ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 432

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
21. prosince 2020


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2170 ze dne 16. prosince 2020 o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2171 ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009, pokud jde o udělení všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

4

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2172 ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

7

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 432/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2170

ze dne 16. prosince 2020

o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) byla uzavřena jménem Unie rozhodnutím Rady (EU) 2020/135 (2) a vstoupila v platnost dnem 1. února 2020.

(2)

Článek 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku připojeného k dohodě o vystoupení (dále jen „protokol“) zdůrazňuje, že Severní Irsko je součástí celního území Spojeného království a že nic v tomto protokolu nebrání Spojenému království v tom, aby zahrnulo Severní Irsko do územní působnosti svých listin koncesí, které jsou připojeny k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 1994 (dále jen „GATT 1994“).

(3)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 protokolu stanoví, že bez ohledu na jakákoli další ustanovení protokolu se jakýkoli odkaz na celní území Unie uvedený v platných ustanoveních protokolu nebo v ustanoveních práva Unie, jejichž použitelnost pro Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko protokol stanoví, vykládá tak, že zahrnuje pevninské území Severního Irska.

(4)

Podle čl. 5 odst. 3 protokolu se na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko použijí celní předpisy Unie vymezené v čl. 5 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3). Uvedená ustanovení ve spojení s čl. 5 odst. 1 prvním a druhým pododstavcem protokolu, pokud jde o zboží přivážené do Severního Irska z území mimo Unii, se vykládají tak, že sazební opatření Unie včetně celních kvót podle společného celního sazebníku nebo příslušných mezinárodních dohod by se použila na zboží, u kterého se má za to, že hrozí, že toto zboží bude následně přemístěno do Unie. Uvedené celní kvóty zahrnují dovozní celní kvóty v listinách závazků Unie v rámci dohody GATT 1994, dovozní celní kvóty dohodnuté ve dvoustranných mezinárodních dohodách Unie, včetně kvót v rámci odchylky od pravidel původu, dovozní celní kvóty v rámci režimů na ochranu obchodu Unie, jiné autonomní dovozní celní kvóty a vývozní celní kvóty stanovené v dohodách se třetími zeměmi.

(5)

Podle čl. 5 odst. 4 protokolu se na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko použije rovněž právo Unie uvedené v příloze 2 tohoto protokolu za podmínek, jež jsou v ní stanoveny. Uvedená příloha zahrnuje právní předpisy Unie, jež stanoví některé dovozní kvóty.

(6)

Dvoustranná ujednání mezi Unií a Spojeným královstvím v rámci protokolu nezakládají práva ani povinnosti pro třetí země. V důsledku toho nemůže být žádný dovoz uskutečněný podle dovozních celních kvót nebo jiných dovozních kvót Unie vztahujících se na zboží pocházející ze třetí země, které je přiváženo do Severního Irska, započítán do práv této třetí země vůči Unii, ledaže by s tím dotčená třetí země souhlasila. Uvedená situace představuje riziko pro řádné fungování vnitřního trhu Unie a integritu společné obchodní politiky, neboť umožňuje obcházení celních kvót nebo jiných dovozních kvót Unie.

(7)

Za účelem řešení uvedeného rizika by dovozní celní kvóty a jiné dovozní kvóty Unie měly být dostupné pouze pro zboží, které je dováženo a propuštěno do volného oběhu v Unii, a nikoli v Severním Irsku.

(8)

Jakákoli dohoda mezi Unií a třetí zemí, která stanoví vývozní celní kvóty, se použije pouze na zboží dovážené do Unie. Proto by daná třetí země mohla odmítnout vydat vývozní licence pro přímý dovoz do Severního Irska.

(9)

Na základě čl. 5 odst. 3 a 4 protokolu ve spojení s jeho čl. 13 odst. 3 se toto nařízení použije rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží dovážené z území mimo Unii je způsobilé k zacházení podle dovozních celních kvót nebo jiných dovozních kvót Unie nebo podle vývozních celních kvót používaných třetími zeměmi pouze tehdy, je-li uvedené zboží propuštěno do volného oběhu na těchto územích:

území Belgického království,

území Bulharské republiky,

území České republiky,

území Dánského království, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska,

území Spolkové republiky Německo, s výjimkou ostrova Helgoland a území Büsingen (smlouva ze dne 23. listopadu 1964 mezi Spolkovou republikou Německo a Švýcarskou konfederací),

území Estonské republiky,

území Irska,

území Řecké republiky,

území Španělského království, s výjimkou Ceuty a Melilly,

území Francouzské republiky, s výjimkou francouzských zámořských zemí a území, na něž se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie, avšak včetně území Monaka, jak je vymezuje celní úmluva podepsaná v Paříži dne 18. května 1963 (Journal officiel de la République française ze dne 27. září 1963, s. 8679),

území Chorvatské republiky,

území Italské republiky, s výjimkou obce Livigno,

území Kyperské republiky v souladu s ustanoveními aktu o přistoupení z roku 2003,

území Lotyšské republiky,

území Litevské republiky,

území Lucemburského velkovévodství,

území Maďarska,

území Malty,

území Nizozemského království v Evropě,

území Rakouské republiky,

území Polské republiky,

území Portugalské republiky,

území Rumunska,

území Republiky Slovinsko,

území Slovenské republiky,

území Finské republiky,

území Švédského království a

území výsostných oblastí Spojeného království na Akrotiri a Dhekelii, jak je vymezuje Smlouva o založení Kyperské republiky podepsaná v Nikósii dne 16. srpna 1960.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2020.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 432/4


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2171

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009, pokud jde o udělení všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu s uvedeným článkem byla jménem Unie rozhodnutím Rady (EU) 2020/135 (2) uzavřena dohoda o vystoupení Spojeného království a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (3) (dále jen „dohoda o vystoupení“).

(2)

Podle podmínek dohody o vystoupení Spojené království již od 31. ledna 2020 není členským státem Evropské unie a po skončení přechodného období uvedeného v dohodě o vystoupení dne 31. prosince 2020 přestanou být na Spojené království a v něm použitelné primární a sekundární právo Unie.

(3)

Nařízením Rady (ES) č. 428/2009 (4) se zavádí společný systém pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití na podporu bezpečnosti Unie a mezinárodní bezpečnosti a k zajištění rovných podmínek pro vývozce v Unii.

(4)

Nařízení (ES) č. 428/2009 upravuje všeobecná vývozní povolení Unie, která usnadňují kontroly nízkorizikového vývozu zboží dvojího užití do určitých třetích zemí. V současné době se všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 vztahuje na Austrálii, Kanadu, Japonsko, Norsko, Nový Zéland, Švýcarsko včetně Lichtenštejnska a na Spojené státy americké.

(5)

Spojené království je smluvní stranou příslušných mezinárodních smluv a členem mezinárodních režimů nešíření a plně dodržuje související povinnosti a závazky.

(6)

Spojené království uplatňuje přiměřené a náležité kontroly, které účinně řeší aspekty zamýšleného konečného použití a nebezpečí zneužití v souladu s ustanoveními a cíli nařízení (ES) č. 428/2009.

(7)

Doplnění Spojeného království na seznam zemí, na něž se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, by nemělo mít negativní dopad na bezpečnost Unie nebo mezinárodní bezpečnost.

(8)

Vzhledem k tomu, že je Spojené království významným místem určení zboží dvojího užití vyrobeného v Unii, je vhodné doplnit Spojené království na seznam míst určení, na něž se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, aby se zajistilo jednotné a důsledné uplatňování kontrol v celé Unii, poskytly rovné podmínky pro vývozce v Unii a aby se zamezilo zbytečné administrativní zátěži a zároveň ochránila bezpečnost Unie a mezinárodní bezpečnost.

(9)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základních cílů, totiž zabránit nepřiměřeným narušením obchodu a vzniku nadměrné administrativní zátěže pro vývoz zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království, nezbytné a vhodné stanovit pravidla ohledně zahrnutí Spojeného království do všeobecného vývozního povolení Unie č. EU001. V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o EU toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(10)

Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s okolnostmi vystoupení Spojeného království z Unie je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by být použitelné ode dne 1. ledna 2021, aby bylo zajištěno, že Spojené království bude neprodleně zahrnuto do všeobecného vývozního povolení Unie č. EU001,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IIa nařízení (ES) č. 428/2009 se mění takto:

1)

v názvu se znění „Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska a do Spojených států amerických“ nahrazuje tímto:

„Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska, do Spojeného království a do Spojených států amerických“;

2)

v části 2 se za šestou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

Spojené království (aniž je dotčeno použití tohoto nařízení na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s přílohou 2 bodem 47 Protokolu o Irsku/Severním Irsku (dále jen „protokol“), připojeného k Dohodě o vystoupení Spojeného království a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (*1), v němž jsou uvedena ustanovení práva Unie podle čl. 5 odst. 4 protokolu)

(*1)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).“"

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 26. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2020.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).


21.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 432/7


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2172

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 (2) poskytlo neomezený bezcelní přístup na trh Unie pro téměř všechny produkty pocházející ze stran účastnících se procesu stabilizace a přidružení v tomtéž rozsahu jako ve dvoustranných dohodách a do doby, než byly tyto dohody s dotčenými zvýhodněnými stranami uzavřeny.

(2)

Dohody o stabilizaci a přidružení jsou nyní uzavřeny se všemi šesti zvýhodněnými stranami. Jako poslední byla uzavřena Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*) na straně druhé, která vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016.

(3)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 (3) bylo změněno nařízení (ES) č. 1215/2009, čímž byly odstraněny dvoustranné preference poskytované Kosovu, avšak byly zachovány jednostranné preference poskytnuté všem zvýhodněným stranám západního Balkánu v podobě pozastavení všech cel na produkty uvedené v kapitolách 7 a 8 kombinované nomenklatury a jejich přístupu k celkové celní kvótě pro víno ve výši 30 000 hl.

(4)

S ohledem na rozdíly mezi rozsahem liberalizace celních sazeb podle režimů, jež jsou stanoveny podle dohod o stabilizaci a přidružení mezi Unií a všemi účastníky procesu stabilizace a přidružení, a preferencemi poskytnutými podle nařízení (ES) č. 1215/2009, je vhodné prodloužit dobu použitelnosti nařízení (ES) č. 1215/2009 do 31. prosince 2025.

(5)

Prodloužení doby použitelnosti nařízení (ES) č. 1215/2009 se považuje za přiměřenou záruku toho, že Unie je odhodlána podporovat obchodní integraci západního Balkánu a bude v tomto ohledu vyvíjet větší úsilí. Stávající systém autonomních obchodních opatření nadále poskytuje cennou podporu ekonomikám partnerských zemí západního Balkánu.

(6)

Navíc je třeba změnit označení dvou zvýhodněných stran, aby odráželo nejnovější dohodnutou terminologii.

(7)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

1)

Články 1 a 2 se nahrazují tímto:

„Článek 1

Preferenční zacházení

1.   Produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova (*), Černé Hory, Severní Makedonie a Srbska (dále jen „zvýhodněné strany“), které spadají do kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, mohou být dováženy do Unie bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem a s osvobozením od cel a poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Na produkty pocházející ze zvýhodněných stran se nadále vztahují ustanovení tohoto nařízení, ve kterých je to výslovně stanoveno. Na uvedené produkty se rovněž vztahuje jakákoli koncese stanovená v tomto nařízení, která je výhodnější než koncese udělená v rámci dvoustranných dohod mezi Unií a uvedenými zvýhodněnými stranami.

Článek 2

Podmínky nároku na preferenční zacházení

1.   Nárok na výhody vyplývající z preferenčního zacházení zavedené článkem 1 je podmíněn:

a)

souladem s definicí pojmu „původní produkty“ podle hlavy II kapitoly 1 oddílu 2 pododdílů 4 a 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ((*))a hlavy II kapitoly 2 oddílu 2 pododdílů 10 a 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ((**));

b)

tím, že se zvýhodněné strany zdrží zavádění nových cel a poplatků s rovnocenným účinkem a nových množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz produktů pocházejících z Unie, zvyšování úrovně platných cel nebo poplatků nebo zavádění jakýchkoli dalších omezení od 30. září 2000;

c)

zapojením zvýhodněných stran do účinné správní spolupráce s Unií s cílem předejít jakémukoli nebezpečí podvodu; a

d)

tím, že se zúčastněné strany zdrží vážného a soustavného porušování lidských práv, včetně základních pracovních práv, a základních zásad demokracie a právního státu.

2.   Aniž jsou dotčeny podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, je nárok vyplývající z preferenčního zacházení podle článku 1 podmíněn ochotou zvýhodněných stran začít s účinnými hospodářskými reformami a regionální spoluprací s dalšími zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií, zejména zřizováním zón volného obchodu v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 a ostatními příslušnými předpisy Světové obchodní organizace.

Není-li splněna podmínka podle prvního pododstavce, může Rada přijmout vhodná opatření kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

3.   Nesplňuje-li některá zvýhodněná strana podmínky stanovené v odst. 1 písm. a), b) nebo c), nebo v odstavci 2 tohoto článku, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů zcela či částečně pozastavit výhody vyplývající z tohoto nařízení pro dotčenou zvýhodněnou stranu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.

(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova."

((*))  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1)."

((**))  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„Pro   některé vinařské produkty uvedené v příloze I a pocházející ze zvýhodněných stran se cla platná pro dovoz do Unie pozastavují během období, ve výši, v mezích celních kvót Unie a za podmínek, které jsou uvedeny pro každý produkt a každý původ ve zmíněné příloze.“;

b)

odstavec 2 se zrušuje.

3)

Článek 4 se zrušuje.

4)

V článku 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise spravuje celní kvóty uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení v souladu s hlavou II kapitolou 1 oddílem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447.“

5)

V článku 7 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

nezbytné změny vyplývající z poskytnutí obchodních preferencí v rámci jiných dohod mezi Unií a zvýhodněnými stranami;

c)

úplné nebo částečné pozastavení výhod vyplývající z tohoto nařízení pro dotčenou zvýhodněnou stranu, pokud tato zvýhodněná strana nedodržuje ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. d).“

6)

V článku 8 se zrušuje odstavec 3.

7)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důkazy o podvodu nebo o neposkytnutí správní spolupráce potřebné k ověření dokladu o původu nebo že vývoz do Unie vzrostl výrazně nad běžnou úroveň produkčních a vývozních kapacit nebo že zvýhodněné strany nedodržují čl. 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c), může přijmout opatření k úplnému nebo částečnému pozastavení úpravy stanovené tímto nařízením na dobu tří měsíců, za předpokladu, že nejprve:

a)

uvědomí Prováděcí výbor pro západní Balkán;

b)

vyzve členské státy, aby přijaly nezbytná preventivní opatření na ochranu finančních zájmů Unie nebo k zajištění dodržování čl. 2 odst. 1 zvýhodněnými stranami;

c)

zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o tom, že existuje důvodná pochybnost o používání preferenčního zacházení nebo o dodržování čl. 2 odst. 1 dotčenou zvýhodněnou stranou, jež mohou zpochybnit její právo na další využívání výhod přiznaných tímto nařízením.

Opatření uvedená v prvním pododstavci tohoto odstavce se přijmou prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.“

8)

V článku 12 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 31. prosince 2025.“

9)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

10)

Příloha II se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2020.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1).

(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 ze dne 2. června 2017, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu* (Úř. věst. L 209, 12.8.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

TÝKAJÍCÍ SE CELNÍCH KVÓT UVEDENÝCH V ČL. 3 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Roční objem kvóty  (1)

Zvýhodněné strany

Celní sazba

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném objemovém obsahu alkoholu nepřesahujícím 15 % obj., jiné ež šumivé víno

30 000 hl

Albánie  (2), Bosna a Hercegovina  (3), Kosovo  (4), Černá Hora  (5), Severní Makedonie  (6), Srbsko  (7).

Osvobození


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných stran.

(2)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bosny a Hercegoviny, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Bosnou a Hercegovinou. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1528 a 09.1529.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Kosova, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Kosovem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1570 a 09.1572.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě v případě vína pocházejícího z Černé Hory, pokud jde o produkty kódu KN 2204 21, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivé celní kvóty stanovené v protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.

(6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Severní Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném se Severní Makedonií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.

(7)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Srbska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném se Srbskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527.“