ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 287

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
7. listopadu 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1817 ze dne 18. září 2019 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rakousku, Itálii a Rumunsku

1

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Jakékoli příjmy uvedené v čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení, zanesené vhlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl kodpovídajícímu příjmu.

Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

Rozpočtové poznámky jsou proveditelné pouze v rozsahu, v jakém nemění nebonerozšiřují oblast působnosti stávajícího právního základu, nezasahují do správníautonomie orgánu a příslušnou činnost lze pokrýt prostředky, které jsou kdispozici (jak je uvedeno v příloze k dopisu o proveditelnosti ze dne 28.října2015).

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

7.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1817

ze dne 18. září 2019

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rakousku, Itálii a Rumunsku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.

(2)

Podle článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 nesmí výše fondu přesáhnout maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011) (3).

(3)

Dne 7. září 2018 Rumunsko předložilo v návaznosti na extrémní povětrnostní události, které vedly k rozsáhlým záplavám, žádost o uvolnění prostředků z fondu.

(4)

Dne 20. prosince 2018 Itálie předložila v návaznosti na extrémní povětrnostní události žádost o uvolnění prostředků z fondu.

(5)

Dne 14. ledna 2019 Rakousko předložilo v návaznosti na extrémní povětrnostní události žádost o uvolnění prostředků z fondu.

(6)

Žádosti Rumunska, Itálie a Rakouska splňují požadavky pro poskytnutí finančního příspěvku z fondu, jež jsou stanoveny v článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.

(7)

Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Rumunsku, Itálii a Rakousku.

(8)

Aby byly prostředky z fondu uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2019 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňují níže uvedené částky v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby:

a)

Rumunsku se poskytuje částka ve výši 8 192 300 EUR;

b)

Itálii se poskytuje částka ve výši 277 204 595 EUR;

c)

Rakousku se poskytuje částka ve výši 8 154 899 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 18. září 2019.

Ve Štrasburku dne 18. září 2019.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).