ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 250

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
15. července 2021


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1160 ze dne 12. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého v Severním moři

4

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

15.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/1


SMĚRNICE RADY (EU) 2021/1159

ze dne 13. července 2021,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES (3) členské státy osvobodí od daně z přidané hodnoty (DPH) dovoz zboží a dodání zboží a poskytnutí služby Unii, Evropskému společenství pro atomovou energii, Evropské centrální bance nebo Evropské investiční bance nebo subjektům založeným Unií, na které se vztahuje Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených v uvedeném protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž. Toto osvobození je však přísně omezeno na nákupy pro účely oficiálního použití a nevztahuje se na situace, kdy jsou zboží a služby subjekty Unie nakupovány s cílem reagovat na mimořádnou situaci způsobenou pandemií COVID-19, zejména mají-li být bezplatně dány k dispozici členským státům nebo třetím stranám, jako jsou vnitrostátní orgány nebo instituce.

(2)

Protože je stále naléhavě potřeba přijmout opatření za účelem dosažení připravenosti jednat s cílem řešit probíhající sanitární krizi, je tedy nezbytné osvobodit od DPH nákupy zboží a služeb Komisí nebo agenturou či subjektem založenými podle práva Unie v rámci plnění jejich úkolů, aby mohly reagovat na pandemii COVID-19. Tím by bylo zajištěno, že opatření přijatá v rámci různých iniciativ Unie v této situaci nezatěžuje výše DPH, kterou orgány Unie nemohou získat zpět, nebo zátěž spojená s plněním povinnosti registrace k DPH.

(3)

Směrnice Rady (EU) 2020/2020 (4) není k dosažení cíle zintenzivnění boje proti pandemii COVID-19 dostačující, jelikož členským státům umožňuje pouze po omezenou dobu uplatňovat sníženou sazbu na dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a na poskytování služeb s těmito prostředky úzce souvisejících nebo poskytovat osvobození od daně s nárokem na odpočet DPH odvedené v předchozím stupni v souvislosti s dodáním diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a poskytováním služeb s těmito prostředky úzce souvisejících.

(4)

Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Vzhledem ke stávající pandemii COVID-19 již opatření, na která by se mohlo nové osvobození za účelem řešení dopadů pandemie COVID-19 vztahovat, probíhají, například v rámci nástroje pro mimořádnou podporu zřízeného nařízením Rady (EU) 2020/521 (5). Pokud by se musela u plnění souvisejících s těmito opatřeními odvádět DPH, docházelo by ke ztrátám cenných zdrojů, a v důsledku toho by bylo členským státům v poměru k výši daně, která má být zaplacena, poskytováno méně zboží a služeb. S cílem co nejlépe využít rozpočet Unie k řešení velmi závažných dopadů pandemie COVID-19 by se tedy osvobození zavedená touto směrnicí měla použít se zpětnou účinnosti ode dne 1. ledna 2021. Zpětná působnost je nezbytná k tomu, aby nebyla opatření přijímaná za účelem řešení dopadů pandemie COVID-19 zbavena účinku. Případné opravy nutné u původně zdanitelných plnění by bylo možné provést za použití již zavedeného mechanismu oprav, například prostřednictvím následného přiznání k DPH.

(6)

Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s pandemií COVID-19 by tato směrnice měla vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1)

Článek 143 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„fb)

dovoz zboží uskutečněný Komisí nebo agenturou či subjektem založenými podle práva Unie, pokud Komise nebo tato agentura či subjekt toto zboží dováží v rámci plnění úkolů, které jim byly za účelem reakce na pandemii COVID-19 svěřeny právem Unie, s výjimkou případů, kdy Komise nebo agentura či subjekt dovážené zboží použije buď ihned, či k pozdějšímu dni za účelem následných dodání za úplatu;“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud podmínky pro osvobození stanovené v odst. 1 písm. fb) přestanou platit, Komise nebo dotčená agentura či subjekt uvědomí členský stát, v němž bylo osvobození uplatněno, a dovoz tohoto zboží podléhá DPH za podmínek platných v dané době.“

2)

Článek 151 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se vkládá nové písmeno, které zní:

„ab)

dodání zboží nebo poskytnutí služby Komisi nebo agentuře či subjektu založeným podle práva Unie, pokud Komise nebo tato agentura či subjekt toto zboží nebo tuto službu nakupuje v rámci plnění úkolů, které jim byly za účelem reakce na pandemii COVID-19 svěřeny právem Unie, s výjimkou případů, kdy Komise nebo tato agentura či subjekt použije pořízené zboží a služby buď ihned, či k pozdějšímu dni za účelem následných dodání za úplatu;“;

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Do přijetí jednotných daňových pravidel se osvobození od daně podle prvního pododstavce jiná než ta, která jsou uvedena v písm. ab), poskytují v mezích stanovených hostitelským členským státem.“

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud podmínky pro osvobození stanovené v odst. 1 prvním pododstavci písm. ab) přestanou platit, Komise nebo dotčená agentura či subjekt, které jsou příjemci dodání osvobozeného od daně, uvědomí členský stát, v němž bylo osvobození uplatněno, a dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby podléhá DPH za podmínek platných v dané době.“

Článek 2

Provedení ve vnitrostátním právu

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2021. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Opatření uvedená v článku 1 se použijí ode dne 1. ledna 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 se použije ode dne 1. ledna 2021.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2021.

Za Radu

předseda

A. ŠIRCELJ


(1)  Stanovisko ze dne 18. května 2021 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 27. dubna 2021 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2020/2020 ze dne 7. prosince 2020, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty, jež se použije na očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (Úř. věst. L 419, 11.12.2020, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2020/521 ze dne 14. dubna 2020 o aktivaci mimořádné podpory podle nařízení (EU) 2016/369 a o změně jeho ustanovení s ohledem na výskyt onemocnění COVID19 (Úř. věst. L 117, 15.4.2020, s. 3).


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

15.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1160

ze dne 12. května 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/1241 stanoví technická opatření pro oblast Severního moře.

(2)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři mají Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko (Scheveningenská skupina). Tyto členské státy předložily ve dnech 15. a 19. října 2020 dvě společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) a čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1241, která navrhují přijmout prostřednictvím aktu Komise v přenesené pravomoci některé změny stávajících ustanovení týkajících se oblastí omezení lovu platýse velkého a šprota obecného v Severním moři uvedených v příloze V nařízení (EU) 2019/1241. Dne 2. února 2021 předložily revidované znění společného doporučení týkajícího se oblasti omezení lovu šprota obecného. Obě společná doporučení zaslaly tyto členské státy příslušným poradním sborům ke konzultaci.

(3)

Vzhledem k tomu, že obě společná doporučení navrhují změny přílohy V nařízení (EU) 2019/1241, stanoví toto nařízení v přenesené pravomoci opatření doporučená těmito členskými státy, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého.

(4)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudil důkazy poskytnuté členskými státy na podporu ustanovení obsažených v obou společných doporučeních (3). Navrhovaná opatření byla posouzena v souladu se zásadami stanovenými v čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2019/1241.

(5)

Společné doporučení předložené členskými státy týkající se oblasti omezení lovu platýse velkého navrhuje zavedení zvláštní výjimky pro plavidla s výkonem motoru vyšším než 221 kW používající dánské nevody, pokud velikost ok těchto sítí odpovídá velikosti ok uvedené v bodě 1.1 části B přílohy V nařízení (EU) 2019/1241. VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru, že vzhledem k omezenému počtu dotčených plavidel a omezenému dopadu dánských nevodů na dno se v případě zavedení zvláštní výjimky neočekává zvláštní účinek na úroveň ochrany v této oblasti. Navrhované opatření by proto mělo být zahrnuto do tohoto nařízení.

(6)

Kromě toho se ve společném doporučení pro oblast omezení lovu platýse velkého navrhuje nahradit v bodě 2.2 písm. c) části C přílohy V nařízení (EU) 2019/1241 termín „vlečné sítě pro lov při dně“ výrazem „vlečné sítě s rozpěrnými deskami pro lov při dně“. Výbor VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru, že navrhovaná změna pravděpodobně odstraní jakoukoli nejednoznačnost v nařízení a zajistí úroveň ochrany, která je přinejmenším rovnocenná a pravděpodobně vyšší než úroveň ochrany, která je v současnosti stanovena v nařízení (EU) 2019/1241. Navrhované opatření by proto mělo být zahrnuto do tohoto nařízení.

(7)

Ve společném doporučení týkajícím se oblasti omezení lovu platýse se kromě toho navrhuje, aby se délka plavidel používajících vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, které se po vstupu tohoto nařízení v platnost budou moci zařadit do seznamu uvedeného v bodě 2.4 části C přílohy V nařízení (EU) 2019/1241, stanovila na maximálně 24 metrů. Výbor VTHVR provedl analýzu důkazů předložených členskými státy a dospěl k závěru, že tímto omezením se zajistí úrovně ochrany, které jsou přinejmenším rovnocenné úrovním, které jsou v současnosti stanoveny v nařízení (EU) 2019/1241. Navrhované opatření by proto mělo být zahrnuto do tohoto nařízení.

(8)

Společné doporučení předložené členskými státy týkající se oblasti omezení lovu šprota obecného naznačuje, že plavidla, která loví pomocí určitých lovných zařízení, mohou v této oblasti nadále lovit po dobu tří let od 1. července do 31. října, jak je stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 (4), a to v období do 31. prosince 2020. Výbor VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy týkající se oblasti omezení lovu šprota obecného a dospěl k závěru, že z žádné skutečnosti nevyplývá, že se uvedená výjimka platná v oblasti omezení lovu šprota od roku 2017 negativně projevila na populaci sledě atlantického. Výbor VTHVR navíc dospěl k závěru, že není pravděpodobné, že výjimka platná v oblasti omezení lovu šprota obecného měla za následek snížení úrovní ochrany, které jsou stanoveny v současnosti. Výbor VTHVR však uvedl, že k tomu, aby se prokázalo, že se zachovávají rovnocenné úrovně ochrany, bude potřeba víceleté monitorování rybolovu. Výbor VTHVR proto navrhl, aby byl dopad zrušení po třech letech monitorování znovu posouzen. Členské státy se zavázaly sledovat během tohoto období dopad zrušení oblasti omezení lovu šprota obecného shromažďováním údajů uvedených v jejich společném doporučení, pokud jde o vedlejší úlovky sledě obecného při rybolovu šprota obecného. Tyto údaje budou předloženy výboru VTHVR k vyhodnocení. Navrhované opatření by proto mělo být zahrnuto do tohoto nařízení.

(9)

Nařízení (EU) 2019/1241 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/1241 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2786172/STECF+PLEN+20-03.pdf, s. 93–105 (oblast omezení lovu šprota obecného) a s. 106–113 (oblast omezení lovu platýse velkého).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35).


PŘÍLOHA

Část C přílohy V nařízení (EU) 2019/1241 se mění takto:

1)

Bod 2.2 se mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

plavidla o výkonu motoru přesahujícím 221 kW mohou používat vlečné sítě s rozpěrnými deskami pro lov při dně a plavidla lovící v páru o společném výkonu motorů vyšším než 221 kW mohou používat párové vlečné sítě pro lov při dně za podmínky, že taková plavidla neprovozují cílený rybolov platýse velkého a jazyka obecného a dodržují příslušná pravidla pro velikost ok obsažená v části B této přílohy;“;

b)

doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„d)

plavidla s výkonem motoru nad 221 kW mohou používat dánské nevody pod podmínkou, že dodržují pravidla týkající se velikosti ok sítě uvedené v bodě 1.1 části B tento přílohy.“;

2)

bod 2.4 se nahrazuje tímto:

„2.4

Plavidla, jimž bylo vystaveno oprávnění k rybolovu v dané oblasti podle bodu 2.1, se uvedou na seznamu, který každý členský stát poskytne Komisi. Celkový výkon motorů plavidel uvedených v seznamu podle bodu 2.2 písm. a) nepřekročí celkový výkon motorů vyhrazený pro každý členský stát k 1. lednu 1998. Plavidla oprávněná k rybolovu musí mít oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009. Od 1. července 2021 lze do seznamu zahrnout jen plavidla používající vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi o maximální délce 24 metrů.“;

3)

V bodě 4 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Odchylně od třetí odrážky prvního pododstavce se uvedená odrážka do 31. prosince 2023 nepoužije na rybolov pomocí těchto zařízení:

a)

tažného lovného zařízení o menší velikosti ok než 32 mm;

b)

košelkových nevodů nebo

c)

tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí a unášených sítí o menší velikosti ok než 30 mm.

Členské státy s přímým zájmem na řízení předloží Komisi do 15. prosince 2023 údaje z monitorování, které odůvodňují odchylku.“