ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 68

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
26. února 2021


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/337 ze dne 16. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o unijní prospekt pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, a směrnice 2004/109/ES, pokud jde o používání jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv v souvislosti s výročními finančními zprávami, s cílem podpořit oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 ( 1 )

1

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 ze dne 16. února 2021, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 ( 1 )

14

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/339 ze dne 25. února 2021, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

29

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/340 ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 a (EU) 2019/2018, pokud jde o požadavky na označování elektronických displejů, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů, myček na nádobí pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky ( 1 )

62

 

*

Nařízení Komise (EU) 2021/341 ze dne 23. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 a (EU) 2019/2024, pokud jde o požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť, elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami, chladicích spotřebičů, světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů, elektronických displejů, myček nádobí pro domácnost, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí ( 1 )

108

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/342 ze dne 25. února 2021, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajského království ve vztahu ke společnosti River Kwai International Food Industry Co., Ltd v návaznosti na opětovné zahájení prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

149

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/343 ze dne 25. února 2021, o povolení přípravku Lactobacillus buchneri DSM 29026 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

157

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/344 ze dne 25. února 2021, o povolení sorbitanmonolaurátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

160

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/345 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 ( 1 )

163

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/346 ze dne 25. února 2021, o povolení přípravku Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

167

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/347 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 ( 1 )

170

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/348 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje karbendazim jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 a 10 ( 1 )

174

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/349 ze dne 25. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

179

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/350 ze dne 25. února 2021, kterým se po třísté osmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

182

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2021/351 ze dne 22. února 2021, o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na schůzi stran Dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

184

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/352 ze dne 25. února 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/905 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu

187

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/353 ze dne 25. února 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

189

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/354 ze dne 25. února 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení propikonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 ( 1 )

219

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/355 ze dne 25. února 2021, o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 1215)  ( 1 )

221

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí č. 1/2021 Rady partnerství zřízené dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne 23. února 2021, pokud jde o datum, k němuž má podle dohody o obchodu a spolupráci skončit prozatímní uplatňování [2021/356]

227

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

26.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/337

ze dne 16. února 2021,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o unijní prospekt pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, a směrnice 2004/109/ES, pokud jde o používání jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv v souvislosti s výročními finančními zprávami, s cílem podpořit oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 má vážné dopady na jednotlivce, společnosti, systémy zdravotní péče a ekonomiky členských států. Komise ve svém sdělení ze dne 27. května 2020 nazvaném „Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci“ zdůraznila, že likvidita a přístup k financování budou i nadále představovat problém. Je proto zásadně důležité podpořit oživení po závažném hospodářském otřesu způsobeném pandemií COVID-19 zavedením cílených změn stávajícího práva Unie v oblasti finančních služeb. Tyto změny tvoří balíček opatření a byly přijaty pod označením „Balíček týkající se oživení kapitálových trhů“.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 (3) stanoví požadavky na sestavování, schvalování a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nacházejícím se nebo fungujícím v členském státě. Jako součást balíčku opatření, která mají pomoci emitentům zotavit se z hospodářského otřesu způsobeného pandemií COVID-19, jsou nezbytné cílené změny režimu prospektu. Tyto změny by měly bezprostředně po překonání pandemie COVID-19 umožnit emitentům a finančním zprostředkovatelům snížit náklady a uvolnit zdroje pro fázi oživení. Měly by zůstat v souladu s celkovými cíli nařízení (EU) 2017/1129, kterými je podpořit získávání prostředků prostřednictvím kapitálových trhů, zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a investorů, podpořit sbližování dohledu mezi členskými státy a zajistit řádné fungování vnitřního trhu. Tyto změny by měly také plně zohledňovat rozsah, v jakém měla pandemie COVID-19 vliv na současnou situaci emitentů a jejich budoucí perspektivy.

(3)

Krize způsobená onemocněním COVID-19 zvyšuje nestabilitu a zranitelnost společností v Unii, zejména malých a středních podniků a startupů. Odstranění neodůvodněných překážek a nepřiměřené administrativní zátěže tam, kde je to vhodné, aby se tak uvolnily a diverzifikovaly zdroje financování společností v Unii se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky včetně startupů a společností se střední tržní kapitalizací, může podpořit schopnost těchto společností získat přístup na kapitálové trhy i v případě drobných a velkých investorů nad rámec podpory diverzifikovanějších, dlouhodobějších a konkurenceschopnějších investičních příležitostí. V tomto ohledu by cílem tohoto nařízení proto mělo rovněž být to, aby potenciální investoři mohli snáze získávat informace o možnostech investovat do společností, protože je pro ně často obtížné vyhodnocovat startupové a malé společnosti s krátkou podnikatelskou historií, což vede k méně příležitostem pro inovace, zejména pro začínající podnikatele.

(4)

Úvěrové instituce se dosud aktivně podílely na poskytování podpory společnostem, které potřebovaly finanční prostředky, a očekává se, že budou v oživení základním pilířem. Nařízení (EU) 2017/1129 osvobozuje úvěrové instituce od povinnosti zveřejňovat prospekt v případě, že nabízejí určité nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně do celkové částky 75 milionů EUR po dobu dvanácti měsíců, nebo pokud jsou tyto cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Prahová hodnota pro osvobození by měla být po omezenou dobu zvýšena s cílem posílit získávání finančních prostředků pro úvěrové instituce a poskytnout těmto institucím prostor, aby dokázaly podporovat své klienty v reálné ekonomice. Jelikož je použití této prahové hodnoty pro osvobození omezeno na fázi oživení, mělo by být časově omezené a platit do 31. prosince 2022.

(5)

Za účelem rychlého řešení závažných hospodářských následků pandemie COVID-19, je důležité zavést opatření, jež usnadní investice do reálné ekonomiky, umožní rychlou rekapitalizaci společností v Unii a vytvoří pro emitenty podmínky, které jim umožní v rané fázi procesu oživení vstupovat na veřejné trhy. Za účelem dosažení těchto cílů je vhodné vytvořit nový zkrácený prospekt označovaný jako „unijní prospekt pro oživení“, který se bude zabývat i hospodářskými a finančními otázkami, na něž specificky poukázala pandemie COVID-19, emitenti ho budou moci snadno vytvářet, bude snadno srozumitelný pro investory, zejména drobné investory, kteří budou chtít tyto emitenty financovat a umožní příslušným orgánům snadnou kontrolu a schvalování. Unijní prospekt pro oživení je třeba primárně chápat jako nástroj, který usnadní rekapitalizaci a bude podléhat důkladnému monitorování ze strany příslušných orgánů s cílem zajistit dodržování požadavků na poskytování informací investorům. Je důležité, aby změny nařízení (EU) 2017/1129, které jsou předmětem tohoto nařízení, nesloužily k nahrazení plánovaného přezkumu nařízení (EU) 2017/1129, a jeho případné změny, který by měl být doplněn o úplné posouzení dopadu. Nebylo by tudíž vhodné přidávat další nové prvky k režimům zpřístupňování informací, pokud již nejsou požadovány podle uvedeného nařízení nebo podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 (4) s výjimkou konkrétních informací týkajících se dopadu pandemie COVID-19. Tyto prvky by měly být zaváděny pouze tehdy, předloží-li Komise legislativní návrh na základě přezkumu nařízení (EU) 2017/1129, který provede podle článku 48 uvedeného nařízení.

(6)

Je důležité, aby požadavky na poskytování informací drobným investorům a sdělení klíčových informací byly v různých finančních produktech a právních předpisech vzájemně sladěny a aby byla v Unii plně zaručena možnost volby investic a jejich srovnatelnost. Při plánovaném přezkumu nařízení (EU) 2017/1129 bude mimoto třeba zabývat se ochranou spotřebitelů a drobných investorů a zajistit tak poskytování harmonizovaných, jednoduchých a srozumitelných informačních dokumentů všem drobným investorům.

(7)

Pro investory mají stále větší význam informace o environmentálních, sociálních a správních záležitostech poskytované společnostmi, neboť tyto informace jim pomáhají posuzovat dopad jejich investic na udržitelnost a začleňovat do jejich investičních rozhodovacích procesů a řízení rizik rovněž hledisko udržitelnosti. V důsledku toho společnosti čelí rostoucímu tlaku, aby v environmentálních, sociálních a správních záležitostech reagovaly na požadavky investorů i úvěrových institucí, a musí dodržovat různé standardy pro zveřejňování těchto informací, které jsou často roztříštěné a nejednotné. Aby se zlepšil způsob, jakým společnosti poskytují informace týkající se udržitelnosti, a byly harmonizovány požadavky na toto zveřejňování stanovené v nařízení (EU) 2017/1129 a současně náležitě zohledněny ostatní unijní předpisy v oblasti finančních služeb, měla by Komise v rámci přezkumu nařízení (EU) 2017/1129 tudíž posoudit, zda je vhodné zařadit informace o udržitelnosti do nařízení (EU) 2017/1129 a předložit legislativní návrh, kterým se zajistí soulad s cíli udržitelnosti a srovnatelnost informací souvisejících s udržitelností v celé unijní právní úpravě finančních služeb.

(8)

Společnosti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodovány na trhu pro růst malých a středních podniků nepřetržitě alespoň po dobu posledních 18 měsíců před započetím nabídky akcií nebo přijetím k obchodování, by měly mít splněny požadavky týkající se zveřejňování pravidelných a průběžných informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (5), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (6) nebo v případě emitentů na trzích pro růst malých a středních podniků v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 (7). Mnohé z požadovaného obsahu prospektu již tedy bude veřejně dostupné a investoři budou obchodovat na základě těchto informací. Unijní prospekt pro oživení by tudíž měl být používán pouze pro sekundární emise akcií. Unijní prospekt pro oživení by měl usnadňovat kapitálové financování, a umožňovat tak společnostem rychlou rekapitalizaci. Unijní prospekt pro oživení by neměl emitentům umožňovat přesun z trhu pro růst malých a středních podniků na regulovaný trh. Kromě toho by se měl unijní prospekt pro oživení soustředit pouze na základní informace, které investorům umožní, aby mohli přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Emitenti nebo osoby nabízející cenné papíry by se však měli ve vhodných případech zabývat tím, jak pandemie COVID-19 ovlivnila podnikatelskou činnost emitentů, jakož i tím, zda a případně jaký vliv bude mít na jejich podnikatelskou činnost v budoucnosti.

(9)

Má-li být unijní prospekt pro oživení pro emitenty účinným nástrojem, měl by být jediným dokumentem omezené velikosti, umožňovat začlenění informací formou odkazu a využívat výhod jediného schválení pro celoevropskou veřejnou nabídku akcií nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

(10)

Unijní prospekt pro oživení by měl zahrnovat krátké shrnutí, které by mělo být pro investory, zejména drobné investory, užitečným zdrojem informací. Toto shrnutí by mělo být umístěno v úvodu unijního prospektu pro oživení a mělo by se soustředit na klíčové informace, které by investorům umožnily se rozhodnout, které veřejné nabídky a přijetí akcií k obchodování dále prostudovat, a poté prozkoumat prospekt jako celek za účelem přijetí rozhodnutí. Tyto klíčové informace by měly zahrnovat specifické údaje o případném dosavadním obchodním a finančním dopadu pandemie COVID-19 a o případném očekávaném budoucím dopadu. V zájmu zaručení ochrany drobných investorů by měl unijní prospekt pro oživení dodržovat příslušná ustanovení nařízení (EU) 2017/1129 a současně bránit vzniku nadměrné administrativní zátěže. Je tedy v tomto ohledu velmi důležité, aby shrnutí nesnižovalo ochranu investorů a nebylo pro investory zavádějící. Emitenti nebo osoby nabízející cenné papíry by proto měli při vytváření uvedeného shrnutí postupovat velmi pečlivě.

(11)

Vzhledem k tomu, že unijní prospekt pro oživení bude poskytovat výrazně méně informací než zjednodušený prospekt v rámci zjednodušeného režimu zpřístupňování informací pro sekundární emise, nemělo by být emitentům umožněno použít jej pro vysoce ředící emise akcií s významným dopadem na kapitálovou strukturu, vyhlídky a finanční situaci emitenta. Používání unijního prospektu pro oživení by se proto mělo omezit na nabídky zahrnující maximálně 150 % nesplaceného kapitálu. V tomto nařízení by měla být stanovena přesná kritéria pro výpočet této prahové hodnoty.

(12)

Za účelem shromažďování údajů, které podpoří posouzení režimu unijního prospektu pro oživení, by unijní prospekt pro oživení měl být zahrnut do mechanismu pro uchovávání uvedeného v čl. 21 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1129. Aby se omezila administrativní zátěž spojená se změnou tohoto mechanismu pro uchovávání, měl by mít unijní prospekt pro oživení možnost používat stejné údaje, jaké jsou stanoveny v případě prospektu pro sekundární emise uvedeného v článku 14 nařízení (EU) 2017/1129, a to za předpokladu, že tyto dva typy prospektu zůstanou jasně rozlišeny.

(13)

Unijní prospekt pro oživení by měl doplňovat ostatní formy prospektů uvedené v nařízení (EU) 2017/1129 s ohledem na specifika různých druhů cenných papírů, emitentů, nabídek a způsobů přijetí k obchodování. Proto je třeba všechny odkazy na pojem „prospekt“ podle nařízení (EU) 2017/1129, není-li výslovně uvedeno jinak, chápat jako odkazy na všechny rozmanité formy prospektů, včetně unijního prospektu pro oživení uvedeného v tomto nařízení.

(14)

Nařízení (EU) 2017/1129 ukládá finančním zprostředkovatelům povinnost informovat investory o možnosti uveřejnění dodatku a za určitých okolností kontaktovat investory v den, kdy je dodatek uveřejněn. Lhůta, v níž musí být investoři kontaktováni, jakož i počet různých typů investorů, které je třeba kontaktovat, mohou finančním zprostředkovatelům působit obtíže. Aby byla poskytnuta úleva, byly uvolněny zdroje finančním zprostředkovatelům a současně byla zachována vysoká úroveň ochrany investorů, měl by být zaveden přiměřenější režim. Především je třeba upřesnit, že finanční zprostředkovatelé by měli kontaktovat investory, kteří nakupují nebo upisují cenné papíry, nejpozději k ukončení doby trvání počáteční nabídky. Dobou trvání počáteční nabídky se rozumí období, během kterého emitent nebo osoba nabízející cenné papíry veřejně nabízejí cenné papíry, jak je předepsáno v prospektu, a které nezahrnuje následující období, během nichž jsou cenné papíry znovu prodávány na trhu. Doba trvání počáteční nabídky by měla zahrnovat primární i sekundární emise cenných papírů. V rámci tohoto režimu by mělo být upřesněno, které investory by měl finanční zprostředkovatel kontaktovat ve chvíli, kdy byl zveřejněn dodatek, a měla by být prodloužena lhůta pro kontaktování těchto investorů. Bez ohledu na nový režim stanovený v tomto nařízení by měla nadále platit stávající ustanovení nařízení (EU) 2017/1129, která zajišťují dostupnost dodatku tím, že vyžadují jeho uveřejnění na veřejně přístupných internetových stránkách.

(15)

Jelikož režim unijního prospektu pro oživení je omezen na fázi oživení, měl by tento režim trvat do 31. prosince 2022. S cílem zajistit kontinuitu unijních prospektů pro oživení by se měly unijní prospekty pro oživení, které byly schváleny před skončením režimu unijního prospektu pro oživení, řídit ustanovením o zachování právních účinků.

(16)

Do 21. července 2022 má Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování nařízení (EU) 2017/1129, kterou případně doplní legislativním návrhem. Tato zpráva by měla mimo jiné posoudit, zda je režim zpřístupňování informací v případě unijních prospektů pro oživení vhodný s ohledem na plnění cílů uvedených v tomto nařízení. Toto posouzení by se mělo zabývat otázkou, zda unijní prospekt pro oživení dosáhl náležité rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže.

(17)

Směrnice 2004/109/ES vyžaduje, aby emitenti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nacházejícím se nebo operujícím v některém členském státě, vypracovávali a zveřejňovali své výroční finanční zprávy v jednotném elektronickém formátu, počínaje účetními roky začínajícími 1. ledna 2020 nebo později. Tento jednotný elektronický formát je upřesněn v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 (8). Vzhledem k tomu, že vypracování výročních finančních zpráv v jednotném elektronickém formátu pro podávání zpráv vyžaduje přidělení dodatečných lidských a finančních zdrojů, zejména v prvním roce, kdy je jednotný elektronický formát vypracováván, a vzhledem k omezeným zdrojům emitentů v důsledku pandemie COVID-19 by členský stát měl mít možnost odložit uplatňování požadavku na vypracovávání a zveřejňování výročních finančních zpráv v tomto jednotném elektronickém formátu o jeden rok. Chtějí-li členské státy této možnosti využít, měly by svůj záměr povolit tento odklad oznámit Komisi a řádně jej zdůvodnit.

(18)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zavedení opatření, jež usnadní investice do reálné ekonomiky, umožní rychlou rekapitalizaci společností v Unii a vytvoří pro emitenty podmínky, které jim umožní v rané fázi procesu oživení vstupovat na veřejné trhy, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků těchto opatření může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19)

Nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2004/109/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2017/1129

Nařízení (EU) 2017/1129 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„l)

od 18. března 2021 do 31. prosince 2022 nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celkové souhrnné protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry nižší než 150 000 000 EUR na úvěrovou instituci za dobu dvanácti měsíců, pokud tyto cenné papíry:

i)

nejsou podřízené, konvertibilní nebo vyměnitelné a

ii)

nedávají právo upsat nebo získat jiné druhy cenných papírů a nejsou spojeny s derivátovým nástrojem“.

2)

V čl. 1 odst. 5 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k)

od 18. března 2021 do 31. prosince 2022 nekapitálové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je celkové souhrnné protiplnění v Unii za nabízené cenné papíry nižší než 150 000 000 EUR na úvěrovou instituci za dobu dvanácti měsíců, pokud tyto cenné papíry:

i)

nejsou podřízené, konvertibilní nebo vyměnitelné a

ii)

nedávají právo upsat nebo získat jiné druhy cenných papírů a nejsou spojeny s derivátovým nástrojem.“

3)

V čl. 6 odst. 1 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

„1.   Aniž jsou dotčeny čl. 14 odst. 2, čl. 14a odst. 2 a čl. 18 odst. 1, obsahuje prospekt nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil:“.

4)

V článku 7 se vkládá nový odstavec, který zní:

„12a.   Odchylně od odstavců 3 až 12 tohoto článku obsahuje unijní prospekt pro oživení sestavený podle článku 14a shrnutí vypracované v souladu s tímto odstavcem.

Shrnutí unijního prospektu pro oživení se vypracuje jako krátký a stručný dokument, který po vytištění nepřesahuje maximální délku dvou stran velikosti A4.

Shrnutí unijního prospektu pro oživení nesmí obsahovat odkazy na jiné části prospektu ani do něj nesmí být začleněny informace ve formě odkazu. Shrnutí:

a)

je prezentováno a uspořádáno tak, aby se snadno četlo, přičemž se použije písmo čitelné velikosti;

b)

je sepsáno v jazyce a stylem, které umožňují snadno porozumět informacím, a zejména v jazyce, který je jasný, netechnický, stručný a srozumitelný pro investory.

c)

je tvořeno těmito čtyřmi oddíly:

i)

úvod, jenž obsahuje všechny informace uvedené v odstavci 5 tohoto článku, včetně varování a data schválení unijního prospektu pro oživení;

ii)

klíčové informace o emitentovi, případně včetně zvláštních informací o obchodním a finančním dopadu pandemie COVID-19 na emitenta v délce nejméně 200 slov;

iii)

klíčové informace o akciích, včetně práv spojených s těmito akciemi a případných omezení těchto práv;

iv)

klíčové informace o veřejné nabídce akcií nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu.“

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 14a

Unijní prospekt pro oživení

1.   Následující osoby se mohou rozhodnout, že v případě veřejné nabídky akcií nebo v případě přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu sestaví unijní prospekt pro oživení ve zjednodušeném režimu zpřístupňování informací stanoveném v tomto článku:

a)

emitenti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nepřetržitě alespoň po dobu posledních osmnácti měsíců a kteří vydávají akcie zastupitelné s existujícími akciemi, jež byly vydány dříve;

b)

emitenti, jejichž akcie již byly obchodovány na trhu pro růst malých a středních podniků nepřetržitě alespoň po dobu posledních osmnácti měsíců, a to za předpokladu, že byl zveřejněn prospekt pro nabídku těchto akcií, a kteří vydávají akcie zastupitelné s existujícími akciemi, jež byly vydány dříve;

c)

osoby nabízející akcie, jež byly nepřetržitě alespoň po dobu posledních 18 měsíců přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo trhu pro růst malých a středních podniků.

Emitenti mohou vypracovat unijní prospekt pro oživení pouze v případě, pokud je počet akcií, které mají být nabízeny, společně s počtem akcií, které již byly nabízeny prostřednictvím unijního prospektu pro oživení po dobu dvanácti měsíců, ke dni schválení unijního prospektu pro oživení nižší než 150 % počtu akcií, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo případně na trhu pro růst malých a středních podniků.

Období dvanácti měsíců uvedené ve druhém pododstavci začíná plynout dnem schválení unijního prospektu pro oživení.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 1, a aniž je dotčen čl. 18 odst. 1, obsahuje unijní prospekt pro oživení relevantní redukované informace, které jsou nezbytné k tomu, aby investoři porozuměli:

a)

vyhlídkám a finančním výsledkům emitenta a případným významným změnám ve finanční a obchodní situaci emitenta, k nimž došlo od konce posledního účetního roku, a jeho finanční i nefinanční dlouhodobé obchodní strategii a cílům, případně včetně zvláštních informací o současném a budoucím obchodním a finančním dopadu pandemie COVID-19 na emitenta v délce nejméně 400 slov;

b)

základním informacím o akciích, včetně práv spojených s těmito akciemi a případných omezení těchto práv, důvodům emise a jejímu dopadu na emitenta, včetně dopadu na celkovou kapitálovou strukturu emitenta, jakož i informacím o kapitalizaci a zadluženosti, prohlášení o provozním kapitálu a použití výnosů.

3.   Informace obsažené v unijním prospektu pro oživení jsou písemné, jsou uvedeny ve snadno analyzovatelné, stručné a srozumitelné formě a umožňují investorům, zejména drobným investorům, činit informovaná investiční rozhodnutí při zohlednění regulovaných informací, které již byly zveřejněny podle směrnice 2004/109/ES, je-li použitelná, nařízení (EU) č. 596/2014 a v příslušných případech informací uvedených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 (*1).

4.   Unijní prospekt pro oživení se vypracuje jako jediný dokument, obsahující minimální informace uvedené v příloze Va. Po vytištění nepřesahuje maximální délku třiceti stran velikosti A4 a je prezentován a uspořádán tak, aby se snadno četl, přičemž se použije písmo čitelné velikosti.

5.   Shrnutí ani informace zahrnuté formou odkazu v souladu s článkem 19 se nezapočítávají do maximální délky uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

6.   Emitenti mohou sami rozhodnout o pořadí, v jakém jsou informace stanovené v příloze Va v unijním prospektu pro oživení uspořádány.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).“"

6)

V článku 20 se vkládá nový odstavec, který zní:

„6a.   Odchylně od odstavců 2 a 4 se lhůty stanovené v odst. 2 prvním pododstavci a v odstavci 4 zkracují na sedm pracovních dnů pro unijní prospekt pro oživení. Emitent informuje příslušný orgán alespoň pět pracovních dnů před předpokládaným datem podání žádosti o schválení.“

7)

V článku 21 se vkládá nový odstavec, který zní:

„5a.   Unijní prospekt pro oživení je klasifikován v mechanismu pro uchovávání uvedeném v odstavci 6 tohoto článku. Údaje použité pro klasifikaci prospektů sestavených v souladu s článkem 14 mohou být použity pro klasifikaci unijních prospektů pro oživení sestavených v souladu s článkem 14a, a to za předpokladu, že budou tyto dva typy prospektu v daném mechanismu pro uchovávání rozlišeny.“

8)

Článek 23 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odchylně od odstavce 2 v období od 18. března 2021 do 31. prosince 2022, pokud se prospekt týká veřejné nabídky cenných papírů, jsou investoři, kteří již před uveřejněním dodatku souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů, oprávněni ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění dodatku svůj souhlas odvolat, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti uvedené v odstavci 1 objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním cenných papírů, podle toho, co nastane dříve. Tuto lhůtu může emitent nebo osoba nabízející cenné papíry prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze uplatnit právo na odvolání souhlasu, se stanoví v dodatku.

Dodatek musí obsahovat výrazné prohlášení týkající se práva na odvolání souhlasu, ve kterém je jasně uvedeno:

a)

že právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním cenných papírů již před uveřejněním dodatku, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevily nebo byly zjištěny, nebyly cenné papíry dosud dodány;

b)

jaká je lhůta, v níž mohou investoři uplatnit právo na odvolání souhlasu a

c)

na koho se mohou investoři obrátit, přejí-li si právo na odvolání souhlasu uplatnit.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Odchylně od odstavce 3 v období od 18. března 2021 do 31. prosince 2022, pokud investoři nakupují nebo upisují cenné papíry v období od okamžiku schválení prospektu pro tyto cenné papíry do uzavření počáteční nabídky pomocí finančního zprostředkovatele, uvědomí tento finanční zprostředkovatel tyto investory o možnosti uveřejnění dodatku, o tom, kde a kdy by k jeho uveřejnění došlo, a o tom, že by jim byl v takovém případě při uplatňování práva na odvolání souhlasu nápomocen.

Jestliže mají investoři uvedení v prvním pododstavci tohoto odstavce právo na odvolání souhlasu uvedené v odstavci 2a, finanční zprostředkovatel je kontaktuje do konce prvního pracovního dne, který následuje po dni zveřejnění dodatku.

Jestliže jsou cenné papíry nakupovány nebo upisovány přímo od emitenta, uvědomí tento investory o možnosti uveřejnění dodatku, o tom, kde by k jeho uveřejnění došlo, a o tom, že v takovém případě mohou mít právo svůj souhlas odvolat.“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 47a

Časové omezení režimu unijního prospektu pro oživení

Režim stanovený v čl. 7 odst. 12a, článku 14a, čl. 20 odst. 6a a čl. 21 odst. 5a skončí dne 31. prosince 2022.

Unijní prospekty pro oživení schválené od 18. března 2021 do 31. prosince 2022 se nadále řídí článkem 14a až do konce jejich platnosti nebo dokud neuplyne dvanáct měsíců od 31. prosince 2022, podle toho, co nastane dříve.“

10)

V článku 48 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Tato zpráva mimo jiné posoudí, zda shrnutí prospektu, režimy zpřístupňování informací stanovené v článcích 14, 14a a 15 a univerzální registrační dokument uvedený v článku 9 zůstávají vhodné vzhledem k cílům, o jejichž dosažení se usiluje. Zpráva zejména obsahuje:

a)

počet unijních prospektů pro růst od osob v každé z kategorií uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a) až d) a analýzu vývoje každé z těchto hodnot a trendů toho, jaké obchodní systémy si osoby oprávněné využívat unijní prospekty pro růst vybírají;

b)

analýzu toho, zda unijní prospekt pro růst dosahuje náležité rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat;

c)

počet schválených unijních prospektů pro oživení a analýzu vývoje této hodnoty, jakož i odhad skutečné dodatečné tržní kapitalizace mobilizované těmito prospekty ke dni vydání s cílem získat zkušenosti s unijním prospektem pro oživení pro účely následného hodnocení;

d)

náklady na přípravu a schválení unijního prospektu pro oživení ve srovnání se stávajícími náklady na přípravu a schválení standardního prospektu, prospektu pro sekundární emise a unijního prospektu pro růst, spolu s uvedením celkových finančních úspor, kterých bylo dosaženo, nákladů, které by mohly být dále sníženy, a celkových nákladů spojených s dodržováním tohoto nařízení, které vznikají emitentům, osobám nabízejícím cenné papíry a finančním zprostředkovatelům, spolu s výpočtem těchto nákladů vyjádřeným jako procentní podíl provozních nákladů;

e)

analýzu toho, zda unijní prospekt pro oživení dosahuje náležité rovnováhy mezi ochranou investorů a snížením administrativní zátěže pro osoby, které jej mohou využívat, a analýzu dostupnosti základních informací potřebných pro investice;

f)

analýzu toho, zda by bylo vhodné prodloužit dobu trvání režimu unijního prospektu pro oživení a zda je vhodně stanoven práh uvedený v čl. 14a odst. 1 druhém pododstavci, při jehož překročení nesmí být unijní prospekt pro oživení použit;

g)

analýzu toho, zda opatření stanovená v čl. 23 odst. 2a a 3a dosáhla cíle, kterým je poskytnout finančním zprostředkovatelům i investorům větší právní jasnost a flexibilitu, a zda by bylo vhodné, aby tato opatření byla uplatňována trvale.“

11)

Vkládá se příloha Va, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Změna směrnice 2004/109/ES

V čl. 4 odst. 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„7.   Pro účetní roky začínající 1. ledna 2020 nebo později se veškeré výroční finanční zprávy připravují v jednotném elektronickém formátu pro podávání zpráv za podmínky, že Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (*2) provede analýzu nákladů a přínosů. Členský stát však může emitentům povolit, aby tento požadavek na podávání zpráv uplatňovali pro účetní roky začínající 1. ledna 2021 nebo později, pokud členské státy oznámí Komisi svůj záměr povolit tento odklad do 19. března 2021 a tento záměr řádně zdůvodní.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. C 10, 11.1.2021, s. 30.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2021.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Úř. věst. L 166, 21.6.2019, s. 26).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (Úř. věst. L 143, 29.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA Va

MINIMÁLNÍ INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT UVEDENY V UNIJNÍM PROSPEKTU PRO OŽIVENÍ

I.   Shrnutí

Unijní prospekt pro oživení musí obsahovat shrnutí sestavené v souladu s čl. 7 odst. 12a.

II.   Název emitenta, země registrace, odkaz na internetovou stránku emitenta

Údaje o společnosti vydávající akcie, včetně jejího identifikačního označení právnické osoby (LEI), právního názvu a obchodního jména, země registrace a včetně internetových stránek, kde mohou investoři najít informace o podnikání společnosti, o produktech, které produkuje, nebo o službách, které poskytuje, o hlavních trzích, na nichž soutěží, o hlavních akcionářích, složení správních, řídících a dozorčích orgánů a o členech vrcholného vedení a případně informace začleněné formou odkazu (s upozorněním, že informace na internetových stránkách nejsou součástí prospektu, pokud daná informace není do prospektu začleněna formou odkazu).

III.   Prohlášení o odpovědnosti a prohlášení o příslušném orgánu

1.   Prohlášení o odpovědnosti

Údaje o osobách odpovědných za vypracování unijního prospektu pro oživení a prohlášení těchto osob, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou informace obsažené v unijním prospektu pro oživení správné a že v tomto prospektu EU nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.

Prohlášení případně musí obsahovat informace pocházející od třetích stran, včetně zdroje (zdrojů) těchto informací, a prohlášení nebo zprávy připsané určité osobě jako znalci a následující údaje o této osobě:

a)

jméno;

b)

sídlo;

c)

kvalifikace a

d)

(případný) podstatný zájem o emitent.

2.   Prohlášení o příslušném orgánu

V tomto prohlášení musí být uveden příslušný orgán, který unijní prospekt pro oživení schválil v souladu s tímto nařízením, a musí v něm být uvedeno, že toto schválení není potvrzením emitenta ani kvality akcií, jichž se unijní prospekt pro oživení týká, a že příslušný orgán pouze potvrdil, že unijní prospekt pro oživení splňuje standardy úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti stanovené tímto nařízením a že byl unijní prospekt pro oživení vypracován v souladu s článkem 14a.

IV.   Rizikové faktory

Popis významných rizik, která jsou specifická pro emitenta a popis významných rizik, která jsou specifická pro akcie nabízené veřejnosti nebo přijaté k obchodování na regulovaném trhu, rozdělený do omezeného počtu kategorií a uvedený v oddíle s názvem „Rizikové faktory“.

V každé kategorii jsou nejprve uvedena nejvýznamnější rizika podle posouzení, které provedl emitent, osoba nabízející cenné papíry nebo osoba žádající o přijetí k obchodování na regulovaném trhu s přihlédnutím k negativnímu dopadu na emitenta a na akcie nabízené veřejnosti nebo přijaté k obchodování na regulovaném trhu a k pravděpodobnosti jejich výskytu. Rizika musí být podložena obsahem unijního prospektu pro oživení.

V.   Účetní závěrka

Unijní prospekt pro oživení musí obsahovat účetní závěrku (roční a pololetní) zveřejňovanou po dobu dvanácti měsíců před schválením unijního prospektu pro oživení. Pokud byla zveřejněna roční i pololetní účetní závěrka, musí být vyžadována pouze roční závěrka v případě, že je pozdějšího data než pololetní účetní závěrka.

Roční účetní závěrka musí být nezávisle auditována. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (1) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 (2).

Jestliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, roční finanční závěrka musí být auditována nebo musí být podána zpráva o tom, zda pro účely unijního prospektu pro oživení podává věrný a pravdivý obraz v souladu se standardy pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocenným standardem. V opačném případě musí být do unijního prospektu pro oživení zařazeny tyto údaje:

a)

výrazně uvedené prohlášení o tom, jaké auditorské standardy byly použity;

b)

vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních auditorských standardů.

Jestliže statutární auditoři odmítli zprávy auditora o roční účetní závěrce nebo jestliže zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být obsaženo odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.

Musí být rovněž zařazen popis každé významné změny finanční situace skupiny, ke které došlo od konce posledního účetního období, za které byla zveřejněna auditovaná účetní závěrka nebo mezitímní finanční údaje, nebo musí být zařazeno prohlášení, že k takové změně nedošlo.

V příslušných případech musí být uvedena pro forma informace.

VI.   Postupy vyplácení dividend

Popis postupů emitenta pro vyplácení dividend spolu s případnými omezeními a pro zpětné odkupy.

VII.   Údaje o trendech

Popis:

a)

nejvýznamnějších posledních trendů ve výrobě, prodeji a zásobách a nákladech a prodejních cenách od konce posledního účetního roku do data unijního prospektu pro oživení;

b)

údaje o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, závazcích nebo událostech, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky emitenta nejméně na běžný účetní rok;

c)

informace o krátkodobých a dlouhodobých finančních a nefinančních obchodních strategiích a cílech emitenta, případně včetně zvláštních informací o současném a očekávaném budoucím obchodním a finančním dopadu pandemie COVID-19 na emitenta v délce nejméně 400 slov,

Nedojde-li k významné změně trendů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto oddílu, musí být učiněno odpovídající prohlášení.

VIII.   Podmínky nabídky, pevné závazky a plány na upsání a hlavní znaky dohod o upsání a umístění

Uvede se nabídková cena, počet nabízených akcií, hodnota emise/nabídky, podmínky nabídky, a postup výkonu případného předkupního práva.

V rozsahu známém emitentovi se uvede, zda hlavní akcionáři nebo členové správních, řídících a dozorčích orgánů emitenta hodlají v rámci nabídky upisovat nebo zda kterákoli osoba hodlá upisovat více než 5 % nabídky.

Uvedou se veškeré pevné závazky k upsání více než 5 % nabídky a veškeré významné znaky dohod o upsání a umístění včetně názvu a adresy subjektů, se kterými bylo dohodnuto upsání nebo umístění emise na základě pevného závazku nebo nezávazných ujednání a kvóty.

IX.   Podstatné informace o akciích a jejich upisování

Poskytnout následující podstatné informace o veřejně nabízených akciích nebo o akciích přijatých k obchodování na regulovaném trhu:

a)

mezinárodní identifikační číslo cenného papíru („ISIN“);

b)

práva spojená s akciemi, postup pro výkon těchto práv a případná omezení těchto práv;

c)

kde mohou být akcie upsány, jakož i to, v jakém období bude nabídka otevřena, včetně případných změn tohoto období, a popis postupu podávání žádostí spolu s datem emise nových akcií.

X.   Důvody nabídky a použití výnosů

Poskytnout informace o důvodech nabídky a případně odhad čisté částky výnosů členěné podle každého hlavního zamýšleného způsobu využití a v řazení podle priority takových využití.

Pokud si je emitent vědom, že očekávané výnosy nebudou dostatečné pro financování veškerých navrhovaných využití, musí být uvedena částka a zdroje dalších nutných finančních prostředků. Musí být rovněž uvedeny podrobnosti o použití výnosů, a to zejména v případech, kdy jsou použity k nabývání aktiv mimo rámec běžného podnikání, k financování ohlášených akvizic jiných podniků nebo k vyrovnání, snížení nebo splacení dluhů.

XI.   Obdržení státní podpory

Poskytnout informace o tom, zda emitent obdržel v souvislosti s oživením státní podporu v jakékoli podobě, o účelu této podpory, druhu nástroje a výši obdržené podpory, a případně o podmínkách, které jsou s ní spojeny.

Prohlášení o tom, zda emitent obdržel státní podporu, musí obsahovat prohlášení o tom, že tyto informace jsou poskytovány výhradně na odpovědnost osoby odpovědné za prospekt, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1, že úloha příslušného orgánu při schvalování prospektu se omezuje na kontrolu jeho úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti a že příslušný orgán tudíž není povinen údaje o státní podpoře nezávisle ověřovat.

XII.   Prohlášení o provozním kapitálu

Prohlášení emitenta o tom, že podle jeho názoru je provozní kapitál dostatečný pro současné požadavky emitenta, nebo pokud dostatečný není, prohlášení o tom, jak emitent navrhuje dodatečný potřebný provozní kapitál zajistit.

XIII.   Kapitalizace a zadluženost

Prohlášení o kapitalizaci a zadluženosti (rozlišující mezi zaručenou a nezaručenou, zajištěnou a nezajištěnou zadlužeností), které nesmí být starší než 90 dnů před datem vydání unijního prospektu pro oživení. Výraz „zadluženost“ zahrnuje rovněž zadluženost nepřímou a podmíněnou.

V případě významných změn stavu kapitalizace a zadluženosti emitenta ve lhůtě 90 dnů musí být uvedeny doplňující údaje formou slovního popisu takových změn nebo aktualizace příslušných číselných údajů.

XIV.   Střet zájmů

Poskytnout informace o veškerých zájmech spojených s emisí, včetně střetu zájmů, a uvést údaje o zúčastněných osobách a povaze těchto zájmů.

XV.   Ředění a držba akcií po emisi

Poskytnout srovnání účasti stávajících akcionářů na základním kapitálu a hlasovacích právech před navýšením kapitálu v důsledku veřejné nabídky a po něm, za předpokladu, že stávající akcionáři neupisují nové akcie, a vedle toho samostatně za předpokladu, že stávající akcionáři svůj nárok na nové akcie uplatní.

XVI.   Dostupné dokumenty

Prohlášení, že po dobu platnosti unijního prospektu pro oživení lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů:

a)

zakládající smlouva a stanovy emitenta v platném znění;

b)

veškeré zprávy a jiné dokumenty, ocenění a prohlášení vypracovaná jakýmkoliv znalcem na žádost emitenta, pokud unijní prospekt pro oživení obsahuje kteroukoli jejich část nebo odkaz na ně;

Údaj o internetových stránkách, na nichž lze do dokumentů nahlédnout.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 77).


SMĚRNICE

26.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/14


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/338

ze dne 16. února 2021,

kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 závažným způsobem ovlivňuje osoby, podniky, zdravotnické systémy a ekonomiky a finanční systémy členských států. Komise ve svém sdělení ze dne 27. května 2020 nazvaném „Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci“ zdůraznila, že likvidita a přístup k financování budou i nadále představovat problém. Je proto zásadně důležité podpořit oživení po závažném hospodářském otřesu způsobeném pandemií COVID-19 zavedením určitých cílených změn stávajících právních předpisů Unie v oblasti finančních služeb bude omezena byrokracie. Celkovým cílem těchto změn by proto mělo být odstranění zbytečné byrokracie a zavedení pečlivě nastavených opatření, která jsou považována za účinná za účelem zmírnění ekonomických otřesů. Tyto změny by měly zabránit tomu, aby se zvyšovala administrativní zátěž pro toto odvětví, a měly by ponechat řešení komplexních legislativních otázek na plánovaný přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3). Tyto změny tvoří balíček opatření a přijímají se pod označením „balíček týkající se oživení kapitálových trhů“.

(2)

Směrnice 2014/65/EU byla přijata v roce 2014 v reakci na finanční krizi, která vypukla v letech 2007 a 2008. Uvedená směrnice výrazně posílila finanční systém Unie a zaručila vysokou úroveň ochrany investorů v celé Unii. Mohlo by být zváženo další úsilí za účelem snížení složitosti regulace a nákladů investičních podniků na dodržování předpisů a za účelem odstranění prvků narušujících hospodářskou soutěž, a to za předpokladu, že bude současně dostatečně zohledněna ochrana investorů.

(3)

Pokud jde o požadavky, jejichž účelem je ochrana investorů, směrnice 2014/65/EU plně nedosáhla svého cíle v podobě přijetí opatření, která dostatečně zohledňují zvláštnosti každé kategorie investorů, jako jsou neprofesionální zákazníci, profesionální zákazníci a způsobilé protistrany. Některé z těchto požadavků ne vždy zvýšily ochranu investorů a v některých případech dokonce bránily hladkému provádění investičních rozhodnutí. Proto by určité požadavky uvedené ve směrnici 2014/65/EU měly být změněny, aby se usnadnilo poskytování investičních služeb a výkon investičních činností, a tyto změny by měly být provedeny vyváženým způsobem, který plně ochrání investory.

(4)

Vydání dluhopisů má zásadní význam pro získání kapitálu a překonání krize způsobené onemocněním COVID-19. Požadavky na řízení produktů mohou omezovat prodej dluhopisů. Dluhopisy, které neobsahují jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení („make-whole clause“), jsou obecně považovány za bezpečné a jednoduché produkty, které jsou vhodné pro neprofesionální zákazníky. V případě předčasného splacení chrání dluhopis, který neobsahuje jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení, investory před ztrátami, protože zajišťuje, že investoři dostanou platbu, jejíž výše se rovná součtu čisté současné hodnoty výplat zbývajících kuponů a výše jistiny dluhopisu, kterou by obdrželi, kdyby dluhopis nebyl splacen. Požadavky na řízení produktů by se proto již dále neměly vztahovat na dluhopisy, které neobsahují jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení. Kromě toho se předpokládá, že způsobilé protistrany mají dostatečné znalosti v oblasti finančních nástrojů. Je proto odůvodněné, aby se na způsobilé protistrany vztahovala výjimka z požadavků na řízení produktů, které se vztahují na finanční nástroje jim výhradně nabízené nebo distribuované.

(5)

Výzva k předložení důkazů o dopadu pobídek a požadavků týkajících se sdělování informací o nákladech a poplatcích podle směrnice 2014/65/EU zahájená Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) (dále jen „orgán ESMA“), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4), jakož i veřejná konzultace vedená Komisí potvrdily, že profesionální zákazníci a způsobilé protistrany nepotřebují standardizované a povinné informace o nákladech, jelikož tyto nezbytné informace obdrží již při jednání se svým poskytovatelem služeb. Informace poskytnuté profesionálním zákazníkům a způsobilým protistranám jsou uzpůsobené jejich potřebám a často bývají podrobnější. Na služby poskytované profesionálním zákazníkům a způsobilým protistranám by se proto měla vztahovat výjimka z požadavků týkajících se sdělování informací o nákladech a poplatcích, kromě situací souvisejících se službami investičního poradenství a správy portfolia, protože profesionální zákazníci vstupující do vztahů souvisejících s investičním poradenstvím nebo se správou portfolia nemusí mít dostatečné odborné vědomosti či znalosti, které by umožnily, aby tyto služby byly z uvedených požadavků vyňaty.

(6)

Od investičních podniků je v současné době vyžadováno, aby v případech probíhajících vztahů se svými zákazníky, v jejichž rámci dochází k výměně finančních nástrojů, provedly analýzu přínosů a nákladů. Od investičních podniků je tak požadováno, aby od svých zákazníků získaly nezbytné informace a aby byly schopny prokázat, že přínosy takovéto výměny převyšují náklady. Jelikož s ohledem na profesionální zákazníky, kteří mají sklony tyto nástroje často vyměňovat, je tento postup příliš zatěžující, měly by být služby, které jsou jim poskytovány, z tohoto požadavku vyňaty. Profesionální zákazníci by si však i nadále měli zachovat možnost volby. Jelikož neprofesionální zákazníci potřebují vysokou úroveň ochrany, tato výjimka by měla být omezena pouze na služby poskytované profesionálním zákazníkům.

(7)

Zákazníci mající probíhající vztah s investičním podnikem získávají povinné zprávy o službách, a to buď pravidelně, nebo na základě spouštěčů. Investiční podniky ani jejich profesionální zákazníci nebo způsobilé protistrany tyto zprávy o službách neshledávají užitečnými. Tyto zprávy se ukázaly být neužitečnými zejména pro profesionální zákazníky a způsobilé protistrany na extrémně volatilních trzích, jelikož jsou poskytovány ve vysokém počtu a s vysokou frekvencí. Profesionální zákazníci a způsobilé protistrany na tyto zprávy často reagují tak, že je buď nečtou, nebo činí rychlá investiční rozhodnutí, namísto toho, aby pokračovali v dlouhodobé investiční strategii. Způsobilé protistrany by proto tyto povinné zprávy o službách již neměly dále získávat. Profesionální zákazníci by tyto zprávy o službách rovněž neměli dále získávat, měli by však mít možnost si zasílání těchto zpráv o službách zvolit.

(8)

Bezprostředně po pandemii COVID-19 musí být emitenti, a zejména společnosti s malou a střední tržní kapitalizací, podporováni silnými kapitálovými trhy. Výzkum týkající se emitentů s malou a střední tržní kapitalizací má zásadní význam pro to, aby se emitenti mohli spojit s investory. Tento výzkum zvyšuje viditelnost emitentů, a tím zajišťuje dostatečnou úroveň investic a likvidity. Za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky, by investiční podniky měly mít možnost platit společně za provádění výzkumu a za poskytování služeb provádění transakcí. Jednou z podmínek by mělo být, že výzkum se provádí ve vztahu k emitentům, kteří po dobu 36 měsíců před prováděním výzkumu nepřekročili hodnotu tržní kapitalizace ve výši 1 miliardy EUR vyjádřenou v kotacích na konci roku. Uvedený požadavek týkající se tržní kapitalizace by měl být chápán tak, že se vztahuje jak na kotované, tak na nekotované společnosti s tím, že v případě nekotovaných společností položka rozvahy týkající se vlastního kapitálu nepřekročila po dobu 36 měsíců před prováděním výzkumu prahovou hodnotu ve výši 1 miliardy EUR. Je rovněž třeba poznamenat, že nově kotované či nekotované společnosti, které byly založeny před méně než 36 měsíci, jsou zahrnuty do oblasti působnosti, pokud mohou prokázat, že jejich tržní kapitalizace nepřekročila prahovou hodnotu 1 miliardy EUR, a to buď na základě kotací na konci roku v případě nově kotovaných společností, nebo na základě vlastního kapitálu za účetní období, během kterých společnosti nejsou nebo nebyly kotovány. S cílem zajistit, aby se tato výjimka vztahovala i na nově založené společnosti s dobou činnosti kratší než dvanáct měsíců je dostačující, aby od data svého založení nepřekročily prahovou hodnotu ve výši 1 miliardy EUR.

(9)

Směrnice 2014/65/EU zavedla pro obchodní systémy, systematické internalizátory a další místa provádění požadavky na podávání zpráv o tom, jak jsou pokyny prováděny za co nejvýhodnějších podmínek pro zákazníka. Výsledné technické zprávy obsahují velké množství podrobných kvantitativních informací o místě provedení, finančním nástroji, ceně, nákladech a pravděpodobnosti provedení. Jsou však čteny jen zřídka, což dokládají velmi nízká čísla zhlédnutí na internetových stránkách obchodních systémů, systematických internalizátorů a dalších míst provádění. Jelikož tyto zprávy investorům a dalším uživatelům neumožňují provádět na základě informací obsažených ve zprávách žádná smysluplná srovnání, zveřejňování těchto zpráv by mělo být dočasně pozastaveno.

(10)

Za účelem usnadnění komunikace mezi investičními podniky a jejich zákazníky, a tím i samotného investičního procesu, by informace o investicích již dále neměly být poskytovány v papírové podobě, ale jakožto standardní možnost by měly být poskytovány elektronicky. Neprofesionální zákazníci by však měli mít možnost žádat o poskytování uvedených informací v papírové podobě.

(11)

Směrnice 2014/65/EU umožňuje osobám, které na profesionálním základě obchodují s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či s jejich deriváty, využít výjimku z požadavku na získání povolení jakožto investiční podnik, pokud je jejich obchodní činnost doplňková k jejich hlavní podnikatelské činnosti. V současnosti jsou osoby žádající o výjimku pro doplňkové činnosti povinny každoročně oznámit relevantnímu příslušnému orgánu, že tuto výjimku využívají, a poskytnout mu prvky nezbytné pro provedení kvantitativních testů, které stanoví, zda je jejich obchodní činnost doplňková k jejich hlavní podnikatelské činnosti. První test porovnává velikost spekulativní obchodní činnosti subjektu s celkovou obchodní činností v Unii na základě kategorie aktiv. Druhý test porovnává velikost spekulativní obchodní činnosti se všemi zahrnutými kategoriemi aktiv s celkovou obchodní činností týkající se finančních nástrojů prováděnou subjektem na úrovni skupiny. Druhý test má i alternativní podobu, která spočívá v porovnávání odhadovaného kapitálu použitého pro spekulativní obchodní činnost se skutečným objemem kapitálu použitého na úrovni skupiny pro hlavní podnikatelskou činnost. Pro účely stanovení toho, kdy má být určitá činnost považována za doplňkovou, by příslušné orgány měly mít možnost vycházet z kombinace kvantitativních a kvalitativních prvků, a to za jasně stanovených podmínek. Komise by měla být zmocněna poskytovat pokyny k okolnostem, za nichž mohou vnitrostátní orgány uplatňovat přístup kombinující minimální kvantitativní a kvalitativní kritéria, jakož i vypracovat akt v přenesené pravomoci týkající se kritérií. Osoby, které jsou způsobilé pro výjimku týkající se doplňkové činnosti, včetně tvůrců trhu, jsou osoby, které obchodují na vlastní účet, nebo osoby, které poskytují zákazníkům nebo dodavatelům jejich hlavní podnikatelské činnosti jiné investiční služby než obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty. V obou případech by výjimka měla být dostupná zvlášť i na souhrnném základě, jedná-li se o doplňkovou činnost, pokud je posuzována na základě skupiny. Výjimka týkající se doplňkové činnosti by neměla být dostupná pro osoby, které používají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, nebo jsou součástí skupiny, jejíž hlavní podnikatelskou činností je poskytování investičních služeb nebo bankovní činnosti, či které jednají jako tvůrci trhu ve vztahu ke komoditním derivátům.

(12)

Příslušné orgány musí v současné době stanovovat a uplatňovat limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách. Jelikož se ukázalo, že režim týkající se limitů pozic je nepříznivý pro rozvoj nových komoditních trhů, nově vznikající komoditní trhy by měly být z režimu týkajícího se limitů pozic vyňaty. Limity pozic by se měly namísto toho uplatňovat pouze na zásadní nebo významné komoditní deriváty, které jsou obchodované v obchodních systémech, a na jejich ekonomicky rovnocenné OTC smlouvy. Zásadními nebo významnými deriváty jsou komoditní deriváty s čistou otevřenou pozicí průměrně alespoň 300 000 lotů za jeden rok. Vzhledem k zásadnímu významu zemědělských komodit pro občany zůstanou deriváty zemědělských komodit a jejich ekonomicky rovnocenné OTC smlouvy v rámci stávajícího režimu týkajícího se limitů pozic.

(13)

Směrnice 2014/65/EU nepovoluje výjimku pro zajištění žádným finančním subjektům. Několik převážně obchodních skupin, které pro své obchodní účely zřídily finanční subjekty, se ocitlo v situaci, kdy jejich finanční subjekt nemohl provádět veškeré obchody pro skupinu, jelikož tento finanční subjekt nebyl způsobilý pro výjimku pro zajištění. Proto by měla být představena úzce definovaná výjimka pro zajištění pro finanční subjekty. Tato výjimka pro zajištění by měla být dostupná v případě, že osoba v rámci převážně obchodní skupiny je registrovaná jako investiční podnik a obchoduje jménem dané obchodní skupiny. Aby byla výjimka pro zajištění omezena na ty finanční subjekty, které obchodují pro nefinanční subjekty v převážně obchodní skupině, měla by se tato výjimka vztahovat pouze na pozice držené těmito finančními subjekty, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů skupiny.

(14)

Dokonce i v případě likvidních smluv pouze omezený počet účastníků trhu obvykle jedná jako tvůrce trhu na komoditních trzích. Pokud tito účastníci trhu musí uplatnit limity pozic, nejsou v postavení, aby mohli být efektivní jakožto tvůrci trhu. Proto by pro finanční a nefinanční protistrany měla být zavedena výjimka z režimu týkajícího se limitů pozic, a to v případě pozic vyplývajících z obchodů provedených za účelem splnění povinností poskytnout likviditu.

(15)

Změny režimu týkajícího se limitů pozic mají podpořit rozvoj nových smluv v oblasti energetiky a jejich účelem není zmírnit režim, pokud jde o deriváty zemědělských komodit.

(16)

Stávající režim týkající se limitů pozic rovněž nezohledňuje jedinečné charakteristiky sekuritizované deriváty. Sekuritizované deriváty jsou převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU. Trh se sekuritizovanými deriváty se vyznačuje velkým počtem různých emisí, přičemž každá emise se registruje v centrálním depozitáři cenných papírů v určité velikosti a každé případné zvýšení se provádí na základě zvláštního postupu řádně schváleného relevantním příslušným orgánem. V tom je rozdíl oproti komoditním derivátům, u nichž je množství čistých otevřených pozic, a tím i velikost pozice, potenciálně neomezené. V době emise drží emitent nebo zprostředkovatel odpovědný za distribuci emise 100 % emise, což zpochybňuje uplatňování režimu týkajícího se limitů pozic. Kromě toho je většina sekuritizovaných derivátů v konečném důsledku držena velkým počtem retailových investorů, což nevyvolává stejné riziko zneužití dominantního postavení nebo řádného stanovení cen a podmínek vypořádání, jako je tomu u komoditních derivátů. Pojem spotový měsíc a jiné měsíce, který se použije pro stanovení limitů pozic podle čl. 57 odst. 3 směrnice 2014/65/EU, se navíc pro sekuritizované deriváty nepoužije. Sekuritizované deriváty by proto měly být vyňaty z uplatňování režimu týkajícího se limitů pozic a požadavků na podávání zpráv.

(17)

Od vstupu směrnice 2014/65/EU v platnost nebyly identifikovány žádné tytéž komoditní deriváty. Vzhledem ke konceptu téhož komoditního derivátu v dané směrnici poškozuje metodika výpočtu pro určování limitu pozice pro jiné měsíce obchodní systém s méně likvidním trhem, pokud obchodní systémy soutěží o komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky. Odkaz na „tutéž smlouvu“ ve směrnici 2014/65/EU by proto měl být odstraněn. Příslušné orgány by měly být schopny shodnout se na tom, že komoditní deriváty obchodované v jejich příslušných obchodních systémech jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné podkladu a sdílí stejné charakteristiky, v kterémžto případě by měl ústřední příslušný orgán ve smyslu čl. 57 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2014/65/EU stanovit limit pozice.

(18)

Ve způsobu, jakým obchodní systémy v Unii řídí pozice, existují zásadní odlišnosti. Kontroly pro řízení pozic by proto měly být v případě potřeby posíleny.

(19)

S cílem zajistit další rozvoj komoditních trhů v Unii denominovaných v eurech by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to pokud jde o vše následující: postup, v rámci něhož si osoby mohou požádat o výjimku pro pozice vyplývající z obchodů provedených za účelem splnění povinností poskytnout likviditu; postup, v rámci něhož si může finanční subjekt, který je součástí převážně obchodní skupiny požádat o výjimku pro zajištění pro pozice držené tímto finančním subjektem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující riziko přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů převážně obchodní skupiny; objasnění obsahu kontrol pro řízení pozic a vypracování kritérií pro určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(20)

Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) je ústřední politikou Unie, pokud jde o dosažení dekarbonizace ekonomiky v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Na obchodování s povolenkami na emise a s jejich deriváty se vztahuje směrnice 2014/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (6) a toto obchodování představuje důležitý prvek unijního trhu s uhlíkem. Výjimka týkající se doplňkové činnosti podle směrnice 2014/65/EU umožňuje některým účastníkům trhu být aktivní na trzích s povolenkami na emise, aniž by museli mít povolení k činnosti jako investiční podniky, pokud jsou splněny určité podmínky. S ohledem na důležitost řádně fungujících a dobře regulovaných finančních trhů, nad kterými je prováděn dohled, významnou roli systému ETS při dosahování unijních cílů udržitelnosti a roli, kterou hraje dobře fungující sekundární trh s povolenkami na emise z hlediska podpory fungování systému ETS, je zásadní, aby byla výjimka týkající se doplňkové činnosti odpovídajícím způsobem navržena tak, aby přispívala k těmto cílům. Toto je zvlášť důležité, pokud k obchodování s povolenkami na emise dochází v obchodních systémech třetích zemí. S cílem zajistit ochranu finanční stability Unie, integritu trhu, ochranu investorů a stejné podmínky a zajistit, aby systém ETS i nadále fungoval transparentním a účinným způsobem k zajištění nákladově efektivního snižování emisí, měla by Komise sledovat další vývoj obchodování s povolenkami na emise a s jejich deriváty v Unii a ve třetích zemích, posoudit dopady výjimky týkající se doplňkových činností na systém ETS a v případě potřeby navrhnout vhodnou změnu, pokud jde o rozsah působnosti a uplatňování výjimky týkající se doplňkových činností.

(21)

S cílem zajistit dodatečnou právní jasnost, předejít zbytečné administrativní zátěži pro členské státy a zajistit jednotný právní rámec pro investiční podniky, které počínaje 26. červnem 2021 spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 (7), je vhodné odložit datum provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 (8), pokud jde o opatření vztahující se na investiční firmy. S cílem zajistit jednotné uplatňování právního rámce platného pro investiční podniky podle článku 67 směrnice (EU) 2019/2034 by tudíž lhůta pro provedení směrnice (EU) 2019/878 ve vztahu k investičním podnikům měla být prodloužena až do 26. června 2021.

(22)

S cílem zajistit dosažení cílů sledovaných změnami směrnic 2013/36/EU (9) a (EU) 2019/878, a zejména předejít jakýmkoli negativním účinkům pro členské státy, je vhodné stanovit, že se tyto změny použijí od 28. prosince 2020. Ačkoli mají být změny uplatňovány se zpětnou působností, legitimní očekávání dotčených osob jsou respektována, neboť změnami nejsou dotčena práva a povinnosti hospodářských subjektů ani jednotlivců.

(23)

Směrnice 2013/36/EU, 2014/65/EU a (EU) 2019/878 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(24)

Cílem této pozměňující směrnice je doplnit již existující právní předpisy Unie, a tohoto cíle proto může být lépe dosaženo na úrovni Unie než na základě různých vnitrostátních iniciativ. Finanční trhy jsou ze své podstaty přeshraniční, a to v čím dál vyšší míře. Kvůli této integraci by izolovaná vnitrostátní intervence byla mnohem méně efektivní a vedla by k fragmentaci trhů, což by mělo za následek regulatorní arbitráž a narušení hospodářské soutěže.

(25)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zdokonalení již existujících právních předpisů Unie zajišťujících jednotné a odpovídající požadavky, jež platí pro investiční podniky v celé Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků této směrnice může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(26)

Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (10) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(27)

Vzhledem k tomu, že je třeba co nejrychleji zavést cílená opatření na podporu hospodářského oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19, by tato směrnice měla vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2014/65/EU

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j)

osoby, které:

i)

na vlastní účet obchodují s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty, včetně tvůrců trhu, s výjimkou osob, které obchodují na vlastní účet při provádění pokynů zákazníka, nebo

ii)

poskytují jiné investiční služby, než je obchodování na vlastní účet ve vztahu ke komoditním derivátům nebo povolenkám na emise či jejich derivátům, zákazníkům nebo dodavatelům své hlavní podnikatelské činnosti,

pokud:

se v každém z uvedených případů jednotlivě i souhrnně při posuzování v rámci skupiny jedná vzhledem k jejich hlavní podnikatelské činnosti o činnost doplňkovou,

tyto osoby nejsou součástí skupiny, jejíž hlavní podnikatelskou činností je poskytování investičních služeb ve smyslu této směrnice, provádění jakékoliv činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU ani působení jako tvůrce trhu s komoditními deriváty,

tyto osoby nepoužívají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí a

tyto osoby na požádání informují příslušný orgán o důvodech, proč považují svou činnost podle bodů i) a ii) za doplňkovou ke své hlavní podnikatelské činnosti;“

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Komise do 31. července 2021 přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89 za účelem doplnění této směrnice tím, že pro účely odst. 1 písm. j) tohoto článku upřesní kritéria pro určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti.

Tato kritéria zohlední, zda:

a)

je čistá nevypořádaná pomyslná expozice u komoditních derivátů nebo povolenek na emise či jejich derivátů obchodovaných v Unii pro účely vypořádání v hotovosti, s výjimkou komoditních derivátů nebo povolenek na emise či jejich derivátů obchodovaných v obchodním systému, nižší než roční prahová hodnota ve výši 3 miliardy EUR, nebo

b)

je kapitál využitý skupinou, k níž osoba přísluší, určen především na hlavní podnikatelskou činnost skupiny, nebo

c)

rozsah činností uvedených v odst. 1 písm. j) přesahuje celkový rozsah ostatních obchodních činností na úrovni skupiny, či nikoliv.

Činnosti uvedené v tomto odstavci se zvažují na úrovni skupiny.

Z prvků uvedených ve druhém pododstavci tohoto odstavce jsou vyloučeny:

a)

obchody uvnitř skupiny podle článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012, které slouží k řízení likvidity nebo rizik na úrovni celé skupiny;

b)

obchody s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty, které lze objektivně měřit jako deriváty snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo financováním pokladní činnosti;

c)

obchody s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému, pokud splnění této povinnosti vyžadují regulační orgány v souladu s právem Unie nebo vnitrostátními právními a správními předpisy nebo obchodní systémy.“

2)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 se mění takto:

a)

vkládá se nový bod, který zní:

„8a)

„výměnou finančního nástroje“ prodej finančního nástroje a nákup jiného finančního nástroje nebo uplatnění práva provést změnu, pokud jde o existující finanční nástroj;“

b)

vkládá se nový bod, který zní:

„44a)

„doložkou o právu na předčasné splacení“ („make-whole clause“) doložka, jejímž cílem je chránit investora tím, že v případě předčasného splacení dluhopisu je emitent povinen zaplatit investorovi vlastnícímu dluhopis částku, jejíž výše se rovná součtu čisté současné hodnoty výplat zbývajících kuponů očekávaných do doby splatnosti a výše jistiny dluhopisu, který má být splacen;“;

c)

bod 59 se nahrazuje tímto:

„59)

„deriváty zemědělských komodit“ deriváty, které se týkají produktů uvedených v článku 1 a v částech I až XX a XXIV/1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (*1), jakož i produktů uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (*2);“;

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).“;"

d)

vkládá se nový bod, který zní:

„62a)

„elektronickou podobou“ jakýkoliv trvalý nosič dat jiný než papír;“

e)

doplňuje se nový bod, který zní:

„65)

„převážně obchodní skupinou“ každá skupina, jejíž hlavní podnikatelskou činností není poskytování investičních služeb ve smyslu této směrnice nebo výkon jakékoliv činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU ani působení jako tvůrce trhu v souvislosti s komoditními deriváty.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 16a

Výjimka z požadavků na řízení produktů

Na investiční podniky se vztahuje výjimka z požadavků stanovených v čl. 16 odst. 3 druhém až pátém pododstavci a čl. 24 odst. 2, pokud se investiční služba, kterou poskytují, týká dluhopisů, které neobsahují jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení, nebo pokud jsou finanční nástroje nabízeny nebo distribuovány výhradně způsobilým protistranám.“

4)

Článek 24 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Je-li smlouva o nákupu nebo prodeji finančního nástroje uzavřena za použití prostředků pro komunikaci na dálku, což znemožňuje předchozí poskytnutí informací o nákladech a poplatcích, může investiční podnik poskytnout informace o nákladech a poplatcích buď v elektronické podobě, nebo v papírové podobě, pokud to neprofesionální zákazník požaduje, a to bez zbytečného odkladu po uzavření obchodu, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

i)

zákazník souhlasil, že informace obdrží bez zbytečného odkladu po uzavření obchodu;

ii)

investiční podnik dal zákazníkovi možnost odložit uzavření obchodu, dokud zákazník informace neobdrží.

Kromě požadavků třetího pododstavce se od investičního podniku vyžaduje, aby zákazníkovi nabídl možnost obdržet informace o nákladech a poplatcích telefonicky před uzavřením obchodu.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Investiční podniky poskytnou veškeré informace, které mají být poskytnuty podle této směrnice zákazníkům či potenciálním zákazníkům, v elektronické podobě, s výjimkou situací, kdy je zákazníkem či potenciálním zákazníkem neprofesionální zákazník či potenciální neprofesionální zákazník, který požádal o obdržení informací v papírové podobě, v kterémžto případě se tyto informace bezplatně poskytnou v papírové podobě.

Investiční podniky informují neprofesionální zákazníky či potenciální neprofesionální zákazníky o tom, že mají možnost obdržet informace v papírové podobě.

Investiční podniky informují stávající neprofesionální zákazníky, kteří dostávají informace požadované touto směrnicí v papírové podobě, o skutečnosti, že tyto informace obdrží v elektronické podobě, a to alespoň osm týdnů před odesláním daných informací v elektronické podobě. Investiční podniky informují stávající neprofesionální zákazníky, že si mohou zvolit, zda chtějí, aby jim byly informace nadále zasílány v papírové podobě, nebo zda přejdou na informace v elektronické podobě. Investiční podniky rovněž informují stávající neprofesionální zákazníky, že pokud v uvedené lhůtě osmi týdnů nepožádají, aby jim byly informace nadále poskytovány v papírové podobě, dojde k automatickému přechodu na elektronickou podobu. Stávající neprofesionální zákazníky, kteří již dostávají informace požadované touto směrnicí v elektronické podobě, není třeba informovat.“;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„9a.   Členské státy zajistí, aby provádění výzkumu třetími stranami investičním podnikům poskytujícím správu portfolia či jiné investiční nebo doplňkové služby zákazníkům bylo považováno za splňující podmínky stanovené v odstavci 1, pokud:

a)

před poskytnutím služeb provádění transakcí nebo výzkumu byla mezi investičním podnikem a poskytovatelem výzkumu uzavřena dohoda, v níž je stanoveno, která část kombinovaných poplatků nebo společných plateb za poskytování služeb provádění transakcí a výzkumu se vztahuje na výzkum;

b)

investiční podnik informuje své zákazníky o společných platbách za služby provádění transakcí a výzkumu třetím stranám provádějícím výzkum a

c)

výzkum, za který jsou poskytovány kombinované poplatky nebo společná platba, se provádí výlučně ve vztahu k emitentům, kteří po dobu 36 měsíců před před prováděním výzkumu nepřekročili hodnotu tržní kapitalizace ve výši 1 miliardy EUR, vyjádřenou v kotacích na konci roku za účetní období, kdy jsou nebo byli kotováni, nebo vlastním kapitálem za účetní období, kdy nejsou nebo nebyli kotováni.

Pro účely tohoto článku je výzkum třeba chápat tak, že zahrnuje materiál nebo služby výzkumu, které se týkají jednoho nebo více finančních nástrojů nebo jiného aktiva nebo emitentů či potenciálních emitentů finančních nástrojů nebo které natolik úzce souvisí s určitým odvětvím či trhem, že pomáhají utvářet náhledy na finanční nástroje, aktiva nebo emitenty v rámci daného odvětví nebo trhu.

Výzkum zahrnuje také materiál nebo služby, které explicitně či implicitně doporučují nebo navrhují investiční strategii a poskytují odůvodněné stanovisko týkající se současné nebo budoucí hodnoty či ceny finančních nástrojů či aktiv nebo jinak zahrnují analýzy a originální náhledy a dochází k závěrům na základě nových či existujících informací, které by mohly být použity k doplnění informací při tvorbě investiční strategie, byly relevantní a mohly mít přidanou hodnotu pro rozhodnutí investičního podniku činěná jménem zákazníka, kterému je tento výzkum účtován.“

5)

V čl. 25 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při poskytování buď investičního poradenství, nebo správy portfolia, které zahrnují výměnu finančního nástroje, získají investiční podniky nezbytné informace o zákazníkových investicích a provedou analýzu nákladů a přínosů výměny finančních nástrojů. Při poskytování investičního poradenství informují investiční podniky zákazníka o tom, zda jsou přínosy výměny finančních nástrojů větší než náklady spojené s touto výměnou.“

6)

V čl. 27 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Požadavek týkající se pravidelného podávání zpráv veřejnosti stanovený v tomto odstavci se však nepoužije do 28. února 2023. Komise komplexně přezkoumá přiměřenost požadavků na podávání zpráv podle tohoto odstavce a do 28. února 2022 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu.“

7)

V čl. 27 odst. 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komise komplexně přezkoumá přiměřenost požadavků na pravidelné podávání zpráv podle tohoto odstavce a do 28. února 2022 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu.“

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 29a

Služby poskytované profesionálním zákazníkům

1.   Požadavky stanovené v čl. 24 odst. 4 písm. c) se nevztahují na jiné služby poskytované profesionálním zákazníkům než na investiční poradenství a správu portfolia.

2.   Požadavky stanovené v čl. 25 odst. 2 třetím pododstavci a v čl. 25 odst. 6 se nevztahují na služby poskytované profesionálním zákazníkům, pokud tito zákazníci investiční podnik buď v elektronické podobě, nebo v papírové podobě neinformují, že si přejí požívat práv stanovených v těchto ustanoveních.

3.   Členské státy zajistí, aby si investiční podniky vedly záznamy o oznámeních zákazníkům uvedených v odstavci 2.“

9)

V čl. 30 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí, aby investiční podniky s povolením provádět pokyny na účet zákazníka, nebo obchodovat na vlastní účet či přijímat a předávat pokyny měly možnost vyvolat nebo uzavírat obchody se způsobilými protistranami, aniž by musely pro tyto obchody nebo jakékoli doplňující služby s těmito obchody přímo související splňovat povinnosti podle článku 24, s výjimkou odstavce 5a uvedeného článku, a článků 25 a 27 a čl. 28 odst. 1.“

10)

Článek 57 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány podle metodiky výpočtu určené orgánem ESMA v regulačních technických normách přijatých v souladu s odstavcem 3 stanovily a uplatňovaly limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v derivátech zemědělských komodit a v zásadních nebo významných komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách. Komoditní deriváty se považují za zásadní nebo významné, pokud součet všech čistých pozic konečných držitelů pozic představuje objem jejich čistých otevřených pozic a dosahuje průměrně alespoň 300 000 lotů za období jednoho roku. Tyto limity jsou stanoveny na základě všech pozic držených osobou a pozic, které jsou jménem této osoby drženy na úrovni celé skupiny, s cílem:

a)

zabránit zneužívání trhu;

b)

podpořit řádné stanovení cen a podmínky vypořádání, včetně předcházení vytváření pozic narušujících trh, a zejména zajistit sbližování mezi cenami derivátů v měsíci plnění a okamžitými cenami podkladové komodity, aniž je dotčeno určování cen podkladové komodity na trhu.

Limity pozic uvedené v odstavci 1 se nepoužijí na:

a)

pozice držené nefinančním subjektem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu;

b)

pozice držené finančním subjektem, který je součástí převážně obchodní skupiny a jedná jménem nefinančního subjektu této převážně obchodní skupiny, nebo jeho jménem, pokud jsou tyto pozice objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu;

c)

pozice držené finančními a nefinančními protistranami, které jsou objektivně měřitelné jako vyplývající z obchodů, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 4 čtvrtém pododstavci písm. c);

d)

všechny ostatní cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c), které souvisí s komoditou nebo podkladovým aktivem uvedeným v bodě 10 oddílu C přílohy I.

Orgán ESMA vypracuje návrh technických regulačních norem k určení postupu, jakým mohou finanční subjekty, které jsou součástí převážně obchodní skupiny, požádat o výjimku pro zajištění pro pozice držené těmito finančními subjekty, které jsou objektivně měřitelné jako snižující riziko přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů skupiny.

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem k určení postupu, jakým mohou osoby požádat o výjimku pro pozice vyplývající z obchodů provedených za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené ve třetím a čtvrtém pododstavci Komisi do 28. listopadu 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených ve třetím a čtvrtém pododstavci tohoto odstavce postupem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

b)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Orgán ESMA navrhne seznam zásadních nebo významných komoditních derivátů uvedených v odstavci 1 a vypracuje návrhy regulačních technických norem k určení metodiky výpočtu, kterou příslušné orgány mají používat pro stanovení spotových měsíčních limitů pozic a jiných měsíčních limitů pozic pro komoditní deriváty vypořádávané fyzicky a v hotovosti, které jsou založeny na charakteristice daného derivátu.

Při vypracovávání seznamu zásadních nebo významných komoditních derivátů uvedeného v odstavci 1 orgán ESMA zohlední tyto faktory:

a)

počet účastníků trhu;

b)

komoditu sloužící jako podklad daného derivátu.

Při určení metodiky výpočtu uvedené v prvním pododstavci orgán ESMA zohlední tyto faktory:

a)

reálnou nabídku podkladové komodity;

b)

celkovou čistou otevřenou pozici v uvedeném derivátu a celkovou čistou otevřenou pozici v dalších finančních nástrojích se stejnou podkladovou komoditou;

c)

počet a velikost účastníků trhu;

d)

vlastnosti trhu s podkladovou komoditou, včetně modelů výroby, spotřeby a převozu na trh;

e)

vývoj nových komoditních derivátů;

f)

zkušenosti s limity pozic investičních podniků nebo organizátorů trhu provozujících obchodní systém a jiných jurisdikcí.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 28. listopadu 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.   Příslušný orgán stanoví limity pozic pro zásadní nebo významné komoditní deriváty a pro deriváty zemědělských komodit, které jsou obchodovány v obchodních systémech, a to na základě metodiky výpočtu určené v regulačních technických normách přijatých orgánem ESMA v souladu s odstavcem 3. Tyto limity pozic budou zahrnovat ekonomicky rovnocenné OTC smlouvy.

Příslušný orgán přezkoumá limity pozic uvedené v prvním pododstavci, dojde-li k významné změně na trhu včetně významné změny v reálné nabídce nebo v čistých otevřených pozicích, a to na základě vlastního zjištění reálné nabídky a čistých otevřených pozic, a stanoví nové limity pozic v souladu s metodikou výpočtu určenou v regulačních technických normách přijatých Komisí v souladu s odstavcem 3.“;

c)

odstavce 6, 7 a 8 se nahrazují tímto:

„6.   Pokud jsou deriváty zemědělských komodit, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány ve významném množství v obchodních systémech ve více než jedné jurisdikci, nebo pokud jsou zásadní nebo významné komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány v obchodních systémech ve více než jedné jurisdikci, příslušný orgán obchodního systému, v němž je obchodováno největší množství (dále jen „ústřední příslušný orgán“), stanoví jednotný limit pozice, který se použije na veškeré obchodování uvedených derivátů. Ústřední příslušný orgán tento jednotný limit pozice, který má být použit, a jakékoli revize tohoto jednotného limitu pozice konzultuje s příslušnými orgány dalších obchodních systémů, v nichž jsou deriváty zemědělských komodit obchodovány ve významném množství nebo v nichž jsou obchodovány uvedené zásadní nebo významné komoditní deriváty.

Příslušné orgány, které se stanovením jednotného limitu pozice ústředním příslušným orgánem nesouhlasí, uvedou v písemné podobě plné a podrobné odůvodnění toho, proč se domnívají, že nejsou splněny požadavky stanovené odstavcem 1. Orgán ESMA urovná jakýkoli spor mezi příslušnými orgány v souladu se svými pravomocemi podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Příslušné orgány obchodních systémů, v nichž jsou obchodovány ve významném množství deriváty zemědělských komodit, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, nebo zásadní či významné komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, a příslušné orgány držitelů pozice v těchto derivátech vzájemně spolupracují, mimo jiné prostřednictvím vzájemné výměny příslušných údajů s cílem umožnit sledování a vymáhání dodržování tohoto jednotného limitu pozice.

7.   Orgán ESMA alespoň jednou za rok sleduje, jakým způsobem příslušné orgány provedly limity pozic stanovené v souladu s metodikou výpočtu určenou orgánem ESMA podle odstavce 3. Orgán ESMA zároveň zajistí, aby byl jednotný limit pozice účinně uplatňován na deriváty zemědělských komodit a na zásadní nebo významné smlouvy, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, a to bez ohledu na to, kde jsou obchodovány v souladu s odstavcem 6.

8.   Členské státy zajistí, aby investiční podnik nebo organizátor trhu provozující obchodní systém, v němž se obchodují komoditní deriváty, uplatňoval kontroly pro řízení pozic, které zahrnují pravomoci obchodního systému:

a)

sledovat čisté otevřené pozice osob;

b)

získávat od osob informace, včetně veškeré příslušné dokumentace, týkající se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, informace o skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu, a to případně včetně informací o pozicích držených v komoditních derivátech, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky v jiných obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách prostřednictvím členů a účastníků;

c)

požadovat, aby určitá osoba ukončila pozici nebo omezila její velikost, a to dočasně nebo trvale, a jednostranně přijímat opatření k zajištění tohoto ukončení nebo omezení pozice, pokud daná osoba požadavku nevyhoví; a

d)

požadovat, aby osoba dočasně vrátila na trh likviditu za dohodnutou cenu a v dohodnutém objemu s výslovným záměrem zmírnit vlivy velké nebo dominantní pozice.

Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění obsahu kontrol pro řízení pozic, přičemž zohlední charakteristiky dotčených obchodních systémů.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 28. listopadu 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených ve druhém pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

d)

v odstavci 12 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

definice významného množství podle odstavce 6 tohoto článku;“.

11)

Článek 58 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Podávání zpráv o pozicích se nevztahuje na všechny ostatní cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c), které souvisí s komoditou nebo podkladovým aktivem uvedeným v bodě 10 oddílu C přílohy I.“

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zajistí, aby investiční podniky obchodující s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty mimo obchodní systém poskytly ústřednímu příslušnému orgánu uvedenému v čl. 57 odst. 6 nebo – pokud ústřední příslušný orgán neexistuje – příslušnému orgánu obchodního systému, kde jsou obchodovány komoditní deriváty nebo povolenky na emise či jejich deriváty, alespoň jednou denně úplný rozpis svých pozic získaných v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách, a případně v komoditních derivátech nebo povolenkách na emise či jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému, jakož i pozic svých zákazníků a zákazníků jejich zákazníků až po konečného zákazníka, v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 600/2014, a pokud se použije, s článkem 8 nařízení (EU) č. 1227/2011.“

12)

V článku 73 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy vyžadují, aby investiční podniky, organizátoři trhu, schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů povolené v souladu s nařízením (EU) č. 600/2014, které mají výjimku v souladu s čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, úvěrové instituce v souvislosti s investičními službami nebo činnostmi a doplňkovými službami a pobočky podniků ze třetích zemí měli zavedeny vhodné postupy, aby jejich zaměstnanci mohli interně prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu oznamovat potenciální nebo skutečná porušení předpisů.“;

13)

V článku 89 se odstavce 2 až 5 nahrazují tímto:

„2.   Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 2 odst. 4, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci, čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 a čl. 79 odst. 8 je svěřeno Komisi na dobu neurčitou od 2. července 2014.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 2 odst. 4, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci, čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 a čl. 79 odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 2 odst. 4, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhého pododstavce, čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 nebo čl. 79 odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud vůči němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“

14)

V článku 90 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Do 31. prosince 2021 Komise provede přezkum dopadu výjimky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. j), pokud jde o povolenky na emise či jejich deriváty, a tento přezkum případně doprovodí legislativním návrhem na změnu této výjimky. V této souvislosti Komise posoudí obchodování s povolenkami na emise či s jejich deriváty v Unii a ve třetích zemích, dopad výjimky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. j) na ochranu investorů, integritu a transparentnost trhů s povolenkami na emise a s jejich deriváty a také to, zda by měla být přijata opatření v souvislosti s obchodováním, ke kterému dochází v obchodních systémech třetích zemí.“

Článek 2

Změny směrnice (EU) 2019/878

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy do 28. prosince 2020 přijmou a zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s:

a)

ustanoveními této směrnice, v rozsahu, v jakém se týkají úvěrových institucí;

b)

ustanoveními čl. 1 bodů 1 a 9 této směrnice, pokud jde o čl. 2 odst. 5 a 6 a článek 21b směrnice 2013/36/EU, v rozsahu, v jakém se týkají úvěrových institucí a investičních podniků.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tato opatření ode dne 29. prosince 2020. Ustanovení nezbytná pro dosažení souladu se změnami stanovenými v čl. 1 bodě 21 a 29 písm. a), b) a c) této směrnice, pokud jde o článek 84 a čl. 98 odst. 5 a 5a směrnice 2013/36/EU, se však použijí ode dne 28. června 2021 a ustanovení nezbytná pro dosažení souladu se změnami stanovenými v čl. 1 bodech 52 a 53 této směrnice, pokud jde o články 141b, 141c a čl. 142 odst. 1 směrnice 2013/36/EU, se použijí ode dne 1. ledna 2022.

Členské státy přijmou, zveřejní a použijí do 26. června 2021 opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí, pokud se týkají investičních podniků, s výjimkou opatření uvedených v prvním pododstavci písm. b).

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“

Článek 3

Změny směrnice 2013/36/EU

V čl. 94 odst. 2 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazují tímto:

„Za účelem určení pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, jak je uvedeno v čl. 92 odst. 3, s výjimkou pracovníků v investičních podnicích, vypracuje EBA návrhy regulačních technických norem, které stanoví kritéria s cílem vymezit:

a)

manažerskou odpovědnost a kontrolní funkce;

b)

významnou obchodní jednotku a podstatný vliv na rizikový profil obchodní jednotky a

c)

další kategorie pracovníků, kteří nejsou v čl. 92 odst. 3 výslovně uvedeni a jejichž pracovní činnosti mají na rizikový profil instituce srovnatelně podstatný vliv jako pracovníci v kategoriích, které jsou v daném odstavci uvedeny.

EBA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 28. prosince 2019.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010. Pokud jde o regulační technické normy vztahující se na investiční podniky, pravomoc stanovená v čl. 94 odst. 2 této směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 (*3) se nadále použije do 26. června 2021.

Článek 4

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. listopadu 2021. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto opatření.

Členské státy tato opatření použijí od 28. února 2022.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Odchylně od odstavce 1 se změny směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/878 použijí ode dne 28. prosince 2020.

Článek 5

Ustanovení o přezkumu

Do 31. července 2021 přezkoumá Komise na základě výsledků veřejné konzultace, kterou provede, mimo jiné a) fungování struktury trhů s cennými papíry, přičemž zohlední novou ekonomickou realitu po roce 2020, otázky týkající se údajů a kvality údajů v souvislosti se strukturou trhu, a pravidla transparentnosti, včetně otázek týkajících se třetích zemí, b) pravidla pro výzkum, c) pravidla týkající se všech forem plateb poradcům a úrovně jejich odborné kvalifikace, d) řízení produktů, e) podávání zpráv o ztrátě a f) kategorizaci zákazníků. Bude-li to vhodné, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. února 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. C 10, 11.1.2021, s. 30.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2021.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 253).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(10)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

26.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/339

ze dne 25. února 2021,

kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména na čl. 8a odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP (2) Rada rozhodla, že by platnost omezujících opatření v něm stanovených měla být prodloužena do 28. února 2022.

(3)

Je třeba změnit odůvodnění týkající se devíti fyzických a tří právnických osob zařazených na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006. . U všech fyzických osob zařazených do uvedené přílohy by mělo být doplněno datum zařazení na seznam.

(4)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 2 odst. 1

A.   Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1

 

Jméno (angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Jméno

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Funkce: někdejší ministr vnitra; někdejší velitel bezpečnostní služby prezidenta

Datum narození: 7. 2. 1956

Místo narození: Smolensk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Nepodnikl žádné kroky v zájmu vyšetření případů neobjasněného zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Někdejší ministr vnitra a rovněž někdejší velitel bezpečnostní služby prezidenta. Jako ministr vnitra byl až do svého odchodu do důchodu ze zdravotních důvodů dne 6. dubna 2009 odpovědný za potlačování pokojných demonstrací. Od úřadu prezidenta získal rezidenci ve čtvrti Drozdy v Minsku, v níž žijí nomenklaturní kádry. V říjnu 2014 mu prezident Lukašenko udělil Řád „Za zásluhy“ III. stupně.

24. 9. 2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Funkce: někdejší velitel zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR)

Datum narození: 1966

Místo narození: Vitebsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Adresa: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bělorusko

Pohlaví: muž

Klíčová osoba v případech neobjasněného zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Někdejší velitel zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR) při ministerstvu vnitra.

Podnikatel, čestný předseda Sdružení veteránů zvláštních sil ministerstva vnitra

24. 9. 2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Funkce: vedoucí Ředitelství správy majetku prezidenta Běloruska; někdejší ministr vnitra

Datum narození: 26. 5. 1958

Místo narození: Soltaniški, Hrodenská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

adresa: Belarus President Property Management Directorate, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Bělorusko

Pohlaví: muž

Vedoucí Ředitelství správy majetku prezidenta Běloruska. Odpovědný za neobjasněná zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Někdejší tajemník bezpečnostní rady. Šejman je nadále zvláštním asistentem/poradcem prezidenta.

24. 9. 2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Funkce: někdejší ministr vnitra; někdejší zástupce vedoucího úřadu prezidenta

Datum narození: 5. 8. 1946

Místo narození: Onor, Sachalinská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

adresa: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bělorusko

Pohlaví: muž

Zorganizoval neobjasněná zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Někdejší ministr cestovního ruchu a sportu, někdejší ministr vnitra a někdejší zástupce vedoucího úřadu prezidenta.

24. 9. 2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Funkce: někdejší ministr vnitra, generálporučík milicí (policejní složky), poradce prezidenta Běloruské republiky – inspektor Hrodenské oblasti

Datum narození: 21. 6. 1966

Místo narození: Ordžonikidze, bývalý SSSR (nyní Vladikavkaz, Ruská federace)

Pohlaví: muž

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce ministra vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako poradce běloruského prezidenta – inspektor pro Hrodenskou oblast.

2. 10. 2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Funkce: někdejší první náměstek ministra vnitra

náměstek ministra vnitra – náčelník trestních milicí, plukovník milicí (policejní složky)

Datum narození: 14. 2. 1975

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce prvního náměstka ministra vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako náměstek ministra vnitra. Nadále zastává funkci náčelníka trestních milicí.

2. 10. 2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Funkce: někdejší ministr vnitra, generálporučík milicí (policejní složky);

poradce prezidenta Běloruské republiky – inspektor Minské oblasti

Datum narození: 29. 4. 1965

Místo narození: Větkajský rajón, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce náměstka ministra vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako poradce běloruského prezidenta – inspektor Minské oblasti.

2. 10. 2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Funkce: náměstek ministra vnitra, generálmajor milicí (policejní složky)

Datum narození: 21. 9. 1966

Místo narození: Jasynuvata, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce náměstka ministra na ministerstvu vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

2. 10. 2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Funkce: někdejší náměstek ministra vnitra, někdejší velitel vnitřních vojsk

první náměstek ministra vnitra, velitel policie pro veřejnou bezpečnost, generálmajor milicí (policejní složky)

Datum narození: 17. 4. 1976

Místo narození: Slonim, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší vedoucí funkce náměstka ministra vnitra a velitele vnitřních vojsk ministerstva vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra, především vnitřními vojsky pod jeho velením, po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako první náměstek ministra vnitra a velitel policie pro veřejnou bezpečnost.

2. 10. 2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Funkce: zástupce velitele vnitřních vojsk

Datum narození: 18. 3. 1967

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce zástupce velitele vnitřních vojsk ministerstva vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra, především vnitřními vojsky pod jeho velením, po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

2. 10. 2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Funkce: velitel zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR), podplukovník

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR) při ministerstvu vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami SOBR po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

2. 10. 2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Funkce: vedoucí odboru bezpečnosti, ministerstvo vnitra

Datum narození: 14. 10. 1975

Místo narození: obec Rublevsk, Krugljanský okres, Mohylevská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vysoké funkce vedoucího odboru bezpečnosti ministerstva vnitra je zapojen do represí a zastrašování vedených silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

2. 10. 2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Funkce: velitel složek OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) v rámci výkonné rady města Minsku

Datum narození: 1. 6. 1972

Místo narození: obec Gorodilovo, Minská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele složek OMON v Minsku je odpovědný za represe a zastrašování vedené v Minsku složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

2. 10. 2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Funkce: někdejší ředitel vrchního ředitelství pro vnitřní věci v rámci výkonné rady města Minsku

ministr vnitra, generálmajor milicí (policejní složky)

Datum narození: 5. 5. 1975

Místo narození: obec Malinovka, Mohylevská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce ředitele vrchního ředitelství pro vnitřní věci v rámci výkonné rady města Minsku je odpovědný za represe a zastrašování vedené policejními složkami po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako ministr vnitra.

2. 10. 2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Funkce: někdejší velitel policejního oddělení v Moskevském rajónu, Minsk

zástupce velitele policejního oddělení města Minsku, velitel kriminální policie

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce velitele policejního oddělení v Moskevském rajónu Minsku je odpovědný za represe a zastrašování vedené v tomto rajónu proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

Nadále aktivně působí v Lukašenkově režimu jako zástupce velitele policejního oddělení města Minsku a velitel kriminální policie

2. 10. 2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Funkce: první náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v Moskevském rajónu, Minsk; velitel kriminální policie

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce prvního náměstka vedoucího odboru pro vnitřní věci v Moskevském rajónu Minsku a jako velitel kriminální policie je odpovědný za represe a zastrašování vedené v tomto rajónu proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

2. 10. 2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Funkce: náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v Moskevském rajónu, Minsk; velitel policie pro veřejnou bezpečnost

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce náměstka vedoucího odboru pro vnitřní věci v Moskevském rajónu Minsku a jako velitel kriminální policie je odpovědný za represe a zastrašování vedené v tomto rajónu proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

2. 10. 2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Funkce: vedoucí odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti

Datum narození: 24. 3. 1975

Místo narození: Mohylev, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti je odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

2. 10. 2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Funkce: první náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti; velitel kriminální policie

Datum narození: 26. 7. 1977

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce prvního náměstka vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti a jako velitel kriminální policie je odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

2. 10. 2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Funkce: náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti; velitel policie pro veřejnou bezpečnost

Datum narození: 26. 1. 1972

Místo narození: Homel, Homelská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce náměstka vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti a jako velitel policie pro veřejnou bezpečnost je odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

2. 10. 2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Funkce: vedoucí odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Brestské oblasti; generálmajor milicí (policejní složky)

Datum narození: 22. 12. 1971

Místo narození: Kapyl, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Brestské oblasti a jako generálmajor milicí je odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

2. 10. 2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Funkce: velitel oddílu OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) ve Vitebsku

Datum narození: 20. 9. 1975

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele složek OMON ve Vitebsku je odpovědný za represe a zastrašování vedené ve Vitebsku složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi.

2. 10. 2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Funkce: velitel oddílu OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) v Homelu

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele složek OMON v Homelu je odpovědný za represe a zastrašování vedené v Homelu složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi.

2. 10. 2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Funkce: velitel oddílu OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) v Brestu, podplukovník

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele složek OMON v Brestu je odpovědný za represe a zastrašování vedené v Brestu složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi.

2. 10. 2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Funkce: vedoucí odboru pro nápravná zařízení, ministerstvo vnitra; generálmajor milicí (policejní složky)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce vedoucího odboru pro nápravná zařízení, pod nějž spadají i vazební zařízení ministerstva vnitra, je odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 ve vazebních zařízeních vystaveni zadržení občané, jakož i za obecně brutální zásahy proti pokojným demonstrujícím.

2. 10. 2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Funkce: ředitel vazebního zařízení Akrestina, Minsk

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce ředitele vazebního zařízení Akrestina v Minsku je odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří byli v tomto vazebním zařízení zadržováni.

2. 10. 2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Funkce: někdejší předseda Výboru státní bezpečnosti (KGB);

někdejší tajemník bezpečnostní rady;

poradce prezidenta Běloruské republiky – inspektor Brestské oblasti

Datum narození: 19. 6. 1964

Místo narození: Radostovo, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce předsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) byl odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako poradce běloruského prezidenta – inspektor Brestské oblasti.

2. 10. 2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Funkce: první místopředseda Výboru státní bezpečnosti (KGB)

Datum narození: 1972

Místo narození: Borisov, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce prvního místopředsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) je odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

2. 10. 2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Funkce: místopředseda Výboru státní bezpečnosti (KGB)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) je odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

2. 10. 2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

místopředseda Výboru státní bezpečnosti (KGB)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) je odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

2. 10. 2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Funkce: místopředseda Výboru státní bezpečnosti (KGB)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) je odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

2. 10. 2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Aleksander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Funkce: někdejší nejvyšší státní zástupce Běloruské republiky

velvyslanec Běloruské republiky v Arménii

Datum narození: 11. 7. 1960

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce nejvyššího státního zástupce je odpovědný za časté používání trestního stíhání coby prostředku, jak před prezidentskými volbami v roce 2020 diskvalifikovat opoziční kandidáty a jak občanům zabránit v tom, aby se připojili ke koordinační radě sestavené opozicí s cílem zpochybnit výsledky voleb.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako velvyslanec Běloruska v Arménii.

2. 10. 2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Funkce: předsedkyně ústřední volební komise

Datum narození: 29. 1. 1953

Místo narození: Slutsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Jako předsedkyně ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její vedení zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Funkce: místopředseda ústřední volební komise

Datum narození: 30. 10. 1964

Místo narození: Kolomyja, Ivano-frankivská oblast, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Jako místopředseda ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její vedení zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Funkce: tajemnice ústřední volební komise

Datum narození: 1. 7. 1971

Pohlaví: žena

Jako tajemnice ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její vedení zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Funkce: člen ústřední volební komise

Datum narození: 10. 10. 1975

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Funkce: členka ústřední volební komise

Datum narození: 1976

Pohlaví: žena

Jako členka kolegia ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Funkce: člen ústřední volební komise

Datum narození: 3. 1. 1969

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Funkce: členka ústřední volební komise

Datum narození: 6. 8. 1959

Místo narození: Podilsk, Oděská oblast, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: žena

Jako členka kolegia ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Funkce: člen ústřední volební komise

Datum narození: 21. 7. 1957

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Funkce: člen ústřední volební komise

Datum narození: 19. 2. 1979

Místo narození: Ljuban, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Funkce: členka ústřední volební komise

Datum narození: 26. 9. 1970

Pohlaví: žena

Jako členka kolegia ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Funkce: člen ústřední volební komise

Datum narození: 16. 8. 1972

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Funkce: členka ústřední volební komise

Datum narození: 2. 11. 1976

Místo narození: Žlobin, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Jako členka kolegia ústřední volební komise je odpovědná za pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

2. 10. 2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Funkce: prezident Běloruské republiky

Datum narození: 30. 8. 1954

Místo narození: Kopys, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu funkce prezidenta Běloruské republiky, kterému jsou podřízeny státní orgány, je odpovědný za násilné represe vykonávané státním aparátem před prezidentskými volbami v roce 2020 i v období po nich, zejména pak za zamítnutí volební účasti klíčových opozičních kandidátů, svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi, jakož i za zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

6. 11. 2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Funkce: poradce prezidenta v otázkách národní bezpečnosti; člen bezpečnostní rady

Datum narození: 28. 11. 1975

Místo narození: Mohylev, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu funkce poradce prezidenta v otázkách národní bezpečnosti a člena bezpečnostní rady, jakož i z titulu neformální pozice, v rámci níž vykonává dozor nad běloruskými bezpečnostními silami, je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

6. 11. 2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Funkce: personální vedoucí prezidentské kanceláře

Datum narození: 14. 1. 1963

Místo narození: Stolica, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu funkce personálního vedoucího prezidentské kanceláře je úzce spjat s prezidentem a je odpovědný za zabezpečení provádění prezidentských pravomocí v oblasti vnitřní i zahraniční politiky. Podporuje tak Lukašenkův režim, včetně represí a zastrašování vykonávaných státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020.

6. 11. 2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Funkce: předseda Výboru státní bezpečnosti (KGB); někdejší předseda Výboru pro státní kontrolu

Datum narození: 8. 9. 1966

Místo narození: Privalka, Hrodenská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce předsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) a své dřívější funkce předsedy Výboru pro státní kontrolu je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

6. 11. 2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Funkce: ředitel sekce ochrany práva a pořádku a prevence na ministerstvu vnitra

Datum narození: 29. 5. 1964

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce ředitele sekce ochrany práva a pořádku a prevence na ministerstvu vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

6. 11. 2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Funkce: předseda vyšetřovacího výboru

Datum narození: 25. 3. 1970

Místo narození: Cierabličy, Brestská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce předsedy vyšetřovacího výboru je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané tímto výborem po prezidentských volbách v roce 2020, zejména prostřednictvím vyšetřování vedených proti koordinační radě a proti pokojným demonstrantům.

6. 11. 2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Funkce: někdejší první místopředseda vyšetřovacího výboru; nyní předseda státního výboru pro forenzní vědy

Datum narození: 7. 9. 1973

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší vedoucí funkce prvního místopředsedy vyšetřovacího výboru je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané tímto výborem po prezidentských volbách v roce 2020, zejména prostřednictvím vyšetřování vedených proti koordinační radě a proti pokojným demonstrantům.

6. 11. 2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Funkce: místopředseda vyšetřovacího výboru

Datum narození: 17. 7. 1974

Místo narození: Rečyca, Homelská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy vyšetřovacího výboru je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané tímto výborem po prezidentských volbách v roce 2020, zejména prostřednictvím vyšetřování vedených proti koordinační radě a proti pokojným demonstrantům.

6. 11. 2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Funkce: místopředseda vyšetřovacího výboru

Datum narození: 1. 8. 1973

Místo narození: Brest, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy vyšetřovacího výboru je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané tímto výborem po prezidentských volbách v roce 2020, zejména prostřednictvím vyšetřování vedených proti koordinační radě a proti pokojným demonstrantům.

6. 11. 2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Funkce: vedoucí operačně-analytického střediska

Datum narození: 1. 8. 1971

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce vedoucího operačně-analytického střediska je úzce spjat s prezidentem a je odpovědný za represe vůči občanské společnosti, zejména prostřednictvím přerušení připojení k telekomunikačním sítím jako nástroje represe vůči občanské společnosti, pokojným demonstrantům a novinářům.

6. 11. 2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Funkce: náměstek ministra pro informace

Datum narození: 10. 7. 1972

Místo narození: Košelevo, Hrodenská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce náměstka ministra pro informace je odpovědný za represe vůči občanské společnosti, zejména prostřednictvím rozhodnutí ministerstva pro informace zablokovat přístup k nezávislým internetovým stránkám a omezit přístup k internetu v Bělorusku po prezidentských volbách v roce 2020 jako nástroje represe vůči občanské společnosti, pokojným demonstrantům a novinářům.

6. 11. 2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Funkce: tisková tajemnice běloruského prezidenta

Datum narození: 16. 2. 1984

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

rodné příjmení: Kirsanova (RU: Кирсанова) nebo Seljun (RU: Селюн)

Pohlaví: žena

Z titulu funkce tiskové tajemnice běloruského prezidenta je úzce spjatá s prezidentem a je odpovědná za koordinaci mediálních činností prezidenta, včetně přípravy prohlášení a organizace veřejných vystoupení. Podporuje tak Lukašenkův režim, včetně represí a zastrašování vykonávaných státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020. Svými veřejnými prohlášeními, která učinila po prezidentských volbách v roce 2020 a v nichž obhajovala prezidenta a kritizovala opoziční aktivisty i pokojné demonstranty, přispěla k závažnému narušení demokracie a právního státu v Bělorusku.

6. 11. 2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Funkce: vedoucí zásahové jednotky Alfa

Datum narození: 21. 8. 1975

Pohlaví: muž

Z titulu své řídící funkce v zásahové jednotce Alfa je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané touto jednotkou po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

6. 11. 2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Funkce: někdejší státní tajemník bezpečnostní rady

velvyslanec Běloruské republiky v Ázerbájdžánu

Datum narození: 25. 6. 1967

Místo narození: Revjaki, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své někdejší funkce státního tajemníka bezpečnostní rady je úzce spjat s prezidentem a je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako velvyslanec Běloruska v Ázerbájdžánu.

6. 11. 2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Funkce: předseda Ústavního soudu Běloruské republiky

Datum narození: 18. 10. 1954

Místo narození: Minská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Jakožto předseda Ústavního soudu je odpovědný za rozhodnutí Ústavního soudu přijaté dne 25. srpna 2020, které legitimizovalo výsledky podvodných voleb. Podporoval a usnadňoval tak represivní akce a zastrašování vykonávané státním aparátem proti pokojným demonstrantům a novinářům a je proto odpovědný za závažné narušení demokracie a právního státu v Bělorusku.

6. 11. 2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Funkce: místopředseda vlády, někdejší předseda výkonné rady města Minsku

Datum narození: 19. 7. 1962

Místo narození: Zavojť, Naraŭljanský okres, Homelská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své dřívější vedoucí funkce předsedy výkonné rady města Minsku byl odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené po prezidentských volbách v roce 2020 místním aparátem v Minsku pod jeho dohledem, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim. Učinil řadu veřejných prohlášení, v nichž kritizoval mírové protesty probíhající v Bělorusku.

Z titulu své současné vedoucí funkce místopředsedy vlády nadále podporuje Lukašenkův režim.

17. 12. 2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Funkce: ředitel běloruské státní televize a rozhlasu, ředitel společnosti Belteleradio

Datum narození: 20. 1. 1977

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své současné funkce ředitele běloruské státní televize a rozhlasu nese odpovědnost za šíření státní propagandy ve veřejných sdělovacích prostředcích a nepřetržitě podporuje Lukašenkův režim. Mimo jiné využívá média na podporu setrvání prezidenta ve funkci navzdory zfalšovaným prezidentským volbám, které proběhly dne 9. srpna 2020, a následným opakovaným násilným zásahům proti pokojným a legitimním demonstrantům.

Eismont učinil veřejné prohlášení, v nichž kritizoval pokojné demonstranty a odmítl poskytnout mediální pokrytí protestů. Propustil také stávkující zaměstnance společnosti Belteleradio, již řídí, čímž je odpovědný za porušování lidských práv.

17. 12. 2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Funkce: guvernér Hrodenské oblasti, někdejší ministr zdravotnictví

Datum narození: 30. 11. 1973

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své dřívější vedoucí funkce ministra zdravotnictví je odpovědný za využívání služeb zdravotní péče k represi pokojných demonstrantů – například demonstranty, kteří vyžadovali zdravotní péči, nepřevážely sanitky do nemocnic, ale do izolace. Učinil řadu veřejných prohlášení, v nichž kritizoval pokojné protesty probíhající v Bělorusku, přičemž v jednom případě obvinil jednoho z demonstrantů, že byl pod vlivem alkoholu.

Z titulu své současné vedoucí funkce guvernéra Hrodenské oblasti nadále podporuje Lukašenkův režim.

17. 12. 2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Funkce: předsedkyně Rady republiky Národního shromáždění Běloruska

Datum narození: 25. 9. 1960

Místo narození: Polack, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Z titulu své současné vedoucí funkce předsedkyně Rady republiky Národního shromáždění Běloruska je odpovědná za podporu rozhodnutí prezidenta v oblasti vnitřní politiky. Nese odpovědnost za organizaci podvodných voleb, které proběhly dne 9. srpna 2020. Učinila veřejná prohlášení, v nichž obhajovala brutální zásah bezpečnostních složek proti pokojným demonstrantům.

17. 12. 2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Funkce: první náměstek ministra pro informace

Datum narození: 30. 5. 1972

Místo narození: Baranavičy, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce prvního náměstka ministra pro informace je odpovědný za represe vůči občanské společnosti, zejména prostřednictvím rozhodnutí ministerstva pro informace zablokovat přístup k nezávislým internetovým stránkám a omezit přístup k internetu v Bělorusku po prezidentských volbách v roce 2020 jako nástroje represe vůči občanské společnosti, pokojným demonstrantům a novinářům.

17. 12. 2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Funkce: ministr pro informace

Datum narození: 31. 10. 1972

Místo narození: Stolin, Brestská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce ministra pro informace je odpovědný za represe vůči občanské společnosti, zejména prostřednictvím rozhodnutí ministerstva pro informace zablokovat přístup k nezávislým internetovým stránkám a omezit přístup k internetu v Bělorusku po prezidentských volbách v roce 2020 jako nástroje represe vůči občanské společnosti, pokojným demonstrantům a novinářům.

17. 12. 2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Funkce: nejvyšší státní zástupce Běloruska

Datum narození: 21. 4. 1973

Místo narození: Gluškavičy, Homelská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce nejvyššího státního zástupce je odpovědný za probíhající represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici, zejména prostřednictvím zahájení řady trestních řízení proti pokojným demonstrantům, vůdcům opozice a novinářům po prezidentských volbách v roce 2020. Učinil také veřejná prohlášení, v nichž účastníkům „nepovolených shromáždění“ vyhrožoval potrestáním.

17. 12. 2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Funkce: zástupce ředitele Ředitelství správy majetku prezidenta Běloruska

Datum narození: 8. 1. 1977

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce zástupce ředitele Ředitelství správy majetku prezidenta Běloruska dohlíží na fungování řady podniků. Úřad pod jeho vedením poskytuje představitelům orgánů státního aparátu finanční, materiální a technickou, sociální a zdravotní podporu, jakož i podporu pro domácnosti. Je úzce spjat s prezidentem a nadále podporuje Lukašenkův režim.

17. 12. 2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Funkce: náčelník štábu a první zástupce velitele vnitřních vojsk ministerstva vnitra

Datum narození: 30. 9. 1968

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce prvního zástupce velitele vnitřních vojsk ministerstva vnitra je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené vnitřními vojsky pod jeho velením po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

17. 12. 2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Funkce: vedoucí inspektor pro zvláštní záležitosti na oddělení finančního vyšetřování při Výboru pro státní kontrolu

Datum narození: 8. 6. 1990

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce vedoucího inspektora pro zvláštní záležitosti na oddělení finančního vyšetřování při Výboru pro státní kontrolu je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména zahájení vyšetřování vůdců opozice a aktivistů.

17. 12. 2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Funkce: vedoucí útvaru prevence v sekci prosazování práva a prevence při policii pro veřejnou bezpečnost v rámci ministerstva vnitra

Datum narození: 1. 1. 1979

Místo narození: Minská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce vedoucího útvaru prevence v sekci prosazování práva a prevence při policii pro veřejnou bezpečnost v rámci ministerstva vnitra je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené policejními silami po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

17. 12. 2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Funkce: plukovník policie, zástupce ředitele sekce prosazování práva a prevence a vedoucí útvaru prosazování práva v rámci ministerstva vnitra

Datum narození: 3. 10. 1974

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce plukovníka policie a zástupce ředitele sekce prosazování práva a prevence a vedoucí útvaru prosazování práva v rámci ministerstva vnitra je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené policejními silami po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

17. 12. 2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Aleksander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Funkce: předseda výkonné rady Minské oblasti

Datum narození: 2. 7. 1975

Místo narození: Navahrudak, Hrodenská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce předsedy výkonné rady Minské oblasti je odpovědný za dohled nad místní správou včetně řady výborů. Je tudíž podporovatelem Lukašenkova režimu.

17. 12. 2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Funkce: zástupce vedoucího oddělení pro masové akce hlavní správy vnitřních věcí (GUVD) při výkonné radě města Minsku

Datum narození: 26. 7. 1977

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce zástupce vedoucího oddělení pro masové akce hlavní správy vnitřních věcí (GUVD) při výkonné radě města Minsku je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené místním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Je zdokumentována jeho osobní účast na nezákonném zadržování pokojných demonstrantů.

17. 12. 2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Funkce: zástupce náčelníka policie pro veřejnou bezpečnost v Hrodně

Datum narození: 5. 3. 1976

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce zástupce velitele policie pro veřejnou bezpečnost v Hrodně je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené místními policejními silami pod jeho velením po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Podle svědků osobně dohlížel na nezákonné zadržování pokojných demonstrantů.

17. 12. 2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Funkce: plukovník policie, náčelník policejního oddělení v Sovětském rajónu v Minsku

Datum narození: 23. 7. 1979

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce náčelníka policejního oddělení v Sovětském rajónu v Minsku je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené místními policejními silami pod jeho velením po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Podle svědků osobně dohlížel na mučení nezákonně zadržovaných demonstrantů a účastnil se ho.

17. 12. 2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Funkce: podplukovník policie, vedoucí policejního oddělení v Maladzečně

Datum narození: 31. 10. 1980

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce vedoucího policejního oddělení v Maladzečně je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené místními policejními silami pod jeho velením po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Podle svědků osobně dohlížel na bití neoprávněně zadržovaných demonstrantů. Opakovaně se také hanlivě vyjádřil o demonstrantech ve sdělovacích prostředcích.

17. 12. 2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Funkce: zástupce vedoucího policejního oddělení v Sovětském rajónu v Minsku; velitel policie pro veřejnou bezpečnost

Datum narození: 27. 1. 1971

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce zástupce vedoucího policejního oddělení v Sovětském rajónu v Minsku a velitele policie pro veřejnou bezpečnost je odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené místními policejními silami pod jeho velením po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

Podle svědků osobně dohlížel na zadržování pokojných demonstrantů a bití neoprávněně zadržovaných osob.

17. 12. 2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Aleksander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Funkce: předseda soudu Moskevského rajónu v Minsku

Datum narození: 16. 5. 1988

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce předsedy soudu Moskevského rajónu v Minsku je odpovědný za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům. Během soudních řízení vedených pod jeho dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu a byly využívány výpovědi falešných svědků.

Hrál důležitou úlohu při pokutování a zadržování demonstrantů, novinářů a vůdců opozice po prezidentských volbách v roce 2020.

Je tudíž odpovědný za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Funkce: soudce soudu Sovětského rajónu v Homelu

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce soudce soudu Sovětského rajónu v Homelu je odpovědný za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, aktivistům a demonstrantům. Během soudních řízení vedených pod jeho dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědný za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Funkce: soudkyně soudu Leninského rajónu v Mohylevu

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně soudu Leninského rajónu v Mohylevu je odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům, zahrnujících zejména odsouzení Sjarheje Cichanouského – opozičního aktivisty a manžela prezidentské kandidátky Svjatlany Cichanouské. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Funkce: soudkyně soudu Centrálního rajónu v Minsku

Datum narození: 27. 2. 1974

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně soudu Centrálního rajónu v Minsku je odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům, zahrnujících zejména odsouzení Sergeje Dyleuského – člena Koordinační rady a vůdce stávkového výboru. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Funkce: soudkyně soudu Okťabrského rajónu v Minsku

Datum narození: 9. 4. 1990

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně soudu Okťabrského rajónu v Minsku je odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Funkce: soudkyně soudu Partyzánského rajónu v Minsku

Datum narození: 2. 12. 1979

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně soudu Partyzánského rajónu v Minsku je odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům, zahrnujících zejména odsouzení vůdkyně Koordinační rady Maryje Kalesnikavové. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Funkce: soudkyně soudu Sovětského rajónu v Minsku

Datum narození: 11. 9. 1965

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně soudu Sovětského rajónu v Minsku je odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Funkce: soudkyně soudu Centrálního rajónu v Minsku

Datum narození: 14. 1. 1984

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně soudu Centrálního rajónu v Minsku je odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům, zahrnujících zejména odsouzení opozičního prezidentského kandidáta Viktara Babaryky. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Funkce: soudkyně soudu Zavodzkého rajónu v Minsku

Datum narození: 26. 11. 1974

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce soudkyně soudu Zavodzkého rajónu v Minsku je odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla údajně porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za porušování lidských práv, oslabování právního státu, jakož i za přispění k represím vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Funkce: podnikatel, vlastník holdingové společnosti Amkodor

Datum narození: 12. 1. 1959

Místo narození: Bolšoje Babino, Oršský rajón, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Je jedním z předních podnikatelů působících v Bělorusku s obchodními zájmy v odvětví stavebnictví, strojírenství, zemědělství, jakož i v dalších odvětvích.

Podle dostupných informací je jednou z osob, která měla během Lukašenkova prezidentského mandátu největší prospěch z privatizace. Je také členem předsednictva veřejného sdružení „Belaja Rus“ (Bílá Rus), které podporuje Alexandra Lukašenka, a členem Rady pro rozvoj podnikání Běloruské republiky.

Má tak prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

V červenci 2020 ve svých veřejných komentářích odsoudil opoziční protesty v Bělorusku, čímž přispěl k represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Funkce: podnikatel, spoluvlastník skupiny Bremino

Datum narození: 4. 5. 1963

Místo narození: bývalá Ukrajinská SSR (dnes Ukrajina)

Pohlaví: muž

Je jedním z předních podnikatelů působících v Bělorusku s obchodními zájmy v odvětví ropy, přepravy uhlí, bankovnictví, jakož i v dalších odvětvích.

Je spoluvlastníkem skupiny Bremino – společnosti, která měla prospěch z daňových úlev a jiných forem podpory ze strany běloruské státní správy.

Má tak prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

17. 12. 2020

B.   Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1

 

Název

angl. přepis z běloruštiny

angl. přepis z ruštiny

Název

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

adresa: Nezavisimosti ave., 86-B Minsk, Bělorusko

internetové stránky: https://bte.by/

E-mail: mail@bte.by

Beltechexport je soukromý subjekt, který vyváží zbraně a vojenské vybavení vyrobené ve státem vlastněných běloruských společnostech do zemí v Africe, Jižní Americe, Asii a na Blízkém východě. Beltechexport je úzce spjat s ministerstvem obrany Běloruska.

Beltechexport tak má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim a podporuje jej tím, že poskytuje výhody prezidentské kanceláři.

17. 12. 2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

adresa: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Bělorusko

Registrační číslo: Dana Astra: 191295361

internetové stránky: https://dana-holdings.com/ https://dana-holdings.com/

E-mail: PR@bir.by

Tel.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

Společnost Dana Holdings/Dana Astra je jedním z hlavních realitních developerů a stavebních podniků v Bělorusku. Společnost získala pozemky na výstavbu několika rozsáhlých bytových komplexů a obchodních center.

Vlastníci společnosti Dana Holdings/Dana Astra udržují úzké vztahy s prezidentem Lukašenkem. Prezidentova snacha Lilija Lukašenková zastávala ve společnosti vysokou funkci.

Společnost Dana Holdings/Dana Astra tak má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim a podporuje jej.

17. 12. 2020

3.

GHU – Main Economic Department of the Belarus President Property Management Directorate

Главное хозяйственное управление

adresa: Miasnikova str. 37, Minsk, Bělorusko

internetové stránky: http://ghu.by

E-mail: ghu@ghu.by

Hlavní hospodářská správa (GHU) Ředitelství správy majetku prezidenta Běloruska je největším subjektem působícím na trhu s nebytovými nemovitostmi v Běloruské republice a zajišťuje dohled nad řadou společností.

Prezident Lukašenko požádal Viktora Šejmana, vedoucího Ředitelství správy majetku prezidenta Běloruska, který vykonává přímou kontrolu nad GHU, aby dohlížel na bezpečnost prezidentských voleb v roce 2020.

GHU tak má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim a podporuje jej.

17. 12. 2020

4.

LLC SYNESIS

ООО "Синезис"

adresa:,Platonova 20B, 220005 Minsk, Bělorusko; Mantulinskaja 24, Moskva 123100, Rusko.

registrační číslo (УНН/ИНН): 190950894 (Bělorusko); 7704734000/770301001 (Rusko).

internetové stránky: https://synesis.partners https://synesis-group.com/

Tel.: +375 17 240-36-50

E-mail: s@synesis.by

Společnost LLC Synesis poskytuje běloruským orgánům platformu pro účely sledování, která dokáže prohledávat a analyzovat videozáznamy a používat software pro rozpoznávání obličeje, čímž společnost nese odpovědnost za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici ze strany státního aparátu v Bělorusku.

Zaměstnanci společnosti Synesis mají zakázáno komunikovat v běloruštině, společnost tak podporuje diskriminaci na základě jazyka – politiku Lukašenkova režimu.

Mezi uživatele systému vytvořeného společností Synesis patří běloruský Výbor státní bezpečnosti (KGB) a ministerstvo vnitra. Společnost tak má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim a podporuje jej.

Generální ředitel společnosti Synesis Alexandr Šatrov veřejně kritizoval osoby protestující proti Lukašenkovu režimu a relativizoval nedostatečnou demokracii v Bělorusku.

17. 12. 2020

5.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

adresa:.Nezavisimosti ave. 115, 220114 Minsk, Bělorusko

Tel.:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

E-mailová adresa: marketing@agat-emz.by

internetové stránky: https://agat-emz.by/

Společnost AGAT Electromechanical Plant OJSC je součástí Státního úřadu vojenského průmyslu Běloruské republiky (také znám jako SAMI nebo Státní výbor pro vojenský průmysl), který je odpovědný za provádění vojensko-technické politiky státu a podléhá Radě ministrů a prezidentovi Běloruska. Společnost AGAT Electromechanical Plant OJSC tak má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim a podporuje jej.

Společnost vyrábí „Rubež“ – bariérový systém určený pro potlačování nepokojů. Rubež byl použit proti pokojným demonstracím po prezidentských volbách konaných dne 9. srpna 2020, čímž společnost nese odpovědnost za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

internetové stránky: 140zavod.org

Společnost 140 Repair Plant je součástí Státního úřadu vojenského průmyslu Běloruské republiky (také znám jako SAMI nebo Státní výbor pro vojenský průmysl), který je odpovědný za provádění vojensko-technické politiky státu a podléhá Radě ministrů a prezidentovi Běloruska. Společnost 140 Repair Plant tak má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim a podporuje jej.

Společnost vyrábí přepravní a obrněná vozidla, která byla použita proti pokojným demonstracím po prezidentských volbách konaných dne 9. srpna 2020, čímž společnost nese odpovědnost za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17. 12. 2020

7.

MZKT (VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

internetové stránky: www.mzkt.by

Společnost MZKT (také známa jako VOLAT) je součástí Státního úřadu vojenského průmyslu Běloruské republiky (také znám jako SAMI nebo Státní výbor pro vojenský průmysl), který je odpovědný za provádění vojensko-technické politiky státu a podléhá Radě ministrů a prezidentovi Běloruska. Společnost MZKT (také známa jako VOLAT) tak má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim a podporuje jej.

Zaměstnanci společnosti MZKT, kteří protestovali během návštěvy prezidenta Lukašenka ve výrobním podniku a po prezidentských volbách v roce 2020 stávkovali, byli propuštěni, čímž společnost nese odpovědnost za porušování lidských práv.

17. 12. 2020


26.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/62


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/340

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 a (EU) 2019/2018, pokud jde o požadavky na označování elektronických displejů, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů, myček na nádobí pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (1), a zejména na čl. 11 odst. 5 a článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/1369 zmocňuje Komisi k přijetí aktů v přenesené pravomoci.

(2)

Ustanovení o označování elektronických displejů, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů, myček nádobí pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky byla zavedena nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 (2), (EU) 2019/2014 (3), (EU) 2019/2015 (4), (EU) 2019/2016 (5), (EU) 2019/2017 (6) a (EU) 2019/2018 (7) (dále jen „měněná nařízení“).

(3)

S cílem zabránit nejasnostem na straně výrobců a vnitrostátních orgánů pro dozor nad trhem ohledně hodnot, které je třeba uvést v technické dokumentaci a nahrát do databáze výrobků a které souvisejí s tolerancemi pro ověřování, by měla být doplněna definice deklarovaných hodnot.

(4)

Technická dokumentace by měla být dostatečná do té míry, aby umožnila orgánům dozoru nad trhem kontrolovat hodnoty zveřejněné na štítku a v informačním listu výrobku. V souladu s článkem 12 nařízení (EU) 2017/1369 by měly být deklarované hodnoty modelu vloženy do databáze výrobků.

(5)

Příslušné parametry výrobků by se měly měřit nebo vypočítávat za použití spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod. Tyto metody by měly vzít v úvahu uznávané nejmodernější metody měření, včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (8), pokud jsou k dispozici.

(6)

Výrobky obsahující zdroje světla, z nichž tyto zdroje světla nelze vyjmout pro ověření, aniž by se jeden nebo více z nich poškodilo, by měly být testovány jako zdroje světla pro posouzení a ověření dodržování.

(7)

Pro elektronické displeje nebyly dosud vypracovány harmonizované normy a již existující příslušné normy nezahrnují všechny nezbytné regulované parametry, zejména ty, které se týkají vysoce dynamického rozsahu a automatického řízení jasu. Dokud evropské normalizační orgány nepřijmou harmonizované normy pro tyto skupiny výrobků, měly by se za účelem zajištění srovnatelnosti měření a výpočtů používat prozatímní metody stanovené v tomto nařízení nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody, které zohledňují obecně uznávaný nejmodernější stav techniky.

(8)

Svislé boxy bez cirkulace vzduchu s neprůhlednými dveřmi patří mezi profesionální chladicí spotřebiče a jsou definovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 (9), a proto by měly být vyňaty z oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018.

(9)

Terminologie a zkušební metody podle nařízení (EU) 2019/2018 jsou v souladu s terminologií a zkušebními metodami přijatými v rámci norem EN 16901, EN 16902, EN 50597 a EN ISO 23953-2 a EN 16838.

(10)

Opatření uvedená v tomto nařízení byla projednána konzultačním fórem a s odborníky z členských států v souladu s články 14 a 17 nařízení (EU) 2017/1369.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 a (EU) 2019/2018 by proto měla být odpovídajícím způsobem upravena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

elektronické displeje, jež jsou součástmi nebo podsestavami definovanými v čl. 2 bodě 2 směrnice 2009/125/ES;“

2)

článek 2 se mění takto:

a)

bod 10 se nahrazuje tímto:

„10)

zkratkou „HiNA“ vysoká dostupnost sítě dle definice v článku 2 nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 (*1);

(*1)  Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45).“;"

b)

bod 17 se zrušuje;

3)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

4)

přílohy I, II, III, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 se mění takto:

1)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

2)

přílohy I, IV, V, VI, VIII, IX a X se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 se mění takto:

1)

v článku 2 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

„výrobkem“ se rozumí výrobek obsahující jeden nebo více zdrojů světla nebo samostatná ovládací zařízení, nebo obojí, zahrnující mimo jiné svítidla, která lze rozebrat tak, aby bylo možné samostatně ověřit obsažený zdroj (zdroje) světla, spotřebiče pro domácnost obsahující zdroj (zdroje) světla, nábytek (police, zrcadla, vitríny) obsahující zdroj (zdroje) světla;“

2)

článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

b)

v odst. 1 se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

odchylně od čl. 11 odst. 13 písm. b) nařízení (EU) 2017/1369 jsou na žádost obchodníků a v souladu s čl. 4 písm. e) poskytovány štítky v tištěné podobě pro změnu stupnice výrobků jako nálepky stejné velikosti jako stávající štítky.“;

c)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Odchylně od čl. 11 odst. 13 písm. a) nařízení (EU) 2017/1369 dodá dodavatel při uvádění zdroje světla na trh stávající štítek do 31. srpna 2021 a štítek se změněnou stupnicí od 1. září 2021. Dodavatel se může rozhodnout, že zdroje světla uvedené na trh v období od 1. července do 31. srpna 2021 již opatří štítkem se změněnou stupnicí v případě, že před 1. červencem 2021 nebyly uvedeny na trh žádné zdroje světla patřící ke stejnému modelu nebo rovnocennému modelu. V takovém případě nesmí obchodník tyto zdroje světla nabízet k prodeji před 1. zářím 2021. uvědomí o tomto důsledku dotyčného obchodníka co nejdříve, a to i tehdy, zahrne-li tyto světelné zdroje do svých nabídek obchodníkům.“;

3)

v článku 4 se bod e) nahrazuje tímto:

„e)

odchylně od čl. 11 odst. 13 nařízení (EU) 2017/1369 se stávající štítky na zdrojích světla v místech prodeje nahrazují štítky se změněnou stupnicí tak, aby stávající štítky, včetně těch, které jsou vytištěny na obalu nebo k němu připojeny, byly překryty do osmnácti měsíců od prvního dne použitelnosti tohoto nařízení, a štítky se změněnou stupnicí se před tímto dnem nevystavují.“;

4)

v článku 10 se poslední pododstavec mění takto:

„Platí ode dne 1. září 2021. Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) však platí ode dne 1. května 2021 a čl. 3 odst. 2 písm. a) platí ode dne 1. března 2022.“;

5)

přílohy I, III, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 se mění takto:

1)

v článku 2 se bod 31 nahrazuje tímto:

„31)

„mobilním chladicím spotřebičem“ chladicí spotřebič, který lze používat tam, kde není přístup k přívodu elektřiny z elektrické sítě, a který jako zdroj energie pro funkci chlazení využívá elektřinu s malým napětím (< 120 V ss) nebo palivo nebo obojí, včetně chladicích spotřebičů, které mohou kromě na elektřinu s malým napětím nebo palivo nebo obojí fungovat také prostřednictvím napájení z elektrické sítě přes vnější měnič střídavého proudu na stejnosměrný, který je zakoupen samostatně. Spotřebič uváděný na trh s měničem střídavého proudu na stejnosměrný není mobilním chladicím spotřebičem;“

2)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

3)

v článku 11 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Platí ode dne 1. března 2021. Článek 10 však platí ode dne 25. prosince 2019, čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) platí ode dne 1. listopadu 2020 a povinnost stanovit třídu energetické účinnosti pro parametry zdroje světla uvedené v tabulce 6 přílohy V platí ode dne 1. března 2022.“;

4)

přílohy I, II, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 5

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 se mění takto:

1)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

2)

přílohy I, II, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Článek 6

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 2 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j)

rohové/zakřivené a karuselové skříně;“

2)

článek 2 se mění takto:

a)

bod 15 se nahrazuje tímto:

„15)

„rohovou/zakřivenou skříní“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který slouží k dosažení geometrické kontinuity mezi dvěma lineárními skříněmi svírajícími úhel a/nebo tvořícími oblouk. Rohová/zakřivená skříň nemá rozpoznatelnou podélnou osu nebo délku, neboť se skládá pouze z tvaru vyplňujícího prostor (klínu apod.) a není konstruována tak, aby fungovala jako samostatná chladicí jednotka. Oba konce rohové/zakřivené skříně svírají úhel mezi 30° a 90°;“

b)

doplňuje se nový bod 25, který zní:

„25)

„karuselovou skříní“ se rozumí skříň pro supermarkety kulatého/kruhového tvaru, kterou lze instalovat jako samostatnou jednotku nebo jako jednotku spojující dvě lineární skříně pro supermarkety. Karuselové skříně mohou být rovněž vybaveny otáčecím systémem, který vystavené potraviny zviditelňuje v 360°.“;

c)

doplňuje se nový bod 26, který zní:

„26)

„skříní pro supermarkety“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, určený k prodeji a vystavování potravin a jiných produktů v maloobchodní oblasti, například v supermarketech. Za skříně pro supermarkety se nepovažují chladicí skříně na nápoje, chlazené výdejní stroje, pultové vitríny pro porcování zmrzliny a mrazicí vitríny na zmrzlinu.“;

3)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

4)

v článku 9 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Platí ode dne 1. března 2021, s výjimkou povinnosti uvádět třídu energetické účinnosti pro parametry zdroje světla uvedené v tabulce 10 části 5 přílohy V, která platí ode dne 1. března 2022.“;

5)

přílohy I, III, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 4, čl. 2 bodu 2, čl. 4 bodu 4, čl. 5 bodu 2 a čl. 6 bodu 5 platí ode dne 1. května 2021. Ustanovení čl. 3 bodu 2 písm. a) platí ode dne 1. května 2021. Ustanovení čl. 3 bodu 2 písm. c) platí ode dne 1. července 2021. Ustanovení čl. 3 bodu 1, čl. 3 bodu 2 písm. b), čl. 3 bodu 3 a čl. 3 bodu 5 platí ode dne 1. září 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o označování elektronických displejů energetickými štítky, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 a směrnice Komise 96/60/ES (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 29).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 68).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 102).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 134).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 155).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 ze dne 5. května 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/ES, pokud jde o požadavky na označování profesionálních chladicích boxů energetickými štítky (Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 2).


PŘÍLOHA I

Přílohy I, II, III, IV, V, VI a IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 se mění takto:

1)

v příloze I se doplňují nové body 29 a 30, které zní:

„29.

deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu;

30.

zárukou“ jakýkoli závazek maloobchodníka nebo dodavatele vůči spotřebiteli, že:

a)

vrátí zaplacenou cenu nebo

b)

elektronické displeje vymění, opraví či jakýmkoli způsobem vypořádá, pokud neodpovídají specifikacím uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě.“;

2)

na konci přílohy II bodu B se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Deklarované hodnoty příkonu v zapnutém stavu (Pmeasured ) a zobrazovací plochy (A) uvedené v tabulce 5 přílohy VI se použijí pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI).“;

3)

v příloze III bodě 2 písm. f) na konci odstavce 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Pokud elektronický displej nepodporuje HDR, piktogram HDR a písmena třídy energetické účinnosti se nezobrazují. Piktogram obrazovky uvádějící velikost a rozlišení obrazovky je svisle vystředěn v oblasti pod uvedením spotřeby energie.“;

4)

příloha IV se mění takto:

a)

vkládá se druhý odstavec, který zní:

„V případě neexistence stávajících příslušných norem a do doby, než budou odkazy na příslušné harmonizované normy zveřejněny v Úředním věstníku, použijí se přechodné metody testování stanovené v příloze IIIa nařízení Komise (EU) 2019/2021, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů, nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější poznatky.“;

b)

na konci přílohy se doplňuje nový text, který zní:

„Měření standardního dynamického rozsahu, vysoce dynamického rozsahu, jasu obrazovky pro automatické ovládání jasu, poměru nejvyšších stupňů jasu bílého obrazu a další měření jasu by měla být provedena tak, jak je specifikováno tabulce 3a přílohy III nařízení Komise (EU) 2019/2021.“;

5)

v příloze V se tabulka 4 nahrazuje tímto:

 

Parametr

Hodnota a přesnost parametru

Jednotka

Poznámky

1.

Název nebo ochranná známka dodavatele  (2)  (3).

 

TEXT

 

 

Adresa dodavatele  (2)  (3)  (4).

 

 

Informace převzaté z registrace dodavatele v databázi výrobků.

2.

Identifikační značka modelu  (2)

 

TEXT

 

3.

Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)

X,X

W

Zaokrouhleno na jedno desetinné místo u hodnot příkonu nižších než 100 W a na nejbližší celé číslo u hodnot příkonu 100 W či vyšších.

5.

Třída energetické účinnosti (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] nebo neuplatňuje se

 

jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává. Jestliže HDR není k dispozici, nastaví se hodnota na „n.a.“ (neuplatňuje se).

6.

Příkon v zapnutém stavu u vysokého dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden

X,X

W

Zaokrouhleno na jedno desetinné místo u hodnot příkonu nižších než 100 W a na celé číslo u hodnot příkonu vyšších než 100 W (hodnota se v případě „neuplatňuje se“ nastaví na 0 (nulu)).

7.

Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)

X,X

W

 

8.

Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)

X,X

W

 

9.

Příkon pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)

X,X

W

 

10.

Kategorie elektronického displeje

[televizor/monitor/informační displej/jiné]

 

Vyberte jeden.

11.

Poměr stran

X

:

Y

celé číslo

Např. 16:9, 21:9 apod.

12.

Rozlišení obrazovky

X

×

Y

pixely

Horizontální a vertikální pixely

13.

Úhlopříčka obrazovky

X,X

cm

Zaokrouhleno na jedno desetinné místo.

14.

Úhlopříčka obrazovky

X

palce

Volitelné, v palcích, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.

15.

Viditelná plocha obrazovky

X,X

dm2

Zaokrouhleno na jedno desetinné místo.

16.

Použitá technologie panelů

TEXT

 

Např. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD atd.

17.

Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)

[ANO/NE]

 

Musí být aktivováno jako výchozí (jestliže je odpověď ANO).

18.

Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu

[ANO/NE]

 

 

19.

Dostupný detektor přítomnosti v místnosti

[ANO/NE]

 

Musí být aktivováno jako výchozí (jestliže je odpověď ANO).

20.

Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)

X

Hz

 

21.

Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh  (2)  (3)

X

roky

Jak je stanoveno v příloze II části E bodu 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021 (1)

22.

Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh  (2)  (3)

X

roky

Jak je stanoveno v příloze II části E bodu 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021

23.

Minimální zaručená podpora výrobku  (2)  (3)

X

roky

Jak je stanoveno v příloze II části E bodu 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021

 

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (2)  (3)

X

roky

 

24.

Typ napájení

Vnitřní/Vnější/Normalizované vnější

 

Vyberte jeden.

25.

Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)

i

 

TEXT

Popis

 

ii

Vstupní napětí

X

V

 

iii

Výstupní napětí

X,X

V

 

26

Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)

i

Podporovaný standardní název nebo seznam

TEXT

 

ii

Požadované výstupní napětí

X,X

V

 

iii

Požadovaný dodávaný proud (minimální)

X,X

A

 

iv

Požadovaný kmitočet proudu

XX

Hz

 

6)

příloha VI se mění takto:

a)

body 1 až 5 se nahrazují tímto:

„1)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

2)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

3)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

4)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 5; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

5)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

6)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v bodě 2;

7)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.“;

b)

tabulka 5 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 5

Technické parametry modelu a deklarované hodnoty

 

Parametr

Hodnota a přesnost parametru

Jednotka

Deklarovaná hodnota

Obecné

1

Název nebo ochranná známka dodavatele

TEXT

 

 

2

Identifikační značka modelu

TEXT

 

 

3

Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A – G

 

4

Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)

XXX,X

W

 

5

Třída energetické účinnosti u vysokého dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden

[A/B/C/D/E/F/G] nebo neuplatňuje se

A – G

 

6

Příkon v zapnutém stavu u vysokého dynamického rozsahu (HDR)

XXX,X

W

 

7

Vypnutý stav, příkon

X,X

W

 

8

Příkon v pohotovostním režimu

X,X

W

 

9

Příkon pohotovostním režimu při připojení na síť

X,X

W

 

10

Kategorie elektronického displeje

[televizor/monitor/informační displej/jiné]

TEXT

 

11

Poměr stran

XX

:

XX

 

 

12

Rozlišení obrazovky (v pixelech)

X

×

X

 

 

13

Úhlopříčka obrazovky

XXX,X

cm

 

14

Úhlopříčka obrazovky

XX

palce

 

15

Viditelná plocha obrazovky

XXX,X

dm2

 

16

Použitá technologie panelů

TEXT

 

 

17

Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)

[ANO/NE]

 

 

18

Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu

[ANO/NE]

 

 

19

Dostupný detektor přítomnosti v místnosti

[ANO/NE]

 

 

20

Obnovovací frekvence obrazu (normální konfigurace)

XXX

Hz

 

21

Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh, jak je stanoveno v příloze II části E bodě 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021):

XX

roky

 

22

Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh, jak je stanoveno v příloze II části E bodě 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021):

XX

roky

 

23

Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh, jak je stanoveno v příloze II části E bodě 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021):

XX

roky

 

 

Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem

XX

roky

 

Pro zapnutý stav

24

Nejvyšší stupeň jasu v nejjasnější konfiguraci v zapnutém stavu

XXXX

cd/m2

 

25

Nejvyšší stupeň jasu v běžné konfiguraci

XXXX

cd/m2

 

26

Poměr nejvyšších stupňů jasu bílého obrazu (vypočtený jako

hodnota „nejvyššího stupně jasu v běžné konfiguraci“ vydělená hodnotou „nejvyššího stupně jasu v nejjasnější konfiguraci“ vynásobená 100)

XX,X

%

 

Pro režim Auto Power Down (APD)

27

Doba v zapnutém stavu, než se elektronický displej automaticky přepne do pohotovostního režimu, vypnutého stavu nebo jiného stavu, v němž nejsou překročeny platné požadavky na příkon ve vypnutém stavu nebo v pohotovostním režimu.

XX:XX

mm:ss

 

28

Pro televizní přijímače: doba po poslední interakci uživatele, po které se televizní přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

XX:XX

mm:ss

 

29

Pro televizní přijímače vybavené čidlem přítomnosti osob v místnosti: doba, kdy není zjištěna žádná přítomnost osob, po které se televizní přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na příkon pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

XX:XX

mm:ss

 

30

Pro jiné elektronické displeje než televizní přijímače a displeje pro vysílání: doba, kdy není zjištěn žádný vstupní signál, po které se elektronický displej automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

XX:XX

mm:ss

 

Pro ABC

Je-li dostupné a aktivované ve výchozím nastavení

31

Procento snížení výkonu v důsledku činnosti ABC v podmínkách okolního světla v rozmezí 100 luxů a 12 luxů.

XX,X

%

 

32

Příkon v zapnutém stavu při intenzitě okolního světla 100 luxů na čidle ABC

XXX,X

W

 

33

Příkon v zapnutém stavu při intenzitě okolního světla 12 luxů na čidle ABC

XXX,X

W

 

34

Jas obrazovky při intenzitě okolního světla 100 luxů na čidle ABC (*1)

XXX

cd/m2

 

35

Jas obrazovky při intenzitě okolního světla 60 luxů na čidle ABC (*1)

XXX

cd/m2

 

36

Jas obrazovky při intenzitě okolního světla 35 luxů na čidle ABC (*1)

XXX

cd/m2

 

37

Jas obrazovky při intenzitě okolního světla 12 luxů na čidle ABC (*1)

XXX

cd/m2

 

Pro napájecí zdroj

38

Typ napájení

Vnitřní/vnější

 

 

39

Odkazy na normy (jsou-li relevantní)

 

TEXT

 

40

Vstupní napětí

XXX,X

V

 

41

Výstupní napětí

XXX,X

V

 

42

Vstupní proud (max)

XXX,X

A

 

43

Výstupní proud (min)

XXX,X

A

 

c)

bod 6) je přečíslován na bod 9);

d)

bod 7) je přečíslován na bod 10);

e)

bod 8) je přečíslován na bod 11);

7)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

bod 7) se nahrazuje tímto:

„7.

„Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, 6 nebo druhého odstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.“;

d)

tabulka 6 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 6

Tolerance pro ověřování

Parametr

Tolerance pro ověřování

Příkon v zapnutém stavu (Pmeasured , ve wattech)

Zjištěná hodnota (*3) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 7 %.

Příkon ve vypnutém stavu, pohotovostním režimu a v pohotovostním režimu při připojení na síť (ve wattech), v příslušných případech.

Zjištěná hodnota (*3) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota činí 1,00 W nebo méně, nebo o více než 10 %, jestliže je deklarovaná hodnota vyšší než 1,00 W.

Viditelná plocha obrazovky

Zjištěná hodnota (*2) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 1 % nebo 0,1 dm2, podle toho, která hodnota je nižší.

Viditelná úhlopříčka obrazovky v centimetrech

Zjištěná hodnota (*2) se nesmí lišit od deklarované hodnoty o více než 1 cm.

Horizontální a vertikální rozlišení obrazovky vyjádřené v pixelech

Zjištěná hodnota (*2) se nesmí odchýlit od deklarované hodnoty.

Nejvyšší stupeň jasu

Zjištěná hodnota (*3) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.

Doba v zapnutém stavu, než se elektronický displej automaticky přepne do pohotovostního režimu, vypnutého stavu nebo jiného stavu, v němž nejsou překročeny platné požadavky na příkon ve vypnutém stavu nebo v pohotovostním režimu.

Zjištěná hodnota (*2) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 sekund.

Pro televizní přijímače: doba po poslední interakci uživatele, po které se televizní přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

Zjištěná hodnota (*2) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 sekund.

Pro televizní přijímače vybavené čidlem přítomnosti osob v místnosti: doba, kdy není zjištěna žádná přítomnost osob, po které se televizní přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na příkon pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

Zjištěná hodnota (*2) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 sekund.

Pro jiné elektronické displeje než televizní přijímače a displeje pro vysílání: doba, kdy není zjištěn žádný vstupní signál, po které se elektronický displej automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

Zjištěná hodnota (*2) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 sekund.


(1)  Nařízení Komise (EU) 2019/2021 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 642/2009 (viz strana 241 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(3)  Změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(4)  Dodavatel tyto údaje pro jednotlivé modely nezadává, jsou-li automaticky poskytnuty databází.“

(*1)  hodnoty parametrů spojených s jasem ABC jsou orientační a ověření se provede porovnáním s platnými požadavky týkajícími se ABC“

(*2)  V případě, že zjištěná hodnota u jednoho kusu neodpovídá specifikacím, má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

(*3)  V případě zkoušení tři dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.“


PŘÍLOHA II

Přílohy I, IV, V, VI, VIII, IX a X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 se mění takto:

1)

v příloze I se doplňuje se nový bod 33, který zní:

„33.

„deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.“;

2)

příloha IV se mění takto:

a)

Za první odstavec se vkládá nový odstavec, který zní:

„Je-li parametr deklarován podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s přílohou VI tabulkou 7 v případě praček pro domácnost nebo s přílohou VI tabulkou 8 v případě praček se sušičkou pro domácnost, použije dodavatel jeho deklarovanou hodnotu pro výpočty v této příloze.“;

b)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.   JMENOVITÁ KAPACITA PRAČEK SE SUŠIČKOU PRO DOMÁCNOST

Jmenovitá kapacita praček se sušičkou pro domácnost je jmenovitá kapacita cyklu praní a sušení.

Pokud pračka se sušičkou pro domácnost nabízí nepřerušovaný cyklus, je jmenovitou kapacitou cyklu praní a sušení jmenovitá kapacita tohoto cyklu.

Pokud pračka se sušičkou pro domácnost nenabízí nepřerušovaný cyklus, je jmenovitou kapacitou cyklu praní a sušení nižší z těchto hodnot: jmenovitá prací kapacita programu eco 40–60 a jmenovitá sušicí kapacita sušicího cyklu dosahujícího stavu prádla suché k uložení.“;

c)

body 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   INDEX PRACÍ ÚČINNOSTI

Index prací účinnosti praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost (IW) a index prací účinnosti úplného cyklu praček se sušičkou pro domácnost (JW) se vypočítá za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejnovější poznatky, a zaokrouhlí se na tři desetinná místa.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být IW uvedený v informačním listu výrobku nejnižší hodnota mezi indexem prací účinnosti při jmenovité prací kapacitě, polovině jmenovité prací kapacity a čtvrtině jmenovité prací kapacity.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg musí být IW uvedený v informačním listu výrobku index prací účinnosti při jmenovité prací kapacitě.

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být JW uvedený na informačním listu výrobku nižší hodnota mezi indexem prací účinnosti při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity.

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg musí být JW uvedený na informačním listu výrobku index prací účinnosti při jmenovité kapacitě.

4.   ÚČINNOST MÁCHÁNÍ

Účinnost máchání praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost (IR) a účinnost máchání úplného cyklu praček se sušičkou pro domácnost (JR) se vypočítá za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody založené na detekci markeru lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být IR uvedená v informačním listu výrobku nejvyšší hodnota mezi účinností máchání při jmenovité prací kapacitě, polovině jmenovité prací kapacity a čtvrtině jmenovité prací kapacity.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg se žádná hodnota pro IR na informačním listu výrobku neuvádí.

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být JR uvedená na informačním listu výrobku vyšší hodnota mezi účinností máchání při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity.

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg se pro JR v informačním listu výrobku žádná hodnota neuvádí.“;

d)

v bodě 6 se první odstavec bodu 2 nahrazuje tímto:

„U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou nejvýše 3 kg je váženou spotřebou vody cyklu praní a sušení spotřeba vody při jmenovité kapacitě zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.“;

e)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.   ZBYTKOVÝ OBSAH VLHKOSTI

„Vážený zbytkový obsah vlhkosti po praní (D) u pračky pro domácnost a pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost se vypočte v procentech a zaokrouhlí na jedno desetinné číslo takto:

Image 1

kde

Dfull je zbytkový obsah vlhkosti v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

D1/2 je zbytkový obsah vlhkosti v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

D1/4 je zbytkový obsah vlhkosti v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

A, B a C jsou váhové faktory popsané v bodě 2.1 písm. c).“;

f)

bod 9 se nahrazuje tímto:

„9.   REŽIMY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

V příslušných případech se měří příkon ve vypnutém stavu (Po), pohotovostním režimu (Psm) a v režimu pozdějšího spuštění (Pds) vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Během měření příkonu v režimech s nízkou spotřebou energie se ověřuje a zaznamenává:

zda se zobrazují informace, či nikoli,

zda došlo, či nedošlo k aktivaci síťového připojení.

Pokud má pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost funkci ochrany před zmačkáním, přeruší se tato činnost otevřením dveří pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost nebo jakýmkoli jiným vhodným zásahem 15 minut před měřením spotřeby energie.“;

g)

doplňuje se nový bod 11, který zní:

„11.   OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ

Otáčky při odstřeďování praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se změří nebo vypočítají při nejvyšších možných otáčkách programu eco 40–60 za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejnovější poznatky, a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo.“;

3)

příloha V se mění takto:

a)

tabulka 5 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 5

Obsah, pořadí a formát informačního listu výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele  (1) ,  (3):

Adresa dodavatele  (1) ,  (3):

Identifikační značka modelu  (1):

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Jmenovitá kapacita (2) (v kg)

x,x

Rozměry v cm (1) ,  (3)

Výška

x

Šířka

x

Hloubka

x

Index energetické účinnosti (2) (EEIW)

x,x

Třída energetické účinnosti (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Index prací účinnosti (2)

x,xxx

Účinnost máchání (v g/kg) (2)

x,x

Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

x,xxx

Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.

x

Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (2) (ve °C)

Jmenovitá kapacita

x

Vážený zbytkový obsah vlhkosti (2) (v %)

x,x

Polovina

x

Čtvrtina

x

Otáčky při odstřeďování (2) (ot/min)

Jmenovitá kapacita

x

Třída účinnosti sušení odstřeďováním (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Polovina

x

Čtvrtina

x

Trvání programu (2) (h:min)

Jmenovitá kapacita

x:xx

Typ

[vestavná/volně stojící]

Polovina

x:xx

Čtvrtina

x:xx

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstřeďování (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Třída emisí hluku šířeného vzduchem (2) (fáze odstřeďování)

[A/B/C/D] (4)

Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pozdější spuštění (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)

x,xx

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (1) ,  (3):

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra

[ANO/NE]

Další informace  (1) ,  (3):

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023 (1):

b)

tabulka 6 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 6

Obsah, pořadí a formát informačního listu výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele  (5) ,  (8):

Adresa dodavatele  (5) ,  (8):

Identifikační značka modelu  (5):

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Jmenovitá kapacita (v kg)

Jmenovitá kapacita (7)

x,x

Rozměry v cm (5) ,  (8)

Výška

x

Jmenovitá prací kapacita (6)

x,x

Šířka

x

Hloubka

x

Index energetické účinnosti

EEIW  (6)

x,x

Třída energetické účinnosti

EEIW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD  (7)

x,x

EEIWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Index prací účinnosti

IW  (6)

x,xxx

Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

x,xxx

Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

x,xxx

Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.

x

Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.

x

Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.

Jmenovitá prací kapacita

x

Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení

Jmenovitá kapacita

x

Polovina

x

Čtvrtina

x

Polovina

x

Otáčky při odstřeďování (ot/min) (6)

Jmenovitá prací kapacita

x

Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%) (6)

x,x

Polovina

x

Čtvrtina

x

Doba trvání programu eco 40–60 (h:min)

Jmenovitá prací kapacita

x:xx

Třída účinnosti sušení odstřeďováním (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Polovina

x:xx

Čtvrtina

x:xx

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřeďování při pracím cyklu v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (dB(A) re 1 pW)

x

doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)

Jmenovitá kapacita

x:xx

Polovina

x:xx

Typ

[vestavná/volně stojící]

Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřeďování v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě

[A/B/C/D] (9)

Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pozdější spuštění (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)

x,xx

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (5) ,  (8):

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra

[ANO/NE]

Další informace  (5) ,  (8):

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 9 nařízení (EU) 2019/2023:

4)

příloha VI se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Technická dokumentace pro pračky pro domácnost podle čl. 3 odst. 1 písm. d) obsahuje následující prvky:

a)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

b)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

c)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

d)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 7; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

f)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b);

g)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.

Tabulka 7

Technické parametry modelů a jejich deklarované hodnoty pro pračky pro domácnost

PARAMETR

DEKLAROVANÁ HODNOTA

JEDNOTKA

Jmenovitá kapacita pro program eco 40–60 v rozmezích po 0,5 kg (c)

X,X

kg

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (EW,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cyklus

Vážená spotřeba energie v programu eco 40–60 (EW)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardní spotřeba energie v programu eco 40–60 (SCEW)

X,XXX

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (EEIW)

X,X

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (WW,full)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (WW,½)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (WW,1/4)

X,X

l/cyklus

Vážená spotřeba vody (WW)

X

l/cyklus

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (Iw)

X,XXX

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (IR)

X,X

g/kg

Doba trvání programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (tw)

X:XX

h:min

Doba trvání programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (W)

X:XX

h:min

Doba trvání programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (tw)

X:XX

h:min

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (T)

X

°C

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (S)

X

ot/min

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (S)

X

ot/min

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (S)

X

ot/min

Vážený zbytkový obsah vlhkosti (D)

X,X

%

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v programu eco 40–60 (fáze odstřeďování)

X

dB(A) re 1 pW

Příkon ve „vypnutém stavu“ (Po) (v příslušných případech)

X,XX

W

Příkon v „pohotovostním režimu“ (Psm) (v příslušných případech)

X,XX

W

Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?

Ano/Ne

Příkon v „pohotovostním režimu“ (Psm) ve stavu pohotovostního režimu při připojení na síť (v příslušných případech)

X,XX

W

Příkon při pozdějším spuštění (Pds) (v příslušných případech)

X,XX

W“

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Technická dokumentace pro pračky sušičkou pro domácnost podle čl. 3 odst. 1 písm. d) obsahuje následující prvky:

a)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

b)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

c)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

d)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 8; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

f)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b);

g)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.

Tabulka 8

Technické parametry modelů a jejich deklarované hodnoty pro pračky se sušičkou pro domácnost

PARAMETR

DEKLAROVANÁ HODNOTA

JEDNOTKA

Jmenovitá kapacita při pracím cyklu, v rozmezích po 0,5 kg (c)

X,X

kg

Jmenovitá kapacita pro cyklus praní a sušení, v rozmezích po 0,5 kg (d)

X,X

kg

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (EW,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cyklus

Vážená spotřeba energie v programu eco 40–60 (EW)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardní spotřeba energie v programu eco 40–60 (SCEW)

X,XXX

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti pracího cyklu (EEIW)

X,X

Spotřeba energie cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (EWD,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (EWD,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Vážená spotřeba energie cyklu praní a sušení (EWD)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardní spotřeba energie cyklu praní a sušení (SCEWD)

X,XXX

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti cyklu praní a sušení (EEIWD)

X,X

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (WW,full)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (WW,½)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (WW,1/4)

X,X

l/cyklus

Vážená spotřeba vody pracího cyklu (WW)

X

l/cyklus

Spotřeba vody cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (WWD,full)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (WWD,½)

X,X

l/cyklus

Vážená spotřeba vody cyklu praní a sušení (WWD)

X

l/cyklus

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (Jw)

X,XXX

Index prací účinnosti cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (Jw)

X,XXX

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (JR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (JR)

X,X

g/kg

Doba trvání programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (tw)

X:XX

h:min

Doba trvání programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (tw)

X:XX

h:min

Doba trvání programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (tw)

X:XX

h:min

Doba trvání cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (tWD)

X:XX

h:min

Doba trvání cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (tWD)

X:XX

h:min

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně při pracím cyklu v cyklu praní a sušení při jmenovité prací kapacitě (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně při pracím cyklu v cyklu praní a sušení při polovině jmenovité prací kapacity (T)

X

°C

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (S)

X

ot/min

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (S)

X

ot/min

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (S)

X

ot/min

Vážený zbytkový obsah vlhkosti po praní (D)

X,X

%

Konečný obsah vlhkosti po sušení

X,X

%

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v programu eco 40–60 (fáze odstřeďování)

X

dB(A) re 1 pW

Příkon ve „vypnutém stavu“ (Po) (v příslušných případech)

X,XX

W

Příkon v „pohotovostním režimu“ (Psm) (v příslušných případech)

X,XX

W

Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?

Ano/Ne

Příkon v „pohotovostním režimu“ (Psm) ve stavu pohotovostního režimu při připojení na síť (v příslušných případech)

X,XX

W

Příkon při pozdějším spuštění (Pds) (v příslušných případech)

X,XX

W“

5)

v příloze VIII se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavateli v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. g). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a proporcionální k velikosti stanovené v příloze III. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace stanovené v bodě 2 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo umístění kurzoru na obrázek nebo roztažení obrázku na dotykovém displeji.“;

6)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, 6 nebo druhého odstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.“;

d)

tabulka 9 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 9

Tolerance pro ověřování

Parametr

Tolerance pro ověřování

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full a EWD,½ o více než 10 %.

Vážená spotřeba energie (EW a EWD)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu EW a v příslušném případě EWD o více než 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full a WWD,½ o více než 10 %.

Vážená spotřeba vody (WW a WWD)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu WW a v příslušném případě WWD o více než 10 %.

Index prací účinnosti (IW a JW) při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota IW a v příslušném případě Jw o více než 8 %.

Účinnost máchání (IR a JR) při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu IR a v příslušném případě JR o více než 1,0 g/kg.

Doba trvání programu nebo cyku (tW a tWD) při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) doby trvání programu nebo cyklu nesmí překročit deklarovanou hodnotu tW a v příslušném případě tWD o více než 5 % nebo o více než 10 minut podle toho, která hodnota je nižší.

Maximální teplota uvnitř prádla (T) během pracího cyklu při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota T o více než 5 K a nesmí překročit deklarovanou hodnotu T o více než 5 K.

Vážený zbytkový obsah vlhkosti po praní (D)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu D o více než 10 %.

Konečný obsah vlhkosti po sušení při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit 3,0 %.

Otáčky při odstřeďování (S) při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota S o více než 10 %.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Po)

Zjištěná hodnota (*1) příkonu Po nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Psm nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota je vyšší než 1,00 W, nebo o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota je nejvýše 1,00 W.

Spotřeba elektrické energie v režimu pozdějšího spuštění (Pds)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Psm nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota je vyšší než 1,00 W, nebo o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota je nejvýše 1,00 W.

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB(A) re 1 pW.

7)

v příloze X se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

zbytkový obsah vlhkosti po praní se vypočítá jako vážený průměr podle jmenovité kapacity každého bubnu;“.(1)  Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(2)  pro program eco 40–60.

(3)  změny této položky se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(4)  (d)jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

(5)  Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(6)  pro program eco 40–60.

(7)  pro cyklus praní a sušení.

(8)  změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(9)  jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.“;

(*1)  V případě zkoušení tři dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.“


PŘÍLOHA III

Přílohy I, III, IV, V, VI a IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 se mění takto:

1)

v příloze I se bod 42 nahrazuje tímto:

„42)

„deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.“;

2)

příloha III se mění takto:

a)

v bodě 1 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Štítek je:

v případě standardní velikosti minimálně 36 mm široký a 72 mm vysoký,

v případě malé velikosti (šířka menší než 36 mm) minimálně 20 mm široký a 54 mm vysoký.“;

b)

bod 2.3 písm. e) odrážka 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Obdélníkové ohraničení štítku a vnitřní dělicí čáry mají tloušťku 0,5 bodu a jejich barva je 100 % černá;“

3)

příloha IV se mění takto:

a)

v bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

v zařízeních radiologické a jaderné medicíny, která podléhají bezpečnostním standardům týkajícím se záření, jak je stanoveno ve směrnici Rady 2013/59/Euratom (1);

(1)  Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).“;"

b)

v bodě 3 se doplňuje nové písmeno l), které zní:

„l)

teplotní světelné zdroje s elektrickým připojením přes nožové kontakty, kovová oka, kabely, VF lanka, metrické závity nebo kolíkové patice nebo s nestandardně upraveným elektrickým připojením, se zapouzdřením z trubice z křemíkového skla, speciálně navržené a uváděné na trh výlučně pro průmyslová nebo profesionální elektrická topná zařízení (např. pro proces vyfukování ve výrobním odvětví PET, 3D tisk, fotovoltaické a elektronické výrobní procesy, sušení nebo vytvrzování lepidel, inkoustů, barev nebo povrchových nátěrů).“

c)

doplňuje se nový bod 4, který zní:

„4.

Světelné zdroje speciálně navržené a uváděné na trh výhradně pro výrobky v oblasti působnosti nařízení Komise (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2022, (EU) č. 932/2012 a (EU) 2019/2019 jsou osvobozeny od požadavků uvedených v příloze VI bodě 1 písm. e) odrážkách 7b), 7c) a 7d) tohoto nařízení.“

4)

Příloha V se mění takto:

a)

tabulka 3 se nahrazuje tímto:

Tabulka 3

Informační list výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele:  (1) ,  (5):

Adresa dodavatele  (1) ,  (5):

Identifikační značka modelu  (5):

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:

[HL, LFL T5 HE, LFL T5 HO, CFLni, jiné FL, HPS, MH, jiné HID, LED, OLED, kombinovaný, jiný]

Nesměrový nebo směrový:

[NDLS/DLS]

Typ patice světelného zdroje

(nebo jiné elektrické rozhraní)

[volný text]

 

 

Síťový nebo nesíťový:

[MLS/NMLS]

Propojený světelný zdroj (CLS):

[ano/ne]

Barevně laditelný světelný zdroj:

[ano/ne]

Baňka:

[žádná/vnější/nepokrytá]

Světelný zdroj s vysokým jasem:

[ano/ne]

 

 

Clona proti oslnění:

[ano/ne]

Stmívatelný:

[ano/pouze konkrétními stmívači/ne]

Parametry výrobku

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Obecné parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo

x

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Užitečný světelný tok (Φuse) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)

x v [kouli/širokém kuželu/úzkém kuželu]

Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit

[x/x…x/x nebo x (nebo x…)]

Příkon v zapnutém stavu (Pon) vyjádřený ve W

x,x

Příkon v pohotovostním režimu (Psb) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa

x,xx

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa

x,xx

Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit

[x/x…x]

Vnější rozměry (1) ,  (5)

v mm bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích řídicích dílů

Výška

x

Spektrální složení zářivého toku v rozmezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu

[graficky]

Šířka

x

Hloubka

x

Údaj o rovnocenném příkonu (3)

[ano/–]

Pokud ano, rovnocenný příkon (W)

x

 

 

Trichromatické souřadnice (x a y)

0,xxx

0,xxx

Parametry směrových světelných zdrojů:

Maximální svítivost (cd)

x

Úhel poloviční osové svítivosti ve stupních nebo rozsah úhlů poloviční osové svítivosti, které lze nastavit

[x/x…x]

Parametry pro světelné zdroje LED a OLED:

Hodnota indexu podání barev R9

x

Činitel funkční spolehlivosti

x,xx

Činitel stárnutí

x,xx

 

 

Parametry pro síťové světelné zdroje LED a OLED:

Účiník základní harmonické (cos φ1)

x,xx

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy

x

Tvrzení, že LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu

[ano/–] (4)

Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W)

x

Hodnoticí parametr pro míhání (Pst LM)

x,x

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)

x,x

b)

tabulka 7 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 7

Tvrzení o rovnocennosti u nesměrových světelných zdrojů

Světelný tok světelného zdroje Φ (lm)

Uváděný rovnocenný příkon světelného zdroje (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200“

5)

příloha VI se mění takto:

a)

v bodě 1 se písmeno e) nahrazuje tímto

„e)

deklarované hodnoty u těchto technických parametrů; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX:

1)

užitečný světelný tok (Φuse) v lm;

2)

index podání barev (CRI);

3)

příkon v zapnutém stavu (Pon) ve W;

4)

úhel poloviční osové svítivosti ve stupních pro směrové světelné zdroje (DLS);

4a)

maximální svítivost v cd pro směrové zdroje světla (v DLS);

5)

náhradní teplota chromatičnosti (CCT) v K;

6)

příkon v pohotovostním režimu (Psb) ve W, a to i tehdy, je-li roven nule;

7)

příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) ve W pro propojené světelné zdroje (CLS);

7a)

hodnota indexu podání barev R9 pro světelné zdroje LED a OLED;

7b)

činitel funkční spolehlivosti pro světelné zdroje LED a OLED;

7c)

činitel stárnutí pro světelné zdroje LED a OLED;

7d)

životnost L70B50 pro světelné zdroje LED a OLED;

8)

účiník základní harmonické (cos φ1) pro síťové světelné zdroje LED a OLED;

9)

stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy pro světelné zdroje LED a OLED;

10)

luminance-HLLS v cd/mm2 (pouze pro HLLS);

11)

hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) pro světelné zdroje LED a OLED;

12)

hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) pro světelné zdroje LED a OLED;

13)

souřadnicová čistota, pouze pro CTLS, pro následující barvy a dominantní vlnovou délku v daném rozsahu:

barva

rozsah dominantní vlnové délky

modrá

440 nm – 490 nm

zelená

520 nm – 570 nm

červená

610 nm – 670 nm“;

b)

doplňuje se nový bod 2, který zní:

„2.

Prvky uvedené v bodě 1 také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.“;

6)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.

Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté dokumentaci, daný model a všechny rovnocenné modely se pokládají za nevyhovující.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

v bodě 1 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Orgány členského státu provedou ověření deseti kusů modelu světelného zdroje dle bodu 2 písm. c) této přílohy. Tolerance pro ověřování stanoví tabulka 9 této přílohy.“;

d)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3)

Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a), b) nebo c), má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.“;

e)

tabulka 9 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 9

Tolerance pro ověřování

Parametr

Velikost vzorku

Tolerance pro ověřování

Příkon v zapnutém stavu Pon [W] při plném výkonu:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

100 W < Pon

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2,5 %.

Účiník základní harmonické [0–1]

10

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota minus 0,1 jednotky.

Užitečný světelný tok Φuse [lm]

10

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota minus 10 %.

Příkon v pohotovostním režimu Psb a příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť Pnet [W]

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.

CRI a R9 [0–100]

10

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2,0 jednotky.

Míhání [Pst LM] a stroboskopický jev [SVM]

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,1 nebo o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota činí více než 1,0.

Konzistentnost barev [násobky MacAdamovy elipsy]

10

Zjištěný počet násobků nesmí překročit deklarovaný počet násobků. Středem MacAdamovy elipsy musí být střed deklarovaný dodavatelem s odchylkou 0,005 jednotky.

Úhel poloviční osové svítivosti (ve stupních)

10

Zjištěná hodnota se nesmí od deklarované hodnoty odchylovat o více než 25 %.

Celkový síťový měrný výkon ηTM [lm/W]

10

Zjištěná hodnota (podíl) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota minus 5 %.

Činitel stárnutí (pro LED a OLED)

10

Určené X LMF% vzorku nesmí být nižší než XLMF, MIN% podle znění přílohy V nařízení Komise (EU) 2019/2020  (2).

Činitel funkční spolehlivosti

(pro LED a OLED)

10

Nejméně 9 světelných zdrojů zkušebního vzorku musí být po dokončení zkoušky životnosti uvedené v příloze V nařízení (EU) 2019/2020 funkční.

Souřadnicová čistota [%]

10

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota minus 5 %.