ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 268

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
22. října 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1747 ze dne 15. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na určité průkazy způsobilosti a osvědčení členů letové posádky, pravidla pro organizace pro výcvik a příslušné úřady ( 1 )

23

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2019/1748 ze dne 7. října 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy V kapitoly 4 této dohody

53

 

*

Rozhodnutí Rady 2019/1749 ze dne 14. října 2019 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis týkající se Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

73

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

22.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1745

ze dne 13. srpna 2019,

kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (1), a zejména na čl. 4 odst. 14, čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Normalizační práce Komise má zajistit, aby byly v evropských nebo mezinárodních normách stanoveny technické specifikace pro interoperabilitu dobíjecích a plnicích stanic, a to určením požadovaných technických specifikací s přihlédnutím ke stávajícím evropským normám a související mezinárodní činnosti v oblasti normalizace.

(2)

Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (2) požádala (3) Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), aby vypracovaly a přijaly odpovídající evropské normy nebo změnily již existující evropské normy pro dodávky elektřiny pro silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu; dodávky vodíku pro silniční dopravu; dodávky zemního plynu, včetně biomethanu, pro silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu.

(3)

Normy vypracované organizacemi CEN a CENELEC byly přijaty ze strany evropského průmyslu, aby byla v celé Unii zajištěna mobilita s vozidly a plavidly na různá paliva. Organizace CEN a CENELEC doporučily Komisi, aby tyto normy zahrnula do právního rámce Unie. Technické specifikace uvedené v příloze II směrnice 2014/94/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem doplněny nebo změněny.

(4)

Ustanovení o „interoperabilitě“ v souvislosti s tímto nařízením v přenesené pravomoci striktně odkazují na schopnost dobíjecích a plnicích stanic dodávat energii, která je kompatibilní se všemi technologiemi vozidel, aby bylo možné bezproblémově používat vozidla na alternativní paliva po celé EU.

(5)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L. Norma EN 62196-2 „Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky. Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením. Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a vzájemnou zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud“ a IEC 60884-1 „Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky“ by se měly vztahovat na tyto dobíjecí stanice. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 1.5 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(6)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby. Normy EN 15869-2 „Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz – Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost“ (v procesu pozměňování velikosti proudu zvýšeného ze 63 A na 125 A) a EN 16840 „Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A“ by se měly vztahovat na tyto dodávky energie. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 1.8 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(7)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG). Evropská norma EN ISO 16923 „Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel“ zahrnuje konstrukci, stavbu, provoz, kontrolu a údržbu stanic pro plnění vozidel stlačeným zemním plynem (CNG), včetně vybavení, bezpečnostních a řídicích zařízení. Tato evropská norma se také vztahuje na části plnicích stanic, kde zemní plyn v plynné formě vydává CNG získaný ze zkapalněného zemního plynu (L–CNG) podle EN ISO 16924. Vztahuje se také na biomethan, slojový methan a dodávky plynu pocházející z výparů LNG (na místě nebo mimo něj). Pro CNG plnicí stanice by měly platit prvky normy EN ISO 16923 zajišťující interoperabilitu CNG plnicích stanic a vozidel. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 3.4 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(8)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro plnicí stanice na zkapalněný zemní plyn (LNG). Evropská norma EN ISO 16924 „Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel“ ve svém současném znění zahrnuje konstrukci, stavbu, provoz, údržbu a kontrolu stanic pro plnění vozidel zkapalněným zemním plynem (LNG), včetně vybavení, bezpečnostních a řídicích zařízení. Tato evropská norma také stanoví konstrukci, stavbu, provoz, údržbu a kontrolu stanic pro využití LNG jako místního zdroje pro plnění vozidel CNG (plnicích stanic LCNG), včetně bezpečnostních a řídicích zařízení stanice a specifických zařízení plnicí stanice LCNG. Evropská norma zahrnuje plnicí stanice s následujícími vlastnostmi: bez veřejného přístupu; s veřejným přístupem (samoobslužný nebo s obsluhou); s měřením výdeje, nebo bez měření výdeje; plnicí stanice s pevným zásobníkem LNG; plnicí stanice s mobilním zásobníkem LNG. Evropská norma EN ISO 12617 „Silniční vozidla – Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu –3,1 MPa konektor“ ve svém současném znění specifikuje výdejní pistole a nádoby na zkapalněný zemní plyn (LNG) a jejich kompletní sestavení z nových nepoužitých dílů a materiálů pro silniční vozidla s pohonem na LNG. Konektor pro doplňování LNG sestává – v příslušném případě – z nádoby a jejího ochranného víka (namontováno na vozidle) a výdejní pistole. Tato evropská norma je použitelná pouze pro taková zařízení, která jsou navržena pro maximální pracovní tlak 3,4 MPa (34 bar), jež používají LNG jako palivo vozidla a mají standardizované shodné součásti. Pro LNG plnicí stanice by měly platit prvky normy EN ISO 16924 zajišťující interoperabilitu LNG plnicích stanic a norma EN ISO 12617 stanovující specifikace pro přípojky. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 3.2 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(9)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla. Evropská norma EN ISO 20519 „Lodě a lodní technika – Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným zkapalněným zemním plynem“ rozlišuje mezi plnicími stanicemi pro námořní plavidla a pro plavidla vnitrozemské plavby. Pro námořní lodě, na které se nevztahuje mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny (předpis IGC), platí, že LNG plnicí stanice musejí vyhovovat normě EN ISO 20519. Nicméně pro plavidla vnitrozemské plavby platí, že LNG plnicí stanice musejí vyhovovat normě EN ISO 20519 (části 5.3 až 5.7) výhradně pro účely interoperability. Pro námořní plavidla by měla být použita evropská norma EN ISO 20519 pro plnicí stanice a stejná evropská norma (část 5.3 až 5.7) by se měla použít pro plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 3.1 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(10)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro vodíkové plnicí stanice vydávající plynný vodík s plnicími protokoly. Evropská norma EN 17127 „Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly“ ve svém stávajícím znění zahrnuje interoperabilitu konstrukce, stavby, provozu, údržby a kontroly stanic pro doplňování vozidel plynným vodíkem. Pro vodíkové plnicí stanice by měly platit požadavky na interoperabilitu popsané v normě EN 17127 a stejná evropská norma by měla platit pro příslušné plnicí protokoly. Proto by měly být odpovídajícím způsobem změněny body 2.1 a 2.3 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(11)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o normách, jejichž použití je doporučeno pro jakostní charakteristiku vodíku vydávaného vodíkovými plnicími stanicemi pro silniční vozidla. Evropská norma EN 17124 „Vodíkové palivo – Specifikace produktu a zabezpečení kvality – Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla“ ve svém současném znění zahrnuje jakostní charakteristiku vodíkového paliva a odpovídající zajištění kvality s cílem zajistit jednotnost vodíkových produktů, vydávaných pro využití v systémech vozidel s palivovými články s protonvýměnnou membránu (PEM). Měla by platit evropská norma EN 17124, která definuje jakostní charakteristiku vodíku vydávaného vodíkovými plnicími stanicemi. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 2.2 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(12)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o tom, že pro přípojky motorových vozidel pro doplňování plynného vodíku bylo doporučeno použití evropské normy EN ISO 17268 „Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel“. Proto je důležité uzavřít proces certifikace přípojek pro doplňování motorových vozidel plynným vodíkem podle normy EN ISO 17268. Jakmile bude tento proces uzavřen, měly by přípojky pro motorová vozidla pro doplňování plynným vodíkem vyhovovat normě EN ISO 17268. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 2.4 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(13)

Organizace CEN a CENELEC informovaly Komisi o tom, že pro přípojky/nádoby na CNG by měla platit evropská norma EN ISO 14469 „Silniční vozidla – Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu“. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn bod 3.3 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(14)

Evropské normy, které jsou předmětem tohoto nařízení Komise v přenesené pravomoci, byly konzultovány se skupinou odborníků v rámci fóra pro udržitelnou dopravu a s Ústřední komisí pro plavbu na Rýně (CCNR), které k nim poskytly poradenství.

(15)

Komise by měla doplnit a změnit směrnici 2014/94/EU v souladu s odkazy na evropské normy vypracované organizacemi CEN a CENELEC.

(16)

V případech, kdy mají být prostřednictvím nařízení Komise v přenesené pravomoci stanoveny, aktualizovány či doplněny nové technické specifikace uvedené v příloze II směrnice 2014/94/EU, by mělo platit přechodné období v délce 24 měsíců.

(17)

Toto nařízení má zahrnovat aktualizace provedené na základě žádostí některých členských států, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby a LNG plnicí stanice pro vodní dopravu a nový vývoj v oblasti norem pro dodávky zemního plynu a vodíku, vytvořený organizacemi CEN a CENELEC. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/674 (4) by tudíž mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L

Pro dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, uvedené v bodě 1.5 přílohy II směrnice 2014/94/EU, platí následující technické specifikace:

(1)

Veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud se zdánlivým výkonem nejvýše 3,7 kVA vyhrazené pro elektrická vozidla kategorie L musí být pro účely interoperability vybaveny alespoň:

(a)

zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami typu 3 A, jak je popsáno v normě EN 62196-2 (u režimu nabíjení 3);

(b)

zásuvkami vyhovující normě IEC 60884-1 (u režimů nabíjení 1 nebo 2).

(2)

Veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud se zdánlivým výkonem vyšším než 3,7 kVA vyhrazené pro elektrická vozidla kategorie L musí být pro účely interoperability vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými přípojkami typu 2, jak je popsáno v normě EN 62196-2.

Článek 2

Dodávka elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby

Pro dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, uvedené v bodě 1.8 přílohy II směrnice 2014/94/EU, platí následující technická specifikace:

Dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby musí v závislosti na požadavcích na energii vyhovovat normě EN 15869-2 nebo normě EN 16840.

Článek 3

Technické specifikace pro plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro motorová vozidla

Pro plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG), uvedené v bodě 3.4 přílohy II směrnice 2014/94/EU, platí následující technické specifikace:

Plnicí (provozní) tlak musí mít hodnotu 20,0 MPa (200 bar) při 15 °C. Maximální plnicí tlak ve výši 26,0 MPa s „vyrovnáváním teploty“ je povolen podle určení v normě EN ISO 16923 „Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel“.

Článek 4

Plnicí stanice na zkapalněný zemní plyn (LNG) pro motorová vozidla

Pro LNG plnicí stanice pro motorová vozidla uvedené v bodě 3.2 přílohy II směrnice 2014/94/EU platí následující technické specifikace:

Plnicí tlak je nižší než maximální povolený provozní tlak nádrže vozidla podle určení v normě EN ISO 16924 „Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel“.

Profil přípojky musí vyhovovat normě EN ISO 12617 „Silniční vozidla – Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu –3,1 MPa konektor“.

Článek 5

Plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby nebo námořní lodě

Pro plnicí stanice pro plavidla vnitrozemské plavby nebo námořní lodě, uvedené v bodě 3.1 přílohy II směrnice 2014/94/EU, platí následující technické specifikace:

Pro námořní lodě, na než se nevztahuje mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny (předpis IGC), platí, že LNG plnicí stanice musejí vyhovovat normě EN ISO 20519.

Pro plavidla vnitrozemské plavby platí, že LNG plnicí stanice musejí vyhovovat normě EN ISO 20519 (části 5.3 až 5.7) výhradně pro účely interoperability.

Článek 6

Příloha II směrnice 2014/94/EU se mění takto:

(1)

bod 2.1 se nahrazuje tímto:

„2. 1 Venkovní vodíkové plnicí stanice vydávající plynný vodík používaný jako palivo v motorových vozidlech musí splňovat požadavky na interoperabilitu popsané v normě EN 17127 „Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly“.“;

(2)

bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2 Jakostní charakteristika vodíku vydávaného vodíkovými plnicími stanicemi pro motorová vozidla musí splňovat požadavky popsané v normě EN 17124 „Vodíkové palivo – Specifikace produktu a zabezpečení kvality – Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla“, v této normě jsou také popsány metody pro zajištění splnění kvality vodíku.“;

(3)

bod 2.3 se nahrazuje tímto:

„2.3 Algoritmus plnění paliva musí splňovat požadavky normy EN 17127 „Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly“.“;

(4)

bod 2.4 se nahrazuje tímto:

„2.4 Jakmile se uzavřou postupy certifikace přípojek podle normy EN ISO 17268, musí přípojky pro motorová vozidla (kromě motocyklů) pro doplňování plynného vodíku vyhovovat normě EN ISO 17268 „Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel“.“;

(5)

bod 3.3 se nahrazuje tímto:

„3.3 Profil přípojky musí vyhovovat požadavkům normy EN ISO 14469 „Silniční vozidla – Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu“.“

Článek 7

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 se zrušuje.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení se použije ode dne 12. listopadu 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(3)  M/533 prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 1330 ze dne 12. března 2015 o žádosti o normalizaci adresované evropským normalizačním organizacím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 s cílem navrhnout evropské normy pro infrastrukturu pro alternativní paliva.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby a LNG plnicí stanice pro vodní dopravu, a kterým se mění uvedená směrnice, pokud jde o přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku (Úř. věst. L 114, 4.5.2018, s. 1).


22.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1746

ze dne 1. října 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízením (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o povinnosti členských států oznamovat Komisi příslušné informace a dokumenty.

(2)

Evropský parlament usnesením ze dne 7. června 2016 o nekalých obchodních praktikách v potravinářském dodavatelském řetězci (3) vyzval všechny subjekty zapojené do řízení potravinářského dodavatelského řetězce, aby zvýšily transparentnost celého potravinářského dodavatelského řetězce, a vyzval k vyšší transparentnosti a větší informovanosti v dodavatelském řetězci a k posílení subjektů a nástrojů pro informování o trhu, aby bylo možné zemědělcům a organizacím producentů poskytovat přesné a včasné údaje o trhu.

(3)

Rada ve svých závěrech ze dne 12. prosince 2016 o posílení postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce a boji proti nekalým obchodním praktikám vyzvala Komisi, aby se zabývala problematikou nedostatečné transparentnosti a informační asymetrie v potravinovém řetězci.

(4)

V dubnu 2019 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 (4) a v návaznosti na tuto směrnici vydaly Evropský parlament, Rada a Komise dne 22. března 2019 společné prohlášení (5), v němž vyzvaly/vybídly Komisi, aby posílila transparentnost trhů se zemědělskými produkty a potravinami na úrovni Unie, a to mimo jiné zlepšením shromažďování statistických údajů nezbytných pro analýzu mechanismů tvorby cen v celém zemědělském a potravinovém řetězci, přičemž cílem je umožnit hospodářským subjektům a orgánům veřejné správy činit informovanější rozhodnutí a hospodářským subjektům lépe chápat vývoj na trhu.

(5)

Komise kromě toho v lednu 2016 zřídila pracovní skupinu pro zemědělské trhy, nezávislou skupinu odborníků, která má poskytovat doporučení, jak lze posílit postavení producentů v zemědělském a potravinovém řetězci. Za tímto účelem doporučila zvýšit transparentnost trhu, a podpořit tak účinné podmínky hospodářské soutěže v celém řetězci tím, že se zejména v odvětví masa, ovoce a zeleniny a v odvětví mléka a mléčných výrobků zavede oznamování cen nebo se posílí již zavedené oznamování cen. Rovněž doporučila, aby shromážděné údaje byly šířeny ve vhodné souhrnné podobě.

(6)

V roce 2017 proběhla otevřená veřejná konzultace a v roce 2018 byly členským státům, zúčastněným stranám a spotřebitelům zaslány zvláštní dotazníky. V letech 2018 a 2019 bylo uspořádáno několik specializovaných seminářů a konferencí se zúčastněnými stranami, jakož i setkání skupin odborníků z členských států a skupin pro občanský dialog na téma transparentnost trhu.

(7)

Oznamování informací o cenách, produkci a o trhu členskými státy je již povinné podle prováděcího nařízení (EU) 2017/1185, ale pouze v souvislosti s produkčními cenami.

(8)

Přestože tedy Unie v současnosti poskytuje poměrně velké množství veřejných informací o produkčních a spotřebitelských cenách, které pocházejí ze statistických úřadů v členských státech, je veřejnosti k dispozici jen velmi málo informací o cenách v rámci zemědělského a potravinového řetězce. Rozšířením oznamování cen by se měly tyto nedostatky v informacích vyřešit, zejména v případě složitých odvětvových potravinových řetězců. Sledování přenosu cen v celém řetězci rozšířením sběru a šíření údajů by mělo aktérům na trhu umožnit, aby lépe chápali fungování dodavatelského řetězce, a tím zlepšit jeho celkové fungování a ekonomickou účinnost, zejména v případě slabších hospodářských subjektů, které nemají bezprostřední přístup k soukromým informacím o cenách.

(9)

V současnosti vykazované ceny představují produkční prodejní ceny hospodářských subjektů v první fázi zemědělského a potravinového řetězce. Sledování přenosu cen v řetězci bude vyžadovat shromažďování údajů o cenách od různých hospodářských subjektů v řetězci (například velkoobchodníků, obchodníků, potravinářského průmyslu a maloobchodníků), zejména v případě dodavatelských řetězců s velmi rozdílnými fázemi a produkty.

(10)

Oznamování výlučně reprezentativních cen (jako jsou ceny na hlavních trzích a od významných hospodářských subjektů) by mělo členským státům umožnit uplatňovat při oznamování nákladově efektivní přístup a přispět k tomu, aby administrativní zátěž pro malé a střední podniky byla co nejnižší. V souladu se současnými postupy by členské státy měly popsat metodiku stanovování reprezentativních cen. Měly by se zaměřit i na sblížení svých metodik s cílem zajistit co nejlepší srovnatelnost údajů mezi členskými státy.

(11)

Za účelem zajištění časově a nákladově efektivního mechanismu oznamování by Komise měla zpřístupnit stávající informační systém hospodářským subjektům, aby mohli oznamovat informace přímo Komisi pod dohledem členských států. Členské státy by měly informovat Komisi, pokud touto povinností oznamovat informace pověří hospodářské subjekty.

(12)

Komise by měla pořádat pravidelná setkání s členskými státy a zúčastněnými stranami s cílem sdílet osvědčené postupy, rozvíjet synergie a přispívat ke společnému chápání dynamiky trhu v zemědělském a potravinovém řetězci. Komise by rovněž měla členským státům a zúčastněným stranám poskytnout informace o uplatňování nařízení.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1185 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Je vhodné stanovit datum použitelnosti tohoto nařízení, které by členským státům umožnilo přizpůsobit se novým požadavkům na oznamování.

(15)

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/1185

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1185 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě oznamování podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a aktů přijatých na základě uvedeného nařízení je v případě potřeby technický informační systém uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce přístupný rovněž hospodářským subjektům a třetím zemím.“

2)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Standardní oznámení

Nestanoví-li akty uvedené v článku 1 jinak, platí, že pokud členské státy a v příslušných případech třetí země nebo hospodářské subjekty neoznámily Komisi požadované informace nebo dokumenty ve stanovené lhůtě („nulové oznámení“), má se za to, že oznámily:

a)

v případě kvantitativních informací: nulovou hodnotu;

b)

v případě kvalitativních informací: že nemají nic, co by vykázaly.“

3)

Název kapitoly II se nahrazuje tímto:

„OZNÁMENÍ A KOORDINACE TÝKAJÍCÍ SE CEN, PRODUKCE A TRŽNÍCH INFORMACÍ A INFORMACE POŽADOVANÉ V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH DOHOD“.

4)

V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy a v příslušných případech třetí země a hospodářské subjekty oznámí Komisi jakékoli nové důležité informace, které by mohly podstatně změnit povahu již oznámených informací.“

5)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Další informace

Členské státy a v příslušných případech třetí země a hospodářské subjekty mohou Komisi oznámit dodatečné informace nad rámec informací požadovaných v přílohách I, II a III prostřednictvím informačního systému uvedeného v článku 1, pokud dotčené členské státy a v příslušných případech třetí země a hospodářské subjekty tyto informace považují za relevantní. Tato oznámení se předkládají na formuláři, který Komise v informačním systému zpřístupní.“

6)

Článek 9 se mění takto:

a)

Název článku 9 se nahrazuje tímto:

„Vymezení cen a množství“

b)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   U každého oznámení cen a množství požadovaného podle tohoto oddílu členské státy oznámí i zdroj a metodiku použitou ke stanovení poskytnutých informací. Tato oznámení obsahují informace o reprezentativních trzích určených členskými státy a související koeficienty vážení.“

c)

Vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   U každého oznámení cen a množství požadovaného podle tohoto oddílu mohou členské státy přímým předáváním cen a množství do informačního systému Komise uvedeného v článku 1 pověřit hospodářské subjekty. Členské státy informují Komisi o totožnosti hospodářských subjektů, které jsou předmětem takového pověření.“

7)

Články 10, 11 a 12 se nahrazují tímto:

„Článek 10

Vykazování cen v úřední měně

Není-li v přílohách I, II a III uvedeno jinak, členské státy a v příslušných případech hospodářské subjekty oznamují informace o cenách ve své úřední měně a bez DPH.

Článek 11

Oznamování týdenních cen

Není-li v příloze I uvedeno jinak, oznamují členské státy a v příslušných případech hospodářské subjekty Komisi informace o týdenních cenách za předchozí týden podle uvedené přílohy nejpozději každou středu do 12:00 hodin (bruselského času).

Článek 12

Oznamování jiných než týdenních cen a informací o produkci a o trhu

Členské státy a v příslušných případech hospodářské subjekty oznamují Komisi ve stanovených lhůtách:

a)

informace o jiných než týdenních cenách podle přílohy II;

b)

informace o produkci a tržní informace podle přílohy III.“

8)

Přílohy I, II a III se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).

(3)  Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 49.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, p. 59).

(5)  ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22.3.2019, s. 1.


PŘÍLOHA I

Požadavky týkající se oznamování týdenních cen podle článku 11

Není-li stanoveno jinak, dotčenými členskými státy se rozumí členské státy, na které připadají více než 2 % celkové příslušné produkce nebo použití v Unii.

1.   Obiloviny

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny jednotlivých obilovin a jakostí obilovin považovaných za významné pro trh Unie, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: ceny odrážejí v příslušných případech jakostní vlastnosti jednotlivých produktů, místo jejich kotace a fázi jejich uvádění na trh.

2.   Rýže

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny jednotlivých odrůd rýže považovaných za významné pro trh Unie, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: členské státy produkující rýži a členské státy, v nichž se produkují mlýnské výrobky.

Jiné: ceny odrážejí v příslušných případech fázi zpracování jednotlivých produktů, místo jejich kotace a fázi jejich uvádění na trh.

3.   Olejnatá semena

Obsah oznámení: reprezentativní ceny semen řepky olejky, slunečnicového semene, sójových bobů, moučky z řepky olejky, slunečnicového extrahovaného šrotu, sójové moučky, surového řepkového oleje, surového slunečnicového oleje a surového sójového oleje.

Dotčené členské státy: členské státy s plochou osázenou příslušnou plodinou o rozloze nejméně 10 000 hektarů za rok. Pokud jde o oznamování cen moučky a olejů, členské státy zpracovávající více než 200 000 tun příslušných olejnatých semen.

4.   Olivový olej

Obsah oznámení: průměrné ceny zaznamenané na hlavních reprezentativních trzích a vážené vnitrostátní průměrné ceny kategorií olivového oleje uvedených v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: členské státy, které vyprodukují více než 20 000 tun olivového oleje za jedno roční období od 1. října do 30. září.

Jiné: cenou se rozumí cena volně loženého produktu u olivového oleje, cena při výstupu z lisovny u panenského olivového oleje a cena ze závodu u ostatních kategorií. Reprezentativní trhy musí pokrývat alespoň 70 % vnitrostátní produkce dotčeného produktu.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní nákupní ceny kategorií panenského olivového oleje a extra panenského olivového oleje uvedených v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, vyjádřené za 100 kg produktu.

Jiné: reprezentativní ceny odpovídají panenskému olivovému oleji a extra panenskému olivovému oleji balenému v nádobách připravených pro konečné spotřebitele a pokrývají nejméně jednu třetinu vnitrostátních nákupů dotčeného produktu.

5.   Ovoce a zelenina, banány

a)    Ceny produktů určených pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou

Obsah oznámení: reprezentativní ceny druhů a odrůd rajčat, jablek, pomerančů, broskví a nektarinek uvedených v příloze VI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 (1), vyjádřené za 100 kg čisté hmotnosti produktu.

Dotčené členské státy: členské státy uvedené v příloze VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

Jiné: cenou se rozumí cena produktů při výstupu z balírny, tříděných, balených a případně na paletách.

b)    Ceny banánů

Obsah oznámení: velkoobchodní ceny žlutých banánů kódu KN 0803 90 10, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, které na trh uvedou více než 50 000 tun žlutých banánů za kalendářní rok.

Jiné: ceny se oznamují v členění podle skupin zemí původu.

c)    Výstupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní ceny rajčat, jablek, pomerančů, broskví a nektarinek, jakož i banánů určených pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou. Všechny ceny vyjádřené za 100 kg produktu.

Jiné: jde o výstupní cenu za sklizeň.

d)    Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní nákupní ceny rajčat, jablek, pomerančů, broskví a nektarinek, vyjádřené za 100 kg produktu.

6.   Maso

Obsah oznámení: ceny jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí a jejich částí a některých druhů živého skotu a živých telat a selat v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013 a jatečně upravených těl podle klasifikace jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: v případě jatečně upravených těl a živých zvířat všechny členské státy. V případě částí jatečně upravených těl členské státy, jejichž vnitrostátní produkce představuje alespoň 2 % produkce Unie.

Jiné: domnívá-li se příslušný orgán dotčeného členského státu, že nelze oznámit dostatečný počet jatečně upravených těl nebo živých zvířat, může se tento členský stát rozhodnout, že zaznamenávání cen těchto jatečně upravených těl nebo živých zvířat v daném období pozastaví, a důvody svého rozhodnutí oznámí Komisi. Pokud jde o části jatečně upravených tel, dotčené členské státy oznamují ceny hovězí zadní čtvrtě, hovězí přední čtvrtě, mletého hovězího masa, vepřové pečeně, vepřového boku, vepřové plece, mletého vepřového masa a vepřové šunky.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní a jiné reprezentativní nákupní ceny mletého vepřového a hovězího masa stanovené provozovateli potravinářských podniků, vyjádřené za 100 kg produktu.

7.   Mléko a mléčné výrobky

Obsah oznámení: ceny sušené syrovátky, sušeného odstředěného mléka, sušeného plnotučného mléka, másla, smetany, konzumního mléka a komoditních sýrů, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: členské státy, jejichž vnitrostátní produkce představuje alespoň 2 % produkce Unie nebo ve kterých (v případě komoditních sýrů) daný typ sýra představuje alespoň 4 % celkové vnitrostátní produkce sýrů.

Jiné: oznamují se ceny produktů zakoupených od výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o dodávkách po dobu tří měsíců.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní a jiné reprezentativní nákupní ceny másla a příslušných sýrů stanovené provozovateli potravinářských podniků, vyjádřené za 100 kg produktu.

8.   Vejce

Obsah oznámení: velkoobchodní cena vajec třídy A v jednotlivých chovech (průměr kategorií L a M), vyjádřená za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: oznamují se ceny produktů v balírnách.

9.   Drůbeží maso

Obsah oznámení: průměrná velkoobchodní cena celých kuřat třídy A („kuřata 65 %“) a děleného kuřecího masa (prsní řízek, stehna), vyjádřená za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: oznamují se ceny produktů na jatkách nebo ceny zaznamenané na reprezentativních trzích.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní a jiné reprezentativní nákupní ceny celých kuřat třídy A a kuřecích prsních řízků stanovené provozovateli potravinářských podniků, vyjádřené za 100 kg produktu.

10.   Jiné

Obsah oznámení: cena směsi sušeného mléka a rostlinného tuku vyjádřená za 100 kg produktu.

Jiné: oznamují se ceny produktů zakoupených od výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o dodávkách po dobu tří měsíců.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 4).


PŘÍLOHA II

Požadavky týkající se oznamování jiných než týdenních cen podle čl. 12 písm. a)

Není-li stanoveno jinak, dotčenými členskými státy se rozumí členské státy, na které připadají více než 2 % celkové příslušné produkce nebo použití v Unii, s výjimkou ekologických produktů, u nichž činí prahová hodnota 4 % produkce.

1.   Obiloviny

a)   Ceny ekologicky pěstovaných obilovin

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny ekologicky pěstované pšenice obecné, pšenice tvrdé a žita, vyjádřené za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

b)   Ceny pšeničné mouky

Obsah oznámení: reprezentativní prodejní ceny pšeničné mouky stanovené odvětvím mlýnských výrobků, vyjádřené za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

c)   Nákupní ceny pšeničné mouky

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní a jiné reprezentativní nákupní ceny stanovené provozovateli potravinářských podniků, vyjádřené za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

2.   Olejniny a bílkovinné plodiny

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny jednotlivých bílkovinných plodin považovaných za významné pro trh Unie, jakož i ekologicky pěstovaných sójových bobů, organické sójové moučky, geneticky nemodifikované sójové moučky, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: v případě bílkovinných plodin: členské státy s plochou osázenou příslušnou plodinou o rozloze nejméně 10 000 hektarů za rok.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

3.   Cukr

Obsah oznámení:

a)

vážené průměry následujících cen cukru, vyjádřených za tunu cukru, jakož i celková odpovídající množství a vážené směrodatné odchylky:

i)

za předchozí měsíc: prodejní cena;

ii)

za předchozí měsíc: prodejní cena na fakturách odpovídající krátkodobým smlouvám. Komise tyto ceny zveřejní nejdříve 2 měsíce po skončení níže stanovené lhůty pro oznámení;

b)

vážená průměrná cena cukrové řepy v předchozím hospodářském roce, vyjádřená za tunu řepy, jakož i celková odpovídající množství.

Dotčené členské státy:

a)

v případě cen cukru: všechny členské státy, ve kterých se vyprodukuje více než 10 000 tun cukru z cukrové řepy nebo ze surového cukru;

b)

v případě cen cukrové řepy: členské státy s plochou osázenou cukrovou řepou o rozloze větší než 1 000 ha v daném hospodářském roce.

Lhůta pro oznámení:

a)

v případě cen cukru: do 25. dne každého měsíce;

b)

v případě cen cukrové řepy: do 30. června každého roku.

Jiné: Ceny musí být stanoveny v souladu s metodikou zveřejněnou Komisí a musí vyjadřovat:

a)

cenu ze závodu za volně ložený bílý cukr standardní jakosti vymezené v bodě B.II přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013, který byl získán od cukrovarnických podniků a rafinérií cukru;

b)

cenu cukrové řepy za cukrovou řepu standardní jakosti obsahující 16 % cukru, placenou cukrovarnickými podniky výrobcům. Cukrová řepa se zahrnuje do téhož hospodářského roku jako cukr z ní získaný.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní nákupní ceny cukru a melasy a reprezentativní nákupní ceny cukru a melasy stanovené potravinářským a jiným průmyslem (kromě odvětví biopaliv), vyjádřené za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce.

Jiné: reprezentativní ceny se stanoví v souladu s metodikou zveřejněnou Komisí.

4.   Lněná vlákna

Obsah oznámení: průměrné ceny ze závodu za dlouhá lněná vlákna za předchozí měsíc zaznamenané na hlavních reprezentativních trzích, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se dlouhá lněná vlákna produkují z plochy osázené lnem setým přadným o rozloze přesahující 10 000 ha.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

5.   Olivový olej a stolní olivy

Obsah oznámení:

reprezentativní tržní ceny ekologicky pěstovaného olivového oleje pro kategorie panenského olivového oleje a extra panenského olivového oleje uvedené v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, vyjádřené za 100 kg produktu;

reprezentativní ceny surových oliv pro stolní olivy, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy:

v případě ekologicky pěstovaného olivového oleje: členské státy, které vyprodukují více než 5 000 tun ekologicky pěstovaného olivového oleje (kategorie panenský a extra panenský olivový olej) za jedno roční období od 1. října do 30. září;

v případě stolních oliv: členské státy, které vyprodukují více než 5 000 tun stolních oliv za jedno roční období od 1. září do 31. srpna.

Lhůta pro oznámení:

v případě stolních oliv: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc;

v případě stolních oliv: do 15. ledna každého roku za sklizeň z předchozího kalendářního roku (1. září – 31. prosince).

Jiné: pokud jde o ekologicky pěstovaný olivový olej, cenou se rozumí cena volně loženého produktu u olivového oleje, cena při výstupu z lisovny u panenského olivového oleje a cena ze závodu u ostatních kategorií. Pokud jde o surové olivy určené na výrobu stolních oliv, cenou se rozumí cena oliv dodaných producenty do míst převzetí pro zpracovatelský průmysl.

6.   Víno

Obsah oznámení: v souvislosti s víny uvedenými v bodě 1) části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

přehled cen za předchozí měsíc, vyjádřených za hektolitr vína, ve vztahu k příslušným objemům, nebo

b)

veřejně dostupné informační zdroje považované za spolehlivé pro účely zaznamenávání cen.

Dotčené členské státy: členské státy, jejichž produkce vína za posledních pět let v průměru přesáhla 5 % celkové produkce vína v Unii.

Lhůta pro oznámení: do 15. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenou se rozumí cena nebaleného produktu při výstupu z prostor producenta. Pro účely informací uvedených v písmenech a) a b) dotčené členské státy vyberou osm nejreprezentativnějších trhů, které budou sledovat a z nichž alespoň dva představují trh s vínem s chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením.

7.   Mléko a mléčné výrobky

a)    Mléko

Obsah oznámení: cena syrového mléka a syrového biomléka, jakož i odhadovaná cena dodávek syrového mléka v běžném měsíci, vyjádřená za 100 kg produktu s odkazem na skutečný obsah tuku a bílkovin.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenou se rozumí cena, kterou zaplatí první odběratelé usazení na území členského státu;

b)    Mléčné výrobky

Obsah oznámení: ceny jiných než komoditních sýrů, uvedených v bodě 7 přílohy I, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy v souvislosti s druhy sýrů, jež mají význam pro vnitrostátní trh.

Lhůta pro oznámení: do 15. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenami se rozumí ceny sýrů zakoupených od výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o dodávkách po dobu tří měsíců.

8.   Ovoce a zelenina, banány

a)    Ceny ekologicky pěstovaného čerstvého ovoce a zeleniny

Obsah oznámení: reprezentativní prodejní ceny ekologicky pěstovaných rajčat, jablek, pomerančů, broskví a nektarinek, vyjádřené za 100 kg čisté hmotnosti produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí kalendářní měsíc;

b)    Ceny zelených banánů

Obsah oznámení:

a)

průměrné prodejní ceny zelených banánů (na místních trzích) uváděných na trh v dané oblasti produkce, vyjádřené za 100 kg produktu a související množství;

b)

průměrné prodejní ceny zelených banánů uváděných na trh mimo danou oblast produkce, vyjádřené za 100 kg produktu a související množství.

Lhůta pro oznámení:

do 15. června každého roku za předchozí období od 1. ledna do 30. dubna,

do 15. října každého roku za předchozí období od 1. května do 31. srpna,

do 15. února každého roku za předchozí období od 1. září do 31. prosince.

Dotčené členské státy: členské státy s oblastí produkce, konkrétně:

a)

Kanárské ostrovy;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinik;

d)

Madeira a Azory;

e)

Kréta a Lakónie;

f)

Kypr.

Jiné: ceny zelených banánů uváděných na trh v Unii mimo oblast jejich produkce se uvádějí v podobě z prvního přístavu vykládky (za nevyložené zboží).

c)    Výstupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní ceny rajčat, jablek a pomerančů určených ke zpracování. Všechny ceny vyjádřené za 100 kg produktu.

Lhůta pro oznámení:

a)

v případě rajčat do 31. ledna následujícího roku;

b)

v případě jablek a pomerančů do 25. dne každého měsíce za předchozí kalendářní měsíc.

Jiné: jde o výstupní cenu za sklizeň.

9.   Maso

Obsah oznámení: reprezentativní prodejní ceny jatečně upravených těl skotu z ekologického chovu podle klasifikace jatečně upravených těl skotu jako v případě oznámení podle bodu 6 písm. a) přílohy I, vyjádřená za 100 kg produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

10.   Drůbež

Obsah oznámení: průměrné prodejní ceny celých kuřat z ekologického chovu třídy A („kuřata 65 %“), vyjádřené za 100 kg produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí kalendářní měsíc;


PŘÍLOHA III

Požadavky týkající se oznamování informací o produkci a tržních informací podle čl. 12 písm. b)

1.   Rýže

Obsah oznámení: v souvislosti s odrůdami rýže uvedenými v bodech 2 a 3 části I přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

osázená plocha, agronomický výnos, produkce neloupané rýže ve sklizňovém roce a výnos při zpracování;

b)

vnitrostátní použití rýže (včetně zpracovatelského průmyslu) vyjádřené ve zpracovaném ekvivalentu;

c)

zásoby rýže (vyjádřené ve zpracovaném ekvivalentu) držené producenty a úpravnami rýže k 31. srpnu každého roku v členění podle rýže vyprodukované v Evropské unii a rýže dovezené.

Lhůta pro oznámení: do 15. ledna každého roku za předchozí rok.

Dotčené členské státy:

a)

v případě produkce neloupané rýže: všechny členské státy produkující rýži;

b)

v případě vnitrostátního použití: všechny členské státy;

c)

v případě zásob rýže: všechny členské státy produkující rýži a členské státy s úpravnami rýže.

2.   Cukr

A.   Produkční plochy cukrové řepy

Obsah oznámení: plocha osázená cukrovou řepou v běžném hospodářském roce a odhad této plochy na následující hospodářský rok.

Lhůta pro oznámení: do 31. května každého roku.

Dotčené členské státy: všechny členské státy s plochou osázenou cukrovou řepou o rozloze větší než 1 000 ha v daném roce.

Jiné: tyto údaje se vyjadřují v hektarech a jsou členěny podle ploch určených k produkci cukru a ploch určených k produkci bioethanolu.

B.   Produkce a použití cukru a bioethanolu

Obsah oznámení:

a)

produkce: produkce cukru a melasy a produkce bioethanolu jednotlivých podniků v předchozím hospodářském roce a odhad celkové produkce cukru v každém členském státě a produkce cukru jednotlivých podniků za běžný hospodářský rok;

b)

použití: cukr prodaný podniky a rafinériemi v předchozím hospodářském roce, rozdělený podle místa určení.

Lhůta pro oznámení: do 30. listopadu každého roku, pokud jde o produkci a použití v předchozím hospodářském roce, jakož i o odhadovanou celkovou produkci cukru za běžný hospodářský rok; a do 31. března každého roku (do 30. června v případě francouzských departementů Guadeloupe a Martinik), pokud jde o produkci jednotlivých podniků za běžný hospodářský rok.

Dotčené členské státy: členské státy, ve kterých se produkuje více než 10 000 tun cukru.

Jiné:

a)

„produkcí cukru“ se rozumí celkové množství (vyjádřené v tunách bílého cukru):

i)

bílého cukru bez ohledu na rozdíly v jakosti;

ii)

surového cukru na základě výtěžnosti stanovené v souladu s bodem B.III přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013;

iii)

invertního cukru, vyjádřené jeho hmotností;

iv)

sirupů ze sacharózy nebo z invertního cukru, které mají čistotu nejméně 70 % a jsou vyrobeny z cukrové řepy, na základě extrahovatelné cukernatosti nebo na základě skutečné výtěžnosti;

v)

sirupů ze sacharózy nebo z invertního cukru, které mají čistotu nejméně 75 % a jsou vyrobeny z cukrové třtiny, na základě cukernatosti;

b)

produkce cukru nezahrnuje bílý cukr získaný z některého z produktů uvedených v písmenu a) nebo vyrobený v režimu aktivního zušlechťovacího styku;

c)

cukr získaný z cukrové řepy zaseté během určitého hospodářského roku se zahrnuje do následujícího hospodářského roku. Cukr získaný z cukrové řepy zaseté na podzim určitého hospodářského roku se však připisuje stejnému hospodářskému roku v členských státech, které se tak rozhodly a své rozhodnutí oznámily Komisi do 1. října 2017;

d)

údaje týkající se cukru se uvádějí v členění podle měsíců a s ohledem na běžný hospodářský rok musí odpovídat předběžným údajům až do února a odhadům na zbývající měsíce hospodářského roku;

e)

produkce bioethanolu zahrnuje pouze bioethanol získaný z některého z produktů uvedených v písmenu a) a vyjadřuje se v hektolitrech;

f)

„použitím cukru“ se rozumí celková množství (vyjádřená v tunách ekvivalentu bílého cukru), prodaná cukrovarnickými podniky a rafinériemi maloobchodníkům a uživatelům cukru v průběhu hospodářského roku. Tato množství se rozdělí mezi objemy prodávané na maloobchodní prodej, potravinářskému průmyslu a ostatním průmyslovým odvětvím s výjimkou výroby bioethanolu.

C.   Produkce isoglukózy

Obsah oznámení:

a)

objem vlastní produkce isoglukózy dodaný jednotlivými producenty během předchozího hospodářského roku;

b)

objem vlastní produkce isoglukózy dodaný jednotlivými producenty během předchozího měsíce.

Lhůta pro oznámení: do 30. listopadu každého roku za předchozí hospodářský rok a do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se isoglukóza vyrábí.

Jiné:„produkcí isoglukózy“ se rozumí celkové množství produktu získaného z glukózy nebo jejích polymerů s obsahem nejméně 41 % hmotnostních fruktózy v sušině, vyjádřené v tunách sušiny bez ohledu na skutečný obsah fruktózy přesahující prahovou hodnotu 41 %. Údaje o roční produkci se uvádějí v členění podle měsíců.

D.   Zásoby cukru a isoglukózy

Obsah oznámení:

a)

objem produkce cukru uskladněný na konci každého měsíce cukrovarnickými podniky a rafinériemi cukru;

b)

objem produkce isoglukózy uskladněný producenty isoglukózy na konci předchozího hospodářského roku.

Lhůta pro oznámení: do konce každého měsíce za příslušný předchozí měsíc v případě cukru a do 30. listopadu v případě isoglukózy.

Dotčené členské státy:

a)

v případě cukru všechny členské státy, ve kterých se nacházejí cukrovarnické podniky nebo rafinérie cukru a ve kterých produkce cukru přesahuje 10 000 tun;

b)

v případě isoglukózy všechny členské státy, ve kterých se isoglukóza vyrábí.

Jiné: údaje se týkají produktů skladovaných v režimu volného oběhu na území Unie a produkce cukru a isoglukózy vymezené v bodech B a C.

Pokud jde o cukr:

údaje se týkají množství, která vlastní podnik nebo rafinerie nebo na která se vztahuje skladní list,

údaje o množstvích skladovaných na konci července, srpna a září vyjadřují množství, které pochází z produkce cukru v následujícím hospodářském roce,

pokud se produkce skladuje v jiném členském státě, než jaký předkládá oznámení Komisi, oznamující členský stát informuje dotčený členský stát o množstvích skladovaných na jeho území a o místech jejich skladování do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž oznámení Komisi předložil.

Pokud jde o isoglukózu, údaje vyjadřují množství, která vlastní producent.

E.   Mezioborové dohody

Obsah oznámení: obsah mezioborových dohod mezi pěstiteli a podniky a doložek o sdílení hodnot. Příslušné prvky, které mají být oznámeny, se stanoví v souladu s metodikou zveřejněnou Komisí.

Lhůta pro oznámení: do konce každého hospodářského roku za daný hospodářský rok.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se nacházejí cukrovarnické podniky a ve kterých produkce cukru přesahuje 10 000 tun.

3.   Přadné plodiny

Obsah oznámení:

a)

plocha osázená lnem setým přadným v předchozím hospodářském roce, vyjádřená v hektarech, a odhad této plochy za běžný hospodářský rok;

b)

produkce dlouhých lněných vláken za předchozí hospodářský rok, vyjádřená v tunách, a odhad této produkce za běžný hospodářský rok;

c)

plocha osázená bavlníkem v předchozím sklizňovém roce, vyjádřená v hektarech, a odhad této plochy za běžný sklizňový rok;

d)

produkce nevyzrněné bavlny za předchozí sklizňový rok, vyjádřená v tunách, a odhad této produkce za běžný sklizňový rok;

e)

průměrná cena nevyzrněné bavlny vyplacená producentům bavlny za předchozí sklizňový rok, vyjádřená za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení

a)

v případě plochy osázené lnem setým přadným: do 31. července každého roku;

b)

v případě produkce dlouhých lněných vláken: do 31. října každého roku;

c)

v případě bavlny: do 15. října každého roku.

Dotčené členské státy:

a)

v případě lnu: všechny členské státy, ve kterých se dlouhá lněná vlákna produkují z plochy osázené lnem setým přadným o rozloze přesahující 1 000 ha;

b)

v případě bavlny: všechny členské státy, ve kterých je bavlníkem oseta plocha o rozloze alespoň 1 000 ha.

4.   Chmel

Obsah oznámení: následující informace o produkci v celkovém vyjádření a v případě informací uvedených v písmenech b), c) a d) v členění podle hořkých a aromatických odrůd chmele:

a)

počet zemědělců pěstujících chmel;

b)

plocha osázená chmelem, vyjádřená v hektarech;

c)

množství v tunách a průměrná výstupní cena, vyjádřená za kilogram chmele prodávaného na základě forwardového kontraktu a bez tohoto kontraktu;

d)

produkce alfa kyseliny v tunách a průměrný obsah alfa kyseliny (v procentech).

Lhůta pro oznámení: do 30. dubna roku následujícího po sklizni chmele.

Dotčené členské státy: členské státy, ve kterých plocha osázená chmelem přesáhla v předchozím roce 200 hektarů.

5.   Olivový olej

Obsah oznámení:

a)

údaje o konečné produkci (včetně údajů o ekologické produkci), celkové vnitrostátní spotřebě (včetně zpracovatelského průmyslu) a konečném stavu zásob za předchozí roční období od 1. října do 30. září;

b)

odhad měsíční produkce, odhad měsíčního objemu zásob producentů a průmyslu, jakož i odhady celkové produkce, celkové vnitrostátní spotřeby (včetně zpracovatelského průmyslu) a konečného stavu zásob za běžné roční období od 1. října do 30. září.

Lhůta pro oznámení:

a)

do 31. října každého roku v případě údajů za předchozí roční období;

b)

do 31. října každého roku a do 15. dne každého měsíce od listopadu do června v případě údajů týkajících se běžného ročního období.

Dotčené členské státy: členské státy, které vyprodukují více než 20 000 tun olivového oleje za jedno roční období od 1. října do 30. září. V případě jiných údajů: všechny členské státy produkující olivový olej.

6.   Tabák

Obsah oznámení: u jednotlivých skupin odrůd surového tabáku:

a)

počet zemědělců;

b)

plocha v hektarech;

c)

dodané množství v tunách;

d)

průměrná cena vyplácená zemědělcům bez daní a jiných poplatků, vyjádřená za kilogram produktu.

Lhůta pro oznámení: do 31. července roku následujícího po sklizňovém roce.

Dotčené členské státy: členské státy, ve kterých plocha osázená tabákem přesáhla při předchozí sklizni 3 000 hektarů.

Jiné: skupiny odrůd surového tabáku jsou:

Skupina I:

sušený teplým vzduchem (flue-cured): tabák sušený teplým vzduchem v sušárnách za přísné kontroly proudění, teploty a vlhkosti vzduchu, zejména Virginia;

Skupina II:

sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured): tabák sušený vzduchem v krytých sušárnách, neponechaný k fermentování, zejména Burely a Maryland;

Skupina III:

sušený bez denního světla (dark air-cured): tabák sušený vzduchem v krytých sušárnách, před uvedením na trh přirozeně fermentovaný, zejména Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta a Pulawski;

Skupina IV:

sušený otevřeným ohněm (fire-cured): tabák sušený ohněm, zejména Kentucky a Salento;

Skupina V:

sušený při denním světle (sun-cured): tabák sušený na slunci, rovněž zvaný „Oriental varieties“, zejména Basmas, Katerini a Kaba-Koulak.

7.   Vinařské produkty

Obsah oznámení:

a)

odhady produkce vinařských produktů (včetně vinifikovaného a nevinifikovaného vinného moštu) na území členského státu v běžném hospodářském roce;

b)

konečný výsledek podle prohlášení o produkci uvedených v článku 31 nařízení (ES) č. 2018/273 (1), jakož i odhad produkce, na niž se tato prohlášení nevztahují;

c)

přehled prohlášení o zásobách podle článku 32 nařízení (EU) č. 2018/273 držených k 31. červenci předchozího hospodářského roku;

d)

konečná rozvaha za předchozí hospodářský rok, včetně úplných informací o dostupných zásobách (počáteční stav zásob, produkce, dovoz), využití (lidská a průmyslová spotřeba, zpracování, vývoz a ztráty) a konečném stavu zásob.

Lhůta pro oznámení:

a)

odhady produkce: do 30. září každého roku;

b)

konečný výsledek podle prohlášení o produkci: do 15. března každého roku;

c)

přehled prohlášení o zásobách: do 31. října každého roku;

d)

konečná rozvaha: do 15. ledna každého roku.

Dotčené členské státy: členské státy, které provozují aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

8.   Mléko

Obsah oznámení:

celkové množství syrového kravského mléka, vyjádřené v kilogramech s odkazem na skutečný obsah tuku;

celkové množství syrového kravského mléka z ekologické výroby, vyjádřené v kilogramech s odkazem na skutečný obsah tuku;

obsah tuku a obsah bílkovin v syrovém kravském mléce, vyjádřený jako procentní podíl na hmotnosti produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: v případě mléka: množství vyjadřují mléko dodané v předchozím měsíci prvním odběratelům usazeným na území členského státu. Členské státy zajistí, aby všichni první odběratelé usazení na jejich území nahlašovali příslušnému vnitrostátnímu orgánu množství syrového kravského mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno, včas a přesně tak, aby tento požadavek splnili.

9.   Vejce

Obsah oznámení:

počet míst produkce vajec v členění podle způsobů chovu uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 589/2008 (2) a místa produkce ekologických vajec podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (3), včetně maximální kapacity zařízení, vyjádřené počtem nosnic, které je zařízení schopno naráz pojmout;

objem produkce vajec ve skořápce podle způsobu chovu vyjádřený v tunách čisté hmotnosti, včetně ekologických vajec.

Lhůta pro oznámení:

počet míst produkce každoročně do 1. dubna;

objemy výroby měsíčně do 25. dne v měsíci za předcházející měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

10.   Ethylalkohol

Obsah oznámení: líh zemědělského původu, vyjádřený v hektolitrech čistého alkoholu, s uvedením:

a)

produkce získané fermentací a destilací v členění podle použitých zemědělských surovin, z nichž je líh vyráběn;

b)

objemů předaných producenty nebo dovozci lihu zpracovatelům nebo balírnám v členění podle kategorie použití (potraviny a nápoje, paliva, průmyslové/jiné využití).

Lhůta pro oznámení: do 1. března každého roku za předchozí kalendářní rok.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

11.   Maso

Obsah oznámení:

a)

hovězí maso: počet a hmotnost klasifikovaných jatečně upravených těl podle kategorií a podle kategorií a tříd zmasilosti a protučnělosti;

b)

vepřové maso: počet a hmotnost klasifikovaných jatečně upravených těl podle tříd podílu libového masa;

c)

hovězí maso: počet a hmotnost klasifikovaných jatečně upravených těl zvířat z ekologického chovu podle kategorií a podle kategorií a tříd zmasilosti a protučnělosti.

Lhůta pro oznámení: týdně, pokud jde o písmena a) a b), spolu s oznámením cen uvedeným v příloze I odst. 6 písm. a); měsíčně, pokud jde o písmeno c), spolu s oznámením cen uvedeným v příloze II odst. 9.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

12.   Jiné

Obsah oznámení: celkové množství směsi sušeného mléka a rostlinného tuku, vyjádřené v tunách.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: množství vyjadřují směsi sušeného mléka a rostlinného tuku vyrobené v předchozím měsíci zpracovateli mléka usazenými na území členského státu.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 24).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 20).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 4).


22.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1747

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na určité průkazy způsobilosti a osvědčení členů letové posádky, pravidla pro organizace pro výcvik a příslušné úřady

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 27 odst. 1 a čl. 62 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví podrobná pravidla upravující technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví.

(2)

Při provádění nařízení (EU) č. 1178/2011 se ukázalo, že určité požadavky obsahují redakční chyby či nejasnosti. Řada lhůt nebo ustanovení, jež byly původně začleněny, aby členským státům poskytly dostatek času ke sladění vnitrostátních předpisů s nařízením (EU) č. 1178/2011, byla kromě toho zrušena. To vedlo k problémům s prováděním a jasností pravidel Unie. Tyto požadavky je třeba objasnit a opravit. Měly by být zavedeny nové definice, které zajistí jednotné uplatňování pojmů.

(3)

Za účelem zlepšení proporcionality a transparentnosti regulačního systému pro všeobecné letectví je třeba pozměnit pravidla vztahující se na piloty lehkých letadel, soukromé piloty, piloty kluzáků a piloty balónů, aby se zajistilo rozšíření práv a aby byl upřesněn obsah výcviku a zkoušek. V rámci zajištění rozšíření práv by měly být upřesněny kvalifikace pro vodní letouny, požadavky na rozlétanost, požadavky zkoušek z teoretických znalostí a požadavky na započtení.

(4)

Požadavky na přístrojovou kvalifikaci pro letouny a vrtulníky je třeba pozměnit za účelem objasnění teoretických znalostí a poskytování letového výcviku a požadavků na prodloužení platnosti a obnovu.

(5)

Je třeba pozměnit požadavky na třídní a typovou kvalifikaci, aby byla objasněna a zajištěna soudržnost, pokud jde o jednotlivé verze, platnost a obnovu. Navíc jsou zapotřebí změny k vyjasnění požadavků na kvalifikace pro akrobatické lety, kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů, kvalifikace pro let v noci a kvalifikace pro let v horském terénu.

(6)

Při uplatňování pravidel se ukázalo, že některé požadavky vztahující se na instruktory a examinátory jsou nejasné. Proto je třeba pozměnit požadavky na instruktory, pokud jde o osvědčení, předpoklady, hodnocení odborné způsobilosti, platnost, práva a podmínky, obsah výcvikových kurzů, prodloužení platnosti a obnovu. Pokud jde o examinátory, měly by být pozměněny požadavky na examinátory, co se týče osvědčení, standardizace, předpokladů, hodnocení odborné způsobilosti, platnosti, práv a podmínek, prodloužení platnosti a obnovy.

(7)

Nařízení (EU) 2018/1139 poskytuje možnost uznání výcviku a zkušeností získaných v letadlech, na která se nevztahuje nařízení (EU) 2018/1139 (příloha I „Letadla podle čl. 2 odst. 3 písm. d)“), pro účely získání průkazu způsobilosti podle části FCL. Z tohoto důvodu je třeba pozměnit příslušná pravidla pro organizace pro výcvik a příslušné úřady, aby bylo toto uznávání umožněno.

(8)

Uplatňování pravidel týkajících se ohlášených organizací pro výcvik (3) poukázalo na potřebu vyjasnit použitelná pravidla, aby byl nad těmito organizacemi zajištěn účinný regulační dohled. Je třeba pozměnit požadavky, aby se zajistilo, že možnost výcviku v ohlášené organizaci pro výcvik bude povolena pouze tehdy, nachází-li se daná organizace na území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy členské státy odpovědné.

(9)

Při uplatňování pravidel týkajících se možnosti převádět průkazy způsobilosti podle části FCL a související osvědčení zdravotní způsobilosti se ukázalo, že je nutné vyjasnit povinnosti zúčastněných příslušných úřadů a načasování převodu odpovědnosti za dohled. Z tohoto důvodu je třeba příslušná pravidla pozměnit.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením byla navržena ve stanovisku č. 05/2017, které vydala Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139 a v souvislosti s následnými odbornými diskusemi.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

v článku 1 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)   různá osvědčení zdravotní způsobilosti pro piloty, podmínky pro vydávání, zachování, změny, omezování, pozastavení nebo zrušení osvědčení zdravotní způsobilosti, výsadní práva a povinnosti držitelů osvědčení zdravotní způsobilosti;“

2)

v článku 2 se zrušují body 4, 9, 10 a 13;

3)

v článku 4 se zrušuje odstavec 1;

4)

v článku 4 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Bez ohledu na odstavec 3 se držitelům osvědčení instruktora pro třídní kvalifikaci či osvědčení examinátora, kteří mají výsadní práva pro jednopilotní složitá letadla s vysokým výkonem, tato výsadní práva změní na osvědčení instruktora pro typovou kvalifikaci či osvědčení examinátora pro jednopilotní letouny.“;

5)

článek 5 se zrušuje;

6)

v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud jde o vydávání průkazů způsobilosti podle části FCL v souladu s přílohou I, udělí se za výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu se společnými leteckými předpisy a postupy pod regulačním dohledem členského státu doporučeného v souvislosti s příslušnými společnými leteckými předpisy k vzájemnému uznání v rámci Sdružených leteckých úřadů plný zápočet za předpokladu, že výcvik a zkoušení byly dokončeny nejpozději do 8. dubna 2016 a průkaz způsobilosti podle části FCL by byl vydán nejpozději do 1. dubna 2020.“;

7)

článek 10a se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

‘1.   Organizace mají v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1139 právo zajišťovat výcvik pro piloty zapojené do provozu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) nařízení (EU) 2018/1139 pouze v případě, že obdržely od příslušného úřadu schválení potvrzující, že splňují základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139 a požadavky stanovené v příloze VII tohoto nařízení.

Organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státě, však mají s ohledem na čl. 24 odst. 6 nařízení (EU) 2018/1139 právo zajišťovat výcvik uvedený v článku DTO.GEN.110 přílohy VIII tohoto nařízení bez takového schválení na území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, pokud příslušnému úřadu předložily prohlášení v souladu s požadavky stanovenými v článku DTO.GEN.115 uvedené přílohy a pokud – požaduje-li to čl. DTO.GEN.230 písm. c) uvedené přílohy – příslušný úřad výcvikový program schválil. ’;

b)

odstavce 2, 3 a 4 se zrušují;

8)

v článku 10b se zrušují odstavce 2 a 3;

9)

v článku 10c se zrušují odstavce 2 a 3;

10)

v článku 11 se zrušuje odstavec 2;

11)

v článku 11a se zrušují odstavce 2 a 3;

12)

v článku 12 se zrušují odstavce 1b, 2, 3, 5 a 6;

13)

v článku 12 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Pokud členský stát využije požadavky odstavců 2a a 4, oznámí to Komisi a agentuře. V oznámení popíše důvody této odchylky, jakož i program provádění obsahující plánovaná opatření a jejich časový harmonogram.“;

14)

příloha I (část FCL), příloha VI (část ARA) a příloha VIII (část DTO) se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 57, 58, 59 a 66 přílohy tohoto nařízení se však použijí ode dne 21. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2018/1119 ze dne 31. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik (Úř. věst. L 204, 13.8.2018, s. 13).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 1178/2011 (část FCL) se mění takto:

(1)

článek FCL.010 se mění takto:

a)

za definici „provozu s úhlovými odchylkami“ se vkládá tato definice:

„„Hodnocením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovedností, znalostí a postoje pro první vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktora nebo examinátora.“;

b)

za definici „trenažéru letových a navigačních postupů“ se vkládá tato definice:

„„Letem s orientací výhradně podle přístrojů“ se rozumí to, že piloti řídí letadlo bez jakýchkoli vnějších vizuálních orientačních bodů v simulovaných nebo skutečných meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů.“;

c)

za definici „provozu s lineárními odchylkami“ se vkládá tato definice:

„„Traťovým letem pod dozorem“ (LIFUS) se rozumí traťový let po schváleném výcvikovém kurzu pro získání typové kvalifikace s nulovou dobou letu nebo traťový let požadovaný ve zprávě o údajích o provozní vhodnosti.“;

d)

za definici „noci“ se vkládá tato definice:

„„Údaji o provozní vhodnosti“ (OSD) se rozumí údaje o provozní vhodnosti vypracované v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.“;

e)

za definici „typu letadla“ se vkládá tato definice:

„„Seznamem zápisů typové kvalifikace a potvrzení průkazu způsobilosti“ se rozumí seznam zveřejněný agenturou, který vychází z výsledku hodnocení údajů o provozní vhodnosti a obsahuje třídy letounů a typy letadel pro účely udělování průkazů způsobilosti členům letové posádky.“;

f)

definice „noci“ se nahrazuje tímto:

„„nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný takový časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad.“;

g)

definice „jiných výcvikových zařízení (OTD)“ se nahrazuje tímto:

„„jinými výcvikovými zařízeními (OTD)“ se rozumí výcvikové prostředky jiné, než jsou zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), které jsou prostředky výcviku tam, kde není nutné úplné prostředí pilotní kabiny.“;

h)

definice „přezkoušení odborné způsobilosti“ se nahrazuje tímto:

„„přezkoušením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovedností k prodloužení platnosti nebo k obnově kvalifikací či práv, včetně požadované ústní zkoušky.“;

(2)

článek FCL.025 se mění takto:

a)

písm. a) odst. 1) se nahrazuje tímto:

„1)

Žadatelé vykonávají celý soubor zkoušek z teoretických znalostí stanovených pro konkrétní průkaz způsobilosti nebo kvalifikaci v rámci odpovědnosti příslušného úřadu stejného členského státu.“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Kritéria úspěšnosti

1)

V písemné zkoušce z teoretických znalostí uspěje žadatel, který za tuto zkoušku získá alespoň 75 % bodů. Neuplatňuje se systém trestných bodů.

2)

Není-li v této části stanoveno jinak, žadatel úspěšně vykoná požadovanou zkoušku z teoretických znalostí pro vydání příslušného průkazu způsobilosti pilota nebo kvalifikace v případě, že uspěje u všech požadovaných písemných zkoušek z teoretických znalostí ve lhůtě osmnácti měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se pokusil o vykonání první zkoušky.

3)

Pokud žadatel o zkoušku z teoretických znalostí pro průkaz ATPL nebo o vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota (CPL), přístrojové kvalifikace (IR) nebo traťové přístrojové kvalifikace (EIR) neuspěje u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspěje u všech zkoušek buď ani na šestý pokus, nebo ve lhůtě stanovené v písm. b) odst. 2), musí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí vykonat znovu.

4)

Pokud žadatelé o vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL), průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL), průkazu způsobilosti pilota kluzáků (SPL) nebo průkazu způsobilosti pilota balónů (BPL) neuspějí u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspějí u všech zkoušek ve lhůtě stanovené v písm. b) odst. 2), musí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí vykonat znovu.

5)

Dříve než se žadatelé zkoušek z teoretických znalostí opět zúčastní, musí podstoupit další výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Rozsah a náplň potřebného výcviku stanoví ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatelů.“;

3)

článek FCL.040 se nahrazuje tímto:

FCL.040 Vykonávání práv udělených průkazem způsobilosti

Vykonávání práv udělených průkazem způsobilosti závisí na platnosti kvalifikací v něm uvedených a případně na platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti, jež odpovídá vykonávaným právům.“;

4)

článek FCL.055 se nahrazuje tímto:

FCL.055 Jazykové znalosti

a)

Obecné. Piloti letounů, vrtulníků, letadel s pohonem vztlaku a vzducholodí, u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň způsobilosti a datum platnosti a tato doložka musí být získána v souladu s postupem zavedeným příslušným úřadem. Minimální přijatelná úroveň způsobilosti je provozní úroveň (úroveň 4) v souladu s dodatkem 2 této přílohy.

b)

Žadatel o jazykovou doložku musí v souladu s dodatkem 2 k této příloze prokázat posuzovateli osvědčenému příslušným úřadem, případně orgánu pro jazykové zkoušky schválenému příslušným úřadem, alespoň provozní úroveň jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost:

1)

efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku;

2)

přesně a jasně komunikovat o běžných a pracovních tématech;

3)

používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu;

4)

úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen, a

5)

používat dialekt či přízvuk srozumitelný letecké veřejnosti.

c)

S výjimkou pilotů, kteří prokázali jazykové znalosti na odborné úrovni (úroveň 6) podle dodatku 2 k této příloze, se přezkoušení znalostí pro získání jazykové doložky provádí:

1)

každé čtyři roky, pokud byla prokázána provozní úroveň jazykových znalostí (úroveň 4), nebo

2)

každých šest let, pokud byla prokázána rozšířená úroveň jazykových znalostí (úroveň 5).

d)

Specifické požadavky pro držitele přístrojové kvalifikace (IR) nebo traťové přístrojové kvalifikace (EIR). Aniž jsou dotčena ustanovení předcházejících odstavců, držitelé přístrojové kvalifikace nebo traťové přístrojové kvalifikace musí prokázat schopnost používat anglický jazyk na odpovídající úrovni způsobilosti podle definice uvedené v dodatku 2 k této příloze.

e)

Prokázání jazykových znalostí a schopnost používat anglický jazyk u držitelů přístrojové kvalifikace nebo traťové přístrojové kvalifikace se provádí hodnotící metodou, kterou stanoví jakýkoli příslušný úřad.“;

5)

v článku FCL.060 písm. c) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2)

Pokud pilot nesplňuje požadavek uvedený v odstavci 1, musí vykonat cvičný let s instruktorem kvalifikovaným v souladu s hlavou J k poskytování výcviku pro daný typ letadla. Cvičný let se vykoná v letadle nebo na FFS příslušného typu letadla, a to alespoň v rozsahu požadavků stanovených v písm. b) odst. 1) a 2) a před tím, než pilot vykoná svá práva.

6)

v článku FCL.115 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

Pokud jde o výcvik za účelem získání třídního práva pro jednomotorové pístové vodní letouny, zohlední se prvky bodu 7 (Třídní kvalifikace – vodní letouny) oddílu B (Specifické požadavky pro kategorii letounů) dodatku 9 k této příloze.“;

7)

článek FCL.120 se nahrazuje tímto:

FCL.120 LAPL – zkouška z teoretických znalostí

a)

Žadatelé o průkaz LAPL(A) a LAPL(H) musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví a postupy řízení letového provozu (ATC),

lidská výkonnost,

meteorologie,

komunikace,

navigace.

2)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadle.

b)

Žadatelé o průkaz LAPL(B) a LAPL(S) musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví a postupy řízení letového provozu (ATC),

lidská výkonnost,

meteorologie a

komunikace.

2)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadlech a

navigace.“;

8)

článek FCL.105.A se nahrazuje tímto:

FCL.105.A LAPL(A) – práva a podmínky

a)

Práva

Držitel průkazu LAPL pro letouny má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových pístových pozemních letounech (SEP(land)), jednomotorových pístových vodních letounech (SEP(sea)) nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.

b)

Podmínky

1)

Držitelé průkazu LAPL(A) mohou přepravovat cestující až poté, co po vydání průkazu způsobilosti absolvovali dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla v letounech nebo TMG.

2)

Držitelé průkazu LAPL(A), kteří předtím byli držiteli průkazu ATPL(A), MPL(A), CPL(A) nebo PPL(A), jsou osvobozeni od požadavku stanoveného v písm. b) odst. 1).“;

9)

v článku FCL.135.A se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pokud chce pilot rozšířit svá práva na jinou verzi v rámci jedné třídy, musí absolvovat rozdílový nebo seznamovací výcvik. Údaje o rozdílovém výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je potvrdí podpisem.“;

10)

článek FCL.140.A se nahrazuje tímto:

FCL.140.A LAPL(A) – požadavky na rozlétanost

a)

Držitelé průkazu LAPL(A) mohou vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti pouze za předpokladu, že během posledních dvou let splnili jako piloti letounů nebo TMG kterékoli z následujících podmínek:

1)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň dvanácti hodinám ve funkci velitele letadla nebo lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora, a to včetně:

dvanácti vzletů a přistání;

udržovacího výcviku v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem;

2)

prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro vydání průkazu LAPL(A) s examinátorem. Program přezkoušení odborné způsobilosti je založen na zkoušce dovednosti pro vydání průkazu LAPL(A);

b)

Pokud držitelé průkazu LAPL(A) disponují právem k provozování jednomotorových pístových pozemních letounů a jednomotorových pístových vodních letounů, mohou splňovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 1) v jedné z obou tříd nebo v jejich kombinaci, která platí pro obě práva. Za tímto účelem musí v každé třídě absolvovat požadovanou dobu letu odpovídající alespoň jedné hodině a šest z požadovaných dvanácti vzletů a přistání.“;

(11)

článek FCL.140.H se nahrazuje tímto:

FCL.140.H LAPL(H) – požadavky na rozlétanost

Držitelé průkazu LAPL(H) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti v konkrétním typu pouze za předpokladu, že v uplynulých dvanácti měsících:

a)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň šesti hodinám ve funkci velitele letadla ve vrtulnících tohoto typu nebo lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora, a to včetně šesti vzletů, přiblížení a přistání, a absolvovali udržovací výcvik v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem;

b)

prošli přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v konkrétním typu před obnovením výkonu práv udělených jejich průkazem způsobilosti. Tento program přezkoušení odborné způsobilosti je založen na zkoušce dovednosti pro vydání průkazu LAPL(H).“;

(12)

článek FCL.215 se nahrazuje tímto:

FCL.215 Zkouška z teoretických znalostí

a)

Žadatelé o průkaz PPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví,

lidská výkonnost,

meteorologie a

komunikace a

navigace.

2)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu a

obecné znalosti o letadle.

b)

Žadatelé o průkaz BPL nebo SPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví,

lidská výkonnost,

meteorologie a

komunikace.

2)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadlech a

navigace.“;

(13)

v článku FCL.205.A se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Držitelé průkazu PPL(A) mají práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech nebo TMG v neobchodním provozu a k výkonu všech práv držitelů průkazu LAPL(A).“;

(14)

v článku FCL.205.H se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Držitel průkazu PPL(H) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve vrtulnících v neobchodním provozu a k výkonu všech práv držitelů průkazu LAPL(H).“;

(15)

článek FCL.625 IR se nahrazuje tímto:

FCL.625 IR – platnost, prodloužení platnosti a obnova

a)

Platnost

Přístrojová kvalifikace platí jeden rok.

b)

Prodloužení platnosti

1)

Platnost přístrojové kvalifikace (IR) se prodlužuje do tří měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti při dodržení kritérií pro prodloužení platnosti pro příslušnou kategorii letadla.

2)

Jestliže se žadatelé rozhodnou splnit požadavky na prodloužení platnosti dříve, než je stanoveno v odstavci 1), nová doba platnosti začne datem přezkoušení odborné způsobilosti.

3)

Žadatelé, kteří neprojdou příslušným oddílem přezkoušení odborné způsobilosti pro získání přístrojové kvalifikace před skončením platnosti přístrojové kvalifikace, smějí vykonávat práva udělená přístrojovou kvalifikací pouze tehdy, pokud úspěšně projdou přezkoušením odborné způsobilosti pro získání přístrojové kvalifikace.

c)

Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit svá práva po skončení platnosti přístrojové kvalifikace, musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

musí absolvovat udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, považuje-li jej tato organizace za nezbytný k dosažení úrovně odborné způsobilosti nutné k absolvování přístrojové části zkoušky dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

2)

musí projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze v příslušné kategorii letadla;

3)

musí být držitelem třídní nebo typové kvalifikace, není-li v této příloze uvedeno jinak.

d)

Pokud platnost přístrojové kvalifikace nebyla prodloužena ani obnovena za posledních sedm let, musí žadatelé o tuto kvalifikaci opět vykonat zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace.

e)

Držitelé platné přístrojové kvalifikace uvedené na průkazu způsobilosti pilota vydaném třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy jsou při prodloužení doby platnosti práv udělených přístrojovou kvalifikací, jež jsou uvedena v průkazech způsobilosti vydaných v souladu s touto přílohou, zproštěni povinnosti splnit požadavky uvedené v písm. c) odst. 1) a písm. d).

f)

Přezkoušení odborné způsobilosti uvedené v písm. c) odst. 2) a písm. e) může být kombinováno s přezkoušením odborné způsobilosti provedeným pro účely obnovy příslušné třídní nebo typové kvalifikace.“;

(16)

v článku FCL.625.A se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Prodloužení platnosti.

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost přístrojové kvalifikace IR(A), musí:

1)

být držiteli třídní nebo typové kvalifikace, není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s obnovou příslušné třídní nebo typové kvalifikace;

2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze, pokud je prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace;

3)

není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace:

i)

u jednopilotních letounů absolvovat oddíl 3b a ty části oddílu 1, které odpovídají zamýšlenému letu v rámci přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

ii)

u vícemotorových letounů absolvovat oddíl 6 přezkoušení odborné způsobilosti pro jednopilotní letouny v souladu s dodatkem 9 k této příloze výhradně podle přístrojů.

4)

Při prodloužení platnosti v souladu s odstavcem 2) mohou být použity FNPT II nebo FFS představující příslušnou třídu nebo typ letounu, pokud se alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(A) provádí v letounu.“;

(17)

článek FCL.625.H se nahrazuje tímto:

FCL.625.H IR(H) – prodloužení platnosti

a)

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost přístrojové kvalifikace IR(H), musí:

1)

být držiteli typové kvalifikace, není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s obnovou příslušné typové kvalifikace;

2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušný typ vrtulníku, pokud je prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti typové kvalifikace;

3)

pokud se prodloužení platnosti této kvalifikace nekombinuje s prodloužením platnosti typové kvalifikace, musí absolvovat oddíl 5 a příslušné části oddílu 1 přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušný typ vrtulníku.

b)

Při přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s písm. a) odst. 3) mohou být použity FTD 2/3 nebo FFS představující příslušný typ vrtulníku, pokud se alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(H) provádí ve vrtulníku.

c)

Vzájemné zápočty se udělují v souladu s dodatkem 8 k této příloze.“;

(18)

článek FCL.710 se nahrazuje tímto:

FCL.710 Třídní a typová kvalifikace – verze

a)

Pokud piloti chtějí rozšířit svá práva na jinou verzi letadla v rámci jedné třídní nebo typové kvalifikace, musí absolvovat rozdílový nebo seznamovací výcvik. V případě verzí v rámci třídní nebo typové kvalifikace musí rozdílový nebo seznamovací výcvik v relevantních případech zahrnovat příslušné prvky vymezené v údajích o provozní vhodnosti.

b)

Rozdílový výcvik provádí kterýkoli z těchto subjektů:

1)

schválená organizace pro výcvik;

2)

ohlášená organizace pro výcvik v případě letadel uvedených v písm. a) odst. 1) písm. c) a písm. a) odst. 2) písm. c) článku DTO.GEN.110 přílohy VIII;

3)

držitel osvědčení leteckého provozovatele (AOC), který má schválený program rozdílového výcviku pro příslušnou třídu nebo typ.

c)

Bez ohledu na požadavek uvedený v písmenu b) může rozdílový výcvik pro TMG, jednomotorové pístové letouny (SEP), jednomotorové turbínové letouny (SET) a vícemotorové pístové letouny (MEP) provádět náležitě kvalifikovaný instruktor, pokud není v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

d)

Pokud piloti nelétali v dané verzi během dvou let po výcviku uvedeném v písmenu b), musí absolvovat další rozdílový výcvik nebo přezkoušení odborné způsobilosti v této verzi, s výjimkou typů nebo verzí v rámci třídních kvalifikací SEP a TMG.

e)

Údaje o rozdílovém výcviku nebo o přezkoušení odborné způsobilosti v této verzi se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor, případně examinátor, je potvrdí podpisem.“;

(19)

v čl. FCL.725 písm. b) se doplňuje nový odstavec 5), který zní:

„5)

U jednopilotních jednomotorových a jednopilotních vícemotorových vodních letounů musí zkouška proběhnout písemnou formou a zahrnovat alespoň 30 otázek s výběrem odpovědí.“;

(20)

článek FCL.740 se nahrazuje tímto:

FCL.740 Platnost a obnova třídní a typové kvalifikace

a)

Platnost

Třídní a typová kvalifikace platí jeden rok, s výjimkou třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny, která platí dva roky, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak. Jestliže se piloti rozhodnou splnit požadavky na prodloužení platnosti dříve, než je stanoveno v článcích FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL a FCL.740.As, nová doba platnosti začne datem přezkoušení odborné způsobilosti.

b)

Obnova

Pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace musí žadatel splnit všechny tyto podmínky:

1)

absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

2)

před přezkoušením odborné způsobilosti uvedeným v odstavci 1) absolvovat udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, považuje-li jej tato organizace za nezbytný k dosažení úrovně odborné způsobilosti potřebné k bezpečnému provozu příslušné třídy nebo typu letadla, vyjma případů, kdy má platnou kvalifikaci pro stejnou třídu nebo typ letadla uvedenou na průkazu způsobilosti pilota vydaném třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy a kdy je oprávněn k vykonávání práv vyplývajících z této kvalifikace. Žadatel může podstoupit výcvik:

i)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, pokud se skončená platnost týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikace pro TMG nebo typové kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) odst. 2) písm. c) přílohy VIII;

ii)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik nebo s instruktorem, pokud platnost kvalifikace skončila nanejvýš před třemi lety a pokud se tato kvalifikace týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti nebo třídní kvalifikace pro TMG.

3)

Aniž jsou dotčena písm. b) odst. 1) a písm. b) odst. 2), piloti, kteří jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání vydané v souladu s článkem FCL.820 a kteří se podílejí na zkušebních letech v rámci vývoje, osvědčování nebo výroby určitého typu letadla a absolvovali buď celkovou dobu letu odpovídající 50 hodinám, nebo dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla během zkušebních letů v uvedeném typu během roku před datem podání žádosti, mají právo požádat o prodloužení platnosti nebo obnovu příslušné typové kvalifikace.“;

(21)

v článku FCL.805 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Práva udělená kvalifikací pro vlečení kluzáků a transparentů jsou omezena na letouny nebo TMG podle toho, ve kterém letadle byl proveden letový výcvik. Práva udělená pro vlečení transparentů jsou omezena na způsob vlečení používaný pro letový výcvik. Práva jsou rozšířena v případě, že pilot úspěšně absolvuje alespoň tři lety v rámci výcviku ve dvojím řízení obsahující kompletní osnovu výcviku buď ve vlečení pro příslušnou kategorii letadla nebo pro vlečení transparentů.“;

(22)

v článku FCL.810 se úvodní věta v písm. a) odst. 1) nahrazuje tímto:

„1)

Žadatelé musí absolvovat výcvikový kurz během nejvýše šesti měsíců v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, aby mohli vykonávat práva udělená průkazem LAPL, SPL nebo PPL pro letouny, TMG nebo vzducholodě podle VFR v noci. Tento kurz musí zahrnovat:“;

(23)

v článku FCL.815 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

Prodloužení platnosti

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost kvalifikace pro let v horském terénu, musí:

1)

absolvovat v předcházejících dvou letech alespoň šest přistání na povrchu označeném za povrch, který vyžaduje kvalifikaci pro let v horském terénu;

2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s požadavky uvedenými v písmenu c).“;

(24)

v článku FCL.900 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Výcvik poskytovaný mimo území členských států

1)

Odchylně od písmene a) v případě letového výcviku poskytovaného během výcvikového kurzu schváleného v souladu s touto přílohou mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení instruktora žadatelům, kteří:

i)

mají průkaz způsobilosti pilota, který splňuje všechna tato kritéria:

A)

je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

B)

jedná se přinejmenším o průkaz CPL v příslušné kategorii letadla s příslušnou kvalifikací či osvědčením;

ii)

splňují požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení instruktora;

iii)

prokáží příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, které mu umožňují vykonávat práva na poskytování výcviku v souladu s touto přílohou.

2)

Osvědčení je omezeno na poskytování letového výcviku během výcvikového kurzu schváleného v souladu s touto přílohou, který splňuje všechny tyto podmínky:

i)

je poskytován mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy;

ii)

je poskytován pilotům-žákům, kteří mají dostatečnou znalost jazyka letového výcviku.“;

(25)

v článku FCL.935 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

S výjimkou instruktorů pro součinnost vícečlenné posádky (MCCI), instruktorů syntetického výcviku (STI), instruktorů pro kvalifikaci pro let v horském terénu (MI) a instruktorů pro zkušební lety (FTI) musí žadatel o osvědčení instruktora projít hodnocením odborné způsobilosti v příslušné kategorii letadel, v příslušné třídě či typu nebo na vhodném FSTD s cílem prokázat examinátorovi kvalifikovanému v souladu s hlavou K této přílohy schopnost vyučovat piloty-žáky na úrovni potřebné k vydání příslušného průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení.“;

(26)

článek FCL.940 se nahrazuje tímto:

FCL.940 Platnost osvědčení instruktora

S výjimkou MI, a aniž jsou dotčeny čl. FCL.900 písm. b) odst. 1) a čl. FCL.915 písm. e) odst. 2), je osvědčení instruktora platné tři roky.“;

(27)

článek FCL.905.FI se nahrazuje tímto:

„FCL.905.FI Práva a podmínky

Letový instruktor (FI) má práva k provádění letového výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu:

a)

průkazu PPL, SPL, BPL a LAPL příslušné kategorie letadel;

b)

třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností; rozšíření tříd a skupin pro balóny a rozlétaností pro třídu kluzáků;

c)

třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, při vícepilotních letech, pokud letoví instruktoři splňují kterékoli z těchto podmínek:

1)

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

2)

splnili všechny tyto podmínky:

i)

nalétali alespoň 500 hodin jako piloti při vícepilotních letech v letounech;

ii)

absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI;

d)

typových kvalifikací pro jednopilotní nebo vícepilotní vzducholodě;

e)

průkazu CPL v příslušné kategorii letadel, pokud letoví instruktoři absolvují alespoň 200 hodin letového výcviku v této kategorii;

f)

kvalifikace pro let v noci, pokud letoví instruktoři splní všechny tyto podmínky:

1)

jsou kvalifikováni pro let v noci v příslušné kategorii letadel;

2)

prokázali schopnost poskytovat výcvik v noci letovému instruktorovi kvalifikovanému v souladu s písmenem j);

3)

splní požadavek na praxi v letu v noci stanovený v čl. FCL.060 písm. b) odst. 2);

g)

kvalifikací pro vlečení, pro akrobatické lety nebo v případě FI(S) pro létání v oblačnosti za předpokladu, že tato práva letoví instruktoři mají a že prokázali schopnost poskytovat výcvik pro uvedené kvalifikace letovému instruktorovi kvalifikovanému v souladu s písmenem j);

h)

traťových přístrojových kvalifikací nebo přístrojových kvalifikací v příslušné kategorii letadel, pokud letoví instruktoři splní všechny tyto podmínky:

1)

absolvovali dobu letu podle IFR odpovídající alespoň 200 hodinám, z nichž může nejvýše 50 hodin tvořit pozemní přístrojová doba na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II;

2)

dokončili jako piloti-žáci výcvikový kurz IRI a prošili hodnocením odborné způsobilosti pro osvědčení IRI;

3)

splní požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935 v případě vícemotorových letounů a požadavky čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 1) a FCL.915.TRI písm. d) odst. 2) v případě vícemotorových vrtulníků;

i)

třídních nebo typových kvalifikací pro jednopilotní vícemotorové letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, pokud splní tyto podmínky:

1)

pokud jde o letouny, splní požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935;

2)

pokud jde o vrtulníky, splní požadavky čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 1) a čl. FCL.915.TRI písm. d) odst. 2);

j)

osvědčení FI, IRI, CRI, STI nebo MI za předpokladu, že splní všechny tyto podmínky:

1)

absolvovali alespoň 50 hodin nebo 150 vypuštění v rámci letového výcviku v kluzácích v případě FI(S), alespoň 50 hodin nebo 50 vzletů v rámci letového výcviku v balónech v případě FI(B) a 500 hodin v rámci letového výcviku v odpovídající kategorii letadel ve všech ostatních případech;

2)

prošli hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 v příslušné kategorii letadla s cílem prokázat před examinátorem letových instruktorů (FIE) schopnost poskytovat výcvik pro získání příslušného osvědčení;

k)

průkazu MPL, pokud letoví instruktoři splní všechny tyto podmínky:

1)

pro hlavní letovou fázi výcviku absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 500 hodinám ve funkci pilota letounu, včetně alespoň 200 hodin letového výcviku;

2)

pro základní fázi výcviku:

i)

jsou držiteli přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny a mají práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace;

ii)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve vícečlenném provozu;

3)

v případě, že letový instruktor je již kvalifikován k poskytování výcviku v integrovaných kurzech pro získání průkazu ATP(A) nebo CPL(A)/IR, může být požadavek uvedený v odst. 2) bodě ii) nahrazen absolvováním strukturovaného výcvikového kurzu, který zahrnuje:

i)

kvalifikaci MCC;

ii)

účast na pěti lekcích letového výcviku ve fázi 3 kurzu pro získání průkazu MPL;

iii)

účast na pěti lekcích letového výcviku ve fázi 4 kurzu pro získání průkazu MPL;

iv)

účast na pěti opakovacích lekcích traťově orientovaného letového výcviku provozovatele;

v)

náplň kurzu MCCI.

V tomto případě provedou letoví instruktoři svých prvních pět instruktorských lekcí pod dozorem instruktora TRI(A), MCCI(A) nebo SFI(A) kvalifikovaného pro letový výcvik pro získání průkazu MPL.“;

(28)

článek FCL.915.FI se mění takto:

a)

v písm. b) odst. 2) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

s výjimkou instruktora FI(A), který poskytuje pouze výcvik pro získání průkazu LAPL(A), projít zkouškou z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL, kterou lze vykonat bez absolvování výcvikového kurzu teoretických znalostí pro získání průkazu CPL a která neplatí pro vydání průkazu CPL, a“;

b)

v písmenu c) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2)

je alespoň 200 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu PPL(H) a projde zkouškou z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL, kterou lze vykonat bez absolvování výcvikového kurzu teoretických znalostí pro získání průkazu CPL a která neplatí pro vydání průkazu CPL;“;

(29)

v článku FCL.930.FI se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

Žadatelé o osvědčení FI, kteří jsou nebo byli držiteli jakéhokoli jiného osvědčení instruktora vydaného v souladu s touto přílohou, se považují za vyhovující požadavkům uvedeným v písm. b) odst. 1).“;

(30)

článek FCL.940.FI se nahrazuje tímto:

„FCL.940.FI Prodloužení platnosti a obnova

a)

Prodloužení platnosti

1)

Chtějí-li držitelé prodloužit platnost osvědčení FI, musí splnit alespoň dva ze tří následujících požadavků před skončením platnosti osvědčení FI:

i)

absolvovat:

A)

v případě FI(A) a FI(H) alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadel jako instruktoři FI, TRI, CRI, IRI či MI nebo jako examinátoři. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí alespoň deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI;

B)

v případě FI(As) alespoň 20 hodin letového výcviku ve vzducholodích jako instruktoři FI či IRI nebo jako examinátoři. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI;

C)

v případě FI(S) alespoň 60 vzletů nebo 30 hodin letového výcviku v kluzácích, motorových kluzácích nebo TMG jako letoví instruktoři nebo examinátoři;

D)

v případě FI(B) alespoň šest hodin letového výcviku v balónech jako letoví instruktoři nebo examinátoři;

ii)

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako letoví instruktoři ve schválené organizaci pro výcvik nebo u příslušného úřadu. Instruktoři FI(B) a FI(S) mohou tento udržovací výcvik instruktora absolvovat v ohlášené organizaci pro výcvik;

iii)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI.

2)

Alespoň při každém druhém prodloužení platnosti osvědčení FI(A) nebo FI(H) nebo při každém třetím prodloužení platnosti osvědčení FI(As), FI(S) a FI(B) musí držitel příslušného osvědčení FI projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

b)

Obnova.

Jestliže platnost osvědčení skončí, musí žadatelé během 12 měsíců před datem žádosti o obnovu absolvovat udržovací výcvik instruktora jako letoví instruktoři ve schválené organizaci pro výcvik nebo u příslušného úřadu nebo v případě FI(B) či FI(S) ve schválené organizaci pro výcvik, v ohlášené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu a musí absolvovat hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.“;

(31)

v článku FCL.905.TRI se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

vydávání osvědčení TRI nebo SFI, pokud držitel splňuje všechny tyto podmínky:

1)

má praxi alespoň 50 hodin jako instruktor TRI nebo SFI v souladu s tímto nařízením nebo nařízením Komise (EU) č. 965/2012;

2)

absolvoval osnovu letového výcviku příslušné části výcvikového kurzu instruktora TRI v souladu s čl. FCL.930.TRI písm. a) odst. 3) ke spokojenosti vedoucího výcviku ze schválené organizace pro výcvik a

c)

v případě instruktora TRI pro jednopilotní letouny:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o práva pro činnost v jednopilotním provozu.

Práva instruktora TRI(SPA) mohou být rozšířena na letový výcvik pro typové kvalifikace pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností ve vícepilotním provozu, pokud instruktor TRI splňuje kteroukoli z těchto podmínek:

i)

je nebo byl držitelem osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

ii)

nalétal alespoň 500 hodin v letounech při vícepilotních letech a absolvoval výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI.

2)

kurz pro získání průkazu MPL v základní fázi, pokud jsou práva žadatele rozšířena na vícepilotní provoz a pokud žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A).“;

(32)

článek FCL.910.TRI se nahrazuje tímto:

FCL.910.TRI Omezená práva

a)

Obecné. Pokud je výcvik instruktora TRI prováděn pouze na FSTD, práva instruktora TRI jsou omezena na výcvik na FSTD. Toto omezení však zahrnuje následující práva provádět v letadlech:

1)

LIFUS, pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v čl. FCL.930.TRI písm. a) odst. 4) bodě i);

2)

výcvik přistání, pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v čl. FCL.930.TRI písm. a) odst. 4) bodě ii), nebo

3)

cvičný let uvedený v čl. FCL.060 písm. c) odst. 2), pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v písm. a) odst. 1) a písm. a) odst. 2).

Omezení na FSTD se odstraní, pokud instruktoři TRI absolvují hodnocení odborné způsobilosti v letadle.

b)

Instruktoři TRI pro letouny a letadla s pohonem vztlaku – TRI(A) a TRI(PL). Práva instruktora TRI jsou omezena na typ letounu nebo letadla s pohonem vztlaku, ve kterém byl prováděn výcvik a hodnocení odborné způsobilosti. Není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak, pak pokud instruktoři TRI chtějí svá práva rozšířit na další typy, musí:

1)

absolvovat během dvanácti měsíců před podáním žádosti alespoň patnáct traťových úseků včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše sedm úseků absolvováno na FSTD;

2)

absolvovat příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI;

3)

projít příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K této přílohy svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.

Pokud instruktoři TRI absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI, jejich práva budou rozšířena na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.

c)

Instruktoři TRI pro vrtulníky – TRI(H).

1)

Práva instruktorů TRI(H) jsou omezena na typ vrtulníku, ve kterém bylo provedeno hodnocení odborné způsobilosti pro získání osvědčení TRI. Není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak, jsou práva instruktorů TRI rozšířena na další typy, pokud tito instruktoři:

i)

absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku kurzu instruktora TRI;

ii)

absolvují během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti alespoň 10 hodin na příslušném typu vrtulníku, z nichž může být nejvýše pět hodin absolvováno na FFS nebo FTD 2/3, a

iii)

projdou příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K této přílohy svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.

Pokud instruktoři TRI absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI, jejich práva budou rozšířena na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.

2)

Za účelem rozšíření práv instruktora TRI(H) z jednopilotních na vícepilotní pro stejný typ vrtulníku musí držitel absolvovat na tomto typu vrtulníku alespoň 100 hodin ve vícepilotním provozu.

d)

Aniž jsou dotčeny předchozí odstavce, držitelé osvědčení TRI, kteří získali typovou kvalifikaci v souladu s čl. FCL.725 písm. e), mají nárok na rozšíření svých práv instruktora TRI o tento nový typ letadla.“;

(33)

v čl. FCL.915.TRI písm. c) se odstavec 1) nahrazuje tímto:

„c)

v případě osvědčení TRI(SPA):

1)

absolvovat během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti alespoň 30 traťových úseků, včetně vzletů a přistání, ve funkci velitele letadla v příslušném typu letounu, z nichž nejvýše patnáct úseků může být absolvováno na FSTD představujícím daný typ, a“;

(34)

článek FCL.930.TRI se mění takto:

a)

v písmenu a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Výcvikový kurz instruktora TRI musí být proveden v letadle pouze tehdy, pokud není k dispozici žádné FSTD, a musí zahrnovat:“;

b)

v písmenu a) se odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3)

pět hodin letového výcviku v příslušném letadle nebo na FSTD představujícím toto letadlo v případě jednopilotních letadel a deset hodin v případě vícepilotních letadel nebo FSTD představujícího toto letadlo;“;

c)

vkládá se nový odstavec 4:

„4)

následující příslušný výcvik:

i)

doplňkový zvláštní výcvik před provedením LIFUS;

ii)

doplňkový zvláštní výcvik před provedením výcviku přistání. Tento výcvik na FSTD musí zahrnovat výcvik nouzových postupů souvisejících s daným letadlem.“;

(35)

článek FCL.935.TRI se nahrazuje tímto:

FCL.935.TRI Hodnocení odborné způsobilosti

a)

Hodnocení odborné způsobilosti pro TRI(MPA) a TRI(PL) musí být provedeno na FFS. Jestliže není k dispozici žádný FFS, použije se letadlo.

b)

Hodnocení odborné způsobilosti pro instruktora TRI pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností a vrtulníky musí být provedeno jedním z těchto způsobů:

1)

na FFS, který je k dispozici;

2)

pokud není k dispozici žádný FFS, v kombinaci FSTD a letadla;

3)

pokud není k dispozici žádné FSTD, v letadle.“;

(36)

článek FCL.940.TRI se nahrazuje tímto:

FCL.940.TRI Prodloužení platnosti a obnova

a)

Prodloužení platnosti

1)

Letouny

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení TRI(A) musí žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

i)

provést jednu z následujících částí kompletního kurzu pro získání typové kvalifikace nebo opakovacího výcvikového kurzu: lekci na simulátoru v délce alespoň tří hodin nebo jednu letovou úlohu v délce alespoň jedné hodiny zahrnující alespoň dva vzlety a přistání;

ii)

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI(A) ve schválené organizaci pro výcvik;

iii)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935. Žadatelé, kteří splňují čl. FCL.910.TRI písm. b) odst. 3), se považují za vyhovující tomuto požadavku.

2)

Vrtulníky a letadla s pohonem vztlaku

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení TRI(H) nebo TRI(PL) musí žadatelé v době platnosti osvědčení TRI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

i)

absolvovat alespoň 50 hodin letového výcviku v každém typu letadla, k němuž mají práva k poskytování výcviku, nebo na FSTD představujícím tyto typy, z nichž alespoň patnáct hodin musí být absolvováno během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení TRI. V případě osvědčení TRI(PL) musí být tyto hodiny absolvovány ve funkci instruktora (TRI) či examinátora typové kvalifikace (TRE) nebo instruktora (SFI) či examinátora syntetického létání (SFE). V případě osvědčení TRI(H) se pro tento účel zohlední čas nalétaný ve funkci instruktora FI, instruktora nástrojové kvalifikace (IRI), instruktora syntetického výcviku (STI) nebo jakéhokoli druhu examinátora;

ii)

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI(H), případně TRI(PL), ve schválené organizaci pro výcvik;

iii)

během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935, čl. FCL.910.TRI písm. b) odst. 3), případně čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 3).

3)

Držitelé osvědčení TRI musí za účelem alespoň každého druhého prodloužení jeho platnosti projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

4)

Pokud je instruktor TRI držitelem osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů letadla prodlužuje platnost osvědčení TRI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

5)

Zvláštní požadavky na prodloužení platnosti osvědčení TRI(H)

Instruktoři TRI(H), kteří jsou držiteli osvědčení FI(H) v příslušném typu, se považují za vyhovující požadavkům uvedeným v písmenu a). V tomto případě je osvědčení TRI(H) platné do skončení platnosti osvědčení FI(H).

b)

Obnova

Za účelem obnovy platnosti osvědčení TRI, musí žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 a absolvovat:

1)

u letounů:

i)

alespoň 30 traťových úseků včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše patnáct úseků absolvováno na FFS;

ii)

udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI ve schválené organizaci pro výcvik, který musí obsahovat příslušné prvky výcvikového kurzu instruktora TRI.

2)

u vrtulníků a letadel s pohonem vztlaku:

i)

dobu letu odpovídající alespoň deseti hodinám včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše pět hodin absolvováno na FFS nebo FTD 2/3;

ii)

udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI ve schválené organizaci pro výcvik, který musí obsahovat příslušné prvky výcvikového kurzu instruktora TRI.

3)

Pokud jsou žadatelé držiteli osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů letadla obnovuje osvědčení TRI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.“;

(37)

v článku FCL.905.CRI se za písmeno b) vkládá následující písmeno ba):

„ba)

Instruktoři CRI mají práva k poskytování výcviku pro získání třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, při vícepilotních letech, pokud instruktoři CRI splňují kterékoli z těchto podmínek:

1)

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

2)

nalétali alespoň 500 hodin v letounech při vícepilotních letech a absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI.“;

(38)

v čl. FCL.930.CRI písm. a) se odst. 3) nahrazuje tímto:

„3)

pět hodin letového výcviku ve vícemotorových letounech či na FSTD představujícím danou třídu nebo typ letounu, a to včetně alespoň tří hodin v letounu, nebo alespoň tři hodiny letového výcviku v jednomotorových letounech poskytnuté instruktorem FI(A) kvalifikovaným v souladu s čl. FCL.905.FI písm. j).“;

(39)

článek FCL.940.CRI se nahrazuje tímto:

FCL.940.CRI Prodloužení platnosti a obnova

a)

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení CRI musí žadatelé v době platnosti osvědčení CRI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

1)

nalétat alespoň deset hodin letového výcviku jako instruktor CRI. Pokud jsou žadatelé držiteli práv instruktora CRI pro jednomotorové i vícemotorové letouny, musí být těchto deset hodin letového výcviku rovnoměrně rozděleno mezi jednomotorové a vícemotorové letouny;

2)

absolvovat udržovací výcvik jako instruktor CRI ve schválené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu;

3)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 pro vícemotorové, případně jednomotorové letouny.

b)

Za účelem alespoň každého druhého prodloužení platnosti osvědčení CRI musí jeho držitelé splnit požadavek písm. a) odst. 3).

c)

Obnova

V případě skončení platnosti osvědčení CRI bude tato platnost obnovena, pokud žadatelé během dvanácti měsíců před podáním žádosti o obnovu:

1)

absolvují udržovací výcvik jako instruktoři CRI ve schválené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu;

2)

absolvují hodnocení odborné způsobilosti požadované článkem FCL.935.“;

(40)

v čl. FCL.915.IRI písm. b) se odstavec 2) nahrazuje tímto:

„2)

v případě žadatelů o osvědčení IRI(H) pro vícemotorové vrtulníky splňovat požadavky čl. FCL.905.FI písm. h) odst. 3) bodu ii);“

(41)

v čl. FCL.930.IRI písm. a) odst. 3) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

v případě instruktora IRI(H) alespoň deset hodin letového výcviku ve vrtulníku, na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II/III. V případě žadatelů, kteří jsou držiteli osvědčení FI(H), může být počet těchto hodin snížen na alespoň pět;“

(42)

článek FCL.905.SFI se nahrazuje tímto:

FCL.905.SFI Práva a podmínky

a)

Instruktoři SFI mají práva k poskytování letového výcviku v rámci příslušné kategorie letadla pro:

1)

prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace za předpokladu, že jsou nebo byli držiteli přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla;

2)

vydávání přístrojové kvalifikace za předpokladu, že jsou nebo byli držiteli přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla a absolvovali výcvikový kurz instruktora IRI.

b)

Instruktoři SFI pro jednopilotní letouny mají práva k poskytování výcviku syntetického létání pro:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatelé usilují o práva pro činnost v jednopilotním provozu.

Práva instruktorů SFI pro jednopilotní letouny mohou být rozšířena na letový výcvik pro typové kvalifikace pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností ve vícepilotním provozu, pokud tito instruktoři splňují kteroukoli z těchto podmínek:

i)

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

ii)

nalétali alespoň 500 hodin v letounech při vícepilotních letech a absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI;

2)

výcvikové kurzy pro získání průkazu MCC a MPL v základní fázi, pokud jsou práva instruktorů SFI(SPA) rozšířena na vícepilotní provoz v souladu s odstavcem 1).

c)

Instruktoři SFI pro vícepilotní letouny mají práva k poskytování letového výcviku v rámci příslušné kategorie letadla pro:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vícepilotní letouny, a pokud žadatelé usilují o práva pro činnost ve vícepilotním provozu, pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností;

2)

výcvikový kurz MCC;

3)

kurz pro získání průkazu MPL v základní, středně pokročilé a pokročilé fázi, přičemž pro základní fázi je podmínkou, že žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A).

d)

Instruktoři SFI pro vrtulníky mají práva k poskytování výcviku syntetického létání pro:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vrtulníky;

2)

výcvik MCC, pokud mají instruktoři SFI práva k poskytování výcviku pro vícepilotní vrtulníky.“;

(43)

článek FCL.910.SFI se nahrazuje tímto:

FCL.910.SFI Omezená práva

Práva instruktorů SFI jsou omezena na FTD 2/3 nebo FFS typu letadla, ve kterém byl prováděn výcvikový kurz instruktora SFI.

Práva mohou být rozšířena na jiná FSTD představující další typy stejné kategorie letadla, pokud držitelé osvědčení:

a)

absolvovali simulátorovou náplň příslušného kurzu pro získání typové kvalifikace;

b)

absolvovali příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI;

c)

provedli v rámci kompletního kurzu pro získání typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku souvisejícího s povinnostmi instruktora SFI v odpovídajícím typu letadla, a to pod dozorem a ke spokojenosti examinátora TRE nebo SFE, který je k tomuto účelu kvalifikován.

Pokud instruktor SFI absolvuje příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI pro daný typ, jeho práva se rozšíří na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.“;

(44)

v čl. FCL.930.SFI písm. a) se odstavec 2) nahrazuje tímto:

„2)

příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného výcvikového kurzu instruktora TRI.“;

(45)

článek FCL.940.SFI se nahrazuje tímto:

FCL.940.SFI Prodloužení platnosti a obnova

a)

Prodloužení platnosti

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení SFI musí žadatelé před skončením platnosti osvědčení SFI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

1)

absolvovat alespoň 50 hodin jako instruktoři nebo examinátoři na FSTD, z toho alespoň patnáct hodin během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení SFI;

2)

absolvovat udržovací výcvik instruktora SFI ve schválené organizaci pro výcvik;

3)

projít příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

b)

Kromě toho musí žadatelé absolvovat na FFS přezkoušení odborné způsobilosti k vydávání typové kvalifikace pro konkrétní typy letadla, na které se vztahují jeho práva.

c)

Za účelem alespoň každého druhého prodloužení platnosti osvědčení SFI musí jeho držitelé splňovat požadavek písm. a) odst. 3).

d)

Pokud je instruktor SFI držitelem osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů prodlužuje platnost osvědčení SFI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

e)

Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit osvědčení SFI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti o obnovu splnit všechny tyto podmínky:

1)

absolvovat udržovací výcvik instruktora SFI ve schválené organizaci pro výcvik;

2)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935;

3)

absolvovat na FSTD zkoušku dovednosti pro vydávání typových kvalifikací pro konkrétní typy, pro něž mají být jejich práva obnovena.“;

(46)

článek FCL.910.STI se nahrazuje tímto:

FCL.910.STI Omezená práva

Práva instruktorů STI jsou omezena na FSTD, na kterém byl prováděn výcvikový kurz instruktora STI.

Práva mohou být rozšířena na jiná FSTD představující další typy letadel, pokud držitelé osvědčení během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti:

a)

absolvovali náplň týkající se FSTD kurzu instruktora CRI nebo TRI ve třídě nebo typu letadla, pro které usilují o získání práv instruktora;

b)

absolvovali na FSTD, na kterém se má výcvik provádět, příslušný oddíl přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktorů STI(A), kteří provádějí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

c)

provedli v rámci kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku pod dozorem instruktora FI, CRI(A), IRI nebo TRI, kterého pro tento účel jmenuje schválená organizace pro výcvik, přičemž alespoň jedna hodina letového výcviku musí být vykonána pod dozorem examinátora FIE v příslušné kategorii letadel.“;

(47)

článek FCL.915.STI se nahrazuje tímto:

FCL.915.STI Předpoklady

a)

Žadatelé o vydání osvědčení STI musí:

1)

být v současnosti nebo během tří let před podáním žádosti držitelem průkazu způsobilosti pilota a práv k poskytování výcviku, jež odpovídají kurzům, v nichž má být výcvik poskytován;

2)

absolvovat na FSTD příslušné přezkoušení odborné způsobilosti pro třídní nebo typovou kvalifikaci během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti.

Žadatelé o vydání osvědčení STI(A), kteří hodlají provádět výcvik výhradně na BITD, absolvují pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

b)

Kromě požadavků stanovených v písmenu a) žadatelé o vydání osvědčení STI(H) musí absolvovat dobu letu odpovídající alespoň jedné hodině ve funkci pozorovatele v pilotní kabině příslušného typu vrtulníku během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti.“;

(48)

článek FCL.940.STI se nahrazuje tímto:

FCL.940.STI Prodloužení platnosti a obnova osvědčení STI

a)

Prodloužení platnosti

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost osvědčení STI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení STI splnit všechny tyto podmínky:

1)

provést alespoň tři hodiny letového výcviku na FSTD v rámci kompletního kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace;

2)

absolvovat na FSTD, na kterém se výcvik provádí, příslušné oddíly přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktorů STI(A), kteří provádějí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A).

b)

Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit osvědčení STI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o obnovu:

1)

absolvovat udržovací výcvik jako instruktor STI ve schválené organizaci pro výcvik;

2)

absolvovat na FSTD, na kterém se má výcvik provádět, příslušné oddíly přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktora STI(A), který provádí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

3)

provést v příslušné kategorii letadel v rámci kompletního kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku pod dozorem instruktora FI, CRI, IRI nebo TRI, kterého pro tento účel jmenuje schválená organizace pro výcvik, přičemž alespoň jedna hodina letového výcviku musí být vykonána pod dozorem examinátora letových instruktorů (FIE).“;

(49)

článek FCL.1000 se nahrazuje tímto:

FCL.1000 Osvědčení examinátora

a)

Obecné

Držitelé osvědčení examinátora musí:

1)

není-li v této příloze stanoveno jinak, být držiteli průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení rovnocenného průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, pro které jsou oprávněni provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, a mít právo k poskytování výcviku pro jejich získání;

2)

být kvalifikovaní k výkonu funkce velitele letadla během zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti prováděných v letadle.

b)

Zvláštní podmínky:

1)

Příslušný úřad může vydat zvláštní osvědčení udílející práva k provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti, pokud není možné dosáhnout souladu s požadavky stanovenými v této hlavě v důsledku zavedení:

i)

nového letadla do členského státu nebo letového parku provozovatele nebo

ii)

nových výcvikových kurzů v této příloze.

Toto osvědčení je omezeno na zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti potřebná k zavedení nového typu letadla nebo nového výcvikového kurzu a jeho platnost nesmí v žádném případě přesáhnout dobu jednoho roku.

2)

Držitelé osvědčení vydaných v souladu s písm. b) odst. 1), kteří chtějí požádat o vydání osvědčení examinátora, musí splňovat předpoklady a požadavky pro prodloužení platnosti stanovené pro danou kategorii osvědčení examinátora.

3)

V případě, že kvalifikovaný examinátor není k dispozici, mohou příslušné úřady v jednotlivých případech inspektorům či examinátorům, kteří příslušné požadavky na instruktory a na třídní či typovou kvalifikaci stanovené v písmenu a) nesplňují, povolit provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti.

c)

Zkouška provedená mimo území členských států:

1)

Odchylně od písmene a) v případě zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti poskytovaných mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení examinátora žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota, jenž je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, pokud tito žadatelé:

i)

jsou držiteli průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení alespoň rovnocenného průkazu způsobilosti, kvalifikaci nebo osvědčení, pro které jsou oprávněni provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, avšak přinejmenším průkazu CPL;

ii)

jsou kvalifikovaní k výkonu funkce velitele letadla během zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti prováděných v letadle;

iii)

splňují požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení examinátora a

iii)

prokážou příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, aby mohl vykonávat examinátorská práva v souladu s touto přílohou.

2)

Osvědčení uvedené v odstavci 1 je omezeno na provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti:

i)

mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, a

ii)

piloty, kteří mají dostatečnou znalost jazyka zkoušky/přezkoušení.“;

(50)

článek FCL.1005 se nahrazuje tímto:

FCL.1005 Omezení práv v případě právně zaručených zájmů

Examinátoři nesmí provádět:

a)

zkoušky dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterým poskytli více než 25 % požadovaného letového výcviku pro získání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterých se daná zkouška dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti týká, a

b)

zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, pokud se domnívají, že by mohla být narušena jejich objektivita.“;

(51)

článek FCL.1025 se nahrazuje tímto:

FCL.1025 Platnost, prodloužení platnosti a obnova osvědčení examinátora

a)

Platnost

Osvědčení examinátora je platné po dobu tří let.

b)

Prodloužení platnosti

Chtějí-li držitelé prodloužit platnost osvědčení examinátora, musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

před skončením platnosti osvědčení absolvují alespoň šest zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti;

2)

během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících datu skončení platnosti osvědčení absolvují udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán příslušným úřadem nebo který je pořádán schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem. Examinátor, který je držitelem osvědčení vztahujícího se na kluzáky a balony, během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení absolvuje udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán ohlášenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem;

3)

jedna ze zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti vykonaných v souladu s odstavcem 1 musí být provedena během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení examinátora a musí být:

i)

posouzena inspektorem příslušného úřadu nebo služebně starším examinátorem, kterého k tomu zvláště pověří příslušný úřad odpovědný za osvědčení examinátora, nebo

ii)

v souladu s požadavky uvedenými v článku FCL.1020.

Jsou-li žadatelé o prodloužení platnosti držiteli práv pro více než jednu kategorii examinátora, může být prodloužena platnost všech práv examinátora, jestliže splňují požadavky uvedené v písm. b) odst. 1) a 2) a článku FCL.1020 pro jednu z kategorií osvědčení examinátora, jichž jsou držiteli, se souhlasem příslušného úřadu.

c)

Obnova

Jestliže platnost osvědčení skončí, musí před obnovením výkonu práv žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti o obnovu vyhovět požadavkům písm. b) odst. 2) a článku FCL.1020.

d)

Platnost osvědčení examinátora může být prodloužena nebo obnovena pouze tehdy, prokážou-li žadatelé trvalý soulad s požadavky uvedenými v článcích FCL.1010 a FCL.1030.“;

(52)

článek FCL.1005.TRE se mění takto:

a)

v písmenu a) se odstavec 5) nahrazuje tímto:

„5)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení TRI nebo SFI pro příslušnou kategorii letadla, jestliže má examinátor alespoň tři roky praxe jako examinátor TRE a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).“;

b)

v písmenu b) se odstavec 4) nahrazuje tímto:

„4)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení TRI(H) nebo SFI(H), jestliže examinátor završil alespoň tři roky praxe jako examinátor TRE a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).“;

(53)

v článku FCL.1005.CRE se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

přezkoušení odborné způsobilosti pro:

1)

prodloužení platnosti a obnovu třídní a typové kvalifikace;

2)

prodloužení platnosti přístrojových kvalifikací, pokud absolvoval alespoň 1 500 hodin jako pilot letounu a dobu letu podle IFR odpovídající alespoň 450 hodinám;

3)

obnovu přístrojových kvalifikací, pokud splňuje požadavky stanovené v čl. FCL.1010.IRE písm. a), a

4)

prodloužení platnosti a obnovu traťových přístrojových kvalifikací, jestliže absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve funkci pilota letounu a splňuje požadavky uvedené v čl. FCL.1010.IRE písm. a) odst. 2).“;

(54)

v článku FCL.1010.CRE se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

být držitelem osvědčení CRI nebo FI s právy na poskytování výcviku pro příslušnou třídu nebo typ;“;

(55)

článek FCL.1010.IRE se nahrazuje tímto:

FCL.1010.IRE Předpoklady

a)

IRE(A)

Žadatelé o osvědčení IRE pro letouny musí být držiteli osvědčení IRI(A) nebo FI(A) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(A) a musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající 2 000 hodinám ve funkci pilota letounů a

2)

dobu letu podle IFR odpovídající 450 hodinám, z níž 250 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.

b)

IRE(H)

Žadatelé o osvědčení IRE pro vrtulníky musí být držiteli osvědčení IRI(H) nebo FI(H) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(H) a musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající 2 000 hodinám ve funkci pilota vrtulníků a

2)

dobu letu podle přístrojů odpovídající 300 hodinám ve vrtulnících, z níž 200 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.

c)

IRE(As)

Žadatelé o osvědčení IRE pro vzducholodě musí být držiteli osvědčení IRI(As) nebo FI(As) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(As) a musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající 500 hodinám ve funkci pilota na vzducholodích a

2)

dobu letu podle přístrojů odpovídající 100 hodinám na vzducholodích, z níž 50 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.“;

(56)

článek FCL.1005.SFE se nahrazuje tímto:

FCL.1005.SFE Práva a podmínky

a)

Osvědčení SFE pro letouny (SFE(A) a SFE pro letadla s pohonem vztlaku (SFE(PL))

Examinátoři SFE pro letouny nebo letadla s pohonem vztlaku mají práva provádět na FFS nebo v případě hodnocení uvedených v odstavci 5) na použitelném FSTD:

1)

zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu typových kvalifikací pro letouny, případně letadla s pohonem vztlaku;

2)

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu přístrojových kvalifikací, pokud se kombinují s prodloužením platnosti nebo obnovou typové kvalifikace, za předpokladu, že během posledního roku prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro daný typ letadla, a to včetně přístrojové kvalifikace;

3)

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu ATPL(A);

4)

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu MPL, pokud splní požadavky stanovené v článku FCL.925, a

5)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení SFI pro příslušnou kategorii letadla, jestliže má examinátor alespoň tři roky praxe jako examinátor SFE(A) a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).

b)

Instruktor SFE pro vrtulníky (SFE(H))

Examinátoři SFE(H) mají práva provádět na FFS nebo v případě hodnocení uvedených v odstavci 4) na použitelném FSTD:

1)

zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací;

2)

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojových kvalifikací, pokud se tato přezkoušení kombinují s prodloužením platnosti nebo obnovou typové kvalifikace, za předpokladu, že během posledního roku předcházejícího přezkoušení odborné způsobilosti examinátoři SFE prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro daný typ letadla, a to včetně přístrojové kvalifikace;

3)

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu ATPL(H) a

4)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení SFI(H), jestliže examinátor završil alespoň tři roky praxe jako examinátor SFE(H) a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).“;

(57)

článek FCL.1010.SFE se nahrazuje tímto:

FCL.1010.SFE Předpoklady

a)

SFE(A)

Žadatelé o osvědčení SFE(A) musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

v případě vícepilotních letounů:

i)

jsou nebo byli držiteli průkazu ATPL(A) a typové kvalifikace pro příslušný typ letounu;

ii)

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušný typ letounu a

iii)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve funkci pilota vícepilotních letounů;

2)

v případě jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností:

i)

jsou nebo byli držiteli průkazu CPL(A) nebo ATPL(A) a typové kvalifikace pro příslušný typ letounu;

ii)

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušnou třídu nebo typ letounu;

iii)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 500 hodinám ve funkci pilota jednopilotních letounů;

3)

pro první vydání osvědčení SFE absolvovali alespoň 50 hodin výcviku syntetického létání jako instruktor TRI(A) či SFI(A) na příslušném typu.

b)

SFE(H)

Žadatelé o osvědčení SFE(H) musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

jsou nebo byli držiteli průkazu ATPL(H) a typové kvalifikace pro příslušný typ vrtulníku;

2)

jsou držiteli osvědčení SFI(H) pro příslušný typ vrtulníku;

3)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 000 hodinám ve funkci pilota vícepilotních vrtulníků;

4)

pro první vydání osvědčení SFE absolvovali alespoň 50 hodin výcviku syntetického létání jako instruktor TRI(H) či SFI(H) v příslušném typu.“;

(58)

v dodatku 1 se body 1.1 a 1.2 nahrazují tímto:

„1.1.

Pro účely vydání průkazu LAPL se držiteli průkazu LAPL pro jinou kategorii letadla plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v článku FCL.120. Předmět „navigace“ však bude započten pouze v případě držitele průkazu LAPL(A), který požádá o vydání průkazu LAPL(H), nebo držitel průkazu LAPL(H), který požádá o vydání průkazu LAPL(A).

1.2.

Pro účely vydání průkazu LAPL(A), LAPL(H) nebo PPL se držitelům průkazu PPL, CPL nebo ATPL pro jinou kategorii letadla plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.215 písm. a) odst. 1).“;

(59)

do dodatku 1 se vkládá nový bod 1.2a, který zní:

„1.2a

Pro účely vydání průkazu LAPL(B), LAPL(S), BPL nebo SPL se držitelům průkazu pro jinou kategorii letadla plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.215 písm. b) odst. 1).“;

(60)

v dodatku 3 části A bodě 9 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

70 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka. Z doby letu podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka se do doby letu ve funkci velitele letadla započte nejvýše dvacet hodin.“;

(61)

v dodatku 3 části C bodě 8 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

70 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka. Z doby letu podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka se do doby letu ve funkci velitele letadla započte nejvýše dvacet hodin;“;

(62)

v dodatku 3 části D bodě 8 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

70 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka.“;

(63)

v dodatku 3 části E bodě 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

absolvovat dobu letu odpovídající 150 hodinám.

Kromě požadavku na 50 hodin ve funkci velitele letadla v letounech se mohou hodiny strávené ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadel započíst jako doba letu odpovídající 150 hodinám v letounech v kterémkoli z těchto případů:

1)

20 hodin ve vrtulnících, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(H);

2)

50 hodin ve vrtulnících, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(H);

3)

10 hodin v TMG nebo kluzácích;

4)

20 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(As);

5)

50 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(As).“;

(64)

v dodatku 3 části K bodě 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

absolvovat dobu letu odpovídající 155 hodinám, zahrnující alespoň 50 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících, z nichž deset hodin musí připadnout na navigační let.

Kromě požadavku na 50 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících se mohou hodiny strávené ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadel započíst do doby letu odpovídající 155 hodinám ve vrtulnících v kterémkoli z těchto případů:

1)

20 hodin v letounech, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(A);

2)

50 hodin v letounech, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(A);

3)

10 hodin v TMG nebo kluzácích;

4)

20 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(As);

5)

50 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(As);“;

(65)

v dodatku 7 se tabulka OBSAH ZKOUŠKY týkající se kategorie letounů nahrazuje touto tabulkou:

Letouny

ODDÍL 1 – PŘEDLETOVÉ POSTUPY A ODLET

Na všechny oddíly se vztahuje použití seznamu kontrol povinných úkonů, pilotní dovednost, postupy ochrany proti námraze/odmrazování atd.

a

Použití letové příručky (nebo rovnocenného dokumentu), zvláště výpočet výkonnosti letadla, hmotnost a vyvážení

b

Použití dokumentace letových provozních služeb, meteorologické dokumentace

c

Příprava letového plánu ATC, letového plánu IFR/letového deníku

d

Identifikace požadovaných navigačních zařízení při postupech pro odlet, přílet a přiblížení

e

Předletová prohlídka

f

Meteorologická minima

g

Pojíždění

h

Odlet podle PBN (je-li použitelné):

– zkontrolovat, zda byly do navigačního systému uloženy správné postupy, a – provést křížovou kontrolu mezi navigačním systémem a schématem odletových tratí.

i

Příprava před vzletem, vzlet

j (°)

Přechod na let podle přístrojů

k (°)

Postupy pro odlet podle přístrojů, včetně odletů podle PBN, a nastavení výškoměru

l (°)

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 2 – OBECNÉ OVLÁDÁNÍ LETADLA (°)

a

Řízení letounu výhradně podle přístrojů zahrnující: vodorovný let při různých rychlostech, vyvážení

b

Stoupavé a klesavé zatáčky se standardní úhlovou rychlostí

c

Vybírání z nezvyklých letových poloh, včetně zatáček se stálým náklonem 45° a ostrých klesavých zatáček

d (*1)

Vybrání z blížícího se přetažení při vodorovném letu, ve stoupavých/klesavých zatáčkách a v přistávací konfiguraci

e

Simulované snížení počtu přístrojů na přístrojové desce: stabilizované stoupání nebo klesání, ploché zatáčky se standardní úhlovou rychlostí do určitých kurzů, vybírání z nezvyklých poloh

ODDÍL 3 – TRAŤOVÉ POSTUPY IFR (°)

a

Sledování tratě, včetně nalétnutí, např. NDB, VOR, nebo tratě mezi traťovými body

b

Použití navigačního systému nebo radiových prostředků

c

Vodorovný let, udržování kurzu, nadmořské výšky a letové rychlosti, nastavení výkonu, technika vyvážení

d

Nastavení výškoměru

e

Měření času a oprava ETA (vyčkávání po trati – je-li požadováno)

f

Sledování postupu letu, letového deníku, využití paliva, řízení systémů

g

Postupy ochrany proti námraze, v případě potřeby simulované

h

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 3a – POSTUPY PRO PŘÍLET

a

Nastavení a kontrola navigačních prostředků a případně identifikace zařízení

b

Postupy pro přílet, kontroly výškoměru

c

Případná omezení nadmořské výšky a rychlosti

d

Případný přílet podle PBN:

– zkontrolovat, zda byly do navigačního systému uloženy správné postupy, a – provést křížovou kontrolu mezi navigačním systémem a schématem příletových tratí.

ODDÍL 4 (°) – 3D Provoz (+)

a

Nastavení a kontrola navigačních prostředků

Kontrola úhlu vertikální dráhy

V případě RNP APCH:

– zkontrolovat, zda byly do navigačního systému uloženy správné postupy, a – provést křížovou kontrolu mezi navigačním systémem a schématem přiblížení.

b

Příprava na přiblížení a přistání, zahrnující úkony před klesáním/přiblížením/přistáním, včetně identifikace zařízení

c (+)

Vyčkávací postup

d

Dodržení vyhlášeného postupu přiblížení

e

Časový rozpočet přiblížení

f

Udržování nadmořské výšky, rychlosti, kurzu (ustálené přiblížení)

g (+)

Průlet

h (+)

Postup nezdařeného přiblížení/přistání

i

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 5 (°) – 2D PROVOZ (++)

a

Nastavení a kontrola navigačních prostředků

V případě RNP APCH:

– zkontrolovat, zda byly do navigačního systému uloženy správné postupy, a – provést křížovou kontrolu mezi navigačním systémem a schématem přiblížení.

b

Příprava na přiblížení a přistání, zahrnující úkony před klesáním/přiblížením/přistáním, včetně identifikace zařízení

c (+)

Vyčkávací postup

d

Dodržení vyhlášeného postupu přiblížení

e

Časový rozpočet přiblížení

f

Udržování nadmořské výšky/vzdálenosti od MAPT, rychlosti, kurzu (ustálené přiblížení), Fix postupného klesání (SDF), je-li použitelné

g (+)

Průlet

h (+)

Postup nezdařeného přiblížení/přistání

i

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 6 – LET S JEDNÍM NEPRACUJÍCÍM MOTOREM (pouze vícemotorové letouny)  (°)

a

Simulovaná porucha motoru po vzletu nebo při průletu

b

Přiblížení, průlet a procedurální nezdařené přiblížení s jedním nepracujícím motorem

c

Přiblížení a přistání s jedním nepracujícím motorem

d

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

(66)

dodatek 8 se nahrazuje tímto:

„DODATEK 8

Vzájemné započtení přístrojové kvalifikace v rámci přezkoušení odborné způsobilosti pro získání typové nebo třídní kvalifikace

A.   Letouny

Zápočty se udělují, pouze pokud držitelé prodlužují platnost práv udělených přístrojovou kvalifikací pro jednopilotní jednomotorové, případně jednopilotní vícemotorové letouny, nebo tato práva obnovují.

Je-li provedena zkouška dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti zahrnující přístrojovou kvalifikaci a držitelé mají platnou:

Zápočet přístrojové kvalifikace je platný při přezkoušení odborné způsobilosti pro získání:

typovou kvalifikaci MPA;

typovou kvalifikaci pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností

třídní kvalifikace SE (*2) a

typové kvalifikace SE (*2) a

třídní nebo typové kvalifikace SP ME, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností, pouze zápočty za oddíl 3B přezkoušení odborné způsobilosti v dodatku 9 bodu B.5

třídní nebo typovou kvalifikaci SP ME pro letouny, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností, pro jednopilotní provoz

třídní kvalifikace SE a

typové kvalifikace SE a

třídní nebo typové kvalifikace SP ME, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností

třídní nebo typovou kvalifikaci SP ME pro letouny, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností, omezenou na vícepilotní provoz

třídní kvalifikace SE (*2) a

typové kvalifikace SE (*2) a

třídní nebo typové kvalifikace SP ME, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností*.

třídní nebo typovou kvalifikaci SP SE pro letouny

třídní kvalifikace SE a

typové kvalifikace SE

B.   Vrtulníky

Zápočty se udělují, pouze pokud držitelé prodlužují platnost práv udělených přístrojovou kvalifikací pro jednomotorové, případně jednopilotní vícemotorové letouny.

Je-li provedena zkouška dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti zahrnující přístrojovou kvalifikaci

a držitelé mají platnou:

Zápočet přístrojové kvalifikace je platný při

přezkoušení odborné způsobilosti pro získání:

typovou kvalifikaci pro vícepilotní vrtulníky (MPH)

typové kvalifikace SE (*3) a

typové kvalifikace SP ME (*3).

typovou kvalifikaci SP ME pro jednopilotní provoz

typové kvalifikace SE (*3) a

typové kvalifikace SP ME (*3).

typovou kvalifikaci SP ME omezenou na vícepilotní provoz

typové kvalifikace SE (*3) a

typové kvalifikace SP ME (*3).

typovou kvalifikaci SP SE pro jednopilotní provoz

typové kvalifikace SP SE pro jednopilotní provoz

(67)

v dodatku 9 se oddíl B mění takto:

a)

v bodě 5 písm. k) se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

 

„1)

2)

3)

4)

5)

Druh provozu

jednopilotní (SP)

vícepilotní (MP)

SP → MP (první)

MP → SP (první)

SP + MP

 

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik, zkoušky a přezkušování (jednomotorové letouny)

Výcvik, zkoušky a přezkušování (vícemotorové letouny)

Jednomotorové letouny

Vícemotorové letouny

První vydání

SP se složitou konstrukcí

Oddíly

1–6

1–7

Oddíly

1–6

1–6

Oddíly 1–7

Oddíly

1–6

MCC

CRM

Lidské faktory

TEM

Oddíl 7

Oddíly

1–6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

1.6, oddíl 6 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

 

 

Prodloužení platnosti

SP se složitou konstrukcí

neuvedeno

neuvedeno

Oddíly

1–6

1–6

neuvedeno

Oddíly

1–6

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

MPO:

oddíly 1–7 (výcvik)

oddíly 1–6 (přezkušování)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

MPO:

oddíly 1–7 (výcvik)

oddíly 1–6 (přezkušování)

SPO:

1.6, oddíl 6 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

Obnova

SP se složitou konstrukcí

FCL.740

Oddíly

1–6

1–6

FCL.740

Oddíly

1–6

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Výcvik: FCL.740

Přezkušování: jako při prodloužení platnosti

Výcvik: FCL.740

Přezkušování: jako při prodloužení platnosti“

b)

v tabulce za bodem 5 písm. l) se řádek pro úlohu 7.2.2 nahrazuje tímto řádkem:

„7.2.2

Tyto úlohy obnovování kontroly nad řízením:

vybrání ze stoupavého letu v různých úhlech příčného náklonu a

vybrání při klesavém letu v různých úhlech příčného náklonu

P

X

(pro tuto úlohu se nepoužije letoun)“

 

 

 

Příloha VI (část ARA) nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

(68)

v čl. ARA.GEN.220 písm. a) se nahrazují odstavce 11 a 12 a vkládá se nový odstavec 13, které znějí:

„11)

informací týkajících se bezpečnosti a návazných opatření;

12)

uplatňování opatření pro zvýšení pružnosti v souladu s článkem 71 nařízení (EU) 2018/1139 a

13)

procesu hodnocení a schvalování letadel uvedený v čl. ORA.ATO.135 písm. a) a čl. DTO.GEN.240 písm. a).“;

(69)

vkládá se nový článek ARA.GEN.360, který zní:

„ARA.GEN.360 Změna příslušného úřadu

a)

Po obdržení žádosti držitele průkazu o změnu příslušného úřadu podle přílohy I (část FCL) čl. FCL.015 písm. d) musí přijímající příslušný úřad bez zbytečného odkladu požádat příslušný úřad držitele průkazu, aby neprodleně převedl vše následující:

1)

ověření průkazu způsobilosti;

2)

kopie lékařských záznamů držitele průkazu, které tento příslušný úřad vede v souladu s články ARA.GEN.220 a ARA.MED.150. Lékařské záznamy jsou převedeny v souladu s přílohou IV (část MED) čl. MED.A.015 a zahrnují přehled relevantní anamnézy žadatele ověřené a podepsané posudkovým lékařem.

b)

Převádějící příslušný úřad si ponechává původní záznamy týkající se průkazu způsobilosti a zdravotního stavu držitele průkazu v souladu s články ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 a ARA.MED.150.

c)

Příslušný úřad vydá bez zbytečného prodlení nový průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti, pokud obdržel veškeré dokumenty uvedené v písmenu a) a zpracoval je. Po opětovném vydání průkazu způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti přijímající příslušný úřad okamžitě požádá držitele průkazu, aby průkaz způsobilosti vydaný předávajícím příslušným úřadem a související osvědčení zdravotní způsobilosti odevzdal.

d)

Jakmile přijímající příslušný úřad opětovně vydá průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti držiteli průkazu a držitel průkazu odevzdá průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti v souladu s písmenem c), přijímající příslušný úřad ihned uvědomí předávající příslušný úřad. Dokud předávající příslušný úřad neobdrží toto oznámení, je i nadále odpovědný za průkaz způsobilosti a osvědčení lékařské způsobilosti původně vydané tomuto držiteli průkazu.“.

Příloha VII (část ORA) nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

(70)

v článku ORA.ATO.135 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Schválená organizace pro výcvik využívá adekvátní park cvičných letadel či FSTD, jež jsou vhodně vybavená pro potřeby poskytovaných výcvikových kurzů. Tento park letadel se skládá z letadel, která vyhovují požadavkům stanoveným v nařízení (EU) 2018/1139. Letadla, která spadají pod písmena a), b), c) nebo d) přílohy I nařízení (EU) 2018/1139, mohou být využívána v rámci výcviku, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

1)

příslušný úřad během procesu hodnocení potvrdil úroveň bezpečnosti srovnatelnou s úrovní stanovenou všemi základními požadavky uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2018/1139;

2)

příslušný úřad schválil využívání těchto letadel v rámci výcviku ve schválené organizaci pro výcvik.“.

Příloha VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011 (část DTO) se mění takto:

(71)

v článku DTO.GEN.240 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Ohlášená organizace pro výcvik využívá adekvátní park cvičných letadel či zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), jež jsou vhodně vybavená pro potřeby poskytovaného výcvikového kurzu. Tento park letadel se skládá z letadel, která vyhovují požadavkům stanoveným v nařízení (EU) 2018/1139. Letadla, která spadají pod písmena a), b), c) nebo d) přílohy I nařízení (EU) 2018/1139, mohou být využívána v rámci výcviku, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

1)

příslušný úřad během procesu hodnocení potvrdil úroveň bezpečnosti srovnatelnou s úrovní stanovenou všemi základními požadavky uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2018/1139;

2)

příslušný úřad schválil využívání těchto letadel v rámci výcviku v ohlášené organizaci pro výcvik.“.


(°)  Je třeba provést s orientací výhradně podle přístrojů.

(*1)  Lze provést na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II.

(+)  Lze provést buď v oddíle 4, nebo v oddíle 5.

(++)  K získání nebo zachování práv pro PBN musí jedno přiblížení buď v oddíle 4, nebo v oddíle 5 být RNP APCH. Pokud RNP APCH není proveditelné, musí být vykonáno na vhodně vybaveném FSTD.“;

(*2)  Za předpokladu, že žadatelé za předchozích dvanáct měsíců absolvovali alespoň tři odlety a přiblížení podle IFR při výkonu práv pro PBN, včetně alespoň jednoho přiblížení RNP APCH, v letounu třídy SP nebo v typu letounu v jednopilotním provozu, nebo pokud v případě jiných vícemotorových letounů než složitých letounů s vysokou výkonností úspěšně složili oddíl 6 zkoušky dovednosti pro jiné letouny SP než složité letouny s vysokou výkonností řízené s orientací výhradně podle přístrojů v jednopilotním provozu.

(*3)  Za předpokladu, že za předchozích dvanáct měsíců byly provedeny alespoň tři odlety a přiblížení podle IFR při výkonu práv pro PBN, včetně jednoho přiblížení RNP APCH (mohlo by se jednat o přiblížení v bodu v prostoru), ve vrtulníku typu SP v jednopilotním provozu.“;


ROZHODNUTÍ

22.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/53


ROZHODNUTÍ RADY 2019/1748

ze dne 7. října 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy V kapitoly 4 této dohody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda o přidružení“) vstoupila v platnost dne 1. září 2017.

(2)

Podle čl. 64 odst. 1 dohody o přidružení má Ukrajina sblížit své sanitární a fytosanitární právní předpisy a právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat s právními předpisy Unie uvedenými v příloze V kapitoly 4 dohody o přidružení.

(3)

Ukrajina se zavázala předložit komplexní strategii v podobě seznamu právních předpisů Unie v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření a v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (dále jen „seznam“), s nímž zamýšlí sblížit své vnitrostátní právní předpisy. Seznam poslouží coby referenční dokument pro provádění kapitoly 4 (Sanitární a fytosanitární opatření) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) dohody o přidružení a doplní se do přílohy V kapitoly 4 dohody o přidružení. Příloha V kapitoly 4 dohody o přidružení bude odpovídajícím způsobem změněna rozhodnutím Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu (dále jen „Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu“), jak je stanoveno v čl. 74 odst. 2 písm. c) dohody o přidružení.

(4)

Ukrajina předložila Komisi seznam v červnu 2016. Na základě uvedeného seznamu Unie přijala postoj ke změně přílohy V kapitoly 4 dohody o přidružení rozhodnutím Rady (EU) 2017/1391 (2). Krátce poté oznámila Ukrajina, že je třeba učinit další vyjasnění a změny týkající se lhůt pro přijetíí, opravy v souvislosti se zdvojováním aktů a doplnit nové akty. V důsledku toho nebylo přijato rozhodnutí Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu na základě postoje Unie přijatého rozhodnutím 2017/1391.

(5)

Ukrajina předložila Komisi revidované znění seznamu v říjnu 2018. Na základě tohoto revidovaného znění seznamu má proto Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu přijmout rozhodnutí, kterým se mění příloha V kapitoly 4 dohody o přidružení.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu, pokud jde o změnu přílohy V kapitoly 4 dohody o přidružení.

(7)

Postojem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu by tudíž mělo být podpořit změnu přílohy V kapitoly 4 dohody o přidružení, jak je stanovena v příloze návrhu rozhodnutí Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu.

(8)

Vzhledem k tomu, že seznam přijatý rozhodnutím (EU) 2017/1391 byl revidován, je nutné uvedené rozhodnutí Rady zrušit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postojem, který má být jménem Unie zaujat v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu (dále jen „Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu“) zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení“), pokud jde o změnu přílohy V kapitoly 4 dohody o přidružení, je podpořit změnu přílohy V kapitoly 4 dohody o přidružení, jak je uvedena v příloze návrhu rozhodnutí Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu připojeného k tomuto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu mohou odsouhlasit drobné technické změny návrhu rozhodnutí Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí (EU) 2017/1391 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 7. října 2019.

Za Radu

předsedkyně

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1391 ze dne 17. července 2017 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy V této dohody (Úř. věst. L 195, 27.7.2017, s. 13).


NÁVRH

ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ SPRÁVU Č. …

ze dne ..... ,

kterým se mění příloha V kapitoly 4 dohody o přidružení

PODVÝBOR PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ SPRÁVU,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 27. června 2014, a zejména na čl. 74 odst. 2 zmíněné dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda o přidružení“) vstoupila v platnost dne 1. září 2017.

(2)

Podle čl. 64 odst. 1 dohody o přidružení má Ukrajina sblížit své sanitární a fytosanitární právní předpisy a právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat s právními předpisy Unie uvedenými v příloze V kapitoly 4 dohody o přidružení.

(3)

Ukrajina se zavázala předložit komplexní strategii v podobě seznamu právních předpisů Unie v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření a v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (dále jen „seznam“), s nimiž zamýšlí sbližovat své vnitrostátní právní předpisy. Tento seznam poslouží coby referenční dokument pro provádění kapitoly 4 (Sanitární a fytosanitární opatření) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) dohody o přidružení a doplní se do přílohy V kapitoly 4 dohody o přidružení.

(4)

Ukrajina předložila Evropské komisi uvedený seznam v říjnu 2018. Na základě tohoto seznamu proto Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu přijme rozhodnutí, kterým se mění příloha V kapitoly 4 dohody o přidružení.

(5)

Je proto vhodné, aby Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu přijal rozhodnutí, kterým se mění příloha V kapitoly 4 dohody o přidružení nahrazením stávající přílohy V kapitoly 4 dohody o přidružení novou přílohou V kapitoly 4 dohody o přidružení v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha V kapitoly 4 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení“) se nahrazuje přílohou V kapitoly 4 dohody o přidružení v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V... dne...

Za Podvýbor pro sanitární

a fytosanitární správu

Za předsedu nebo předsedkyni


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.


PŘÍLOHA

ZMĚNA PŘÍLOHY V KAPITOLY 4 DOHODY O PŘIDRUŽENÍ

Příloha V kapitoly 4 dohody o přidružení se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V KAPITOLY 4

KOMPLEXNÍ STRATEGIE PRO PROVÁDĚNÍ KAPITOLY 4 (SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ OPATŘENÍ)

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UNIE, SE KTERÝMI MÁ UKRAJINA SBLÍŽIT SVÉ PŘEDPISY

Ukrajina se zavazuje, že sblíží své právní předpisy s níže uvedenými právními předpisy Unie ve lhůtách pro přijetí uvedených níže, v souladu s čl. 64 odst. 4 této dohody.

Právní předpisy Unie

Lhůta pro přijetí (1)

Kapitola I – Obecné právní předpisy (veřejné zdraví)

Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS

2018

Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

2016

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2016

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

2016

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

2018

Nařízení Komise (EU) č. 16/2011 ze dne 10. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu

2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků

2018

Označování potravin a informace o potravinách

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

2018

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří

2018

Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

2018

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/63/EU ze dne 24. ledna 2013, kterým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních podmínek pro zdravotní tvrzení stanovených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

2018

Opatření použitelná u živočišných produktů

Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu

2019

Rozhodnutí Komise 2002/226/ES ze dne 15. března 2002 o zavedení zvláštních hygienických kontrol pro sběr a zpracování některých mlžů vykazujících vyšší celkové množství toxinu ASP (amnesic shellfish poison) než je mez stanovená směrnicí Rady 91/492/EHS

2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu

2018

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola I dodatek II)

2018

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola V dodatek III)

2018

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola VII dodatek III)

2019

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola VIII dodatek III)

2019

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola IX dodatek III)

2018

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola X dodatek III)

2019

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XI dodatek III)

2019

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XII dodatek III)

2020

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XIII dodatek III)

2019

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XIV dodatek III)

2019

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XV dodatek III)

2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

2019

Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě

2016

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES

2018

Nařízení Komise (EU) č. 234/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

2018

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008

2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES

2018

Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008

2018

Ostatní opatření

Směrnice Rady 78/142/EHS ze dne 30. ledna 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami

2019

Směrnice Rady č. 82/711/EHS ze dne 18. října 1982, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

2019

Směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami

2019

Směrnice Rady 85/572/EHS ze dne 19. prosince 1985, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

2019

Směrnice Komise 93/11/EHS ze dne 15. března 1993 o uvolňování N-nitrosoaminů a N-nitrosovatelných látek ze saviček a dětských šidítek z elastomeru nebo z pryže

2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

2019

Nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde o žádosti o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv, o oznámení stávajících produktů a o náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu s příznivým hodnocením rizika

2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

2019

Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

2019

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

2019

Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES

2018

Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami

2019

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

2020

Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

2019

Rozhodnutí Komise 2010/169/EU ze dne 19. března 2010 o nezařazení (4-chlor-2-hydroxyfenyl)(2,4-dichlorfenyl)etheru do seznamu Unie přísad, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, podle směrnice 2002/72/ES

2019

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

2019

Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong

2019

Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009

2021

Opatření, jež mají být zahrnuta po sblížení právních předpisů

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením

2020

Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS

2018

Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách

2018

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

2018

Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách

2018

Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách

2018

Nařízení Komise (EU) č. 589/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) č. 252/2012

2018

Kapitola II – Zdraví zvířat

Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství

2018

Rozhodnutí Komise 86/474/EHS ze dne 11. září 1986 o zavedení kontrol na místě v rámci dovozního režimu pro skot, prasata a čerstvé maso ze třetích zemí

2018

Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz

2018

Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí

2018

Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz

2018

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS

2018

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

2018

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES

2018

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola VII)

2020

Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy

2018

Rozhodnutí Komise 2006/168/ES ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES

2018

Rozhodnutí Komise 2006/605/ES ze dne 6. září 2006 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s obchodem s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře uvnitř Společenství

2019

Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů

2020

Rozhodnutí Komise 2006/767/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o požadavky na osvědčení pro živé měkkýše a živé ryby pocházející z akvakultury a jejich produkty určené pro lidskou spotřebu

2020

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení

2018

Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů

2020

Rozhodnutí Komise 2009/712/ES ze dne 18. září 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/73/ES, pokud jde informační stránky na internetu obsahující seznamy zařízení a laboratoří schválených členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství ve veterinární a zootechnické oblasti

2019

Směrnice Komise 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí

2019

Směrnice Komise 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí

2018

Rozhodnutí Komise 2010/57/EU ze dne 3. února 2010, kterým se stanoví veterinární záruky pro tranzit koňovitých přepravovaných přes území uvedená v příloze I směrnice Rady 97/78/ES

2019

Rozhodnutí Komise 2010/270/EU ze dne 6. května 2010, kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky

2018

Rozhodnutí Komise 2010/471/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, pokud jde o seznamy inseminačních stanic a středisek pro skladování spermatu a seznamy týmů pro odběr a produkci embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení

2018

Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie

2018

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU ze dne 20. září 2011 o dovozu spermatu skotu do Unie

2018

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/137/EU ze dne 1. března 2012 o dovozu spermatu prasat do Unie

2018

Nákazy zvířat

Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství

2018

Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní

2018

Směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní

2018

Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat

2020

Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých

2018

Rozhodnutí Komise 2000/428/ES ze dne 4. července 2000, kterým se stanoví diagnostické postupy, metody odběru vzorků a kritéria pro vyhodnocování výsledků laboratorních testů pro potvrzení a diferenciální diagnózu vezikulární choroby prasat

2018

Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí

2018

Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat

2018

Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat

2018

Rozhodnutí Komise 2003/466/ES ze dne 13. června 2003, kterým se stanoví kritéria pro vymezení pásem a úřední dozor při podezření na výskyt nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA) nebo po jeho potvrzení

2018

Rozhodnutí Komise 2003/634/ES ze dne 28. srpna 2003, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb

2018

Rozhodnutí Komise 2005/217/ES ze dne 9. března 2005, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství

2018

Rozhodnutí Komise 2008/855/ES ze dne 3. listopadu 2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech

2018

Rozhodnutí Komise 2009/3/ES ze dne 18. prosince 2008 o vytvoření rezerv očkovacích látek proti moru koní ve Společenství

2020

Nařízení Komise (ES) č. 789/2009 ze dne 28. srpna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o ochranu před napadením vektory a minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí

2018

Identifikace a evidence zvířat

Nařízení Komise (ES) č. 494/98 ze dne 27. února 1998, kterým se přijímají některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97 týkající se použití nejnižších možných správních sankcí v rámci systému identifikace a registrace skotu

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97

2018

Rozhodnutí Komise 2000/678/ES ze dne 23. října 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro registraci hospodářství ve vnitrostátních databázích pro prasata podle směrnice Rady 64/432/EHS

2018

Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a evidence skotu

2018

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS

2018

Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků

2018

Rozhodnutí Komise 2006/28/ES ze dne 18. ledna 2006 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu

2018

Nařízení Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz

2018

Rozhodnutí Komise 2006/968/ES ze dne 15. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz

2018

Směrnice Komise 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat

2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých)

2018

Vedlejší produkty živočišného původu

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci

2019

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS

2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

2018

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

2018

Nařízení Komise (EU) č. 749/2011 ze dne 29. července 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

2018

Opatření použitelná u krmiv a doplňkových látek

Směrnice Rady 90/167/EHS ze dne 26. března 1990, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství

2019

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat

2018

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků

2018

Doporučení Komise 2004/704/ES ze dne 11. října 2004 o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v krmivech

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

2018

Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech

2018

Nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech

2018

Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy

2018

Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES

2018

Nařízení Komise (EU) č. 1270/2009 ze dne 21. prosince 2009 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech

2018

Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu

2018

Nařízení Komise (EU) č. 892/2010 ze dne 8. října 2010 o statusu určitých produktů, pokud jde o doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003

2018

Doporučení Komise 2011/25/EU ze dne 14. ledna 2011, kterým se stanoví pokyny pro rozlišení mezi krmnými surovinami, doplňkovými látkami, biocidními přípravky a veterinárními léčivými přípravky

2018

Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny

2018

Dobré životní podmínky zvířat

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic

2018

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES

2018

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

2019

Rozhodnutí Komise 2006/778/ES ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely

2018

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso

2018

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat

2018

Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat

2018

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování

2019

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/188/EU ze dne 18. dubna 2013 o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

2018

Kapitola III – Fytosanitární opatření

Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh

2018

Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh

2018

Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru

2020

Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci

2019

Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování

2020

Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí

2020

Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru

2020

Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin

2019

Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství

2020

Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

2020

Nařízení Komise (ES) č. 1768/95 ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství

2020

Nařízení Rady (ES) č. 2506/95 ze dne 25. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství

2020

Nařízení Rady (ES) č. 2470/96 ze dne 17. prosince 1996, kterým se pro brambory prodlužuje doba platnosti odrůdového práva Společenství

2020

Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat

2021

Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech než jsou místa určení

2019

Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh

2018

Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2020

Nařízení Komise (ES) č. 2605/98 ze dne 3. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1768/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství

2020

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

2019

Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh

2018

Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh

2018

Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh

2018

Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh

2018

Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES

2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech

2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

2018

Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

2019

Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami

2020

Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES

2020

Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES

2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS

2020

Nařízení Komise (ES) č. 217/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnicím Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o oprávnění členských států dočasně povolit uvádění na trh osiva, které nevyhovuje požadavkům z hlediska minimální klíčivosti

2018

Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS

2020

Rozhodnutí Komise 2008/495/ES ze dne 7. května 2008 o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie MON810) v Rakousku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES

2018

Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat

2020

Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh

2018

Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

2018

Rozhodnutí Komise 2009/244/ES ze dne 16. března 2009, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie 123.8.12) geneticky modifikovaný pro barvu květu

2018

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy

2018

Nařízení Komise (ES) č. 874/2009 ze dne 17. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství

2020

Rozhodnutí Komise 2009/770/ES ze dne 13. října 2009, kterým se stanoví standardní formáty zpráv pro účely předkládání výsledků monitorování záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, do životního prostředí pro účely uvádění na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES

2018

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

2020

Rozhodnutí Komise 2010/135/EU ze dne 2. března 2010, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z brambor (Solanum tuberosum L. linie EH92-527-1) geneticky modifikovaný za účelem zvýšení obsahu amylopektinové složky ve škrobu

2018

Doporučení Komise 2010/C 200/01 ze dne 13. července 2010 o pokynech pro vytváření vnitrostátních opatření pro koexistenci k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v konvenčních a ekologických plodinách

2018

Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 541/2011 ze dne 1. června 2011, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek

2020

Nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin

2020

Nařízení Komise (EU) č. 544/2011 ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na údaje o účinných látkách

2020

Nařízení Komise (EU) č. 545/2011 ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 702/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka prohexadion a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 703/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka azoxystrobin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 704/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka azimsulfuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 705/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka imazalil a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 706/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka profoxydim a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 736/2011 ze dne 26. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluroxypyr a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 740/2011 ze dne 27. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bispyribak a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 786/2011 ze dne 5. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftylacetamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/941/ES

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 787/2011 ze dne 5. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftyloctová kyselina a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/941/ES

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2011 ze dne 5. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluazifop-P a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 797/2011 ze dne 9. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spiroxamin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2011 ze dne 9. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka oxyfluorfen, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 800/2011 ze dne 9. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka tefluthrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 807/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka triazoxid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 810/2011 ze dne 11. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka kresoxim-methyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2011 ze dne 29. září 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka akrinathrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 993/2011 ze dne 6. října 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 8-hydroxychinolin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1143/2011 ze dne 10. listopadu 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka prochloraz a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES

2020

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/787/EU ze dne 29. listopadu 2011, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vůči Egyptu

2020

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/138/EU ze dne 1. března 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2012 ze dne 25. dubna 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metam a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/340/EU ze dne 25. června 2012 o organizaci časově omezeného testu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem

2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2012 ze dne 2. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bifenthrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 589/2012 ze dne 4. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluxapyroxad a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 595/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fenpyrazamin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 746/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Adoxophyes orana granulovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/535/EU ze dne 26. září 2012 o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky

2018

Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd

2018

Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor

2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 632/2014 ze dne 13. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flubendiamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 571/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka ipkonazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

2020

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/362/EU ze dne 13. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2009/109/ES o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice Rady 66/401/EHS

2018

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/367/EU ze dne 16. června 2014, kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí

2018

Prováděcí směrnice Komise 2014/83/EU ze dne 25. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

2019

Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES

2018

Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd

2018

Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce

2018

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů

2018“


(1)  Pojem „přijetí“ znamená datum provedení stanovené v příslušném právním aktu zveřejněném v „Úředním věstníku Ukrajiny“ nebo ve „Vládním kurýru“ nebo zveřejněné na oficiálních internetových stránkách státní služby Ukrajiny pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele s okamžitým účinkem nebo s uvedeným přechodným obdobím..


22.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/73


ROZHODNUTÍ RADY 2019/1749

ze dne 14. října 2019

o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis týkající se Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na článek 4 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

s ohledem na žádost vlády Irska vyjádřenou v dopise ze dne 12. dubna 2019 zaslaném předsedovi Rady Evropské unie, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis upřesněná v uvedeném dopise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2002/192/ES (1) Rada Irsku povolila, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis v souladu s podmínkami stanovenými v uvedeném rozhodnutí.

(2)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 (2) byla zřízena Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, běžně označovaná eu-LISA, aby bylo zajištěno provozní řízení Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a Eurodacu a některých aspektů jejich komunikačních infrastruktur a případně dalších rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na základě samostatných právních aktů Unie založených na článcích 67 až 89 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(3)

Rozhodnutím 2012/764/EU (3) Rada povolila, aby se na Irsko vztahovalo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011, pokud jde o provozní řízení VIS a částí SIS II, jichž se Irsko neúčastní.

(4)

Dne 14. listopadu 2018 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 (4) o zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011. Nařízením (EU) 2018/1726 se zřizuje Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-Lisa) (dále jen „agentura“), která nahrazuje agenturu, jež byla zřízena nařízením (EU) č. 1077/2011, a je její nástupkyní. V souladu s nařízením (EU) 2018/1726 se odkazy na zrušené nařízení (EU) č. 1077/2011 považují za odkazy na nařízení (EU) 2018/1726 v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze uvedeného nařízení.

(5)

V souladu s nařízením (EU) 2018/1726 je agentura odpovědná za provozní řízení Schengenského informačního systému (SIS), VIS a Eurodacu. Agentura rovněž odpovídá za přípravu, vývoj nebo provozní řízení Systému vstupu/výstupu (EES), sítě DubliNet a Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Agenturu lze rovněž pověřit přípravou, vývojem a provozním řízením jiných rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, pokud tak stanoví příslušné právní akty Unie založené na článcích 67 až 89 Smlouvy o fungování EU.

(6)

SIS je součástí schengenského acquis. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 (5) a (EU) 2018/1862 (6) upravují zřízení, provoz a využívání SIS v oblasti hraničních kontrol a v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech. Nařízení (EU) 2018/1860 (7) kromě toho upravuje využívání SIS při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Jakmile budou nařízení (EU) 2018/1861 a (EU) 2018/1862 použitelná, nahradí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (8) a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV (9), které jsou v současnosti v těchto oblastech používány. Irsko se však účastnilo pouze přijímání rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a nařízení (EU) 2018/1862, jež rozvíjí ustanovení schengenského acquis uvedená v čl. 1 písm. a) bodu ii) rozhodnutí 2002/192/ES.

(7)

Také VIS je součástí schengenského acquis. Irsko se neúčastnilo přijetí rozhodnutí Rady 2004/512/ES (10), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008633 (11) ani rozhodnutí Rady 2008/633/SVV (12), kterými se upravují zřízení, provoz a využívání VIS, a není uvedenými nástroji vázáno.

(8)

Eurodac není součástí schengenského acquis. Irsko se účastnilo přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (13) (EU) č. 603/2013 upravujícího zřízení, provoz a využívání Eurodacu a je uvedeným nařízením vázáno.

(9)

EES je součástí schengenského acquis. Irsko se neúčastnilo přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 (14) upravujícího zřízení, provoz a využívání EES a není uvedeným nařízením vázáno.

(10)

ETIAS je rovněž součástí schengenského acquis. Irsko se neúčastnilo přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (15) upravujícího zřízení, provoz a využívání ETIAS a není uvedeným nařízením vázáno.

(11)

DubliNet není součástí schengenského acquis. Nařízením Komise (ES) č. 1560/2003 (16), kterým se zřizuje samostatný zabezpečený kanál pro elektronický přenos údajů DubliNet, je Irsko vázáno.

(12)

Vzhledem k účasti na systému Eurodac, DubliNet a částečné účasti na SIS má Irsko právo účastnit se činností agentury v rozsahu, v němž je odpovědná za provozní řízení SIS, jak je upraveno nařízením (EU) 2018/1862, Eurodacu a DubliNetu.

(13)

Agentura má jednotnou právní subjektivitu a vyznačuje se jednotnou organizační a finanční strukturou. Za tímto účelem a v souladu s článkem 288 SFEU byla agentura zřízena jediným legislativním nástrojem, který se použije v celém rozsahu v těch členských státech, pro něž je závazný. Možnost částečné použitelnosti pro Irsko je tak vyloučena. Je proto třeba učinit nezbytné kroky k zajištění toho, aby se nařízení (EU) 2018/1726 vztahovalo na Irsko v celém rozsahu.

(14)

V souladu s článkem 4 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Irsko dopisy ze dne 12. dubna 2019 Komisi a Radě, že má v úmyslu akceptovat ustanovení nařízení (EU) 2018/1726 týkající se Eurodacu a DubliNetu.

(15)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 331 odst. 1 Smlouvy o fungování EU Komise rozhodnutím ze dne 23. července 2019 potvrdila, že se na Irsko vztahují ustanovení nařízení (EU) 2018/1726 týkající se Eurodacu a DubliNetu. Uvedené rozhodnutí stanoví, že nařízení (EU) 2018/1726 vstoupí pro Irsko v platnost v den, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí Rady o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala ustanovení nařízení (EU) 2018/1726 týkající se SIS, jak je upraveno nařízením (EU) 2018/1861, kterým bude nahrazeno nařízení (ES) č. 1987/2006, a nařízením (EU) 2018/1860, jakož i ustanovení týkající se VIS, EES a ETIAS.

(16)

Po přijetí rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2019 je splněna první podmínka pro to, aby se na Irsko vztahovalo nařízení (EU) 2018/1726.

(17)

Za účelem zajištění souladu se Smlouvami a příslušnými protokoly, jakož i jednotnosti a konzistentnosti nařízení (EU) 2018/1726 požádalo Irsko dopisem ze dne 12. dubna 2019 adresovaným Radě, aby se na něj v souladu s článkem 4 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „schengenský protokol“), vztahovalo nařízení (EU) 2018/1726, pokud jde o ustanovení týkající odpovědnosti agentury za provozní řízení SIS, jak je upraveno nařízením (EU) 2018/1861, kterým bude nahrazeno nařízení (ES) č. 1987/2006, a nařízením (EU) 2018/1860, jakož i ustanovení týkající se VIS, EES a ETIAS.

(18)

Rada uznává právo Irska požádat v souladu s článkem 4 schengenského protokolu, aby se na ně vztahovalo nařízení (EU) 2018/1726 i v případech, kdy se na Irsko uvedené nařízení z jiných důvodů vztahovat nebude.

(19)

Tím, že se na Irsko bude vztahovat nařízení (EU) 2018/1726, není dotčena skutečnost, že se na Irsko v současné době nevztahují a nemohou vztahovat ustanovení schengenského acquis týkající se volného pohybu státních příslušníků třetích zemí, vízové politiky a překračování vnějších hranic členských států. Nařízení (EU) 2018/1726 proto obsahuje zvláštní ustanovení, která zvláštní postavení Irska zohledňují, zejména pokud jde o omezení hlasovacích práv ve správní radě agentury.

(20)

Smíšený výbor zřízený podle článku 3 dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (17) byl v souladu s článkem 5 uvedené dohody informován o přípravě tohoto rozhodnutí.

(21)

Smíšený výbor zřízený podle článku 3 Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (18) byl informován o přípravě tohoto rozhodnutí v souladu s článkem 5 uvedené dohody,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kromě rozhodnutí 2002/192/ES a 2012/764/EU se na Irsko vztahuje nařízení (EU) 2018/1726, pokud jde o provozní řízení VIS, částí SIS, jichž se Irsko neúčastní, a EES a ETIAS.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 14. října 2019.

Za Radu

předseda

J. LEPPÄ


(1)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2012/764/EU ze dne 6. prosince 2012 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis týkající se zřízení Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 337, 11.12.2012, s. 48).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4).

(9)  Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63).

(10)  Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

(12)  Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008. s. 129).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

(16)  Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3).

(17)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(18)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.