ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 74

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
4. března 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/381 ze dne 25. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Escavèche de Chimay (CHZO))

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2021/382 ze dne 3. března 2021, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, pokud jde o řízení potravinových alergenů, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (EU) 2021/383 ze dne 3. března 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/384 ze dne 3. března 2021 o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení (ES) č. 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( Úř. věst. L 119, 4.5.2016 )

35

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ( Úř. věst. L 315, 5.12.2019 )

43

 

*

Oprava rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií ( Úř. věst. L 15, 18.1.2021 )

44

 

*

Oprava rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií ( Úř. věst. L 15, 18.1.2021 )

45

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/381

ze dne 25. února 2021

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Escavèche de Chimay“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Escavèche de Chimay“ předložená Belgií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Escavèche de Chimay“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Escavèche de Chimay“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.7. Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 340, 13.10.2020, s. 12.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/382

ze dne 3. března 2021,

kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, pokud jde o řízení potravinových alergenů, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků, přičemž přihlíží k zásadě, že je nezbytné zajistit bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci, počínaje prvovýrobou. Provozovatelé potravinářských podniků proto musí dodržovat obecná hygienická pravidla stanovená v přílohách I a II uvedeného nařízení.

(2)

Dne 30. října 2014 aktualizoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) své vědecké doporučení týkající se hodnocení alergenních potravin a složek potravin pro účely označování (2) a uvedl v něm, že výskyt potravinových alergií v Evropě se odhaduje na přibližně 3 až 4 % jak u dospělých, tak u dětí. Úřad dospěl k závěru, že potravinové alergie sice postihují relativně malý podíl populace, avšak alergická reakce může být závažná nebo dokonce potenciálně smrtelná, a že je stále více zřejmé, že lidé s potravinovými alergiemi nebo nesnášenlivostí mají velmi významně sníženou kvalitu života.

(3)

V září 2020 přijala Komise pro Codex Alimentarius kodex zásad v oblasti řízení potravinových alergenů pro provozovatele potravinářských podniků (CXC 80-2020), včetně doporučení týkajících se omezování potravinových alergenů pomocí harmonizovaného přístupu v potravinovém řetězci založeného na obecných hygienických požadavcích.

(4)

Vzhledem k přijetí globální normy CXC 80-2020 a k očekáváním spotřebitelů a obchodních partnerů, že potraviny vyrobené v EU splňují přinejmenším tuto globální normu, je nezbytné zavést požadavky zavádějící správnou hygienickou praxi s cílem zabránit přítomnosti nebo omezit přítomnost látek vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 v zařízeních, dopravních prostředcích a/nebo kontejnerech používaných pro sklizeň, přepravu nebo skladování potravin. Jelikož může ke kontaminaci potravin docházet jak na úrovni prvovýroby, tak i v navazujících fázích, měla by být změněna jak příloha I, tak i příloha II nařízení (ES) č. 852/2004.

(5)

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnímu prostředí, kterou přijala Komise, je klíčovou součástí iniciativy Zelená dohoda pro Evropu. Jedním z cílů strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, který rovněž přispěje k dosažení oběhového hospodářství, je omezení plýtvání potravinami. Přerozdělování přebytečných potravin k lidské spotřebě, zejména darováním potravin, pokud je to bezpečné, zajišťuje co nejlepší využití poživatelných potravinových zdrojů a zároveň se jím předchází plýtvání potravinami.

(6)

Dne 27. září 2018 přijal úřad druhé vědecké stanovisko k přístupům využívajícím analýzu rizik u některých maloobchodních prodejen a potravinových darů (3). Ve stanovisku úřad uvádí, že k darování potravin se pojí několik nových problémů v oblasti bezpečnosti potravin na maloobchodní úrovni, a doporučuje v něm proto některé další obecné hygienické požadavky. Z toho důvodu je nezbytné stanovit určité požadavky s cílem podpořit a usnadnit přerozdělování potravin a zároveň zaručit jeho bezpečnost pro spotřebitele.

(7)

V září 2020 přijala Komise pro Codex Alimentarius přepracované znění své globální normy Všeobecné zásady hygieny potravin (CXC 1-1969). Přepracovaný dokument CXC 1-1969 zavádí jako obecnou zásadu pojem „kultura bezpečnosti potravin“. Kultura bezpečnosti potravin zvyšuje bezpečnost potravin zlepšováním informovanosti a chování zaměstnanců v potravinářských zařízeních. Takovýto dopad na bezpečnost potravin prokázalo několik vědeckých publikací.

(8)

Vzhledem k přepracovanému znění globální normy a k očekáváním spotřebitelů a obchodních partnerů, že potraviny vyrobené v EU splňují přinejmenším uvedenou globální normu, je nezbytné zavést obecné požadavky na kulturu bezpečnosti potravin do nařízení (ES) č. 852/2004.

(9)

Nařízení (ES) č. 852/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 852/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf

(3)  EFSA Journal 2018; 16(11):5432.


PŘÍLOHA

1)   

Příloha I nařízení (ES) č. 852/2004 se mění takto:

V oddíle II části A se vkládá nový bod 5a, který zní:

„5a.

Zařízení, dopravní prostředky a/nebo kontejnery používané pro sklizeň, přepravu nebo skladování některé z látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 se nesmí používat pro sklizeň, přepravu nebo skladování žádných potravin, které uvedenou látku nebo produkt neobsahují, pokud zařízení, dopravní prostředky a/nebo kontejnery nebyly vyčištěny a zkontrolovány alespoň z hlediska nepřítomnosti viditelných zbytků uvedené látky nebo produktu.“

2)   

Příloha II nařízení (ES) č. 852/2004 se mění takto:

a)

Znění části „Úvod“ se nahrazuje tímto:

„ÚVOD

Kapitoly V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa a XII se použijí pro všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin. Ostatní kapitoly se použijí takto:

kapitola I se vztahuje na potravinářské prostory kromě těch, na které se vztahuje kapitola III,

kapitola II se vztahuje na všechny prostory pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin s výjimkou prostor pro stravování a prostor, na které se vztahuje kapitola III,

kapitola III se vztahuje na prostory uvedené v nadpisu uvedené kapitoly,

kapitola IV se vztahuje na veškerou přepravu.“

b)

Za kapitolu V se vkládá nová kapitola Va, která zní:

„KAPITOLA Va

Přerozdělování potravin

Provozovatelé potravinářských podniků mohou přerozdělovat potraviny pro účely jejich darování, jsou-li splněny tyto podmínky:

1)

Provozovatelé potravinářských podniků rutinně kontrolují, zda potraviny, za něž nesou odpovědnost, nejsou škodlivé pro zdraví a zda jsou vhodné k lidské spotřebě v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2002 (*1). Je-li provedená kontrola uspokojivá, mohou provozovatelé potravinářských podniků přerozdělit potraviny v souladu s bodem 2:

v případě potravin, u nichž je v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 1169/2011 použito datum použitelnosti („spotřebujte do“), před uplynutím uvedeného data,

v případě potravin, u nichž je v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. r) nařízení (EU) č. 1169/2011 použito datum minimální trvanlivosti, do uvedeného data a po uvedeném datu, nebo

v případě potravin, u nichž nemusí být v souladu s bodem 1 písm. d) přílohy X nařízení (EU) č. 1169/2011 datum minimální trvanlivosti uvedeno, kdykoli.

2)

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří manipulují s potravinami uvedenými v bodě 1, vyhodnotí, zda potraviny nejsou škodlivé pro zdraví a zda jsou vhodné k lidské spotřebě, se zohledněním alespoň těchto aspektů:

datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti, které zajišťuje dostatečnou zbývající dobu použitelnosti umožňující bezpečné přerozdělení potravin a jejich použití konečným spotřebitelem,

neporušenost dalšího balení, je-li použito,

řádné skladovací a přepravní podmínky, včetně příslušných požadavků na teplotu,

případně datum zmrazení v souladu s oddílem IV bodem 2 písm. b) přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (*2),

organoleptické podmínky,

zajištění sledovatelnosti v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 931/2011 (*3) v případě produktů živočišného původu.“

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55)."

(*3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 242, 20.9.2011, s. 2).“"

c)

V kapitole IX se doplňuje nový bod 9, který zní:

„9.

Zařízení, dopravní prostředky a/nebo kontejnery používané pro zpracování, manipulaci, přepravu nebo skladování některé z látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 se nesmí používat pro zpracování, manipulaci, přepravu nebo skladování žádných potravin, které uvedenou látku nebo produkt neobsahují, pokud zařízení, dopravní prostředky a/nebo kontejnery nebyly vyčištěny a zkontrolovány alespoň z hlediska nepřítomnosti viditelných zbytků uvedené látky nebo produktu.“

d)

Za kapitolu XI se vkládá nová kapitola XIa, která zní:

KAPITOLA XIa

Kultura bezpečnosti potravin

1.

Provozovatelé potravinářských podniků zavedou náležitou kulturu bezpečnosti potravin, kterou dodržují a prokazují splněním následujících požadavků:

a)

závazek vedení, v souladu s bodem 2, a všech zaměstnanců k bezpečné výrobě a distribuci potravin;

b)

vedení směřující k výrobě bezpečných potravin a zapojení všech zaměstnanců do postupů týkajících se bezpečnosti potravin;

c)

povědomí všech zaměstnanců podniku o nebezpečích, jež ohrožují bezpečnost potravin, a o významu bezpečnosti a hygieny potravin;

d)

otevřená a jasná komunikace mezi všemi zaměstnanci podniku v rámci jedné činnosti i v rámci po sobě jdoucích činností, včetně sdělování odchylek a očekávání;

e)

dostupnost dostatečných zdrojů k zajištění bezpečné a hygienické manipulace s potravinami.

2.

Závazek vedení zahrnuje:

a)

zajištění jasného informování o úlohách a odpovědnostech v rámci každé činnosti potravinářského podniku;

b)

zachování integrity systému hygieny potravin při plánování a provádění změn;

c)

ověření, že kontroly jsou prováděny včas a účinně a že dokumentace je aktuální;

d)

zajištění, aby byla k dispozici odpovídající školení pro pracovníky a aby fungoval dohled nad pracovníky;

e)

zajištění souladu s příslušnými regulačními požadavky;

f)

podpora soustavného zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin v podniku, případně s přihlédnutím k vývoji v oblasti vědy, technologií a osvědčených postupů.

3.

Při provádění kultury bezpečnosti potravin se přihlíží k typu a velikosti potravinářského podniku.“

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(*3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 242, 20.9.2011, s. 2).““


4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/383

ze dne 3. března 2021,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Formulační přísady jsou popsány v čl. 2 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1107/2009 jako látky či přípravky, které se používají v přípravcích na ochranu rostlin či v adjuvantech nebo jsou k takovému použití určeny, avšak které nepatří mezi účinné látky, safenery ani synergenty.

(2)

Formulační přísady jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin, pokud jejich rezidua, která vznikla po aplikaci v souladu se správnou praxí v ochraně rostlin při zohlednění skutečných podmínek použití, mají škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat anebo na podzemní vody či nepřijatelné účinky na životní prostředí. Formulační přísady jsou rovněž nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin, pokud jejich používání po aplikaci v souladu se správnou praxí v ochraně rostlin při zohlednění skutečných podmínek použití má škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat anebo nepřijatelné účinky na rostliny, rostlinné produkty nebo životní prostředí. Takové nepřijatelné formulační přísady mají být uvedeny na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009.

(3)

Formulační přísady jsou látky nebo přípravky používané společně s účinnými látkami v přípravcích na ochranu rostlin, a jsou proto rovněž šířeny v životním prostředí. Proto by kritéria týkající se lidského zdraví, životního prostředí, ekotoxicity a podzemních vod stanovená v bodech 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 a 3.10 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 měla být rovněž relevantní pro identifikaci nepřijatelných formulačních přísad.

(4)

Seznam nepřijatelných formulačních přísad by měl proto zahrnovat látky s harmonizovanou klasifikací jako karcinogeny, kategorie 1 A nebo 1B, jako mutageny, kategorie 1 A nebo 1B, nebo jako toxické pro reprodukci, kategorie 1 A nebo 1B, v souladu s přílohou VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2).

(5)

Seznam nepřijatelných formulačních přísad by měl dále zahrnovat látky identifikované jako perzistentní bioakumulativní a toxické („PBT“) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní („vPvB“) v souladu s čl. 57 písm. d) a e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3).

(6)

Seznam nepřijatelných formulačních přísad by měl rovněž zahrnovat látky vzbuzující mimořádné obavy v důsledku vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti v souladu s čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo látky identifikované jako endokrinní disruptory podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012 (4) nebo látky identifikované jako perzistentní organické znečišťující látky („POP“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 (5).

(7)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví v příloze XVII omezení pro některé nebezpečné látky. Podléhá-li použití uvedených látek jakožto formulačních přísad v přípravcích na ochranu rostlin omezením, měly by být doplněny na seznam formulačních přísad v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009.

(8)

Členské státy identifikovaly formulační přísady, které považují za nepřijatelné v přípravcích na ochranu rostlin povolených podle směrnice Rady 91/414/EHS (6) nebo nařízení (ES) č. 1107/2009. Takové formulační přísady oznámily Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Litva, Španělsko a Norsko. Z uvedených formulačních přísad by přísady s harmonizovanou klasifikací jako karcinogeny, kategorie 1 A nebo 1B, jako mutageny, kategorie 1 A nebo 1B, nebo jako toxické pro reprodukci, kategorie 1 A nebo 1B, v souladu s přílohou VI nařízení (ES) č. 1272/2008, přísady identifikované jako PBT nebo vPvB podle čl. 57 písm. d) a e) nařízení (ES) č. 1907/2006, přísady identifikované jako látky vzbuzující mimořádné obavy v důsledku vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti v souladu s čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 a přísady identifikované jako POP podle nařízení (EU) 2019/1021 měly být uvedeny na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Použití ethoxylovaných aminů loje (č. CAS 61791-26-2) v přípravcích na ochranu rostlin obsahujících glyfosát bylo zakázáno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1313 (7), protože byly zjištěny obavy v souvislosti s toxicitou ethoxylovaných aminů loje a jejich potenciálem mít negativní vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že uvedené obavy vyplývají z přirozených vlastností dotčených látek, a že proto nejsou omezeny na formulované přípravky obsahující glyfosát, ale mají stejnou platnost pro formulované přípravky obsahující jiné účinné látky, měly by být ethoxylované aminy loje rovněž doplněny na seznam formulačních přísad v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009.

(10)

Prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2016/109 (8) a (EU) 2018/619 (9) nebyly schváleny látky PHMB (1600; 1.8), číslo CAS 27083-27-8 a 32289-58-0, a PHMB (1415; 4.7), číslo CAS 32289-58-0 a 1802181-67-4, jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 6 (konzervanty pro výrobky v plechových obalech), mezi jinými typy přípravků v důsledku nepřijatelných rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Jejich použití jako konzervanty pro výrobky v plechových obalech v přípravcích na ochranu rostlin by proto vedlo k nepřijatelným účinkům na lidské zdraví a životní prostředí. Proto by látky PHMB (1600; 1.8) a PHMB (1415; 4.7) měly být rovněž uvedeny na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009.

(11)

Formulační přísady, které mají být uvedeny na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009 mohou být rovněž obsaženy v adjuvantech uváděných na trh. Jelikož dosud nebyla stanovena podrobná pravidla pro povolování adjuvantů v souladu s čl. 58 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009, mohou členské státy nadále používat vnitrostátní předpisy týkající se adjuvantů, které jsou v souladu s čl. 81 odst. 3 uvedeného nařízení. Protože nařízení (ES) č. 1107/2009 má za cíl zabránit uvádění na trh nebo používání adjuvantů obsahujících zakázané formulační přísady, je potřeba zajistit, aby rovněž adjuvanty, které mají být smíseny s přípravky na ochranu rostlin, neobsahovaly žádné z uvedených nepřijatelných formulačních přísad.

(12)

Členským státům by měl být poskytnut dostatek času na přezkum složení přípravků na ochranu rostlin a adjuvantů, které jsou v současnosti povoleny na jejich území, aby mohly posoudit, zda obsahují formulační přísady uvedené na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, a aby mohly odejmout nebo změnit povolení přípravků na ochranu rostlin a adjuvantů obsahujících uvedené formulační přísady.

(13)

U přípravků na ochranu rostlin nebo adjuvantů obsahujících formulační přísadu uvedenou na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, pro něž členské státy udělí jakoukoliv odkladnou lhůtu v souladu s článkem 46 uvedeného nařízení nebo případně v souladu s vnitrostátními předpisy pro povolování adjuvantů, by uvedená lhůta měla uplynout pro prodej a distribuci nejpozději za tři měsíce a pro odstranění, skladování a využití za dalších devět měsíců po datu změny nebo odnětí povolení.

(14)

Formulační přísady, které mají být uvedeny na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, mohou být přítomny jako nezáměrné nečistoty v jiných formulačních přísadách, které jsou jako takové přijatelné pro použití v přípravcích na ochranu rostlin nebo adjuvantech. Proto by individuální koncentrace nepřijatelných formulačních přísad v konečném přípravku na ochranu rostlin nebo adjuvantu měla být nižší než 0,1 % hmotnostních (hmot.) nebo nižší než specifický koncentrační limit týkající se KMR vlastností (karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci), je-li stanoven v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 pro nepřijatelnou formulační přísadu na úrovni nižší než 0,1 % hmotnostních (hmot.), aby bylo možné je považovat za přijatelnou nezáměrnou nečistotu, pokud není z důvodu technických omezení příslušných analytických metod stanoven jiný limit.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1107/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Členské státy, které udělily povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující formulační přísady uvedené na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, ve znění tohoto nařízení, uvedená povolení změní nebo odejmou co nejdříve, avšak nejpozději do 24. března 2023.

Článek 3

Členské státy nepovolí uvádění na trh nebo používání adjuvantů obsahujících formulační přísady uvedené na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, ve znění tohoto nařízení.

Členské státy, které povolily adjuvanty obsahující formulační přísady uvedené na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, ve znění tohoto nařízení, uvedená povolení změní nebo odejmou co nejdříve, avšak nejpozději do 24. března 2023.

Článek 4

Jakákoliv odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 nebo vnitrostátními předpisy pro povolování adjuvantů musí být co nejkratší a musí uplynout pro prodej a distribuci nejpozději za tři měsíce a pro odstranění, skladování a využití za dalších devět měsíců po datu změny nebo odnětí povolení uvedených v článcích 2 a 3.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45).

(6)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1313 ze dne 1. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glyfosátu (Úř. věst. L 208, 2.8.2016, s. 1).

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/109 ze dne 27. ledna 2016 o neschválení PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 6 a 9 (Úř. věst. L 21, 28.1.2016, s. 84).

(9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/619 ze dne 20. dubna 2018 o neschválení PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 5 a 6 (Úř. věst. L 102, 23.4.2018, s. 21).


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 1107/2009 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin, uvedený v článku 27  (1)

Č.

Název

Názvy ES/jiné názvy

Číslo CAS

Číslo ES

Klasifikace/jiné vlastnosti

1.

1-chlor-2,3-epoxypropan

epichlorhydrin; 2,3-epoxypropyl-chlorid

106-89-8

203-439-8

karcinogenní kat. 1B

2.

1,2-dichlorethan

1,2-dichlorethan;

ethan, 1,2-dichlor-

107-06-2

203-458-1

karcinogenní kat. 1B

3.

2-ethoxyethanol

2-ethoxyethanol;

ethanol, 2-ethoxy-

110-80-5

203-804-1

toxické pro reprodukci kat. 1B

4.

2-ethoxyethyl-acetát

2-ethoxyethanol-acetát; ethanol, 2-ethoxy-, 1-acetát

111-15-9

203-839-2

toxické pro reprodukci kat. 1B

5.

1-ethylpyrrolidin-2-on

1-ethylpyrrolidin-2-on;

N-ethyl-2-pyrrolidon

2687-91-4

220-250-6

toxické pro reprodukci kat. 1B

6.

2-methoxyethanol

2-methoxyethanol;

ethanol, 2-methoxy-

109-86-4

203-713-7

toxické pro reprodukci kat. 1B

7.

2-methoxyethyl-acetát

2-methoxyethyl-acetát;

ethanol, 2-methoxy-, 1-acetát;

2-methoxyethanol-acetát

110-49-6

203-772-9

toxické pro reprodukci kat. 1B

8.

2-methoxypropan-1-ol

2-methoxypropan-1-ol;

1-propanol, 2-methoxy-

1589-47-5

216-455-5

toxické pro reprodukci kat. 1B

9.

1-methylpyrrolidin-2-on

1-methyl-2-pyrrolidon;

2-pyrrolidinon, 1-methyl-

872-50-4

212-828-1

toxické pro reprodukci kat. 1B

10.

2-nitropropan

2-nitropropan;

propan, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

karcinogenní kat. 1B

11.

alkylaminy loje, ethoxylované

alkylaminy loje, ethoxylované;

ethoxylovaný amin loje

61791-26-2

 

obavy nebo chybějící údaje související s potenciálními účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí

12.

alkylaminy loje, ethoxylované a propoxylované

alkylaminy loje, ethoxylované a propoxylované;

ethoxylovaný a propoxylovaný amin loje

68213-26-3

 

obavy nebo chybějící údaje související s potenciálními účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí

13.

azbestová vlákna

aktinolitový azbest;

azbest, aktinolitový

77536-66-4

 

karcinogenní kat. 1 A

14.

amositový azbest;

azbest, amositový

12172-73-5

 

karcinogenní kat. 1 A

15.

antofylitový azbest;

azbest, antofylitový

77536-67-5

 

karcinogenní kat. 1 A

16.

chrysotilový azbest;

azbest, chrysotilový

12001-29-5

 

karcinogenní kat. 1 A

17.

krocidolitový azbest;

azbest, krocidolitový

12001-28-4

 

karcinogenní kat. 1 A

18.

tremolitový azbest;

azbest, tremolitový

77536-68-6

 

karcinogenní kat. 1 A

19.

benzen

benzen

71-43-2

200-753-7

karcinogenní kat. 1 A/

mutagenní kat. 1B

20.

benzo[def]chrysen  (2);

benzo[pqr]tetrafen

benzo[def]chrysen;

benzo[a]pyren

50-32-8

200-028-5

karcinogenní kat. 1B/mutagenní kat. 1B/

toxické pro reprodukci kat. 1B

21.

bis(2-methylpropyl)benzen-1,2-dikarboxylát

diisobutyl-ftalát

84-69-5

201-553-2

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – lidské zdraví), toxické pro reprodukci kat. 1B

22.

kyselina boritá

kyselina boritá

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

toxické pro reprodukci kat. 1B

23.

oktaboritan disodný

oktaboritan disodný; oktaboritan disodný, bezvodý

12008-41-2

234-541-0

toxické pro reprodukci kat. 1B

24.

oktaboritan disodný, tetrahydrát

kyselina boritá, disodná sůl, tetrahydrát

12280-03-4

234-541-0

toxické pro reprodukci kat. 1B

25.

tetraboritan disodný, bezvodý

tetraboritan disodný, bezvodý;

borum-natrium-oxid

1330-43-4

215-540-4

toxické pro reprodukci kat. 1B

26.

tetraboritan disodný, dekahydrát

borax

1303-96-4

215-540-4

toxické pro reprodukci kat. 1B

27.

tetraboritan disodný, pentahydrát

borum-natrium-oxid, hydratovaný

12179-04-3

215-540-4

toxické pro reprodukci kat. 1B

28.

kyselina orthoboritá, sodná sůl

kyselina orthoboritá, sodná sůl; kyselina boritá, sodná sůl

13840-56-7

237-560-2

toxické pro reprodukci kat. 1B

29.

tetraboritan disodný, monohydrát

tetraboritan disodný, monohydrát;

borum-natrium-oxid, monohydrát

12267-73-1

235-541-3

toxické pro reprodukci kat. 1B

30.

buta-1,3-dien

buta-1,3-dien;

1,3-butadien

106-99-0

203-450-8

karcinogenní kat. 1 A/

mutagenní kat. 1B

31.

butan

obsahující ≥ 0,1 % butadienu (č. ES 203-450-8)

butan

106-97-8

203-448-7

karcinogenní kat. 1 A

32.

copoly(bisiminoimidokarbonyl, hexamethylen-hydrochlorid), (iminoimidokarbonyl, hexamethylen-hydrochlorid)

guanidin, N,N“’-1,6-hexandiylbis[N’-kyano-, polymer s 1,6-hexandiaminem, hydrochlorid;

poly[iminokarbonimidoyliminokarbonimidoylimino-1,6-hexandiyl], hydrochlorid;

kyanamid, N-kyano-, slouč. s 1,6-hexandiaminem (2:1), polymer s 1,6-hexandiaminem, hydrochlorid (1:2);

PHMB

27083-27-8

a

32289-58-0

a

1802181-67-4

 

neschválené pro použití v biocidních přípravcích typu 6 (konzervanty pro výrobky v plechových obalech)

33.

dibutyl-ftalát

n-butyl-ftalát;

dibutyl-benzen-1,2-dikarboxylát

84-74-2

201-557-4

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – lidské zdraví), toxické pro reprodukci kat. 1B

34.

destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

karcinogenní kat. 1B

35.

destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

karcinogenní kat. 1B

36.

destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

karcinogenní kat. 1B

37.

destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

karcinogenní kat. 1B

38.

destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

karcinogenní kat. 1B

39.

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

karcinogenní kat. 1B

40.

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

karcinogenní kat. 1B

41.

ethylenoxid

ethylenoxid; oxiran; epoxyethan

75-21-8

200-849-9

karcinogenní kat. 1B/

mutagenní kat. 1B

42.

formaldehyd

formaldehyd; formalin; methanal; formol

50-00-0

200-001-8

karcinogenní kat. 1B

43.

formamid

formamid; methanamid

75-12-7

200-842-0

toxické pro reprodukci kat. 1B

44.

isobutan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (č. ES 203-450-8))

isobutan; propan, 2-methyl-

75-28-5

200-857-2

karcinogenní kat. 1 A/

mutagenní kat. 1B

45.

mazací oleje (ropné), C20–50, hydrogenované neutrální ropné, vysokoviskozní s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

karcinogenní kat. 1B

46.

mazací oleje (ropné), C15–30, hydrogenované neutrální ropné, s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

karcinogenní kat. 1B

47.

mazací oleje (ropné), C20–50, hydrogenované neutrální ropné, s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

karcinogenní kat. 1B

48.

mazací oleje (ropné), C17–32, rozpouštědlově extrahované, odparafinované, hydrogenované, s obsahem ≥ 3,0 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) (stanovení postupem IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

karcinogenní kat. 1B

49.

benzínová frakce (ropná), těžký alkylát, převážně rozvětvený řetězec C9–C12, s obsahem ≥ 0,1 % benzenu (č. ES 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

karcinogenní kat. 1B/

mutagenní kat. 1B

50.

benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená těžká, převážně C7–C12, s obsahem ≥ 0,1 % benzenu (č. ES 200-753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

karcinogenní kat. 1 A/

mutagenní kat. 1B

51.

benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená lehká, dearomatizovaná, převážně z parafinů a cykloparafinů C7, s obsahem ≥ 0,1 % benzenu (č. ES 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

karcinogenní kat. 1 A/

mutagenní kat. 1B

52.

benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, převážně C6–C13, s obsahem ≥ 0,1 % benzenu (č. ES 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

karcinogenní kat. 1 A/

mutagenní kat. 1B

53.

benzínová frakce (ropná), lehká aromatická, převážně C8–C10, s obsahem ≥ 0,1 % benzenu (č. ES 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

karcinogenní kat. 1 A/

mutagenní kat. 1B

54.

nitrobenzen

nitrobenzen;

benzen, nitro-

98-95-3

202-716-0

toxické pro reprodukci kat. 1B

55.

N-methylformamid

N-methylformamid; formamid, N-methyl-

123-39-7

204-624-6

toxické pro reprodukci kat. 1B

56.

nonylfenoly:

látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovalentně vázaných s fenolem na jakékoliv pozici, zahrnující rovněž látky, které obsahují jakýkoliv z individuálních isomerů nebo jejich kombinaci

4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)fenol;

fenol, 4-(1-ethyl-1,3-dimethylpentyl)-;

4-(1-ethyl-1,3-dimethylpentyl)fenol

186825-36-5

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

57.

4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)fenol;

fenol, 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)-;

4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)fenol

142731-63-3

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

58.

4-(2-methyloktan-2-yl)fenol;

p-(1,1-dimethylheptyl)fenol;

fenol, 4-(1,1-dimethylheptyl)-

30784-30-6

250-339-5

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

59.

4-(3-methyloktan-3-yl)fenol;

fenol, 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)-;

4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol

52427-13-1

257-907-1

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

60.

4-nonylfenol

p-nonylfenol;

fenol, 4-nonyl-

104-40-5

203-199-4

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

61.

isononylfenol

11066-49-2

234-284-4

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

62.

p-isononylfenol;

fenol, 4-isononyl-

26543-97-5

247-770-6

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

63.

nonylfenol;

fenol, nonyl-

25154-52-3

246-672-0

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

64.

fenol, 4-(1-methyloktyl)-;

p-(1-methyloktyl)fenol

17404-66-9

241-427-4

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

65.

fenol, 4-nonyl-, rozvětvený

84852-15-3

284-325-5

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

66.

fenol, nonyl-, rozvětvený

90481-04-2

291-844-0

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

67.

nonylfenoly, ethoxylované:

látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovalentně vázaných s fenolem na jakékoliv pozici, ethoxylované, zahrnující rovněž látky, které obsahují jakýkoliv z individuálních isomerů nebo jejich kombinaci

nonylfenol, ethoxylovaný;

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-

 

500-024-6

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

68.

4-nonylfenol, rozvětvený, ethoxylovaný, 1–2,5 mol;

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxy-, rozvětvený

 

500-315-8

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

69.

4-nonylfenol, ethoxylovaný, 1–2,5 mol

 

500-045-0

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

70.

2-(2-{2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy)ethan-1-ol;

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;

ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-

7311-27-5

230-770-5

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

71.

2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol;

ethanol, 2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]-

20427-84-3

243-816-4

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

72.

20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-hexaoxaeikosan-1-ol, 20-(4-nonylfenoxy)-

27942-27-4

248-743-1

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

73.

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol;

ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-

7311-27-5

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

74.

26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1-ol;

3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexakosan-1-ol, 26-(4-nonylfenoxy)-

14409-72-4

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

75.

17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekan-1-ol;

3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekan-1-ol, 17-(4-nonylfenoxy)-

34166-38-6

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

76.

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxy-, rozvětvený

127087-87-0

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

77.

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxy-

26027-38-3

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

78.

ethanol, 2-(4-nonylfenoxy)-

104-35-8

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

79.

isononylfenol, ethoxylovaný;

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(isononylfenyl)-ω-hydroxy-

37205-87-1

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

80.

2-[2-(4-terc-nonylfenoxy)ethoxy]ethanol;

ethanol, 2-[2-(4-terc-nonylfenoxy)ethoxy]-

156609-10-8

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

81.

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-

nonylfenol, ethoxylovaný

9016-45-9

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

82.

oktylfenoly:

látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 8 uhlíků kovalentně vázaných s fenolem na jakékoliv pozici, zahrnující rovněž látky, které obsahují jakýkoliv z individuálních isomerů nebo jejich kombinaci

p-oktylfenol;

4-oktylfenol

1806-26-4

217-302-5

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

83.

4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)fenol;

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol;

4-(terc-oktyl)fenol;

fenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-;

4-terc-oktylfenol

140-66-9

205-426-2

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

84.

oktylfenol;

fenol, oktyl-

67554-50-1

266-717-8

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

85.

fenol, 2-isooktyl-

86378-08-7

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

86.

fenol, isooktyl-;

isooktylfenol

11081-15-5

234-304-1

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

87.

fenol, 2-oktyl-;

o-oktylfenol

949-13-3

213-437-9

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

88.

fenol, 2-sek-oktyl-;

o-sek-oktylfenol

26401-75-2

247-663-4

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

89.

fenol, 4-isooktyl-;

p-isooktylfenol

27013-89-4

248-164-4

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

90.

fenol, 4-sek-oktyl-;

p-sek-oktylfenol

27214-47-7

248-330-6

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

91.

fenol, sek-oktyl-;

sek-oktylfenol

93891-78-2

299-461-0

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

92.

fenol, 4-(1-ethylhexyl)-;

p-(1-ethylhexyl)fenol

3307-00-4

221-989-7

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

93.

fenol, 2-(1-dimethylheptyl)-;

o-(1-methylheptyl)fenol

18626-98-7

242-459-1

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

94.

fenol, 2-(1-ethylhexyl)-;

o-(1-ethylhexyl)fenol

17404-44-3

241-426-9

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

95.

fenol, 2-(1-propylpentyl)-;

o-(1-propylpentyl)fenol

37631-10-0

253-574-1

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

96.

fenol, 4-(1-propylpentyl)-;

p-(1-propylpentyl)fenol

3307-01-5

221-990-2

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

97.

fenol, 2-(1-methylheptyl)-;

o-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

3884-95-5

223-420-8

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

98.

fenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)-;

(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

27193-28-8

248-310-7

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

99.

fenol, (1-methylheptyl)-;

(1-methylheptyl)fenol

27985-70-2

248-759-9

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

100.

fenol, 4-(2-methylheptyl)-

898546-19-5

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

101.

fenol, 2-(2-ethylhexyl)-

28752-62-7

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

102.

fenol, 4-(1-methylheptyl)-;

p-(1-methylheptyl)fenol

1818-08-2

217-332-9

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

103.

fenol, 4-(2-ethylhexyl)-

69468-20-8

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

104.

fenol, 4-(5-methylheptyl)-

1824164-95-5

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

105.

fenol, 2-(2-methylheptyl)-

898546-20-8

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

106.

fenol, 4-(2-propylpentyl)-

119747-99-8

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

107.

fenol, 3-oktyl-

20056-69-3

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

108.

fenol, 2-(1,1-dimethylhexyl)-

1824575-79-2

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

109.

fenol, 4-(1,1-dimethylhexyl)-

30784-29-3

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

110.

fenol, 4-(5,5-dimethylhexyl)-

13330-52-4

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

111.

fenol, 2-(5,5-dimethylhexyl)-

1822989-97-8

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

112.

fenol, 3-(1,1-dimethylhexyl)-

70435-92-6

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

113.

fenol, 4-(1,4-dimethylhexyl)-

164219-26-5

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

114.

oktylfenoly, ethoxylované:

látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 8 uhlíků kovalentně vázaných s fenolem na jakékoliv pozici, ethoxylované, zahrnující rovněž látky, které obsahují jakýkoliv z individuálních isomerů nebo jejich kombinaci

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxy-;

2-(2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy)ethanol;

polyethylenglykoloktylfenylether

9036-19-5

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

115.

2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)fenoxy]ethanol;

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxy-;

oktylfenol, ethoxylovaný

9002-93-1

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

116.

20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-hexaoxaeikosan-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2497-59-8

219-682-8

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

117.

ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2315-67-5

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

118.

ethanol, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]-

2315-61-9

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexakosan-1-ol, 26-(4-oktylfenoxy)-

42173-90-0

255-695-5

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

120.

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(oktylfenyl)-ω-hydroxy-, rozvětvený

68987-90-6

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

121.

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[4-(6-methylheptyl)fenyl]-ω-hydroxy-

59379-12-3

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

122.

ethanol, 2-(4-oktylfenoxy)-;

2-(p-oktylfenoxy)ethanol

51437-89-9

257-203-4

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

123.

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-oktylfenyl)-ω-hydroxy-

26636-32-8

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

124.

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[4-(1-methylheptyl)fenyl]-ω-hydroxy-

73935-42-9

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

125.

3,6,9,12,15,18-hexaoxaeikosan-1-ol, 20-(4-oktylfenoxy)-;

20-(4-oktylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol

32742-88-4

251-190-9

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

126.

ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-oktylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-;

2-(p-oktylfenoxy)ethanol

51437-92-4

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

127.

ethanol, 2-[2-(4-oktylfenoxy)ethoxy]-

51437-90-2

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

128.

3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekan-1-ol, 17-(4-oktylfenoxy)-

51437-94-6

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

129.

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(isooktylfenyl)-ω-hydroxy-

9004-87-9

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

130.

2-[2-[2-(4-oktylfenoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol

51437-91-3

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

131.

3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekan-1-ol, 17-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2497-58-7

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

132.

ethanol, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethoxy]-

2315-62-0

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

133.

ethanol, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-

2315-63-1

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

134.

3,6,9,12-tetraoxatetradekan-1-ol, 14-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2315-64-2

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1-ol, 26-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2315-65-3

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonakosan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

2315-66-4

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

137.

ethanol, 2-[3-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

1026254-24-9

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

138.

ethanol, 2-[2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-

84658-53-7

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

139.

ethanol, 2-[2-(oktylfenoxy)ethoxy]-

27176-92-7

 

vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) nařízení REACH – životní prostředí)

140.

N,N-dimethylformamid

N,N-dimethylformamid; dimethylformamid; DMF

68-12-2

200-679-5

toxické pro reprodukci kat. 1B

141.

prop-2-enamid

akrylamid; 2-propenamid

79-06-1

201-173-7

karcinogenní kat. 1B/

mutagenní kat. 1B

142.

pyridin, alkylderiváty, s obsahem ≥ 0,1 % benzenu (č. ES 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

karcinogenní kat. 1 A/

mutagenní kat. 1B

143.

chinolin

chinolin

91-22-5

202-051-6

karcinogenní kat. 1B

144.

tetrahydrofurfurylalkohol

tetrahydrofurfurylalkohol;

2-furanmethanol, tetrahydro-

97-99-4

202-625-6

toxické pro reprodukci kat. 1B


(1)  Limit pro přijatelnou přítomnost látek uvedených v tabulce jako nezáměrná nečistota v konečném přípravku činí 0,1 % (hmotnostních (hmot.)), není-li v této příloze uvedeno jinak.

(2)  Limit pro přijatelnou přítomnost této látky jako nezáměrné nečistoty v konečném přípravku činí 0,01 % (hmotnostních (hmot.)), což odpovídá specifickému koncentračnímu limitu stanovenému v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008.


4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/384

ze dne 3. března 2021

o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení (ES) č. 637/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 9 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/53/ES a 2002/55/ES stanoví obecná pravidla týkající se vhodnosti názvů odrůd odkazem na článek 63 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 (3).

(2)

Aby mohla být odrůda rostliny schválena, musí Odrůdový úřad Společenství (CPVO) v souladu s článkem 63 nařízení (ES) č. 2100/94 shledat název odrůdy jako vhodný. Název odrůdy je vhodný, pokud neexistuje překážka podle odstavců 3 nebo 4 uvedeného článku.

(3)

Pro účely použití čl. 9 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2002/53/ES a čl. 9 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2002/55/ES stanoví nařízení Komise (ES) č. 637/2009 (4) podrobná pravidla pro uplatňování určitých kritérií stanovených v článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94, která se týkají vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny.

(4)

Odrůdový úřad Společenství a členské státy zřídily expertní skupinu, která vypracovala a pozměnila pokyny k vhodnosti názvů podle článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94 (dále jen „pokyny k názvům odrůd (5)“). V zájmu zajištění soudržnosti, pokud jde o uplatňování kritérií stanovených v článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94, je vhodné poskytnout další vysvětlení vyplývající z pokynů k názvům odrůd.

(5)

Nařízení (ES) č. 637/2009 bylo několikrát změněno. Vzhledem k potřebě změnit stávající pravidla a v zájmu právní jistoty by uvedené nařízení mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(6)

Název odrůdy se má schválit, pokud není nevhodný z důvodu překážek. Podle článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94 je použití názvu odrůdy vyloučeno v případě práva přednosti třetí strany, v případě těžkostí název odrůdy poznat nebo reprodukovat, v případě názvů shodných s názvem odrůdy téhož nebo úzce příbuzného druhu, v případě označení běžně používaných pro uvádění zboží na trh, pokud může název v některém z členských států způsobit pohoršení nebo narušovat veřejný pořádek, pokud může název způsobit záměnu z důvodu vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti nebo v případě zavádějícího obsahu.

(7)

Aby měly příslušné orgány na uplatnění nových pravidel dostatek času, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2022.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pro účely čl. 9 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2002/53/ES a čl. 9 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2002/55/ES podrobná pravidla pro uplatňování kritérií stanovených v článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94, která se týkají vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny.

Článek 2

Vhodnost názvů odrůd

1.   Název odrůdy je vhodný, pokud neexistuje překážka související s jeho označením.

2.   Překážka související s označením názvu odrůdy existuje v těchto případech:

a)

použití názvu odrůdy na území Unie je vyloučeno z důvodu vyhovění námitce třetí strany, která je držitelem práva přednosti, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1;

b)

název odrůdy koliduje se zeměpisnými označeními, označeními původu nebo zaručenými tradičními specialitami, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2;

c)

uživatelé mohou mít těžkosti název odrůdy poznat nebo reprodukovat, jak je stanoveno v článku 4;

d)

název odrůdy je shodný nebo může být zaměněn s názvem odrůdy, pod kterým je jiná odrůda téhož nebo úzce příbuzného druhu zapsána v úředním registru odrůd nebo pod kterým byl na trh uveden materiál z jiné odrůdy, jak je stanoveno v článku 5;

e)

název odrůdy by mohl způsobit záměnu z důvodu své vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti s názvem odrůdy téhož nebo úzce příbuzného druhu, jak je stanoveno v článku 5;

f)

název odrůdy je shodný nebo může být zaměněn s označeními, která jsou běžně používána pro uvádění zboží na trh nebo která se považují podle jiných právních předpisů za označení volná, jak je stanoveno v článku 6;

g)

název odrůdy může uvádět v omyl nebo způsobit záměnu, jak je stanoveno v článku 7.

Článek 3

Právo přednosti třetí strany

1.   Překážka z důvodu práva přednosti třetí strany existuje, pokud některý příslušný orgán vyhověl námitce třetí strany, která je držitelem ochranné známky, proti označení názvu odrůdy na území Unie. Uvedená překážka se týká ochranných známek, které:

a)

byly zapsány v jednom nebo více členských státech nebo v Unii před zápisem názvu odrůdy;

b)

jsou shodné s názvem odrůdy nebo jemu podobné a

c)

jsou zapsány v souvislosti se zbožím sestávajícím z téhož nebo úzce příbuzného druhu dotčené odrůdy.

2.   V případě zeměpisných označení, označení původu nebo zaručených tradičních specialit pro zemědělské produkty a potraviny, lihoviny, aromatizovaná vína a vinné výrobky představujících právo přednosti třetí strany je na území Unie vyloučen název odrůdy, který by porušoval:

a)

článek 13 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (6);

b)

článek 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (7);

c)

článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 (8);

d)

čl. 21 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (9).

3.   Překážka vhodnosti názvu z důvodu práva přednosti uvedeného v odstavci 1 přestává existovat, pokud byl získán písemný souhlas držitele práva přednosti k používání názvu v souvislosti s dotčenou odrůdou, a to za předpokladu, že takový souhlas nemůže uvést veřejnost v omyl ohledně skutečného původu produktu.

4.   Disponuje-li žadatel právem přednosti k celému navrhovanému názvu odrůdy nebo jeho části, použije se přiměřeně čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 2100/94.

Článek 4

Těžkosti s poznáním nebo reprodukcí názvu odrůdy

1.   Překážka z důvodu těžkostí název odrůdy poznat nebo reprodukovat existuje, pokud název odrůdy způsobuje svým uživatelům těžkosti s jeho poznáním nebo reprodukcí.

2.   Má se za to, že název odrůdy způsobuje svým uživatelům těžkosti, s jeho poznáním nebo reprodukcí v těchto případech:

a)

sestává z komparativ nebo superlativ nebo je obsahuje;

b)

sestává z botanických názvů druhu ze skupiny druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny, k němuž odrůda náleží, nebo takové názvy obsahuje;

c)

sestává z pěstitelských a technických výrazů nebo je obsahuje, ledaže by jejich použití v kombinaci s jinými výrazy nebránilo poznání názvu odrůdy jako takového;

d)

sestává výlučně ze zeměpisného názvu, který získal pro dotčené druhy dobré jméno;

e)

sestává pouze z jednoho písmene nebo číslice nebo pouze z číslic, ledaže jde o zavedenou praxi pro označování určitých odrůd;

f)

sestává z příliš mnoha slov či prvků, nebo je obsahuje, ledaže je díky takové formulaci snadno poznatelný;

g)

obsahuje interpunkční znaménko nebo jiný symbol, směsici velkých a malých písmen (s výjimkou případu, kdy první písmeno je velké a zbytek názvu se skládá z malých písmen), index, exponent nebo kresbu nebo obrazový prvek (s výjimkou apostrofu (‘), čárky (,), až dvou nesousedících vykřičníků (!), tečky (.), spojovníku (-), lomítka (/) nebo zpětného lomítka (\));

h)

obsahuje index, exponent nebo kresbu, logo nebo obrazový prvek nebo se z nich skládá.

Článek 5

Název, který je shodný nebo může být zaměněn s názvem jiné odrůdy

1.   Překážka pro označení názvu odrůdy existuje, pokud je název shodný nebo může být zaměněn s:

a)

názvem odrůdy, pod kterým je jiná odrůda téhož nebo úzce příbuzného druhu zapsána v úředním registru odrůd, nebo

b)

názvem odrůdy, pod kterým je materiál jiné odrůdy uváděn na trh v členském státě nebo na území smluvní strany Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“),

ledaže již tato jiná odrůda neexistuje a její název nezískal žádný zvláštní význam.

2.   Za účelem zjištění, zda se jedná o záměnu ve smyslu odstavce 1, provede příslušný orgán nejprve analýzu každého vzhledového, fonetického a pojmového hlediska zvlášť a poté provede celkové posouzení také s přihlédnutím k názvům odrůd téhož nebo úzce příbuzného druhu, za předpokladu, že dotčené odrůdy uvedené v tomto odstavci a v odstavci 1 jsou buď předmětem odrůdového práva nebo jeho uplatnění, nebo byly úředně povoleny pro uvedení na trh na území:

a)

Unie;

b)

Evropského hospodářského prostoru;

c)

smluvní strany UPOV;

d)

člena Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

3.   Pro účely tohoto článku se rozumí:

a)

„úzce příbuznými druhy“ druhy uvedené v příloze;

b)

„úředním registrem odrůd“ Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin uvedený v článku 17 směrnice 2002/53/ES nebo v článku 17 směrnice 2002/55/ES nebo Listina odrůd OECD nebo registr odrůd rostlin člena UPOV;

c)

„odrůdou, která již neexistuje“ odrůda, jejíž materiál již neexistuje;

d)

slovy „název nezískal žádný zvláštní význam“ situace, kdy se má za to, že název odrůdy zapsaný do úředního registru odrůd ztratil po uplynutí deseti let od výmazu z uvedeného registru zvláštní význam, ledaže nastanou výjimečné okolnosti.

Článek 6

Označení běžně používaná pro uvádění zboží na trh

1.   Překážka pro označení názvu odrůdy existuje, pokud je název odrůdy shodný nebo může být zaměněn s označeními, která jsou běžně používána pro uvádění zboží na trh nebo která se považují podle jiných právních předpisů za označení volná.

2.   Označeními, která jsou běžně používána pro uvádění zboží na trh nebo která se považují podle jiných právních předpisů za označení volná, se rozumějí:

a)

názvy měn;

b)

výrazy související s váhami a mírami;

c)

výrazy a pojmy, které se nesmějí použít pro jiné účely než pro ty, které jsou uvedeny v právních předpisech Unie nebo členského státu.

Článek 7

Zavádějící obsah

1.   Překážka pro označení názvu odrůdy existuje, pokud by název mohl uvádět v omyl nebo způsobit záměnu týkající se vlastností, hodnoty či identity odrůdy nebo totožnosti šlechtitele či jakéhokoliv jiného účastníka řízení.

2.   Má se za to, že název odrůdy by mohl uvádět v omyl nebo způsobit záměnu, pokud:

a)

vyvolává mylnou představu, že odrůda je příbuzná s jinou určitou odrůdou nebo že z ní pochází;

b)

vyvolává mylnou představu, že odrůda má určitou vlastnost nebo hodnotu;

c)

odkazuje na určitou vlastnost nebo hodnotu způsobem, který vyvolává mylnou představu, že uvedenou určitou vlastnost nebo hodnotu má pouze uvedená odrůda, přestože i jiné odrůdy téhož druhu mohou mít stejnou vlastnost nebo hodnotu;

d)

je podobný známému obchodnímu názvu, který není zapsanou ochrannou známkou nebo názvem odrůdy;

e)

vyvolává představu, že se jedná o jinou odrůdu;

f)

vyvolává mylnou představu o totožnosti žadatele, osoby odpovědné za udržování odrůdy nebo šlechtitele;

g)

sestává z následujících výrazů nebo je obsahuje:

i)

komparativa nebo superlativa, která mohou být zavádějící, pokud jde o vlastnosti odrůdy;

ii)

botanické nebo obecné názvy druhu ze skupiny druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny, k němuž odrůda náleží;

iii)

jméno fyzické nebo právnické osoby nebo odkaz na ně, které vyvolává mylnou představu o totožnosti žadatele, osoby odpovědné za udržování odrůdy nebo šlechtitele;

h)

obsahuje zeměpisný název, který může uživatele klamat o vlastnostech nebo užitné hodnotě odrůdy.

Článek 8

Zrušení nařízení (ES) č. 637/2009

Nařízení (ES) č. 637/2009 se zrušuje.

Použije se však nadále na názvy odrůd, které byly žadatelem u příslušného orgánu navrženy ke schválení přede dnem 1. ledna 2022.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 10).

(5)  Pokyny CPVO k názvům odrůd, první zasedání správní rady (2018), DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

Vymezení úzce příbuzných druhů ve smyslu čl. 5 odst. 3

Pro účely vymezení termínu „úzce příbuzný druh“ uvedeného v čl. 5 odst. 3 se použije následující:

a)

jestliže se v rámci jednoho rodu rozlišuje více než jedna třída, pak se použije seznam tříd v části I;

b)

jestliže třídy zahrnují více než jeden rod, pak se použije seznam tříd v části II;

c)

pro rody a druhy neuvedené v seznamu tříd v částech I a II platí obecná zásada, že rod je považován za třídu.

ČÁST I

TŘÍDY V RÁMCI JEDNOHO RODU

Třídy

Botanické názvy

Třída 1.1:

Brassica oleracea

Třída 1.2:

Brassica kromě Brassica oleracea

Třída 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Třída 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Třída 2.3:

Beta kromě třídy 2.1 a 2.2

Třída 3.1:

Cucumis sativus

Třída 3.2:

Cucumis melo

Třída 3.3:

Cucumis kromě třídy 3.1 a 3.2

Třída 4.1:

Solanum tuberosum L.

Třída 4.2:

Rajčata a podnože rajčat:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C. M. Rick et al.) D. M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S. C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

a hybridy mezi uvedenými druhy

Třída 4.3:

Solanum melongena L.

Třída 4.4:

Solanum kromě třídy 4.1, 4.2 a 4.3

ČÁST II

TŘÍDY ZAHRNUJÍCÍ VÍCE NEŽ JEDEN ROD

Třídy

Botanické názvy

Třída 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Třída 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, PhleumPoa

Třída 204 (*):

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Třída 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Třídy 203 a 204 nejsou zavedeny výlučně z hlediska úzce příbuzných druhů.


Opravy

4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/35


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

( Úřední věstník Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016 )

1.

Strana 36, čl. 6 odst. 1 písm. b):

místo:

„b)

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;“,

má být:

„b)

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;“.

2.

Strana 37, čl. 6 odst. 4 písm. c):

místo:

„c)

povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů podle článku 10;“,

má být:

„c)

povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů podle článku 10;“.

3.

Strana 37, čl. 7 odst. 3:

místo:

„3.   Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.“,

má být:

„3.   Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.“.

4.

Strana 38, čl. 9 odst. 2 písm. h):

místo:

„h)

zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 4;“,

má být:

„h)

zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 3;“.

5.

Strana 39, čl. 9 odst. 3:

místo:

„3.   Osobní údaje uvedené v odstavci 1 mohou být zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2 písm. h), jsou-li tyto údaje zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím nebo na jeho odpovědnost podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány nebo jinou osobou, na niž se rovněž vztahuje povinnost mlčenlivosti podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány.“,

má být:

„3.   Osobní údaje uvedené v odstavci 1 mohou být zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2 písm. h), jsou-li tyto údaje zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány nebo na jeho odpovědnost nebo jinou osobou rovněž vázanou povinností mlčenlivosti podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány.“.

6.

Strana 39, článek 10:

místo:

„Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů

Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 se může provádět pouze pod dozorem orgánu veřejné moci nebo pokud je oprávněné podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů Jakýkoli souhrnný rejstřík trestů může být veden pouze pod dozorem orgánu veřejné moci.“,

má být:

„Zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů

Zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 se může provádět pouze pod dozorem orgánu veřejné moci, nebo pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu poskytujícím vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů. Jakýkoli souhrnný rejstřík trestů může být veden pouze pod dozorem orgánu veřejné moci.“.

7.

Strana 40, čl. 12 odst. 3 až 5:

místo:

„3.   Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

4.   Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

5.   Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

a)

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo…“,

má být:

„3.   Správce poskytne subjektu údajů informace o opatřeních přijatých na žádost podle článků 15 až 22, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

4.   Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

5.   Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení se poskytují a veškerá opatření podle článků 15 až 22 a 34 se přijímají bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

a)

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s přijetím požadovaných opatření; nebo…“.

8.

Strana 41, čl. 13 odst. 2 písm. c) až e):

místo:

„c)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

d)

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

e)

skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;“,

má být:

„c)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;

d)

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

e)

skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutný pro uzavření smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;“.

9.

Strana 42, čl. 14 odst. 2 písm. d):

místo:

„d)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;“,

má být:

„d)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;“.

10.

Strana 42, čl. 14 odst. 5 písm. b):

místo:

„b)

se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;“,

má být:

„b)

se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;“.

11.

Strana 43, čl. 15 název:

místo:

„Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“,

má být:

„Právo subjektu údajů na přístup“.

12.

Strana 47, čl. 23 odst. 1 písm. e):

místo:

„e)

jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;“,

má být:

„e)

jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně měnových, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;“.

13.

Strana 47, čl. 24 odst. 3:

místo:

„3.   Jedním z prvků, jimiž lze doložit, že správce plní příslušné povinnosti, je dodržování schválených kodexů chování uvedených v článku 40 nebo schválených mechanismů pro vydávání osvědčení uvedených v článku 42.“,

má být:

„3.   K doložení plnění povinností správce lze použít i dodržování schválených kodexů chování uvedených v článku 40 nebo schválených mechanismů pro vydávání osvědčení uvedených v článku 42.“.

14.

Strana 48, čl. 25 odst. 3:

místo:

„3.   Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, je schválený mechanismus pro vydávání osvědčení podle článku 42.“,

má být:

„3.   K doložení plnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku lze použít i schválený mechanismus pro vydávání osvědčení podle článku 42.“.

15.

Strana 48, čl. 27 odst. 2 písm. a):

místo:

„a)

zpracování, které je příležitostné, nezahrnuje, ve velkém měřítku, zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10, a u něhož je nepravděpodobné, že by s ohledem na svou povahu, kontext, rozsah a účely představovalo riziko pro práva a svobody fyzických osob; nebo“,

má být:

„a)

zpracování, které je příležitostné, nezahrnuje, ve velkém měřítku, zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10, a u něhož je nepravděpodobné, že by s ohledem na svou povahu, kontext, rozsah a účely představovalo riziko pro práva a svobody fyzických osob; nebo“.

16.

Strana 49, čl. 28 odst. 3 písm. a) a b):

místo:

„a)

zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

b)

zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;“,

má být:

„a)

zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo právo členského státu, které se na zpracovatele vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

b)

zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k důvěrnosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost důvěrnosti;“.

17.

Strana 50, čl. 28 odst. 5:

místo:

„5.   Jedním z prvků, jimiž lze doložit dostatečné záruky podle odstavců 1 a 4 tohoto článku, je skutečnost, že zpracovatel dodržuje schválený kodex chování uvedených v článku 40 nebo schválený mechanismus pro vydávání osvědčení uvedený v článku 42.“,

má být:

„5.   K doložení dostatečných záruk podle odstavců 1 a 4 tohoto článku lze použít i skutečnost, že zpracovatel dodržuje schválený kodex chování uvedený v článku 40 nebo schválený mechanismus pro vydávání osvědčení uvedený v článku 42.“.

18.

Strana 51, čl. 30 odst. 5:

místo:

„5.   Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí pro podnik nebo organizaci zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“,

má být:

„5.   Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí pro podnik nebo organizaci zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“.

19.

Strana 52, čl. 32 odst. 1 písm. d):

místo:

„d)

procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.“,

má být:

„d)

procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení zpracování.“.

20.

Strana 52, čl. 32 odst. 2 a 3:

místo:

„2.   Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

3.   Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavci 1 tohoto článku, je dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo uplatňování schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.“,

má být:

„2.   Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

3.   K doložení plnění požadavků stanovených v odstavci 1 tohoto článku lze použít i dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.“.

21.

Strana 53, čl. 35 odst. 3 písm. b):

místo:

„b)

rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo“,

má být:

„b)

rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo“.

22.

Strana 54, čl. 35 odst. 9:

místo:

„9.   Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů nebo jejich zástupců, aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo bezpečnost operací zpracování.“,

má být:

„9.   Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů nebo jejich zástupců, aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo zabezpečení operací zpracování.“.

23.

Strana 55, čl. 37 odst. 1 písm. c):

místo:

„c)

hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“,

má být:

„c)

hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 nebo osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“.

24.

Strana 56, čl. 38 odst. 2:

místo:

„2.   Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.“,

má být:

„2.   Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, přístup k osobním údajům a operacím zpracování a zdroje nezbytné k udržování jeho odborných znalostí.“.

25.

Strana 57, čl. 40 odst. 2 písm. h):

místo:

„h)

opatření a postupy uvedené v článcích 24 a 25 a opatření k zajištění bezpečnosti zpracování podle článku 32;“,

má být:

„h)

opatření a postupy uvedené v článcích 24 a 25 a opatření k zajištění zabezpečení zpracování podle článku 32;“.

26.

Strana 64, článek 48:

místo:

„Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie

Rozhodnutí soudního orgánu a rozhodnutí správního orgánu třetí země, jež po správci nebo zpracovateli požadují předání nebo zpřístupnění osobních údajů, lze jakýmkoli způsobem uznat nebo vymáhat, pouze pokud vycházejí z mezinárodní dohody, například úmluvy o vzájemné právní pomoci, která je v platnosti mezi žádající třetí zemí a Unií nebo členským státem, aniž jsou dotčeny jiné důvody pro převod podle této kapitoly.“,

má být:

„Předávání či zveřejňování údajů nepovolené právem Unie

Rozhodnutí soudního orgánu a rozhodnutí správního orgánu třetí země, jež po správci nebo zpracovateli požadují předání nebo zpřístupnění osobních údajů, lze jakýmkoli způsobem uznat nebo vymáhat, pouze pokud vycházejí z mezinárodní dohody, například úmluvy o vzájemné právní pomoci, která je v platnosti mezi žádající třetí zemí a Unií nebo členským státem, aniž jsou dotčeny jiné důvody pro předání podle této kapitoly.“.

27.

Strana 64, čl. 49 odst. 1 poslední pododstavec:

místo:

„Jestliže by některé předání nemohlo být založeno na některém z ustanovení článku 45 nebo 46, včetně ustanovení o závazných podnikových pravidlech, a žádná z výjimek pro specifickou situaci uvedených v prvním pododstavci není použitelná, může k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci dojít pouze tehdy, pokud tento převod není opakovaný, týká se pouze omezeného počtu subjektů údajů, je nezbytný pro účely závažných oprávněných zájmů správce, které nejsou převáženy zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, a pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání údajů a na základě tohoto posouzení poskytl vhodné záruky pro ochranu osobních údajů. Správce o takovém předání informuje dozorový úřad. Správce musí kromě poskytnutí informací uvedených v článcích 13 a 14 subjekt údajů informovat o předání a o závažných legitimních zájmech, které sledoval.“,

má být:

„Jestliže by některé předání nemohlo být založeno na některém z ustanovení článku 45 nebo 46, včetně ustanovení o závazných podnikových pravidlech, a žádná z výjimek pro specifickou situaci uvedených v prvním pododstavci není použitelná, může k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci dojít pouze tehdy, pokud toto předání není opakované, týká se pouze omezeného počtu subjektů údajů, je nezbytné pro účely závažných oprávněných zájmů správce, které nejsou převáženy zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, a pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání údajů a na základě tohoto posouzení poskytl vhodné záruky pro ochranu osobních údajů. Správce o takovém předání informuje dozorový úřad. Správce musí kromě poskytnutí informací uvedených v článcích 13 a 14 subjekt údajů informovat o předání a o závažných legitimních zájmech, které sledoval.“.

28.

Strana 77, čl. 70 odst. 1 písm. h):

místo:

„h)

vydává pokyny, doporučení a osvědčené postupy v souladu s písmenem b) tohoto odstavce, pokud jde o okolnosti, za jakých je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jak je uvedeno v čl. 34 odst. 1;“,

má být:

„h)

vydává pokyny, doporučení a osvědčené postupy v souladu s písmenem e) tohoto odstavce, pokud jde o okolnosti, za jakých je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jak je uvedeno v čl. 34 odst. 1;“.


4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/43


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

( Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019 )

Strana 125, příloha V, tabulka 6:

místo:

x,xx (pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami) nebo —“,

má být:

Pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami“.


4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/44


Oprava rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií

( Úřední věstník Evropské unie L 15 ze dne 18. ledna 2021 )

Strana 45, příloha, kterou se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, oddíl 4, uvozující věta „Ve Švýcarsku se použijí tyto vnitrostátní předpisy uvedené v článku 6 rozhodnutí společného výboru č. 2/2019:“, druhá, třetí, pátá, osmá, desátá, čtrnáctá, patnáctá, šestnáctá, osmnáctá, devatenáctá, dvacátá, dvacátá první a dvacátá čtvrtá odrážka:

místo:

předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014“,

má být:

předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) 2016/919“.


4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/45


Oprava rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií

( Úřední věstník Evropské unie L 15 ze dne 18. ledna 2021 )

Strana 45, příloha, kterou se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, oddíl 4, uvozující věta „Ve Švýcarsku se použijí tyto vnitrostátní předpisy uvedené v článku 6 rozhodnutí společného výboru č. 2/2019:“, druhá, třetí, pátá, osmá, desátá, čtrnáctá, patnáctá, šestnáctá, osmnáctá, devatenáctá, dvacátá, dvacátá první a dvacátá čtvrtá odrážka:

místo:

předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014“,

má být:

předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) 2016/919“.