ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 54

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
16. února 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2021/176, ze dne 5. února 2021, kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního mdoře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření oblasti působnosti této dohody a přistoupení Španělského království k této dohodě

1

 

*

Rozhodnutí smluvních stran Dohody o spolupráci při boji proti znečištění severního moře ropou a jinými škodlivými látkami o rozšíření oblasti působnosti dohody s cílem spolupracovat v oblasti dohledu s ohledem na požadavky přílohy VI úmluvy MARPOL

3

 

*

Rozhodnutí smluvních stran Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami o přistoupení Španělského království k Dohodě

6

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

16.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 54/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/176,

ze dne 5. února 2021,

kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního mdoře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření oblasti působnosti této dohody a přistoupení Španělského království k této dohodě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 196 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (dále jen „Bonnská dohoda“) (2) byla uzavřena Evropským hospodářským společenstvím rozhodnutím Rady 84/358/EHS (3) a vstoupila v platnost dne 1. září 1989. Bonnská dohoda byla změněna v roce 1989. Uvedené změny byly schváleny rozhodnutím Rady 93/540/EHS (4) a vstoupily v platnost dne 1. dubna 1994.

(2)

Rozhodnutím ze dne 7. října 2019 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Unie vedla jednání týkající se změn věcné a zeměpisné působnosti Bonnské dohody.

(3)

V souladu s čl. 16 odst. 1 Bonnské dohody projednaly smluvní strany návrh na změnu, jejímž cílem je rozšířit působnost Bonnské dohody s cílem zlepšit spolupráci v oblasti dohledu s ohledem na požadavky přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí, podepsané v Londýně dne 2. listopadu 1973 a doplněné protokolem ze dne 17. února 1978 (dále jen „úmluva MARPOL“). Smluvní strany rovněž projednaly také změny Bonnské dohody a její přílohy vzhledem k přistoupení Španělska k Bonnské dohodě v souladu s článkem 20 této dohody.

(4)

Komise v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 7. října 2019 vyjednala uvedené změny Bonnské dohody, které byly přijaty jednomyslně dvěma rozhodnutími na třicátém prvním zasedání smluvních stran Bonnské dohody konaném v Bonnu ve dnech 9. až 11. října 2019.

(5)

Uvedené změny Bonnské dohody by měly být jménem Evropské unie schváleny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (dále jen „Bonnská dohoda“) týkající se rozšíření oblasti působnosti Bonnské dohody a přistoupení Španělského království k Bonnské dohodě, které přijaly smluvní strany na svém třicátém prvním zasedání konaném v Bonnu ve dnech 9. až 11. října 2019, se schvalují jménem Unie. (5)

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu či osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení uvedené v článku 16 Bonnské dohody (6).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 5. února 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Souhlas ze dne 19. ledna 2021.

(2)  Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 9.

(3)  Rozhodnutí Rady 84/358/EHS ze dne 28. června 1984 o uzavření Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 7).

(4)  Rozhodnutí Rady 93/540/EHS ze dne 18. října 1993, kterým se schvalují některé změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) (Úř. věst. L 263, 22.10.1993, s. 51).

(5)  Znění rozhodnutí o změnách Bonnské dohody jsou zveřejněna v tomto čísle Úředního věstníku, s. 3 a s. 6.

(6)  Datum vstupu změn Bonnské dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


16.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 54/3


ROZHODNUTÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SPOLUPRÁCI PŘI BOJI PROTI ZNEČIŠTĚNÍ SEVERNÍHO MOŘE ROPOU A JINÝMI ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI

o rozšíření oblasti působnosti dohody s cílem spolupracovat v oblasti dohledu s ohledem na požadavky přílohy VI úmluvy MARPOL

Smluvní strany Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (dále jen „dohoda“),

připomínajíce článek 16 dohody, který stanoví, že jedna nebo více smluvních stran může navrhnout změny dohody a že je lze přijmout jednomyslným hlasováním na zasedání smluvních stran,

s úmyslem zajistit, aby depozitář obdržel co nejdříve od všech smluvních stran oznámení o schválení, aby mohly tyto změny v souladu s čl. 16 odst. 2 dohody rychle vstoupit v platnost,

s cílem zlepšit spolupráci a koordinaci mezi smluvními stranami v boji proti protiprávním atmosférickým emisím způsobeným lodní dopravou, aby se omezily negativní dopady, jež má spalování paliv s vysokým obsahem síry nebo dusíku používaných v lodní dopravě na lidské zdraví, biologickou rozmanitost a celé mořské prostředí,

jednomyslným hlasováním přijímají toto rozhodnutí:

Bod 1

Změna názvu dohody

Název dohody se mění takto:

„Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami včetně znečištění ovzduší způsobeného lodní dopravou“

Bod 2

Změna preambule dohody

Preambule dohody se mění takto:

před slova „Nizozemského království“ se vkládá slovo „Irska“.

Odstavce 2 až 6 preambule se mění takto:

„uznávajíce, že znečištění moře ropou a jinými škodlivými látkami a znečištění ovzduší způsobené lodní dopravou v oblasti Severního moře může ohrozit mořské prostředí, biologickou rozmanitost, lidské zdraví a příslušné zájmy pobřežních států,

vědomy si, že takové druhy znečištění mají mnoho zdrojů a že nehody a jiné havárie na moři vyvolávají velké znepokojení,

přesvědčeny, že schopnost bojovat proti takovým druhům znečištění i aktivní spolupráce a vzájemná pomoc států jsou nezbytné k ochraně jejich pobřeží a souvisejících zájmů,

vítajíce pokrok, kterého již bylo dosaženo v rámci Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou, podepsané v Bonnu dne 9. června 1969,

přejíce si dále rozvíjet vzájemnou pomoc a spolupráci při sledování různých druhů znečištění a v boji proti nim,“

Bod 3

Změna článku 1

Článek 1 se mění takto:

„Článek 1

Tato dohoda se použije v oblasti Severního moře podle článku 2:

1)

kdykoli přítomnost nebo hrozící přítomnost ropy nebo jiných škodlivých látek znečišťujících nebo hrozících znečistit moře představuje závažné a bezprostřední nebezpečí pro pobřeží nebo související zájmy jedné nebo více smluvních stran nebo

2)

kdykoli přítomnost nebo hrozící přítomnost emisí způsobených lodní dopravou ve smyslu přílohy VI úmluvy MARPOL a znečišťujících nebo hrozících znečistit mořské prostředí přispívá k eutrofizaci moře a ohrožuje zdraví lidí, kteří žijí na pobřeží, nebo živých tvorů v moři, a

3)

pro dohled, který pomáhá zjistit znečištění a bojovat proti němu ve smyslu bodů 1 a 2 tohoto článku a zabránit porušování předpisů na ochranu před znečištěním.“

Bod 4

Změna článku 5

Článek 5 se mění takto:

„Článek 5

1.   Kdykoli některá smluvní strana zjistí, že nehoda nebo přítomnost ropy nebo jiných škodlivých látek, včetně emisí z lodí, v oblasti Severního moře pravděpodobně vážně ohrozí pobřeží nebo související zájmy kterékoli další smluvní strany, bez odkladu informuje prostřednictvím svého příslušného úřadu uvedenou stranu.

2.   Smluvní strany se zavazují, že budou vyžadovat od kapitánů všech lodí plujících pod jejich vlajkami a od pilotů letadel registrovaných v jejich zemích, aby vzhledem k okolnostem nejvhodnějšími a nejpřiměřenějšími způsoby bezodkladně hlásili:

a)

všechny nehody, které znečišťují mořské prostředí nebo pravděpodobně způsobí znečištění mořského prostředí;

b)

přítomnost, povahu a rozsah ropy nebo jiných škodlivých látek, které pravděpodobně vážně ohrozí pobřeží nebo související zájmy jedné nebo více smluvních stran.

3.   Smluvní strany použijí jednotný formulář pro podávání zpráv o znečištění, jak je požadováno podle odstavce 1 tohoto článku.“

Bod 5

Změna článku 6

Článek 6 se mění takto:

„Článek 6

1.   Výhradně pro účely této dohody se oblast Severního moře dělí na zóny popsané v příloze této dohody.

2.   Smluvní strany, v jejichž zóně dojde ke stavu popsanému v čl. 1bodu 1 této dohody, provedou nezbytné posouzení povahy a rozsahu jakékoli nehody nebo případně druhu a přibližného množství ropy nebo jiných škodlivých látek a směru a rychlosti jejich pohybu.

3.   Dotčená smluvní strana okamžitě informuje prostřednictvím svých příslušných úřadů všechny ostatní smluvní strany o svém posouzení a o každé akci, kterou podnikla za účelem boje proti znečištění ropou nebo jinými škodlivými látkami, a sleduje tyto látky po celou dobu jejich přítomnosti ve své zóně.

4.   Závazky smluvních stran podle tohoto článku týkající se zón společné odpovědnosti jsou předmětem zvláštních technických ujednání, která mezi sebou zavřou dotčené strany. Tato ujednání se sdělují ostatním smluvním stranám.“

Bod 6

Změna článku 15

Článek 15 se mění takto:

„Článek 15

1.   Smluvní strany zajistí plnění úkolů sekretariátu v souvislosti s touto dohodou a zohlední stávající ujednání v rámci jiných mezinárodních dohod o prevenci znečišťování mořského prostředí a znečišťování ovzduší platných pro stejný region jako tato dohoda.

2.   Každá smluvní strana poskytuje příspěvek ve výši 2,5 % ročních výdajů dohody. Zůstatek výdajů dohody se rozdělí mezi smluvní strany, které nejsou členy Evropského hospodářského společenství, přiměřeně jejich hrubému národnímu produktu v souladu s příspěvkovou stupnicí pravidelně přijímanou Valným shromážděním Organizace spojených národů. V žádném případě nesmí příspěvek smluvní strany na tento zůstatek překročit 20 % tohoto zůstatku.“

Bod 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy depozitář obdržel oznámení o schválení od všech smluvních stran.


16.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 54/6


ROZHODNUTÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SPOLUPRÁCI PŘI BOJI PROTI ZNEČIŠTĚNÍ SEVERNÍHO MOŘE ROPOU A JINÝMI ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI

o přistoupení Španělského království k Dohodě

Smluvní strany Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (dále jen „dohoda“),

PŘIPOMÍNAJÍCE článek 20 dohody, který stanoví, že smluvní strany mohou jednomyslně přizvat kterýkoli jiný pobřežní stát v oblasti severovýchodního Atlantského oceánu k přistoupení k dohodě a že v takovém případě se podle potřeby změní článek 2 a příloha dohody,

VYJÁDŘIVŠE jednomyslný záměr přizvat Španělsko k přistoupení k dohodě,

VÍTAJÍCE přání Španělska přistoupit k dohodě,

jednomyslně rozhodly, že

Bod 1

Přizvání Španělska v souladu s článkem 20

Smluvní strany v souladu s článkem 20 jednomyslně zvou Španělsko, aby přistoupilo k Bonnské dohodě. S ohledem na toto přizvání se přijímají následující změny článku 2 a přílohy této dohody.

Bod 2

Změna preambule dohody

Preambule dohody se nahrazuje tímto: před slova „Švédského království“ se vkládají slova „Španělského království“.

Bod 3

Změna článku 2

Článek 2 dohody se mění takto:

„Článek 2

Pro účely této dohody se oblastí Severního moře rozumí oblast moře zahrnující:

a)

vlastní Severní moře jižně od 61°00′00″,00 sš;

b)

oblast Skagerraku, jejíž jižní hranice je vymezena východně od Skaw 57°44′43″,00 sš;

c)

Biskajský záliv, ohraničený na jihu a západě čárou definovanou v části I přílohy této dohody;

d)

ostatní vody zahrnující Irské moře, Keltské moře, Malinské moře, průlivy Severní Minch a Malý Minch, část Norského moře a části severovýchodního Atlantského oceánu ohraničené na západě a na severu čárou definovanou v části II přílohy této dohody.“

Bod 4

Změna přílohy dohody

Příloha dohody se mění v souladu s dodatkem tohoto rozhodnutí.

Bod 5

Vstup v platnost

Změny obsažené v tomto rozhodnutí vstupují v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy Španělsko uložilo svou listinu o přistoupení k dohodě.


DODATEK

„PŘÍLOHA DOHODY O SPOLUPRÁCI PŘI BOJI PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ SEVERNÍHO MOŘE ROPOU A JINÝMI ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI Z ROKU 1983

Popis atlantské hranice oblasti Severního moře a zón uvedených v článku 6 této dohody

ATLANTSKÁ HRANICE OBLASTI SEVERNÍHO MOŘE

ČÁST I

ČÁRA OHRANIČUJÍCÍ OBLAST SEVERNÍHO MOŘE NA JIHU A JIHOZÁPADĚ

Čára spojující kanál La Manche a přístupy k němu na jihozápadě a Biskajský záliv na jihu a západě je čára, která:

i)

začíná na západním pobřeží Španělska v bodě 42°30′04″,25 sš, 8°52′18″,22 zd;

ii)

z tohoto bodu pak podél loxodromy do bodu 42°30′04″,32 sš, 10°24′55″,16 zd;

iii)

z tohoto bodu pak podél loxodromy do bodu 46°00′04″,07 sš, 10°24′54″,86 zd;

iv)

z tohoto bodu pak podél loxodromy do bodu 46°00′04″,06 sš, 9°59′54″,88 zd;

v)

z tohoto bodu pak podél čáry až do průsečíku rovnoběžky 48°27′00″,00 sš a čáry (dále jen „čára Bonnské dohody z roku 1983“) vedené 50 námořních mil západně od čáry spojující ostrov Ushant a ostrovy Scilly;

vi)

od tohoto průsečíku pak podél čáry Bonnské dohody z roku 1983 na sever až k jejímu průsečíku s čárou označující hranici kontinentálního šelfu mezi Francií a Spojeným královstvím, jak je definována v rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 30. června 1977;

vii)

od tohoto průsečíku pak podél čáry této hranice na západ až k bodu 48°10′00″,00 sš, 9°22′15″,91 zd a

viii)

z tohoto bodu pak podél rovnoběžky 48°10′00″,00 sš na západ až k bodu 48°10′00″,00 sš, 10°00′00″,00 zd.

ČÁST II

ČÁRA OHRANIČUJÍCÍ ZÁPAD A SEVER OSTATNÍCH VOD, NA NĚŽ SE VZTAHUJE DOHODA

Čára ohraničující západ a sever ostatních vod, na něž se vztahuje dohoda, zahrnujících Irské moře, Keltské moře, Malinské moře, průlivy Severní Minch a Malý Minch, část Norského moře a části severovýchodního Atlantského oceánu, je čára, která

i)

začíná v bodě 48°10′00″,00 sš, 0°00′00″,00 zd;

ii)

z tohoto bodu pak podél západní hranice irské zóny odpovědnosti za znečištění moře (tj. čáry, která je v každém bodě vzdálena 200 námořních mil od nejbližšího bodu na základních čarách stanovených pro účely irských zákonů o námořní jurisdikci z let 1959–1988) až k bodu 56°42′00″,00 sš, 14°00′00″,00 zd;

iii)

z tohoto bodu pak podél západní hranice zóny stanovené nařízením Spojeného království o obchodní lodní dopravě (zamezení znečištění) (limity) z roku 1996 ve znění nařízení o obchodní lodní dopravě (zamezení znečištění) (limity) z roku 1997 (tj. čar spojujících body v tabulce 1 níže v pořadí, v jakém jsou uvedeny) až k bodu 63°38′10″,68 sš, 0°30′00″,00 zd a

iv)

z tohoto bodu pak podél rovnoběžky 63°38′10″,68 sš na východ až k pobřeží Norska.

TABULKA 1

BODY A ČÁRY ZÁPADNÍ HRANICE ZÓNY STANOVENÉ NAŘÍZENÍM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ O OBCHODNÍ LODNÍ DOPRAVĚ (ZABRÁNĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ) (LIMITY) Z ROKU 1996, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Body uvedené v nařízení Spojeného království v platném znění a jejich souřadnice

Úsečka mezi těmito body

27.

56°42′00″,00 sš

14°00′00″,00 zd

27–28 Poledník

28.

56°49′00″,00 sš

14°00′00″,00 zd

28–29 Rovnoběžka

29.

56°49′00″,00 sš

14°30′34″,00 zd

29–30 Oblouk měřený 200 námořních mil od příslušných základních bodů na Sv. Kildě, od nichž se měří šířka teritoriálních vod

30.

57°52′22″,00 sš

14°53′22″,00 zd

30–31 Oblouk měřený 200 námořních mil od příslušných základních bodů na Sv. Kildě, od nichž se měří šířka teritoriálních vod

31.

58°30′00″,00 sš

14°48′58″,00 zd

31–32 Oblouk měřený 200 námořních mil od příslušných základních bodů na Sv. Kildě, od nichž se měří šířka teritoriálních vod

32.

59°00′00″,00 sš

14°35′07″,00 zd

32–33 Oblouk měřený 200 námořních mil od příslušných základních bodů na Sv. Kildě, od nichž se měří šířka teritoriálních vod

33.

59°40′54″,00 sš

13°58′10″,00 zd

33–34 Oblouk měřený 200 námořních mil od příslušných základních bodů na Sv. Kildě, od nichž se měří šířka teritoriálních vod

34.

59°50′00″,00 sš

13°46′24″,00 zd

34–35 Rovnoběžka

35.

59°50′00″,00 sš

5°00′00″,00 zd

35–36 Poledník

36.

60°10′00″,00 sš

5°00′00″,00 zd

36–37 Rovnoběžka

37.

60°10′00″,00 sš

4°48′00″,00 zd

37–38 Poledník

38.

60°20′00″,00 sš

4°48′00″,00 zd

38–39 Rovnoběžka

39.

60°20′00″,00 sš

4°24′00″,00 zd

39–40 Poledník

40.

60°40′00″,00 sš

4°24′00″,00 zd

40–41 Rovnoběžka

41.

60°40′00″,00 sš

4°00′00″,00 zd

41–42 Poledník

42.

61°00′00″,00 sš

4°00′00″,00 zd

42–43 Rovnoběžka

43.

61°00′00″,00 sš

3°36′00″,00 zd

43–44 Poledník

44.

61°30′00″,00 sš

3°36′00″,00 zd

44–45 Rovnoběžka

45.

61°30′00″,00 sš

3°00′00″,00 zd

45–46 Poledník

46.

61°45′00″,00 sš

3°00′00″,00 zd

46–47 Rovnoběžka

47.

61°45′00″,00 sš

2°48′00″,00 zd

47–48 Poledník

48.

62°00′00″,00 sš

2°48′00″,00 zd

48–49 Rovnoběžka

49.

62°00′00″,00 sš

2°00′00″,00 zd

49–50 Poledník

50.

62°30′00″,00 sš

2°00′00″,00 zd

50–51 Rovnoběžka

51.

62°30′00″,00 sš

1°36′00″,00 zd

51–52 Poledník

52.

62°40′00″,00 sš

1°36′00″,00 zd

52–53 Rovnoběžka

53.

62°40′00″,00 sš

1°00′00″,00 zd

53–54 Poledník

54.

63°20′00″,00 sš

1°00′00″,00 zd

54–55 Rovnoběžka

55.

63°20′00″,00 sš

0°30′00″,00 zd

55–56 Poledník

56.

63°38′10″,68 sš

0°30′00″,00 zd

 

HRANICE ZÓN ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝCH V ČLÁNKU 6 TÉTO DOHODY

ČÁST III

HRANICE ZÓN NÁRODNÍ ODPOVĚDNOSTI

1)

Obecně: Pokud jsou hranice zóny odpovědnosti stanoveny řadou čar spojujících body v seznamu, je povaha těchto čar povahou specifikovanou vůči každému bodu jako povaha čáry spojující ho s následujícím bodem.

2)

Dánsko: Zóna národní odpovědnosti Dánska je vymezena následující řadou čar:

a)

čára, která začíná na průsečíku hranice zóny společné odpovědnosti Dánska a Německa, jak je popsána v části IV níže, čarou mezi bodem 55°10′03″,40 sš, 7°33′09″,60 vd a prvním bodem DE1/DK1 a vede podél této čáry až do bodu DE1/DK1;

b)

řada čar spojujících následující body v pořadí, v jakém jsou uvedeny:

Body stanovující hranici zóny

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

Další body se stejnými souřadnicemi

DK1

55°30′40″,30 sš

5°45′00″,00 vd

Geodetická křivka

DE1

DK2

55°15′00″,00 sš

5°24′12″,00 vd

Geodetická křivka

DE2

DK3

55°15′00″,00 sš

5°09′00″,00 vd

Geodetická křivka

DE3

DK4

55°24′15″,00 sš

4°45′00″,00 vd

Geodetická křivka

DE4

DK5

55°46′21″,80 sš

4°15′00″,00 vd

Geodetická křivka

DE5

DK6

55°55′09″,40 sš

3°21′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DE6

DK7

56°05′12″,00 sš

3°15′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK23, NO23

DK8

56°35′30″,00 sš

5°02′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO24

DK9

57°10′30″,00 sš

6°56′12″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO25

DK10

57°29′54″,00 sš

7°59′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO26

DK11

57°37′06″,00 sš

8°27′30″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO27

DK12

57°41′48″,00 sš

8°53′18″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO28

DK13

57°59′18″,00 sš

9°23′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO29

DK14

58°15′41″,20 sš

10°01′48″,10 vd

Oblouk ortodromy

NO30, SE4

DK15

58°08′00″,10 sš

10°32′32″,80 vd

Geodetická křivka

SE3

DK16

57°49′00″,60 sš

11°02′55″,60 vd

Geodetická křivka

SE2

DK17

57°44′43″,00 sš

11°07′04″,00 vd

 

SE1

3)

Německo: Zóna národní odpovědnosti Německa je vymezena následující řadou čar:

a)

čára, která začíná na průsečíku hranice zóny společné odpovědnosti Dánska a Německa, jak je popsána v části IV níže, čarou mezi bodem 55°10′03″,40 sš, 7°33′09″,60 vd a prvním bodem DE1/DK1 a vede podél této čáry až do bodu DE1/DK1;

b)

řada čar spojujících následující body v pořadí, v jakém jsou uvedeny:

Body stanovující hranici zóny

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

Další body se stejnými souřadnicemi

DE1

55°30′40″,30 sš

5°45′00″,00 vd

Geodetická křivka

DK1

DE2

55°15′00″,00 sš

5°24′12″,00 vd

Geodetická křivka

DK2

DE3

55°15′00″,00 sš

5°09′00″,00 vd

Geodetická křivka

DK3

DE4

55°24′15″,00 sš

4°45′00″,00 vd

Geodetická křivka

DK4

DE5

55°46′21″,80 sš

4°15′00″,00 vd

Geodetická křivka

DK5

DE6

55°55′09″,40 sš

3°21′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DK6

DE7

55°50′06″,00 sš

3°24′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK24

DE8

55°45′54″,00 sš

3°22′13″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL19

DE9

55°20′00″,00 sš

4°20′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL20

DE10

55° 00′00″,00 sš

5°00′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL21

DE11

54°37′12″,00 sš

5°00′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL22

DE12

54°11′12″,00 sš

6°00′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL23

DE13

53°59′56″,80 sš

6°06′28″,20 vd

 

NL24

c)

u pevniny čára vedoucí z bodu DE12 směrem k bodu DE13 (tj. příští dohodnutý ohraničující bod se souřadnicemi 53°59′56″,80 sš, 6°06′28″,20 vd) až k průsečíku této čáry s hranicí zóny společné odpovědnosti mezi Nizozemskem a Německem popsané v části IV níže.

4)

Irsko: Zóna národní odpovědnosti Irska je vymezena následující řadou čar:

a)

na severu řada čar spojujících body v tabulce 3 v pořadí, v jakém jsou uvedeny;

b)

na západě západní hranice oblasti Severního moře;

c)

na východě a na jihu řada čar spojujících body v tabulce 2 v pořadí, v jakém jsou uvedeny.

5)

Nizozemsko: Zóna národní odpovědnosti Nizozemska je vymezena na jihu rovnoběžkou 51°51′52″,1267 sš a na sever od této rovnoběžky následující řadou čar:

a)

řada čar spojujících následující body v pořadí, v jakém jsou uvedeny:

Body stanovující hranici zóny

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

Další body se stejnými souřadnicemi

NL1

51°51′52″,1267 sš

2°31′48″,0975 vd

Oblouk ortodromy

UK42

NL2

51°59′00″,00 sš

2°37′36″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK41

NL3

52°01′00″,00 sš

2°39′30″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK40

NL4

52°05′18″,00 sš

2°42′12″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK39

NL5

52°06′00″,00 sš

2°42′54″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK38

NL6

52°12′24″,00 sš

2°50′24″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK37

NL7

52°17′24″,00 sš

2°56′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK36

NL8

52°25′00″,00 sš

3°03′30″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK35

NL9

52°37′18″,00 sš

3°11′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK34

NL10

52°47′00″,00 sš

3°12′18″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK33

NL11

52°53′00″,00 sš

3°10′30″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK32

NL12

53°18′06″,00 sš

3°03′24″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK31

NL13

53°28′12″,00 sš

3°01′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK30

NL14

53°35′06″,00 sš

2°59′18″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK29

NL15

53°40′06″,00 sš

2°57′24″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK28

NL16

53°57′48″,00 sš

2°52′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK27

NL17

54°22′48″,00 sš

2°45′48″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK26

NL18

54°37′18″,00 sš

2°53′54″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK25

NL19

55°45′54″,00 sš

3°22′13″,00 vd

Oblouk ortodromy

DE8

NL20

55°20′00″,00 sš

4°20′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DE9

NL21

55° 00′00″,00 sš

5°00′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DE10

NL22

54°37′12″,00 sš

5°00′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DE11

NL23

54°11′12″,00 sš

6°00′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DE12

NL24

53°59′56″,80 sš

6°06′28″,20 vd

 

DE13

b)

u pevniny čára vedoucí z bodu NL23 směrem k bodu NL24 (tj. příští dohodnutý ohraničující bod se souřadnicemi 53°59′56″,80 sš, 6°06′28″,20 vd) až k průsečíku této čáry s hranicí zóny společné odpovědnosti mezi Nizozemskem a Německem popsané v části IV níže.

6)

Norsko: Zóna národní odpovědnosti Norska je vymezena na severu rovnoběžkou 63°38′10″,68 sš a na západě, jihu a východě následující řadou čar:

a)

řada čar spojujících body v tabulce 4 v pořadí, v jakém jsou uvedeny;

b)

na jih od posledního bodu uvedeného v tabulce řada čar, které spojují následující body v pořadí, v jakém jsou uvedeny:

Body stannovující hranici zóny

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

Další body se stejnými souřadnicemi

NO23

56°05′12″,00 sš

3°15′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

UK23, DK7

NO24

56°35′30″,00 sš

5°02′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DK8

NO25

57°10′30″,00 sš

6°56′12″,00 vd

Oblouk ortodromy

DK9

NO26

57°29′54″,00 sš

7°59′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DK10

NO27

57°37′06″,00 sš

8°27′30″,00 vd

Oblouk ortodromy

DK11

NO28

57°41′48″,00 sš

8°53′18″,00 vd

Oblouk ortodromy

DK12

NO29

57°59′18″,00 sš

9°23′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DK13

NO30

58°15′41″,20 sš

10°01′48″,10 vd (bod A)

Oblouk ortodromy

SE4, DK14

NO31

58°30′41″,20 sš

10°08′46″,90 vd (bod B)

Oblouk ortodromy

SE5

NO32

58°45′41″,30 sš

10°35′40″,00 vd (bod C)

Loxodroma

SE6

NO33

58°53′34″,00 sš

10°38′25″,00 vd (bod D)

 

SE7

c)

poté čára kopírující norsko-švédskou hranici.

7)

Švédsko Zóna národní odpovědnosti Švédska je vymezena na jihu rovnoběžkou 57°44′43″,00 sš a na sever od této rovnoběžky řadou čar

a)

spojujících následující body v pořadí, v jakém jsou uvedeny:

Body stanovující hranici zóny

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

Další body se stejnými souřadnicemi

SE1

57°44′43″,00 sš

11°07′04″,00 vd

Geodetická křivka

DK17

SE2

57°49′00″,60 sš

11°02′55″,60 vd

Geodetická křivka

DK16

SE3

58°08′00″,10 sš

10°32′32″,80 vd

Geodetická křivka

DK15

SE4

58°15′41″,20 sš

10°01′48″,10 vd (bod A)

Oblouk ortodromy

DK14, NO30

SE5

58°30′41″,20 sš

10°08′46″,90 vd (bod B)

Oblouk ortodromy

NO31

SE6

58°45′41″,30 sš

10°35′40″,00 vd (bod C)

Loxodroma

NO32

SE7

58°53′34″,00 sš

10°38′25″,00 vd (bod D)

 

NO33

b)

poté čára kopírující švédsko-norskou hranici.

8)

Spojené království: Zóna národní odpovědnosti Spojeného království je vymezena

a)

na východě řadou čar zahrnujících:

i)

řadu čar spojujících body v tabulce 4 v pořadí, v jakém jsou uvedeny;

ii)

řadu čar spojujících následující body v pořadí, v jakém jsou uvedeny:

Body stanovující hranici zóny

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

Další body se stejnými souřadnicemi

UK23

56°05′12″,00 sš

3°15′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO23, DK7

UK24

55°50′06″,00 sš

3°24′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

DE7

UK25

54°37′18″,00 sš

2°53′54″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL18

UK26

54°22′48″,00 sš

2°45′48″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL17

UK27

53°57′48″,00 sš

2°52′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL16

UK2

53°40′06″,00 sš

2°57′24″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL15

UK29

53°35′06″,00 sš

2°59′18″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL14

UK30

53°28′12″,00 sš

3°01′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL13

UK31

53°18′06″,00 sš

3°03′24″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL12

UK32

52°53′00″,00 sš

3°10′30″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL11

UK33

52°47′00″,00 sš

3°12′18″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL10

UK34

52°37′18″,00 sš

3°11′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL9

UK35

52°25′00″,00 sš

3°03′30″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL8

UK36

52°17′24″,00 sš

2°56′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL7

UK37

52°12′24″,00 sš

2°50′24″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL6

UK38

52°06′00″,00 sš

2°42′54″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL5

UK39

52°05′18″,00 sš

2°42′12″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL4

UK40

52°01′00″,00 sš

2°39′30″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL3

UK41

51°59′00″,00 sš

2°37′36″,00 vd

Oblouk ortodromy

NL2

UK42

51°51′52″,1267 sš

2°31′48″,0975 vd

Oblouk ortodromy

NL1

b)

na jihu a západě následující řadou čar:

i)

čára začínající v nejzápadnějším bodě ostrovů Scilly a spojující tento bod s bodem 49°52′00″,00 sš, 7°44′00″,00 zd;

ii)

od tohoto bodu čára kopírující čáru Bonnské dohody z roku 1983 (jak je definována v části I výše) na jih až k jejímu průsečíku s hranicí kontinentálního šelfu mezi Francií a Spojeným královstvím, jak je definována v rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 30. června 1977;

iii)

od tohoto průsečíku čára této hranice na západ až k bodu 48°10′00″,00 sš, 9°22′15″,91 zd a

iv)

od tohoto bodu řada čar spojujících body v tabulce 2 v pořadí, v jakém jsou uvedeny, s vnější hranicí teritoriálních vod přilehlých k Severnímu Irsku v bodě 54°00′00″,00 sš, 5°36′20″,00 zd;

c)

na západě a severu následující řadou čar:

i)

čára spojující bod v teritoriálních vodách přilehlých k Severnímu Irsku co nejblíže k bodu 55°31′13″,36 sš, 6°45′00″,00 zd s tímto bodem;

ii)

od tohoto bodu řada čar spojujících body v tabulce 3 v pořadí, v jakém jsou uvedeny, až k bodu 56°42′00″,00 sš, 14°00′00″,00 zd;

iii)

od tohoto bodu čára kopírující západní a severní hranice oblasti Severního moře až k bodu 63°38′10″,68 sš, 0°30′00″,00 zd.

TABULKA 2

BODY A ČÁRY HRANICE MEZI ZÓNAMI ODPOVĚDNOSTI IRSKA A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ – VÝCHOD A JIH

Body stanovující hranici zón

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

IR1/UK

48°10′00″,00 sš

5010°00′00″,00 zd

Poledník

IR2/UK51

48°20′00″,00 sš

10°00′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR3/UK52

48°20′00″,00 sš

9°48′00″,00 zd

Poledník

IR4/UK53

48°30′00″,00 sš

9°48′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR5/UK54

48°30′00″,00 sš

9°36′00″,00 zd

Poledník

IR6/UK55

48°50′00″,00 sš

9°36′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR7/UK56

48°50′00″,00 sš

9°24′00″,00 zd

Poledník

IR8/UK57

49° 00′00″,00 sš

9°24′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR9/UK58

49° 00′00″,00 sš

9°17′00″,00 zd

Poledník

IR10/UK59

49°10′00″,00 sš

9°17′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR11/UK60

49°10′00″,00 sš

9°12′00″,00 zd

Poledník

IR12/UK61

49°20′00″,00 sš

9°12′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR13/UK62

49°20′00″,00 sš

9°03′00″,00 zd

Poledník

IR14/UK63

49°30′00″,00 sš

9°03′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR15/UK64

49°30′00″,00 sš

8°54′00″,00 zd

Poledník

IR16/UK65

49°40′00″,00 sš

8°54′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR17/UK66

49°40′00″,00 sš

8°45′00″,00 zd

Poledník

IR18/UK67

49°50′00″,00 sš

8°45′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR19/UK68

49°50′00″,00 sš

8°36′00″,00 zd

Poledník

IR20/UK69

50°00′00″,00 sš

8°36′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR21/UK70

50°00′00″,00 sš

8°24′00″,00 zd

Poledník

IR22/UK71

50°10′00″,00 sš

8°24′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR23/UK72

50°10′00″,00 sš

8°12′00″,00 zd

Poledník

IR24/UK73

50°20′00″,00 sš

8°12′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR25/UK74

50°20′00″,00 sš

8°00′00″,00 zd

Poledník

IR26/UK75

50°30′00″,00 sš

8°00′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR27/UK76

50°30′00″,00 sš

7°36′00″,00 zd

Poledník

IR28/UK77

50°40′00″,00 sš

7°36′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR29/UK78

50°40′00″,00 sš

7°12′00″,00 zd

Poledník

IR30/UK79

50°50′00″,00 sš

7°12′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR31/UK80

50°50′00″,00 sš

7°03′00″,00 zd

Poledník

IR32/UK81

51°00′00″,00 sš

7°03′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR33/UK82

51°00′00″,00 sš

6°48′00″,00 zd

Poledník

IR34/UK83

51°10′00″,00 sš

6°48′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR35/UK84

51°10′00″,00 sš

6°42′00″,00 zd

Poledník

IR36/UK85

51°20′00″,00 sš

6°42′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR37/UK86

51°20′00″,00 sš

6°33′00″,00 zd

Poledník

IR38/UK87

51°30′00″,00 sš

6°33′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR39/UK88

51°30′00″,00 sš

6°18′00″,00 zd

Poledník

IR40/UK89

51°40′00″,00 sš

6°18′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR41/UK90

51°40′00″,00 sš

6°06′00″,00 zd

Poledník

IR42/UK91

51°50′00″,00 sš

6°06′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR43/UK92

51°50′00″,00 sš

6°00′00″,00 zd

Poledník

IR44/UK93

51°54′00″,00 sš

6°00′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR45/UK94

51°54′00″,00 sš

5°57′00″,00 zd

Poledník

IR46/UK95

51°58′00″,00 sš

5°57′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR47/UK96

51°58′00″,00 sš

5°54′00″,00 zd

Poledník

IR48/UK97

52°00′00″,00 sš

5°54′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR49/UK98

52°00′00″,00 sš

5°50′00″,00 zd

Poledník

IR50/UK99

52°04′00″,00 sš

5°50′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR51/UK100

52°04′00″,00 sš

5°46′00″,00 zd

Poledník

IR52/UK101

52°08′00″,00 sš

5°46′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR53/UK102

52°08′00″,00 sš

5°42′00″,00 zd

Poledník

IR54/UK103

52°12′00″,00 sš

5°42′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR55/UK104

52°12′00″,00 sš

5°39′00″,00 zd

Poledník

IR56/UK105

52°16′00″,00 sš

5°39′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR57/UK106

52°16′00″,00 sš

5°35′00″,00 zd

Poledník

IR58/UK107

52°24′00″,00 sš

5°35′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR59/UK108

52°24′00″,00 sš

5°22′48″,00 zd

Poledník

IR60/UK109

52°32′00″,00 sš

5°22′48″,00 zd

Rovnoběžka

IR61/UK110

52°32′00″,00 sš

5°28′00″,00 zd

Poledník

IR62/UK111

52°44′00″,00 sš

5°28′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR63/UK112

52°44′00″,00 sš

5°24′30″,00 zd

Poledník

IR64/UK113

52°52′00″,00 sš

5°24′30″,00 zd

Rovnoběžka

IR65/UK114

52°52′00″,00 sš

5°22′30″,00 zd

Poledník

IR66/UK115

52°59′00″,00 sš

5°22′30″,00 zd

Rovnoběžka

IR67/UK116

52°59′00″,00 sš

5°19′00″,00 zd

Poledník

IR68/UK117

53°09′00″,00 sš

5°19′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR69/UK118

53°09′00″,00 sš

5°20′00″,00 zd

Poledník

IR70/UK119

53°26′00″,00 sš

5°20′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR71/UK120

53°26′00″,00 sš

5°19′00″,00 zd

Poledník

IR72/UK121

53°32′00″,00 sš

5°19′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR73/UK122

53°32′00″,00 sš

5°17′00″,00 zd

Poledník

IR74/UK123

53°39′00″,00 sš

5°17′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR75/UK124

53°39′00″,00 sš

5°16′20″,40 zd

Poledník

IR76/UK125

53°42′08″,40 sš

5°16′20″,40 zd

Rovnoběžka

IR77/UK126

53°42′08″,40 sš

5°17′51″,00 zd

Poledník

IR78/UK127

53°44′24″,00 sš

5°17′51″,00 zd

Rovnoběžka

IR79/UK128

53°44′24″,00 sš

5°19′19″,80 zd

Poledník

IR80/UK129

53°45′48″,00 sš

5°19′19″,80 zd

Rovnoběžka

IR81/UK130

53°45′48″,00 sš

5°22′00″,00 zd

Poledník

IR82/UK131

53°46′00″,00 sš

5°22′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR83/UK132

53°46′00″,00 sš

5°19′00″,00 zd

Poledník

IR84/UK133

53°59′56″,95 sš

5°19′00″,00 zd

 

TABULKA 3

BODY A ČÁRY HRANICE MEZI ZÓNAMI ODPOVĚDNOSTI IRSKA A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ – SEVER

Body stanovující hranici zón

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

IR85/UK134

55°31′13″,36 sš

6°45′00″,00 zd

Poledník

IR86/UK135

55°28′00″,00 sš

6°45′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR87/UK136

55°28′00″,00 sš

6°48′00″,00 zd

Poledník

IR88/UK137

55°30′00″,00 sš

6°48′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR89/UK138

55°30′00″,00 sš

6°51′00″,00 zd

Poledník

IR90/UK139

55°35′00″,00 sš

6°51′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR91/UK140

55°35′00″,00 sš

6°57′00″,00 zd

Poledník

IR92/UK141

55°40′00″,00 sš

6°57′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR93/UK142

55°40′00″,00 sš

7°02′00″,00 zd

Poledník

IR94/UK143

55°45′00″,00 sš

7°02′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR95/UK144

55°45′00″,00 sš

7°08′00″,00 zd

Poledník

IR96/UK145

55°50′00″,00 sš

7°08′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR97/UK146

55°50′00″,00 sš

7°15′00″,00 zd

Poledník

IR98/UK147

55°55′00″,00 sš

7°15′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR99/UK148

55°55′00″,00 sš

7°23′00″,00 zd

Poledník

IR100/UK149

56°00′00″,00 sš

7°23′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR101/UK150

56°00′00″,00 sš

8°13′00″,00 zd

Poledník

IR102/UK151

56°05′00″,00 sš

8°13′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR103/UK152

56°05′00″,00 sš

8°39′30″,00 zd

Poledník

IR104/UK153

56°10′00″,00 sš

8°39′30″,00 zd

Rovnoběžka

IR105/UK154

56°10′00″,00 sš

9°07′00″,00 zd

Poledník

IR106/UK155

56°21′30″,00 sš

9°07′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR107/UK156

56°21′30″,00 sš

10°30′00″,00 zd

Poledník

IR108/UK157

56°32′30″,00 sš

10°30′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR109/UK158

56°32′30″,00 sš

12°12′00″,00 zd

Poledník

IR110/UK159

56°42′00″,00 sš

12°12′00″,00 zd

Rovnoběžka

IR111/UK160

56°42′00″,00 sš

14°00′00″,00 zd

 

TABULKA 4

BODY A ČÁRY HRANICE MEZI ZÓNAMI ODPOVĚDNOSTI NORSKA A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Body stanovující hranici zón

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

NO1/UK1

63°38′10″,68 sš

0°10′59″,31 zd

Geodetická křivka

NO2/UK2

63°03′20″,71 sš

0°28′12″,51 vd

Geodetická křivka

NO3/UK3

62°58′21″,06 sš

0°33′31″,01 vd

Geodetická křivka

NO4/UK4

62°53′29″,49 sš

0°38′27″,91 vd

Geodetická křivka

NO5/UK5

62°44′16″,31 sš

0°47′27″,69 vd

Geodetická křivka

NO6/UK6

62°39′57″,99 sš

0°51′29″,48 vd

Geodetická křivka

NO7/UK7

62°36′20″,75 sš

0°54′44″,78 vd

Geodetická křivka

NO8/UK8

62°32′47″,29 sš

0°57′48″,32 vd

Geodetická křivka

NO9/UK9

62°30′09″,83 sš

1°00′05″,92 vd

Geodetická křivka

NO10/UK10

62°27′32″,82 sš

1°02′17″,70 vd

Geodetická křivka

NO11/UK11

62°24′56″,68 sš

1°04′25″,86 vd

Geodetická křivka

NO12/UK12

62°22′21″,00 sš

1°06′28″,21 vd

Geodetická křivka

NO13/UK13

62°19′40″,72 sš

1°08′30″,96 vd

Geodetická křivka

NO14/UK14

62°16′43″,93 sš

1°10′40″,66 vd

Geodetická křivka

NO15/UK15

61°44′12″,00 sš

1°33′13″,44 vd

Geodetická křivka

NO16/UK16

61°44′12″,00 sš

1°33′36″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO17/UK17

61°21′24″,00 sš

1°47′24″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO18/UK18

59°53′48″,00 sš

2°04′36″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO19/UK19

59°17′24″,00 sš

1°42′42″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO20/UK20

58°25′48″,00 sš

1°29′00″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO21/UK21

57°54′18″,00 sš

1°57′54″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO22/UK22

56°35′42″,00 sš

2°36′48″,00 vd

Oblouk ortodromy

NO23/UK23

56°05′12″,00 sš

3°15′00″,00 vd

 

9)

Francie: Zóna národní odpovědnosti Francie je od severu po jih vymezena řadou čar spojujících následující body v pořadí, v jakém jsou uvedeny:

Body stanovující hranici zóny

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

Další body se stejnými souřadnicemi

FR01

48°19′56″,52 sš

4°46′23″,67 zd

Loxodroma

 

FR02

48°27′00″,00 sš

5°08′23″,63 zd

Rovnoběžka

 

FR03

48°27′00″,00 sš

6°34′40″,90 zd

Loxodroma

 

FR04

46°00′04″,06 sš

9°59′54″,88 zd

Loxodroma

SP4

FR05

45°00′04″,04 sš

7°59′55″,08 zd

Loxodroma

SP5

FR06

44°20′03″,93 sš

3°59′55″,37 zd

Loxodroma

SP6

FR07

43°23′20″,71 sš

1°46′13″,58 zd

Loxodroma

SP7

FR08

43°22′50″,11 sš

1°47′11″,18 zd

 

SP8

10)

Španělsko: Zóna národní odpovědnosti Španělska je vymezena řadou čar spojujících následující body v pořadí, v jakém jsou uvedeny:

Body stanovující hranici zóny

Povaha čáry spojující bod s následujícím bodem

Další body se stejnými souřadnicemi

SP1

42°30′04″,25 sš

8°52′18″,22 zd

Loxodroma

 

SP2

42°30′04″,32 sš

10°24′55″,16 zd

Loxodroma

 

SP3

46°00′04″,07 sš

10°24′54″,86 zd

Loxodroma

 

SP4

46°00′04″,06 sš

9°59′54″,88 zd

Loxodroma

FR4

SP5

45°00′04″,04 sš

7°59′55″,08 zd

Loxodroma

FR5

SP6

44°20′03″,93 sš

3°59′55″,37 zd

Loxodroma

FR6

SP7

43°23′20″,71 sš

1°46′13″,58 zd

Loxodroma

FR7

SP8

43°22′50″,11 sš

1°47′11″,18 zd

 

FR8

ČÁST IV

HRANICE ZÓN SPOLEČNÉ ODPOVĚDNOSTI

Zóny společné odpovědnosti jsou stanoveny takto:

1.

Zóna společné odpovědnosti Belgie, Francie, Nizozemska a Spojeného království

Mořská oblast mezi rovnoběžkami 51°51′52″,1267 sš a 51°06′00″,00 sš

2.

Zóna společné odpovědnosti Francie a Spojeného království

Kanál La Manche jihozápadně od rovnoběžky 51°32′00″,00 sš k čáře, která:

a)

začíná v nejzápadnějším bodě ostrovů Scilly a spojuje tento bod s bodem 49°52′00″,00 sš, 7°44′00″,00 zd;

b)

od tohoto bodu kopíruje čáru vedenou 50 námořních mil západně od čáry spojující ostrovy Scilly a ostrov Ushant na jih k jejímu průsečíku s rovnoběžkou 48°27′00″,00 sš a

c)

kopíruje tuto rovnoběžku na východ k nejjižnějšímu bodu ostrova Ushant.

3.

Zóna společné odpovědnosti Dánska a Německa

Mořská oblast ohraničená:

a)

na jihu rovnoběžkou 54°30′00″,00 sš západně od pobřeží Německa;

b)

na západě poledníkem 6°30′00″,00 vd;

c)

na severu rovnoběžkou 55°50′00″,00 sš západně od pobřeží Dánska a

d)

na východě hranicí odlivu (na základě referenční hydrografické plochy nejnižšího astronomického odlivu (LAT)) včetně oblasti moře Waddenzee.

4.

Zóna společné odpovědnosti Německa a Nizozemska

Mořská oblast ohraničená:

a)

na západě poledníkem 6°00′00″,00 vd (ED50) severně od pobřeží Nizozemska;

b)

na severu rovnoběžkou 54°0′00″,00 sš (ED50);

c)

na východě poledníkem 7°15′00″,00 vd (ED50) severně od pobřeží Německa a

d)

na jihu hranicí odlivu (na základě referenční hydrografické plochy nejnižšího astronomického odlivu (LAT)) včetně oblasti moře Waddenzee.

ČÁST V

VÝKLAD

Poloha bodů uvedených v této příloze se stanoví podle Evropského geodetického systému (verze 1950).“