ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 433

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
22. prosince 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2173 ze dne 16. října 2020, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2174 ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů ( 1 )

11

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2175 ze dne 20. října 2020 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256, kterým se stanoví víceleté průběžné plánování

20

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2176 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o odpočet aktiv v podobě softwaru od položek kmenového kapitálu tier 1 ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2177, ze dne 15. prosince 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Haricot de Castelnaudary (CHZO))

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2178, ze dne 15. prosince 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1433, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pouligny-Saint-Pierre (CHOP))

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2179, ze dne 16. prosince 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

33

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2180, ze dne 18. prosince 2020, kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 ( 1 )

37

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2181, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2020) 8996)

39

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2182, ze dne 18. prosince 2020, kterým se stanoví konečná odpověď o dovozu jménem Unie týkající se budoucího dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2014, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle uvedeného nařízení (oznámeno pod číslem C(2020) 8977)

55

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2183, ze dne 21. prosince 2020 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s hlášením infekce virem SARS-CoV-2 u norků a jiných zvířat čeledi Mustelidae a psíků mývalovitých (oznámeno pod číslem C(2020) 9531)  ( 1 )

76

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2153 ze dne 7. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1939, pokud jde o kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad evropského veřejného žalobce zpracovávat v seznamu spisů ( Úř. věst. L 431, 21.12.2020 )

80

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2173

ze dne 16. října 2020,

kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (1), a zejména na čl. 7 odst. 8 a čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možné vypočítat cíle výrobce pro specifické emise pro období od roku 2021 do roku 2024 podle přílohy I nařízení (EU) 2019/631, jsou potřebné údaje o emisích CO2 u vozidel zaregistrovaných v kalendářním roce 2020. Pokud se jedná o výrobce, kteří v období od roku 2021 do roku 2024 uvádějí vozidla na trh Unie poprvé, je nutné vyjasnit, jakým způsobem by se měly určovat jejich cíle pro specifické emise, jakož i cílové hodnoty výjimek pro dané období, přičemž se zohlední, že v kalendářním roce 2020 tito výrobci nebudou mít k dispozici údaje o emisích CO2 (nebo je budou mít k dispozici pouze částečně).

(2)

Podobně je nutné vyjasnit, jakým způsobem by se měly určovat cíle pro specifické emise v období od roku 2021 do roku 2024 u výrobců, kteří v kalendářním roce 2020 uvádějí na trh Unie pouze vozidla s nulovými emisemi CO2.

(3)

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1151 (2) mají emisní normy CO2 od 1. ledna 2021 vycházet z údajů o emisích CO2 zjištěných v souladu s celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla (WLTP). Je proto nutné změnit přílohu I nařízení (EU) 2019/631 s cílem upravit parametry, které se mají sledovat a hlásit, a vypustit odkazy na údaje zjištěné na základě nového evropského jízdního cyklu (NEDC). V případě ohlašování údajů za kalendářní rok 2020 je však vhodné povolit překrývání nových a stávajících ustanovení do 28. února 2021.

(4)

Měla by se také využít příležitost k co největší možné harmonizaci parametrů sledování pro osobní automobily a lehká užitková vozidla a ke sladění všech ustanovení týkajících se způsobu zaznamenávání a hlášení parametrů sledování členskými státy podle nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 (3) a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 293/2012 (4), spolu s formáty hlášení stanovenými v přílohách II a III nařízení (EU) 2019/631.

(5)

Měly by být sledovány a hlášeny určité nové parametry se zřetelem k přípravě postupu sledování emisí CO2 a spotřeby paliva nebo energie v reálném provozu podle článku 12 nařízení (EU) 2019/631, jakož i postupu ověřování emisí CO2 u vozidel v provozu podle článku 13 tohoto nařízení. Jedná se především o hodnoty spotřeby paliva a na žádost Komise o parametry používané při výpočtu hodnot emisí CO2 uvedených v prohlášení o shodě vozidel, tedy koeficienty jízdního zatížení, čelní plochu a třídu valivého odporu pneumatik.

(6)

Nařízení (EU) 2019/631 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II a III nařízení (EU) 2019/631 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 98, 4.4.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení (EU) 2019/631 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

za bod 3 se vkládají nové body 3a, 3b a 3c, které znějí:

„3a.

Pro výrobce, jehož hodnota WLTPCO2 nebo NEDCCO2 je rovna nule, je referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 NEDCcíl2020 vymezený v bodě 3.

3b.

Pro výrobce, který na trh Unie poprvé uvádí osobní automobily kdykoliv mezi kalendářními roky 2021 až 2024, je referenčním cílem pro specifické emise v roce 2021 průměr referenčních cílů pro specifické emise stanovený pro všechny výrobce v souladu s bodem 3, vážený počtem nových osobních automobilů, které byly pro tyto výrobce registrovány v Unii v roce 2020.

3c.

Aniž je dotčen bod 3b, pokud výrobce, který mezi kalendářními roky 2021 až 2024 poprvé uvádí na trh Unie osobní automobily, vznikl fúzí dvou nebo více výrobců, z nichž alespoň jeden je odpovědný za nové osobní automobily registrované v Unii v roce 2020, je pro nového výrobce referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 jeden z následujících:

a)

pokud byli za nové osobní automobily registrované v Unii v roce 2020 odpovědní dva nebo více z fúzujících výrobců, je referenčním cílem pro specifické emise v roce 2021 průměr referenčních cílů pro specifické emise stanovený pro tyto výrobce v souladu s bodem 3, vážený počtem nových osobních automobilů, které byly pro tyto výrobce registrovány v Unii v roce 2020;

b)

pokud byl za nové osobní automobily registrované v Unii v roce 2020 odpovědný pouze jeden z fúzujících výrobců, referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 pro tohoto výrobce je stanoven v souladu s bodem 3.“;

ii)

bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Cílové hodnoty výjimky v souladu s čl. 10 odst. 3 nebo odst. 4

a)

pro výrobce, kterému byla v souladu s čl. 10 odst. 3 v kalendářním roce 2021 udělena výjimka z cíle pro specifické emise na základě NEDC nebo výjimka v souladu s čl. 10 odst. 4 z cíle pro specifické emise kdykoliv mezi kalendářními roky 2021 a 2024, se cílová hodnota výjimky založená na WLTP vypočítá takto:

Image 1

kde:

WLTPCO2

je WLTPCO2 vymezen v bodě 3;

NEDCCO2

je NEDCCO2 vymezen v bodě 3;

NEDCcílová hodnota výjimky

je cílová hodnota výjimky stanovené Komisí buď podle čl. 10 odst. 3, nebo podle čl. 10 odst. 4;

b)

aniž je dotčeno písmeno a), pokud je výrobci v souladu s čl. 10 odst. 4 udělena výjimka z cíle pro specifické emise kdykoliv mezi kalendářními roky 2021 a 2024, avšak výrobce nebyl odpovědný za registraci nových osobních automobilů v Unii před rokem 2021, cílová hodnota výjimky pro jakýkoliv z těchto kalendářních roků se vypočítá podle vzorce uvedeného v písmeni a), kde se použijí tyto definice:

WLTPCO2

je průměrná hodnota všech jednotlivých výrobců, vážená počtem nových osobních automobilů registrovaných v roce 2020, jejichž WLTPCO2 je vymezen v bodě 3;

NEDCCO2

je průměrná hodnota všech jednotlivých výrobců, vážená počtem nových osobních automobilů registrovaných v roce 2020, jejichž NEDCCO2 je vymezen v bodě 3;

NEDCcílová hodnota výjimky

je cílová hodnota výjimky vypočítaná v souladu s čl. 10 odst. 4 ve spojení s čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 63/2011.“;

b)

v části B přílohy I se za bod 3 vkládají nové body 3a, 3b a 3c, které znějí:

„3a.

Pro výrobce, jehož hodnota WLTPCO2 nebo NEDCCO2 je rovna nule, je referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 NEDCcíl2020 vymezený v bodě 3.

3b.

Pro výrobce, který na trh Unie poprvé uvádí lehká užitková vozidla kdykoliv mezi kalendářními roky 2021 až 2024, je referenčním cílem pro specifické emise v roce 2021 průměr referenčních cílů pro specifické emise stanovený pro všechny výrobce v souladu s bodem 3, vážený počtem nových lehkých užitkových vozidel, která byla pro tyto výrobce registrována v Unii v roce 2020.

3c.

Aniž je dotčen bod 3b, pokud výrobce, který mezi kalendářními roky 2021 a 2024 poprvé uvádí na trh Unie lehká užitková vozidla, vznikl fúzí dvou nebo více výrobců, z nichž alespoň jeden je odpovědný za nová lehká užitková vozidla registrovaná v Unii v roce 2020, je pro nového výrobce referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 jeden z následujících:

a)

pokud byli za nová lehká užitková vozidla registrovaná v Unii v roce 2020 odpovědní dva nebo více z fúzujících výrobců, je referenčním cílem pro specifické emise v roce 2021 průměr referenčních cílů pro specifické emise stanovený pro tyto výrobce v souladu s bodem 3, vážený počtem nových lehkých užitkových vozidel, která byla pro tyto výrobce registrována v Unii v roce 2020;

b)

pokud byl za nová lehká užitková vozidla registrovaná v Unii v roce 2020 odpovědný pouze jeden z fúzujících výrobců, referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 pro tohoto výrobce je stanoven v souladu s bodem 3.“.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

bod 1 se zrušuje s účinkem od 1. března 2021;

ii)

vkládá se nový bod 1a, který zní:

„1a.

Členské státy zaznamenají za každý kalendářní rok u každého nového osobního automobilu registrovaného jako vozidlo kategorie M1 na svém území tyto podrobné údaje, s výjimkou údajů uvedených v bodech 22, 23 a 24, které Komisi poskytnou na požádání:

1)

výrobce;

2)

číslo schválení typu a jeho dodatky;

3)

typ, variantu a verzi;

4)

značku a obchodní název;

5)

identifikátor interpolační rodiny vozidla;

6)

identifikační číslo vozidla;

7)

kategorii schváleného typu vozidla;

8)

kategorii registrovaného vozidla;

9)

datum první registrace;

10)

specifické emise CO2;

11)

spotřebu paliva;

12)

hmotnost v provozním stavu;

13)

hmotnost při zkoušce;

14)

typ a režim paliva;

15)

spotřebu elektrické energie;

16)

elektrický akční dosah;

17)

kód(y) ekologické inovace;

18)

snížení emisí CO2 v důsledku ekologické inovace;

19)

stopu: rozvor náprav, rozchod kol u řízené nápravy a rozchod kol u další nápravy;

20)

zdvihový objem motoru;

21)

maximální čistý výkon;

22)

koeficienty jízdního zatížení: f0, f1 a f2;

23)

čelní plochu;

24)

třídu valivého odporu pneumatik.

V souladu s článkem 7 zpřístupní členské státy Komisi všechny údaje uvedené v tomto bodě ve formátu stanoveném v části B oddíle 2. Údaje uvedené v bodech 9 a 11 musí být zaznamenávány počínaje kalendářním rokem 2022 a Komisi poprvé zpřístupněny dne 28. února 2023.“;

iii)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Podrobné údaje uvedené v bodě 1 se zjišťují z prohlášení o shodě týkajícího se příslušného osobního automobilu.“;

iv)

za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní:

„2a.

V případě vozidel na dvojí palivo, která jsou poháněna benzinem a zkapalněným ropným plynem (LPG) nebo benzinem a stlačeným zemním plynem (CNG) a jejichž prohlášení o shodě obsahují konkrétní hodnoty specifických emisí CO2 pro oba druhy paliva, nahlásí členské státy pouze hodnotu pro LPG nebo CNG.

V případě vozidel flex fuel na benzin a ethanol (E85) nahlásí členské státy hodnotu specifických emisí CO2 pro benzin.“;

b)

část B se mění takto:

i)

oddíl 2 se zrušuje s účinkem od 1. března 2021;

ii)

vkládá se nový oddíl 2a, který zní:

„Oddíl 2a

Podrobné údaje ze sledování – záznam pro jedno vozidlo

Odkaz na bod 1 a 1a části A

Podrobné údaje o registrovaném vozidle

Zdroje údajů

Prohlášení o shodě (příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/683 (*1)), není-li uvedeno jinak

1)

Název výrobce – standardní označení EU(1)

Název přidělený Komisí

Název výrobce(2)

0.5, v případě více názvů výrobce pak název uvedený v bodě 0.5.1

2)

Číslo schválení typu a jeho dodatky

0.11

3)

Typ

0.2

Varianta

Verze

4)

Značka a obchodní název

0.1 a 0.2.1

5)

Identifikátor interpolační rodiny vozidla

0.2.3.1

6)

Identifikační číslo vozidla

0.10

7)

Kategorie schváleného typu vozidla

0.4

8)

Kategorie registrovaného vozidla

Osvědčení o registraci

9)

Datum první registrace

Osvědčení o registraci

10)

Specifické emise CO2 (g/km)

49.4 kombinované nebo v příslušných případech vážené kombinované

11)

Spotřeba paliva (l/100 km či m3/100 km nebo kg/100 km)

49.4 kombinované nebo v příslušných případech vážené kombinované

12)

Hmotnost v provozním stavu (kg)

13

13)

Zkušební hmotnost (kg)

47.1.1

14)

Druh paliva

26

Režim paliva

26.1

15)

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

Výhradně elektrická vozidla (PEV): 49.5.1

Hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV): 49.5.2

16)

Elektrický akční dosah (km)

Výhradně elektrická vozidla (PEV): 49.5.1

Hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV): 49.5.2

17)

Kód(y) ekologické inovace

49.3.1

18)

Snížení emisí v důsledku ekologické inovace (g CO2/km)

49.3.2.2

19)

Rozvor náprav (mm)

 

Rozchod kol u řízené nápravy (náprava 1) (mm)(3)

30

Rozchod kol u další nápravy (náprava 2) (mm)(3)

30

20)

Zdvihový objem motoru (cm3)

25

21)

Maximální čistý výkon (kW)

27.1 a 27.3

22)

Koeficienty jízdního zatížení(4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

23)

Čelní plocha (m2)(4)

47.1.2

24)

Třída valivého odporu pneumatik(4)

35

Poznámky:

1)

Seznam zveřejňovaný Komisí na platformě CIRCABC.

2)

V případě vnitrostátních schválení typu malých sérií (NSS) nebo vozidel schválených jednotlivě (IVA) se název výrobce uvede ve sloupci „Název výrobce“, zatímco ve sloupci „Název výrobce – standardní označení EU“ se uvede buď „AA-NSS“, nebo „AA-IVA“.

3)

V případě, kdy je vozidlo vybaveno rozchody kol různých šířek, nahlásí se maximální šířka nápravy.

4)

Na žádost Komise.

3)

Příloha III se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

bod 1.1 se zrušuje s účinkem od 1. března 2021;

ii)

vkládá se nový bod 1,1 a, který zní:

„1.1a.

Úplná vozidla registrovaná v kategorii N1

Členské státy zaznamenávají za každý kalendářní rok u každého nového lehkého užitkového vozidla registrovaného jako vozidlo kategorie N1 na svém území tyto podrobné údaje, s výjimkou údajů uvedených v bodech 23, 24 a 25, které Komisi poskytnou na požádání:

1)

výrobce;

2)

číslo schválení typu a jeho dodatky;

3)

typ, variantu a verzi;

4)

značku a obchodní název, je-li k dispozici;

5)

identifikátor interpolační rodiny vozidla;

6)

identifikační číslo vozidla;

7)

kategorii schváleného typu vozidla;

8)

kategorii registrovaného vozidla;

9)

datum první registrace;

10)

specifické emise CO2;

11)

spotřebu paliva;

12)

hmotnost v provozním stavu;

13)

hmotnost při zkoušce;

14)

typ a režim paliva;

15)

spotřebu elektrické energie;

16)

elektrický akční dosah;

17)

kód(y) ekologické inovace;

18)

snížení emisí CO2 v důsledku ekologické inovace;

19)

stopu: rozvor náprav, rozchod kol u řízené nápravy a rozchod kol u další nápravy;

20)

zdvihový objem motoru;

21)

maximální čistý výkon;

22)

maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla;

23)

koeficienty jízdního zatížení: f0, f1 a f2;

24)

čelní plochu;

25)

třídu valivého odporu pneumatik.

V souladu s článkem 7 zpřístupní členské státy Komisi všechny údaje uvedené v tomto bodě ve formátu stanoveném v části C oddíle 2. Údaje uvedené v bodech 9 a 11 musí být zaznamenávány počínaje kalendářním rokem 2022 a Komisi poprvé zpřístupněny dne 28. února 2023.“;

iii)

v bodě 1.2.1.2 se doplňuje nové písmeno q);

iv)

body 1.2.1.1 a 1.2.1.2 se zrušují s účinkem od 1. března 2021;

v)

vkládá se nový bod 1.2.1.2a, který zní:

„1.2.1.2a

Dokončená vozidla kategorie N1 se schválením typu v souladu s přílohou XXI nařízení (EU) 2017/1151

Pro každé nové dokončené vozidlo registrované v roce 2021 a následujících kalendářních letech nahlásí členské státy přinejmenším údaje uvedené v podbodech 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18 a 22 bodu 1.1a a pro každé nové vozidlo registrované v roce 2022 a následujících kalendářních letech údaje uvedené v podbodech 9, 23, 24 a 25 bodu 1.1a.“;

vi)

v bodě 1.2.2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Pro každé nové dokončené vozidlo kategorie N1 se schválením typu v souladu s přílohou XXI nařízení (EU) 2017/1151 registrované v roce 2020 a následujících kalendářních letech nahlásí výrobce souvisejícího základního vozidla počínaje rokem 2021 Komisi následující údaje týkající se základního vozidla:“;

vii)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Podrobné údaje uvedené v bodě 1 se zjišťují z prohlášení o shodě příslušného lehkého užitkového vozidla. Údaje, které nejsou v prohlášení o shodě k dispozici, se zjišťují z dokumentace schválení typu nebo z informací nahlášených výrobcem základního vozidla podle bodu 1.2.3.“;

viii)

za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní:

„2a.

V případě vozidel na dvojí palivo, která jsou poháněna benzinem a zkapalněným ropným plynem (LPG) nebo benzinem a stlačeným zemním plynem (CNG) a jejichž prohlášení o shodě obsahují konkrétní hodnoty specifických emisí CO2 pro oba druhy paliva, nahlásí členské státy pouze hodnotu pro LPG nebo CNG.

V případě vozidel flex fuel na benzin a ethanol (E85) nahlásí členské státy pouze hodnotu specifických emisí CO2 pro benzin.“;

b)

část C se mění takto:

i)

oddíl 2 se zrušuje s účinkem od 1. března 2021;

ii)

vkládá se nový oddíl 2a, který zní:

„Oddíl 2a

Podrobné údaje ze sledování – záznam pro jedno vozidlo

Odkaz na bod 1.1 a 1.1a části A

Podrobné údaje o registrovaném vozidle

Zdroje údajů

Prohlášení o shodě (příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/683), není-li uvedeno jinak

1)

Název výrobce – standardní označení EU(1)

Název přidělený Komisí

Název výrobce(2)

0.5, v případě více názvů výrobce pak název uvedený v bodě 0.5.1

2)

Číslo schválení typu a jeho dodatky

0.11

3)

Typ

0.2

Varianta

Verze

4)

Značka a obchodní název

0.1 a 0.2.1

5)

Identifikátor interpolační rodiny vozidla

0.2.3.1

6)

Identifikační číslo vozidla

0.10

7)

Kategorie schváleného typu vozidla

0.4

8)

Kategorie registrovaného vozidla

Osvědčení o registraci

9)

Datum první registrace

Osvědčení o registraci

10)

Specifické emise CO2 (g/km)

49.4 kombinované nebo v příslušných případech vážené kombinované

11)

Spotřeba paliva (l/100 km či m3/100 km nebo kg/100 km)

49.4 kombinované nebo v příslušných případech vážené kombinované

12)

Hmotnost vozidla v provozním stavu (úplná a dokončená vozidla) (kg)

13

13)

Zkušební hmotnost (úplná a dokončená vozidla) (kg)

47.1.1

14)

Druh paliva

26

Režim paliva

26.1

15)

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

Výhradně elektrická vozidla (PEV): 49.5.1

Hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV): 49.5.2

16)

Elektrický akční dosah (km)

Výhradně elektrická vozidla (PEV): 49.5.1

Hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV): 49.5.2

17)

Kód(y) ekologické inovace

49.3.1

18)

Snížení emisí v důsledku ekologické inovace (g CO2/km)

49.3.2.2

19)

Rozvor náprav (mm)

4

Rozchod kol u řízené nápravy (náprava 1)3

30

Rozchod kol u další nápravy (náprava 2)3

30

20)

Zdvihový objem motoru (cm3)

25

21)

Maximální čistý výkon (kW)

27.1 a 27.3

22)

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (úplná a dokončená vozidla) (kg)

16.1

23)

Koeficienty jízdního zatížení(4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

24)

Čelní plocha (m2)(4)

47.1.2

25)

Třída valivého odporu pneumatik(4)

35

Poznámky:

1)

Seznam zveřejňovaný Komisí na platformě CIRCABC.

2)

V případě vnitrostátních schválení typu malých sérií (NSS) nebo vozidel schválených jednotlivě (IVA) se název výrobce uvede ve sloupci „Název výrobce“, zatímco ve sloupci „Název výrobce – standardní označení EU“ se uvede buď „AA-NSS“, nebo „AA-IVA“.

3)

V případě, kdy je vozidlo vybaveno rozchody kol různých šířek, nahlásí se maximální šířka nápravy.

4)

Na žádost Komise.“


(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/683 ze dne 15. dubna 2020, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi (Úř. věst. L 163, 26.5.2020)“.


22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2174

ze dne 19. října 2020,

kterým se mění přílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Konference smluvních stran Basilejské úmluvy na svém 14. zasedání v květnu 2019 přijala rozhodnutí BC-14/12 o začlenění nové položky nebezpečného plastového odpadu (položka A 3210) do přílohy VIII a dvou nových položek plastových odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné do přílohy II (položka Y48) a do přílohy IX (položka B3011) Basilejské úmluvy. Tyto změny nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2021.

(2)

Je vhodné, aby Unie, která je smluvní stranou Basilejské úmluvy, změnila příslušné přílohy nařízení (ES) č. 1013/2006 tak, aby se zohlednily změny týkající se položek plastových odpadů v přílohách Basilejské úmluvy.

(3)

Výbor pro environmentální politiku OECD přijal změny dodatku 4 k rozhodnutí OECD (2) týkající se nebezpečného plastového odpadu a vysvětlení v dodatcích 3 a 4 k rozhodnutí OECD dne [7. září 2020]. Tyto změny nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2021. Je vhodné, aby Unie změnila příslušné přílohy nařízení (ES) č. 1013/2006 tak, aby se tyto změny zohlednily.

(4)

Toto nařízení zohledňuje skutečnost, že v rámci OECD nebyla přijata žádná dohoda o začlenění změn příloh Basilejské úmluvy, jež se týkají plastových odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (položky B3011 a Y48), do dodatků k rozhodnutí OECD.

(5)

S ohledem na vývoz plastového odpadu z Unie do třetích zemí a dovoz plastového odpadu ze třetích zemí do Unie by měly být přílohy III, IV a V nařízení (ES) č. 1013/2006 změněny tak, aby zohledňovaly změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy a změny dodatku 4 k rozhodnutí OECD. Od 1. ledna 2021 bude tedy v rámci položek AC300 a Y48 vývoz plastového odpadu z Unie a jeho dovoz do Unie, pokud se týká třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD (3), podléhat postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu. V souladu s čl. 36 odst. 1 písm. a) a b) a přílohou V nařízení (ES) č. 1013/2006 bude zakázán vývoz plastového odpadu v rámci položek A 3210 a Y48 do třetích zemí, na něž se rozhodnutí OECD nevztahuje.

(6)

Vzhledem k tomu, že Unie podala sekretariátu Basilejské úmluvy podle článku 11 této úmluvy oznámení ohledně přepravy odpadu v rámci Unie, není povinna provádět změny příloh Basilejské úmluvy týkající se plastových odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (položky B3011 a Y48) do práva Unie, pokud jde o přepravu mezi členskými státy. Aby však byla zaručena právní srozumitelnost, měly by být do příloh III, IIIA a IV nařízení (ES) č. 1013/2006 začleněny nové položky týkající se přepravy plastových odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné v rámci Unie, které budou zohledňovat terminologii použitou v nových položkách B3011 a Y48 Basilejské úmluvy a u kterých budou v zásadě zachovány stávající kontroly přepravy v rámci Unie.

(7)

Na posledních zasedáních konference smluvních stran Basilejské úmluvy bylo přijato několik technických pokynů a dalších pokynů pro nakládání s různými toky odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tyto technické pokyny a další pokyny jsou užitečným vodítkem, a je proto třeba je doplnit do přílohy VIII nařízení (ES) č. 1013/2006.

(8)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Vzhledem k tomu, že změny příloh Basilejské úmluvy a dodatky k rozhodnutí OECD nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2021, měly by změny nařízení (ES) č. 1013/2006, které s těmito změnami souvisejí, rovněž nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:

1)

Přílohy IC, III, IIIA, IV, V a VII se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

Příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole pohybu odpadů určených k využití přes hranice států.

(3)  Rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole pohybu odpadů určených k využití přes hranice států.


PŘÍLOHA I

Přílohy IC, III, IIIA, IV, V a VII nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:

1)

v příloze IC bodě 25 písm. e) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto kódy mohou být zařazeny do příloh IIIA, IIIB, IV (EU48) nebo IVA tohoto nařízení. V takovém případě by mělo být před kódy uvedeno číslo přílohy. Pokud jde o přílohu IIIA, uvede se příslušný kód (uvedou se příslušné kódy) daný (dané) v příloze IIIA, v příslušném pořadí. Některé položky podle Basilejské úmluvy, jako jsou B1100 a B3020, jsou omezeny pouze na konkrétní toky odpadů, jak uvádí příloha IIIA.“;

2)

příloha III se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„SEZNAM ODPADŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE STANOVENÉ V ČLÁNKU 18 („ZELENÝ“ SEZNAM ODPADŮ)“;

b)

v části I se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

jakýmkoli odkazem v příloze IX Basilejské úmluvy na seznam A rozumí odkaz na přílohu IV tohoto nařízení;“

c)

v části I se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

pro odpad přepravovaný v rámci Unie se položka B3011 Basilejské úmluvy nepoužije a místo toho se použije následující položka:

EU3011

Plastový odpad (viz související položka AC300 v části II přílohy IV a související položka EU48 v části I přílohy IV):

Níže uvedený plastový odpad, pokud neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu (*):

Plastový odpad, který se téměř výlučně (**) skládá z jednoho nehalogenovaného polymeru, mimo jiné včetně následujících polymerů:

polyethylen (PE)

polypropylen (PP)

polystyren (PS)

akrylonitril-butadien-styren (ABS)

polyethylentereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyethery

Plastový odpad, který se téměř výlučně (**) skládá z jedné tvrzené pryskyřice nebo výrobku z její kondenzace, mimo jiné včetně následujících pryskyřic:

močovinoformaldehydové pryskyřice

fenolformaldehydové pryskyřice

melaminformaldehydové pryskyřice

epoxidové pryskyřice

alkydové pryskyřice

Plastový odpad, který se téměř výlučně (**) skládá z jednoho z následujících fluorovaných polymerů (***):

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkany:

tetrafluorethylen/perfluoralkylvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

polytetrafluorethylen (PTFE)

Polyvinylchlorid (PVC)

(*)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(**)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(**)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(**)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(***)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.“;"

d)

v části II se zrušuje tento text:

Odpad z tuhých plastů

GH013

391530 ex 390410—40

Polymery vinylchloridu“;

3)

příloha IIIA se mění takto:

a)

v bodě 3 se zrušují písmena d), e) a f);

b)

doplňuje se nový bod 4, který zní:

„4.

Do této přílohy jsou pouze pro účely přepravy v rámci Unie zahrnuty následující směsi odpadů zařazených do samostatných odrážek nebo pododrážek téže položky:

a)

směsi odpadů zařazených pod položku EU3011 a uvedených pod odrážkou nehalogenované polymery;

b)

směsi odpadů zařazených pod položku EU3011 a uvedených pod odrážkou tvrzené pryskyřice nebo výrobky z jejich kondenzace;

c)

směsi odpadů zařazených pod položku EU3011 a uvedených pod odrážkou „perfluoralkoxyalkany“.“;

4)

příloha IV se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ POSTUPU PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ A SOUHLASU („ŽLUTÝ“ SEZNAM ODPADŮ)“;

b)

část I se mění takto:

i)

první a druhý pododstavec se nahrazují tímto:

„Následující odpady podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu:

Seznamy uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (*).

(*)  Příloha VIII Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 1 seznamu A. Příloha II Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 3 seznamu A.“;"

ii)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

odkazem v příloze VIII Basilejské úmluvy na seznam B se rozumí odkaz na přílohu III tohoto nařízení“;

iii)

doplňují se nová písmena e) a f), která znějí:

„e)

Položka A 3210 Basilejské úmluvy se nepoužije a místo toho se použije položka AC300 v části II.

f)

Pro odpad přepravovaný v rámci Unie se položka Y48 Basilejské úmluvy nepoužije a místo toho se použije následující položka:

EU48:

Plastový odpad, na který se nevztahuje položka AC300 v části II ani položka EU3011 v části I přílohy III, jakož i směsi plastového odpadu, na něž se nevztahuje bod 4 přílohy IIIA.“;

c)

v části II se za položku AC270 vkládá nová položka, která zní:

„AC300

Plastový odpad, včetně jeho směsí, obsahující složky nebo kontaminovaný složkami uvedenými v příloze I v takové míře, že vykazuje vlastnosti uvedené v příloze III (viz obdobnou položku EU3011 v části I přílohy III a obdobnou položku EU48 v části I)“;

5)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

na seznam A v oddíle A3 se doplňuje nová položka, která zní:

„A3210

Plastový odpad, včetně jeho směsí, obsahující složky nebo kontaminovaný složkami uvedenými v příloze I v takové míře, že vykazuje vlastnosti uvedené v příloze III (viz obdobnou položku B3011 na seznamu B v této části a položku Y48 na seznamu A v části 3);“

ii)

v seznamu B se oddíl B3 mění takto:

položka B3010 se zrušuje;

před položku B3020 se vkládá nová položka, která zní:

„B3011

Plastový odpad (viz obdobnou položku A 3210 na seznamu A v této části a položku Y48 na seznamu A v části 3)

Níže uvedený plastový odpad, pokud je určený k recyklaci (*) způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu (**):

Plastový odpad, který se téměř výlučně (***) skládá z jednoho nehalogenovaného polymeru, mimo jiné včetně následujících polymerů:

polyethylen (PE)

polypropylen (PP)

polystyren (PS)

akrylonitril-butadien-styren (ABS)

polyethylentereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyethery

Plastový odpad, který se téměř výlučně (***) skládá z jedné tvrzené pryskyřice nebo výrobku z její kondenzace, mimo jiné včetně následujících pryskyřic:

močovinoformaldehydové pryskyřice

fenolformaldehydové pryskyřice

melaminformaldehydové pryskyřice

epoxidové pryskyřice

alkydové pryskyřice

Plastový odpad, který se téměř výlučně (***) skládá z jednoho z následujících fluorovaných polymerů: (****)

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkany:

tetrafluorethylen/perfluoralkylvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

Směsi plastových odpadů, které se skládají z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a/nebo polyethylentereftalátu (PET), pokud jsou určeny k oddělené recyklaci (*****) každého materiálu způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud neobsahují téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu (**).

b)

v části 3 se seznam A nahrazuje tímto:

Seznam A (příloha II Basilejské úmluvy)

Y46

Odpady shromažďované z domácností (*)

Y47

Zbytky vzniklé při spalování odpadů z domácností

Y48

Plastový odpad, včetně jeho směsí, s výjimkou tohoto odpadu:

Plastový odpad, který je nebezpečným odpadem (viz položka A 3210 v části 1 seznamu A v příloze V)

Níže uvedený plastový odpad, pokud je určený k recyklaci (**) způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu: (***)

Plastový odpad, který se téměř výlučně (****) skládá z jednoho nehalogenovaného polymeru, mimo jiné včetně následujících polymerů:

polyethylen (PE)

polypropylen (PP)

polystyren (PS)

akrylonitril-butadien-styren (ABS)

polyethylentereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyethery

Plastový odpad, který se téměř výlučně (****) skládá z jedné tvrzené pryskyřice nebo výrobku z její kondenzace, mimo jiné včetně následujících pryskyřic:

močovinoformaldehydové pryskyřice

fenolformaldehydové pryskyřice

melaminformaldehydové pryskyřice

epoxidové pryskyřice

alkydové pryskyřice

Plastový odpad, který se téměř výlučně (****) skládá z jednoho z následujících fluorovaných polymerů: (*****)

perfluorethylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxyalkany:

tetrafluorethylen/perfluoralkylvinylether (PFA)

tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

Směsi plastových odpadů, které se skládají z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a/nebo polyethylentereftalátu (PET), pokud jsou určeny k oddělené recyklaci (******) každého materiálu způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud neobsahují téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu (***).

(*)  Pokud nejsou zařazeny pod jednu položku v příloze III."

(**)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B) nebo v nezbytných případech dočasné uskladnění omezené na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací."

(***)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(****)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(****)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(****)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

(*****)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.“"

(******)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B), s předcházejícím tříděním a v nezbytných případech dočasným uskladněním omezeným na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.“;"

(***)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace."

c)

v části 3 se nadpis seznamu B nahrazuje tímto:

Seznam B (Odpad z části II dodatku 4 k rozhodnutí OECD)  (*)

(*)  Odpady s kódy AB130, AC250, AC260 a AC270 byly ze seznamu odstraněny, protože se postupem podle článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9, zrušená směrnicí 2008/98/ES) považovaly za nikoliv nebezpečné, a proto se na ně nevztahuje zákaz vývozu podle článku 36 tohoto nařízení. Odpad s kódem AC300 byl ze seznamu odstraněn, protože se na příslušný odpad vztahuje položka A 3210 na seznamu A v části 1.“;"

6)

příloha VII se mění takto:

v bloku 10 se doplňuje nový text, který zní:

„vii)

Jiné (upřesněte):“.


(*)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(**)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(***)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.“;

(*)  Příloha VIII Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 1 seznamu A. Příloha II Basilejské úmluvy je uvedena v tomto nařízení v příloze V části 3 seznamu A.“;

(*)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B) nebo v nezbytných případech dočasné uskladnění omezené na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.

(**)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(***)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(****)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.

(*****)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B), s předcházejícím tříděním a v nezbytných případech dočasným uskladněním omezeným na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.“;

(*)  Pokud nejsou zařazeny pod jednu položku v příloze III.

(**)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B) nebo v nezbytných případech dočasné uskladnění omezené na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.

(***)  V souvislosti s formulací „neobsahuje téměř žádné nečistoty ani jiné druhy odpadu“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(****)  V souvislosti s výrazem „téměř výlučně“ lze jako referenční bod použít mezinárodní a vnitrostátní specifikace.

(*****)  Spotřebitelské odpady jsou vyloučeny.“

(******)  Recyklace/zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (R3 v příloze IV, oddíle B), s předcházejícím tříděním a v nezbytných případech dočasným uskladněním omezeným na jeden případ, pokud je následováno operací R3 a doloženo smluvní nebo příslušnou úřední dokumentací.“;

(*)  Odpady s kódy AB130, AC250, AC260 a AC270 byly ze seznamu odstraněny, protože se postupem podle článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9, zrušená směrnicí 2008/98/ES) považovaly za nikoliv nebezpečné, a proto se na ně nevztahuje zákaz vývozu podle článku 36 tohoto nařízení. Odpad s kódem AC300 byl ze seznamu odstraněn, protože se na příslušný odpad vztahuje položka A 3210 na seznamu A v části 1.“;“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VIII

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZPŮSOBEM ŠETRNÝM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (ČLÁNEK 49)

I.   Pokyny přijaté podle Basilejské úmluvy:

1.

Technické pokyny pro nakládání s klinickými a zdravotnickými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí (Y1; Y3) (1)

2.

Technické pokyny pro nakládání s odpadními olověnými akumulátory způsobem šetrným k životnímu prostředí1

3.

Technické pokyny pro nakládání s odpady z úplné nebo částečné demontáže lodí způsobem šetrným k životnímu prostředí1

4.

Technické pokyny pro recyklaci/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů (R4) způsobem šetrným k životnímu prostředí (2)

5.

Obecné technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z perzistentních organických znečišťujících látek, nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (3)

6.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethanu (DDT), nebo jej obsahují nebo jsou jím kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (4)

7.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z hexabromcyklododekanu (HBCD), nebo jej obsahují nebo jsou jím kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (5)

8.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z perfluoroktansulfonové kyseliny (PFOS) a jejích solí a perfluoroktansulfonylfluoridu (PFOSF), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí5

9.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z pentachlorfenolu a jeho solí a esterů (PCP), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (6)

10.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z pesticidů aldrinu, alfa-hexachlorcyklohexanu, beta-hexachlorcyklohexanu, chlordanu, chlordekonu, dieldrinu, endrinu, heptachloru, hexachlorbenzenu, hexachlorbutadienu, lindanu, mirexu, pentachlorbenzenu, pentachlorfenolu a jeho solí, perfluoroktansulfonové kyseliny, technického endosulfanu a jeho izomerů nebo toxafenu či z hexachlorbenzenu jakožto průmyslové chemické látky (pesticidy obsahující perzistentní organické znečišťující látky (POP)), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí6

11.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z polychlorovaných bifenylů, polychlorovaných terfenylů, polychlorovaných naftalenů nebo polybromovaných bifenylů včetně hexabrombifenylu (PCB, PCT, PCN nebo PBB včetně HBB), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí6

12.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru nebo z tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru či dekabromdifenyletheru (POP-BDE), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí3

13.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které obsahují neúmyslně produkované polychlorované dibenzo-p-dioxiny, polychlorované dibenzofurany, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly, pentachlorbenzen, polychlorované naftaleny nebo hexachlorbutadien, nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí3

14.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z hexachlorbutadienu, nebo jej obsahují nebo jsou jím kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí3

15.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem, nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí3

16.

Technické pokyny pro nakládání s použitými a odpadními pneumatikami způsobem šetrným k životnímu prostředí (7)

17.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z rtuti nebo sloučenin rtuti, nebo ji obsahují nebo jsou jí kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí5

18.

Technické pokyny pro spoluspalování nebezpečných odpadů v cementářských pecích způsobem šetrným k životnímu prostředí7

19.

Pokyny pro nakládání s použitou výpočetní technikou a s výpočetní technikou s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí6

20.

Pokyny pro nakládání s použitými mobilními telefony a s mobilními telefony s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí7

21.

Rámec pro nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí (8)

22.

Praktické příručky pro podporu nakládání s odpadem způsobem šetrným k životnímu prostředí (9)

II.   Pokyny přijaté OECD:

Technické pokyny pro nakládání se zvláštními toky odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí:

Použité a vyřazené osobní počítače (10)

III.   Pokyny přijaté Mezinárodní námořní organizací (IMO):

Pokyny pro recyklaci lodí (11)

IV.   Pokyny přijaté Mezinárodní organizací práce (ILO):

Zdraví a bezpečnost při demontáži lodí: pokyny pro asijské země a Turecko (12)


(1)  Přijaté na 6. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v prosinci 2002.

(2)  Přijaté na 7. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v říjnu 2004.

(3)  Přijaté na 14. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v květnu 2019.

(4)  Přijaté na 8. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v prosinci 2006.

(5)  Přijaté na 12. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v květnu 2015.

(6)  Přijaté na 13. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v květnu 2017.

(7)  Přijaté na 10. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v říjnu 2013.

(8)  Přijaté na 11. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v říjnu 2013.

(9)  Přijaté na 13. a 14. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování v květnu 2017 a květnu 2019.

(10)  Přijaté Výborem pro environmentální politiku OECD v únoru 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Usnesení A 962 přijaté shromážděním IMO na 23. řádném zasedání ve dnech 24. listopadu až 5. prosince 2003.

(12)  Jejich zveřejnění schválil výkonný orgán ILO na 289. zasedání ve dnech 11.–26. března 2004.


22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/20


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2175

ze dne 20. října 2020

o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256, kterým se stanoví víceleté průběžné plánování

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/256 (2) bylo v souladu s nařízením (EU) 2019/1700 stanoveno víceleté průběžné plánování pro sběr údajů od roku 2021 do roku 2028.

(2)

K zajištění účinnosti a souladu víceletého průběžného plánování s potřebami uživatelů je nezbytné přizpůsobit toto plánování stanovením ad hoc tématu, na které se má vztahovat ad hoc modul pro rok 2023 v rámci evropského šetření v oblasti příjmů a životních podmínek, jelikož toto téma nebylo známé v době přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256.

(3)

Úpravy víceletého průběžného plánování mají vstoupit v platnost nejpozději 24 měsíců před začátkem každého období sběru údajů, jak je uveden v příslušném plánování.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/256 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením víceletého průběžného plánování (Úř. věst. L 54, 26.2.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

1)   

Příloha I nařízení (EU) 2020/256 se mění takto:

část B se nahrazuje tímto:

„Část B: Období sběru údajů pro oblasti s několika periodicitami

Oblasti

Skupiny (zkratky)

Roky sběru údajů

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Pracovní síly

Čtvrtletně (LFQ)

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Ročně (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

„Důvody k migraci“ a „Úpravy pracovní doby“ (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

„Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)“, „Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu“ a „Prvky minimálního evropského zdravotního modulu“ (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Důchody a účast na trhu práce (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

„Mladí lidé na trhu práce“ a „dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání“ (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Sladění pracovního a rodinného života (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Organizace práce a úpravy pracovní doby (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Pracovní úrazy a zdravotní problémy související s výkonem povolání (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Ad hoc téma o pracovních dovednostech

 

X

 

 

 

 

 

 

Ad hoc téma (určí se později)

 

 

 

 

 

X

 

 

Příjmy a životní podmínky

Ročně (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Děti (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Zdraví (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Trh práce a bydlení (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Kvalita života (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Mezigenerační přenos

znevýhodnění a potíže

s bydlením (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Přístup ke službám (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Nadměrné zadlužení,

spotřeba a jmění (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Ad hoc téma o životních podmínkách a podmínkách dětí v rozdělených nebo smíšených rodinách

X

 

 

 

 

 

 

 

Ad hoc téma týkající se energetické účinnosti domácností

 

 

X

 

 

 

 

 

Ad hoc téma (určí se později)

 

 

 

 

X

 

 

 

Ad hoc téma (určí se později)

 

 

 

 

 

 

X“

 

2)   

Příloha II nařízení (EU) 2020/256 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Seskupení dílčích témat pro sběr údajů s několika periodicitami

Oblasti

Dílčí témata

Skupiny (zkratky)

Pracovní síly

Informace o sběru údajů

Čtvrtletně (LFQ)

Identifikace

Čtvrtletně (LFQ)

Váhy

Ročně (LFY) a čtvrtletně (LFQ)

Charakteristiky dotazování

Čtvrtletně (LFQ)

Místo

Čtvrtletně (LFQ)

Demografické údaje

Čtvrtletně (LFQ)

Státní občanství a přistěhovalecký původ

Čtvrtletně (LFQ)

Složení domácnosti

Ročně (LFY)

Složení domácnosti – další konkrétní podrobné údaje

Ročně (LFY)

Pobyt v zemi

Čtvrtletně (LFQ)

Důvody k migraci

Každé dva roky (LF2YA)

Prvky minimálního evropského zdravotního modulu

Každé dva roky (LF2YB)

Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu

Každé dva roky (LF2YB)

Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání

Každých osm let (LF8YF)

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Čtvrtletně (LFQ)

Základní charakteristiky zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Postavení v zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Doba trvání smlouvy/dohody

Čtvrtletně (LFQ)

Podrobné údaje o smlouvě/dohodě

Ročně (LFY)

Práce na plný, nebo částečný úvazek – důvod

Čtvrtletně (LFQ)

Závislá samostatná výdělečná činnost

Ročně (LFY)

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

Ročně (LFY)

Velikost podniku

Ročně (LFY)

Místo výkonu práce

Čtvrtletně (LFQ)

Práce z domova

Ročně (LFY)

Hledání zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Ochota pracovat

Čtvrtletně (LFQ)

Disponibilita

Čtvrtletně (LFQ)

Druhé nebo další zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Hledání dalšího zaměstnání

Ročně (LFY)

Podzaměstnanost

Čtvrtletně (LFQ)

Sladění pracovního a rodinného života

Každých osm let (LF8YD)

Mladí lidé na trhu práce

Každých osm let (LF8YC)

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

Každých osm let (LF8YA)

Důchody a účast na trhu práce

Každých osm let (LF8YB)

Potřeba péče

Ročně (LFY)

Doba nástupu do zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Způsob nalezení zaměstnání

Ročně (LFY)

Kontinuita a přerušení profesní dráhy

Čtvrtletně (LFQ)

Základní charakteristika posledního zaměstnání

Ročně (LFY)

Pracovní doba

Čtvrtletně (LFQ)

Úpravy pracovní doby

Každé dva roky (LF2YA)

Organizace práce a úpravy pracovní doby

Každých osm let (LF8YE)

Příjmy z pracovní činnosti

Ročně (LFY)

Příjmy z příspěvků v nezaměstnanosti

Čtvrtletně (LFQ)

Dosažený stupeň vzdělání

Čtvrtletně (LFQ)

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

Ročně (LFY) a každých osm let (LF8YC)

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 4 týdny)

Čtvrtletně (LFQ)

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

Každé dva roky (LF2YB)

Příjmy a životní podmínky

Informace o sběru údajů

Ročně (ILCY)

Identifikace

Ročně (ILCY)

Váhy

Ročně (ILCY)

Charakteristiky dotazování

Ročně (ILCY)

Místo

Ročně (ILCY)

Demografické údaje

Ročně (ILCY)

Státní občanství a přistěhovalecký původ

Ročně (ILCY)

Složení domácnosti

Ročně (ILCY)

Složení domácnosti – další konkrétní podrobné údaje

Ročně (ILCY)

Délka pobytu v zemi

Ročně (ILCY)

Zdravotní postižení a minimální evropský zdravotní modul

Ročně (ILCY)

Podrobné údaje o zdravotním stavu a zdravotním postižení

Každé tři roky (ILC3YB)

Zdraví dětí

Každé tři roky (ILC3YA)

Přístup ke zdravotní péči

Ročně (ILCY)

Zdravotní péče

Každé tři roky (ILC3YB)

Přístup ke zdravotní péči (děti)

Každé tři roky (ILC3YA)

Zdravotní determinanty

Každé tři roky (ILC3YB)

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Ročně (ILCY)

Základní charakteristiky zaměstnání

Ročně (ILCY)

Charakteristiky místa výkonu práce

Každé tři roky (ILC3YC)

Doba pracovního poměru

Ročně (ILCY)

Postavení v zaměstnání

Každé tři roky (ILC3YC)

Podrobný popis situace na trhu práce

Ročně (ILCY)

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

Ročně (ILCY)

Předchozí zaměstnání

Ročně (ILCY)

Pracovní kalendář

Ročně (ILCY)

Pracovní doba

Ročně (ILCY)

Dosažený stupeň vzdělání

Ročně (ILCY)

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

Každé tři roky (ILC3YC)

Účast v činnostech formálního vzdělávání (v současnosti)

Ročně (ILCY)

Kvalita života

Ročně (ILCY)

Účast na společenském a kulturním životě

Každých šest let (ILC6YA)

Životní pohoda

Každých šest let (ILC6YA)

Materiální deprivace

Ročně (ILCY)

Deprivace specificky se týkající dětí

Každé tři roky (ILC3YA)

Hlavní charakteristiky bydlení

Ročně (ILCY)

Podrobné informace o podmínkách bydlení, včetně deprivace a imputovaného nájemného

Každé tři roky (ILC3YC)

Náklady na bydlení, včetně snížených plateb za služby

Ročně (ILCY)

Prostředí pro život

Každé tři roky (ILC3YC)

Potíže s bydlením (včetně potíží s nájmem) a důvody

Každých šest let (ILC6YB)

Využívání služeb, včetně služeb v oblasti poskytování péče a služeb pro nezávislý život

Každých šest let (ILC6YC)

Cenová dostupnost služeb

Každých šest let (ILC6YC)

Neuspokojené potřeby a jejich příčiny

Každých šest let (ILC6YC)

Péče o dítě

Ročně (ILCY)

Příjmy z pracovní činnosti

Ročně (ILCY)

Příjmy ze sociálních transferů

Ročně (ILCY)

Příjmy z penzijního zabezpečení

Ročně (ILCY)

Další příjmy, včetně příjmů z nemovitostí a kapitálu a transferů mezi domácnostmi

Ročně (ILCY)

Daně a příspěvky skutečně vyplacené po snížení

Ročně (ILCY)

Celkové roční příjmy na úrovni osob a domácností

Ročně (ILCY)

Nadměrné zadlužení, včetně příčin

Každých šest let (ILC6YD)

Nedoplatky

Ročně (ILCY)

Složky jmění, včetně vlastnictví nemovitostí k bydlení

Každých šest let (ILC6YD)

Složky spotřeby

Každých šest let (ILC6YD)

Mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění

Každých šest let (ILC6YB)

Posouzení vlastních potřeb

Každých šest let (ILC6YD)


22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/27


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2176

ze dne 12. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o odpočet aktiv v podobě softwaru od položek kmenového kapitálu tier 1

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 36 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení týkající se zacházení s obezřetně oceňovanými aktivy v podobě softwaru, jejichž hodnota není závažně ovlivněna řešením krize, platební neschopností ani likvidací instituce, byla změněna nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 (2) s cílem dále podpořit přechod k digitalizovanějšímu bankovnímu sektoru. Nařízením (EU) 2019/876 bylo rovněž do nařízení (EU) č. 575/2013 vloženo ustanovení čl. 36 odst. 4, kterým se vyžaduje, aby Evropský orgán pro bankovnictví („orgán EBA“) vypracoval návrh regulačních technických norem upřesňujících použití odpočtů souvisejících s aktivy v podobě softwaru od položek kmenového kapitálu tier 1. V zájmu zajištění soudržnosti ustanovení týkajících se kapitálu a usnadnění jejich uplatňování je třeba začlenit tyto regulační technické normy do nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 (3), které seskupuje všechny technické normy týkající se kapitálu.

(2)

Příslušným orgánům není bráněno v kontrole aktiv v podobě softwaru, která instituce zahrnuje do kapitálu v jednotlivých případech, a ve výkonu jejich pravomocí dohledu v souladu s článkem 64 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (4), zejména pokud by objem investic do softwaru mohl vést k nežádoucímu obezřetnostnímu přínosu nebo pokud existuje podezření, že instituce bude využívat míru úsudku vyplývající z použitelného účetního rámce k obcházení tohoto nařízení.

(3)

Vzhledem k různorodosti softwaru používaného institucemi je obtížné obecně posoudit, která aktiva v podobě softwaru by v případě řešení krize, platební neschopnosti nebo likvidace mohla mít zpětně získatelnou hodnotu, a pokud ano, do jaké míry, nebo určit konkrétní kategorii softwaru, která by si zachovala hodnotu i v takovém scénáři.

(4)

Posouzení konkrétních případů minulých transakcí ze strany EBA nadto naznačuje, že u veškerých aktiv v podobě softwaru bez rozlišení konkrétních kategorií existuje stejná pravděpodobnost, že budou odepsána. I v případech, kdy je hodnota aktiv v podobě softwaru alespoň částečně zachována, je životnost takového softwaru zpravidla/obecně revidována tak, aby zohledňovala skutečnost, že tento software bude nabyvatelem instituce používán pouze do konce migrace. Ze shromážděných důkazů vyplývá, že tato migrace se obvykle pohybuje v rozmezí jednoho až tří let. Tento model by se měl odrazit v obezřetnostním zacházení s aktivy v podobě softwaru.

(5)

Jelikož se zdá, že aktiva v podobě softwaru mají omezenou hodnotu v případě řešení krize, platební neschopnosti nebo likvidace instituce, je třeba, aby při obezřetnostním zacházení s takovými aktivy byla nastolena náležitá rovnováha mezi obavami z hlediska obezřetnosti na jedné straně a hodnotou těchto aktiv z podnikatelského a ekonomického hlediska na straně druhé. Obezřetnostní zacházení s aktivy v podobě softwaru by proto mělo zahrnovat určitou konzervativní marži, pokud jde o zmírnění kapitálových požadavků na kmenový kapitál tier 1.

(6)

Aby institucím nevznikla další provozní zátěž a aby se usnadnil dohled ze strany příslušných orgánů, mělo by být obezřetnostní zacházení s aktivy v podobě softwaru jednoduše proveditelné a použitelné na všechny instituce standardizovaným způsobem. Standardizované obezřetnostní zacházení by nemělo instituci bránit v tom, aby i nadále plně odečítala svá aktiva v podobě softwaru od položek kmenového kapitálu tier 1.

(7)

Vzhledem k rychlým změnám v technologii instituce často investují do údržby, zdokonalení nebo modernizace svého softwaru. Aby se zmírnilo riziko regulatorní arbitráže, měly by být tyto investice odepisovány odděleně od softwaru, který je udržován, zdokonalován nebo modernizován, za předpokladu, že tyto investice jsou podle použitelného účetního rámce v rozvaze instituce uznány jako nehmotné aktivum.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 241/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předloženém Komisi orgánem EBA.

(10)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o vyjádření skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (5).

(11)

Vzhledem k rychlejšímu využívání digitálních služeb v důsledku pandemie COVID-19 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 se mění takto:

1)

v článku 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

uplatnění odpočtů od položek kmenového kapitálu tier 1 a ostatních odpočtů od položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 podle čl. 36 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 575/2013;“;

2)

vkládá se nový článek 13a, který zní:

„Článek 13a

Odpočet aktiv v podobě softwaru, která jsou pro účetní účely klasifikována jako nehmotná aktiva pro účely čl. 36 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

1.   Aktiva v podobě softwaru, která jsou nehmotnými aktivy ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 115 nařízení (EU) č. 575/2013, se odečtou od položek kmenového kapitálu tier 1 v souladu s odstavci 5 až 8 tohoto článku. Částka, která má být odečtena, se určí na základě obezřetnostních kumulovaných odpisů vypočtených v souladu s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.   Instituce vypočítají částku obezřetnostních kumulovaných odpisů aktiv v podobě softwaru uvedených v odstavci 1 vynásobením částky získané z výpočtu uvedeného v písmenu a) počtem dnů uvedeným v písmenu b):

a)

částka, ve které bylo aktivum v podobě softwaru prvotně uznáno v rozvaze instituce podle použitelného účetního rámce, děleno nižší z těchto hodnot:

i)

počtem dnů životnosti aktiva v podobě softwaru v odhadu pro účetní účely;

ii)

třemi roky vyjádřenými ve dnech ode dne uvedeného v odstavci 3;

b)

počet dní, které uplynuly od data uvedeného v odstavci 3, pokud tento počet nepřekročí období uvedené v písmenu a) tohoto odstavce.

3.   Obezřetnostní kumulované odpisy uvedené v odstavci 1 se vypočítají ode dne, kdy je aktivum v podobě softwaru k dispozici pro použití a začíná se odepisovat pro účetní účely.

4.   Odchylně od odstavce 3 platí, že pokud bylo aktivum v podobě softwaru nabyto od nějakého podniku, včetně subjektu nefinančního sektoru, který je součástí stejné skupiny jako instituce, obezřetnostní kumulované odpisy uvedené v odstavci 1 se vypočítají ode dne, kdy toto aktivum v podobě softwaru začalo být odepisováno podle použitelného účetního rámce v rozvaze daného podniku.

5.   Instituce odečtou od položek kmenového kapitálu tier 1 částku vyplývající z rozdílu, je-li kladný, mezi částkou uvedenou v písmenu a) a částkou uvedenou v písmenu b):

a)

obezřetnostní kumulované odpisy aktiva v podobě softwaru vypočítané v souladu s odstavci 2, 3 a 4;

b)

součet kumulovaných odpisů a kumulovaných ztrát ze znehodnocení tohoto aktiva v podobě softwaru uznaného v rozvaze instituce podle použitelného účetního rámce.

6.   Odchylně od odstavce 5 platí, že až do dne, kdy je aktivum v podobě softwaru k dispozici pro použití a začíná se odepisovat pro účetní účely, odečítají instituce od položek kmenového kapitálu tier 1 celou částku, na niž je aktivum v podobě softwaru uznáno v rozvaze dané instituce podle použitelného účetního rámce.

7.   Obezřetnostní odpisy a odpočty stanovené v tomto článku se provádějí samostatně pro každé aktivum v podobě softwaru.

8.   Investice institucí do údržby, zdokonalení nebo modernizace stávajících aktiv v podobě softwaru se považují za jiná aktiva než související aktiva v podobě softwaru, pokud jsou tyto investice v rozvaze instituce podle použitelného účetního rámce uznány jako nehmotné aktivum.

Aniž je dotčen odstavec 6, obezřetnostní kumulované odpisy těchto investic do údržby, zdokonalení nebo modernizace stávajících aktiv v podobě softwaru se vypočítají ode dne, kdy tyto investice začnou být odepisovány podle použitelného účetního rámce.

Obezřetnostní kumulované odpisy souvisejících stávajících aktiv v podobě softwaru se i nadále počítají ode dne jejich vlastních počátečních odpisů pro účetní účely až do konce období obezřetnostních odpisů stanoveného v souladu s odst. 2 písm. a).“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 ze dne 7. ledna 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 8).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2177,

ze dne 15. prosince 2020

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Haricot de Castelnaudary“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Haricot de Castelnaudary“ předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Haricot de Castelnaudary“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Haricot de Castelnaudary“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 281, 26.8.2020, s. 2.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2178,

ze dne 15. prosince 2020,

kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1433, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pouligny-Saint-Pierre“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. října 2020 přijala Komise v souladu s čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 prováděcí nařízení (EU) 2020/1433 (2), kterým se schvaluje změna specifikace názvu „Pouligny-Saint-Pierre“ (CHOP). Údaj o přechodném období podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012, které Francie poskytla některým hospodářským subjektům, byl omylem v nařízení (EU) 2020/1433 vynechán.

(2)

Dopisem ze dne 20. prosince 2018 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo osmi hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, poskytnuto do 30. června 2025 přechodné období v souladu s vyhláškou ze dne 22. listopadu 2018 o změně specifikace chráněného označení původu „Pouligny-Saint-Pierre“ zveřejněnou dne 8. prosince 2018 v Úředním věstníku Francouzské republiky.

(3)

V průběhu vnitrostátního námitkového řízení bylo totiž obdrženo osm námitek, jež se všechny týkaly podmínek produkce mléka, konkrétně nemožnosti dodržovat množství krmiva pocházejícího ze zeměpisné oblasti, jak je stanoveno ve specifikaci, v níž se uvádí, že „Krmivo vyprodukovanév zeměpisné oblasti (píce a doplňkové krmivo) tvoří nejméně 75 % celkové roční krmné dávky stáda“. Tyto hospodářské subjekty, jež ostatně v souladu se zákonem uváděly na trh produkt „Pouligny-Saint-Pierre“ nepřetržitě po dobu nejméně pěti let před podáním žádosti, splňují podmínky čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012. Proto jim bylo v této souvislosti poskytnuto přechodné období končící dne 30. června 2025, které musí schválit Komise.

(4)

Jedná se o tyto hospodářské subjekty: Earl de Vesche (SIRET č. 50317689300017), Ferme des Ages (SIRET č. 19360598700026), Gaec de Villiers (SIRET č. 41293309500017), Jean Barrois (SIRET č. 33452601900016), Earl des Grands vents (SIRET č. 52325005800014), Earl du Start Chiebe (SIRET č. 50979878100019), Gaec de la Custière (SIRET č. 31928251300013), Gaec des Chinets (SIRET č. 35328804600017).

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1433 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení (EU) 2020/1433 se doplňuje nový článek, který zní:

„Článek 1a

Ochrana poskytnutá podle článku 1 podléhá přechodnému období poskytnutému Francií podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům, které splňují podmínky uvedeného článku, v návaznosti na vyhlášku ze dne 22. listopadu 2018 o změně specifikace chráněného označení původu „Pouligny-Saint-Pierre“ zveřejněnou dne 8. prosince 2018 v Úředním věstníku Francouzské republiky.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1433 ze dne 5. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Pouligny-Saint-Pierre“ (CHOP), Úř. věst. L 331, 12.10.2020, s.19.


22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2179,

ze dne 16. prosince 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Obdélníkové pouzdro s tělem z tvarovaného silikonového elastomeru. Délka pouzdra je přibližně 16,5 cm, výška 10 cm a šířka 2,5 cm. Součástí pouzdra je poutko ze stejného materiálu a zapínání na zip.

Výrobek je včetně integrovaného poutka a zapínání na zip vyráběn během jediného výrobního procesu a nemá žádnou vnitřní výbavu.

Výrobek je určen k přenášení a ochraně různých drobných předmětů.

Viz obrázky  (*1)

3926 90 97

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3926 , 3926 90 a 3926 90 97 .

Zařazení do čísla 4202 je vyloučeno, jelikož do tohoto čísla patří pouze výrobky v něm jmenované a podobné schránky (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 4202 , první odstavec).

Vzhledem k objektivním vlastnostem výrobku (zejména jednoduchému vnitřku a malým rozměrům) není možné jej považovat za cestovní kufr, toaletní kufřík, diplomatku, aktovku, školní brašnu ani podobnou schránku uvedenou v první části čísla 4202 . Výrobek se nepovažuje za podobnou schránku první části čísla 4202 , jelikož není speciálně tvarovaný ani uzpůsobený pro vložení určitých nástrojů, též s jejich příslušenstvím (viz též vysvětlivky k HS k číslu 4202 , třetí odstavec a devátý odstavec písm. f)). Výrobek tudíž není zahrnut zněním první části čísla 4202 .

Výrobky zahrnuté ve druhé části znění čísla 4202 , musí být vyrobeny pouze z materiálů v této části uvedených nebo musí být potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem (viz též vysvětlivky k HS k číslu 4202 , čtvrtý odstavec).

Pouzdro je vyrobeno z tvarovaného silikonového elastomeru, a nelze jej tudíž považovat za kabelku s vnějším povrchem z fólií z plastů. Výrobek tudíž není zahrnut zněním druhé části čísla 4202 .

Výrobek nepatří k výrobkům běžně nošeným v kapse nebo v kabelce, jako jsou pouzdra na brýle, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na klíče, pouzdra na cigarety, pouzdra na doutníky, pouzdra na dýmky a pytlíky na tabák (viz rovněž vysvětlivky k HS k položkám 4202.31, 4202.32 a 4202.39). Výrobek tudíž nelze zařadit do položek 4202.31, 4202.32 ani 4202.39.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3926 90 97 jako ostatní výrobky z plastů.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/37


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2180,

ze dne 18. prosince 2020,

kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 vedla k prudkému poklesu železniční dopravy z důvodu významného poklesu poptávky a přímých opatření přijatých členskými státy k omezení šíření pandemie.

(2)

Tyto okolnosti se vymykají kontrole železničních podniků, které nepřetržitě čelí značným problémům s likviditou a velkým ztrátám, přičemž v některých případech mohou být ohroženy úpadkem.

(3)

Aby se železniční podniky vyrovnaly s negativními hospodářskými dopady pandemie COVID-19, a na jejich podporu umožňuje nařízení (EU) 2020/1429 členským státům, aby provozovatele infrastruktury oprávnily snížit, prominout nebo odložit poplatky za přístup k železniční infrastruktuře. Tato možnost byla poskytnuta od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 (dále jen „referenční období“).

(4)

Omezení mobility během pandemie měla významný dopad na využívání osobní železniční dopravy. Pandemie také vedla ke zpomalení, nebo dokonce zastavení výroby v mnoha průmyslových odvětvích, čímž se snížilo množství zboží přepravovaného železniční dopravou. Podle údajů poskytnutých provozovateli železniční infrastruktury v EU-27 pandemie zasáhla silněji segment osobní dopravy, zejména segment komerční osobní dopravy, přičemž došlo k výraznému snížení její nabídky ve všech členských státech. Mezi březnem a zářím 2020 poklesla osobní doprava vyjádřená ve vlakových kilometrech o 16,9 % v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce, nákladní doprava o 11,1 %. Mezi březnem a zářím 2020 poklesla osobní doprava v závazku veřejné služby vyjádřená ve vlakových kilometrech o 12,2 % v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce, komerční osobní doprava o 37,3 %. Osobní doprava v osobokilometrech klesla o 71,2 % ve druhém čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím v roce 2019, nákladní doprava v tunokilometrech klesla o 15,9 %. Tento trend může mít nesmírný dopad na hospodářskou soutěž na trzích osobní železniční dopravy, na realizaci skutečně jednotného evropského železničního prostoru a nakonec i na přechod k udržitelnějšímu odvětví dopravy s větším počtem osob a zboží přepravovaných po železnici.

(5)

Údaje Světové zdravotnické organizace ukazují, že počet denně zaznamenaných případů v Evropě se opět zvýšil, přičemž během října 2020 bylo ve značném počtu dní zaznamenáno více než 300 000 nových případů.

(6)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v listopadu 2020 odhadovalo, že „v celé Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP) a ve Spojeném království došlo k výraznému dalšímu nárůstu infekcí COVID-19 a současná situace představuje velkou hrozbu pro veřejné zdraví“ a že „současná epidemiologická situace ve většině zemí je vážným problémem, protože představuje rostoucí riziko přenosu a vyžaduje okamžité cílené opatření v oblasti veřejného zdraví“.

(7)

Vzhledem k tomuto vývoji přijímají členské státy od října stále častěji přísnější omezení mobility. V krátkodobém výhledu proto nejsou žádné vyhlídky na rychlé oživení železničního provozu.

(8)

Zdá se tedy, že snížení úrovně železničního provozu v porovnání s úrovní v odpovídajícím období předchozích let, k níž poskytuje referenční hodnoty rok 2019 v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2020/1429, přetrvává a že tato situace je výsledkem dopadu rozšíření onemocnění COVID-19.

(9)

Prognózy naznačují pouze velmi postupné oživení ekonomiky v příštích dvou letech, jelikož nastal obrat důvěry spotřebitelů a ukazatelů hospodářského klimatu k pesimismu. Navíc s ohledem na dostupné údaje za dřívější období bude mít jakékoli zlepšení v oblasti veřejného zdraví, například z důvodu dostupnosti vakcíny, za předpokladu, že by k takovému zlepšení došlo v první polovině roku 2021, znatelné pozitivní účinky na železniční dopravu pravděpodobně až se značným zpožděním. Tyto pozitivní účinky se pravděpodobně projeví nejdříve od druhé poloviny roku 2021.

(10)

Proto se zdá, že snížení objemu železniční dopravy v porovnání s úrovní v odpovídajícím období předchozích let bude pravděpodobně přetrvávat až do této doby a že je tato situace výsledkem dopadu rozšíření onemocnění COVID-19.

(11)

Je tedy nutné prodloužit referenční období stanovené v článku 1 nařízení až do konce června 2021.

(12)

Předpokládá se, že toto nařízení v přenesené pravomoci vstoupí v platnost po uplynutí referenčního období, které je nyní stanoveno v článku 1 nařízení (EU) 2020/1429. Aby se předešlo právní nejistotě, mělo by být toto nařízení přijato postupem pro naléhavé případy podrobně stanoveným v článku 7 nařízení a mělo by vstoupit v platnost bezodkladně v den po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (EU) 2020/1429 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Toto nařízení stanoví dočasná pravidla pro zpoplatnění použití železniční infrastruktury stanovené v kapitole IV směrnice 2012/34/EU. Vztahuje se na použití železniční infrastruktury pro vnitrostátní a mezinárodní železniční dopravu, jehož se uvedená směrnice týká, v období od 1. března 2020 do 30. června 2021 (dále jen „referenční období“).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 333, 12.10.2020, s. 1.


ROZHODNUTÍ

22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/39


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2181,

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

(oznámeno pod číslem C(2020) 8996)

(Pouze anglické, bulharské, české, francouzské, chorvatské, italské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, řecké a španělské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Propuštění dovezených regulovaných látek do volného oběhu v Unii podléhá množstevním limitům.

(2)

Komise je povinna uvedené limity stanovit a přidělit kvóty podnikům.

(3)

Komise je dále povinna stanovit množství regulovaných látek jiných než hydrochlorfluoruhlovodíků, která lze použít pro základní laboratorní a analytická použití, a podniky, které mohou dané látky používat.

(4)

Stanovením kvót přidělených pro základní laboratorní a analytická použití se musí, s uplatněním nařízení Komise (EU) č. 537/2011, zajistit dodržování množstevních limitů uvedených v čl. 10 odst. 6 nařízení (ES) č. 1005/2009 (2). Jelikož tyto množstevní limity zahrnují množství hydrochlorfluoruhlovodíků povolená pro laboratorní a analytická použití, mělo by se toto přidělení vztahovat i na výrobu a dovoz hydrochlorfluoruhlovodíků pro tato použití.

(5)

Komise zveřejnila oznámení podnikům, které mají v roce 2021 v úmyslu dovážet do Evropské unie regulované látky poškozující ozonovou vrstvu, nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v roce 2021 v úmyslu vyrábět nebo dovážet tyto látky pro laboratorní a analytické použití (3), a na základě toho obdržela prohlášení o zamýšlených dovozech na rok 2021.

(6)

Množstevní limity a kvóty by měly být určeny na období od 1. ledna do 31. prosince 2021, což odpovídá ročnímu cyklu podávání zpráv podle Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Množstevní limity pro propuštění do volného oběhu

V roce 2021 může být ze zdrojů mimo Unii propuštěno do volného oběhu v Unii níže uvedené množství regulovaných látek, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1005/2009:

Regulované látky

Množství (v kilogramech potenciálu poškozování ozonové vrstvy)

Skupina I (chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115) a skupina II (jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky)

500 550,00

Skupina III (halony)

25 762 300,00

Skupina IV (tetrachlormethan)

24 530 561,00

Skupina V (1,1,1-trichlorethan)

2 500 000,00

Skupina VI (methylbromid)

630 835,20

SkupinaVII (hydrobromfluoruhlovodíky)

4 569,16

Skupina VIII (hydrochlorfluoruhlovodíky)

4 916 159,75

Skupina IX (bromchlormethan)

264 024,00

Článek 2

Přidělení kvót pro propuštění do volného oběhu

1.   Kvóty na chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 a jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 se přidělují podnikům podle přílohy I na účely uvedené v téže příloze.

2.   Kvóty na halony na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 se přidělují podnikům podle přílohy II na účely uvedené v téže příloze.

3.   Kvóty na tetrachlormethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 se přidělují podnikům podle přílohy III na účely uvedené v téže příloze.

4.   Kvóty na 1,1,1-trichlorethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 se přidělují podnikům podle přílohy IV na účely uvedené v téže příloze.

5.   Kvóty na methylbromid na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 se přidělují podnikům podle přílohy V na účely uvedené v téže příloze.

6.   Kvóty na hydrobromfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 se přidělují podnikům podle přílohy VI na účely uvedené v téže příloze.

7.   Kvóty na hydrochlorfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 se přidělují podnikům podle přílohy VII na účely uvedené v téže příloze.

8.   Kvóty na bromchlormethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2021 se přidělují podnikům podle přílohy VIII na účely uvedené v téže příloze.

9.   Individuální kvóty pro podniky jsou stanoveny v příloze IX.

Článek 3

Kvóty pro laboratorní a analytická použití

Kvóty pro dovoz a výrobu regulovaných látek pro laboratorní a analytická použití na rok 2021 se přidělují podnikům uvedeným v příloze X.

Maximální množství přidělená uvedeným podnikům, která lze v roce 2021 vyrobit nebo dovézt pro laboratorní a analytická použití, jsou stanovena v příloze XI.

Článek 4

Doba platnosti

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno těmto podnikům:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Německo

2

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

D-76337 Waldbronn

Německo

3

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgie

4

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Francie

5

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Německo

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Francie

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Francie

8

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Německo

9

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

HR-42000 Varazdin

Chorvatsko

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Německo

11

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Nizozemsko

12

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Lotyšsko

13

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Nizozemsko

14

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt nad Mohanem

Německo

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Německo

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Česká republika

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 München

Německo

18

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Bulharsko

19

Gedeon Richter Nyrt.

Gyömrői út 19-21.

H-1103 Budapešť

Maďarsko

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Německo

21

GIELLE INDUSTRIES di Luigi Galantucci

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Itálie

22

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalsko

23

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Itálie

24

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Nizozemsko

25

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Nizozemsko

26

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Nizozemsko

27

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Řecko

28

L'HOTELLIER SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

Francie

29

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Německo

30

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Španělsko

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Německo

32

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Mnichov

Německo

33

Martec SpA

Via dell'industria 1

I-20060 Vignate

Itálie

34

MEBROM NV

INDUSTRIELAAN 9

9990 MALDEGEM

Belgie

35

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgie

36

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37 A

55294 Bodenheim

Německo

37

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdansk

Polsko

38

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Německo

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Itálie

40

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Německo

41

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Řím

Itálie

42

SANOFI CHIMIE

LE BOURG

63480 VERTOLAYE

Francie

43

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Polsko

44

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Francie

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Německo

46

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Německo

47

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francie

48

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Itálie

49

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 FLORIANA

Malta

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Itálie

51

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Španělsko

52

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Itálie

53

TECHLAB SARL

La tannerie 4C

57072 METZ CEDEX 3

Francie

54

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Německo

55

ULTRA Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Itálie

56

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Německo

57

VALLISCOR EUROPA LIMITED

13-18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Irsko

58

VATRO-SERVIS d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Chorvatsko

V Bruselu dne 17. prosince 2020.

Za Komisi

Frans TIMMERMANS

výkonný místopředseda


(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 537/2011 ze dne 1. června 2011 o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 147, 2.6.2011, s. 4).

(3)  Úř. věst. C 115, 7.4.2020, s. 14.


PŘÍLOHA I

Skupiny I a II

Dovozní kvóty na chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 a jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny nebo technologická činidla na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


PŘÍLOHA II

Skupina III

Dovozní kvóty na halony přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny a pro kritická použití na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo LTD (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


PŘÍLOHA III

Skupina IV

Dovozní kvóty na tetrachlormethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina a technologické činidlo na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


PŘÍLOHA IV

Skupina V

Dovozní kvóty na 1,1,1–trichlorethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Společnost

Arkema France (FR)


PŘÍLOHA V

Skupina VI

Dovozní kvóty na methylbromid přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


PŘÍLOHA VI

Skupina VII

Dovozní kvóty na hydrochlorfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


PŘÍLOHA VII

Skupina VIII

Dovozní kvóty na hydrochlorfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


PŘÍLOHA VIII

Skupina IX

Dovozní kvóty na bromchlormethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Společnost

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


PŘÍLOHA IX

(Obchodně citlivá informace – důvěrné – nezveřejní se)


PŘÍLOHA X

Podniky oprávněné k výrobě nebo dovozu pro laboratorní a analytická použití v roce 2021

Kvóty pro regulované látky, které lze použít pro laboratorní a analytické použití, jsou přiděleny těmto podnikům:

Společnost

Abcr GmbH (DE)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

F-Select GmbH (DE)

FOT LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Mebrom NV (BE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek GmbH (DE)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


PŘÍLOHA XI

(Obchodně citlivá informace – důvěrné – nezveřejní se)


22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/55


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2182,

ze dne 18. prosince 2020,

kterým se stanoví konečná odpověď o dovozu jménem Unie týkající se budoucího dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2014, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle uvedeného nařízení

(oznámeno pod číslem C(2020) 8977)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 druhý a třetí pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci výboru zřízeného podle článku 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) č. 649/2012 se provádí Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen „úmluva“). V souladu s uvedeným nařízením má Komise poskytnout sekretariátu úmluvy konečnou nebo prozatímní odpověď o dovozu jménem Unie týkající se budoucího dovozu všech chemických látek, které podléhají postupu předchozího souhlasu (dále jen „postup PIC“).

(2)

Na svém devátém jednání, které se konalo od 29. dubna do 10. května 2019 v Ženevě, se konference smluvních stran úmluvy dohodla na uvedení určitých chemických látek v příloze III úmluvy, v důsledku čehož budou tyto látky podléhat postupu PIC. Pro každou chemickou látku byly Komisi dne 16. září 2019 zaslány pokyny pro rozhodování s žádostí o rozhodnutí týkající se budoucího dovozu chemické látky.

(3)

Do přílohy III úmluvy byl přidán forát jako pesticid. Uvádění na trh a používání forátu jako složky přípravků na ochranu rostlin je zakázáno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3). Kromě toho je nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (4) zakázáno uvádění na trh a používání forátu jako složky biocidních přípravků. Proto by neměl být udělen souhlas podle Rotterdamské úmluvy s budoucím dovozem forátu do Unie.

(4)

Do přílohy III úmluvy byl přidán hexabromcyklododekan jako průmyslová chemická látka. Výroba, uvádění na trh a používání hexabromcyklododekanu jsou zakázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 (5). Proto by neměl být udělen souhlas podle Rotterdamské úmluvy s budoucím dovozem hexabromcyklododekanu do Unie.

(5)

Komerční pentabromdifenylether (včetně tetra- a pentabromdifenyletheru), komerční oktabromdifenylether (včetně hexa- a heptabromdifenyletheru) a perfluoroktansulfonová kyselina, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy a perfluoroktansulfonyly byly na šestém zasedání konference smluvních stran úmluvy zařazeny jako průmyslové chemické látky, na něž se vztahuje postup PIC. Odpovědi o dovozu pro uvedené chemické látky byly přijaty v prováděcím rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2014, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 (6).

(6)

Výroba, uvádění na trh a používání komerčního pentabromdifenyletheru (včetně tetra- a pentabromdifenyletheru) a komerčního oktabromdifenyletheru (včetně hexa- a heptabromdifenyletheru) jsou s výhradou určitých výjimek zakázány nařízením (EU) 2019/1021. Proto by měl být souhlas pro budoucí dovoz pentabromdifenyletheru a komerčního oktabromdifenyletheru do Unie podle Rotterdamské úmluvy udělen pouze, jsou-li splněny určité podmínky.

(7)

Výroba, uvádění na trh a používání perfluoroktansulfonové kyseliny, perfluoroktansulfonátů, perfluoroktansulfonamidů a perfluoroktansulfonylů (PFOS) jsou s výhradou určitých výjimek zakázány nařízením (EU) 2019/1021. Proto by měl být souhlas pro budoucí dovoz PFOS do Unie podle Rotterdamské úmluvy udělen pouze, jsou-li splněny určité podmínky.

(8)

Vzhledem k tomu, že k vývoji v oblasti regulace v Unii na základě nařízení (EU) 2019/1021 došlo až po přijetí prováděcího rozhodnutí ze dne 15. května 2014, mělo by být uvedené rozhodnutí odpovídajícím způsobem změněno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Odpovědi o dovozu pro forát a hexabromcyklododekan jsou uvedeny v příloze I.

Článek 2

Příloha II prováděcího rozhodnutí ze dne 15. května 2014, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle nařízení (EU) č. 649/2012, se nahrazuje přílohou II tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 18. prosince 2020.

Za Komisi

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45).

(6)  Úř. věst. C 152, 20.5.2014, s. 2.


PŘÍLOHA I

Odpověď o dovozu pro forát

Image 5

FORMULÁŘ PRO ODPOVĚĎ O DOVOZU

Země:

Evropská unie

Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko.

Spojené království – Spojené království od 1. února 2020 z Evropské unie vystoupilo. V průběhu přechodného období, které pokud nebude prodlouženo, skončí dne 31. prosince 2020, se na Spojené království a ve Spojeném království nadále s několika drobnými výjimkami uplatňuje právo Unie a veškeré odkazy na členské státy v právu Unie se považují za odkazy zahrnující Spojené království.

ODDÍL 1   IDENTITA CHEMICKÉ LÁTKY

1.1

Běžný název

Forát

1.2

Číslo CAS

298-02-2

1.3

Kategorie

Pesticid

Průmyslová chemická látka

Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek

ODDÍL 2   ÚDAJE O PŘÍPADNÉ PŘEDCHOZÍ ODPOVĚDI

2.1

Toto je první odpověď o dovozu týkající se této chemické látky v této zemi.

2.2

Toto je obměna předcházející odpovědi.

Datum vydání předcházející odpovědi: …

ODDÍL 3   ODPOVĚĎ TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCÍHO DOVOZU

Konečné rozhodnutí (vyplňte oddíl 4 níže)

NEBO

Prozatímní odpověď (vyplňte oddíl 5 níže)

ODDÍL 4   KONEČNÉ ROZHODNUTÍ PODLE VNITROSTÁTNÍCH LEGISLATIVNÍCH NEBO SPRÁVNÍCH OPATŘENÍ

4.1

Nesouhlas s dovozem

 

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

4.2

Souhlas s dovozem

4.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

 

 

 

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

4.4

 

Vnitrostátní legislativní či správní opatření, z něhož konečné rozhodnutí vychází

 

 

Popis vnitrostátního legislativního či správního opatření:

 

 

V Unii je zakázáno uvádět na trh či používat přípravky na ochranu rostlin obsahující forát, protože tato účinná látka nebyla schválena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24. 11. 2009, s. 1).

Kromě toho je zakázáno uvádět na trh či používat biocidní přípravky obsahující forát, protože tato účinná látka nebyla schválena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27. 6. 2012, s. 1).

ODDÍL 5   PROZATÍMNÍ ODPOVĚĎ

5.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

5.2

Souhlas s dovozem

5.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

 

 

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

5.4

 

Údaje o aktivním posuzování s cílem učinit konečné rozhodnutí

 

Uvažuje se aktivně o konečném rozhodnutí?

Ano

Ne

5.5

 

Informace či pomoc požadované pro učinění konečného rozhodnutí

 

Od sekretariátu se požadují tyto dodatečné informace:

 

 

 

Od země, která oznámila konečné regulační opatření, se požadují tyto dodatečné informace:

 

 

 

Pro hodnocení chemické látky se od sekretariátu požaduje tato pomoc:

 

 

ODDÍL 6   SOUVISEJÍCÍ DODATEČNÉ INFORMACE, NAPŘÍKLAD:

Je tato chemická látka v současnosti v této zemi registrována?

Ano

Ne

Je tato chemická látka v této zemi vyráběna?

Ano

Ne

Pokud je odpověď na jakoukoli z těchto otázek kladná:

 

 

Je látka určena pro domácí využití?

Ano

Ne

Je látka určena pro vývoz?

Ano

Ne

Jiné poznámky

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31. 12. 2008, s. 1), které provádí Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek OSN v Unii, je forát klasifikován takto:

Acute Toxicity 2* – H300 – Při požití může způsobit smrt.

Acute Toxicity 1 – H310 – Při styku s kůží může způsobit smrt.

Aquatic Acute 1 – H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1 – H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

(* = Tato klasifikace se považuje za minimální klasifikaci.)

ODDÍL 7   URČENÝ VNITROSTÁTNÍ ORGÁN

Orgán

Evropská komise, GŘ pro životní prostředí

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

Jméno odpovědné osoby

Dr. Juergen Helbig

Funkce odpovědné osoby

Koordinátor mezinárodní politiky pro chemické látky

Tel.

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, podpis určeného vnitrostátního orgánu a úřední razítko: ___________________________________

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE PROSÍM ZPĚT NA ADRESU:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Tel. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

NEBO

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tel. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int

Odpověď o dovozu pro hexabromcyklododekan

Image 6

FORMULÁŘ PRO ODPOVĚĎ O DOVOZU

Země:

Evropská unie

Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko.

Spojené království – Spojené království od 1. února 2020 z Evropské unie vystoupilo. V průběhu přechodného období, které pokud nebude prodlouženo, skončí dne 31. prosince 2020, se na Spojené království a ve Spojeném království nadále s několika drobnými výjimkami uplatňuje právo Unie a veškeré odkazy na členské státy v právu Unie se považují za odkazy zahrnující Spojené království.

ODDÍL 1   IDENTITA CHEMICKÉ LÁTKY

1.1

Běžný název

Hexabromcyklododekan

1.2

Číslo CAS

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3

Kategorie

Pesticid

Průmyslová chemická látka

Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek

ODDÍL 2   ÚDAJE O PŘÍPADNÉ PŘEDCHOZÍ ODPOVĚDI

2.1

Toto je první odpověď o dovozu týkající se této chemické látky v této zemi.

2.2

Toto je obměna předcházející odpovědi.

Datum vydání předcházející odpovědi: …

ODDÍL 3   ODPOVĚĎ TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCÍHO DOVOZU

Konečné rozhodnutí (vyplňte oddíl 4 níže)

NEBO

Prozatímní odpověď (vyplňte oddíl 5 níže)

ODDÍL 4   KONEČNÉ ROZHODNUTÍ PODLE VNITROSTÁTNÍCH LEGISLATIVNÍCH NEBO SPRÁVNÍCH OPATŘENÍ

4.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

4.2

Souhlas s dovozem

4.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

 

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

4.4

Vnitrostátní legislativní či správní opatření, z něhož konečné rozhodnutí vychází

 

Popis vnitrostátního legislativního či správního opatření:

 

Výroba, uvádění na trh a používání hexabromcyklododekanu jsou v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách zakázány (Úř. věst. L 169, 25. 6. 2019, s. 45).

ODDÍL 5   PROZATÍMNÍ ODPOVĚĎ

5.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

5.2

Souhlas s dovozem

5.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

 

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

5.4

Údaje o aktivním posuzování s cílem učinit konečné rozhodnutí

 

Uvažuje se aktivně o konečném rozhodnutí?

Ano

Ne

5.5

Informace či pomoc požadované pro učinění konečného rozhodnutí

 

Od sekretariátu se požadují tyto dodatečné informace:

 

 

 

Od země, která oznámila konečné regulační opatření, se požadují tyto dodatečné informace:

 

 

 

Pro hodnocení chemické látky se od sekretariátu požaduje tato pomoc:

 

 

ODDÍL 6   SOUVISEJÍCÍ DODATEČNÉ INFORMACE, NAPŘÍKLAD:

Je tato chemická látka v současnosti v této zemi registrována?

Ano

Ne

Je tato chemická látka v této zemi vyráběna?

Ano

Ne

Pokud je odpověď na jakoukoli z těchto otázek kladná:

 

 

Je látka určena pro domácí využití?

Ano

Ne

Je látka určena pro vývoz?

Ano

Ne

Jiné poznámky

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31. 12. 2008, s. 1), které provádí Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek OSN v Unii, je hexabromcyklododekan klasifikován takto:

Repro. 2 – H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky

Lact. – H362 – Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

ODDÍL 7   URČENÝ VNITROSTÁTNÍ ORGÁN

Orgán

Evropská komise, GŘ pro životní prostředí

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

Jméno odpovědné osoby

Dr. Juergen Helbig

Funkce odpovědné osoby

Koordinátor mezinárodní politiky pro chemické látky

Tel.

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, podpis určeného vnitrostátního orgánu a úřední razítko: ___________________________________

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE PROSÍM ZPĚT NA ADRESU:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Tel. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

NEBO

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tel. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int


PŘÍLOHA II

Odpověď o dovozu pro komerční pentabromdifenylether

Image 7

FORMULÁŘ PRO ODPOVĚĎ O DOVOZU

Země:

Evropská unie

Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko.

Spojené království – Spojené království od 1. února 2020 z Evropské unie vystoupilo. V průběhu přechodného období, které pokud nebude prodlouženo, skončí dne 31. prosince 2020, se na Spojené království a ve Spojeném království nadále s několika drobnými výjimkami uplatňuje právo Unie a veškeré odkazy na členské státy v právu Unie se považují za odkazy zahrnující Spojené království.

ODDÍL 1   IDENTITA CHEMICKÉ LÁTKY

1.1

Běžný název

Komerční pentabromdifenylether, včetně:

tetrabromdifenyletheru

– pentabromdifenyletheru

1.2

Číslo CAS

40088-47-9 – tetrabromdifenylether

32534-81-9 – pentabromdifenylether

1.3

Kategorie

Pesticid

Průmyslová chemická látka

Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek

ODDÍL 2   ÚDAJE O PŘÍPADNÉ PŘEDCHOZÍ ODPOVĚDI

2.1

Toto je první odpověď o dovozu týkající se této chemické látky v této zemi.

2.2

Toto je obměna předcházející odpovědi.

Datum vydání předcházející odpovědi: …18. června 2014…

ODDÍL 3   ODPOVĚĎ TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCÍHO DOVOZU

Konečné rozhodnutí (vyplňte oddíl 4 níže)

NEBO

Prozatímní odpověď (vyplňte oddíl 5 níže)

ODDÍL 4   KONEČNÉ ROZHODNUTÍ PODLE VNITROSTÁTNÍCH LEGISLATIVNÍCH NEBO SPRÁVNÍCH OPATŘENÍ

4.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

4.2

Souhlas s dovozem

4.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

Podle nařízení (EU) 2019/1021 je uvádění na trh a používání komerčního pentabromdifenyletheru povoleno pouze v souladu se směrnicí 2011/65/EU, pokud platí tato ustanovení:

dovoz komerčního pentabromdifenyletheru je povolen pouze pro uvádění na trh a používání při výrobě kabelů nebo náhradních dílů za účelem opravy, opětovného použití, modernizace funkcí nebo zvýšení kapacity těchto zařízení a přístrojů:

a)

elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh před 1. červencem 2006;

b)

zdravotnických prostředků uvedených na trh před 22. červencem 2014;

c)

diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016;

d)

monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014;

e)

průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017;

f)

všech ostatních EEZ nespadajících do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES a uvedených na trh před 22. červencem 2019;

g)

EEZ, která využila výjimku a byla uvedena na trh před koncem její platnosti, pokud jde o tuto zvláštní výjimku.

Náhradní díly jsou definovány jako samostatná část EEZ, která může nahradit část EEZ. EEZ nemůže bez této části EEZ fungovat k zamýšlenému účelu. Nahrazením některé části náhradním dílem se funkčnost EEZ obnoví nebo zlepší.

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

4.4

Vnitrostátní legislativní či správní opatření, z něhož konečné rozhodnutí vychází

 

Popis vnitrostátního legislativního či správního opatření:

 

Výroba, uvádění na trh a používání tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru jsou v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách s výhradou určitých výjimek zakázány (Úř. věst. L 169, 25. 6. 2019, s. 45).

ODDÍL 5   PROZATÍMNÍ ODPOVĚĎ

5.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

5.2

Souhlas s dovozem

5.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

 

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

5.4

Údaje o aktivním posuzování s cílem učinit konečné rozhodnutí

 

Uvažuje se aktivně o konečném rozhodnutí?

Ano

Ne

5.5

Informace či pomoc požadované pro učinění konečného rozhodnutí

 

Od sekretariátu se požadují tyto dodatečné informace:

 

 

 

Od země, která oznámila konečné regulační opatření, se požadují tyto dodatečné informace:

 

 

 

Pro hodnocení chemické látky se od sekretariátu požaduje tato pomoc:

 

 

ODDÍL 6   SOUVISEJÍCÍ DODATEČNÉ INFORMACE, NAPŘÍKLAD:

Je tato chemická látka v současnosti v této zemi registrována?

Ano

Ne

Je tato chemická látka v této zemi vyráběna?

Ano

Ne

Pokud je odpověď na jakoukoli z těchto otázek kladná:

 

 

Je látka určena pro domácí využití?

Ano

Ne

Je látka určena pro vývoz?

Ano

Ne

Jiné poznámky

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31. 12. 2008, s. 1), které provádí Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek OSN v Unii, je pentabromdifenylether klasifikován takto:

Lact. – H362 – Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

STOT RE 2 * – H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Aquatic Acute 1 – H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1 – H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

(* = Tato klasifikace se považuje za minimální klasifikaci.)

ODDÍL 7   URČENÝ VNITROSTÁTNÍ ORGÁN

Orgán

Evropská komise, GŘ pro životní prostředí

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

Jméno odpovědné osoby

Dr. Juergen Helbig

Funkce odpovědné osoby

Koordinátor mezinárodní politiky pro chemické látky

Tel.

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, podpis určeného vnitrostátního orgánu a úřední razítko: ___________________________________

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE PROSÍM ZPĚT NA ADRESU:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Tel. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-mail: pic@pic.int

NEBO

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tel. +41 229178177

Fax +41 229178082

E-mail: pic@pic.int

Odpověď o dovozu pro komerční oktabromdifenylether

Image 8

FORMULÁŘ PRO ODPOVĚĎ O DOVOZU

Země:

Evropská unie

Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko.

Spojené království – Spojené království od 1. února 2020 z Evropské unie vystoupilo. V průběhu přechodného období, které pokud nebude prodlouženo, skončí dne 31. prosince 2020, se na Spojené království a ve Spojeném království nadále s několika drobnými výjimkami uplatňuje právo Unie a veškeré odkazy na členské státy v právu Unie se považují za odkazy zahrnující Spojené království.

ODDÍL 1   IDENTITA CHEMICKÉ LÁTKY

1.1

Běžný název

Komerční oktabromdifenylether, včetně

hexabromdifenyletheru

heptabromdifenyletheru

1.2

Číslo CAS

36483-60-0 – hexabromdifenylether

68928-80-3 – heptabromdifenylether

1.3

Kategorie

Pesticid

Průmyslová chemická látka

Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek

ODDÍL 2   ÚDAJE O PŘÍPADNÉ PŘEDCHOZÍ ODPOVĚDI

2.1

Toto je první odpověď o dovozu týkající se této chemické látky v této zemi.

2.2

Toto je obměna předcházející odpovědi.

Datum vydání předcházející odpovědi: …18. června 2014…

ODDÍL 3   ODPOVĚĎ TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCÍHO DOVOZU

Konečné rozhodnutí (vyplňte oddíl 4 níže)

NEBO

Prozatímní odpověď (vyplňte oddíl 5 níže)

ODDÍL 4   KONEČNÉ ROZHODNUTÍ PODLE VNITROSTÁTNÍCH LEGISLATIVNÍCH NEBO SPRÁVNÍCH OPATŘENÍ

4.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

4.2

Souhlas s dovozem

4.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

Podle nařízení (EU) 2019/1021 je uvádění na trh a používání komerčního oktabromdifenyletheru povoleno pouze v souladu se směrnicí 2011/65/EU, pokud platí tato ustanovení:

dovoz komerčního oktabromdifenyletheru je povolen pouze pro uvádění na trh a používání při výrobě kabelů nebo náhradních dílů za účelem opravy, opětovného použití, modernizace funkcí nebo zvýšení kapacity těchto zařízení a přístrojů:

a)

elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh před 1. červencem 2006;

b)

zdravotnických prostředků uvedených na trh před 22. červencem 2014;

c)

diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016;

d)

monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014;

e)

průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017;

f)

všech ostatních EEZ nespadajících do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES a uvedených na trh před 22. červencem 2019;

g)

EEZ, která využila výjimku a byla uvedena na trh před koncem její platnosti, pokud jde o tuto zvláštní výjimku.

Náhradní díly jsou definovány jako samostatná část EEZ, která může nahradit část EEZ. EEZ nemůže bez této části EEZ fungovat k zamýšlenému účelu. Nahrazením některé části náhradním dílem se funkčnost EEZ obnoví nebo zlepší.

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

4.4

Vnitrostátní legislativní či správní opatření, z něhož konečné rozhodnutí vychází

 

Popis vnitrostátního legislativního či správního opatření:

 

Výroba, uvádění na trh a používání hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru jsou v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách zakázány (Úř. věst. L 169, 25. 6. 2019, s. 45).

ODDÍL 5   PROZATÍMNÍ ODPOVĚĎ

5.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

5.2

Souhlas s dovozem

5.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

 

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

5.4

Údaje o aktivním posuzování s cílem učinit konečné rozhodnutí

 

Uvažuje se aktivně o konečném rozhodnutí?

Ano

Ne

5.5

Informace či pomoc požadované pro učinění konečného rozhodnutí

 

Od sekretariátu se požadují tyto dodatečné informace:

 

 

 

Od země, která oznámila konečné regulační opatření, se požadují tyto dodatečné informace:

 

 

 

Pro hodnocení chemické látky se od sekretariátu požaduje tato pomoc:

 

 

ODDÍL 6   SOUVISEJÍCÍ DODATEČNÉ INFORMACE, NAPŘÍKLAD:

Je tato chemická látka v současnosti v této zemi registrována?

Ano

Ne

Je tato chemická látka v této zemi vyráběna?

Ano

Ne

Pokud je odpověď na jakoukoli z těchto otázek kladná:

 

 

Je látka určena pro domácí využití?

Ano

Ne

Je látka určena pro vývoz?

Ano

Ne

Jiné poznámky

 

ODDÍL 7   URČENÝ VNITROSTÁTNÍ ORGÁN

Orgán

Evropská komise, GŘ pro životní prostředí

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

Jméno odpovědné osoby

Dr. Juergen Helbig

Funkce odpovědné osoby

Koordinátor mezinárodní politiky pro chemické látky

Tel.

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-mail

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, podpis určeného vnitrostátního orgánu a úřední razítko: ___________________________________

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE PROSÍM ZPĚT NA ADRESU:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Tel: (+39 06) 5705 3441

Fax: (+39 06) 5705 6347

E-mail: pic@pic.int

NEBO

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tel: (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

E-mail: pic@pic.int

Odpověď o dovozu pro perfluoroktansulfonovou kyselinu, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy a perfluoroktansulfonyly

Image 9

FORMULÁŘ PRO ODPOVĚĎ O DOVOZU

Země:

Evropská unie

Členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko.

Spojené království – Spojené království od 1. února 2020 z Evropské unie vystoupilo. V průběhu přechodného období, které pokud nebude prodlouženo, skončí dne 31. prosince 2020, se na Spojené království a ve Spojeném království nadále s několika drobnými výjimkami uplatňuje právo Unie a veškeré odkazy na členské státy v právu Unie se považují za odkazy zahrnující Spojené království.

ODDÍL 1   IDENTITA CHEMICKÉ LÁTKY

1.1

Běžný název

Perfluoroktansulfonová kyselina, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy a perfluoroktansulfonyly


1.2

Číslo CAS

Příslušná čísla CAS jsou:

1763-23-1 – perfluoroktansulfonová kyselina

2795-39-3 – kalium-perfluoroktansulfonát

29457-72-5 – lithium-perfluoroktansulfonát

29081-56-9 – amonium-perfluoroktansulfonát

70225-14-8 – diethanolamin-perfluoroktansulfonát

56773-42-3 – tetraethylammonium-perfluoroktansulfonát

251099-16-8 – didecyldimethylammonium-perfluoroktansulfonát

4151-50-2 – N-ethylperfluoroktansulfonamid

31506-32-8 – N-methylperfluoroktansulfonamid

1691-99-2 – N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluoroktansulfonamid

24448-09-7 – N-(2-hydroxyethyl)-N-methylperfluoroktansulfonamid

307-35-7 – perfluoroktansulfonylfluorid


1.3

Kategorie

☐ Pesticid

☒ Průmyslová chemická látka

☐ Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek

ODDÍL 2   ÚDAJE O PŘÍPADNÉ PŘEDCHOZÍ ODPOVĚDI

2.1

Toto je první odpověď o dovozu týkající se této chemické látky v této zemi.

2.2

Toto je obměna předcházející odpovědi.

Datum vydání předcházející odpovědi: …18. června 2014…

ODDÍL 3   ODPOVĚĎ TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCÍHO DOVOZU

Konečné rozhodnutí (vyplňte oddíl 4 níže)

NEBO

Prozatímní odpověď (vyplňte oddíl 5 níže)

ODDÍL 4   KONEČNÉ ROZHODNUTÍ PODLE VNITROSTÁTNÍCH LEGISLATIVNÍCH NEBO SPRÁVNÍCH OPATŘENÍ

4.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano

Ne

4.2

Souhlas s dovozem

4.3

Souhlas s dovozem pouze za určitých podmínek

 

Tyto určité podmínky jsou:

 

Dovoz perfluoroktansulfonové kyseliny a jejích derivátů (PFOS) musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 25. 6. 2019, s. 45), v němž je stanoveno následující:

1.

Výroba, uvádění na trh a používání PFOS, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo složek výrobků, se zakazují.

2.

Zákaz se nevztahuje na PFOS, které se vyskytují jako nezáměrné stopové kontaminující látky v látkách, ve směsích nebo výrobcích, pokud:

a)

koncentrace PFOS v látkách nebo ve směsích je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních) nebo

b)

koncentrace PFOS v polotovarech nebo výrobcích nebo v jejich částech vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury odlišné, je menší než 0,1 % hmotnostních, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, pokud je množství PFOS menší než 1 μg/m2 povlakovaného materiálu.

3.

Pokud je minimalizováno množství PFOS uvolňované do prostředí, výroba a uvádění na trh jsou povoleny pod podmínkou, že členské státy každé čtyři roky podávají Komisi zprávu o pokroku v odstraňování PFOS, pro následující zvláštní použití:

látky potlačující tvorbu zákalu při nedekorativním tvrdém pochromování (VI) v uzavřených systémech;

 

Jsou podmínky pro dovoz chemické látky totožné pro všechny dovozní zdroje?

Ano

Ne

 

Jsou podmínky pro domácí výrobu chemické látky pro domácí použití stejné jako pro všechny dovozy?

Ano

Ne

4.4

Vnitrostátní legislativní či správní opatření, z něhož konečné rozhodnutí vychází

 

Popis vnitrostátního legislativního či správního opatření:

 

Výroba, uvádění na trh a používání perfluoroktansulfonové kyseliny a jejích derivátů (PFOS) jsou v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách zakázány (Úř. věst. L 169, 25. 6. 2019, s. 45). Uvedené nařízení však umožňuje zvláštní výjimky, které jsou popsány v oddíle 4.3.

ODDÍL 5   PROZATÍMNÍ ODPOVĚĎ

5.1

Nesouhlas s dovozem

 

Je současně zakázán dovoz chemické látky ze všech zdrojů?

Ano

Ne

 

Je současně zakázána domácí výroba chemické látky pro domácí použití?

Ano