ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 40

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
4. února 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/125, ze dne 28. ledna 2021, o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Huile de noix du Périgord (CHOP)

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/126, ze dne 28. ledna 2021, o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Rudarska greblica (CHZO)

2

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/127, ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu pro přepravu některých komodit pocházejících z některých třetích zemí na území Unie a na rostlinolékařské kontroly tohoto materiálu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1137

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/128, ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/129, ze dne 3. února 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky výtažek z česneku a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/130, ze dne 3. února 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků ( 1 )

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/131, ze dne 3. února 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

21

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2034 ze dne 6. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik ( Úř. věst. L 416, 11.12.2020 )

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/125,

ze dne 28. ledna 2021

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Huile de noix du Périgord“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Huile de noix du Périgord“ předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Huile de noix du Périgord“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Huile de noix du Périgord“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 308, 17.9.2020, s. 22.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/126,

ze dne 28. ledna 2021

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Rudarska greblica“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Rudarska greblica“ předložená Chorvatskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Rudarska greblica“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Rudarska greblica“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 2.3 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 309, 18.9.2020, s. 17.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/127,

ze dne 3. února 2021,

kterým se stanoví požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu pro přepravu některých komodit pocházejících z některých třetích zemí na území Unie a na rostlinolékařské kontroly tohoto materiálu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1137

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 41 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (2), a zejména na čl. 22 odst. 3 a článek 52 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1137 (3) stanoví rostlinolékařské kontroly a opatření, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu používaného při přepravě vymezených komodit pocházejících z Běloruska a Číny a bylo použitelné do 30. června 2020. Uvedená pravidla byla uplatňována spolu s pravidly obsaženými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2125 (4) týkajícím se zvláštních úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu.

(2)

Rostlinolékařské kontroly prováděné členskými státy na základě prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1137 prokázaly, že označení dřevěného obalového materiálu používaného při přepravě některých komodit pocházejících z Běloruska a Číny není vždy v souladu s nařízením (EU) 2016/2031. Rovněž rostlinolékařské kontroly prováděné členskými státy na základě jejich posouzení rizik, zaznamenávané v TRACES a dříve v internetovém systému EUROPHYT pro zaznamenávání zachycení, prokázaly, že označení dřevěného obalového materiálu používaného při přepravě některých komodit pocházejících z Indie není vždy v souladu s uvedeným nařízením.

(3)

Nesoulad zjištěný členskými státy ukazuje, že existuje riziko, že s dřevěným obalovým materiálem použitým při přepravě některých komodit z uvedených tří zemí původu – z Běloruska, Číny a Indie – dojde k zavlečení živých škodlivých organismů, a že by uvedené komodity měly podléhat zvláštním kontrolám.

(4)

Aby se zabránilo důsledkům takového nesouladu v budoucnosti, měla by být přijata opatření týkající se dřevěného obalového materiálu pro přepravu některých komodit pocházejících z Běloruska, Číny a Indie.

(5)

Ve snaze zajistit lepší přípravu orgánů provádějících příslušné rostlinolékařské kontroly by příslušné orgány nebo provozovatelé zapojení do dovozu vymezených komodit s použitím dřevěného obalového materiálu měli, jakmile se dozvědí o příjezdu daného dřevěného obalového materiálu, o dané skutečnosti předem informovat příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu.

(6)

Dřevěný obalový materiál u zásilek vymezených komodit by měl podléhat pravidelným rostlinolékařským kontrolám. Na základě zjištěného rizika pro zdraví rostlin by míra těchto kontrol neměla být nižší než 15 % dováženého dřevěného obalového materiálu u vymezených komodit, aby bylo zaručeno, že bude zkontrolován reprezentativní vzorek.

(7)

Dřevěný obalový materiál, jakož i vymezené komodity by měly podléhat pravidlům Unie týkajícím se celního dohledu do okamžiku, kdy budou zmíněné rostlinolékařské kontroly dokončeny, aby se zajistilo, že jejich volný pohyb na území Unie nepředstavuje fytosanitární rizika.

(8)

Rostlinolékařské kontroly by měly být prováděny na stanovišti hraniční kontroly prvního vstupu do Unie nebo na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 s cílem zajistit, že se tyto kontroly uskuteční v nejvhodnějších zařízeních.

(9)

V zájmu právní srozumitelnosti by prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1137 mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením, aby byla zohledněna nařízení (EU) 2016/2031 a (EU) 2017/625, která jsou použitelná ode dne 14. prosince 2019.

(10)

Aby měly členské státy čas přizpůsobit se požadavkům stanoveným tímto nařízením, mělo by být toto nařízení použitelné od 1. března 2021.

(11)

Toto nařízení by se mělo použít do 31. prosince 2023, aby byl dostatek času na sledování situace a určení souladu dřevěného obalového materiálu a příslušných zásilek s tímto nařízením a nařízením (EU) 2016/2031.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu některých komodit ze třetích zemí uvedených v příloze na území Unie a na rostlinolékařské kontroly tohoto materiálu s cílem zajistit jeho soulad s nařízením (EU) 2016/2031.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„dřevěným obalovým materiálem“ jakýkoli výrobek ze dřeva ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nákladních plošin, nástavců palet a prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce nejvýše 6 mm, zpracovaného dřeva vyrobeného pomocí lepidla, tepla a tlaku či jejich kombinace a prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality jako dřevo v zásilce;

2)

„vymezenými komoditami“ komodity, jež splňují všechny tyto požadavky:

a)

pocházejí ze třetích zemí uvedených v příloze;

b)

dřevěný obalový materiál je k jejich podpoře, ochraně nebo přepravě používán přinejmenším do stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu;

c)

mají příslušné kódy kombinované nomenklatury (KN) nebo kódy TARIC a příslušné popisy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (5), jak je uvedeno v příloze.

Článek 3

Požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu na území Unie

Dřevěný obalový materiál může být dovezen na území Unie, pouze pokud jsou splněny oba tyto požadavky:

1)

příslušné orgány nebo provozovatelé, kteří jsou odpovědní za dovoz dotčeného dřevěného materiálu nebo kteří se dozvědí o jeho příjezdu na území Unie, předem informují příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu, že dotčený dřevěný obalový materiál bude dovezen na území Unie;

2)

rostlinolékařské kontroly uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení prokázaly, že dotčený dřevěný obalový materiál splňuje požadavky čl. 43 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2016/2031.

Článek 4

Rostlinolékařské kontroly

1.   Příslušné orgány:

a)

provádějí pravidelné rostlinolékařské kontroly dřevěného obalového materiálu u zásilek vymezených komodit na jednom z těchto míst:

i)

na stanovišti hraniční kontroly prvního vstupu na území Unie;

ii)

na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

b)

určí míru rostlinolékařských kontrol uvedených v písmenu a) tohoto odstavce.

2.   Míra uvedená v odst. 1 písm. b) nesmí být nižší než 15 % zásilek vymezených komodit.

3.   Do dokončení kontrol stanovených v odst. 1 písm. a) zůstávají dřevěný obalový materiál a příslušné vymezené komodity:

a)

pod celním dohledem podle článku 134 nařízení (EU) No 952/2013 a

b)

pod dohledem příslušného orgánu.

4.   Odchylně od odstavce 3 může celní orgán povolit, aby vymezené komodity nebyly pod dohledem, jak je stanoveno v písmenech a) a b) uvedeného odstavce, pokud v případě, že je to technicky možné, provozovatel odpovědný za zásilku oddělí dřevěný obalový materiál od daných vymezených komodit.

Článek 5

Zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1137

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1137 se zrušuje.

Článek 6

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. března 2021 do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1137 ze dne 10. srpna 2018 o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu pro přepravu komodit pocházejících z některých třetích zemí (Úř. věst. L 205, 14.8.2018, s. 54).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2125 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se provádění zvláštních úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu, oznamování určitých zásilek a opatření, jež mají být přijata v případech nesouladu (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 99).

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Vymezené komodity, příslušné kódy kombinované nomenklatury (KN) nebo kódy TARIC a země původu

Popis komodity

Kódy kombinované nomenklatury (KN) nebo kódy TARIC

Země původu

Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2514

Bělorusko, Čína, Indie

Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2515

Bělorusko, Čína, Indie

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2516

Bělorusko, Čína, Indie

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

4401

Bělorusko, Čína, Indie

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva (jiné než kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)

4415

Bělorusko, Čína, Indie

Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)

6801

Bělorusko, Čína, Indie

Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801 ; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice)

6802

Bělorusko, Čína, Indie

Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice (jiné než zrna, odštěpky a prach z břidlice, mozaikové kostky a podobné výrobky, břidlicová pisátka a břidlice připravená k použití nebo tabulky a tabule k psaní nebo kreslení)

6803

Bělorusko, Čína, Indie

Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; keramické mozaikové kostky a podobné výrobky, též na podložce (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin, žáruvzdorné výrobky, obkládačky speciálně upravené jako stolní podložky, ozdobné předměty a obkládačky vyráběné speciálně pro kamna)

6907

Bělorusko, Čína, Indie

Hliníkové desky, plechy a pásy

7606

Bělorusko, Čína, Indie


4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/128,

ze dne 3. února 2021,

kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 má být roční strop výdajů Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) na období 2021–2027 tvořen maximálními částkami dílčího stropu pro výdaje související s trhem a přímými platbami stanovenými v příloze I nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 (2).

(2)

V souladu s čl. 11 odst. 6 třetím pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) oznámilo několik členských států Komisi své rozhodnutí ohledně snížení částky přímých plateb podle čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení a výsledné odhadované prostředky získané ze snížení pro kalendářní rok 2020. V souladu s čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení mají být odhadované prostředky získané z uvedeného snížení plateb k dispozici jako podpora Unie financovaná z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 šestým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámilo několik členských států Komisi své rozhodnutí uvolnit v rozpočtovém roce 2021 určitý procentní podíl svého ročního vnitrostátního stropu pro přímé platby na kalendářní rok 2020 jako dodatečnou podporu v rámci EZFRV.

(4)

V souladu s čl. 14 odst. 2 šestým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámilo několik členských států Komisi své rozhodnutí uvolnit určitou částku podpory, která má být financována z EZFRV v rozpočtovém roce 2021, jako přímé platby na kalendářní rok 2020.

(5)

Příslušné vnitrostátní stropy stanovené v přílohách II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 byly následně upraveny.

(6)

V souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2020/2093 musí být v návaznosti na převody mezi EZFRV a přímými platbami uzpůsoben v rámci technické úpravy stanovené v článku 4 uvedeného nařízení dílčí strop pro výdaje související s trhem a přímé platby víceletého finančního rámce stanovený v příloze I uvedeného nařízení.

(7)

Je proto nezbytné upravit čistý zůstatek, který je k dispozici pro výdaje EZZF na rozpočtové roky 2021 až 2027. V zájmu přehlednosti by měly být rovněž zveřejněny částky, které jsou k dispozici pro EZFRV,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Čistý zůstatek, který je k dispozici pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu na rozpočtové roky 2021 až 2027, je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 11).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


PŘÍLOHA

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

(v milionech EUR)

Rozpočtový rok

Částky dané k dispozici pro EZFRV

Částky převedené z EZFRV

Čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

 

 

 

41 257,000

2023

 

 

 

41 518,000

2024

 

 

 

41 649,000

2025

 

 

 

41 782,000

2026

 

 

 

41 913,000

2027

 

 

 

42 047,000


4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/129,

ze dne 3. února 2021,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky výtažek z česneku a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2008/127/ES (2) byl výtažek z česneku zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky výtažek z česneku, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 31. srpna 2021.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení účinné látky výtažek z česneku.

(5)

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Zpravodajský členský stát shledal žádost úplnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem návrh hodnotící zprávy o obnovení a dne 28. března 2019 ji předložil Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.

(7)

Úřad zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti. Úřad rovněž zaslal návrh hodnotící zprávy o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a zahájil o ní veřejnou konzultaci. Obdržené připomínky předal úřad Komisi.

(8)

Dne 16. dubna 2020 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že výtažek z česneku splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ve dnech 16. a 17. července 2020 zprávu o obnovení týkající se výtažku z česneku a dne 4. prosince 2020 návrh nařízení o obnovení schválení uvedené účinné látky.

(9)

Pokud jde o kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému zavedená nařízením Komise (EU) 2018/605 (7), dospěl úřad k závěru, že výtažek z česneku nesplňuje kritéria týkající se narušení činnosti endokrinního systému u lidí a u necílových organismů stanovená v bodech 3.6.5 a 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009, ve znění nařízení (EU) 2018/605.

(10)

Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k závěru úřadu a v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 i ke zprávě o obnovení. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně přezkoumány.

(11)

Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku výtažek z česneku jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna.

(12)

Posouzení rizik pro obnovení schválení účinné látky výtažek z česneku vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, což však neomezuje použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující výtažek z česneku povoleny.

(13)

Proto je vhodné schválení výtažku z česneku obnovit.

(14)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1160 (8) byla prodloužena doba platnosti schválení výtažku z česneku do 31. srpna 2021, aby bylo možno dokončit postup pro obnovení schválení před uplynutím doby platnosti schválení uvedené účinné látky. Avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí o obnovení schválení bylo přijato před datem konce prodloužené doby platnosti schválení, použije se toto nařízení ode dne 1. března 2021.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky výtažek z česneku se obnovuje v souladu s přílohou I.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance garlic extract, EFSA Journal 2020;18(6):6116 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,6116.

(7)  Nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (Úř. věst. L 101, 20.4.2018, s. 33).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1160 ze dne 5. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, krevní moučka, uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, výtažek z česneku, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek), rostlinné oleje/řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina (Úř. věst. L 257, 6.8.2020, s. 29).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Výtažek z česneku

Markerové složky:

diallylsulfid (DAS1), diallyldisulfid (DAS2),

diallyltrisulfid (DAS3), diallyltetrasulfid (DAS4)

Výtažek z česneku

1 000 g/kg

1. března 2021

29. února 2036

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení výtažku z česneku, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Na základě navrhovaných a podporovaných použití (uvedených v dodatku II) byly určeny následující oblasti vyžadující v krátkodobém horizontu zvláštní pozornost všech členských států v rámci veškerých povolení, jež mají být podle potřeby udělena, změněna nebo odejmuta:

riziko pro vodní organismy.

CAS 8000-78-0;

8008-99-9

CIPAC 916


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o obnovení schválení.


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v části A se zrušuje položka 231 pro výtažek z česneku;

2)

v části B se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„144

Výtažek z česneku Markerové složky: diallylsulfid (DAS1), diallyldisulfid (DAS2), diallyltrisulfid (DAS3), diallyltetrasulfid (DAS4)

Výtažek z česneku

1 000 g/kg

1. března 2021

29. února 2036

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení výtažku z česneku, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Na základě navrhovaných a podporovaných použití (uvedených v dodatku II) byly určeny následující oblasti vyžadující v krátkodobém horizontu zvláštní pozornost všech členských států v rámci veškerých povolení, jež mají být podle potřeby udělena, změněna nebo odejmuta:

riziko pro vodní organismy.“

CAS 8000-78-0

8008-99-9

CIPAC 916


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o obnovení schválení.


4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/130,

ze dne 3. února 2021,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).

(3)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení použijí směrnice 2002/99/ES a 2009/158/ES a akty Komise, které jsou na nich založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.

(4)

Spojené království kromě Severního Irska je proto uvedeno na seznamu v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které je z určitých částí jejího území v závislosti na výskytu HPAI povolen dovoz určitých drůbežích komodit do Unie a tranzit přes území Unie. Uvedená regionalizace Spojeného království je stanovena v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2021/24 (4).

(5)

Dne 27. ledna 2021 potvrdilo Spojené království přítomnost HPAI podtypu H5N8 v jednom hospodářství s chovem drůbeže na ostrově Anglesey ve Walesu.

(6)

Veterinární orgány Spojeného království vymezily ochranné pásmo kolem postiženého hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy. Veterinární orgány Spojeného království navíc potvrdily, že okamžitě pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky komodit určených na vývoz do Unie z celého území Spojeného království, s výjimkou Severního Irska.

(7)

Spojené království předložilo Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních přijatých s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI, která Komise nyní vyhodnotila. Na základě uvedeného hodnocení je vhodné stanovit omezení pro dovoz komodit do Unie z té oblasti ve Walesu, jež byla zasažena HPAI a pro niž veterinární orgány Spojeného království zavedly omezení v důsledku současného ohniska.

(8)

Položka týkající se Spojeného království v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala stávající epizootologickou situaci v této třetí zemi.

(9)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/24 ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 11, 14.1.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka týkající se Spojeného království nahrazuje tímto:

„GB – Spojené království (*1)

GB-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

celé Spojené království kromě oblasti GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

území Spojeného království odpovídající:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

hrabství North Yorkshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,30° s. š. a 1,47° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

GB-2.2

hrabství North Yorkshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,29° s. š. a 1,45° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

GB-2.3

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,49° s. š. a 0,95° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

GB-2.4

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,72° s. š. a 0,15° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

GB-2.5

hrabství Derbyshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,93° s. š. a 1,57° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

GB-2.6

hrabství North Yorkshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,37° s. š. a 2,16° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

GB-2.7

Orkneje:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 59,28° s. š. a 2,44° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.8

hrabství Dorset:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 51,06° s. š. a 2,27° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.9

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,52° s. š. a 0,96° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

GB-2.10

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,52° s. š. a 0,95° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

GB-2.11

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10,4 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,53° s. š. a 0,66° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

GB-2.12

hrabství Devon:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 50,70° s. š. a 3,36° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

GB-2.13

blízko Amlwch, Isle of Anglesey, Wales:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,38° s. š. a 4,30° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

27.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

27.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

27.1.2021

 

 

 

 


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“


4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/131,

ze dne 3. února 2021,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se ke dni 22. května 2003 nacházely mimo území Iráku, podle uvedeného nařízení.

(2)

V návaznosti na technický přezkum přílohy III nařízení (ES) č. 1210/2003 by měl být jeden subjekt vyňat ze seznamu osob a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 1210/2003 se zrušuje tato položka:

„67.

IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adresa: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.“


Opravy

4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/23


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2034 ze dne 6. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik

( Úřední věstník Evropské unie L 416 ze dne 11. prosince 2020 )

Strana 1, 3. bod odůvodnění, druhá věta:

místo:

„Dále by měl na základě souhrnných informací umožnit identifikaci nejrizikovějších faktorů a identifikaci a srovnání jejich úrovní rizika.“,

má být:

„Dále by měl na základě souhrnných informací umožnit identifikaci klíčových rizikových oblastí a identifikaci a srovnání jejich úrovní rizika.“

Strana 2, čl. 2 bod 2:

místo:

„2)

„maticí ERCS“ souřadnicová síť sestávající z proměnných popsaných v čl. 3 odst. 3, která slouží pro ilustrační znázornění skóre bezpečnostního rizika;“,

má být:

„2)

„maticí ERCS“ matice sestávající z proměnných popsaných v čl. 3 odst. 3, která slouží pro ilustrační znázornění skóre bezpečnostního rizika;“.

Strana 4, příloha, krok 1 („Určení hodnot proměnných“), bod 1.1, první odstavec, písm. a):

místo:

„a)

určení nejpravděpodobnějšího typu nehody, v níž by posuzovaná událost mohla vyústit (tzv. nejrizikovější faktor);“,

má být:

„a)

určení nejpravděpodobnějšího typu nehody, v niž by posuzovaná událost mohla vyústit (tzv. klíčová riziková oblast);“.

Strana 4, příloha, krok 1 („Určení hodnot proměnných“), bod 1.1, druhý odstavec, návětí:

místo:

„Nejrizikovější faktory jsou tyto:“,

má být:

„Klíčové rizikové oblasti jsou tyto:“.

Strana 4, příloha, krok 1 („Určení hodnot proměnných“), bod 1.1, druhý odstavec, písm. g:

místo:

„g.

srážka s překážkou za letu: srážka letadla ve vzduchu s překážkami stoupajícími ze zemského povrchu. Mezi překážky patří vysoké budovy, stromy, elektrické vedení, telegrafní dráty a antény a upoutané objekty;“,

má být:

„g.

srážka s překážkou za letu: srážka letadla ve vzduchu s překážkami vystupujícími ze zemského povrchu. Mezi překážky patří vysoké budovy, stromy, elektrické vedení, telegrafní dráty a antény a upoutané objekty;“.

Strana 4, příloha, krok 1 („Určení hodnot proměnných“), bod 1.1, druhý odstavec, písm. i:

místo:

„i.

jiná zranění: událost, při níž došlo ke smrtelným zraněním nebo zraněním bez smrtelných následků a kterou nelze přičíst žádnému jinému nejrizikovějšímu faktoru;“,

má být:

„i.

jiná zranění: událost, při níž došlo ke smrtelným zraněním nebo zraněním bez smrtelných následků a kterou nelze přičíst žádné jiné klíčové rizikové oblasti;“.

Strana 5, příloha, krok 1 („Určení hodnot proměnných“), bod 1.2, uvozující věta před tabulkou:

místo:

„Skóre závažnosti se vypočítá kombinací nejrizikovějšího faktoru a potenciálních ztrát na životech, jak je uvedeno v tabulce níže:“,

má být:

„Skóre závažnosti se vypočítá kombinací klíčové rizikové oblasti a potenciálních ztrát na životech, jak je uvedeno v tabulce níže:“.

Strana 5, příloha, krok 1 („Určení hodnot proměnných“), bod 1.2, tabulka, název prvního sloupce v záhlaví:

místo:

NEJRIZIKOVĚJŠÍ FAKTOR“,

má být:

KLÍČOVÁ RIZIKOVÁ OBLAST“.

Strana 7, příloha, krok 1 („Určení hodnot proměnných“), bod 2.1.1, tabulka, řádek pro bariéru č. 5, druhý sloupec:

místo:

„„Fungování výstražných systémů a opatření“, které by mohly zabránit nehodě a které jsou vhodné pro daný účel, funkční, v provozu a které jsou dodržovány.“,

má být:

„„Provoz výstražných systémů a opatření“, které by mohly zabránit nehodě a které jsou vhodné pro daný účel, funkční, v provozu a které jsou dodržovány.“

Strana 7, příloha, krok 1 („Určení hodnot proměnných“), bod 2.1.1, tabulka, řádek pro bariéru č. 8, druhý sloupec:

místo:

„„Událost s nízkou energií“ má stejné skóre jako „ochrana“, avšak pouze u nejrizikovějších faktorů s nízkou energií (poškození na zemi, vyjetí z dráhy, zranění).

„Nepoužitelná“ pro všechny ostatní nejrizikovější faktory.“,

má být:

„„Událost s nízkou energií“ má stejné skóre jako „ochrana“, avšak pouze u klíčových rizikových oblastí s nízkou energií (poškození na zemi, vyjetí z dráhy, zranění).

„Nepoužitelná“ pro všechny ostatní klíčové rizikové oblasti.“