ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 114

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
31. března 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ( 1 )

118

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/404

ze dne 24. března 2021,

kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a použije se ode dne 21. dubna 2021. Jedním z uvedených veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musejí pocházet ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky v souladu s čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek do Unie. V čl. 3 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu u konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Toto nařízení by proto mělo stanovit seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí či (v případě živočichů pocházející z akvakultury) jednotek, z nichž by měl být povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu spadajících do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 do Unie v souladu s kritérii stanovenými v čl. 230 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429.

(4)

V současné době jsou seznamy třetích zemí a území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie, stanoveny v několika aktech Komise. Tyto seznamy jsou stanoveny zaprvé v rozhodnutí Komise 2007/777/ES (3), nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4), nařízení Komise (ES) č. 119/2009 (5), nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (6), nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (7), prováděcím nařízení Komise (EU) č. 139/2013 (8) a prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/759 (9), přičemž všechny tyto akty se s účinkem ode dne 21. dubna 2021 zrušují nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Kromě toho jsou další seznamy stanoveny v rozhodnutí Komise 2006/168/ES (10), rozhodnutí Komise 2008/636/ES (11), nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (12), rozhodnutí Komise 2010/472/EU (13), prováděcím rozhodnutí Komise 2011/630/EU (14), prováděcím rozhodnutí Komise 2012/137/EU (15), prováděcím nařízení (EU) 2018/659 a prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/294 (16), přičemž všechny tyto akty se zrušují tímto prováděcím nařízením.

(5)

Podle nového rámce pro zdraví zvířat, který byl stanoven nařízením (EU) 2016/429, je vhodné shrnout v jediném aktu Komise úplný soubor seznamů třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je na základě veterinárních požadavků povolen vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu spadajících do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 do Unie. To je v souladu s přístupem přijatým v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, podle nějž jsou veterinární požadavky na vstup uvedených zásilek do Unie stanoveny v jediném aktu Komise. Kromě toho zajišťuje tento přístup větší soudržnost a transparentnost právních předpisů Unie.

(6)

Z tohoto důvodu by měla být rozhodnutí 2006/168/ES, 2008/636/ES, nařízení (ES) č. 1251/2008, rozhodnutí 2010/472/EU, prováděcí rozhodnutí 2011/630/EU a 2012/137/EU, prováděcí nařízení (EU) 2018/659 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/294 s účinkem ode dne 21. dubna 2021 zrušena. Toto nařízení by proto mělo stanovit nové seznamy třetích zemí a území nebo jejich oblastí, kterými se nahradí stávající seznamy třetích zemí a území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie. Stávající seznamy jsou v příslušných případech vypracovány s ohledem na zdraví zvířat i na bezpečnost potravin. Nové seznamy by však měly být vypracovány odděleně, zejména na základě veterinárních požadavků stanovených v nařízení (EU) 2016/429 a požadavků na bezpečnost potravin stanovených v nařízení (EU) 2017/625.

(7)

V některých případech splňují všechna kritéria stanovená v čl. 230 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 a příslušné veterinární požadavky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 pouze určité oblasti nebo jednotky dané třetí země nebo území. V takových případech by vstup určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie měl být povolen pouze tehdy, pokud pocházejí z těchto oblastí nebo jednotek dané třetí země nebo území. Toto nařízení by proto mělo v každém seznamu jasně specifikovat oblast (oblasti) nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotku (jednotky) třetích zemí nebo území, které uvedené veterinární požadavky splňují.

(8)

V čl. 231 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 se stanoví, že seznamy stanovené Komisí podle čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení by měly rovněž uvádět zvláštní podmínky a veterinární záruky týkající se nákaz uvedených na seznamu, které musí dané třetí země nebo území splňovat. Toto nařízení by proto mělo v příslušných případech stanovit tyto zvláštní podmínky a veterinární záruky s ohledem na specifickou nákazovou situaci dané třetí země nebo území původu či jejich oblasti nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotky a konkrétní druhy a kategorie dotčených zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu.

(9)

Část VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví zvláštní pravidla pro vstup do Unie v případě zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, u nichž Unie není konečným místem určení, a zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházejících z Unie a vracejících se do Unie. Uvedené nařízení zejména stanoví možnost povolit vstup takových zásilek, které nesplňují všechny příslušné veterinární požadavky, do Unie, pokud budou splněny zvláštní podmínky. Toto nařízení by proto mělo stanovit zvláštní veterinární podmínky, které by tyto zásilky měly pro vstup do Unie splňovat.

(10)

Podle Dohody o EHP nejsou státy ESVO EHP třetími zeměmi, pokud obchodují s členskými státy EU v oblastech upravených Dohodou o EHP.

(11)

Jelikož pravidla stanovená v tomto nařízení mají být uplatňována současně s pravidly stanovenými v nařízení (EU) 2016/429 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, toto nařízení by se mělo rovněž použít ode dne 21. dubna 2021.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí či (v případě živočichů pocházející z akvakultury) jednotek, z nichž má být povolen vstup zásilek druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu spadajících do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 do Unie. Seznamy a určitá obecná pravidla týkající se těchto seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII tohoto nařízení.

Tímto nařízením se rovněž stanoví zvláštní podmínky a veterinární záruky pro vstup určitých zásilek do Unie a vzorová veterinární osvědčení, která má třetí země nebo území původu zásilek používat.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

Článek 3

Seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie

1.   Příslušný orgán povolí vstup zásilek druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu spadajících do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 do Unie pouze tehdy, pokud jsou třetí země nebo území původu zásilky nebo jejich oblast či jednotka uvedeny na seznamu pro konkrétní druh a kategorii zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu a zásilka je doprovázena veterinárním osvědčením, které musí doprovázet zásilky těchto druhů a kategorií, v tabulce uvedené v části 1:

a)

přílohy II pro kopytníky jiné než:

i)

koňovité;

ii)

kopytníky určené pro uzavřená zařízení;

b)

přílohy III pro kopytníky určené pro uzavřená zařízení;

c)

přílohy IV pro koňovité;

d)

přílohy V pro drůbež a zárodečné produkty drůbeže;

e)

přílohy VI pro ptáky chované v zajetí a zárodečné produkty ptáků chovaných v zajetí;

f)

přílohy VII pro včely a čmeláky;

g)

přílohy VIII pro psy, kočky a fretky;

h)

přílohy IX pro zárodečné produkty skotu;

i)

přílohy X pro zárodečné produkty ovcí a koz;

j)

přílohy XI pro zárodečné produkty prasat;

k)

přílohy XII pro zárodečné produkty koňovitých;

l)

přílohy XIII pro čerstvé maso kopytníků;

m)

přílohy XIV pro čerstvé maso drůbeže a pernaté zvěře;

n)

přílohy XV pro masné výrobky z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře, a sice:

i)

oddílu A části 1 pro masné výrobky, které byly podrobeny režimu bez zvláštního ošetření ke zmírnění rizik A nebo ošetřením B, C nebo D u masných výrobků (v souladu s přílohou XXVI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692);

ii)

oddílu B části 1 pro produkty typu „biltong/jerky“ z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře;

o)

přílohy XVI pro střívka;

p)

přílohy XVII pro mléko, mlezivo a výrobky z mleziva a mléčné výrobky ze syrového mléka a mléčné výrobky, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce;

q)

přílohy XVIII pro mléčné výrobky, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce;

r)

přílohy XIX pro vejce a vaječné výrobky;

s)

přílohy XX pro produkty živočišného původu určené k osobnímu použití;

t)

přílohy XXI pro vodní živočichy druhů uvedených na seznamu, kteří jsou určeni pro zařízení akvakultury, k vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely než přímou lidskou spotřebu, jakož i pro určité vodní živočichy druhů uvedených na seznamu a produkty živočišného původu z těchto druhů uvedených na seznamu, které jsou určeny k lidské spotřebě.

2.   Příslušný orgán povolí vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu ze třetích zemí, území nebo jejich oblastí uvedených na seznamu v tabulce v části 1 přílohy XXII do Unie pouze tehdy, pokud:

a)

se jedná o zásilky druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu uvedených ve sloupci 3 zmíněné tabulky a Unie není jejich konečným místem určení

nebo

b)

se jedná o zásilky druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu uvedených ve sloupci 4 zmíněné tabulky, které pocházejí z Unie a vracejí se do Unie po tranzitu přes třetí zemi nebo území.

Článek 4

Zvláštní podmínky a veterinární záruky pro vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie

Členské státy povolí vstup zásilek spadajících do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 do Unie pouze tehdy, pokud uvedené zásilky v příslušných případech splňují zvláštní podmínky a veterinární záruky stanovené v příslušné příloze pro konkrétní druhy a kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu a pro třetí zemi, území nebo jejich oblast či (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotku.

Článek 5

Zrušení

S účinkem ode dne 21. dubna 2021 se zrušují tyto akty:

rozhodnutí Komise 2006/168/ES,

rozhodnutí Komise 2008/636/ES,

rozhodnutí Komise 2010/472/EU,

prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU,

prováděcí rozhodnutí Komise 2012/137/EU,

prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659,

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/294,

rozhodnutí Komise 2000/585/ES.

Článek 6

Přechodná ustanovení

Pro zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu ze třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie podle níže uvedených aktů Komise, a které jsou doprovázeny příslušným osvědčením vydaným v souladu s uvedenými akty Komise, se povolí vstup do Unie do 20. října 2021, pokud bylo dané osvědčení podepsáno osobou oprávněnou podepsat osvědčení v souladu s uvedenými akty Komise před 21. srpnem 2021:

rozhodnutí Komise 2006/168/ES,

rozhodnutí Komise 2007/777/ES,

nařízení Komise (ES) č. 798/2008,

rozhodnutí Komise 2008/636/ES,

nařízení Komise (ES) č. 1251/2008,

nařízení Komise (EU) č. 206/2010,

nařízení Komise (EU) č. 605/2010,

rozhodnutí Komise 2010/472/EU,

prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU,

nařízení Komise (EU) č. 28/2012,

prováděcí rozhodnutí Komise 2012/137/EU,

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013,

prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759,

prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659,

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/294.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13).

(10)  Rozhodnutí Komise 2006/168/ES ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES (Úř. věst. L 57, 28.2.2006, s. 19).

(11)  Rozhodnutí Komise 2008/636/ES ze dne 22. července 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz vajíček a embryí prasat (Úř. věst. L 206, 2.8.2008, s. 32).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).

(13)  Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74).

(14)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU ze dne 20. září 2011 o dovozu spermatu skotu do Unie (Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 32).

(15)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/137/EU ze dne 1. března 2012 o dovozu spermatu prasat do Unie (Úř. věst. L 64, 3.3.2012, s. 29).

(16)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/294 ze dne 18. února 2019, kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek do Unie, a vzorové veterinární osvědčení pro tento dovoz (Úř. věst. L 48, 20.2.2019, s. 41).


PŘÍLOHA I

Obecná pravidla pro přílohy II až XXII

V této příloze se stanoví níže uvedená pravidla použitelná na přílohy II až XXII:

1)

Pokud jsou veterinární požadavky na vstup zásilek uvedených v článku 3 do Unie splněny pro celé území určité třetí země nebo území původu, uvede se daná třetí země nebo území na seznamu s jejím (jeho) kódem ISO následovaným číslicí „0“.

2)

Pokud jsou veterinární požadavky na vstup zásilek uvedených v článku 3 do Unie splněny pouze určitou oblast třetí země nebo území původu, uvede se daná oblast na seznamu s jejím kódem ISO následovaným číslicí jinou než „0“.

Uvedené oblasti jsou popsány v části 2 příslušné přílohy.

3)

Vzorová veterinární osvědčení pro zásilky uvedené v článku 3, jak jsou uvedena v tabulce v části 1 příslušné přílohy tohoto nařízení, jsou stanovena v:

a)

příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/403 (1);

b)

příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235;

c)

příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2236.

4)

Zvláštní podmínky uvedené v článku 4, pokud existují, jsou stanoveny v tabulce v části 1 příslušné přílohy a popsány v tabulce v části 3 téže přílohy.

5)

Veterinární záruky uvedené v článku 4, pokud existují, jsou stanoveny v tabulce v části 1 příslušné přílohy a popsány v tabulce v části 4 téže přílohy.

6)

Data ukončení a data zahájení uvedená v tabulce v části 1 příloh II až XXII odkazují na specifická časová omezení použitelná na vstup zásilek uvedených v článku 3 z příslušných oblastí do Unie, jak stanoví pravidla Unie.

7)

Požadavky na veterinární osvědčení pro Švýcarsko jsou předmětem Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, která byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkajícím se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1).

8)

Veterinární osvědčení, která musí vydat příslušný orgán Islandu, Nového Zélandu a Kanady v souladu s přílohami II až XXI tohoto nařízení, jsou předmětem zvláštních požadavků na certifikaci stanovených v příslušných dohodách mezi Unií a uvedenými třetími zeměmi.

9)

V případě položek pro Izrael se má za to, že odkazují na Stát Izrael a nevztahují se na ty zeměpisné oblasti, které se dostaly pod správu Státu Izrael po 5. červnu 1967, tedy Golanské výšiny, Pásmo Gazy, východní Jeruzalém a zbytek Západního břehu.

10)

V případě odkazů na Srbsko není zahrnuto území Kosova, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999.

11)

V případě odkazů na Kosovo nejsou tímto označením dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst.113, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA II

KOPYTNÍCI (jiní než koňovití a kopytníci určení pro uzavřená zařízení)

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků (jiných než koňovitých a kopytníků určených pro uzavřená zařízení) do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. a)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Druh

s povolením ke vstupu do Unie

Kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA- 0

Skot

Zvířata pro další chov (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Švýcarsko

CH - 0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL - 0

Skot

Zvířata pro další chov (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1)

SUI-X

 

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grónsko

GL - 0

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CER-X

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Island

IS - 0

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ - 0

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Spojené státy

US - 0

Prasata

Zvířata pro další chov (1)

SUI-X

 

 

 

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

CSF

Zásilky prasat z oblasti uvedené ve sloupci 2 tabulky v části 1 musí být během 30 dnů před odesláním do Unie s negativními výsledky podrobeny testu pro zjištění klasického moru prasat.

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 7 tabulky v části 1

BRU

Unie uznala nepřítomnost infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

TB

Unie uznala nepřítomnost infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

BTV

Unie uznala nepřítomnost infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

SF-BTV

Unie uznala sezónní nepřítomnost infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

SF-EHD

Unie uznala sezónní nepřítomnost infekce virem epizootického hemoragického onemocnění u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

EBL

Unie uznala nepřítomnost enzootické leukózy skotu u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

IBR

Unie uznala nepřítomnost infekční rinotracheitidy skotu / infekční pustulární vulvovaginitidy u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

BVD

Unie uznala nepřítomnost bovinní virové diarrhoey u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

ADV

Unie uznala nepřítomnost infekce virem Aujeszkyho choroby u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692


(1)  „Zvířaty pro další chov“ se rozumí zvířata určená pro zařízení chovající živá zvířata, jiná než jatka.

(2)  Pouze pro druhy uvedené na seznamu v souladu s nařízením (EU) 2018/1882 (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).


PŘÍLOHA III

KOPYTNÍCI URČENÍ PRO UZAVŘENÁ ZAŘÍZENÍ

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků určených pro uzavřená zařízení do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. b)

Vstup zásilek kopytníků, s výjimkou koňovitých, ze všech třetích zemí a území uvedených na seznamu v tabulce v této části do Unie je povolen z uzavřených zařízení uvedených na seznamu v souladu s článkem 29 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 do uzavřených zařízení v Unii.

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

1

2

3

4

5

AL

Albánie

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Austrálie

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosna a Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazílie

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Bělorusko

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

CL

Chile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Čína

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Kolumbie

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Kostarika

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Alžírsko

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopie

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandy

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grónsko

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Guatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hongkong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Izrael

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Indie

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Island

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japonsko

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Keňa

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Maroko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Černá Hora

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauricius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Mexiko

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibie

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Nová Kaledonie

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nikaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paraguay

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Srbsko

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rusko

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapur

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Svazijsko

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Thajsko

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunisko

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turecko

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Spojené státy

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Uruguay

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 4 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Použijí se veterinární záruky stanovené v tabulce v části 4 přílohy II.


PŘÍLOHA IV

KOŇOVITÍ

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek koňovitých do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. c)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Oblast

podle části 2 přílohy II

Sanitární skupina

Kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Spojené arabské emiráty

AE - 0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR - 0

D

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Austrálie

AU - 0

A

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosna a Hercegovina

BA-0

B

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB - 0

D

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrajn

BH - 0

D

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermudy

BM - 0

D

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolívie

BO - 0

D

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazílie

BR-1

D

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Bělorusko

BY - 0

B

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA - 0

C

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

A

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

C

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Čína

CN-1

G

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Evidovaní koně

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-1

D

Evidovaní koně

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Alžírsko

DZ-0

E

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egypt

EG-1

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falklandy

FK-0

A

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grónsko

GL-0

A

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

G

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

E

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Island

IS-0

A

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

D

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordánsko

JO-0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japonsko

JP-0

G

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kyrgyzstán

KG-1

B

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Jižní Korea

KR-0

G

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuvajt

KW-0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019

27.11.2020

LB

Libanon

LB-0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

E

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Černá Hora

ME-0

B

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

B

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Macao

MO-0

G

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malajsie

MY-1

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020

 

MU

Mauricius

MU-0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-1

C

Evidovaní koně

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

A

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Omán

OM-0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

A

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

D

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Katar

QA-0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Srbsko

RS-0

B

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rusko

RU-1

B

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saúdská Arábie

SA-1

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

G

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Thajsko

TH-0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020

 

TN

Tunisko

TN-0

E

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turecko

TR-1

E

Evidovaní koně,

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

duben 2020

27.11.2020

UA

Ukrajina

UA-0

B

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Spojené státy

US-0

C

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

D

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-1

F

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Rozhodnutí Komise 2008/698/ES

 

3.5.2011

 

ČÁST 2–

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Název

třetí země nebo území

Kód

oblasti

Popis oblasti

Brazílie

BR-1

Státy Paraná a Rio de Janeiro

Čína

CN-1

Pásmo prosté nákaz koňovitých ve městě Cchung-chua v aglomeraci Kuang-čou v provincii Kuang-tung včetně dálničního spojení podléhajícího pravidlům biologické bezpečnosti z letiště a na letiště v Kuang-čou a Hongkongu (podrobné informace viz níže).

Zvláštní pásmo prosté nákaz koňovitých v provincii Kuang-tung s následujícím vymezením:

Centrální pásmo: jezdecký areál ve vesnici Že-šuej spadající pod město Ling-kchou v okrsku města Cchung-chua s přilehlou oblastí v okruhu pěti km v kompetenci kontrolního silničního stanoviště státní dálnice 105

Pásmo dozoru: veškeré správní celky města Cchung-chua kolem centrálního pásma o rozloze 2 009 km2

Ochranné pásmo:

vnější hranice s následujícími přilehlými správními celky kolem pásma dozoru:

správní okrsky Paj-jün a Luo-kang spadající pod město Cchung-chua,

okrsek Chua-tu města Kuang-čou,

město Ceng-čcheng,

administrativní celky okrsku Čchin-čeng města Čchin-jüan,

okres Fo-kang,

okres Sin-feng,

okres Lung-men

Dálniční spojení podléhající pravidlům biologické bezpečnosti: dálniční síť propojující pásmo prosté nákaz koňovitých s letištěm v Kuang-čou a Hongkongu s aktivním dozorem nad nákazami v daném regionu;

Předvstupní karanténa: karanténní zařízení v ochranném pásmu určené příslušným orgánem k přípravě koňovitých z jiných částí Číny na vstup do pásma prostého nákaz koňovitých

CN-2

Místo konání soutěže Global Champions Tour na výstavišti Expo 2010 v Šanghaji a spojení na mezinárodní letiště Šanghaj Pchu-tung v severní části nové oblasti Pchu-tung a ve východní části okrsku Min-chang metropolitní oblasti Šanghaj (podrobné informace viz níže).

Vymezení pásma v metropolitní oblasti Šanghaj:

Západní hranice: řeka Chuang-pchu od ústí na severu k bifurkaci řeky Ta-č‘

Jižní hranice: od bifurkace řeky Chuang-pchu k ústí řeky Ta-č‘ na východě

Severní a východní hranice: pobřeží

Kostarika

CR-1

Metropolitní oblast San José

Egypt

EG-1

Pásmo prosté nákaz koňovitých vytvořené ve veterinární klinice egyptských ozbrojených sil na silnici El Nasr, naproti klubu Al Ahly v Káhiře a dálniční spojení na mezinárodní letiště Káhira (podrobné informace viz níže).

Pásmo prosté nákaz koňovitých (dále také „pásmo EDFZ“) o rozloze zhruba 0,1 km2 vytvořené okolo veterinární kliniky egyptských ozbrojených sil na silnici An-Nasr, naproti klubu Al Ahly na východním předměstí Káhiry (lokalizace: 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) a koridor o délce 10 km na silnici An-Nasr a silnice vedoucí na mezinárodní letiště v Káhiře.

a)

Vymezení hranic pásma EDFZ:

od křižovatky silnice An-Nasr se silnicí Aš-Šahíd Ibráhím aš-Šajch (lokalizace: 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) podél silnice Aš-Šahíd Ibráhím aš-Šajch zhruba 500 m na sever až k první křižovatce s koridorem uvnitř ozbrojených sil, zabočit vpravo a pokračovat koridorem zhruba 100 m na východ, znovu zabočit vpravo a pokračovat koridorem 150 m na jih, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 300 m na východ, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 100 m na jih až k silnici An-Nasr, zabočit vpravo a pokračovat silnicí An-Nasr 300 m na jihozápad až do místa naproti křižovatce silnice An-Nasr se silnicí Hasan Ma'mún, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 100 m na sever, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 120 m na západ, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 200 m na jih, zabočit vpravo a pokračovat silnicí An-Nasr 100 m na západ až ke křižovatce silnice An-Nasr se silnicí Aš-Šahíd Ibráhím aš-Šajch.

b)

Vymezení hranic předvývozní karanténní oblasti v rámci pásma EDFZ:

od místa naproti křižovatce silnice An-Nasr se silnicí Hasan Ma'mún pokračovat koridorem 100 m na sever, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 250 m na východ, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 50 m na jih až k silnici An-Nasr, zabočit vpravo a po silnici An-Nasr 300 m na jihozápad až do místa naproti křižovatce silnice An-Nasr se silnicí Hasan Ma'mún.

Kyrgyzstán

KG-1

Region Issyk-Kul

Malajsie

MY-1

Poloostrov

Mexiko

MX-1

Metropolitní oblast Mexico City

MX-2

Celá země kromě států Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz a Tamaulipas

Peru

PE-1

Region Lima

Rusko

RU-1

Provincie Kaliningrad, Archangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Brjansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orel, Rjazaň, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nižní Novgorod, Kirov, Bělgorod, Voroněž, Kursk, Lipeck, Tambov, Astrachaň, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm a Kurgan

RU-2

Regiony Stavropol a Krasnodar

RU-3

Karelská republika, Marijská republika, Mordovská republika, Čuvašská republika, Kalmycká republika, Tatarská republika, Dagestánská republika, Kabardinsko-balkarská republika, Severoosetinská republika, Ingušská republika a Karačajevo-čerkeská republika

Saúdská Arábie

SA-1

Celá země s výjimkou ochranných pásem a pásem dozoru v provinciích Džizán, Asír a Nadžrán popsaných níže.

Vymezení ochranných pásem a pásem dozoru vytvořených podle čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce písm. a) a b) směrnice 2009/156/ES (1):

1.

Provincie Džizán

Ochranné pásmo: celá provincie s výjimkou území severně od silničního kontrolního stanoviště v Aš-Šuqajq na silnici č. 5 a severně od silnice č. 10.

Pásmo dozoru: část provincie severně od silničního kontrolního stanoviště v Aš-Šuqajq na silnici č. 5, kontrolovaná silničním kontrolním stanovištěm v Al-Qahma, a severně od silnice č. 10.

2.

Provincie Asír

Ochranné pásmo: část provincie ohraničená severně silnicí č. 10, mezi Ad-Darb, Abhá a Chamís Mušajt, kromě jezdeckých klubů na leteckých a vojenských základnách, část provincie ohraničená severně silnicí č. 15 vedoucí z Chamís Mušajt přes Džaraš, Al-'Utfa a Dhahrán al-Džanúb k hranici s provincií Nadžrán a část provincie ohraničená severně silnicí vedoucí z Al-'Utfa přes Al-Fajd do Badr al-Džanúb (provincie Nadžrán).

Pásmo dozoru: jezdecké kluby na leteckých a vojenských základnách, část provincie mezi hranicí ochranné zóny a silnicí č. 209 od Aš-Šuqajq k silničnímu kontrolnímu stanovišti Muhájil na silnici č. 211, část provincie mezi kontrolním stanovištěm na silnici č. 10 jižně od Abhá, městem Abhá a silničním kontrolním stanovištěm Ballasmar 65 km od Abhá na silnici č. 15 vedoucí na sever, část provincie mezi Chamís Mušajt a silničním kontrolním stanovištěm 90 km od Abhá na silnici č. 255 do Samach a silničním kontrolním stanovištěm v Jarah, 90 km od Abhá, na silnici č. 10 vedoucí do Rijádu a část provincie jižně od myšlené čáry mezi silničním kontrolním stanovištěm v Jarah na silnici č. 10 a Chašm Ghuráb na silnici č. 177 až k hranici provincie Nadžrán.

3.

Provincie Nadžrán

Ochranné pásmo: část provincie ohraničená silnicí z Al-'Utfa (provincie Asír) do Badr al-Džanúb a do As-Sabt a z As-Sabt podél Wádí Habúná ke křižovatce se silnicí č. 177 mezi Nadžránem a Rijádem na sever a od této křižovatky po silnici č. 177 vedoucí na jih ke křižovatce se silnicí č. 15 z Nadžránu do Šarwara a část provincie jižně od silnice č. 15 mezi Šarwara a hranicí s Jemenem.

Pásmo dozoru: část provincie jižně od spojnice silničního kontrolního stanoviště v Jarah na silnici č. 10 a Chašm Ghuráb na silnici č. 177, od hranice provincie Nadžrán až k silničnímu kontrolnímu stanovišti v Chašm Ghuráb 80 km od Nadžránu a západně od silnice č. 175 vedoucí do Šarwara.

Turecko

TR-1

Provincie Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli a Tekirdag

Jižní Afrika

ZA-1

Metropolitní oblast Kapské Město popsaná níže.

Vymezení metropolitní oblasti Kapské Město (ZA-1):

 

Severní hranice: Blaauwberg Road (M14)

 

Východní hranice: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), komunikace N7, komunikace N1 a komunikace M5

 

Jižní hranice: Ottery Road, Prince Georges Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive až k Newslands Forestry Station a přes Echo Gorge (Table Mountain) až ke Camps Bay

 

Západní hranice: pobřeží Camps Bay až k Blaauwberg Road

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 7 tabulky v části 1

Žádné


(1)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.


PŘÍLOHA V

DRŮBEŽ A ZÁRODEČNÉ PRODUKTY DRŮBEŽE

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. d)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Oblast

podle části 2

Kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

 

 

 

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

 

C

 

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

 

 

 

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

 

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

 

C

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

 

 

 

 

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

 

C

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazílie

BR-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

BR-1

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N

 

 

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N

 

 

 

BR-2

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N

 

 

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N

 

 

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N

 

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N

 

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

 

C

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

 

C

 

 

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

CA-1

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N

 

 

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N

 

 

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N

 

 

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N

 

 

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N

 

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N

 

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N

 

 

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N

 

 

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N

 

 

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N

 

 

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N

 

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N

 

 

 

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N

 

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grónsko

GL-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

P2

 

28.1.2017

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

P2

 

28.1.2017

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

P2

 

28.1.2017

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

P2

 

28.1.2017

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

P2

 

18.4.2015

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

P2

 

28.1.2017

 

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

P2

 

28.1.2017

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

P2

 

28.1.2017

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

IS

Island

IS-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

NA

Namibie

NA-0

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

 

C

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

 

C

 

 

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

 

C

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

 

 

 

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

 

 

 

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

 

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

 

 

 

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

 

 

 

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

 

 

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

 

 

 

 

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

 

 

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

TH

Thajsko

TH-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

TN

Tunisko

TN-0

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

 

 

 

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

 

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

 

 

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

 

 

 

 

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

 

 

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turecko

TR-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

USA

Spojené státy

US-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

US-1

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N

 

 

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BRP

N

 

 

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N

 

 

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N

 

 

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N

 

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N

 

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BRP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.4.2020

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BRP

N, P1

 

8.4.2020

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.4.2020

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.4.2020

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.4.2020

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.4.2020

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.4.2020

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.4.2020

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

 

UY

Uruguay

UY-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-0

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

P1

C

9.4.2011

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

P1

C

9.4.2011

 

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

P1

C

9.4.2011

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Název

třetí země nebo území

Kód

oblasti

Popis oblasti

Brazílie

BR-1

Státy: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

BR-2

Státy: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

Kanada

CA-1

Celé území Kanady kromě oblasti CA-2

CA-2

Území Kanady odpovídající:

 

žádné

Spojené státy

US-1

Celé území Spojených států kromě oblasti US-2

US-2

Území Spojených států odpovídající:

US-2.1

Stát Tennessee:

 

Okres Lincoln

 

Okres Franklin

 

Okres Moore

US-2.2

Stát Alabama:

 

Okres Madison

 

Okres Jackson

US-2.3

Stát Jižní Karolína:

Okres Chesterfield / okres Lancaster / okres Kershaw:

Pásmo o poloměru 10 km počínající bodem N v kruhovém areálu Chesterfield 02 na hranici ochranného pásma a rozprostírající se ve směru hodinových ručiček:

a)

na sever: 2 km jižně od dálnice 9, 0,03 km východně od křižovatky mezi Airport Rd a Raymond Deason Rd.

b)

na severovýchod: 1 km jihozápadně od křižovatky mezi dálnicí 268 a Cross Roads Church Rd.

c)

na východ: 5,1 km západně od státní dálnice 109, 1,6 km západně od Angelus Rd a Refuge Dr

d)

na jihovýchod: 3,2 km severozápadně od křižovatky mezi dálnicí 145 a Lake Bee Rd.

e)

na jih: 2,7 km východně od křižovatky mezi dálnicí 151 a Catarah Rd.

f)

na jihozápad: 1,5 km východně od křižovatky mezi McBee Hwy a Mt Pisgah Rd.

g)

na západ: 1,3 km východně od křižovatky mezi Texahaw Rd a Buzzards Roost Rd.

h)

na severozápad: křižovatka mezi White Plains Church Rd a Graves Rd.

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

P1

Pozastavení vstupu do Unie kvůli omezením v souvislosti s ohniskem (ohnisky) vysoce patogenní influenzy ptáků.

P2

Pozastavení vstupu do Unie kvůli omezením v souvislosti s ohniskem (ohnisky) infekce virem newcastleské choroby.

N

Byly poskytnuty záruky, že právní předpisy týkající se tlumení infekce virem newcastleské choroby v dané třetí zemi nebo území či jejich oblasti jsou rovnocenné právním předpisům používaným v Unii. V případě ohniska infekce virem newcastleské choroby může být vstup do Unie z dané třetí země nebo území či jejich oblasti nadále povolen bez jakékoli změny kódu třetí země nebo kódu území nebo kódu oblasti. Vstup do Unie z jakýchkoli oblastí, ve kterých příslušný orgán dotčené třetí země nebo území zavedl úřední omezení v důsledku výskytu ohniska uvedené nákazy, je však automaticky zakázán.

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

A

Třetí země nebo území, ve kterých se provádí očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků, a příslušný orgán poskytl záruky v souladu s čl. 37 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

B

Třetí země nebo území, ve kterých není zakázáno používat očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby, které splňují pouze obecná kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, a příslušný orgán poskytl záruky, že drůbež splňuje veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, v souladu s čl. 37 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

C

Třetí země nebo území, z nichž je povolen vstup ptáků nadřádu běžci do Unie a které nejsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, a příslušný orgán poskytl záruky v souladu s čl. 37 písm. d) bodem ii) druhou odrážkou nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 pro dané zboží.


PŘÍLOHA VI

PTÁCI CHOVANÍ V ZAJETÍ A ZÁRODEČNÉ PRODUKTY PTÁKŮ CHOVANÝCH V ZAJETÍ

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. e)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Oblast

podle části 2

Kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Austrálie

AU-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazílie

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunisko

TN-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Spojené státy

US-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Název

třetí země nebo území

Kód

oblasti

Popis oblasti

Brazílie

BR-1

Státy: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

Žádné


PŘÍLOHA VII

VČELY A ČMELÁCI

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek včel a čmeláků do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. f)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Keňa

KE-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Mexiko

MK-0

Čmeláci

BBEE

 

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

NC-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Srbsko

RS-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rusko

RU-0

Včely a čmeláci

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turecko

TR-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Spojené státy

US-0

Čmeláci

BBEE

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-0

Včely a čmeláci

QUE, BBEE

 

 

 

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

VAR

Unie uznala nepřítomnost infestace roztočem Varroa spp. (varroáza) u třetí země, území nebo oblasti v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692


PŘÍLOHA VIII

PSI, KOČKY A FRETKY

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek psů, koček a fretek do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. g)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Druh a kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ostrov Ascension

AC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Spojené arabské emiráty

AE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua a Barbuda

AG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albánie

AL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosna a Hercegovina

BA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudy

BM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius a Saba (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)

BQ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazílie

BR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

BY

Bělorusko

BY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Čína

CN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CO

Kolumbie

CO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžírsko

DZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

ET

Etiopie

ET-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandy

FK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

FO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grónsko

GL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IN

Indie

IN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IS

Island

IS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japonsko

JP-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Keňa

KE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

KN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kajmanské ostrovy

KY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Svatá Lucie

LC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Lichtenštejnsko

LI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MC

Monako

MC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Černá Hora

ME-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauricius

MU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malajsie

MY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibie

NA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

NC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragua

NI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

PF

Francouzská Polynésie

PF-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

RS

Srbsko

RS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

RU

Rusko

RU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Svatá Helena

SH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Salvador

SV-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Svazijsko

SZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TH

Thajsko

TH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TN

Tunisko

TN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TR

Turecko

TR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TT

Trinidad a Tobago

TT-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Tchaj-wan

TW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

US

Spojené státy včetně Americké Samoy, Guamu, Ostrovů Severní Mariany, Portorika a Amerických Panenských ostrovů

US-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

VA

Vatikánský městský stát

VA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

VC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britské Panenské ostrovy

VG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis a Futuna

WF-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

Zvířata v zásilce vstupující do Unie musela být podrobena platnému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině v souladu s bodem 1 přílohy XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

ECH

Unie uznala nepřítomnost infestace měchožilem bublinatým (Echinococcus multilocularis) u třetí země, území nebo oblasti v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692


PŘÍLOHA IX

ZÁRODEČNÉ PRODUKTY SKOTU

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů skotu do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. h)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Kategorie zárodečných produktů

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

CA

Kanada

CA- 0

Sperma

Rozhodnutí Komise 2005/290/ES

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

CH

Švýcarsko

CH - 0

Sperma

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

Oocyty a embrya

CL

Chile

CL - 0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grónsko

GL - 0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Izrael

IL-0

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

Příloha IV rozhodnutí Komise 2003/56/ES

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Spojené státy

US-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

Vyšetření na EHD

Povinné vyšetření na infekci virem epizootického hemoragického onemocnění – zásilky spermatu, embryí vyprodukovaných in vitro a oocytů

Vyšetření na BTV

Povinné vyšetření na infekci virem katarální horečky ovcí – zásilky spermatu, embryí vyprodukovaných in vitro a oocytů


PŘÍLOHA X

ZÁRODEČNÉ PRODUKTY OVCÍ A KOZ

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů ovcí a koz do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. i)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Kategorie zárodečných produktů

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

1

2

3

4

5

6

AU

Austrálie

AU-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

CA

Kanada

CA- 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

CH

Švýcarsko

CH - 0

Sperma

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

Oocyty a embrya

CL

Chile

CL - 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grónsko

GL - 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Spojené státy

US-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

Vyšetření na EHD

Povinné vyšetření na infekci virem epizootického hemoragického onemocnění

Vyšetření na BTV

Povinné vyšetření na infekci virem katarální horečky ovcí


PŘÍLOHA XI

ZÁRODEČNÉ PRODUKTY PRASAT

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů prasat do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. j)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Kategorie zárodečných produktů

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA- 0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Švýcarsko

CH - 0

Sperma

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

Oocyty a embrya

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Spojené státy

US-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

Žádné


PŘÍLOHA XII

ZÁRODEČNÉ PRODUKTY KOŇOVITÝCH

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů koňovitých do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. k)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Kategorie koňovitých,

od nichž byly získány zárodečné produkty s povolením ke vstupu do Unie

Kategorie zárodečných produktů

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčeníh

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

1

2

3

4

5

6

7

AE

Spojené arabské emiráty

AE-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Všechny kategorie

Všechny kategorie

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

IL

Izrael

IL-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Maroko

MA-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Katar

QA-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saúdská Arábie

SA-1

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Spojené státy

US-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Použije se popis uvedený v tabulce v části 2 přílohy IV.

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

Žádné

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 7 tabulky v části 1

Žádné


PŘÍLOHA XIII

ČERSTVÉ MASO KOPYTNÍKŮ

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa kopytníků do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. l)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Druh, ze kterého maso pochází

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-1

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

S vyloučením drobů

 

 

1.8.2010

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

AR-2

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

 

AR-3

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

S vyloučením drobů

 

 

1.7.2016

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

AR-4

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Prasata

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brazílie

BR-1

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

Program řízeného očkování

S vyloučením drobů

Dodatečná vysledovatelnost

 

 

1.12.2008

BR-2

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

S vyloučením drobů

Dodatečná vysledovatelnost

 

 

BR-3

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

Program řízeného očkování

S vyloučením drobů

Dodatečná vysledovatelnost

 

 

BR-4

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

Program řízeného očkování

S vyloučením drobů

Dodatečná vysledovatelnost

 

 

BW

Botswana

BW-1

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

 

11.5.2011

26.6.2012

Ovce a kozy

OVI

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

BW-2

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

 

 

7.3.2002

Ovce a kozy

OVI

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

BW-3

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

 

20.10.2008

20.1.2009

Ovce a kozy

OVI

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

BW-4

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

 

28.5.2013

18.2.2011

BW-5

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

 

28.5.2013

18.8.2016

Ovce a kozy

OVI

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

BZ

Belize

BZ-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Prasata

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW, SUW

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Všechny

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Prasata

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Falklandy

FK-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Grónsko

GL-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Japonsko

JP-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.3.2013

ME

Černá Hora

ME-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namibie

NA-1

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

Sběrné středisko

 

 

Ovce a kozy

OVI

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

NC-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Prasata

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

 

 

17.4.2015

RS

Srbsko

RS-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Rusko

RU-1

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

 

 

 

SZ

Svazijsko

SZ-1

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

 

SZ-2

Skot

BOV

 

 

4.8.2003

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

 

US

Spojené státy

US-0

Skot

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce a kozy

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Prasata

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW, SUW

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

Sběrné středisko

 

1.11.2001

Ovce a kozy

OVI

 

 

 

ČÁST 2

Popis oblastí třetích zemí nebo území uvedených ve sloupci 2 tabulky v části 1

Název

třetí země nebo území

Kód

oblasti

Popis oblasti

Argentina

AR-1

Část provincie Buenos Aires (kromě území zahrnutého do kódu AR-4) a provincie Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (kromě území zahrnutého do kódu AR-3).

AR-2

Provincie Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, část provincie Neuquén (kromě území zahrnutého do kódu AR-4) a část provincie Río Negro (kromě území zahrnutého do kódu AR-4).

AR-3

Část provincie Salta (oblast o šířce 25 km od hranic s Bolívií a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa (dřívější nárazníková zóna přísného dozoru)

AR-4

Část provincie Neuquén (v Confluencii oblast nacházející se východně od provinční silnice 17 a v Picun Leufú oblast nacházející se východně od provinční silnice 17), část provincie Río Negro (v Avellanedě oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 a východně od provinční silnice 250, v Conese oblast nacházející se východně od provinční silnice 2, v El Cuy oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 od jejího protnutí s provinční silnicí 66 k hranici s departmentem Avellaneda a v San Antoniu oblast nacházející se východně od provinčních silnic 250 a 2) a část provincie Buenos Aires (Partido (okres) de Patagones).

Brazílie

BR-1

Státy Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande Do Sul, Mato Grosso Do Sul (kromě území zahrnutého do kódu BR-4).

BR-2

Stát Santa Catarina

BR-3

Státy Paraná a São Paulo

BR-4

Část státu Mato Grosso Do Sul: oblast o šířce 15 km podél vnějších hranic v samosprávných obcích Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã a Mundo Novo a oblast v samosprávných obcích Corumbá a Ladário (dřívější vymezená oblast přísného dozoru)

Botswana

BW-1

Veterinární oblasti tlumení nákaz 3c, 4b, 5, 8, 9 a 18

BW-2

Veterinární oblasti tlumení nákaz 10, 11, 13 a 14

BW-3

Veterinární oblast tlumení nákaz 12

BW-4

Veterinární oblast tlumení nákaz 4a kromě oblasti přísného dozoru o šíři 10 km podél hranice se zónou s očkováním proti slintavce a kulhavce a oblastí správy volně žijící zvěře

BW-5

Veterinární oblasti tlumení nákaz 6a a 6b

Namibie

NA-1

Jižně od bezpečnostní linie, která se rozkládá od Palgrave Point na západě po Gam na východě

Rusko

RU-1

Murmanská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh

Svazijsko

SZ-1

Oblast západně od „červené linie“, která se rozkládá severně od řeky Usutu k hranici s Jižní Afrikou západně od Nkalashane

SZ-2

Oblasti veterinárního dozoru a očkování proti slintavce a kulhavce podle právního aktu zveřejněného v právním oznámení č. 51 z roku 2001

ČÁST 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Zrání, pH, vykostění

Na oblasti uplatňující program očkování proti slintavce a kulhavce se sérotypy A, O nebo C se použijí podmínky stanovené v příloze XXV části B bodě 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o zrání, měření pH a vykostění čerstvého masa, s výjimkou drobů

Zrání a vykostění

Na oblasti neuplatňující očkování proti slintavce a kulhavce se použijí podmínky stanovené v příloze XXV části B bodě 3.1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o zrání a vykostění čerstvého masa, s výjimkou drobů

S vyloučením drobů

Vstup drobů do Unie se nepovolí, s výjimkou bráničních a žvýkacích svalů skotu

Program řízeného očkování

Program očkování proti slintavce a kulhavce prováděný v dané oblasti musí podléhat dozoru příslušného orgánu a tento dozor musí zahrnovat kontrolu účinnosti programu očkování prostřednictvím pravidelného sérologického dohledu, který ukazuje příslušná množství protilátek u zvířat a prokazuje nepřítomnost cirkulace viru slintavky a kulhavky v dané oblasti

Neprovádí se žádné očkování

V dané oblasti se neprovádí žádné očkování proti slintavce a kulhavce a příslušný orgán třetí země nebo území musí provádět pravidelný sérologický dohled, aby se prokázala nepřítomnost cirkulace viru slintavky a kulhavky

Dodatečná vysledovatelnost

1.

Zvířata, z nichž bylo maso získáno, musí být označena a registrována ve vnitrostátním systému označování a osvědčování původu skotu.

2.

Zařízení původu zvířat, z nichž bylo maso získáno, musí být uvedena na seznamu jako zařízení schválená příslušným orgánem třetí země nebo území v návaznosti na příznivý výsledek kontroly provedené týmž příslušným orgánem, který byl zohledněn v úřední zprávě v systému IMSOC, a příslušný orgán musí provádět pravidelné kontroly, aby se zajistilo dodržování příslušných požadavků stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

3.

Seznam schválených zařízení, který vyhotovil příslušný orgán, musí být příslušným orgánem pravidelně revidován a aktualizován. Seznam schválených zařízení musí Komise zveřejnit pro informační účely.

ČÁST 4

Veterinární záruky uvedené ve sloupci 6 tabulky v části 1

Sběrné středisko

Byly poskytnuty záruky ohledně přemísťování skotu, ovcí a koz ze zařízení původu na jatka, které jim umožňují projít před přepravou přímo na jatka sběrným střediskem


PŘÍLOHA XIV

ČERSTVÉ MASO DRŮBEŽE A PERNATÉ ZVĚŘE

ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. m)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Kategorie čerstvého masa

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Doplňkové záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

B

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

C

 

 

BA

Bosna a Hercegovina

BA-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

 

 

BR

Brazílie

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

BR-2

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

 

 

 

 

CA-1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

CN

Čína

CN-0

 

 

 

 

CN-1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

B

6.2.2004

 

GL

Grónsko

GL-0

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P2

 

28.1.2017

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P2

 

18.4.2015

 

IL-1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

24.4.2019

 

IL-2

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P2

 

21.1.2017

 

JP

Japonsko

JP-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

NA

Namibie

NA-0

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

C

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

RU

Rusko

RU-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

17.11.2016

 

P2

 

28.1.2019

 

TH

Thajsko

TH-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

 

1.7.2012

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

 

 

1.7.2012

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

1.7.2012

TN

Tunisko

TN-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0