ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 91

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
25. března 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/440 ze dne 24. března 2020 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (ECB/2020/17)

1

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/441 ze dne 24. března 2020, kterým se mění rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2020/18)

5

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

25.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/440

ze dne 24. března 2020

o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (ECB/2020/17)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) spolu s národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), mohou podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) pro dosažení cílů Evropského systému centrálních bank obchodovat na finančních trzích mimo jiné formou přímých nákupů a prodejů obchodovatelných cenných papírů.

(2)

Program nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (secondary markets public sector asset purchase programme - PSPP) spolu s třetím programem nákupu krytých dluhopisů, programem nákupu cenných papírů krytých aktivy a programem nákupu cenných papírů podnikového sektoru tvoří rozšířený program nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) ECB. Cílem programu APP je zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, uvolnit úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a podpořit trvalé přibližování míry inflace ve střednědobém horizontu k hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem ECB udržovat cenovou stabilitu.

(3)

S ohledem na výjimečné hospodářské a finanční okolnosti spojené se šířením koronaviru (COVID-19) Rada guvernérů dne 18. března 2020 rozhodla o zavedení nového dočasného nouzového pandemického programu nákupu aktiv (pandemic emergency purchase programme – PEPP), který zahrnuje všechny kategorie aktiv způsobilé v rámci programu APP. Nákupy v rámci PEPP budou uskutečňovány nad rámec a odděleně od nákupů uskutečňovaných v rámci programu APP a jejich celkový dodatečný objem činí 750 miliard EUR do konce roku 2020. Cílem zavedení programu PEPP je reagovat na specifickou, mimořádnou a akutní hospodářskou krizi, jež by mohla ohrozit cíl cenové stability a řádné fungování transmisního mechanismu měnové politiky. Vzhledem k těmto výjimečným, rychle se měnícím a nejistým okolnostem je zapotřebí, aby byl program PEPP ve srovnání s programem APP koncipován a prováděn s vysokou mírou flexibility, a měnověpolitické cíle programu PEPP nejsou shodné s cíli programu APP.

(4)

Světová zdravotnická organizace charakterizovala COVID-19 jako pandemii a toto onemocnění způsobilo kolektivní stav ohrožení veřejného zdraví, který nemá v novodobé historii obdoby. Vyvolalo extrémní hospodářský šok, který vyžaduje ambiciózní, koordinovanou a naléhavou reakci ve všech oblastech politiky s cílem podpořit ohrožené podniky a pracovníky. V důsledku pandemie zpomaluje hospodářská aktivita v celé eurozóně a nevyhnutelně dojde k jejímu výraznému poklesu, zejména proto, že stále více zemí potřebuje zintenzivnit opatření k zamezení šíření viru. Tato opatření vyvíjejí akutní tlak na peněžní toky podniků a pracovníků, a ohrožují tak samotnou existenci podniků a pracovních míst. Je též zřejmé, že tato situace omezuje transmisi měnověpolitických impulzů a představuje vážná protiinflační rizika pro příslušný výhled inflace. Vzhledem k těmto skutečnostem je program PEPP opatřením, které je přiměřené vážným rizikům, která pro cenovou stabilitu, transmisní mechanismus měnové politiky a hospodářský výhled v eurozóně představuje vypuknutí a eskalace šíření onemocnění COVID-19. Rada guvernérů ukončí čisté nákupy v rámci programu PEPP poté, co usoudí, že krizová fáze v důsledku onemocnění COVID-19 pominula, v žádném případě však nikoli před koncem roku 2020.

(5)

Rozdělení nákupů způsobilých obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných ústředními, regionálními a místními vládami a uznanými agenturami v rámci programu PEPP mezi jednotlivé jurisdikce eurozóny se bude řídit klíčem pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB. Nezbytný je však flexibilní přístup ke struktuře nákupů v rámci programu PEPP, aby se zabránilo tomu, že současná vychýlení agregované křivky výnosů státních dluhopisů eurozóny povedou k další deformaci bezrizikové výnosové křivky eurozóny, a zároveň se též zabezpečilo, že celková orientace programu zahrnuje všechny jurisdikce eurozóny. S cílem dále zvýšit flexibilitu programu PEPP se v jeho rámci budou nakupovat rovněž obchodovatelné dluhové cenné papíry veřejného sektoru se splatností kratší, než mají obchodovatelné dluhové cenné papíry veřejného sektoru, které jsou nakupovány v rámci programu PSPP.

(6)

Rada guvernérů dne 18. března 2020 též rozhodla, že pokud by určité vlastní limity mohly omezovat opatření, která Eurosystém musí přijmout, aby byl schopen vykonávat svůj mandát, Rada guvernérů zváží jejich revizi v takovém rozsahu, aby byla jeho opatření přiměřená existujícím rizikům. Za účelem zajištění účinnosti tohoto rozhodnutí by se konsolidovaná držba podle článku 5 rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) (1) neměla vztahovat na držbu v rámci PEPP. Eurosystém nebude tolerovat žádná rizika ohrožující plynulou transmisi jeho měnové politiky ve všech jurisdikcích eurozóny.

(7)

Pokud jde o způsobilost obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných vládou Řecké republiky pro účely programu PEPP, Rada guvernérů vzala v úvahu: a) potřebu zmírnit tlaky vyplývající z rozvíjející se epidemie COVID-19, jež vážně ovlivňují řecké finanční trhy; b) závazky přijaté Řeckou republikou v souvislosti s posíleným dohledem a sledování jejich plnění orgány Unie; c) skutečnost, že střednědobá dluhová opatření týkající se Řecké republiky přijatá prostřednictvím Evropského mechanismu stability závisí na pokračujícím plnění těchto závazků; d) přímý přístup ECB k informacím o hospodářské a finanční situaci Řecké republiky v důsledku zapojení ECB do rámce posíleného dohledu a e) skutečnost, že Řecká republika znovu získala přístup na trhy. Na základě tohoto posouzení Rada guvernérů rozhodla, že obchodovatelné dluhové cenné papíry vydané vládou Řecké republiky budou způsobilé pro nákupy v rámci programu PEPP.

(8)

Program PEPP je zcela v souladu s povinnostmi centrálních bank Eurosystému na základě Smluv, včetně zákazu měnového financování, a nenarušuje fungování Eurosystému v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží.

(9)

V zájmu zajištění účinnosti programu PEPP Eurosystém tímto jednoznačně uvádí, že ve vztahu k obchodovatelným dluhovým cenným papírům veřejného sektoru, které může Eurosystém v rámci programu PEPP nakupovat, v souladu s podmínkami těchto nástrojů akceptuje stejné nakládání (pari passu) jako soukromí investoři.

(10)

Operace v rámci programu PEPP by měly být prováděny decentralizovaným způsobem v souladu s příslušnými rozhodnutími ECB, čímž se zajistí jednotnost měnové politiky Eurosystému. Nákupy v rámci programu PEPP budou probíhat v souladu se stávající úpravou přijatou pro účely programu APP, s výjimkou zvláštních případů výslovně stanovených v tomto rozhodnutí.

(11)

Rada guvernérů dne 18. března 2020 rozhodla, že rozšíří škálu způsobilých aktiv v rámci programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (corporate sector purchase programme – CSPP) o komerční cenné papíry nefinančního sektoru, čímž se stanou všechny komerční cenné papíry s dostatečnou úvěrovou kvalitou způsobilými i pro nákup v rámci programu PEPP.

(12)

S cílem rychle reagovat na stávající pandemickou situaci by mělo toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zavedení a rozsah programu PEPP

1.   Eurosystém tímto zavádí dočasný nouzový pandemický program nákupu aktiv (pandemic emergency purchase programme – PEPP) jako samostatný programu nákupu aktiv v celkovém objemu 750 miliard EUR.

2.   Není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak, centrální banky Eurosystému v rámci programu PEPP nakupují:

a)

způsobilé obchodovatelné dluhové cenné papíry ve smyslu ustanovení rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) a v souladu s nimi;

b)

způsobilé podnikové dluhopisy a jiné obchodovatelné dluhové nástroje ve smyslu ustanovení rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (2) a v souladu s nimi;

c)

způsobilé kryté dluhopisy ve smyslu ustanovení rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) (3) a v souladu s nimi;

d)

způsobilé cenné papíry kryté aktivy ve smyslu ustanovení rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/5 (ECB/2014/45) (4) a v souladu s nimi.

Článek 2

Splatnost obchodovatelných dluhových cenných papírů veřejného sektoru

Obchodovatelné dluhové cenné papíry ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) jsou způsobilé pro nákup v rámci programu PEPP, pokud mají v okamžiku, kdy je příslušná centrální banka Eurosystému kupuje, minimální zbytkovou splatnost 70 dnů a maximální zbytkovou splatnost 30 let. V zájmu usnadnění plynulé realizace programu PEPP jsou v jeho rámci způsobilé obchodovatelné dluhové nástroje se zbytkovou splatností 30 let a 364 dnů.

Článek 3

Výjimka pro obchodovatelné dluhové cenné papíry vydané Řeckou republikou

Obchodovatelné dluhové cenné papíry v eurech vydané vládou Řecké republiky jsou bez ohledu na požadavky stanovené v čl. 3 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) způsobilé pro nákup v rámci programu PEPP, pokud splňují kritéria pro nákupy vymezená v čl. 3 odst. 4 rozhodnutí (EU) 2020/188 (ECB/2020/9).

Článek 4

Objem nákupů

Nákupy v rámci programu PEPP se uskutečňují s cílem čelit hrozbám, jež stávající výjimečné hospodářské a tržní podmínky představují pro schopnost Eurosystému vykonávat svůj mandát, a to v rozsahu, který se považuje za nezbytný a přiměřený. Za účelem zajištění účinnosti tohoto výjimečného rozhodnutí se konsolidace držby podle článku 5 rozhodnutí (EU) č. 2020/188 (ECB/2020/9) nevztahuje na držbu v rámci PEPP.

Článek 5

Rozdělení portfolií

1.   Rozdělení stavů kumulativních čistých nákupů obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných způsobilými ústředními, regionálními a místními vládami a uznanými agenturami mezi způsobilé jurisdikce eurozóny se řídí podíly národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB.

2.   Nákupy v rámci PEPP se provádějí flexibilně, což umožní upravovat distribuci nákupních toků v čase, jednotlivých kategoriích aktiv a jurisdikcích.

3.   Rada guvernérů přenáší na Výkonnou radu pravomoc stanovit vhodné tempo a složení měsíčních nákupů v rámci PEPP v mezích celkového objemu 750 miliard EUR. Konkrétně lze v rámci PEPP upravovat rozdělení nákupů, aby se umožnilo upravit distribuci nákupních toků v čase, jednotlivých kategoriích aktiv a jurisdikcích.

Článek 6

Transparentnost

1.   Eurosystém každý týden v komentáři ke svému konsolidovanému týdennímu finančnímu výkazu zveřejňuje agregovanou účetní hodnotu cenných papírů držených v rámci programu PEPP.

2.   Eurosystém každý měsíc zveřejní měsíční čisté nákupy a kumulativní čisté nákupy.

3.   Účetní hodnota cenných papírů držených v rámci programu PEPP se každý týden zveřejní na internetových stránkách ECB v oddíle týkajícím se operací na volném trhu.

Článek 7

Půjčky cenných papírů

S cílem zajistit účinnost programu PEPP dá Eurosystém cenné papíry nakoupené v rámci programu PEPP k dispozici pro účely půjček, včetně repo operací.

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. března 2020.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/188 ze dne 3. února 2020 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2020/9) (Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 12).

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 28).

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8) (Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 6).

(4)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/5 ze dne 19. listopadu 2014 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2014/45) (Úř. věst. L 1, 6.1.2015, s. 4).


25.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/5


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/441

ze dne 24. března 2020,

kterým se mění rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru

(ECB/2020/18)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) spolu s národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), mohou podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky pro dosažení cílů Evropského systému centrálních bank obchodovat na finančních trzích mimo jiné formou přímých nákupů a prodejů obchodovatelných cenných papírů.

(2)

Rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) byl zaveden program nákupu cenných papírů podnikového sektoru (corporate sector purchase programme – CSPP). CSPP je spolu se třetím programem nákupu krytých dluhopisů, programem nákupu cenných papírů krytých aktivy a programem nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) ECB. Cílem programu APP je zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, uvolnit úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a podpořit trvalé přibližování míry inflace ve střednědobém horizontu k hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem ECB udržovat cenovou stabilitu.

(3)

S ohledem na výjimečné hospodářské a finanční okolnosti spojené se šířením koronaviru (COVID-19) Rada guvernérů dne 18. března 2020 rozhodla, že rozšíří škálu způsobilých aktiv v rámci programu CSPP o komerční cenné papíry nefinančního sektoru, čímž se stanou všechny komerční cenné papíry s dostatečnou úvěrovou kvalitou způsobilými pro nákup v rámci programu CSPP.

(4)

S cílem rychle reagovat na stávající pandemickou situaci by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Rozhodnutí (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna

V článku 2 rozhodnutí (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Má-li obchodovatelný dluhový nástroj původní splatnost 365/366 dnů nebo méně, má v okamžiku, kdy jej příslušná centrální banka Eurosystému kupuje, minimální zbytkovou splatnost 28 dnů.

Má-li obchodovatelný dluhový nástroj původní splatnost 367 dnů nebo více, má v okamžiku, kdy jej příslušná centrální banka Eurosystému kupuje, minimální zbytkovou splatnost 6 měsíců a maximální zbytkovou splatnost 30 let a 364 dnů.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. března 2020.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 28).