ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 158

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
6. května 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/731 ze dne 26. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných ústředním protistranám ze třetích zemí nebo spřízněným třetím osobám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/732 ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014, pokud jde o obsah spisu, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, právo vyjádřit se v souvislosti s prozatímními rozhodnutími a ukládání pokut a penále na účty ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/733 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2017/961, pokud jde o jméno držitele povolení Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1395, pokud jde o jméno držitele povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/734 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/521 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

13

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/735 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého irským Ministerstvem pro zemědělství, potraviny a rybolov povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 3026)

15

 

 

JEDNACÍ ŘÁDY

 

*

Rozhodnutí správní rady č. 5/2020 ze dne 21. října 2020 o interních pravidlech týkajících se omezení některých práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci činností prováděných Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví

17

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344 ( Úř. věst. L 186, 11.7.2019 )

23

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/473 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem ( Úř. věst. L 99, 22.3.2021 )

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/731

ze dne 26. ledna 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných ústředním protistranám ze třetích zemí nebo spřízněným třetím osobám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25i odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 648/2012 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 (2). Tyto změny zavedly do nařízení (EU) č. 648/2012 mimo jiné zmocnění Komise k bližšímu vymezení procesních pravidel pro výkon pravomocí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) ukládat pokuty nebo penále ústředním protistranám ze třetích zemí a spřízněným třetím osobám, které ústřední protistrany ze třetích zemí využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí nebo činností (dále jen „spřízněné třetí osoby“). Tato procesní pravidla by měla obsahovat zejména ustanovení o právu na obhajobu, ustanovení o lhůtách, o výběru pokut a penále a o promlčecích lhůtách týkajících se ukládání a výkonu sankcí.

(2)

Ustanovení čl. 41 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie uznává právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout, a právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství.

(3)

V zájmu respektování práva na obhajobu ústředních protistran ze třetích zemí a spřízněných třetích osob, na které se opatření orgánu ESMA vztahují, a s cílem zajistit, aby při přijímání rozhodnutí týkajících se výkonu opatření bral v úvahu veškeré relevantní skutečnosti, by orgán ESMA měl ústředním protistranám ze třetích zemí nebo spřízněným třetím osobám či jakýmkoli jiným dotčeným osobám umožnit, aby se vyjádřily. Ústřední protistrany ze třetích zemí a spřízněné třetí osoby by proto měly mít právo předkládat písemná stanoviska v reakci na zprávy o nálezu vydané vyšetřujícím úředníkem a orgánem ESMA, a to rovněž v případě, že dojde k podstatným změnám původní zprávy o nálezu. Vyšetřující úředník a orgán ESMA by měli mít také možnost vyzvat ústřední protistrany ze třetích zemí a spřízněné třetí osoby, aby poskytly další vysvětlení při ústním slyšení, pokud má vyšetřující úředník nebo orgán ESMA za to, že některé části písemných podání předložených vyšetřujícímu úředníkovi nebo orgánu ESMA nejsou dostatečně jasné nebo podrobné a že vyžadují další vysvětlení.

(4)

Je důležité, aby byla zajištěna transparentnost mezi vyšetřujícím úředníkem, kterého jmenoval orgán ESMA v souladu s článkem 25i nařízení (EU) č. 648/2012, a samotným orgánem ESMA. Taková transparentnost vyžaduje, aby spis vyšetřujícího úředníka vedle zprávy o nálezu obsahoval veškerá podání, která předložily ústřední protistrany ze třetích zemí nebo spřízněné třetí osoby, zprávu o nálezu, ke které tyto ústřední protistrany ze třetích zemí nebo spřízněné třetí osoby předložily svá podání, a zápis z případného ústního slyšení.

(5)

Podle čl. 25 l odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 má orgán ESMA za situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření, možnost přijmout prozatímní rozhodnutí, jímž uloží pokuty nebo penále, bez předchozího vyjádření vyšetřovaných osob nebo účastníků řízení. K zajištění účinnosti pravomoci orgánu ESMA přijímat prozatímní rozhodnutí by vyšetřované ústřední protistrany ze třetích zemí a spřízněné třetí osoby neměly mít právo nahlížet do spisu nebo právo se vyjádřit předtím, než vyšetřující úředník předloží spis se svým nálezem orgánu ESMA, ani předtím, než tento orgán přijme prozatímní rozhodnutí. S cílem respektovat právo na obhajobu by však ústřední protistrany ze třetích zemí a spřízněné třetí osoby měly mít právo nahlížet do spisu, jakmile vyšetřující úředník předloží spis se svou zprávou o nálezu orgánu ESMA, a právo se vyjádřit co nejdříve poté, co orgán ESMA přijme prozatímní rozhodnutí.

(6)

Z důvodů jednotnosti by promlčecí lhůty pro ukládání a výkon pokut a penále měly zohledňovat stávající právní předpisy Unie upravující ukládání sankcí dohlíženým subjektům a výkon těchto sankcí, zkušenosti orgánu ESMA při uplatňování těchto právních předpisů ve vztahu k registrům obchodních údajů podle nařízení (EU) č. 648/2012 a skutečnost, že ústřední protistrany ze třetích zemí se nacházejí mimo Unii a že orgán ESMA musí opatření týkající se výkonu koordinovat s orgány v jurisdikcích těchto třetích zemí. Promlčecí lhůty by měly být počítány v souladu se stávajícími právními předpisy Unie týkajícími se aktů Rady a Komise, a zejména s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (3).

(7)

V souladu s čl. 25 m odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012 mají být částky odpovídající pokutám a penále, které orgán ESMA vybírá, odvedeny do souhrnného rozpočtu Unie. Pokuty a penále vybrané orgánem ESMA by se měly uložit na úročený účet, než o nich bude pravomocně rozhodnuto. Pro každé rozhodnutí ukládající pokuty nebo penále by částky vybrané orgánem ESMA měly být uloženy na samostatný účet nebo podúčet s cílem zajistit jejich sledovatelnost až do doby, než je toto rozhodnutí pravomocné.

(8)

V zájmu okamžitého uplatňování účinných pravomocí orgánu ESMA v oblasti dohledu a výkonu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení blíže stanoví procesní pravidla týkající se pokut a penále ukládaných Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) ústředním protistranám ze třetích zemí nebo spřízněným třetím osobám, které tyto ústřední protistrany ze třetích zemí využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí nebo činností, podléhajícím vyšetřovacímu řízení a řízení o výkonu opatření orgánu ESMA, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a promlčecích lhůt.

Článek 2

Právo na vyjádření před vyšetřujícím úředníkem

1.   Po dokončení šetření a před předáním spisu orgánu ESMA podle čl. 3 odst. 1 informuje vyšetřující úředník vyšetřovanou osobu písemně o svém nálezu a poskytne jí příležitost učinit písemná podání podle odstavce 3. Zpráva o nálezu uvádí skutečnosti, které mohou představovat jedno nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012, včetně veškerých přitěžujících nebo polehčujících okolností uvedených porušení povinnosti.

2.   Zpráva o nálezu stanoví přiměřenou lhůtu, v níž může vyšetřovaná osoba učinit svá písemná podání. Vyšetřující úředník není povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí této lhůty.

3.   Ve svých písemných podáních může vyšetřovaná osoba uvést veškeré skutečnosti, které jsou jí známy a které jsou relevantní pro její obhajobu. Jako důkaz uvedených skutečností připojí veškeré relevantní dokumenty. Může navrhnout, aby vyšetřující úředník vyslechl další osoby, které mohou potvrdit skutečnosti uvedené v podáních vyšetřované osoby.

4.   Vyšetřující úředník může vyšetřovanou osobu, jíž byla adresována zpráva o nálezu, rovněž vyzvat, aby se dostavila k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné vyšetřujícím úředníkem. Ústní slyšení nejsou veřejná.

Článek 3

Právo vyjádřit se před orgánem ESMA v souvislosti s pokutami a opatřeními v oblasti dohledu

1.   Úplný spis, který má vyšetřující úředník předložit orgánu ESMA, obsahuje tyto dokumenty:

a)

zprávu o nálezu a kopii zprávy o nálezu určenou vyšetřované osobě;

b)

kopii písemných podání vyšetřované osoby;

c)

zápis z případného ústního slyšení.

2.   Pokud má orgán ESMA za to, že spis předložený vyšetřujícím úředníkem není úplný, vrátí mu jej s odůvodněnou žádostí o doplňující dokumenty.

3.   Pokud má orgán ESMA na základě úplného spisu za to, že skutečnosti popsané ve zprávě o nálezu zřejmě nezakládají porušení povinnosti uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012, rozhodne o ukončení šetření a toto rozhodnutí oznámí vyšetřovaným osobám.

4.   Pokud orgán ESMA nesouhlasí s nálezem vyšetřujícího úředníka, předloží vyšetřovaným osobám novou zprávu o nálezu.

Zpráva o nálezu stanoví přiměřenou lhůtu, v níž mohou vyšetřované osoby učinit písemná podání. Orgán ESMA není povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí této lhůty.

Orgán ESMA může vyšetřované osoby, jimž byla adresována zpráva o nálezu, rovněž vyzvat, aby se dostavily k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné orgánem ESMA. Ústní slyšení nejsou veřejná.

5.   Pokud orgán ESMA se všemi nebo některými nálezy vyšetřujícího úředníka souhlasí, informuje o tom vyšetřované osoby. Toto sdělení stanoví přiměřenou lhůtu, v níž může vyšetřovaná osoba učinit písemná podání. Orgán ESMA není povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí této lhůty.

Orgán ESMA může vyšetřované osoby, jimž byla adresována zpráva o nálezu, rovněž vyzvat, aby se dostavily k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné orgánem ESMA. Ústní slyšení nejsou veřejná.

6.   Pokud orgán ESMA rozhodne, že se vyšetřovaná osoba dopustila jednoho nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012, a přijme rozhodnutí o uložení pokuty v souladu s článkem 25j uvedeného nařízení, ihned takové rozhodnutí oznámí vyšetřované osobě.

Článek 4

Právo vyjádřit se před orgánem ESMA v souvislosti s penále

Předtím, než přijme rozhodnutí o uložení penále v souladu s článkem 25k nařízení (EU) č. 648/2012, předloží orgán ESMA účastníkovi řízení zprávu o nálezu odůvodňující uložení penále a uvádějící výši penále za každý den nevyhovění. Zpráva o nálezu stanoví lhůtu, v níž může účastník řízení učinit písemná podání. Orgán ESMA není za účelem rozhodnutí o penále povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí uvedené lhůty.

Poté, co účastník řízení vyhoví příslušnému rozhodnutí uvedenému v čl. 25k odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, již penále nelze uložit.

Rozhodnutí o uložení penále musí uvádět právní základ a odůvodnění rozhodnutí, výši penále a datum zahájení jeho platby.

Orgán ESMA může účastníka řízení rovněž vyzvat, aby se dostavil k ústnímu slyšení. Účastníkům řízení mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné orgánem ESMA. Ústní slyšení nejsou veřejná.

Článek 5

Právo vyjádřit se před orgánem ESMA v souvislosti s prozatímními rozhodnutími o uložení pokut

1.   Odchylně od článků 2 a 3 tohoto nařízení se postup stanovený v tomto článku použije v případech, kdy orgán ESMA přijímá prozatímní rozhodnutí o uložení pokut podle čl. 25 l odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 bez předchozího vyjádření vyšetřovaných osob.

2.   Vyšetřující úředník předloží spis se svým nálezem orgánu ESMA a ihned o svém nálezu informuje vyšetřovanou osobu, avšak neposkytne jí příležitost učinit podání. Zpráva o nálezu vyšetřujícího úředníka uvádí skutečnosti, které mohou zakládat jedno nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012, včetně veškerých přitěžujících nebo polehčujících okolností uvedených porušení povinnosti.

Pokud je o to požádán, umožní vyšetřující úředník vyšetřované osobě nahlížení do spisu.

3.   Pokud má orgán ESMA za to, že skutečnosti popsané ve zprávě o nálezu vyšetřujícího úředníka zřejmě nezakládají porušení povinnosti uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012, rozhodne o ukončení šetření a toto rozhodnutí oznámí vyšetřované osobě.

4.   Pokud orgán ESMA rozhodne, že se vyšetřovaná osoba dopustila jednoho nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012, a přijme prozatímní rozhodnutí o uložení pokut v souladu s čl. 25 l odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení, ihned toto prozatímní rozhodnutí oznámí vyšetřované osobě.

Orgán ESMA stanoví přiměřenou lhůtu, v níž může vyšetřovaná osoba učinit písemná podání týkající se prozatímního rozhodnutí. Orgán ESMA není povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí této lhůty.

Pokud je o to požádán, umožní orgán ESMA vyšetřovaným osobám nahlížení do spisu.

Orgán ESMA může vyšetřované osoby vyzvat, aby se dostavily k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné orgánem ESMA. Ústní slyšení nejsou veřejná.

5.   Co nejdříve po přijetí prozatímního rozhodnutí orgán ESMA vyslechne vyšetřovanou osobu a přijme konečné rozhodnutí.

Pokud má orgán ESMA na základě úplného spisu a poté, co vyslechl vyšetřované osoby, za to, že se vyšetřovaná osoba dopustila jednoho nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012, přijme potvrzující rozhodnutí o uložení pokut v souladu s článkem 25j uvedeného nařízení. Orgán ESMA toto rozhodnutí ihned oznámí vyšetřovaným osobám.

Pokud orgán ESMA přijme konečné rozhodnutí, které nepotvrzuje prozatímní rozhodnutí, považuje se prozatímní rozhodnutí za zrušené.

Článek 6

Právo vyjádřit se před orgánem ESMA v souvislosti s prozatímními rozhodnutími o uložení penále

1.   Odchylně od článku 4 se postup stanovený v tomto článku použije v případech, kdy orgán ESMA přijímá prozatímní rozhodnutí o uložení penále podle čl. 25 l odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 bez předchozího vyjádření účastníka řízení.

2.   Prozatímní rozhodnutí o uložení penále musí uvádět právní základ a odůvodnění rozhodnutí, výši penále a datum zahájení jeho platby.

Poté, co účastník řízení vyhoví příslušnému rozhodnutí uvedenému v čl. 25k odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012, nelze již prozatímní rozhodnutí o uložení penále přijmout.

Orgán ESMA ihned prozatímní rozhodnutí oznámí účastníkovi řízení a stanoví lhůtu, v níž může tento účastník učinit písemná podání. Orgán ESMA není povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí této lhůty.

Pokud je o to požádán, umožní orgán ESMA účastníkovi řízení nahlížení do spisu.

Orgán ESMA může účastníka řízení rovněž vyzvat, aby se dostavil k ústnímu slyšení. Účastníkovi řízení mohou být nápomocni jeho právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné orgánem ESMA. Ústní slyšení nejsou veřejná.

3.   Pokud má orgán ESMA na základě úplného spisu a po vyslechnutí účastníka řízení za to, že v době přijetí prozatímního rozhodnutí existovaly důvody pro uložení penále, přijme potvrzující rozhodnutí o uložení penále v souladu s článkem 25k nařízení (EU) č. 648/2012. Orgán ESMA toto rozhodnutí ihned oznámí účastníkovi řízení.

Pokud orgán ESMA přijme rozhodnutí, které nepotvrzuje prozatímní rozhodnutí, považuje se prozatímní rozhodnutí za zrušené.

Článek 7

Nahlížení do spisu a používání dokumentů

1.   Pokud je o to požádán, umožní orgán ESMA osobám, kterým vyšetřující úředník nebo orgán ESMA zaslali zprávu o nálezu, nahlížení do spisu. Nahlížení do spisu se umožní po oznámení jakékoli zprávy o nálezu.

2.   Dokumenty, které byly získány nahlížením do spisu podle odstavce 1 tohoto článku, se použijí pouze pro účely soudních nebo správních řízení, jejichž předmětem je uplatňování nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 8

Promlčecí lhůty pro uložení sankcí

1.   Na pravomoci svěřené orgánu ESMA k ukládání pokut a penále ústředním protistranám ze třetích zemí a spřízněným třetím osobám, které ústřední protistrany ze třetích zemí využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí nebo činností, se vztahuje pětiletá promlčecí lhůta.

2.   Promlčecí lhůta uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k porušení povinnosti. V případě trvajícího nebo opakovaného porušení povinnosti však začíná promlčecí lhůta běžet dnem, kdy bylo takové porušení ukončeno.

3.   Jakékoli opatření, které orgán ESMA přijme za účelem šetření nebo řízení ve vztahu k porušení povinnosti uvedenému v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012, přerušuje promlčecí lhůtu pro uložení pokut a penále. Uvedená promlčecí lhůta se přerušuje s účinností ode dne, kdy je opatření oznámeno vyšetřované osobě nebo účastníkovi řízení v souvislosti s porušením povinnosti uvedeným v příloze III nařízení (EU) č. 648/2012.

4.   Po každém přerušení této lhůty začne běžet nová promlčecí lhůta. Promlčení však nastane nejpozději dnem, kdy uplynula doba rovnající se dvojnásobku promlčecí lhůty, aniž by orgán ESMA uložil pokutu nebo penále. Uvedená lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou je promlčení pozastaveno podle odstavce 5.

5.   Promlčecí lhůta pro uložení pokut a penále se pozastaví na dobu, po kterou je rozhodnutí orgánu ESMA předmětem řízení před odvolacím senátem v souladu s článkem 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4) nebo před Soudním dvorem Evropské unie v souladu s článkem 25n nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 9

Promlčecí lhůty pro výkon sankcí

1.   Na pravomoc orgánu ESMA k výkonu rozhodnutí přijatých podle článků 25j a 25k nařízení (EU) č. 648/2012 se vztahuje osmiletá promlčecí lhůta.

2.   Osmiletá lhůta uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy je rozhodnutí pravomocné.

3.   Promlčecí lhůta pro výkon sankcí se přerušuje:

a)

oznámením orgánu ESMA účastníkovi řízení o rozhodnutí, kterým se mění původní výše pokuty nebo penále;

b)

jakýmkoli opatřením orgánu ESMA nebo orgánu třetí země jednajícího na žádost orgánu ESMA, jehož účelem je vykonání platby nebo platebních podmínek pokuty či penále.

4.   Po každém přerušení této lhůty začne běžet nová promlčecí lhůta.

5.   Promlčecí lhůta pro výkon sankcí se pozastaví:

a)

po dobu lhůty pro zaplacení;

b)

po dobu, po kterou je vykonání platby pozastaveno v očekávání rozhodnutí odvolacího senátu orgánu ESMA v souladu s článkem 60 nařízení (EU) č. 1095/2010 nebo Soudního dvora Evropské unie v souladu s článkem 25n nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 10

Výběr pokut a penále

Částky pokut a penále vybrané orgánem ESMA se uloží na úročený účet otevřený účetním tohoto orgánu do doby, než o nich bude pravomocně rozhodnuto. V případě, že bylo orgánem ESMA vybráno souběžně více pokut nebo penále, účetní tohoto orgánu zajistí, aby byly uloženy na různé účty nebo podúčty. Zaplacené částky se nezahrnou do rozpočtu orgánu ESMA a neevidují se jako rozpočtové částky.

Poté, co účetní orgánu ESMA v návaznosti na výsledek řízení v důsledku veškerých možných právních opravných prostředků určí, že o pokutách nebo penále bylo pravomocně a s konečnou platností rozhodnuto, převede tyto částky spolu s veškerými připsanými úroky Evropské komisi. Tyto částky se zahrnou do rozpočtu Unie jako všeobecné příjmy.

Účetní orgánu ESMA schvalujícímu úředníkovi Generálního ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Evropské komise pravidelně podává zprávy o výši uložených pokut a penále a o jejich stavu.

Článek 11

Výpočet lhůt, dat a termínů

Na lhůty, data a termíny uvedené v tomto nařízení se použije nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (Úř. věst. L 322, 12.12.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/732

ze dne 26. ledna 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014, pokud jde o obsah spisu, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, právo vyjádřit se v souvislosti s prozatímními rozhodnutími a ukládání pokut a penále na účty

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 64 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 648/2012 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (2). Tyto změny se týkaly mimo jiné definice finančních protistran, práva vyšetřovaných osob nahlížet do spisu, pokut, jež má platit registr obchodních údajů, který se úmyslně nebo z nedbalosti dopustil některého porušení povinnosti uvedeného v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, a práva osob, jimž může být uloženo penále, na vyjádření.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 (3) bylo přijato na základě čl. 64 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012 a zabývá se procesními pravidly týkajícími se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“), včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu. Vzhledem k tomu, že změny zavedené nařízením (EU) 2019/834 do nařízení (EU) č. 648/2012 se týkají těchto procesních pravidel, je nezbytné zajistit, aby tyto změny byly zohledněny také v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014.

(3)

Je důležité, aby byla zajištěna transparentnost mezi vyšetřujícím úředníkem, kterého jmenoval orgán ESMA v souladu s článkem 64 nařízení (EU) č. 648/2012, a samotným orgánem ESMA. Taková transparentnost vyžaduje, aby spis vyšetřujícího úředníka obsahoval podání, která předložily vyšetřované osoby, a zprávu o nálezu, ke které tyto osoby svá podání předložily.

(4)

Podle čl. 67 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 má orgán ESMA za situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření, možnost přijmout prozatímní rozhodnutí bez předchozího vyjádření vyšetřovaných osob nebo účastníků řízení. K zajištění účinnosti pravomoci orgánu ESMA přijímat prozatímní rozhodnutí by vyšetřované osoby neměly mít právo nahlížet do spisu nebo právo na vyjádření předtím, než vyšetřující úředník předloží spis se svým nálezem orgánu ESMA, ani předtím, než orgán ESMA přijme prozatímní rozhodnutí. V zájmu respektování práva na obhajobu by však vyšetřované osoby měly mít právo nahlížet do spisu, jakmile vyšetřující úředník předloží spis se svou zprávou o nálezu orgánu ESMA, a právo na vyjádření co nejdříve poté, co orgán ESMA přijme prozatímní rozhodnutí.

(5)

V souladu s čl. 68 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012 mají být částky odpovídající pokutám a penále, které orgán ESMA vybírá, odvedeny do souhrnného rozpočtu Unie. Pokuty a penále vybrané orgánem ESMA by se měly uložit na úročené účty, než o nich bude pravomocně rozhodnuto. V případě každého rozhodnutí ukládajícího pokuty nebo penále by částky vybrané orgánem ESMA měly být uloženy na samostatný účet nebo podúčet s cílem zajistit jejich sledovatelnost až do doby, než je toto rozhodnutí pravomocné.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V zájmu okamžitého uplatňování účinných pravomocí orgánu ESMA v oblasti dohledu a výkonu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 se mění takto:

1)

v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Úplný spis, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, obsahuje tyto dokumenty:

a)

zprávu o nálezu a kopii zprávy o nálezu určenou vyšetřované osobě;

b)

kopii písemných podání vyšetřované osoby;

c)

zápis z případného ústního slyšení.“;

2)

vkládá se článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Právo vyjádřit se před Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souvislosti s prozatímními rozhodnutími o opatřeních v oblasti dohledu

1.   Odchylně od článků 2 a 3 se postup stanovený v tomto článku použije v případech, kdy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijímá prozatímní rozhodnutí podle čl. 67 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012.

2.   Vyšetřující úředník předloží spis se svým nálezem Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a ihned o svém nálezu informuje vyšetřovanou osobu, avšak neposkytne jí příležitost učinit podání. Zpráva o nálezu vyšetřujícího úředníka uvádí skutečnosti, které mohou zakládat jedno nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, včetně veškerých přitěžujících nebo polehčujících okolností uvedených porušení povinnosti.

Pokud je o to požádán, umožní vyšetřující úředník vyšetřované osobě nahlížení do spisu.

3.   Pokud má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy za to, že skutečnosti popsané ve zprávě o nálezu vyšetřujícího úředníka zřejmě nezakládají porušení povinnosti uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, rozhodne o ukončení šetření a toto rozhodnutí oznámí vyšetřované osobě.

4.   Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy rozhodne, že se vyšetřovaná osoba dopustila jednoho nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, a přijme prozatímní rozhodnutí o uložení opatření v oblasti dohledu stanovených v čl. 73 odst. 1 písm. a), c) a d) nařízení (EU) č. 648/2012, ihned toto prozatímní rozhodnutí oznámí vyšetřované osobě.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy stanoví přiměřenou lhůtu, v níž mohou vyšetřované osoby učinit písemná podání týkající se prozatímního rozhodnutí. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy není povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí této lhůty.

Pokud je o to požádán, umožní Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vyšetřovaným osobám nahlížení do spisu.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může vyšetřované osoby vyzvat, aby se dostavily k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Ústní slyšení nejsou veřejná.

5.   Co nejdříve po přijetí prozatímního rozhodnutí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vyslechne vyšetřovanou osobu a přijme konečné rozhodnutí.

Pokud má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy na základě úplného spisu a poté, co vyslechl vyšetřované osoby, za to, že se vyšetřovaná osoba dopustila jednoho nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, přijme potvrzující rozhodnutí o uložení jednoho nebo více opatření v oblasti dohledu stanovených v čl. 73 odst. 1 písm. a), c) a d) nařízení (EU) č. 648/2012. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy takové rozhodnutí ihned oznámí dotčené osobě.

Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijme konečné rozhodnutí, které nepotvrzuje prozatímní rozhodnutí, považuje se prozatímní rozhodnutí za zrušené.“;

3)

článek 8 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Částky pokut a penále vybrané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy se uloží na úročený účet otevřený účetním tohoto orgánu do doby, než o nich bude pravomocně rozhodnuto. V případě, že bylo Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy vybráno souběžně více pokut nebo penále, účetní tohoto orgánu zajistí, aby byly uloženy na různé účty nebo podúčty. Zaplacené částky se nezahrnou do rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a neevidují se jako rozpočtové částky.“;

b)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Účetní Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy schvalujícímu úředníkovi Generálního ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Evropské komise pravidelně podává zprávy o výši uložených pokut a penále a o jejich stavu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 31).


6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/733

ze dne 5. května 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2017/961, pokud jde o jméno držitele povolení Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1395, pokud jde o jméno držitele povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Společnost Evonik Nutrition & Care GmbH podala žádost podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 s návrhem na změnu jména držitele povolení, pokud jde o prováděcí nařízení Komise (EU) č. 887/2011 (2), prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/961 (3) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1395 (4).

(3)

Žadatel tvrdí, že společnost Evonik Nutrition & Care GmbH změnila svůj název na Evonik Operations GmbH. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje.

(4)

Uvedená navrhovaná změna podmínek povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové posouzení dotčené doplňkové látky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.

(5)

Aby mohl žadatel uplatňovat svá práva pro uvádění na trh pod názvem Evonik Operations GmbH, je nutné změnit podmínky povolení.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011, prováděcí nařízení (EU) 2017/961 a prováděcí nařízení (EU) 2020/1395 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité uplatňování změny prováděcího nařízení (EU) č. 887/2011, prováděcího nařízení (EU) 2017/961 a prováděcího nařízení (EU) 2020/1395 stanovené tímto nařízením, je vhodné stanovit přechodné období, během něhož lze spotřebovat stávající zásoby.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 887/2011

Prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 se mění takto:

1)

v názvu se slova „držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH“ nahrazují slovy „držitel povolení Evonik Operations GmbH“;

2)

ve druhém sloupci přílohy „Jméno držitele povolení“ se slova „Evonik Nutrition & Care GmbH“ nahrazují slovy „Evonik Operations GmbH“.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/961

Prováděcí nařízení (EU) 2017/961 se mění takto:

1)

v názvu se slova „držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH“ nahrazují slovy „držitel povolení Evonik Operations GmbH“;

2)

ve druhém sloupci přílohy „Jméno držitele povolení“ se slova „Evonik Nutrition & Care GmbH“ nahrazují slovy „Evonik Operations GmbH“.

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/1395

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1395 se mění takto:

1)

v názvu se slova „držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH“ nahrazují slovy „držitel povolení Evonik Operations GmbH“;

2)

ve druhém sloupci přílohy „Jméno držitele povolení“ se slova „Evonik Nutrition & Care GmbH“ nahrazují slovy „Evonik Operations GmbH“.

Článek 4

Přechodná opatření

Stávající zásoby doplňkových látek, které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do jejich vyčerpání.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 887/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Norel S.A.) (Úř. věst. L 229, 6.9.2011, s. 7).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/961 ze dne 7. června 2017 o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o novém použití ve vodě k napájení pro odstavená selata a pro výkrm kuřat a o změně nařízení (ES) č. 2036/2005 a nařízení (EU) č. 887/2011 (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH) (Úř. věst. L 145, 8.6.2017, s. 7).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1395 ze dne 5. října 2020 o obnovení povolení látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, jejím povolení pro odchov kuřic a o zrušení nařízení (ES) č. 1292/2008 (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH) (Úř. věst. L 324, 6.10.2020, s. 3).


6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/734

ze dne 5. května 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/521 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. ledna 2021 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/111 (2), kterým se vývoz očkovacích látek proti COVID-19, jakož i účinných látek, včetně bank základních a pracovních buněk používaných pro výrobu těchto očkovacích látek, podmiňuje předložením vývozního povolení podle článku 5 nařízení (EU) 2015/479. Po uplynutí šestitýdenního období po dni vstupu uvedených opatření v platnost přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/442 (3), kterým se do dne 30. června 2021 podmiňuje vývoz týchž produktů předložením vývozního povolení podle článku 6 nařízení (EU) 2015/479.

(2)

Dne 24. března 2021 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/521 (4), kterým se jako dodatečný faktor, který se má zohlednit při rozhodování o vydání vývozního povolení, zavádí nutnost zvážit, zda toto povolení neohrožuje zajištění dodávek zboží, na něž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2021/442, v Unii. V tomtéž prováděcím nařízení bylo rovněž dočasně pozastaveno vynětí některých zemí určení z oblasti působnosti prováděcího nařízení (EU) 2021/442.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/521 bylo přijato podle článku 5 nařízení (EU) 2015/479 a použije se po dobu nejvýše šesti týdnů.

(4)

I když se tempo očkování v Unii zrychlilo, pandemie zůstává vážným problémem a podmínky popsané v bodech odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2021/521 stále platí.

(5)

Zvláštní opatření zavedená prováděcím nařízením (EU) 2021/521 by se proto měla použít až do 30. června 2021.

(6)

Island, Lichtenštejnsko a Norsko (státy ESVO EHP) se účastní vnitřního trhu Unie v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru. Většinu vývozu do států ESVO EHP představují očkovací látky, které byly pořízeny některým z členských států v rámci předběžné dohody o nákupu uzavřené Unií a dále prodány těmto zemím. Z informací získaných na základě používání prováděcího nařízení (EU) 2021/521 nevyplývá, že by tento vývoz směřoval přes státy ESVO EHP do dalších zemí, které nejsou vyňaty z mechanismu vývozního povolení podle čl. 1 odst. 9 prováděcího nařízení (EU) 2021/442. Proto není nutné v případě vývozu do států ESVO EHP nadále uplatňovat pozastavení vynětí z uvedeného mechanismu.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/521 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a tato změna by se měla použít neprodleně.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/479,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/521 se mění takto:

1)

V článku 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pozastavení se však nevztahuje na tyto země a území:

Andorra,

Faerské ostrovy,

Island,

Lichtenštejnsko,

Norsko,

San Marino,

Vatikán,

zámořské země a území uvedené v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie,

Büsingen,

Helgoland,

Livigno,

Ceuta a Melilla.“

2.

V článku 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do 30. června 2021.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/111 ze dne 29. ledna 2021, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úř. věst. L 31 I, 30.1.2021, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/442 ze dne 11. března 2021, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úř. věst. L 85, 12.3.2021, s. 190).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/521 ze dne 24. března 2021 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úř. věst. L 104, 25.3.2021, s. 52).


ROZHODNUTÍ

6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/15


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/735

ze dne 4. května 2021

o prodloužení platnosti opatření přijatého irským Ministerstvem pro zemědělství, potraviny a rybolov povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(oznámeno pod číslem C(2021) 3026)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 55 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. října 2020 přijalo irské Ministerstvo pro zemědělství, potraviny a rybolov (dále jen „příslušný orgán“) v souladu s čl. 55 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012 rozhodnutí, kterým se povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání profesionálními uživateli pro ošetření palivových nádrží a palivových systémů letadel za účelem prevence a řešení mikrobiální kontaminace do dne 19. dubna 2021 (dále jen „opatření“). V souladu s čl. 55 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení příslušný orgán o opatření informoval Komisi a příslušné orgány ostatních členských států a zároveň jej odůvodnil.

(2)

Podle informací poskytnutých příslušným orgánem bylo opatření nezbytné pro ochranu veřejného zdraví. Mikrobiologická kontaminace palivových nádrží a palivových systémů letadel může vést ke špatnému fungování motoru letadla a ohrozit jeho letovou způsobilost, což může ohrozit bezpečnost cestujících a posádky. Pandemie COVID-19 a následná omezení letů vedla k tomu, že řada letadel zůstala dočasně zaparkovaná. Pokud letadlo není v pohybu, mikrobiologická kontaminace se zhoršuje.

(3)

Přípravek Biobor JF obsahuje 2,2’-(1-methyltrimethylendioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinan) (číslo CAS 2665-13-6) a 2,2’-oxybis(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan) (číslo CAS 14697-50-8), účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 6 jako konzervanty pro produkty v průběhu skladování, jak jsou definovány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012. Vzhledem k tomu, že uvedené účinné látky nejsou uvedeny v seznamu v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2), nejsou zahrnuty do pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 528/2012. Článek 89 uvedeného nařízení se na ně proto nevztahuje a musí být posouzeny a schváleny předtím, než lze biocidní přípravky, které je obsahují, povolit také na vnitrostátní úrovni.

(4)

Dne 5. února 2021 obdržela Komise od příslušného orgánu odůvodněnou žádost o prodloužení platnosti opatření v souladu s čl. 55 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012. Tato odůvodněná žádost vycházela z obav, že bezpečnost letecké dopravy by mohla být mikrobiologickou kontaminací palivových nádrží a palivových systémů letadel po 19. dubnu 2021 nadále ohrožena, a z tvrzení, že přípravek Biobor JF má pro regulaci takové mikrobiologické kontaminace zásadní význam.

(5)

Podle informací poskytnutých příslušným orgánem byl jediný alternativní biocidní přípravek doporučený výrobci letadel a motorů pro ošetření mikrobiologické kontaminace (Kathon™ FP 1.5) v březnu 2020 stažen z trhu z důvodu odchylek v chování motoru zjištěných po ošetření uvedeným přípravkem.

(6)

Mechanické ošetření mikrobiologické kontaminace palivových nádrží a palivových systémů letadel není vždy možné. Kromě toho by mechanické ošetření pracovníky vystavilo toxickým plynům, a je proto potřeba se mu vyhnout.

(7)

Podle informací, které má Komise k dispozici, podnikl výrobce přípravku Biobor JF kroky k řádnému povolení přípravku a očekává se, že žádost o schválení účinných látek, které obsahuje, bude podána v brzké době. Schválení účinných látek a následné povolení biocidního přípravku by bylo trvalým řešením do budoucna, avšak k dokončení těchto postupů by bylo zapotřebí značné množství času.

(8)

Nedostatečná regulace mikrobiologické kontaminace palivových nádrží a palivových systémů letadel může ohrozit bezpečnost letecké dopravy a toto ohrožení nelze adekvátně zvládnout použitím jiného biocidního přípravku nebo jinými prostředky. Je proto vhodné povolit příslušnému orgánu prodloužit opatření.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Irské Ministerstvo pro zemědělství, potraviny a rybolov smí prodloužit do 22. října 2022 opatření, kterým se povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání profesionálními uživateli pro ošetření palivových nádrží a palivových systémů letadel za účelem prevence a řešení mikrobiální kontaminace.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno irskému Ministerstvu pro zemědělství, potraviny a rybolov.

V Bruselu dne 4. května 2021.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).


JEDNACÍ ŘÁDY

6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/17


ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY č. 5/2020

ze dne 21. října 2020

o interních pravidlech týkajících se omezení některých práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci činností prováděných Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví

SPRÁVNÍ RADA AGENTURY EVROPSKÉ UNIE PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (1), a zejména na článek 25 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (2), a zejména na článek 132 tohoto nařízení,

s ohledem na jednací řád správní rady Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

po informování výboru zaměstnanců,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví („EASA“) je zmocněna provádět správní šetření, předběžná disciplinární řízení, disciplinární řízení a řízení o dočasném zproštění výkonu služby v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie, který je stanoven nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 259/68 (dále jen „služební řád“) (3), a v souladu s rozhodnutím č. 2011/216/E výkonného ředitele EASA ze dne 16. prosince 2011 přijímajícím prováděcí předpisy týkající se vedení správních šetření a disciplinárních řízení. V případě nutnosti rovněž oznamuje případy úřadu OLAF.

(2)

Zaměstnanci EASA jsou povinni oznamovat veškeré potenciálně protiprávní činnosti, včetně podvodu a úplatkářství, které poškozují zájmy Unie. Zaměstnanci jsou rovněž povinni oznamovat jednání týkající se výkonu pracovních povinností, které může představovat vážné porušení povinností úředníků Unie. Tato povinnost je upravena rozhodnutím správní rady EASA 15-2018 ze dne 14. prosince 2018.

(3)

EASA zavedla politiku pro prevenci a efektivní řešení skutečných nebo potenciálních případů psychického nebo sexuálního obtěžování na pracovišti, jak je uvedeno v rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2008/180/A ze dne 5. srpna 2009 přijímajícím prováděcí opatření na základě služebního řádu.

(4)

Uvedené rozhodnutí stanoví neformální postup, jehož prostřednictvím se údajná oběť obtěžování může obrátit na „důvěrné“ poradce v rámci EASA.

(5)

EASA také může provádět vyšetřování případných porušení bezpečnostních pravidel, pokud jde o utajované informace Evropské unie (dále jen „utajované informace EU“), a to na základě rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2020/010/ED ze dne 17. února 2020 o bezpečnostních pravidlech EASA při ochraně utajovaných informací Evropské unie.

(6)

EASA se podrobuje interními i externím auditům svých činností.

(7)

V souvislosti s těmito správními šetřeními, audity a vyšetřováními EASA spolupracuje s dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie.

(8)

EASA může spolupracovat s vnitrostátními orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi, a to buď na jejich žádost, nebo z vlastního podnětu.

(9)

EASA také může spolupracovat s orgány veřejné moci členských států EU, a to buď na jejich žádost, nebo z vlastního podnětu.

(10)

EASA se zapojuje do věcí projednávaných Soudním dvorem Evropské unie a v takových případech může buď věc postoupit Soudnímu dvoru, hájit rozhodnutí, které přijala a které bylo u Soudního dvora napadeno, nebo zasahovat ve věcech, které se týkají jejích úkolů. V této souvislosti může nastat situace, kdy bude EASA povinna chránit důvěrnost osobních údajů obsažených v dokumentech získaných stranami sporu nebo vedlejšími účastníky.

(11)

EASA je zmocněna provádět kontroly, jiné monitorovací aktivity a šetření v souladu s článkem 75 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) 2018/1139.

(12)

EASA je zmocněna provádět vyšetřování IT bezpečnosti prováděná interně nebo se zapojením externích subjektů (např. CERT-EU) v souladu s článkem 75 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2018/1139.

(13)

Pověřenec EASA pro ochranu osobních údajů je zmocněn zpracovávat interní a externí stížnosti a provádět interní audity a šetření v souladu s článkem 45 odst. 2 nařízení (EU) (dále jen „nařízení“).

(14)

Za účelem plnění svých úkolů EASA shromažďuje a zpracovává informace a několik kategorií osobních údajů, včetně údajů o totožnosti fyzických osob, kontaktních údajů, pracovních pozic a úkolů, informací o soukromém a pracovním chování a výkonnosti a finančních údajů. EASA jedná jako správce údajů.

(15)

Podle nařízení je proto EASA povinna poskytovat subjektům údajů informace o těchto činnostech zpracování a o jejich právech jako subjektech údajů.

(16)

EASA může být povinna hledat rovnováhu mezi těmito právy a cíli správních šetření, auditů, vyšetřování a soudních řízení. Rovněž může být nutné najít rovnováhu mezi právy subjektu údajů a základními právy a svobodami jiných subjektů údajů. Za tímto účelem umožňuje článek 25 nařízení agentuře EASA omezit za přísných podmínek použití článků 14 až 22, 35 a 36 nařízení, jakož i článku 4 v rozsahu, v jakém jeho ustanovení odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 14 až 20. Nejsou-li omezení stanovena právním aktem přijatým na základě Smluv, je nezbytné přijmout interní pravidla, podle kterých je EASA oprávněna tato práva omezit.

(17)

EASA například může být nucena omezit informace, které poskytuje subjektu údajů o zpracování jeho osobních údajů během fáze předběžného posouzení správního šetření nebo během samotného šetření, a to před případným zamítnutím věci nebo ve fázi předběžného disciplinárního řízení. Za určitých okolností by poskytnutí těchto informací mohlo závažně ovlivnit schopnost agentury EASA účinně provádět šetření, například existuje-li riziko, že dotčená osoba může zničit důkazy nebo že před výslechem může ovlivňovat případné svědky. Může se také stát, že EASA bude povinna ochránit práva a svobody svědků, jakož i jiných dotčených osob.

(18)

Může být zapotřebí chránit anonymitu svědka nebo oznamovatele (whistleblowera), který požádal o utajení své totožnosti. V takovém případě může EASA v zájmu ochrany práv a svobod těchto osob rozhodnout o omezení přístupu k údajům o jejich totožnosti, jakož i k jejich prohlášením a dalším osobním údajům.

(19)

Může být zapotřebí chránit důvěrné informace o zaměstnanci, který se obrátil na důvěrné poradce agentury EASA v souvislosti s řízením týkajícím se obtěžování. V takovém případě může EASA v zájmu ochrany práv a svobod všech dotčených osob být povinen omezit přístup k údajům o totožnosti údajné oběti, údajného obtěžovatele a dalších dotčených osob, jakož i k jejich prohlášením a dalším osobním údajům.

(20)

EASA by měla uplatňovat omezení pouze tehdy, pokud respektují podstatu základních práv a svobod a představují nezbytně nutné a přiměřené opatření v demokratické společnosti. EASA by měl uvést důvody vysvětlující tato omezení.

(21)

V souladu se zásadou odpovědnosti by EASA měla vést záznamy o uplatňování těchto omezení.

(22)

Při zpracovávání osobních údajů vyměňovaných s jinými organizacemi v souvislosti se svými úkoly by měly EASA a tyto jiné organizace vzájemně konzultovat možné důvody pro uložení omezení a jejich nezbytnost a přiměřenost, pokud by to neohrozilo činnosti agentury EASA.

(23)

Ustanovení čl. 25 odst. 6 nařízení ukládá správci údajů povinnost informovat subjekty údajů o hlavních důvodech pro použití omezení a o jejich právu podat stížnost u EIOÚ.

(24)

Podle čl. 25 odst. 8 nařízení je EASA oprávněna odložit, neprovést nebo odepřít poskytnutí informací o důvodech pro použití omezení subjektu údajů, pokud by to jakýmkoli způsobem mařilo účinek omezení. EASA by měla v jednotlivých případech posoudit, zda by informování o omezení mařilo jeho účinek.

(25)

EASA by měla omezení zrušit, jakmile přestanou platit podmínky odůvodňující jeho uplatňování, přičemž tyto podmínky by měla pravidelně posuzovat.

(26)

V zájmu nejvyšší možné ochrany práv a svobod subjektů údajů a v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení by měl být pověřenec pro ochranu osobních údajů včas konzultován ohledně veškerých omezení, která mohou být použita, a ohledně ověření jejich souladu s tímto rozhodnutím.

(27)

Článek 16 odst. 5 a čl. 17 odst. 4 nařízení stanoví výjimky z práva subjektů údajů na informace a z práva na přístup k informacím. Pokud se použijí tyto výjimky, EASA není povinna uplatňovat omezení podle tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví předpisy týkající se podmínek, za nichž EASA může omezit použití článků 4, 14 až 22, 35 a 36, a to v souladu s článkem 25 nařízení.

2.   EASA je jako správce údajů zastoupena svým výkonným ředitelem.

Článek 2

Omezení

1.   EASA může omezit použití článků 14 až 22, 35 a 36, jakož i článku 4 v rozsahu, v jakém jeho ustanovení odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 14 až 20:

(a)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. b), c), f), g) a h) nařízení, pokud provádí správní šetření, předběžná disciplinární řízení, disciplinární řízení nebo řízení o dočasném zproštění výkonu služby podle článku 86 a přílohy IX služebního řádu, a v souladu s rozhodnutím výkonného ředitele EASA č. 2011/216/E ze dne 16. prosince 2011 nebo při oznamování případů úřadu;

(b)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. h) nařízení při zajišťování, aby mohli zaměstnanci EASA důvěrně oznamovat skutečnosti, pokud jsou přesvědčeni, že došlo k závažným nesrovnalostem, jak je stanoveno v rozhodnutí správní rady EASA 15-2018 ze dne 14. prosince 2018;

(c)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. h) nařízení při zajišťování, aby zaměstnanci EASA měli možnost oznámit důvěrným poradcům informace v souvislosti s řízením týkajícím se obtěžování, jak je vymezeno v rozhodnutí ředitele EASA č. 2008/180/A ze dne 5. srpna 2009;

(d)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. b), c), d), f) g) a h) při provádění vyšetřování případných porušení bezpečnostních pravidel, pokud jde o utajované informace Evropské unie (dále jen „utajované informace EU“), a to na základě rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2020/010/ED ze dne 17. února 2020 o bezpečnostních pravidlech EASA při ochraně utajovaných informací Evropské unie;

(e)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) nařízení, pokud se provádí interní audity v souvislosti s činnostmi nebo útvary EASA;

(f)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), d), g) a h) nařízení, pokud poskytuje pomoc jinému orgánu, instituci a jiným subjektům Unie nebo od nich pomoc přijímá nebo pokud s nimi spolupracuje v souvislosti s činnostmi spadajícími do působnosti písm. a) až d) tohoto odstavce, a v souladu s příslušnými dohodami o úrovni služeb, memorandy o porozumění a dohodami s spolupráci;

(g)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) nařízení, pokud poskytuje pomoc vnitrostátním orgánům třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nebo od nich pomoc přijímá nebo pokud spolupracuje s těmito orgány a organizacemi, ať už na jejich žádost, nebo z vlastního podnětu;

(h)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) nařízení, pokud poskytuje pomoc orgánům veřejné moci členských států nebo od nich pomoc přijímá nebo pokud spolupracuje s těmito orgány, ať už na jejich žádost, nebo z vlastního podnětu;

(i)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. e), pokud zpracovává osobní údaje v dokumentech získaných stranami sporu nebo vedlejšími účastníky v souvislosti s řízením u Soudního dvora Evropské Unie;

(j)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a (h) nařízení, pokud zpracovává osobní údaje při provádění kontrol, dalších monitorovacích aktivit a šetření v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) 2018/1139;

(k)

v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. b), c), d) , f), g) and h) nařízení, pokud zpracovává osobní údaje při provádění šetření IT bezpečnosti prováděných interně nebo se zapojením externích subjektů (např. CERT-EU) v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2018/1139.

2.   V souladu s čl. 25 odst. 1 písm. b), c), f), g) a h) nařízení může pověřenec pro ochranu osobních údajů omezit použití článků 14 až 22, 35 a 36 a článku 4 tohoto nařízení v rozsahu, v jakém jeho ustanovení odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 14 až 20, při vyřizování interních a externích stížností a při provádění interních auditů a šetření v souladu s čl. 45 odst. 2 nařízení.

3.   Každé omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a je nezbytné a přiměřené v demokratické společnosti.

4.   Před uplatněním omezení se v jednotlivých případech posoudí jejich nezbytnost a přiměřenost. Omezení se vztahují pouze na to, co je nezbytně nutné k dosažení cílů těchto omezení.

5.   Za účelem dodržení zásady odpovědnosti EASA vypracuje záznam, v němž popíše důvody uplatňovaných omezení, které důvody uvedené v odstavci 1 použila a výsledek posouzení jejich nezbytnosti a přiměřenosti. Tyto záznamy budou součástí rejstříku, který se na požádání zpřístupní EIOÚ. EASA pravidelně vypracuje zprávy o uplatňování článku 25 nařízení.

6.   EASA při zpracovávání osobních údajů obdržených od jiných organizací v souvislosti se svými úkoly tyto organizace konzultuje ohledně možných důvodů pro uložení omezení a nezbytnosti a přiměřenosti dotčených omezení, pokud to neohrozí činnosti agentury EASA.

Článek 3

Rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů

1.   Posouzení rizik uložení omezení pro práva a svobody subjektů údajů a podrobnosti o období platnosti těchto omezení se zaregistrují v záznamech o činnostech zpracování vedených agenturou EASA podle článku 31 nařízení. Budou rovněž zaznamenána ve všech posouzeních vlivu na ochranu údajů týkajících se těchto omezení, která jsou prováděna v souladu s článkem 39 nařízení.

2.   Vždy, když EASA posuzuje nezbytnost a přiměřenost omezení, zváží možná rizika pro práva a svobody subjektu údajů.

Článek 4

Záruky a doby uchovávání

1.   EASA zavede záruky proti zneužití osobních údajů, které podléhají nebo mohou podléhat omezením, nebo proti protiprávnímu přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání. Tyto záruky zahrnují technická a organizační opatření a jsou v případě potřeby podrobně popsány v interních rozhodnutích, postupech a prováděcích pravidlech agentury EASA. Mezi tyto záruky patří:

(a)

jasná definice úloh, povinností a procesních kroků;

(b)

v případě potřeby bezpečné elektronické prostředí, které brání protiprávnímu nebo náhodnému přístupu k elektronickým údajům nebo jejich předání neoprávněným osobám;

(c)

v případě potřeby bezpečné uložení a zpracování papírových dokumentů;

(d)

řádné sledování omezení a pravidelný přezkum jejich uplatňování.

Přezkumy uvedené v písm. d) se provádějí alespoň jednou za šest měsíců.

2.   Omezení se zruší, jakmile pominou okolnosti, které tato omezení odůvodňují.

3.   Osobní údaje se uchovávají v souladu s platnými pravidly EASA pro uchovávání, přičemž tato pravidla budou určena v záznamech o ochraně údajů vedených podle článku 31 nařízení. Na konci doby uchovávání se osobní údaje smažou, anonymizují nebo uloží do archivu v souladu s článkem 13 nařízení.

Článek 5

Zapojení pověřence pro ochranu osobních údajů

1.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů je neprodleně informován o každém omezení práv subjektu údajů v souladu s tímto rozhodnutím. Je mu poskytnut přístup k souvisejícím záznamům a veškerým dokumentům týkajícím se skutkových nebo právních okolností.

2.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů může požádat o přezkum uplatňování daného omezení. EASA písemně informuje svého pověřence pro ochranu osobních údajů o výsledku požadovaného přezkumu.

3.   EASA zdokumentuje zapojení pověřence pro ochranu osobních údajů do uplatňování omezení, včetně toho, jaké informace si s ním vyměnil.

Článek 6

Informování subjektů údajů o omezeních jejich práv

1.   EASA začlení do oznámení o ochraně údajů zveřejněných na svých webových stránkách/intranetu oddíl s obecnými informacemi pro subjekty údajů o možném omezení práv subjektů údajů v souladu s čl. 2 odst. 1. Součástí informací je i to, která práva mohou být omezena, důvody, pro které se může omezení uložit, a případná délka trvání omezení.

2.   EASA informuje subjekty údajů jednotlivě, písemně a bez zbytečného odkladu o stávajících a budoucích omezeních jejich práv. EASA informuje subjekt údajů o hlavních důvodech, na nichž je založeno uplatňování omezení, o jejich právu na konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů s cílem napadnout toto omezení a o právu subjektu údajů podat stížnost u EIOÚ.

3.   EASA může odložit, neprovést nebo odepřít poskytnutí informací o důvodech omezení a o právu na podání stížnosti u EIOÚ, pokud by to mařilo účinek omezení. Posouzení, zda by tento krok byl odůvodněný, se provádí individuálně. Jakmile by již nebyl mařen účinek omezení, poskytne EASA neprodleně subjektu údajů příslušné informace.

Článek 7

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

1.   Pokud se na EASA vztahuje povinnost oznámit porušení zabezpečení podle čl. 35 odst. 1 nařízení, může za výjimečných okolností EASA toto oznámení částečně nebo zcela omezit. V poznámce zdokumentuje důvody omezení, jeho právní základ podle článku 2 a posouzení jeho nezbytnosti a přiměřenosti. Poznámka bude předána EIOÚ v okamžiku oznámení porušení zabezpečení osobních údajů.

2.   Pokud důvody omezení již pominuly, oznámí EASA porušení zabezpečení osobních údajů dotčenému subjektu údajů a informuje ho o hlavních důvodech omezení a o jeho právu podat stížnost u EIOÚ.

Článek 8

Důvěrnost elektronických komunikací

1.   Za výjimečných okolností může EASA omezit právo na důvěrnost elektronických komunikací podle článku 36 nařízení. Tato omezení musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (4).

2.   Pokud EASA omezí právo na důvěrnost elektronických komunikací, informuje dotčený subjekt údajů ve své odpovědi na jakoukoliv žádost subjektu údajů o hlavních důvodech, na nichž se uplatňování omezení zakládá, a o právu subjektu údajů podat stížnost u EIOÚ.

3.   EASA může odložit, neprovést nebo odepřít poskytnutí informací o důvodech omezení a o právu na podání stížnosti u EIOÚ, pokud by to mařilo účinek omezení. Posouzení, zda by tento krok byl odůvodněný, se provádí individuálně.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Varšavě dne 21. října 2020.

Piotr SAMSON

předseda správní rady


(1)  Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).


Opravy

6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/23


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344

( Úřední věstník Evropské unie L 186 ze dne 11. července 2019 )

Strana 31, čl. 6 druhý pododstavec, první věta:

místo:

„Evropský koordinační úřad řízený orgánem plní své povinnosti v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2016/589, kromě technického provozu a rozvoje sítě EURES a souvisejících služeb informačních technologií, které i nadále řídí Komise.“,

má být:

„Evropský koordinační úřad řízený orgánem plní své povinnosti v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2016/589, kromě technického provozu a rozvoje portálu EURES a souvisejících služeb informačních technologií, které i nadále řídí Komise.“


6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/24


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/473 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem

( Úřední věstník Evropské unie L 99 ze dne 22. března 2021 )

Strana 7, čl. 4 odst. 2:

místo:

„Požadované informace o maximální možné ztrátě investovaného kapitálu podle čl. 28 odst. 3 písm. d) bodu ii) nařízení (EU) 2019/1238 v oddíle sdělení klíčových informací o PEPP nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?“ se doplní informacemi o standardizovaném, stochasticky stanoveném akumulovaném kapitálu při vyplacení podle zátěžového scénáře, který se rovná pátému percentilu distribuce.“,

má být:

„Požadované informace o maximální možné ztrátě investovaného kapitálu podle čl. 28 odst. 3 písm. d) bodu ii) nařízení (EU) 2019/1238 v oddíle sdělení klíčových informací o PEPP nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?“ se doplní informacemi o standardizovaném, stochasticky stanoveném akumulovaném kapitálu při vyplacení podle zátěžového scénáře, který se rovná pátému percentilu rozdělení.“

Strana 7, čl. 4 odst. 3 uvozující věta:

místo:

„V oddíle sdělení klíčových informací o PEPP nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?“ se informace o standardizovaných výkonnostních scénářích (příznivém scénáři, nejlepším scénáři a nepříznivém scénáři)uvádějí ve vztahu k předpokládaným důchodovým dávkám PEPP na základě těchto prvků:“,

má být:

„V oddíle sdělení klíčových informací o PEPP nazvaném „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?“ se informace o standardizovaných výkonnostních scénářích (příznivém scénáři, scénáři nejlepšího odhadu a nepříznivém scénáři) uvádějí ve vztahu k předpokládaným důchodovým dávkám PEPP na základě těchto prvků:“.

Strana 7, čl. 4 odst. 3 písm. b):

místo:

„b)

příznivý scénář odkazuje na 85. percentil distribuce, nejlepší scénář na medián a nepříznivý scénář na 15. percentil distribuce;“,

má být:

„b)

příznivý scénář odkazuje na 85. percentil rozdělení, scénář nejlepšího odhadu na medián a nepříznivý scénář na 15. percentil rozdělení;“.

Strana 12, čl. 14 odst. 2 písm. a):

místo:

„zajistila, že očekávaná ztráta, definovaná jako rozdíl mezi předpokládanou sumou příspěvků a předpokládaným akumulovaným kapitálem na konci akumulační fáze, nebude podle zátěžového scénáře vyšší než 20 %, což se rovná pátému percentilu distribuce;“,

má být:

„zajistila, že očekávaná ztráta, definovaná jako rozdíl mezi předpokládanou sumou příspěvků a předpokládaným akumulovaným kapitálem na konci akumulační fáze, nebude podle zátěžového scénáře vyšší než 20 %, což se rovná pátému percentilu rozdělení;“.

Strana 15, příloha I, část I bod 1 druhá věta:

místo:

„Při tisku by neměl být překročen celkový rozsah maximálně pěti stran velikosti A4.“,

má být:

„Celkový rozsah po vytištění nepřekročí pět stran velikosti A4.“

Strana 17, příloha I, část I bod 21 písm. b):

místo:

„b)

odhad nejlepšího scénáře v kategorii „pokud se vaše investice vyvíjejí poměrně dobře“;“,

má být:

„b)

scénář nejlepšího odhadu v kategorii „pokud se vaše investice vyvíjejí poměrně dobře“;“.

Strana 23, příloha II, část I bod 3 písm. b):

místo:

„b)

odhad nejlepšího scénáře v kategorii „pokud se investice vyvíjejí poměrně dobře“;“,

má být:

„b)

scénář nejlepšího odhadu v kategorii „pokud se investice vyvíjejí poměrně dobře“;“.

Strana 28, příloha III, část I bod 10:

místo:

„Hodnoty předpokládaných dávek PEPP v rámci různých scénářů výkonnosti se určí v souladu se stochastickým rozptylem předpokládaných dávek PEPP:

a)

v případě příznivého scénáře se hodnota dávek PEPP určí jako 85. percentil distribuce;

b)

v případě odhadu nejlepšího scénáře se hodnota dávek PEPP určí jako 50. percentil distribuce;

c)

v případě nepříznivého scénáře se hodnota dávek PEPP určí jako 15. percentil distribuce;

d)

v případě zátěžového scénáře se hodnota dávek PEPP určí jako 5. percentil distribuce.“,

má být:

„Hodnoty předpokládaných dávek PEPP v rámci různých scénářů výkonnosti se určí v souladu se stochastickým rozptylem předpokládaných dávek PEPP:

a)

v případě příznivého scénáře se hodnota dávek PEPP určí jako 85. percentil rozdělení;

b)

v případě scénáře nejlepšího odhadu se hodnota dávek PEPP určí jako 50. percentil rozdělení;

c)

v případě nepříznivého scénáře se hodnota dávek PEPP určí jako 15. percentil rozdělení;

d)

v případě zátěžového scénáře se hodnota dávek PEPP určí jako 5. percentil rozdělení.“

Strana 32, příloha III, část II bod 28 druhá věta:

místo:

„Koeficient „a“ je převzat z jednotné distribuce pohybující se mezi –0,15 a 0,011; hodnota „max“ je převzata z jednotné distribuce pohybující se mezi 47 a 64 a odpovídá věku, kdy jsou reálné mzdy na své maximální hodnotě; koeficient „b“ je koncipován tak, že mzdový index začíná ve věku 25 let na hodnotě 100.“,

má být:

„Koeficient „a“ je převzat z jednotného rozdělení pohybujícího se mezi –0,15 a 0,011; hodnota „max“ je převzata z jednotného rozdělení pohybujícího se mezi 47 a 64 a odpovídá věku, kdy jsou reálné mzdy na své maximální hodnotě; koeficient „b“ je koncipován tak, že mzdový index začíná ve věku 25 let na hodnotě 100.“

Strana 32, příloha III, část III bod 29 poslední věta:

místo:

„Výpočet souhrnného dopadu nákladů je založen na akumulačním období v délce 40 let, na základě měsíčních příspěvků ve výši 100 EUR a předpokládaného akumulovaného kapitálu podle odhadu nejlepšího scénáře.“,

má být:

„Výpočet souhrnného dopadu nákladů je založen na akumulačním období v délce 40 let, na základě měsíčních příspěvků ve výši 100 EUR a předpokládaného akumulovaného kapitálu podle scénáře nejlepšího odhadu.“.

Strana 33, příloha III, část III bod 30 poslední věta:

místo:

„Výpočet je založen na personalizované výši příspěvků jednotlivých účastníků PEPP a na odhadu nejlepšího scénáře podle bodu 10.“,

má být:

„Výpočet je založen na personalizované výši příspěvků jednotlivých účastníků PEPP a na scénáři nejlepšího odhadu podle bodu 10.“