ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 206

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
6. srpna 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1320 ze dne 18. července 2019 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

1

 

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1321 ze dne 23. července 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení Contea di Sclafani (CHOP)

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1322 ze dne 26. července 2019, kterým se názvu El Vicario (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1323 ze dne 2. srpna 2019 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1324 ze dne 5. srpna 2019 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG S-27588 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt nebo odchov krůt, výkrm nebo snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Puratos) ( 1 )

18

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1325 ze dne 27. května 2019, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2019) 3816)

21

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1326 ze dne 5. srpna 2019 o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

27

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1327 ze dne 5. srpna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5958)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1320

ze dne 18. července 2019

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda o přidružení“) vstoupila v platnost dne 1. září 2017.

(2)

Nový druh děleného drůbežího masa sestávající z tradičních prsou, která zahrnují i pažní kosti křídel, může být po minimální úpravě v Unii uváděn na trh Unie jako drůbeží prsa. Neomezený dovoz tohoto děleného masa, který v případě Ukrajiny v roce 2018 dosáhl 55 500 tun, tedy může ohrozit podmínky, za kterých mohou být tradiční drůbeží prsa podle dohody o přidružení dovážena do Unie, a to zejména množstevní omezení v podobě celní kvóty.

(3)

Dne 20. prosince 2018 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání s Ukrajinou za účelem změny obchodních preferencí pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovených v dohodě o přidružení. Jednání byla úspěšně ukončena dne 19. března 2019.

(4)

Jménem Unie by měla být podepsána dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v dohodě o přidružení (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“), s výhradou jejího uzavření.

(5)

Aby se rychle zamezilo riziku možného neomezeného bezcelního dovozu uvedeného druhu děleného drůbežího masa, měla by být dohoda ve formě výměny dopisů prováděna prozatímně,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, jménem Unie se schvaluje s výhradou uzavření dohody ve formě výměny dopisů.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů jménem Unie.

Článek 3

Do doby vstupu dohody ve formě výměny dopisů v platnost se uvedená dohoda provádí prozatímně počínaje prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy depozitář podle článku 484 dohody o přidružení obdrží:

oznámení Unie o dokončení postupů nezbytných pro tento účel, a

oznámení Ukrajiny o dokončení ratifikace v souladu s jejími postupy a platnými právními předpisy,

přičemž rozhodující je pozdější datum.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. července 2019.

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.


6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/3


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

A.   Dopis Evropské unie

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na jednání mezi Evropskou unií a Ukrajinou (dále jen „strany“) o obchodních preferencích pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa, která byla uzavřena dne 19. března 2019.

Výsledkem jednání je následující dohoda:

1)

V bodě A dodatku k příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení“) se položka „Drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa“ nahrazuje tímto:

Drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti + 18 400 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti, s dodatečným zvýšením v roce 2020 a v roce 2021 o 800 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti

+ 20 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti (pro kód KN 0207 12 (10-90))

2)

V celním sazebníku EU v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody o přidružení se slova uvedená ve čtvrtém sloupci „Kategorie fáze“ u následujících podpoložek KN 2008 nahrazují slovy „50 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti + 18 400 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti, s dodatečným zvýšením v roce 2020 a v roce 2021 o 800 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti“:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3)

V celním sazebníku EU v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody o přidružení se slova uvedená ve čtvrtém sloupci „Kategorie fáze“ u podpoložky KN 0207 12 (10-90) nahrazují slovy „50 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti + 18 400 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti, s dodatečným zvýšením v roce 2020 a v roce 2021 o 800 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti + 20 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti“.

4)

Pro zbývající část kalendářního roku, ve kterém tato dohoda ve formě výměny dopisů vstoupí v platnost, se dodatečné množství 50 000 tun ke stávající kvótě pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v dohodě o přidružení vypočítá na poměrném základě.

5)

Clo podle doložky nejvyšších výhod ve výši 100,8 EUR/100 kg stanovené pro podpoložky 0207 13 70 a 0207 14 70 v celním sazebníku EU v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody o přidružení se vztahuje na dovoz nad rámec souhrnné celní kvóty pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa uvedené v bodě 1.

Tato dohoda ve formě výměny dopisů vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy depozitář podle článku 484 dohody o přidružení obdrží poslední oznámení učiněné stranami.

Do doby vstupu dohody ve formě výměny dopisů v platnost se uvedená dohoda sprovádí prozatímně počínaje prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy depozitář podle článku 484 dohody o přidružení obdrží:

oznámení Unie o dokončení postupů nezbytných pro tento účel, a

oznámení Ukrajiny o dokončení ratifikace v souladu s jejími postupy a platnými právními předpisy,

přičemž rozhodující je pozdější datum.

Byli bychom Vám vděčni, kdybyste potvrdili souhlas Ukrajiny s výše uvedeným.

Přijměte prosím ujištění o mé nejhlubší úctě.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   Dopis Ukrajiny

Vážená paní,

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu z dnešního dne, který se týká obchodních preferencí pro drubeží maso a přípravky z drůbežího masa a jenž zní takto::

„Mám tu čest odvolat se na jednání mezi Evropskou unií a Ukrajinou (dále jen „strany“) o obchodních preferencích pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa, která byla uzavřena dne 19. března 2019.

Výsledkem jednání je následující dohoda:

1)

V bodě A dodatku k příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení“) se položka „Drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa“ nahrazuje tímto:

Drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti + 18 400 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti, s dodatečným zvýšením v roce 2020 a v roce 2021 o 800 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti

+ 20 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti (pro kód KN 0207 12 (10-90))

2)

V celním sazebníku EU v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody o přidružení se slova uvedená ve čtvrtém sloupci „Kategorie fáze“ u následujících podpoložek KN 2008 nahrazují slovy „50 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti + 18 400 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti, s dodatečným zvýšením v roce 2020 a v roce 2021 o 800 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti“:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3)

V celním sazebníku EU v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody o přidružení se slova uvedená ve čtvrtém sloupci „Kategorie fáze“ u podpoložky KN 0207 12 (10-90) nahrazují slovy „50 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti + 18 400 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti, s dodatečným zvýšením v roce 2020 a v roce 2021 o 800 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti + 20 000 tun/rok vyjádřeno v čisté hmotnosti“.

4)

Pro zbývající část kalendářního roku, ve kterém tato dohoda ve formě výměny dopisů vstoupí v platnost, se dodatečné množství 50 000 tun ke stávající kvótě pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v dohodě vypočítá na poměrném základě.

5)

Clo podle doložky nejvyšších výhod ve výši 100,8 EUR/100 kg stanovené pro podpoložky 0207 13 70 a 0207 14 70 v celním sazebníku EU v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody o přidružení se vztahuje na dovoz nad rámec souhrnné celní kvóty pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa uvedené v bodě 1.

Tato dohoda ve formě výměnx dopisů vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy depozitář podle článku 484 dohody o přidružení obdrží poslední oznámení učiněné stranami.

Do doby vstupu dohody ve formě výměny dopisů v platnost se uvedená dohoda provádí prozatímně počínaje prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy depozitář podle článku 484 dohody o přidružení obdrží:

oznámení Unie o dokončení postupů nezbytných pro tento účel, a

oznámení Ukrajiny o dokončení ratifikace v souladu s jejími postupy a platnými právními předpisy,

přičemž rozhodující je pozdější datum.“

Mám tu čest potvrdit, že výše uvedené je pro vládu Ukrajiny přijatelné a že Váš dopis a tento dopis společně tvoří dohodu v souladu s Vaším návrhem.

Přijměte prosím ujištění o mé nejhlubší úctě.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  V zájmu přehlednosti se na podpoložky 0207 13 70 a 0207 14 70 uvedené v celním sazebníku EU v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody o přidružení vztahuje celní kvóta stanovená ve třetím sloupci „Množství“.

(*2)  V zájmu přehlednosti se na podpoložky 0207 13 70 a 0207 14 70 uvedené v celním sazebníku EU v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody o přidružení vztahuje celní kvóta stanovená ve třetím sloupci „Množství“.


NAŘÍZENÍ

6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1321

ze dne 23. července 2019,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Contea di Sclafani“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Contea di Sclafani“, kterou podala Itálie v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013. Změny zahrnují změnu názvu z „Contea di Sclafani“ na „Contea di Sclafani“/„Valledolmo - Contea di Sclafani“.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 (2) zveřejnila žádost o schválení změny specifikace v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto měla být změna specifikace schválena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Contea di Sclafani“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 76, 1.3.2019, s. 3.


6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1322

ze dne 26. července 2019,

kterým se názvu „El Vicario“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla žádost Španělska o zápis názvu „El Vicario“ do evidence posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „El Vicario“ chráněn a zapsán do evidence uvedené v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „El Vicario“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 106, 20.3.2019, s. 12.


6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1323

ze dne 2. srpna 2019

o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 220 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V období od 1. října 2017 do 30. června 2018 Itálie potvrdila a oznámila 45 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5. Zasaženými druhy jsou kachny, krůty, perličky a Gallus domesticus.

(2)

Itálie neprodleně a účinně přijala všechna nezbytná opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření vyžadovaná v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (2).

(3)

Itálie zejména přijala opatření pro tlumení, sledování a prevenci a zavedla ochranná pásma a pásma dozoru („regulovaná pásma“) podle prováděcích rozhodnutí Komise (EU) 2017/1845 (3), (EU) 2017/1930 (4), (EU) 2017/1969 (5), (EU) 2017/2000 (6), (EU) 2017/2175 (7), (EU) 2017/2289 (8), (EU) 2017/2412 (9), (EU) 2018/342 (10), (EU) 2018/418 (11) a (EU) 2018/510 (12).

(4)

Itálie informovala Komisi, že nezbytná opatření v oblasti zdraví a veterinární opatření, jež byla uplatněna k vymýcení nákazy a zastavení jejího šíření, měla dopad na vysoký počet hospodářských subjektů a že tyto subjekty utrpěly ztráty příjmů, které nejsou způsobilé pro finanční příspěvek Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (13).

(5)

Komise dne 28. ledna 2019 obdržela formální žádost Itálie o spolufinancování některých výjimečných opatření podle čl. 220 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě ohnisek potvrzených mezi 1. říjnem 2017 a 30. červnem 2018. Ve dnech 19. února 2019, 28. února 2019, 1. dubna 2019, 30. května 2019 a 12. června 2019 italské orgány svou žádost objasnily a zdokumentovaly.

(6)

Důsledkem opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření uvedených v 3. bodě odůvodnění bylo prodloužení období bez chovu, zákaz umísťování ptáků a omezení pohybu v hospodářstvích s chovem všech druhů drůbeže v regulovaných pásmech zavedených po zjištění ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5. Týkalo se to: kachen, krůt, perliček a druhu Gallus domesticus. V uvedených hospodářstvích to vedlo ke ztrátě na produkci násadových a konzumních vajec, živých zvířat a drůbežího masa. Je proto záhodno kompenzovat ztráty dané zničením a zpracováním vajec, nevyprodukováním zvířat, prodloužením odchovu nebo utracením.

(7)

V souladu s čl. 220 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí spolufinancování Unie odpovídat 50 % výdajů, jež v souvislosti s výjimečnými opatřeními na podporu trhu hradí Itálie. Komise by po posouzení žádosti Itálie související s ohnisky potvrzenými mezi 1. říjnem 2017 a 30. červnem 2018 měla u každého z výjimečných opatření na podporu trhu stanovit maximální množství způsobilá pro financování.

(8)

Aby se předešlo riziku nadměrných kompenzací, měla by paušální částka spolufinancování vycházet z technických a ekonomických studií nebo z účetních dokladů a měla by být stanovena na přiměřené úrovni pro každé zvíře a každý produkt podle kategorií.

(9)

Aby se zabránilo riziku dvojího financování, neměly by být utrpěné ztráty kompenzovány státní podporou či pojištěním a spolufinancování Unie podle tohoto nařízení by mělo být omezeno na způsobilá zvířata a produkty, za které nebyl vyplacen žádný finanční příspěvek Unie podle nařízení (EU) č. 652/2014.

(10)

Rozsah a doba trvání výjimečných opatření na podporu trhu stanovených tímto nařízením by měly být omezeny na naprosté minimum nutné pro podporu trhu. Výjimečná opatření na podporu trhu by se zejména měla vztahovat pouze na produkci vajec a drůbeže v hospodářstvích, která se nacházejí v regulovaných pásmech, a měla by platit pouze po dobu, po jakou budou trvat opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření stanovená v unijních a italských právních předpisech ve vztahu ke zmíněným 45 ohniskům vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzeným mezi 1. říjnem 2017 a 30. červnem 2018 a k příslušným regulovaným pásmům.

(11)

Aby byla zajištěna flexibilita v případě, že se počty vajec nebo zvířat způsobilých pro kompenzaci budou lišit od maximálních počtů stanovených v tomto nařízení na základě odhadů, může být kompenzace v rámci určitých mezí upravena za předpokladu, že bude dodržena maximální výše výdajů spolufinancovaných Unií.

(12)

V zájmu řádného rozpočtového řízení těchto výjimečných opatření na podporu trhu by pro spolufinancování ze strany Unie měly být způsobilé pouze ty platby, které Itálie ve prospěch příjemců provede do 30. září 2020. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (14) by se nemělo použít.

(13)

Aby byla zajištěna způsobilost a správnost plateb, měla by Itálie provést kontroly ex ante.

(14)

Aby mohla Unie provést finanční kontrolu, měla by Itálie Komisi předložit vyúčtování plateb.

(15)

Aby bylo zajištěno, že Itálie začne opatření stanovená v tomto nařízení provádět okamžitě, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Unie poskytne spolufinancování odpovídající 50 % výdajů hrazených Itálií na podporu trhu s násadovými a konzumními vejci a s drůbežím masem, jenž byl vážně zasažen výskytem 45 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 zjištěných a oznámených Itálií v období od 1. října 2017 do 30. června 2018.

Článek 2

Výdaje hrazené Itálií jsou způsobilé pro spolufinancování ze strany Unie pouze:

a)

po dobu uplatňování opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření, která jsou uvedena v právních předpisech Unie a italských právních předpisech vyjmenovaných v příloze a vztahujících se k období uvedenému v článku 1, a

b)

v případě hospodářství chovajících drůbež, na která se vztahují uvedená opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření a která se nacházejí v pásmech, jež jsou uvedena v právních předpisech Unie a v italských právních předpisech vyjmenovaných v příloze („regulovaná pásma“), a

c)

v případě, že je Itálie příjemcům vyplatí nejpozději do 30. září 2020. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se nepoužije; a

d)

v případě, že za příslušné zvíře nebo produkt nebyla po dobu uvedenou v písmeni a) poskytnuta žádná kompenzace prostřednictvím státní podpory nebo pojištění ani na ně nebyl poskytnut finanční příspěvek Unie podle nařízení (EU) č. 652/2014.

Článek 3

1.   Maximální výše spolufinancování ze strany Unie činí 32 147 498 EUR podle následujícího upřesnění:

a)

v případě ztráty produkce drůbeže v regulovaném pásmu se použijí tyto paušální částky:

i)

0,1050 EUR za zničené násadové vejce kódu KN 0407 11 00, a to nejvýše na 406 355 vajec;

ii)

0,07 EUR za násadové vejce kódu KN 0407 11 00 zpracované do vaječných výrobků, a to nejvýše na 18 211 121 vajec;

iii)

0,0167 EUR za vejce kódu KN 0407 11 00 zpracované do vaječných výrobků, a to nejvýše na 28 730 220 vajec;

iv)

0,064 EUR za týden a kuře chované na maso kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 50 390 617 zvířat;

v)

0,13 EUR za týden a nosnici chovanou v klecích kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 391 246 zvířat;

vi)

0,17 EUR za týden a nosnici chovanou v halách kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 1 933 867 zvířat;

vii)

0,045 EUR za týden a kuřici chovanou v klecích kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 185 900 zvířat;

viii)

0,055 EUR za týden a kuřici chovanou v halách kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 265 136 zvířat;

ix)

0,194 EUR za týden a kachnu na výkrm kódu KN 0105 99 10, a to nejvýše na 140 000 zvířat;

x)

0,13 EUR za týden a krůtu na výkrm kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 3 263 749 zvířat;

xi)

0,215 EUR za týden a krocana na výkrm kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 6 140 730 zvířat;

xii)

0,1475 EUR za týden a perličku kódu KN 0105 99 50, a to nejvýše na 392 869 zvířat;

b)

v případě ztrát souvisejících s úpravou doby odchovu kvůli zákazu převozu v regulovaných pásmech se použijí následující paušální částky za zvíře:

i)

0,115 EUR za týden a standardní kuřici kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 323 784 zvířat;

ii)

0,12 EUR za týden a standardní kuře chované na maso kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 5 600 zvířat;

iii)

3,06 EUR za nadměrně velkého kapouna kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 2 000 zvířat;

iv)

1,0534 EUR za krocana/krůtu kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 11 021 zvířat;

v)

0,5627 EUR za týden a nadměrně velkou mladou krůtu/nadměrně velkého mladého krocana kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 12 662 zvířat;

c)

v případě utracení drůbeže v regulovaných pásmech se použijí tyto paušální částky za zvíře:

i)

0,19 EUR za kuře kódu KN 0105 11 19, a to nejvýše na 40 908 zvířat;

ii)

0,2015 EUR za kuře z volného chovu kódu KN 0105 11 19, a to nejvýše na 1 455 308 zvířat;

iii)

0,565 EUR za krůtu kódu KN 0105 12 00, a to nejvýše na 847 257 zvířat;

iv)

1,03 EUR za krocana kódu KN 0105 12 00, a to nejvýše na 586 923 zvířat;

d)

v případě ztráty produkce plemenných zvířat v regulovaných pásmech se použijí tyto paušální částky na zvíře:

i)

0,135 EUR za týden a kuře chované na maso kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 1 621 820 zvířat;

ii)

1,185 EUR za týden a krocana/krůtu kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 128 689 zvířat.

2.   Pokud počet vajec nebo zvířat způsobilých pro kompenzaci překročí maximální počet vajec nebo zvířat na položku podle odstavce 1, je možné výdaje způsobilé pro spolufinancování ze strany Unie na položku upravit a překročit částky vyplývající z uplatnění maximálních počtů na položku za předpokladu, že celkově tyto úpravy budou nižší než 10 % maximální výše výdajů spolufinancovaných Unií podle odstavce 1.

Článek 4

Itálie provede správní a fyzické kontroly v souladu s články 58 a 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (15).

Itálie zejména ověří:

a)

způsobilost žadatele předkládajícího žádost o podporu;

b)

u každého způsobilého žadatele: způsobilost, množství a hodnotu skutečné ztráty produkce;

c)

že žádný způsobilý žadatel neobdržel na kompenzaci ztrát uvedených v článku 2 tohoto nařízení financování z jiného zdroje.

U způsobilých žadatelů, u nichž jsou dokončeny správní kontroly, může být podpora vyplacena bez čekání na provedení všech kontrol, zejména těch, které se týkají žadatelů vybraných pro kontroly na místě.

V případech, kdy způsobilost žadatele nebude potvrzena, se podpora vrací zpět a uplatní se sankce.

Článek 5

Itálie předloží Komisi vyúčtování plateb.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1845 ze dne 11. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 262, 12.10.2017, s. 7).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1930 ze dne 20. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 272, 21.10.2017, s. 18).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1969 ze dne 27. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 279, 28.10.2017, s. 56).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2000 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 289, 8.11.2017, s. 9).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2175 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 306, 22.11.2017, s. 31).

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2289 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 126).

(9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2412 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 21.12.2017, s. 29).

(10)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/342 ze dne 7. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 43).

(11)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/418 ze dne 16. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 75, 19.3.2018, s. 27).

(12)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/510 ze dne 26. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 83, 27.3.2018, s. 16).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).

(14)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).


PŘÍLOHA

Regulovaná pásma a období podle článku 2

Části Itálie a období stanovené v souladu se směrnicí 2005/94/ES a definované v níže uvedených předpisech:

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1845 ze dne 11. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 262, 12.10.2017, s. 7),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1930 ze dne 20. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 272, 21.10.2017, s. 18),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1969 ze dne 27. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 279, 28.10.2017, s. 56),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2000 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 289, 8.11.2017, s. 9),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2175 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 306, 22.11.2017, s. 31),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2289 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s. 126),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2412 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 21.12.2017, s. 29),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/342 ze dne 7. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 43),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/418 ze dne 16. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 75, 19.3.2018, s. 27),

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/510 ze dne 26. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 83, 27.3.2018, s. 16),

vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterými se vyhlašuje infekce v ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzených mezi 1. říjnem 2017 a 30. červnem 2018.


6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1324

ze dne 5. srpna 2019

o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG S-27588 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt nebo odchov krůt, výkrm nebo snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Puratos)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly podány žádosti o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG S-27588). Tyto žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádosti se týkají povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG S-27588 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt nebo odchov krůt, výkrm nebo snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 6. července 2017 (2) a 23. ledna 2019 (3) k závěru, že za navržených podmínek užití nemá přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG S-27588 nepříznivý účinek na zdraví zvířat nebo na životní prostředí. Rovněž se dospělo k závěru, že uvedená doplňková látka je považována za potenciální látku senzibilizující dýchací cesty a že nebylo možné dospět k závěru ohledně potenciálu senzibilizace kůže uvedenou doplňkovou látkou. Komise se tudíž domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele doplňkové látky. Úřad rovněž dospěl k závěru, že uvedená doplňková látka vykazuje zlepšení zootechnických výsledků u výkrmu kuřat, výkrmu krůt nebo odchovu krůt, odstavených selat a výkrmu prasat. Úřad má za to, že tyto závěry lze extrapolovat na odchov kuřat a kuřice, menšinové druhy drůbeže v růstu a menšinové druhy prasat po odstavu a na výkrm. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy této doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG S-27588 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4941.

(3)  EFSA Journal 2019;17(2):5609; EFSA Journal 2019;17(2):5610.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a30

Puratos

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

Složení doplňkové látky:

Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG S-27588 s minimem aktivity: 500 ADXU (1)/g

Pevná a kapalná forma.

Charakteristika účinné látky:

Endo-1,4-beta-xylanáza z Bacillus subtilis LMG S-27588

Analytická metoda  (2)

Pro stanovení aktivity endo-1,4-beta-xylanázy v doplňkové látce:

kolorimetrická metoda založená na měření redukujících cukrů uvolněných působením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát z bukového xylanu za přítomnosti 3,5-dinitrosalicylové kyseliny (DNS).

Pro stanovení aktivity endo-1,4-beta-xylanázy v premixech a krmivech:

kolorimetrická metoda založená na měření vodorozpustného barviva uvolněného endo-1,4-beta-xylanázou ze substrátů s azurinem vázaným na zesíťovaný arabinoxylan.

Výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice

Výkrm nebo odchov krůt

Výkrm nebo snáška nebo odchov menšinových druhů drůbeže

100 ADXU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest a pokožky.

26. srpna 2029

Odstavená selata

Výkrm prasat

Výkrm menšinových druhů prasat


(1)  1 ADXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) za minutu z bukového xylanu při pH 6,0 a teplotě 70 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ROZHODNUTÍ

6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/21


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1325

ze dne 27. května 2019,

kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

(oznámeno pod číslem C(2019) 3816)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (1), a zejména na třetí pododstavec bod 2 přílohy III uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2007/863/ES (2) byla povolena odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS, umožňující používat za určitých podmínek v zemědělských podnicích v Severním Irsku s nejméně 80 % podílem pastvin statková hnojiva do výše 250 kg dusíku na hektar za rok.

(2)

Rozhodnutím Komise 2011/128/EU (3) byla uvedená odchylka prodloužena do 31. prosince 2014 a prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/346 (4) byla udělena obdobná odchylka do 31. prosince 2018.

(3)

Odchylka povolená prováděcím rozhodnutím (EU) 2015/346 se v roce 2018 týkala 478 zemědělských podniků, což odpovídá přibližně 1,9 % z celkového počtu podniků a 4 % z celkové čisté zemědělské plochy v Severním Irsku.

(4)

Dne 20. února 2019 předložilo Spojené království Komisi žádost podle třetího pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS o povolení odchylky ve vztahu k Severnímu Irsku.

(5)

Spojené království uplatňuje v souladu s čl. 3 odst. 5 směrnice 91/676/EHS na celém území Severního Irska akční program.

(6)

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 91/676/EHS za období 2012–2015 (5) dokládá, že 98,2 % monitorovacích stanic v Severním Irsku nahlásilo průměrnou koncentraci dusičnanů v podzemních vodách pod 25 mg/l, zatímco 1,2 % monitorovacích stanic nahlásilo průměrnou koncentraci dusičnanů v podzemních vodách přes 50 mg/l. V případě povrchových vod vykázaly všechny monitorovací stanice průměrné koncentrace dusičnanů nižší než 25 mg/l.

(7)

Počet zemědělských podniků v Severním Irsku v období 2012–2015 oproti období 2008–2011 stoupl o 2 %, zatímco celková zemědělská plocha se nezměnila. Množství skotu se v období 2012–2015 oproti období 2008–2011 nezměnilo, avšak počet ovcí stoupl o 2 %, prasat o 18 % a množství drůbeže o 14 %. Průměrná zátěž dusíku ze statkových hnojiv v období 2012–2015 činila 98 kg/ha, což ve srovnání s obdobím 2008–2011 znamená nárůst o 1,2 %. Průměrný přebytek fosforu v období 2012–2015 činil 11,4 kg/ha, což ve srovnání s obdobím 2008–2011 znamená pokles o 16 %. Používání umělých dusíkatých hnojiv v období 2012–2015 v porovnání s obdobím 2008–2011 stouplo v průměru o 4,1 %. Používání umělých fosforečných hnojiv v období 2012–2015 v porovnání s obdobím 2008–2011 stouplo v průměru o 26 %. Používání umělých fosforečných hnojiv bylo nicméně v období 2012–2015 v průměru stále o 40 % nižší než v období 2004–2007.

(8)

Pastviny se v Severním Irsku rozkládají na 93 % zemědělské půdy. Celkově je v zemědělských podnicích s pastvinami 42 % půdy obhospodařováno extenzivně s intenzitou chovu nižší než jedna dobytčí jednotka na hektar a nízkými vstupy hnojiv, 4 % jsou obhospodařována podle agroenvironmentálních programů a pouze 25 % je obhospodařováno intenzivněji, s intenzitou chovu dvou či více dobytčích jednotek na hektar. Čtyři procenta zemědělské půdy jsou využívána k zemědělství na orné půdě. Průměrné použití umělých hnojiv na pastvinách je u dusíku 76 kg/ha a u fosforu 5 kg/ha.

(9)

Severní Irsko se vyznačuje vysokým úhrnem srážek a převahou půd se špatným odvodněním. Kvůli špatnému odvodnění je denitrifikační potenciál většiny půd v Severním Irsku relativně vysoký, což snižuje koncentraci dusičnanů v půdě a tím množství dusičnanů schopné vyplavování.

(10)

Severoirské podnebí, charakterizované rovnoměrným rozložením srážek po celý rok a poměrně malým ročním rozsahem teplot, podporuje poměrně dlouhé vegetační období travin pohybující se od 270 dnů za rok v pobřežních oblastech na východě přibližně do 260 dnů za rok v centrálních nížinách.

(11)

Po přezkoumání žádosti Spojeného království ve vztahu k Severnímu Irsku podle třetího pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS, s ohledem na akční program pro Severní Irsko z roku 2019 týkající se živin (6) a na základě zkušeností získaných z uplatňování odchylky podle rozhodnutí 2007/863/ES a prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/346 se Komise domnívá, že množství statkových hnojiv navržené Spojeným královstvím pro Severní Irsko, odpovídající 250 kg dusíku na hektar za rok, neohrozí dosažení cílů směrnice 91/676/EHS, budou-li podmínky v ní stanovené splněny.

(12)

Z dokumentace předložené Spojeným královstvím vyplývá, že navrhované množství 250 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar a za rok v zemědělských podnicích s nejméně 80 % podílem pastvin je zdůvodněno na základě objektivních kritérií, jakými jsou např. dlouhé vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku.

(13)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/346 pozbylo platnosti dne 31. prosince 2018. Aby se zajistilo, že dotčení zemědělci mohou tuto odchylku nadále využívat, je třeba přijmout toto rozhodnutí.

(14)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (7) stanoví obecná pravidla zřizování infrastruktury pro prostorové informace v Unii pro účely environmentálních politik Unie a politik nebo činností Unie, které mohou mít vliv na životní prostředí. Prostorové informace shromážděné v souvislosti s tímto rozhodnutím by měly v příslušných případech být v souladu s ustanoveními zmíněné směrnice. K snížení administrativní zátěže a zlepšení soudržnosti údajů by Spojené království při sběru potřebných údajů podle tohoto rozhodnutí mělo v příslušných případech využít informace získané v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému zřízeného podle kapitoly II hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (8).

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro dusičnany zřízeného podle článku 9 směrnice 91/676/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylka

Odchylka, o niž požádalo Spojené království ve vztahu k Severnímu Irsku dopisem ze dne 19. února 2019 za účelem povolení používat na zemědělských pozemcích vyšší množství dusíku ze statkových hnojiv, než uvádí první věta druhého pododstavce odstavce 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS, se povoluje za podmínek stanovených v článcích 4 až 10.

Článek 2

Oblast působnosti

Odchylka povolená podle článku 1 se použije na zemědělské podniky s pastvinami, jimž bylo uděleno povolení podle článku 5.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„travou“ se rozumí trvalé nebo dočasné travní porosty;

b)

„zemědělskými podniky s pastvinami“ se rozumějí podniky, v nichž tvoří travní porost nejméně 80 % zemědělské plochy vhodné pro použití statkových hnojiv;

c)

„pasoucími se hospodářskými zvířaty“ se rozumí skot (s výjimkou jatečných telat), ovce, jelenovití, kozy a koně;

d)

„pozemkem“ jednotlivé pole nebo skupina polí homogenní z hlediska plodin, půdního typu a postupů hnojení;

e)

„plánem hnojení“ se rozumí předem provedený výpočet ohledně plánovaného využití a dostupnosti živin;

f)

„evidencí hnojení“ se rozumí bilance živin na základě skutečného využití a příjmu živin.

Článek 4

Žádosti o povolení

1.   Zemědělské podniky s pastvinami mohou příslušným orgánům předložit žádost o roční povolení k používání statkových hnojiv s obsahem dusíku až do 250 kg na hektar za rok. Žádost musí obsahovat prohlášení o tom, že se dotčený zemědělský podnik s pastvinami podrobí veškerým kontrolám stanoveným v článku 9.

2.   V každoroční žádosti podle odstavce 1 se žadatel písemně zaváže k plnění podmínek stanovených v článcích 6 a 7.

Článek 5

Udělování povolení

Povolení k používání statkových hnojiv s obsahem dusíku až do 250 kg na hektar za rok se udělí za podmínek stanovených v článcích 6 až 7.

Článek 6

Podmínky používání statkových a jiných hnojiv

1.   Množství statkových hnojiv pocházejících z pasoucích se hospodářských zvířat, které je každoročně vpraveno do půdy v zemědělských podnicích s pastvinami, včetně množství vpraveného samotnými zvířaty, nepřekročí množství statkových hnojiv obsahující 250 kg dusíku na hektar za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 8.

2.   Celkový přísun dusíku nepřekročí ani předpokládané nároky dotyčné plodiny na živiny, ani maximální míru hnojení na daný zemědělský podnik s pastvinami, která je stanovena v akčním programu pro Severní Irsko z roku 2019 týkajícím se živin, přičemž se zohlední i zásobování z půdy.

3.   Pro každý zemědělský podnik s pastvinami se vypracuje a vede plán hnojení. Plán popisuje střídání plodin na zemědělské půdě a plánované použití statkových a jiných hnojiv. Plán hnojení obsahuje přinejmenším tyto údaje:

a)

plán střídání plodin s upřesněním těchto údajů:

plošná výměra pozemků s travou,

plošná výměra pozemků s jinými plodinami než tráva,

situační náčrt s umístěním jednotlivých pozemků;

b)

počet hospodářských zvířat daného zemědělského podniku s pastvinami;

c)

popis systému ustájení a uskladnění statkových hnojiv, včetně objemu dostupných skladovacích kapacit pro statková hnojiva;

d)

výpočet množství dusíku a fosforu ze statkových hnojiv vyprodukovaných v zemědělském podniku s pastvinami;

e)

množství, druh a vlastnosti statkových hnojiv dodávaných ze zemědělského podniku s pastvinami nebo do zemědělského podniku s pastvinami;

f)

předpokládaná potřeba dusíku a fosforu u plodin na každém pozemku;

g)

výsledky analýzy půdy, pokud jde o stav půdy z hlediska dusíku a fosforu, jsou-li k dispozici;

h)

druh hnojiva, které má být použito;

i)

výpočet použití dusíku a fosforu ze statkových hnojiv na jednotlivých pozemcích;

j)

výpočet použití dusíku a fosforu z umělých a jiných hnojiv na jednotlivých pozemcích.

Plán hnojení na každý kalendářní rok je v zemědělském podniku s pastvinami k dispozici nejpozději od 1. března daného roku. Plán hnojení se aktualizuje nejpozději sedm dní po provedení jakékoli změny v zemědělských postupech daného zemědělského podniku s pastvinami.

4.   Každý zemědělský podnik s pastvinami vypracuje a vede evidenci hnojení včetně informací týkajících se hospodaření s dusíkem a přísunu fosforu a informací týkajících se nakládání se znečištěnou vodou. Evidence za každý kalendářní rok se předkládá příslušnému orgánu do 31. března následujícího kalendářního roku.

5.   Každý zemědělský podnik s pastvinami provádí pravidelný odběr vzorků a analýzu koncentrací dusíku a fosforu v půdě.

Pro každou plochu zemědělského podniku s pastvinami, která je homogenní z hlediska střídání plodin a vlastností půdy, se odběr vzorků a analýza provede nejméně jednou za čtyři roky.

Na každých pět hektarů zemědělské půdy se provede nejméně jedna analýza.

Výsledky analýzy koncentrace dusíku a fosforu v půdě jsou v každém zemědělském podniku s pastvinami k dispozici.

6.   Statková hnojiva se nesmí rozmetávat před osevem travou na podzim.

7.   V každém zemědělském podniku s pastvinami zemědělec zajistí, aby bilance fosforu, vypočtená podle metodiky stanovené v akčním programu pro Severní Irsko z roku 2019 týkajícím se živin, nevykazovala nadbytek vyšší než 10 kg fosforu na hektar za rok.

8.   Nejméně 50 % kejdy vyprodukované v zemědělském podniku musí být každý rok aplikováno do 15. června. Pro veškeré aplikace kejdy po 15. červnu daného roku se použije zařízení pro rozmetávání kejdy s nízkými emisemi.

Článek 7

Podmínky týkající se hospodaření s půdou

1.   Dočasné pastviny se musí orat na jaře.

2.   Bezprostředně po zaorání trávy na všech půdních typech následuje osev plodinami s vysokou potřebou dusíku.

3.   Střídání plodin nezahrnuje luštěniny nebo jiné plodiny, které vážou atmosférický dusík. Může však zahrnovat jetel na pastvinách s méně než 50 % jetele a jiných luštěnin, pod které se seje tráva.

Článek 8

Monitorování

1.   Příslušné orgány zajistí, aby byly vypracovány mapy s těmito údaji:

a)

procentní podíl zemědělských podniků s pastvinami, na které se vztahuje povolení, v každém okresu;

b)

procentní podíl hospodářských zvířat, na která se vztahuje povolení, v každém okresu;

c)

procentní podíl zemědělské půdy, na kterou se vztahuje povolení, v každém okresu;

d)

místní využívání půdy.

Mapy jsou každoročně aktualizovány.

2.   Příslušné orgány monitorují půdu, povrchové a podzemní vody a poskytují Komisi údaje o koncentraci dusíku a fosforu v půdní vodě, minerálního dusíku v půdním profilu a koncentraci dusičnanů v podzemních a povrchových vodách, a to jak v případě podmínek uplatnění výjimky, tak bez nich. Monitorování se provádí v měřítku pro pozemky zemědělských podniků v zemědělských monitorovacích pásmech. Monitorovací místa musí být reprezentativní, pokud jde o hlavní typy půdy, úroveň intenzity, převažující postupy hnojení a hlavní plodiny.

3.   V zemědělských pásmech nacházejících se v blízkosti nejohroženějších vodních útvarů provádějí příslušné orgány zvýšené monitorování vody.

4.   Ve vztahu k zemědělským podnikům s pastvinami, na které se vztahuje povolení, provádějí příslušné orgány šetření, pokud jde o místní využívání půdy, střídání plodin a zemědělské postupy.

5.   Shromážděné informace a údaje vyplývající z rozboru živin uvedeného v čl. 6 odst. 5 a monitorování uvedeného v odstavci 2 tohoto článku se použijí pro modelové výpočty rozsahu vyplavování dusíku a úniku fosforu, k němuž dochází v zemědělských podnicích s pastvinami, na které se vztahuje povolení.

Článek 9

Kontroly a inspekce

1.   Příslušné orgány provádějí správní kontroly s ohledem na všechny žádosti o povolení, aby posoudily dodržování podmínek stanovených v článcích 6 a 7. Je-li prokázáno, že tyto podmínky splněny nejsou, je žádost zamítnuta a žadatel je o důvodech zamítnutí vyrozuměn.

2.   Příslušné orgány vypracují program inspekcí v terénu v zemědělských podnicích s pastvinami, na něž se vztahuje povolení, na základě rizik a s přiměřenou četností, v němž zohlední výsledky kontrol z předchozích let a výsledky všeobecných namátkových kontrol právních předpisů provádějících směrnici 91/676/EHS, jakož i veškeré informace, které by mohly svědčit o nedodržování podmínek stanovených v článcích 6 a 7.

3.   Za účelem posouzení dodržování podmínek uvedených v článcích 6 a 7 se inspekce v terénu provedou u nejméně 5 % zemědělských podniků s travními porosty, na něž se vztahuje povolení.

4.   Je-li v kterémkoli roce zjištěno, že zemědělský podnik s travními porosty, na nějž se vztahuje povolení, nesplňuje podmínky stanovené v článcích 6 a 7, je držiteli povolení uložena sankce v souladu s vnitrostátními pravidly a není způsobilý pro povolení v následujícím roce.

5.   Příslušné orgány jsou vybaveny nezbytnými pravomocemi a prostředky k ověření dodržování podmínek pro udělení odchylky podle tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Podávání zpráv

Příslušné orgány předloží do 30. června každého roku Komisi zprávu obsahující tyto informace:

a)

mapy jednotlivých okresů znázorňující procentní podíl zemědělských podniků, procentní podíl hospodářských zvířat a procentní podíl zemědělské půdy, na něž se vztahuje povolení, jakož i mapy znázorňující místní využívání půdy podle čl. 8 odst. 1;

b)

výsledky monitorování koncentrací dusičnanů v podzemních a povrchových vodách, včetně informací o trendech kvality vody, a to jak za podmínek s odchylkou, tak bez odchylky, a také údaje o vlivu odchylky na jakost vody, podle čl. 8 odst. 2;

c)

výsledky monitorování koncentrací dusíku a fosforu v půdní vodě a minerálního dusíku v půdním profilu, a to jak za podmínek s odchylkou, tak bez odchylky, podle čl. 8 odst. 2;

d)

shrnutí a vyhodnocení údajů získaných ze zvýšeného monitorování vody podle čl. 8 odst. 3;

e)

výsledky šetření ohledně místního využívání půdy, střídání plodin a zemědělských postupů podle čl. 8 odst. 4;

f)

výsledky modelových výpočtů rozsahu vyplavování dusíku a úniku fosforu, k němuž dochází v zemědělských podnicích, jež získaly povolení, podle čl. 8 odst. 4;

g)

vyhodnocení toho, jak jsou uplatňovány podmínky povolení, vycházející z výsledků správních kontrol a inspekcí v terénu podle čl. 9 odst. 1 a 2;

h)

trendy v počtu hospodářských zvířat a produkci statkových hnojiv u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat v Severním Irsku a v zemědělských podnicích s pastvinami, jež získaly povolení;

i)

komparativní analýzu zemědělských podniků s pastvinami v Severním Irsku, na které se vztahuje povolení, a zemědělských podniků s pastvinami v Severním Irsku, na které se povolení nevztahuje.

Prostorová data obsažená ve zprávě jsou v příslušných případech v souladu s ustanoveními směrnice 2007/2/ES. Při shromažďování potřebných údajů využijí příslušné orgány v případě potřeby informace získané v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému zřízeného podle čl. 67 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 11

Doba použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2022.

Článek 12

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 27. května 2019.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/863/ES ze dne 14. prosince 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 122).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/128/EU ze dne 24. února 2011 o změně rozhodnutí 2007/863/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 51, 25.2.2011, s. 21).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/346 ze dne 9. února 2015, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 42).

(5)  Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 4. května 2018 o provádění směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů na základě zpráv členských států za období 2012–2015 (COM(2018) 257 final).

(6)  SR 2019 č. 81.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).


6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/27


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1326

ze dne 5. srpna 2019

o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (2) se předpokládá, že elektrická zařízení, která jsou v souladu s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky, jichž se týkají tyto normy nebo jejich části, stanovenými v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Komise svým prováděcím rozhodnutím C(2016) 7641 (3) požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o vypracování, revizi a dokončení harmonizovaných norem pro elektromagnetickou kompatibilitu na podporu směrnice 2014/30/EU.

(3)

Na základě prováděcího rozhodnutí C(2016) 7641 vypracovaly výbory CEN a CENELEC harmonizované normy EN IEC 61058-1:2018 pro spínače spotřebičů a EN 55035:2017 pro multimediální zařízení. Na základě uvedeného rozhodnutí výbory CEN a CENELEC revidovaly harmonizované normy EN 13309:2010 pro stroje s interním zdrojem napájení a EN 50557:2011 pro vypínače elektrických obvodů za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku, na něž se zveřejňují odkazy v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(4)

Komise společně s výbory CEN a CENELEC posoudila, zda normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 a EN 63024:2018 odpovídají požadavku uvedenému v prováděcím rozhodnutí C(2016) 7641.

(5)

Normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 a EN 63024:2018 splňují požadavky, jejichž pokrytí mají za cíl a jež jsou stanoveny ve směrnici 2014/30/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Výbor CENELEC vypracoval opravu normy EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01, kterou se opravuje harmonizovaná norma EN 61000-6-5:2015, na niž se zveřejňuje odkaz v Úředním věstníku Evropské unie (5). Vzhledem k tomu, že oprava zavádí podstatné technické opravy, a protože je třeba zajistit správné a jednotné uplatňování normy EN 61000-6-5:2015, je vhodné zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie odkaz na harmonizovanou normu spolu s odkazem na opravu.

(7)

Normy EN 13309:2010 a EN 50557:2011 byly revidovány a norma EN 61000-6-5:2015 byly opravena. Je proto nutné, aby byly odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie zrušeny. Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování revidovaných a opravených norem, je nutné, aby zrušení odkazů na tyto normy bylo odloženo.

(8)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracované na podporu směrnice 2014/30/EU uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracované na podporu směrnice 2014/30/EU, uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí, se v Úředním věstníku Evropské unie zrušují od dat stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 7641 ze dne 30. listopadu 2016 o žádosti o normalizaci Evropskému výboru pro normalizaci, Evropskému výboru pro normalizaci v elektrotechnice a Evropskému ústavu pro telekomunikační normy, pokud jde o harmonizované normy na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

(4)  Úř. věst. C 246, 13.7.2018, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 246, 13.7.2018, s. 1.


PŘÍLOHA I

Č.

Odkaz na normu

1.

EN ISO 13766-1:2018

Stroje pro zemní práce a stavební stroje – Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie – Část 1: Všeobecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–5: Kmenové normy – Odolnost pro zařízení používaná v elektrárnách a rozvodnách

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Spínače pro spotřebiče – Část 1: Obecné požadavky

5.

EN 63024:2018

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití (IEC 63024:2017, upraveno)


PŘÍLOHA II

Č.

Odkaz na normu

Datum zrušení

1.

EN 13309:2010 Stavební strojní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie

30. června 2021

2.

EN 50557:2011 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

17. ledna 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–5: Kmenové normy – Odolnost pro zařízení používaná v elektrárnách a rozvodnách

31. ledna 2020


6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/31


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1327

ze dne 5. srpna 2019,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2019) 5958)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Unie s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, kde byly potvrzeny případy této nákazy u domácích nebo volně žijících prasat (dále jen „dotčené členské státy“). Příloha zmíněného prováděcího rozhodnutí obsahuje v částech I až IV vymezení a výčet některých oblastí dotčených členských států, které jsou rozlišeny podle úrovně rizika na základě epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu. Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU byla několikrát změněna, aby náležitým způsobem odrážela změny epizootologické situace v Unii v souvislosti s africkým morem prasat, které je třeba v uvedené příloze zohlednit. Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU byla naposledy změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/1270 (5), a sice v návaznosti na případy afrického moru prasat v Bulharsku, Polsku a Litvě.

(2)

Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1270 se vyskytly další případy afrického moru prasat u volně žijících a domácích prasat v Bulharsku, Maďarsku a Polsku. V návaznosti na tyto nedávné případy uvedené nákazy a s ohledem na stávající epizootologickou situaci byla regionalizace v uvedených třech členských státech znovu posouzena a aktualizována. Kromě toho byla znovu posouzena a aktualizována zavedená opatření k řízení rizik. Tyto změny je třeba zohlednit v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(3)

V červenci 2019 se objevilo jedno ohnisko afrického moru prasat u domácích prasat ve Vidinské oblasti v Bulharsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Toto ohnisko afrického moru prasat u domácích prasat představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Bulharska zasažená africkým morem prasat měla být uvedena v části III namísto v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(4)

V červenci 2019 se objevil jeden případ afrického moru prasat u volně žijících prasat v Plovdivské oblasti v Bulharsku v oblasti, která v současnosti není uvedena v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Tento případ afrického moru prasat u volně žijících prasat představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Bulharska zasažená africkým morem prasat měla být uvedena v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(5)

V červenci 2019 se objevilo několik případů afrického moru prasat u volně žijících prasat v župách Borsod-Abaúj-Zemplén a Szabolcs-Szatmár-Bereg v Maďarsku v oblasti uvedené v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti oblastí uvedených v části I přílohy uvedeného rozhodnutí. Tyto případy afrického moru prasat u volně žijících prasat představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. Zmíněné oblasti Maďarska uvedené v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti oblasti uvedené v části II zasažené uvedenými nedávnými případy afrického moru prasat, by proto měly být nyní uvedeny v části II uvedené přílohy namísto v části I uvedené přílohy.

(6)

V červenci 2019 se objevil jeden případ afrického moru prasat u volně žijících prasat v okrese plocky v Polsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Tento případ afrického moru prasat u volně žijících prasat představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Polska zasažená africkým morem prasat měla být uvedena v části II namísto v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(7)

V červenci 2019 se objevila dvě ohniska afrického moru prasat u domácích prasat v okresech kozienicki a zamojski v Polsku v oblastech, které jsou v současnosti uvedeny v částech I a II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Tato ohniska afrického moru prasat u domácích prasat představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tyto oblasti Polska zasažené africkým morem prasat měly být uvedeny v části III namísto v částech I a II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(8)

Má-li se zohlednit nedávný epizootologický vývoj afrického moru prasat v Unii a proaktivně bojovat s riziky spojenými se šířením uvedené nákazy, měly by být v případě Bulharska, Maďarska a Polska vymezeny nové oblasti s vysokým rizikem o dostatečné rozloze a tyto oblasti by měly být náležitě uvedeny na seznamu v částech I, II a III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. srpna 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1270 ze dne 26. července 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (Úř. věst. L 200, 29.7.2019, s. 44).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Belgie

Tyto oblasti v Belgii:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulharsko

Tyto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Haskovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Sliven,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Sofia

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Hiiu maakond.

4.   Maďarsko

Tyto oblasti v Maďarsku:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660és 855850kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na południe od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogórd, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

powiat janowski;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.

8.   Rumunsko

Tyto oblasti v Rumunsku:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

ČÁST II

1.   Belgie

Tyto oblasti v Belgii:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulharsko

Tyto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Shumen,

the whole region of Varna.

3.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Maďarsko

Tyto oblasti v Maďarsku:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na północ od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gminy Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Rumunsko

Tyto oblasti v Rumunsku:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

ČÁST III

1.   Bulharsko

Tyto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

within municipality of Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

within municipality of Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

within municipality of Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni

the whole municipality of Polski Trambesh

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Rumunsko

Tyto oblasti v Rumunsku:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

ČÁST IV

Itálie

Tyto oblasti v Itálii:

tutto il territorio della Sardegna.