ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 188I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
15. června 2020


Obsah

 

Strana

 

 

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


15.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 188/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/784

ze dne 8. dubna 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2019/1021 se provádějí závazky Unie podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (2) (dále jen „úmluva“) a podle Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (3) (dále jen „protokol“).

(2)

Příloha A úmluvy („Odstraňování“) obsahuje seznam chemických látek, které má každá smluvní strana zakázat a/nebo učinit právní a správní opatření nezbytná pro odstranění jejich výroby, použití, dovozu a vývozu.

(3)

Konference smluvních stran úmluvy v souladu s čl. 8 odst. 9 úmluvy na svém devátém zasedání rozhodla změnit přílohu A úmluvy s cílem zařadit kyselinu perfluoroktanovou (dále jen „PFOA“), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA do uvedené přílohy. Uvedená změna obsahuje několik zvláštních výjimek.

(4)

Část A přílohy I nařízení (EU) 2019/1021, která obsahuje seznam látek uvedených v úmluvě a v protokolu, jakož i látky uvedené pouze v úmluvě, by proto měla být rovněž změněna tak, aby zahrnovala PFOA, její soli a sloučeniny příbuzné PFOA.

(5)

PFOA, její soli a sloučeniny příbuzné PFOA jsou uvedeny v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4), s výhradou určitých výjimek. Uvedené výjimky posoudil Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek (dále jen „Výbor pro hodnocení POP“), v důsledku čehož nebyly konferenci smluvních stran doporučeny všechny výjimky. Rozhodnutí přijaté konferencí smluvních stran (SC-9/12) proto obsahuje některé, avšak ne všechny výjimky, které byly dříve uděleny podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Vzhledem k tomu, že posouzení Výboru pro hodnocení POP vycházelo z novějších informací a s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/639 (5), je vhodné povolit v příloze I nařízení (EU) 2019/1021 pouze ty zvláštní výjimky, které jsou uděleny v rámci úmluvy a které jsou v Unii zapotřebí.

(6)

Konference smluvních stran úmluvy na svém devátém zasedání rozhodla o zvláštní výjimce, která není uvedena v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006. Týká se použití perfluoroktylbromidu, který obsahuje perfluoroktyljodid pro účely výroby farmaceutických výrobků. Vzhledem k tomu, že informace o tomto použití nebyly k dispozici v době zařazení PFOA, jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, a s ohledem na následné posouzení Evropské agentury pro chemické látky (6) se považuje za vhodné zařadit uvedenou zvláštní výjimku do přílohy I nařízení (EU) 2019/1021.

(7)

V zájmu lepšího uplatňování a prosazování článku 3 nařízení (EU) 2019/1021 v Unii by měla být stanovena mezní hodnota pro PFOA, její soli a sloučeniny příbuzné PFOA, které se vyskytují jako nezáměrné stopové kontaminující látky v látkách, směsích a výrobcích. Uvedená mezní hodnota by měla být stanovena na 0,025 mg/kg pro PFOA včetně jejích solí a 1 mg/kg pro jednotlivé sloučeniny příbuzné PFOA nebo kombinaci těchto sloučenin. V případech použití, u kterých tyto koncentrační limity nemohou být v současné době splněny, by měly být stanoveny vyšší koncentrační limity, s výhradou přezkumu, který Komise vykoná do dvou let s cílem tyto limity snížit.

(8)

Nařízení (EU) 2019/1021 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Vzhledem k tomu, že některé výjimky, jež byly uděleny dříve v rámci omezení týkajícího se PFOA, jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA uvedených v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, jsou pro dané odvětví během přechodného období stále nezbytné, avšak nepatří mezi zvláštní výjimky uvedené v příloze I nařízení (EU) 2019/1021, měly by se tyto výjimky uplatňovat do 3. prosince 2020, tedy do data, kdy vstupuje v platnost změna přílohy A Stockholmské úmluvy týkající se PFOA, jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA.

(10)

Omezení týkající se PFOA, jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA uvedené v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, které má nyní Komise v záměru zrušit, by se za běžných okolností začalo používat ode dne 4. července 2020. Z důvodu soudržnosti a s cílem usnadnit provádění nařízení (EU) 2019/1021 by se toto nařízení mělo použít od téhož dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2019/1021 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 4. července 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 37.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/639 ze dne 15. dubna 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na devátém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách ke změnám příloh A a B této úmluvy (Úř. věst. L 109, 24.4.2019, s. 22).

(6)  https://echa.europa.eu/documents/10162/c9666f21-532b-49a0-ace3-c843b7b8e5b0


PŘÍLOHA

V části A přílohy I nařízení (EU) 2019/1021 se doplňuje nová položka, která zní:

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

„Kyselina perfluoroktanová (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA

„Kyselinou perfluoroktanovou (PFOA), jejími solemi a sloučeninami příbuznými PFOA“ se rozumí:

i)

kyselina perfluoroktanová, včetně veškerých rozvětvených isomerů;

ii)

její soli;

iii)

sloučeniny příbuzné PFOA, kterými jsou pro účely úmluvy jakékoli látky, jež se rozkládají na PFOA, včetně veškerých látek (včetně solí a polymerů) s lineární nebo rozvětvenou perfluorheptylovou skupinou se složkou (C7F15)C jakožto jedním ze základních stavebních prvků.

Mezi sloučeniny příbuzné PFOA se nezařazují tyto sloučeniny:

i)

C8F17-X, kde X = F, Cl, Br;

ii)

fluorované polymery, které jsou zahrnuty v CF3[CF2]n-R’, kde R’ = jakákoli skupina, n > 16;

iii)

perfluoroalkylkarboxylové kyseliny (včetně jejich solí, esterů, halogenidů a anhydridů) s ≥ 8 perfluorouhlovodíky;

iv)

perfluoralkansulfonové kyseliny a perfluorfosforové kyseliny (včetně jejich solí, esterů, halogenidů a anhydridů) s ≥ 9 perfluorouhlovodíky;

v)

kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS) uvedené v této příloze.

335-67-1 a další

206-397-9 a další

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci PFOA nebo jakékoli z jejích solí v látkách, směsích nebo výrobcích, pokud je rovna nebo menší než 0,025 mg/kg (0,0000025 % hmotnostních).

2.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci veškerých jednotlivých sloučenin příbuzných PFOA nebo kombinace sloučenin příbuzných PFOA v látkách, směsích nebo výrobcích, pokud je rovna nebo menší než 1 mg/kg (0,0001 % hmotnostních).

3.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci sloučenin příbuzných PFOA, pokud je rovna nebo menší než 20 mg/kg (0,002 % hmotnostních), jsou-li přítomny v látce, která má být použita jako přepravovaný izolovaný meziprodukt ve smyslu čl. 3 bodu 15 písm. c) nařízení (ES) č. 1907/2006, a která splňuje přísně kontrolované podmínky stanovené v čl. 18 odst. 4 písm. a) až f) uvedeného nařízení pro výrobu fluorových chemických látek s uhlíkovým řetězcem o maximální délce šest atomů. Tuto výjimku Komise přezkoumá a posoudí nejpozději do dne 5.7.2022.

4.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci PFOA a jejích solí, pokud je rovna nebo menší než 1 mg/kg (0,0001 % hmotnostních), jsou-li přítomny v mikronizovaném prášku polytetrafluorethylenu (PTFE) získaném ionizujícím zářením do 400 kGy nebo tepelným rozkladem, jakož i ve směsích a výrobcích pro průmyslové a profesionální použití obsahujících mikronizovaný prášek PTFE. Je třeba zabránit všem emisím PFOA při výrobě a používání mikronizovaného prášku PTFE, a pokud to není možné, je třeba je co nejvíce omezit. Tuto výjimku Komise přezkoumá a posoudí nejpozději do dne 5.7.2022.

5.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití PFOA, jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA pro tyto účely:

a)

fotolitografická výroba a procesy leptání při výrobě polovodičů, do 4. července 2025;

b)

fotografické povlaky nanášené na filmy, do 4. července 2025;

c)

textil odolný vůči oleji a vodě pro ochranu pracovníků před nebezpečnými kapalinami představujícími riziko pro jejich zdraví a bezpečnost; do 4. července 2023;

d)

invazivní a implantabilní zdravotnické prostředky, do 4. července 2025;

e)

výroba polytetrafluorethylenu (PTFE) a poly(vinylidenfluoridu) (PVDF) pro výrobu:

i)

vysoce výkonných, korozivzdorných membrán pro filtraci plynu, membrán pro filtraci vody a membrán pro lékařské textilie,

ii)

zařízení pro tepelné výměníky k využití tepla z průmyslového odpadu

iii)

průmyslových těsnících materiálů schopných zabránit úniku těkavých organických sloučenin a částic PM2,5,

do 4. července 2023.

6.

Formou výjimky může být povoleno použití PFOA, jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA v hasicí pěně pro potlačení par uvolňovaných z kapalných paliv a hašení požárů kapalných paliv (požáry třídy B), která je již nainstalována v systémech, včetně mobilních a stabilních systémů, do 4. července 2025, a to za těchto podmínek:

a)

hasicí pěna, která obsahuje nebo může obsahovat PFOA, její soli a/nebo sloučeniny příbuzné PFOA se nesmí používat při výcviku;

b)

hasicí pěna, která obsahuje nebo může obsahovat PFOA, její soli a/nebo sloučeniny příbuzné PFOA se nesmí používat při testování, není-li zabráněno únikům;

c)

od 1. ledna 2023 je použití hasicí pěny, která obsahuje nebo může obsahovat PFOA, její soli a/nebo sloučeniny příbuzné PFOA, povoleno pouze v místech, kde lze zabránit všem únikům;

d)

se zásobami hasicí pěny, které obsahují nebo mohou obsahovat PFOA, její soli a/nebo sloučeniny příbuzné PFOA, je nakládáno v souladu s článkem 5.

7.

Formou výjimky může být povoleno použití perfluoroktylbromidu, který obsahuje perfluoroktyljodid, pro účely výroby farmaceutických výrobků, a to s výhradou přezkumu a posouzení, které Komise provede do 31. prosince 2026, poté každé čtyři roky až do 31. prosince 2036.

8.

Používání výrobků obsahujících PFOA, její soli a/nebo sloučeniny příbuzné PFOA, které jsou v Unii používány před 4. červencem 2020, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

9.

Formou výjimky se do 3. prosince 2020 povoluje použití PFOA, jejích solí a/nebo sloučenin příbuzných PFOA v těchto výrobcích:

a)

zdravotnické prostředky jiné než implantabilní, které spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2017/745 (*1);

b)

latexové tiskařské barvy;

c)

plazmové povrchové úpravy využívající nanotechnologií.


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.“