ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 077I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
15. března 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/402 ze dne 14. ožujka 2020. godine, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

15.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 77/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/402

ze dne 14. ožujka 2020. godine,

kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu (1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od vypuknutí epidemiologické krize způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se onemocnění, které je s ním spojeno, tj. nákaza COVID-19 šíří rychle po celém světě a dostala se i na území Unie. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí je riziko spojené s infekcí COVID-19 pro obyvatele Unie v současné době považováno za středně závažné až vysoké, a to na základě pravděpodobnosti přenosu a dopadů této nákazy. Virus se v Unii rychle šíří a mohl by mít obrovský dopad na veřejné zdraví a způsobit značný počet smrtelných případů ve vysoce rizikových skupinách a vážný ekonomický nebo sociální rozvrat.

(2)

V této souvislosti se již výrazně zvýšila potřeba osobních ochranných prostředků, jak jsou podrobně popsány v příloze 1. S ohledem na jeho povahu a stávající okolnosti je tento typ vybavení základním produktem, neboť je nezbytné zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění a ochránit zdraví zdravotnického personálu, který pečuje o nakažené pacienty.

(3)

V souladu se závěry Rady ministrů zdravotnictví ze dne 13. února 2020 bylo zahájeno zadávací řízení na nákup osobních ochranných prostředků v rámci dohody o společném zadávacím řízení na lékařská protiopatření. Podle orientačního harmonogramu a v závislosti na situaci na trhu by mohlo být dokončeno na začátku dubna.

(4)

Poptávka po zdravotnickém ochranném vybavení se v posledních dnech stupňuje a očekává se, že se v nejbližším období bude i nadále významně zvyšovat, přičemž v několika členských státech již toto vybavení chybí. Na celém jednotném trhu EU dochází k problémům s uspokojením poptávky zákazníků po příslušných osobních ochranných prostředcích, zejména ochranných maskách. V současné době probíhá úsilí o zvýšení výrobních kapacit. To může být podkladem pro přezkum opatření podle potřeby a v závislosti na vývoji situace.

(5)

Výroba osobních ochranných prostředků, jako jsou ochranné masky, v Unii je v současnosti soustředěna v omezeném počtu členských států, jmenovitě v České republice, Francii, Německu a Polsku. I přes skutečnost, že byla podporována vyšší výroba, nebude současná úroveň výroby v Unii a množství stávajících zásob postačovat k uspokojení poptávky v Unii. Je tomu tak zejména proto, že tato poptávka v důsledku epidemie roste a osobní ochranné prostředky mohou být vyváženy bez omezení do jiných částí světa.

(6)

Některé třetí země již oficiálně rozhodly vývoz ochranných prostředků omezit. Zdá se, že jiné členské státy přijaly podobná opatření na neformálním základě. Některé z těchto zemí jsou rovněž tradičními dodavateli na trh Unie, čímž se vyvíjí další tlak na trh Unie.

(7)

Aby se vyřešila kritická situace a aby se jí zabránilo, je v zájmu Unie, aby Komise přijala okamžitá opatření s omezenou dobou trvání, která zajistí, že vývoz osobních ochranných prostředků bude podléhat povolení, a tím se zajistí přiměřenost nabídky v Unii, aby bylo možné uspokojit životně důležitou poptávku.

(8)

Vývoz určitých množství určitých produktů může být povolen za zvláštních okolností, například s cílem zajistit pomoc třetím zemím, a v závislosti na potřebách členských států. Správní postupy pro tato povolení by měly být ponechány na uvážení členských států během doby trvání těchto dočasných opatření.

(9)

V Unii jsou ochranné prostředky životně důležité pro nemocnice, pacienty, pracovníky v terénu a orgány civilní ochrany. Tyto životně důležité potřeby neustále monitoruje mechanismus civilní ochrany Unie.

(10)

Vzhledem k tomu, že stávající opatření se vztahuje na osobní ochranné prostředky, jak jsou podrobně popsány v příloze 1, může vyvstat potřeba přezkoumat rozsah působnosti přílohy a produktů, na něž se vztahuje toto nařízení.

(11)

Vzhledem k naléhavosti situace, která je odůvodněna rychlým šířením infekce COVID-19, by měla být opatření stanovená v tomto nařízení přijata v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2015/479.

(12)

Aby se zabránilo spekulativnímu vyčerpání zásob, mělo by toto prováděcí nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení. V souladu s čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/479 by tato opatření měla trvat šest týdnů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní povolení

1.   Pro vývoz osobních ochranných prostředků uvedených v příloze I mimo Unii, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, se vyžaduje vývozní povolení v souladu s formulářem uvedeným v příloze II. Toto povolení udělí příslušné orgány členského státu, ve kterém je vývozce usazen, a vydají je v písemné podobě či elektronicky.

2.   Bez předložení takového vývozního povolení je vývoz zakázán.

Článek 2

Procesní aspekty

1.   Pokud se ochranné prostředky nacházejí v jednom nebo ve více členských státech jiných, než je stát, kde byla žádost o vývozní povolení podána, uvede se tato skutečnost v žádosti. Příslušné orgány členského státu, jimž byla žádost o vývozní povolení podána, neprodleně konzultují příslušné orgány dotčeného členského státu nebo dotčených členských států a poskytnou jim příslušné informace. Konzultovaný členský stát nebo členské státy oznámí do 10 pracovních dnů jakékoli námitky, které by mohl nebo mohly mít k udělení takového povolení, a tyto námitky jsou pro členský stát, ve kterém byla žádost podána, závazné.

2.   Členské státy zpracují žádosti o vývozní povolení ve lhůtě, již stanoví vnitrostátní právo nebo praxe a která nepřekročí 5 pracovních dnů od data, k němuž byly příslušným orgánům poskytnuty veškeré požadované informace. Za výjimečných okolností a v řádně odůvodněných případech může být uvedená lhůta prodloužena o dalších 5 pracovních dnů.

3.   Při rozhodování o tom, zda udělit vývozní povolení podle tohoto nařízení, vezmou členské státy v úvahu všechny relevantní faktory, případně včetně toho, zda vývoz slouží mimo jiné:

ke splnění povinností týkajících se dodávek v rámci společného zadávacího řízení v souladu s článkem 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách,

k podpoře společných podpůrných akcí koordinovaných prostřednictvím integrovaného mechanismu pro politickou reakci na krize (IPCR), Evropské komise nebo jiných orgánů Unie,

k reakci na žádosti třetích zemí nebo mezinárodních organizací o pomoc, které řeší a vyřizuje mechanismus civilní ochrany Unie,

k podpoře statutárních činností podpůrných společností v zahraničí, které požívají ochrany podle Ženevské úmluvy, pokud se tím neohrozí jejich schopnost pracovat jako vnitrostátní podpůrná společnost,

k podpoře činností Světové sítě pro reakce na mimořádné události (GOARN) Světové zdravotnické organizace (WHO),

k zásobování pro zahraniční operace členských států EU včetně vojenských operací, mezinárodních policejních misí a/nebo civilních mezinárodních mírových misí,

k zásobování delegací EU a členských států v zahraničí.

4.   Členské státy se mohou rozhodnout používat pro účely zpracovávání žádostí o vývozní povolení elektronické dokumenty.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se po dobu šesti týdnů. Automaticky přestane platit na konci tohoto šestitýdenního období.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. ožujka 2020. godine

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 34.


PŘÍLOHA I

Ochranné prostředky

Prostředky uvedené v této příloze jsou v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/425 (1).

Kategorie

Popis

Kódy KN

Ochranné brýle a clony

ochrana před potenciálně infekčním materiálem,

chránící oči a jejich okolí,

kompatibilní s různými modely filtračních respirátorů (FFP) a obličejových masek,

průhledná skla,

opakovaně použitelné (lze je čistit a dezinfikovat) nebo jednorázové.

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Obličejové štíty

prostředky pro ochranu obličeje a přidružených sliznic (např.: očí, nosu, úst) před potenciálně infekčním materiálem,

zahrnují clonu z průhledného materiálu,

obvykle zahrnují úchyty k upevnění přes obličej (např.: pásky, stranice),

mohou zahrnovat prostředky pro ochranu úst a nosu, jak jsou popsány níže,

opakovaně použitelné (lze je čistit a dezinfikovat) nebo jednorázové.

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Prostředky pro ochranu úst a nosu

masky pro ochranu uživatele před potenciálně infekčním materiálem a pro ochranu okolí před potenciálně infekčním materiálem šířeným uživatelem,

mohou zahrnovat obličejový štít, jak je popsán výše,

též vybavené výměnným filtrem.

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Ochranné obleky

Obleky (např. pláště, overaly) pro ochranu uživatele před potenciálně infekčním materiálem a pro ochranu okolí před potenciálně infekčním materiálem šířeným uživatelem

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 9004611300

ex 900461136114

ex 6210 10 10

ex 6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Rukavice

Rukavice pro ochranu uživatele před potenciálně infekčním materiálem a pro ochranu okolí před potenciálně infekčním materiálem šířeným uživatelem

ex 3926 20 00

ex 4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51).


PŘÍLOHA II

Vzor formulářů pro vývozní povolení podle článku 1

Členské státy budou při udělování vývozních povolení usilovat o zajištění viditelnosti povahy povolení na vydaném formuláři. Toto je vývozní povolení platné ve všech členských státech Evropské unie do dne skončení jeho platnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Vývoz osobních ochranných prostředků (nařízení (EU) 2020/402)

1.

Vývozce

(případně číslo EORI)

2.

Číslo povolení

3.

Datum skončení platnosti

4.

Vydávající orgán

5.

Země určení

6.

Konečný příjemce

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

12.

Podpis, místo a datum, razítko

Vysvětlivky k formuláři pro vývozní povolení.

Vyplnění všech kolonek je povinné s výjimkou případů, kdy je stanoveno jinak.

Kolonky 7 až 11 se opakují čtyřikrát, aby bylo možné žádat o povolení pro čtyři různé produkty.

Kolonka 1

Vývozce

Úplný název a adresa vývozce, pro nějž je povolení vydáno, případně číslo EORI.

Kolonka 2

Číslo povolení

Číslo povolení je doplněno orgánem vydávajícím vývozní povolení a má tento formát: XXrrrr999999, kde XX je dvoupísmenný kód geonomenklatury (1) vydávajícího členského státu, rrrr je čtyřmístný rok vydání povolení, 999999 je šestimístné jedinečné číslo v rámci XXrrrr, jež přiděluje vydávající orgán.

Kolonka 3

Datum skončení platnosti

Vydávající orgán může určit datum ukončení platnosti povolení. Toto datum ukončení platnosti nemůže být pozdější než 6 týdnů po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pokud vydávající orgán nestanoví žádné datum ukončení platnosti, platnost povolení skončí nejpozději 6 týdnů po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Kolonka 4

Vydávající orgán

Úplný název a adresa orgánu členského státu, který vývozní povolení vydal.

Kolonka 5

Země určení

Dvoupísmenný kód geonomenklatury země určení zboží, pro které je povolení vydáno.

Kolonka 6

Konečný příjemce

Úplný název a adresa konečného příjemce zboží, je-li znám v době vydání, popřípadě číslo EORI. Není-li v okamžiku vydání konečný příjemce znám, je pole ponecháno prázdné.

Kolonka 7

Kód komodity

Číselný kód podle harmonizovaného systému nebo kombinované nomenklatury (2), do kterého je zboží k vývozu zařazeno při vydání povolení.

Kolonka 8

Množství

Množství zboží měřené v jednotkách uvedených v kolonce 9.

Kolonka 9

Jednotka

Měrné jednotky, ve kterých je vyjádřeno množství uvedené v kolonce 8. Jednotky, které se používají, jsou „P/ST“ pro zboží, jež je počítáno podle počtu kusů (např. masky), a „PA“ pro zboží počítané po párech (např. rukavice).

Kolonka 10

Popis zboží

Srozumitelný popis zboží dostatečně přesný na to, aby bylo možné zboží identifikovat.

Kolonka 11

Místo

Kód geonomenklatury členského státu, v němž se zboží nachází. Nachází-li se zboží v členském státě vydávajícího orgánu, musí se tato kolonka ponechat prázdná.

Kolonka 12

Podpis, razítko, místo a datum

Podpis a razítko vydávajícího orgánu. Místo a datum vydání povolení.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).