ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 232

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
6. září2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2019/1386 ze dne 7. června 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2019/18)

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

OBECNÉ ZÁSADY

6.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 232/1


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1386

ze dne 7. června 2019,

kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2019/18)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1, 12.1 a 14.3 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231(ECB/2018/2) (2) stanoví požadavky na shromažďování a vykazování statistických údajů o penzijních fondech. Shromažďování těchto informací je nezbytné za účelem podpory ECB při provádění měnové a finanční analýzy a pro příspěvek Evropského systému centrálních bank (ESCB) ke stabilitě finančního systému. Podle nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) se v zásadě poprvé vykazují čtvrtletní údaje o aktivech za třetí čtvrtletí roku 2019 a roční údaje o pasivech a o počtu členů penzijních programů za rok 2019. Proto je nezbytné aktualizovat rámec pro vykazování statistických údajů o penzijních fondech zakotvený v obecných zásadách ECB/2014/15 (3).

(2)

Obecné zásady ECB/2014/15 již upravují vykazování statistických údajů o penzijních fondech národními centrálními bankami. Údaje o penzijních fondech jsou předávány ECB na základě údajů, které jsou na národní úrovni aktuálně dostupné. S ohledem na požadavky vyplývající z nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) je třeba nahradit příslušná ustanovení obecných zásad ECB/2014/15. S cílem zajistit hladký přechod by národní centrální banky měly za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019 vykazovat statistické informace o penzijních fondech jak v souladu s obecnými zásadami ECB/2014/15, tak i v souladu s požadavky, které vyplývají z nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

(3)

Změny v tabulkách 1.B, 1.H, 2.B a 2.G v části 9 přílohy II jsou nezbytné za účelem zohlednění aktualizace klasifikace Evropského orgánu pro bankovnictví. Tabulky 1.B, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.J, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G a 2.I v části 9 přílohy II je třeba změnit, aby se upravila periodicita, s jakou národní centrální banky vykazují údaje ECB v souladu s čl. 12 odst. 2 obecných zásad ECB/2014/15. Kromě toho je zapotřebí provést drobnou změnu v tabulce v části 22 přílohy II s cílem uvést tuto tabulku do souladu s definicemi uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (4). Aby byl zajištěn ucelenější přehled o aktivech v držbě zpravodajských jednotek, je zapotřebí provést menší změnu tabulky 2a v části 23 přílohy II.

(4)

Obecné zásady ECB/2014/15 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady ECB/2014/15 se mění takto:

1.

V článku 2 se doplňuje nový bod 5, který zní:

„5)

„penzijní fond“ má stejný význam jako v definici v čl. 1 bodě 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) (*1).

(*1)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, s. 3)“;"

2.

Článek 26 se mění takto:

a)

(netýká se českého znění)

b)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.    Rozsah vykazování údajů do čtvrtého čtvrtletí 2019 včetně

a)   Obecně

Národní centrální banky vykazují ECB statistické informace o penzijních fondech do čtvrtého čtvrtletí 2019 včetně, jak je stanoveno v odstavcích 1 až 5 tohoto článku a v souladu s částí 22 přílohy II. Údaje o penzijních fondech se předávají na základě údajů, které jsou na národní úrovni aktuálně dostupné. Nejsou-li skutečné údaje dostupné, poskytnou se odhady při vynaložení nejvyššího úsilí.

Soubor zpravodajských jednotek tvoří penzijní fondy, které jsou rezidenty členských států eurozóny.

b)   Zůstatky a finanční transakce

Národní centrální banky vykazují zůstatky ke konci referenčního období a finanční transakce během čtvrtletí, které se odvodí v souladu s ESA 2010.“;

c)

doplňují se odstavce 6 až 15, které znějí:

„6.    Rozsah vykazování v souladu s nařízením (EU) 2018/231 (ECB/2018/2)

a)   Obecně

V souladu s nařízením (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) národní centrální banky vykazují ECB statistické informace o aktivech a pasivech penzijních fondů, jakož i informace o počtu členů penzijních programů, jak je uvedeno v odstavcích 6 až 15 tohoto článku a v souladu s částí 24 přílohy II těchto obecných zásad. Tyto požadavky zahrnují údaje o stavech aktiv a pasiv penzijních fondů ke konci čtvrtletí a čtvrtletní úpravy toků, jakož i roční údaje o členech. Podle nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2), aniž je dotčen jeho čl. 12 odst. 2, se poprvé vykazují čtvrtletní údaje o aktivech za třetí čtvrtletí roku 2019 a roční údaje o pasivech a o počtu členů penzijních programů za rok 2019.

b)   Úpravy toků

Národní centrální banky vykazují ECB samostatné údaje o úpravách z přecenění (zahrnující jak změny cen, tak změny směnných kurzů) a o úpravách z reklasifikací v souladu s částí 24 přílohy II a s přílohou IV.

Finanční transakce včetně úprav se odvozují v souladu s ESA 2010.

Národní centrální banky se mohou v důsledku odlišné vnitrostátní praxe odchýlit od ESA 2010 pro účely čl. 5 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Jsou-li k dispozici stavové údaje podle jednotlivých aktiv, lze úpravy z přecenění odvodit podle společné metody Eurosystému, tj. metody odvození toků uvedené v části 7 přílohy IV.

Přibližné hodnoty finančních transakcí týkajících se pasiv lze odvodit v souladu s částí 7 přílohy IV.

7.    Periodicita vykazování a lhůty

a)   Národní centrální banky vykazují ECB požadované čtvrtletní údaje do konce pracovní doby 10. pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Pro přechodné období, které zahrnuje vykazování údajů za třetí čtvrtletí roku 2019, čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020, se tato lhůta prodlužuje do 35. pracovního dne následujícího po uplynutí výše uvedené lhůty, pokud jde o referenční období 3. čtvrtletí 2019, do 30. pracovního dne následujícího po uplynutí výše uvedené lhůty, pokud jde o referenční období 4. čtvrtletí 2019, a do 25. pracovního dne následujícího po uplynutí výše uvedené lhůty, pokud jde o referenční období 1. čtvrtletí 2020.

b)   Národní centrální banky vykazují ECB požadované roční údaje do konce pracovní doby 10. pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Pro přechodné období zahrnující první vykazování ročních údajů za rok 2019 se tato lhůta prodlužuje do 35. pracovního dne následujícího po uplynutí výše uvedené lhůty.

c)   Přesná data přenosů se národním centrálním bankám oznamují předem v podobě časového plánu vykazování, který ECB poskytne do září každého roku.

d)   V rámci prvního vykazování čtvrtletních údajů ECB jsou národní centrální banky povinny předložit údaje o zůstatcích. Úpravy toků se předávají při vynaložení nejvyššího úsilí.

8.    Postup při revizích

Pro revize čtvrtletních a ročních údajů platí tato obecná pravidla:

a)

během řádného čtvrtletního cyklu zpracování statistiky, tj. za dané referenční čtvrtletí, od uplynutí lhůty uvedené v odst. 7 písm. a) do dne, kdy jsou údaje zasílány zpět národním centrálním bankám, mohou národní centrální banky revidovat údaje, které se týkají předchozího referenčního čtvrtletí;

b)

během řádného ročního období zpracování statistiky, tj. za daný referenční rok, od uplynutí lhůty uvedené v odst. 7 písm. b) do dne, kdy jsou údaje zasílány zpět národním centrálním bankám, mohou národní centrální banky revidovat údaje, které se týkají předchozího referenčního roku;

c)

mimo řádná období zpracování statistiky uvedená v písmenech a) a b) mohou národní centrální banky revidovat údaje, které se týkají předchozích referenčních období, pokud se tím podstatně zvyšuje kvalita údajů.

9.    Výjimky a přepočet údajů na 100 % pokrytí

Aby byla zajištěna kvalita statistiky penzijních fondů, jsou národní centrální banky povinny, pokud udělí malým penzijním fondům výjimky podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2), navýšit čtvrtletní údaje o penzijních fondech vykazované do ECB na ekvivalent ve výši 100 % pokrytí.

Národní centrální banky mohou zvolit postup pro přepočet na 100 % pokrytí na základě údajů shromážděných v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) až d) nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

10.    Odvození agregovaných údajů o cenných papírech

Národní centrální banky odvozují agregované čtvrtletní údaje o aktivech a pasivech penzijních fondů v souladu s tabulkami 1a až 1c v části 24 přílohy II takto:

a)

V případě cenných papírů s kódy ISIN přiřazují národní centrální banky informace poskytnuté podle jednotlivých cenných papírů k informacím z centralizované databáze cenných papírů, která je referenční databází. Takto přiřazené informace podle jednotlivých cenných papírů se použijí k sestavení hodnoty aktiv a pasiv v eurech a k odvození potřebných členění pro každý jednotlivý cenný papír držený nebo vydaný penzijním fondem. Nelze-li identifikační kódy cenných papírů nalézt v centralizované databázi cenných papírů nebo nejsou-li informace potřebné k sestavení aktiv a pasiv podle tabulek 1a až 1c části 24 přílohy II z centralizované databáze cenných papírů dostupné, národní centrální banky chybějící údaje odhadnou.

b)

Národní centrální banky agregují údaje o cenných papírech odvozené podle písmene a) a přičtou je k informacím vykázaným za cenné papíry bez kódů ISIN s cílem sestavit agregáty za: i) dluhové cenné papíry v členění podle splatnosti (původní) a protistran (sektoru a rezidentské příslušnosti); ii) akcie a ostatní účasti v členění podle nástrojů a protistran (sektoru a rezidentské příslušnosti) a iii) akcie/podílové listy investičních fondů v členění podle druhu investičního fondu a rezidentské příslušnosti protistrany.

11.    Členění držby akcií/podílových listů investičních fondů podle hlavního investičního cíle

Národní centrální banky předávají ECB nejlepší odhady týkající se držby akcií/podílových listů investičních fondů penzijními fondy v členění podle hlavního investičního cíle (tj. dluhopisové fondy, akciové fondy, smíšené fondy, fondy nemovitostí, hedgeové fondy a jiné fondy). Tyto údaje mohou být odvozeny přiřazením informací, které byly poskytnuty podle jednotlivých cenných papírů v souladu s nařízením (EU) 2018/231 (ECB/2018/2), k informacím získaným z centralizované databáze cenných papírů, která je referenční databází.

Nelze-li držené akcie/podílové listy investičních fondů nalézt v centralizované databázi cenných papírů, národní centrální banky chybějící údaje odhadnou nebo údaje odvodí za použití alternativních zdrojů.

12.    Vykazování čtvrtletních odhadů pasiv

Národní centrální banky předávají ECB čtvrtletní odhady pasiv penzijních fondů odvozené v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

13.    Metody oceňování a/nebo účetní pravidla

Metody oceňování v souladu s ESA 2010 a/nebo účetní pravidla podle článku 6 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) se použijí i v případech, kdy národní centrální banky vykazují údaje o penzijních fondech do ECB.

14.    Vysvětlivky

Národní centrální banky předkládají vysvětlivky, ve kterých uvedou důvody významných revizí, jakož i revizí provedených mimo řádný cyklus zpracování statistiky ve smyslu odst. 8 písm. c) tohoto článku. Kromě toho poskytují národní centrální banky ECB vysvětlivky k úpravám z reklasifikací.

15.    Metoda sestavování

Národní centrální banky shromažďují údaje od všech penzijních fondů, které jsou rezidenty v jejich členském státě, v souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).“.

3.

Přílohy II, III a IV se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Nabytí účinku a provedení

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2.   Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 2. října 2019.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. června 2019.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, s. 3).

(3)  Obecné zásady ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 26.11.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a IV obecných zásad ECB/2014/15 se mění takto:

1.

Příloha II se mění takto:

a)

část 9 se nahrazuje tímto:

„ČÁST 9

Roční konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Soubor zpravodajských jednotek

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Počet samostatných úvěrových institucí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet úvěrových institucí konsolidovaných v bankovních skupinách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet bankovních skupin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet úvěrových institucí *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Konsolidovaná výsledovka

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Úrokový výnos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční aktiva držená k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizovatelná finanční aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a pohledávky*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investice držené do splatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrokové výnosy ze závazků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úrokové náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanční pasiva držená k obchodování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hodnotou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ostatní pasiva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úrokové náklady na aktiva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Náklady na akciový kapitál splatný na požádání)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos z dividend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos z poplatků a provizí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Náklady na poplatky a provize)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv & pasiv neoceněných v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a pasiv držených k obchodování, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzové rozdíly, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv jiných než držených k obchodování, čisté*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné provozní výnosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jiné provozní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové provozní výnosy, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrativní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Náklady na zaměstnance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jiné administrativní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Odpisy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Poskytnuté přísliby a záruky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Další rezervy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Znehodnocení finančních aktiv neoceněných v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanční aktiva oceněná pořizovací cenou [nekótovaný kapitálový nástroj])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizovatelná finanční aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a pohledávky [včetně finančního leasingu]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investice držené do splatnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u investic do dceřiných, společných a přidružených podniků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich reverzování u nefinančních aktiv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pozemky, budovy a zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investice do nemovitostí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nehmotná aktiva [s výjimkou goodwillu])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ostatní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záporný goodwill zaúčtovaný do zisků či ztrát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl na zisku nebo (-) ztrátě z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv a vyřazovaných skupin klasifikovaných jako držené k prodeji, které se nekvalifikují jako ukončovaná činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Daňový výdaj nebo (-) výnos týkající se zisku či ztráty z pokračující činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisk nebo (-) ztráta z ukončované činnosti po zdanění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisk nebo (-) ztráta z ukončované činnosti před zdaněním

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Daňový výdaj nebo (-) výnos týkající se ukončované činnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připadající na menšinový podíl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připadající na vlastníky mateřské společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Konsolidovaná výsledovka

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Úrokový výnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úrokové náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos z dividend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos z poplatků a provizí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Náklady na poplatky a provize)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv & pasiv neoceněných v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a pasiv držených k obchodování, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a pasiv oceněné v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodovatelných finančních aktiv a pasiv, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzové rozdíly, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv jiných než držených k obchodování, čisté*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné provozní výnosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jiné provozní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové provozní výnosy, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrativní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Náklady na zaměstnance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jiné administrativní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Odpisy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Poskytnuté přísliby a záruky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Další rezervy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Čisté zvýšení nebo (–) snížení fondu na všeobecná bankovní rizika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Znehodnocení finančních aktiv neoceněných v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u investic do dceřiných, společných a přidružených podniků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich reverzování u nefinančních aktiv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pozemky, budovy a zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investice do nemovitostí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nehmotná aktiva [s výjimkou goodwillu])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ostatní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záporný goodwill zaúčtovaný do zisků či ztrát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl na zisku nebo (-) ztrátě z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv a vyřazovaných skupin klasifikovaných jako držené k prodeji, které se nekvalifikují jako ukončovaná činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Daňový výdaj nebo (-) výnos týkající se zisku či ztráty z pokračující činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádný zisk nebo (–) mimořádná ztráta po zdanění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádný zisk nebo mimořádná ztráta před zdaněním

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Daňový výdaj nebo (–) výnos v souvislosti s mimořádným ziskem nebo mimořádnou ztrátou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připadající na menšinový podíl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připadající na vlastníky mateřské společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Konsolidovaná výsledovka

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Čistý úrokový výnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrokový výnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úrokové náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos z dividend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý výnos z poplatků a provizí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos z poplatků a provizí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Náklady na poplatky a provize)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodování a devizové výsledky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné provozní výnosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jiné provozní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové provozní výnosy, čisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrativní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Náklady na zaměstnance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jiné administrativní náklady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Odpisy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Znehodnocení finančních aktiv neoceněných v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich reverzování u nefinančních aktiv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Úplný výběrový soubor

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Konsolidovaná výsledovka

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Čistý úrokový výnos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos z dividend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý výnos z poplatků a provizí*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodování a devizové výsledky*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné provozní výnosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné provozní výnosy, čisté*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Celkové provozní náklady)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Návratnost kapitálu (RoE)

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Počet institucí s RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Návratnost kapitálu (RoE)

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Počet institucí s RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Návratnost kapitálu (RoE)

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Počet institucí s RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Úplný výběrový soubor

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Návratnost kapitálu (RoE)

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Počet institucí s RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet institucí s RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Aktiva

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrálních bank a ostatní vklady na požádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční aktiva držená k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty držené k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizovatelná finanční aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investice držené do splatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty – Zajišťovací účetnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investice do přidružených, dceřiných a společných podniků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotná aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehmotná aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splatné daňové pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odložené daňové pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÁ AKTIVA*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Pasiva

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Finanční aktiva držená k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty držené k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátké pozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitované dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní finanční aktiva držená k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitované dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hodnotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitované dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní finanční pasiva oceněná zůstatkovou hodnotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty – Zajišťovací účetnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splatné daňové závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odložené daňové závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní pasiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akciový kapitál splatný na požádání (např. družstevní akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiva zahrnutá ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÁ PASIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Vlastní kapitál a menšinový podíl

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitované kapitálové nástroje jiné než kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumulovaný ostatní úplný výsledek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerozdělený zisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervní fondy z přecenění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné rezervní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřské společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zálohy na dividendy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menšinový podíl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Poskytnuté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěrové přísliby*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční záruky*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné přísliby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěrové přísliby*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční záruky*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné přísliby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP

 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Aktiva

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Hotovost a zůstatky hotovosti u centrálních bank a ostatní vklady na požádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční aktiva držená k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty držené k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobchodovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a zálohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty – Zajišťovací účetnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investice do přidružených, dceřiných a společných podniků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotná aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehmotná aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splatné daňové pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odložené daňové pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÁ AKTIVA*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) a samostatné banky

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou mimo EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou mimo EU (samostatné)

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z EU (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EU (samostatné)

Kategorie jednotného mechanismu dohledu

Pasiva

A.

Velké

B.

Střední

C.

Malé

Dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolidované nebo samostatné)

Pobočky pod zahraniční kontrolou z EA (samostatné)

Významné

Méně významné

Finanční aktiva držená k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty držené k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátké pozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitované dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní finanční aktiva držená k obchodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobchodovatelné nederivátové finanční závazky v pořizovací ceně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklady