ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 183

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
9. července 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1169 ze dne 8. července 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1170 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe ( 1 )

6

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1171 ze dne 8. července 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

9

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2019/1113 ze dne 19. června 2019 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019) ( Úř. věst. L 176, 1.7.2019 )

14

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1169

ze dne 8. července 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. listopadu 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/2063.

(2)

Odůvodnění týkající se tří osob zařazených na seznam v příloze IV nařízení (EU) 2017/2063 by mělo být aktualizováno a u všech osob zařazených na seznam v této příloze by mezi identifikačními údaji mělo být uvedeno jejich pohlaví.

(3)

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2019.

Za Radu

předsedkyně

A.-K. PEKONEN


(1)  Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 21.


PŘÍLOHA

V příloze IV nařízení (EU) 2017/2063 se položky 1 až 18 nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Néstor Luis Reverol Torres

datum narození: 28. října 1964

pohlaví: muž

Ministr pro vnitřní záležitosti, spravedlnost a mír; bývalý generální velitel Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv a represi demokratické opozice ve Venezuele, včetně zákazů a potlačování politických demonstrací.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique González López

datum narození: 2. listopadu 1960

pohlaví: muž

Dne 30. dubna 2019 opětovně jmenován ředitelem Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Bývalý bezpečnostní a zpravodajský poradce prezidentské kanceláře od 8. ledna 2019 do 30. dubna 2019 a do října 2018 ředitel SEBIN. Jako ředitel SEBIN je odpovědný za závažné porušování lidských práv (včetně svévolného zadržování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení) a za represi občanské společnosti a demokratické opozice ve Venezuele.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena Ramírezová

datum narození: 26. dubna 1959

pohlaví: žena

Předsedkyně Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE). Opatření a politiky, které uplatňuje, narušují demokracii a právní stát ve Venezuele; mimo jiné usnadnila zřízení Ústavodárného shromáždění, neboť nezajistila, aby Národní volební rada zůstala nestrannou a nezávislou institucí v souladu s venezuelskou ústavou.

22.1.2018

4.

Antonio José Benavides Torres

datum narození: 13. června 1961

pohlaví: muž

Do ledna 2018 byl předsedou vlády Území hlavního města (Distrito Capital). Do 21. června 2017 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí namířených proti občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda velela policejním jednotkám při demonstracích civilního obyvatelstva a že veřejně prosazoval, aby civilisté byli postaveni před vojenské soudy, narušily fungování právního státu ve Venezuele.

22.1.2018

5.

Maikel José Moreno Pérez

datum narození: 12. prosince 1965

pohlaví: muž

Předseda a bývalý místopředseda venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia). Ve výše uvedených funkcích podporoval a usnadňoval opatření a politiky vlády, které narušily demokracii a právní stát ve Venezuele, a je odpovědný za opatření a prohlášení, které zbavily Národní shromáždění jeho pravomocí.

22.1.2018

6.

Tarek William Saab Halabi

datum narození: 10. září 1963

pohlaví: muž

Venezuelský nejvyšší státní zástupce, jmenovaný Ústavodárným shromážděním. Ve výše uvedené funkci i ve funkcích, které zastával dříve – ombudsman a předseda Republikánské mravnostní rady – narušoval demokracii a právní stát ve Venezuele tím, že veřejně podporoval opatření namířená vůči oponentům vládnoucího režimu a zbavení Národního shromáždění jeho pravomocí.

22.1.2018

7.

Diosdado Cabello Rondón

datum narození: 15. dubna 1963

pohlaví: muž

Předseda Ústavodárného shromáždění a první místopředseda Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV). Je zapojen do narušování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné tím, že využívá sdělovací prostředky k veřejným útokům a výhrůžkám namířeným proti politickým oponentům, jiným sdělovacím prostředkům a občanské společnosti.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

viceprezident pro hospodářství a ministr národního průmyslu a produkce

datum narození: 12. listopadu 1974

pohlaví: muž

Viceprezident pro hospodářství a ministr národního průmyslu a produkce. Jako bývalý viceprezident Venezuely, jenž vykonával dohled na vedením Bolívarovské zpravodajské služby (SEBIN), nese Tareck Maddah odpovědnost za závažné porušování lidských práv touto zpravodajskou službou, včetně svévolného zadržování, politicky motivovaného vyšetřování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení. Je rovněž odpovědný za podporu a uplatňování politik a opatření, které oslabují demokracii a právní stát, včetně zákazu demonstrací veřejnosti; rovněž stojí v čele „proti-převratového komanda“ prezidenta Madura, jež se zaměřuje na občanskou společnost a demokratickou opozici.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

generální inspektor Bolívarovských národních ozbrojených sil

datum narození: 8. listopadu 1964

pohlaví: muž

Do 16. ledna 2018 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí občanské společnosti a demokratické opozice ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly, svévolného zadržování a napadání občanské společnosti a členů opozice. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda napadala členy demokraticky zvoleného Národního shromáždění a zastrašovala novináře přinášející zprávy o podvodných volbách do nezákonného ústavodárného shromáždění, vedly k oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

generální velitel Bolívarovské armády

datum narození: 19. července 1962

pohlaví: muž

Generální velitel venezuelské Bolívarovské národní armády a bývalý velitel venezuelského strategického regionu integrované obrany centrum (REDI Central). Nese odpovědnost za porušování lidských práv páchané ozbrojenými silami pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými. Zaměřuje se na demokratickou opozici a podporuje využívání vojenských soudů k souzení demonstrantů z řad civilistů.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky

datum narození: 18. května 1966

pohlaví: muž

Ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky od ledna 2014 a velitel prezidentské stráže od září 2015. Jakožto ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky je Iván Hernández Dala odpovědný za závažné porušování lidských práv a represe občanské společnosti a demokratické opozice páchané členy generálního ředitelství pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými.

25.6.2018

12.

Delcy Eloína Rodríguez Gómezová

viceprezidentka Bolívarovské republiky Venezuela

datum narození: 18. května 1969

pohlaví: žena

Viceprezidentka Venezuely. Bývalá předsedkyně nezákonného ústavodárného shromáždění a bývalá členka prezidentské komise pro nezákonné Národní ústavodárné shromáždění. Její činnost coby členky prezidentské komise a poté ve funkci předsedkyně nezákonného ústavodárného shromáždění vedly k oslabení demokracie a právního státu ve Venezuele, včetně přisvojování si pravomocí Národního shromáždění a jejich používání proti opozici a bránění účasti jejích členů v politickém procesu.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

ministr lidové moci pro vzdělávání

datum narození: 16. prosince 1969

pohlaví: muž

Ministr lidové moci pro vzdělávání. Bývalý předseda prezidentské komise pro nezákonné Národní ústavodárné shromáždění. Ve své funkci vedl činnost směřující ke zřízení nezákonného ústavodárného shromáždění, a nese tedy odpovědnost za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzzaová

místopředsedkyně Národní volební rady

datum narození: 7. června 1969

pohlaví: žena

Místopředsedkyně Národní volební rady (CNE) a předsedkyně Komise pro seznam voličů a registr obyvatel. Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

datum narození: 16. června 1962

pohlaví: muž

Ředitel národního kontrolního ústředí místních výborů pro zásobování a produkci (CLAP) a vrchní komisař zpravodajské služby SEBIN. Nese odpovědnost za oslabování demokracie ovlivňováním distribucí v rámci zásobovacího programu CLAP mezi voliče. Kromě toho je jako vrchní komisař služby SEBIN odpovědný za činnosti této služby, které zahrnují závažné porušování lidských práv, jako je svévolné zadržování.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrónová

datum narození: 5. prosince 1971

pohlaví: žena

Od července 2017 do října 2018 byla náměstkyní nejvyššího státního zástupce (někdy také označovaná jako zástupkyně generálního prokurátora). V rozporu s ústavou byla jmenována náměstkyní nejvyššího státního zástupce Nejvyšším soudem, a nikoli Národním shromážděním. Odpovědná za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné iniciováním politicky motivovaných stíhání a zanedbáním povinnosti vyšetřit podezření na porušování lidských práv ze strany režimu Nicoláse Madura.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernándezová

datum narození: 11. března 1952

pohlaví: žena

Členka (předsedkyně) Národní volební rady (CNE) a členka Národní volební komise (JNE). Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu v souvislosti se zrušením referenda o odvolání prezidenta v roce 2016, odložením guvernérských voleb v roce 2016 a přemístěním volebních místností krátce před konáním guvernérských voleb v roce 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

generální tajemník Národní volební rady

pohlaví: muž

Generální tajemník Národní volební rady (CNE). Nese odpovědnost za schvalování činností CNE vedoucích k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018“.


9.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1170

ze dne 8. července 2019,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na články 43 a 44 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 29/2009 (2) stanoví požadavky na koordinované zavádění služeb datovým spojem založených na dvoubodovém datovém spojení letadlo-země.

(2)

Vzhledem k přetrvávajícím problémům při realizaci datových spojů a k přijatým nápravným opatřením a s ohledem na cíl vybavit datovým spojem alespoň 75 % letů by měla být změněna kritéria pro výjimky. Tato kritéria by měla zůstat účinná, ale pro konkrétní kategorie provozovatelů, kteří k celkovému počtu letů přispívají výrazně méně, by neměla představovat nepřiměřenou ekonomickou zátěž. Do těchto kategorií by měli patřit provozovatelé letadel s instalovaným systémem Future Air Navigation System (FANS) 1/A, provozovatelé starších letadel a provozovatelé letadel navržených pro přepravu nejvýše 19 cestujících.

(3)

V zájmu aktuálnosti nařízení by měly být aktualizovány odkazy na změny přílohy 10 Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v příloze III nařízení (ES) č. 29/2009 a provedeny různé redakční opravy.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/310 (3) byl změněn článek 3 nařízení (ES) č. 29/2009, avšak zato změna nebyla správně zohledněna v navazujících článcích 6 a 8 nařízení (ES) č. 29/2009. Toto opomenutí by mělo být opraveno.

(5)

Jelikož tímto nařízením se mění kritéria pro výjimky podle článku 14 nařízení (ES) č. 29/2009, je namístě upravit podmínky uvedeného nařízení rovněž podle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139, na který se odkazuje v jeho článku 44.

(6)

Nařízení (ES) č. 29/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 29/2009 se mění takto:

1)

v článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odstavec 2 se nevztahuje na:

a)

letadla s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 1. ledna 1995;

b)

letadla, jejichž individuální osvědčení letové způsobilosti bylo poprvé vydáno přede dnem 31. prosince 2003 a která ukončí provoz ve vzdušném prostoru uvedeném v čl. 1 odst. 3 přede dnem 31. prosince 2022;

c)

letadla s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 1. ledna 2018 a vybavená před uvedeným datem zařízením pro datový spoj, které vyhovuje požadavkům jednoho z dokumentů Eurocae uvedených v bodě 10 přílohy III;

d)

letadla s osvědčenou maximální kapacitou míst k sezení 19 nebo méně a s maximální osvědčenou vzletovou hmotností 45 359 kg (100 000 liber) nebo méně a s prvním individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným přede dnem 5. února 2020;

e)

státní letadla;

f)

letadla provozovaná ve vzdušném prostoru uvedeném v čl. 1 odst. 3 za účelem zkoušek, dodávky nebo údržby nebo s prvky pro datový spoj dočasně nefunkčními za podmínek uvedených v příslušném seznamu minimálního vybavení podle bodu 1 přílohy III.“;

2)

v čl. 6 odst. 1, 2 a 3 se odkazy na čl. 3 odst. 2 a 3 nahrazují odkazy na čl. 3 odst. 2;

3)

v čl. 8 odst. 1, 2 a 3 se odkazy na čl. 3 odst. 5 nahrazují odkazy na čl. 3 odst. 4;

4)

v čl. 14 odst. 2 se slova „v čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004“ nahrazují slovy „čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139“;

5)

v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Kritérii uvedenými v odstavci 1 jsou tato:

a)

kombinace typů/modelů letadel, jejichž výroba končí a které jsou vyráběny v omezeném počtu, a

b)

kombinace typů/modelů letadel, u nichž by náklady na přepracování byly kvůli staré konstrukci nepřiměřené.“;

6)

příloha III se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 13, 17.1.2009, s. 3).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/310 ze dne 26. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 441/2014 (Úř. věst. L 56, 27.2.2015, s. 30).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

1.   

Článek ORO.MLR.105 přílohy III nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu, nebo příloha 6 ICAO – Provoz letadel, část I (Mezinárodní obchodní letecká doprava – letouny) (11. vydání z července 2018 obsahující změnu č. 43) nebo příloha 6 ICAO – Provoz letadel, část II (Mezinárodní všeobecné letectví – letouny) (10. vydání z července 2018 obsahující změnu č. 36).

2.   

Hlava 3 – Letecká telekomunikační síť, bod 3.5.1.1 „Aplikace kontextového řízení (CM)“ písmena a) a b) přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek III část I (Systémy přenosu číslicových dat) (druhé vydání z července 2007 obsahující změny č. 70–82).

3.   

Hlava 3 – Letecká telekomunikační síť, bod 3.5.2.2 „Aplikace komunikace datovým spojem mezi řídícím a pilotem (CPDLC)“ písmena a) a b) přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek III část I (Systémy přenosu číslicových dat) (druhé vydání z července 2007 obsahující změny č. 70–82).

4.   

Hlava 3 – Letecká telekomunikační síť, body 3.3, 3.4 a 3.6 přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek III část I (Systémy přenosu číslicových dat) (druhé vydání z července 2007 obsahující změny č. 70–82).

5.   

Hlava 6 – VKV digitální spoj „letadlo-země“ (VDL) přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek III část I (Systémy přenosu číslicových dat) (druhé vydání z července 2007 obsahující změnu č. 90).

6.   

Hlava 3 – Všeobecné postupy mezinárodní letecké telekomunikační služby, bod 3.5.1.5 přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek II (Spojovací postupy, včetně postupů se statusem PANS) (sedmé vydání z července 2016 obsahující změny č. 40–90).

7.   

Hlava 2 – Všeobecná ustanovení, bod 2.26.3 přílohy 11 ICAO – Letové provozní služby (14. vydání z července 2016 obsahující změnu č. 50-A).

8.   

Hlava 6 – Požadavky letových provozních služeb na spojení, bod 6.1.1.2 přílohy 11 ICAO – Letové provozní služby (14. vydání z července 2016 obsahující změnu č. 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, Functional specifications for CNS/ATM ground recording, červenec 2002, včetně změny č. 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (září 2000) a ED-100A (duben 2005), Interoperability requirements for ATS applications using ARINC 622 Data Communications.

11.   

Eurocae ED-120, Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace, zveřejněno v květnu 2004, včetně změny č. 1, zveřejněno v dubnu 2007, a změny č. 2, zveřejněno v říjnu 2007.


ROZHODNUTÍ

9.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/9


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1171

ze dne 8. července 2019,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. listopadu 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 (1) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele.

(2)

Odůvodnění týkající se tří osob zařazených na seznam v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 by mělo být aktualizováno a u všech osob zařazených na seznam v této příloze by mezi identifikačními údaji mělo být uvedeno jejich pohlaví.

(3)

Rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2019.

Za Radu

předsedkyně

A.-K. PEKONEN


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 60).


PŘÍLOHA

V příloze I rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 se položky 1 až 18 nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Néstor Luis Reverol Torres

datum narození: 28. října 1964

pohlaví: muž

Ministr pro vnitřní záležitosti, spravedlnost a mír; bývalý generální velitel Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv a represi demokratické opozice ve Venezuele, včetně zákazů a potlačování politických demonstrací.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique González López

datum narození: 2. listopadu 1960

pohlaví: muž

Dne 30. dubna 2019 opětovně jmenován ředitelem Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Bývalý bezpečnostní a zpravodajský poradce prezidentské kanceláře od 8. ledna 2019 do 30. dubna 2019 a do října 2018 ředitel SEBIN. Jako ředitel SEBIN je odpovědný za závažné porušování lidských práv (včetně svévolného zadržování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení) a za represi občanské společnosti a demokratické opozice ve Venezuele.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena Ramírezová

datum narození: 26. dubna 1959

pohlaví: žena

Předsedkyně Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE). Opatření a politiky, které uplatňuje, narušují demokracii a právní stát ve Venezuele; mimo jiné usnadnila zřízení Ústavodárného shromáždění, neboť nezajistila, aby Národní volební rada zůstala nestrannou a nezávislou institucí v souladu s venezuelskou ústavou.

22.1.2018

4.

Antonio José Benavides Torres

datum narození: 13. června 1961

pohlaví: muž

Do ledna 2018 byl předsedou vlády Území hlavního města (Distrito Capital). Do 21. června 2017 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí namířených proti občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda velela policejním jednotkám při demonstracích civilního obyvatelstva a že veřejně prosazoval, aby civilisté byli postaveni před vojenské soudy, narušily fungování právního státu ve Venezuele.

22.1.2018

5.

Maikel José Moreno Pérez

datum narození: 12. prosince 1965

pohlaví: muž

Předseda a bývalý místopředseda venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia). Ve výše uvedených funkcích podporoval a usnadňoval opatření a politiky vlády, které narušily demokracii a právní stát ve Venezuele, a je odpovědný za opatření a prohlášení, které zbavily Národní shromáždění jeho pravomocí.

22.1.2018

6.

Tarek William Saab Halabi

datum narození: 10. září 1963

pohlaví: muž

Venezuelský nejvyšší státní zástupce, jmenovaný Ústavodárným shromážděním. Ve výše uvedené funkci i ve funkcích, které zastával dříve – ombudsman a předseda Republikánské mravnostní rady – narušoval demokracii a právní stát ve Venezuele tím, že veřejně podporoval opatření namířená vůči oponentům vládnoucího režimu a zbavení Národního shromáždění jeho pravomocí.

22.1.2018

7.

Diosdado Cabello Rondón

datum narození: 15. dubna 1963

pohlaví: muž

Předseda Ústavodárného shromáždění a první místopředseda Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV). Je zapojen do narušování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné tím, že využívá sdělovací prostředky k veřejným útokům a výhrůžkám namířeným proti politickým oponentům, jiným sdělovacím prostředkům a občanské společnosti.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

viceprezident pro hospodářství a ministr národního průmyslu a produkce

datum narození: 12. listopadu 1974

pohlaví: muž

Viceprezident pro hospodářství a ministr národního průmyslu a produkce. Jako bývalý viceprezident Venezuely, jenž vykonával dohled na vedením Bolívarovské zpravodajské služby (SEBIN), nese Tareck Maddah odpovědnost za závažné porušování lidských práv touto zpravodajskou službou, včetně svévolného zadržování, politicky motivovaného vyšetřování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení. Je rovněž odpovědný za podporu a uplatňování politik a opatření, které oslabují demokracii a právní stát, včetně zákazu demonstrací veřejnosti; rovněž stojí v čele „proti-převratového komanda“ prezidenta Madura, jež se zaměřuje na občanskou společnost a demokratickou opozici.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

generální inspektor Bolívarovských národních ozbrojených sil

datum narození: 8. listopadu 1964

pohlaví: muž

Do 16. ledna 2018 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí občanské společnosti a demokratické opozice ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly, svévolného zadržování a napadání občanské společnosti a členů opozice. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda napadala členy demokraticky zvoleného Národního shromáždění a zastrašovala novináře přinášející zprávy o podvodných volbách do nezákonného ústavodárného shromáždění, vedly k oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

generální velitel Bolívarovské armády

datum narození: 19. července 1962

pohlaví: muž

Generální velitel venezuelské Bolívarovské národní armády a bývalý velitel venezuelského strategického regionu integrované obrany centrum (REDI Central). Nese odpovědnost za porušování lidských práv páchané ozbrojenými silami pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými. Zaměřuje se na demokratickou opozici a podporuje využívání vojenských soudů k souzení demonstrantů z řad civilistů.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky

datum narození: 18. května 1966

pohlaví: muž

Ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky od ledna 2014 a velitel prezidentské stráže od září 2015. Jakožto ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky je Iván Hernández Dala odpovědný za závažné porušování lidských práv a represe občanské společnosti a demokratické opozice páchané členy generálního ředitelství pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými.

25.6.2018

12.

Delcy Eloína Rodríguez Gómezová

viceprezidentka Bolívarovské republiky Venezuela

datum narození: 18. května 1969

pohlaví: žena

Viceprezidentka Venezuely. Bývalá předsedkyně nezákonného ústavodárného shromáždění a bývalá členka prezidentské komise pro nezákonné Národní ústavodárné shromáždění. Její činnost coby členky prezidentské komise a poté ve funkci předsedkyně nezákonného ústavodárného shromáždění vedly k oslabení demokracie a právního státu ve Venezuele, včetně přisvojování si pravomocí Národního shromáždění a jejich používání proti opozici a bránění účasti jejích členů v politickém procesu.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

ministr lidové moci pro vzdělávání

datum narození: 16. prosince 1969

pohlaví: muž

Ministr lidové moci pro vzdělávání. Bývalý předseda prezidentské komise pro nezákonné Národní ústavodárné shromáždění. Ve své funkci vedl činnost směřující ke zřízení nezákonného ústavodárného shromáždění, a nese tedy odpovědnost za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzzaová

místopředsedkyně Národní volební rady

datum narození: 7. června 1969

pohlaví: žena

Místopředsedkyně Národní volební rady (CNE) a předsedkyně Komise pro seznam voličů a registr obyvatel. Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

datum narození: 16. června 1962

pohlaví: muž

Ředitel národního kontrolního ústředí místních výborů pro zásobování a produkci (CLAP) a vrchní komisař zpravodajské služby SEBIN. Nese odpovědnost za oslabování demokracie ovlivňováním distribucí v rámci zásobovacího programu CLAP mezi voliče. Kromě toho je jako vrchní komisař služby SEBIN odpovědný za činnosti této služby, které zahrnují závažné porušování lidských práv, jako je svévolné zadržování.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrónová

datum narození: 5. prosince 1971

pohlaví: žena

Od července 2017 do října 2018 byla náměstkyní nejvyššího státního zástupce (někdy také označovaná jako zástupkyně generálního prokurátora). V rozporu s ústavou byla jmenována náměstkyní nejvyššího státního zástupce Nejvyšším soudem, a nikoli Národním shromážděním. Odpovědná za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné iniciováním politicky motivovaných stíhání a zanedbáním povinnosti vyšetřit podezření na porušování lidských práv ze strany režimu Nicoláse Madura.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernándezová

datum narození: 11. března 1952

pohlaví: žena

Členka (předsedkyně) Národní volební rady (CNE) a členka Národní volební komise (JNE). Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu v souvislosti se zrušením referenda o odvolání prezidenta v roce 2016, odložením guvernérských voleb v roce 2016 a přemístěním volebních místností krátce před konáním guvernérských voleb v roce 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

generální tajemník Národní volební rady

pohlaví: muž

Generální tajemník Národní volební rady (CNE). Nese odpovědnost za schvalování činností CNE vedoucích k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nezákonného ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018“.


Opravy

9.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/14


Oprava rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2019/1113 ze dne 19. června 2019 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019)

( Úřední věstník Evropské unie L 176 ze dne 1. července 2019 )

Strana 4:

místo:

Za Politický a bezpečnostní výbor

předsedkyně

S. FROM-EMMERSBERGER“,

má být:

Za Politický a bezpečnostní výbor

předsedkyně

S. FROM-EMMESBERGER“.