ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 328

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
9. října 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1423 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria určení ústředních kontaktních míst v oblasti platebních služeb a pro funkce těchto ústředních kontaktních míst ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1424 ze dne 8. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1017, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2020 platné pro některé režimy přímých podpor v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Chorvatsku, Lucembursku a Portugalsku

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1425 ze dne 8. října 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků PeridoxRTU Product Family ( 1 )

8

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1426 ze dne 7. října 2020 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5875–5935 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností a o zrušení rozhodnutí 2008/671/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 6773)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1423

ze dne 14. března 2019,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria určení ústředních kontaktních míst v oblasti platebních služeb a pro funkce těchto ústředních kontaktních míst

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (1), a zejména na čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Požadavek určení ústředního kontaktního místa podle čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 by měl být přiměřený cílům uvedené směrnice, a neměl by přinášet zbytečnou zátěž pro platební instituce s přeshraniční působností. Proto je vhodné stanovit přiměřená kritéria ve formě prahových hodnot týkajících se objemu a hodnoty transakcí uskutečňovaných v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupců a počtu zástupců usazených v hostitelském členském státě. Jelikož příslušný orgán hostitelského členského státu může podle čl. 29 odst. 2 směrnice (EU) 2015/2366 od platebních institucí vyžadovat, aby mu podávaly zprávy o své činnosti na území příslušného členského státu, má tento orgán prostředky k získání informací potřebných pro použití takových kritérií. Proto by za účelem doplnění čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 měly být stanoveny uvedené prahové hodnoty.

(2)

Pokud členský stát požaduje určení ústředního kontaktního místa podle čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366, mělo by takové ústřední kontaktní místo především zajišťovat náležitou komunikaci a předkládání informací týkajících se souladu s požadavky stanovenými v hlavách III a IV uvedené směrnice v hostitelském členském státě, včetně povinností platební instituce, jež ústřední kontaktní místo určila, podávat zprávy příslušným orgánům hostitelského členského státu. Rovněž by mělo plnit ústřední koordinační úlohu mezi platební institucí, jež ho určila, a příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu s cílem usnadnit dohled nad platebními službami poskytovanými v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupců v rámci svobody usazování. Za tím účelem by příslušná platební instituce měla zajistit, aby ústřední kontaktní místo mělo potřebné zdroje a přístup k příslušným údajům pro účely podávání zpráv tak, aby mohlo plnit své povinnosti podle směrnice (EU) 2015/2366.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(4)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace k návrhu regulačních technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kritéria pro stanovení, kdy je vhodné určit ústřední kontaktní místo

Pro účely čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 je vhodné požadovat, aby platební instituce určily ústřední kontaktní místo, pouze je-li splněno jedno nebo více z těchto kritérií:

a)

celkový počet zástupců, jejichž prostřednictvím platební instituce v rámci svobody usazování poskytuje v hostitelském členském státě některou z platebních služeb uvedených v příloze I směrnice (EU) 2015/2366, je deset nebo více;

b)

celková hodnota platebních transakcí, včetně platebních transakcí iniciovaných při poskytování služeb iniciování platby, uskutečněných platební institucí v hostitelském členském státě v posledním účetním období prostřednictvím zástupců působících v rámci svobody usazování nebo volného pohybu služeb převyšuje 3 miliony EUR a platební instituce využívá alespoň dva z těchto zástupců v rámci svobody usazování;

c)

celkový počet platebních transakcí uskutečněných platební institucí v hostitelském členském státě v posledním účetním období prostřednictvím zástupců působících v hostitelském členském státě v rámci svobody usazování nebo volného pohybu služeb, včetně platebních transakcí iniciovaných při poskytování služeb iniciování platby, převyšuje 100 000 a platební instituce využívá alespoň dva z těchto zástupců v rámci svobody usazování.

Článek 2

Funkce ústředního kontaktního místa

1.   Ústřední kontaktní místo určené podle čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 plní všechny tyto funkce:

a)

slouží jako jediný poskytovatel a jediné místo sběru informací pro účely povinností platební instituce, která ho určila, podávat příslušným orgánům hostitelského členského státu podle čl. 29 odst. 2 směrnice (EU) 2015/2366 zprávy v souvislosti se službami poskytovanými v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupců v rámci svobody usazování;

b)

slouží jako jediné kontaktní místo platební instituce, která ho určila, pro účely komunikace s příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu v souvislosti s platebními službami poskytovanými v hostitelském členském státě prostřednictvím zástupců v rámci svobody usazování, včetně poskytování dokladů a informací příslušným orgánům na jejich žádost;

c)

usnadňuje kontroly na místě prováděné příslušnými orgány u zástupců platební instituce, která ho určila, působících v hostitelském členském státě na základě svobody usazování a provádění jakýchkoli opatření dohledu přijatých příslušnými orgány domovského nebo hostitelského členského státu podle směrnice (EU) 2015/2366.

2.   Platební instituce zajistí, aby ústřední kontaktní místo mělo potřebné zdroje a přístup ke všem údajům nezbytným k výkonu funkcí uvedených v čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366 a specifikovaným v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

Jean-Claude JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


9.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1424

ze dne 8. října 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1017, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2020 platné pro některé režimy přímých podpor v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Chorvatsku, Lucembursku a Portugalsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 3, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1017 (2) se stanovily roční rozpočtové stropy pro některé režimy přímých plateb v roce 2020.

(2)

Roční rozpočtové stropy stanovené prováděcím nařízením (EU) 2020/1017 vycházejí z vnitrostátních stropů stanovených v příloze II nařízení (EU) č. 1307/2013 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 (3). Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 byla začleněna rozhodnutí členských států o převodech mezi přímými platbami a rozvojem venkova podle článku 14 nařízení (EU) č. 1307/2013 pro kalendářní rok 2020.

(3)

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nicméně oznámily přezkum svých rozhodnutí ohledně převodů mezi pilíři s cílem zmírnit následky pandemie COVID-19 a z ní vyplývající obtíže pro odvětví zemědělství. Příslušné stropy uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1307/2013 byly následně pozměněny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1314 (4), kterým byl začleněn dopad oznámených přezkoumávaných rozhodnutí a částek.

(4)

Vzhledem k tomu, že roční rozpočtové stropy pro rok 2020 vycházejí z vnitrostátních stropů stanovených v příloze II nařízení (EU) č. 1307/2013, mají změny těchto vnitrostátních stropů za důsledek změny ročních rozpočtových stropů dotčených členských států. Kromě toho některé členské státy rovněž přezkoumaly určité příděly na různé režimy v rozsahu, který je nezbytný s ohledem na přezkum flexibility.

(5)

Aby byly tyto změny zohledněny, měly by být pro dotčené členské státy pro kalendářní rok 2020 přepočítány rozpočtové stropy pro režim základní platby, režim jednotné platby na plochu, redistributivní platbu, platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, režim pro mladé zemědělce a dobrovolnou podporu vázanou na produkci.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1017 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Vzhledem k tomu, že změny provedené tímto nařízením mají vliv na uplatňování prováděcího nařízení (EU) 2020/1017, které je použitelné ode dne 1. ledna 2020, mělo by se toto nařízení používat od téhož data.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1017 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1017 ze dne 13. července 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 225, 14.7.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 179, 9.6.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1314 ze dne 10. července 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2020 (Úř. věst. L 307, 22.9.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1017 se mění takto:

1)

v bodě I se údaje pro Belgii, Dánsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

225 124

Dánsko

522 054

Chorvatsko

157 075

Lucembursko

24 004

Portugalsko

290 208 “

2)

v bodě II se údaj pro Bulharsko nahrazuje tímto:

„Bulharsko

412 836 “

3)

v bodě III se údaje pro Bulharsko, Chorvatsko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Bulharsko

60 844

Chorvatsko

34 828

Portugalsko

55 320 “

4)

v bodě IV se údaje pro Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

151 580

Bulharsko

260 016

Chorvatsko

104 484

Lucembursko

10 583

Portugalsko

205 307 “

5)

v bodě VI se údaje pro Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

9 563

Bulharsko

3 016

Chorvatsko

6 966

Lucembursko

529

Portugalsko

13 687 “

6)

v bodě VII se údaje pro Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

10 105

Bulharsko

17 334

Chorvatsko

6 966

Lucembursko

706

Portugalsko

13 687 “

7)

v bodě VIII se údaje pro Belgii, Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

83 510

Bulharsko

130 008

Dánsko

32 863

Chorvatsko

52 242

Portugalsko

134 204 “


9.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1425

ze dne 8. října 2020

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „PeridoxRTU Product Family“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. září 2017 předložila společnost Contec Europe v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „PeridoxRTU Product Family“, které jsou typem přípravku 2 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Belgie, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-HT057172-25.

(2)

Kategorie „PeridoxRTU Product Family“ obsahuje jako účinnou látku kyselinu peroxyoctovou, která je zařazena na seznam schválených účinných látek uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 27. srpna 2019 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 7. dubna 2020 Komisi stanovisko (2), včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii „PeridoxRTU Product Family“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

Ve stanovisku se dospělo k závěru, že kategorie „PeridoxRTU Product Family“ spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 27. dubna 2020 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii „PeridoxRTU Product Family“.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Contec Europe se s číslem povolení EU-0023658-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „PeridoxRTU Product Family“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 29. října 2020 do dne 30. září 2030.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 5. března 2020 k povolení Unie pro „PeridoxRTU Product Family“ (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

PeridoxRTU Product Family

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0023658-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0023658-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Contec Europe

Adresa

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Číslo povolení

EU-0023658-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0023658-0000

Datum udělení povolení

29. října 2020

Datum skončení platnosti povolení

30. září 2030

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Adresa výrobce

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto Spojené státy

Umístění výrobních závodů

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto Spojené státy

724 Phillips Rd 411, AR 72342 Helena Spojené státy

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

kyselina peroxyoctová

Jméno výrobce

Evonik Peroxid GmbH

Adresa výrobce

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Rakousko

Umístění výrobních závodů

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Rakousko

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina peroxyoctová

 

účinná látka

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Jiná než účinná látka

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

Contec PeridoxRTU

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina peroxyoctová

 

účinná látka

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Jiná než účinná látka

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může být korozivní pro kovy.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Nevdechujte páry.

Nevdechujte aerosoly.

Uchovávejte pouze v původním balení.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI POŽITÍ:Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Odborné ošetření (viz informace na tomto štítku).

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah obsah v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy (bude specifikováno)..

Odstraňte obal obsah v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy (bude specifikováno)..

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – Aplikace postřikem na vhodný ubrousek/vhodnou utěrku pro čisté prostory a následné rozetření/nanesení přípravku na ošetřovaný povrch.

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Dezinfekce čistých, tvrdých, neporézních povrchů v čistých prostorách, kde se nepracuje s jídlem či krmivem, aplikace postřikem na vhodný ubrousek/vhodnou utěrku pro čisté prostory a následné rozetření/nanesení přípravku na ošetřovaný povrch.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Všechny

Latinský název: Plísně

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Všechny

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Všechny

Latinský název: Bakteriální spory

Obecný název: Bakteriální spory

Vývojové stadium: Bakteriální spory|Bakterie

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých, tvrdých, neporézních povrchů v čistých prostorách, kde se nepracuje s jídlem či krmivem, aplikace postřikem na vhodný ubrousek/vhodnou utěrku pro čisté prostory a následné rozetření/nanesení přípravku na ošetřovaný povrch.

Metoda(y) aplikace

Stříkání

Aplikujte postřikem na vhodný ubrousek/vhodnou utěrku pro čisté prostory a následně rozetřete/naneste přípravek na ošetřovaný povrch.

Je třeba dbát na rovnoměrné nanesení přípravku na ošetřovaný povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

50,0 mL/m2 - přípravek k přímému použití

Ujistěte se, že je povrch přípravkem rovnoměrně pokryt, a pak jej ponechte působit po předepsanou kontaktní dobu.

Kontaktní doba u bakterií – 2 minuty.

Kontaktní doba u plísní, kvasinek a bakteriálních spor – 3 minuty.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

HDPE lahev o objemu 900 ml s PP šroubovacím uzávěrem, na jehož místo se před aplikací připevňuje PP postřikový aplikátor.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Určeno k použití pouze na viditelně čistých površích. Před dezinfekcí je nutno povrchy očistit. Před dezinfekcí fyzicky odstraňte z povrchu nečistoty pomocí vhodného ubrousku/vhodné utěrky pro čisté prostory a doporučené stírací techniky pro optimální odstranění nečistot.

Aplikujte přípravek přímo na vhodnou utěrku/vhodný ubrousek pro čisté prostory. Pomocí utěrky/ubrousku pro čisté prostory rovnoměrně rozetřete přípravek po povrchu.

Ujistěte se, že je povrch rovnoměrně pokryt přípravkem, a pak jej ponechte působit po předepsanou kontaktní dobu indikovanou k zahubení bakterií, plísní, kvasinek a bakteriálních spor.

Neaplikujte více než 50 ml/m2 přípravku k přímému použití.

Ponechte působit po předepsanou kontaktní dobu a poté ošetřené povrchy otřete dosucha.

Přípravek je určený k použití při pokojové teplotě (20 ± 2 °C).

Doporučuje se používat utěrky/ubrousky pro čisté prostory z vhodných materiálů, které vykazují minimální interakci s přípravkem.

Použité utěrky/ubrousky je nutné odkládat do uzavřené nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při manipulaci s přípravkem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, tj. ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím a prostředky na ochranu očí (materiál rukavic bude specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku).

Používejte ochranný oblek nepropustný pro biocidní přípravky (materiál bude specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku).

Při manipulaci s přípravkem je nutné ošetřované prostory ventilovat (výměna daného objemu vzduchu nejméně 20×/hod).

Přípravek smí být používán pouze k dezinfekci malých povrchů.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v teple a v klidu v poloze usnadňující dýchání. Zajistěte průchodnost dýchacích cest. Uvolněte těsné oblečení, např. límec, kravatu nebo opasek. V případě dýchacích obtíží může řádně proškolená osoba postiženému pomoci podáním kyslíku. Vyhledejte lékařskou pomoc.Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest.

Kontakt s kůží: Je důležité okamžitě odstranit přípravek z kůže. Okamžitě pokožku opláchněte velkým množstvím vody. Oplachujte nejméně po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Poleptání přípravkem musí být ošetřeno lékařem.

Kontakt s očima: Vyplachujte oči několik minut vlažnou čistou vodou. Oči neotírejte. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut při široce rozevřených víčkách vlažnou čistou vodou. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Po dostatečném vymývání vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

Náhodné požití: Vypláchněte OKAMŽITĚ ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Dejte postiženému vypít 100-200 ml vody nebo mléka. Nepokračujte, pokud se postižený necítí dobře. Zvracení by mohlo být nebezpečné. V případě, že postižený sám spontánně zvrací, zajistěte, aby nedošlo k aspiraci zvratků. Nepodávejte nic ústy osobě, která je v bezvědomí. Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Neustále postiženého sledujte. Při projevu závažných nebo přetrvávajících symptomů vyhledejte lékařskou pomoc.

JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Aplikujte symptomatickou léčbu.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezte úniku do půdy, stok, kanalizace, vodních toků a/nebo spodních vod. Při úniku nebo vypuštění přípravku do vodních toků existuje vysoká pravděpodobnost zahubení vodních organismů.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy pro případ náhodného úniku: Evakuujte prostor.

V případě rozlití přípravku se zdržujte proti větru. Vyvětrejte místnost, kde došlo k úniku či rozlití přípravku. Sanaci uniklého přípravku smějí provádět pouze vyškolení pracovníci vybavení odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky.

Metody a materiály pro omezení úniku a pro čištění: Vyvarujte se kontaktu s rozlitým přípravkem. Při sanaci rozlitého přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, včetně prostředků pro ochranu dýchacích cest, rukavic a ochranného oděvu. V závislosti na množství rozlitého přípravku a na dostatečnosti větrání zasaženého prostoru může být nutné použít samostatný dýchací přístroj nebo respirátor. Pro sanaci používejte vhodné sorbenty.

Rozlití malého množství přípravku: Používejte odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a uniklý přípravek sanujte vhodným sorbentem. Veškerý materiál použitý pro sanaci uniklého přípravku uzavřete do polyethylenových sáčků a umístěte do vhodné nádoby pro likvidaci pro přepravu na schválené místo k likvidaci popř. předejte odborné a certifikované společnosti v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem. Důkladně sanované kontaminované povrchy opláchněte vodou. Vodu použitou k oplachování vypusťte do komunální nebo průmyslové kanalizace, nikoliv do přírodních vodních toků.

Rozlití velkého množství: V případě podráždění dýchacích cest okamžitě opusťte kontaminovaný prostor. Osoby provádějící sanaci uniklého přípravku by měly být odborně proškoleny a vybaveny samostatným dýchacím přístrojem nebo oficiálně schváleným a certifikovaným celoobličejovým respirátorem vybaveným speciálním filtrem zachycujícím organické výpary. Proškolení pracovníci provádějící sanační práce by měli být dále vybaveni rukavicemi a nepropustným oděvem (materiál bude specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku), včetně gumových bot nebo vhodné ochrany obuvi.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Pokud tento biocidní přípravek likvidujete, aniž byl použit či jinak kontaminován, zacházejte s ním jako s nebezpečným odpadem dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úřední věstník L 312, 22.11.2008, s. 3). Jakákoliv likvidace přípravku musí být v souladu se všemi národními a regionálními zákony a dalšími obecními nebo místními nařízeními a platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

Nevypouštějte přípravek do žádného kanalizačního systému, do půdy ani do vodních toků a cest. Zamezte uvolnění do životního prostředí.

Přijatelným postupem je spalování při vysokých teplotách.

Nádoby pro likvidaci přípravku nepoužívejte opakovaně bez předchozí recyklace. Ihned po vyprázdnění by měly být minimálně třikrát vypláchnuty nebo dekontaminovány vodou s využitím tlakového čisticího vybavení. Následně lze nádoby použité k dekontaminaci přípravku recyklovat a použít opakovaně ke stejnému účelu, případně uložit na skládku nebo zlikvidovat jiným způsobem vždy schváleným příslušnými státními a místními orgány, v souladu s národními a regionálními zákony a dalšími obecními nebo místními nařízeními a platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem. Vodu z oplachování použitých dekontaminačních nádob zlikvidujte stejným způsobem, tj. jako nebezpečný odpad, vždy v souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Skladujte na chladném a dobře větraném místě.

Přípravek uchovávejte v těsně uzavřeném původním obalu.

Nádoby s přípravkem je nutné skladovat a přepravovat ve svislé poloze, aby nedošlo k rozlití/úniku přípravku.

Nádoby s přípravkem udržujte mimo dosah přímého slunečního záření.

Nezmrazujte.

Skladujte při teplotě do 30 °C.

Skladovatelnost přípravku je 12 měsíců (v původní neotevřené nádobě).

4.2.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 2 – Aplikace nalitím do nádoby a nanášením přípravku na ošetřované povrchy pomocí vhodného mopu/ubrousku/vhodné utěrky pro čisté prostory

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Dezinfekce čistých, tvrdých, neporézních povrchů v čistých prostorách, kde se nepracuje s jídlem či krmivem, aplikace nalitím přípravku do nádoby a následné rozetření/nanesení přípravku na ošetřovaný povrch pomocí vhodného mopu/ubrousku/vhodné utěrky pro čisté prostory.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Všechny

Latinský název: Fungi

Obecný název: Fungi

Vývojové stadium: All

Latinský název: Plísně

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: All

Latinský název: Bakteriální spory

Obecný název: Bakteriální spory

Vývojové stadium: Bakteriální spory|Bakterie

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých, pevných a neporézních povrchů v čistých prostorách, kde se nepracuje s jídlem či krmivem, aplikace nalitím přípravku do nádoby a následné rozetření/nanesení přípravku na ošetřovaný povrch pomocí vhodného mopu/ubrousku/vhodné utěrky pro čisté prostory.

Metoda(y) aplikace

Nalévání

Přípravek nalijte do nádoby a poté pomocí vhodného mopu/ubrousku/vhodné utěrky pro čisté prostory naneste na ošetřovaný povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

50,0 mL/m2 - přípravek k přímému použití

Ujistěte se, že je povrch přípravkem rovnoměrně pokryt, a pak jej ponechte působit po předepsanou kontaktní dobu.

Kontaktní doba u bakterií – 2 minuty.

Kontaktní doba u hub, kvasinek a bakteriálních spor – 3 minuty.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

HDPE lahev objemu 3 750 ml s PP šroubovacím uzávěrem.

HDPE lahev objemu 900 ml dodávaná s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem, na jehož místo se připevňuje polypropylenové dávkovací zařízení.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Určeno k použití pouze na viditelně čistých površích. Před dezinfekcí je nutno povrchy očistit. Před dezinfekcí fyzicky odstraňte z povrchu nečistoty pomocí vhodného mopu/vhodné utěrky/vhodného ubrousku pro čisté prostory a doporučené stírací techniky pro optimální odstranění nečistot.

Nalijte přípravek do nádoby, a poté mopem/utěrkou/ubrouskem pro čisté prostory rozetřete po povrchu.

Ujistěte se, že je povrch rovnoměrně pokryt přípravkem, a pak jej ponechte působit po předepsanou kontaktní dobu indikovanou k zahubení bakterií, plísní, kvasinek a bakteriálních spor.Neaplikujte více než 50 ml/m2 přípravku k přímému použití.

Ponechte působit po předepsanou kontaktní dobu a poté ošetřené povrchy otřete dosucha.Přípravek je určený k použití při pokojové teplotě (20 ± 2 °C).

Doporučuje se používat mopy/utěrky/ubrousky pro čisté prostory z vhodných materiálů, které vykazují minimální interakci s přípravkem.

Použité mopy/utěrky/ubrousky je nutné odkládat do uzavřené nádoby.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při manipulaci s přípravkem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, tj. ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím a prostředky na ochranu očí (materiál rukavic bude specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku).

Používejte ochranný oblek nepropustný pro biocidní přípravky (materiál bude specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku)

Během aplikace přípravku je nutné zajistit technické či konstrukční mechanismy k eliminaci reziduí přenášených vzduchem. Povinná minimální rychlost odvětrávání ošetřovaného prostoru je stonásobná výměna daného objemu vzduchu za jednu hodinu.

Před vstupem osob do dezinfikovaného prostoru je nutné použít odpovídající technická nebo stavební kontrolní opatření k odstranění reziduí ve vzduchu (tj. například zajistit odvětrání místnosti nebo lokální odsávání). Je-li to nutné, musí být stanovena bezpečná doba omezení vstupu do ošetřeného prostoru.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v teple a v klidu v poloze usnadňující dýchání. Zajistěte průchodnost dýchacích cest. Uvolněte těsné oblečení, např. límec, kravatu nebo opasek. V případě dýchacích obtíží může řádně proškolená osoba postiženému pomoci podáním kyslíku. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest.

Kontakt s kůží: Je důležité okamžitě odstranit přípravek z kůže. Okamžitě pokožku opláchněte velkým množstvím vody. Oplachujte nejméně po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Poleptání přípravkem musí být ošetřeno lékařem.

Kontakt s očima: Vyplachujte oči několik minut vlažnou čistou vodou. Oči neotírejte. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut při široce rozevřených víčkách vlažnou čistou vodou. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Po dostatečném vymývání vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

Náhodné požití: Vypláchněte OKAMŽITĚ ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Dejte postiženému vypít 100-200 ml vody nebo mléka. Nepokračujte, pokud se postižený necítí dobře. Zvracení by mohlo být nebezpečné. V případě, že postižený sám spontánně zvrací, zajistěte, aby nedošlo k aspiraci zvratků. Nepodávejte nic ústy osobě, která je v bezvědomí. Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Neustále postiženého sledujte. Při projevu závažných nebo přetrvávajících symptomů vyhledejte lékařskou pomoc.

JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Aplikujte symptomatickou léčbu.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezte úniku do půdy, stok, kanalizace, vodních toků a/nebo spodních vod. Při úniku nebo vypuštění přípravku do vodních toků existuje vysoká pravděpodobnost zahubení vodních organismů.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy pro případ náhodného úniku: Evakuujte prostor.

V případě rozlití přípravku se zdržujte proti větru. Vyvětrejte místnost, kde došlo k úniku či rozlití přípravku. Sanaci uniklého přípravku smějí provádět pouze vyškolení pracovníci vybavení odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky.

Metody a materiály pro omezení úniku a pro čištění: Vyvarujte se kontaktu s rozlitým přípravkem. Při sanaci rozlitého přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, včetně prostředků pro ochranu dýchacích cest, rukavic a ochranného oděvu. V závislosti na množství rozlitého přípravku a na dostatečnosti větrání zasaženého prostoru může být nutné použít samostatný dýchací přístroj nebo respirátor. Pro sanaci používejte vhodné sorbenty.

Rozlití malého množství přípravku: Používejte odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a uniklý přípravek sanujte vhodným sorbentem. Veškerý materiál použitý pro sanaci uniklého přípravku uzavřete do polyethylenových sáčků a umístěte do vhodné nádoby pro likvidaci pro přepravu na schválené místo k likvidaci popř. předejte odborné a certifikované společnosti v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem. Důkladně sanované kontaminované povrchy opláchněte vodou. Vodu použitou k oplachování vypusťte do komunální nebo průmyslové kanalizace, nikoliv do přírodních vodních toků.

Rozlití velkého množství: V případě podráždění dýchacích cest okamžitě opusťte kontaminovaný prostor. Osoby provádějící sanaci uniklého přípravku by měly být odborně proškoleny a vybaveny samostatným dýchacím přístrojem nebo oficiálně schváleným a certifikovaným celoobličejovým respirátorem vybaveným speciálním filtrem zachycujícím organické výpary. Proškolení pracovníci provádějící sanační práce by měli být dále vybaveni rukavicemi a nepropustným oděvem (materiál bude specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku), včetně gumových bot nebo vhodné ochrany obuvi.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Pokud tento biocidní přípravek likvidujete, aniž byl použit či jinak kontaminován, zacházejte s ním jako s nebezpečným odpadem dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úřední věstník L 312, 22.11.2008, s. 3). Jakákoliv likvidace přípravku musí být v souladu se všemi národními a regionálními zákony a dalšími obecními nebo místními nařízeními a platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

Nevypouštějte přípravek do žádného kanalizačního systému, do půdy ani do vodních toků a cest. Zamezte uvolnění do životního prostředí.

Přijatelným postupem je spalování při vysokých teplotách.

Nádoby pro likvidaci přípravku nepoužívejte opakovaně bez předchozí recyklace. Ihned po vyprázdnění by měly být minimálně třikrát vypláchnuty nebo dekontaminovány vodou s využitím tlakového čisticího vybavení. Následně lze nádoby použité k dekontaminaci přípravku recyklovat a použít opakovaně ke stejnému účelu, případně uložit na skládku nebo zlikvidovat jiným způsobem vždy schváleným příslušnými státními a místními orgány, v souladu s národními a regionálními zákony a dalšími obecními nebo místními nařízeními a platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem. Vodu z oplachování použitých dekontaminačních nádob zlikvidujte stejným způsobem, tj. jako nebezpečný odpad, vždy v souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Skladujte na chladném a dobře větraném místě.

Přípravek uchovávejte v těsně uzavřeném původním obalu.

Nádoby s přípravkem je nutné skladovat a přepravovat ve svislé poloze, aby nedošlo k rozlití/úniku přípravku.

Nádoby s přípravkem udržujte mimo dosah přímého slunečního záření.

Nezmrazujte.

Skladujte při teplotě do 30 °C.

Skladovatelnost přípravku je 12 měsíců (v původní neotevřené nádobě).

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Viz Kapitoly 4.1.1. a 4.2.1.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz Kapitoly 4.1.2. a 4.2.2.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz Kapitoly 4.1.3. a 4.2.3.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz Kapitoly 4.1.4. a 4.2.4.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz Kapitoly 4.1.5. a 4.2.5.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Contec Sterile PeridoxRTU

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023658-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

kyselina peroxyoctová

 

účinná látka

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Jiná než účinná látka

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Contec PeridoxRTU

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023658-0002 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

kyselina peroxyoctová

 

účinná látka

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Jiná než účinná látka

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Jiná než účinná látka

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.


ROZHODNUTÍ

9.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/19


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1426

ze dne 7. října 2020

o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 935 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností a o zrušení rozhodnutí 2008/671/ES

(oznámeno pod číslem C(2020) 6773)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezi inteligentní dopravní systémy (dále jen „ITS“) patří ITS v silniční dopravě a městské drážní ITS. ITS v silniční dopravě zahrnují kooperativní systémy založené na komunikaci v reálném čase mezi vozidlem (včetně osobních a nákladních automobilů, jízdních kol, motocyklů, tramvají, stavebních strojů, zemědělských strojů, jakož i vybavení chodců a cyklistů) a jeho prostředím (ostatními vozidly, infrastrukturou atd.). V některých případech lze takové vybavení ITS v silniční dopravě používat i v terénu (např. v průmyslových a zemědělských areálech nebo na staveništích). Mezi městské drážní ITS patří systémy veřejné dopravy, které jsou trvale vybaveny alespoň jedním zabezpečovacím systémem a systémem řízení dopravy, jsou určeny k provozování místní, městské a příměstské osobní dopravy a jsou odděleny od obecného provozu na pozemních komunikacích a pěšího provozu. ITS mají potenciál nabídnout významná zlepšení účinnosti dopravního systému, pokud jde o bezpečnost provozu a pohodlí při cestování.

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/671/ES (2) harmonizovalo využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 905 MHz (též nazývaném „pásmo 5,9 GHz“) pro aplikace ITS související s bezpečností. Uznalo, že ITS jsou páteří integrovaného přístupu k bezpečnosti silničního provozu, neboť zapojují do dopravní infrastruktury a vozidel informační a komunikační technologie v zájmu předcházení případným nebezpečným dopravním situacím a snížení počtu dopravních nehod.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU (3) stanovila rámec pro zavedení ITS do silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.

(4)

Dne 14. září 2016 Komise v návaznosti na přijetí souboru opatření pro evropskou gigabitovou společnost (4) (včetně akčního plánu 5G (5)) zdůraznila spojitost mezi vývojem a zaváděním technologie 5G v Evropě a klíčovými oblastmi využití, zejména inteligentní mobilitou (propojenou a automatizovanou mobilitou).

(5)

Dne 30. listopadu 2016 zveřejnila Komise sdělení o evropské strategii týkající se spolupracujících ITS (6). Pokud jde o spektrum, strategie navrhuje zachovat určení spektra využívaného technologií ETSI ITS-G5 (bezdrátové komunikace krátkého dosahu normalizované Evropským institutem pro normalizaci v telekomunikacích) pro služby ITS související s bezpečností a podporovat opatření na ochranu kmitočtového pásma 5,9 GHz proti škodlivému rušení. Strategie rovněž navrhuje, aby iniciativy v oblasti zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů používaly příslušné techniky zmírňující rušení v zájmu koexistence podle standardů a postupů ETSI.

(6)

Dne 17. května 2018 přijala Komise třetí balíček opatření v oblasti mobility (7), který začlenil strategii pro bezpečnost silničního provozu do širšího evropského ekosystému udržitelné mobility se zaměřením na bezpečnou, propojenou a čistou mobilitu. Uvedený balíček očekává, že vozidla bez řidiče a vyspělé systémy propojení posílí bezpečnost vozidel, umožní jejich snazší sdílení a otevřou přístup ke službám mobility většímu počtu uživatelů.

(7)

V tomto vyvíjejícím se politickém a regulačním rámci v oblasti bezpečnosti silničního provozu uskutečnily členské státy i dotčené odvětví různé iniciativy týkající se využívání pásma 5,9 GHz za účelem vývoje a nasazení aplikací v oblasti bezpečnosti silničního provozu. K těmto iniciativám patří konsorcium Car-2-Car Communication Consortium (8), platforma C-Roads (9), zřízení sdružení 5GAA (5G Automotive Association) (10) a zintenzivnění činnosti v rámci projektu Partnerství třetí generace (3GPP) (11) a v normalizačních organizacích, jako je ETSI. Úsilí odvětví vedlo k vyvinutí dvou konkurenčních technologií pro komunikaci krátkého dosahu, pokud jde o komunikaci vozidel s jejich prostředím, konkrétně technologií ITS-G5 a LTE-V2X (Long Term Evolution – Vehicle-to-everything).

(8)

Komunita v odvětví městských drah má za to, že k provozování systémů CBTC (řízení vlaků na základě komunikace) v městské drážní dopravě je zapotřebí alespoň 20 MHz harmonizovaného spektra (12). Tyto systémy umožňují bezpečně a účinně řídit provoz městských drah, zejména zkrátit intervaly mezi vlaky, čímž se zvyšuje propustnost veřejných dopravních infrastruktur. Na základě vydaných oprávnění v příslušných členských státech již řada tratí metra v Unii využívá části kmitočtového pásma 5 905–5 935 MHz nebo úseky jiné. Proto je důležité harmonizovat rádiové spektrum pro takové využití v celé Unii, aby bylo zajištěno fungování jednotného trhu i v odvětví městské drážní dopravy a přispělo se k plnění evropských cílů v oblasti životního prostředí.

(9)

Na základě čl. 4 odst. 2 rozhodnutí č. 676/2002/ES vydala Komise dne 18. října 2017 pověření pro Evropskou konferenci poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) prozkoumat možnost posunout horní okraj pásma pro ITS související s bezpečností, které je harmonizováno na úrovni Unie (5 875–5 905 MHz), o 20 MHz na 5 925 MHz a povolit využívání tohoto pásma i pro jiné druhy dopravy než silniční dopravu, například pro městskou drážní dopravu využívající CBTC.

(10)

V reakci na pověření zveřejnila CEPT dne 11. března 2019 zprávu (zpráva CEPT č. 71 – ITS v pásmu 5,9 GHz), v níž přezkoumává technické podmínky a rozšíření pásma 5,9 GHz. Návrhy obsažené ve zprávě zahrnují rozšíření definice ITS, harmonizaci kmitočtového pásma 5 875–5 925 MHz pro aplikace ITS související s bezpečností a harmonizaci kmitočtového pásma 5 925–5 935 MHz pro aplikace městských drážních ITS související s bezpečností, s výhradou národní koordinace s pevnou službou nebo studií ke stanovení podmínek pro sdílení. Zpráva rovněž navrhuje pod kmitočtem 5 915 MHz upřednostnit aplikace ITS v silniční dopravě a nad kmitočtem 5 915 MHz upřednostnit aplikace městských drážních ITS. V kmitočtovém pásmu 5 915–5 925 MHz se navrhuje omezit využívání ze strany aplikací ITS v silniční dopravě na komunikaci mezi infrastrukturou a vozidly (I2 V), než budou aplikace ITS v silniční dopravě schopny zajistit ochranu aplikací městských drážních ITS. V kmitočtovém pásmu 5 915–5 935 MHz se využívání městskými drážními ITS navrhuje na sdíleném základě a při zohlednění vnitrostátních okolností a poptávky zúčastněných stran po městských drážních ITS. Individuální oprávnění pro městské drážní ITS (5 915–5 935 MHz), infrastrukturu ITS v silniční dopravě (5 915–5 925 MHz) a pevnou službu (nad 5 925 MHz) by měla umožňovat vnitrostátní koordinaci v případech, kdy je to důvodné.

(11)

Při zpřístupňování kmitočtového pásma 5 915–5 935 MHz městským drážním ITS, jakmile je poté, co je pásmo v souladu s tímto rozhodnutím určeno, zpřístupnění prakticky proveditelné, by členské státy měly brát řádně na zřetel stávající městské drážní systémy provozované v tomto pásmu (nebo jeho části) s odlišnými technickými podmínkami, aby umožnily dostatečný čas na přizpůsobení zařízení vlaků a sítí harmonizovaným technickým podmínkám.

(12)

Výsledky práce CEPT ve spolupráci s ETSI představují technický základ tohoto rozhodnutí.

(13)

Politiky Unie podporují ITS i rádiové místní sítě (RLAN). CEPT definuje technické podmínky pro sítě RLAN provozované nad kmitočtem 5 935 MHz za účelem ochrany aplikací městských drážních ITS souvisejících s bezpečností pod kmitočtem 5 935 MHz a aplikací ITS v silniční dopravě souvisejících s bezpečností pod kmitočtem 5 925 MHz (např. požadavky na mezní hodnoty mimopásmového vysílání a situace, kdy by mohlo dojít k blokování).

(14)

ETSI v současnosti vyvíjí standardizovaná řešení, jak zajistit mechanismy sdílení kanálů a implementaci pravidel priority přístupu mezi aplikacemi ITS v silniční dopravě a aplikacemi městských drážních ITS.

(15)

ETSI v současné době pracuje na dvou technických zprávách, které se zabývají vymezením a hodnocením metod koexistence technologií ITS G5 a LTE-V2X ve stejných kanálech a v sousedních kanálech. Příslušné normy mohou být k dispozici nejdříve v polovině roku 2021, ale jejich vypracování může trvat až do poloviny roku 2022.

(16)

S ohledem na vývoj v ETSI bude možná nutné toto rozhodnutí v budoucnu přezkoumat.

(17)

Toto rozhodnutí by mělo vycházet z pravidel stanovených v rozhodnutí 2008/671/ES a rozvíjet je. V zájmu právní jasnosti by mělo být rozhodnutí 2008/671/ES zrušeno.

(18)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum zřízeného rozhodnutím č. 676/2002/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat podmínky pro dostupnost a efektivní využívání kmitočtového pásma 5 875–5 935 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„inteligentními dopravními systémy“ nebo „ITS“ se rozumí škála systémů a služeb založených na informačních a komunikačních technologiích, včetně zpracování, řízení, lokalizace, komunikace a elektroniky, které se používají v systému v silniční dopravě, v městském drážním dopravním systému, nebo v obou takových systémech;

2)

„inteligentními dopravními systémy v silniční dopravě“ nebo „ITS v silniční dopravě“ se rozumí inteligentní dopravní systémy nasazené na jakýkoli druh silniční dopravy (včetně případů použití v terénu), které umožňují bezpečnostní komunikaci mezi vozidly (V2 V) a mezi infrastrukturou a vozidly (I2 V). Za součást ITS v silniční dopravě se rovněž považují ITS nasazené na dráhy, které nejsou odděleny od provozu na pozemních komunikacích nebo pěšího provozu (jako jsou tramvajové dráhy a tramvajové rychlodráhy);

3)

„městskými drážními inteligentními dopravními systémy“ nebo „městskými drážními ITS“ se rozumí inteligentní dopravní systémy nasazené na městské nebo příměstské dráhy, které jsou trvale řízeny alespoň jedním systémem zabezpečení a řízení dopravy a jsou odděleny od provozu na pozemních komunikacích a pěšího provozu;

4)

„středním ekvivalentním izotropicky vyzářeným výkonem“ nebo „středním e.i.r.p.“ se rozumí ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon během vysílání série impulsů (burst), kdy zařízení vysílá s nejvyšším výkonem.

Článek 3

1.   Členské státy nejpozději do 30. června 2021 určí kmitočtové pásmo 5 875–5 935 MHz pro inteligentní dopravní systémy a v úseku 5 925–5 935 MHz jej omezí na městské drážní ITS. Po tomto určení členské státy, jakmile je to prakticky proveditelné, zpřístupní toto kmitočtové pásmo na nevýhradním základě.

Určení pásma musí být v souladu s parametry stanovenými v příloze.

2.   Aplikace ITS v silniční dopravě mají přednostní užití pod kmitočtem 5 915 MHz a aplikace městských drážních ITS mají přednostní užití nad kmitočtem 5 915 MHz, takže je ochrana poskytována té aplikaci, která má přednostní užití.

3.   Přístup ITS v silniční dopravě ke kmitočtovému rozsahu 5 915–5 925 MHz je omezen pouze na aplikace využívající konektivitu mezi infrastrukturou a vozidlem (I2 V) a v případech, kdy je to důvodné, je koordinován s městskými drážními ITS.

4.   Přístup městských drážních ITS ke kmitočtovému rozsahu 5 925–5 935 MHz je na sdíleném základě a při zohlednění vnitrostátních podmínek a poptávky po městských drážních ITS, včetně koordinace s pevnou službou.

Článek 4

Oblast působnosti a prostředky uplatňování tohoto rozhodnutí budou přezkoumány, jakmile bude takový přezkum odůvodněn vývojem trhu, norem a technologií, nebo nejpozději do 30. září 2023.

Článek 5

Do 30. září 2022 podají členské státy Komisi zprávu o provádění článku 3 tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Rozhodnutí 2008/671/ES se zrušuje.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. října 2020.

Za Komisi

Thierry BRETON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2008/671/ES ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností (Úř. věst. L 220, 15.8.2008, s. 24).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1).

(4)  Konektivita pro evropskou gigabitovou společnost,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access

(5)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 14. září 2016„Akční plán: 5G pro Evropu“ (COM(2016) 588 final).

(6)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 30. listopadu 2016„Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě“ (COM(2016) 766 final).

(7)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 17. května 2018„Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá“ (COM(2018) 293 final).

(8)  https://www.car-2-car.org/

(9)  https://www.c-roads.eu/platform.html

(10)  http://5gaa.org/

(11)  https://www.3gpp.org

(12)  Technická zpráva ETSI 103 111 V1.1.1 (2014-10) – část týkající se požadavků na spektrum pro městské drážní systémy v pásmu 5,9 GHz.


PŘÍLOHA

Technické parametry pro aplikace inteligentních dopravních systémů související s bezpečností v kmitočtovém pásmu 5 875–5 935 MHz

Parametr

Hodnota

Maximální spektrální hustota výkonu (střední e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Maximální celkový vysílací výkon (střední e.i.r.p.)

33 dBm s řízením vysílacího výkonu (TPC) v rozsahu nejméně 30 dB

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (1) se použijí techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které zajišťují patřičný účinek. Jsou-li v harmonizovaných normách nebo v částech harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 2014/53/EU, popsány relevantní techniky, musí být zajištěn účinek minimálně rovnocenný účinku těchto technik.

Uspořádání kmitočtů

Uspořádání kmitočtů je založeno na blocích o velikosti 10 MHz a začíná na spodním okraji pásma na kmitočtu 5 875 MHz.

Pro ITS v silniční dopravě:

Image 1

Aplikace ITS v silniční dopravě v pásmu 5 875–5 925 MHz využívají kanály v mezích každého bloku o šířce 10 MHz. Šířka kanálu může být menší než 10 MHz.

Pro městské drážní ITS:

Image 2

Aplikace městských drážních ITS v pásmu 5 875–5 915 MHz využívají kanály v mezích každého bloku o šířce 10 MHz. Šířka kanálu může být menší než 10 MHz.

V pásmu 5 915–5 935 MHz je maximální šířka kanálu pro aplikace městských drážních ITS 10 MHz. Tečkovaná čára znázorňuje upřednostňované harmonizované uspořádání kmitočtů, ale při zavádění lze na vnitrostátní úrovni použít kanál se středem na kmitočtu 5 925 MHz.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62).