě vždy viditelném z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává maximální rychlostní kapacitu pneumatik;

5.2.3.2.5

v případě vozidel kategorií M1 nebo N1 vybavených palubním systémem s funkcí nebo zařízením omezení rychlosti musí být symbol rychlosti pneumatik slučitelný s rychlostí, při které je omezení stanoveno.

Pokud však je výrobcem vozidla stanovená maximální konstrukční rychlost vozidla vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti namontovaných pneumatik, musí být uvnitř vozidla a na místě vždy viditelném z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává maximální rychlostní kapacitu pneumatik.

5.2.3.3

Výrobce poskytne v příručce majitele vozidla nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem ve vozidle nezbytné informace o vhodných náhradních pneumatikách s příslušnou rychlostní kapacitou.

5.2.4

Zvláštní případy

5.2.4.1

V případě vozidel kategorií M1 a N1, která jsou konstruována tak, aby mohla být provozována s přípojným vozidlem, může dodatečné zatížení působící na spojovací zařízení přípojného vozidla v případě pneumatik C1 způsobit překročení hodnot maximálního zatížení zadní pneumatiky, avšak nejvýše o 15 %. V takovém případě musí příručka majitele vozidla nebo jakýkoli jiný komunikační prostředek uvedený v bodě 5.2.3.3 obsahovat jasnou informaci a poučení o maximální přípustné rychlosti vozidla, je-li k němu připojeno přípojné vozidlo, která v žádném případě nepřesahuje 100 km/h, a o tlaku v zadních pneumatikách, který má být nejméně 20 kPa (0,2 baru) nad hodnotou tlaku v pneumatikách doporučovanou pro běžné užití vozidla (tj. bez přípojného vozidla).

5.2.4.2

V případě přípojných vozidel kategorií O1 a O2 s maximální konstrukční rychlostí 100 km/h nebo méně, která jsou vybavena pneumatikami třídy C1 v jednoduché montáži, se maximální zatížení každé pneumatiky musí rovnat alespoň 0,45násobku maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem přípojného vozidla pro nejvíce zatíženou nápravu. U pneumatik v dvojité montáži je tento faktor roven alespoň 0,24. V takových případech musí být v blízkosti předního spojovacího zařízení přípojného vozidla natrvalo a odolně umístěn výstražný štítek, který udává maximální konstrukční rychlost vozidla.

5.2.4.3

V případě některých zvláštních vozidel, jak je uvedeno níže, která jsou vybavena pneumatikami třídy C2 nebo C3, se nepoužije „tabulka změny únosnosti v závislosti na rychlosti“, jak je popsána v bodě 5.2.2.2.2. V takovém případě se maximální zatížení, které je třeba ověřit podle maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu (viz body 5.2.2.1.2 až 5.2.2.1.4), určí vynásobením zatížení odpovídajícího indexu únosnosti vhodným koeficientem, který se spíše než k maximální konstrukční rychlosti vozidla vztahuje k typu vozidla a jeho použití, a požadavky bodů 5.2.3.1.1 a 5.2.3.1.2 tohoto předpisu se nepoužijí.

Vhodné koeficienty jsou tyto:

5.2.4.3.1

1,15 v případě vozidla třídy I nebo třídy A (kategorie M2 nebo M3) podle předpisu OSN č. 107.

5.2.4.3.2

1,10 v případě vozidel kategorie N, která jsou specificky konstruována pro použití na krátké vzdálenosti v městských a příměstských oblastech, jako jsou například zametací vozy nebo vozidla pro odvoz odpadu, pokud jejich maximální konstrukční rychlost nepřekračuje 60 km/h.

5.2.4.4

Ve výjimečných případech, jestliže jsou vozidla konstruována pro použití, které se neslučuje s vlastnostmi pneumatik tříd C1, C2 nebo C3, a je tedy třeba namontovat pneumatiky s jinými vlastnostmi, se požadavky bodu 5.1.1 tohoto předpisu neuplatní, pokud jsou splněny následující podmínky:

5.2.4.4.1

pneumatiky musí být schváleny podle předpisu OSN č. 75 nebo předpisu OSN č. 106 a

5.2.4.4.2

schvalovací orgán a technická zkušebna došly k závěru, že namontované pneumatiky vyhovují provozním podmínkám vozidla. Povaha výjimky a zdůvodnění uznání musí být uvedeny ve zkušebním protokolu i na formuláři oznámení uvedeném v příloze 2.

5.2.5

Náhradní kola a pneumatiky

5.2.5.1

Je-li vozidlo vybaveno náhradní jednotkou, musí jí být:

5.2.5.1.1

standardní náhradní jednotka stejné velikosti jako pneumatiky namontované na vozidle.

Je-li vozidlo vybaveno pneumatikami více rozměrů, musí velikost pneumatiky náhradní jednotky odpovídat jednomu z těchto rozměrů. To musí být jasně uvedeno v příručce majitele vozidla nebo sděleno jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem ve vozidle;

5.2.5.1.2

náhradní jednotka pro dočasné použití, která je typově vhodná pro použití na vozidle; vozidla jiných kategorií než M1, N1, M2, M3 (s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla ≤ 7 500 kg) nebo N2 (s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla ≤ 7 500 kg) však náhradní jednotkou pro dočasné použití opatřena být nesmí.

5.2.5.2

Každé vozidlo vybavené náhradní jednotkou pro dočasné použití nebo run-flat pneumatikami musí splňovat technická a přechodná ustanovení předpisu OSN č. 64, pokud jde o požadavky týkající se vybavení vozidel náhradní jednotkou pro dočasné použití a run-flat pneumatikami.

Pokud je v případě montáže náhradní jednotky pro dočasné použití třeba přijmout zvláštní opatření (náhradní jednotka pro dočasné použití má být například namontována pouze na přední nápravu, a proto je třeba nejdříve namontovat přední standardní jednotku na zadní nápravu, aby se vyřešila špatná funkce zadní standardní jednotky), musí to být jasně uvedeno v příručce majitele vozidla nebo sděleno jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem ve vozidle a je třeba ověřit soulad s náležitými aspekty bodu 5.2.1.3 tohoto předpisu.

6.   ZMĚNA TYPU VOZIDLA A ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ

6.1

Každá změna stávajícího typu vozidla se musí oznámit schvalovacímu orgánu, který typ vozidla schválil. Schvalovací orgán potom buď:

a)

po konzultaci s výrobcem rozhodne, že je třeba udělit nové schválení typu, nebo

b)

postupuje podle bodu 6.1.1 (revize), případně podle bodu 6.1.2 (rozšíření).

6.1.1

Revize

Pokud se změnily údaje zaznamenané v informačních dokumentech podle přílohy 1 a schvalovací orgán usoudí, že provedené změny pravděpodobně nemají znatelný nepříznivý vliv a vozidlo v každém případě stále splňuje požadavky, označují se změny jako „revize“.

V tom případě vydá schvalovací orgán podle potřeby revidované stránky informačních dokumentů podle přílohy 1 a na každé revidované stránce zřetelně vyznačí povahu změny a datum jejího nového vydání. Za splnění tohoto požadavku se považuje rovněž vydání konsolidované a aktualizované verze informačních dokumentů podle přílohy 1 spolu s podrobným popisem změn.

6.1.2

Rozšíření

Jako „rozšíření“ se změna označuje v případě, že kromě změny údajů zaznamenaných v informačních dokumentech podle přílohy 1:

a)

jsou požadovány další kontroly nebo zkoušky, nebo

b)

se změní jakékoliv informace ve sdělení o schválení typu, s výjimkou jeho příloh, nebo

c)

se požaduje schválení podle pozdější série změn po jejím vstupu v platnost.

6.2

Potvrzení nebo odmítnutí schválení s uvedením příslušných změn se postupem podle bodu 4.3 sdělí smluvním stranám dohody, které uplatňují tento předpis. Kromě toho musí být odpovídajícím způsobem změněn seznam informačních dokumentů a zkušebních protokolů připojený k formuláři oznámení podle přílohy 1, aby uváděl datum poslední revize nebo rozšíření.

6.3

Schvalovací orgán, který vydává rozšíření schválení, přidělí každému formuláři oznámení vystavenému pro účely takového rozšíření pořadové číslo.

7.   SHODNOST VÝROBY

7.1

Postupy týkající se shodnosti výroby odpovídají obecným ustanovením obsaženým v článku 2 a dodatku 1 dohody (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) a splňují tyto požadavky:

7.2

Každé vozidlo schválené podle tohoto předpisu musí být vyrobeno tak, aby bylo shodné se schváleným typem vozidla, tj. splňovalo požadavky uvedené v bodě 5.

7.3

Schvalovací orgán, který uděluje schválení typu, může kdykoliv ověřit shodnost kontrolních metod používaných na každou výrobní jednotku. Obvyklá četnost těchto kontrol je jednou za dva roky.

8.   POSTIHY ZA NESHODNOST VÝROBY

8.1

Schválení udělená typu vozidla podle tohoto předpisu smí být odňata, nejsou-li splněny požadavky stanovené v bodě 7.

8.2

Pokud smluvní strana odejme schválení, které dříve udělila, neprodleně to zasláním formuláře oznámení podle vzoru uvedeného v příloze 1 tohoto předpisu sdělí ostatním smluvním stranám, které uplatňují tento předpis.

9.   DEFINITIVNÍ UKONČENÍ VÝROBY

Pokud držitel schválení zcela ukončí výrobu typu vozidla schváleného v souladu s tímto předpisem, informuje o tom orgán, který udělil schválení, a ten o tom prostřednictvím formuláře oznámení odpovídajícího vzoru uvedenému v příloze 1 tohoto předpisu neprodleně informuje ostatní smluvní strany dohody, jež uplatňují tento předpis.

10.   PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

10.1

Od úředního data vstupu série změn 01 v platnost žádná ze smluvních stran, které uplatňují tento předpis, neodmítne udělit nebo uznat schválení typu podle tohoto předpisu ve znění série změn 01.

10.2

Od 6. července 2022 nejsou smluvní strany uplatňující tento předpis povinny uznávat schválení typu podle předchozí série změn, jež byla poprvé vydána po dni 6. července 2022.

10.3

Do 6. července 2022 musí smluvní strany, které uplatňují tento předpis, uznávat schválení typu podle předchozí série změn, jež byla poprvé vydána přede dnem 6. července 2022.

10.4

Od 6. července 2022 nejsou smluvní strany uplatňující tento předpis povinny přijímat schválení typu vydaná podle předchozí série změn tohoto předpisu.

10.5

Bez ohledu na výše uvedená přechodná ustanovení nejsou smluvní strany, které začnou uplatňovat tento předpis po datu vstupu poslední série změn v platnost, povinny uznávat schválení typu, jež byla udělena v souladu s jakoukoli předchozí sérií změn tohoto předpisu / jsou povinny uznat pouze schválení typu udělená v souladu se sérií změn 01.

10.6

Bez ohledu na ustanovení bodu 10.4 smluvní strany, které uplatňují tento předpis, nadále uznávají schválení typu vydaná podle předchozí série změn tohoto předpisu pro vozidla / systémy vozidel, jež nejsou dotčeny změnami zavedenými sérií změn 01.

10.7

Smluvní strany, které uplatňují tento předpis, mohou udělovat schválení typu podle předchozích sérií změn tohoto předpisu (3).

10.8

Smluvní strany, které uplatňují tento předpis, nadále udělují rozšíření stávajících schválení podle předchozích sérií změn tohoto předpisu.3

11.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ZKUŠEBEN ODPOVĚDNÝCH ZA PROVÁDĚNÍ SCHVALOVACÍCH ZKOUŠEK A NÁZVY A ADRESY SCHVALOVACÍCH ORGÁNŮ

Smluvní strany dohody, jež uplatňují tento předpis, sdělí sekretariátu Organizace spojených národů názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů, které schválení udělily a kterým se mají zasílat formuláře potvrzující schválení nebo rozšíření nebo zamítnutí nebo odnětí schválení.


(1)  Podle definice v Úplném usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3.), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, bod 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Rozlišovací čísla smluvních stran dohody z roku 1958 jsou uvedena v příloze 3 Úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, příloha 3 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Poznámka sekretariátu: Znění bylo upraveno v souladu s rozhodnutím WP.29 přijatým na jejím zasedání v listopadu 2020 (ECE/TRANS/WP.29/1155, body 92 a 93, a neformálním dokumentem WP.29-182-11).


PŘÍLOHA 1

(maximální formát: A4 (210 mm × 297 mm))

Informační dokument

v souladu s předpisem OSN o montáži pneumatik

1.   

Obecně

1.1   

Značka (obchodní název výrobce): …

1.2   

Typ: …

1.2.1   

Obchodní název (názvy), je-li znám (jsou-li známy): …

1.3   

Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (1):…

1.3.1   

Umístění uvedeného označení: …

1.4   

Kategorie vozidla (2):…

1.5   

Název a adresa výrobce: …

1.6   

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (montážních závodů): …

1.7   

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

2.   

Obecné konstrukční vlastnosti vozidla

2.1   

Fotografie a/nebo výkresy představitele typu vozidla: …

2.2   

Počet náprav a kol: …

2.2.1   

Počet a umístění náprav s pneumatikami s dvojitou montáží: …

2.2.2   

Počet a umístění řízených náprav: …

2.2.3   

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): …

3.   

Hmotnosti a rozměry (3) (4)

3.1   

Rozchod (rozchody) kol a šířka (šířky) náprav

3.1.1   

Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav (5):…

3.1.2   

Rozchod kol u všech ostatních náprav (5): …

3.1.3   

Šířka nejširší zadní nápravy: …

3.1.4   

Šířka nejpřednější nápravy (měřená v bodech největší vzdálenosti vnějších bočnic pneumatik s vyloučením vyboulení v blízkosti styku pneumatiky se zemí): …

3.2   

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle výrobce: (6)(7)

3.3   

Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu: …

3.4   

Vozidlo je/není (8) uzpůsobeno k tažení

3.5   

Maximální konstrukční rychlost vozidla (km/h): (9)

4.   

Odpružení

4.1   

Pneumatiky a kola

4.1.1   

Kombinace pneumatika/kolo (10)

a)

u pneumatik uveďte:

třídu pneumatiky (C1/C2/C3) (8)

označení rozměru, …

index únosnosti (7), …

značku kategorie rychlosti (7); …

b)

u kol uveďte rozměry ráfků a hloubku zálisu. …

4.1.2   

Nápravy

4.1.2.1   

Náprava 1:

4.1.2.2   

Náprava 2:

atd.

4.1.3   

Tlak(y) v pneumatikách podle doporučení výrobce vozidla (kPa) v závislosti na zatížení vozidla: …

4.1.4   

Popis zařízení pro trakci ve sněhu a kombinace (kombinací) pneumatika/kolo na přední a/nebo zadní nápravě (zadních nápravách), které jsou podle doporučení výrobce pro typ vozidla vhodné: …

4.1.5   

Stručný popis případné náhradní jednotky pro dočasné použití: …

4.1.6   

Stručný popis systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), pokud je namontován: …

5.   

Karoserie

5.1   

Kryty kol

5.1.1   

Stručný popis vozidla z hlediska krytů kol: …

6.   

Různé

6.1   

Zařízení pro omezení rychlosti

6.1.1   

Výrobce (výrobci): …

6.1.2   

Typ(y): …

6.1.3   

Číslo (čísla) schválení typu, je-li k dispozici: …

6.1.4   

Rychlost nebo rozsah rychlostí, na které je možné omezení rychlosti nastavit: … km/h


(1)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(2)  Podle definice v Úplném usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3.), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, bod 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Pokud existuje jedna verze se standardní kabinou a jiná s kabinou s lůžky, uveďte obě řady údajů o hmotnosti a rozměrech.

(4)  Norma ISO 612:1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.

(5)  Norma ISO 612–1978 – bod 6.5.

(6)  U přípojných vozidel nebo návěsů a u vozidel spojených s přípojným vozidlem nebo s návěsem, kde na spojovací zařízení nebo na točnici působí výrazné svislé zatížení, se toto zatížení po vydělení standardním gravitačním zrychlením zahrne do maximální technicky přípustné hmotnosti.

(7)  Uveďte nejvyšší a nejnižší hodnotu pro každou variantu.

(8)  Nehodící se škrtněte.

(9)  Jestliže výrobce vozidla povolí u motorových vozidel modifikaci určitých kontrolních funkcí (např. prostřednictvím softwaru, hardwaru nebo zdokonalením, výběrem, umožněním nebo neumožněním funkce) před uvedení vozidla do provozu nebo po něm, což vede ke zvýšení maximální rychlosti vozidla, uvádí se maximální možná rychlost dosažitelná úpravou těchto kontrolních funkcí. U přípojných vozidel se uvádí maximální rychlost, kterou stanovil výrobce.

(10)  U pneumatik označených písmeny ZR před kódem průměru ráfku, určených pro vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 300 km/h, je třeba uvést odpovídající údaje.


PRILOHA 2

Oznámení

(maximální formát: A4 (210 mm × 297 mm))

Image 1

 (1)

Vydal: (Název správního orgánu)

…………………………

…………………………


ve věci (2):

udělení schválení

 

rozšíření schválení

odmítnutí schválení

odnětí schválení

definitivního ukončení výroby

typu vozidla z hlediska montáže pneumatik

Schválení č.: … Rozšíření č.: …

Oddíl I

1.

Značka (obchodní název výrobce): …

2.

Typ: …

2.1

Obchodní název/názvy (je-li znám / jsou-li známy): …

3.

Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (3): …

3.1

Umístění uvedeného označení: …

4.

Kategorie vozidla (4): …

5.

Název a adresa výrobce: …

6.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (montážních závodů): …

7.

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

Oddíl II

1.

Další informace: viz dodatek

2.

Technická zkušebna odpovědná za provedení zkoušek: …

3.

Datum zkušebního protokolu: …

4.

Číslo zkušebního protokolu: …

5.

Případné poznámky: viz dodatek

6.

Místo: …

7.

Datum: …

8.

Podpis: …

9.

Schvalovací dokumentace (je-li relevantní) …

Dodatek k formuláři oznámení č. …

týkající se schválení typu vozidla z hlediska montáže pneumatik

1.

Další informace

1.1

Stručný popis typu vozidla z hlediska jeho nosné konstrukce, rozměrů, tvarů a použitých materiálů: …

1.2

Kombinace pneumatika (C1/C2/C3)2 / kolo (včetně velikosti pneumatiky, velikosti ráfku a hloubky zálisu kola): …

1.3

Značka kategorie minimální rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla (každé varianty) (u pneumatik označených písmeny ZR před kódem průměru ráfku, určených pro vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 300 km/h, je třeba uvést ekvivalentní údaje): …

1.4

Minimální index únosnosti slučitelný s maximální technicky přípustnou hmotností na každé nápravě (každé varianty) (v případě potřeby upravený podle bodu 5.2.2.2 tohoto předpisu): …

1.5

Kombinace pneumatika (C1/C2/C3)2 / kolo (včetně velikosti pneumatiky, velikosti ráfku a hloubky zálisu kola), která má být použita se zařízením(i) pro trakci ve sněhu: …

2.

Vozidlo kategorie M1 je/není2 uzpůsobeno k tažení a zatížení zadních pneumatik je překročeno o ... %.

3.

Vozidlo je/není2 schváleno podle předpisu OSN č. 64 a/nebo předpisu OSN č. 1412, pokud jde o jeho náhradní jednotku pro dočasné užití typu 1/2/3/4/52.

4.

Vozidlo je/není2 schváleno podle předpisu OSN č. 64 a/nebo předpisu OSN č. 1412, pokud jde o jeho systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS).

4.1

Stručný popis systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) (pokud je namontován): …

(1)  Rozlišovací číslo země, která schválení udělila/rozšířila/odmítla/odňala (viz ustanovení o schválení v tomto předpisu).

(2)  Nehodící se škrtněte.

(3)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(4)  Podle definice v Úplném usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3.), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, bod 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


PŘÍLOHA 3

Uspořádání značky schválení

(viz body 4.4 až 4.4.2 tohoto předpisu)

Image 2

a = min. 8 mm

Výše uvedená značka schválení typu umístěná na vozidle udává, že tento typ vozidla byl z hlediska montáže pneumatik schválen podle předpisu OSN č. 142 v Belgii (E 6). První dvě číslice čísla schválení udávají, že schválení bylo uděleno v souladu s požadavky předpisu EHK OSN č. 142 ve znění série změn 01.