ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 312

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
3. prosince 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2007 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2008 ze dne 28. listopadu 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní námořní organizaci během 31. zasedání jejího shromáždění k přijetí změn rezoluce A.658(16) o používání odrazek a reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky a k přijetí rezoluce o pokynech pro prohlídky podle harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC)

40

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/2009 ze dne 2. prosince 2019 na podporu ukrajinského úsilí v boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, ve spolupráci s OBSE

42

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7987) ( 1 )

55

 

*

Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/2011 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2009 o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy prodloužením jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2019) 8580) ( 1 )

93

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2012 ze dne 29. listopadu 2019 o výjimkách podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe ( 1 )

95

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2007

ze dne 18. listopadu 2019,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 47 odst. 2 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol zvířat a zboží vstupujících do Unie příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce.

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 bylo změněno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/478 (3), kterým se ke kategoriím zboží uvedeným v čl. 47 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení připojuje seno a sláma a potraviny obsahující produkty rostlinného původu i zpracované produkty živočišného původu („směsné produkty“).

(3)

Podle nařízení (EU) 2017/625 by některé kategorie zvířat a zboží ze třetích zemí měly být před vstupem do Unie vždy předloženy k úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly. Mezi kategorie, které by na stanovištích hraniční kontroly měly vždy být předloženy k úředním kontrolám, patří kromě zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů a vedlejších produktů živočišného původu rovněž seno a sláma a směsné produkty.

(4)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že Komise vypracuje seznamy různých zvířat a produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původů, sena a slámy a směsných produktů, které musí být předloženy k úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, s jejich kódy podle kombinované nomenklatury (kódy KN), jež jsou stanoveny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (4).

(5)

Vzhledem k tomu, že získané produkty jsou podkategorií kategorie vedlejších produktů živočišného původu, měly by být s uvedením jejich kódů KN zahrnuty do zmíněných seznamů.

(6)

Rozhodnutí Komise 2007/275/ES (5) stanoví pravidla pro zvířata a produkty, včetně směsných produktů, na něž se vztahují veterinární kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS (6) a 97/78/ES. Podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (7) se ode dne 21. dubna 2021 budou na vstup směsných produktů do Unie vztahovat nové podmínky. Je proto vhodné, aby se do té doby pro směsné produkty, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, nadále používala stávající pravidla stanovená rozhodnutím 2007/275/ES a toto nařízení aby se pro směsné produkty nepoužívalo. Aby nedocházelo k překrývání právních ustanovení, mělo by toto nařízení změnit rozhodnutí 2007/275/ES a omezit jeho působnost na směsné produkty.

(7)

V zájmu usnadnění provádění úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením (EU) 2017/625 by měl seznam stanovený tímto nařízením poskytnout podrobný popis zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly.

(8)

Navíc v případě některých kódů KN toto nařízení uvádí pouze část zvířat a produktů, které patří do příslušného čísla nebo položky či podpoložky. V takovém případě by toto nařízení mělo poskytnout další podrobnosti o příslušných zvířatech a produktech, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly.

(9)

Vzhledem k tomu, že ustanovení nařízení (EU) 2017/625 regulující oblast, na kterou se vztahuje toto nařízení, se použijí ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení používat od téhož dne.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 47 odst. 2 prvním pododstavcem písm. a) nařízení (EU) 2017/625 seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na směsné produkty.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„produkty živočišného původu“ produkty živočišného původu ve smyslu bodu 8.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (8);

2)

„neošetřenými prasečími štětinami“ neošetřené prasečí štětiny ve smyslu bodu 33 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (9);

3)

„neošetřeným peřím a jeho částmi“ neošetřené peří a jeho části ve smyslu bodu 30 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011;

4)

„neošetřenou srstí“ neošetřená srst ve smyslu bodu 32 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011;

5)

„meziproduktem“ meziprodukt ve smyslu bodu 35 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011;

6)

„ošetřenými kůžemi a kožkami“ ošetřené kůže a kožky ve smyslu bodu 28 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011;

7)

„neošetřenou vlnou“ neošetřená vlna ve smyslu bodu 31 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011.

Článek 3

Úřední kontroly zvířat a zboží uvedených v příloze I

Zvířata a zboží uvedené na seznamu v příloze I tohoto nařízení podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením (EU) 2017/625.

Článek 4

Změny rozhodnutí 2007/275/ES

Rozhodnutí 2007/275/ES se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

„rozhodnutí Komise ze dne 17. dubna 2007 o seznamech směsných produktů, na které se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly“;

2)

článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro směsné produkty, u kterých musí být při vstupu do Unie provedeny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly.“;

3)

článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Úřední kontroly směsných produktů uvedených v příloze I

1.   Směsné produkty uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (*1).

2.   Prvotní výběr směsných produktů pro úřední kontroly na základě kombinované nomenklatury ve sloupci 1 v příloze I se upřesní odkazem na konkrétní text nebo právní předpisy uvedené ve sloupci 3 přílohy I.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).“;"

4)

článek 4 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Směsné produkty, které podléhají úředním kontrolám“;

b)

návětí se nahrazuje tímto:

„Úředním kontrolám podléhají tyto směsné produkty:“;

5)

článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Odchylka pro některé směsné produkty

1.   Odchylně od článku 3 se úřední kontroly nevztahují na tyto směsné produkty, které neobsahují žádné masné výrobky:

a)

směsné produkty, u nichž méně než polovinu hmoty představuje jakýkoli jiný zpracovaný výrobek, pokud tyto produkty:

i)

jsou skladovatelné při pokojové teplotě nebo v průběhu výroby jasně prošly úplným procesem vaření nebo tepelného ošetření v celé hmotě tak, že všechny syrové produkty byly denaturovány;

ii)

jsou jasně označeny jako určené k lidské spotřebě;

iii)

jsou bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých nádobách;

iv)

provází je obchodní doklad a jsou označeny v úředním jazyce některého členského státu tak, aby uvedený doklad a označení společně poskytovaly informace o povaze, množství a počtu balení směsného produktu, zemi původu, výrobci a složce;

b)

směsné produkty uvedené v příloze II.

2.   Avšak všechny mléčné výrobky obsažené v jakýchkoli směsných produktech smějí pocházet pouze ze zemí uvedených na seznamu v příloze I nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (*2) a musí být ošetřeny v souladu s uvedenou přílohou.

(*2)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).“;"

6)

přílohy I a II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/478 ze dne 14. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o kategorie zásilek, u kterých musí být provedeny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 82, 25.3.2019, s. 4).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9).

(6)  Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, uvedený v článku 3

Poznámky:

1.   Obecné poznámky

Obecné poznámky se doplňují k některým kapitolám s cílem upřesnit, kterých zvířat nebo kterého zboží se příslušná kapitola týká. Kromě toho se v případě potřeby uvádí odkaz na zvláštní požadavky stanovené v nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1).

2.   Poznámky ke kapitolám

Seznamy v této příloze jsou členěny do kapitol, které odpovídají příslušným kapitolám kombinované nomenklatury (KN), jež jsou uvedeny v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2).

Tyto poznámky ke kapitolám slouží jako vysvětlení, v případě potřeby převzatá z poznámek k jednotlivým kapitolám kombinované nomenklatury (KN).

3.   Údaje z vysvětlivek k harmonizovanému systému a stanovisek k sazebnímu zařazení zboží

Další informace k různým kapitolám byly v případě potřeby převzaty z vysvětlivek k harmonizovanému systému Světové celní organizace a stanovisek Světové celní organizace k sazebnímu zařazení zboží.

Tabulky:

4.   Sloupec 1 – kód KN

V tomto sloupci je uveden kód KN. Kombinovaná nomenklatura, zavedená nařízením (EHS) č. 2658/87, vychází z Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (HS), který vypracovala Rada pro celní spolupráci, nyní Světová celní organizace (WCO), a která byla přijata mezinárodní úmluvou uzavřenou v Bruselu dne 14. června 1983 a schválena jménem Evropského hospodářského společenství rozhodnutím Rady 87/369/EHS (3) (dále jen „úmluva o HS“). Kombinovaná nomenklatura přebírá čísla a položky harmonizovaného systému do prvních šesti číslic a až sedmá a osmá číslice vytváří podpoložky, které jsou pouze její.

V případě čtyřčíselného kódu: není-li uvedeno jinak, všechny produkty, jejichž kód KN nebo jeho první čtyřčíslí tvoří tyto čtyři číslice, se podrobí úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly. Ve většině těchto případů jsou příslušné kódy KN vkládané do systému TRACES zřízeného rozhodnutím Komise 2004/292/ES (4) převedeny na šestimístný nebo osmimístný kód.

V případě, že se u daného čtyřmístného, šestimístného nebo osmimístného kódu vyžadují úřední kontroly pouze u některých specifikovaných produktů a kombinovaná nomenklatura zboží tohoto kódu dále nerozlišuje, je kód označen předponou „Ex“. V takovém případě jsou zvířata a produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, určeny rozsahem platnosti kódu KN, odpovídajícím popisem zboží ve sloupci 2 a působností a vysvětlením ve sloupci 3.

5.   Sloupec 2 – popis zboží

Popis zboží uvedený ve sloupci s popisem v kombinované nomenklatuře (KN).

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu zvířat a produktů ve sloupci 2 se považuje pouze za orientační, jelikož zboží, na které se vztahuje toto nařízení, je určeno kódy KN.

6.   Sloupec 3 – působnost a vysvětlení

Tento sloupec obsahuje podrobné informace o uvedených zvířatech nebo zboží. Další informace o zvířatech nebo zboží uvedených v různých kapitolách kombinované nomenklatury lze nalézt ve vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (5).

Produkty získané z vedlejších produktů živočišného původu, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (6) a nařízení (EU) č. 142/2011, nejsou v právu Unie konkrétně definovány. Úřední kontroly se provádí u produktů, které jsou částečně zpracované, avšak jsou stále surovinami k dalšímu zpracování ve schváleném nebo registrovaném zařízení v místě určení. Úřední inspektoři na stanovištích hraniční kontroly v případě potřeby posoudí a upřesní, zda je získaný produkt dostatečně zpracován, a není proto zapotřebí dalších úředních kontrol stanovených v právu Unie.

KAPITOLA 1

Živá zvířata

Poznámka ke kapitole 1 (převzatá z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě:

a)

ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301, 0306, 0307 nebo 0308;

b)

kultur mikroorganismů a ostatních výrobků čísla 3002 a

c)

zvířat čísla 9508.“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Číslo 0106 zahrnuje mimo jiné tato domácí nebo volně žijící zvířata:

A)

Savci

1)

primáti;

2)

velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugongové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia);

3)

ostatní (např. sobi, kočky, psi, lvi, tygři, medvědi, sloni, velbloudi (včetně dromedárů), zebry, králíci, zajíci, jeleni, antilopy (jiní než zvířata podčeledi Bovinae), kamzíci, lišky, norkové a další zvířata pro kožešinové farmy).

B)

Plazi (včetně hadů a želv)

C)

Ptáci

1)

draví ptáci

2)

papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu);

3)

ostatní (např. koroptve, bažanti, křepelky, sluky, bekasiny, holubi, tetřevi, strnadi, divoké kachny, divoké husy, drozdi, kosi, skřivani, pěnkavy, sýkory, kolibříci, pávi, labutě a další ptáci neuvedení v čísle 0105).

D)

Hmyz, například včely (též v přepravních bednách, klecích nebo úlech).

E)

Ostatní, například žáby.

Toto číslo nezahrnuje zvířata, která jsou součástí cirkusů, zvěřinců a podobných kočovných zvířecích atrakcí (číslo 9508).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

0101

Živí koně, osli, muly a mezci

Všichni

0102

Živí tuři

Všichni

0103

Živá prasata

Všechna

0104

Živé ovce a kozy

Všechny

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

Všichni

0106

Ostatní živá zvířata

Všechna, patří sem všechna zvířata těchto položek a podpoložek:

0106 11 00 (primáti)

0106 12 00 (velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugongové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia))

0106 13 00 (velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae))

0106 14 (králíci a zajíci)

0106 19 00 (ostatní): savci jiní než savci čísel 0101, 0102, 0103 a 0104 a položek 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 a 0106 14 ; patří sem i psi a kočky

0106 20 00 (plazi, včetně hadů a želv)

0106 31 00 (ptáci: draví ptáci)

0106 32 00 (ptáci: papouškovití, včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

0106 33 00 (pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae))

0106 39 (ostatní): patří sem ptáci jiní než ptáci čísla 0105 a položek 0106 31 , 0106 32 a 0106 33 , včetně holubů

0106 41 00 (včely)

0106 49 00 (ostatní hmyz, jiný než včely)

0106 90 00 (ostatní): všechna ostatní živá zvířata jinde nezahrnutá, jiná než savci, plazi, ptáci a hmyz. Do této podpoložky patří i živé žáby k uchování při životě pro vivária i k usmrcení pro lidskou spotřebu.

KAPITOLA 2

Maso a jedlé droby

Poznámka ke kapitole 2 (převzatá z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;

b)

střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002); nebo

c)

živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

0202

Hovězí maso, zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

Patří sem ostatní suroviny pro výrobu želatiny či kolagenu pro lidskou spotřebu. Patří sem veškeré maso a jedlé droby těchto položek a podpoložek:

0208 10 (králičí nebo zaječí)

0208 30 00 (z primátů)

0208 40 (z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia))

0208 50 00 (z plazů, včetně hadů a želv)

0208 60 00 (z velbloudů a jiných velbloudovitých (Camelidae))

0208 90 (ostatní: z domácích holubů; ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců, atd.): patří sem i maso z křepelek, sobů či jakýchkoli jiných savců. Patří sem i žabí stehýnka kódu KN 0208 90 70 .

0209

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

Všechen, patří sem tuk a zpracovaný tuk podle sloupce 2, a to i tehdy, pokud je vhodný pouze pro průmyslové použití (nevhodný k lidské spotřebě).

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

Všechno, patří sem maso, masné výrobky a jiné produkty živočišného původu.

Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, do tohoto kódu nepatří.

Patří sem zpracované živočišné bílkoviny a sušené vepřové uši pro lidskou spotřebu. I když se tyto sušené vepřové uši používají jako krmivo, příloha nařízení Komise (ES) č. 1125/2006(1) uvádí, že mohou patřit do podpoložky 0210 99 49 . Sušené droby a vepřové uši nevhodné k lidské spotřebě však patří do podpoložky 0511 99 85 .

Kosti pro lidskou spotřebu patří do čísla 0506.

Uzenky a salámy patří do čísla 1601.

Výtažky a šťávy z masa patří do čísla 1603.

Škvarky patří do čísla 2301.

KAPITOLA 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Obecné poznámky

Do této kapitoly patří živé ryby na chov a reprodukci, živé okrasné ryby a živé ryby nebo živí korýši přepravovaní zaživa, avšak dovážení pro lidskou spotřebu.

Na všechny produkty v této kapitole se vztahují úřední kontroly.

Poznámky ke kapitole 3 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

savci čísla 0106;

b)

maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210);

c)

ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301), nebo

d)

kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

0301

Živé ryby

Všechny: patří sem pstruzi, úhoři, kapři a všechny další druhy a všechny ryby dovážené na chov či reprodukci.

Živé ryby dovážené k okamžité lidské spotřebě se pro účely úředních kontrol považují za produkty.

Patří sem též okrasné ryby podpoložek 0301 11 00 a 0301 19 00 .

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

Všechny; patří sem též játra, mlíčí a jikry, čerstvé nebo chlazené, kódu KN 0302 91 00 .

0303

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

Všechny; patří sem též játra, mlíčí a jikry, zmrazené, položky 0303 91 .

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno

0305

Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

Všechny, patří sem i další produkty rybolovu, jako např. moučky, prášky a pelety z ryb vhodné k lidské spotřebě, dále sem patří rybí hlavy, ocasy a žaludky a ostatní produkty rybolovu.

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Všichni: živí korýši dovážení k okamžité lidské spotřebě se pro účely úředních kontrol považují za produkty.

Patří sem též okrasné žábronožky solné a jejich vajíčka pro využití jako zvířata v zájmovém chovu; a všichni živí okrasní korýši podle nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (8).

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání

Patří sem uzení měkkýši, kteří byli případně vařeni a poté uzeni. Jiní vaření měkkýši patří do čísla 1605.

Dále sem patří živí okrasní měkkýši podle nařízení (ES) č. 1251/2008.

Živí měkkýši dovážení k okamžité lidské spotřebě se pro účely úředních kontrol považují za produkty.

Patří sem všechno zboží položek 0307 11 až 0307 99 , například:

0307 60 (hlemýždi, jiní než mořští plži): patří sem suchozemští plži druhu Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum a druhy čeledi Achatinidae. Dále sem patří živí hlemýždi (včetně sladkovodních hlemýžďů) k okamžité lidské spotřebě a také maso hlemýžďů k lidské spotřebě. Patří sem též blanšírovaní nebo předzpracovaní hlemýždi. Dále zpracované produkty patří do čísla 1605.

0307 91 00 (živí, čerství nebo chlazení jiní měkkýši, tj. jiní než ústřice, hřebenatky, slávky (Mytilus spp., Perna spp.), sépie, olihně, chobotnice, mořští plži, mlži, srdcovkovití, návky, ušně (Haliotis spp.) a křídlatci (Strombus spp.): patří sem i maso z mořských plžů, též v lasturách nebo ulitách.

0307 99 (ostatní měkkýši, jiní než živí, čerství, chlazení nebo zmrazení jiní měkkýši, tj. jiní než ústřice, hřebenatky, slávky (Mytilus spp., Perna spp.), sépie, olihně, chobotnice, mořští plži, mlži, srdcovkovití, návky, ušně (Haliotis spp.) a křídlatci (Strombus spp.); též včetně mouček, prášků a pelet vhodných k lidské spotřebě).

0308

Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů a měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání

Všichni

KAPITOLA 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Poznámky ke kapitole 4 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.

2.

Pro účely čísla 0405:

a)

výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, o obsahu mléčného tuku 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních, o obsahu mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2 % hmotnostní a o obsahu vody nejvýše 16 % hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií mléčného kvašení;

b)

výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda-olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, o obsahu mléčného tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních.

3.

Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je třeba zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a)

obsah mléčného tuku v sušině je 5 % hmotnostních nebo více;

b)

obsah sušiny je nejméně 70 % hmotnostních, avšak nepřesahující 85 % hmotnostních; a

c)

jsou tvarované nebo tvarovatelné.

4.

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky získané ze syrovátky obsahující více než 95 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině, (číslo 1702);

b)

výrobky získané z mléka nahrazením jedné nebo více jeho přirozených složek (například máselných tuků) jinou látkou (například olejovými tuky) (číslo 1901 nebo 2106); nebo

c)

albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).

[…]“

Údaje z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Do čísla 0408 patří celá vejce bez skořápky a vaječné žloutky všech ptáků. Výrobky tohoto čísla mohou být čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, tvarované (např. válcovitá „dlouhá vejce“), zmrazené nebo jinak konzervované. Všechny patří do tohoto čísla, bez ohledu na to, zda obsahují přidaný cukr nebo jiná sladidla a zda jsou určeny k použití jako potravina nebo pro průmyslové účely (např. vyčiňování).

Do tohoto čísla nepatří

a)

olej z vaječných žloutků (číslo 1506);

b)

vaječné přípravky obsahující ochucovací přísady, koření nebo jiné přísady (číslo 2106);

c)

lecithin (číslo 2923);

d)

oddělený vaječný bílek (vaječný albumin) (číslo 3502).

(…)

Do čísla 0409 patří med produkovaný včelami (Apis mellifera) nebo jiným hmyzem, odstředěný, v plástvi nebo obsahující kusy voštin, pokud do něj nebyl přidán cukr nebo jiná látka. Tento med může být označen podle druhu rostliny, původu nebo barvy.

Do čísla 0409 nepatří umělý med a směsi přírodního a umělého medu (číslo 1702).

(…)

Do čísla 0410 patří produkty živočišného původu vhodné pro lidskou spotřebu, neuvedené ani nezahrnuté jinde v kombinované nomenklatuře. Patří sem:

a)

želví vejce. Jedná se o vejce snesená říčními nebo mořskými želvami; mohou být čerstvá, sušená nebo jinak konzervovaná.

Olej z želvích vajec sem nepatří (číslo 1506).

b)

hnízda salangan (jedlá „ptačí hnízda“). Jsou tvořena látkou vylučovanou těmito ptáky, která na vzduchu rychle tuhne.

Hnízda lze předkládat nezpracovaná nebo mohou být čištěná za účelem odstranění per, prachového peří, prachu a jiných nečistot, aby byla vhodná ke spotřebě. Mají obvykle formu bělavých proužků či vláken.

Hnízda salangan mají vysoký obsah bílkovin a používají se téměř výhradně k přípravě polévek nebo jiných potravinových přípravků.

Do čísla 0410 nepatří zvířecí krev, jedlá či nikoli, tekutá nebo sušená (číslo 0511 nebo 3002).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

Všechno

Do tohoto čísla patří mléko určené k výživě zvířat, avšak krmiva obsahující mléko patří do čísla 2309.

Mléko k terapeutickým nebo profylaktickým účelům patří do čísla 3001.

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Všechno

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Všechno, patří sem smetana, ochucená nebo obsahující ovoce, zmrazené a fermentované (kysané) mléko, pro lidskou spotřebu

Zmrzlina patří do čísla 2105.

Nápoje obsahující mléko ochucené kakaem nebo jinými látkami patří do čísla 2202.

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Všechno, patří sem mléčné výrobky pro kojence

V kódu KN 0404 10 48 zahrnuje také mlezivo skotu v tekuté formě, odtučněné a zbavené kaseinu, pro lidskou spotřebu, a v kódu KN 0404 90 21 rozprašováním sušené nízkotučné mlezivo v prášku, které nebylo zbaveno kaseinu, pro lidskou spotřebu.

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky

Všechno

0406

Sýry a tvaroh

Všechny

0407

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

Všechna, patří sem násadová vejce, vejce prostá specifikovaných patogenních mikroorganismů (PSPM), oplodněná vejce pro líhnutí (0407 11 a 0407 19 ).

Patří sem čerstvá vejce (0407 21 až 0407 29 ) a ostatní vejce (0407 90 ), nevhodná i vhodná k lidské spotřebě.

Patří sem též „stoletá vejce“.

Vaječný albumin nevhodný i vhodný k lidské spotřebě patří do čísla 3502.

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Všechna: do tohoto čísla patří vaječné výrobky, též tepelně zpracované, a produkty nevhodné k lidské spotřebě.

0409 00 00

Přírodní med

Všechen

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Všechny

Do tohoto čísla patří též mateří kašička a propolis (používané při výrobě farmaceutických přípravků a doplňků stravy) a jiný materiál získaný ze zvířat určený k lidské spotřebě, kromě kostí (které patří do čísla 0506).

Do tohoto kódu KN nepatří hmyz ani hmyzí vajíčka určené k lidské spotřebě.

KAPITOLA 5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Obecné poznámky

Zvláštní požadavky pro některé produkty této kapitoly jsou stanoveny v tabulce 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011:

Řádek 7: prasečí štětiny

Řádek 8: neošetřená vlna a srst z jiných zvířat než prasat

Řádek 9: ošetřené peří, jeho části a prachové peří

Poznámky ke kapitole 5 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

jedlé produkty (jiné než střeva, měchýře a žaludky zvířat, celé nebo jejich části, a tekutá nebo sušená zvířecí krev);

b)

kůže nebo kožky (včetně kožešin), jiné než zboží čísla 0505 a odřezky a podobný odpad ze surových kůží nebo kožek čísla 0511 (kapitola 41 nebo 43);

c)

textilní materiály živočišného původu, jiné než žíně a odpad z nich (třída XI); nebo

d)

připravené svazky nebo chomáče pro výrobu košťat, kartáčů nebo štětců (číslo 9603).

(…)

3.

V celé nomenklatuře se za „slonovinu“ považují nejen kly sloní, nýbrž i kly hrocha, mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.

4.

V celé nomenklatuře se výrazem „žíně“ rozumějí chlupy z hřív nebo ohonů koňovitých zvířat nebo skotu. Do čísla 0511 patří, inter alia, žíně a odpad z nich, též ve vrstvě, s podložkou nebo bez podložky.“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Do čísla 0505 patří

1)

kůže a jiné části ptáků (např. hlavy, křídla), s peřím nebo prachovým peřím, a

2)

peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří,

pokud jsou neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace, ale jinak neopracované a neosazené.

Do čísla 0505 dále patří prach, moučka a odpad z peří nebo částí per.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů

Všechny, ošetřené i neošetřené

0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

Všechna: patří sem očištěné žaludky, měchýře a střeva skotu, prasat, ovcí, koz či drůbeže, solené, sušené nebo tepelně ošetřené.

ex 0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

Všechna: včetně loveckých trofejí z ptáků, avšak kromě ošetřeného dekorativního peří, ošetřeného peří přepravovaného cestujícími pro osobní potřebu nebo zásilek ošetřeného peří zaslaných soukromým osobám k neobchodním účelům.

Ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 142/2011 zakazuje dovoz do Unie a tranzit přes Unii neošetřeného peří, jeho částí a prachového peří.

Úřední kontroly se na peří vztahují bez ohledu na jeho ošetření, jak je popsáno v bodě C kapitoly VII přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

Další zvláštní požadavky pro lovecké trofeje jsou stanoveny v oddíle 5 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Oddíl 6 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se vztahuje i na peří používané k vycpávání, prachové, surové a ostatní peří.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

Patří sem kosti používané jako žvýkací pamlsky pro psy a kosti pro výrobu želatiny či kolagenu, pokud jsou získány z jatečně upravených těl zvířat poražených pro lidskou spotřebu.

Kostní moučka pro lidskou spotřebu patří do čísla 0410.

Zvláštní požadavky pro tyto produkty, pokud nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou stanoveny v řádku 6 (lovecké trofeje), v řádku 11 (kosti a výrobky z nich (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) k jiným použitím než jako krmná surovina, organické hnojivo nebo půdní přídavek) a v řádku 12 (žvýkací pamlsky pro psy) tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

Patří sem ošetřené lovecké trofeje z ptáků a kopytníků tvořené čistě kostmi, rohy, kopyty, paznehty, drápy, parohy, zuby, kůžemi či kožkami ze třetích zemí.

Zvláštní požadavky pro lovecké trofeje jsou stanoveny v řádku 6 tabulky 2 v oddíle1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 0508 00 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

Prázdné ulity, lastury a krunýře pro použití v potravinách a použití jako surovina pro výrobu glukosaminu.

Kromě toho sem patří ulity, lastury a krunýře, včetně sépiových kostí, s měkkými tkáněmi a masem uvedené v čl. 10 písm. k) bodě i) nařízení (ES) č. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

Ambra šedá a kantaridy sem nepatří.

Tento kód zahrnuje žlázy a jiné produkty živočišného původu a žluč.

Sušené žlázy a produkty patří do čísla 3001.

Zvláštní požadavky mohou být stanoveny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 pro vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a výrobu získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec (pro farmaceutické přípravky nebo jiné technické výrobky).

ex 0511

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

Všechny.

Patří sem genetický materiál (sperma a embrya živočišného původu, např. skotu, ovcí, koz, koní a prasat) a vedlejší produkty živočišného původu, které představují materiál kategorie 1 a 2, jak je uveden v článcích 8 a 9 nařízení (ES) č. 1069/2009.

Do položek 0511 10 až 0511 99 patří například tyto produkty živočišného původu:

0511 10 00 (sperma skotu).

0511 91 (výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých): všechny, patří sem násadové rybí jikry, mrtvá zvířata, vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků. Patří sem mrtvá zvířata uvedená v kapitole 3, nepoživatelná nebo klasifikovaná jako nevhodná k lidské spotřebě, například hrotnatky obecné a další lasturnatky nebo Phyllopoda, sušené, určené pro krmení akvarijních ryb; patří sem i rybí návnady.

ex 0511 99 10 (šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek).

Úřední kontroly jsou nezbytné v případě kůží a kožek, které nebyly ošetřeny způsobem popsaným v kapitole V bodě C odst. 2 přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení uvedená v čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009.

ex 0511 99 31 (surové přírodní houby živočišného původu): všechny, jsou-li určeny k lidské spotřebě; nejsou-li určeny k lidské spotřebě, pak pouze ty, které jsou určeny pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Zvláštní požadavky pro produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 12 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 0511 99 39 (přírodní houby živočišného původu, jiné než surové): všechny, jsou-li určeny k lidské spotřebě; nejsou-li určeny k lidské spotřebě, pak pouze ty, které jsou určeny pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Zvláštní požadavky pro produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 12 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 0511 99 85 (ostatní produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitoly 1, nevhodná k lidské spotřebě): do této podpoložky patří embrya, vajíčka, sperma a genetický materiál jiné než položky 0511 10 a druhů jiných než skotu. Patří sem vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nebo jiných technických výrobků.

Patří sem neošetřené žíně, včelařské produkty jiné než vosky pro včelařství nebo pro technické účely, vorvanina (spermacet) pro technické použití, mrtvá zvířata kapitoly 1, která jsou nepoživatelná nebo nejsou určena k lidské spotřebě (například psi, kočky, hmyz), živočišný materiál, jehož základní charakteristiky se nezměnily, a jedlá zvířecí krev nezískaná z ryb, pro lidskou spotřebu.

KAPITOLA 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Obecné poznámky

Do této kapitoly patří podhoubí v kompostu ze sterilizovaného hnoje živočišného původu.

Údaje převzaté z vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

„0602 90 10 Podhoubí:

Podhoubí je termín, používaný pro sítě křehkých vláken (Thallus nebo Mycelium), často nalézané pod zemí, kde žijí a rostou na povrchu rozkládajících se zvířat nebo na rostlinné hmotě, a vyvíjejí se v samotné tkáně a produkují vlastní houbu.

Do této podpoložky patří také výrobky obsahující podhoubí, neúplně vyvinuté, umístěné v mikroskopickém množství ve vrstvě obilných zrn vložených do kompostu z koňského hnoje (směs slámy a koňského trusu).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Podhoubí

Pouze tehdy, pokud obsahuje zpracovaný hnůj živočišného původu a v řádku 1 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 jsou stanovena zvláštní pravidla.

KAPITOLA 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Ostatní rostlinné produkty používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pyl

ex 1213 00 00

Obilná sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet

Pouze sláma

ex 1214 90

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet: jiné než moučka a pelety z vojtěšky

Pouze seno

KAPITOLA 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

Obecné poznámky

Všechny živočišné tuky a oleje. Pro následující produkty jsou v příloze XIV nařízení (EU) č. 142/2011 stanoveny zvláštní požadavky:

1.

tavené/škvařené tuky a rybí tuk v řádku 3 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I;

2.

tavené/škvařené tuky z materiálů kategorie 2 pro určité účely mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata (např. pro zpracování v tukovém zařízení) v řádku 17 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II;

3.

tukové deriváty v řádku 18 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II.

Mezi tukové deriváty patří produkty z tuků a olejů získané po prvotním zpracování, v čistém stavu získané metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

Deriváty smísené s jinými materiály podléhají úředním kontrolám.

Poznámky ke kapitole 15 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

vepřový tuk nebo drůbeží tuk čísla 0209;

b)

kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804);

c)

jedlé přípravky obsahující více než 15 % hmotnostních výrobků čísla 0405 (zpravidla kapitola 21);

d)

škvarky (číslo 2301) nebo odpady čísel 2304 až 2306;

(…)

3.

Do čísla 1518 nepatří tuky, oleje nebo jejich frakce pouze denaturované; tyto výrobky se zařazují do čísel, do kterých patří odpovídající nedenaturované tuky a oleje a jejich frakce.

4.

Mýdlové kaly, olejové sedliny a kaly, stearinová smola, glycerolová smola a zbytky tuku z ovčí vlny patří do čísla 1522.“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Do čísla 1516 patří živočišné a rostlinné tuky a oleje, které prošly níže uvedenou zvláštní chemickou přeměnou, ale nebyly dále upraveny.

Do tohoto čísla rovněž patří podobně zpracované frakce živočišných či rostlinných tuků a olejů.

Hydrogenace, k níž dochází při styku produktu s čistým vodíkem při vhodné teplotě a tlaku za přítomnosti katalyzátoru (obvykle jemně rozptýleného niklu), zvyšuje teplotu tání tuků a zvyšuje konzistenci olejů tím, že přemění nenasycené glyceridy (např. kyseliny olejové, linolové a dalších kyselin) na nasycené s vyšší teplotou tání (např. kyseliny palmitové, stearové a dalších kyselin).

Do čísla 1518 patří směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Do této části patří mimo jiné použitý fritovací olej obsahující například řepkový olej, sójový olej a malé množství živočišných tuků, pro použití při výrobě krmiv.

Toto číslo zahrnuje rovněž hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované tuky a oleje a jejich frakce, pokud se modifikace týká více než jednoho tuku nebo oleje.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503

Všechen

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

Všechen

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Všechen

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

Všechny, oleje z ryb a oleje z produktů rybolovu a mořských savců.

Různé jedlé přípravky obvykle patří do čísla 1517 nebo do kapitoly 21.

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

Všechen, tuk z ovčí vlny dovážený jako tavený/škvařený tuk v souladu s přílohou XIV nařízení (EU) č. 142/2011 nebo lanolin dovážený jako meziprodukt.

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Všechny

Neštěpené tuky a oleje a také jejich prvotní frakce vyrobené metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

1516 10

Živočišné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Všechny: živočišné tuky a oleje.

Pro účely úředních kontrol zahrnují tukové deriváty produkty z živočišných tuků a olejů získané po prvotním zpracování, v čistém stavu vyrobené metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 1517

Margarín, jedlé směsi nebo přípravky z živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1518 00 91

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

Pouze živočišného původu.

Tukové deriváty vyrobené metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

Zvláštní požadavky jsou uvedeny v řádku 17 (tavené/škvařené tuky) a 18 (tukové deriváty) tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 1518 00 95

Nepoživatelné směsi nebo přípravky z živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

Pouze přípravky z tuků a olejů, tavené/škvařené tuky a deriváty získané ze zvířat; včetně použitého stolního oleje, který má být použit v rámci působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009.

Tukové deriváty vyrobené metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 1518 00 99

Ostatní

Pouze pokud obsahuje tuk živočišného původu.

ex 1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

Pouze živočišného původu.

1521 90 91

Surový včelí vosk a jiné hmyzí vosky

Všechny, patří sem vosky v přírodních plástvích, surový včelí vosk pro včelařství nebo pro technické účely.

Ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 142/2011 zakazuje dovoz do Unie a tranzit přes Unii včelího vosku ve formě voštin.

Zvláštní požadavky pro vedlejší produkty včelařství jsou uvedeny v řádku 10 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

1521 90 99

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené, jiné než surové

Všechny, patří sem zpracované nebo rafinované vosky, též bělené nebo barvené, pro včelařství nebo technické účely.

Zvláštní požadavky pro vedlejší produkty včelařství jsou uvedeny v řádku 10 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Vedlejší produkty včelařství jiné než včelí vosky se předloží k úřední kontrole pod kódem KN 0511 99 85 „Ostatní“.

ex 1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

Pouze živočišného původu.

Zvláštní požadavky jsou uvedeny v řádku 18 (tukové deriváty) tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Poznámky ke kapitole 16 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení nebo konzervovaní způsoby uvedenými v kapitole 2 nebo 3 nebo v čísle 0504.

2.

Potravinové přípravky patří do této kapitoly, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinaci. Obsahují-li tyto přípravky dva nebo více výše uvedených výrobků, zařazují se do čísla kapitoly 16 odpovídajícího složce nebo složkám, jejichž hmotnost převládá. Tato ustanovení se nevztahují na nadívané výrobky čísla 1902 ani na přípravky čísel 2103 nebo 2104.

Pro přípravky obsahující játra se při určení podpoložky v číslech 1601 nebo 1602 neuplatňuje ustanovení druhé věty.

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

Vše, zahrnuje konzervované maso různých forem.

ex 1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1603 00

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Pouze produkty živočišného původu.

Patří sem výtažky a koncentráty z masa, rybí bílkoviny v želatinové formě, chlazené nebo zmrazené, a též žraločí chrupavky.

ex 1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

Všechny, vařené nebo předvařené kulinářské přípravky obsahující ryby nebo produkty rybolovu nebo s nimi smíchané.

Patří sem i přípravky ze surimi kódu KN 1604 20 05 .

Patří sem konzervované rybí maso a konzervovaný kaviár v hermeticky uzavřených obalech a rovněž sushi (za předpokladu, že nejsou zařazeny do kódu KN uvedeného v kapitole 19).

Tzv. rybí špíz (syrové rybí maso nebo syrové krevety se zeleninou na dřevěné jehlici) jsou zařazeny do kódu KN 1604 19 97 .

ex 1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

Pouze produkty živočišného původu.

Patří sem zcela připravení či předpřipravení hlemýždi, konzervovaní korýši či jiní vodní bezobratlí a rovněž prášek ze slávky jedlé.

KAPITOLA 17

Cukr a cukrovinky

Poznámky ke kapitole 17 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

(…)

b)

chemicky čisté cukry (jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza) nebo jiné výrobky čísla 2940;

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem

Laktóza.

Cukry a umělý med, je-li smíšený s přírodním medem.

KAPITOLA 18

Kakao a kakaové přípravky

Poznámky ke kapitole 18 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří přípravky čísel 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 nebo 3004.

2.

Do čísla 1806 patří cukrovinky obsahující kakao a, s výhradou ustanovení poznámky 1 k této kapitole, ostatní potravinové přípravky obsahující kakao.

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

Pouze produkty živočišného původu, například mléčné výrobky.

KAPITOLA 19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

Poznámky ke kapitole 19 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

kromě nadívaných výrobků čísla 1902, potravinové přípravky, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinaci (kapitola 16);

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze produkty živočišného původu.

Patří sem tepelně neupravené potraviny (např. pizza), které obsahují produkty živočišného původu.

Kulinářské přípravky patří do kapitol 16 a 21.

1902 11 00

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, obsahující vejce

Všechny

ex 1902 20 10

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené, obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1902 20 30

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené, obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků, masa a drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuků všeho druhu nebo původu

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1902 20 91

Vařené nadívané těstoviny

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1902 20 99

Ostatní [ostatní nadívané těstoviny, nevařené]

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1902 30

Ostatní těstoviny, jiné než položek 1902 11 , 1902 19 a 1902 20

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1902 40

Kuskus

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1904 10 10

Připravené potraviny získané bobtnáním nebo pražením kukuřice

Pouze produkty živočišného původu.

ex 1904 90 10

Připravené potraviny získané z rýže

Pouze produkty živočišného původu, například sushi (za předpokladu, že nejsou zařazeny do kapitoly 16).

ex 1905

Jemné pečivo

Pouze produkty živočišného původu.

KAPITOLA 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin

Poznámky ke kapitole 20 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

(…)

b)

potravinové přípravky, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinaci (kapitola 16);

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Pouze produkty živočišného původu.

ex 2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Pouze produkty živočišného původu.

ex 2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Pouze produkty živočišného původu.

KAPITOLA 21

Různé jedlé přípravky

Poznámky ke kapitole 21 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

(…)

e)

potravinové přípravky, jiné než zboží popsané v čísle 2103 nebo 2104, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinaci (kapitola 16);

(…)

3.

Pro účely čísla 2104 se výrazem „homogenizované směsi potravinových přípravků“ rozumějí přípravky sestávající z jemně homogenizované směsi dvou nebo více základních složek jako masa, ryb, zeleniny, ovoce nebo ořechů, v balení pro drobný prodej jako výživa […] pro kojence […] nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti nepřesahující 250 g. Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných kousků přísad.

Doplňkové poznámky

(…)

5.

Ostatní potravinové přípravky předkládané v odměřených dávkách, například kapsle, tablety, pastilky a pilulky, které jsou určeny pro použití jako potravinové doplňky, se zařazují do čísla 2106, pokud nejsou jinde uvedené ani zahrnuté.

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice –– Ostatní

Pouze produkty živočišného původu.

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

Pouze produkty živočišného původu, včetně potravin pro kojence v nádobách o čisté hmotnosti nepřesahující 250 g.

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Pouze produkty živočišného původu.

ex 2106 10

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

Pouze produkty živočišného původu; kromě potravinových doplňků zabalených pro konečného spotřebitele, obsahujících malé množství (celkově méně než 20 %) zpracovaných produktů živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu a/nebo chitosanu), jiných než masné výrobky.

ex 2106 90 51

Laktózový sirup

Pouze produkty živočišného původu; kromě potravinových doplňků zabalených pro konečného spotřebitele, obsahujících malé množství (celkově méně než 20 %) zpracovaných produktů živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu a/nebo chitosanu), jiných než masné výrobky.

ex 2106 90 92

Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

Pouze produkty živočišného původu; kromě potravinových doplňků zabalených pro konečného spotřebitele, obsahujících malé množství (celkově méně než 20 %) zpracovaných produktů živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu a/nebo chitosanu), jiných než masné výrobky.

ex 2106 90 98

Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze produkty živočišného původu; kromě potravinových doplňků zabalených pro konečného spotřebitele, obsahujících malé množství (celkově méně než 20 %) zpracovaných produktů živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu a/nebo chitosanu), jiných než masné výrobky.

KAPITOLA 22

Nápoje, lihoviny a ocet

Poznámky ke kapitole 22 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„[…]

3.

Pro účely čísla 2202 se výrazem „nealkoholické nápoje“ rozumějí nápoje, jejichž objemový obsah alkoholu nepřesahuje 0,5 % obj. Alkoholické nápoje se zařazují podle druhu do čísel 2203 až 2206 nebo 2208.

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009, obsahující 2 % nebo více hmotnostních tuku získaného z výrobků čísel 0401 až 0404

Pouze mléko a mléčné výrobky.

KAPITOLA 23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo

Poznámka ke kapitole 23 (převzatá z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do čísla 2309 patří výrobky používané k výživě zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté, získané zpracováním rostlinných nebo živočišných látek v takovém rozsahu, že ztratily podstatné charakteristické znaky původní látky, jiné než rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty vzniklé při tomto zpracování.

[…]“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Škvarky, zbytky tkáně po vyškvaření vepřového sádla nebo jiného živočišného tuku. Používají se hlavně v přípravcích k výživě zvířat (např. psí sušenky), ale zůstávají v čísle 2301, i pokud jsou vhodné k lidské spotřebě.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

2301

Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky

Vše, patří sem zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určeny k lidské spotřebě, masová moučka, která není určena k lidské spotřebě, a škvarky, též k lidské spotřebě.

Péřová moučka patří do čísla 0505.

Zvláštní požadavky pro zpracované živočišné bílkoviny jsou uvedeny v řádku 1 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Všechny, pokud obsahují produkty živočišného původu, kromě podpoložek 2309 90 20 a 2309 90 91 .

Patří sem, mimo jiné, výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej (položka 2309 10 ), obsahující produkty živočišného původu a rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců (kód KN 2309 90 10 ). Produkty určené k výživě zvířat, včetně směsí mouček (z rohů, kopyt a paznehtů).

Do tohoto čísla patří tekuté mléko, mlezivo a výrobky obsahující mléčné produkty, mlezivo nebo sacharidy, vše určeno nikoli k lidské spotřebě, ale k výživě zvířat.

Patří sem krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a směsi mouček, směsi mohou obsahovat mrtvý hmyz.

Zvláštní požadavky pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy jsou uvedeny v řádku 12 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Patří sem i vaječné výrobky jiné než pro lidskou spotřebu a další zpracované produkty živočišného původu jiné než pro lidskou spotřebu.

Zvláštní požadavky pro vaječné výrobky jsou uvedeny v řádku 9 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý)

Pouze živočišného původu.

Zvláštní požadavky pro hydrogenfosforečnan vápenatý jsou uvedeny v řádku 6 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 2835 26 00

Ostatní fosforečnany vápníku

Pouze fosforečnan vápenatý živočišného původu.

Zvláštní požadavky pro fosforečnan vápenatý jsou uvedeny v řádku 7 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 29

Organické chemikálie

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Ostatní aminokyseliny, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce, a jejich estery; jejich soli

Pouze živočišného původu.

ex 2925 29 00

Ostatní iminy a jejich deriváty jiné než chlordimeform (ISO); jejich soli

Kreatin živočišného původu.

ex 2930

Organické sloučeniny síry

Aminokyseliny živočišného původu, například:

ex 2930 90 13 cystein a cystin;

ex 2930 90 16 deriváty cysteinu nebo cystinu.

ex 2932 99 00

Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Pouze živočišného původu, například glukosamin, glukosamin-6-fosfát a jejich sírany.

ex 2942 00 00

Ostatní organické sloučeniny

Pouze živočišného původu.

KAPITOLA 30

Farmaceutické výrobky

Obecné poznámky

Hotové léčivé přípravky, na které se nevztahují nařízení (ES) č. 1069/2009 a (EU) č. 142/2011, na tento seznam nepatří. Patří sem meziprodukty.

V čísle 3001 (žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, sušené, též v prášku; výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků k organoterapeutickým účelům; heparin a jeho soli; jiné lidské nebo živočišné látky připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, jinde neuvedené ani nezahrnuté) jsou z hlediska úředních kontrol významné pouze produkty získané ze zvířat položek 3001 20 a 3001 90. Dále viz tyto zvláštní požadavky v příloze XIV nařízení (EU) č. 142/2011:

1.

řádek 2 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II pro krevní výrobky pro technické využití, kromě výrobků z koňovitých, a

2.

řádek 3 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II pro krev a krevní výrobky z koňovitých a

3.

řádek 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II pro vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a výrobu získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec.

V čísle 3002 (lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, též modifikované nebo získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky) jsou z hlediska úředních kontrol významné pouze podpoložky 3002 12 a 3002 90. U lidské krve podpoložky 3002 90 10 a očkovacích látek položek 3002 20 a 3002 30 se nemusí provádět úřední kontroly.

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků, jiné než lidského původu

Všechny; patří sem produkty nahrazující mateřské mlezivo a používané pro krmení telat.

ex 3001 90 91

Živočišné látky připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům: heparin a jeho soli

Veškeré produkty živočišného původu, které jsou určeny pro další zpracování v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009, na výrobu získaných produktů uvedených v čl. 33 písm. a) až f) zmíněného nařízení.

3001 90 98

Jiné živočišné látky než heparin a jeho soli připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Vše.

Kromě žláz a jiných orgánů uvedených ve vysvětlivkách k harmonizovanému systému k číslu 3001, část A), patří do této podpoložky hypofýza, nadledvinky a štítná žláza; kromě těch, které jsou uvedeny v článku 33 nařízení (ES) č. 1069/2009.

ex 3002 12 00

Antiséra a jiné krevní složky

Pouze produkty získané ze zvířat.

Nezahrnuje hotové léčivé přípravky pro konečné spotřebitele.

Nezahrnuje protilátky a DNA.

Pokud jde o číslo 3002, jsou pro vedlejší produkty živočišného původu zahrnuté do tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 stanoveny zvláštní požadavky, a sice v těchto řádcích:

Řádek 2: krevní výrobky kromě výrobků z koňovitých;

Řádek 3: krev a krevní výrobky z koňovitých.

3002 90 30

Zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům

Všechna

ex 3002 90 50

Kultury mikroorganismů

Pouze patogeny a kultury patogenů pro zvířata.

ex 3002 90 90

Ostatní

Pouze patogeny a kultury patogenů pro zvířata.

ex 3006 92 00

Farmaceutický odpad

Pouze produkty získané ze zvířat.

Farmaceutický odpad, farmaceutické výrobky, které již nejsou vhodné ke svému původnímu účelu.

KAPITOLA 31

Hnojiva

Poznámky ke kapitole 31 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

zvířecí krev čísla 0511;

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Živočišná nebo rostlinná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upravená; hnojiva získaná smícháním nebo chemickou úpravou živočišných nebo rostlinných produktů

Pouze nekontaminované produkty živočišného původu.

Patří sem guáno, kromě mineralizovaného guána.

Patří sem hnůj smísený se zpracovanými živočišnými bílkovinami používaný jako hnojivo. Nepatří sem však směsi hnoje a chemických produktů používané jako hnojivo (viz číslo 3105, do kterého patří pouze minerální nebo chemická hnojiva).

Zvláštní požadavky pro zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů jsou uvedeny v řádku 1 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 3105 10 00

Výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg

Pouze hnojiva obsahující produkty získané ze zvířat.

Zvláštní požadavky pro zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů jsou uvedeny v řádku 1 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty

Poznámky ke kapitole 32 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„[…]

3.

Do čísel 3203, 3204, 3205 a 3206 patří též přípravky založené na barvicích látkách (v případě čísla 3206 též včetně barvicích pigmentů čísla 2530 nebo kapitoly 28, kovových vloček a kovových prášků) druhů, které jsou používány pro barvení jakýchkoliv materiálů nebo používané jako přísady při výrobě barvicích přípravků. Do těchto čísel však nepatří pigmenty dispergované v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových hmot, včetně emailů (číslo 3212), nebo jiné přípravky čísel 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 nebo 3215.

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Barviva živočišného původu (včetně barvicích výtažků, avšak kromě černi živočišného původu), chemicky definované i nedefinované; přípravky založené na barvicí látce živočišného původu specifikované poznámkou 3 k této kapitole

Pouze disperzní barviva v mléčném tuku, používaná pro výrobu potravin či krmiv.

ex 3204

Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

Pouze disperzní barviva v mléčném tuku, používaná pro výrobu potravin či krmiv.

KAPITOLA 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů

Pouze aromata v mléčném tuku, používaná pro výrobu potravin či krmiv.

KAPITOLA 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

Kasein určený k lidské spotřebě, k výživě zvířat nebo k technickým účelům.

Zvláštní požadavky pro mléko, mléčné výrobky a mlezivo, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 4 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

Patří sem následující produkty získané z vajec a z mléka, též určené k lidské spotřebě (též jako krmivo pro zvířata).

Zvláštní požadavky pro mléko, mléčné výrobky a mlezivo, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 4 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 a zvláštní požadavky pro vaječné výrobky, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v řádku 9 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

3503 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

Patří sem želatina pro lidskou spotřebu, krmiva zvířat a technické účely.

Na želatinu zařazenou do čísla 3913 (tvrzené bílkoviny) a 9602 (netvrzená opracovaná želatina a výrobky z netvrzené želatiny), např. prázdné tobolky, pokud nejsou určeny k použití jako potraviny nebo ke krmení zvířat, se úřední kontroly nevztahují.

Zvláštní požadavky pro želatinu a hydrolyzované bílkoviny, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 a zvláštní požadavky pro fotografickou želatinu v oddíle 11 kapitoly II přílohy XIV uvedeného nařízení.

ex 3504 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

Patří sem kolagen a hydrolyzované bílkoviny pro lidskou spotřebu, krmiva a technické účely.

Patří sem bílkovinné kolagenové produkty získané ze zvířecích kůží, kožek a šlach, včetně kostí v případě prasat, drůbeže a ryb.

Patří sem hydrolyzované bílkoviny sestávající z polypeptidů, peptidů či aminokyselin a jejich směsi, získané hydrolýzou vedlejších produktů živočišného původu. Úřední kontroly se na ně nevztahují, pokud jsou používány jako přídatné látky v potravinových přípravcích (čísla 2106).

Patří sem všechny mléčné vedlejší produkty k lidské spotřebě, pokud nejsou zahrnuty do čísla 0404.

Zvláštní požadavky pro kolagen jsou uvedeny v řádku 8 a zvláštní požadavky pro želatinu a hydrolyzované bílkoviny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 3507 10 00

Syřidlo a syřidlové koncentráty

Syřidlo a syřidlové koncentráty určené k lidské spotřebě získané výhradně z produktů živočišného původu.

ex 3507 90 90

Enzymy jiné než syřidlo a syřidlové koncentráty nebo lipoproteinová lipáza nebo alkalická proteináza (produkt bakterií rodu Aspergillus)

Pouze živočišného původu.

KAPITOLA 38

Různé chemické výrobky

Poznámky ke kapitole 38 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„[…]

4.

V celé nomenklatuře výraz „komunální odpad“ znamená odpad shromážděný z domácností, hotelů, restaurací, nemocnic, obchodů, kanceláří atd., smetí ze silnic a chodníků, stejně jako stavební a demoliční odpad. Komunální odpad zpravidla obsahuje velké množství různých materiálů, např. plasty, kaučuk, dřevo, papír, textilie, sklo, kovy, potraviny, rozbitý nábytek a jiné poškozené nebo vyřazené výrobky.

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály

Pouze produkty získané ze zvířat, kromě zdravotnických prostředků podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 93/42/EHS (9) a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES (10).

ex 3825 10 00

Komunální odpad

Pouze odpad ze stravovacích zařízení obsahující produkty živočišného původu, pokud spadá do oblasti působnosti čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 1069/2009, s výjimkou odpadu ze stravovacích zařízení pocházejícího přímo z dopravních prostředků mezinárodní přepravy a neškodně odstraněného v souladu s čl. 12 písm. d) uvedeného nařízení.

Použitý kuchyňský olej určený k použití v rámci oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009, například pro organické hnojivo nebo bioplyn, může patřit do tohoto kódu KN.

KAPITOLA 39

Plasty a výrobky z nich

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Ostatní přírodní polymery (kromě kyseliny alginové, jejích solí a esterů) a modifikované přírodní polymery (například tvrzené bílkoviny, chemické deriváty přírodního kaučuku), jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

Pouze produkty získané ze zvířat, např. chondroitinsulfát, chitosan, tvrzená želatina.

ex 3917 10 10

Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílkovin nebo celulózových materiálů

Pouze produkty získané ze zvířat.

ex 3926 90 92

Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914 vyráběné z fólií

Prázdné tobolky z tvrzené želatiny ke krmení zvířat; zvláštní požadavky jsou uvedeny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 3926 90 97

Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914, jiné než vyráběné z fólií

Prázdné tobolky z tvrzené želatiny ke krmení zvířat; zvláštní požadavky jsou uvedeny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

Obecné poznámky

Úřední kontroly se vztahují pouze na kůže a kožky kopytníků čísel 4101, 4102 a 4103.

Zvláštní požadavky na kůže a kožky kopytníků jsou stanoveny v řádcích 4 a 5 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Poznámky ke kapitole 41 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

odřezky nebo podobný odpad surových kůží nebo kožek (číslo 0511);

b)

kožky ptáků nebo jejich části s peřím nebo prachovým peřím čísel 0505 nebo 6701; nebo

c)

kůže nebo kožky, surové, vyčiněné nebo upravené, neodchlupené (kapitola 43); do kapitoly 41 však patří neodchlupené surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolích), koní nebo jiných lichokopytníků, ovcí nebo jehňat (kromě jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián nebo podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských), koz nebo kůzlat (kromě jemenských, mongolských nebo tibetských koz a kůzlat), vepřů (včetně pekari), kamzíků, gazel, velbloudů (včetně dromedárů), sobů, losů, jelenů, srnců nebo psů.

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané

Pouze čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže a kožky, včetně sušených, suchosolených, mokrosolených nebo konzervovaných jiným způsobem než vyčiněním nebo rovnocenným způsobem.

Dovoz bez omezení je možný v případě ošetřených kůží a kožek, jak je popsáno v kapitole V bodě C odst. 2 přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení uvedená v čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, zejména pro podpoložky ex 4101 20 80 a ex 4101 50 90 .

ex 4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) k této kapitole

Pouze čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže a kožky, včetně sušených, suchosolených, mokrosolených nebo konzervovaných jiným způsobem než vyčiněním nebo rovnocenným způsobem.

Dovoz bez omezení je možný v případě ošetřených kůží a kožek, jak je popsáno v kapitole V bodě C odst. 2 přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení uvedená v čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, zejména pro podpoložky ex 4102 21 00 a ex 4102 29 00 .

ex 4103

Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 b) nebo 1 c) k této kapitole

Pouze čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže a kožky, včetně sušených, suchosolených, mokrosolených nebo konzervovaných jiným způsobem než vyčiněním nebo rovnocenným způsobem.

Dovoz bez omezení je možný v případě ošetřených kůží a kožek, jak je popsáno v kapitole V bodě C odst. 2 přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení uvedená v čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, zejména pro podpoložku ex 4103 90 00 .

KAPITOLA 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Poznámky ke kapitole 42 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„[…]

2.

Do této kapitoly nepatří [(kromě jiných výrobků) tyto výrobky úředního zájmu]:

a)

sterilní chirurgický katgut nebo podobné sterilní chirurgické šicí materiály (číslo 3006);

(…)

ij)

struny pro hudební nástroje, kůže na bubny nebo podobné nástroje, jakož i jiné části a součásti hudebních nástrojů (číslo 9209);

[…]“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Ostatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně

Patří sem žvýkací pamlsky pro psy a materiál pro výrobu žvýkacích pamlsků pro psy.

ex 4206 00 00

Výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového), ze zlatotepecké blány, z měchýřů nebo ze šlach

Patří sem žvýkací pamlsky pro psy a materiál pro výrobu žvýkacích pamlsků pro psy.

KAPITOLA 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

Poznámky ke kapitole 43 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

V celé nomenklatuře výraz „kožešiny“, kromě surových kožešin čísla 4301, znamená kůže nebo kožky všech zvířat, vyčiněné nebo upravené, neodchlupené.

2.

Do této kapitoly nepatří:

a)

kožky ptáků nebo jejich části s peřím nebo prachovým peřím (číslo 0505 nebo 6701);

b)

surové kůže nebo kožky, neodchlupené, kapitoly 41 (viz poznámka 1 c) ke kapitole 41);

[…]“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Číslo 4301: Kožešiny se považují za surové a pařící do tohoto čísla, nejen pokud jsou v přírodním stavu, ale rovněž pokud byly vyčištěny a konzervovány proti znehodnocení, např. sušením nebo solením (za mokra či za sucha).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101, 4102 nebo 4103

Všechny, kromě kožešin ošetřených v souladu s kapitolou VIII přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009.

Patří sem tyto podpoložky:

ex 4301 10 00 (norkové, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek): zvláštní požadavky pro získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec (kožešiny) jsou uvedeny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 4301 30 00 (jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián a podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek): zvláštní požadavky pro kůže a kožky kopytníků jsou uvedeny v řádku 5 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 4301 60 00 (liščí, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek): zvláštní požadavky pro získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec (kožešiny) jsou uvedeny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 4301 80 00 (ostatní kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek): jiné než z kopytníků, například ze svišťů, z divokých kočkovitých šelem, z tuleňů, nutrií. Zvláštní požadavky pro získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec (kožešiny) jsou uvedeny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 4301 90 00 (hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo odřezky použitelné v kožešnictví): zvláštní požadavky pro získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec (kožešiny) jsou uvedeny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny

Obecné poznámky

Pokud jde o čísla 5101 až 5103, zvláštní požadavky pro neošetřenou vlnu a srst jsou uvedeny v řádku 8 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Poznámka ke kapitole 51 (převzatá z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

V celé nomenklatuře znamená:

a)

„vlna“ přírodní vlákno z ovcí nebo jehňat;

b)

„jemné zvířecí chlupy“ chlupy z alpaky, lamy, vikuně, velblouda (včetně dromedára), jaka, kozy angorské, tibetské, kašmírské nebo podobných koz (nikoli však z obyčejných koz), králíka (včetně angorského), zajíce, bobra, nutrie nebo ondatry;

c)

„hrubé zvířecí chlupy“ chlupy zvířat výše neuvedených, kromě štětin a chlupů k výrobě kartáčnického zboží (číslo 0502) a žíní (číslo 0511).“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„V celé nomenklatuře se výrazem „hrubé zvířecí chlupy“ rozumí všechny ostatní zvířecí chlupy jiné než „jemné zvířecí chlupy“, kromě vlny (číslo 5101), chlupů z hřív nebo ohonů koňovitých nebo skotu (zařazených jako „žíně“ do čísla 0511), štětin a chlupů z domácích nebo divokých prasat a jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží (číslo 0502) (viz poznámka 1 c)).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Vlna, nemykaná ani nečesaná

Neošetřená vlna.

ex 5102

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

Neošetřené chlupy, včetně hrubých chlupů z boků skotu nebo koňovitých.

ex 5103

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

Neošetřená vlna nebo chlupy.

KAPITOLA 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Do čísla 6701 patří

A)

Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra a prachové peří a části per, které, ačkoli ještě nejsou hotovými výrobky, byly zpracovány jiným způsobem než pouhým očištěním, dezinfikováním či konzervací (viz vysvětlivka k číslu 0505); výrobky tohoto čísla mohou být například bělené, barvené, zkadeřené či zvlněné.

B)

Výrobky z kůže nebo z jiných částí ptáků s péry nebo prachovým peřím, výrobky z per nebo prachového peří nebo z částí per, též pokud je toto peří či prachové peří atd. neopracované nebo pouze očištěné, s výjimkou výrobků z opracovaných brk a stvolů per. Do tohoto čísla tedy patří:

1)

Jednotlivá pera, jejichž brka byla sdrátována či spojena pro použití například jako ozdoba na klobouky, a dále též směsi jednotlivých per sebraných z různých výrobků.

2)

Peří spojené ve formě chocholů a peří nebo prachové peří slepené či upevněné na textilní tkaniny nebo na jiný základ.

3)

Ozdoby z ptáků, částí ptáků nebo peří či prachového peří pro pokrývky hlavy, boa, límce, peleríny nebo jiné oděvy či oděvní doplňky.

4)

Vějíře z ozdobného peří, s kostrou z jakéhokoliv materiálu. Vějíře s kostrou z drahých kovů však patří do čísla 7113.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra, části per, prachové peří a výrobky z nich (jiné než zboží čísla 0505 a opracovaná brka a stvoly per)

Pouze kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra a prachové peří a části per.

Výrobky z neopracovaných nebo pouze očištěných kůží, peří nebo prachového peří a částí per.

Kromě ošetřeného dekorativního peří, ošetřeného peří přepravovaného cestujícími pro osobní potřebu nebo zásilek ošetřeného peří zaslaných soukromým osobám k neobchodním účelům.

Zvláštní požadavky pro peří jsou uvedeny v řádku 9 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

Stanovisko ke klasifikaci harmonizovaného systému 7101.21/1:

„Ústřice nevhodné k lidské spotřebě, obsahující jednu nebo více uměle pěstovaných perel, konzervované ve slaném nálevu a uložené v hermeticky uzavřených kovových obalech.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Neopracované uměle pěstované perly

Patří sem ústřice nevhodné k lidské spotřebě, obsahující jednu nebo více uměle pěstovaných perel, konzervované ve slaném nálevu nebo jinými metodami, balené v hermeticky uzavřených kovových obalech.

Neopracované uměle pěstované perly uvedené v oddíle 2 kapitoly IV přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud nejsou vyjmuty z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení.

KAPITOLA 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Pouťové atrakce, kočovné cirkusy, kočovné zvěřince a kočovná divadla patří do čísla 9508, za předpokladu, že zahrnují všechny důležité jednotky nezbytné pro jejich běžný provoz. Do tohoto čísla rovněž patří objekty pomocného vybavení, pokud jsou předkládány s těmito různými atrakcemi jako jejich součásti, bez ohledu na to, že jsou-li tyto objekty (například stany, zvířata, hudební nástroje, zdroje elektřiny, motory, osvětlovací zařízení, sedadla a zbraně a střelivo) předkládány samostatně, patří do jiných čísel nomenklatury.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Kočovné cirkusy a kočovné zvěřince

Pouze živá zvířata.

ex 9508 90 00

Ostatní: pouťové atrakce, kočovná divadla

Pouze živá zvířata.

KAPITOLA 96

Různé výrobky

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

Pro účely tohoto čísla se výrazem „opracované“ rozumí materiály, které prošly procesy přesahujícími jednoduchou přípravu, jež je povolena v čísle pro dotčené suroviny (viz vysvětlivky k číslům 0505 až 0508). Do tohoto čísla proto patří kusy slonoviny, tyče atd., přiříznuté do tvaru (včetně čtvercového nebo pravoúhlého) nebo leštěné nebo jinak opracované broušením, vrtáním, frézováním, soustružením atd. Avšak kusy, které jsou rozpoznatelné jako části a součásti výrobků, do tohoto čísla nepatří, pokud jsou tyto části a součásti zahrnuty do jiného čísla nomenklatury. Proto klávesy klavírů a pianin patří do čísla 9209 a botky pro pažby palných zbraní patří do čísla 9305. Opracované materiály, které nejsou rozpoznatelné jako části a součásti výrobků, jsou však nadále řazeny do tohoto čísla (například jednoduché kotouče nebo disky, desky či tabulky nebo pásy k vykládání atd., nebo pro následné použití při výrobě kláves pro klavíry a pianina).

Číslo 9602 zahrnuje fólie netvrzené želatiny přiříznuté do tvaru jiného než čtvercového nebo pravoúhlého. Fólie přiříznuté do pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, též povrchově upravené, patří do čísla 3503 v kapitole 49 (např. dopisnice) (viz vysvětlivky k číslu 3503). Výrobky z netvrzené želatiny zahrnují například:

i)

malé disky pro přilepení špiček kulečníkových tág;

ii)

tobolky pro farmaceutické výrobky a pro palivo do mechanických zapalovačů.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Netvrzená opracovaná želatina (jiná než čísla 3503) a výrobky z netvrzené želatiny

Prázdné tobolky z netvrzené želatiny k použití jako potravina nebo ke krmení zvířat; zvláštní požadavky pro krmení zvířat jsou uvedeny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 97

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„A) Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické nebo anatomické hodnoty, například:

1)

Mrtvá zvířata všech druhů, uchovávaná v suchém stavu nebo v tekutině; vycpaná zvířata pro sbírky.

2)

Vyfouklá nebo vysátá vejce; hmyz v krabičkách, rámečcích atd. (jiný než vsazené výrobky tvořící bižuterii nebo laciné šperky); prázdné ulity, lastury a krunýře, jiné než vhodné pro průmyslové použití.

3)

Semena nebo rostliny, sušené nebo konzervované v tekutině; herbáře.

4)

Vzorky nerostů (nikoli drahokamy nebo polodrahokamy kapitoly 71); vzorky zkamenělin.

5)

Osteologické vzorky (kostry, lebky, kosti).

6)

Anatomické a patologické vzorky.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty

Pouze produkty získané ze zvířat.

Nepatří sem lovecké trofeje a jiné preparáty ze všech druhů zvířat podrobené úplnému taxidermickému ošetření, které zaručuje jejich uchování při okolních teplotách.

Nepatří sem lovecké trofeje a jiné preparáty z jiných druhů zvířat než kopytníci a ptáci (ošetřené i neošetřené).

Zvláštní požadavky pro lovecké trofeje jsou uvedeny v řádku 6 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 99

Zvláštní kódy KN

Statistické kódy pro některé zvláštní pohyby zboží

Obecné poznámky

Do této kapitoly patří zboží pocházející ze třetích zemí a dodávané do lodí a letadel v Evropské unii v rámci celního tranzitního režimu (T1).

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Zboží z kapitol KN 1 až 24 dodávané do lodí a letadel.

Produkty živočišného původu určené pro zásobování plavidel podle čl. 77 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2017/625 (11).

ex 9930 99 00

Zboží zařazené jinde dodávané do lodí a letadel

Produkty živočišného původu určené pro zásobování plavidel podle čl. 77 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).

(5)  Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (Úř. věst. C 76, 4.3.2015, s. 1), v platném znění.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(7)  (1) Nařízení Komise (ES) č. 1125/2006 ze dne 21. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 3).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).

(9)  Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).


PŘÍLOHA II

Přílohy I a II rozhodnutí 2007/275/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Seznam směsných produktů, na něž se vztahují úřední kontroly podle článku 3“;

b)

první věta se nahrazuje tímto:

„Tento seznam stanoví směsné produkty podle nomenklatury zboží používané v Unii s cílem určit, které zásilky musí být podrobeny úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly.“;

c)

v poznámkách k tabulce se zrušuje bod 1;

d)

v poznámkách k tabulce se v bodě 4 druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě čtyřčíselného kódu: není-li uvedeno jinak, všechny produkty, jejichž kód KN nebo jeho první čtyřčíslí tvoří tyto čtyři číslice, musí být na stanovišti hraniční kontroly podrobeny úředním kontrolám. Ve většině těchto případů jsou příslušné kódy KN vkládané do systému TRACES, který je uveden v čl. 133 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625, převedeny na šestimístný nebo osmimístný kód.“;

e)

v poznámkách k tabulce se bod 6 nahrazuje tímto:

„6.

Sloupec 3 – působnost a vysvětlení

Tento sloupec obsahuje podrobné informace o uvedených produktech. Další informace o směsných produktech uvedených v různých kapitolách kombinované nomenklatury lze nalézt ve vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (*1).

(*1)  Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1), v platném znění.“;"

f)

kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 a 97 se zrušují;

g)

v kapitolách 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 ve sloupci 3 – působnost a vysvětlení se všechny položky v tabulkách a vysvětlení nahrazují tímto:

„Pouze směsné produkty (viz články 4 a 6 tohoto rozhodnutí).

Pro produkty jiné než směsné produkty viz příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2007 (*2).

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES (Úř. věst. L 312, 29.11.2019, s. 1).“;"

h)

kapitola 99 se nahrazuje tímto:

KAPITOLA 99

Zvláštní kódy kombinované nomenklatury

Podkapitola II

Statistické kódy pro některé zvláštní pohyby zboží

Obecné poznámky

Do této kapitoly patří směsné produkty pocházející ze třetích zemí a dodávané do lodí a letadel v Evropské unii v rámci celního tranzitního režimu (T1).

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Zboží z kapitol KN 1 až 24 dodávané do lodí a letadel

Směsné produkty určené pro zásobování plavidel podle čl. 77 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625.

ex 9930 99 00

Zboží zařazené jinde dodávané do lodí a letadel

Směsné produkty určené pro zásobování plavidel podle čl. 77 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625.“

2)

Příloha II se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Seznam směsných produktů, na které se nevztahují úřední kontroly podle čl. 6 odst. 1 písm. b)“;

b)

první věta se nahrazuje tímto:

„Tento seznam stanoví směsné produkty podle nomenklatury zboží používané v Unii, které není třeba podrobit úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly.“;

c)

v poznámkách k tabulce v bodě 4 „Sloupec 1 – kód KN“ se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě čtyřčíselného kódu: není-li uvedeno jinak, všechny směsné produkty, jejichž kód KN nebo jeho první čtyřčíslí tvoří tyto čtyři číslice, nemusí být na stanovišti hraniční kontroly podrobeny úředním kontrolám.“;

d)

v poznámkách k tabulce se položka „Sloupec 2 – vysvětlení“ nahrazuje tímto:

 

Sloupec 2 – vysvětlení

Tento sloupec obsahuje podrobné informace o směsných produktech, na které se vztahuje odchylka od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. V případě potřeby musí úřední pracovníci na stanovištích hraniční kontroly posoudit složky směsných produktů a stanovit, zda produkt živočišného původu obsažený ve směsném produktu je dostatečně zpracován tak, že nevyžaduje provedení úředních kontrol stanovených v právních předpisech Unie.“


(*1)  Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1), v platném znění.“;

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES (Úř. věst. L 312, 29.11.2019, s. 1).“;“


ROZHODNUTÍ

3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/40


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2008

ze dne 28. listopadu 2019

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní námořní organizaci během 31. zasedání jejího shromáždění k přijetí změn rezoluce A.658(16) o používání odrazek a reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky a k přijetí rezoluce o pokynech pro prohlídky podle harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření Unie v odvětví námořní dopravy by měla směřovat k ochraně mořského prostředí a ke zlepšení námořní bezpečnosti.

(2)

Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO) má na svém 31. zasedání konaném ve dnech 25. listopadu až 4. prosince 2019 přijmout změny rezoluce A.658(16) o používání odrazek a reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky (dále jen „rezoluce A.658(16)“), a dále má přijmout rezoluci o pokynech pro prohlídky podle harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (dále jen „pokyny pro prohlídky“).

(3)

Je vhodné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat během 31. zasedání shromáždění IMO, jelikož přijaté změny rezoluce A.658(16) a rezoluce o pokynech pro prohlídky moci rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU (1), prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1397 (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (3).

(4)

Na 101. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost, které se konalo v Londýně ve dnech 5. až 14. června 2019, bylo připomenuto, že na svém předchozím zasedání a po projednání dokumentu IMO MSC 100/19/4, v němž byly navrženy změny rezoluce A.658(16), se uvedený výbor dohodl na vypuštění slov „carbon arc“ (zařízení s uhlíkovými elektrodami využívající elektrický oblouk) z odstavce 4.10 uvedené rezoluce a požádal sekretariát IMO, aby připravil příslušný návrh rezoluce shromáždění IMO ke schválení na 101. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost s cílem předložit jej k přijetí na 31. zasedání shromáždění (MSC 100/20, odstavce 19.14 a 19.15). Výbor pro námořní bezpečnost na svém 101. zasedání návrh rezoluce shromáždění IMO o změnách týkajících se rezoluce A.658(16) následně schválil.

(5)

Spojené státy americké a Mezinárodní sdružení klasifikačních společností předložily 31. zasedání shromáždění alternativní návrh změny odstavce 4.10 rezoluce A.658(16) (IMO dokument A 31/10/4).

(6)

Na svém 5. zasedání Podvýbor pro provádění nástrojů IMO (dále jen "podvýbor") připomněl, že na předchozím zasedání zřídil Korespondenční skupinu pro přezkum pokynů pro prohlídky podle harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC) a demonstrativní seznam závazků na základě nástrojů souvisejících s předpisy k provádění nástrojů IMO (kodex III), jejímž úkolem je pokračovat v aktualizaci pokynů pro prohlídky zahrnutím požadavků vyplývajících ze změn příslušných nástrojů IMO, které vstoupí v platnost do 31. prosince 2019 včetně, s cílem předložit návrh změn pokynů pro prohlídky k přijetí na 31. zasedání shromáždění. Na svém 101. zasedání Výbor pro námořní bezpečnost zmocnil podvýbor, aby předložil výsledky své práce přímo 31. zasedání shromáždění za účelem přijetí uvedeným shromážděním. Podvýbor na svém 6. zasedání schválil předložení návrhu změn pokynů pro prohlídky ke zvážením a přijetí na 31. zasedání shromáždění.

(7)

Unie není členem IMO ani smluvní stranou příslušných úmluv a předpisů. Rada by proto měla zmocnit členské státy k vyjádření postoje Unie na 31. zasedání shromáždění a k vyjádření souhlasu s tím, aby byly těmito změnami a rezolucemi, které mají být přijaty na 31. zasedání shromáždění, vázány v rozsahu, v jakém tyto změny a rezoluce spadají do výlučné pravomoci Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postojem, který má být jménem Unie zaujat na 31. zasedání shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), je souhlasit s:

a)

přijetím změn rezoluce A.658(16) o používání odrazek a reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky ve znění uvedeném v příloze 27 dokumentu IMO MSC 101/24/Add.1 nebo případně se změnami navrženými v dokumentu IMO A 31/10/4, a

b)

přijetím rezoluce o pokynech pro prohlídky podle harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC) a zrušení rezoluce A.1120(30) ve znění uvedeném v příloze 11 dokumentu IMO III 6/15/Add.1.

Článek 2

1.   Postoj, který má být zaujat jménem Unie podle článku 1, vyjádří členské státy, jež jsou všechny členy IMO, jednajíce společně v zájmu Unie.

2.   Drobné úpravy postojů uvedených v článku 1 lze dohodnout bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 3

Členské státy se zmocňují, aby vyjádřily souhlas s tím, že v zájmu Unie budou vázány změnami uvedenými v čl. 1 písm. a) a rezolucemi uvedenými v čl. 1 písm. b) v rozsahu, v jakém tyto změny a rezoluce spadají do výlučné pravomoci Unie.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Radu

předseda

T. HARAKKA


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1397 ze dne 6. srpna 2019 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2018/773 (Úř. věst. L 237, 13.9.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11).


3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/42


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/2009

ze dne 2. prosince 2019

na podporu ukrajinského úsilí v boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, ve spolupráci s OBSE

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. listopadu 2018 Rada přijala strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně, nazvanou „Zajištění zbraní, ochrana občanů“ (dále jen „strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně“). Účelem strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně je řídit integrovaná, kolektivní a koordinovaná evropská opatření zaměřená na prevenci a omezení nedovoleného nabývání ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně teroristy, zločinci a dalšími neoprávněnými aktéry a prosadit povinnosti a odpovědnost, pokud jde o zákonný obchod se zbraněmi.

(2)

Na regionální úrovni strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně zavazuje Unie a její členské státy, aby napomáhaly při posilování schopností v oblasti vymáhání práva za účelem identifikace, narušování a zákazu sítí nedovoleného obchodování a s cílem zabránit tomu, aby se palné zbraně dostaly do rukou teroristů a zločinců prostřednictvím černého trhu; k těmto účelům využijí mimo jiné zablokování nedovoleného financování a přepravy zbraní a posílení úlohy orgánů pohraniční policie a celních a přístavních orgánů v boji proti nedovoleným tokům zbraní s použitím námořní dopravy.

(3)

Ve strategii EU pro ruční palné a lehké zbraně se konstatuje, že současná nestabilita ve východní Evropě zvýšila míru nedovoleného obchodování s palnými zbraněmi v různých zemích regionu, například na Ukrajině. To představuje významnou dlouhodobou bezpečnostní hrozbu pro Ukrajinu i Unii. Spolupráce mezi Unií a Ukrajinou v této otázce je tudíž v zájmu obou stran. Evropská unie bilaterálně spolupracuje s Ukrajinou a dalšími zeměmi v regionu a systematicky začleňuje boj proti nedovoleným ručním palným a lehkým zbraním do všech dialogů o bezpečnostních otázkách s partnerskými zeměmi v sousedství.

(4)

Ukrajinská státní pohraniční stráž v květnu roku 2016 požádala sekretariát Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) o provedení posouzení potřeb pro boj proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině a přes její hranice. Toto posouzení potřeb bylo provedeno za podpory Francie a Německa a bylo zveřejněno v dubnu roku 2018. Jeho výsledky potvrdily hlavní donucovací a bezpečnostní orgány Ukrajiny na zasedání na vysoké úrovni konaném v Kyjevě dne 7. června 2018.

(5)

V souladu s výsledky posouzení potřeb pak ukrajinská státní pohraniční stráž, ukrajinská státní finanční správa/státní celní správa a ukrajinské ministerstvo vnitra oficiálně a písemnou formou vyjádřily zájem a požádaly o spolupráci se sekretariátem OBSE a s projektovým koordinátorem OBSE na Ukrajině, pokud jde o podporu úsilí Ukrajiny v boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami.

(6)

Pomoc Unie poskytovaná Ukrajině v souvislosti s ochranou hranic, ať již se jedná například o strategii integrované správy hranic podporovanou z evropského nástroje sousedství Komise, nebo o civilní mise Unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, tedy poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) a mise Evropské unie pro pomoc na hranicích Moldavska a Ukrajiny (EUBAM Moldova and Ukraine), a jejich podpůrné činnosti v oblasti ochrany hranic, nezahrnuje podporu, jež by byla konkrétně zaměřena na boj proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami.

(7)

Ve výsledném dokumentu třetí konference Organizace spojených národů o přezkumu pokroku při provádění akčního programu OSN proti nedovoleným ručním palným a lehkým zbraním, jenž byl přijat dne 30. června 2018, státy obnovily svůj závazek, pokud jde o předcházení odklonům ručních palných a lehkých zbraní a boj proti nim. Státy opětovně potvrdily, že jsou odhodlány pokračovat v mezinárodní spolupráci a posilovat spolupráci regionální, a to na základě lepší koordinace, konzultací, výměny informací a spolupráce operační povahy a se zapojením příslušných regionálních a subregionálních organizací, jakož i donucovacích orgánů, orgánů ochrany hranic a orgánů schvalujících vývoz a dovoz.

(8)

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 potvrzuje, že boj proti nedovolenému obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi je nezbytný pro dosažení mnoha cílů udržitelného rozvoje, včetně cílů týkajících se míru, spravedlnosti a silných orgánů, omezování chudoby, jakož i cílů v oblasti hospodářského růstu, zdraví, genderové rovnosti a bezpečných měst. Prostřednictvím cíle 16.4 v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN se tudíž státy zavázaly výrazně omezit toky nezákonných finančních prostředků a zbraní.

(9)

Ve svém programu nazvaném „Zajištění naší společné budoucnosti“, který byl předložen dne 24. května 2018, vyzval generální tajemník OSN k řešení problému nadměrného hromadění konvenčních zbraní a nedovoleného obchodu s nimi a k podpoře přístupů k otázce ručních palných zbraní na úrovni jednotlivých zemí.

(10)

Dne 25. října 2012 Rada přijala rozhodnutí 2012/662/SZBP (1) na podporu činností ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jejich nadměrného hromadění v regionu OBSE a dne 4. srpna 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1424 (2) na podporu činností OBSE ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a konvenčním střelivem a ke snížení rizika jejich nadměrného hromadění v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a v Gruzii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Účelem tohoto rozhodnutí je posílit kapacity ukrajinské státní pohraniční stráže, ukrajinského ministerstva vnitra a ukrajinské státní finanční správy/státní celní správy v boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině.

2.   V souladu s odstavcem 1 jsou cíle tohoto rozhodnutí následující:

a)

posílit schopnosti ukrajinské státní pohraniční stráže, ukrajinského ministerstva vnitra a ukrajinské státní finanční správy/státní celní správy v předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boji proti němu;

b)

posílit kapacity dohledu ministerstva vnitra při kontrole výroby, označování a evidence zbraní, střeliva a výbušnin, které odpovídají potřebám identifikovaným v posouzení potřeb;

c)

posílit operační kapacity ministerstva vnitra a národní policie Ukrajiny, jež podléhá ministerstvu vnitra, v oblasti forenzních věd, analýzy, odhalování, sledování a vyšetřování nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami;

d)

posílit kapacity ministerstva vnitra na zlepšení legislativních mechanismů pro regulaci a kontrolu oběhu a používání zbraní, střeliva a výbušnin, jakož i zvýšení informovanosti veřejnosti o rizicích spojených s nezákonným držením, zneužíváním a obchodem se zbraněmi, střelivem a výbušninami, které odpovídají potřebám identifikovaným v posouzení potřeb;

e)

posílit koordinaci a spolupráci mezi agenturami vedoucí k rozvoji strategického přístupu, shromažďování údajů a analýze při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině a boji proti němu podle potřeb identifikovaných v posouzení potřeb.

3.   Unie v souladu s odstavcem 2 proto podporuje tyto akce:

a)

posílení příslušného normativního a legislativního rámce;

b)

shromažďování, sestavování a sdílení příslušných údajů, včetně vývoje a sjednocení elektronických databází;

c)

rozvoj kapacit příslušných institucí;

d)

zajišťování odborné přípravy;

e)

získávání specializovaného vybavení a infrastruktury, včetně kapacit pro detekci s využitím psů,

f)

vytvoření platforem pro posílenou vnitrostátní koordinaci mezi agenturami a vyjasnění mandátů, což usnadní spolupráci a výměnu informací;

g)

zvyšování informovanosti mezi širokou veřejností;

h)

regionální a mezinárodní výměnu a spolupráci.

4.   Příjemci projektu jsou vnitrostátní orgány Ukrajiny odpovědné za předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boj proti němu. Vnitrostátními orgány, na něž bude primárně cíleno, jsou: státní pohraniční stráž, ministerstvo vnitra a národní policie Ukrajiny, jež podléhá ministerstvu vnitra, a státní finanční správa/státní celní správa. Další pověřené vnitrostátní orgány – například bezpečnostní služba Ukrajiny – budou zapojovány případ od případu.

5.   Podrobný popis projektu je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technickým prováděním projektu uvedeného v článku 1 (dále jen „projekt“) je pověřen sekretariát OBSE.

3.   Sekretariát OBSE plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel se sekretariátem OBSE nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka na provádění projektu financovaného Unií činí 5 151 579 EUR.

2.   Výdaje financované referenční částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Unie.

3.   Komise dohlíží nad řádnou správou výdajů uvedených v odstavci 1. Za tímto účelem uzavře se sekretariátem OBSE nezbytnou dohodu o financování. Tato dohoda o financování stanoví, že sekretariát OBSE musí zajistit zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření dohody o financování uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření dohody o financování.

Článek 4

1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných půlročních popisných zpráv vypracovávaných sekretariátem OBSE. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení.

2.   Komise podává zprávy o finančních aspektech projektu uvedeného v článku 1.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Použitelnost tohoto rozhodnutí končí 36 měsíců po dni uzavření dohody o financování podle čl. 3 odst. 3. Pozbývá však platnosti šest měsíců ode dne svého vstupu v platnost, nebude-li uvedená dohoda v této lhůtě uzavřena.

V Bruselu dne 2. prosince 2019.

Za Radu

Předsedkyně

M. OHISALO


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/662/SZBP ze dne 25. října 2012 na podporu činností ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jejich nadměrného hromadění v regionu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) (Úř. věst. L 297, 26.10.2012, s. 29).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1424 ze dne 4. srpna 2017 na podporu činností OBSE ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a konvenčním střelivem a ke snížení rizika jejich nadměrného hromadění v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a v Gruzii (Úř. věst. L 204, 5.8.2017, s. 82).


PŘÍLOHA

KOMPLEXNÍ PROGRAM OBSE NA PODPORU UKRAJINSKÉHO ÚSILÍ V BOJI PROTI NEDOVOLENÉMU OBCHODU SE ZBRANĚMI, STŘELIVEM A VÝBUŠNINAMI

1.   Souvislosti

V posledních letech Ukrajina čelí významným bezpečnostním rizikům a problémům souvisejícím se šířením nedovolených zbraní, střeliva a výbušnin přes hranice a na jejím území. Situace se zhoršila zejména v důsledku krize na Ukrajině a v jejím okolí, což se projevilo v nezákonném držení, zneužívání a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami.

Ukrajina zůstává problematickou oblastí a závažnou výzvou ve strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně (strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně). Ve strategii EU pro ruční palné a lehké zbraně se konstatuje, že „současná nestabilita ve východní Evropě zvýšila míru nedovoleného obchodování s palnými zbraněmi v různých zemích regionu, například na Ukrajině. To představuje významnou dlouhodobou bezpečnostní hrozbu pro Ukrajinu i EU. Spolupráce mezi EU a Ukrajinou v této otázce je tudíž v zájmu obou stran. Evropská unie bilaterálně spolupracuje s Ukrajinou a dalšími zeměmi v regionu a systematicky začleňuje boj proti nedovoleným ručním palným a lehkým zbraním do všech dialogů o bezpečnostních otázkách s partnerskými zeměmi v sousedství.“

S odkazem na východní sousedství obecně a na Ukrajinu konkrétně proto strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně stanoví následující akce:

„Evropská unie a její členské státy začlení boj proti obchodování s palnými zbraněmi/ručními palnými a lehkými zbraněmi do rámce dialogu o bezpečnostních otázkách s partnerskými zeměmi v sousedství, například s Ukrajinou,

Evropská unie a její členské státy vytvoří komunikační kanály mezi odborníky z EU a Ukrajiny, určí kontaktní místo pro zajištění hladké spolupráce, zvýšení informovanosti, sdílení osvědčených postupů a odborných znalostí a budou identifikovat potřebnou odbornou přípravu a výcvik a další podpůrná opatření k posílení kapacit Ukrajiny v této oblasti a

Evropská unie a její členské státy budou nadále pracovat na přípravě stálého odborného kulatého stolu s Ukrajinou k řešení naléhavého problému nedovoleného obchodu s palnými zbraněmi a rizik spojených se situacemi, v nichž se tyto zbraně dostanou do rukou teroristů a organizovaných zločineckých skupin.“.

Na základě původní žádosti ukrajinské státní pohraniční stráže z května 2016 provedl sekretariát OBSE „Posouzení potřeb v souvislosti s bojem proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině a přes její hranice“ (dále jen „posouzení potřeb“). Posouzení potřeb, které bylo zveřejněno v dubnu 2018, zahrnovalo několik ministerstev a agentur působících v oblasti regulace, vymáhání práva a bezpečnosti, pokud jde o zbraně, střelivo a výbušniny. Ukázalo se, že současný přístup k odhalování a potírání nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami v rámci Ukrajiny a přes její hranice je stále problematický. Je třeba posílit podporu, pokud jde o rozvoj lidských a technických zdrojů, jasně srozumitelné právní předpisy a koordinaci mezi agenturami, jakož i mezinárodní podporu a spolupráci. Posouzení potřeb rovněž stanovilo základ pro poskytování technické pomoci a institucionální podpory pro rozvoj kapacit ukrajinských orgánů v jejich úsilí o boj proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, a to uceleným a udržitelným způsobem.

Výsledky tohoto posouzení potřeb potvrdily hlavní ministerstva a orgány Ukrajiny působící v oblasti regulace, vymáhání práva a bezpečnosti, pokud jde o zbraně, střelivo a výbušniny, dne 7. června 2018 na zasedání na vysoké úrovni, které se konalo v Kyjevě. Opětovně zdůraznily, že jasně pochopily stávající a rýsující se hrozby nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a závazky ke zlepšení situace na místě. To zahrnovalo potvrzení plánu, který byl vypracován na základě posouzení potřeb a který podporuje integrovaný, komplexní a kooperativní přístup v zájmu účinného rozvoje kapacit a práce systému za účelem boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině.

Dne 12. března 2019 se tytéž orgány setkaly na druhém zasedání na vysoké úrovni, které se konalo v Kyjevě a na němž bylo jasně poukázáno na pokrok v diskusi o výzvách, skutečných potřebách a iniciativách souvisejících s bojem proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině a přes její hranice. Kromě toho byly na zasedání rovněž učiněny vnitrostátní a mezinárodní závazky k posílení akce.

Několik ministerstev a agentur působících v oblasti vymáhání práva a bezpečnosti oficiálně a písemnou formou vyjádřilo zájem a požádalo o spolupráci se sekretariátem OBSE při podpoře úsilí Ukrajiny o boj proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, konkrétně ukrajinská státní pohraniční stráž (v květnu 2016), státní finanční správa/státní celní správa (v červenci 2018) a ministerstvo vnitra Ukrajiny (v březnu 2019). Tato ministerstva a agentury se rovněž do poloviny září 2019 obrátily na koordinátora projektu OBSE na Ukrajině ohledně podpory praktického provádění projektových činností.

2.   Celkový cíl

Posílit kapacity ukrajinských orgánů při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu.

3.   Popis akce

Akce je založena na zjištěních a doporučeních sekretariátu OBSE „Posouzení potřeb v souvislosti s bojem proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině a přes její hranice“. Kromě toho byla dále rozvíjena v reakci na výslovné žádosti o spolupráci a pomoc, které sekretariátu OBSE a koordinátorovi projektu OBSE na Ukrajině adresovaly státní pohraniční stráž, státní finanční správa a ministerstvo vnitra Ukrajiny. Po žádostech následovaly komplexní technické konzultace mezi OBSE a uvedenými státními subjekty.

V úzké spolupráci s příslušnými ukrajinskými orgány vypracovala OBSE tři projekty zabývající se různými aspekty jejich mandátů v oblasti boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami. Tyto projekty se sloučily do jednotného komplexního programu s cílem posílit celkovou bezpečnost a ochranu na Ukrajině. Komplexní program podporuje strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně (2018), zejména akce v zemích východního sousedství.

3.1.   Projekt 1: Podpora ukrajinské státní pohraniční stráže při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu

3.1.1.   Cíl

Cílem projektu je pomoci ukrajinské státní pohraniční stráži posílit její schopnost předcházet nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a bojovat proti němu.

3.1.2.   Popis

Státní pohraniční stráž je jedním z donucovacích orgánů na Ukrajině, které jsou pověřeny bojem proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami. Má povinnost zajistit neporušitelnost státních hranic a ochranu svrchovaných práv Ukrajiny v rámci její výlučné (námořní) hospodářské zóny.

Cílem projektu bude řešit ověřené nedostatky v oblasti schopností v rámci státní pohraniční stráže prostřednictvím a) odborné přípravy, technického a operačního rozvoje kapacit za účelem předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boje proti němu a b) předávání mezinárodních osvědčených postupů a výměny informací, zejména ve vztahu k členským státům EU, partnerům ze západního Balkánu a státům v sousedství.

3.1.3.   Očekávaný výsledek

Výsledek 1: Posílení kapacit státní pohraniční stráže při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu

Ukazatele:

větší kompetence (organizační, technické, znalostní) příjemce projektu z řad personálu státní pohraniční stráže v příslušných institucích pro vzdělávání a odbornou přípravu, v analytických a vyšetřovacích útvarech a v operačních jednotkách na podporu předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boje proti němu a jejich uplatňování v běžných pracovních postupech;

opatření v oblasti spolupráce a navazování kontaktů mezi odborníky – ve vnitrostátních, subregionálních a mezinárodních souvislostech – přispívající k interoperabilitě příjemců projektu s jejich protějšky a uplatňovaná v běžných pracovních postupech příslušných útvarů a institucí příjemců projektu;

zdokumentovaná zjištění hodnocení a přístupy k řízení kvality jsou sdíleny a používány v praxi a zohledněny pro účely budování kapacit zúčastněnými stranami projektu (primární a sekundární příjemci projektu, společenství dárců a OBSE).

3.1.4.   Činnosti

3.1.4.1.   Komplexní program odborné přípravy v oblasti předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boje proti němu pro státní pohraniční stráž, který odpovídá potřebám identifikovaným v posouzení potřeb

Tato činnost bude zahrnovat:

komplexní program odborné přípravy v oblasti předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boje proti němu, který bude mít dvouúrovňový přístup: a) rozvíjením a zdokonalováním požadovaných znalostí, dovedností a postojů instruktorů a pedagogických pracovníků, tj. přístupu „školení školitelů“, a b) rozvíjením a zdokonalováním odborných dovedností ve specializovaných oblastech, jako je analýza rizik a určování profilů, analýza trestné činnosti, zavádění nových technických prostředků, technologií a postupů a jejich aktualizace.

3.1.4.2.   Program pomoci s vybavením za účelem předcházení obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boje proti němu pro státní pohraniční stráž, který odpovídá potřebám identifikovaným v posouzení potřeb

Tato činnost bude zahrnovat:

poskytování omezeného množství pevného a mobilního vybavení, jakož i dalších typů technických prostředků a technologií na podporu testování, hodnocení a zavádění nových technologických a procesních řešení na odhalování nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami. Vybavení bude poskytnuto vybraným organizačním strukturám v rámci státní pohraniční stráže, konkrétně jednotkám hraniční kontroly (soustředěným na severu a severozápadě Ukrajiny), velitelským strukturám a vzdělávacím institucím. Kromě toho je tato činnost začleněna do komplexního programu odborné přípravy, tj. vytváří širší iniciativu „výcvik a vybavení“ pro státní pohraniční stráž. Poskytnuté vybavení bude v souladu s potřebami identifikovanými v posouzení potřeb.

3.1.4.3.   Program pomoci týkající se využití psů při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu pro ukrajinskou státní pohraniční stráž, který odpovídá potřebám identifikovaným v posouzení potřeb

Tato činnost bude zahrnovat:

organizování výměnných návštěv s cílem seznámit příslušné odborníky a pedagogy státní pohraniční stráže s mezinárodními zkušenostmi a osvědčenými postupy při využívání psích kapacit v boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a při podpoře vytváření sítí odborníků a

přezkum a aktualizaci metodik odborné přípravy a operačních postupů při využívání psích kapacit v boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami.

3.2.   Projekt 2: Podpora ministerstva vnitra Ukrajiny a národní policie Ukrajiny, jež podléhá ministerstvu vnitra, při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu

3.2.1.   Cíl

Cílem projektu je pomoci ministerstvu vnitra Ukrajiny a národní policii Ukrajiny, jež podléhá ministerstvu vnitra, při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu.

3.2.2.   Popis

Ministerstvo vnitra je jedním z klíčových vnitrostátních orgánů na Ukrajině, který nejen reguluje a kontroluje legální používání zbraní, střeliva a výbušnin, ale vykonává také operativní a koordinační opatření na předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a na boj proti němu, a to buď přímo nebo prostřednictvím podřízených agentur.

Projekt se zaměřuje na ověřené nedostatky v oblasti schopností v rámci ministerstva vnitra, aby bylo možné účinně předcházet nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a bojovat proti němu, a to za podpory toho, aby v rámci ministerstva vnitra došlo ke zlepšení: a) kapacit dohledu v oblasti kontroly legální výroby, označování a evidence zbraní, střeliva a výbušnin; b) operačních kapacit v oblasti forenzních věd, analýzy, odhalování a vyšetřování nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami; c) legislativních mechanismů pro regulaci a kontrolu legálního oběhu a využívání zbraní, střeliva a výbušnin, jakož i zvyšování informovanosti o nezákonném držení, zneužívání a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami; a d) mechanismů koordinace a spolupráce na podporu společných strategických a operačních přístupů v oblasti předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boje proti němu s ostatními příslušnými vnitrostátními agenturami

3.2.3.   Očekávané výsledky

Výsledek 1: Posílené kapacity dohledu ministerstva vnitra Ukrajiny při kontrole výroby, označování a evidence zbraní, střeliva a výbušnin, které odpovídají potřebám identifikovaným v posouzení potřeb.

Ukazatele:

změny a návrhy týkající se vnitrostátního legislativního rámce, předpisů ministerstva vnitra a správních postupů v oblasti kontroly výroby, označování a evidence zbraní, střeliva a výbušnin na Ukrajině;

změny a návrhy týkající se vnitrostátního legislativního rámce, předpisů ministerstva vnitra a správních postupů za účelem předcházení nedovolené výrobě palných zbraní prostřednictvím používání součástí vyrobených 3D tiskem, nedovolenému uschopnění znehodnocených palných zbraní ke střelbě, řemeslné výrobě a nedovolené přeměně poplašných nebo signálních pistolí na nábojky nebo cvičné náboje či flobertek;

jednotný elektronický klasifikátor zbraní, střeliva a výbušnin vyvinutý, testovaný, regulovaný pro pravidelné používání v rámci ministerstva vnitra a dalších zainteresovaných vládních subjektů, jakož i začleněný do registru zbraní, střeliva a výbušnin ministerstva vnitra.

Výsledek 2: Posílené operační kapacity ministerstva vnitra a národní policie Ukrajiny v oblasti forenzních věd, analýzy, odhalování, sledování a vyšetřování nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Ukazatele:

lepší politické, operační a technické schopnosti související s nedovoleným obchodem se zbraněmi, střelivem a výbušninami, jakož i lepší znalosti, dovednosti a postoje zaměstnanců ministerstva vnitra v souvislosti s forenzní činností, včetně sledování zabavených palných zbraní a jejich uplatňování v běžných pracovních postupech;

lepší politické, operační a technické schopnosti národní policie Ukrajiny v oblasti boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, včetně improvizovaných výbušných zařízení a nedovolených výbušných materiálů, a odhalování nedovoleného obchodu s nimi, jakož i zvyšování znalostí, dovedností a postojů pracovníků národní policie Ukrajiny a jejich uplatňování v běžných pracovních postupech.

Výsledek 3: Posílené kapacity ministerstva vnitra na zlepšení legislativních mechanismů pro regulaci a kontrolu oběhu a používání zbraní, střeliva a výbušnin, jakož i zvýšení informovanosti veřejnosti o rizicích spojených s nezákonným držením, zneužíváním a obchodem se zbraněmi, střelivem a výbušninami, které odpovídají potřebám identifikovaným v posouzení potřeb.

Ukazatele:

jasné chápání vnímání, potřeb a myšlení v rámci ukrajinské společnosti a cílených skupin, pokud jde o regulaci a kontrolu šíření a používání palných zbraní a další problematiku související se zbraněmi, střelivem a výbušninami;

zvýšení informovanosti ukrajinských občanů o rizicích, která představuje nezákonné držení, zneužívání a obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, a to prostřednictvím osvětových kampaní;

komplexní posouzení a analýza nedostatků vnitrostátního legislativního rámce, pokud jde o regulaci a kontrolu oběhu a používání zbraní, střeliva a výbušnin;

změny a návrhy týkající se vnitrostátního legislativního rámce pro regulaci a kontrolu oběhu a používání zbraní, střeliva a výbušnin.

Výsledek 4: Posílená koordinace a spolupráce mezi agenturami vedoucí k rozvoji strategického přístupu, sběru údajů a analýze při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině a boji proti němu podle potřeb identifikovaných v posouzení potřeb.

Ukazatele:

účinné provádění mechanismů koordinace a spolupráce, které přispívají k harmonizovanému plánování, rozvoji, provádění (včetně monitorování a kontroly) a hodnocení společného strategického přístupu;

účinné zavedení a používání harmonizovaných celostátních statistických ukazatelů nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině;

doporučení na zlepšení koordinace a spolupráce mezi agenturami předaná vnitrostátnímu koordinačnímu orgánu v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní, která byla vypracována prostřednictvím tohoto projektu;

lepší analytické schopnosti a institucionalizovaná analýza údajů o nedovolených palných zbraních.

3.2.4.   Činnosti

3.2.4.1.   Prosazování a přenos mezinárodních a evropských norem a osvědčených postupů pro kontrolu výroby, označování a evidence zbraní, střeliva a výbušnin na Ukrajině, včetně předcházení nedovolené výrobě zbraní, střeliva a výbušnin, a to i prostřednictvím nedovoleného uschopnění znehodnocených palných zbraní, jejich přeměny nebo jiných metod

Tato činnost bude zahrnovat:

poskytnutí jednoho individuálně přizpůsobeného odborného školení pro tvůrce politik a přední odborníky z ministerstva vnitra, včetně oddělení pro udělování licencí, vědeckého a výzkumného střediska trestné činnosti a kriminologie, národní policie a dalších donucovacích orgánů; a

studie proveditelnosti týkající se označování zbraní v ukrajinských donucovacích orgánech a v civilním vlastnictví se zaměřením na povýrobní fázi a dovozní označování.

3.2.4.2.   Rozvoj a zavádění jednotného elektronického klasifikátoru zbraní, střeliva a výbušnin a jeho začlenění do registru zbraní, střeliva a výbušnin

Tato činnost bude zahrnovat:

vývoj a testování jednotného elektronického klasifikátoru zbraní, střeliva a výbušnin; a

technickou podporu pro zavádění a výcvik týkající se jednotného elektronického klasifikátoru zbraní, střeliva a výbušnin, který se začlení do registru zbraní, střeliva a výbušnin ministerstva vnitra (až 25 školení).

3.2.4.3.   Podpora osvědčených postupů a předávání znalostí v oblasti forenzních věd a vyšetřování nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Tato činnost bude zahrnovat:

poskytnutí dvou individuálně přizpůsobených odborných školení pro přední odborníky z ministerstva vnitra, včetně vědeckého a výzkumného střediska trestné činnosti a kriminologie, národní policie a dalších donucovacích orgánů, jako je státní celní správa a nejvyšší státní zastupitelství. Orientační seznam školení bude zahrnovat: požadavky a techniky dovozního označování palných zbraní; zajištění místa činu (policejní složky prvního zásahu); inspekce místa činu a zajištění, zabalení a inspekce důkazů (technici v oblasti trestné činnosti); podpora vnitrostátního a mezinárodního sledování (laboratorní technici); a vypracování, pochopení a šíření zpravodajských informací z oblasti balistiky týkajících se trestné činnosti související s palnými zbraněmi.

3.2.4.4.   Podpora osvědčených postupů, předávání znalostí a program pomoci s vybavením při potírání a odhalování nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami v případě národní policie Ukrajiny

Tato činnost bude zahrnovat:

poskytnutí jednoho individuálně přizpůsobeného odborného školení pro přední odborníky z národní policie a dalších donucovacích orgánů, jako je ukrajinská státní pohraniční stráž a státní finanční správa/státní celní správa, jakož i navázání kontaktů úředníků vnitrostátních donucovacích orgánů s evropskou sítí v oblasti palných zbraní v rámci platformy EMPACT; a

zadávání zakázek na omezené množství technického vybavení pro útvary trestního vyšetřování národní policie Ukrajiny na podporu nových metodik a technologických řešení v oblasti boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a jeho odhalování.

3.2.4.5.   Celostátní průzkum veřejného mínění, studie souvisejících postojů a osvětové a komunikační kampaně o rizicích spojených s nezákonným držením, zneužíváním a obchodem se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Tato činnost bude zahrnovat:

provádění výzkumu a analýzy veřejného mínění o nezákonném držení, zneužívání a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami;

zevrubnou studii souvisejících postojů s cílenou skupinovou diskusí o nezákonném držení, zneužívání a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami; a

osvětové a komunikační kampaně o právních předpisech a rizicích spojených s nezákonným držením, zneužíváním a obchodem se zbraněmi, střelivem a výbušninami a analýzu dopadů.

3.2.4.6.   Podpora zlepšení legislativních mechanismů pro regulaci a kontrolu oběhu a používání zbraní, střeliva a výbušnin a její provádění

Tato činnost bude zahrnovat:

komplexní posouzení a analýzu nedostatků stávajících právních a správních předpisů týkajících se řízení a kontroly oběhu a používání zbraní, střeliva a výbušnin, včetně mezinárodních dohod a právních předpisů, podpory překladů a hodnocení praktického provádění; a

poskytování odborné pomoci v oblasti navrhování a tvorby právních předpisů týkajících se regulace a kontroly oběhu a používání zbraní, střeliva a výbušnin, včetně zvážení harmonizace právních předpisů a otázek regulace s mezinárodními právními předpisy a normami, které jsou pro Ukrajinu relevantní.

3.2.4.7.   Podpora rozvoje strategického přístupu v oblasti předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami na Ukrajině a boje proti němu

Tato činnost bude zahrnovat:

zvyšování informovanosti, poskytování poradenství a odborné podpory za účelem zřízení stálého meziagenturního vnitrostátního koordinačního orgánu v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní složeného z příslušných pověřených vnitrostátních orgánů na Ukrajině (6 formálních zasedání); vnitrostátní koordinační orgán bude prostřednictvím tohoto projektu rozvíjen a bude mu předsedat ministerstvo vnitra; a

zmapování a správa registru všech iniciativ souvisejících s ručními palnými a lehkými zbraněmi na Ukrajině, včetně iniciativ týkajících se zdrojů společenství dárců.

3.2.4.8.   Podpora rozvoje meziagenturního systému shromažďování, analýzy a šíření údajů o nedovoleném vlastnictví, zneužívání a nedovoleném obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Tato činnost bude zahrnovat:

podporu společné metodiky pro sestavování, mapování, srovnávání a využívání oficiálních statistik, společných a vzájemně srovnatelných ukazatelů výkonnosti a společný formát nezbytný pro automatizované sdílení informací o nedovoleném vlastnictví, zneužívání a nedovoleném obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami; a

poskytnutí dvou školení o shromažďování a analýze údajů, včetně posouzení rizik a hrozeb;

poskytnutí pomoci při vypracování analytické zprávy o metodách a trasách nedovoleného obchodu na základě shromážděných údajů mezi ukrajinskými agenturami;

podporu shromažďování rozčleněných údajů a meziagenturní sdílení údajů mezi příslušnými pověřenými vnitrostátními orgány.

3.3.   Projekt 3: Podpora ukrajinské státní finanční správy/státní celní správy při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu

3.3.1.   Cíl

Cílem projektu je pomoci státní finanční správě/státní celní správě posílit její schopnost předcházet nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a bojovat proti němu.

3.3.2.   Popis

Státní finanční správa/státní celní správa je pověřena předcházením pašování a bojem proti němu, jakož i bojem proti porušování celních předpisů na hraničních přechodech přes státní hranici Ukrajiny, na územích námořních a říčních přístavů, na letištích, v železničních stanicích a na jiných místech stanovených ukrajinským celním kodexem. To zahrnuje opatření zaměřená na předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boj proti němu.

Cílem projektu bude řešit ověřené nedostatky v oblasti schopností v rámci státní finanční správy prostřednictvím a) odborné přípravy, technického a operačního rozvoje kapacit za účelem boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a b) předávání mezinárodních osvědčených postupů a výměny informací, zejména ve vztahu k členským státům EU, partnerům ze západního Balkánu a státům v sousedství.

3.3.3.   Očekávané výsledky

Výsledek 1: Posílení kapacit státní finanční správy/státní celní správy při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu

Ukazatele:

větší kompetence příjemce projektu z řad personálu v příslušných institucích pro vzdělávání a odbornou přípravu, v analytických a vyšetřovacích útvarech a v operačních jednotkách na podporu boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a jejich uplatňování v běžných pracovních postupech;

větší organizační a technické kapacity příjemců projektu v příslušných institucích pro vzdělávání a odbornou přípravu, v analytických a vyšetřovacích útvarech a v operačních jednotkách na podporu boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a jejich uplatňování v běžných pracovních postupech;

opatření v oblasti spolupráce a vytváření sítí odborníků – ve vnitrostátních, subregionálních a mezinárodních souvislostech – přispívající k interoperabilitě příjemců projektů s jejich protějšky a uplatňovaná v běžných pracovních postupech příslušných útvarů a institucí příjemců projektu;

zdokumentovaná zjištění hodnocení a přístupů k řízení kvality jsou sdílena a používána v praxi a zohledněna pro účely budování kapacit zúčastněnými stranami projektu (příjemci projektu – primární a sekundární příjemci pomoci, společenství dárců a OBSE).

3.3.4.   Činnosti

3.3.4.1.   Komplexní program odborné přípravy v oblasti boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami pro státní finanční správu/státní celní správu, který odpovídá potřebám identifikovaným v posouzení potřeb.

Tato činnost bude zahrnovat:

komplexní program odborné přípravy v oblasti předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boje proti němu, který bude mít dvouúrovňový přístup: a) rozvíjením a zdokonalováním požadovaných znalostí, dovedností a postojů instruktorů a pedagogických pracovníků, tj. přístupu „školení školitelů“, a b) rozvíjením a zdokonalováním odborných dovedností ve specializovaných oblastech, jako jsou porušování celních předpisů, týmy služebních psů, odborná příprava zaměřená na nové a modernizované technické prostředky, technologie a postupy.

3.3.4.2.   Program pomoci s vybavením za účelem předcházení obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boje proti němu pro státní finanční správu/státní celní správu, který odpovídá potřebám identifikovaným v posouzení potřeb.

Tato činnost bude zahrnovat:

poskytování omezeného množství pevných a mobilních zařízení, jakož i dalších typů technických prostředků a technologií na podporu zkoušení, hodnocení a zavádění nových technologických a procesních řešení při odhalování nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami. Vybavení bude poskytnuto vybraným organizačním strukturám v rámci hlavního aparátu státní finanční správy/státní celní správy, územním orgánům (soustředěným na severu, severozápadě a západě Ukrajiny) a specializovaným oddělením. Kromě toho je činnost plynule začleněna do komplexního programu odborné přípravy, tj. vytváří širší iniciativu „výcvik a vybavení“ pro ukrajinskou státní finanční správu/státní celní správu; a

technickou podporu pro provádění, úpravu a začlenění programu odborné přípravy do osnov pravidelného školení.

3.3.4.3.   Program týkající se pomoci psů při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu pro státní finanční správu/státní celní správu

Tato činnost bude zahrnovat:

organizování výměnných návštěv s cílem seznámit příslušné odborníky a pedagogy státní finanční správy/státní celní správy s mezinárodními zkušenostmi a osvědčenými postupy při využívání psích kapacit v boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a při podpoře navazování kontaktů mezi odborníky;

přezkum a aktualizaci metodik odborné přípravy a operačních postupů využívání psích kapacit při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu;

technickou podporu pro odbornou přípravu a mobilní řešení na podporu operací s využitím psů při boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami.

4.   Řízení projektu a administrativní podpora pro provádění akce

Provádění akce a souvisejících projektových činností uvedených v oddíle 3 budou koordinovat a řídit specializovaní projektoví pracovníci v rámci sekretariátu OBSE a koordinátor projektu OBSE na Ukrajině. Specializovaní projektoví pracovníci – rozdělení do týmů pro řízení a provádění projektu – budou dále podporovat rozvoj rámce spolupráce mezi ukrajinskými partnery, jakož i spolupráci a koordinaci s mezinárodním společenstvím.

Specializovaní projektoví pracovníci budou plnit tyto úkoly:

řízení projektů ve všech fázích projektového cyklu;

provádění každodenního finančního dohledu nad projekty;

poskytování technických a právních odborných poznatků a podpora zadávání zakázek na projekty;

zapojení a koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi a programy;

zajišťování kvality a kontrola kvality výsledků schválených projektů;

Podpora ukrajinských orgánů při vytváření nových vnitrostátních opatření pro posílení kapacit a kolektivního úsilí při předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a v boji proti němu.

5.   Genderové hledisko

S cílem zvýšit účinnost politik kontroly zbraní, střeliva a výbušnin a zajistit, aby jejich provádění vedlo ke zvýšení bezpečnosti žen i mužů, bude do akcí podporovaných tímto rozhodnutím začleněno genderové hledisko, jež bude zohledňováno prostřednictvím technického poradenství a odborných poznatků, rozvoje znalostních produktů a odborné přípravy.

6.   Příjemci

Přímými příjemci akce budou vnitrostátní orgány Ukrajiny odpovědné za předcházení nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami a boj proti němu. Vnitrostátními orgány, na něž bude primárně cíleno, jsou: ministerstvo vnitra, včetně jeho odborných útvarů a útvarů pro udělování licencí, národní policie Ukrajiny, státní pohraniční stráž a státní finanční správa/státní celní správa. Další pověřené vnitrostátní orgány – například bezpečnostní služba Ukrajiny – budou zapojovány případ od případu.

Nepřímými příjemci akce budou obyvatelé Ukrajiny a sousedních evropských zemí, jež jsou ohroženi používáním nelegálních zbraní, střeliva a výbušnin při trestné činnosti, terorismu a násilném zneužívání.

Nepřímými příjemci projektu budou také EU a její členské státy, neboť budou těžit ze zpětné vazby ukrajinských orgánů ohledně zjištěných tras obchodování s nedovolenými zbraněmi.

7.   Zviditelnění Unie

OBSE přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla veřejnost informována o skutečnosti, že dotčenou akci financuje Unie. Tato opatření budou provedena v souladu s Příručkou pro komunikaci a zviditelnění v rámci vnější činnosti Unie, kterou vydala Komise. OBSE tudíž zajistí zviditelnění příspěvku Unie prostřednictvím patřičného označení a reklamy, které vyzdvihnou úlohu Unie, zajistí transparentnost jejích činností a zvýší informovanost o důvodech vedoucích k tomuto rozhodnutí, jakož i o podpoře, kterou tomuto rozhodnutí poskytuje Unie, a o výsledcích této podpory. Na materiálech, které budou v rámci projektu vytvořeny, bude zřetelně vyobrazena vlajka Unie v souladu s pokyny Unie pro správné užívání a reprodukci vlajky.

Vzhledem k tomu, že plánované činnosti mají velmi odlišný obsah a povahu, bude využita celá řada propagačních nástrojů, včetně: tradičních sdělovacích prostředků, internetových stránek, sociálních médií a informačních a propagačních materiálů, včetně infografiky, letáků, oběžníků, tiskových zpráv a dalších materiálů dle potřeby. Publikace, veřejné akce, kampaně, vybavení a stavební práce provedené v rámci projektu budou patřičně označeny. V zájmu dalšího posílení dopadu zvyšování informovanosti vládních orgánů a veřejnosti z různých zemí, mezinárodního společenství, místních i mezinárodních sdělovacích prostředků budou jednotlivé cílové skupiny projektu osloveny vhodnými jazykovými prostředky.

8.   Trvání

Na základě zkušeností získaných při provádění rozhodnutí (SZBP) 2017/1424 a s ohledem na široký rozsah akce, počet příjemců, jakož i množství a složitost plánovaných činností, je časový rámec provádění stanoven na 36 měsíců

9.   Subjekt pověřený technickým prováděním

Technickým prováděním tohoto rozhodnutí bude pověřen sekretariát OBSE – Středisko pro předcházení konfliktům a koordinátor projektu OBSE na Ukrajině. OBSE bude vykonávat činnosti na základě tohoto rozhodnutí v koordinaci a spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi a agenturami, zejména s cílem zabezpečit účinné synergie a zabránit zdvojování činností.

10.   Řídící výbor

Řídící výbor těchto projektů bude sestávat ze zástupce vysokého představitele, zástupce delegace EU v Kyjevě a zástupce prováděcího subjektu uvedeného v bodě 6 této přílohy. Prováděcí subjekt, kterému je přitom nápomocen řídící výbor, zajistí, aby provádění projektu probíhalo v koordinaci s další související pomocí EU na Ukrajině, jako jsou například strategie integrované správy hranic (s podporou evropského nástroje sousedství vypracovaného Komisí), regionální spolupráce se západním Balkánem v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní prováděná Regionálním střediskem pro jihovýchodní a východní Evropu pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní při Rozvojovém programu OSN (UNDP/SEESAC) (s podporou rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1788 (1) a (SZBP) 2016/2356 (2)), spolupráce donucovacích orgánů EU a Ukrajiny v oblasti obchodování s palnými zbraněmi (s podporou GŘ HOME Evropské komise, Europolu a platformy EMPACT pro palné zbraně), činnost společnosti Conflict Armament Research na Ukrajině (s podporou rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2283 (3)), mise EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky EUAM Ukraine a EUBAM Moldova and Ukraine a jejich podpůrné činnosti pro ochranu hranic a činnost Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zaměřená na odzbrojení, demobilizaci a opětovné začlenění bývalých bojovníků (s podporou nástroje Komise přispívajícího ke stabilitě a míru). Řídící výbor bude pravidelně zvát zástupce ukrajinských vládních partnerů. Řídící výbor může rovněž přizvat zástupce subjektů zapojených do projektů na Ukrajině, které mají podobný nebo související cíl. Řídící výbor bude podrobovat provádění rozhodnutí pravidelnému přezkumu nejméně jednou za šest měsíců, mimo jiné za použití prostředků elektronické komunikace.

11.   Podávání zpráv

Bez ohledu na skutečnost, zda je tato akce plně financována nebo pouze spolufinancována podle rozhodnutí Rady, se bude na celou akci vztahovat povinnost podávání popisných i finančních zpráv, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě o financování a připojeném rozpočtu.


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1788 ze dne 19. listopadu 2018 na podporu Střediska pro jihovýchodní a východní Evropu pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní (SEESAC) pro provádění regionálního plánu pro boj proti nedovolenému obchodování se zbraněmi v oblasti západního Balkánu (Úř. věst. L 293, 20.11.2018, s. 11).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2356 ze dne 19. prosince 2016 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (Úř. věst. L 348, 21.12.2016, s. 60).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2283 ze dne 11. prosince 2017 na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi („iTrace III“) (Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 20).


3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/55


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2010

ze dne 12. listopadu 2019,

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU

(oznámeno pod číslem C(2019) 7987)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) se použijí jako reference pro stanovení podmínek povolení pro zařízení, na která se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, a příslušné orgány by měly stanovit mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jež jsou v závěrech o BAT stanoveny.

(2)

Fórum složené ze zástupců členských států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních organizací, které podporují ochranu životního prostředí, zřízené rozhodnutím Komise ze dne 16. května 2011 (2), poskytlo Komisi dne 27. února 2019 své stanovisko k navrhovanému obsahu referenčního dokumentu o BAT pro spalování odpadu. Stanovisko je veřejně dostupné.

(3)

Závěry o BAT uvedené v příloze tohoto rozhodnutí jsou hlavním prvkem zmíněného referenčního dokumentu o BAT.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu se přijímají ve znění uvedeném v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. listopadu 2019.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2011, kterým se zřizuje fórum pro výměnu informací v souladu s článkem 13 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (Úř. věst. C 146, 17.5.2011, s. 3).


PŘÍLOHA

ZAVERY O NEJLEPSICH DOSTUPNÝCH TECHNIKACH (BAT) PRO SPALOVANI ODPADU

OBLAST PŮSOBNOSTI

Tyto závěry o BAT se týkají následujících činností uvedených v příloze I směrnice 2010/75/EU:

5.2.

Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spalování odpadu

a)

při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě odpadu jiného než nebezpečného;

b)

při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu.

5.2.

Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spoluspalování odpadu

a)

při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě odpadu jiného než nebezpečného;

b)

při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu;

jejichž hlavním účelem není výroba hmotných produktů a u nichž je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

spaluje se pouze odpad jiný než definovaný v čl. 3 bodě 31 písm. b) směrnice 2010/75/EU,

více než 40 % tepla vznikajícího spalováním pochází z nebezpečného odpadu,

spaluje se smíšený komunální odpad.

5.3.

a)

Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující úpravu strusky a/nebo ložového popela ze spalování odpadu.

5.3.

b)

Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 75 t za den a za použití úpravy strusky a/nebo ložového popela ze spalování odpadu.

5.1.

Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující úpravu strusky a/nebo ložového popela ze spalování odpadu.

Tyto závěry o BAT se nevztahují na následující činnosti:

předúpravu odpadů před spalováním. Na tuto činnost se mohou vztahovat závěry o BAT pro zpracování odpadu (WT),

úpravu popílku ze spalování a dalších zbytků vzniklých při čištění spalin (FGC). Na tyto činnosti se mohou vztahovat závěry o BAT pro zpracování odpadu (WT),

spalování nebo spoluspalování výlučně plynného odpadu jiného než vzniklého tepelným zpracováním odpadu,

zpracování odpadu v zařízeních, na která se vztahuje čl. 42 odst. 2 směrnice 2010/75/EU.

Pro činnosti, na něž se vztahují tyto závěry o BAT, by mohly mít význam také další závěry o BAT a referenční dokumenty:

zpracování odpadů (WT),

ekonomie a mezisložkové vlivy (ECM),

emise ze skladování (EFS),

energetická účinnost (ENE),

průmyslové chladicí systémy (ICS),

monitorování emisí do ovzduší a vody ze zařízení podle směrnice o průmyslových emisích (IED) (ROM),

velká spalovací zařízení (LCP),

společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (CWW).

DEFINICE

Pro účely těchto závěrů o BAT se použijí tyto obecné definice:

Termín

Definice

Obecné termíny

Účinnost kotle

Poměr mezi energií vyrobenou na výstupu z kotle (např. pára, horká voda) a energií obsaženou v odpadu a pomocném palivu na vstupu do pece (v hodnotách výhřevnosti).

Zařízení na úpravu ložového popela

Zařízení upravující strusku a/nebo ložový popel ze spalování odpadů za účelem separace a využití cenné frakce a umožnění prospěšného využití zbývající frakce.

Nevztahuje se na pouhou separaci hrubých kovových frakcí ve spalovacím zařízení.

Klinický odpad

Infekční nebo jinak nebezpečný odpad pocházející ze zdravotnických zařízení (např. nemocnic).

Řízené emise

Emise znečišťujících látek do životního prostředí prostřednictvím jakéhokoli druhu odtahu, potrubí, šachty, komínu, kouřovodu atd.

Kontinuální měření

Měření pomocí automatického měřicího systému, který je v daném závodě trvale nainstalován.

Rozptýlené emise

Neřízené emise (např. prachu, těkavých sloučenin, pachových látek) do životního prostředí, které mohou vznikat ze zdrojů „plošných“ (např. cisternové vozy) nebo „bodových“ (např. příruby potrubí).

Stávající zařízení

Zařízení, které není novým zařízením.

Popílek

Částice ze spalovací komory nebo částice vznikající v proudu spalin, které jsou unášeny spalinami.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad podle definice v čl. 3 bodě 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (1).

Spalování odpadu

Spalování odpadu buď samostatně, nebo v kombinaci s palivy ve spalovacím zařízení.

Spalovací zařízení

Buď zařízení na spalování odpadu podle definice v čl. 3 bodě 40 směrnice 2010/75/EU, nebo zařízení na spoluspalování odpadu podle definice v čl. 3 bodě 41 směrnice 2010/75/EU spadající do oblasti působnosti těchto závěrů o BAT.

Významná modernizace zařízení

Významná změna konstrukce nebo technologie zařízení s významnými úpravami nebo výměnami provozních technik a/nebo technik ke snižování emisí a souvisejícího vybavení.

Tuhý komunální odpad

Tuhý odpad z domácností (smíšený nebo tříděný), jakož i tuhý odpad z jiných zdrojů, který je co do povahy a složení srovnatelný s odpadem z domácností.

Nové zařízení

Zařízení poprvé povolené po zveřejnění těchto závěrů o BAT nebo úplná náhrada zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT.

Jiný odpad neklasifikovaný jako nebezpečný

Odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, který není tuhým komunálním odpadem ani čistírenským kalem.

Část spalovacího zařízení

Pro účely stanovení hrubé elektrické účinnosti nebo hrubé energetické účinnosti spalovacího zařízení může jeho část představovat například:

linku na spalování odpadu a její parní systém samostatně,

část parního systému napojená na jeden nebo více kotlů vedená ke kondenzační turbíně,

zbytek téhož parního systému, který se používá k jinému účelu, např. pára se přímo prodává.

Pravidelné měření

Měření v určených časových intervalech za použití manuálních nebo automatických metod.

Zbytky

Jakýkoli kapalný či tuhý odpad, jenž vzniká ve spalovacím zařízení či v zařízení na úpravu ložového popela.

Citlivý receptor

Oblasti se zvláštní potřebou ochrany, jako jsou:

obytné oblasti,

oblasti, v nichž se provádějí lidské činnosti (např. sousední pracoviště, školy, zařízení denní péče, rekreační oblasti, nemocnice nebo pečovatelské domy).

Čistírenský kal

Zbytkový kal ze skladování a čištění splaškových (domovních), městských nebo průmyslových odpadních vod a manipulace s nimi. Pro účely těchto závěrů o BAT jsou vyloučeny zbytkové kaly představující nebezpečný odpad.

Struska a/nebo ložový popel

Tuhé zbytky odstraněné z pece po spálení odpadů.

Platný půlhodinový průměr

Půlhodinový průměr je považován za platný, pokud není prováděna údržba nebo nedošlo k selhání funkce automatického měřicího systému.


Termín

Definice

Znečišťující látky a parametry

As

Celkové množství arsenu a jeho sloučenin, vyjádřené jako As.

Cd

Celkové množství kadmia a jeho sloučenin, vyjádřené jako Cd.

Cd+Tl

Celkové množství kadmia, thallia a jejich sloučenin, vyjádřené jako Cd+Tl.

CO

Oxid uhelnatý.

Cr

Celkové množství chromu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Cr.

Cu

Celkové množství mědi a jejích sloučenin, vyjádřené jako Cu.

PCB s dioxinovým efektem

PCB vykazující podobnou toxicitu jako 2,3,7,8-substituované PCDD/PCDF podle Světové zdravotnické organizace (WHO).

Prach

Celkové tuhé znečišťující látky (v ovzduší).

HCl

Chlorovodík.

HF

Fluorovodík.

Hg

Celkové množství rtuti a jejích sloučenin, vyjádřené jako Hg.

Ztráta žíháním

Změna hmotnosti v důsledku ohřevu vzorku za stanovených podmínek.

N2O

Oxid dusný (rajský plyn, N2O).

NH3

Amoniak.

NH4-N

Amonný dusík, vyjádřený jako N, zahrnuje volný amoniak (NH3) a amonium (NH4 +).

Ni

Celkové množství niklu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Ni.

NOX

Celkové množství oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2), vyjádřené jako NO2.

Pb

Celkové množství olova a jeho sloučenin, vyjádřené jako Pb.

PBDD/F

Polybromované dibenzo-p-dioxiny a -furany.

PCB

Polychlorované bifenyly.

PCDD/F

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a -furany.

POP

Perzistentní organické znečišťující látky uvede né v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2) ve znění pozdějších předpisů.

Sb

Celkové množství antimonu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Sb.

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

Celkové množství antimonu, arsenu, olova, chromu, kobaltu, mědi, manganu, niklu, vanadu a jejich sloučenin, vyjádřené jako Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V.

SO2

Oxid siřičitý.

Síran (SO4 2-)

Rozpuštěný síran, vyjádřený jako SO4 2-.

TOC

Celkový organický uhlík, vyjádřený jako C (ve vodě); zahrnuje všechny organické sloučeniny.

Obsah TOC (v tuhých zbytcích)

Celkový obsah organického uhlíku. Množství uhlíku, které se při spalování přemění na oxid uhličitý a které se při ošetření kyselinou neuvolní jako oxid uhličitý.

TSS

Celkové nerozpuštěné tuhé látky. Hmotnostní koncentrace všech nerozpuštěných tuhých látek (ve vodě), která je změřena pomocí filtrace přes filtry ze skleněných vláken a gravimetrie.

Tl

Celkové množství thallia a jeho sloučenin, vyjádřené jako Tl.

TVOC

Celkový těkavý organický uhlík, vyjádřený jako C (v ovzduší).

Zn

Celkové množství zinku a jeho sloučenin, vyjádřené jako Zn.

ZKRATKY

Pro účel těchto závěrů o BAT se použijí tyto zkratky:

Zkratka

Definice

EMS

Systém environmentálního řízení

FDBR

Fachverband Anlagenbau (zkratka pochází z dřívějšího názvu organizace: Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau)

FGC

Čištění spalin

OTNOC

Jiné než běžné provozní podmínky

SCR

Selektivní katalytická redukce

SNCR

Selektivní nekatalytická redukce

I-TEQ

Mezinárodní toxický ekvivalent podle systémů Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)

WHO-TEQ

Toxický ekvivalent podle systémů Světové zdravotnické organizace (WHO)

OBECNÉ ÚVAHY

Nejlepší dostupné techniky

Výčet technik, které jsou uvedeny a popsány v těchto závěrech o BAT, není normativní ani úplný. Mohou být použity i jiné techniky, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany životního prostředí.

Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto závěry o BAT obecně použitelné.

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do ovzduší

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do ovzduší uvedené v těchto závěrech o BAT odkazují na koncentrace, které jsou vyjádřeny jako hmotnost emitovaných látek vztažená na objem spalin nebo odsávaného vzduchu za těchto standardních podmínek: suchý plyn při teplotě 273,15 K a tlaku 101,3 kPa a vyjádřena v mg/Nm3, µg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3 nebo ng WHO-TEQ/Nm3.

Referenční úrovně kyslíku používané k vyjádření BAT-AEL v tomto dokumentu jsou uvedeny v tabulce níže.

Činnost

Referenční úroveň kyslíku (OR)

Spalování odpadu

11 % objemových za sucha

Úprava ložového popela

Bez korekce pro úroveň kyslíku

Rovnice pro výpočet koncentrace emisí při referenční úrovni kyslíku je:

Image 1

kde:

ER

:

koncentrace emisí při referenční úrovni kyslíku OR

OR

:

referenční úroveň kyslíku v % objemových

EM

:

naměřená koncentrace emisí

OM

:

naměřená úroveň kyslíku v % objemových

Pro období pro stanovení průměru se použijí tyto definice:

Typ měření

Období pro stanovení průměru

Definice

Kontinuální

Půlhodinový průměr

Průměrná hodnota za dobu 30 minut

Denní průměr

Průměr za dobu jednoho dne na základě platných půlhodinových průměrů

Periodické

Průměr za interval odběru vzorků

Průměrná hodnota tří po sobě následujících měření trvajících vždy nejméně 30 minut (3)

Dlouhodobý interval odběru vzorků

Hodnota za interval odběru vzorků v délce 2 až 4 týdnů

Pokud je odpad spoluspalován společně s neodpadními palivy, úrovně BAT-AEL pro emise do ovzduší uvedené v těchto závěrech o BAT se použijí pro celý objem vzniklých spalin.

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do vody

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do vody uvedené v těchto závěrech o BAT odkazují na koncentrace (hmotnost emitovaných látek vztažená na objem odpadní vody) vyjádřené v mg/l nebo ng I-TEQ/l.

U odpadní vody z čištění spalin se úrovně BAT-AEL vztahují buď k odběru bodových vzorků (pouze pro TSS), nebo k denním průměrům, tj. 24hodinovým směsným vzorkům úměrným průtoku. Pokud je prokázána dostatečná stabilita průtoku, lze odebírat časově úměrné směsné vzorky.

U odpadní vody z úpravy ložového popela se úrovně BAT-AEL vztahují na jeden z těchto dvou případů:

v případě kontinuálního vypouštění k denním průměrům, tj. 24hodinovým směsným vzorkům úměrným průtoku,

v případě vsádkového vypouštění k průměrům za dobu trvání vypouštění měřeným jako směsné vzorky úměrné průtoku, nebo pokud je výtok přiměřeně promísený a homogenní, jako bodové vzorky odebrané před vypouštěním.

Úrovně BAT-AEL u emisí do vody se vztahují k místu, kde emise opouštějí zařízení.

Úrovně energetické účinnosti spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL)

Úrovně BAT-AEEL uvedené v těchto závěrech o BAT pro spalování jiného odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný, než je čistírenský kalu, a nebezpečného dřevěného odpadu jsou vyjádřeny jako:

hrubá elektrická účinnost spalovacího zařízení nebo části spalovacího zařízení, které vyrábí elektřinu pomocí kondenzační turbíny,

hrubá energetická účinnost spalovacího zařízení nebo části spalovacího zařízení, které:

vyrábí pouze teplo nebo

vyrábí elektřinu pomocí protitlaké turbíny a teplo za použití páry opouštějící turbínu.

To se vyjádří následujícím způsobem:

Hrubá elektrická účinnost

Image 2

Hrubá energetická účinnost

Image 3

kde:

— We

:

vyrobený elektrický výkon v MW,

— Qhe

:

tepelný výkon dodávaný do tepelných výměníků na primární straně v MW,

— Qde

:

přímo prodávaný tepelný výkon (ve formě páry nebo horké vody) bez tepelného výkonu zpětného proudu v MW,

— Qb

:

tepelný výkon produkovaný kotlem v MW,

— Qi

:

tepelný výkon (ve formě páry nebo horké vody), který se využívá interně (např. pro ohřev spalin) v MW,

— Qth

:

tepelný příkon do jednotek tepelného zpracování (např. pecí), včetně odpadních a pomocných paliv, která jsou používána nepřetržitě (s výjimkou případů, kdy jde například o uvedení do provozu), v MWth, vyjádřený jako výhřevnost.

Úrovně BAT-AEEL uvedené v těchto závěrech o BAT pro spalování čistírenského kalu a jiného nebezpečného odpadu, než je nebezpečný dřevěný odpad, jsou vyjádřeny jako účinnost kotle.

BAT-AEEL se vyjadřují v procentech.

Monitorování související s BAT-AEEL je uvedeno v BAT 2.

Obsah nespálených látek v ložovém popelu/strusce

Obsah nespálených látek ve strusce a/nebo v ložovém popelu se vyjadřuje jako procento hmotnosti za sucha, a to buď jako ztráta žíháním, nebo jako hmotnostní podíl TOC.

1.   ZÁVĚRY O BAT

1.1.   Systémy environmentálního řízení

BAT 1. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti je vypracování a zavedení systému environmentálního řízení (EMS), který zahrnuje všechny následující prvky:

i.

angažovanost, vůdčí přístup a odpovědnost vedoucích pracovníků včetně vrcholného vedení, pokud jde o zavedení účinného systému EMS;

ii.

analýzu, která obsahuje stanovení souvislostí organizace, určení potřeb a očekávání zúčastněných stran, určení charakteristik zařízení spojených s možnými riziky pro životní prostředí (nebo lidské zdraví), jakož i příslušných platných právních požadavků týkajících se životního prostředí;

iii.

vypracování politiky v oblasti životního prostředí, jejíž součástí je neustálé zlepšování environmentální výkonnosti zařízení;

iv.

stanovení cílů a ukazatelů výkonnosti týkajících se významných environmentálních aspektů, včetně zajištění souladu s platnými právními požadavky;

v.

plánování a zavádění nezbytných postupů a opatření (v případě potřeby včetně nápravných a preventivních opatření), s jejichž pomocí má být dosaženo environmentálních cílů a vyhnout se rizikům pro životní prostředí;

vi.

určení struktur, úloh a povinností v souvislosti s environmentálními aspekty a cíli a zajištění potřebných finančních a lidských zdrojů;

vii.

zajištění potřebné odborné způsobilosti a informovanosti zaměstnanců, jejichž práce může ovlivnit environmentální výkonnost zařízení (např. poskytováním informací a odborné přípravy);

viii.

vnitřní a vnější komunikaci;

ix.

podporu zapojení zaměstnanců do postupů řádného environmentálního řízení;

x.

vypracování a průběžná aktualizace příručky pro řízení a písemných postupů pro kontrolu činností, které mají významný dopad na životní prostředí, jakož i příslušných záznamů;

xi.

účinné provozní plánování a řízení procesů;

xii.

provádění vhodných programů údržby;

xiii.

protokoly pro havarijní připravenost a reakci na mimořádné situace, včetně prevence a/nebo zmírňování nepříznivých dopadů mimořádných situací (na životní prostředí);

xiv.

u (nového) návrhu (nového) zařízení nebo jeho části: posouzení dopadů zařízení nebo jeho části na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti, která zahrnuje výstavbu, údržbu, provoz a vyřazení z provozu;

xv.

provádění programu monitorování a měření; v případě potřeby lze informace nalézt v referenční zprávě o monitorování emisí do ovzduší a vody ze zařízení podle směrnice o průmyslových emisích (IED);

xvi.

pravidelné porovnávání s odvětvovými referenčními hodnotami;

xvii.

periodický nezávislý (pokud možno) interní audit a periodický nezávislý externí audit, jehož cílem je posoudit environmentální výkonnost a zjistit, zda EMS odpovídá plánovaným opatřením a zda je řádně prováděn a dodržován;

xviii.

hodnocení příčin neshod, provádění nápravných opatření v reakci na neshody, přezkum účinnosti nápravných opatření a určení toho, zda existují nebo by případně mohly nastat podobné neshody;

xix.

periodický přezkum systému EMS a toho, zda je systém i nadále vhodný, přiměřený a účinný, který provádí vrcholné vedení;

xx.

sledování a zohledňování vývoje čistějších technik.

Konkrétně u spalovacích zařízení a v příslušných případech u zařízení na úpravu ložového popela mají BAT zahrnovat rovněž tyto prvky v systému EMS:

xxi.

u spalovacích zařízení řízení toků odpadu (viz BAT 9);

xxii.

u zařízení na úpravu ložového popela řízení kvality výstupu (viz BAT 10);

xxiii.

plán nakládání se zbytky včetně opatření zaměřených na:

a.

minimalizaci vzniku zbytků;

b.

optimalizaci opětovného použití, regeneraci, recyklaci a/nebo energetické využití zbytků;

c.

zajištění řádného odstraňování zbytků;

xxiv.

u spalovacích zařízení plán řízení za jiných než běžných provozních podmínek (OTNOC) (viz BAT 18);

xxv.

u spalovacích zařízení havarijní plán (viz oddíl 2.4);

xxvi.

u zařízení na úpravu ložového popela regulaci rozptýlených prachových emisí (viz BAT 23);

xxvii.

plán regulace emisí pachových látek v místech, kde se předpokládá obtěžování emisemi pachových látek u citlivých receptorů a/nebo kde je takové riziko opodstatněné (viz oddíl 2.4);

xxviii.

plán regulace hluku (viz také BAT 37) v místech, kde se předpokládá obtěžování hlukem u citlivých receptorů a/nebo kde je takové riziko opodstatněné (viz oddíl 2.4).

Poznámka

Nařízení (ES) č. 1221/2009 stanoví systém Evropské unie pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), který je příkladem systému EMS, jenž je v souladu s těmito BAT.

Použitelnost

Míra podrobností a stupeň formalizace systému EMS budou obecně záviset na povaze, rozsahu a složitosti zařízení a na rozsahu dopadů, které může mít na životní prostředí (určených také podle druhu a množství zpracovávaného odpadu).

1.2.   Monitorování

BAT 2. Nejlepší dostupnou technikou je určení hrubé elektrické účinnosti, hrubé energetické účinnosti nebo účinnosti kotle spalovacího zařízení buď jako celku, nebo všech příslušných částí spalovacího zařízení.

Popis

U nového spalovacího zařízení nebo po každé úpravě stávajícího spalovacího zařízení, která by mohla významně ovlivnit energetickou účinnost, se hrubá elektrická účinnost, hrubá energetická účinnost nebo účinnost kotle určí prostřednictvím výkonové zkoušky při plném zatížení.

U stávajícího spalovacího zařízení, u kterého výkonová zkouška nebyla provedena nebo u kterého z technických důvodů není možné výkonovou zkoušku při plném zatížení provést, lze hrubou elektrickou účinnost, hrubou energetickou účinnost nebo účinnost kotle určit s přihlédnutím k návrhovým hodnotám při podmínkách výkonové zkoušky.

Pro výkonovou zkoušku není k dispozici žádná norma EN pro určení účinnosti kotle spalovacího zařízení. U roštové spalovny lze použít pokyny FDBR RL 7.

BAT 3. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování klíčových provozních parametrů důležitých z hlediska emisí do ovzduší a vody včetně ukazatelů uvedených níže.

Tok/místo

Parametr(y)

Monitorování

Spaliny ze spalování odpadu

Průtok, obsah kyslíku, teplota, tlak, obsah vodní páry

Kontinuální měření

Spalovací komora

Teplota

Odpadní voda z mokrého čištění spalin

Průtok, pH, teplota

Odpadní voda ze zařízení na úpravu ložového popela

Průtok, pH, vodivost

BAT 4. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování řízených emisí do ovzduší minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.

Látka/

Parametr

Proces

Norma (normy) (4)

Minimální frekvence monitorování (5)

Monitorování související s

NOX

Spalování odpadu

Obecné normy EN

Kontinuálně

BAT 29

NH3

Spalování odpadu při použití SNCR a/nebo SCR

Obecné normy EN

Kontinuálně

BAT 29

N2O

Spalování odpadu v peci s fluidním ložem

Spalování odpadu při provozu SNCR s močovinou

EN 21258 (6)

Jednou ročně

BAT 29

CO

Spalování odpadu

Obecné normy EN

Kontinuálně

BAT 29

SO2

Spalování odpadu

Obecné normy EN

Kontinuálně

BAT 27

HCl

Spalování odpadu

Obecné normy EN

Kontinuálně

BAT 27

HF

Spalování odpadu

Obecné normy EN

Kontinuálně (7)

BAT 27

Prach

Úprava ložového popela

EN 13284-1

Jednou ročně

BAT 26

Spalování odpadu

Obecné normy EN a EN 13284-2

Kontinuálně

BAT 25

Kovy a polokovy kromě rtuti (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)

Spalování odpadu

EN 14385

Jednou za šest měsíců

BAT 25

Hg

Spalování odpadu

Obecné normy EN a EN 14884

Kontinuálně (8)

BAT 31

TVOC

Spalování odpadu

Obecné normy EN

Kontinuálně

BAT 30

PBDD/F

Spalování odpadu (9)

Norma EN není k dispozici

Jednou za šest měsíců

BAT 30

PCDD/F

Spalování odpadu

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3

Jednou za šest měsíců u krátkodobého odebírání vzorků

BAT 30

Pro dlouhodobé odebírání vzorků není norma EN k dispozici,

EN 1948-2, EN 1948-3

Jednou měsíčně u dlouhodobého odebírání vzorků (10)

BAT 30

PCB s dioxinovým efektem

Spalování odpadu

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4

Jednou za šest měsíců u krátkodobého odebírání vzorků (11)

BAT 30

Pro dlouhodobé odebírání vzorků není norma EN k dispozici,

EN 1948-2, EN 1948-4

Jednou měsíčně u dlouhodobého odebírání vzorků (10)  (11)

BAT 30

Benzo[a]pyren

Spalování odpadu

Norma EN není k dispozici

Jednou ročně

BAT 30

BAT 5. Nejlepší dostupnou technikou je náležité monitorování řízených emisí do ovzduší ze spalovacího zařízení během OTNOC.

Popis

Monitorování lze provádět přímým měřením emisí (např. u znečišťujících látek, které jsou kontinuálně monitorovány) nebo monitorováním náhradních parametrů, jestliže se prokáže, že poskytuje rovnocennou nebo lepší odbornou kvalitu než přímé měření emisí. Emise během uvádění do provozu a ukončování provozu, když se nespaluje žádný odpad, včetně emisí PCDD/F, se odhadují na základě měřicích kampaní prováděných během plánovaných operací zahájení provozu/odstavení, např. každé tři roky.

BAT 6. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí z čištění spalin a/nebo z úpravy ložového popela do vody minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.

Látka/parametr

Proces

Norma (normy)

Minimální frekvence monitorování

Monitorování související s

Celkový organický uhlík (TOC)

FGC

EN 1484

Jednou za měsíc

BAT 34

Úprava ložového popela

Jednou za měsíc (12)

Celkové nerozpuštěné tuhé látky (TSS)

FGC

EN 872

Jednou denně (13)

Úprava ložového popela

Jednou za měsíc (12)

As

FGC

K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 11885, EN ISO 15586 nebo EN ISO 17294-2)

Jednou za měsíc

Cd

FGC

Cr

FGC

Cu

FGC

Mo

FGC

Ni

FGC

Pb

FGC

Jednou za měsíc

Úprava ložového popela

Jednou za měsíc (12)

Sb

FGC

Jednou za měsíc

Tl

FGC

Zn

FGC

Hg

FGC

K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 12846 nebo EN ISO 17852)

Amonný dusík (NH4-N)

Úprava ložového popela

K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 11732, EN ISO 14911)

Jednou za měsíc (12)

Chlorid (Cl-)

Úprava ložového popela

K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)

Síran (SO4 2-)

Úprava ložového popela

EN ISO 10304-1

PCDD/F

FGC

Norma EN není k dispozici

Jednou za měsíc (12)

Úprava ložového popela

Jednou za šest měsíců

BAT 7. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování obsahu nespálených látek ve strusce a v ložovém popelu ve spalovacím zařízení minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN.

Parametr

Norma (normy)

Minimální frekvence monitorování

Monitorování související s

Ztráta žíháním (14)

EN 14899 a buď EN 15169, nebo EN 15935

Jednou za tři měsíce

BAT 14

Celkový organický uhlík (14)  (15)

EN 14899 a buď EN 13137, nebo EN 15936

BAT 8. Nejlepší dostupnou technikou pro spalování nebezpečného odpadu obsahujícího POP je stanovení obsahu POP ve výstupních tocích (např. ve strusce a v ložovém popelu, ve spalinách, v odpadní vodě) po uvedení spalovacího zařízení do provozu a po každé úpravě, která by mohla významně ovlivnit obsah POP ve výstupních tocích.

Popis

Obsah POP ve výstupních tocích se stanoví pomocí přímých měření nebo nepřímých metod (např. kumulované množství POP v popílku, suchých zbytcích z čištění spalin, odpadních vodách z čištění spalin a souvisejícím kalu z čištění odpadních vod lze stanovit monitorováním obsahu POP ve spalinách před a za systémem čištění spalin) nebo na základě studií reprezentativních pro daný závod.

Použitelnost

Použitelné pouze u zařízení, která:

spalují nebezpečný odpad s úrovněmi POP před spalováním, jež přesahují koncentrační limity stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 850/2004 ve znění pozdějších předpisů, a

neodpovídají specifikacím popisu procesu uvedeným v kapitole IV.G.2 písm. g) technických pokynů UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1.

1.3.   Celková environmentální výkonnost a průběh spalování

BAT 9. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalovacího zařízení pomocí řízení toků odpadu (viz BAT 1) je použití všech níže uvedených technik a) až c) a v příslušných případech také technik d), e) a f).

 

Technika

Popis

a.

Určení druhů odpadu, který lze spalovat

Na základě vlastností spalovacího zařízení, identifikace druhů odpadu, který lze spalovat, pokud jde například o fyzikální stav, chemické vlastnosti, nebezpečné vlastnosti a přijatelná rozmezí energetické hodnoty, vlhkosti, obsahu popílku a rozměrů.

b.

Vypracování a zavedení postupů charakterizace odpadu a vstupní kontroly parametrů odpadu

Cílem těchto postupů je zajistit technickou (a právní) vhodnost postupů zpracování odpadů pro konkrétní odpad před jejich vstupem do zařízení. Zahrnují postupy pro shromažďování informací o vstupujícím odpadu a mohou zahrnovat odběr vzorků odpadu a charakterizaci odpadu s cílem získat dostatečné znalosti o jeho složení. Postupy vstupní kontroly parametrů odpadu jsou stanoveny na základě posouzení rizik a zohledňují například nebezpečné vlastnosti odpadu, rizika, která představuje odpad z hlediska bezpečnosti procesu, bezpečnosti při práci a dopadu na životní prostředí, jakož i informace poskytnuté předchozími držiteli odpadu.

c.

Vypracování a zavedení postupů příjmu odpadu

Cílem postupů příjmu odpadu je potvrdit charakteristiky odpadu určené ve fázi vstupní kontroly jeho parametrů. Tyto postupy vymezují prvky, které je třeba ověřit při vstupu odpadu do zařízení, jakož i kritéria pro příjem a odmítnutí odpadu. Mohou zahrnovat odběr vzorků odpadu a jeho prohlídku a analýzu. Postupy příjmu odpadu jsou stanoveny na základě posouzení rizik a zohledňují například nebezpečné vlastnosti odpadu, rizika, která představuje odpad z hlediska bezpečnosti procesu, bezpečnosti při práci a dopadu na životní prostředí, jakož i informace poskytnuté předchozími držiteli odpadu. Prvky monitorované u jednotlivých druhů odpadů jsou uvedeny v BAT 11.

d.

Vypracování a zavedení systému sledování a přehledu odpadu

Cílem systému sledování a přehledu odpadu je sledovat umístění a množství odpadu v zařízení. Obsahuje všechny informace získané během postupů vstupní kontroly parametrů odpadu (např. datum vstupu do zařízení a jedinečné referenční číslo odpadu, informace o předchozích držitelích odpadu, výsledky analýzy provedené během vstupní kontroly parametrů odpadu a při příjmu odpadu, povahu a množství odpadu drženého v místě zařízení včetně všech zjištěných rizik), při příjmu, skladování, zpracování a/nebo převozu mimo místo zařízení. Systém sledování odpadu je vypracován na základě posouzení rizik a zohledňuje například nebezpečné vlastnosti odpadu, rizika, která představuje odpad z hlediska bezpečnosti procesu, bezpečnosti při práci a dopadu na životní prostředí, jakož i informace poskytnuté předchozími držiteli odpadu.

Součástí systému sledování odpadu je jasné označování odpadu skladovaného jinde než v bunkrech na odpad nebo v nádržích na skladování kalů (např. v kontejnerech, barelech, slisovaných balících nebo jiných formách balení), tak aby jej bylo možné kdykoli identifikovat.

e.

Oddělování odpadů

Odpady se uchovávají odděleně v závislosti na jejich vlastnostech, aby je bylo možné snadněji a environmentálně bezpečněji skladovat a spalovat. Oddělování odpadů zahrnuje fyzické třídění různých odpadů a postupy, které určují, kdy a kde se odpady skladují.

f.

Ověřování slučitelnosti odpadů před směšováním nebo mísením nebezpečných odpadů

Slučitelnost se zajišťuje pomocí souboru ověřovacích opatření a zkoušek, jejichž účelem je zjistit jakékoli nežádoucí a/nebo potenciálně nebezpečné chemické reakce mezi odpady (např. polymeraci, vznik plynů, exotermickou reakci, rozklad) při směšování nebo mísení. Zkoušky slučitelnosti jsou stanoveny na základě posouzení rizik a zohledňují například nebezpečné vlastnosti odpadu, rizika, která představuje odpad z hlediska bezpečnosti procesu, bezpečnosti při práci a dopadu na životní prostředí, jakož i informace poskytnuté předchozími držiteli odpadu.

BAT 10. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti zařízení na úpravu ložového popela je zahrnutí prvků řízení kvality výstupu do systému EMS (viz BAT 1).

Popis

Do systému EMS jsou zahrnuty prvky řízení kvality výstupu, aby se zajistilo, že výstup ze zařízení na úpravu ložového popela je v souladu s očekáváními, přičemž se použijí stávající normy EN, pokud jsou k dispozici. To zároveň umožňuje monitorovat a optimalizovat výkonnost zařízení na úpravu ložového popela.

BAT 11. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalovacího zařízení je monitorování dodávek odpadu v rámci postupů příjmu odpadu (viz BAT 9 písm. c)) včetně níže uvedených prvků v závislosti na riziku, jež přivážený odpad představuje

Druh odpadu

Monitorování dodávek odpadu

Tuhý komunální odpad a jiný odpad neklasifikovaný jako nebezpečný

Zjišťování radioaktivity

Vážení dodávek odpadu

Vizuální kontrola

Periodický odběr vzorků dodávek odpadu a analýza klíčových vlastností/látek (např. energetické hodnoty, obsahu halogenů a kovů/polokovů). U tuhého komunálního odpadu to znamená oddělenou vykládku.

Čistírenský kal

Vážení dodávek odpadu (nebo měření průtoku v případě, že je čistírenský kal dodáván potrubím)

Vizuální kontrola do té míry, do jaké je to technicky proveditelné

Periodický odběr vzorků a analýza klíčových vlastností/látek (např. energetické hodnoty, obsahu vody, popela a rtuti)

Nebezpečný odpad kromě klinického odpadu

Zjišťování radioaktivity

Vážení dodávek odpadu

Vizuální kontrola do té míry, do jaké je to technicky proveditelné

Kontrola a porovnání jednotlivých dodávek odpadu s prohlášením původce odpadu

Odběr vzorků obsahu:

všech cisternových vozů a přívěsů

baleného odpadu (např. v barelech, IBC kontejnerech nebo v menším balení)

a analýza:

parametrů spalování (včetně energetické hodnoty a bodu vzplanutí)

slučitelnosti odpadů za účelem zjištění možných nebezpečných reakcí při mísení nebo směšování odpadů před jejich skladováním (BAT 9 písm. f))

klíčových látek včetně POP, halogenů a síry, kovů/polokovů

Klinický odpad

Zjišťování radioaktivity

Vážení dodávek odpadu

Vizuální kontrola neporušenosti obalů

BAT 12. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení environmentálních rizik spojených s příjmem odpadu, manipulací s ním a jeho skladováním je použití obou níže uvedených technik.

 

Technika

Popis

a.

Nepropustné povrchy s odpovídající odvodňovací infrastrukturou

V závislosti na rizicích, která odpad představuje z hlediska kontaminace půdy nebo vody, se povrchové plochy pro příjem odpadu, manipulaci s ním a jeho skladování budují jako nepropustné pro kapaliny, jež přicházejí v úvahu, a jsou vybaveny odpovídající odvodňovací infrastrukturou (viz BAT 32). Neporušenost těchto ploch je pravidelně ověřována v technicky proveditelné míře.

b.

Přiměřená kapacita pro skladování odpadu

Jsou přijata opatření zamezující akumulaci odpadu, například:

maximální kapacita pro skladování odpadu je jasně stanovena a není překračována, a to s přihlédnutím k charakteristikám odpadů (např. pokud jde o požární riziko) a ke kapacitě zpracování,

množství skladovaného odpadu se pravidelně monitoruje a srovnává s maximální povolenou skladovací kapacitou,

pro odpady, které se během skladování nesměšují (např. klinický odpad, balený odpad), je jasně stanovena maximální doba zdržení.

BAT 13. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení environmentálního rizika spojeného se skladováním klinického odpadu a manipulací s ním je použití kombinace níže uvedených technik.

 

Technika

Popis

a.

Automatizovaná nebo poloautomatizovaná manipulace s odpadem

Klinické odpady se vykládají z nákladního vozidla na skladovací plochu pomocí automatizovaného nebo manuálního systému v závislosti na riziku, jež tato operace představuje. Ze skladovací plochy jsou klinické odpady automatizovaným podávacím systémem sázeny do pece.

b.

Spalování jednorázových uzavřených kontejnerů, pokud se používají

Klinický odpad se dodává v uzavřených a odolných spalitelných kontejnerech, které se během skladování a manipulace nikdy neotvírají. Jestliže se do nich ukládají jehly a ostré předměty, jsou kontejnery rovněž odolné proti propíchnutí.

c.

Čištění a dezinfekce opakovaně použitelných kontejnerů, pokud se používají

Opakovaně použitelné kontejnery na odpad se čistí ve vyhrazeném čisticím prostoru a dezinfikují v zařízení speciálně určeném k dezinfekci. Veškeré zbytky z čištění se spalují.

BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalování odpadu, snížení obsahu nespálených látek ve strusce a v ložovém popelu a snížení emisí do ovzduší ze spalování odpadu je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Mísení a směšování odpadů

Mísení a směšování odpadů před spalováním zahrnuje například tyto operace:

směšování pomocí bunkrového jeřábu,

použití systému vyrovnávání vsázky,

mísení slučitelných kapalných a pastovitých odpadů.

V některých případech se tuhé odpady před směšováním drtí.

Nelze použít tam, kde je z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu vlastností odpadu (např. infekční klinický odpad, zapáchající odpady nebo odpady náchylné k uvolňování těkavých látek) nutná přímá vsázka do pece.

Nelze použít tam, kde může dojít k nežádoucím reakcím mezi různými druhy odpadu (viz BAT 9 písm. f)).

b.

Pokročilý řídicí systém

Viz oddíl 2.1

Obecně použitelné.

c.

Optimalizace spalování

Viz oddíl 2.1

Optimalizaci konstrukce nelze použít u stávajících pecí.


Tabulka 1

Úrovně environmentální výkonnosti pro nespálené látky ve strusce a ložovém popelu ze spalování odpadu spojené s BAT (BAT-AEPL)

Parametr

Jednotka

BAT-AEPL

Obsah TOC ve strusce a v ložovém popelu (16)

% hmot. v suchém stavu

1–3 (17)

Ztráta žíháním strusky a ložového popela (16)

% hmot. v suchém stavu

1–5 (17)

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 7.

BAT 15. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalovacího zařízení a snížení emisí do ovzduší je vypracování a zavedení postupů pro úpravu nastavení zařízení v případě potřeby a proveditelnosti na základě charakterizace a kontroly odpadu (viz BAT 11), např. pomocí pokročilého řídicího systému (viz popis v oddíle 2.1).

BAT 16. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalovacího zařízení a snížení emisí do ovzduší je vypracování a zavedení provozních postupů (např. organizace dodavatelského řetězce, nepřetržitý provoz místo dávkového provozu) za účelem co možná největšího omezení uvádění do provozu a ukončování provozu.

BAT 17. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí ze spalovacího zařízení do ovzduší a v příslušných případech do vody je zajistit, aby systém čištění spalin a čistírna odpadních vod byly vhodně navrženy (např. se zohledněním maximálního průtoku a maximálních koncentrací znečišťujících látek), provozovány ve svém konstrukčním rozmezí a udržovány tak, aby byla zajištěna optimální dostupnost.

BAT 18. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení frekvence výskytu OTNOC a ke snížení emisí ze spalovacího zařízení do ovzduší a v příslušných případech do vody během OTNOC je vypracování a zavedení plánu řízení při OTNOC na základě posouzení rizik v rámci systému environmentálního řízení (viz BAT 1), který obsahuje všechny tyto prvky:

identifikaci potenciálních OTNOC (např. selhání vybavení kritického pro ochranu životního prostředí („kritické vybavení“)), jejich hlavních příčin a možných důsledků a pravidelný přezkum a aktualizaci seznamu zjištěných OTNOC v návaznosti na níže uvedené pravidelné hodnocení,

odpovídající konstrukci kritického vybavení (např. rozčlenění látkového filtru na jednotky, techniky pro ohřev spalin a odstranění nutnosti obcházet látkový filtr při uvádění do provozu a ukončování provozu atd.),

vypracování a provádění plánu preventivní údržby pro kritické vybavení (viz BAT 1 bod xii),

monitorování a zaznamenávání emisí během OTNOC a souvisejících událostí (viz BAT 5),

pravidelné hodnocení emisí vyskytujících se během OTNOC (např. frekvence událostí, jejich trvání, množství emisí znečišťujících látek) a v případě potřeby provedení nápravných opatření.

1.4.   Energetická účinnost

BAT 19. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení účinného využívání zdrojů ve spalovacím zařízení je použití kotle na využití odpadního tepla

Popis

Energie obsažená ve spalinách je využívána v kotli na využití odpadního tepla při výrobě horké vody a/nebo páry, jež mohou být prodávány, používány interně a/nebo používány k výrobě elektřiny.

Použitelnost

U zařízení určených ke spalování nebezpečného odpadu může být použitelnost omezena:

lepkavostí popílku,

agresivností spalin.

BAT 20. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení energetické účinnosti spalovacího zařízení je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Sušení čistírenského kalu

Po mechanickém odvodnění je čistírenský kal před vsazením do pece dále sušen, například pomocí tepla s nízkou kvalitou.

Míra vysušení kalu závisí na podávacím systému pece.

Použitelné v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti tepla s nízkou kvalitou.

b.

Snížení průtoku spalin

Průtok spalin lze snížit například:

zlepšením distribuce primárního a sekundárního spalovacího vzduchu,

recirkulací spalin (viz oddíl 2.2).

Nižší průtok spalin snižuje energetickou náročnost zařízení (např. kouřových ventilátorů).

U stávajících zařízení může být použitelnost recirkulace spalin omezena z technických důvodů (např. zatížení znečišťujícími látkami ve spalinách, podmínky spalování).

c.

Minimalizace tepelných ztrát

Tepelné ztráty lze minimalizovat například:

použitím integrovaných kotlů s pecí, které umožňují využívat teplo také ze stran pece,

tepelnou izolací pecí a kotlů,

recirkulací spalin (viz oddíl 2.2),

využitím tepla z chlazení strusky a ložového popela (viz BAT 20 i).

Integrované kotle s pecí nelze použít v rotačních pecích nebo v jiných pecích určených k vysokoteplotnímu spalování nebezpečného odpadu.

d.

Optimalizace konstrukce kotle

Přenos tepla v kotli lze zlepšit například optimalizací:

rychlosti a distribuce spalin,

oběhu vody/páry,

konvekčních trubek,

systémů čištění kotlů online a offline za účelem minimalizace zanášení konvekčních trubek.

Použitelné u nových zařízení a zásadních dovybavení stávajících zařízení.

e.

Nízkoteplotní spalinové tepelné výměníky

Speciální korozivzdorné tepelné výměníky se používají k využití další energie ze spalin na výstupu z kotle za ESP nebo za zařízením pro vstřikování suchého sorbentu.

Použitelné v rámci omezení profilu provozní teploty systému čištění spalin.

U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.

f.

Pára při vysokých teplotách a tlacích

Čím vyšší jsou charakteristiky páry (teplota a tlak), tím vyšší je účinnost konverze elektrické energie, kterou umožňuje parní cyklus.

Provoz při vysokých teplotách a tlacích páry (např. nad 45 bary, 400 °C) vyžaduje použití speciálních ocelových slitin nebo žáruvzdorné obložení na ochranu částí kotle, které jsou vystaveny nejvyšším teplotám.

Použitelné u nových zařízení a velkých rekonstrukcí stávajících zařízení v případech, kdy zařízení slouží především k výrobě elektřiny.

Použitelnost může být omezena:

lepkavostí popílku,

agresivností spalin.

g.

Kogenerace

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny, při níž se teplo (hlavně z páry vystupující z turbíny) používá k výrobě horké vody/páry určené k použití v průmyslových procesech/činnostech nebo v síti dálkového vytápění/chlazení.

Použitelné v rámci omezení vyplývajících z místní poptávky po teple a elektřině a/nebo dostupnosti sítí.

h.

Kondenzátor spalin

Tepelný výměník nebo skrubr s tepelným výměníkem, kde vodní pára obsažená ve spalinách kondenzuje a při dostatečně nízké teplotě se latentní teplo přenáší do vody (např. zpětného proudu sítě dálkového vytápění).

Kondenzátor spalin má také vedlejší přínosy, protože snižuje emise do ovzduší (např. prachu a kyselých plynů).

Použitím tepelných čerpadel lze zvýšit množství energie získané z kondenzace spalin.

Použitelné v rámci omezení vyplývajících z poptávky po nízkoteplotním teple, např. v závislosti na dostupnosti sítě dálkového vytápění s dostatečně nízkou teplotou zpětného proudu.

i.

Manipulace se suchým ložovým popelem

Suchý a horký ložový popel padá z roštu na dopravník a je ochlazován okolním vzduchem. Energie se získává využitím chladicího vzduchu pro spalování.

Použitelné pouze pro roštové pece.

Mohou existovat technická omezení, která brání dodatečnému vybavení stávajících pecí.


Tabulka 2

Úrovně energetické účinnosti spojené s BAT (BAT-AEEL) pro spalování odpadu

(%)

BAT-AEEL

Zařízení

Tuhý komunální odpad, jiný odpad neklasifikovaný jako nebezpečný a nebezpečný dřevěný odpad

Nebezpečný odpad jiný než nebezpečný dřevěný odpad (18)

Čistírenský kal

Hrubá elektrická účinnost (19)  (20)

Hrubá energetická účinnost (21)

Účinnost kotle

Nové zařízení

25–35

72–91 (22)

60–80

60–70 (23)

Stávající zařízení

20–35

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 2.

1.5.   Emise do ovzduší

1.5.1.   Rozptýlené emise

BAT 21. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet rozptýleným emisím ze spalovacího zařízení, včetně emisí pachových látek, nebo tyto emise snížit, je:

skladovat tuhé a volně ložené pastovité odpady, které zapáchají a/nebo jsou náchylné k uvolňování těkavých látek, v uzavřených budovách s řízeným podtlakem a využívat odsávaný vzduch jako spalovací vzduch nebo jej v případě nebezpečí výbuchu odvádět do jiného vhodného systému snižování emisí,

skladovat kapalné odpady v nádržích s odpovídajícím řízeným tlakem a odvětrání nádrží propojit s přívodem spalovacího vzduchu nebo jiným vhodným systémem snižování emisí,

řídit riziko zápachu během celých období ukončení provozu, když není k dispozici žádná kapacita spalování, například tím, že se:

odvětrávaný nebo odsávaný vzduch odvádí do alternativního systému snižování emisí, např. pračky nebo pevného adsorpčního lože,

minimalizuje množství odpadu při skladování, např. přerušením, snížením nebo převedením dodávek odpadu v rámci řízení toků odpadů (viz BAT 9),

odpad skladuje v řádně uzavřených slisovaných balících.

BAT 22. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet rozptýleným emisím těkavých sloučenin z manipulace s plynnými a kapalnými odpady, které zapáchají a/nebo jsou náchylné k uvolňování těkavých látek ve spalovacích zařízeních, je jejich přímé sázení do pece.

Popis

U plynných a kapalných odpadů dodávaných v kontejnerech na volně ložený odpad (např. cisternových vozech) se přímé sázení provádí připojením kontejneru na odpad k přívodnímu potrubí pece. Kontejner se následně vyprázdní tak, že se pod tlakem naplní dusíkem nebo (v případě dostatečně nízké viskozity) odčerpáním kapaliny.

U plynných a kapalných odpadů dodávaných v kontejnerech na odpad vhodných ke spálení (např. barelech) se přímé sázení provádí vsázkou kontejnerů přímo do pece.

Použitelnost

Nemusí být použitelné pro spalování čistírenského kalu v závislosti např. na obsahu vody a na nutnosti předsušení nebo směšování s jinými odpady.

BAT 23. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet rozptýleným prachovým emisím do ovzduší ze zpracování strusky a ložového popela nebo je snížit, je zahrnutí následujících prvků regulace rozptýlených prachových emisí do systému environmentálního řízení (viz BAT 1):

určení nejdůležitějších zdrojů rozptýlených prachových emisí (např. pomocí normy EN 15445),

stanovení a provádění vhodných opatření a technik pro předcházení rozptýleným emisím nebo jejich snížení v daném časovém rámci.

BAT 24. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet rozptýleným prachovým emisím do ovzduší ze zpracování strusky a ložového popela do ovzduší nebo je snížit, je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Uzavření a zakrytí vybavení

Uzavření/zapouzdření potenciálně prašných operací (jako je mletí, prosévání) a/nebo zakrytí dopravníků a výtahů.

Uzavření lze realizovat instalací celého vybavení v uzavřené budově.

Instalace vybavení v uzavřené budově nemusí být použitelná pro mobilní zařízení na zpracování odpadu.

b.

Omezení výšky vykládky

Přizpůsobení výšky vykládky proměnlivé výšce haldy odpadu, pokud možno automaticky (např. dopravníkové pásy s nastavitelnou výškou).

Obecně použitelné.

c.

Ochrana hald odpadu před převládajícími větry

Ochrana skladovacích ploch pro volně ložený odpad nebo hald odpadu zakrytím nebo větrnými zábranami, např. zástěnami, zdmi nebo vertikální zelení, jakož i správnou orientací hald odpadu vzhledem k převládajícím větrům.

Obecně použitelné.

d.

Postřik vodou

Instalace systémů rozprašovačů vody u hlavních zdrojů rozptýlených prachových emisí Zvlhčování prachových částic napomáhá shlukování a usazování prachu.

Rozptýlené prachové emise u hald odpadu lze snížit zajištěním odpovídajícího zvlhčování míst nakládky a vykládky nebo samotných hald.

Obecně použitelné.

e.

Optimalizace obsahu vlhkosti

Optimalizace obsahu vlhkosti strusky/ložového popela na úroveň potřebnou pro účinné zpětné získávání kovů a minerálních materiálů při současné minimalizaci míry uvolňování prachu.

Obecně použitelné.

f.

Provoz při podtlaku

Zpracování strusky a ložového popela v uzavřeném vybavení nebo budovách (viz technika a) při podtlaku, aby bylo možné zpracovat odsávaný vzduch pomocí techniky ke snižování emisí (viz BAT 26) jako řízené emise.

Použitelné pouze pro ložový popel odebíraný za sucha a jiný ložový popel o nízké vlhkosti.

1.5.2.   Řízené emise

1.5.2.1.   Emise prachu, kovů a polokovů

BAT 25. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí prachu, kovů a polokovů ze spalování odpadu do ovzduší je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Látkový filtr

Viz oddíl 2.2

Obecně použitelné u nových zařízení.

Použitelné u nových zařízení v rámci omezení souvisejících s profilem provozní teploty systému čištění spalin.

b.

Elektrostatický odlučovač

Viz oddíl 2.2

Obecně použitelné.

c.

Vstřikování suchého sorbentu

Viz oddíl 2.2.

Nemá význam pro snížení prachových emisí.

Adsorpce kovů vstřikováním aktivního uhlí nebo jiných činidel v kombinaci se systémem vstřikování suchého sorbentu nebo polosuchým absorbérem, který se používá ke snížení emisí kyselých plynů.

Obecně použitelné.

d.

Pračka

Viz oddíl 2.2.

Systémy mokré vypírky se nepoužívají k odstranění hlavní prachové zátěže, ale instalují se za jinými technikami ke snižování emisí za účelem dalšího snížení koncentrací prachu, kovů a polokovů ve spalinách.

Použitelnost může být omezena z důvodu nedostatku vody, např. v suchých oblastech.

e.

Adsorpce na pevném nebo pohyblivém loži

Viz oddíl 2.2.

Systém se používá hlavně k adsorpci rtuti a jiných kovů a polokovů a organických sloučenin včetně PCDD/F, ale také jako účinný čisticí prachový filtr.

Použitelnost může být omezena celkovým poklesem tlaku spojeným s konfigurací systému čištění spalin.

U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.


Tabulka 3

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí prachu, kovů a polokovů ze spalování odpadu do ovzduší

(mg/Nm3)

Parametr

BAT-AEL

Období pro stanovení průměru

Prach

< 2–5 (24)

Denní průměr

Cd+Tl

0,005–0,02

Průměr za interval odběru vzorků

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,01–0,3

Průměr za interval odběru vzorků

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.

BAT 26. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených prachových emisí do ovzduší pocházejících z uzavřeného zpracování strusky a ložového popela s odsáváním vzduchu (viz BAT 24 písm. f)) je čištění odsávaného vzduchu látkovým filtrem (viz oddíl 2.2).

Tabulka 4

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených prachových emisí do ovzduší pocházejících z uzavřeného zpracování strusky a ložového popela s odsáváním vzduchu

(mg/Nm3)

Parametr

BAT-AEL

Období pro stanovení průměru

Prach

2–5

Průměr za interval odběru vzorků

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.

1.5.2.2.   Emise HCl, HF a SO2

BAT 27. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí HCl, HF a SO2ze spalování odpadu do ovzduší je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Pračka

Viz oddíl 2.2

Použitelnost může být omezena z důvodu nedostatku vody, např. v suchých oblastech.

b.

Polosuchý absorbér

Viz oddíl 2.2

Obecně použitelné.

c.

Vstřikování suchého sorbentu

Viz oddíl 2.2

Obecně použitelné.

d.

Přímé odsíření

Viz oddíl 2.2

Používá se k částečnému snížení emisí kyselých plynů před jinými technikami.

Použitelné pouze u pecí s fluidním ložem.

e.

Vstřikování sorbentu do kotle

Viz oddíl 2.2

Používá se k částečnému snížení emisí kyselých plynů před jinými technikami.

Obecně použitelné.

BAT 28. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení špiček řízenýchřízených emisí HCl, HF a SO2 ze spalování odpadu do ovzduší při současném omezení spotřeby činidel a množství zbytků vzniklého ze vstřikování suchého sorbentu a z polosuchých absorbérů je použití techniky a) nebo obou níže uvedených technik.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Optimalizované a automatické dávkování činidla

Kontinuální měření HCl a/nebo SO2 (a/nebo dalších parametrů, které mohou být pro tento účel užitečné) před a/nebo za systémem čištění spalin pro optimalizaci automatického dávkování činidla.

Obecně použitelné.

b.

Recirkulace činidel

Recirkulace části tuhých látek zachycených při čištění spalin ke snížení množství nezreagovaných činidel ve zbytcích.

Technika je obzvláště důležitá v případě technik čištění spalin pracujících s vysokým stechiometrickým přebytkem.

Obecně použitelné u nových zařízení.

Použitelné u stávajících zařízení v rámci omezení velikosti látkového filtru.


Tabulka 5

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí HCl, HF and SO2 ze spalování odpadu do ovzduší

(mg/Nm3)

Parametr

BAT-AEL

Období pro stanovení průměru

Nové zařízení

Stávající zařízení

HCl

< 2–6  (25)

< 2–8  (25)

Denní průměr

HF

< 1

< 1

Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků

SO2

5–30

5–40

Denní průměr

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.

1.5.2.3.   Emise NOX, N2O, CO a NH3

BAT 29. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí NOX ze spalování odpadu do ovzduší při současném omezení emisí CO a N2O a emisí NH3 z použití SNCR a/nebo SCR je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Optimalizace spalování

Viz oddíl 2.1

Obecně použitelné.

b.

Recirkulace spalin

Viz oddíl 2.2

U stávajících zařízení může být použitelnost omezena z důvodu technických omezení (např. zatížení znečišťujícími látkami ve spalinách, podmínky spalování).

c.

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)

Viz oddíl 2.2

Obecně použitelné.

d.

Selektivní katalytická redukce (SCR)

Viz oddíl 2.2

U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.

e.

Rukávy katalytického filtru

Viz oddíl 2.2

Použitelné pouze pro zařízení vybavená látkovým filtrem.

f.

Optimalizace konstrukce a provozu SNCR/SCR

Optimalizace poměru činidla k NOX v rámci průřezu pece nebo potrubí, velikosti kapek činidla a teplotního rozmezí, ve kterém je činidlo vstřikováno.

Použitelné pouze v případech, kdy je SNCR a/nebo SCR použita k redukci emisí NOX.

g.

Pračka

Viz oddíl 2.2.

V případě, že je pro snížení emisí kyselých plynů použita pračka, zejména v kombinaci s SNCR, je nezreagovaný amoniak absorbován pracím roztokem a po stripování jej lze recyklovat jako činidlo pro SNCR nebo SCR.

Použitelnost může být omezena z důvodu nedostatku vody, např. v suchých oblastech.


Tabulka 6

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí NOX a CO ze spalování odpadu do ovzduší a u řízených emisí NH3 z použití SNCR a/nebo SCR do ovzduší

(mg/Nm3)

Parametr

BAT-AEL

Období pro stanovení průměru

Nové zařízení

Stávající zařízení

NOX

50–120 (26)

50–150  (26)  (27)

Denní průměr

CO

10–50

10–50

NH3

2–10  (26)

2–10  (26)  (28)

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.

1.5.2.4.   Emise organických sloučenin

BAT 30. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí organických sloučenin včetně PCDD/F a PCB ze spalování odpadu do ovzduší je použití technik a), b), c), d) a jedné z níže uvedených technik e) až i) nebo jejich kombinace.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Optimalizace spalování

Viz oddíl 2.1.

Optimalizace parametrů spalování na podporu oxidace organických sloučenin včetně PCDD/F a PCB přítomných v odpadu a zabránění (opětovné) tvorbě uvedených sloučenin a jejich prekurzorů.

Obecně použitelné.

b.

Řízení vsázky odpadu

Znalost a řízení charakteristik spalování odpadu sázeného do pece pro zajištění optimálních a pokud možno homogenních a stabilních podmínek spalování.

Nelze použít na klinický odpad ani na tuhý komunální odpad.

c.

Čištění kotlů online a offline

Účinné čištění trubek kotlů ke snížení doby zdržení a akumulace prachu v kotli za účelem snížení tvorby PCDD/F v kotli.

Používá se kombinace technik čištění kotlů online a offline.

Obecně použitelné.

d.

Rychlé ochlazení spalin

Rychlé ochlazení spalin z teplot nad 400 °C na teploty pod 250 °C před snížením emisí prachu za účelem zabránění opětovné syntézy PCDD/F.

Toho se dosáhne vhodnou konstrukcí kotle a/nebo použitím systému zchlazení. Druhá možnost omezuje množství energie, kterou lze využít ze spalin a která se používá zejména v případě spalování nebezpečných odpadů s vysokým obsahem halogenů.

Obecně použitelné.

e.

Vstřikování suchého sorbentu

Viz oddíl 2.2.

Adsorpce vstřikováním aktivního uhlí nebo jiných činidel, obecně kombinovaná s látkovým filtrem, přičemž se ve filtračním koláči vytvoří reakční vrstva a vzniklé tuhé látky se odstraňují.

Obecně použitelné.

f.

Adsorpce na pevném nebo pohyblivém loži

Viz oddíl 2.2.

Použitelnost může být omezena celkovým poklesem tlaku spojeným se systémem čištění spalin. U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.

g.

SCR

Viz oddíl 2.2.

Jestliže se ke snižování emisí NOX používá SCR, odpovídající povrch katalyzátoru systému SCR rovněž umožňuje částečné snížení emisí PCDD/F a PCB.

Technika se obvykle používá v kombinaci s technikou e), f) nebo i).

U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.

h.

Rukávy katalytického filtru

Viz oddíl 2.2

Použitelné pouze pro zařízení vybavená látkovým filtrem.

i.

Uhlíkový sorbent v pračce

PCDD/F a PCB jsou adsorbovány uhlíkovým sorbentem přidávaným do pračky buď v pracím roztoku, nebo ve formě impregnované náplně.

Technika se používá k odstraňování PCDD/F obecně a rovněž k prevenci a/nebo ke snížení reemisí PCDD/F nahromaděných v pračce (tzv. paměťový efekt), ke kterým dochází zejména během doby ukončování provozu a uvádění do provozu.

Použitelné pouze pro zařízení vybavená pračkou.


Tabulka 7

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí TVOC, PCDD/F a PCB s dioxinovým efektem ze spalování odpadu do ovzduší

Parametr

Jednotka

BAT-AEL

Období pro stanovení průměru

Nové zařízení

Stávající zařízení

TVOC

mg/Nm3

< 3–10

< 3–10

Denní průměr

PCDD/F  (29)

ng I-TEQ/Nm3

< 0,01–0,04

< 0,01–0,06

Průměr za interval odběru vzorků

< 0,01–0,06

< 0,01–0,08

Dlouhodobý interval odběru vzorků  (30)

PCDD/F + PCB s dioxinovým efektem  (29)

ng WHO-TEQ/Nm3

< 0,01–0,06

< 0,01–0,08

Průměr za interval odběru vzorků

< 0,01–0,08

< 0,01–0,1

Dlouhodobý interval odběru vzorků  (30)

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.

1.5.2.5.   Emise rtuti

BAT 31. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí rtuti (včetně špiček emisí rtuti) ze spalování odpadu do ovzduší je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Pračka

(nízké pH)

Viz oddíl 2.2.

Pračka provozovaná při hodnotě pH okolo 1.

Rychlost odstraňování rtuti u této techniky lze zvýšit přidáním činidel a/nebo adsorbentů do pracího roztoku, např.:

oxidantů, jako je peroxid vodíku, k přeměně elementární rtuti na oxidovanou formu rozpustnou ve vodě,

sloučenin síry pro vytvoření stabilních komplexů nebo solí se rtutí,

uhlíkového sorbentu pro adsorpci rtuti, včetně elementární rtuti.

Pokud je tato technika navržena s dostatečně vysokou vyrovnávací kapacitou pro zachycování rtuti, účinně zabraňuje výskytu špiček emisí rtuti.

Použitelnost může být omezena z důvodu nedostatku vody, např. v suchých oblastech.

b.

Vstřikování suchého sorbentu

Viz oddíl 2.2.

Adsorpce vstřikováním aktivního uhlí nebo jiných činidel, obecně kombinovaná s látkovým filtrem, přičemž se ve filtračním koláči vytvoří reakční vrstva a vzniklé tuhé látky se odstraňují.

Obecně použitelné.

c.

Vstřikování speciálního vysoce reaktivního aktivního uhlí

Vstřikování vysoce reaktivního aktivního uhlí obohaceného sírou nebo jinými činidly ke zvýšení reaktivity se rtutí.

Vstřikování tohoto speciálního aktivního uhlí se obvykle neprovádí průběžně, ale jen v případě zjištění špičky emisí rtuti. Pro tento účel se technika může používat v kombinaci s průběžným monitorováním rtuti v surových spalinách.

Nemusí být použitelné u zařízení určených ke spalování čistírenských kalů.

d.

Přidávání bromu do kotle

Brom přidaný do odpadu nebo vstřikovaný do pece se při vysokých teplotách přeměňuje na elementární brom, který oxiduje elementární rtuť na vysoce adsorbovatelný HgBr2 rozpustný ve vodě.

Technika se používá v kombinaci s návaznou technikou snižování emisí, jako je pračka nebo systém vstřikování aktivního uhlí.

Vstřikování bromidu se obvykle neprovádí kontinuálně, ale jen v případě zjištění špičky emisí rtuti. Pro tento účel se technika může používat v kombinaci s průběžným monitorováním rtuti v surových spalinách.

Obecně použitelné.

e.

Adsorpce na pevném nebo pohyblivém loži

Viz oddíl 2.2.

Pokud je tato technika navržena s dostatečně vysokou adsorpční kapacitou, účinně zabraňuje výskytu špiček emisí rtuti.

Použitelnost může být omezena celkovým poklesem tlaku spojeným se systémem čištění spalin. U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.


Tabulka 8

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí rtuti ze spalování odpadu do ovzduší

(mg/Nm3)

Parametr

BAT-AEL  (31)

Období pro stanovení průměru

Nové zařízení

Stávající zařízení

Hg

< 5–20  (32)

< 5–20  (32)

Denní průměr

průměr za interval odběru vzorků

1–10

1–10

Dlouhodobý interval odběru vzorků

Obecně lze uvést tyto orientační půlhodinové průměrné úrovně emisí rtuti:

< 15–40 µg/Nm3 u stávajících zařízení,

< 15–35 µg/Nm3 u nových zařízení.

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.

1.6.   Emise do vody

BAT 32. Nejlepší dostupnou technikou k zabránění kontaminace nekontaminované vody, ke snížení emisí do vody a k účinnějšímu využívání zdrojů je oddělení toků odpadních vod a jejich samostatné čištění v závislosti na jejich charakteristikách.

Popis

Toky odpadních vod (např. povrchová odtoková voda, chladicí voda, odpadní voda z čištění spalin a úpravy ložového popela, voda z odvodnění přijatého odpadu, manipulačních a skladovacích ploch (viz BAT 12 písm. a)) se oddělují k samostatnému čištění na základě svých charakteristik a kombinace technik potřebných k jejich zpracování. Toky nekontaminované vody se oddělují od toků odpadních vod, které vyžadují čištění.

Při zpětném získávání kyseliny chlorovodíkové a/nebo sádrovce z odtoku pračky se odpadní vody pocházející z různých fází (kyselé a alkalické) mokré vypírky čistí odděleně.

Použitelnost

Obecně použitelné u nových zařízení.

Použitelné u stávajících zařízení v rámci omezení vyplývajících z konfigurace systému shromažďování vody.

BAT 33. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení spotřeby vody a předcházení nebo omezování vzniku odpadní vody ze spalovacího zařízení je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Techniky čištění spalin bez vzniku odpadní vody

Použití technik čištění spalin, při kterých nevzniká odpadní voda (např. vstřikování suchého sorbentu nebo polosuchý absorbér, viz oddíl 2.2).

Nemusí být použitelné pro spalování nebezpečného odpadu s vysokým obsahem halogenů.

b.

Vstřikování odpadní vody z čištění spalin

Odpadní voda z čištění spalin se vstřikuje do částí systému čištění spalin, které mají vyšší teplotu.

Použitelné pouze pro spalování tuhého komunálního odpadu.

c.

Opětovné využití/recyklace vody

Zbytkové vodní toky se opětovně využijí nebo recyklují.

Míra opětovného využití/recyklace je omezena kvalitativními požadavky procesu, ve kterém má být voda použita.

Obecně použitelné.

d.

Manipulace se suchým ložovým popelem

Suchý a horký ložový popel padá z roštu na dopravník a je ochlazován okolním vzduchem. Při tomto postupu se nepoužívá žádná voda.

Použitelné pouze pro roštové pece.

Mohou existovat technická omezení, která brání dodatečnému vybavení stávajících spalovacích zařízení.

BAT 34. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí do vody pocházejících z čištění spalin a/nebo ze skladování a zpracování strusky a ložového popela je použití vhodné kombinace níže uvedených technik a použití sekundárních technik co nejblíže u zdroje, aby se zabránilo zředění.

 

Technika

Typické cílové znečišťující látky

Primární techniky

a.

Optimalizace procesu spalování (viz BAT 14) a/nebo systému čištění spalin (např. SNCR/SCR, vizBAT 29 písm. f))

Organické sloučeniny včetně PCDD/F, amoniak/amonium

Sekundární techniky  (33)

Předčištění a primární čištění

b.

Vyrovnávání

Všechny znečišťující látky

c.

Neutralizace

Kyseliny, zásady

d.

Mechanická separace, např. česle, síta, odlučovače písku, primární usazovací nádrže

Hrubé tuhé látky, nerozpuštěné tuhé látky

Fyzikálně-chemická úprava

e.

Adsorpce na aktivním uhlí

Organické sloučeniny včetně PCDD/F, rtuť

f.

Vysrážení

Rozpuštěné kovy/polokovy, síran

g.

Oxidace

sulfid, siřičitan, organické sloučeniny

h.

Iontová výměna

Rozpuštěné kovy/polokovy

i.

Stripování

Stripovatelné znečišťující látky (např. amoniak/amonium)

j.

Reverzní osmóza

Amoniak/amonium, kovy/polokovy, síran, chlorid, organické sloučeniny

Konečné odstranění tuhých částic

k.

Koagulace a flokulace

Nerozpuštěné tuhé látky, kovy/polokovy vázané na tuhé znečišťující látky

l.

Sedimentace

m.

Filtrace

n.

Flotace


Tabulka 9

BAT-AEL pro přímé emise do vodního recipientu

Parametr

Proces

Jednotka

BAT-AEL (34)

Celkové nerozpuštěné tuhé látky (TSS)

FGC

Úprava ložového popela

mg/l

10–30

Celkový organický uhlík (TOC)

FGC

Úprava ložového popela

15–40

Kovy a polokovy

As

FGC

0,01–0,05

Cd

FGC

0,005–0,03

Cr

FGC

0,01–0,1

Cu

FGC

0,03–0,15

Hg

FGC

0,001–0,01

Ni

FGC

0,03–0,15

Pb

FGC

Úprava ložového popela

0,02–0,06

Sb

FGC

0,02–0,9

Tl

FGC

0,005–0,03

Zn

FGC

0,01–0,5

Amonný dusík (NH4-N)

Úprava ložového popela

10–30

Síran (SO4 2-)

Úprava ložového popela

400–1 000

PCDD/F

FGC

ng I-TEQ/l

0,01–0,05

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 6.

Tabulka 10

BAT-AEL pro nepřímé emise do vodního recipientu

Parametr

Proces

Jednotka

BAT-AEL  (35)  (36)

Kovy a polokovy

As

FGC

mg/l

0,01–0,05

Cd

FGC

0,005–0,03

Cr

FGC

0,01–0,1

Cu

FGC

0,03–0,15

Hg

FGC

0,001–0,01

Ni

FGC

0,03–0,15

Pb

FGC

Úprava ložového popela

0,02–0,06

Sb

FGC

0,02–0,9

Tl

FGC

0,005–0,03

Zn

FGC

0,01–0,5

PCDD/F

FGC

ng I-TEQ/l

0,01–0,05

Příslušné monitorování je popsáno v BAT 6.

1.7.   Materiálová účinnost

BAT 35. Nejlepší dostupnou technikou k účinnějšímu využívání zdrojů je manipulace s ložovým popelem a jeho zpracování odděleně od zbytků z čištění spalin.

BAT 36. Nejlepší dostupnou technikou k účinnějšímu využívání zdrojů při zpracování strusky a ložového popela je použití vhodné kombinace níže uvedených technik založených na posouzení rizik v závislosti na nebezpečných vlastnostech strusky a ložového popela.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Prosévání

Před dalším zpracováním se pro počáteční třídění ložového popela podle velikosti používají oscilační, vibrační a rotační síta.

Obecně použitelné.

b.

Drcení

Mechanické zpracování, jehož účelem je připravit materiály na zpětné získání kovů nebo k následnému použití těchto materiálů, např. při výstavbě silnic a zemních pracích.

Obecně použitelné.

c.

Vzduchová separace

Vzduchová separace se používá ke třídění lehkých nespálených frakcí, které jsou přimíchány v ložovém popelu, vyfukováním lehkých fragmentů.

Vibrační třídič dopravuje ložový popel ke skluznému žlabu, kde padá přes proud vzduchu, který odfukuje nespálené lehké materiály, jako je dřevo, papír nebo plasty, na dopravní pás nebo do kontejneru tak, aby mohly být vráceny ke spalování.

Obecně použitelné.

d.

Zpětné získávání železných a neželezných kovů

Používají se různé techniky včetně:

magnetické separace železných kovů,

separace neželezných kovů vířivými proudy,

indukční separace kovů.

Obecně použitelné.

e.

Zrání

Procesem zrání se stabilizuje minerální frakce ložového popela absorpcí atmosférického CO2 (karbonatace), odváděním přebytečné vody a oxidací.

Ložový popel se po zpětném získání kovů skladuje po dobu několika týdnů na volném prostranství nebo v zakrytých budovách, obvykle na nepropustném podkladu, který umožňuje akumulaci drenážní a odtokové vody pro její následné čištění.

Haldy odpadu je možné zvlhčovat, aby se optimalizoval obsah vlhkosti a usnadnilo vyluhování solí a proces karbonatace. Zvlhčování ložového popela rovněž napomáhá předcházet vzniku prachových emisí.

Obecně použitelné.

f.

Praní

Praní ložového popela umožňuje získávání materiálů určených k recyklaci s minimální vyluhovatelností rozpustných látek (např. solí).

Obecně použitelné.

1.8.   Hluk

BAT 37. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zabránit vzniku emisí hluku nebo (není-li to možné) tyto emise snížit je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.

Technika

Popis

Použitelnost

a.

Vhodné umístění vybavení a budov

Hlučnost je možné omezit zajištěním větší vzdálenosti mezi zdrojem hluku a jeho příjemcem a použitím budov jako protihlukových stěn.

U stávajících zařízení může být přemístění vybavení znemožněno nedostatkem místa nebo nadměrnými náklady.

b.

Provozní opatření

Tato opatření zahrnují:

důkladnější inspekci a údržbu vybavení,

zavírání dveří a oken uzavřených prostor, pokud je to možné,

provozování vybavení zkušenou obsluhou,

neprovozování hlučných činností v noci, pokud je to možné,

opatření pro regulaci hlučnosti během údržby.

Obecně použitelné.

c.

Vybavení s nízkou hlučností

Patří sem kompresory, čerpadla a ventilátory s nízkou hlučností.

Obecně použitelné, jestliže se vyměňuje stávající vybavení nebo instaluje nové.

d.

Útlum hluku

Šíření hluku lze omezit tím, že se mezi zdroj hluku a jeho příjemce umístí překážky. Mezi vhodné překážky patří ochranné stěny, ochranné valy a budovy.

Ve stávajících zařízeních může být možnost umístění překážek omezena nedostatkem prostoru.

e.

Vybavení/infrastruktura pro regulaci

hluku

Patří sem:

tlumiče hluku,

izolace vybavení,

umístění hlučného vybavení do uzavřeného prostoru,

zvuková izolace budov.

U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.

2.   POPIS TECHNIK

2.1.   Obecné techniky

Technika

Popis

Pokročilý řídicí systém

Použití počítačového automatického systému ke kontrole účinnosti spalování a na podporu prevence a/nebo snižování emisí. Patří sem i použití vysoce výkonného monitorování provozních parametrů a emisí.

Optimalizace spalování

Optimalizace rychlosti dávkování a složení odpadu, teploty, průtočných množství a míst vstřikování primárního a sekundárního spalovacího vzduchu za účelem účinné oxidace organických sloučenin při současném snížení vzniku NOX.

Optimalizace konstrukce a provozu pece (např. teploty a turbulence spalin, doby zdržení spalin a odpadu, úrovně kyslíku, promíchávání odpadu).

2.2.   Techniky ke snížení emisí do ovzduší

Technika

Popis

Látkový filtr

Látkové neboli tkaninové filtry se vyrábějí z propustné tkané nebo netkané látky, která při průchodu plynů zachycuje částice. Pro látkový filtr je nutné vybrat vhodnou tkaninu, která odpovídá vlastnostem spalin a maximální provozní teplotě.

Vstřikování sorbentu do kotle

Vstřikování absorbentů na bázi hořčíku nebo vápníku při vysoké teplotě v dospalovací části kotle k dosažení částečného snížení emisí kyselých plynů. Technika je vysoce účinná při odstraňování SOX a HF a její další výhodou je kromě toho vyhlazování špiček emisí.

Rukávy katalytického filtru

Rukávy filtru jsou buď impregnovány katalyzátorem, nebo je katalyzátor přímo smíchán s organickým materiálem při výrobě vláken použitých pro filtrační médium. Tyto filtry lze použít jak ke snížení emisí PCDD/F, tak (v kombinaci se zdrojem NH3) ke snížení emisí NOX.

Přímé odsíření

Přidávání absorbentů na bázi hořčíku nebo vápníku do lože pece s fluidním ložem.

Vstřikování suchého sorbentu

Vstřikování a rozprašování sorbentu ve formě suchého prášku do proudu spalin. Vstřikují se alkalické sorbenty (např. hydrogenuhličitan sodný, hašené vápno), které reagují s kyselými plyny (HCl, HF a SOX). K adsorpci zejména PCDD/F a rtuti se vstřikuje nebo spoluvstřikuje aktivní uhlí. Výsledné tuhé látky se odstraní, nejčastěji látkovým filtrem. Přebytečná činidla lze případně po reaktivaci pomocí zrání nebo vstřiku páry recirkulovat, aby se snížila jejich spotřeba (viz BAT 28 písm. b)).

Elektrostatický odlučovač

Elektrostatické odlučovače (ESP) fungují tak, že částice působením elektrického pole získávají náboj a odlučují se. Elektrostatické odlučovače jsou schopné provozu v nejrůznějších podmínkách. Účinnost snižování emisí může záviset na počtu polí, době zdržení (velikosti) a zařízeních pro odstranění částic v předchozích krocích. Obvykle sestávají ze dvou až pěti polí. Elektrostatické odlučovače mohou být suché nebo mokré v závislosti na technice použité k odstraňování prachu z elektrod. Mokré ESP se obvykle používají ve fázi přečištění k odstranění zbytkového prachu a kapek po mokré vypírce.

Adsorpce na pevném nebo pohyblivém loži

Spaliny procházejí přes filtr s pevným nebo pohyblivým ložem, ve kterém se k adsorpci znečišťujících látek používá adsorbent (např. aktivní koks, aktivní lignit nebo polymer impregnovaný uhlíkem).

Recirkulace spalin

Recirkulace části spalin do pece, ve které nahrazují část čerstvého spalovacího vzduchu s dvojím účinkem – ochlazením teploty a omezením obsahu O2 pro oxidaci dusíku, čímž se omezí vznik NOX. Tato technika předpokládá přivádění spalin z pece do plamene, aby se snížil obsah kyslíku, a tím teplota plamene.

Tato technika rovněž snižuje energetické ztráty spalinami. Úspor energie lze také dosáhnout odsáváním recirkulovaných spalin před čištěním spalin, kdy se sníží průtok plynu systémem čištění spalin, a tím i velikost potřebného systému čištění spalin.

Selektivní katalytická redukce (SCR)

Selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem nebo močovinou za přítomnosti katalyzátoru. Tato technika je založena na redukci NOX na dusík v katalytickém loži reakcí s amoniakem při optimální provozní teplotě, která se obvykle pohybuje v rozmezí 200–450 °C u typu s vysokou prašností a 170–250 °C u koncového typu. Obecně se amoniak vstřikuje jako vodný roztok; zdrojem amoniaku může být také bezvodý amoniak nebo roztok močoviny. Může být použito několik vrstev katalyzátoru. Většího snížení NOX se dosáhne použitím většího povrchu katalyzátoru, instalovaného v jedné nebo ve více vrstvách. SCR typu „in-duct“ nebo „slip“ kombinuje SNCR s navazující SCR, čímž se snižuje množství nezreagovaného amoniaku ze SNCR.

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)

Selektivní redukce oxidů dusíku na dusík amoniakem nebo močovinou při vysokých teplotách a bez přítomnosti katalyzátoru. Pro optimální reakci je nutné udržovat provozní teplotu v rozmezí 800 až 1 000 °C.

Výkonnost systému SNCR lze zvýšit řízením vstřikování činidla z několika trysek pomocí (rychle reagujícího) akustického nebo infračerveného systému měření teploty, aby bylo zajištěno, že činidlo je vždy vstříknuto v optimální teplotní zóně.

Polosuchý absorbér

Také nazývaný polomokrý absorbér. Do proudu spalin se k zachycení kyselých plynů přidává alkalický vodný roztok nebo suspenze (např. vápenné mléko). Voda se vypaří a reakční produkty jsou suché. Za účelem snížení spotřeby činidel lze výsledné tuhé látky recirkulovat (viz BAT 28 písm. b)).

Tato technika zahrnuje řadu různých konstrukcí, včetně procesů rychlého sušení (flash-dry), které spočívají ve vstřikování vody (k rychlému ochlazení plynu) a činidla do přívodu k filtru.

Pračka

Používání kapaliny, obvykle vody nebo vodného roztoku/suspenze, pro zachycení znečišťujících látek, zejména kyselých plynů, jakož i jiných rozpustných sloučenin a pevných látek, absorpcí ze spalin.

Za účelem adsorpce rtuti a/nebo PCDD/F lze do pračky přidat uhlíkový sorbent (ve formě kalu nebo plastové náplně impregnované uhlíkem).

Používají se různé konstrukce praček, např. tryskové čističe, rotační skrubry, Venturiho pračky, rozprašovací skrubry a věžové pračky s výplní.

2.3.   Techniky ke snížení emisí do vody

Technika

Popis

Adsorpce na aktivním uhlí

Odstraňování rozpustných látek (rozpuštěných látek) z odpadní vody jejich přenosem na povrch tuhých, vysoce porézních částic (adsorbentu). Pro adsorpci organických sloučenin a rtuti se obvykle používá aktivní uhlí.

Vysrážení

Přeměna rozpuštěných znečišťujících látek na nerozpustné sloučeniny přidáním srážedel. Vzniklé tuhé sraženiny jsou následně separovány sedimentací, flotací nebo filtrací. Typickými chemickými látkami používanými pro vysrážení kovů jsou vápno, dolomit, hydroxid sodný, uhličitan sodný, sulfid sodný a organosulfidy. Pro vysrážení síranu nebo fluoridu se používají soli vápníku (kromě vápna).

Koagulace a flokulace

Koagulace a flokulace se používají k separaci nerozpuštěných tuhých látek z odpadních vod a často následují po sobě. Koagulace se provádí přidáním koagulantů (např. chloridu železitého) s opačným nábojem, než mají nerozpuštěné tuhé látky. Při flokulaci se přidávají polymery, které způsobí, že částice tvaru mikrovloček se při vzájemných kolizích spojují a vytvářejí větší vločky. K separaci vzniklých vloček pak dochází pomocí sedimentace, aerační flotace nebo filtrace.

Vyrovnávání

Vyrovnávání toků a zatížení znečišťujícími látkami pomocí nádrží nebo jiných technik řízení.

Filtrace

Separace tuhých částic z odpadní vody při průchodu porézním médiem. Zahrnuje různé druhy technik, např. pískovou filtraci, mikrofiltraci a ultrafiltraci.

Flotace

Separace tuhých nebo kapalných částic z odpadní vody jejich spojením s drobnými bublinkami plynu, obvykle vzduchu. Plovoucí částice se hromadí na vodní hladině a jsou zachycovány sběrači.

Iontová výměna

Zadržování iontových znečišťujících látek z odpadních vod a jejich nahrazení přijatelnějšími ionty s využitím ionexových pryskyřic. Znečišťující látky jsou přechodně zadržovány a poté uvolněny do regenerační nebo promývací kapaliny.

Neutralizace

Úprava pH odpadní vody na neutrální hodnotu (přibližně 7) přidáním chemických látek. Ke zvýšení pH se obvykle používají hydroxid sodný (NaOH) nebo hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), zatímco ke snížení pH se obvykle používají kyselina sírová (H2SO4), kyselina chlorovodíková (HCl) nebo oxid uhličitý (CO2). Během neutralizace může dojít k vysrážení některých látek.

Oxidace

Přeměna znečišťujících látek pomocí chemických oxidačních činidel na obdobné sloučeniny, které jsou méně nebezpečné a/nebo se snadněji odstraňují. U odpadních vod z praček lze k oxidaci siřičitanů (SO3 2-) na sírany (SO4 2-) využít vzduch.

Reverzní osmóza

Membránový proces, při kterém rozdíl tlaků mezi prostory oddělenými membránou způsobí proudění vody z roztoku s vyšší koncentrací do roztoku s nižší koncentrací.

Sedimentace

Separace nerozpuštěných tuhých látek gravitačním usazováním.

Stripování

Odstraňování stripovatelných znečišťujících látek (např. amoniaku) z odpadních vod pomocí kontaktu s mohutným tokem plynu za účelem jejich převedení do plynné fáze. Znečišťující látky jsou následně zpětně získávány (např. kondenzací) pro další využití nebo odstranění. Účinnost odstraňování lze zlepšit zvýšením teploty nebo snížením tlaku.

2.4.   Techniky řízení

Technika

Popis

Plán regulace emisí pachových látek

Plán regulace emisí pachových látek je součástí systému EMS (viz BAT 1) a zahrnuje:

a.

protokol monitorování zápachu podle norem EN (např. dynamická olfaktometrie podle EN 13725 ke stanovení koncentrace pachových látek); může být doplněn měřením/odhadem expozice pachovým látkám (např. podle EN 16841-1 nebo EN 16841-2) nebo odhadem vlivu pachových látek,

b.

protokol o reakcích na zjištěné výskyty emisí pachových látek, např. stížnosti,

c.

program předcházení emisím pachových látek a jejich snižování navržený tak, aby byly identifikovány zdroje, popsán podíl jednotlivých zdrojů a provedena opatření k předcházení emisím pachových látek a/nebo jejich snížení.

Plán regulace hluku

Plán regulace hluku je součástí systému EMS (viz BAT 1) a zahrnuje:

a.

protokol monitorování hluku,

b.

protokol o reakcích na zjištěné výskyty emisí hluku, např. stížnosti,

c.

program snižování emisí hluku navržený tak, aby byly identifikovány zdroje hluku, prováděno měření/prováděny odhady expozice hluku, popsán podíl jednotlivých zdrojů a provedena opatření k předcházení hluku a/nebo jeho snížení.

Havarijní plán

Havarijní plán je součástí systému EMS (viz BAT 1) a určuje nebezpečí vyplývající z existence zařízení, jakož i související rizika, a definuje opatření k řešení těchto rizik. Bere v úvahu seznam znečišťujících látek, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být přítomny a které by při úniku mohly mít dopad na životní prostředí. Může být vypracován např. s využitím analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) a/nebo analýzy způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA).

Havarijní plán obsahuje stanovení a provádění plánu prevence, detekce a kontroly požáru, který je založen na posouzení rizik a zahrnuje použití systémů automatické detekce požáru a varování před požárem a ručních a/nebo automatických protipožárních zásahových a kontrolních systémů. Plán prevence, detekce a kontroly požáru je důležitý zejména pro:

prostory skladování a předúpravy odpadu,

prostory vsázky do pece,

elektrické řídicí systémy,

látkové filtry,

pevná adsorpční lože.

Havarijní plán dále zahrnuje, zejména v případě zařízení, která přijímají nebezpečné odpady, programy výcviku zaměstnanců týkající se:

prevence výbuchu a požáru,

hašení požáru,

znalosti chemických rizik (označování, karcinogenní látky, toxicita, korozivita, požár).


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Pro každý parametr, u kterého nejsou 30 minutový odběr vzorku/30 minutové měření a/nebo průměr tří po sobě následujících měření z důvodu omezení souvisejících s odběrem vzorku nebo analytických omezení vhodné, lze použít vhodnější postup měření. U PCDD/F a u PCB s dioxinovým efektem se v případě krátkodobého odebírání vzorků použije jeden interval odběru vzorků v délce 6 až 8 hodin.

(4)  Obecné normy EN pro kontinuální měření jsou EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 a EN 14181. Normy EN pro pravidelná měření jsou uvedeny v tabulce nebo v poznámkách pod čarou.

(5)  U pravidelného monitorování se frekvence monitorování neuplatní v případě, kdy by zařízení bylo provozováno výlučně pro účely měření emisí.

(6)  Jestliže se použije kontinuální monitorování N2O, pak se pro kontinuální měření použijí obecné normy EN.

(7)  Kontinuální měření HF lze nahradit pravidelnými měřeními s minimální frekvencí jednou za šest měsíců, jestliže se prokáže, že úrovně emisí HCl jsou dostatečně stabilní. Pro pravidelné měření HF není norma EN k dispozici.

(8)  U zařízení spalujících odpady s prokázaným nízkým a stabilním obsahem rtuti (např. monotoky odpadu s kontrolovaným složením) lze kontinuální monitorování emisí nahradit dlouhodobým odebíráním vzorků (pro dlouhodobé odebírání vzorků Hg není norma EN k dispozici) nebo pravidelným měřením s minimální frekvencí jednou za šest měsíců. Ve druhém případě je příslušnou normou EN 13211.

(9)  Monitorování se vztahuje pouze na spalování odpadu obsahujícího bromované zpomalovače hoření nebo na zařízení využívající BAT 31 d s kontinuálním vstřikováním bromu.

(10)  Monitorování se nepoužije, jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní.

(11)  Monitorování se nepoužije, jestliže se prokáže, že úrovně emisí PCB s dioxinovým efektem jsou nižší než 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3.

(12)  Minimální frekvence monitorování může být jednou za šest měsíců, jestliže se prokáže, že emise jsou dostatečně stabilní.

(13)  Denní 24 hodinové měření směsných vzorků úměrných průtoku lze nahradit denním měřením bodových vzorků.

(14)  Monitoruje se buď ztráta žíháním, nebo celkový organický uhlík.

(15)  Elementární uhlík (stanovený např. podle DIN 19539) se může od naměřeného výsledku měření odečíst.

(16)  Použijí se buď BAT-AEPL pro obsah TOC, nebo BAT-AEPL pro ztrátu žíháním.

(17)  Dolní hranice rozsahu BAT-AEPL lze dosáhnout při použití pecí s fluidním ložem nebo rotačních pecí provozovaných v režimu struskování.

(18)  BAT-AEEL se použijí pouze v případech, kdy je použitelný kotel na využití odpadního tepla.

(19)  BAT-AEEL pro hrubou elektrickou účinnost se použijí pouze na zařízení nebo části zařízení vyrábějící elektřinu pomocí kondenzační turbíny.

(20)  Horní hranice rozsahu BAT-AEEL lze dosáhnout při použití BAT 20 f.

(21)  BAT-AEEL pro hrubou energetickou účinnost se použijí pouze na zařízení nebo části zařízení vyrábějící pouze teplo nebo vyrábějící elektřinu pomocí protitlaké turbíny a teplo z páry vystupující z turbíny.

(22)  Hrubé energetické účinnosti přesahující horní hranici rozsahu BAT-AEEL (i nad 100 %) lze dosáhnout při použití kondenzátoru spalin.

(23)  U spalování čistírenského kalu je účinnost kotle značně závislá na obsahu vody v čistírenském kalu v okamžiku vsázky do pece.

(24)  U stávajících zařízení určených ke spalování nebezpečných odpadů, u kterých nelze použít látkový filtr, je horní hranice rozsahu BAT-AEL 7 mg/Nm3.

(25)  Dolní hranice rozsahu BAT-AEL lze dosáhnout při použití pračky; horní hranici rozsahu lze spojit se vstřikováním suchého sorbentu.

(26)  Dolní hranice rozsahu BAT-AEL lze dosáhnout při použití SCR. Dolní hranice rozsahu BAT-AEL nemusí být dosažitelná při spalování odpadu s vysokým obsahem dusíku (např. zbytků z výroby organických dusíkatých sloučenin).

(27)  Horní hranice rozsahu BAT-AEL je 180 mg/Nm3 v případě, že nelze použít SCR.

(28)  U stávajících zařízení vybavených SNCR bez mokrých technik ke snižování emisí je horní hranice rozsahu BAT-AEL 15 mg/Nm3.

(29)  Použijí se buď BAT-AEL pro PCDD/F, nebo BAT-AEL pro PCDD/F + PCB s dioxinovým efektem.

(30)  BAT-AEL se nepoužijí, jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní.

(31)  Použijí se buď BAT-AEL pro denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků, nebo BAT-AEL pro dlouhodobý interval odběru vzorků. BAT-AEL pro dlouhodobý interval odběru vzorků lze použít u zařízení spalujících odpad s prokázaným nízkým a stabilním obsahem rtuti (např. monotoky odpadu s kontrolovaným složením).

(32)  Dolní hranice rozsahu BAT-AEL lze dosáhnout v následujících případech:

spalování odpadů s prokázaným nízkým a stabilním obsahem rtuti (např. monotoky odpadu s kontrolovaným složením) nebo

použití specifických technik k předcházení nebo snížení výskytu špiček emisí rtuti při spalování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.

Horní hranice rozsahu BAT-AEL mohou být spojeny se vstřikováním suchého sorbentu.

(33)  Popisy technik jsou uvedeny v oddíle 2.3.

(34)  Období pro stanovení průměru jsou definována v části Obecné úvahy.

(35)  Období pro stanovení průměru jsou definována v části Obecné úvahy.

(36)  BAT-AEL nemusí být použitelné v případě, že návazná čistírna odpadních vod je navržena a náležitě vybavena ke snižování emisí dotčených znečišťujících látek, pokud výsledkem není vyšší stupeň znečištění životního prostředí.


3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/93


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2011

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2009 o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy prodloužením jeho použitelnosti

(oznámeno pod číslem C(2019) 8580)

(Pouze bulharské, chorvatské a řecké znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Unie s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (3), a zejména na čl. 19 odst. 1 písm. a), čl. 19 odst. 3 písm. a) a čl. 19 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/119/EHS stanoví obecná opatření pro tlumení použitelná v případě ohniska některých nákaz zvířat, včetně nodulární dermatitidy. Mezi tato opatření pro tlumení patří vytvoření ochranných pásem a pásem dozoru kolem infikovaných hospodářství a kromě ostatních opatření pro tlumení také nouzové očkování v případě ohniska nodulární dermatitidy.

(2)

V srpnu 2015 byla poprvé potvrzena nodulární dermatitida v Řecku. V roce 2016 se vyskytly případy nodulární dermatitidy v Bulharsku a další případy v Řecku, jakož i v řadě sousedních třetích zemí.

(3)

V reakci na tato ohniska nodulární dermatitidy provedly dotčené členské státy, konkrétně Řecko a Bulharsko, jakož i dotčené sousední třetí země programy hromadného očkování svého živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí. Také Chorvatsko, kde se nodulární dermatitida dosud neobjevila, provedlo v letech 2016 a 2017 program hromadného očkování proti nodulární dermatitidě jako preventivní opatření s ohledem na epizootologickou situaci v sousedních členských státech a třetích zemích. Programy očkování proti nodulární dermatitidě v Řecku, Bulharsku a Chorvatsku byly schváleny prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/2009 (4) a tyto tři členské státy jsou řádně uvedeny v příloze zmíněného aktu jako státy, které mají schválené programy očkování proti nodulární dermatitidě.

(4)

V roce 2017 byla nodulární dermatitida přítomna v menší míře v jihovýchodní Evropě, k hromadnému výskytu došlo v Albánii a několik dalších sporadických ohnisek se objevilo v Řecku a Severní Makedonii. V letech 2018 a 2019 se epizootologická situace ohledně nodulární dermatitidy dosud ustavičně zlepšovala a nebyl hlášen žádný případ nodulární dermatitidy v žádném členském státě ani v žádné sousední třetí zemi v jihovýchodní Evropě, s výjimkou Turecka. V témže období pokračovalo ve všech členských státech a v sousedních třetích zemích v jihovýchodní Evropě, které byly postiženy nodulární dermatitidou, každoroční hromadné očkování proti nodulární dermatitidě.

(5)

Od začátku roku 2018 ukončilo Chorvatsko s ohledem na příznivou epizootologickou situaci preventivní očkování proti nodulární dermatitidě a nahradilo jej systematickým dozorem nad nákazou. Tento dozor potvrdil absenci nodulární dermatitidy během roku 2018. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 (5) proto bylo změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/81 (6), aby byl uvedený členský stát odstraněn ze seznamu členských států se statusem „pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování“ v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008. Navíc prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2009 bylo změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/82 (7) za účelem odstranění Chorvatska ze seznamu členských států se schváleným programem očkování proti nodulární dermatitidě.

(6)

Dojde-li v určité zemi nebo pásmu této země k přerušení očkování proti nodulární dermatitidě, trvá podle pravidel Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v případě preventivního očkování minimálně 8 měsíců, než může být status území prostého nodulární dermatitidy obnoven, v případě očkování v reakci na výskyt nodulární dermatitidy to trvá minimálně 14 měsíců. Proto by měla opatření stanovená prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/2009 zůstat v platnosti alespoň po dobu 8 nebo 14 měsíců, a to v závislosti na daném pásmu, než bude možné status území prostého nodulární dermatitidy obnovit.

(7)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2009 se použije do dne 31. prosince 2019, po uvedeném datu již tedy nebudou stávající opatření týkající nodulární dermatitidy v Řecku a Bulharsku stanovená zmíněným aktem použitelná. Vzhledem k současné epizootologické situaci a minimální době nezbytné k obnovení statusu území prostého nodulární dermatitidy je třeba použitelnost těchto opatření o náležitou dobu prodloužit.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (8) stanoví pravidla pro prevenci a tlumení některých nákaz uvedených na seznamu, včetně nodulární dermatitidy. Jelikož se má zmíněné nařízení použít od 21. dubna 2021, měla by být použitelnost prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2009 prodloužena do 20. dubna 2021.

(9)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 2 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2009 se datum „31. prosince 2019“ nahrazuje datem „20. dubna 2021“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, Řecké republice a Chorvatské republice.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2009 ze dne 15. listopadu 2016 o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy (Úř. věst. L 310, 17.11.2016, s. 66).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 ze dne 15. Listopadu 2016 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (Úř. věst. L 310, 17.11.2016, s. 51).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/81 ze dne 17. ledna 2019, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (Úř. věst. L 18, 21.1.2019, s. 43).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/82 ze dne 17. ledna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2009 o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy (Úř. věst. L 18, 21.1.2019, s. 48).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).


3.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/95


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2012

ze dne 29. listopadu 2019

o výjimkách podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 44 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (2), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 14 nařízení (ES) č. 29/2009 Komise musí posoudit žádosti členských států o výjimky z požadavků čl. 3 odst. 2 pro kombinace typů/modelů letadel, jejichž výroba končí a které jsou vyráběny v omezeném počtu, a pro kombinace typů letadel a modelů, u nichž by náklady na přepracování byly kvůli staré konstrukci nepřiměřené.

(2)

Výjimky by měly dodržovat cíl uvedený v 8. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 29/2009, který stanoví, že funkcí datového spoje by mělo být vybaveno nejméně 75 % letů.

(3)

Komise obdržela žádosti členských států o výjimky a konzultovala dotčené strany. V návaznosti na posouzení těchto žádostí, které Komise provedla na základě kritérií stanovených v čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 29/2009, by výjimky měly být uděleny.

(4)

Komise znovu posoudila výjimky udělené podle rozhodnutí Komise K(2011) 2611 v konečném znění ze dne 20. května 2011 o výjimkách podle článku 14 nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcího rozhodnutí Komise K(2011) 9074 v konečném znění ze dne 9. prosince 2011 o výjimkách podle článku 14 nařízení (ES) č. 29/2009 na základě kritérií stanovených v čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 29/2009. Po konzultaci s dotčenými stranami Komise dospěla k závěru, že je třeba tyto akty konsolidovat do jediného prováděcího rozhodnutí. Rozhodnutí K(2011) 2611 v konečném znění a prováděcí rozhodnutí K(2011) 9074 v konečném znění by proto měla být zrušena.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z požadavků čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 29/2009 se trvale vyjímají tyto kombinace typů/modelů letadel:

a)

kombinace typů/modelů letadel uvedené v příloze I;

b)

kombinace typů/modelů letadel uvedené v příloze II, jejichž individuální osvědčení letové způsobilosti bylo poprvé vydáno přede dnem 5. února 2020.

Článek 2

Z požadavků čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 29/2009 se do dne 5. února 2022 vyjímají tyto kombinace typů/modelů letadel:

a)

kombinace typů/modelů letadel uvedené v příloze II, jejichž individuální osvědčení letové způsobilosti bylo poprvé vydáno dne 5. února 2020 nebo později;

b)

kombinace typů/modelů letadel uvedené v příloze III.

Článek 3

Rozhodnutí K(2011) 2611 v konečném znění a prováděcí rozhodnutí K(2011) 9074 v konečném znění se zrušují.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 13, 17.1.2009, s. 3.


PŘÍLOHA I

Výjimky podle čl. 1 písm. a)

Typ/série/model letadla

Výrobce

Označení typu ICAO

Všechny AN-12

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

Všechny IL-76

Iljušin

IL76

Všechny A300

Airbus

A30B

A306

A3ST

Všechny A310

Airbus

A310

A-319/-320/-321 s prvním osvědčením letové způsobilosti vydaným od 1. ledna 1995 do 5. července 1999 včetně

Airbus

A319

A320

A321

Všechny A340

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

Všechny MD-11

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

Série King Air (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


PŘÍLOHA II

Výjimky podle čl. 1 písm. b) a čl. 2 písm. a)

Typ/série/model letadla

Výrobce

Označení typu ICAO

Série A330 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Všechny Falcon 2000

Dassault

F2TH

Všechny Falcon 900

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


PŘÍLOHA III

Výjimky podle čl. 2 písm. b)

Typ/série/model letadla

Výrobce

Označení typu ICAO

A318 (ACJ)

Airbus

A318

A319 (ACJ)

Airbus

A319

A320 (ACJ)

Airbus

A320

A321 (ACJ)

Airbus

A321

B737-700IGW (BBJ)

Boeing

B737

B737-800 (BBJ2)

Boeing

B738

B737-900ER (BBJ3)

Boeing

B739

B767-300F

Boeing

B763

ERJ 190-100ECJ

Embraer

E190