ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 177

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
5. června 2020


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 ze dne 25. května 2020 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody ( 1 )

32

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/742 ze dne 29. května 2020 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019

56

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/730 ze dne 3. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice ( Úř. věst. L 172 I, 3.6.2020 )

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

5.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/740

ze dne 25. května 2020

o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 a čl. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie se zavázala budovat energetickou unii s progresivní politikou v oblasti změny klimatu. Palivová účinnost je stěžejním prvkem rámce politiky Unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a má klíčový význam pro zmírňování poptávky po energii.

(2)

Komise přezkoumala nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 (3) a dospěla k závěru, že jeho ustanovení je třeba za účelem zvýšení jejich účinnosti aktualizovat.

(3)

Nařízení (ES) č. 1222/2009 je vhodné nahradit, aby se vyjasnila a aktualizovala některá jeho ustanovení, s přihlédnutím k technologickému pokroku v oblasti pneumatik.

(4)

Na odvětví dopravy připadá třetina spotřeby energie v Unii. Silniční doprava v roce 2015 zodpovídala za přibližně 22 % celkových emisí skleníkových plynů v Unii. Na pneumatiky – především kvůli jejich valivému odporu – připadá 20 % až 30 % spotřeby paliva u vozidel. Jeho snížení by tudíž významně přispělo k palivové účinnosti silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí skleníkových plynů a dekarbonizaci odvětví dopravy.

(5)

Má-li být dosaženo snížení emisí CO2 ze silniční dopravy, je vhodné, aby členské státy ve spolupráci s Komisí poskytovaly inovační pobídky pro bezpečné pneumatiky tříd C1, C2 a C3 s vyšší palivovou účinností.

(6)

Pneumatiky se vyznačují řadou vzájemně souvisejících parametrů. Zlepšení jednoho z nich, například valivého odporu, může mít nepříznivý dopad na jiné parametry, jako je přilnavost za mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra může nepříznivě ovlivnit vnější hluk odvalování. Výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby optimalizovali všechny parametry nad stávající úroveň.

(7)

Pneumatiky s vysokou palivovou účinností mohou být nákladově efektivní, neboť úspory paliva, kterých umožňují dosáhnout, více než vyrovnávají vyšší pořizovací cenu těchto pneumatik danou jejich vyššími výrobními náklady.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (4) stanoví minimální požadavky na valivý odpor pneumatik. Technologický vývoj umožňuje snížit energetické ztráty, které valivý odpor pneumatik působí, významně nad tyto minimální požadavky. Ke snížení dopadu silniční dopravy na životní prostředí je proto vhodné aktualizovat ustanovení o označování pneumatik s cílem motivovat konečné uživatele ke koupi pneumatik s vyšší palivovou účinností tím, že jim budou poskytovány harmonizované informace o valivém odporu.

(9)

Lepší označování pneumatik umožní spotřebitelům získat relevantnější a navzájem porovnatelnější informace o palivové účinnosti, bezpečnosti a hluku, a při nákupu pneumatik se tak budou moci rozhodovat nákladově účinným a ekologickým způsobem.

(10)

Hluk z dopravy významně obtěžuje okolí a škodí zdraví. Nařízení (ES) č. 661/2009 stanoví minimální požadavky na vnější hluk odvalování pneumatik. Technologický vývoj umožňuje snížit vnější hluk odvalování významně nad tyto minimální požadavky. Ke snížení hluku z dopravy je proto vhodné aktualizovat ustanovení o označování pneumatik s cílem motivovat konečné uživatele ke koupi pneumatik s nižším vnějším hlukem odvalování tím, že jim budou poskytovány harmonizované informace o vnějším hluku odvalování pneumatik.

(11)

Poskytování harmonizovaných informací o vnějším hluku odvalování rovněž usnadňuje provádění opatření omezujících hluk z dopravy a přispívá k větší informovanosti o vlivu pneumatik na hluk z dopravy v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES (5).

(12)

Nařízení (ES) č. 661/2009 stanoví rovněž minimální požadavky na přilnavost pneumatik za mokra. Technologický vývoj umožňuje zlepšit přilnavost za mokra významně nad tyto minimální požadavky, a zkrátit tak brzdnou dráhu na mokrém povrchu. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu je proto vhodné aktualizovat ustanovení o označování pneumatik s cílem motivovat konečné uživatele ke koupi pneumatik s vyšší přilnavostí za mokra tím, že jim budou poskytovány harmonizované informace o přilnavosti za mokra.

(13)

Aby byl zajištěn soulad s mezinárodním rámcem, odkazuje nařízení (ES) č. 661/2009 na předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 117 (6), který stanoví příslušné metody měření valivého odporu, vnějšího hluku odvalování a přilnavosti za mokra a na sněhu u pneumatik.

(14)

Na označení pneumatiky by měla být uvedena informace o přilnavosti pneumatik, které jsou zvlášť navrženy pro jízdu za náročných sněhových a ledových podmínek. Informace o přilnavosti na sněhu by měly vycházet z předpisu EHK OSN č. 117 v aktuálním znění použitelném pro Unii (dále jen „předpis EHK OSN č. 117“) a piktogram „horský symbol“, který je v něm obsažen, by měl být uveden na označení pneumatiky, která splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v uvedeném předpisu. Informace o přilnavosti na ledu by měly být po formálním přijetí normy ISO 19447 založeny na ní a na označení pneumatiky, která splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu v ní stanovené, by měl být uveden piktogram označující přilnavost na ledu. Do přijetí normy ISO 19447 by přilnavost na ledu měla být vyhodnocována na základě spolehlivých, přesných a opakovatelných metod, které zohlední obecně uznávané nejmodernější poznatky. Označení pneumatiky, která splňuje minimální normy přilnavosti na ledu, by mělo obsahovat piktogram přilnavosti na ledu uvedený v příloze I.

(15)

Oděr pneumatik během užívání je významným zdrojem mikroplastů, které poškozují životní prostředí a lidské zdraví. Sdělení Komise „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ proto zmiňuje nutnost řešit nezáměrné uvolňování mikroplastů z pneumatik, mimo jiné prostřednictvím informačních opatření, jako je označování, a minimálních požadavků na pneumatiky. S oděrem pneumatik souvisí pojem kilometrového nájezdu, totiž počtu kilometrů, které pneumatika vydrží, než ji bude kvůli opotřebení vzorku nutné nahradit. Kromě oděru a opotřebení vzorku závisí životnost pneumatiky na řadě faktorů, jako je její odolnost proti opotřebení, včetně složení, vzorku běhounu a struktury, silniční podmínky, údržba, tlak v pneumatikách a způsob jízdy.

(16)

V současnosti však není k dispozici vhodná zkušební metoda pro měření oděru pneumatik a kilometrového nájezdu. Komise by proto měla zadat její vypracování při plném zohlednění nejmodernějších poznatků a norem a předpisů vytvořených nebo navržených na mezinárodní úrovni, jakož i práce vykonané dotčeným průmyslovým odvětvím.

(17)

Protektorované pneumatiky tvoří významnou část trhu s pneumatikami pro těžká vozidla. Protektorování pneumatik prodlužuje jejich životnost a přispívá k cílům oběhového hospodářství, jako je snižování množství odpadu. Uplatňování požadavků na označování u těchto pneumatik by přineslo značné úspory energie. Toto nařízení by mělo stanovit budoucí zařazení vhodné zkušební metody pro měření výkonnosti protektorovaných pneumatik, jež dosud není k dispozici.

(18)

Energetický štítek stanovený podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 (7), který u výrobků hodnotí spotřebu energie na stupnici „A“ až „G“, zná coby nástroj podávající jasné a transparentní informace více než 85 % spotřebitelů v Unii a ukázalo se, že účinně podporuje energeticky účinnější výrobky. Označení pneumatik by mělo mít v maximální možné míře stejný vzhled, i když se zohledněním zvláštností parametrů pneumatik.

(19)

Poskytování srovnatelných informací o parametrech pneumatik formou standardního označení pneumatik pravděpodobně ovlivní rozhodování konečných uživatelů o koupi ve prospěch bezpečnějších a tišších pneumatik s delší životností a vyšší palivovou účinností. To pak nejspíše bude výrobce pneumatik motivovat k optimalizaci parametrů pneumatik, což povede k udržitelnější spotřebě a výrobě pneumatik.

(20)

Potřeba větší informovanosti o palivové účinnosti a dalších parametrech má význam pro všechny konečné uživatele, včetně uživatelů kupujících náhradní pneumatiky nebo pneumatiky montované na nová vozidla, správců vozových parků a podniků silniční dopravy, kteří při neexistenci režimu označování a harmonizovaných zkoušek nemohou snadno porovnávat parametry různých značek pneumatik. Je proto vhodné vyžadovat, aby byly všechny pneumatiky nabízené spolu s vozidlem nebo na ně namontované opatřeny označením pneumatiky.

(21)

V současnosti se označení pneumatiky vyžadují u pneumatik pro osobní automobily (třídy C1) a pneumatik pro dodávky (třídy C2), ale nikoli u pneumatik pro těžká vozidla (třídy C3). Vozidla s pneumatikami třídy C3 spotřebovávají více paliva a ujedou více kilometrů za rok než vozidla s pneumatikami třídy C1 nebo C2, a potenciál ke snížení spotřeby paliva a emisí skleníkových plynů z těžkých nákladních vozidel je tedy významný. Pneumatiky třídy C3 by proto měly být zahrnuty do oblasti působnosti tohoto nařízení. Plné zahrnutí pneumatik třídy C3 do oblasti působnosti tohoto nařízení je rovněž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 (8), jež stanoví sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 (9), jež stanoví výkonnostní normy emisí CO2 pro nová těžká vozidla.

(22)

Mnoho konečných uživatelů se o koupi pneumatik rozhoduje, aniž by danou pneumatiku viděli, a tudíž nevidí ani označení pneumatiky, které je k ní připevněno. V těchto situacích by mělo být konečným uživatelům označení pneumatiky ukázáno předtím, než se ke koupi rozhodnou. Zobrazení označení pneumatiky na pneumatikách v místě prodeje a jeho uvedení v technických propagačních materiálech by mělo zajistit, aby distributoři i potenciální koneční uživatelé získali harmonizované informace o důležitých parametrech pneumatik na místě a v okamžiku, kdy činí rozhodnutí o koupi.

(23)

Někteří koneční uživatelé se o nákupu pneumatik rozhodují předtím, než se dostaví na místo prodeje, nebo je kupují prostřednictvím zásilkového prodeje či na internetu. S cílem zajistit, aby mohli i tito koneční uživatelé činit informovaná rozhodnutí na základě harmonizovaných informací týkajících se mimo jiné palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a vnějšího hluku odvalování, by mělo být označení pneumatik zobrazeno ve veškerých technických propagačních materiálech a vizuálních reklamách pro konkrétní typy pneumatik, včetně materiálů dostupných na internetu. Jestliže se vizuální reklamy týkají kategorie pneumatik, a nikoli pouze konkrétního typu pneumatik, není nutné označení pneumatiky ukazovat.

(24)

Potenciální koneční uživatelé by měli obdržet informace vysvětlující všechny prvky označení pneumatik a jejich význam. Tyto informace by měly být obsaženy ve všech technických propagačních materiálech, například na internetových stránkách dodavatelů, avšak neměly by být povinné ve vizuálních reklamách. Technické propagační materiály by neměly být chápány tak, že mezi ně náleží reklamy na velkoplošných reklamních panelech, v novinách, časopisech, rozhlasovém vysílání a televizi.

(25)

Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států v oblasti dozoru nad trhem nebo povinnost dodavatelů kontrolovat shodu výrobků, měli by dodavatelé v databázi výrobků v elektronické podobě zpřístupnit požadované informace o souladu výrobků. Informace relevantní pro spotřebitele a distributory by měly být veřejnosti zpřístupněny ve veřejné části databáze. Měly by být zpřístupněny jako veřejně přístupná data, aby je mohli používat tvůrci mobilních aplikací a srovnávacích nástrojů. Jednoduchý přímý přístup k veřejné části databáze výrobků by měl být usnadněn uživatelsky vstřícnými nástroji uvedenými na tištěném označení pneumatiky, jako je dynamický kód pro rychlou odpověď (kód QR).

(26)

Na část databáze výrobků věnovanou souladu by se měla vztahovat přísná pravidla ochrany údajů. Požadované zvláštní části technické dokumentace v části databáze výrobků věnované souladu by měly být zpřístupněny orgánům dozoru nad trhem i Komisi. Pokud jsou technické informace příliš citlivé pro uvedení v kategorii technické dokumentace, měly by k nim mít orgány dozoru nad trhem přístup podle potřeby v souladu s povinností dodavatelů spolupracovat nebo prostřednictvím dodatečných částí technické dokumentace, jež dodavatelé do databáze výrobků dobrovolně nahrají.

(27)

Objem prodeje pneumatik prostřednictvím internetových prodejních platforem spíše než přímo od dodavatelů narůstá. Poskytovatelé hostingových služeb by proto měli umožnit, aby byly označení pneumatiky a informační list výrobku poskytnuté dodavatelem zobrazeny v blízkosti údaje o ceně. Měli by o povinnosti zobrazit označení pneumatiky a informační list výrobku informovat distributora, ale neměli by odpovídat za přesnost ani obsah uvedeného označení pneumatiky nebo informačního listu výrobku. Povinnosti uložené poskytovatelům hostingových služeb podle tohoto nařízení by měly zůstat omezeny na to, co je přiměřené, a neměly by představovat obecnou povinnost sledovat informace, které uchovávají, nebo aktivně vyhledávat skutečnosti nebo okolnosti poukazující na činnosti, které nesplňují požadavky tohoto nařízení. Avšak čl. 14 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES (10) ukládá poskytovatelům služeb shromažďování informací (hostingu), kteří chtějí využít výjimku z odpovědnosti obsaženou v uvedeném ustanovení, povinnost neprodleně jednat s cílem odstranit informace, které ukládají na žádost příjemců svých služeb, nebo k nim znemožnit přístup, pokud tyto informace nesplňují požadavky tohoto nařízení, například požadavky týkající se chybějících, neúplných nebo nesprávných označení pneumatiky nebo informačních listů výrobku. Měli by tak učinit, jakmile tyto informace získají nebo, pokud jde o náhradu škody, jakmile se o těchto informacích dozví, například prostřednictvím konkrétních informací poskytnutých orgánem pro dozor nad trhem. Na dodavatele, kteří prodávají přímo konečným uživatelům prostřednictvím vlastních internetových stránek, se vztahují stejné povinnosti týkající se prodeje na dálku jako na distributory.

(28)

Valivý odpor, přilnavost za mokra, vnější hluk odvalování a další parametry by měly být měřeny spolehlivými, přesnými a opakovatelnými metodami, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů. Tyto metody by měly pokud možno odrážet chování průměrného spotřebitele a měly by být robustní, aby odrazovaly od úmyslného obcházení a rovněž bránily neúmyslnému porušení. V rámci omezení vyplývajících z potřeby zajistit spolehlivé, přesné a opakovatelné laboratorní zkoušky by označení pneumatik mělo odrážet poměrnou výkonnost pneumatik při skutečném používání, aby mohli koneční uživatelé porovnávat různé pneumatiky a aby byly omezeny náklady výrobců na zkoušky.

(29)

Mají-li vnitrostátní orgány podle definice v čl. 3 bodě 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (11) dostatečné důvody se domnívat, že dodavatel nezajistil přesnost označení pneumatiky, měly by v zájmu zvýšení důvěry spotřebitelů zkontrolovat, zda třídy týkající se valivého odporu, přilnavosti za mokra a vnějšího hluku odvalování uvedené na označení pneumatiky, jakož i piktogramy pro další parametry, odpovídají dokumentaci poskytnuté dodavatelem, která vychází z výsledků zkoušek a z výpočtů. Tyto kontroly mohou proběhnout během procesu schválení typu a nemusí nutně vyžadovat fyzickou zkoušku pneumatiky.

(30)

Dodržování předpisů o označování pneumatik dodavateli, velkoobchodníky, obchodníky a dalšími distributory má zásadní význam pro zajištění rovných podmínek v Unii. Členské státy by proto měly toto dodržování sledovat prostřednictvím pravidelných následných kontrol a dozoru nad trhem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 (12).

(31)

S cílem usnadnit sledování souladu, poskytnout užitečný nástroj konečným uživatelům a umožnit distributorům, aby získávali informační listy výrobků alternativním způsobem, by pneumatiky měly být zařazeny do databáze výrobků zřízené podle nařízení (EU) 2017/1369. Uvedené nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(32)

Aby měli koneční uživatelé v označení pneumatik důvěru, neměla by být povolena jiná označení, která je napodobují. Ze stejného důvodu by nemělo být povoleno ani používání jiných označení, značek, symbolů či nápisů, které by mohly uvádět konečné uživatele v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o parametry, jichž se označení pneumatiky týká.

(33)

Sankce ukládané za porušení tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(34)

Na podporu energetické účinnosti, zmírňování změny klimatu, bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí by členské státy měly mít možnost vytvářet pobídky k používání energeticky účinných a bezpečných pneumatik. Členské státy mohou samy rozhodnout o povaze těchto pobídek. Ty by měly být v souladu s pravidly Unie v oblasti státní podpory a neměly by vytvářet neodůvodněné překážky na trhu. Tímto nařízením není dotčen výsledek jakýchkoli řízení o státní podpoře, která mohou být ohledně takových pobídek zahájena v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(35)

Za účelem změny obsahu a formátu označení pneumatik, zavedení požadavků týkajících se protektorovaných pneumatik, oděru pneumatik a kilometrového nájezdu a přizpůsobení příloh technologickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (13). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(36)

Jakmile budou k dispozici spolehlivé, přesné a opakovatelné metody zkoušení a měření oděru pneumatik a kilometrového nájezdu, měla by Komise posoudit proveditelnost doplnění informací o oděru pneumatik a kilometrovém nájezdu na označení pneumatiky. Při navrhování aktu v přenesené pravomoci za účelem přidání informací o oděru pneumatik a kilometrovém nájezdu by Komise měla vzít toto posouzení v úvahu a při vývoji vhodných zkušebních metod by měla úzce spolupracovat s odvětvím, příslušnými normalizačními organizacemi, jako jsou Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (UNECE) nebo Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), a se zástupci dalších zúčastněných stran. Informace o oděru pneumatik a kilometrovém nájezdu by měly být jednoznačné a neměly by mít negativní dopad na srozumitelnost a účinnost označení jako celku ve vztahu ke konečným uživatelům. Tyto informace by konečným uživatelům rovněž umožnily učinit informovaný výběr s ohledem na pneumatiky, jejich životnost a nezáměrné uvolňování mikroplastů. To by napomohlo ochraně životního prostředí a zároveň konečným uživatelům umožnilo odhadnout provozní náklady spojené s používáním pneumatik po delší dobu.

(37)

Pneumatiky, které již byly uvedeny na trh přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, by nemělo být nutné opatřovat novým označením pneumatiky.

(38)

Velikost označení pneumatiky by měla zůstat shodná s tou, jež je stanovena v nařízení (ES) č. 1222/2009. Na označení pneumatiky by také měly být uvedeny podrobné informace o přilnavosti na sněhu a přilnavosti na ledu a QR kód.

(39)

Komise by měla provést hodnocení tohoto nařízení. V souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů by uvedené hodnocení mělo být založeno na účinnosti, účelnosti, relevanci, soudržnosti a přidané hodnotě a mělo by poskytnout základ k posouzení dopadů možných budoucích kroků.

(40)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a ekonomické a environmentální účinnosti silniční dopravy tím, že budou konečným uživatelům poskytovány informace umožňující volit bezpečnější a tišší pneumatiky s delší životností a vyšší palivovou účinností, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, neboť to vyžaduje harmonizované informace pro konečné uživatele, ale spíše jej z důvodu nezbytnosti harmonizovaného regulačního rámce a rovných podmínek pro výrobce může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Vhodným právním nástrojem zůstává nařízení, protože stanoví jasná a podrobná pravidla, jež znemožňují rozdílné provedení jednotlivými členskými státy, a zajišťuje tak vyšší míru harmonizace v celé Unii. Harmonizovaný právní rámec na úrovni Unie, a nikoli členských států, snižuje náklady pro dodavatele, zaručuje rovné podmínky a zajišťuje volný pohyb zboží po celém vnitřního trhu. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(41)

Nařízení (ES) č. 1222/2009 by proto mělo být zrušeno s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví rámec pro poskytování harmonizovaných informací o parametrech pneumatik jejich označováním, aby se koneční uživatelé mohli při nákupu pneumatik informovaně rozhodovat, za účelem zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a ekonomické a environmentální účinnosti silniční dopravy pomocí podpory bezpečných pneumatik s dlouhou životností, vysokou palivovou účinností a nízkou hlučností.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na pneumatiky tříd C1, C2 a C3, které jsou uváděny na trh.

Požadavky na protektorované pneumatiky se použijí, jakmile bude v souladu s článkem 13 k dispozici vhodná zkušební metoda pro měření jejich výkonnosti.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na:

a)

profesionální terénní pneumatiky;

b)

pneumatiky určené pouze k montáži na vozidla poprvé zaregistrovaná před 1. říjnem 1990;

c)

náhradní pneumatiky pro dočasné užití typu T;

d)

pneumatiky s kategorií rychlosti nižší než 80 km/h;

e)

pneumatiky se jmenovitým průměrem ráfku nepřekračujícím 254 mm nebo pneumatiky se jmenovitým průměrem ráfku 635 mm a více;

f)

pneumatiky vybavené dalšími prostředky ke zlepšení trakčních vlastností, například pneumatiky s hroty;

g)

pneumatiky určené pouze k montáži na závodní vozidla;

h)

ojeté pneumatiky, jiné než dovezené ze třetí země.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„pneumatikami třídy C1“, „pneumatikami třídy C2“ a „pneumatikami třídy C3“ pneumatiky spadající do příslušné třídy pneumatik stanovené v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 661/2009;

2)

„protektorovanou pneumatikou“ použitá pneumatika, která byla repasována nahrazením opotřebovaného běhounu novým materiálem;

3)

„náhradní pneumatikou pro dočasné užití typu T“ náhradní pneumatika pro dočasné užití navržená pro použití při tlaku v pneumatice vyšším, než jaký je stanoven pro standardní a zesílené pneumatiky;

4)

„profesionální terénní pneumatikou“ pneumatika pro zvláštní užití určená především pro jízdu v extrémních terénních podmínkách;

5)

„označením pneumatiky“ grafické vyobrazení v tištěné nebo elektronické podobě, včetně podoby nálepky, které obsahuje symboly informující konečné uživatele o výkonnosti pneumatiky nebo série pneumatik ve vztahu k parametrům stanoveným v příloze I;

6)

„místem prodeje“ místo, kde jsou pneumatiky vystaveny nebo skladovány a jsou nabízeny k prodeji, včetně předváděcích prostor pro automobily, kde jsou pneumatiky nenamontované na vozidlech nabízeny k prodeji konečným uživatelům;

7)

„technickým propagačním materiálem“ tištěná nebo elektronická dokumentace, kterou vytvořil dodavatel, aby doplnil reklamní materiály o informace stanovené v příloze IV;

8)

„informačním listem výrobku“ normalizovaný tištěný či elektronický dokument, který obsahuje informace stanovené v příloze III;

9)

„technickou dokumentací“ dokumentace dostatečná k tomu, aby orgány dozoru nad trhem mohly posoudit přesnost označení pneumatiky a informačního listu výrobku týkajícího se pneumatiky, včetně informací stanovených v příloze VII bodě 2;

10)

„databází výrobků“ databáze zřízená podle článku 12 nařízení (EU) 2017/1369;

11)

„prodejem na dálku“ nabízení ke koupi, pronájmu či koupi na splátky prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu, internetu, telemarketingu nebo jakýmkoli jiným způsobem, při němž nelze předpokládat, že potenciální konečný uživatel vystavenou pneumatiku uvidí;

12)

„výrobcem“ výrobce ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2019/1020;

13)

„dovozcem“ dovozce ve smyslu čl. 3 bodu 9 nařízení (EU) 2019/1020;

14)

„zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů souvisejících s povinnostmi výrobce podle požadavků tohoto nařízení;

15)

„dodavatelem“ výrobce usazený v Unii, zplnomocněný zástupce výrobce neusazeného v Unii nebo dovozce, který uvádí výrobek na trh Unie;

16)

„distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, jiná než dodavatel, která dodává výrobek na trh;

17)

„dodáním na trh“ dodání na trh ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (EU) 2019/1020;

18)

„uvedením na trh“ uvedení na trh ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (EU) 2019/1020;

19)

„konečným uživatelem“ spotřebitel, správce vozového parku nebo podnik silniční dopravy, který pneumatiky nakupuje, nebo od kterého se očekává, že je koupí;

20)

„parametrem“ charakteristika pneumatiky, která má při jejím užívání značný dopad na životní prostředí, bezpečnost silničního provozu nebo zdraví, například oděr, kilometrový nájezd, valivý odpor, přilnavost za mokra, vnější hluk odvalování, přilnavost na sněhu nebo přilnavost na ledu;

21)

„typem pneumatiky“ verze pneumatiky, u níž jsou technické vlastnosti uvedené na označení pneumatiky, v informačním listu výrobku a identifikátoru typu pneumatiky shodné pro všechny kusy této verze;

22)

„tolerancí pro ověřování“ maximální přípustná odchylka výsledků měření a výpočtů ověřovacích zkoušek provedených orgány dozoru nad trhem nebo jejich jménem od hodnot deklarovaných nebo zveřejněných parametrů, která odráží mezilaboratorní variační odchylku;

23)

„identifikátorem typu pneumatiky“ kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní typ pneumatiky od jiných typů pneumatik se stejnou obchodní firmou nebo stejnou ochrannou známkou, jako má dodavatel;

24)

„rovnocenným typem pneumatiky“ typ pneumatiky, který uvádí na trh týž dodavatel jako jiný typ pneumatiky s odlišným identifikátorem typu pneumatiky a který má stejné technické vlastnosti s významem pro označení pneumatiky a stejný informační list výrobku.

Článek 4

Povinnosti dodavatelů pneumatik

1.   Dodavatelé zajistí, aby pneumatiky tříd C1, C2 a C3 uváděné na trh byly bezplatně opatřeny:

a)

v případě každé jednotlivé pneumatiky označením pneumatiky v podobě nálepky, které splňuje požadavky stanovené v příloze II a uvádí informace a třídu u každého z parametrů stanovených v příloze I, a informačním listem výrobku, nebo

b)

v případě každé série jedné nebo více totožných pneumatik tištěným označením pneumatiky, které splňuje požadavky stanovené v příloze II a uvádí informace a třídu u každého z parametrů stanovených v příloze I, a informačním listem výrobku.

2.   U pneumatik prodávaných nebo nabízených k prodeji prostřednictvím prodeje na dálku dodavatelé zajistí, aby bylo označení pneumatiky zobrazeno v blízkosti údaje o ceně a aby byl informační list výrobku přístupný, a to na požádání konečného uživatele i v tištěné podobě. Velikost označení pneumatiky musí být taková, aby toto označení bylo jasně viditelné a čitelné, a přiměřená velikosti uvedené v příloze II bodě 2.1.

U pneumatik prodávaných nebo nabízených k prodeji na internetu mohou dodavatelé zpřístupnit označení pneumatiky pro konkrétní typ pneumatiky v podobě vnořeného zobrazení.

3.   Dodavatelé zajistí, aby bylo označení pneumatiky ukázáno v každé vizuální reklamě na konkrétní typ pneumatiky. Pokud je ve vizuální reklamě uvedena cena daného typu pneumatiky, označení pneumatiky se zobrazí v blízkosti údaje o ceně.

Ve vizuální reklamě na internetu mohou dodavatelé označení pneumatiky zpřístupnit v podobě vnořeného zobrazení.

4.   Dodavatelé zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky zobrazovaly označení pneumatiky daného typu pneumatiky a obsahovaly informace stanovené v příloze IV.

5.   Dodavatelé poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu ve smyslu čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2018/858 hodnoty použité ke stanovení souvisejících tříd a veškeré další informace o výkonnosti, které uvádějí na označení pneumatiky těchto typů pneumatik v souladu s přílohou I tohoto nařízení, jakož i označení pneumatiky, které splňuje požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení. Tyto informace předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto nařízení před uvedením dotyčných typů pneumatik na trh tak, aby tento orgán mohl přesnost označení pneumatiky ověřit.

6.   Dodavatelé zajistí přesnost jimi poskytovaných označení pneumatiky a informačních listů výrobků.

7.   Dodavatelé mohou technickou dokumentaci zpřístupnit na požádání orgánům členských států jiným než těm, které jsou uvedeny v odstavci 5, nebo příslušným vnitrostátním akreditovaným subjektům.

8.   Dodavatelé spolupracují s orgány dozoru nad trhem a z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem přijímají okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s tímto nařízením, za nějž nesou odpovědnost.

9.   Dodavatelé neposkytují ani nevystavují jiná označení, značky, symboly či nápisy, které nejsou v souladu s tímto nařízením a které by mohly uvést konečné uživatele v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o parametry stanovené v příloze I.

10.   Dodavatelé neposkytují ani nevystavují označení, která napodobují označení pneumatiky stanovené tímto nařízením.

Článek 5

Povinnosti dodavatelů pneumatik ve vztahu k databázi výrobků

1.   Od 1. května 2021 zanesou dodavatelé před uvedením na trh pneumatiky, jež je vyrobena po tomto datu, do databáze výrobků informace stanovené v příloze VII.

2.   V případě pneumatik vyrobených mezi 25. červnem 2020 a 30. dubnem 2021 zadá dodavatel informace stanovené v příloze VII do databáze výrobků nejpozději 30. listopadu 2021.

3.   V případě pneumatik, které jsou uvedeny na trh před 25. červnem 2020, může dodavatel zadat informace stanovené v příloze VII do databáze výrobků.

4.   Dokud dodavatel nezadá informace uvedené v odstavcích 1 a 2 do databáze výrobků, zpřístupní pro účely kontroly technickou dokumentaci v elektronické podobě do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti orgánu dozoru nad trhem.

5.   Potřebují-li schvalovací orgány nebo orgány dozoru nad trhem pro plnění svých úkolů podle tohoto nařízení jiné informace než ty, které jsou uvedeny v příloze VII, poskytne jim je dodavatel na vyžádání.

6.   Pneumatika, u které byly provedeny změny, jež mají dopad na označení pneumatiky nebo informační list výrobku, se považuje za nový typ pneumatiky. Pokud dodavatel přestane uvádět kusy některého typu pneumatiky na trh, uvede to v databázi výrobků.

7.   Po uvedení posledního kusu určitého typu pneumatiky na trh uchovává dodavatel informace týkající se tohoto typu pneumatiky po dobu pěti let v části databáze výrobků věnované souladu.

Článek 6

Povinnosti distributorů pneumatik

1.   Distributoři zajistí, aby:

a)

pneumatiky byly v místě prodeje opatřeny na snadno viditelném místě označením pneumatiky v podobě nálepky, které splňuje požadavky stanovené v příloze II, které je čitelné v celém svém rozsahu a které v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) poskytne dodavatel, a aby byl k dispozici informační list výrobku, a to na požádání i v tištěné podobě, nebo

b)

před prodejem pneumatiky, která je součástí série jedné nebo více totožných pneumatik, bylo tištěné označení pneumatiky, které splňuje požadavky stanovené v příloze II, ukázáno konečnému uživateli a bylo jasně zobrazeno v blízkosti pneumatiky v místě prodeje a aby byl k dispozici informační list výrobku.

2.   Distributoři zajistí, aby bylo označení pneumatiky ukázáno v každé vizuální reklamě na konkrétní typ pneumatiky. Pokud je ve vizuální reklamě uvedena cena daného typu pneumatiky, označení pneumatiky se zobrazí v blízkosti údaje o ceně.

Ve vizuální reklamě na internetu na konkrétní typ pneumatiky mohou distributoři označení pneumatiky zpřístupnit v podobě vnořeného zobrazení.

3.   Distributoři zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky zobrazovaly označení pneumatiky a obsahovaly informace stanovené v příloze IV.

4.   Pokud konečný uživatel pneumatiky nabízené k prodeji v okamžiku prodeje nevidí, distributoři zajistí, aby mu byla před prodejem poskytnuta kopie označení pneumatiky.

5.   Distributoři zajistí, aby při prodeji na dálku prostřednictvím tištěných materiálů bylo ukázáno označení pneumatiky a aby měli koneční uživatelé přístup k informačnímu listu výrobku prostřednictvím volně přístupných internetových stránek a mohli si vyžádat jeho tištěnou verzi.

6.   Distributoři, kteří využívají prodej na dálku založený na telemarketingu, informují konečné uživatele o třídách každého z parametrů na označení pneumatiky a o tom, že mají přístup k označení pneumatiky a informačnímu listu výrobku prostřednictvím volně přístupných internetových stránek a mohou si vyžádat jejich tištěnou verzi.

7.   U pneumatik prodávaných nebo nabízených k prodeji na internetu distributoři zajistí, aby bylo označení pneumatiky zobrazeno v blízkosti údaje o ceně a aby byl přístupný informační list výrobku. Velikost označení pneumatiky musí být taková, aby toto označení bylo jasně viditelné a čitelné, a přiměřená velikosti uvedené v příloze II bodě 2.1.

Distributoři mohou označení pneumatiky pro konkrétní typ pneumatiky zpřístupnit v podobě vnořeného zobrazení.

Článek 7

Povinnosti dodavatelů a distributorů vozidel

Jestliže si konečný uživatel zamýšlí pořídit nové vozidlo, poskytnou mu dodavatel i distributor vozidla před uskutečněním prodeje označení pneumatiky pro pneumatiky nabízené spolu s daným vozidlem nebo na ně namontované a veškeré relevantní technické propagační materiály a zajistí, aby byl k dispozici informační list výrobku.

Článek 8

Povinnosti poskytovatelů hostingových služeb

Pokud poskytovatel služeb podle článku 14 směrnice 2000/31/ES povolí prodej pneumatik prostřednictvím svých internetových stránek, umožní, aby byly označení pneumatiky a informační list výrobku poskytnuté dodavatelem zobrazeny v blízkosti údaje o ceně, a informuje distributora o povinnosti zobrazit označení pneumatiky a informační list výrobku.

Článek 9

Zkušební metody a metody měření

Informace o parametrech uvedených na označení pneumatiky, které mají být poskytnuty podle článků 4, 6 a 7, se získají v souladu se zkušebními metodami uvedenými v příloze I a postupem pro sladění laboratoří uvedeným v příloze V.

Článek 10

Postup ověřování

U každého z parametrů stanovených v příloze I posuzují členské státy shodu uváděných tříd s tímto nařízením postupem ověřování stanoveným v příloze VI.

Článek 11

Povinnosti členských států

1.   Členské státy na svém území nesmějí ztěžovat uvádění pneumatik, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh nebo do provozu.

2.   Pobídky, které členské státy pro pneumatiky poskytují, se smějí týkat pouze pneumatik ve třídě A nebo B, pokud jde o palivovou účinnost ve smyslu přílohy I části A nebo přilnavost za mokra ve smyslu přílohy I části B. Daňová opatření nepředstavují pobídky pro účely tohoto nařízení.

3.   Aniž je dotčeno nařízení (EU) 2019/1020, pokud má příslušný vnitrostátní orgán ve smyslu čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2018/858 dostatečné důvody se domnívat, že dodavatel nezajistil přesnost označení pneumatiky v souladu s čl. 4 odst. 6 tohoto nařízení, ověří, zda třídy a veškeré další informace o výkonnosti uvedené na označení pneumatiky odpovídají hodnotám a dokumentaci předloženým dodavatelem v souladu s čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení.

4.   V souladu s nařízením (EU) 2019/1020 členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány dozoru nad trhem zavedly systém pravidelných a jednorázových inspekcí míst prodeje s cílem zajistit soulad s tímto nařízením.

5.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce a mechanismy vynucování použitelné v případě porušení tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi do 1. května 2021 pravidla a opatření, jež doposud nebyla Komisi oznámena, a neprodleně Komisi oznámí i všechny jejich následné změny.

Článek 12

Dozor nad trhem Unie a kontrola výrobků, které vstupují na trh Unie

1.   Na pneumatiky, na něž se vztahuje toto nařízení a příslušné akty v přenesené pravomoci přijaté na jeho základě, se použije nařízení (EU) 2019/1020.

2.   Komise podněcuje a podporuje spolupráci a výměnu informací v oblasti dozoru nad trhem týkající se označování pneumatik mezi orgány členských států příslušnými pro dozor nad trhem nebo pro kontrolu pneumatik vstupujících na trh Unie, jakož i mezi těmito orgány a Komisí, zejména větším zapojením skupiny pro administrativní spolupráci v oblasti označování pneumatik.

3.   Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem zavedené členskými státy podle článku 13 nařízení (EU) 2019/1020 musí zahrnovat opatření k zajištění účinného vynucování tohoto nařízení.

4.   Pokud dodavatel poruší toto nařízení nebo příslušné akty v přenesené pravomoci přijaté na jeho základě, mohou od něj orgány dozoru nad trhem vymáhat náhradu nákladů na kontrolu dokumentů a fyzické zkoušení výrobků.

Článek 13

Akty v přenesené pravomoci

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci, jimiž změní:

a)

přílohu II s ohledem na obsah a formát označení pneumatiky;

b)

přílohu I části D a E a přílohy II, III, IV, V, VI a VII přizpůsobením hodnot, metod výpočtů a požadavků v nich uvedených technologickému pokroku.

2.   Do 26. června 2022 přijme Komise v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci, jimiž doplní toto nařízení tím, že do příloh zavede nové požadavky na informace o protektorovaných pneumatikách, jestliže bude k dispozici vhodná zkušební metoda.

3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci, jimiž zahrne parametry nebo požadavky na informace týkající se oděru pneumatik a kilometrového nájezdu, jakmile budou k dispozici spolehlivé, přesné a opakovatelné metody zkoušení a měření oděru pneumatik a kilometrového nájezdu k použití evropskými nebo mezinárodními normalizačními organizacemi a za předpokladu, že provedla:

a)

důkladné posouzení dopadů a

b)

řádnou konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami.

4.   Ve vhodných případech Komise při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci ověří obsah a formát označení pneumatiky na reprezentativních skupinách zákazníků z Unie s cílem zajistit, aby označení pneumatiky byla jasně srozumitelná, a zveřejní výsledky tohoto ověření.

Článek 14

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 25. června 2020. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 15

Hodnocení a podávání zpráv

Do 1. června 2025 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu.

V této zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení a akty v přenesené pravomoci přijaté na jeho základě vedly konečné uživatele k volbě výkonnějších pneumatik, přičemž zohlední dopady, které toto nařízení a akty v přenesené pravomoci přijaté na jeho základě mají na podniky, spotřebu paliva, bezpečnost, emise skleníkových plynů, informovanost spotřebitelů a činnosti v oblasti dozoru nad trhem. Rovněž v ní posoudí náklady a přínosy povinného nezávislého ověření třetí stranou informací uvedených na označení pneumatiky, přičemž zohlední zkušenosti získané s ohledem na širší rámec stanovený v nařízení (ES) č. 661/2009.

Článek 16

Změna nařízení (EU) 2017/1369

V čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1369 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

podporovat orgány dozoru nad trhem při plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci, včetně jejich vynucování, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 (*1).

Článek 17

Zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

Nařízení (ES) č. 1222/2009 se zrušuje s účinkem ode dne 1. května 2021.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 280.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady přijatý v prvním čtení ze dne 25. února 2020 (Úř. věst. C 105, 31.3.2020, s.1). Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 46).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 12).

(6)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 117 – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska akustického tlaku odvalování a/nebo přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu [2016/1350] (Úř. věst. L 218, 12.8.2016, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Úř. věst L 173, 9.7.2018, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 202).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.


PŘÍLOHA I

ZKOUŠENÍ, KLASIFIKACE A MĚŘENÍ PARAMETRŮ PNEUMATIK

Část A: Třídy palivové účinnosti a koeficient valivého odporu

Třída palivové účinnosti se stanoví a uvede na označení pneumatiky na základě koeficientu valivého odporu (RRC v N/kN) podle stupnice od A do E uvedené v tabulce níže, měří se v souladu s přílohou 6 předpisu EHK OSN č. 117 a slaďuje se v souladu s postupem pro sladění laboratoří stanoveným v příloze V.

Náleží-li určitý typ pneumatiky do více než jedné třídy pneumatik (například C1 a C2), použije se ke stanovení jeho třídy palivové účinnosti klasifikační stupnice použitelná pro nejvyšší třídu pneumatik (v daném případě C2, nikoli C1).

 

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

Třída palivové účinnosti

RRC v N/kN

RRC v N/kN

RRC v N/kN

A

RRC ≤ 6,5

RRC ≤ 5,5

RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

8,1 ≤ RRC ≤ 9,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

RRC ≥ 9,1

RRC ≥ 7,1

Část B: Třídy přilnavosti za mokra

1.

Třída přilnavosti za mokra se stanoví a uvede na označení pneumatiky na základě indexu přilnavosti za mokra (G) podle stupnice od A do E uvedené v tabulce níže, vypočítá v souladu s bodem 2 a měří se v souladu s přílohou 5 předpisu EHK OSN č. 117.

2.

Výpočet indexu přilnavosti za mokra (G)

G = G(T)–0,03

kde:

G(T) = index přilnavosti zkoušené pneumatiky za mokra změřený v jednom zkušebním cyklu

 

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

Třída přilnavosti za mokra

G

G

G

A

1,55 ≤ G

1,40 ≤ G

1,25 ≤ G

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

G ≤ 0,94

G ≤ 0,79

Část C: Třídy a naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování

Naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování (N, v dB(A)) se uvede v decibelech a vypočítá se podle přílohy 3 předpisu EHK OSN č. 117.

Třída vnějšího hluku odvalování se stanoví a uvede na označení pneumatiky na základě mezních hodnot (LV) stanovených v příloze II části C nařízení (ES) č. 661/2009 takto:

N ≤ LV – 3

LV – 3 < N ≤ LV

N > LV

Image 1

Image 2

Image 3

Část D: Přilnavost na sněhu

Přilnavost na sněhu se zkouší v souladu s přílohou 7 předpisu EHK OSN č. 117.

Pneumatika, která splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, se klasifikuje jako pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek a na označení pneumatiky se uvede tento piktogram:

Image 4

Část E: Přilnavost na ledu

Přilnavost na ledu se zkouší spolehlivými, přesnými a opakovatelnými metodami, a to ve vhodných případech i za použití mezinárodních norem, které zohledňují nejaktuálnější obecně uznávané poznatky.

Označení pneumatiky, která splňuje příslušné minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu, obsahuje tento piktogram:

Image 5


PŘÍLOHA II

OBSAH A FORMÁT OZNAČENÍ PNEUMATIKY

1.   

Obsah označení pneumatiky

1.1.   

Informace, které mají být uvedeny na horní části označení pneumatiky:

Image 6

1.2.   

Informace, které mají být uvedeny na spodní části označení pneumatiky pro všechny pneumatiky vyjma ty, které splňují minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, nebo příslušné minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu, případně obojí:

Image 7

1.3.   

Informace, které mají být uvedeny na spodní části označení pneumatiky pro pneumatiky, které splňují minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117:

Image 8

1.4.   

Informace, které mají být uvedeny na spodní části označení pneumatiky pro pneumatiky, které splňují příslušné minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu:

Image 9

1.5.   

Informace, které mají být uvedeny na spodní části označení pneumatiky pro pneumatiky, které splňují jak minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, tak i příslušné minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu:

Image 10

2.   

Formát označení pneumatiky

2.1.   

Formát horní části označení pneumatiky:

Image 11

2.1.1.   

Formát spodní části označení pneumatiky pro všechny pneumatiky vyjma ty, které splňují minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, nebo příslušné minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu, případně obojí:

Image 12

2.1.2.   

Formát spodní části označení pneumatiky pro pneumatiky, které splňují minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117:

Image 13

2.1.3.   

Formát spodní části označení pneumatiky pro pneumatiky, které splňují příslušné minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu:

Image 14

2.1.4.   

Formát spodní části označení pneumatiky pro pneumatiky, které splňují jak minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, tak i příslušné minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu:

Image 15

2.2.   

Pro účely bodu 2.1:

a)

minimální velikost označení pneumatiky: 75 mm na šířku a 110 mm na výšku. Je-li označení pneumatiky vytištěno ve větším formátu, jeho obsah zachová poměry podle výše uvedené specifikace;

b)

zadní část označení pneumatiky: 100% bílá;

c)

druhy písma: Verdana a Calibri;

d)

rozměry a specifikace prvků označení pneumatiky: jak je uvedeno výše;

e)

barevné kódy podle CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá) musí splňovat všechny tyto požadavky:

barvy loga EU takto:

pozadí: 100,80,0,0;

hvězdy: 0,0,100,0;

barva loga energie: 100,80,0,0;

kód QR: 100% černá;

obchodní firma nebo ochranná známka dodavatele: 100% černá, v tučném písmu Verdana o velikosti 7 bodů;

identifikátor typu pneumatiky: 100% černá, v normálním písmu Verdana o velikosti 7 bodů;

označení rozměru pneumatik, index únosnosti a značka kategorie rychlosti: 100% černá, v normálním písmu Verdana o velikosti 10 bodů;

třída pneumatiky: 100% černá, v normálním písmu Verdana o velikosti 7 bodů, zarovnáno k pravé straně;

písmena stupnice palivové účinnosti a stupnice přilnavosti za mokra: 100% bílá, v tučném písmu Calibri o velikosti 19 bodů; písmena se vystředí na ose ve vzdálenosti 4,5 mm od levé strany šipek;

CMYK barevné kódy šipek pro A až E na stupnici palivové účinnosti takto:

třída A: 100,0,100,0;

třída B: 45,0,100,0;

třída C: 0,0,100,0;

třída D: 0,30,100,0;

třída E: 0,100,100,0;

CMYK barevné kódy šipek pro A až E na stupnici přilnavosti za mokra takto:

A: 100,60,0,0;

B: 90,40,0,0;

C: 65,20,0,0;

D: 50,10,0,0;

E: 30,0,0,0;

vnitřní děliče: velikost 0,5 bodu; barva: 100% černá;

písmeno třídy palivové účinnosti: 100% bílá, v tučném písmu Calibri o velikosti 33 bodů. Šipky tříd palivové účinnosti a přilnavosti za mokra a odpovídající stupnice A až E se umístí tak, aby jejich špičky byly zarovnány. Písmeno v šipce třídy palivové účinnosti a v šipce třídy přilnavosti za mokra se umístí do středu obdélníkové části šipky, která je 100% černá;

piktogram palivové účinnosti: šířka 16 mm, výška 14 mm, velikost 1 bod, barva: 100% černá;

piktogram přilnavosti za mokra: šířka 20 mm, výška 14 mm, velikost 1 bod, barva: 100% černá;

piktogram vnějšího hluku odvalování: šířka 24 mm, výška 18 mm, velikost 1 bod, barva: 100% černá. Počet decibelů v reproduktoru v tučném písmu Verdana o velikosti 12 bodů, jednotka „dB“ v normálním písmu o velikosti 9 bodů; rozsah tříd vnějšího hluku odvalování (A až C) vystředěný pod piktogramem, s uvedením písmene příslušné třídy vnějšího hluku odvalování tučným písmem Verdana o velikosti 16 bodů a ostatních písmen tříd vnějšího hluku odvalování normálním písmem Verdana o velikosti 10 bodů;

piktogram přilnavosti na sněhu: šířka 15 mm, výška 13 mm, velikost 1 bod, barva: 100% černá;

piktogram přilnavosti na ledu: šířka 15 mm, výška 13 mm, velikost 1 bod, velikost šikmých čar 0,5 bodu, barva: 100% černá;

číslo nařízení je ve 100% černé barvě a normálním písmu Verdana o velikosti 6 bodů.


(1)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 30 – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 70).

(2)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 54 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik užitkových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 183, 11.7.2008, s. 41).


PŘÍLOHA III

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

Informace v informačním listu výrobku týkajícím se pneumatik jsou obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci poskytované s pneumatikou a zahrnují:

a)

obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele nebo výrobce, není-li stejný jako dodavatel;

b)

identifikátor typu pneumatiky;

c)

označení rozměru pneumatiky, index únosnosti a značku kategorie rychlosti, jak je uvedeno v předpisu EHK OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 nebo v předpisu EHK OSN č. 54 pro pneumatiky tříd C1, C2 a C3;

d)

třídu palivové účinnosti pneumatiky v souladu s přílohou I;

e)

třídu přilnavosti pneumatiky za mokra v souladu s přílohou I;

f)

třídu vnějšího hluku odvalování a jeho hodnotu v decibelech v souladu s přílohou I;

g)

údaj o tom, zda jde o pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek;

h)

údaj o tom, zda jde o pneumatiku pro jízdu na ledu;

i)

datum zahájení výroby typu pneumatiky (dvě číslice pro týden a dvě číslice pro rok);

j)

datum konce výroby typu pneumatiky, jakmile je známo (dvě číslice pro týden a dvě číslice pro rok).


PŘÍLOHA IV

INFORMACE POSKYTOVANÉ V TECHNICKÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH

1.   

Informace o pneumatikách v technických propagačních materiálech se uvádějí v tomto pořadí:

a)

třída palivové účinnosti (písmeno A až E);

b)

třída přilnavosti za mokra (písmeno A až E);

c)

třída vnějšího hluku odvalování a jeho naměřená hodnota v dB;

d)

údaj o tom, zda jde o pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek;

e)

údaj o tom, zda jde o pneumatiku pro jízdu na ledu.

2.   

Informace uvedené v bodě 1 musí splňovat tyto požadavky:

a)

jsou snadno čitelné;

b)

jsou snadno srozumitelné;

c)

existují-li v dané rodině pneumatik typy pneumatiky zařazené do různých tříd v závislosti na rozměru nebo dalších vlastnostech, je uvedeno rozpětí mezi nejhorším a nejlepším typem pneumatiky.

3.   

Dodavatelé na svých internetových stránkách rovněž uvedou:

a)

odkaz na příslušnou internetovou stránku Komise věnovanou tomuto nařízení;

b)

vysvětlení piktogramů uvedených na označení pneumatiky;

c)

upozornění, že skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů, a zejména uvedou, že:

ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva,

pro optimalizaci palivové účinnosti a přilnavosti za mokra je třeba pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách,

je nezbytné vždy dodržovat vzdálenosti mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.

4.   

Dodavatelé a distributoři na svých internetových stránkách v příslušných případech rovněž uvedou prohlášení zdůrazňující skutečnost, že pneumatiky pro jízdu na ledu jsou určeny speciálně pro vozovky, na jejichž povrchu se vyskytuje led a ztvrdlý sníh, a měly by být používány pouze za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek (například při nízkých teplotách) a že jejich použití za méně nepříznivých povětrnostních podmínek (například za mokra či při vyšších teplotách) by mohlo mít za následek nedostatečný výkon, zejména pokud jde o přilnavost za mokra, manipulaci a opotřebení.


PŘÍLOHA V

POSTUP PRO SLADĚNÍ LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ VALIVÉHO ODPORU

1.   Definice

Pro účely postupu pro sladění laboratoří pro měření valivého odporu se rozumí:

1)

„referenční laboratoří“ laboratoř, která je součástí sítě laboratoří, jejichž názvy byly pro účely postupu pro sladění laboratoří zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, a která je pomocí svého referenčního zařízení schopna dosahovat přesnosti výsledků zkoušek stanovené v bodě 3;

2)

„posuzovanou laboratoří“ laboratoř, která se účastní postupu pro sladění laboratoří, ale není referenční laboratoří;

3)

„sladěnou pneumatikou“ pneumatika, která je zkoušena za účelem provedení postupu pro sladění laboratoří;

4)

„sadou sladěných pneumatik“ sada pěti nebo více sladěných pneumatik pro účely sladění jediného zařízení;

5)

„přiřazenou hodnotou“ teoretická hodnota koeficientu valivého odporu (RRC) jedné sladěné pneumatiky změřená teoretickou laboratoří, která je reprezentativní pro síť referenčních laboratoří, jež se používá v rámci postupu pro sladění laboratoří;

6)

„zařízením“ každá hřídel pro zkoušení pneumatik v rámci jedné konkrétní metody měření; za jedno zařízení se nepovažují například dvě hřídele působící na stejný buben.

2.   Obecná ustanovení

2.1.   Princip

Naměřený (m) koeficient valivého odporu získaný v referenční laboratoři (l) (RRCm,l ) se sladí s přiřazenými hodnotami sítě referenčních laboratoří.

Naměřený (m) koeficient valivého odporu získaný pomocí zařízení v posuzované laboratoři (c) (RRCm,c ) se sladí prostřednictvím jedné referenční laboratoře sítě podle vlastní volby.

2.2.   Požadavky na výběr pneumatik

Sady sladěných pneumatik se vyberou pro postup pro sladění laboratoří v souladu s následujícími kritérii. Jedna sada sladěných pneumatik se vybere pro pneumatiky tříd C1 a C2 dohromady a jedna pro pneumatiky třídy C3:

a)

Sada sladěných pneumatik se vybere tak, aby pokrývala škálu různých RRC pneumatik třídy C1 spolu s pneumatikami třídy C2, nebo pneumatik třídy C3; v každém případě musí být rozdíl mezi nejvyšším RRCm sady sladěných pneumatik a nejnižším RRCm sady sladěných pneumatik před sladěním i po sladění roven alespoň:

i)

3 N/kN u pneumatik tříd C1 a C2 a

ii)

2 N/kN u pneumatik třídy C3.

b)

RRCm v posuzovaných nebo referenčních laboratořích (RRCm,c nebo RRCm,l ) na základě uvedených hodnot RRC u každé sladěné pneumatiky sady sladěných pneumatik musí být rozmístěn rovnoměrně.

c)

Hodnoty indexu nosnosti musí náležitě pokrývat škálu pneumatik, které mají být zkoušeny, tak aby tuto škálu pokrývaly i hodnoty valivého odporu.

Každá sladěná pneumatika se před použitím zkontroluje a nahradí, pokud:

a)

je ve stavu, který ji činí nepoužitelnou pro další zkoušky, nebo

b)

objevují se odchylky RRCm,c nebo RRCm,l , které jsou větší než 1,5 % v porovnání s dřívějšími měřeními po korekci o případné vybočení zařízení.

2.3.   Metoda měření

Referenční laboratoř měří každou sladěnou pneumatiku čtyřikrát a tři poslední výsledky použije pro další analýzu v souladu s přílohou 6 bodem 4 předpisu EHK OSN č. 117 a za podmínek uvedených v příloze 6 bodě 3 předpisu EHK OSN č. 117.

Posuzovaná laboratoř měří každou sladěnou pneumatiku (n + 1)krát, kde n je specifikováno v oddíle 5 této přílohy, a n posledních výsledků použije pro další analýzu v souladu s přílohou 6 bodem 4 předpisu EHK OSN č. 117, přičemž uplatní podmínky uvedené v příloze 6 bodě 3 předpisu EHK OSN č. 117.

Pokaždé, když je měřena sladěná pneumatika, musí být sestava pneumatiky a kola ze zařízení odstraněna a celý zkušební postup podle přílohy 6 bodu 4 předpisu EHK OSN č. 117 musí být proveden znovu od začátku.

Posuzovaná nebo referenční laboratoř vypočítá:

a)

naměřenou hodnotu každé sladěné pneumatiky pro každé měření, jak je uvedeno v příloze 6 bodech 6.2 a 6.3 předpisu EHK OSN č. 117 (tj. korigovanou na teplotu 25 °C a na průměr bubnu 2 m);

b)

střední hodnotu ze tří posledních naměřených hodnot u každé sladěné pneumatiky (v případě referenčních laboratoří) nebo střední hodnotu z n posledních naměřených hodnot u každé sladěné pneumatiky (v případě posuzovaných laboratoří) a

c)

směrodatnou odchylku (σm ) podle tohoto vzorce:

Image 16 Image 17

kde:

i

je počitadlo od 1 do p pro sladěné pneumatiky,

j

je počitadlo od 2 do n + 1 pro n posledních opakování každého měření dané sladěné pneumatiky,

n+1

je počet opakování měření pneumatiky (n + 1 = 4 u referenčních laboratoří a n + 1 ≥ 4 u posuzovaných laboratoří),

p

je počet sladěných pneumatik (p ≥ 5).

2.4.   Formáty dat pro použití při výpočtech a pro výsledky

Naměřené hodnoty RRC korigované na průměr bubnu a na teplotu se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

Výpočty se následně provádějí se všemi desetinnými místy; s výjimkou konečných rovnic pro sladění se již dále nezaokrouhluje.

Všechny hodnoty směrodatných odchylek se uvedou na tři desetinná místa.

Všechny hodnoty RRC se uvedou na dvě desetinná místa.

Všechny sladěné koeficienty (A1 l , B1 l , A2 c a B2 c ) se zaokrouhlí a uvedou na čtyři desetinná místa.

3.   Požadavky na referenční laboratoře a stanovení přiřazených hodnot

Přiřazené hodnoty každé sladěné pneumatiky určí síť referenčních laboratoří. Každé dva roky síť posoudí stálost a platnost přiřazených hodnot.

Každá referenční laboratoř zapojená do sítě musí být v souladu s požadavky přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 a musí mít směrodatnou odchylku (σm ):

a)

ne větší než 0,05 N/kN u pneumatik tříd C1 a C2 a

b)

ne větší než 0,05 N/kN u pneumatik třídy C3.

Sady sladěných pneumatik vybrané v souladu s bodem 2.2 měří každá referenční laboratoř sítě podle bodu 2.3.

Přiřazená hodnota každé sladěné pneumatiky je průměrem naměřených hodnot poskytnutých referenčními laboratořemi sítě pro tuto sladěnou pneumatiku.

4.   Postup pro sladění referenční laboratoře s přiřazenými hodnotami

Každá referenční laboratoř (l) provede sladění s každou novou sadou přiřazených hodnot a po každé významné změně zařízení nebo v případě posunu v údajích o sledování kontrolní pneumatiky zařízení.

V rámci sladění se pro všechna jednotlivá data použije technika lineární regrese. Regresní koeficienty A1 l a B1 l se vypočítají takto:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

kde:

RRC

l

je přiřazená hodnota koeficientu valivého odporu,

RRCm,

l

je jednotlivá hodnota koeficientu valivého odporu naměřená referenční laboratoří „l“ (včetně korekcí týkajících se teploty a průměru bubnu).

5.   Požadavky na posuzované laboratoře

Posuzované laboratoře postup sladění opakují u každého zařízení alespoň jednou za dva roky a po každé významné změně zařízení nebo v případě posunu v údajích o sledování kontrolní pneumatiky zařízení.

Společná sada pěti různých pneumatik vybraná v souladu s bodem 2.2 se změří v souladu s bodem 2.3 nejprve v posuzované laboratoři a poté v jedné referenční laboratoři. Na žádost posuzované laboratoře může být testováno více než pět sladěných pneumatik.

Posuzovaná laboratoř poskytne sadu sladěných pneumatik vybrané referenční laboratoři.

Posuzovaná laboratoř (c) musí být v souladu s požadavky přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 a pokud možno musí mít směrodatné odchylky m ):

a)

ne větší než 0,075 N/kN u pneumatik tříd C1 a C2 a

b)

ne větší než 0,06 N/kN u pneumatik třídy C3.

Je-li směrodatná odchylka (σm ) v posuzované laboratoři vyšší než tyto hodnoty po čtyřech měřeních, přičemž poslední tři se použijí pro výpočty, zvýší se počet opakování měření n + 1 u celé série takto:

 

n + 1 = 1 + (σm) 2, zaokrouhleno nahoru na nejbližší vyšší celé číslo,

kde:

 

γ = 0,043 N/kN u pneumatik tříd C1 a C2,

 

γ = 0,035 N/kN u pneumatik třídy C3.

6.   Postup pro sladění posuzované laboratoře

Jedna z referenčních laboratoří (l) sítě vypočítá funkci lineární regrese pro všechna jednotlivá data posuzované laboratoře (c). Regresní koeficienty A2c a B2c se vypočítají takto:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

kde:

RRCm,l

je jednotlivá hodnota koeficientu valivého odporu naměřená referenční laboratoří (l) (včetně korekcí týkajících se teploty a průměru bubnu),

RRCm,c

je jednotlivá hodnota koeficientu valivého odporu naměřená posuzovanou laboratoří (c) (včetně korekcí týkajících se teploty a průměru bubnu)

Je-li koeficient určení R2 nižší než 0,97, posuzovaná laboratoř se nesladí.

Sladěný RRC pneumatik zkoušených v posuzované laboratoři se vypočítá takto:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )


PŘÍLOHA VI

POSTUP OVĚŘOVÁNÍ

Shodnost s tímto nařízením u uvedených tříd palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a vnějšího hluku odvalování, jakož i uvedených hodnot a veškerých dalších informací o výkonnosti na označení pneumatiky, se posuzuje u každého typu pneumatik nebo skupiny pneumatik podle rozhodnutí dodavatele, a to použitím jednoho z těchto postupů:

1)

Nejprve se provede zkouška na jedné pneumatice nebo sadě pneumatik. Splňují-li naměřené hodnoty parametry uvedených tříd nebo shodují-li se s uvedenou hodnotou vnějšího hluku odvalování v rozsahu tolerancí pro ověřování uvedených v tabulce níže, má se za to, že označení pneumatiky je v souladu s tímto nařízením.

Nesplňují-li naměřené hodnoty parametry uvedených tříd nebo neshodují-li se s uvedenou hodnotou vnějšího hluku odvalování v rozsahu tolerancí pro ověřování uvedených v tabulce níže, přezkoušejí se tři další pneumatiky nebo sady pneumatik; průměrná hodnota u nich naměřená se použije pro ověření uvedených informací s přihlédnutím k rozsahu tolerancí pro ověřování uvedených v tabulce níže.

2)

Pokud jsou třídy nebo hodnoty uvedené na označení pneumatiky odvozeny z výsledků zkoušek schválení typu, které byly získány v souladu s nařízením (ES) č. 661/2009 nebo předpisem EHK OSN č. 117, mohou členské státy využít údaje naměřené při zkouškách shodnosti výroby pneumatik provedených podle postupu schválení typu stanoveného nařízením (EU) 2018/858.

Při posuzování údajů naměřených při zkouškách shodnosti výroby se přihlíží k tolerancím pro ověřování uvedeným v tabulce níže.

Měřený parametr

Tolerance pro ověřování

Koeficient valivého odporu (palivová účinnost)

Sladěná naměřená hodnota nesmí být větší než horní mez (nejvyšší RRC) uvedené třídy o více než 0,3 N/kN.

Vnější hluk odvalování

Naměřená hodnota nesmí být větší než uvedená hodnota N o více než 1 dB(A).

Přilnavost za mokra

Naměřená hodnota G(T) nesmí být nižší než dolní mez (nejnižší hodnota G) uvedené třídy.

Přilnavost na sněhu

Naměřená hodnota nesmí být nižší než minimální hodnota indexu přilnavosti na sněhu.

Přilnavost na ledu

Naměřená hodnota nesmí být nižší než minimální hodnota indexu přilnavosti na ledu.


PŘÍLOHA VII

INFORMACE, KTERÉ DODAVATEL ZADÁVÁ DO DATABÁZE VÝROBKŮ

1.   

Informace zadávané do veřejné části databáze výrobků:

a)

obchodní firma nebo ochranná známka, adresa, kontaktní údaje a další právní identifikace dodavatele;

b)

identifikátor typu pneumatiky;

c)

označení pneumatiky v elektronickém formátu;

d)

třída (třídy) a další parametry na označení pneumatiky a

e)

parametry informačního listu výrobku v elektronickém formátu.

2.   

Informace zadávané do části databáze výrobků věnované souladu:

a)

identifikátor typu pneumatiky u všech rovnocenných typů pneumatik, které již byly uvedeny na trh;

b)

obecný popis typu pneumatiky, včetně jejích rozměrů, indexu nosnosti a kategorie rychlosti, dostatečný pro její jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

protokoly o zkoušení, klasifikaci a měření parametrů pneumatik stanovených v příloze I;

d)

případná zvláštní preventivní opatření, která je třeba učinit při montáži, instalaci, údržbě či zkoušení typu pneumatiky;

e)

v relevantních případech naměřené technické parametry typu pneumatiky a

f)

výpočty provedené u měřených technických parametrů.


PŘÍLOHA VIII

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1222/2009

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

-

Čl. 1 odst. 2

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 bod 1

Čl. 3 bod 1

-

Čl. 3 bod 2

Čl. 3 bod 2

Čl. 3 bod 3

-

Čl. 3 bod 4

-

Čl. 3 bod 5

Čl. 3 bod 3

Čl. 3 bod 6

Čl. 3 bod 4

Čl. 3 bod 7

-

Čl. 3 bod 8

Čl. 3 bod 5

Čl. 3 bod 9

-

Čl. 3 bod 10

-

Čl. 3 bod 11

Čl. 3 bod 6

Čl. 3 bod 12

Čl. 3 bod 7

Čl. 3 bod 13

Čl. 3 bod 8

Čl. 3 bod 14

Čl. 3 bod 9

Čl. 3 bod 15

Čl. 3 bod 10

Čl. 3 bod 16

Čl. 3 bod 11

Čl. 3 bod 17

-

Čl. 3 bod 18

Čl. 3 bod 12

Čl. 3 bod 19

Čl. 3 bod 13

Čl. 3 bod 20

-

Čl. 3 bod 21

-

Čl. 3 bod 22

-

Čl. 3 bod 23

-

Čl. 3 bod 24

Článek 4

Článek 4

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 2

-

-

Čl. 4 odst. 2

-

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

-

Čl. 4 odst. 6

-

Čl. 4 odst. 7

-

Čl. 4 odst. 8

-

Čl. 4 odst. 9

-

Čl. 4 odst. 10

-

Článek 5

Čl. 5 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 písm. a)

Čl. 6 odst. 1 písm. a)

Čl. 5 odst. 1 písm. b)

Čl. 6 odst. 1 písm. b)

-

Čl. 6 odst. 2

-

Čl. 6 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 6 odst. 4

Čl. 5 odst. 3

-

-

Čl. 6 odst. 5

-

Čl. 6 odst. 6

-

Čl. 6 odst. 7

Článek 6

Článek 7

-

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Čl. 9 odst. 1

Čl. 11 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 11 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 druhá věta

Čl. 4 odst. 5

Článek 10

Čl. 11 odst. 2

-

Čl. 11 odst. 3

Čl. 11 písm. a)

-

Čl. 11 písm. b)

-

Čl. 11 písm. c)

Čl. 13 odst. 1 písm. b)

Článek 12

Čl. 11 odst. 4

-

Čl. 11 odst. 5

-

Článek 12

-

Článek 13

-

Článek 13. 1

-

Článek 13. 2

-

Článek 13. 3

-

Článek 13. 4

-

Článek 14

Článek 13

-

Článek 14

-

-

Článek 15

Článek 15

-

-

Článek 16

-

Článek 17

Článek 16

Článek 18

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

-

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha VI

Příloha IVa

Příloha V

Příloha V

-

-

Příloha VII

-

Příloha VIII


5.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/32


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/741

ze dne 25. května 2020

o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vodní zdroje Unie jsou stále více zatěžovány, což vede k nedostatku vody a ke zhoršování její kvality. Zejména změna klimatu, nepředvídatelné změny charakteru počasí a sucho významně přispívají k problémům v dostupnosti sladké vody, způsobeným rozvojem měst a zemědělstvím.

(2)

Schopnost Unie reagovat na zvyšující se tlaky na vodní zdroje by mohla být zlepšena rozsáhlejším opětovným využíváním vyčištěné odpadní vody, omezením odběru z útvarů povrchových i podzemních vod, snížením dopadu vypouštění vyčištěné odpadní vody do vodních útvarů a podporou úspor vody díky vícenásobnému používání městských odpadních vod při současném zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (4) zmiňuje opakované využití vody v kombinaci s podporou uplatňování úsporných technologií v průmyslu a postupů zavlažování šetřících vodu jako jedno z doplňujících opatření, které se mohou členské státy rozhodnout využít, aby naplnily cíle uvedené směrnice, tedy dobrý kvalitativní i kvantitativní stav povrchových a podzemních vodních útvarů. Směrnice Rady 91/271/EHS (5) vyžaduje, aby vyčištěné odpadní vody, kdykoli je to vhodné, byly znovu použity.

(3)

Sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2012 nazvané „Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy“ poukazuje na nezbytnost vytvořit na úrovni Unie nástroj pro regulaci norem pro opětovné využívání vody, a tím odstranit překážky bránící širšímu využití tohoto alternativního zásobování vodou, které může přispět k omezení nedostatku vody a snížit zranitelnost systémů pro zásobování vodou.

(4)

Sdělení Komise ze dne 18. července 2007 nazvané „ Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii“ stanoví systém priorit, jenž by členské státy měly zvážit při řešení problematiky nedostatku vody a sucha. Uvádí se v něm, že v oblastech, ve kterých byla zavedena všechna preventivní opatření podle systému priorit v oblasti vody a v nichž poptávka po vodě stále převyšuje dostupné vodní zdroje, může za určitých okolností a při řádném zohlednění aspektu nákladů a přínosů sloužit dodatečná infrastruktura pro zásobování vodou jako alternativní přístup ke zmírňování dopadů velkého sucha.

(5)

V usnesení ze dne 9. října 2008 o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (6) Evropský parlament připomíná, že při hospodaření s vodními zdroji by měl být zvolen přístup orientovaný na poptávku, avšak domnívá se, že Unie by k hospodaření s vodními zdroji měla zaujmout ucelený přístup, který by kombinoval opatření k řízení poptávky, opatření k optimalizaci existujících zdrojů v rámci koloběhu vody a opatření k vytváření nových zdrojů, a že tento přístup musí zahrnovat environmentální, sociální a hospodářské hledisko.

(6)

Ve sdělení ze dne 2. prosince 2015 nazvaném „Uzavření cyklu - akční plán EU pro oběhové hospodářství“ se Komise zavázala učinit řadu opatření na podporu opětovného využívání upravené odpadní vody, včetně přípravy legislativního návrhu o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Komise by měla svůj akční plán aktualizovat a zajistit, aby vodní zdroje zůstaly i nadále prioritní oblastí pro intervence.

(7)

Cílem tohoto nařízení je v náležitých a nákladově efektivních případech usnadnit zavádění opětovného využívání vody, a pro ty členské státy, které si přejí nebo potřebují opětovně využívat vodu, tak vytvořit rámec, který jim to umožní. Opětovné využívání vody představuje pro mnoho členských států slibnou možnost, avšak jen malá část z nich tuto praxi v současnosti provádí a přijala v tomto ohledu vnitrostátní právní předpisy nebo normy. Toto nařízení by mělo být dostatečně flexibilní, aby umožňovalo pokračovat v praxi opětovného využívání vody a zároveň zajistilo, aby tato pravidla mohly uplatňovat další členské státy, pokud se rozhodnou tuto praxi zavést později. Každé rozhodnutí neprovádět opětovné využívání vody by mělo být řádně odůvodněno na základě kritérií stanovených v tomto nařízení a mělo by být pravidelně přezkoumáváno.

(8)

Směrnice 2000/60/ES poskytuje členským státům potřebnou flexibilitu, pokud jde o zahrnutí doplňujících opatření do programů opatření, které přijímají na podporu svého úsilí o dosažení cílů v oblasti kvality vody stanovených v uvedené směrnici. Neuzavřený seznam doplňujících opatření stanovený v části B přílohy VI směrnice 2000/60/ES obsahuje kromě jiného i opatření pro opětovné využití vody. V této souvislosti a v souladu s hierarchií opatření, již by členské státy mohly zvážit při řešení problematiky nedostatku vody a sucha a jež upřednostňuje opatření na úspory vody před politikou stanovování poplatků za vodu a před alternativními řešeními, a při řádném zohlednění aspektu nákladů a přínosů by se minimální požadavky na opětovné využívání vody stanovené v tomto nařízení měly použít vždy, když se vyčištěná odpadní voda z čistíren městských odpadních vod v souladu se směrnicí 91/271/EHS opětovně využije pro zavlažování v zemědělství.

(9)

Má se za to, že opětovné využití řádně vyčištěné odpadní vody, například z čistíren městských odpadních vod, má menší dopad na životní prostředí než jiné metody alternativního zásobování vodou, jako je převádění vod nebo odsolování. V Unii však k takovému opětovnému využívání vody, jež by mohlo snížit plýtvání vodou a vodu šetřit, dochází pouze v omezené míře. To je zřejmě zčásti způsobeno značnými náklady, které je třeba vynaložit na systémy opětovného využívání odpadní vody a absencí společných environmentálních a zdravotních norem Unie pro opětovné využívání vody a, zejména u zemědělských produktů, možnými riziky pro zdraví a životní prostředí a možnými překážkami, které by bránily volnému pohybu těchto produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou.

(10)

Zdravotní normy týkající se hygieny potravin ze zemědělských produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou mohou být zavedeny pouze tehdy, pokud se požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody určené pro zavlažování v zemědělství nebudou v členských státech významně lišit. Harmonizace požadavků by měla přispět k účinnému fungování vnitřního trhu v souvislosti s těmito produkty. Proto je vhodné zavést minimální úroveň harmonizace stanovením minimálních požadavků na kvalitu vody a monitorování. Tyto minimální požadavky by měly sestávat z minimálních parametrů na recyklovanou odpadní vodu, které by měly vycházet z technických zpráv Společného výzkumného střediska Komise a měly by odrážet mezinárodní normy v oblasti opětovného využívání vody, a z dalších přísnějších nebo dodatečných požadavků na kvalitu, které v případě potřeby stanoví příslušné orgány společně s případnými preventivními opatřeními.

(11)

Opětovné využívání vody pro zavlažování v zemědělství může přispět také k podpoře oběhového hospodářství, a to opětovným získáním živin z recyklované odpadní vody a jejich použitím na plodiny prostřednictvím hnojivé závlahy. Opětovné využívání vody by tak potenciálně mohlo omezit nutnost dodatečného používání minerálních hnojiv. Koncoví uživatelé by měli být informováni o obsahu živin v recyklované odpadní vodě.

(12)

Opětovné využívání vody by mohlo přispět ke zpětnému získávání živin obsažených vyčištěné městské odpadní vodě a používání recyklované vody pro zavlažování v zemědělství nebo v lesnictví by mohlo být způsobem, jak vracet živiny, například dusík, fosfor a draslík, do přírodních biochemických cyklů.

(13)

Bylo zjištěno, že důvodem nízké míry opětovného využívání vody v Unii je mimo jiné velký objem investic potřebný pro modernizaci čistíren městských odpadních vod a nedostatek finančních pobídek pro opětovné využívání vody v zemědělství. Tyto problémy by mohly být řešeny podporou inovativních režimů a hospodářských pobídek náležitě zohledňujících náklady a socioekonomické a environmentální přínosy spojené s opětovným využíváním vody.

(14)

Plnění minimálních požadavků na opětovné využívání vody by mělo být v souladu s vodní politikou Unie a mělo by přispívat k dosahování cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, zejména cíle 6, aby byla zajištěna dostupnost vody, udržitelné vodohospodářství a dostupnost sanitačních zařízení pro všechny a aby se podstatně zvýšila recyklace vody a bezpečné opětovné využívání vody na celém světě s cílem přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje OSN č. 12, který se týká udržitelné spotřeby a výroby. Dále by toto nařízení mělo usilovat o zajištění uplatňování článku 37 Listiny základních práv Evropské unie o ochraně životního prostředí.

(15)

V některých případech provozovatelé zařízení pro recyklaci odpadních vod nadále přepravují a uchovávají recyklovanou odpadní vodu i za výstupem ze zařízení pro recyklaci odpadních vod předtím, než ji dodají dalším subjektům v řetězci, například provozovateli distribuční soustavy recyklované odpadní vody, provozovateli zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody nebo koncovému uživateli. Je třeba vymezit místo dodržování hodnot, aby se objasnilo, kde končí odpovědnost provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod a kde začíná odpovědnost dalšího subjektu v řetězci.

(16)

Řízení rizik by mělo sestávat z určení a aktivního řízení rizik a mělo by zahrnovat koncepci výroby recyklované odpadní vody v určité kvalitě požadované pro konkrétní použití. Posouzení rizik by mělo vycházet z hlavních prvků řízení rizik a mělo by určovat všechny dodatečné požadavky na kvalitu vody potřebné pro zajištění dostatečné ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat. Za tímto účelem by měly plány řízení rizik pro opětovné využívání vody zajistit, že bude recyklovaná odpadní voda používána a spravována bezpečně a že nebude ohroženo životní prostředí ani zdraví lidí či zvířat. Při vypracovávání těchto plánů řízení rizik by mohly být využity stávající mezinárodní pokyny či normy, jako jsou pokyny ISO 20426:2018 pro posuzování a řízení zdravotních rizik opětovného využívání užitkové vody, pokyny ISO 16075:2015 pro používání vyčištěné odpadní vody na zavlažovací projekty či pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO).

(17)

Požadavky na kvalitu vody určené k lidské spotřebě jsou stanoveny ve směrnici Rady (EU) 98/83/ES (7). Členské státy by měly přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby opětovné využívání vody nevedlo ke zhoršení kvality vody určené k lidské spotřebě. Z tohoto důvodu by plán řízení rizik pro opětovné využívání vody měl věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních útvarů využívaných pro odběr vody určené k lidské spotřebě nebo příslušným ochranným pásmům.

(18)

Spolupráce a interakce mezi různými zúčastněnými subjekty v rámci procesu recyklace odpadní vody by měla být nezbytnou podmínkou pro zavedení postupů recyklace podle požadavků pro konkrétní způsoby využití a pro umožnění plánování dodávek recyklované odpadní vody podle poptávky ze strany koncových uživatelů.

(19)

Aby bylo možné účinně chránit životní prostředí a zdraví lidí a zvířat, měli by být za kvalitu recyklované odpadní vody v místě dodržování hodnot primárně odpovědni provozovatelé zařízení pro recyklaci odpadních vod. Za účelem plnění minimálních požadavků stanovených podle tohoto nařízení a všech dalších podmínek stanovených příslušným orgánem by měli provozovatelé zařízení pro recyklaci odpadních vod monitorovat kvalitu recyklované odpadní vody. Proto je vhodné stanovit minimální požadavky na monitorování, sestávající z frekvence průběžného monitorování a lhůt a výkonnostních cílů pro validační monitorování. Některé požadavky na průběžné monitorování jsou stanoveny ve směrnici 91/271/EHS.

(20)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na recyklovanou odpadní vodu, která se získává z odpadní vody shromážděné ve stokových soustavách, jež byla vyčištěna v čistírnách městských odpadních vod v souladu se směrnicí 91/271/EHS a projde dalším čištěním buď v čistírně městských odpadních vod, nebo v zařízení pro recyklaci odpadních vod, aby splňovala parametry uvedené v příloze I tohoto nařízení. Stokovou soustavou nemusí být podle směrnice 91/271/EHS vybaveny aglomerace s populačním ekvivalentem nižším než 2 000 PE. Městské odpadní vody z aglomerací s populačním ekvivalentem nižším než 2 000 PE odváděné stokovými soustavami by však měly být před vypuštěním do sladkých vod nebo do ústí řek náležitě vyčištěny v souladu se směrnicí 91/271/EHS. Odpadní vody z aglomerací s populačním ekvivalentem nižším než 2 000 PE by v této souvislosti měly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, pouze pokud jsou odváděny stokovou soustavou a čištěny v čistírně městských odpadních vod. Podobně by se toto nařízení nemělo týkat biologicky odbouratelných průmyslových odpadních vod z provozů spadajících do průmyslových odvětví uvedených v příloze III směrnice 91/271/EHS, ledaže jsou odpadní vody z těchto provozů odváděny stokovou soustavou a podléhají čištění v čistírně městských odpadních vod.

(21)

Opětovné využívání vyčištěné městské odpadní vody pro zavlažování v zemědělství je opatřením tržní povahy založeným na poptávce a potřebách zemědělského odvětví, zejména v některých členských státech, jež čelí nedostatku vodních zdrojů. Provozovatelé zařízení pro recyklaci odpadních vod a koncoví uživatelé by měli spolupracovat, aby se zajistilo, že recyklovaná odpadní voda vyprodukovaná v souladu s minimálními požadavky na kvalitu vody stanovenými tímto nařízením splňuje potřeby koncových uživatelů s ohledem na kategorie plodin. Pokud třídy kvality vody vyprodukované provozovateli zařízení pro recyklaci odpadních vod nejsou slučitelné s kategorií plodin a metodou zavlažování, která se v obsluhované oblasti již používá, jako například v systému kolektivních dodávek, mohlo by být možné splnit požadavky na kvalitu vody tak, že se v následující fázi použije několik možností úpravy vody buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími možnostmi bez úpravy recyklované vody, v souladu s multibariérovým přístupem.

(22)

K zajištění optimálního opětovného využívání zdrojů městských odpadních vod by měli být koncoví uživatelé vyškoleni, aby bylo zajištěno, že používají vhodnou třídu kvality recyklované odpadní vody. Není-li konečné využití určitého druhu plodiny předem známo nebo má-li určitý druh plodiny více způsobů konečného využití, měla by být použita recyklovaná odpadní voda nejvyšší třídy kvality, pokud nejsou použity vhodné bariéry, které umožní dosažení požadované kvality vody.

(23)

Je nezbytné zajistit, aby bylo používání recyklované odpadní vody bezpečné, čímž se podpoří opětovné využívání vody na úrovni Unie a zvýší důvěra veřejnosti v opětovně využívanou vodu. Produkce a dodávka recyklované odpadní vody pro zavlažování v zemědělství by proto měla být dovolena pouze na základě povolení vydaného příslušnými orgány členských států. Aby byl zajištěn harmonizovaný přístup na úrovni Unie, vysledovatelnost recyklovaných odpadních vod a transparentnost, měla by být hlavní pravidla pro toto povolení stanovena na úrovni Unie. Podrobnosti postupů pro vydávání povolení, například pokud jde o určení příslušných orgánů a lhůty, by však měly určovat členské státy. Členské státy by měly mít možnost používat stávající postupy pro vydávání povolení, které by měly být upraveny tak, aby zohledňovaly požadavky zavedené tímto nařízením. Členské státy by měly zajistit, aby při určování stran odpovědných za vypracování plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody a orgánu příslušného pro vydávání povolení pro produkci a dodávku recyklované odpadní vody nedošlo ke střetu zájmů.

(24)

Pokud je nezbytný jak provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody, tak i provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody, mělo by být možné požadovat, aby oba tito provozovatelé měli povolení. Jsou-li splněny všechny požadavky pro povolení, měl by příslušný orgán v členském státě vydat povolení obsahující všechny nezbytné podmínky a opatření, které jsou stanoveny v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody.

(25)

Pro účely tohoto nařízení by mělo být možné, aby činnosti spojené s úpravou a s čištěním městské odpadní vody mohly být fyzicky prováděny ve stejném místě pomocí jediného zařízení nebo několika samostatných zařízení. Navíc by mělo být možné, aby byl stejný subjekt jak provozovatelem zařízení na čištění vody, tak i provozovatelem zařízení pro recyklaci odpadních vod.

(26)

Příslušné orgány by měly ověřovat soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v příslušném povolení. V případě zjištění nesouladu by měly tyto orgány požadovat, aby odpovědné strany přijaly nezbytná opatření pro zajištění toho, že recyklovaná odpadní voda je v souladu s těmito podmínkami. Dodávka recyklované odpadní vody by měla být pozastavena, pokud by nesoulad představoval významné riziko pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí či zvířat.

(27)

Záměrem tohoto nařízení je doplňovat požadavky jiných právních předpisů Unie, zejména pokud jde o možná rizika pro zdraví a životní prostředí.Aby byl zajištěn ucelený přístup k řešení možných rizik pro životní prostředí a zdraví lidí a zvířat, měli by provozovatelé zařízení pro recyklaci odpadních vod a příslušné orgány brát v úvahu požadavky stanovené v jiných relevantních právních předpisech Unie, zejména ve směrnicích Rady 86/278/EHS (8) a 91/676/EHS (9), směrnicích 91/271/EHS, 98/83/ES a 2000/60/ES, nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (10), (ES) č. 852/2004 (11), (ES) č. 183/2005 (12), (ES) č. 396/2005 (13) a (ES) č. 1069/2009 (14), směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES (15), 2006/118/ES (16), 2008/105/ES (17) a 2011/92/EU (18) a nařízeních Komise (ES) č. 2073/2005 (19), (ES) č. 1881/2006 (20) a (EU) č. 142/2011 (21).

(28)

Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví obecná pravidla pro provozovatele potravinářských podniků a vztahuje se na výrobu, zpracování a distribuci potravin určených k lidské spotřebě a na jejich uvádění na trh. Uvedené nařízení se zabývá hygienickou jakostí potravin a jednou z jeho hlavních zásad je, že primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel potravinářského podniku. Uvedené nařízení rovněž doplňují podrobné pokyny. Obzvláště důležité je v tomto ohledu oznámení Komise o pokynech pro řešení mikrobiologických rizik u čerstvého ovoce a zeleniny v prvovýrobě prostřednictvím správné hygieny. Minimální požadavky na recyklovanou odpadní vodu stanovené v tomto nařízení nebrání tomu, aby provozovatelé potravinářských podniků získali požadovanou kvalitu vody za účelem dodržení nařízení (ES) č. 852/2004 tím, že v následující fázi použijí několik možností úpravy vody buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími možnostmi bez úpravy.

(29)

Recyklace a opětovné využívání vyčištěné odpadní vody má obrovský potenciál. Za účelem podpory a prosazování opětovného využívání vody by uvedení konkrétních způsobů použití v rámci tohoto nařízení nemělo členským státům bránit v tom, aby umožnily použití recyklované odpadní vody pro další účely, včetně průmyslových a environmentálních účelů a účelů veřejných služeb, je-li to považováno za nezbytné v souladu s vnitrostátními podmínkami a potřebami, pokud je zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat.

(30)

Příslušné orgány by měly spolupracovat s dalšími relevantními orgány a vyměňovat si s nimi informace, aby byl zajištěn soulad s příslušnými unijními a vnitrostátními požadavky.

(31)

Aby se zvýšila důvěra v opětovné využívání vody, je třeba poskytnout veřejnosti informace. Poskytnutí jasných, komplexních a aktualizovaných informací o opětovném využívání vody by umožnilo větší transparentnost a vysledovatelnost a mohlo by také být zvláště užitečné pro další relevantní orgány, jichž se zvláštní způsoby opětovného využití vody týkají. Za účelem podpory opětovného využívání vody a s cílem informovat zúčastněné subjekty o přínosech opětovného využívání vody, a podpořit tak jeho akceptaci, by měly členské státy zajistit, aby byly vypracovány informační a osvětové kampaně přizpůsobené rozsahu opětovného využívání vody.

(32)

Vzdělávání a odborná příprava koncových uživatelů má klíčový význam, neboť je součástí zavádění a průběžného provádění preventivních opatření. V plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody by měla být zohledněna specifická preventivní opatření týkající se expozice člověka, například používání osobních ochranných prostředků, mytí rukou a osobní hygiena.

(33)

Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES (22) je zaručit právo na přístup k informacím o životním prostředí v členských státech v souladu s Úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (23) (Aarhuská úmluva). Směrnice 2003/4/ES stanoví rozsáhlé povinnosti, které se týkají zpřístupňování informací o životním prostředí na vyžádání i aktivního šíření těchto informací. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (24) se týká sdílení prostorových informací, včetně datových souborů o různých environmentálních tématech. Je důležité, aby ustanovení tohoto nařízení týkající se přístupu k informacím a ujednání o sdílení údajů doplňovala uvedené směrnice a nevytvářela zvláštní právní režim. Proto by ustanoveními tohoto nařízení o informování veřejnosti a o informacích o sledování jeho provádění neměly být dotčeny směrnice 2003/4/ES a 2007/2/ES.

(34)

Údaje poskytované členskými státy mají zásadní význam pro to, aby Komise mohla sledovat a posuzovat toto nařízení s ohledem na cíle, jež sleduje.

(35)

Podle bodu 22 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalování tvorby právních předpisů (25), by měla Komise provést hodnocení tohoto nařízení. Hodnocení by mělo vycházet z pěti kritérií účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty pro Unii a mělo by poskytovat východisko pro posuzování dopadu možných dalších opatření. Hodnocení by mělo zohlednit vědecký pokrok, zejména pokud jde o možný dopad látek, které nově vzbuzují obavy.

(36)

Minimální požadavky na bezpečné opětovné využívání vyčištěné městské odpadní vody odrážejí dostupné vědecké poznatky a mezinárodně uznané normy a postupy v oblasti opětovného využívání vody a zajišťují, že lze tuto vodu bezpečně využívat pro zavlažování v zemědělství, čímž je zajištěna vysoká míra ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat. S ohledem na výsledky hodnocení tohoto nařízení, nebo vyžaduje-li to nový vědecký vývoj a technický pokrok, by Komise měla být oprávněna posoudit, zda je potřeba minimální požadavky uvedené v oddíle 2 přílohy I přezkoumat, a případně by měla předložit legislativní návrh na změnu tohoto nařízení.

(37)

Za účelem přizpůsobení hlavních prvků řízení rizik technickému a vědeckému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny hlavních prvků řízení rizik stanovených tímto nařízením. Dále, za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat, by měla být Komise oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se doplňují hlavní prvky řízení rizik stanovené tímto nařízením tím, že stanoví technické specifikace. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(38)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijímání podrobných pravidel týkajících se formátu a prezentace informací týkajících se sledování provádění tohoto nařízení, jež mají členské státy poskytovat, a dále formátu a prezentace celounijního přehledu sestavovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (26).

(39)

Cílem tohoto nařízení je mimo jiné chránit životní prostředí a zdraví lidí a zvířat. Jak Soudní dvůr opakovaně rozhodl, bylo by neslučitelné se závaznou povahou, kterou čl. 288 třetí pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie přiznává směrnici, kdyby byla v zásadě vyloučena možnost dotčených osob dovolávat se povinnosti, kterou směrnice ukládá. Totéž platí rovněž pro nařízení, jehož cílem je zaručit, aby byla recyklovaná odpadní voda bezpečná pro zavlažování v zemědělství.

(40)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(41)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(42)

Je nezbytné poskytnout členským státům dostatečnou dobu na vytvoření administrativní infrastruktury potřebné pro uplatňování tohoto nařízení a provozovatelům na přípravu na uplatňování nových pravidel.

(43)

V zájmu rozvoje a podpory opětovného využívání řádně vyčištěné odpadní vody v co možná nejvyšší míře a s cílem dosáhnout významného zlepšení, pokud jde o spolehlivost řádně vyčištěné odpadní vody a funkční metody jejího využívání, by měla Unie podporovat výzkum a vývoj v této oblasti prostřednictvím programu Horizont Evropa.

(44)

Toto nařízení si klade za cíl podnítit udržitelné využívání vody. V zájmu dosažení tohoto cíle by měla Komise usilovat o využívání programů Unie, včetně programu LIFE, na podporu místních iniciativ, jež se týkají opětovného využívání řádně vyčištěné odpadní vody,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a účel

1.   Toto nařízení stanoví minimální požadavky na kvalitu vody a monitorování a obsahuje ustanovení týkající se řízení rizik, pokud jde o bezpečné používání recyklované odpadní vody v rámci integrovaného hospodaření s vodou.

2.   Účelem tohoto nařízení je zaručit, aby byla recyklovaná odpadní voda bezpečná pro účely zavlažování v zemědělství, a zajistit tak vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat, podporovat oběhové hospodářství a přizpůsobování se změně klimatu a přispívat k cílům směrnice 2000/60/ES tím, že bude koordinovaným způsobem řešit nedostatek vody a z toho plynoucí tlak na vodní zdroje v celé Unii, a přispívat tak rovněž k účinnému fungování vnitřního trhu.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se použije, kdykoliv se vyčištěná městská odpadní voda opětovně využívá v souladu s čl. 12 odst. 1 směrnice 91/271/EHS pro účely zavlažování v zemědělství, jak je uvedeno v oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení.

2.   Členský stát může rozhodnout, že v jedné nebo více oblastech povodí nebo jejich částech není vhodné opětovně využívat vodu pro účely zavlažování v zemědělství, přičemž zohlední tato kritéria:

a)

zeměpisné a klimatické podmínky oblasti nebo jejích částí;

b)

vlivy na jiné vodní zdroje a jejich stav, včetně kvantitativního stavu podzemních vodních útvarů, jak je uvedeno ve směrnici 2000/60/ES;

c)

vlivy na útvary povrchových vod, do nichž jsou vypouštěny vyčištěné městské odpadní vody, a stav těchto útvarů;

d)

náklady recyklované odpadní vody a dalších vodních zdrojů z hlediska životního prostředí a přírodních zdrojů.

Rozhodnutí podle prvního pododstavce musí být řádně odůvodněno na základě kritérií obsažených v uvedeném pododstavci a předloženo Komisi. V případě potřeby musí být toto rozhodnutí přezkoumáno, zejména s přihlédnutím k prognózám v oblasti změny klimatu a vnitrostátním strategiím pro přizpůsobení se změně klimatu, a alespoň každých šest let s přihlédnutím k plánům povodí sestaveným podle směrnice 2000/60/ES.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou být výzkumné nebo pilotní projekty spojené se zařízeními pro recyklaci odpadních vod vyňaty z tohoto nařízení, pokud příslušný orgán stanoví, že jsou splněna tato kritéria:

a)

výzkumný nebo pilotní projekt nebude prováděn ve vodním útvaru využívaném pro odběr vody určené k lidské spotřebě nebo v příslušném ochranném pásmu určeném podle směrnice 2000/60/ES;

b)

výzkumný nebo pilotní projekt bude náležitě sledován.

Platnost výjimky podle tohoto odstavce nesmí přesáhnout dobu pěti let.

Plodiny, které vzejdou z výzkumného nebo pilotního projektu vyňatého podle tohoto odstavce, nesmí být uvedeny na trh.

4.   Toto nařízení se použije, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 852/2004, a nebrání tomu, aby provozovatelé potravinářských podniků získali požadovanou kvalitu vody za účelem dosažení souladu s uvedeným nařízením tím, že v následující fázi použijí několik možností úpravy vody buď samostatně, nebo v kombinaci s možnostmi bez úpravy, nebo aby pro zavlažování v zemědělství využívali alternativní vodní zdroje.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„příslušným orgánem “ orgán nebo subjekt určený členským státem, který plní povinnosti podle tohoto nařízení týkající se vydávání povolení pro produkci nebo dodávku recyklované odpadní vody, výjimek pro výzkumné nebo pilotní projekty a kontrol souladu;

2)

„koncovým uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, ať se jedná o veřejný či soukromý subjekt, která využívá recyklovanou odpadní vodu pro zavlažování v zemědělství;

3)

„městskými odpadními vodami“ městské odpadní vody ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 91/271/EHS;

4)

„recyklovanými odpadními vodami“ městské odpadní vody, které byly vyčištěny v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 91/271/EHS a které pocházejí z dalšího čištění v zařízení pro recyklaci odpadních vod v souladu s oddílem 2 přílohy I tohoto nařízení;

5)

„zařízením pro recyklaci odpadních vod“ čistírna městských odpadních vod nebo jiné zařízení, které dále čistí městskou odpadní vodu, jež je v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 91/271/EHS za účelem produkce vody, která je vhodná pro využití uvedené v oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení;

6)

„provozovatelem zařízení pro recyklaci odpadních vod“ fyzická nebo právnická osoba zastupující veřejný či soukromý subjekt, která provozuje nebo řídí zařízení pro recyklaci odpadních vod;

7)

„nebezpečím“ biologické, chemické, fyzikální nebo radiologické činitele, které mohou být škodlivé pro lidi, zvířata, plodiny nebo rostliny, jiné suchozemské organismy, vodní organismy, půdu nebo životní prostředí obecně;

8)

„rizikem“ pravděpodobnost, že zjištěná nebezpečí způsobí v uvedeném časovém rámci újmu, včetně závažnosti důsledků;

9)

„řízením rizik“ systematické řízení, které soustavně zaručuje bezpečné opětovné využívání vody za specifických podmínek;

10)

„preventivním opatřením“ vhodné opatření nebo vhodná činnost, které mohou zabránit riziku pro zdraví či životní prostředí nebo jej vyloučit, nebo které mohou toto riziko snížit na přijatelnou úroveň;

11)

„místem dodržování hodnot“ místo, v němž provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod dodává recyklovanou odpadní vodu dalšímu subjektu v řetězci;

12)

„bariérou“ jakýkoli prostředek, včetně fyzických či procesních kroků nebo podmínek použití, který snižuje riziko infekce lidí, nebo předchází jeho vzniku, tím, že zabraňuje kontaktu recyklované odpadní vody s produkty určenými ke konzumaci a s osobami, které jsou jí přímo vystaveny, nebo jiný prostředek, který například snižuje koncentraci mikroorganismů v recyklované odpadní vodě nebo brání jejich přežití na produktech určených ke konzumaci;

13)

„povolením“ písemný souhlas příslušného orgánu s produkcí nebo dodávkou recyklované odpadní vody pro účely zavlažování v zemědělství vydaný v souladu s tímto nařízením;

14)

„odpovědnou stranou“ strana vykonávající úlohu nebo činnost v rámci systému pro opětovné využívání vody, včetně provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod, provozovatele čistírny městských odpadních vod, pokud se liší od provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod, příslušného orgánu jiného než určeného příslušného orgánu, provozovatele distribuční soustavy recyklované odpadní vody nebo provozovatele zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody;

15)

„systémem pro opětovné využívání vody“ infrastruktura a další technické prvky nezbytné pro produkci, dodávku a využívání recyklované odpadní vody; zahrnuje všechny prvky od vtoku do čistírny městských odpadních vod až po místo, kde je recyklovaná odpadní voda použita k zavlažování v zemědělství, včetně infrastruktury pro distribuci a uchovávání.

Článek 4

Povinnosti provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod a povinnosti týkající se kvality recyklované odpadní vody

1.   Provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod zajistí, aby recyklovaná odpadní voda určená pro zavlažování v zemědělství podle oddílu 1 přílohy I byla v místě dodržování hodnot v souladu s:

a)

minimálními požadavky na kvalitu vody stanoveným v oddílu 2 přílohy I;

b)

všemi dalšími podmínkami stanovenými příslušným orgánem v příslušném povolení podle čl. 6 odst. 3 písm. c) a d), pokud jde o kvalitu vody.

Za místem dodržování hodnot již provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod není za kvalitu vody odpovědný.

2.   K zajištění souladu s požadavky podle odstavce 1 provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod monitoruje kvalitu vody v souladu s:

a)

oddílem 2 přílohy I;

b)

všemi dalšími podmínkami stanovenými příslušným orgánem v příslušném povolení podle čl. 6 odst. 3 písm. c) a d), pokud jde o monitorování.

Článek 5

Řízení rizik

1.   Pro účely produkce, dodávky a využívání recyklované odpadní vody příslušný orgán zajistí, aby byl zaveden plán řízení rizik pro opětovné využívání vody.

Plán řízení rizik pro opětovné využívání vody se může vztahovat na jeden nebo více systémů pro opětovné využívání vody.

2.   Plán řízení rizik pro opětovné využívání vody vypracuje provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod, případně další odpovědné strany a koncoví uživatelé. Odpovědné strany při vypracovávání plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody konzultují podle potřeby všechny další relevantní odpovědné strany a koncové uživatele.

3.   Plán řízení rizik pro opětovné využívání vody vychází ze všech hlavních prvků řízení rizik uvedených v příloze II. Tento plán určuje povinnosti provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod a dalších odpovědných stran v oblasti řízení rizik

4.   Plán řízení rizik pro opětovné využívání vody zejména:

a)

stanoví veškeré nezbytné požadavky na provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod nad rámec požadavků uvedených v příloze I v souladu s písmenem B) přílohy II s cílem dále zmírňovat veškerá rizika před místem dodržování hodnot;

b)

určí nebezpečí, rizika a příslušná preventivní nebo možná nápravná opatření v souladu s písmenem C) přílohy II;

c)

určí doplňující bariéry v rámci systému pro opětovné využívání vody a stanoví dodatečné požadavky, jejichž splnění je nezbytné za místem dodržování hodnot pro zajištění bezpečnosti systému pro opětovné využívání vody, případně včetně dalších podmínek souvisejících s distribucí, uchováváním a využíváním, a určí strany odpovědné za plnění těchto požadavků.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 13 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění toto nařízení za účelem přizpůsobení hlavních prvků řízení rizik uvedených v příloze II technickému a vědeckému pokroku.

Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 13 akty v přenesené pravomoci, kterými se doplňuje toto nařízení za účelem stanovení technických specifikací hlavních prvků řízení rizik uvedených v příloze II.

Článek 6

Povinnosti týkající se povolení pro recyklovanou odpadní vodu

1.   Produkce a dodávka recyklované odpadní vody určené pro zavlažování v zemědělství podle oddílu 1 přílohy I podléhá povolení.

2.   Odpovědné strany v rámci systému pro opětovné využívání vody včetně koncových uživatelů podají tam, kde je to relevantní podle vnitrostátního práva, žádost o vydání povolení nebo o změnu stávajícího povolení příslušnému orgánu členského státu, v němž je zařízení pro recyklaci odpadních vod provozováno nebo jej zamýšlí provozovat.

3.   Povolení stanoví povinnosti provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod a v příslušných případech všech dalších odpovědných stran. Povolení vychází z plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody a upřesňuje mimo jiné:

a)

třídu nebo třídy kvality recyklované odpadní vody a zemědělské využití recyklované odpadní vody v souladu s přílohou I, pro něž je vydáno povolení, místo využívání, zařízení pro recyklaci odpadních vod a odhadovaný roční objem recyklované odpadní vody, jenž má být vyprodukován;

b)

podmínky v souvislosti s minimálními požadavky na kvalitu vody a monitorování stanovené v oddílu 2 přílohy I;

c)

veškeré podmínky v souvislosti s dodatečnými požadavky na provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod stanovenými v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody;

d)

veškeré další podmínky potřebné ke zmírnění všech nepřijatelných rizik pro životní prostředí a pro zdraví lidí a zvířat za účelem dosažení přijatelné úrovně těchto rizik;

e)

dobu platnosti povolení;

f)

místo dodržování hodnot.

4.   Pro účely posouzení žádosti příslušný orgán konzultuje jiné příslušné orgány, zejména vodohospodářské a zdravotnické orgány, pokud jsou odlišné od příslušného orgánu, a jakoukoli jinou stranu, kterou příslušný orgán považuje za relevantní, a vyměňuje si s nimi důležité informace.

5.   Příslušný orgán neprodleně rozhodne o vydání povolení. Pokud příslušný orgán potřebuje vzhledem ke složitosti žádosti k rozhodnutí o vydání povolení více než 12 měsíců od obdržení úplné žádosti, sdělí žadateli předpokládané datum tohoto rozhodnutí.

6.   Povolení se pravidelně přezkoumává a v případě potřeby se aktualizuje alespoň v těchto případech:

a)

došlo k podstatné změně kapacity;

b)

vybavení bylo modernizováno;

c)

bylo přidáno nové vybavení nebo procesy; nebo

d)

došlo ke změně klimatických nebo jiných podmínek, které významně ovlivňují ekologický stav útvarů povrchových vod.

7.   Členské státy mohou vyžadovat, aby uchovávání, distribuce a využívání recyklované odpadní vody podléhaly zvláštnímu povolení, na jehož základě se uplatní dodatečné požadavky a další bariéry určené v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody uvedené v čl. 5 odst. 4.

Článek 7

Kontrola souladu

1.   Příslušný orgán ověřuje, zda jsou splňovány podmínky stanovené v povolení. Kontrola souladu se provádí:

a)

prostřednictvím kontrol na místě;

b)

monitorováním údajů získaných zejména na základě tohoto nařízení;

c)

jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

2.   Pokud podmínky stanovené v povolení nejsou splněny, příslušný orgán vyzve provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod a v příslušných případech další odpovědné strany, aby přijali veškerá opatření nezbytná k bezodkladnému obnovení souladu a okamžitě o nich informovali dotčené koncové uživatele.

3.   Pokud neplnění podmínek stanovených v povolení představuje významné riziko pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí či zvířat, provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod nebo jakákoli jiná odpovědná strana okamžitě pozastaví dodávky recyklované odpadní vody, dokud příslušný orgán nerozhodne postupem vymezeným v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody o tom, že jsou podmínky opětovně splňovány v souladu s oddílem 2 písm. a) přílohy I.

4.   Dojde-li k havárii ovlivňující plnění podmínek stanovených v povolení, provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod nebo jakákoli jiná odpovědná strana okamžitě informuje příslušný orgán a jiné strany, které by mohly být dotčeny, a sdělí příslušnému orgánu informace potřebné pro posouzení dopadů této havárie.

5.   Příslušný orgán pravidelně ověřuje, zda odpovědné strany provádějí opatření a plní úkoly stanovené v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody.

Článek 8

Spolupráce mezi členskými státy

1.   Pokud je opětovné využívání vody přeshraničního významu, členské státy určí kontaktní místo pro účely spolupráce s kontaktními místy a příslušnými orgány jiných členských států, nebo využijí stávající struktury vyplývající z mezinárodních dohod.

Úkolem kontaktních míst nebo stávajících struktur je:

a)

přijímat a předávat žádosti o pomoc;

b)

poskytovat na požádání pomoc a

c)

koordinovat komunikaci mezi příslušnými orgány.

Před tím, než je povolení vydáno, si příslušné orgány vymění informace o podmínkách stanovených v čl. 6 odst. 3 s kontaktním místem v členském státě, v němž má být recyklovaná odpadní voda využívána.

2.   Členské státy reagují na žádosti o pomoc bez zbytečného prodlení.

Článek 9

Informování a osvěta

Úspory vodních zdrojů vzniklé díky opětovnému využívání vody jsou tématem všeobecných osvětových kampaní v těch členských státech, ve kterých se recyklovaná odpadní voda využívá pro zavlažování v zemědělství. Tyto kampaně mohou zahrnovat propagaci výhod bezpečného opětovného využívání vody.

Tyto členské státy mohou rovněž zavést informační kampaně pro koncové uživatele s cílem zajistit optimální a bezpečné využívání recyklovaných odpadních vod, a zajistit tak vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat.

Členské státy mohou tyto informační a osvětové kampaně přizpůsobit míře opětovného využívání vody.

Článek 10

Informování veřejnosti

1.   Aniž jsou dotčeny směrnice 2003/4/ES a 2007/2/ES, zajistí členské státy, v nichž je recyklovaná odpadní voda využívána pro zavlažování v zemědělství, jak je uvedeno v oddíle 1 přílohy I tohoto nařízení, aby byly veřejnosti on-line nebo jiným způsobem zpřístupněny adekvátní a aktuální informace o opětovném využívání vody. Tyto informace zahrnují:

a)

množství a kvalitu recyklované odpadní vody dodané podle tohoto nařízení;

b)

procento recyklované odpadní vody v členském státu dodané podle tohoto nařízení v porovnání s celkovým množstvím vyčištěné městské odpadní vody, jsou-li takové údaje k dispozici;

c)

povolení vydaná nebo pozměněná v souladu s tímto nařízením, včetně podmínek stanovených příslušnými orgány podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení;

d)

výsledky veškerých kontrol souladu provedených podle čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení;

e)

kontaktní místa určená podle čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení.

2.   Informace podle odstavce 1 se aktualizují každé dva roky.

3.   Členské státy zajistí, aby každé rozhodnutí učiněné podle čl. 2 odst. 2 bylo zpřístupněno veřejnosti on-line nebo jiným způsobem.

Článek 11

Informace týkající se sledování provádění tohoto nařízení

1.   Aniž jsou dotčeny směrnice 2003/4/ES a 2007/2/ES, členské státy, v nichž je recyklovaná odpadní voda využívána pro zavlažování v zemědělství, jak je uvedeno v oddíle 1 přílohy I tohoto nařízení, s pomocí Evropské agentury pro životní prostředí:

a)

sestaví a zveřejní do 26. června 2026 a poté každých šest let aktualizují soubor údajů obsahující informace o výsledcích kontrol souladu provedených podle čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení a další informace, jež mají být zpřístupněny veřejnosti on-line nebo jiným způsobem podle článku 10 tohoto nařízení;

b)

sestaví, zveřejní a poté každý rok aktualizují soubor údajů obsahující informace o případech neplnění podmínek stanovených v povolení, které byly shromážděny podle čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení, a informace o opatřeních přijatých podle čl. 7 odst. 2 a 3 tohoto nařízení.

2.   Členské státy zajistí, aby měly Komise, Evropská agentura pro životní prostředí a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí přístup k souborům údajů uvedeným v odstavci 1.

3.   Na základě souborů údajů uvedených v odstavci 1 Evropská agentura pro životní prostředí po konzultaci s členskými státy sestaví, zveřejní a pravidelně nebo na žádost Komise aktualizuje celounijní přehled. Tento přehled zahrnuje podle potřeby ukazatele pro výstupy, výsledky a dopady tohoto nařízení, mapy a zprávy členských států.

4.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit podrobná pravidla týkající se formátu a prezentace informací, jež mají být předkládány podle odstavce 1, jakož i podrobná pravidla týkající se formátu a prezentace celounijního přehledu podle odstavce 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 14.

5.   Komise po konzultaci s členskými státy do 26. června 2022 stanoví pokyny podporující uplatňování tohoto nařízení.

Článek 12

Hodnocení a přezkum

1.   Komise do 26. června 2028 provede hodnocení tohoto nařízení. Toto hodnocení zohlední alespoň následující:

a)

zkušeností získané při uplatňování tohoto nařízení;

b)

soubory údajů sestavené členskými státy podle čl. 11 odst. 1 a celounijní přehled sestavený Evropskou agenturou pro životní prostředí podle čl. 11 odst. 3;

c)

příslušné vědecké, analytické a epidemiologické údaje;

d)

technické a vědecké poznatky;

e)

doporučení WHO, pokud jsou k dispozici, nebo jiná mezinárodní doporučení či normy ISO.

2.   Při provádění hodnocení věnuje Komise zvláštní pozornost těmto aspektům:

a)

minimálním požadavkům stanoveným v příloze I;

b)

hlavním prvkům řízení rizik stanoveným v příloze II;

c)

dodatečným požadavkům stanoveným příslušnými orgány podle čl. 6 odst. 3 písm. c) a d);

d)

dopadu opětovného využívání vody na životní prostředí a na zdraví lidí a zvířat, včetně dopadu látek, které nově vzbuzují obavy.

3.   V rámci hodnocení Komise posoudí možnost:

a)

rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení na recyklované odpadní vody určené k dalšímu zvláštnímu využití, včetně opětovného využívání pro průmyslové účely;

b)

rozšíření požadavků tohoto nařízení na nepřímé využívání vyčištěné odpadní vody.

4.   Na základě výsledků hodnocení nebo vyžadují-li to nové technické a vědecké poznatky, může Komise posoudit, zda je zapotřebí minimální požadavky stanovené v oddílu 2 přílohy I přezkoumat.

5.   V případě potřeby Komise předloží legislativní návrh na změnu tohoto nařízení.

Článek 13

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 25. června 2020. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 5 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Na podnět Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený směrnicí 2000/60/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 15

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy tyto sankce a opatření oznámí Komisi do 26. června 2024 a oznámí jí i všechny jejich následné změny.

Článek 16

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. června 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 94.

(2)  Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 353.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 7. dubna 2020 (Úř. věst. C 147, 4.5.2020, s. 1). Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

(5)  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

(6)  Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 33.

(7)  Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).

(8)  Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

(9)  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19).

(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

(19)  Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).

(20)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(21)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice. (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(22)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

(23)  Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 4.

(24)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(25)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

VYUŽITÍ A MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

Oddíl 1

Využití recyklované odpadní vody

Zavlažování v zemědělství

Zavlažování v zemědělství znamená zavlažování těchto druhů plodin:

potravinářských plodin konzumovaných za syrova, tj. plodin, které jsou určeny pro lidskou spotřebu v syrovém nebo nezpracovaném stavu,

zpracovaných potravinářských plodin, tj. plodin, které jsou určeny pro lidskou spotřebu, až po zpracování (tj. uvařené nebo průmyslově zpracované),

nepotravinářských plodin, tj. plodin, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (např. pastvinové směsi a pícniny, textilní plodiny, okrasné plodiny, osivo, energetické plodiny a trávy).

Aniž jsou dotčeny jiné příslušné právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí a zdraví, členské státy mohou používat recyklovanou odpadní vodu k dalším účelům, jako jsou:

opětovné využití pro průmyslové účely a

environmentální účely a účely veřejných služeb.

Oddíl 2

Minimální požadavky

Minimální požadavky na recyklovanou odpadní vodu určenou pro zavlažování v zemědělství

Třídy kvality recyklované odpadní vody a povolené využití a metody zavlažování pro jednotlivé třídy jsou uvedeny v tabulce 1. Minimální požadavky na kvalitu vody jsou stanoveny v tabulce 2 písmene a). Minimální frekvence a výkonnostní cíle pro monitorování recyklované odpadní vody jsou stanoveny v tabulce 3 (rutinní monitorování) a v tabulce 4 (validační monitorování) písmene b).

Plodiny náležející do příslušné kategorie se zavlažují recyklovanou odpadní vodou odpovídající minimální třídě kvality recyklované odpadní vody podle tabulky 1, ledaže jsou použity náležité doplňující bariéry uvedené v čl. 5 odst. 4 písm. c), čímž dojde ke splnění požadavků na kvalitu uvedených v tabulce 2 písmene a). Tyto doplňující bariéry mohou vycházet z orientačního seznamu preventivních opatření uvedených v bodě 7 přílohy II nebo v jakýchkoli jiných rovnocenných národních či mezinárodních normách, např. v normě ISO 16075-2.

Tabulka 1 – Třídy kvality recyklované odpadní vody a povolené zemědělské využití a metody zavlažování

Minimální třída kvality recyklované odpadní vody

Kategorie plodin (*1)

Metoda zavlažování

A

Všechny potravinářské plodiny konzumované za syrova, jejichž jedlá část je v přímém kontaktu s recyklovanou odpadní vodou, a kořenové plodiny konzumované za syrova

Všechny metody zavlažování

B

Potravinářské plodiny konzumované za syrova, jejichž jedlá část roste nad zemí a není v přímém kontaktu s recyklovanou odpadní vodou, zpracované potravinářské plodiny a nepotravinářské plodiny, včetně plodin určených ke krmení zvířat na produkci mléka a masa

Všechny metody zavlažování

C

Potravinářské plodiny konzumované za syrova, jejichž jedlá část roste nad zemí a není v přímém kontaktu s recyklovanou odpadní vodou, zpracované potravinářské plodiny a nepotravinářské plodiny, včetně plodin určených ke krmení zvířat na produkci mléka a masa

Kapkové zavlažování (*2) nebo jiná metoda zavlažování, při níž nedochází k přímému kontaktu s jedlou částí plodiny

D

Technické a energetické plodiny a plodiny z osiva

Všechny metody zavlažování (*3)

a)   Minimální požadavky na kvalitu vody

Tabulka 2 – Požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody pro zavlažování v zemědělství

Třída kvality recyklované odpadní vody

Orientační technologický cíl

Požadavky na kvalitu

E. coli

(číslo/100 ml)

BSK5

(mg/l)

NL

(mg/l)

Zákal

(NTU)

Jiné

A

Sekundární čištění, filtrace a dezinfekce

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 5

Legionella spp.: < 1 000 KTJ/l v případě rizika aerosolizace

Střevní paraziti (vajíčka střevních parazitů): ≤ 1 vajíčko/l pro zavlažování pastvin nebo pícnin

B

Sekundární čištění a dezinfekce

≤ 100

Podle směrnice 91/271/EHS

(příloha I, tabulka 1)

Podle směrnice 91/271/EHS

(příloha I, tabulka 1)

C

Sekundární čištění a dezinfekce

≤ 1 000

D

Sekundární čištění a dezinfekce

≤ 10 000

Recyklovaná odpadní voda se považuje za vyhovující požadavkům stanoveným v tabulce 2, jestliže hodnoty měření u této recyklované odpadní vody splňují všechna tato kritéria:

uvedené hodnoty pro E. coli, Legionella spp. a střevní parazity jsou vyhovující u 90 % nebo více vzorků. Žádná hodnota vzorků nesmí překročit maximální limit odchylky 1 logaritmické jednotky od uvedené hodnoty pro E. coli a Legionella spp. a 100 % uvedené hodnoty pro střevní parazity;

uvedené hodnoty pro BSK5, NL a zákal v třídě A jsou vyhovující u 90 % nebo více vzorků. Žádná hodnota vzorků nesmí překročit maximální limit odchylky 100 % uvedené hodnoty.

b)   Minimální požadavky na monitorování

Provozovatelé zařízení pro recyklaci odpadních vod provádí rutinní monitorování za účelem ověření, že recyklovaná odpadní voda splňuje minimální požadavky na kvalitu vody stanovené v písmenu a). Rutinní monitorování se zařadí do postupů ověřování systému pro opětovné využívání vody.

Vzorky, které budou použity k ověření souladu s mikrobiologickými parametry v místě dodržování hodnot, se odebírají podle normy EN ISO 19458 nebo podle jakýchkoli jiných vnitrostátních či mezinárodních norem, které zajišťují srovnatelnou kvalitu.

Tabulka 3 – Minimální frekvence pro rutinní monitorování recyklované odpadní vody pro zavlažování v zemědělství

 

Minimální frekvence monitorování

Třída kvality recyklované odpadní vody

E. coli

BSK5

NL

Zákal

Legionella spp.:

(v příslušných případech)

Střevní paraziti

(v příslušných případech)

A

Jednou týdně

Jednou týdně

Jednou týdně

Kontinuálně

Dvakrát měsíčně

Dvakrát měsíčně nebo jak je určeno provozovatelem zařízení pro recyklaci odpadních vod podle počtu vajíček v odpadní vodě odváděné do zařízení pro recyklaci odpadních vod.

B

Jednou týdně

Podle směrnice 91/271/EHS

(příloha I, oddíl D)

Podle směrnice 91/271/EHS

(příloha I, oddíl D)

C

Dvakrát měsíčně

D

Dvakrát měsíčně

Validační monitorování se provede před uvedením nového zařízení pro recyklaci odpadních vod do provozu.

Zařízení pro recyklaci odpadních vod, která jsou již v provozu a splňují ke dni 25. června 2020 požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody uvedené v tabulce 2 písmene a), jsou vyňata z povinnosti validačního monitorování.

Validační monitorování se však provádí ve všech případech, když je vybavení modernizováno a když je přidáno nové vybavení nebo procesy.

Validační monitorování se provádí pro třídu kvality recyklované odpadní vody s nejpřísnějšími požadavky, třídu A, za účelem posouzení toho, zda jsou dosaženy výkonnostní cíle (snížení log10). Validační monitorování zahrnuje monitorování indikátorových mikroorganismů spojených s jednotlivými skupinami patogenů, tj. bakterie, viry a prvoci. Zvolenými indikátorovými mikroorganismy jsou E. coli pro patogenní bakterie, F-specifické kolifágy, somatické kolifágy nebo kolifágy pro patogenní viry a spory Clostridium perfringens nebo sporulující sulfát redukující bakterie pro prvoky. Výkonnostní cíle (snížení log10) pro validační monitorování u vybraných indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v tabulce 4 a musí jich být dosaženo v místě dodržování hodnot, přičemž se zohledňují koncentrace v surové odpadní vodě odváděné do čistírny městských odpadních vod. Alespoň 90 % validačních vzorků musí dosahovat nebo překračovat výkonnostní cíle.

Pokud biologický ukazatel není v surové odpadní vodě přítomen v dostatečném množství ke snížení log10, nepřítomnost tohoto biologického ukazatele v recyklované odpadní vodě znamená, že jsou splněny validační požadavky. Dosažení výkonnostního cíle lze stanovit pomocí analytické kontroly, sečtením výkonnosti přidělené jednotlivým krokům zpracování na základě vědeckých důkazů pro standardní zavedené procesy, jako jsou zveřejněné údaje ze zpráv o testování nebo případové studie, nebo lze, v případě inovativního zpracování, dosažení výkonnostního cíle testovat v laboratoři za kontrolovaných podmínek.

Tabulka 4 – Validační monitorování recyklované odpadní vody pro zavlažování v zemědělství

Třída kvalityrecyklované odpadnívody

Indikátorové mikroorganismy (*4)

Výkonnostní cíle pro řetězec čištění

(snížení log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Celkové kolifágy/F-specifické kolifágy/somatické kolifágy/kolifágy (*5)

≥ 6,0

Spory Clostridium perfringens/sporulující sulfát redukující bakterie (*6)

≥ 4,0 (v případě spor Clostridium perfringens)

≥ 5,0 (v případě sporulujících sulfát redukujících bakterií)

Metody analýzy pro monitorování se validují a zadokumentují podle normy EN ISO/IEC-17025 nebo jiných vnitrostátních či mezinárodních norem, které zajišťují srovnatelnou kvalitu.


(*1)  Pokud stejný druh zavlažované plodiny spadá do několika kategorií uvedených v tabulce 1, použijí se požadavky nejpřísnější kategorie.

(*2)  Kapkové zavlažování (nazývané také kapková závlaha) je systém mikrozávlahy, který dokáže dodávat kapky vody nebo malý proud vody k rostlinám a zahrnuje vodu odkapávající na půdu nebo přímo pod její povrch při velmi malých rychlostech (2–20 litrů za hodinu) ze systému plastových trubek o malém průměru vybavených otvory, které se nazývají kapkovače.

(*3)  U metod zavlažování napodobujících déšť je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně zdraví pracovníků a osob v okolí. Za tímto účelem se použijí náležitá preventivní opatření.

(*4)  Pro účely validačního monitorování mohou být namísto navrhovaných indikátorových mikroorganismů použity rovněž referenční patogeny Campylobacter, Rotavirus a Cryptosporidium. Pak se zvolí tyto výkonnostní cíle snížení log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) a Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*5)  Celkové kolifágy jsou zvoleny jako nejvhodnější indikátor virů. Pokud však analýza celkových kolifágů není proveditelná analyzuje se alespoň jeden z nich (F-specifické nebo somatické kolifágy).

(*6)  Spory Clostridium perfringens jsou zvoleny jako nejvhodnější indikátor prvoků. Alternativou jsou však bakterie redukující sporulující sulfát, jestliže koncentrace spor Clostridium perfringens neumožňuje validovat požadované odstranění log10.


PŘÍLOHA II

A)

Hlavní prvky řízení rizik

Řízení rizik sestává z určení a aktivního řízení rizik s cílem zajistit, že recyklovaná odpadní voda bude využívána a bude se s ní hospodařit bezpečně a že nebude ohroženo životní prostředí nebo zdraví lidí či zvířat. Za tímto účelem se zavede plán řízení rizik pro opětovné využívání vody vycházející z těchto prvků:

1.

Popis celého systému opětovného využívání vody, od odvedení odpadní vody do čistírny městských odpadních vod až po místo využití, včetně zdrojů odpadní vody, kroků při čištění a technologií v zařízení pro recyklaci odpadních vod, infrastruktury pro dodávku, distribuci a uchovávání, zamýšleného využití, místa a doby využití (např. dočasné nebo ad hoc využití), metod zavlažování, druhu plodiny, jiných vodních zdrojů, počítá-li se s využitím více zdrojů, a objem recyklované odpadní vody, která bude dodávána.

2.

Identifikace všech stran zapojených do systému opětovného využívání vody a jasný popis jejich úloh a povinností.

3.

Identifikace potenciálních nebezpečí, zejména přítomnosti znečišťujících látek a patogenů, a možnosti nebezpečných událostí, jako jsou poruchy při čištění nebo náhodné úniky nebo kontaminace systému opětovného využívání vody.

4.

Identifikace ohroženého prostředí a populací a cesty expozice k identifikovaným potenciálním nebezpečím, s ohledem na specifické environmentální faktory, jako je lokální hydrogeologie, topologie, druh půdy a ekologie, a faktory související s druhem plodin a zemědělskou a zavlažovací praxí. Zvážení, na základě vědeckých důkazů, možných nezvratných nebo dlouhodobých negativních účinků recyklace vody v oblasti životního prostředí a zdraví.

5.

Posouzení rizik pro životní prostřední a pro zdraví lidí a zvířat s ohledem na povahu identifikovaných potenciálních nebezpečí, trvání zamýšleného používání, identifikovaná prostředí a populace ohrožené expozicí těmto nebezpečím a závažnost možných účinků těchto nebezpečí, při zohlednění zásady předběžné opatrnosti, jakož i s ohledem na všechny příslušné právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy, pokyny a minimální požadavky týkající se bezpečnosti potravin a krmiv a bezpečnosti práce. Posouzení rizik by mohlo být založeno na přezkumu dostupných vědeckých studií a údajů.

Posouzení rizik sestává z těchto prvků:

a)

posouzení rizik pro životní prostředí, včetně všech těchto prvků:

i)

potvrzení povahy nebezpečí, v příslušných případech včetně odhadu úrovně, při které nedochází k nepříznivým účinkům;

ii)

posouzení potenciálního rozsahu expozice;

iii)

charakterizace rizik;

b)

posouzení rizik pro zdraví lidí a zvířat, včetně všech těchto prvků:

i)

potvrzení povahy nebezpečí, v příslušných případech včetně vztahu mezi dávkou a odezvou;

ii)

posouzení potenciálního rozsahu dávky nebo expozice;

iii)

charakterizace rizik.

Posouzení rizik lze provést s využitím kvalitativního nebo semikvantitativního posouzení rizik. Kvantitativní posouzení rizik se použije, je-li k dispozici dostatek podpůrných údajů nebo v projektech, které mají potenciálně vysoké riziko pro životní prostředí nebo veřejné zdraví.

V posouzení rizik se zohlední minimálně tyto požadavky a povinnosti:

a)

požadavek snížit a předcházet znečištění vod dusičnany v souladu se směrnicí 91/676/EHS;

b)

povinnost, aby ochranná pásma zdrojů vody určené k lidské spotřebě splňovala požadavky směrnice 98/83/ES;

c)

požadavek splnit environmentální cíle podle směrnice 2000/60/ES;

d)

požadavek přecházet znečišťování podzemních vod podle směrnice 2006/118/ES;

e)

požadavek splnit normy environmentální kvality pro prioritní látky a některé další znečišťující látky podle směrnice 2008/105/ES

f)

požadavek splnit normy environmentální kvality pro znečišťující látky, které představují problém na vnitrostátní úrovni, tj. znečišťující látky specifické pro povodí, podle směrnice 2000/60/ES;

g)

požadavek splnit normy jakosti vod ke koupání podle směrnice 2006/7/ES

h)

požadavky týkající se ochrany životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství podle směrnice 86/278/EHS;

i)

požadavky týkající se hygieny potravin stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004 a pokyny uvedené v oznámení Komise o pokynech pro řešení mikrobiologických rizik u čerstvého ovoce a zeleniny v prvovýrobě prostřednictvím správné hygieny;

j)

požadavky na hygienu krmiv podle nařízení (ES) č. 183/2005;

k)

požadavek dodržovat příslušná mikrobiologická kritéria podle nařízení (ES) č. 2073/2005;

l)

požadavky týkající se maximálních limitů některých kontaminujících látek v potravinách podle nařízení (ES) č. 1881/2006;

m)

požadavky týkající se maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a krmivech a na jejich povrchu podle nařízení (ES) č. 396/2005;

n)

požadavky týkající se zdraví zvířat podle nařízení (ES) č. 1069/2009 a (EU) č. 142/2011.

B)

Podmínky týkající se dodatečných požadavků

6.

Zvážení požadavků na kvalitu vody a monitorování, které doplňují nebo zpřísňují požadavky uvedené v oddíle 2 přílohy I, je-li to nutné a vhodné pro zajištění přiměřené ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat, zejména pokud existují jasné vědecké důkazy o tom, že rizika pocházejí z recyklované odpadní vody, a nikoliv z jiných zdrojů.

V závislosti na výsledku posouzení rizik podle bodu 5 se mohou tyto dodatečné požadavky týkat zejména:

a)

těžkých kovů;

b)

pesticidů;

c)

vedlejších produktů dezinfekce;

d)

léčivých přípravků;

e)

jiných látek, které nově vzbuzují obavy, včetně znečišťujících mikrolátek a mikroplastů;

f)

antimikrobiální rezistence.

C)

Preventivní opatření

7.

Identifikace preventivních opatření, která jsou již zavedena nebo která by měla být přijata pro omezení rizik, aby byla všechna identifikovaná rizika adekvátně řízena. Zvláštní pozornost se věnuje vodním útvarům využívaným pro odběr vody určené k lidské spotřebě a příslušným ochranným pásmům.

Tato preventivní opatření mohou zahrnovat:

a)

kontrolu přístupu;

b)

další opatření v oblasti dezinfekce nebo odstraňování znečišťujících látek;

c)

zvláštní technologie zavlažování snižující riziko vzniku aerosolu (např. kapkové zavlažování);

d)

zvláštní požadavky na závlahu postřikem (např. maximální rychlost větru, vzdálenosti mezi postřikovačem a citlivými oblastmi);

e)

zvláštní požadavky na zemědělská pole (např. sklon svahu, nasycení pole vodou a krasové oblasti);

f)

podpora zániku patogenů před sklizní;

g)

stanovení minimálních bezpečnostních vzdáleností (např. od povrchových vod, včetně zdrojů pro hospodářská zvířata, nebo aktivity typu akvakultura, chov ryb, akvakultura korýšů, plavání a jiné vodní aktivity);

h)

značení na místech zavlažování informující o tom, že se používá recyklovaná odpadní voda nevhodná k pití.

Zvláštní preventivní opatření, která mohou přicházet v úvahu, jsou stanovena v tabulce 1.

Tabulka 1 – Zvláštní preventivní opatření

Třída kvality recyklované odpadnívody

Zvláštní preventivní opatření

A

Prasata nesmí přijít do styku s pícninami zavlažovanými recyklovanou odpadní vodou, pokud nejsou k dispozici dostatečné údaje ukazující, že rizika mohou být v konkrétním případě řízena.

B

Zákaz sklizně mokrých zavlažovaných nebo spadaných zemědělských produktů.

Zabránit dojnicím v období dojivosti ve vstupu na pastvinu, dokud pastvina neuschne.

Pícniny musí být před zabalením vysušeny nebo silážovány.

Prasata nesmí přijít do styku s pícninami zavlažovanými recyklovanou odpadní vodou, pokud nejsou k dispozici dostatečné údaje ukazující, že rizika mohou být v konkrétním případě řízena.

C

Zákaz sklizně mokrých zavlažovaných nebo spadaných zemědělských produktů.

Zajistit, aby se zvířata nepásla na pastvě pět dnů po poslední závlaze.

Pícniny musí být před zabalením vysušeny nebo silážovány.

Prasata nesmí přijít do styku s pícninami zavlažovanými recyklovanou odpadní vodou, pokud nejsou k dispozici dostatečné údaje ukazující, že rizika mohou být v konkrétním případě řízena.

D

Zákaz sklizně mokrých zavlažovaných nebo spadaných zemědělských produktů.

8.

Adekvátní systémy a postupy řízení kvality, včetně monitorování recyklované odpadní vody z hlediska příslušných parametrů a adekvátní programy údržby vybavení.

Doporučuje se, aby provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod vytvořil a udržoval systém řízení kvality certifikovaný podle normy ISO 9001 nebo rovnocenné normy.

9.

Systémy monitorování životního prostředí pro zajištění zpětné vazby z monitorování a řádné validace a dokumentace všech procesů a postupů.

10.

Vhodné systémy pro řízení havárií a mimořádných událostí, včetně postupů pro vhodné informování všech příslušných stran o dané události, a pravidelná aktualizace havarijního plánu.

Členské státy by mohly využít stávající mezinárodní pokyny či normy, jako jsou pokyny ISO 20426:2018 pro posuzování a řízení zdravotních rizik opětovného využívání užitkové vody, pokyny ISO 16075:2015 pro používání vyčištěné odpadní vody na zavlažovací projekty nebo jiné rovnocenné normy uznávané na mezinárodní úrovni či pokyny WHO, jakožto nástroje pro systematickou identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, a to na základě prioritního přístupu uplatňovaného na celý řetězec (od čištění městských odpadních vod pro opětovné využívání přes distribuci a využití pro účely zavlažování v zemědělství až po kontrolu účinků) a posouzení rizika specifického pro danou lokalitu.

11.

Zajištění, že budou vytvořeny koordinační mechanismy mezi různými subjekty s cílem zaručit bezpečnou produkci a bezpečné používání recyklované vody.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

5.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/56


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/742

ze dne 29. května 2020

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2019/1918 (2) byla dne 13. listopadu 2019 podepsána Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019 (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“).

(2)

Účelem dohody ve formě výměny dopisů je umožnit Unii a Mauritánské islámské republice pokračovat ve spolupráci za účelem podpory politiky udržitelného rybolovu, odpovědného využívání rybolovných zdrojů v mauritánských vodách a také umožnit plavidlům EU provádět v těchto vodách rybolovné činnosti.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019, se schvaluje jménem Unie.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v bodě 6 dohody ve formě výměny dopisů (3).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. května 2020.

Za Radu

Předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Souhlas ze dne 13. května 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1918 ze dne 8. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019 (Úř. věst. L 297 I, 18.11.2019, s. 1).

(3)  Den vstupu dohody ve formě výměny dopisů v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


Opravy

5.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/58


Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/730 ze dne 3. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

( Úřední věstník Evropské unie L 172 I ze dne 3. června 2020 )

Obálka a strana 1, název nařízení:

místo:

„PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/730 ze dne 3. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice“,

má být:

„PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/730 ze dne 2. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice“.

Strana 1, konečná formulace:

místo:

„V Bruselu dne 3. června 2020.“,

má být:

„V Bruselu dne 2. června 2020.“