ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 247

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
31. července 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1128 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/19

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1129 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

5

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1130 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

14

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1131 ze dne 30. července 2020 o zahájení poradní mise Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUAM RCA)

16

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1132 ze dne 30. července 2020, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2020/20

18

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1133 ze dne 30. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)

22

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1134 ze dne 30. července 2020, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/915 o informačních činnostech Unie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi

24

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1135 ze dne 30. července 2020 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu

25

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1136 ze dne 30. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

30

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1137 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

40

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1128

ze dne 30. července 2020,

kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. ledna 2020 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2020/19 (2), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 tím, že se stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se nařízení (ES) č. 2580/2001 vztahuje (dále jen „seznam“).

(2)

Všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, proč byly na seznam zařazeny.

(3)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie informovala Rada osoby, skupiny a subjekty zařazené na seznam, že se rozhodla je na něm ponechat. Rada dotyčné osoby, skupiny a subjekty rovněž informovala o možnosti požádat Radu o odůvodnění jejich zařazení na seznam v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno.

(4)

Rada provedla přezkum seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001. Při provádění přezkumu zohlednila Rada připomínky, jež jí dotčené osoby, skupiny a subjekty předložily, jakož i aktualizované informace o vnitrostátním statusu osob a subjektů zařazených na seznam, které získala od příslušných vnitrostátních orgánů.

(5)

Rada ověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje Rady 2001/931/SZBP (3) přijaly ke vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu rozhodnutí o tom, že byly zapojeny to teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž dospěla k závěru, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.

(6)

Rada dospěla k závěru, že v případě jedné osoby již nejsou dány důvody pro to, aby byla ponechána na seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.

(7)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a prováděcí nařízení (EU) 2020/19 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam stanovený v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2020/19 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/19 ze dne 13. ledna 2020, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/1337 (Úř. věst. L 8I, 14.1.2020, s. 1).

(3)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen 11. srpna 1960 v Íránu. Číslo cestovního pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16. října 1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6. března 1955 nebo dne 15. března 1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); Číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15. března 2016 (řidičský průkaz USA).

5.

ASADI, Assadollah, narozen dne 22. prosince 1971 v Teheránu (Írán), Státní příslušník Íránu. Číslo íránského diplomatického pasu: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8. března 1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen dne 22. března 1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. Číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM, Saeid, narozen 6. srpna 1962 v Teheránu (Írán), státní příslušník Íránu. Číslo cestovního pasu: D9016290, platnost do 4. února 2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

10.

MELIAD, Farah, narozen 5. listopadu 1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. Číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14. dubna 1965 nebo dne 1. března 1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen dne 13. října 1976 v Pülümüru (Turecko).

13.

SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala’i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla’i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidal“; „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs‘ Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“), „NPA“), Filipíny.

6.

Ředitelství pro vnitřní bezpečnost íránského Ministerstva pro zpravodajskou činnost a bezpečnost.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama’a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

9.

„Hamas“ („Hamás“, včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“).

10.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu’llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

12.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

13.

„Kurdistan Workers‘ Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

20.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).

31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1129

ze dne 30. července 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

V souladu s čl. 47a odst. 1 nařízení (EU) 2017/1509 provedla Rada přezkum seznamů označených osob a subjektů obsažených v přílohách XV, XVI, XVII a XVIII uvedeného nařízení.

(3)

Rada dospěla k závěru, že omezující opatření vůči všem osobám a subjektům uvedeným na seznamech obsažených v přílohách XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by měla být zachována, že odůvodnění týkající se devatenácti osob a identifikační údaje pěti osob a dvou subjektů by měly být aktualizovány a že do identifikačních údajů všech fyzických osob uvedených na seznamu v příloze XV by mělo být doplněno pohlaví.

(4)

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1)   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509, část A. („Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“), se položky 1 až 27 nahrazují tímto:

 

Jméno (a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

Pohlaví: muž

22. 12. 2009

Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Jongbjonu. Na základě fotografií byl zjištěn jeho vztah k jadernému reaktoru v Sýrii před tím, než byl v roce 2007 bombardován Izraelem.

2.

HYON Chol-hae

(také znám jako HYON Chol Hae)

Datum narození: 13. 8. 1934

Místo narození: Mandžusko, Čína.

Pohlaví: muž

22. 12. 2009

Od dubna 2016 maršál Korejské lidové armády. Bývalý náměstek ministra lidových ozbrojených sil a bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.

3.

O Kuk-Ryol

(také znám jako O Kuk Ryol)

Datum narození: 7. 1. 1930

Místo narození: provincie Ťi-lin, Čína

Pohlaví: muž

22. 12. 2009

Bývalý místopředseda Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti, vykonávající dohled nad pořizováním vyspělých technologií ze zahraničí pro jaderný a balistický program. Bývalý člen ústředního výboru Korejské strany pracujících; byl zvolen v květnu 2016 na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR.

4.

PAK Jae-gyong

(také znám jako Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Datum narození: 10. 6. 1933

Číslo pasu: 554410661

Pohlaví: muž

22. 12. 2009

Generál Korejské lidové armády. Bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a bývalý náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). Byl přítomen při inspekci velení strategických raketových sil provedené Kim Čong-unem. Bývalý člen ústředního výboru Korejské strany pracujících. Předseda Korejského výboru veteránů proti imperialismu.

5.

RYOM Yong

Pohlaví: muž

22. 12. 2009

Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Organizací spojených národů) pověřený mezinárodními vztahy.

6.

SO Sang-kuk (také znám jako Sang Kuk)

Datum narození: mezi lety 1932 a 1938

Pohlaví: muž

22. 12. 2009

Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Ir-sena.

7.

Generálporučík KIM Yong Chol

(také znám jako: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Datum narození: 1946

Místo narození: Pchjongan-Pukto, KLDR

Pohlaví: muž

19. 12. 2011

Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, politbyra a Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky. Bývalý velitel Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), tj. subjektu, na nějž se vztahují sankce Rady bezpečnosti OSN. Bývalý ředitel odboru jednotné fronty.

8.

CHOE Kyong-song

(také znám jako CHOE Kyong song)

Datum narození: 1945

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Generálplukovník Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

9.

CHOE Yong-ho (také znám jako CHOE Yong Ho)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Generálplukovník Korejské lidové armády/generál vzdušných sil Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Velitel vzdušných a protivzdušných sil Korejské lidové armády. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

10.

HONG Sung-Mu

(také znám jako HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Datum narození: 1. 1. 1942

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odpovědný za vývoj programů týkajících se konvenčních zbraní a raket, včetně balistických raket. Jedna z hlavních osob odpovědných za průmyslový rozvoj programů pro jaderné zbraně. Je odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Dne 28. listopadu 2017 byl přítomen při odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15.

11.

JO Kyongchol (také znám jako JO Kyong Chol)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Generál Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel velení pro vojenskou bezpečnost. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Doprovázel Kim Čong-una na nejrozsáhlejším cvičení dělostřelecké palby s dlouhým dosahem.

12.

KIM Chun-sam

(také znám jako KIM Chun Sam)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Generálporučík, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Bývalý ředitel operačního útvaru velitelství Korejské lidové armády a první zástupce náčelníka velitelství armády. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

13.

KIM Chun-sop

(také znám jako KIM Chun Sop)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Bývalý ředitel odboru vojenského průmyslu. Bývalý člen Komise národní obrany, která byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti, jež je klíčovým orgánem pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Zachycen na snímcích ze společného fotografování osob, které přispěly k úspěšnému testu balistické rakety odpálené z ponorky v květnu 2015.

14.

KIM Jong-gak

(také znám jako KIM Jong Gak)

Datum narození: 20. 7. 1941

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Bývalý ředitel odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Vicemaršál Korejské lidové armády, rektor Vojenské univerzity Kim Ir-sena, bývalý ministr lidových ozbrojených sil a bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

15.

KIM Rak Kyom

(také znám jako KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Čtyřhvězdičkový generál, velitel strategických sil (Strategic Rocket Forces), tj. subjektu označeného ze strany OSN, které podle dostupných informací velí čtyřem strategickým a taktickým raketovým jednotkám, včetně brigády obsluhující KN-08 (ICBM). Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Podle zpráv médií se měl KIM Rak-kjom v dubnu 2016 účastnit zkoušek motorů mezikontinentálních balistických raket s KIM Čong-unem. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Nařídil cvičné odpalování balistických raket.

16.

KIM Won-hong

(také znám jako KIM Won Hong)

Datum narození: 7. 1. 1945

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: 745310010

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Generál. Bývalý první náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Bývalý ředitel odboru pro státní bezpečnost. Bývalý ministr pro státní bezpečnost. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a Komise pro národní obranu, která byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

17.

PAK Jong-chon

(také znám jako PAK Jong Chon)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Generál Korejské lidové armády, od dubna 2019 náčelník generálního štábu; od dubna 2020 člen politbyra. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

18.

LI Yong-ju

(také znám jako RI Yong Ju)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Admirál Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Vrchní velitel korejských lidových námořních sil, které jsou zapojeny do vývoje programů pro balistické rakety a do rozvoje jaderných kapacit námořních sil KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

19.

SON Chol-ju

(také znám jako SON Chol Ju)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Generál Korejské lidové armády. Náměstek ředitele odpovědný za organizaci Korejské lidové armády a bývalý politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, který dohlíží na vývoj a modernizaci protileteckých raket. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

20.

YUN Jong-rin

(také znám jako YUN Jong Rin)

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Generál, bývalý velitel velitelství vrchní stráže. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a člen Komise pro národní obranu, které byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

21.

HONG Yong Chil

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu, jenž byl označen Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odbor vojenského průmyslu je odpovědný za vývoj balistických raket KLDR, včetně Taepo Dong-2, za výrobu zbraní, výzkum a vývoj a dohled nad nimi. Odboru vojenského průmyslu rovněž podléhají Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd – rovněž označené v srpnu 2010. Odbor vojenského průmyslu v uplynulých letech pracoval na vývoji mezikontinentálních balistických řízených střel KN08. HONG doprovázel KIM Čong-una na řadě událostí souvisejících s rozvojem jaderného programu a programu balistických střel KLDR a je považován za osobu, která hrála významnou roli v jaderné zkoušce provedené KLDR dne 6. ledna 2016. Náměstek ředitele ústředního výboru Korejské strany pracujících. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V dubnu 2016 se zúčastnil pozemního testu nového typu raketového motoru pro mezikontinentální balistické rakety.

22.

RI Hak Chol

(také znám jako RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Datum narození: 19. 1. 1963 nebo 8. 5. 1966

Číslo pasu: 381320634; PS-563410163

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Prezident společnosti Green Pine Associated Corporation. Podle Výboru pro sankce OSN společnost Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu KLDR. Společnost Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu z KLDR. Green Pine se specializuje na výrobu vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Společnost Green Pine byla označena Radou bezpečnosti OSN.

23.

YUN Chang Hyok

Datum narození: 9. 8. 1965

Pohlaví: muž

20. 5. 2016

Náměstek ředitele střediska družicové kontroly Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu (NADA). Na NADA se vztahují omezující opatření uložená Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) z důvodu jeho účasti na vývoji vědy a technologií týkajících se vesmíru, včetně vypouštění družic a nosných raket. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) odsoudila vypuštění družice KLDR dne 7. února 2016 z důvodu využití technologie balistických raket a závažného porušení rezolucí č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013). Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

24.

RI Myong Su

Datum narození: 1937

Místo narození: Mjongčchon, Severní Hamgjong, KLDR

Pohlaví: muž

7. 4. 2017

Vicemaršál Korejské lidové armády, první zástupce velitele Nejvyššího velitelství Korejské lidové armády. Do roku 2018 byl členem ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a náčelník štábu lidových ozbrojených sil. Ri Mjong-su je i nadále vlivnou osobou v záležitostech národní obrany, včetně programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Je dlouholetým členem Nejvyššího lidového shromáždění, v současné době čtrnáctého.

25.

SO Hong Chan

Datum narození: 30. 12. 1957

Místo narození: Kangwon, KLDR

Číslo pasu: PD836410105, pas platný do: 27. 11. 2021

Pohlaví: muž

7. 4. 2017

První náměstek ministra lidových ozbrojených sil a ředitel úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil, člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a generál lidových ozbrojených sil. V této funkci je So Hong-čchan odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

26.

WANG Chang Uk

Datum narození: 29. 5. 1960

Pohlaví: muž

7. 4. 2017

Ministr pro jadernou energetiku. V této funkci je Wang Čchang-uk odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

27.

JANG Chol

Datum narození: 31. 3. 1961

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: 563310042

Pohlaví: muž

7. 4. 2017

Bývalý předseda Státní akademie věd, organizace věnující se rozvoji technologických a vědeckých kapacit KDLR. V této funkci měl Čang Čchol klíčové postavení pro rozvoj jaderné činnosti KLDR. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.“

2)   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509, část B. („Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“), se položka 2 nahrazuje tímto:

 

Název (a případné další používané názvy)

Sídlo

Datum označení

Odůvodnění

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

společnost také známa jako KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

22. 12. 2009

Dceřiná společnost společnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 24. 4. 2009).“

3)   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509, část C. („Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. b)“), se položky 1 až 6 nahrazují tímto:

 

Jméno (a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

JON Il-chun (také znám jako JON Il Chun)

Datum narození: 24. 8. 1941

Pohlaví: muž

22. 12. 2010

V únoru 2010 byl KIM Tong-un zbaven funkce ředitele „kanceláře 39“, která je mimo jiné pověřena nákupem zboží prostřednictvím diplomatických zastoupení KLDR, čímž dochází k obcházení sankcí. Nahradil jej ČON Il-čchun. Představitel Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; v březnu 2010 byl zvolen generálním ředitelem Státní rozvojové banky (State Development Bank). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen náhradníkem ústředního výboru Korejské strany pracujících.

2.

KIM Tong-un (také znám jako KIM Tong Un)

Pohlaví: muž

22. 12. 2009

Bývalý ředitel „kanceláře 39“ ústředního výboru Korejské strany pracujících, která se podílí na financování šíření. V roce 2011 byl údajně odpovědný za „kancelář 38“ pověřenou získáváním finančních prostředků pro vedení a elitu.

3.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Datum narození: 2. 12. 1947

Místo narození: Sinuidžu, KLDR

Pohlaví: muž

20. 4. 2018

KIM Jong-nam je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu označeného ze strany OSN. KIM Jong-nam a jeho syn KIM Su-kwang byli podle zjištění skupiny odborníků zapojeni do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V průběhu svého působení v diplomatických službách KIM Jong-nam otevřel několik běžných a spořících bankovních účtů v Unii a byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na účty v Unii nebo na účty mimo Unii, včetně účtů zřízených na jméno svého syna KIM Su-kwanga a snachy KIM Kjong-hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Datum narození: 11. 5. 1950

Místo narození: Kangwon

Pohlaví: žena

20. 4. 2018

ČANG Čchol-hui byla společně se svým manželem KIM Jong-namem, synem KIM Su-kwangem a snachou KIM Kjong-hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla majitelkou několika bankovních účtů v Unii, které na její jméno zřídil její syn KIM Su-kwang. Byla rovněž zapojena do několika bankovních převodů z účtů své snachy KIM Kjong-hui na bankovní účty mimo Unii.

5.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Datum narození: 18. 8. 1976

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

diplomat na velvyslanectví KLDR v Bělorusku

Pohlaví: muž

20. 4. 2018

KIM Su-kwang je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu označeného ze strany OSN. Podle zjištění skupiny odborníků byl spolu se svým otcem KIM Jong-namem zapojen do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. KIM Su-kwang otevřel řadu bankovních účtů v několika členských státech, a to i jménem svých rodinných příslušníků. V průběhu svého působení v diplomatických službách byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na bankovní účty v Unii nebo na účty mimo Unii, a to i na účty otevřené na jméno své manželky KIM Kjong-hui.

6.

KIM Kyong Hui

Datum narození: 6. 5. 1981

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Pohlaví: žena

20. 4. 2018

KIM Kjong-hui byla společně se svým manželem KIM Su-kwangem, tchánem KIM Jong-namem a tchyní ČANG Čchol-hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla příjemkyní řady bankovních převodů pocházejících od jejího manžela KIM Su-kwanga a tchána KIM Jong-nama a sama převáděla finanční prostředky na účty mimo Unii, ať již svým jménem, nebo jménem své tchyně ČANG Čchol-hui.

4)   

V příloze XVI nařízení (EU) 2017/1509, část A. („Fyzické osoby“), se položky 4 a 24 nahrazují tímto:

 

Jméno (a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„4.

JON Chol Young

také znám jako: JON Chol Yong

Číslo pasu: 563410192

diplomat na velvyslanectví KLDR v Angole

Datum narození: 30. 4. 1975

22. 1. 2018

Bývalý zástupce společnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KLDR akreditovaný v Angole.

Společnost Green Pine byla ze strany OSN označena za činnosti zahrnující porušování zbrojního embarga OSN. Společnost Green Pine rovněž sjednávala smlouvy za účelem modernizace angolských námořních plavidel v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.

24.

SO Tong Myong

Datum narození: 10. 9. 1956

3. 7. 2015

Bývalý prezident společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) a předseda jejího výkonného řídícího výboru (červen 2012); bývalý generální ředitel KNIC (září 2013), jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.“

5)   

V příloze XVI nařízení (EU) 2017/1509, část A. („Právnické osoby, subjekty a orgány“), se položka 4 nahrazuje tímto:

 

Název (a případné další používané názvy)

Sídlo

Datum označení

Odůvodnění

„4.

Pan Systems Pyongyang

společnost také známa jako Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KLDR.

16. 10. 2017

Společnost Pan Systems napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokoušela prodávat zbraně a související materiál do Eritreje.

Společnost Pan Systems pracuje rovněž pro Generální úřad pro průzkum (Reconaissance General Bureau, RGB), který je subjektem označeným OSN, a je tímto subjektem ovládána.“


31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1130

ze dne 30. července 2020,

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

V souladu s čl. 21 odst. 6 nařízení (EU) 2016/44 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsažený v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Rada dospěla k závěru, že omezující opatření vůči všem osobám a subjektům na seznamech uvedených v příloze III nařízení (EU) 2016/44 by měla být zachována a měly by být aktualizovány identifikační údaje jedné osoby.

(4)

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

V oddíle A (Osoby) přílohy III nařízení (EU) 2016/44 se položka 18 nahrazuje tímto:

„18.

GHWELL, Khalifa

také znám jako AL GHWEIL, Khalifa,

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Datum narození: 1. ledna 1956, nebo 1. ledna 1951

Místo narození: Misurata, Libye

Státní občanství: Libye

Číslo pasu: A005465 (Libye), vydán dne 12. dubna 2015, platný do 11. dubna 2017

a

J690P666 (Libye), vydán dne 12. června 2016, platný do 11. června 2024

Pohlaví: muž

Adresa: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libye

Chalífa al-Ghwell (Khalifa Ghwell) byl takzvaný „předseda vlády a ministr obrany“ mezinárodně neuznávaného Všeobecného národního kongresu (též známého jako „vláda národní spásy“) a jako takový byl odpovědný za jeho činnost.

Dne 7. července 2015 dal Chalífa al-Ghwell najevo svou podporu Frontě věrnosti (As-Sumúd), nové vojenské síle sestávající ze sedmi brigád, jejímž cílem je zabránit vytvoření vlády národní jednoty v Tripolisu, a to tím, že se spolu s předsedou Všeobecného národního kongresu Nurím abú Sáhmaínem zúčastnil slavnostního podpisu aktu o zřízení této vojenské síly.

Jakožto „předseda vlády“ Všeobecného národního kongresu hraje Chalífa al-Ghwell ústřední úlohu v bránění vzniku vlády národní jednoty ustavené na základě libyjské politické dohody.

Dne 15. ledna 2016 nařídil Chalífa al-Ghwell jakožto „předseda vlády a ministr obrany“ Všeobecného národního kongresu se sídlem v Tripolisu zadržení veškerých členů nového bezpečnostního týmu jmenovaných designovaným předsedou vlády národní jednoty, kteří vstoupí do Tripolisu.

Poté, co Sněmovna reprezentantů vládu národní jednoty odmítla, vydal dne 31. srpna 2016 příkaz, aby se takzvaný „předseda vlády“ a „ministr obrany“„vlády národní spásy“ opět ujal své funkce.

1.4.2016“


ROZHODNUTÍ

31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/16


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/1131

ze dne 30. července 2020

o zahájení poradní mise Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUAM RCA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/2110 ze dne 9. prosince 2019 o poradní misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUAM RCA) (1),

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. prosince 2019 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2019/2110 o poradní misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUAM RCA).

(2)

Dne 18. června 2020 se Politický a bezpečnostní výbor dohodl na tom, že by pro misi EUAM RCA měl být schválen operační plán (OPLAN).

(3)

V návaznosti na doporučení velitele civilní operace a dosažení počáteční operační schopnosti mise EUAM RCA by mise měla být zahájena dne 9. srpna 2020 s dobou trvání dva roky.

(4)

Rozhodnutím (SZBP) 2019/2110 byla stanovena finanční referenční částka ve výši 7 100 000 EUR na pokrytí výdajů mise EUAM RCA po dobu prvních šesti měsíců od vstupu uvedeného rozhodnutí v platnost. Rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/664 (2) byla platnost uvedené finanční referenční částky prodloužena do 8. srpna 2020. Měla by být stanovena dodatečná referenční částka na období od zahájení mise do 8. srpna 2022.

(5)

Mise EUAM RCA by měla zahrnovat projektovou skupinu pro určování a provádění projektů v oblastech souvisejících s misí EUAM RCA a na podporu jejích cílů.

(6)

Rozhodnutí (SZBP) 2019/2110 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Mise EUAM RCA bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se operační plán (OPLAN) mise EUAM RCA.

Článek 2

Mise EUAM RCA se zahajuje dne 9. srpna 2020.

Článek 3

Velitel civilní operace EUAM RCA se s okamžitým účinkem zmocňuje zahájit plnění mise.

Článek 4

Rozhodnutí (SZBP) 2019/2110 se mění takto:

1)

v článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM RCA na období od 9. prosince 2019 do 8. srpna 2022 činí 30 352 481,10 EUR. Finanční referenční částku na jakékoli následující období stanoví Rada.“;

2)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

Projektová skupina

1.   Mise EUAM RCA zahrnuje projektovou skupinu pro určování a provádění projektů. Mise EUAM RCA podle potřeby usnadňuje realizaci projektů prováděných na vlastní odpovědnost členskými státy a třetími státy v oblastech souvisejících s misí EUAM RCA a na podporu jejích cílů a poskytuje k nim poradenství.

2.   S výhradou odstavce 3 je mise EUAM RCA oprávněna použít k provádění projektů, které jsou považovány za projekty doplňující soudržným způsobem ostatní akce mise EUAM RCA, finanční příspěvky členských států nebo třetích států, je-li projekt:

a)

uveden ve finančním výkazu týkajícím se tohoto rozhodnutí; nebo

b)

v průběhu mandátu mise začleněn prostřednictvím změny uvedeného finančního výkazu na žádost vedoucího mise.

Mise EUAM RCA uzavře s přispívajícími státy ujednání, jež stanoví zejména konkrétní postupy pro vyřizování případných stížností třetích stran ohledně škod vzniklých jednáním nebo opomenutím ze strany mise EUAM RCA při využívání finančních prostředků, které byly těmito státy poskytnuty. Přispívající státy nemohou v žádném případě činit Unii nebo vysokého představitele odpovědnými za jednání nebo opomenutí ze strany mise EUAM RCA při využívání finančních prostředků poskytnutých těmito státy.

3.   Přijetí finančního příspěvku pro projektovou skupinu od třetích států schvaluje Politický a bezpečnostní výbor.“

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 318, 10.12.2019, s. 141.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/664 ze dne 18. května 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/2110 o poradní misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUAM RCA) (Úř. věst. L 157, 19.5.2020, s. 3).


31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/18


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/1132

ze dne 30. července 2020,

kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2020/20

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP (1).

(2)

Dne 13. ledna 2020 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2020/20 (2), kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP (dále jen „seznam“).

(3)

V souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP je nutné pravidelně prověřovat jména osob, skupin a subjektů na seznamu s cílem zjistit, zda trvají důvody pro jejich uvedení na seznamu.

(4)

Toto rozhodnutí obsahuje výsledky přezkumu, který Rada provedla, pokud jde o osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.

(5)

Rada ověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP přijaly ke vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu rozhodnutí o tom, že byly zapojeny to teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž dospěla k závěru, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená ve společném postoji 2001/931/SZBP.

(6)

Rada dospěla k závěru, že v případě jedné osoby již nejsou dány důvody pro to, aby byla ponechána na seznamu.

(7)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a rozhodnutí (SZBP) 2020/20 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí (SZBP) 2020/20 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/20 ze dne 13. ledna 2020, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2019/1341 (Úř. věst. L 8I, 14.1.2020, s. 5).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen 11. srpna 1960 v Íránu. Číslo cestovního pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16. října 1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6. března 1955 nebo dne 15. března 1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); Číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15. března 2016 (řidičský průkaz USA).

5.

ASADI, Assadollah, narozen dne 22. prosince 1971 v Teheránu (Írán), Státní příslušník Íránu. Číslo íránského diplomatického pasu: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8. března 1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen dne 22. března 1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. Číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM, Saeid, narozen 6. srpna 1962 v Teheránu (Írán), státní příslušník Íránu. Číslo cestovního pasu: D9016290, platnost do 4. února 2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

10.

MELIAD, Farah, narozen 5. listopadu 1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. Číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14. dubna 1965 nebo dne 1. března 1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen dne 13. října 1976 v Pülümüru (Turecko).

13.

SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala’i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla’i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidal“; „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs‘ Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“), „NPA“), Filipíny.

6.

Ředitelství pro vnitřní bezpečnost íránského Ministerstva pro zpravodajskou činnost a bezpečnost.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama’a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

9.

„Hamas“ („Hamás“, včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“).

10.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu’llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

12.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

13.

„Kurdistan Workers‘ Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

20.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).

31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/22


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/1133

ze dne 30. července 2020,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. dubna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/610 (1), kterým byla zřízena vojenská výcviková mise Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (dále jen „EUTM RCA“) a v němž byl stanoven mandát mise na období 24 měsíců poté, co dosáhne plné operační schopnosti, tj. do 19. září 2018, a referenční částka pro toto období.

(2)

Dne 30. července 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/1082 (2), kterým prodloužila mandát EUTM RCA do 19. září 2020.

(3)

Dne 28. května 2020, na základě strategického přezkumu mise, doporučil Politický a bezpečnostní výbor, aby byl mandát EUTM RCA prodloužen o další dva roky.

(4)

EUTM RCA by měla spolupracovat s poradní misí Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUAM RCA) poté, co bude zahájena a s dalšími mezinárodními aktéry, zejména s vícerozměrnou integrovanou misí OSN pro stabilizaci ve Středoafrické republice (MINUSCA), s cílem zajistit poskytování soudržné a integrované podpory vládě a bezpečnostním silám Středoafrické republiky.

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2016/610 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, nepodílí se na financování mise EUTM RCA a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2016/610 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

strategické poradenství kabinetu prezidenta, ministerstvu obrany, vojenskému štábu a ozbrojeným silám týkající se mimo jiné civilně vojenské spolupráce;“;

ii)

písmeno d) se zrušuje;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   EUTM RCA spolupracuje s poradní misí Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUAM RCA) a s dalšími mezinárodními aktéry, zejména s misí MINUSCA, s cílem zajistit poskytování soudržné a integrované podpory vládě a bezpečnostním silám Středoafrické republiky.“;

2)

v článku 7 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Ujednání o koordinaci mezi velitelem sil mise EU, subjekty Unie, zejména EUAM RCA, a místními klíčovými strategickými partnery, kteří jsou pro operaci relevantní, jsou vymezena v plánu mise.“;

3)

v článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Finanční referenční částka určená na krytí společných nákladů EUTM RCA v období od 20. září 2020 do 19. září 2022 se stanoví na 36 960 000 EUR. Procentní sazba referenční částky podle čl. 25 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/528 činí 0 % a procentní sazba uvedená v čl. 34 odst. 3 uvedeného rozhodnutí činí 10 % pro závazky a 0 % pro platby.“;

4)

v článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   EUTM RCA skončí dne 19. září 2022.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/610 ze dne 19. dubna 2016 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 21).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1082 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (Úř. věst. L 194, 31.7.2018, s. 140).


31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/24


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/1134

ze dne 30. července 2020,

kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/915 o informačních činnostech Unie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. května 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/915 (1).

(2)

Rozhodnutí (SZBP) 2017/915 stanoví prováděcí období u činností podle článku 1 uvedeného rozhodnutí na 36 měsíců ode dne uzavření finanční dohody podle čl. 3 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.

(3)

Dne 22. června 2020 německý Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) a dne 29. června 2020Expertise France jakožto prováděcí subjekty požádaly Unii o prodloužení prováděcího období rozhodnutí (SZBP) 2017/915 do 30. června 2021 vzhledem k výzvám, které plynou z pokračující pandemie COVID-19.

(4)

V činnostech podle článku 1 rozhodnutí (SZBP) 2017/915 lze pokračovat bez jakýchkoli dopadů na finanční zdroje do 30. června 2021.

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2017/915 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 5 rozhodnutí (SZBP) 2017/915 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Pozbývá platnosti dne 30. června 2021.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/915 ze dne 29. května 2017 o informačních činnostech Unie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi (Úř. věst. L 139, 30.5.2017, s. 38).


31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/25


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/1135

ze dne 30. července 2020

o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (1)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 4. srpna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1338 (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu a o jmenování paní Natalije APOSTOLOVÉ zvláštní zástupkyní EU v Kosovu. Tento mandát byl dále prodloužen rozhodnutími (SZBP) 2017/348 (3), (SZBP) 2018/903 (4) a (SZBP) 2020/249 (5). Tento mandát má pozbýt platnosti dne 31. srpna 2020.

(2)

Zvláštním zástupcem EU v Kosovu by měl být na období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 jmenován pan Tomáš SZUNYOG.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Zvláštním zástupcem EU v Kosovu na období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 je jmenován pan Tomáš SZUNYOG. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v Kosovu. Mezi ně patří vůdčí úloha při prosazování stabilního, životaschopného, mírového, demokratického a mnohonárodnostního Kosova spolupracujícího v regionu; posilování stability v regionu a přispívání k regionální spolupráci a dobrým sousedským vztahům na západním Balkáně; podpora Kosova, které ctí zásady právního státu a ochranu menšin a kulturního i náboženského dědictví; podpora evropské perspektivy Kosova a přibližování se k Unii v souladu s perspektivou tohoto regionu a v souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé (6) (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) a rozhodnutím Rady (EU) 2015/1988 (7), jakož i s příslušnými závěry Rady.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a)

poskytovat poradenství a podporu Unie v politickém procesu;

b)

podporovat celkovou politickou koordinaci Unie v Kosovu;

c)

posilovat přítomnost Unie v Kosovu a zajišťovat její soudržnost, účinnost a viditelnost;

d)

poskytovat vedoucímu Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) vedení v otázkách místní politické situace, včetně politických hledisek otázek týkajících se výkonných pravomocí;

e)

zajišťovat soulad a soudržnost činnosti Unie v Kosovu, mimo jiné místním řízením přechodu mise EULEX KOSOVO na nový mandát za účelem konečného převodu činností na zvláštního zástupce EU nebo úřad EU v Kosovu nebo případně místní orgány, pokud to místní okolnosti dovolí;

f)

podporovat evropskou perspektivu Kosova a jeho přibližování se k Unii v souladu s perspektivou tohoto regionu a v souladu s dohodou o stabilizaci a přidružení a rozhodnutím (EU) 2015/1988, jakož i s příslušnými závěry Rady prostřednictvím cílené komunikace s veřejností a informačních činností Unie, jejichž účelem je zajistit větší pochopení a podporu kosovské veřejnosti pro záležitosti související s Unií, včetně působení mise EULEX KOSOVO;

g)

za využití všech prostředků a nástrojů, které má zvláštní zástupce EU k dispozici, a za podpory úřadu EU v Kosovu sledovat, podporovat a usnadňovat pokrok v oblasti politických, hospodářských a evropských priorit v souladu s příslušnými institucionálními pravomocemi a povinnostmi a podporovat provádění dohody o stabilizaci a přidružení, mimo jiné prostřednictvím evropského programu reforem;

h)

v souladu s politikou Unie v oblasti lidských práv a obecnými zásadami Unie pro lidská práva přispívat k rozvoji a upevňování dodržování lidských práv a základních svobod v Kosovu, včetně práv a základních svobod žen a dětí a ochrany menšin;

i)

podle potřeby podporovat dialog mezi Bělehradem a Prištinou vedený pod záštitou Unie, včetně úkolů operativní podpory, které by měly být případně převedeny od mise EULEX KOSOVO, v koordinaci se zvláštním zástupcem Evropské unie pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou a pro další regionální otázky týkající se západního Balkánu a s důrazem na vytvoření prostředí usnadňující tento proces;

j)

podporovat podle potřeby mandát specializovaných soudních senátů a specializovaného státního zastupitelství, mimo jiné prostřednictvím komunikace a informačních činností.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 činí 3 300 000 EUR.

2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení týmu Radu a Komisi.

2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí dotyčný členský stát, dotyčný orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, vysílajícímu orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými stranami. Členské státy a ESVČ poskytují za tímto účelem veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

1.   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (8).

2.   Vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními pravidly na ochranu utajovaných informací EU oprávněn poskytovat NATO/KFOR utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely provádění mandátu až do stupně „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“.

3.   Vysoký představitel je v souladu s operativními potřebami zvláštního zástupce EU a v souladu s bezpečnostními pravidly na ochranu utajovaných informací EU oprávněn poskytovat Organizaci spojených národů a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely provádění mandátu až do stupně „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem budou vypracována místní ujednání.

4.   Vysoký představitel je oprávněn poskytovat třetím stranám přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se provádění mandátu, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (9).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností úřad Unie nebo členské státy.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:

a)

na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující zvláštní fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do dané oblasti působnosti a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v dané oblasti působnosti;

c)

zajistí, aby všichni členové týmu zvláštního zástupce EU, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti působnosti náležitým bezpečnostním školením na základě stupně rizika, které pro oblast vyhodnotí ESVČ;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

Článek 12

Koordinace

1.   . Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, konzistentnosti a účinnosti činností Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány konzistentně v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Ve vhodných případech jsou navazovány kontakty s členskými státy. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v regionu. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími delegací Unie v regionu a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU poskytuje vedoucímu mise EULEX KOSOVO vedení v otázkách místní politické situace, včetně politických hledisek otázek týkajících se výkonných pravomocí. Zvláštní zástupce EU a velitel civilní operace se podle potřeby navzájem konzultují. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s příslušnými místními subjekty a dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

3.   Zvláštní zástupce EU společně s dalšími činiteli Unie působícími na místě zajistí šíření a sdílení informací mezi činiteli Unie na místě s cílem dosáhnout vysokého stupně společného situačního povědomí a hodnocení.

Článek 13

Pomoc ve vztahu k nárokům

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu jsou nápomocni při poskytování informací při řešení veškerých nároků a závazků vyplývajících z mandátů předchozích zvláštních zástupců EU v Kosovu a poskytují k tomuto účelu administrativní pomoc a přístup k relevantním dokumentům.

Článek 14

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do 31. října roku 2020 zprávu o pokroku a do 31. května roku 2021 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1338 ze dne 4. srpna 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/2052 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (Úř. věst. L 212, 5.8.2016, s. 109).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/348 ze dne 27. února 2017 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 75).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/903 ze dne 25. června 2018 o prodloužení mandátu zvláštní zástupkyně Evropské unie v Kosovu (Úř. věst. L 161, 26.6.2018, s. 7).

(5)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/249 ze dne 25. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/903 o prodloužení mandátu zvláštní zástupkyně Evropské unie v Kosovu (Úř. věst. L 54I, 26.2.2020, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 3.

(7)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1988 ze dne 22. října 2015 o podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé jménem Unie (Úř. věst. L 290, 6.11.2015, s. 4).

(8)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).

(9)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).


31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/30


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/1136

ze dne 30. července 2020,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849 (1) o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice.

(2)

V souladu s čl. 36 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2016/849 provedla Rada přezkum seznamů označených osob a subjektů obsažených v přílohách II, III, V a VI uvedeného rozhodnutí.

(3)

Rada dospěla k závěru, že omezující opatření vůči všem osobám a subjektům uvedeným na seznamech obsažených v přílohách II a III rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by měla být zachována, že odůvodnění týkající se devatenácti osob a identifikační údaje pěti osob a dvou subjektů by měly být aktualizovány a že do identifikačních údajů všech fyzických osob uvedených na seznamu v příloze II by mělo být doplněno pohlaví.

(4)

Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy II a III rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

M. ROTH


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).


PŘÍLOHA

1)   

V příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849, část I. A. („Osoby“), se položky 1 až 27 nahrazují tímto:

 

Jméno

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

Pohlaví: muž

22.12.2009

Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Jongbjonu. Na základě fotografií byl zjištěn jeho vztah k jadernému reaktoru v Sýrii před tím, než byl v roce 2007 bombardován Izraelem.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Datum narození: 13.8.1934

Místo narození: Mandžusko, Čína.

Pohlaví: muž

22.12.2009

Od dubna 2016 maršál Korejské lidové armády. Bývalý náměstek ministra lidových ozbrojených sil a bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Datum narození: 7.1.1930

Místo narození: provincie Ťi-lin, Čína

Pohlaví: muž

22.12.2009

Bývalý místopředseda Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti, vykonávající dohled nad pořizováním vyspělých technologií ze zahraničí pro jaderný a balistický program. Bývalý člen ústředního výboru Korejské strany pracujících; byl zvolen v květnu 2016 na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Datum narození: 10.6.1933

Číslo pasu: 554410661

Pohlaví: muž

22.12.2009

Generál Korejské lidové armády. Bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a bývalý náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). Byl přítomen při inspekci velení strategických raketových sil provedené Kim Čong-unem. Bývalý člen ústředního výboru Korejské strany pracujících. Předseda Korejského výboru veteránů proti imperialismu.

5.

RYOM Yong

 

Pohlaví: muž

22.12.2009

Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Organizací spojených národů) pověřený mezinárodními vztahy.

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Datum narození: mezi lety 1932 a 1938

Pohlaví: muž

22.12.2009

Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Ir-sena.

7.

Generálporučík KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Datum narození: 1946

Místo narození: Pchjongan-Pukto, KLDR

Pohlaví: muž

19.12.2011

Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, politbyra a Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky. Bývalý velitel Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), tj. subjektu, na nějž se vztahují sankce Rady bezpečnosti OSN. Bývalý ředitel odboru jednotné fronty.

8.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

Datum narození: 1945

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generálplukovník Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generálplukovník Korejské lidové armády/generál vzdušných sil Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Velitel vzdušných a protivzdušných sil Korejské lidové armády. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

10.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Datum narození: 1.1.1942

Pohlaví: muž

20.5.2016

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odpovědný za vývoj programů týkajících se konvenčních zbraní a raket, včetně balistických raket. Jedna z hlavních osob odpovědných za průmyslový rozvoj programů pro jaderné zbraně. Je odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Dne 28. listopadu 2017 byl přítomen při odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generál Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel velení pro vojenskou bezpečnost. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Doprovázel Kim Čong-una na nejrozsáhlejším cvičení dělostřelecké palby s dlouhým dosahem.

12.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generálporučík, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Bývalý ředitel operačního útvaru velitelství Korejské lidové armády a první zástupce náčelníka velitelství armády. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Pohlaví: muž

20.5.2016

Bývalý ředitel odboru vojenského průmyslu. Bývalý člen Komise národní obrany, která byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti, jež je klíčovým orgánem pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Zachycen na snímcích ze společného fotografování osob, které přispěly k úspěšnému testu balistické rakety odpálené z ponorky v květnu 2015.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Datum narození: 20.7.1941

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Pohlaví: muž

20.5.2016

Bývalý ředitel odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Vicemaršál Korejské lidové armády, rektor Vojenské univerzity Kim Ir-sena, bývalý ministr lidových ozbrojených sil a bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom

Pohlaví: muž

20.5.2016

Čtyřhvězdičkový generál, velitel strategických sil (Strategic Rocket Forces), tj. subjektu označeného ze strany OSN, které podle dostupných informací velí čtyřem strategickým a taktickým raketovým jednotkám, včetně brigády obsluhující KN-08 (ICBM). Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Podle zpráv médií se měl KIM Rak-kjom v dubnu 2016 účastnit zkoušek motorů mezikontinentálních balistických raket s KIM Čong-unem. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Nařídil cvičné odpalování balistických raket.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Datum narození: 7.1.1945

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: 745310010

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generál. Bývalý první náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Bývalý ředitel odboru pro státní bezpečnost. Bývalý ministr pro státní bezpečnost. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a Komise pro národní obranu, která byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generál Korejské lidové armády, od dubna 2019 náčelník generálního štábu; od dubna 2020 člen politbyra. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Pohlaví: muž

20.5.2016

Admirál Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Vrchní velitel korejských lidových námořních sil, které jsou zapojeny do vývoje programů pro balistické rakety a do rozvoje jaderných kapacit námořních sil KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generál Korejské lidové armády. Náměstek ředitele odpovědný za organizaci Korejské lidové armády a bývalý politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, který dohlíží na vývoj a modernizaci protileteckých raket. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

20.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generál, bývalý velitel velitelství vrchní stráže. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a člen Komise pro národní obranu, které byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

21.

HONG Yong Chil

 

Pohlaví: muž

20.5.2016

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu, jenž byl označen Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odbor vojenského průmyslu je odpovědný za vývoj balistických raket KLDR, včetně Taepo Dong-2, za výrobu zbraní, výzkum a vývoj a dohled nad nimi. Odboru vojenského průmyslu rovněž podléhají Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd – rovněž označené v srpnu 2010. Odbor vojenského průmyslu v uplynulých letech pracoval na vývoji mezikontinentálních balistických řízených střel KN08. HONG doprovázel KIM Čong-una na řadě událostí souvisejících s rozvojem jaderného programu a programu balistických střel KLDR a je považován za osobu, která hrála významnou roli v jaderné zkoušce provedené KLDR dne 6. ledna 2016. Náměstek ředitele ústředního výboru Korejské strany pracujících. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V dubnu 2016 se zúčastnil pozemního testu nového typu raketového motoru pro mezikontinentální balistické rakety.

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Datum narození: 19.1.1963 nebo 8.5.1966

Čísla cestovních pasů: 381320634,

PS- 563410163

Pohlaví: muž

20.5.2016

Prezident společnosti Green Pine Associated Corporation. Podle Výboru pro sankce OSN společnost Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž odpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu z KLDR. Společnost Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu z KLDR. Green Pine se specializuje na výrobu vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Společnost Green Pine byla označena Radou bezpečnosti OSN.

23.

YUN Chang Hyok

 

Datum narození: 9.8.1965

Pohlaví: muž

20.5.2016

Náměstek ředitele střediska družicové kontroly Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu (NADA). Na NADA se vztahují omezující opatření uložená Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) z důvodu jeho účasti na vývoji vědy a technologií týkajících se vesmíru, včetně vypouštění družic a nosných raket. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) odsoudila vypuštění družice KLDR dne 7. února 2016 z důvodu využití technologie balistických raket a závažného porušení rezolucí č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013). Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

24.

RI Myong Su

 

Datum narození: 1937

Místo narození: Mjongčchon, Severní Hamgjong, KLDR

Pohlaví: muž

7.4.2017

Vicemaršál Korejské lidové armády, první zástupce velitele Nejvyššího velitelství Korejské lidové armády. Do roku 2018 byl členem ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a náčelník štábu lidových ozbrojených sil. Ri Mjong-su je i nadále vlivnou osobou v záležitostech národní obrany, včetně programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Je dlouholetým členem Nejvyššího lidového shromáždění, v současné době čtrnáctého.

25.

SO Hong Chan

 

Datum narození: 30.12.1957

Místo narození: Kangwon, KLDR

Číslo pasu: PD836410105, pas platný do: 27.11.2021

Pohlaví: muž

7.4.2017

První náměstek ministra lidových ozbrojených sil a ředitel úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil, člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a generál lidových ozbrojených sil. V této funkci je So Hong-čchan odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

26.

WANG Chang Uk

 

Datum narození: 29.5.1960

Pohlaví: muž

7.4.2017

Ministr pro jadernou energetiku. V této funkci je Wang Čchang-uk odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

27.

JANG Chol

 

Datum narození: 31.3.1961

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: 563310042

Pohlaví: muž

7.4.2017

Bývalý předseda Státní akademie věd, organizace věnující se rozvoji technologických a vědeckých kapacit KDLR. V této funkci měl Čang Čchol klíčové postavení pro rozvoj jaderné činnosti KLDR. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.“

2)   

V příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849, část I. B. („Subjekty“), se položka 2 nahrazuje tímto:

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum označení

Další informace

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

22.12.2009

Dceřiná společnost společnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 24.4.2009).“

3)   

V příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849, část II. A. („Osoby“), se položky 1 až 6 nahrazují tímto:

 

Jméno

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Datum narození: 24.8.1941

Pohlaví: muž

22.12.2010

V únoru 2010 byl KIM Tong-un zbaven funkce ředitele „kanceláře 39“, která je mimo jiné pověřena nákupem zboží prostřednictvím diplomatických zastoupení KLDR, čímž dochází k obcházení sankcí. Nahradil jej ČON Il-čchun. Představitel Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; v březnu 2010 byl zvolen generálním ředitelem Státní rozvojové banky (State Development Bank). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen náhradníkem ústředního výboru Korejské strany pracujících.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Pohlaví: muž

22.12.2009

Bývalý ředitel „kanceláře 39“ ústředního výboru Korejské strany pracujících, která se podílí na financování šíření. V roce 2011 byl údajně odpovědný za „kancelář 38“ pověřenou získáváním finančních prostředků pro vedení a elitu.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Datum narození: 2.12.1947

Místo narození: Sinuidžu, KLDR

Pohlaví: muž

20.4.2018

KIM Jong-nam je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu označeného ze strany OSN. KIM Jong-nam a jeho syn KIM Su-Kwang byli podle zjištění skupiny odborníků zapojeni do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V průběhu svého působení v diplomatických službách KIM Jong-nam otevřel několik běžných a spořících bankovních účtů v Unii a byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na účty v Unii nebo na účty mimo Unii, včetně účtů zřízených na jméno svého syna KIM Su-kwanga a snachy KIM Kjong-hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Datum narození: 11.5.1950

Místo narození: Kangwon

Pohlaví: žena

20.4.2018

ČANG Čchol-hui byla společně se svým manželem KIM Jong-namem, synem KIM Su-kwangem a snachou KIM Kjong-hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla majitelkou několika bankovních účtů v Unii, které na její jméno zřídil její syn KIM Su-kwang. Byla rovněž zapojena do několika bankovních převodů z účtů své snachy KIM Kjong-hui na bankovní účty mimo Unii.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang

Datum narození: 18.8.1976

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

diplomat na velvyslanectví KLDR v Bělorusku

Pohlaví: muž

20.4.2018

KIM Su-kwang je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu označeného ze strany OSN. Podle zjištění skupiny odborníků byl spolu se svým otcem KIM Jong-namem zapojen do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. KIM Su-kwang otevřel řadu bankovních účtů v několika členských státech, a to i jménem svých rodinných příslušníků. V průběhu svého působení v diplomatických službách byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na bankovní účty v Unii nebo na účty mimo Unii, a to i na účty otevřené na jméno své manželky KIM Kjong-hui.

6.

KIM Kyong Hui

 

Datum narození: 6.5.1981

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Pohlaví: žena

20.4.2018

KIM Kjong-hui byla společně se svým manželem KIM Su-kwangem, tchánem KIM Yong Namem a tchyní ČANG Čchol-hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla příjemkyní řady bankovních převodů pocházejících od jejího manžela KIM Su-kwanga a tchána KIM Jong-nama a sama převáděla finanční prostředky na účty mimo Unii, ať již svým jménem, nebo jménem své tchyně ČANG Čchol-hui.“

4)   

V příloze III rozhodnutí (SZBP) 2016/849, část A. („Osoby“), se položky 4 a 24 nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„4.

JON Chol Young

také znám jako JON Chol Yong

Číslo pasu: 563410192

diplomat na velvyslanectví KLDR v Angole

Datum narození: 30.4.1975

22.1.2018

Bývalý zástupce společnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KLDR akreditovaný v Angole.

Společnost Green Pine byla ze strany OSN označena za činnosti zahrnující porušování zbrojního embarga OSN. Společnost Green Pine rovněž sjednávala smlouvy za účelem modernizace angolských námořních plavidel v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.

24.

SO Tong Myong

Datum narození: 10.9.1956

3.7.2015

Bývalý prezident společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) a předseda jejího výkonného řídícího výboru (červen 2012); bývalý generální ředitel společnosti Korea National Insurance Corporation (září 2013), jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.“

5)   

V příloze III rozhodnutí (SZBP) 2016/849, část B. („Subjekty“), se položka 4 nahrazuje tímto:

 

Název (a případné další používané názvy)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„4.

Pan Systems Pyongyang

společnost také známa jako Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KLDR.

16.10.2017

Společnost Pan Systems napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokoušela prodávat zbraně a související materiál do Eritreje.

Společnost Pan Systems pracuje rovněž pro Generální úřad pro průzkum (Reconaissance General Bureau, RGB), který je subjektem označeným OSN, a je tímto subjektem ovládána.“


31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/40


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/1137

ze dne 30. července 2020,

kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.

(2)

V souladu s čl. 17 odst. 2 rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 provedla Rada přezkum seznamů označených osob a subjektů obsažený v přílohách II a IV uvedeného rozhodnutí.

(3)

Rada dospěla k závěru, že omezující opatření vůči všem osobám a subjektům na seznamech uvedených v přílohách II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by měla být zachována a měly by být aktualizovány identifikační údaje jedné osoby.

(4)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.


PŘÍLOHA

1)   

V oddíle A (Osoby) přílohy II rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se položka 15 nahrazuje tímto:

„15.

GHWELL, Khalifa

také znám jako AL GHWEIL, Khalifa,

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Datum narození: 1. ledna 1956, nebo 1. ledna 1951

Místo narození: Misurata, Libye

Státní občanství: Libye

Číslo pasu: A005465 (Libye), vydán dne 12. dubna 2015, platný do 11. dubna 2017

a

J690P666 (Libye), vydán dne 12. června 2016, platný do 11. června 2024

Pohlaví: muž

Adresa: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libye

Chalífa al-Ghwell (Khalifa Ghwell) byl takzvaný „předseda vlády a ministr obrany“ mezinárodně neuznávaného Všeobecného národního kongresu (též známého jako „vláda národní spásy“) a jako takový byl odpovědný za jeho činnost.

Dne 7. července 2015 dal Chalífa al-Ghwell najevo svou podporu Frontě věrnosti (As-Sumúd), nové vojenské síle sestávající ze sedmi brigád, jejímž cílem je zabránit vytvoření vlády národní jednoty v Tripolisu, a to tím, že se spolu s předsedou Všeobecného národního kongresu Nurím abú Sáhmaínem zúčastnil slavnostního podpisu aktu o zřízení této vojenské síly.

Jakožto „předseda vlády“ Všeobecného národního kongresu hraje Chalífa al-Ghwell ústřední úlohu v bránění vzniku vlády národní jednoty ustavené na základě libyjské politické dohody.

Dne 15. ledna 2016 nařídil Chalífa al-Ghwell jakožto „předseda vlády a ministr obrany“ Všeobecného národního kongresu se sídlem v Tripolisu zadržení veškerých členů nového bezpečnostního týmu jmenovaných designovaným předsedou vlády národní jednoty, kteří vstoupí do Tripolisu.

Poté, co Sněmovna reprezentantů vládu národní jednoty odmítla, vydal dne 31. srpna 2016 příkaz, aby se takzvaný „předseda vlády“ a „ministr obrany“„vlády národní spásy“ opět ujal své funkce.

1.4.2016“

2)   

V oddíle A (Osoby) přílohy IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se položka 20 nahrazuje tímto:

„20.

GHWELL, Khalifa

také znám jako AL GHWEIL, Khalifa,

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Datum narození: 1. ledna 1956, nebo 1. ledna 1951

Místo narození: Misurata, Libye

Státní občanství: Libye

Číslo pasu: A005465 (Libye), vydán dne 12. dubna 2015, platný do 11. dubna 2017

a

J690P666 (Libye), vydán dne 12. června 2016, platný do 11. června 2024

Pohlaví: muž

Adresa: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libye

Chalífa al-Ghwell (Khalifa Ghwell) byl takzvaný „předseda vlády a ministr obrany“ mezinárodně neuznávaného Všeobecného národního kongresu (též známého jako „vláda národní spásy“) a jako takový byl odpovědný za jeho činnost.

Dne 7. července 2015 dal Chalífa al-Ghwell najevo svou podporu Frontě věrnosti (As-Sumúd), nové vojenské síle sestávající ze sedmi brigád, jejímž cílem je zabránit vytvoření vlády národní jednoty v Tripolisu, a to tím, že se spolu s předsedou Všeobecného národního kongresu Nurím abú Sáhmaínem zúčastnil slavnostního podpisu aktu o zřízení této vojenské síly.

Jakožto „předseda vlády“ Všeobecného národního kongresu hraje Chalífa al-Ghwell ústřední úlohu v bránění vzniku vlády národní jednoty ustavené na základě libyjské politické dohody.

Dne 15. ledna 2016 nařídil Chalífa al-Ghwell jakožto „předseda vlády a ministr obrany“ Všeobecného národního kongresu se sídlem v Tripolisu zadržení veškerých členů nového bezpečnostního týmu jmenovaných designovaným předsedou vlády národní jednoty, kteří vstoupí do Tripolisu.

Poté, co Sněmovna reprezentantů vládu národní jednoty odmítla, vydal dne 31. srpna 2016 příkaz, aby se takzvaný „předseda vlády“ a „ministr obrany“„vlády národní spásy“ opět ujal své funkce.

1.4.2016“