ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 250

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
30. září2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2019/1601 ze dne 26. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2018/2025 a (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 ze dne 23. dubna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1603 ze dne 18. července 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o opatření přijatá Mezinárodní organizací pro civilní letectví pro monitorování, vykazování a ověřování emisí z letectví pro účely provádění celosvětového tržního opatření ( 1 )

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1604 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1605 ze dne 27. září 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

49

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1606 ze dne 27. září 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky methiokarb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

53

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1607 ze dne 27. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o data ukončení lhůty pro podávání žádostí o licenci

56

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1608 ze dne 16. září 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední komisi pro plavbu na Rýně k přijetí vzorů v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě

58

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1609 ze dne 24. září 2019 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Řeckou republikou

80

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1610 ze dne 24. září 2019 o jmenování čtyř členů Výboru regionů, navržených Maltou

81

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1611 ze dne 24. září 2019 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Spolkovou republikou Německo

82

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1612 ze dne 24. září 2019 o jmenování jedné náhradnice Výboru regionů, navržené Dánským královstvím

83

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2019/1613 ze dne 25. září 2019 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1614 ze dne 26. září 2019, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem C(2019) 6819)

85

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1615 ze dne 26. září 2019, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 6826)

91

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1616 ze dne 27. září 2019 o harmonizovaných normách pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU

95

 

*

Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1617 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 7044)  ( 1 )

100

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1601

ze dne 26. září 2019,

kterým se mění nařízení (EU) 2018/2025 a (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2019/124 (1) stanoví pro rok 2019 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

(2)

V nařízení (EU) 2019/124 byl celkový přípustný odlov (TAC) sardele obecné (Engraulis encrasicolus) v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie divize CECAF 34.1.1 stanoven na nulovou hodnotu. práv nařízení Rady (EU) 2019/1097 (2) byl stanoven prozatímní TAC, aby mohl rybolov pokračovat. Sardel obecná je druh s krátkou délkou života, o němž se ukončují průzkumy v květnu. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) poskytla vědecké doporučení dne 28. června 2019. Omezení odlovu sardele obecné v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie divize CECAF 34.1.1 by nyní měla být změněna v souladu s uvedeným doporučením.

(3)

Mezioblastní flexibilita (zvláštní podmínka) pro tresku obecnou (Gadus morhua) sahající od Severního moře po východní část Lamanšského průlivu by se měla použít pouze na členské státy, jež mají kvóty v obou oblastech. Příslušná tabulka rybolovných práv by tudíž měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Dne 17. prosince 2018 ICES vydala vědecké doporučení týkající se mezioblastní flexibility pro kranase rodu Trachurus mezi divizemi ICES 8c a 9a. ICES doporučila, aby mezioblastní flexibilita mezi dvěma populacemi nepřekročila rozdíl mezi odlovem odpovídajícím úmrtnosti způsobené rybolovem (Fp.05) a stanoveným TAC. Rovněž by nemělo docházet k žádnému převodu TAC na populaci s biomasou reprodukující se populace, která by se dostala pod mezní referenční bod Blim. Za podmínek stanovených v uvedeném vědeckém doporučení by měla být mezioblastní flexibilita (zvláštní podmínka) pro kranase rodu Trachurus mezi podoblastí ICES 9 a divizí ICES 8c pro rok 2019 zvýšena z 5 % na 10 %.

(5)

Pokud jde o platýse černého (Reinhardtius hippoglossoides) v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2, mělo by být členským státům, jež provádějí vědeckou studii o vedlejších úlovcích v rámci lovu krevet, umožněno, aby plavidlům s pozorovateli na palubě, jež se této studie účastní, přidělily celkových 130 tun. Uvedená rybolovná práva by tudíž měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Nařízení Rady (EU) 2018/2025 (3) stanoví pro roky 2019 a 2020 rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie. V tomto nařízení je TAC pro růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) v podoblasti ICES 10 na oba roky stanoven na základě vědeckého doporučení pro rok 2019, v očekávání vědeckého doporučení pro rok 2020. Dne 11. června 2019 vydala ICES vědecké doporučení pro rok 2020. TAC by měl být stanoven v souladu s nejnovějším vědeckým doporučením.

(7)

Příslušné celkové přípustné odlovy pro sardel obecnou stanovené v nařízení (EU) 2019/124 se použíjí od 1. července 2019. Celkové přípustné odlovy pro růžichu šedou stanovené v nařízení (EU) 2018/2025 se použijí od 1. ledna 2019, avšak změna stanovená tímto nařízení se týká pouze oemzení odlovů pro rok 2020. Ustanovení týkající se uvedených populací zavedená tímto nařízením by se tudíž měla použít s účinkem ode dne 1. července 2019.

(8)

Příslušné celkové přípustné odlovy pro platýse černého a zvláštní podmínky pro tresku obecnou a kranase rodu Trachurus se použijí od 1. ledna 2019. Ustanovení týkající se uvedených populací zavedená tímto nařízením by se tudíž měla použít s účinkem od uvedeného datae.

(9)

Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud snížena a vyčerpána,

(10)

Nařízení (EU) 2018/2025 a (EU) 2019/124 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) 2018/2025 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení

Přílohy IA a IB nařízení (EU) 2019/124 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2019. Odstavec 1 body 2 až 4 a odstavec 2 přílohy II se však použijí ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. září 2019.

Za Radu

předseda

T. HARAKKA


(1)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EU) 2019/1097 ze dne 26. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva (Úř. věst. L 175, 28.6.2019, s. 3).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).


PŘÍLOHA I

V příloze nařízení (EU) 2018/2025 se tabulka pro rybolovná práva týkající se růžichy šedé ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblasti ICES 10 nahrazuje tímto:

Druh:

Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 10

(SBR/10-)

Rok

2019

2020

 

 

Španělsko

5

5

 

 

Portugalsko

566

543

 

 

Spojené království

5

5

 

 

Unie

576

553

 

 

TAC

576

553

 

Preventivní TAC“

PŘÍLOHA II

1.   

Příloha IA nařízení (EU) 2019/124 se mění takto:

1)

Tabulka pro rybolovná práva týkající se sardele obecné v podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie divize CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

4 897  (1)

 

 

Portugalsko

5 343  (1)

 

 

Unie

10 240  (1)

 

 

TAC

10 240  (1)

 

Preventivní TAC

2)

tabulka pro rybolovná práva týkající se tresky obecné v podoblasti ICES 4, ve vodách Unie divize ICES 2a a části divize ICES 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a, část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

870 (2)

 

 

Dánsko

4 998

 

 

Německo

3 169

 

 

Francie

1 075  (2)

 

 

Nizozemsko

2 824  (2)

 

 

Švédsko

33

 

 

Spojené království

11 464  (2)

 

 

Unie

24 433

 

 

Norsko

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

Analytický TAC

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie

21 236 “

3)

tabulka pro rybolovná práva týkající se kranase rodu Trachurus v divizi ICES 8c se nahrazuje tímto:

Druh:

Kranas rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

8c

(JAX/08C.)

Španělsko

16 895  (4)

 

 

Francie

293

 

 

Portugalsko

1 670  (4)

 

 

Unie

18 858  (4)

 

 

TAC

18 858

 

Analytický TAC

4)

tabulka pro rybolovná práva týkající se kranase rodu Trachurus v podoblasti ICES 9 se nahrazuje tímto:

Druh:

Kranas rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

9

(JAX/09.)

Španělsko

24 324  (5)

 

 

Portugalsko

69 693  (5)

 

 

Unie

94 017

 

 

TAC

94 017

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení

2.   

V příloze IB nařízení (EU) 2019/124 se tabulka pro rybolovná práva týkající se platýse černého v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 nahrazuje tímto:

Druh:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast:

Mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(GHL/1/2INT)

Unie

900 (6)  (7)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

(1)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2019 do 30. června 2020.“

(2)  Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno ve: 7d (COD/*07D.).

(3)  Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

(4)  Zvláštní podmínka: až 10 % této kvóty může být odloveno v oblasti 9 (JAX/*09.).“

(5)  Zvláštní podmínka: až 10 % této kvóty může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C.).“

(6)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(7)  Vedle tohoto TAC může členský stát, jenž provádí vědeckou studii o vedlejších úlovcích v rámci lovu krevet přidělit plavidlům s pozorovateli na palubě, jež se této studie účastní, celkových 130 tun,, (GHL/*12INT). Dříve než povolí jakoukoli vykládku, sdělí dotčený členský stát Komisi názvy zúčastněných plavidel.“


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1602

ze dne 23. dubna 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 50 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol zvířat a zboží vstupujících do Unie příslušnými orgány členských států s cílem ověřit dodržování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce.

(2)

Vzhledem k tomu, že pravidla určující, ve kterých případech a za jakých podmínek by měl společný zdravotní vstupní doklad doprovázet zásilky v tranzitu, mají být stanovena v samostatném aktu v přenesené pravomoci, jenž má být přijat podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, mělo by se toto nařízení použít pouze na zásilky určené k uvedení na trh v Unii.

(3)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že zásilky zvířat a zboží vstupující do Unie přes určená stanoviště hraniční kontroly musí doprovázet společný zdravotní vstupní doklad. Jakmile se uskuteční úřední kontroly a společný zdravotní vstupní doklad je finalizován, lze zásilky rozdělit na různé části s ohledem na obchodní potřeby provozovatele.

(4)

Aby bylo možno zajistit sledovatelnost zásilek a náležitou komunikaci s příslušným orgánem v místě určení, je třeba stanovit pravidla týkající se podmínek a praktických opatření, podle nichž by měl společný zdravotní vstupní doklad doprovázet zásilky určené k uvedení na trh do místa určení. Především je vhodné stanovit podrobná pravidla týkající se společného zdravotního vstupního dokladu pro ty případy, kdy se zásilka rozděluje.

(5)

Aby bylo možno zajistit sledovatelnost zásilek, které se rozdělí na stanovišti hraniční kontroly po provedení úředních kontrol a po finalizaci společného zdravotního vstupního dokladu příslušným orgánem, je vhodné požadovat, aby provozovatel odpovědný za zásilku předložil – prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (dále jen „IMSOC“) podle článku 131 nařízení (EU) 2017/625 – také společný zdravotní vstupní doklad pro každou část rozdělené zásilky, jenž by měl být finalizován příslušnými orgány daného stanoviště hraniční kontroly a jenž by měl doprovázet každou část rozdělené zásilky až do místa určení uvedeného v příslušném společném zdravotním vstupním dokladu.

(6)

Aby se zabránilo podvodnému opakovanému použití společného zdravotního vstupního dokladu, je vhodné požadovat, aby celní orgány zadaly do IMSOC informace o množství v zásilce uvedeném v celním prohlášení, aby se zajistilo, že množství uvedená v takovémto celním prohlášení budou odečtena od celkového povoleného množství uvedeného ve společném zdravotním vstupním dokladu. Celní orgány si musí vyměňovat informace prostřednictvím metod elektronického zpracování celních dat podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2). Uvedené metody elektronického zpracování dat je třeba používat pro účely tohoto nařízení. Aby měly celní orgány na zavedení těchto metod dostatek času, je vhodné stanovit, že povinnost zadávat informace o množství v zásilkách do IMSOC se v jednotlivých členských státech uplatní ode dne, kdy budou uvedené metody v daném členském státě zprovozněny, nebo ode dne 1. března 2023, podle toho, co nastane dříve.

(7)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení rovněž použít od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

1.   Toto nařízení stanoví, v jakých případech se vyžaduje, aby společný zdravotní vstupní doklad podle článku 56 nařízení (EU) 2017/625 doprovázel do místa určení každou zásilku z kategorie zvířat a zboží podle čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, která je určena k uvedení na trh (dále jen „zásilka“), a za jakých podmínek má být uvedený doklad přiložen.

2.   Toto nařízení se nepoužije na zásilky v tranzitu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí „místem určení“ místo, kam je zásilka doručena ke konečnému vyložení, jak je uvedeno ve společném zdravotním vstupním dokladu.

Článek 3

Případy, kdy společný zdravotní vstupní doklad doprovází zásilky do jejich místa určení

V souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 doprovází společný zdravotní vstupní doklad každou zásilku před propuštěním do volného oběhu, a to bez ohledu na to, zda je zásilka rozdělena na stanovišti hraniční kontroly, nebo poté, kdy uvedené stanoviště opustí.

Článek 4

Podmínky vztahující se na společný zdravotní vstupní doklad, který doprovází zásilky, jež se nerozdělují

V případě, že se zásilka před propuštěním do volného oběhu podle čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 nerozdělí, platí následující požadavky:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby zásilku až do místa určení a do doby jejího propuštění do volného oběhu podle čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 doprovázela tištěná nebo elektronická kopie společného zdravotního vstupního dokladu;

b)

provozovatel odpovědný za zásilku uvede referenční číslo společného zdravotního vstupního dokladu v celním prohlášení předloženém celním orgánům a kopii tohoto společného zdravotního vstupního dokladu ponechá k dispozici celním orgánům v souladu s článkem 163 nařízení (EU) č. 952/2013;

c)

celní orgány zadají do IMSOC informace o množství v zásilce uvedeném v celním prohlášení a umožní propuštění zásilky do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 5

Podmínky vztahující se na společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky, jež se rozdělují na stanovišti hraniční kontroly

1.   V případě, že se má zásilka rozdělit na stanovišti hraniční kontroly, platí následující požadavky:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku podá předběžné oznámení podle čl. 56 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a ve společném zdravotním vstupním dokladu uvede dané stanoviště hraniční kontroly jako místo určení pro celou zásilku;

b)

při finalizaci společného zdravotního vstupního dokladu pro celou zásilku příslušným orgánem na stanovišti hraniční kontroly podle čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625 si provozovatel odpovědný za zásilku vyžádá rozdělení zásilky a prostřednictvím IMSOC předloží společný zdravotní vstupní doklad pro každou část rozdělené zásilky, v němž uvede množství, dopravní prostředek a místo určení dané části rozdělené zásilky;

c)

příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly finalizuje společné zdravotní vstupní doklady pro jednotlivé části rozdělené zásilky v souladu s čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625 za předpokladu, že součet množství uvedených v těchto společných zdravotních vstupních dokladech nepřevyšuje celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu pro celou zásilku;

d)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby tištěná nebo elektronická kopie společného zdravotního vstupního dokladu pro každou část rozdělené zásilky doprovázela příslušnou část rozdělené zásilky až do místa určení v něm uvedeného a až do doby, než bude zásilka propuštěna do volného oběhu v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625;

e)

provozovatel odpovědný za zásilku uvede referenční číslo společného zdravotního vstupního dokladu pro každou část rozdělené zásilky v celním prohlášení předloženém celním orgánům a kopii tohoto společného zdravotního vstupního dokladu ponechá k dispozici celním orgánům v souladu s článkem 163 nařízení (EU) č. 952/2013;

f)

celní orgány zadají do IMSOC informace o množství v příslušné části rozdělené zásilky uvedeném v celním prohlášení a umožní propuštění této části do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu pro tuto část rozdělené zásilky. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 952/2013.

2.   V případě, že se má nesouladná zásilka rozdělit na stanovišti hraniční kontroly a příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly provozovateli nařídí, aby přijal některé nebo některá z opatření uvedených v čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 pouze pro část zásilky, platí následující požadavky:

a)

při finalizaci společného zdravotního vstupního dokladu pro celou zásilku předloží provozovatel odpovědný za zásilku společný zdravotní vstupní doklad pro každou část rozdělené zásilky, v němž uvede množství, dopravní prostředek a místo určení této části;

b)

příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly finalizuje společné zdravotní vstupní doklady pro jednotlivé části rozdělené zásilky v souladu s čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625, přičemž zohlední rozhodnutí přijaté pro každou část rozdělené zásilky;

c)

odst. 1 písm. d), e) a f) se vztahují na každou část rozdělené zásilky.

Článek 6

Podmínky vztahující se na společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky pod celním dohledem rozdělované po opuštění stanoviště hraniční kontroly

V případě, že se má zásilka rozdělit po opuštění stanoviště hraniční kontroly a předtím, než je propuštěna do volného oběhu podle čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, platí následující požadavky:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby každou část rozdělené zásilky do doby jejího propuštění do volného oběhu podle čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 doprovázela tištěná nebo elektronická kopie společného zdravotního vstupního dokladu;

b)

provozovatel odpovědný za zásilku uvede referenční číslo společného zdravotního vstupního dokladu pro každou část rozdělené zásilky v celním prohlášení předloženém celním orgánům a kopii tohoto společného zdravotního vstupního dokladu ponechá k dispozici celním orgánům v souladu s článkem 163 nařízení (EU) č. 952/2013;

c)

pro každou část rozdělené zásilky celní orgány zadají do IMSOC informace o množství uvedeném v celním prohlášení pro danou část a umožní propuštění této části do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Následující ustanovení se však v jednotlivých členských státech použijí ode dne, k němuž budou v daném členském státě zprovozněny metody elektronického zpracování celních dat podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013, nebo od 1. března 2023, podle toho, co nastane dříve:

a)

čl. 4 písm. c);

b)

čl. 5 odst. 1 písm. f);

c)

čl. 6 písm. c).

Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o datu zprovoznění uvedených metod elektronického zpracování dat.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/10


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1603

ze dne 18. července 2019,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o opatření přijatá Mezinárodní organizací pro civilní letectví pro monitorování, vykazování a ověřování emisí z letectví pro účely provádění celosvětového tržního opatření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na článek 28c uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 28c směrnice 2003/87/ES Komisi svěřuje pravomoc přijímat ustanovení pro vhodné monitorování, vykazování a ověřování emisí pro účely provádění celosvětového tržního opatření Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“) na všech trasách, na něž se uvedené opatření vztahuje. Z důvodů právní jistoty a srozumitelnosti je nezbytné konkrétně uvést lety, na které se taková ustanovení vztahují, a to pomocí odkazu na příslušné trasy a provozovatele letadel.

(2)

Pro účely systému EU pro obchodování s emisemi se uplatní ujednání o monitorování a vykazování emisí i o ověřování výkazů emisí v souladu s nařízením Komise (EU) č. 601/2012 (2) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/2067 (3). Pokud jde o monitorování a vykazování emisí, byla tato ujednání, která se použijí od 1. ledna 2021, aktualizována a dále rozpracována prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/2066 (4). Prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 a (EU) 2018/2067 zohledňují první vydání mezinárodních standardů a doporučených postupů, které ICAO přijala dne 27. června 2018. Z důvodů administrativní účinnosti a za účelem minimalizace nákladů provozovatelů na dodržování předpisů je vhodné sladit ustanovení pro provádění celosvětového tržního opatření organizace ICAO s ustanoveními nařízení (EU) č. 601/2012 a ustanoveními uvedených prováděcích nařízení.

(3)

Podle nařízení Komise (EU) č. 601/2012 mohou členské státy pro účely vykazování emisí z leteckých činností podle směrnice 2003/87/ES předepisovat používání elektronických předloh a konkrétních formátů souborů. Aby se zajistilo, že provozovatelé letadel mohou takovým požadavkům vyhovět i při vykazování emisí pro účely celosvětového tržního opatření organizace ICAO, měla by Komise zveřejnit konkrétní formát elektronické výměny dat.

(4)

Nepředpokládá se, že by uplatňování požadavků na monitorování, vykazování a ověřování emisí pro určité lety s ohledem pouze na provozovatele letadel se sídlem v EHP mohlo způsobit narušování hospodářské soutěže. Proto lze takové požadavky na základě článku 28c směrnice 2003/87/ES přijmout.

(5)

Na základě dohody o spolupráci mezi nimi je Komise oprávněna požádat o pomoc organizaci Eurocontrol, aby byla zajištěna kvalita údajů o emisích. V zájmu zajištění úplnosti a přesnosti údajů o emisích, které mají členské státy předávat ve formátu vyžadovaném organizací ICAO, by členské státy měly mít možnost požádat Komisi o pomoc organizace Eurocontrol.

(6)

Členské státy by měly příslušné údaje o ověřených emisích předávat sekretariátu organizace ICAO a zajistit úplné a včasné vykazování údajů o emisích všech příslušných letů.

(7)

V souladu s čl. 28b odst. 2 směrnice 2003/87/ES by zpráva uvedená v tomto článku měla posoudit, zda není zapotřebí toto nařízení upravit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Povinnosti v oblasti vykazování emisí stanovené v článku 2 se uplatní pouze na provozovatele letadel, kteří splňují všechny následující podmínky:

a)

jsou držiteli osvědčení leteckého provozovatele vydaného členským státem nebo jsou registrováni v členském státě, včetně jeho nejvzdálenějších regionů a (závislých) území;

b)

ročně produkují více než 10 000 tun emisí CO2 z využívání letounů s maximální schválenou vzletovou hmotností přesahující 5 700 kg při provozování letů mezi letišti nacházejícími se v různých státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo letů uvedených v čl. 2 odst. 1, a to s účinností od 1. ledna 2019.

2.   Pro účely odst. 1 písm. b) nebudou zohledňovány emise z následujících typů letů:

a)

lety pro účely státu;

b)

humanitární lety;

c)

lety související s poskytováním záchranné lékařské péče;

d)

vojenské lety;

e)

protipožární lety.

Článek 2

1.   Provozovatelé letadel vykazují emise z následujících letů:

a)

lety mezi letišti nacházejícími se v členských státech a letišti nacházejícími se ve třetích zemích;

b)

lety mezi letišti nacházejícími se v členských státech a letišti nacházejícími se v nejvzdálenějších regionech a (závislých) územích jiných členských států;

c)

lety mezi letišti nacházejícími se v nejvzdálenějších regionech a (závislých) územích členských států a letišti nacházejícími se ve třetích zemích nebo (závislých) územích jiných členských států.

2.   Odstavec 1 se použije také v případě komerčních leteckých provozovatelů, kteří během tří po sobě jdoucích čtyřměsíčních období uskuteční méně než 243 letů za jedno období, které vzlétají z letiště nacházejícího se na území členského státu nebo na takovém letišti přistávají.

3.   Provozovatelům letadel se doporučuje, aby ověřovali a vykazovali též emise z letů mezi letišti nacházejícími se ve dvou různých třetích zemích.

4.   Odstavce 1 a 3 se použijí v případě emisí z jakéhokoli typu letu s výjimkou letů uvedených v čl. 1 odst. 2 včetně:

a)

letů pro účely výcviku nebo pátrání a záchrany;

b)

letů vykonávaných podle pravidel letu za viditelnosti;

c)

letů pro účely vědeckého výzkumu a testování;

d)

letů vykonávaných v rámci závazků veřejné služby.

Článek 3

1.   Pro účely vykazování svých emisí podle článku 2 tohoto nařízení podléhají provozovatelé letadel stejným požadavkům, jaké jsou stanoveny v článku 14 směrnice 2003/87/ES a v nařízení (EU) č. 601/2012. Od 1. ledna 2021 budou podléhat stejným požadavkům, jaké jsou stanoveny v prováděcím nařízení (EU) 2018/2066.

2.   Komise pro účely vykazování emisí z letů uvedených v článku 2 zveřejní formát elektronické výměny dat. Provozovatelé letadel musí používat tento formát elektronické výměny dat.

Článek 4

Ověřování údajů o emisích, na které se vztahuje povinnost v oblasti vykazování podle článku 2 tohoto nařízení, a akreditace ověřovatelů, kteří ověřování provádí, podléhá stejným požadavkům, jaké jsou stanoveny v článku 15 směrnice 2003/87/ES a části B přílohy V uvedené směrnice, jakož i v prováděcím nařízení (EU) 2018/2067.

Článek 5

Provozovatel letadel, který je uveden v příloze nařízení Komise (ES) č. 748/2009 (5), vykazuje emise svému členskému státu správy stanovenému v uvedené příloze.

Provozovatel letadel, který není uveden v příloze nařízení (ES) č. 748/2009, vykazuje své emise členskému státu, který mu vydal osvědčení leteckého provozovatele, nebo pokud nebylo osvědčení leteckého provozovatele vydáno žádným členským státem, členskému státu, ve kterém je provozovatel letadel soudně registrován.

Článek 6

Na žádost členského státu může Komise požádat o pomoc organizaci Eurocontrol se záměrem zvýšit přesnost údajů o emisích s ohledem na jejich předávání v souladu s článkem 7.

Článek 7

Aniž je dotčena pravomoc Evropského parlamentu a Rady provést přezkum směrnice 2003/87/ES, předávají členské státy sekretariátu Mezinárodní organizace pro civilní letectví příslušné údaje o emisích, které byly vykázány podle článku 14 směrnice 2003/87/ES a podle tohoto nařízení. Před předáním těchto údajů provedou příslušné orgány kontroly, zda hodnoty řádově odpovídají. Současně členské státy předávají tyto údaje o emisích také Komisi.

Pro účely předání údajů o emisích podle prvního odstavce tohoto článku se použije emisní faktor určený v příloze 16, svazku IV Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 (Chicagské úmluvy) pro letecký petrolej (Jet A1 nebo Jet A).

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 30).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 334, 31.12.2018, s. 94).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (Úř. věst. L 334, 31.12.2018, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ze dne 5. srpna 2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Úř. věst. L 219, 22.8.2009, s. 1).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1604

ze dne 27. září 2019,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 91 první pododstavec písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 (2) definuje fyzikálně-chemické a organoleptické charakteristiky olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a stanoví metody hodnocení těchto charakteristik.

(2)

Tyto metody a limitní hodnoty charakteristik olejů jsou pravidelně aktualizovány na základě stanoviska odborníků v oboru chemie a v souladu s činností probíhající v rámci Mezinárodní rady pro olivy (IOC).

(3)

Aby bylo na úrovni Unie zajištěno provádění aktuálních mezinárodních norem stanovených IOC, měly by být aktualizovány některé metody analýzy stanovené v nařízení (EHS) č. 2568/91.

(4)

Obchodní norma IOC byla změněna, pokud jde o stanovení mezní hodnoty volné kyselosti, peroxidového čísla, organoleptického hodnocení (medián vad a medián znaku ovocné chuti a vůně) a rozdílu mezi ECN42 (HPLC) a ECN42 (teoretický výpočet), tak, aby byla v souladu s hodnotami přesnosti analytické metody.

(5)

V souladu s čl. 2a odst. 5 nařízení (EHS) č. 2568/91 mají členské státy ověřit, zda je vzorek olivového oleje v souladu s deklarovanou kategorií, kontrolou jednotlivých charakteristik stanovených v příloze I uvedeného nařízení, a to buď v jakémkoli pořadí, nebo v pořadí uvedeném v rozhodovacím schématu v příloze Ib uvedeného nařízení.

(6)

Vzhledem k nejnovějšímu vývoji je vhodné aktualizovat tabulky uvedené v příloze Ib nařízení (EHS) č. 2568/91 a případně v jejím dodatku. Kromě toho se zdá, že pro popis obsahu přílohy Ib je pojem „vývojový diagram“ vhodnější než pojem „rozhodovací schéma“.

(7)

Bod 9.4 přílohy XII nařízení (EHS) č. 2568/91 definuje medián vad jako medián vady vnímané s největší intenzitou. V souvislosti s oponentními hodnoceními a vzhledem k tomu, že shodu oleje musí posoudit různé zkušební komise, je třeba upřesnit, že rozhodnutí týkající se souladu charakteristik oleje s deklarovanou kategorií se vztahuje výhradně na hodnotu mediánu hlavní vady, bez ohledu na její povahu.

(8)

Nařízení (EHS) č. 2568/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2568/91 se mění takto:

1)

článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno l) nahrazuje tímto:

„l)

stanovení složení a obsahu sterolů a stanovení alkoholových sloučenin kapilární plynovou chromatografií metodou uvedenou v příloze XIX;“;

b)

v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě, že zkušební komise nepotvrdí deklarovanou kategorii oleje vzhledem k jeho organoleptickým charakteristikám, nechají vnitrostátní orgány nebo jejich zástupci na žádost zainteresované strany bez odkladu provést dvě oponentní hodnocení jinými schválenými zkušebními komisemi. Alespoň jedna z těchto komisí musí být schválena členským státem, z nějž pochází výrobce oleje. Dotčené charakteristiky se považují za odpovídající deklarovaným charakteristikám, pokud obě oponentní hodnocení potvrdí deklarovanou kvalitu. Pokud tomu tak není, prohlásí se klasifikace za neodpovídající uvedeným charakteristikám, nehledě na typ nedostatků zjištěných během hodnocení, a náklady na oponentní hodnocení ponese zainteresovaná strana.“;

2)

v čl. 2a odst. 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v pořadí uvedeném ve vývojovém diagramu v příloze Ib, dokud není dosaženo jednoho z rozhodnutí uvedených ve vývojovém diagramu.“;

3)

tabulka „PŘÍLOHA Obsah“ se nahrazuje tabulkou v příloze I tohoto nařízení;

4)

příloha I se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení;

5)

bod 2.1 přílohy Ia se nahrazuje tímto:

„2.1.

Každý dílčí vzorek se musí dále rozdělit na laboratorní vzorky v souladu s bodem 2.5 normy EN ISO 5555 a podléhá těmto analýzám v pořadí uvedeném ve vývojovém diagramu v příloze Ib nebo v jakémkoli jiném náhodném pořadí.“;

6)

příloha Ib se nahrazuje zněním v příloze III tohoto nařízení;

7)

příloha V se zrušuje;

8)

bod 4.2 přílohy VII se nahrazuje tímto:

„4.2.

n-hexan pro chromatografii. Hexan lze nahradit isooktanem (2,2,4-trimethylpentanem pro chromatografii) za předpokladu, že je dosaženo srovnatelných hodnot přesnosti.“;

9)

příloha XII se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

10)

příloha XVII se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

11)

příloha XVIII se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení;

12)

příloha XIX se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení;

13)

bod 4.2 přílohy XX se nahrazuje tímto:

„4.2.

n-hexan pro chromatografii nebo pro residuální analýzu. Hexan lze nahradit isooktanem (2,2,4-trimethylpentanem pro chromatografii) za předpokladu, že je dosaženo srovnatelných hodnot přesnosti. Rozpouštědla s vyšším bodem varu, než má n-hexan, se odpařují delší dobu. Z důvodu toxicity hexanu se však upřednostňují. Musí být kontrolována čistota – lze například zkontrolovat zbytek po odpaření 100 ml rozpouštědla.

POZOR! – Výpary se mohou vznítit. Chraňte před zdroji tepla, jiskrami či přímým plamenem. Ujistěte se, že jsou láhve vždy řádně uzavřeny. Při použití zajistěte řádné větrání. Zabraňte hromadění výparů a eliminujte veškeré příčiny možného vzniku požáru, jako jsou topná tělesa a elektrická zařízení, jež nejsou vyrobena z nehořlavého materiálu. Vdechnutí je škodlivé, neboť může dojít k poškození nervových buněk. Zabraňte vdechnutí výparů. V případě nutnosti použijte vhodný respirační přístroj. Zabraňte styku s očima a s pokožkou.

Isooktan je hořlavá kapalina představující nebezpečí požáru. Meze výbušnosti v ovzduší odpovídají 1,1 % až 6,0 % (obsahu v % objemových). Při požití a vdechnutí je toxický. Při práci s tímto rozpouštědlem použijte digestoř v dobrém provozním stavu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHY

OBSAH

Příloha I

Charakteristiky olivového oleje

Příloha Ia

Odběr vzorků ze šarží olivového oleje a olivového oleje z pokrutin ve spotřebitelských obalech

Příloha Ib

Vývojový diagram pro ověření souladu vzorku olivového oleje s deklarovanou kategorií

Příloha II

Stanovení volných mastných kyselin, metoda za studena

Příloha III

Stanovení peroxidového čísla

Příloha IV

Stanovení obsahu vosku pomocí kapilární plynové chromatografie

Příloha VII

Stanovení procentního podílu 2-glyceryl monopalmitátu

Příloha IX

Spektrofotometrická analýza v ultrafialové oblasti spektra

Příloha X

Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií

Příloha XI

Stanovení těkavých halogenovaných rozpouštědel v olivovém oleji

Příloha XII

Metoda mezinárodní rady pro olivový olej pro organoleptické hodnocení panenského olivového oleje

Příloha XV

Stanovení obsahu oleje v olivových pokrutinách

Příloha XVI

Stanovení jodového čísla

Příloha XVII

Metoda pro stanovení stigmastadienolů v rostlinných olejích

Příloha XVIII

Stanovení rozdílu mezi skutečným a teoretickým obsahem triacylglycerolů s ekvivalentním počtem uhlíkových atomů 42 (ECN 42)

Příloha XIX

Stanovení složení a obsahu sterolů a alkoholových sloučenin kapilární plynovou chromatografií

Příloha XX

Metoda stanovení obsahu vosků, methylesterů mastných kyselin a ethylesterů mastných kyselin kapilární plynovou chromatografií

Příloha XXI

Výsledky kontrol shody provedených u olivového oleje uvedené v čl. 8 odst. 2


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA I

CHARAKTERISTIKY OLIVOVÉHO OLEJE

Jakostní charakteristiky

Ethylestery mastných kyselin

(mg/kg)

≤ 35

Organoleptické hodnocení

Medián znaku ovocná chuť a vůně (Mf)

Mf > 0,0

Mf > 0,0

Medián vad (Md) (*)

Md = 0,0

Md ≤ 3,5

Md > 3,5 (1)

 

 

 

 

 

Delta-K

≤ 0,01

≤ 0,01

≤ 0,16

≤ 0,15

≤ 0,20

≤ 0,18

K268 nebo K270

≤ 0,22

≤ 0,25

≤ 1,25

≤ 1,15

≤ 2,00

≤ 1,70

K232

≤ 2,50

≤ 2,60

Peroxidové číslo

(mEq O2/kg)

≤ 20,0

≤ 20,0

≤ 5,0

≤ 15,0

≤ 5,0

≤ 15,0

Kyselost

(%) (*)

≤ 0,80

≤ 2,0

> 2,0

≤ 0,30

≤ 1,00

≤ 0,30

≤ 1,00

Kategorie

1.

Extra panenský olivový olej

2.

Panenský olivový olej

3.

Lampantový olivový olej

4.

Rafinovaný olivový olej

5.

Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje

6.

Surový olivový olej z pokrutin

7.

Rafinovaný olivový olej z pokrutin

8.

Olivový olej z pokrutin

Charakteristiky týkající se čistoty

2-glyceryl monopalmitát

(%)

≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00 %

≤ 1,0, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00 %

≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00 %

≤ 1,0, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00 %

≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00 %

≤ 1,1, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00 %

≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00 %

≤ 1,1, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00 %

≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14,00 %

≤ 1,0, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14,00 %

≤ 1,4

≤ 1,4

≤ 1,2

Rozdíl: ECN42 (HPLC) a ECN42

(teoretický výpočet)

≤ |0,20|

≤ |0,20|

≤ |0,30|

≤ |0,30|

≤ |0,30|

≤ |0,60|

≤ |0,50|

≤ |0,50|

Stigmastadieny

(mg/kg) (3)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,50

Úhrn transizomerů kyseliny linolové + linolenové

(%)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,10

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,10

≤ 0,35

≤ 0,35

Úhrn transizomerů kyseliny olejové

(%)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,10

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,40

Složení mastných kyselin (2)

á

(%)

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

Behenová

(%)

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,30

Eikosanová

(%)

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

Arachidová

(%)

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

Linolenová

(%)

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

Myristová

(%)

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

Kategorie

1.

Extra panenský olivový olej

2.

Panenský olivový olej

3.

Lampantový olivový olej

4.

Rafinovaný olivový olej

5.

Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje

6.

Surový olivový olej z pokrutin

7.

Rafinovaný olivový olej z pokrutin

8.

Olivový olej z pokrutin


Vosky (mg/kg)

(**)

C42 + C44 + C46 ≤ 150

C42 + C44 + C46 ≤ 150

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (6)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (7)

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

Erythrodiol a uvaol

(%) (**)

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5 (6)

≤ 4,5

≤ 4,5

> 4,5 (7)

4,5

> 4,5

Steroly celkem

(mg/kg)

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 2 500

≥ 1 800

≥ 1 600

Složení sterolů

Delta-7-stigmastenol (4)

(%)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Zjevný β–sitosterol (5)

(%)

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

Stigmasterol

(%)

< kamp.

< kamp.

< kamp.

< kamp.

< kamp.

< kamp.

Kampesterol (4)

(%)

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

Brassikasterol

(%)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

Cholesterol

(%)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Kategorie

1.

Extra panenský olivový olej

2.

Panenský olivový olej

3.

Lampantový olivový olej

4.

Rafinovaný olivový olej

5.

Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje

6.

Surový olivový olej z pokrutin

7.

Rafinovaný olivový olej z pokrutin

8.

Olivový olej z pokrutin

Poznámky:

a)

Výsledky zkoušek musí být uvedeny na stejný počet desetinných míst, jaký je předepsán pro každou charakteristiku. Poslední desetinné místo se přitom musí zaokrouhlit nahoru, pokud je číslice na dalším desetinném místě vyšší než 4.

b)

Pokud jakákoli charakteristika neodpovídá uvedeným hodnotám, může být olivový olej zařazen do jiné kategorie nebo označen jako nesplňující požadavky pro účely tohoto nařízení.

c)

V případě lampantového olivového oleje se mohou obě jakostní charakteristiky označené hvězdičkou (*) současně lišit od mezních hodnot stanovených pro tuto kategorii.

d)

Charakteristiky olejů označené dvěma hvězdičkami (**) znamenají, že u surového oleje z pokrutin se od uvedených hodnot mohou lišit obě mezní hodnoty současně. V případě olivového oleje z pokrutin a rafinovaného olivového oleje z pokrutin se od uvedených hodnot může lišit jedna mezní hodnota.

Dodatek

Rozhodovací schémata

Kampesterol – rozhodovací schéma pro panenské a extra panenské olivové oleje:

Image 1

Ostatní parametry musí být v souladu s mezními hodnotami stanovenými v tomto nařízení.

Delta-7-stigmastenol – rozhodovací schéma pro:

extra panenské a panenské olivové oleje

Image 2

Ostatní parametry musí být v souladu s mezními hodnotami stanovenými v tomto nařízení.

olivové oleje z pokrutin (surové a rafinované)

Image 3

Ostatní parametry musí být v souladu s mezními hodnotami stanovenými v tomto nařízení.


(1)  Medián vad může být nejvýše roven 3,5, je-li medián znaku ovocná chuť a vůně je roven 0,0.

(2)  Obsah ostatních mastných kyselin (%): palmitová: 7,50–20,00; palmitolejová: 0,30–3,50; heptadekanová: ≤ 0,40; heptadecenová ≤ 0,60; stearová: 0,50–5,00; olejová: 55,00–83,00; linolová: 2,50–21,00.

(3)  Celkové množství izomerů, které by mohly (nebo nemohly) být separovány kapilární kolonou.

(4)  Viz dodatek k této příloze.

(5)  Zjevný β-sitosterol: Delta-5,23-stigmastadienol + chlerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.

(6)  Oleje s obsahem vosků od 300 mg/kg do 350 mg/kg jsou považovány za lampantové olivové oleje, pokud je celkový obsah alifatických alkoholů nejvýše roven 350 mg/kg nebo pokud obsah erythrodiolu a uvaolu je nejvýše roven 3,5 %.

(7)  Oleje s obsahem vosků od 300 mg/kg do 350 mg/kg jsou považovány za surový olej z pokrutin, pokud je celkový obsah alifatických alkoholů vyšší než 350 mg/kg a pokud je obsah erythrodiolu a uvaolu větší než 3,5 %.


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA Ib

VÝVOJOVÝ DIAGRAM PRO OVĚŘENÍ SOULADU VZORKU OLIVOVÉHO OLEJE S DEKLAROVANOU KATEGORIÍ

Všeobecná tabulka

Image 4

Tabulka 1 – Extra panenský olivový olej – kritéria jakosti

Image 5

Tabulka 2 – Extra panenský olivový olej – kritéria jakosti

Image 6

Tabulka 3 – Extra panenský olivový olej a panenský olivový olej – kritéria čistoty

Image 7

Tabulka 4 – Lampantový olivový olej – kritéria čistoty

Image 8

Tabulka 5 – Rafinovaný olivový olej – kritéria jakosti

Image 9

Tabulka 6 – Olivový olej (složený z rafinovaného a panenského olivového oleje) – kritéria jakosti

Image 10

Tabulka 7 – Rafinovaný olivový olej a olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje – kritéria čistoty

Image 11

Tabulka 8 – Surový olivový olej z pokrutin – kritéria čistoty

Image 12

Tabulka 9 – Rafinovaný olivový olej z pokrutin – kritéria jakosti

Image 13

Tabulka 10 – Olivový olej z pokrutin – kritéria jakosti

Image 14

Tabulka 11 – Rafinovaný olivový olej z pokrutin a olivový olej z pokrutin – kritéria čistoty

Image 15

“;

PŘÍLOHA IV

Příloha XII se mění takto:

1)

bod 3.3 se nahrazuje tímto:

„3.3   Nepovinná terminologie pro účely označování

Vedoucí zkušební komise může na požádání potvrdit, že hodnocené oleje splňují definice a rozpětí odpovídající výhradně následujícím termínům v závislosti na intenzitě a vnímání znaků.

Pozitivní znaky (ovocná chuť a vůně, hořký a štiplavý): podle intenzity vnímání:

silný, pokud je medián tohoto znaku vyšší než 6,0,

střední, pokud je medián tohoto znaku vyšší než 3,0 a nejvýše roven 6,0,

mírný, pokud je medián tohoto znaku nejvýše roven 3,0.

Ovocná chuť a vůně

Soubor čichových počitků typických pro olej, který závisí na odrůdě oliv a pochází ze zdravých a čerstvých oliv, u nichž nepřevažuje zralá ani nezralá ovocná chuť a vůně. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.

Nezralá ovocná chuť a vůně

Soubor čichových počitků typických pro olej, který připomíná nezralé plody, závisí na odrůdě oliv a pochází ze zelených, zdravých a čerstvých oliv. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.

Zralá ovocná chuť a vůně

Soubor čichových počitků typických pro olej, který připomíná zralé plody, závisí na odrůdě oliv a pochází ze zdravých, čerstvých oliv. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.

Vyvážený

Olej, jenž nevykazuje známky nevyváženosti, kterou se rozumí čichový, chuťový a hmatový vjem oleje, ve kterém medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není o více než dva body vyšší než medián znaku ovocná chuť a vůně.

Jemný olej

Olej, ve kterém je medián znaku hořký a znaku štiplavý nejvýše roven 2,0.

Seznam termínů podle intenzity vnímání:

Termíny podléhající předložení osvědčení o organoleptické zkoušce

Medián znaku

Ovocná chuť a vůně

Zralá ovocná chuť a vůně

Nezralá ovocná chuť a vůně

Mírná ovocná chuť a vůně

≤ 3,0

Střední ovocná chuť a vůně

3,0 < Me ≤ 6,0

Silná ovocná chuť a vůně

> 6,0

Mírná zralá ovocná chuť a vůně

≤ 3,0

Střední zralá ovocná chuť a vůně

3,0 < Me ≤ 6,0

Silná zralá ovocná chuť a vůně

> 6,0

Mírná nezralá ovocná chuť a vůně

≤ 3,0

Střední nezralá ovocná chuť a vůně

3,0 < Me ≤ 6,0

Silná nezralá ovocná chuť a vůně

> 6,0

Mírná hořkost

≤ 3,0

Střední hořkost

3,0 < Me ≤ 6,0

Silná hořkost

> 6,0

Mírná štiplavost

≤ 3,0

Střední štiplavost

3,0 < Me ≤ 6,0

Silná štiplavost

> 6,0

Vyvážený olej

Medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není o více než 2,0 body vyšší než medián znaku ovocná chuť a vůně.

Jemný olej

Medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není vyšší než 2,0.“

2)

bod 9.4 se nahrazuje tímto:

„9.4   Klasifikace oleje

Olej se zařadí do následujících kategorií podle mediánu vad a mediánu znaku ovocné chuti a vůně. Medián vad se stanovuje jako medián vady vnímané s největší intenzitou. Medián vad a medián znaku ovocné chuti a vůně se vyjadřuje s přesností na jedno desetinné místo.

Klasifikace oleje se provádí porovnáváním hodnoty mediánu vad a mediánu znaku ovocné chuti a vůně s níže uvedenými referenčními intervaly. Při stanovování hranice těchto intervalů byla zohledněna chyba metody, proto se tyto hranice považují za absolutní. Počítačové programy umožňují zobrazení klasifikace v tabulce statistických údajů nebo na grafu.

a)

Extra panenský olivový olej: medián vad se rovná 0,0 a medián znaku ovocné chuti a vůně je vyšší než 0,0.

b)

Panenský olivový olej: medián vad je vyšší než 0,0, ale dosahuje nejvýše hodnoty 3,5, a medián znaku ovocné chuti a vůně je vyšší než 0,0.

c)

Lampantový panenský olivový olej: medián vad je vyšší než 3,5 nebo je medián vad nejvýše roven 3,5 a medián ovocné chuti a vůně se rovná 0,0.

Poznámka 1:

Pokud je medián znaku hořký a/nebo znaku štiplavý vyšší než 5,0, uvede vedoucí zkušební komise tuto skutečnost do protokolu o zkoušce.

V případě hodnocení, která se provádějí za účelem sledování shody, se provádí jedna zkouška. V případě oponentních hodnocení se musí analýza provést dvakrát při různých zkušebních sezeních. Výsledky duplicitní analýzy musí být statisticky homogenní. (Viz bod 9.5). Pokud tomu tak není, musí se vzorek znovu dvakrát analyzovat. Konečná hodnota mediánu klasifikačních znaků se vypočte na základě průměru obou mediánů.“


PŘÍLOHA V

Příloha XVII se mění takto:

1)

bod 5.1 se nahrazuje tímto:

„5.1

Hexan nebo směs alkanů s bodem varu v rozmezí od 65 do 70 oC, destilované v rektifikační koloně. Hexan lze nahradit isooktanem (2,2,4-trimethylpentanem pro chromatografii) za předpokladu, že je dosaženo srovnatelných hodnot přesnosti. Lze zkontrolovat zbytek po odpaření 100 ml rozpouštědla. Rozpouštědla s vyšším bodem varu, než má n-hexan, se odpařují delší dobu. Z důvodu toxicity hexanu se však upřednostňují.“;

2)

v bodě 6.3.3 se doplňuje nový text, který zní:

„Poznámka 10: Pokud se stigmastadienoly vyskytují v koncentraci vyšší než 4 mg/kg a je-li požadována kvantifikace, musí být použita metoda Mezinárodní rady pro olivy pro stanovení sterenů v rafinovaných olejích.“


PŘÍLOHA VI

Příloha XVIII se mění takto:

1)

bod 4.2.1 se nahrazuje tímto:

„4.2.1

Petrolether pro chromatografii (40–60 oC) nebo hexan. Hexan lze nahradit isooktanem (2,2,4-trimethylpentanem pro chromatografii) za předpokladu, že je dosaženo srovnatelných hodnot přesnosti. Rozpouštědla s vyšším bodem varu, než má n-hexan, se odpařují delší dobu. Z důvodu toxicity hexanu se však upřednostňují.“;

2)

vkládá se nový bod 4.2.12, který zní:

„4.2.12.

Heptan pro chromatografii. Heptan lze nahradit isooktanem (2,2,4-trimethylpentanem pro chromatografii).“

PŘÍLOHA VII

„PŘÍLOHA XIX

STANOVENÍ SLOŽENÍ A OBSAHU STEROLŮ A ALKOHOLOVÝCH SLOUČENIN KAPILÁRNÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tato metoda popisuje postup pro stanovení obsahu jednotlivých alkoholových sloučenin a celkový obsah alkoholových sloučenin v olivových olejích a olivových olejích z pokrutin a jejich směsích.

Alkoholové sloučeniny v olivových olejích a olivových olejích z pokrutin sestávají z alifatických alkoholů, sterolů a triterpenických dialkoholů.

2.   PODSTATA METODY

Oleje, k nimž je přidán α-cholestanol a 1-ikosanol jako vnitřní standard, jsou zmýdelněny pomocí ethanolového roztoku hydroxidu draselného; nezmýdelnitelné látky se následně extrahují pomocí diethyletheru.

Jednotlivé sloučeniny alkoholu se od nezmýdelnitelných látek oddělí tenkovrstvou chromatografií na bazické silikagelové desce (referenční metoda) nebo vysoce účinnou kapalinovou chromatografií pomocí kolony naplněné silikagelem. Frakce oddělená ze silikagelu se převede na trimethylsilylethery a analyzuje se pomocí kapilární plynové chromatografie.

ČÁST 1

PŘÍPRAVA NEZMÝDELNITELNÝCH LÁTEK

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tato část popisuje přípravu a extrakci nezmýdelnitelných látek. Zahrnuje přípravu a extrakci nezmýdelnitelných látek z olivového oleje a olivového oleje z pokrutin.

2.   PODSTATA METODY

Vzorek se zmýdelní varem pod zpětným chladičem s ethanolovým roztokem hydroxidu draselného. Nezmýdelnitelné látky se extrahují pomocí diethyletheru.

3.   PŘÍSTROJE A POMŮCKY

Obvyklé laboratorní vybavení a zejména:

3.1.

Baňka s kulatým dnem na 250 ml vybavená zpětným chladičem se zábrusem.

3.2.

Dělící nálevka na 500 ml.

3.3.

Baňka na 250 ml.

3.4.

Mikrostříkačky na 100 μl a 500 μl.

3.5.

Válcová filtrační nálevka s pórovitou fritou G3 (pórovitost 15 až 40 μm) o průměru přibližně 2 cm a výšce 5 cm, vhodná pro vakuovou filtraci a s vnějším zábrusem.

3.6.

Erlenmeyerova baňka na 50 ml s vnitřním zábrusem pro použití s filtrační nálevkou (3.5).

3.7.

Zkumavka na 10 ml s kónickým dnem a skleněnou zátkou.

3.8.

Exsikátor s chloridem vápenatým.

4.   ČINIDLA

4.1.

Hydroxid draselný, minimální titr 85 %.

4.2.

Hydroxid draselný ve formě ethanolového roztoku o koncentraci přibližně 2 M.

130 g hydroxidu draselného (4.1) se za současného chlazení rozpustí ve 200 ml destilované vody a doplní se do jednoho litru ethanolem (4.7). Tento roztok je nutno uchovávat v dobře uzavřených skleněných láhvích z tmavého skla a skladovat po dobu maximálně dvou dnů.

4.3.

Diethylether čistoty p.a.

4.4.

Bezvodý síran sodný čistoty p.a.

4.5.

Aceton čistoty pro chromatografii.

4.6.

Diethylether čistoty pro chromatografii.

4.7.

Ethanol čistoty p.a.

4.8.

Ethylacetát čistoty p.a.

4.9.

Vnitřní standard, α-cholestanol o čistotě vyšší než 99 % (čistota musí být kontrolována pomocí analýzy plynovou chromatografií).

4.10.

Vnitřní standardní roztok α-cholestanolu, roztok (0,2 m/V) v ethylacetátu (4.8).

4.11.

Roztok fenolftaleinu 10 g/l v ethanolu (bod 4.7).

4.12.

0,1 % roztok 1-ikosanolu v ethylacetátu (m/V) (vnitřní standard).

5.   POSTUP

Pomocí mikrostříkačky na 500 μl (3.4) se do baňky na 250 ml (3.1) dá objem vnitřního standardního roztoku α-cholestanolu (4.10) a objem 1-ikosanolu (4.12) obsahující množství cholestanolu a ikosanolu rovnající se přibližně 10 % obsahu sterolu a alkoholu ve vzorku. Například při analýze olivového oleje se na 5 g vzorku olivového oleje přidá 500 μl roztoku α-cholestanolu (4.10) a 250 μl roztoku 1-ikosanolu (4.12). Při analýze olivového oleje z pokrutin se přidá 1 500 μl roztoku α-cholestanolu (4.10) a 1500 μl roztoku 1-ikosanolu (4.12). Vzorek se nechá odpařit do sucha v mírném proudu dusíku a v teplé vodní lázni. Po vychladnutí baňky se do stejné baňky naváží 5,00 ± 0,01 g vysušeného přefiltrovaného vzorku.

Poznámka 1:

Živočišné nebo rostlinné oleje obsahující větší množství cholesterolu mohou vykazovat pík s retenčním časem identickým cholestanolu. Pokud k tomu dojde, musí být sterolová frakce analyzována jednou s vnitřním standardem a jednou bez něj.

Přidá se 50 ml ethanolového roztoku hydroxidu draselného o koncentraci 2 M (4.2) a malé množství pemzy, připojí se zpětný chladič a zahřeje se do mírného varu, dokud nedojde ke zmýdelnění (roztok se vyčeří). V zahřívání se pokračuje dalších 20 minut a poté se přes chladič přidá 50 ml destilované vody, chladič se pak odpojí a baňka se vychladí na teplotu přibližně 30 °C.

Obsah baňky se kvantitativně převede do dělicí nálevky na 500 ml (3.2) a propláchne se několika dávkami destilované vody (50 ml). Přidá se přibližně 80 ml diethyletheru (4.6), vše se důkladně protřepe po dobu přibližně 60 sekund a pravidelně se uvolňuje tlak obracením dělicí nálevky a otevíráním kohoutku. Nechá se odstát až do úplného oddělení obou fází (viz poznámka 2). Poté se co nejvíce mýdlového roztoku odčerpá do druhé dělicí nálevky. Stejným způsobem se provedou další dvě extrakce vodně-alkoholové fáze, vždy s použitím 60 až 70 ml diethyletheru (4.6).

Poznámka 2:

Všechny emulze je možné odstranit přidáním malých množství ethanolu (4.7).

Všechny tři etherové extrakty se smíchají v jedné dělicí nálevce obsahující 50 ml vody. Dále se promývá vodou (50 ml), dokud se promývací voda při přidání kapky roztoku fenolftaleinu nepřestane zbarvovat růžově (4.11). Odstraní se vodná fáze, etherová fáze se přefiltruje na bezvodém síranu sodném (4.4) do předem zvážené baňky na 250 ml, přičemž nálevka a filtr se promyjí malými množstvími diethyletheru (4.6).

Rozpouštědlo se nechá odpařit destilací ve vakuu v rotačním odpařovači při 30 °C. Přidá se 5 ml acetonu (4.5) a těkavé rozpouštědlo se zcela odstraní mírným proudem dusíku. Zbytek se suší v sušárně při 103 ± 2 °C po dobu 15 min. Po vychlazení v exsikátorech se zváží s přesností na 0,1 mg.

ČÁST 2

SEPARACE FRAKCÍ ALKOHOLOVÝCH SLOUČENIN

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Nezmýdelnitelné látky, jejichž příprava je popsána v části 1, se nechají frakcionovat v různých alkoholových sloučeninách, alifatických alkoholech, sterolech a triterpenických dialkoholech (erythrodiolu a uvaolu).

2.   PODSTATA METODY

Nezmýdelnitelné látky lze frakcionovat pomocí základní tenkovrstvé chromatografie (referenční metoda), zviditelnit a odpovídající pásma seškrábat a extrahovat. Alternativní metodou separace je vysoce účinná kapalinová chromatografie za použití kolony se silikagelem a UV detektoru, jejíž pomocí lze získat jednotlivé frakce. Alifatické a triterpenické alkoholy, sterol a triterpenické dialkoholy se společně izolují.

3.   PŘÍSTROJE A POMŮCKY

Obvyklé laboratorní vybavení a zejména:

3.1.

Kompletní zařízení pro tenkovrstvou chromatografii se skleněnými deskami o rozměrech 20 × 20 cm.

3.2.

Ultrafialová lampa s vlnovou délkou 366 nebo 254 nm.

3.3.

Mikrostříkačky na 100 μl a 500 μl.

3.4.

Válcová filtrační nálevka s pórovitou fritou G3 (pórovitost 15 až 40 μm) o průměru přibližně 2 cm a výšce 5 cm, vhodná pro vakuovou filtraci a s vnějším zábrusem.

3.5.

Erlenmeyerova baňka na 50 ml s vnitřním zábrusem pro použití s filtrační nálevkou (3.4).

3.6.

Zkumavka na 10 ml s kónickým dnem a skleněnou zátkou.

3.7.

Exsikátor s chloridem vápenatým.

3.8.

Systém vysoce účinné kapalinové chromatografie složený z:

3.8.1.

Binárního čerpadla.

3.8.2.

Ručního nebo automatického vstřikovače s 200μl vstřikovací smyčkou.

3.8.3.

Integrovaného odplynovací zařízení.

3.8.4.

Detektoru UV-VIS nebo IR.

3.9.

Kolony pro vysoce účinnou kapalinovou chromatografii (25 cm x 4 mm vnitřní průměr) se silikagelem 60 (velikost částic 5 μm).

3.10.

Injekčního filtru, 0,45 μm.

3.11.

Erlenmeyerovy baňky na 25 ml.

4.   ČINIDLA

4.1.

Hydroxid draselný, minimální titr 85 %.

4.2.

Hydroxid draselný ve formě ethanolového roztoku o koncentraci přibližně 2 M.

130 g hydroxidu draselného (4.1) se za současného chlazení rozpustí ve 200 ml destilované vody a doplní se do jednoho litru ethanolem (4.9). Tento roztok je nutno uchovávat v dobře uzavřených skleněných láhvích z tmavého skla a skladovat po dobu maximálně dvou dnů.

4.3.

Diethylether čistoty p.a.

4.4.

Hydroxid draselný ve formě ethanolového roztoku o koncentraci přibližně 0,2 M.

13 g hydroxidu draselného (4.1) se rozpustí ve 20 ml destilované vody a doplní se do jednoho litru ethanolem (4.9).

4.5.

Silikagelem potažené skleněné desky (20 x 20) bez fluorescenčního indikátoru o tloušťce 0,25 mm (obchodně dostupné, připraveny k použití).

4.6.

Aceton čistoty pro chromatografii.

4.7.

n-hexan čistoty pro chromatografii.

4.8.

Diethylether čistoty pro chromatografii.

4.9.

Ethanol čistoty p.a.

4.10.

Ethylacetát čistoty p.a.

4.11.

Referenční roztok pro tenkovrstvou chromatografii: cholesterol, fytosteroly, alkoholy a erythrodiol – 5 % roztok v ethylacetátu (4.10).

4.12.

Roztok 2,7-dichlor-fluoresceinu, 0,2 % v ethanolovém roztoku. Mírně se alkalizuje přidáním několika kapek 2M alkoholového roztoku hydroxidu draselného (4.2).

4.13.

n-hexan (4.7)/diethylether (4.8) směs 65:35 (V/V).

4.14.

Mobilní fáze vysoce účinné kapalinové chromatografie: n-hexan (4.7)/diethylether (4.8) směs 1:1 (V/V).

5.   REFERENČNÍ METODA SEPARACE ALKOHOLOVÝCH SLOUČENIN POMOCÍ ZÁKLADNÍ TENKOVRSTVÉ CHROMATOGRAFICKÉ DESKY

Příprava bazických desek pro tenkovrstvou chromatografii. Silikagelové desky (4.5) se na 10 sekund ponoří nebo namočí zhruba 4 cm hluboko do ethanolového roztoku hydroxidu draselného o koncentraci 0,2 M (4.4), poté se nechají dvě hodiny sušit v digestoři a nakonec na jednu hodinu umístí do sušárny vyhřáté na 100 °C.

Desky se vyjmou ze sušárny a až do okamžiku použití uloží do exsikátoru s chloridem vápenatým (3.7) (takto upravené desky musí být použity během patnácti dnů).

Vyvíjecí komora se naplní směsí hexanu a diethyletheru (4.13) (viz poznámka 3) do výšky přibližně 1 cm. Vyvíjecí komora se uzavře vhodným krytem a nejméně půl hodiny ponechá v klidu a chladnu, aby se mohla vytvořit rovnováha mezi parami a kapalinou. Na vnitřní povrch vyvíjecí komory je možné připojit proužky filtračního papíru namočené v eluční směsi za účelem zkrácení doby vyvolávání přibližně o jednu třetinu a docílení stejnoměrnější, pravidelné eluce složek.

Poznámka 3:

Vyvíjecí roztok musí být pro každou analýzu vyměněn, aby bylo dosaženo dokonale reprodukovatelných podmínek vyvíjení. Lze použít alternativní rozpouštědlo 50:50 (V/V) n-hexanu a diethyletheru.

Připraví se přibližně 5 % roztok nezmýdelnitelné látky, jejíž příprava je popsána v části 1, v ethylacetátu (4.10) a 0,3 ml tohoto roztoku se pomocí mikrostříkačky na 100 μl (3.3) nastříkne jako úzký a rovnoměrný pruh k dolnímu okraji (2 cm) chromatografické desky (4.5). Ve stejné úrovni se nanese 2 až 3 μl referenčního roztoku materiálu (4.11) za účelem stanovení sterolového pásma a pásma triterpenických dialkoholů a alkoholů po dokončení vyvíjení.

Deska se umístí do vyvíjecí komory (3.1). Teplota okolí se udržuje mezi 15 a 20 °C (viz poznámka 4). Vyvíjecí komora se okamžitě uzavře a vzorek se nechá eluovat, dokud čelo rozpouštědla nedosáhne přibližně 1 cm od horního okraje desky. Deska se poté vyjme z vyvíjecí komory a rozpouštědlo se nechá odpařit pod proudem horkého vzduchu nebo se deska na chvíli nechá v digestoři.

Poznámka 4:

Vyšší teplota může zhoršit oddělování.

Deska se lehce a rovnoměrně postříká roztokem 2,7-dichlor-fluoresceinu (4.12) a nechá se uschnout. Při pozorování pod UV lampou (3.2) je možné stanovit sterolové pásmo a pásmo triterpenických dialkoholů a alkoholů porovnáním skvrn vytvořených referenčním roztokem (bod 4.11). Obrysy pásem podél okrajů fluorescence se vyznačí černým značkovačem (viz obrázek tenkovrstvé desky č. 1).

Silikagel se z označené oblasti seškrábe pomocí kovové stěrky. Odebraná hmota se rozmělní na malé části a převede do filtrační nálevky (3.4). Přidá se 10 ml horkého ethylacetátu (4.10). Obsah se důkladně promíchá kovovou stěrkou a přefiltruje (v případě potřeby ve vakuu). Filtrát se shromáždí v Erlenmeyerově baňce (3.5) připojené na filtrační nálevku.

Zbytek v baňce se třikrát propláchne diethyletherem (4.3) (přibližně 10 ml při každém propláchnutí). Filtrát se přitom sbírá do stejné baňky připojené k nálevce. Filtrát se odpaří na objem přibližně 4 až 5 ml a zbytkový roztok se převede do předem zvážené zkumavky na 10 ml (3.6). Zkumavka se vysuší pod mírným proudem dusíku. Zbytek se znovu rozpustí několika kapkami acetonu (4.6) a opět vysuší. Zbytek ve zkumavce je tvořen sterolem a triterpenickýcmi dialkoholy nebo frakcemi alkoholů a triterpenických dialkoholů.

6.   SEPARACE ALKOHOLOVÉ FRAKCE POMOCÍ VYSOCE ÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE

Nezmýdelnitelné látky získané podle postupu v části 1 se rozpustí ve 3 ml mobilní fáze (4.14), roztok se přefiltruje přes injekční filtr (3.10) a uchová se.

200 μl přefiltrovaného roztoku nezmýdelnitelných látek se vstříkne do zařízení vysoce účinné kapalinové chromatogrofie (3.8).

Nechá se proběhnout separace vysoce účinnou kapalinovou chromatografií při toku 0,8 ml/min. Prvních pět minut se nezohlední; do 25 ml Erlenmeyerových baněk (3.11) se zachytí alifatické a triterpenické alkoholy odseparované mezi 5. a 10. minutou a steroly a erytrodiol a uvaol odseparované mezi 11. a 25. minutou (viz poznámka 5).

Separaci lze sledovat UV detektorem při vlnové délce 210 nm nebo detektorem indexu lomu (viz obrázek 6).

Frakce se odpaří do sucha a připraví se na chromatografickou analýzu.

Poznámka 5:

Je potřeba pečlivě sledovat tlak čerpadla vysoce účinné kapalinové chromatografie, protože diethylether může způsobit zvýšení tlaku – pro udržení tlaku pod kontrolou je zapotřebí upravit průtok.

ČÁST 3

ANALÝZA FRAKCÍ ALKOHOLOVÝCH SLOUČENIN PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tato část popisuje použití plynové chromatografie v kapilární koloně pro stanovení kvalitativního a kvantitativního složení alkoholových sloučenin izolovaných podle metody uvedené v části 2.

2.   PODSTATA METODY

Frakce získané z nezmýdelnitelných látek pomocí tenkovrstvé chromatografie nebo vysokoúčinné kapalinové chromatografie se derivatizují na trimethylsilylethery a analyzují pomocí kapilární plynové chromatografie opatřené nástřikovým zařízením s děličem a plameno-ionizačním detektorem.

3.   PŘÍSTROJE A POMŮCKY

Obvyklé laboratorní vybavení a zejména:

3.1.

Zkumavka na 10 ml s kónickým dnem a skleněnou zátkou.

3.2.

Plynový chromatograf vhodný pro použití s kapilární kolonou, opatřený nástřikovým zařízením s děličem složený z:

3.2.1.

termostatické kolonové komory schopné udržovat požadovanou teplotu s přesností ± 1 °C;

3.2.2.

vstřikovací jednotky s termostatem (vstřikové komory) s povlakem ze silanizovaného skla a s dělicím systémem;

3.2.3.

plameno-ionizačního detektoru (FID);

3.2.4.

systému pro sběr dat vhodného pro provoz s detektorem FID (3.10.3) s možností manuální integrace.

3.3.

Kapilární kolona z taveného křemene dlouhá 20 až 30 m, s vnitřním průměrem 0,25 až 0,32 mm, potažená 5 % difenyl – 95 % dimethylpolysiloxanem (stacionární fáze SE-52 nebo SE-54 nebo ekvivalentní), o jednotné tloušťce 0,10 až 0,30 μm.

3.4.

Mikrostříkačka na 10 μl pro plynovou chromatografii opatřená tvrzenou jehlou pro nástřik pomocí děliče.

4.   ČINIDLA

4.1.

Bezvodý pyridin pro chromatografii.

4.2.

Hexamethyl disilazan čistoty p.a.

4.3.

Trimethyl-chlorsilan čistoty p.a.

4.4.

Zkušební roztoky sterol(trimethylsilyl)etherů. Připraví se ze sterolů a z erythrodiolu získaných z olejů, které je obsahují, těsně před použitím.

4.5.

Standardní roztoky trimethylsilyletherů alifatických alkoholů C20 až C28. Mohou se připravit ze směsí čistých alkoholů v době požadovaného použití.

4.6.

Nosný plyn: vodík nebo helium, čisté pro plynovou chromatografii.

4.7.

Pomocné plyny: vodík, helium, dusík a vzduch, čisté pro plynovou chromatografii.

4.8.

Činidlo pro silylaci tvořené směsí pyridinu, hexamethyl-disilazanu a trimethyl-chlorsilanu v poměru 9:3:1 (V/V/V).

4.9.

n-hexan čistoty pro chromatografii.

5.   PŘÍPRAVA TRIMETHYLSILYLETHERŮ

Do zkumavky (3.1) obsahující frakci alkoholových sloučenin se přidá činidlo pro silylaci (4.8) (viz poznámka 6), v množství 50 μl na každý mg alkoholové sloučeniny. Přitom je nutné zabránit jakékoli absorpci vlhkosti (viz poznámka 7).

Poznámka 6:

Roztoky připravené k použití jsou obchodně dostupné. Dostupná jsou rovněž další silylační činidla, jako například N,O-bis-(trimethylsilyl)trifluoracetamid + 1 % trimethyl-chlor-silan pro smíchání se stejným objemem bezvodého pyridinu. Pyridin lze nahradit stejným množstvím acetonitrilu.

Poznámka 7:

Vznik slabé opalescence je normální a nezpůsobuje žádnou anomálii. Tvorba bílých vloček nebo existence růžového zabarvení jsou známkami přítomné vlhkosti nebo degradace činidla. V tomto případě se zkouška musí opakovat (pouze v případě, že byl použit hexamethyl-disilazan/trimethyl-chlorsilan).

Zkumavka (3.1) se uzavře a pečlivě protřepe bez převracení, dokud se sloučeniny nerozpustí. Poté se nechá v klidu nejméně 15 minut při laboratorní teplotě a následně několik minut odstřeďuje. Čirý roztok je připraven pro plynovou chromatografickou analýzu.

6.   ANALÝZA PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ

6.1.   Přípravné operace a kondicionace kapilární kolony

Kapilární kolona se připojí (3.3) k plynovému chromatografu tak, že vstup kolony se připojí k nástřikovému zařízení s děličem a výstup kolony se připojí k detektoru.

Provede se kompletní kontrola plynového chromatografu (těsnost plynových okruhů, účinnost detektoru, účinnost oddělovacího a zapisovacího systému atd.).

Kolonu, která má být použita poprvé, je nutno nejprve kondicionovat. Kolonou se nechá protékat malé množství plynu, poté se zapne plynový chromatograf a nechá se postupně zahřívat, dokud není dosaženo teploty nejméně o 20 °C vyšší, než je provozní teplota (viz poznámka 8). Tato teplota se udržuje nejméně dvě hodiny a poté se systém převede do pracovního režimu (regulace průtoku plynu, oddělování, zapálení plamene, připojení výpočetního systému, nastavení teploty kolony, detektoru, injektoru atd.) a zaznamená se signál s citlivostí, která činí nejméně dvojnásobek citlivosti uvažované pro provedení analýzy. Základní linie záznamu musí být rovná, bez jakýchkoli píků nebo driftů. Záporné drifty jsou známkou nedokonalé těsnosti spojů kolony, zatímco kladné svědčí o nedostatečné kondicionaci kolony.

Poznámka 8:

Teplota kondicionace musí být nejméně o 20 °C nižší než maximální teplota použitelná pro uvažovanou stacionární fázi.

6.2.   Provozní podmínky

Je zapotřebí optimalizovat teplotní program a průtok nosného plynu tak, aby se získaly chromatogramy podobné chromatogramům na obrázcích 3 až 6.

Byly testovány a shledány jako užitečné následující parametry:

6.2.1.   Alifatické alkoholy

Program pece

180 °C (8 min.) → 260 °C (při 5 °C/min.) → 260 °C (15 min.)

Teplota injektoru

280 °C

Teplota detektoru:

290 °C

Lineární rychlost nosného plynu:

helium (20 až 30 cm/s), vodík (30 až 50 cm/s)

Oddělovací poměr:

1:50 až 1:100

Vstříknutý objem:

0,5 až 1 μl trimethylsilyletherového roztoku

6.2.2.   Sterol a triterpenické dialkoholy

Program pece

260 ± 5 °C isotermický

Teplota injektoru

280 – 300 °C

Teplota detektoru

280 – 300 °C

Lineární rychlost nosného plynu

helium (20 až 30 cm/s), vodík (30 až 50 cm/s)

Oddělovací poměr:

1:50 až 1:100

Vstříknutý objem:

0,5 až 1 μl trimethylsilyletherového roztoku

Tyto podmínky se mohou měnit podle charakteristik kolony a plynového chromatografu s cílem zajistit, aby chromatogramy splňovaly tyto požadavky:

retenční čas alkoholu C26 musí být 18 ± 5 minut,

pík alkoholu C22 musí být u olivového oleje 80 ± 20 % plného rozsahu a u oleje z pokrutin 40 ± 20 % plného rozsahu,

retenční čas β-sitosterolu by měl být 20 ± 5 minut,

pík kampesterolu musí být u olivového oleje (střední obsah 3 %) 20 ± 5 % plného rozsahu,

všechny přítomné steroly musí být odděleny. Kromě separace musí být píky též zcela rozlišeny, tj. dráha záznamu píku se musí vrátit na základní linii dříve, než se zvedne do dalšího píku. Neúplné rozlišení je však tolerováno za předpokladu, že pík s relativním retenčním časem 1,02 (sitostanol) je možné kvantifikovat pomocí kolmé úsečky.

6.3.   Analytický postup

Do mikrostříkačky na 10 μl (3.4) se natáhne 1 μl hexanu, poté 0,5 μl vzduchu a nakonec 0,5 až 1 μl zkušebního roztoku. Píst mikrostříkačky se povytáhne tak, aby se vyprázdnila jehla. Jehla se zavede přes membránu injektoru a přibližně po jedné nebo dvou sekundách se rychle nastříkne roztok. Přibližně po pěti sekundách se jehla pomalu vytáhne. Lze užít rovněž automatický injektor.

Zaznamenávání je prováděno, dokud přítomná trimethylsilyletherová směs příslušných alkoholových sloučenin není zcela eluována. Základní linie musí i nadále splňovat požadavky odpovídajících provozních podmínek (6.2.1 nebo 6.2.2).

6.4.   Identifikace píků

Identifikace jednotlivých píků se provádí podle retenčních časů a porovnáním se směsí alifatických a triterpenických alkoholů nebo sterolu a triterpenických dialkoholů TMSE, analyzovanou za stejných podmínek. Chromatogram frakce alifatických a triterpenických dialkoholů je znázorněn na obrázku 3 a odpovídající chromatogramy sterolů a triterpenických dialkoholů na obrázku 2.

Alifatické alkoholy se eluují v tomto pořadí: C20-ol (V.S.), C22-ol, C23-ol, C24-ol, C25-ol, C26-ol, C27-ol a C28-ol.

Steroly a triterpenické dialkoholy se eluují v tomto pořadí: cholesterol, brassikasterol, ergosterol, 24-methylen-cholesterol, kampesterol, kampestanol, stigmasterol, Δ7-kampesterol, Δ5,23-stigmastadienol, chlerosterol, β-sistosterol, sitostanol, Δ5-avenasterol, Δ5,24-stigmastadienol, Δ7-stigmastenol, Δ7-avenasterol, erythrodiol a uvaol.

6.5.   Kvantitativní vyhodnocení

Pomocí systému sběru dat se vypočítají plochy píků 1-ikosanolu a alifatických alkoholů C22, C24, C26 a C28. Faktor odezvy 1-eikosanolu by se měl považovat za rovný 1.

Pomocí výpočetního systému se vypočítá plocha píků α-cholestanolu, sterolů a triterpenických dialkoholů. Píky jakýchkoli sloučenin, které nejsou mezi sloučeninami uvedenými v tabulce 1 (výpočet pro ergosterol se provádět nesmí) se ignorují. Faktor odezvy α-cholestanolu by se měl považovat za rovný 1.

Obsah jednotlivých alkoholových sloučenin vyjádřený v mg/kg tuku se vypočítá podle vzorce:

Formula

kde:

Ax

=

plocha píku alkoholové sloučeniny x vypočtená dle výpočetního systému.

As

=

plocha píku 1-ikosanolu/α-cholestanolu vypočtená dle výpočetního systému.

ms

=

množství přidaného 1-ikosanolu/α-cholestanolu v mg.

m

=

hmotnost vzorku použitého pro stanovení v g.

7.   VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKŮ

Uvádí se obsah jednotlivých alifatických a triterpenických alkoholů v mg/kg tuku a jejich souhrn jako „celkový obsah alifatických alkoholů“. Celkový obsah je součet C22, C24, C26 a C28.

Složení jednotlivých alkoholových sloučenin by se mělo vyjadřovat s přesností na jedno desetinné místo.

Celková koncentrace sterolů by se měla vyjádřit v celých číslech.

Procentní podíl jednotlivých sterolů z poměru plochy příslušného píku k celkové ploše píků sterolů se vypočítá podle vzorce:

Formula

kde:

Ax

=

plocha píku sterolu x,

ΣA

=

celková plocha píků sterolů.

Zjevný β -sitosterol: Δ5,23-stigmastadienol + chlerosterol + β-sitosterol + sitostanol + Δ5-avenasterol + Δ5,24-stigmastadienol.

Vypočítá se procentní podíl erythrodiolu a uvaolu:

Formula

kde:

AEr

=

plocha erythrodiolu vypočtená dle výpočetního systému,

AUv

=

plocha uvaolu vypočtená dle výpočetního systému.

Σ AT

=

součet ploch píků sterolu + erythrodiolu + uvaolu vypočtených dle výpočetního systému.

Kromě výpočtu relativního podílu jednotlivých sterolů a triterpenických dialkoholů a celkové koncentrace sterolů se musí vypočítat také koncentrace erythrodiolu a uvaolu a jejich součet v mg/kg tuku, a to podle následujících vzorců:

Formula

Formula

kde:

Aer

=

plocha píku erythrodiolu vypočtená dle výpočetního systému,

Auv

=

plocha uvaolu vypočtená dle výpočetního systému,

As

=

plocha píku α-cholestanolu vypočtená dle výpočetního systému,

ms

=

množství přidaného α-cholestanolu v mg.

m

=

hmotnost vzorku použitého pro stanovení v g.

Dodatek

Image 16

1

Uhlovodíky

2

α-tokoferol

3

Prenoly

4

Triterpenické alkoholy

5

Alifatické alkoholy

6

Metylsteroly

7

Steroly

8

Triterpenické dialkoholy

Obrázek 1 – tenkovrstvá chromatografie nezmýdelnitelné frakce z olivového oleje z pokrutin dvakrát eluované s hexanem:diethyletherem (65:35), vyvinuté s SO4H2 (50 %) a zahřáté. Pásma, která je třeba seškrábat, se nachází v obdélníku; 1 jsou pásma alifatických alkoholů a 2 sterolů a triterpenických dialkoholů.

Tabulka I – Relativní retenční časy sterolů

Pík

Identifikace

Relativní retenční čas

Kolona SE 54

Kolona SE 52

1

Cholesterol

Δ-5-cholesten-3β-ol

0,67

0,63

2

Cholestanol

5α-cholestan-3β-ol

0,68

0,64

3

Brassikasterol

[24S]-24-methyl-Δ-5,22-cholestadien-3β-ol

0,73

0,71

*

Ergosterol

[24S]-24-methyl-Δ-5,7,22 cholestatrien-3β-ol

0,78

0,76

4

24-methylen-cholesterol

24-methylen-Δ-5,24-cholestadien-3β-o1

0,82

0,80

5

Kampesterol

(24R)-24-methyl-Δ-5-cholesten-3β-ol

0,83

0,81

6

Kampestanol

(24R)-24-methyl-cholestan-3β-ol

0,85

0,82

7

Stigmasterol

(24S)-24-ethyl-Δ-5,22-cholestadien-3β-ol

0,88

0,87

8

Δ-7-kampesterol

(24R)-24-methyl-Δ-7-cholesten-3β-ol

0,93

0,92

9

Δ-5,23-stigmastadienol

(24R,S)-24-ethyl-Δ-5,23-cholestadien-3β-ol

0,95

0,95

10

Chlerosterol

(24S)-24-ethyl-Δ-5,25-cholestadien-3β-ol

0,96

0,96

11

β-sitosterol

(24R)-24-ethyl-Δ-5-cholesten-3β-ol

1,00

1,00

12

Sitostanol

24-ethyl-cholestan-3β-ol

1,02

1,02

13

Δ-5-avenasterol

(24Z)-24-ethyliden-Δ-cholesten-3β-ol

1,03

1,03

14

Δ-5,24-stigmastadienol

(24R,S)-24-ethyl-Δ-5,24-cholestadien-3β-ol

1,08

1,08

15

Δ-7-stigmastenol

(24R,S)-24-ethyl-Δ-7-cholesten-3β-ol

1,12

1,12

16

Δ-7-avenasterol

(24Z)-24-ethyliden-Δ-7-cholesten-3β-ol

1,16

1,16

17

Erythrodiol

5α-olean-12-en-3β,28-diol

1,41

1,41

18

Uvaol

Δ12-ursen-3β,28-diol

1,52

1,52

Image 17

Obrázek 2 – GC-FID chromatografický profil sterolu a triterpenických dialkoholů z rafinovaného olivového oleje. (1) Cholesterol, (2) α-cholestanol (V.S.), (3) 24-methylencholesterol, (4) kampesterol, (5) kampestanol, (6) stigmasterol, (7) Δ5,23-stigmastadienol, (8) chlerosterol, (9) β-sitosterol, (10) sitostanol, (11) Δ5-avenasterol, (12) Δ5,24-stigmastadienol, (13) Δ7-stigmastenol, (14) Δ7-avenasterol, (15) erythrodiol, (16) uvaol.

Image 18

Obrázek 3 – GC-FID chromatografický profil sterolu a triterpenických dialkoholů z lampantového olivového oleje. (1) Cholesterol, (2) α-cholestanol, (3) brassikasterol, (4) 24-methylencholesterol, (5) kampesterol, (6) kampestanol, (7) stigmasterol, (8) Δ7-kampesterol, (9) Δ5,23-stigmastadienol, (10) chlerosterol, (11) β-sitosterol, (12) sitostanol, (13) Δ5-avenasterol, (14) Δ5,24-stigmastadienol, (15) Δ7-stigmastenol, (16) Δ7-avenasterol, (17) erythrodiol, (18) uvaol.

Image 19

Obrázek 4 – GC-FID chromatografický profil alifatických alkoholů a triterpenických alkoholů z olivového oleje. (V.S.) C20-ol, (1) C22-ol, (2) C24-ol, (3) C26-ol, (4) C28-ol, (5) triterpenické alkoholy.

Image 20

Obrázek 5 – GC-FID chromatografický profil alifatických alkoholů a triterpenických alkoholů z rafinovaného olivového oleje a olivového oleje po druhém odstřeďování. (V.S.) C20-ol, (1) C22-ol, (2) C24-ol, (3) C26-ol, (4) C28-ol, (5) triterpenické alkoholy.

Image 21

Obrázek 6 – Chromatogram nezmýdelnitelných látek z olivového oleje separovaných vysoce účinnou kapalinovou chromatografií za použití UV detektoru. (1) Alifatické a triterpenické alkoholy, (2) steroly a triterpenické dialkoholy.


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/49


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1605

ze dne 27. září 2019,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 ve spojení s článkem 22 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 předložila společnost Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas S.L. dne 16. prosince 2014 Nizozemsku žádost o schválení účinné látky Bacillus subtilis kmen IAB/BS03.

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení oznámilo Nizozemsko jakožto zpravodajský členský stát dne 23. června 2015, žadateli, ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že žádost je přijatelná.

(3)

Dne 24. února 2017 předložil zpravodajský členský stát Komisi návrh zprávy o posouzení, v níž posoudil, zda lze očekávat, že dotčená účinná látka splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, a kopii této zprávy zaslal úřadu.

(4)

Úřad splnil podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009. V souladu s čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení požádal, aby žadatel předložil členským státům, Komisi a úřadu dodatečné informace. Posouzení dodatečných informací ze strany zpravodajského členského státu bylo úřadu předloženo v podobě aktualizovaného návrhu zprávy o posouzení dne 14. prosince 2017.

(5)

Dne 18. dubna 2018 sdělil úřad žadateli, členským státům a Komisi svůj závěr (2) o tom, zda lze očekávat, že účinná látka Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 splní kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Úřad svůj závěr zpřístupnil veřejnosti.

(6)

Dne 12. prosince 2018 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu účinné látky Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 a návrh nařízení o schválení účinné látky Bacillus subtilis kmen IAB/BS03.

(7)

Žadateli byla poskytnuta možnost předložit ke zprávě o přezkoumání připomínky.

(8)

S ohledem na jedno či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího dotčenou účinnou látku, a zvláště pak použití, jež byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě o přezkumu, bylo zjištěno, že kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou splněna.

(9)

Proto je vhodné Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 schválit.

(10)

Komise se domnívá, že Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 je účinnou látkou představující nízké riziko ve smyslu článku 22 nařízení (ES) č. 1107/2009. Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 není látkou vzbuzující obavy a splňuje podmínky uvedené v bodě 5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009.

(11)

Proto je vhodné Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 schválit jako látku představující nízké riziko na dobu 15 let.

(12)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je nezbytné stanovit určité podmínky.

(13)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3).

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení účinné látky

Účinná látka Bacillus subtilis kmen IAB/BS03, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus subtilis strain IAB/BS03. EFSA Journal 2018;16(6):5261. DOI:10.2903/j.efsa.2018.5261.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Bacillus subtilis kmen IAB/BS03

Přístupové číslo ve španělské sbírce typových kultur (CECT), Španělsko: CECT 7254

Přístupové číslo v německé sbírce typových kultur (DSMZ), Německo: DSM 24682

Nepoužije se

Minimální koncentrace:

1 × 1013 CFU/kg

Maximální koncentrace:

5 × 1013 CFU/kg

20. října 2019

20. října 2034

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání účinné látky Bacillus subtilis kmen IAB/BS03, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu v přípravcích na ochranu rostlin, včetně úplné charakterizace relevantních sekundárních metabolitů;

b)

ochraně obsluhy a pracovníků s přihlédnutím k tomu, že mikroorganismy jsou jako takové považovány za možné senzibilátory, a zajistit, aby jako podmínka pro použití byly zahrnuty odpovídající osobní ochranné prostředky.

Výrobce zajistí v průběhu výrobního procesu striktní udržování environmentálních podmínek a analýzu kontroly kvality, aby bylo zajištěno splnění mezních hodnot pro mikrobiologickou kontaminaci, jak je uvedeno v diskusním dokumentu OECD o limitech mikrobiálních kontaminujících látek v mikrobiálních přípravcích proti škůdcům, který je uveden v pracovním dokumentu SANCO/12116/2012 (2).

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


PŘÍLOHA II

V části D přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

„17

Bacillus subtilis kmen IAB/BS03

Přístupové číslo ve španělské sbírce typových kultur (CECT), Španělsko: CECT 7254

Přístupové číslo v německé sbírce typových kultur (DSMZ), Německo: DSM 24682

Nepoužije se

Minimální koncentrace:

1 × 1013 CFU/kg

Maximální koncentrace:

5 × 1013 CFU/kg

20. října 2019

20. října 2034

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání účinné látky Bacillus subtilis kmen IAB/BS03, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu v přípravcích na ochranu rostlin, včetně úplné charakterizace relevantních sekundárních metabolitů;

b)

ochraně obsluhy a pracovníků s přihlédnutím k tomu, že mikroorganismy jsou jako takové považovány za možné senzibilátory, a zajistit, aby jako podmínka pro použití byly zahrnuty odpovídající osobní ochranné prostředky.

Výrobce zajistí v průběhu výrobního procesu striktní udržování environmentálních podmínek a analýzu kontroly kvality, aby bylo zajištěno splnění mezních hodnot pro mikrobiologickou kontaminaci, jak je uvedeno v diskusním dokumentu OECD o limitech mikrobiálních kontaminujících látek v mikrobiálních přípravcích proti škůdcům, který je uveden v pracovním dokumentu SANCO/12116/2012 (1).

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.


(1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf“


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/53


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1606

ze dne 27. září 2019,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky methiokarb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2007/5/ES (2) byl methiokarb zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky methiokarb, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 31. července 2020.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení methiokarbu.

(5)

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Zpravodajský členský stát shledal žádost úplnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem hodnotící zprávu o obnovení a dne 13. července 2017 ji předložil Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.

(7)

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

Dne 24. září 2018 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že methiokarb splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Dne 24. ledna 2019 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o obnovení schválení methiokarbu.

(9)

Úřad zjistil nepřijatelné riziko pro pracovníky, a to i při zohlednění používání osobních ochranných prostředků, a vysoké riziko pro ptáky, savce a žížaly. Kromě toho nemohl úřad provést posouzení rizika pro spotřebitele, neboť definice rezidua pro posouzení rizika u rostlinných komodit nemohla být dokončena, jelikož na základě dostupných údajů nemohl být vyloučen genotoxický potenciál metabolitu M01.

(10)

Komise vyzvala žadatele, aby k závěru úřadu předložil své připomínky. Dále v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 Komise vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o obnovení. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.

(11)

Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné obavy týkající se dané účinné látky vyvrátit.

(12)

V důsledku toho nebyl učiněn závěr, že by v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin byla splněna kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné neobnovit schválení účinné látky methiokarb v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Členským státům by na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující methiokarb měl být poskytnut dostatečný čas. S ohledem na zjištěné riziko, které představuje pro pracovníky nakládka a výsev ošetřeného osiva a které z ošetřeného osiva vyplývá pro ptáky, volně žijící savce a žížaly, pokud členské státy udělí v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 odkladnou lhůtu pro přípravky na ochranu rostlin obsahující methiokarb, měla by tato lhůta uplynout nejpozději dne 3. dubna 2020.

(15)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/707 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení methiokarbu do 31. července 2020, aby bylo možno dokončit postup pro obnovení schválení před uplynutím doby platnosti schválení uvedené látky. Avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí o neobnovení schválení bylo přijato před prodlouženým datem skončení jeho platnosti, mělo by se toto nařízení použít co nejdříve.

(16)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení methiokarbu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neobnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky methiokarb se neobnovuje.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se zrušuje řádek 148, methiokarb.

Článek 3

Přechodná opatření

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku methiokarb nejpozději dne 3. ledna 2020.

Článek 4

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 3. dubna 2020.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2007/5/ES ze dne 7. února 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kaptanu, folpetu, formetanátu a methiokarbu (Úř. věst. L 35, 8.2.2007, s. 11).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb EFSA Journal 2018;16(10):5429.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/707 ze dne 7. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, metalaxyl-m, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, s-metolachlor a tebukonazol (Úř. věst. L 120, 8.5.2019, s. 16).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/56


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1607

ze dne 27. září 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o data ukončení lhůty pro podávání žádostí o licenci

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 178 písm. b) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 (2) stanoví společná ustanovení týkající se žádostí o dovozní a vývozní licence pro zemědělské produkty a jejich vydávání. Obsahuje ustanovení o lhůtách pro podávání žádostí o licenci a žádostí o její zrušení. Zejména obsahuje ustanovení pro případy, kdy se v uvedeném nařízení stanoví lhůta pro určitý postup, aby bylo možné určit datum zahájení nebo ukončení tohoto období v případech, kdy toto datum připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek.

(2)

Pro usnadnění správy celních kvót v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby se na všechny zemědělské celní kvóty spravované licencemi vztahovala stejná pravidla, která stanoví lhůty pro žádosti o licenci.

(3)

Žadatelé by měli mít možnost podávat žádosti o licenci bez ohledu na státní svátky v členských státech. V současné době jsou data ukončení lhůty pro podávání žádostí o licenci, která spadají na sobotu, neděli nebo státní svátek, stanovena odlišně v závislosti na tom, zda je lhůta pro podání žádostí určena odkazem na konkrétní datum nebo na délku uvedené lhůty. V druhém případě se v čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (3) stanoví, že pokud tato lhůta končí v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, je datem ukončení lhůty pro podání žádostí pracovní den následující po dané sobotě, neděli nebo státním svátku. V souladu s článkem 5 uvedeného nařízení končí tato lhůta pro podání žádostí, pokud je určena odkazem na konkrétní datum, poslední hodinou data ukončení. Pokud neexistuje zvláštní ustanovení pro případy, kdy datum ukončení lhůty pro podání žádostí určené odkazem na konkrétní datum spadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, musí být v takových případech žádosti podány nejpozději poslední pracovní den předcházející dané sobotě, neděli nebo státnímu svátku.

(4)

Aby se zabránilo nejistotě při určování příslušného data ukončení lhůty, měla by být data ukončení lhůty pro podání žádostí o licenci, která spadají na sobotu, neděli nebo státní svátek, ve všech případech přesunuta na dřívější datum, bez ohledu na to, zda je lhůta pro podání žádostí určena odkazem na konkrétní datum nebo délku uvedené lhůty. Členským státům, které si to přejí, by navíc mělo být umožněno stanovit takovou úpravu pracovní doby, která by umožnila podání žádostí o licenci v sobotu, neděli či ve státní svátek. Pro takové případy by měla být stanovena pravidla, aby se zajistila transparentnost řízení podávání žádostí o licenci a zároveň informovanost žadatelů o této úpravě.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 se mění takto:

1)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

odchylně od čl. 3 odst. 2 písm. b) a odst. 4 uvedeného nařízení je datem ukončení poslední pracovní den předcházející sobotě, neděli nebo státnímu svátku a končí ve 13:00 hodin bruselského času. Pokud však jde o žádosti o licenci, mohou členské státy rozhodnout o stanovení takové úpravy pracovní doby, která umožní podávání žádostí v sobotu, neděli nebo ve státní svátek. V takovém případě je datem ukončení daná sobota, neděle nebo státní svátek a končí ve 13:00 hodin bruselského času. Pokud se členský stát rozhodne takovou úpravu pracovní doby stanovit, zveřejní ji.“;

2)

doplňuje se druhý pododstavec, který zní:

„Ustanovení prvního pododstavce písm. b) se použije i v případě, že je použitelné datum ukončení určeno odkazem na konkrétní datum a toto datum připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).


ROZHODNUTÍ

30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/58


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1608

ze dne 16. září 2019

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední komisi pro plavbu na Rýně k přijetí vzorů v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Revidovaná úmluva pro plavbu na Rýně (dále jen „úmluva“) vstoupila v platnost dne 14. dubna 1967.

(2)

Podle článku 46 úmluvy může Ústřední komise pro plavbu na Rýně (dále jen „CCNR“) přijímat usnesení, která jsou pro její členy závazná.

(3)

Evropský výbor pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (dále jen „CESNI“) byl zřízen dne 3. června 2015 v rámci CCNR za účelem vypracování technických norem pro vnitrozemskou vodní dopravu v různých oblastech, zejména pokud jde o plavidla, informační technologie a posádky plavidel.

(4)

Na svém příštím zasedání, které se má konat dne 15. října 2019, přijme výbor CESNI normy o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě. Komise CCNR má rovněž přijmout usnesení, které začlení tyto vzory do Předpisů pro posádky lodí plujících na Rýně.

(5)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve výboru CESNI a v komisi CCNR, protože normy o vzorech v oblasti odborných kvalifikací budou mít rozhodující vliv na obsah právních předpisů EU, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 (1).

(6)

S cílem usnadnit mobilitu a zajistit bezpečnost je důležité, aby byly vzory používané členy posádek za účelem zajištění uznávání jejich kvalifikací v rámci různých právních režimů v Evropě v maximální možné míře harmonizované. Zejména by pak členské státy, které jsou současně členy komise CCNR, měly být oprávněny podpořit rozhodnutí, jimiž se pravidla komise CCNR harmonizují s pravidly uplatňovanými v Unii.

(7)

Výborem CESNI vypracované vzory osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky, lodního deníku, jediného dokladu kombinujícího osvědčení o kvalifikaci a plaveckou služební knížku a vzor osvědčení o praktické zkoušce představují harmonizaci evropských norem.

(8)

Postoj Unie vyjádří členské státy, jež jsou členy výboru CESNI a komise CCNR, vystupujíce společně,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postojem, který má být zaujat jménem Unie v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu dne 15. října 2019, je souhlasit s přijetím evropských norem o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, jež jsou uvedeny v dokumentu připojeném k tomuto rozhodnutí.

2.   Postojem, který má být jménem Unie zaujat na plenárním zasedání Ústřední komise pro plavbu na Rýně, je podpořit všechny návrhy uvádějící požadavky Předpisů pro posádky lodí plujících na Rýně do souladu s požadavky evropských norem o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, jež jsou uvedeny v dokumentu připojeném k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Postoj uvedený v čl. 1 odst. 1 vyjádří členské státy, které jsou členy CESNI, vystupujíce společně.

2.   Postoj uvedený v čl. 1 odst. 2 vyjádří členské státy, které jsou členy CCNR, vystupujíce společně.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. září 2019.

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 53).


DOPLNĚK

NORMY VÝBORU CESNI PRO VZORY V OBLASTI ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ VE VNITROZEMSKÉ PLAVBĚ

1.   NORMY PRO VZORY OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI VŮDCE PLAVIDLA A OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI ODBORNÍKA NA ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN (LNG) A ODBORNÍKA NA PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH

1.1.   Norma pro elektronickou podobu osvědčení o kvalifikaci

Vzor osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla a vzor osvědčení o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo odborníka na přepravu cestujících je dokument PDF/A, obsahující údaje související s příslušným osvědčením, které lze získat z databáze uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 (1) v osobním spisu člena posádky. Osvědčení o kvalifikaci se vydává v elektronické podobě se 2D čárovým kódem obsahujícím bezpečnostní prvky umožňující ověření původu a integrity údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (2) (nařízení eIDAS).

Image 22

Pokyny:

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

 

Jména a příjmení se uvádějí dle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu příslušné osoby, v Unicode.

 

Pokud se liší přepis jména v Unicode a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele jako v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice (EU) 2017/2397

5.

Fyzická identifikace držitele prostřednictvím importu elektronického obrazového souboru

6.

Pořadové číslo osvědčení

7.

Datum vydání osvědčení

8.

Datum konce platnosti

9.

Název vydávajícího orgánu

10.

Zvláštní oprávnění, vyznačená: R (plavba pomocí radaru); M (plavba po vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru); úseky se zvláštním rizikem vyznačené dle Evropského systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS); C (plavba velkých sestav), s vyznačením vydávajícího orgánu a údaje o pořadovém čísle oprávnění

11.

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik (kódy 01 až 09 dle ES-QIN)

Body č. 10 a 11 se nepoužijí v případě osvědčení o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn (LNG) a odborníka na přepravu cestujících.

Pokud jde o osvědčení Unie o kvalifikacích, název dokumentu může být nahrazen názvem

„Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu“

a vlajkou může být vlajka Evropské unie.

Pokud jde o osvědčení o kvalifikacích vydaná v souladu s Předpisy pro posádky lodí plujících na Rýně, název dokumentu může být nahrazen názvem

„Osvědčení CCNR o kvalifikaci“

a vlajkou může být vlajka CCNR.

Vizuální vlastnosti osvědčení o kvalifikaci: Podklad ve světle modré barvě, s možností vytištění ve formátu A4

1.2.   Norma pro fyzickou podobu osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla

1.2.1.   Vzor osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla

Image 23

Pokyny:

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

 

Jména a příjmení se uvádějí dle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu příslušné osoby, v Unicode.

 

Pokud se liší přepis jména v Unicode a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele jako v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice (EU) 2017/2397

5.

Fyzická identifikace držitele prostřednictvím importu elektronického obrazového souboru

6.

Pořadové číslo osvědčení

7.

Datum vydání osvědčení

8.

Datum konce platnosti

9.

Název vydávajícího orgánu

10.

Zvláštní oprávnění, vyznačená: R (plavba pomocí radaru); M (plavba po vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru); úseky se zvláštním rizikem vyznačené dle ERDMS; C (plavba velkých sestav)

11.

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik (kód dle ES-QIN)

Pokud jde o osvědčení Unie o kvalifikacích, název na přední a zadní straně dokumentu může být nahrazen názvem

„Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu

Vůdce plavidla“

a vlajkou může být vlajka Evropské unie.

Pokud jde o osvědčení o kvalifikacích vydaná v souladu s Předpisy pro posádky lodí plujících na Rýně, název na přední a zadní straně dokumentu může být nahrazen názvem

„Osvědčení CCNR o kvalifikaci

Vůdce plavidla“

a vlajkou může být vlajka CCNR.

Fyzické vlastnosti osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla: Podklad ve světle modré barvě. Formát karty ID1 podle ISO/IEC 7810.

1.2.2.   Vzor osvědčení o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo odborníka na přepravu cestujících

Image 24

Pokyny:

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

 

Jména a příjmení se uvádějí dle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu příslušné osoby, v Unicode.

 

Pokud se liší přepis jména v Unicode a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele jako v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice (EU) 2017/2397

5.

Fyzická identifikace držitele prostřednictvím importu elektronického obrazového souboru

6.

Pořadové číslo osvědčení

7.

Datum vydání osvědčení

8.

Datum konce platnosti

9.

Vydávající orgán

Pokud jde o osvědčení Unie o kvalifikacích, název na přední straně dokumentu může být nahrazen názvem

„Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu

Odborník na LNG“

nebo

„Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu

Odborník na přepravu cestujících“

a vlajkou může být vlajka Evropské unie.

Pokud jde o osvědčení o kvalifikacích vydaná v souladu s Předpisy pro posádky lodí plujících na Rýně, název na přední straně dokumentu může být nahrazen názvem

„Osvědčení CCNR o kvalifikaci

Odborník na LNG“

nebo

„Osvědčení CCNR o kvalifikaci

Odborník na přepravu cestujících“

a vlajkou může být vlajka CCNR.

Fyzické vlastnosti osvědčení o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo na zkapalněný zemní plyn (LNG): Podklad ve světle modré barvě. Formát karty ID1 podle ISO/IEC 7810.

2.   VZOR PLAVECKÉ SLUŽEBNÍ KNÍŽKY

Strana 1

Název země

Vlajka

Plavecká služební knížka

Identifikace držitele

1.

Příjmení držitele:

2.

Jméno (jména):

3a.

Datum narození:

3b.

Místo narození:

4.

Identifikační číslo člena posádky:

5.

Fotografie

Identifikace plavecké služební knížky

1.

Pořadové číslo:

2.

Datum vydání:

3.

Vydávající orgán:

4.

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

5.

Pořadové číslo předchozí plavecké služební knížky:

Výrobní číslo SRB

Strana 2 vzoru

Bez údajů

Strana 3 vzoru

Doba služby

Doba služby na palubě, název plavidla: UNTERWALDEN

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: 07000281

Druh plavidla (1): …

Stát registrace: CH …

Délka plavidla v m*), /počet cestujících* 105 m …

Jméno a adresa vlastníka: …

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt …

Držitel vstoupil do služby jako: …

Držitel vstoupil do služby dne (datum): 22.10.1995 …

Ukončení služby (datum): 22.11.1996 …

Vůdce plavidla (jméno a adresa): …

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf …

Místo, datum a podpis vůdce plavidla: Rotterdam, 20.11.1996 K.Huber …

Doba služby na palubě, název plavidla: …

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: …

Druh plavidla …

Stát registrace: …

Délka plavidla v m*, /počet cestujících* …

Vlastník (jméno a adresa): …

Držitel vstoupil do služby jako: …

Držitel vstoupil do služby dne (datum): …

Ukončení služby (datum): …

Vůdce plavidla (jméno a adresa): …

Místo, datum a podpis vůdce plavidla: …

Doba služby na palubě, název plavidla: …

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: …

Druh plavidla …

Stát registrace: …

Délka plavidla v m*, /počet cestujících*

Vlastník (jméno a adresa): …

(1)

U druhu plavidla vždy uveďte, zda jde o tanker typu C nebo G, velkou sestavu nebo plavidlo, které používá jako palivo LNG.

*

Nehodící se škrtněte.

Držitel vstoupil do služby jako: …

Držitel vstoupil do služby dne (datum): …

Ukončení služby (datum): …

Vůdce plavidla (jméno a adresa): …

Místo, datum a podpis vůdce plavidla: …

Doba služby na palubě, název plavidla: …

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: …

Druh plavidla …

Stát registrace: …

Délka plavidla v m*, /počet cestujících*

Vlastník (jméno a adresa): …

Držitel vstoupil do služby jako: …

Držitel vstoupil do služby dne (datum): …

Ukončení služby (datum): …

Vůdce plavidla (jméno a adresa): …

Místo, datum a podpis vůdce plavidla: … Výrobní číslo SRB

Strany 4 až 23 jako strana 3

Strana 24 vzoru

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku!

název plavidla nebo jednotné evropské identifikační číslo

cesta z

(km)

přes

do

(km)

začátek cesty (datum)

počet dnů přerušení

ukončení cesty (datum)

celkový počet dnů plavby

podpis vůdce plavidla

A

 

B

 

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplný dokument

ano

ne

Nesrovnalosti na řádku (řádkách) …

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě

předložení (částí) lodního deníku

jiných úředních dokumentů

Nadpisy sloupců A až G nejsou vytištěny na následujících stranách 26 až 55.

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

 

 

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum)

Podpis a razítko orgánu

Strana 25 vzoru

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců Rok: … 2015/2016 …

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku!

A

B

C

D

E

F

G

1

07000281

Rotterdam (999,00) Mainz (500,00) Wien (1 930,00 )

22.11.15

11

17.12.15

15

podpis Huber

2

07000281

Wien (1 930,00 ) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.15

4

04.01.16

12

podpis Huber

3

07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

06.01.16

0

10.01.16

5

podpis Huber

4

07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.01.16

1

23.01.16

10

podpis Huber

5

07000281

Basel (169,90) Antwerpen (20,00)

25.01.16

0

29.01.16

5

podpis Huber

6

07000281

Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

01.02.16

0

07.02.16

7

podpis Huber

7

07000281

Basel (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1 867,00 )

09.02.16

5

22.02.16

9

podpis Huber

8

07000281

Bratislava (1 867,00 ) Regensburg (2 376,30 )

27.02.16

0

02.03.16

5

podpis Huber

9

07000281

Regensburg (2 376,30 ) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

03.03.16

0

09.03.16

7

podpis Huber

10

07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.03.16

0

17.03.16

6

podpis Huber

Úplný dokument

ano

ne

Nesrovnalosti na řádku (řádkách)

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě předložení

(částí) lodního deníku

jiných úředních dokumentů

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

81

 

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum) …

Podpis a razítko orgánu

Strana 26 vzoru

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců Rok: …

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku!

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Úplný dokument

ano

ne

Nesrovnalosti na řádku (řádkách)

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě předložení

(částí) lodního deníku

jiných úředních dokumentů

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

 

 

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum) …

Podpis a razítko orgánu

Strany 27 až 55 jako strana 26

Pokyny pro vydávající orgány

Vlajka: Vlajkou je vlajka EU, vlajka CCNR, případně vlajka třetí země.

Identifikace držitele

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

 

Jména a příjmení se uvádějí dle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu příslušné osoby, v Unicode.

 

Pokud se liší přepis jména v Unicode a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele jako v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice (EU) 2017/2397 (3)

Identifikace plavecké služební knížky

1.

Pořadové číslo plavecké služební knížky se opakuje v dolní části každé strany.

Fyzické vlastnosti plavecké služební knížky

Barva: bílý podklad. Formát: A5 podle ISO 216.

3.   VZOR PLAVECKÉ SLUŽEBNÍ KNÍŽKY KOMBINOVANÉ S OSVĚDČENÍMI O KVALIFIKACÍCH

Strana 1 vzoru

Název země

Vlajka

Plavecká služební knížka kombinovaná s osvědčeními o kvalifikaci

Identifikace držitele

2D čárový kód

1.

Příjmení držitele:

2.

Jméno (jména):

3a.

Datum narození:

3b.

Místo narození:

4.

Identifikační číslo člena posádky:

5.

Fotografie

Identifikace plavecké služební knížky

1.

Pořadové číslo:

2.

Datum vydání:

3.

Vydávající orgán:

4.

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

5.

Pořadové číslo předchozí plavecké služební knížky:

Strana 2 vzoru

Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci a osvědčení o kvalifikaci učně, pomocného lodníka, lodníka, kvalifikovaného námořníka a kormidelníka vydaná v souladu s Předpisy pro posádky lodí plujících na Rýně

Název osvědčení:

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání:

Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení:

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání:

Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení:

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání:

Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení:

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání:

Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení:

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání:

Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Strana 3 vzoru

Jiná osvědčení o kvalifikacích s významem pro vnitrozemskou plavbu

Název osvědčení:

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání:

Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení:

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání:

Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Název osvědčení:

Zdravotní omezení a opatření ke zmírnění rizik:

Pořadové číslo:

Datum vydání:

Datum konce platnosti:

Vydávající orgán:

Podpis a razítko vydávajícího orgánu:

Strana 4 vzoru

Doba služby

Doba služby na palubě, název plavidla: UNTERWALDEN

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: 07000281

Druh plavidlat (1): …

Stát registrace: CH

Délka plavidla v m*), /počet cestujících* 105 m

Jméno a adresa vlastníka: …

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt …

Držitel vstoupil do služby jako: 2 …

Držitel vstoupil do služby dne (datum): 22.10.1995

Ukončení služby (datum): 22.11.1996

/Vůdce plavidla (jméno a adresa): …

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf …

Místo, datum a podpis vůdce plavidla: Rotterdam, 20.11.1996

K.Huber

Doba služby na palubě, název plavidla: …

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: …

Druh plavidla …

Stát registrace: …

Délka plavidla v m*, /počet cestujících* …

Vlastník (jméno a adresa): …

Držitel vstoupil do služby jako: …

Držitel vstoupil do služby dne (datum): …

Ukončení služby (datum): …

Vůdce plavidla (jméno a adresa): …

Datum, místo a podpis vůdce plavidla: …

Doba služby na palubě, název plavidla: …

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: …

Druh plavidla: …

Stát registrace: …

Délka plavidla v m*, /počet cestujících* …

Vlastník (jméno a adresa): …

(1)

U druhu plavidla vždy uveďte, zda jde o tanker typu C nebo G, velkou sestavu nebo plavidlo, které používá jako palivo LNG.

*

Nehodící se škrtněte.

Držitel vstoupil do služby jako: …

Držitel vstoupil do služby dne (datum): …

Ukončení služby (datum): …

Vůdce plavidla (jméno a adresa): …

Datum, místo a podpis vůdce plavidla: …

Doba služby na palubě, název plavidla: …

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla nebo jiné úřední číslo plavidla: …

Druh plavidla: …

Stát registrace: …

Délka plavidla v m*, /počet cestujících* …

Vlastník (jméno a adresa): …

Držitel vstoupil do služby jako: …

Držitel vstoupil do služby dne (datum): …

Ukončení služby (datum): …

Vůdce plavidla (jméno a adresa): …

Datum, místo a podpis vůdce plavidla: …

Strany 5 až 23 jako strana 4

Strana 24 vzoru

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku!

název plavidla nebo jednotné evropské identifikační číslo nebo jiné úřední číslo plavidla

cesta z

(km)

přes

do

(km)

začátek cesty (datum)

počet dnů přerušení

ukončení cesty (datum)

celkový počet dnů plavby

podpis vůdce plavidla

A

 

B

 

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplný dokument

ano

ne

Nesrovnalosti na řádku (řádkách) …

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě

předložení (částí) lodního deníku

jiných úředních dokumentů

Nadpisy sloupců A až G nejsou vytištěny na následujících stranách 25 až 55.

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

 

 

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum)

Podpis a razítko orgánu

Strana 25 vzoru

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců Rok: 2015/2016

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku!

A

B

C

D

E

F

G

1

07000281

Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Wien (1 930,00 )

22.11.15

11

17.12.15

15

podpis Huber

2

07000281

Wien (1 930,00 ) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.15

4

04.01.16

12

podpis Huber

3

07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

06.01.16

0

10.01.16

5

podpis Huber

4

07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.01.16

1

23.01.16

10

podpis Huber

5

07000281

Basel (169,90) Antwerpen (20,00)

25.01.16

0

29.01.16

5

podpis Huber

6

07000281

Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

01.02.16

0

07.02.16

7

podpis Huber

7

07000281

Basel (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1 867,00 )

09.02.16

5

22.02.16

9

podpis Huber

8

07000281

Bratislava (18 657,00 ) Regensburg (2 376,30 )

27.02.16

0

02.03.16

5

podpis Huber

9

07000281

Regensburg (2 376,30 ) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

03.03.16

0

09.03.16

7

podpis Huber

10

07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.03.16

0

17.03.16

6

podpis Huber

Úplný dokument

ano

ne

Nesrovnalosti na řádku (řádkách)

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě předložení

(částí) lodního deníku

jiných úředních dokumentů

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

81

 

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum)

Podpis a razítko orgánu

Strana 26 vzoru

Doba plavby a úseky vnitrozemských vodních cest realizovaných plaveb za posledních 15 měsíců Rok: …

Počet dnů plavby musí být v souladu s dobou plavby uvedenou v lodním deníku!

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Úplný dokument

ano

ne

Nesrovnalosti na řádku (řádkách)

Nesrovnalosti byly odstraněny na základě předložení

(částí) lodního deníku

jiných úředních dokumentů

Místo vyhrazené pro příslušný orgán

Vyplní orgán: celkový počet zohledněných dnů plavby na této straně

 

 

Ověřovací poznámka příslušného orgánu

Předloženo dne (datum) …

Podpis a razítko orgánu

Strany 27 až 55 jako strana 26

Pokyny pro vydávající orgány

Identifikace držitele

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

 

Jména a příjmení se uvádějí dle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu příslušné osoby, v Unicode.

 

Pokud se liší přepis jména v Unicode a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

4.

Identifikační číslo člena posádky držitele přidělené v databázi uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 (1).

Identifikace plavecké služební knížky (SRB)

1.

Pořadové číslo plavecké služební knížky se opakuje v dolní části každé strany.

Osvědčení o kvalifikaci

2.

Název vydaného osvědčení doplní (velkými písmeny) příslušný orgán. V závorkách bude doplněn příslušným číslem z těchto: „(2)“ pro kormidelníka, „(3)“ pro kvalifikovaného námořníka, „(4)“ pro lodníka, „(5)“ pro pomocného lodníka a „(6)“ pro učně.

Pokud jde o osvědčení Unie o kvalifikacích, název „Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu“ se spolu s příslušnou kvalifikací uvede jako např. „Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu – kvalifikovaný námořník (3)“.

Pokud jde o osvědčení o kvalifikaci vydaná v souladu s Předpisy pro posádky lodí plujících na Rýně, název „Osvědčení CCNR o kvalifikaci“ se spolu s příslušnou kvalifikací uvede jako např. „Osvědčení CCNR o kvalifikaci – kvalifikovaný námořník (3)“.

Doba služby

Držitel vstoupil do služby jako: funkce se označí číslem dle pokynů k vedení lodního deníku.

Fyzické vlastnosti osvědčení: Barva: bílý podklad. Formát A5 podle ISO 216.

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 53).

4.   VZOR LODNÍHO DENÍKU

Strana 1

Název země

Vlajka

Lodní deník

Pořadové číslo lodního deníku: …

Datum vydání: …

Název plavidla: …

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla: …

Vydávající orgán: …

Podpis a razítko vydávajícího orgánu: …

Strana 2 vzoru

Pokyny k vedení lodního deníku

Tento lodní deník obsahuje 200 stran, číslovaných od 1 do 200. Záznamy se uvádějí inkoustem a čitelně (např. hůlkovým písmem).

Záznamy se uvádějí v souladu s příslušnými předpisy posádky. V případě vnitrozemských vodních cest, jejichž tok nespadá v plném rozsahu do oblasti působnosti požadavku na obsazeni lodi posádkou, se vezme v úvahu rovněž doba plavby a doba odpočinku získaná na úsecích nacházejících se mimo oblast působnosti těchto požadavků.

Pokud činnosti související s nakládkou a vykládkou vyžadují aktivní navigační operace, jako je bagrování nebo manévrování mezi místem nakládky či vykládky, doba provádění těchto činností se uvede jako doba plavby.

Činnosti členů posádky se uvádějí dle jejich funkcí za užití příslušných čísel:

1

vůdce plavidla

2

kormidelník

3

kvalifikovaný námořník

4

lodník

5

pomocný lodník

6

učeň

7

strojník

8

pomocný strojník

9

 

Pokud vnitrostátní předpisy stanoví jiné funkce než uvedené výše, zadají se tyto funkce spolu s číslem počínaje hodnotou 9 a s označením v příslušném jazyce.

Na každé straně se uvedou tyto záznamy:

provozní režim (po každé změně provozního režimu se použije nová strana);

rok;

v okamžiku zahájení cesty plavidla:

1. sloupec - datum (den a měsíc)

2. sloupec - čas (hodina, minuta)

3. sloupec - název místa zahájení cesty

4. sloupec - vodní cesta a km místa zahájení cesty

v okamžiku přerušení cesty plavidla:

1. sloupec - datum (den a měsíc), pokud se liší od dne zahájení cesty

5. sloupec - čas (hodina, minuta)

6. sloupec - název místa, kde se plavidlo nachází

7. sloupec - vodní cesta a km místa, kde se plavidlo nachází

v okamžiku zahájení opětovné plavby plavidla: stejné záznamy jako při zahájení cesty;

v okamžiku ukončení cesty plavidla: stejné záznamy jako při přerušení cesty.

Strana 3 vzoru

Sloupec 8 se vyplní (funkce, příjmení, jméno (jména), pořadové číslo plavecké služební knížky člena posádky nebo pořadové číslo osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla) v okamžiku prvního vstupu posádky na palubu a vždy, když se změní složení posádky.

Ve sloupcích 9 až 11 se uvede zahájení a ukončení dob odpočinku každého člena posádky. Tyto záznamy se provedou do 8.00 hodin následujícího dne. Pokud členové posádky tráví doby odpočinku na základě pravidelného rozpisu, postačí jeden rozpis na každou cestu.

Ve sloupcích 12 a 13 se uvede každá změna posádky s údaji o nalodění a vylodění každého člena posádky.

Strana 4 vzoru

DOBY ODPOČINKU

Provozní režim (*1)

rok

PLAVIDLO

POSÁDKA

 

zahájení cesty

ukončení cesty

členové posádky

plavecká služební knížka

doby odpočinku členů posádky

nalodění

vylodění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

datum

čas

místo

km

čas

místo

km

funkce

příjmení a jméno

č.

z

do

z

do

z

do

čas

čas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pro vydávající orgány

Vlajka: Vlajkou je vlajka EU, vlajka CCNR, případně vlajka třetí země.

Všechny záznamy se uvádějí v Unicode. Jména a příjmení se uvádějí dle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu příslušné osoby, v Unicode.

Pokud se liší přepis jména v Unicode a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

Pořadové číslo lodního deníku se uvede v dolní části každé strany.

Fyzické vlastnosti: Barva: titulní stránka (4), bílý podklad vnitřních stran. Formát A4 vodorovně podle ISO 216.

5.   VZOR OSVĚDČENÍ O PRAKTICKÉ ZKOUŠCE

My, název zkušební komise,

tímto dokumentem č. … osvědčujeme, že

1.

Současné (současná) příjmení držitele

2.

Současné jméno (jména) držitele

3a.

Datum narození (dd/mm/rrrr)

3b.

Místo narození (město)

složil praktickou zkoušku [pro získání osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla] [a] [pro zvláštní oprávnění k plavbě pomocí radaru]

na simulátoru (název simulátoru), schváleným (název příslušného orgánu).

Místo a datum vydání

Podpis a razítko zkušební komise

Pokyny:

Jména a příjmení se uvádějí dle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu příslušné osoby, v Unicode.

Pokud se liší přepis jména v Unicode a v ASCII, uvede se do závorek i přepis v ASCII.

Vyberte příslušnou zkoušku a škrtněte nehodící se zkoušky.

Vlastnosti osvědčení: Barva: bílý podklad. Formát A4 podle ISO 216.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 53).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 53).

(*1)  v příslušných případech

(4)  Bude upřesněno.


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/80


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1609

ze dne 24. září 2019

o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Řeckou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh řecké vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.

(2)

Po skončení mandátu pana Georgiose KAMINISE se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenován jako člen:

pan Dimitrios BIRMPAS, Electorate Mandate Municipality of Egaleo.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2019.

Za Radu

předsedkyně

K. KULMUNI


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/81


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1610

ze dne 24. září 2019

o jmenování čtyř členů Výboru regionů, navržených Maltou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh maltské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Pan Samuel AZZOPARDI byl na základě odlišného mandátu znovu jmenován jako člen dne 30. května 2016 rozhodnutím Rady (EU) 2016/878 (4). Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/2029 (5) nahradil dne 10. listopadu 2015 pan Anthony MIFSUD pana Petera BONELLA ve funkci člena Výboru regionů.

(2)

Po skončení mandátů se uvolnila čtyři místa členů Výboru regionů a na základě toho byli navrženi pan Samuel AZZOPARDI (Councillor, Rabat Citta Victoria, Local Council, Gozo), pan Joseph CORDINA (Mayor of Xaghra), pan Paul FARRUGIA (Mayor of Ħal Tarxien) a pan Anthony MIFSUD (Councillor, Imtarfa Local Council),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni jako členové:

pan Samuel AZZOPARDI, Prezident Reġjun Għawdex/Gozo Regional Committee Prezident (změna mandátu),

pan Joseph CORDINA, Member of the Local Councils' Executive Committee (změna mandátu),

pan Paul FARRUGIA, Prezident Reġjun Xlokk/South East Regional Committee Prezident (změna mandátu),

pan Anthony MIFSUD, Prezident Regjun Tramuntana/Prezident Northern Region (změna mandátu).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2019.

Za Radu

předsedkyně

K. KULMUNI


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/878 ze dne 30. května 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Maltou (Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 48).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2029 ze dne 10. listopadu 2015 o jmenování jednoho maltského člena a dvou maltských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 297, 13.11.2015, s. 8).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/82


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1611

ze dne 24. září 2019

o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Spolkovou republikou Německo

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh německé vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.

(2)

Po skončení mandátu, na jehož základě byl navržen pan Heinz-Joachim HÖFER (Bürgermeister der Stadt Altenkirchen), se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenován jako náhradník:

pan Heinz-Joachim HÖFER, Mitglied des Stadtrates der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald) (změna mandátu).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2019.

Za Radu

předsedkyně

K. KULMUNI


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/83


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1612

ze dne 24. září 2019

o jmenování jedné náhradnice Výboru regionů, navržené Dánským královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh dánské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2018/839 (4) nahradila dne 4. června 2018 paní Karen MELCHIOROVÁ pana Henrika BRADEHO JOHANSENA ve funkci náhradníka Výboru regionů.

(2)

Po skončení funkčního období paní Karen MELCHIOROVÉ se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenována jako náhradnice:

paní Eva BORCHORST MEJNERTZOVÁ, Councillor, Municipality of Aarhus.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2019.

Za Radu

předsedkyně

K. KULMUNI


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/839 ze dne 4. června 2018 o jmenování dvou členů a šesti náhradníků Výboru regionů, navržených Dánským královstvím (Úř. věst. L 141, 7.6.2018, s. 7).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/84


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2019/1613

ze dne 25. září 2019

o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1) (Atalanta), a zejména na článek 6 uvedené společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 6 odst. 1 společné akce 2008/851/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání rozhodnutí o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (dále jen „velitel operace EU“).

(2)

Dne 30. července 2018 byl rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1083 (2) velitelem operace EU od 29. března 2019 jmenován viceadmirál Antonio MARTORELL LACAVE.

(3)

Španělské vojenské orgány navrhly, aby byl nástupcem viceadmirála Antonia MARTORELLA LACAVEHO ve funkci velitele operace EU jmenován generálmajor Antonio PLANELLS PALAU.

(4)

Dne 5. září 2019 podpořil Vojenský výbor EU návrh jmenovat velitelem operace EUNAVFOR Atalanta od 1. října 2019 generálmajora Antonia PLANELLSE PALAUA.

(5)

V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Velitelem operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska je od 1. října 2019 jmenován generálmajor Antonio PLANELLS PALAU.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. října 2019.

V Bruselu dne 25. září 2019.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předsedkyně

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1083 ze dne 30. července 2018, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Úř. věst. L 194, 31.7.2018, s. 142).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/85


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1614

ze dne 26. září 2019,

kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě

(oznámeno pod číslem C(2019) 6819)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 první odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 12 části A přílohy III uvedené směrnice zakážou členské státy dovoz brambor pocházejících z Libanonu, s výjimkou brambor určených k výsadbě, do Unie. Podle čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice však mohou být od tohoto zákazu stanoveny odchylky, pokud nehrozí riziko šíření škodlivých organismů.

(2)

V souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 25.2 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice zakážou členské státy dovoz brambor do Unie, pokud nepocházejí ze zemí, o kterých je známo, že jsou prosté Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthof) Davis et al. (dále jen „dotčený organismus“), nebo v nichž se uplatňují ustanovení, jež jsou považována za odpovídající ustanovením Unie pro boj proti uvedenému organismu. Libanon nesplňuje ani jednu z uvedených podmínek. Podle čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice však mohou být od tohoto zákazu stanoveny odchylky, pokud nehrozí riziko šíření škodlivých organismů.

(3)

Použitelnost prováděcího rozhodnutí Komise 2013/413/EU (2), kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě, skončila dne 31. října 2018.

(4)

Libanon předložil nové informace, které mají prokázat, že brambory pocházející z regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě, se pěstují za odpovídajících fytosanitárních podmínek s cílem zajistit ochranu území Unie před dotčeným organismem.

(5)

Dovoz brambor pocházejících z regionů Akkar a Bekaa v Libanonu, s výjimkou brambor určených k výsadbě, do Unie by měl být proto povolen, pokud jsou splněny podmínky zajišťující, že se na bramborách v okamžiku, kdy jsou dovezeny do Unie, nevyskytuje dotčený organismus. Uvedené podmínky by měly zahrnovat produkci v oblastech, které jsou prosté dotčeného organismu, provádění průzkumů v uvedených oblastech, produkci z certifikovaných sadbových brambor a požadavky na zpracování, uskladnění, balení a přípravu.

(6)

Brambory by měly být do Unie dováženy přes určená místa vstupu, aby se zajistily účinné kontroly a omezení veškerých rostlinolékařských rizik.

(7)

Měly by být stanoveny požadavky na inspekce, aby byla zajištěna kontrola rostlinolékařských rizik. Mělo by být stanoveno, že odběr vzorků a testování musí být prováděny v souladu s existujícím schématem testu zavedeným směrnicí Rady 93/85/EHS (3).

(8)

Brambory by měly být dováženy do Unie a přemísťovány na území Unie pouze tehdy, pokud je na nich řádně uveden libanonský původ a další důležité údaje, aby se zabránilo jejich výsadbě a zajistila se jejich identifikace a sledovatelnost.

(9)

Odchylka by měla platit pouze po omezené období.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Povolení stanovit odchylku

Odchylně od čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 12 části A přílohy III uvedené směrnice a od čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice ve spojení s bodem 25.2 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice mohou členské státy povolit dovážet na své území brambory podle bodu 12 části A přílohy III uvedené směrnice (dále jen „brambory“), které pocházejí z libanonských regionů Akkar a Bekaa a které splňují podmínky stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rostlinolékařské osvědčení

Rostlinolékařské osvědčení podle čl. 13a odst. 3 směrnice 2000/29/ES musí být vydáno v Libanonu. V části „Dodatkové prohlášení“ musí být zahrnuty tyto údaje:

a)

prohlášení „v souladu s požadavky EU stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/1614;

b)

číslo šarže;

c)

název oblasti prosté škodlivého organismu ve smyslu bodu 1 přílohy.

Článek 3

Místa vstupu

1.   Brambory, na něž se vztahuje povolení podle článku 1, smějí být do Unie dováženy pouze přes jedno nebo několik míst vstupu, která členský stát, kde se místo vstupu nachází, pro tento dovoz určil.

2.   Členský stát oznámí ostatním členským státům, Komisi a Libanonu místa vstupu a název a adresu příslušného úředního subjektu podle směrnice 2000/29/ES odpovědného za každé místo vstupu.

Článek 4

Inspekce prováděné členskými státy

1.   Z každé šarže v zásilce se odeberou vzorky pro úřední zkoušku, pokud jde o Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. (dále jen „dotčený organismus“). Každý vzorek musí obsahovat alespoň 200 hlíz. Pokud hmotnost šarže přesáhne 25 tun, odebere se vzorek z každých 25 tun a navíc ze zbývající části šarže.

2.   Příslušné úřední subjekty provedou vizuální prohlídku vzorků ke zjištění příznaků napadení dotčeným organismem na rozříznutých hlízách. Během prohlídky zůstanou všechny šarže v zásilce pod úředním dohledem a nesmí být přemísťovány nebo používány.

3.   Pokud jsou při prohlídce podle odstavce 2 zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem, provedou se v souladu s bodem 1.1 a body 4 až 10 přílohy I směrnice 93/85/EHS testy ke zjištění přítomnosti dotčeného organismu.

Během provádění uvedených testů zůstanou všechny šarže dotčené zásilky a všechny ostatní zásilky, které obsahují šarži pocházející z téže oblasti prosté škodlivého organismu a které jsou pod dohledem dotčeného příslušného úředního subjektu, pod úředním dohledem a nesmí být přemísťovány nebo používány.

4.   Pokud se přítomnost dotčeného organismu podle odstavce 3 ve vzorku potvrdí, veškerý zbývající bramborový extrakt se zadrží a vhodně uchová a dotčená šarže se nevpustí na území Unie.

Všechny zbývající šarže uvedené v odst. 3 druhém pododstavci se otestují v souladu s bodem 1.1 a body 4 až 10 přílohy I směrnice 93/85/EHS.

5.   Všechny šarže, u nichž prohlídka podle odstavce 2 nezjistila žádné příznaky napadení dotčeným organismem ve vzorcích, se otestují na latentní infekci v souladu s bodem 1.2 a body 3 až 10 přílohy I směrnice 93/85/EHS.

Během uvedených testů zůstane uvedená šarže pod úředním dohledem a nesmí být přemísťována nebo používána.

Pokud se přítomnost dotčeného organismu ve vzorku podle prvního pododstavce potvrdí, veškerý zbývající bramborový extrakt se zadrží a vhodně uchová a dotčená šarže se nevpustí na území Unie.

Článek 5

Oznámení o podezření na přítomnost dotčeného organismu nebo potvrzení jeho přítomnosti

1.   Členské státy neprodleně oznámí Komisi a Libanonu případy, ve kterých existuje na základě rychlého screeningového testu podle bodu 1.1 přílohy I směrnice 93/85/EHS nebo screeningového testu podle bodu 1.2 přílohy I uvedené směrnice podezření na přítomnost dotčeného organismu.

2.   Členské státy neprodleně oznámí Komisi a Libanonu případy, ve kterých byla přítomnost dotčeného organismu potvrzena v souladu s body 1.1 a 1.2 přílohy I směrnice 93/85/EHS.

Článek 6

Označení

1.   Brambory smějí být dováženy do Unie a přemísťovány na území Unie pouze s označením v jednom z úředních jazyků Unie, které obsahuje tyto údaje:

a)

údaj, že pocházejí z Libanonu;

b)

název oblasti prosté škodlivého organismu;

c)

jméno a identifikační číslo producenta;

d)

číslo šarže.

2.   Označení uvedené v odstavci 1 vydá libanonská organizace na ochranu rostlin.

Článek 7

Likvidace odpadu

Odpad vzniklý z balení nebo zpracování brambor v Unii se zlikviduje takovým způsobem, který zajistí, aby se dotčený organismus nemohl usídlit a šířit.

Článek 8

Oznamovací povinnost dovozců

1.   Dovozce oznámí svůj úmysl dovézt zásilku s dostatečným předstihem příslušnému úřednímu subjektu členského státu, kde se nachází místo vstupu.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 obsahuje tyto údaje:

a)

množství v dotčené zásilce (dotčených zásilkách);

b)

datum plánovaného dovozu;

c)

jméno a adresa dovozce.

Článek 9

Datum skončení použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. března 2023.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. září 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/413/EU ze dne 30. července 2013, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (Úř. věst. L 205, 1.8.2013, s. 13).

(3)  Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru (Úř. věst. L 259, 18.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA

POŽADAVKY NA DOVOZ PODLE ČLÁNKU 1

Odchylka stanovená v článku 1 se použije na brambory, které splňují požadavky uvedené v bodech 1 až 9.

1)   Oblasti produkce

Brambory jsou pěstovány v regionech Akkar nebo Bekaa v oblastech, které byly libanonskou organizací na ochranu rostlin v souladu s mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření č. 4 o požadavcích na vymezování oblastí prostých škodlivých organismů (1) úředně prohlášeny za prosté dotčeného organismu (dále jen „oblasti prosté škodlivého organismu“) a které Libanon každý rok oznamuje Komisi.

2)   Průzkumy oblastí prostých škodlivého organismu

Oblasti prosté škodlivého organismu jsou předmětem systematických a reprezentativních každoročních průzkumů ke zjištění přítomnosti dotčeného organismu uvedeného v čl. 4 odst. 1 prováděných libanonskými orgány po dobu pěti let před produkcí a během ní.

Průzkumy se provádějí na bramborových polích nacházejících se v oblastech prostých škodlivého organismu a na bramborách sklizených v uvedených oblastech.

Průzkumy se skládají z těchto částí:

a)

vizuální prohlídky polí během vegetačního období;

b)

vizuální prohlídky sklizených brambor ke zjištění příznaků napadení dotčeným organismem na rozříznutých hlízách;

c)

laboratorní testování na symptomatických a asymptomatických bramborách.

Výsledkem průzkumů není zjištění přítomnosti dotčeného organismu ani žádný jiný důkaz toho, že daná oblast není prostá škodlivého organismu ve smyslu bodu 1. Výsledky průzkumů se na požádání předloží Komisi.

3)   Producenti

Brambory pěstují producenti evidovaní libanonskou organizací na ochranu rostlin.

4)   Produkce z certifikované sadby brambor

Brambory splňují jeden z těchto požadavků:

a)

pěstují se ze sadby brambor certifikované v Unii a dovážené z Unie do Libanonu;

b)

pěstují se ze sadby brambor dovezené do Libanonu ze třetí země nebo jejích částí, pro které je povolen dovoz sadby brambor do Unie podle přílohy III směrnice 2000/29/ES, a certifikované v uvedené třetí zemi.

5)   Pole

Brambory jsou pěstovány na polích, kde v průběhu předchozích pěti let nebyly pěstovány žádné jiné brambory kromě brambor uvedených v bodě 4.

6)   Zpracování

Brambory jsou zpracovávány pomocí zařízení, které splňuje jednu z těchto podmínek:

a)

používá se pouze pro zpracování brambor, které splňují požadavky uvedené v bodech 1 až 5;

b)

pokud bylo použito k jiným účelům než podle písmene a), je před použitím pro účely uvedené v písmenu a) vhodným způsobem vyčištěno a vydezinfikováno.

7)   Skladování

Brambory jsou skladovány ve skladovacích zařízeních, která splňují jednu z těchto podmínek:

a)

byly používány pouze pro skladování brambor, které splňují požadavky uvedené v bodech 1 až 6;

b)

pokud byly použity k jiným účelům než podle písmene a), jsou před použitím pro účely uvedené v písmenu a) podrobeny přiměřeným hygienickým opatřením.

8)   Balení

Obalový materiál použitý pro brambory je buď nový, nebo vyčištěný a vydezinfikovaný.

9)   Příprava brambor a šarží pro dovoz do Unie

Brambory splňují tyto podmínky týkající se jejich přípravy:

a)

jsou bez zeminy, listů a jiných zbytků rostlin;

b)

jsou pro dovoz do Unie předkládány v šaržích, přičemž každá šarže se skládá z brambor vyprodukovaných jediným producentem a sklizených v jediné oblasti specifikované v bodě 1; a

c)

jsou v pytlích, balících nebo jiných obalech, přičemž každý z nich je označen v souladu s článkem 6.


(1)  ISPM 4. 1995. Požadavky na vymezování oblastí prostých škodlivých organismů. Řím, IPPC, FAO.


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/91


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1615

ze dne 26. září 2019,

kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2019) 6826)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tomato brown rugose fruit virus (dále jen „dotčený organismus“) je škodlivý organismus, který v současnosti není uveden v příloze I ani v příloze II směrnice 2000/29/ES.

(2)

Koncem roku 2018 však Německo a Itálie ohlásily ohniska dotčeného organismu na porostech rajčat na svém území a informovaly o opatřeních, která byla přijata k jeho tlumení. Analýza rizika škodlivého organismu provedená Itálií prokázala, že dotčený organismus a jeho škodlivé účinky by mohly být z rostlinolékařského hlediska závažné pro Unii, zejména pro produkci Solanum lycopersicum L. a Capsicum annuum.

(3)

Členské státy by proto měly zajistit, aby každá osoba, která má pod svou kontrolou rostliny, jež mohou být napadeny dotčeným organismem, byla informována o jeho možném výskytu a o opatřeních, která je třeba přijmout.

(4)

Členské státy by kromě toho měly provádět každoroční průzkumy zaměřené na výskyt dotčeného organismu na svém území s cílem zajistit proaktivnější přístup proti usídlení a rozšiřování uvedeného organismu.

(5)

Vzhledem k důkazům z Německa a Itálie a důkazům o rozšiřování dotčeného organismu ve stále větším počtu třetích zemí by náchylné dotčené rostliny určené k výsadbě, včetně osiva, měly být při dovozu do Unie podrobeny zvláštním opatřením a měly by být doprovázeny rostlinolékařským osvědčením.

(6)

Uvedená zvláštní opatření by měla stanovit včasné zjištění dotčeného organismu na území Unie, požadavky na dovoz dotčených rostlin určených k výsadbě, včetně osiva, do Unie, jakož i úřední kontroly, které mají být provedeny při dovozu dotčených rostlin určených k výsadbě, včetně osiva, do Unie.

(7)

Tato opatření jsou nezbytná k zajištění zvýšené ochrany území Unie před proniknutím, usídlením a rozšiřováním dotčeného organismu.

(8)

Aby se příslušné úřední subjekty a profesionální provozovatelé mohli přizpůsobit uvedeným požadavkům, mělo by se toto rozhodnutí použít od 1. listopadu 2019.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo být dočasné a mělo by se použít do 31. března 2022, aby bylo možné provést do té doby jeho přezkum.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„dotčeným organismem“ se rozumí Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

b)

„dotčenými rostlinami určenými k výsadbě“ se rozumí rostliny určené k výsadbě, druhů Solanum lycopersicum L. a Capsicum annuum.

Článek 2

Zákaz dovozu a přemísťování na území Unie

Zakazuje se dovoz dotčeného organismu do Unie a jeho přemísťování na území Unie.

Článek 3

Zjištění výskytu nebo podezření na výskyt dotčeného organismu

Členské státy zajistí, aby jakákoli osoba, která má pod svou kontrolou rostliny, které mohou být napadeny dotčeným organismem, byla neprodleně informována o výskytu nebo podezření na výskyt dotčeného organismu, možných důsledcích a rizicích a o opatřeních, jež mají být přijata, aby se zabránilo usídlení a rozšiřování dotčeného organismu.

Článek 4

Průzkumy výskytu dotčeného organismu na území členských států a identifikace

1.   Členské státy na svém území provádějí každoroční průzkumy ke zjištění výskytu dotčeného organismu na hostitelských rostlinách.

2.   Tyto průzkumy jsou prováděny příslušným úředním subjektem nebo pod úředním dohledem příslušného úředního subjektu. Uvedené průzkumy zahrnují laboratorní testování a vycházejí ze spolehlivých vědeckých a technických zásad s ohledem na možnost zjistit výskyt dotčeného organismu.

3.   Členské státy každoročně do 31. ledna uvědomí Komisi a ostatní členské státy o výsledcích průzkumů, jež byly provedeny v předcházejícím kalendářním roce.

Článek 5

Přemísťování dotčených rostlin určených k výsadbě na území Unie

Dotčené rostliny určené k výsadbě pocházející z území Unie smějí být přemísťovány na území Unie pouze tehdy, jsou-li doprovázeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS (2) a pokud splňují jeden z těchto požadavků:

a)

pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytuje dotčený organismus;

b)

pokud jde o rostliny určené k výsadbě, kromě osiva:

i)

pocházejí ze stanoviště produkce, na němž se nevyskytuje dotčený organismus, jak vyplývá z úředních kontrol provedených v době vhodné k zjištění výskytu uvedeného organismu; a

ii)

byly získány z osiva, které buď pochází z oblastí, které jsou prosté dotčeného organismu, nebo bylo úředně testováno na dotčený organismus na reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod a bylo v těchto testech shledáno prostým dotčeného organismu;

c)

u osiva byl proveden úřední odběr vzorků a testování na dotčený organismus na reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod a osivo bylo v těchto testech shledáno prostým dotčeného organismu.

Článek 6

Požadavky na dovoz dotčených rostlin určených k výsadbě do Unie

Dotčené rostliny určené k výsadbě smějí být dováženy do Unie pouze tehdy, jsou-li doprovázeny rostlinolékařským osvědčením uvedeným v čl. 13 odst. 1 bodě ii) směrnice 2000/29/ES a pokud splňují jeden z těchto požadavků:

a)

Dotčené rostliny určené k výsadbě pocházejí ze třetí země, kterou dotčená státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření za prostou dotčeného organismu. Tyto informace se uvedou v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové prohlášení“.

b)

Dotčené rostliny určené k výsadbě pocházejí z oblasti, kterou dotčená státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření za prostou dotčeného organismu. Název této oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Místo původu“.

c)

Pokud dotčené rostliny určené k výsadbě pocházejí ze třetích zemí nebo oblastí jiných, než jsou země a oblasti uvedené v písmenech a) a b), musí splňovat tyto požadavky:

i)

pokud jde o dotčené rostliny určené k výsadbě, kromě osiva:

byly vyprodukovány na stanovišti produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a je pod jejím dohledem a o němž je známo, že je prosté dotčeného organismu, jak vyplývá z úředních kontrol provedených v době vhodné k zjištění výskytu uvedeného organismu, a

byly získány z osiva, které buď pochází z oblastí, které jsou prosté dotčeného organismu, nebo bylo úředně testováno na dotčený organismus na reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod a bylo v těchto testech shledáno prostým dotčeného organismu. Odkaz na testy se uvede v kolonce „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení.

Musí být k dispozici informace, které zajistí vysledovatelnost dotčených rostlin určených k výsadbě až ke stanovišti jejich produkce;

ii)

u osiva byl proveden úřední odběr vzorků a testování na dotčený organismus na reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod a osivo bylo v těchto testech shledáno prostým dotčeného organismu. Odkaz na testy se uvede v kolonce „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení.

Článek 7

Úřední kontroly při dovozu do Unie

Všechny zásilky dotčených rostlin určených k výsadbě dovážených do Unie musí být úředně zkontrolovány ve vstupním místě do Unie nebo v místě určení, jak je stanoveno v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (3).

Článek 8

Datum začátku použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. listopadu 2019.

Článek 9

Datum konce použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. března 2022.

Článek 10

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. září 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování (Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22).

(3)  Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16).


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/95


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1616

ze dne 27. září 2019

o harmonizovaných normách pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (2) se předpokládá, že tlaková zařízení nebo sestavy uvedené v čl. 4 odst. 1 a 2 zmíněné směrnice, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I zmíněné směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Dopisem M/071 ze dne 1. srpna 1994 Komise předložila Evropskému výboru pro normalizaci (CEN) žádost o vypracování, pokud jde o tlaková zařízení, norem týkajících se výrobků a norem horizontální povahy na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (3). Uvedená směrnice byla nahrazena směrnicí 2014/68/EU, aniž se změnily základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze I směrnice 97/23/ES.

(3)

Na základě žádosti M/071 vypracoval výbor CEN nové harmonizované normy EN ISO 4126–2:2019 pro bezpečnostní pojistná zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku, EN ISO 15494:2018 pro plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace a EN ISO 21028-2:2018 pro kryogenické nádoby. Norma EN ISO 21028-2:2018 je nová norma nahrazující normu EN 1252-2:2001. S cílem zohlednit současný stav techniky výbor CEN změnil a zrevidoval některé stávající normy. Výbor CEN konkrétně změnil normy EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 a EN 13445-6:2014 pro netopené tlakové nádoby a normy EN 13480-2:2017 a EN 13480-5:2017 pro kovová průmyslová potrubí. Výbor CEN rovněž zrevidoval normy EN 1562:2012 a EN 1563:2011 pro litiny, normy EN 12516-1:2014 a EN 12516-4:2014 pro průmyslové armatury a normu EN 13136:2013 pro chladicí systémy a tepelná čerpadla.

(4)

Komise spolu s výborem CEN posoudila, zda normy týkající se tlakových zařízení tak, jak byly navrženy, změněny nebo zrevidovány výborem CEN, odpovídají žádosti M/071.

(5)

Normy týkající se tlakových zařízení tak, jak byly navrženy, změněny nebo zrevidovány výborem CEN, splňují požadavky, jejichž pokrytí mají za cíl a jež jsou stanoveny v příloze I směrnice 2014/68/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Odkazy na pozměněná nebo zrevidovaná znění norem mají být zveřejněny pro normy EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 a EN 13136:2013. Norma EN 1252-2:2001 má být nahrazena novou normou. Je proto nutné, aby byly v Úředním věstníku Evropské unie (4) zrušeny odkazy na normy EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1252-2:2001, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 a EN 13136:2013. Aby měli výrobci dostatek času přizpůsobit své výrobky novým normám pro kryogenické nádoby a zrevidovaným normám pro litiny, průmyslové armatury a chladicí zařízení a tepelná čerpadla, je nutné, aby zrušení odkazů na tyto normy bylo odloženo.

(7)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení vypracované na podporu směrnice 2014/68/EU uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení vypracované na podporu směrnice 2014/68/EU uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí se v Úředním věstníku Evropské unie zrušují od dat stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 164).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Úř. věst. L 181, 9.7.1997, s. 1).

(4)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 94.


PŘÍLOHA I

č.

Odkaz na normu

1.

EN 1562:2019

Slévárenství – Temperované litiny

2.

EN 1563:2018

Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

3.

EN ISO 4126-2:2019

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnými membránami (ISO 4126-2:2018)

4.

EN 12516-1:2014+A1:2018

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

5.

EN 12516-4:2014+A1:2018

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

6.

EN 13136:2013+A1:2018

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy

7.

EN 13445-2:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály

EN 13445-2:2014/A1:2016

EN 13445-2:2014/A2:2018

EN 13445-2:2014/A3:2018

8.

EN 13445-3:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13445-3:2014/A1:2015

EN 13445-3:2014/A2:2016

EN 13445-3:2014/A3:2017

EN 13445-3:2014/A4:2018

EN 13445-3:2014/A5:2018

EN 13445-3:2014/A6:2019

9.

EN 13445-5:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení

EN 13445-5:2014/A1:2018

10.

EN 13445-6:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

EN 13445-6:2014/A2:2018

11.

EN 13480-2:2017

Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

12.

EN 13480-5:2017

Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

EN 13480-5:2017/A1:2019

13.

EN ISO 15494:2018

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém (ISO 15494:2015)

14.

EN ISO 21028-2:2018

Kryogenické nádoby – Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenní teplotě – Část 2: Teploty mezi –80 °C a –20 °C (ISO 21028-2:2018)


PŘÍLOHA II

č.

Odkaz na normu

Datum zrušení

1.

EN 13445-2:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály

EN 13445-2:2014/A1:2016

EN 13445-2:2014/A2:2018

30. září 2019

2.

EN 13445-3:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13445-3:2014/A1:2015

EN 13445-3:2014/A2:2016

EN 13445-3:2014/A3:2017

EN 13445-3:2014/A4:2018

30. září 2019

3.

EN 13445-5:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení

30. září 2019

4.

EN 13445-6:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

30. září 2019

5.

EN 13480-2:2017

Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

30. září 2019

6.

EN 13480-5:2017

Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

30. září 2019

7.

EN 1252-2:2001

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi –80 °C a –20 °C

30. března 2020

8.

EN 1562:2012

Slévárenství – Temperované litiny

30. března 2020

9.

EN 1563:2011

Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

30. března 2020

10.

EN 12516-1:2014

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

30. března 2020

11.

EN 12516-4:2014

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

30. března 2020

12.

EN 13136:2013

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy

30. března 2020


30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/100


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1617

ze dne 27. září 2019,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2019) 7044)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Unie s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, kde byly potvrzeny případy této nákazy u domácích nebo volně žijících prasat (dále jen „dotčené členské státy“). Příloha zmíněného prováděcího rozhodnutí obsahuje v částech I až IV vymezení a výčet některých oblastí dotčených členských států, které jsou rozlišeny podle úrovně rizika na základě epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu. Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU byla několikrát změněna, aby náležitým způsobem odrážela změny epizootologické situace v Unii v souvislosti s africkým morem prasat, které je třeba v uvedené příloze zohlednit. Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU byla naposledy změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/1392 (5), a sice v návaznosti na případy afrického moru prasat v Bulharsku.

(2)

Riziko šíření afrického moru prasat u volně žijících zvířat souvisí s přirozeným pozvolným šířením této nákazy v populacích volně žijících prasat a také s lidskou činností, jak ukázal nedávný epizootologický vývoj této nákazy v Unii a jak jej zdokumentoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve vědeckém stanovisku komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat zveřejněném dne 14. července 2015, ve vědecké zprávě EFSA o epizootologických analýzách týkajících se afrického moru prasat v pobaltských zemích a Polsku zveřejněné dne 23. března 2017, ve vědecké zprávě EFSA o epizootologických analýzách týkajících se afrického moru prasat v pobaltských státech a Polsku zveřejněné dne 8. listopadu 2017 a ve vědecké zprávě EFSA o epizootologických analýzách týkajících se afrického moru prasat v Evropské unii zveřejněné dne 29. listopadu 2018 (6).

(3)

Směrnice Rady 2002/60/ES stanoví minimální opatření Unie, která mají být přijata pro tlumení afrického moru prasat. Článek 9 směrnice 2002/60/ES zejména stanoví vymezení ochranného pásma a pásma dozoru v případě úředního potvrzení výskytu afrického moru prasat u prasat v určitém hospodářství a články 10 a 11 uvedené směrnice stanoví opatření, která mají být přijata v ochranných pásmech a pásmech dozoru, aby se zabránilo šíření uvedené nákazy. Nedávné zkušenosti ukázaly, že opatření stanovená ve směrnici 2002/60/ES jsou při tlumení šíření uvedené nákazy účinná, a to zejména opatření zajišťující vyčištění a dezinfekci infikovaných hospodářství a další opatření týkající se eradikace uvedené nákazy.

(4)

S ohledem na účinnost opatření, která jsou uplatňována v členských státech v souladu se směrnicí 2002/60/ES, a zejména s čl. 10 odst. 4 písm. b) a čl. 10 odst. 5 uvedené směrnice, a v souladu s opatřeními ke zmírnění rizika, pokud jde o africký mor prasat, uvedenými v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat, by měly být určité oblasti v okresech lubelski, bialski, siedlecki a hrubieszowski v Polsku a v krajích Saldus a Brocēnu v Lotyšsku, které jsou v současnosti uvedeny v části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, nyní uvedeny v části II zmíněné přílohy vzhledem k uplynutí lhůty tří měsíců od data závěrečného vyčištění a dezinfekce infikovaných hospodářství a vzhledem k tomu, že se ve zmíněných oblastech během posledních 12 měsíců nevyskytla ohniska afrického moru prasat. Vzhledem k tomu, že část III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU uvádí seznam oblastí, v nichž se epizootologická situace stále vyvíjí a je velmi dynamická, je při provádění jakýchkoli změn oblastí uvedených ve zmíněné části vždy třeba věnovat zvláštní pozornost účinkům na okolní oblasti.

(5)

Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1392 se vyskytla další ohniska afrického moru prasat u prasat domácích a případy u volně žijících prasat v Litvě, Bulharsku, Rumunsku a Polsku. V návaznosti na tato nedávná ohniska a případy uvedené nákazy a s ohledem na stávající epizootologickou situaci v Unii byla regionalizace v těchto čtyřech členských státech znovu posouzena a aktualizována. Kromě toho byla znovu posouzena a aktualizována zavedená opatření k řízení rizik. Tyto změny je třeba zohlednit v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(6)

V září 2019 bylo zaznamenáno jedno ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích v kraji Kaunas v Litvě v oblasti, která je v současnosti uvedena v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Toto ohnisko afrického moru prasat představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Litvy zasažená africkým morem prasat měla být nyní uvedena v části III namísto v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(7)

V září 2019 bylo zaznamenáno jedno ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích v Kardžalijské oblasti v Bulharsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Toto ohnisko afrického moru prasat představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Bulharska zasažená africkým morem prasat měla být nyní uvedena v části III namísto v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(8)

V září 2019 byl zaznamenán jeden případ afrického moru prasat u volně žijících prasat v Lovečské oblasti v Bulharsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, v bezprostřední blízkosti oblasti, která je v současnosti uvedena v části I přílohy zmíněného prováděcího rozhodnutí. Tento případ afrického moru prasat představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Bulharska zasažená africkým morem prasat měla být nyní uvedena v části II namísto v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(9)

V září 2019 bylo zaznamenáno jedno ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích v okrese Iași v Rumunsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Toto ohnisko afrického moru prasat představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Rumunska zasažená africkým morem prasat měla být nyní uvedena v části III namísto v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(10)

V září 2019 bylo zaznamenáno několik případů afrického moru prasat u volně žijících prasat v okresech lubelski a zwoleński v Polsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, v bezprostřední blízkosti oblastí, které jsou v současnosti uvedeny v části I přílohy zmíněného prováděcího rozhodnutí. Tyto případy afrického moru prasat představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tyto oblasti Polska zasažené africkým morem prasat měly být nyní uvedeny v části II namísto v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(11)

V září 2019 bylo zaznamenáno jedno ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích v okrese lidzbarski v Polsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Toto ohnisko afrického moru prasat představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Polska zasažená africkým morem prasat měla být nyní uvedena v části III namísto v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(12)

Má-li se zohlednit nedávný epizootologický vývoj afrického moru prasat v Unii a proaktivně bojovat s riziky spojenými se šířením uvedené nákazy, měla by být v případě Litvy, Bulharska, Rumunska a Polska vymezena nová oblast s vysokým rizikem o dostatečné rozloze a tato oblast by měla být náležitě uvedena na seznamu v částech II a III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. září 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1392 ze dne 9. září 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (Úř. věst. L 233, 10.9.2019, s. 3).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Belgie

Tyto oblasti v Belgii:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulharsko

Tyto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora.

3.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Hiiu maakond.

4.   Maďarsko

Tyto oblasti v Maďarsku:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950750, 950850, 951460, 951550, 951650, 951750, 956250 956350 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250, 905260, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750 és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750750, 750850, 751250, 751260,751850, 751950, 752850, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850, 754950 és 755650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 575050, 576050, 577150, 577250, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė,

7.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

powiat szczycieński,

powiat nidzicki,

powiat działdowski,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Olsztynek i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński.

8.   Rumunsko

Tyto oblasti v Rumunsku:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Neamț,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

9.   Slovensko

Tyto oblasti na Slovensku:

the whole district of Kosice-okolie (including its urban areas),

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske.

ČÁST II

1.   Belgie

Tyto oblasti v Belgii:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,