ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 427

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
17. prosince 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2108, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o značku zdravotní nezávadnosti pro určité maso určené k lidské spotřebě ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2109, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES, pokud jde o seznam členských států a oblastí členských států uznaných jako úředně prosté některých nákaz suchozemských živočichů (oznámeno pod číslem C(2020) 9301)  ( 1 )

4

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2110, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění část C přílohy I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Spojeného království s ohledem na Severní Irsko jako území prostého nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem C(2020) 9303)  ( 1 )

10

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2111, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o odkaz na Spojené království s ohledem na Severní Irsko pro schválení vnitrostátních opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 9302)  ( 1 )

14

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2112, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění přílohy rozhodnutí 93/455/EHS, 1999/246/ES a 2007/24/ES, pokud jde o schválení pohotovostních plánů Spojeného království s ohledem na Severní Irsko pro tlumení slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem C(2020) 9307)  ( 1 )

17

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2113, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/3/ES, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2020) 9306)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 427/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2108,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o značku zdravotní nezávadnosti pro určité maso určené k lidské spotřebě ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 8 návětí a písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 (2) stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol v souvislosti s produkcí produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. V příloze II uvedeného prováděcího nařízení jsou stanovena praktická opatření pro značku zdravotní nezávadnosti, která mimo jiné označuje vhodnost masa k lidské spotřebě.

(2)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se nařízení (EU) 2017/625 a akty Komise, které jsou na něm založeny, použijí na Spojené království s ohledem na Severní Irsko i nadále po skončení přechodného období. Je proto nezbytné změnit požadavky stanovené v příloze II uvedeného nařízení týkající se značky zdravotní nezávadnosti, která by se měla používat ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.

(3)

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).


PŘÍLOHA

V příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/627 se v odstavci 1 písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

název země, v níž se provoz nachází, který může být vyveden plným názvem velkými písmeny nebo dvěma písmeny kódu v souladu s příslušným kódem ISO. V případě členských států (*1) se však jedná o kódy BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE a UK(NI);


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko. ““


ROZHODNUTÍ

17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 427/4


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2109,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES, pokud jde o seznam členských států a oblastí členských států uznaných jako úředně prosté některých nákaz suchozemských živočichů

(oznámeno pod číslem C(2020) 9301)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (2), a zejména na přílohu A kapitolu 1 oddíl II uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví veterinární podmínky obchodu se skotem a prasaty v Unii. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo jejich oblasti uznány za úředně prosté tuberkulózy, brucelózy, enzootické leukózy skotu a infekční rinotracheitidy skotu, pokud jde o stáda skotu, a Aujeszkyho choroby, pokud jde o stáda prasat.

(2)

Přestože britské Normanské ostrovy a Ostrov Man jakožto vnitřně samosprávná závislá území Britské koruny nejsou součástí Unie, mají s Unií zvláštní omezené vztahy. V důsledku toho nařízení Rady (EHS) č. 706/73 (3) stanoví, že pro účely uplatňování pravidel týkajících se mimo jiné veterinárních právních předpisů se Spojené království, britské Normanské ostrovy a Ostrov Man považují za jeden členský stát.

(3)

Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky obchodu s ovcemi a kozami v Unii. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo jejich oblasti uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), pokud jde o stáda ovcí a koz.

(4)

Článek 2 rozhodnutí Komise 93/52/EHS (4) stanoví, že v souladu s podmínkami stanovenými směrnicí 91/68/EHS se členské státy uvedené v příloze I zmíněného rozhodnutí uznávají za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), pokud jde o stáda ovcí a koz. Spojené království je uvedeno v příloze I uvedeného rozhodnutí jako úředně prosté brucelózy (B. melitensis).

(5)

Článek 1 rozhodnutí Komise 2003/467/ES (5) stanoví, že v souladu s podmínkami stanovenými směrnicí 64/432/EHS se oblasti členských států uvedené v kapitole 2 přílohy I zmíněného rozhodnutí prohlašují za úředně prosté tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu. V případě Spojeného království jsou jako oblasti úředně prosté tuberkulózy uvedena území Skotska a Ostrova Man.

(6)

Článek 2 rozhodnutí 2003/467/ES stanoví, že v souladu s podmínkami stanovenými směrnicí 64/432/EHS se oblasti členských států uvedené v kapitole 2 přílohy II zmíněného rozhodnutí prohlašují za úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu. V případě Spojeného království jsou jako oblasti úředně prosté brucelózy uvedena území Anglie, Skotska, Walesu, Severního Irska a Ostrova Man.

(7)

Článek 3 rozhodnutí 2003/467/ES stanoví, že v souladu s podmínkami stanovenými směrnicí 64/432/EHS se členské státy a oblasti členských států uvedené v příloze III zmíněného rozhodnutí prohlašují za úředně prosté enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu. V kapitole 1 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES je uvedeno Spojené království jako členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu a v kapitole 2 zmíněné přílohy jsou uvedeny Jersey a Ostrov Man jako oblasti úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(8)

V rozhodnutí Komise 2004/558/ES (6) jsou uvedeny členské státy a regiony členských států, na které se oprávněně vztahují doplňkové záruky pro infekční rinotracheitidu skotu v souladu s články 9 a 10 směrnice 64/432/EHS. V příloze II uvedeného rozhodnutí je uvedeno Jersey jako region, na který se vztahují doplňkové záruky pro infekční rinotracheitidu skotu v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS.

(9)

Rozhodnutí Komise 2008/185/ES (7) stanoví další záruky pro pohyb prasat mezi členskými státy. Tyto záruky souvisí s klasifikací členských států nebo jejich oblastí na základě jejich nákazového statusu, pokud jde o Aujeszkyho chorobu. Spojené království je uvedeno v příloze I zmíněného rozhodnutí jako prosté Aujeszkyho choroby. V bodě 2 písm. d) přílohy III zmíněného rozhodnutí jsou uvedeny instituty příslušné pro kontrolu kvality metody ELISA v každém členském státě. Jeden z těchto institutů se nachází ve Spojeném království. V souladu s oddílem 36 přílohy 2 Protokolu o Irsku / Severním Irsku se odkazy na národní referenční laboratoře v aktech uvedených v daném oddíle nepovažují za odkazy zahrnující referenční laboratoř ve Spojeném království.

(10)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení použijí směrnice 64/432/EHS a 91/68/EHS a akty Komise, které jsou na nich založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Z tohoto důvodu by odkazy na Spojené království v příloze I rozhodnutí 93/52/EHS, kapitole 2 přílohy II a kapitole 1 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES a v příloze I rozhodnutí 2008/185/ES měly být nahrazeny odkazy na Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(11)

Rovněž je třeba zrušit odkazy na Spojené království v kapitole 2 přílohy I a kapitole 2 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES, v příloze II rozhodnutí 2004/558/ES a v příloze III rozhodnutí 2008/185/ES.

(12)

Rozhodnutí 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne 1. ledna 2021.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 93/52/EHS, kapitola 2 přílohy II a kapitola 1 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES a příloha I rozhodnutí 2008/185/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Kapitola 2 přílohy I a kapitola 2 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES, příloha II rozhodnutí 2004/558/ES a příloha III rozhodnutí 2008/185/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2021.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 706/73 ze dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské ostrovy a Ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 68, 15.3.1973, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14).

(5)  Rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74).

(6)  Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20).

(7)  Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19).


PŘÍLOHA I

Část 1

V příloze I rozhodnutí 93/52/EHS se tabulka nahrazuje tímto:

„Kód ISO

Členský stát (*1)

BE

Belgie

CZ

Česko

DK

Dánsko

DE

Německo

EE

Estonsko

IE

Irsko

CY

Kypr

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

HU

Maďarsko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

PL

Polsko

RO

Rumunsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

UK (NI)

Spojené království (Severní Irsko)

Část 2

Kapitola 2 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

„Oblasti členských států  (*2) úředně prosté brucelózy

(*2)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“"

2)

Položka týkající se Spojeného království se nahrazuje tímto:

„Ve Spojeném království (Severním Irsku):

Severní Irsko.“

Část 3

V kapitole 1 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES se tabulka nahrazuje tímto:

„Kód ISO

Členský stát (*3)

BE

Belgie

CZ

Česko

DK

Dánsko

DE

Německo

EE

Estonsko

IE

Irsko

CY

Kypr

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

HU

Maďarsko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

PL

Polsko

RO

Rumunsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

UK (NI)

Spojené království (Severní Irsko)

Část 4

Příloha I rozhodnutí 2008/185/ES se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

Členské státy  (*4) nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování

(*4)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“"

2)

Položka týkající se Spojeného království se nahrazuje tímto:

„UK (NI)

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko.“


(*2)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“

(*4)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.““


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“

(*3)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“


PŘÍLOHA II

Část 1

V kapitole 2 přílohy I rozhodnutí 2003/467/ES se zrušuje položka týkající se Spojeného království.

Část 2

V kapitole 2 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES se zrušuje položka týkající se Spojeného království.

Část 3

V příloze II rozhodnutí 2004/558/ES se zrušuje položka týkající se Spojeného království.

Část 4

V bodě 2 písm. d) přílohy III rozhodnutí 2008/185/ES se zrušuje položka týkající se Spojeného království.


17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 427/10


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2110,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění část C přílohy I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Spojeného království s ohledem na Severní Irsko jako území prostého nákazy pro některé nákazy vodních živočichů

(oznámeno pod číslem C(2020) 9303)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na čl. 49 odst. 1, čl. 50 odst. 2 písm. a), čl. 50 odst. 3, čl. 51 odst. 2 a čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2009/177/ES (2) se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy. Ve druhém a čtvrtém sloupci tabulky v části C přílohy I uvedeného rozhodnutí jsou uvedeny členské státy, které byly prohlášeny za prosté nákazy v souladu s čl. 49 odst. 1 směrnice 2006/88/ES, a oblasti a jednotky, které byly prohlášeny za prosté nákazy v souladu s čl. 50 odst. 3 uvedené směrnice. Nákaza, jíž se tento status území prostého nákazy týká, je uvedena v prvním sloupci téže tabulky.

(2)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení použije směrnice 2006/88/ES a akty Komise, které jsou na ní založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Z tohoto důvodu by odkazy na Spojené království v části C přílohy I rozhodnutí Komise 2009/177/ES měly být nahrazeny odkazy na Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(3)

Příloha I rozhodnutí 2009/177/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne 1. ledna 2021.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část C přílohy I rozhodnutí Komise 2009/177/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2021.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/177/ES ze dne 31. října 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy (Úř. věst. L 63, 7.3.2009, s. 15).


PŘÍLOHA

„ČÁST C

Členské státy (*1) * , oblasti a jednotky prohlášené za prosté nákazy

Nákaza

Členský stát

Kód ISO

Zeměpisné vymezení oblasti prosté nákazy (členský stát, oblasti nebo jednotky)

Virová hemoragická septikémie (VHS)

Dánsko

DK

Celé kontinentální území

Irsko

IE

Celé území

Kypr

CY

Všechny kontinentální oblasti na jeho území

Finsko

FI

Všechny kontinentální a pobřežní oblasti na jeho území kromě provincie Åland

Švédsko

SE

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

UK (NI)

Severní Irsko

Infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN)

Dánsko

DK

Celé území

Irsko

IE

Celé území

Kypr

CY

Všechny kontinentální oblasti na jeho území

Finsko

FI

Celé území kromě pobřežní jednotky v Ii (Kuivaniemi) a těchto povodí: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 oblast Saarijärvi a 4.41 oblast Pielinen

Švédsko

SE

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

UK (NI)

Severní Irsko

Herpesviróza Koi (KHV)

Irsko

IE

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

UK (NI)

Severní Irsko

Nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA)

Belgie

BE

Celé území

Bulharsko

BG

Celé území

Česká republika

CZ

Celé území

Dánsko

DK

Celé území

Německo

DE

Celé území

Estonsko

EE

Celé území

Irsko

IE

Celé území

Řecko

EL

Celé území

Španělsko

ES

Celé území

Francie

FR

Celé území

Itálie

IT

Celé území

Kypr

CY

Celé území

Lotyšsko

LV

Celé území

Litva

LT

Celé území

Lucembursko

LU

Celé území

Maďarsko

HU

Celé území

Malta

MT

Celé území

Nizozemsko

NL

Celé území

Rakousko

AT

Celé území

Polsko

PL

Celé území

Portugalsko

PT

Celé území

Rumunsko

RO

Celé území

Slovinsko

SI

Celé území

Slovensko

SK

Celé území

Finsko

FI

Celé území

Švédsko

SE

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

UK (NI)

Severní Irsko

Marteilióza (Marteilia refringens)

Irsko

IE

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

UK (NI)

Celé pobřeží Severního Irska kromě Belfast Lough a Dundrum Bay

Bonamióza (Bonamia ostreae)

Irsko

IE

Celé pobřeží Irska kromě:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

9.

Kilkieran Bay

Spojené království (Severní Irsko)

UK (NI)

Celé pobřeží Severního Irska kromě Lough Foyle a Strangford Lough

Běloskvrnitost (White spot disease)“

 

 

 


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 427/14


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2111,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o odkaz na Spojené království s ohledem na Severní Irsko pro schválení vnitrostátních opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES

(oznámeno pod číslem C(2020) 9302)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na čl. 43 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise 2010/221/EU (2) se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice 2006/88/ES.

(2)

Území Spojeného království je uvedeno ve druhém sloupci tabulky v příloze I rozhodnutí 2010/221/EU jako území prosté několika nákaz uvedených v prvním sloupci zmíněné tabulky.

(3)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení uplatňuje směrnice 2006/88/ES, jakož i akty Komise, které jsou na ní založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Z tohoto důvodu by odkazy na Spojené království v příloze I rozhodnutí 2010/221/EU měly být nahrazeny odkazy na Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(4)

Příloha I rozhodnutí 2010/221/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne 1. ledna 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2010/221/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2021.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/221/EU ze dne 15. dubna 2010, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Členské státy (*1) a území, které jsou považovány za prosté nákaz uvedených v následující tabulce, jimž bylo schváleno přijmout vnitrostátní opatření za účelem prevence zavlečení těchto nákaz v souladu s čl. 43 odst. 2 směrnice 2006/88/ES

Nákaza

Členský stát

Kód

Zeměpisné vymezení oblasti prosté nákazy (členský stát, oblast, jednotka)

Jarní virémie kaprů (SVC)

Dánsko

DK

Celé území

Irsko

IE

Celé území

Maďarsko

HU

Celé území

Finsko

FI

Celé území

Švédsko

SE

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

UK(NI)

Severní Irsko

Bakteriální onemocnění ledvin (BKD)

Irsko

IE

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

UK(NI)

Severní Irsko

Infekční nekróza slinivky (IPN)

Finsko

FI

Pevninské části území

Švédsko

SE

Pevninské části území

Nákaza Gyrodactylus salaris (GS)

Irsko

IE

Celé území

Finsko

FI

Povodí řek Tenojoki a Näätämöjoki; povodí řek Paatsjoki, Tuulomajoki a Uutuanjoki jsou považována za nárazníková pásma

Spojené království (Severní Irsko)

UK(NI)

Severní Irsko

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)

Irsko

IE

Jednotka 1: záliv Sheephaven

Jednotka 3: zálivy Killala, Broadhaven a Blacksod

Jednotka 4: záliv Streamstown

Jednotka 5: zálivy Bertraghboy a Galway

Jednotka A: Jednotka A: Tralee Bay Hatchery

Spojené království (Severní Irsko)

UK(NI)

Území Severního Irska s výjimkou zálivů Dundrum a Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough a Strangford Lough

Infekce alfavirem lososovitých (SAV)

Finsko

FI

Pevninské části území


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 427/17


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2112,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění přílohy rozhodnutí 93/455/EHS, 1999/246/ES a 2007/24/ES, pokud jde o schválení pohotovostních plánů Spojeného království s ohledem na Severní Irsko pro tlumení slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, influenzy ptáků a newcastleské choroby

(oznámeno pod číslem C(2020) 9307)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (2), a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (3), a zejména na čl. 72 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (4), a zejména na čl. 62 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 93/455/EHS (5) se schvalují pohotovostní plány pro tlumení slintavky a kulhavky pro členské státy uvedené v jeho příloze.

(2)

Rozhodnutím Komise 1999/246/ES (6) se schvalují pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat pro členské státy uvedené v jeho příloze.

(3)

Příloha rozhodnutí Komise 2007/24/ES (7) stanoví seznam členských států, které schválily pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby.

(4)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení uplatňují směrnice 92/66/EHS, 2001/89/ES, 2003/85/ES a 2005/94/ES, jakož i akty Komise, které jsou na nich založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Z tohoto důvodu by odkazy na Spojené království v přílohách rozhodnutí 93/455/EHS, 1999/246/ES a 2007/24/ES měly být nahrazeny odkazy na Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(5)

Přílohy rozhodnutí 93/455/EHS, 1999/246/ES a 2007/24/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne 1. ledna 2021.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 93/455/EHS se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

V příloze rozhodnutí 1999/246/ES v seznamu se položka týkající se Spojeného království nahrazuje tímto:

„Spojené království (Severní Irsko) (*)

Článek 3

Příloha rozhodnutí 2007/24/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2021.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Rozhodnutí Komise 93/455/EHS ze dne 23. července 1993 o schválení některých pohotovostních plánů pro tlumení slintavky a kulhavky (Úř. věst. L 213, 24.8.1993, s. 20).

(6)  Rozhodnutí Komise 1999/246/ES ze dne 30. března 1999, kterým se schvalují některé pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat (Úř. věst. L 93, 8.4.1999, s. 24).

(7)  Rozhodnutí Komise 2007/24/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 26).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA

Schvalují se pohotovostní plány pro tlumení slintavky a kulhavky těchto členských států (1):

Belgie

Dánsko

Německo

Řecko

Španělsko

Francie

Irsko

Itálie

Lucembursko

Nizozemsko

Rakousko

Portugalsko

Finsko

Švédsko

Spojené království (Severní Irsko)


(1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA

Seznam členských států (1) podle článku 3

Kód

Země

AT

Rakousko

BE

Belgie

BG

Bulharsko

CY

Kypr

CZ

Česko

DE

Německo

DK

Dánsko

EE

Estonsko

EL

Řecko

ES

Španělsko

FI

Finsko

FR

Francie

HU

Maďarsko

IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO

Rumunsko

SE

Švédsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

UK(NI)

Spojené království (Severní Irsko)


(1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“


17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 427/21


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2113,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/3/ES, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království

(oznámeno pod číslem C(2020) 9306)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/56/ES stanoví, že v souvislosti s uváděním sadby brambor na trh na celém území nebo na části území jednoho nebo více členských států povolí Komise přijetí přísnějších opatření, než stanoví přílohy I a II, proti škodlivým organismům, které se v těchto oblastech nevyskytují, nebo které jsou považovány za zvláště škodlivé pro porosty v těchto oblastech.

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/3/ES (2) v tomto ohledu povoluje používat při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 2002/56/ES. Rozhodnutí 2004/3/ES konkrétně stanoví, že členské státy uvedené ve sloupci 1 přílohy I uvedeného rozhodnutí se zmocňují, aby při uvádění sadby brambor na trh v regionech pro ně vymezených ve sloupci 2 přílohy I uplatnily na uvádění sadby brambor na trh určitá omezení. Pokud jde o Spojené království, jsou ve sloupci 2 přílohy I rozhodnutí 2004/3/ES pro účely tohoto povolení v současné době uvedeny regiony Cumbria, Northumberland (Anglie), Severní Irsko a Skotsko.

(3)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení použije směrnice 2002/56/ES a akty Komise, které jsou na ní založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Z toho důvodu by po skončení přechodného období mělo být na seznamu regionů ve sloupci 2 přílohy I rozhodnutí 2004/3/ES uvedeno pouze Severní Irsko.

(4)

Příloha I rozhodnutí 2004/3/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne 1. ledna 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2004/3/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2021.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  Rozhodnutí Komise 2004/3/ES ze dne 19. prosince 2003, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 2002/56/ES (Úř. věst. L 2, 6.1.2004, s. 47).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Členský stát (1)

Region

Německo

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinde Groß Lüsewitz

Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

Gemeinde Pelsin

Irsko

celé území

Portugalsko

Azory (oblasti s nadmořskou výškou nad 300 m)

Finsko

obce Liminka a Tyrnävä

Spojené království (1)

Severní Irsko


(1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.