ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 396

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
25. listopadu 2020


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady (EU) 2020/1756 ze dne 20. listopadu 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1757 ze dne 19. listopadu 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Spojeného království k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992

3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

25.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/1


SMĚRNICE RADY (EU) 2020/1756

ze dne 20. listopadu 2020,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené Království vystoupilo z Evropské unie dne 31. ledna 2020 na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“). Dohoda o vystoupení stanoví přechodné období, které má skončit dnem 31. prosince 2020. Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použijí ustanovení práva Unie týkající se daně z přidané hodnoty (dále jen „právní předpisy Unie v oblasti DPH“). Po uplynutí přechodného období se právní předpisy Unie v oblasti DPH již na Spojené království ani ve Spojeném království nepoužijí.

(2)

V souladu s článkem 8 Protokolu o Irsku/Severním Irsku (dále jen „protokol“), který je nedílnou součástí dohody o vystoupení, se však právní předpisy Unie v oblasti DPH týkající se zboží, jež jsou uvedena v příloze 3 protokolu, budou po uplynutí přechodného období i nadále používat v Severním Irsku (3), aby se zabránilo vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

(3)

Proto se na osoby povinné k dani a na určité právnické osoby nepovinné k dani budou vztahovat právní předpisy Unie v oblasti DPH u transakcí se zbožím v Severním Irsku, přičemž u všech ostatních transakcí ve Spojeném království, též ve vztahu k Severnímu Irsku, se na ně budou vztahovat právní předpisy v oblasti DPH platné ve Spojeném království.

(4)

Pro řádné fungování unijního systému DPH je nezbytné, aby bylo přiděleno zvláštní identifikační číslo pro DPH každé osobě povinné k dani, která uskutečňuje dodání zboží v Severním Irsku, a každé osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, která uskutečňuje pořízení zboží uvnitř Společenství, jak je uvedeno v čl. 214 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice Rady 2006/112/ES (4), nebo osobě povinné k dani pro účely využití volitelných zvláštních režimů pro osoby povinné k dani uskutečňující prodej zboží na dálku.

(5)

Proto by v Severním Irsku měla být zavedena zvláštní identifikační čísla pro DPH se zvláštní předponou umožňující rozlišovat na jedné straně mezi osobami povinnými k dani a právnickými osobami nepovinnými k dani, jejichž transakce se zbožím nacházejícím se v Severním Irsku podléhají právním předpisům Unie v oblasti DPH, a na straně druhé osobami uskutečňujícími jiné transakce, jimž bylo k tomuto účelu přiděleno identifikační číslo pro DPH ve Spojeném království.

(6)

Předpony identifikačních čísel pro DPH v Unii zpravidla vycházejí z kódu ISO 3166 – alfa 2, podle něhož lze určit vydávající členský stát. Severní Irsko nemá v rámci tohoto systému žádný zvláštní kód, avšak ISO umožňuje pro území, která nemají zvláštní kód, použití kódů začínajících písmenem X. Proto je vhodné navrhnout pro Severní Irsko kód „XI“.

(7)

Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V článku 215 směrnice 2006/112/ES se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Severní Irsko se použije předpona „XI“.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2020. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko ze dne 11. listopadu 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 29. října 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  S výhradou demokratického souhlasu v Severním Irsku s dalším uplatňováním článků 5 až 10 podle čl. 18 odst. 1 protokolu.

(4)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

25.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/3


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1757

ze dne 19. listopadu 2020

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Spojeného království k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezinárodní dohoda o cukru z roku 1992 (dále jen „dohoda“) byla uzavřena Unií prostřednictvím rozhodnutí Rady 92/580/EHS (1) a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993. Dohoda byla původně uzavřena na dobu tří let.

(2)

Podle čl. 45 odst. 2 dohody může Mezinárodní rada pro cukr platnost dohody prodloužit na další období, a to pokaždé nanejvýš o dva roky. Od uzavření dohody byla její platnost pravidelně prodlužována na další dvouletá období. Platnost dohody byla naposledy prodloužena dne 10. července 2019 a zůstává v platnosti do 31. prosince 2021.

(3)

Článek 41 dohody stanoví, že k ní mohou přistoupit vlády všech států za podmínek stanovených Mezinárodní radou pro cukr.

(4)

Dne 2. října 2020 požádalo Spojené království formálně o přistoupení k dohodě od 1. ledna 2021.

(5)

Během 57. zasedání Mezinárodní rady pro cukr, které se má konat dne 27. listopadu 2020, stanoví Mezinárodní rada pro cukr podmínky pro přistoupení Spojeného království k dohodě.

(6)

Je proto vhodné stanovit postoj, který má být v Mezinárodní radě pro cukr jménem Unie zaujat.

(7)

Spojené království je významným producentem cukru. Schválení přistoupení Spojeného království k dohodě je v zájmu Unie.

(8)

Přistoupení Spojeného království k dohodě by mělo nabýt účinku až po skončení přechodného období uvedeného v článku 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (2). Dohoda by se vůči Spojenému království před koncem tohoto období neměla prozatímně uplatňovat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postojem, který má být zaujat jménem Unie na 57. zasedání Mezinárodní rady pro cukr dne 27. listopadu 2020, je schválit přistoupení Spojeného království k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992 za předpokladu, že přistoupení nenabude účinku a dohoda se ve vztahu ke Spojenému království nebude prozatímně uplatňovat před koncem přechodného období uvedeného v článku 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutí Rady 92/580/EHS ze dne 13. listopadu 1992 o podepsání a uzavření Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 (Úř. věst. L 379, 23.12.1992, s. 15).

(2)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.