ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 165

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
21. června 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1011 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o některé registrační podmínky s cílem podpořit využívání trhů pro růst malých a středních podniků pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly ( 1 )

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek ( 1 )

10

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/1015 ze dne 20. června 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

23

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1016 ze dne 20. června 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

65

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1017 ze dne 14. června 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Gruzie k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015

66

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1018 ze dne 20. června 2019, kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

69

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2019/1019 ze dne 7. června 2019 o modernizaci budov ( 1 )

70

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1011

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o některé registrační podmínky s cílem podpořit využívání trhů pro růst malých a středních podniků pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2015 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 a čl. 33 odst. 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem iniciativy týkající se unie kapitálových trhů je snížit závislost na bankovních úvěrech, diverzifikovat tržní zdroje financování pro všechny malé a střední podniky („MSP“) a podpořit emise dluhopisů a akcií malých a středních podniků na veřejných trzích. Společnosti usazené v Unii, které se snaží získat kapitál v obchodních systémech, se potýkají s vysokými jednorázovými a průběžnými náklady na zveřejňování a na dodržování předpisů, které je mohou především odrazovat od snah o přijetí k obchodování v unijních obchodních systémech. Kromě toho akcie emitované malými a středními podniky v unijních obchodních systémech často trpí nižšími mírami likvidity a vyšší volatilitou, což zvyšuje náklady kapitálu a činí tento zdroj financování příliš zatěžující.

(2)

Směrnice 2014/65/EU vytvořila nový typ obchodních systémů, trhy pro růst malých a středních podniků, podskupinu mnohostranných obchodních systémů, aby malým a středním podnikům usnadnila přístup ke kapitálu a usnadnila další rozvoj specializovaných trhů, jejichž cílem je uspokojit potřeby menších a středních emitentů. Směrnice 2014/65/EU rovněž předpokládala, že pozornost by se měla zaměřit na to, jak by mělo být používání tohoto trhu podpořeno a prosazováno v budoucí právní úpravě, aby byl tento trh atraktivní pro investory, aby byla snížena administrativní zátěž a aby byly poskytnuty další pobídky pro přístup malých a středních podniků na kapitálové trhy prostřednictvím trhů pro růst malých a středních podniků.

(3)

S cílem zajistit likviditu a ziskovost trhů pro růst malých a středních podniků čl. 33 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/65/EU požaduje, aby alespoň 50 % emitentů, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, byly MSP emitující majetkové a/nebo dluhové cenné papíry. Podle směrnice 2014/65/EU jsou kapitáloví emitenti z řad malých a středních podniků definováni jako společnosti, které mají na základě kotací na konci roku za předchozí tři kalendářní roky průměrnou tržní kapitalizaci nižší než 200 milionů EUR. Na druhou stranu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 (2) stanoví, že nekapitáloví emitenti (pouze dluhopisů) z řad malých a středních podniků by měli splnit alespoň dvě ze tří následujících podmínek: i) počet zaměstnanců (méně než 250), ii) celková bilanční suma (menší než 43 milionů EUR) a iii) roční čistý obrat (menší než 50 milionů EUR). Tento požadavek na nekapitálové emitenty, aby mohli být hodnoceni jako MSP, byl shledán příliš omezujícím, protože tito emitenti bývají větší než tradiční malé a střední podniky. V důsledku tak podle nařízení v přenesené pravomoci 2017/565/EU řada nekapitálových emitentů nemůže být hodnocena jako MSP, ačkoli se stále jedná o relativně menší podniky. Jelikož nesplňují 50 % prahovou hodnotu pro emitenty hodnocené jako MSP, řada mnohostranných obchodních systémů (MOS) specializujících se na emise dluhopisů MSP nebo umožňujících emise dluhopisů i akcií se nemohou registrovat jako trhy pro růst malých a středních podniků. A pokud provozovatelé MOS nevyužívají rámec upravující trhy pro růst malých a středních podniků, emitenti na těchto MOS pak nemohou využít výhody plynoucí z mírnějších regulačních požadavků, jejichž cílem je podpořit kotace a emise na těchto trzích pro růst malých a středních podniků. Aby se více MOS mohlo registrovat jako trhy pro růst malých a středních podniků, měla by být jako jediná podmínka pro hodnocení nekapitálových emitentů jako MSP pro účely trhů pro růst malých a středních podniků stanovena nominální hodnota emisí dluhopisů emitenta (vyjma úvěrů) v průběhu předchozího kalendářního roku. Komise bude monitorovat účinnost nové definice nekapitálového emitenta z řad malých a středních podniků v rámci umožnění MOS registrovat se jako trhy pro růst malých a středních podniků a její dopad na vývoj na trhu a důvěru investorů.

(4)

Z nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 vyplývá, že trh pro růst malých a středních podniků by neměl mít taková pravidla, která by emitentům ukládala větší zátěž než emitentům na regulovaných trzích. Ustanovení čl. 78 odst. 2 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 však po emitentech na trzích pro růst malých a středních podniků požaduje, aby zveřejňovali pololetní finanční zprávy. Nekapitáloví emitenti, kteří cílí na profesionální klientelu na regulovaných trzích, naopak podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (3) stejnou povinnost nemají. Vytváření pololetních finančních zpráv se ukázalo jako neúměrná povinnost pro nekapitálové emitenty na trhu pro růst malých a středních podniků. Vzhledem k tomu, že řada MOS zaměřujících se na malé a střední podniky po nekapitálových emitentech nepožaduje pololetní finanční zprávy, tento povinný požadavek stanovený v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 zřejmě přispívá k tomu, že provozovatelé MOS neusilují o registraci jako trhy pro růst malých a středních podniků. Z tohoto důvodu by provozovatel trhu pro růst malých a středních podniků měl mít možnost se rozhodnout, zda kapitálovým emitentům uloží povinnost zveřejňovat pololetní finanční zprávy, či nikoli.

(5)

U některých emitentů na trzích pro růst malých a středních podniků bylo zaznamenáno, že do rukou veřejnosti vložili pouze omezený objem svého vydaného základního kapitálu, čímž se obchodování s těmito akciemi stává pro investory riskantnější a má negativní dopad na likviditu. Tato skutečnost pak odrazuje investory investovat do kótovaných akcií na trzích pro růst malých a středních podniků. Aby byla zajištěna likvidita akcií a zvýšila se důvěra investorů, provozovatelé trhů pro růst malých a středních podniků by měli stanovit minimální objem akcií, které budou v oběhu k obchodování („podmínka volně obchodovaného objemu“), jako podmínku pro první přijetí k obchodování. Provozovatelé trhů pro růst malých a středních podniků by však měli mít možnost stanovit si přiměřenou prahovou hodnotu na základě konkrétních okolností na trhu, včetně rozhodnutí, zda by tato prahová hodnota měla být vyjádřena jako absolutní hodnota nebo jako procento celkového vydaného základního kapitálu.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Po vstupu tohoto nařízení v platnost by stávající provozovatelé trhů pro růst malých a středních podniků měli dostat minimální lhůtu, která jim umožní přizpůsobit podmínky registrace. Nařízení by se proto mělo použít tři měsíce po vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 se mění takto:

1.

v článku 77 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Emitent, jenž nemá žádné kapitálové nástroje, které by byly obchodovány v některém obchodním systému, je pro účely čl. 4 odst. 1 bodu 13 směrnice 2014/65/EU považován za malý nebo střední podnik, pokud nominální hodnota jeho emisí dluhopisů v průběhu předchozího kalendářního roku ve veškerých obchodních systémech po celé Unii činí nejvýše 50 milionů EUR.“;

2.

v článku 78 se odstavec 2 mění takto:

a)

doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)

požaduje, aby emitenti usilující o první přijetí svých akcií k obchodování v jeho systému vyhradili minimální množství svých vydaných akcií k obchodování v tomto mnohostranném obchodním systému v souladu s prahovou hodnotou stanovenou provozovatelem mnohostranného obchodního systému a vyjádřenou buď v absolutní hodnotě, nebo v procentech celkového vydaného základního kapitálu.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Provozovatel mnohostranného obchodního systému může emitenty, již nemají žádné kapitálové nástroje, které by byly obchodovány v mnohostranném obchodním systému, osvobodit od povinnosti zveřejňovat pololetní finanční zprávy stanovené v prvním pododstavci písm. g). Pokud provozovatel mnohostranného obchodního systému uplatní tuto možnost v souladu s první větou tohoto pododstavce, příslušný orgán nebude pro účely prvního pododstavce písm. g) požadovat po emitentech, již nemají žádné kapitálové nástroje, které by byly obchodované v mnohostranném obchodním systému, aby zveřejňovali pololetní finanční zprávy.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. října 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)  Ustanovení čl. 77 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).


21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1012

ze dne 12. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 62 odst. 3 a čl. 64 odst. 2 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné rámec pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí, aby se ověřil soulad s právními předpisy Unie za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a, ve vztahu ke geneticky modifikovaným organismům a přípravkům na ochranu rostlin, rovněž životního prostředí. Uvedené nařízení stanoví, že úřední kontroly se provádějí u některých zásilek zvířat a zboží na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie. Členské státy mají za tímto účelem určit stanoviště hraniční kontroly.

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že členské státy mají povinnost Komisi podat před určením stanovišť hraniční kontroly oznámení, aby Komise mohla ověřit a v případě potřeby provést kontroly splnění minimálních požadavků pro určení stanovených v uvedeném nařízení. Nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc ke stanovení určitých podrobných pravidel pro tyto minimální požadavky. Tato prováděcí pravidla byla stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1014 (2) (dále společně jen „minimální požadavky“). Nařízení (EU) 2017/625 rovněž stanoví, že členské státy zruší určení stanoviště hraniční kontroly, přestane-li splňovat požadavky na určení pro všechny nebo pro některé kategorie zvířat a zboží, pro které bylo určení učiněno.

(3)

Pokud však zrušení určení bylo částečné, protože se týkalo specifické kategorie zvířat nebo specifické kategorie zboží, nebo všech kategorií zvířat nebo všech kategorií zboží, bylo-li stanoviště hraniční kontroly určeno pro kategorie zvířat a zboží, mělo by být členským státům umožněno znovu určit stanoviště hraniční kontroly pro ty kategorie zvířat nebo zboží, pro něž bylo toto určení zrušeno, aniž by předtím bylo nutné nechat Komisi provést kontroly za účelem ověření souladu s minimálními požadavky. V takových případech by řešení případů nesouladu nemělo vyžadovat tak rozsáhlá opatření, jako jsou vyžadována k prvnímu určení stanoviště hraniční kontroly. Je proto vhodné stanovit pravidla, na jejichž základě mohou členské státy pro tyto kategorie zvířat nebo zboží znovu určit stanoviště hraniční kontroly, aniž by předtím bylo nutné nechat Komisi provést kontroly za účelem ověření souladu s minimálními požadavky.

(4)

Aby mohla Komise provést důkladné posouzení opatření přijatých členským státem za účelem odstranění nesouladu, který způsobil částečné zrušení určení, měly by členské státy tato opatření oznámit Komisi. Pokračovat v opětovném určení by měly členské státy pouze tehdy, pokud Komise uváží, že přijatá opatření jsou k odstranění nesouladu dostatečná.

(5)

Odchylka od pravidel nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o určení stanovišť hraniční kontroly, by se měla použít pouze tehdy, pokud se opětovné určení uskuteční do dvou let od data částečného zrušení určení. Pokud k opětovnému určení dojde více než dva roky od data částečného zrušení určení, měla by si Komise za účelem posouzení změn, k nimž došlo na stanovištích hraniční kontroly, zachovat možnost provádět kontroly s cílem ověřit, zda stanoviště hraniční kontroly splňuje minimální požadavky.

(6)

Nařízení (EU) 2017/625 v některých případech povoluje provádět úřední kontroly na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly, a vyžaduje, aby tato kontrolní místa splňovala minimální požadavky a požadavky na určení a zrušení určení stanovišť hraniční kontroly. Proto je vhodné, aby se pravidla tohoto nařízení týkající se přejmenování stanovišť hraniční kontroly vztahovala rovněž na kontrolní místa.

(7)

Nařízení (EU) 2017/625 vyžaduje, aby se stanoviště hraniční kontroly nacházela v bezprostřední blízkosti místa vstupu do Unie. V zájmu účinné organizace a provádění úředních kontrol a jiných úředních činností by však měla být stanovena pravidla pro určení případů zvláštních zeměpisných omezení a podmínek, za nichž mohou být stanoviště hraniční kontroly umístěna v jiné vzdálenosti, než je bezprostřední blízkost místa vstupu do Unie. Zeměpisná omezení by měla vycházet z přírodních vlastností a krajinných prvků místa vstupu a vzdálenost od místa vstupu by neměla překročit to, co je nezbytně nutné k překonání obtíží způsobených zeměpisnými omezeními. Tato vzdálenost by navíc neměla představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobré životní podmínky zvířat a životní prostředí. Mezi specifická zeměpisná omezení by se měla zahrnout ta, která mají potenciál způsobovat závažná omezení dopravy, například vysoké přechody se silnicemi, které jsou nevhodné pro přemísťování zvířat a zboží, nebo která způsobují značná zpoždění při přepravě.

(8)

Stanoviště hraniční kontroly pro dovoz zásilek neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků často působí v rámci zeměpisných omezení, jež jsou důsledkem dlouhých pobřeží nebo dlouhých hranic některých členských států. V důsledku výše uvedených zeměpisných omezení obecně bývají funkční pouze v době provádění úředních kontrol. Proto by pro jejich určení měly být stanoveny určité výjimky z minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly stanovených v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625. V zájmu zajištění účinnosti úředních kontrol a jiných úředních činností by však při provádění těchto kontrol a činností ze strany mobilního úředního kontrolního týmu příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly měly být splněny zvláštní podmínky. Mobilní úřední kontrolní tým by zejména měl být schopen v době úředních kontrol nebo jiných úředních činností zajistit dostatečný počet vhodně kvalifikovaných pracovníků a přístup k nezbytnému vybavení.

(9)

Pravidla, která musí stanovit Komise v souladu s čl. 62 odst. 3, čl. 64 odst. 2 a čl. 64 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625, jsou úzce propojena, jelikož se všechna týkají odchylek nebo výjimek z určitých požadavků na stanoviště hraniční kontroly. Aby se usnadnilo správné a komplexní uplatňování těchto pravidel, která by se rovněž měla uplatňovat od téhož dne, je vhodné je stanovit jedním aktem.

(10)

Vzhledem k tomu, že zvláštní zmocnění Komise stanovená v nařízení (EU) 2017/625 se začnou používat od 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení použít rovněž od téhož data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:

a)

opětovného určení stanoviště hraniční kontroly nebo jiného kontrolního místa než stanoviště hraniční kontroly, kde bylo určení částečně zrušeno

b)

stanovišť hraniční kontroly nacházejících se v jiné vzdálenosti než v bezprostřední blízkosti místa vstupu do Unie z důvodu zvláštních zeměpisných omezení;

c)

určení stanovišť hraniční kontroly pro dovoz neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků za účelem zohlednění zvláštních zeměpisných omezení.

Článek 2

Opětovné určení stanoviště hraniční kontroly nebo jiného kontrolního místa než stanoviště hraniční kontroly po částečném zrušení jeho určení

1.   Odchylně od čl. 59 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) 2017/625, pokud členský stát zrušil určení stanoviště hraniční kontroly nebo jiného kontrolního místa než stanoviště hraniční kontroly uvedeného v čl. 53 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení pro určité kategorie zvířat nebo zboží v důsledku nesouladu s minimálními požadavky uvedenými v čl. 64 odst. 3 uvedeného nařízení nebo podrobnými pravidly týkajícími se minimálních požadavků stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2019/1014, může členský stát toto stanoviště hraniční kontroly nebo toto kontrolní místo v souladu s odstavci 2 až 5 tohoto článku opětovně určit (dále jen „opětovné určení“).

2.   Před opětovným určením podle odstavce 1 oznámí členský stát Komisi opatření, která přijal k nápravě nesouladu s minimálními požadavky uvedenými v odstavci 1.

3.   Do jednoho měsíce ode dne obdržení oznámení Komise posoudí, zda jsou přijatá opatření dostatečná k zajištění souladu s minimálními požadavky, a v této lhůtě informuje členský stát o výsledku svého posouzení.

4.   Členský stát přistoupí k opětovnému určení pouze tehdy, pokud byl Komisí v souladu s odstavcem 3 informován o tom, že opatření přijatá členským státem jsou dostatečná k zajištění souladu s minimálními požadavky.

5.   Opětovné určení v souladu s odstavcem 4 se může uskutečnit pouze do dvou let ode dne částečného zrušení určení uvedeného v odstavci 1.

Po uplynutí dvouletého období může být opětovné určení provedeno pouze v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 3

Stanoviště hraniční kontroly nacházející se v jiné vzdálenosti, než je bezprostřední blízkost místa vstupu do Unie

1.   Odchylně od čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se mohou stanoviště hraniční kontroly nacházet v jiné vzdálenosti, než je bezprostřední blízkost místa vstupu do Unie, za předpokladu, že:

a)

je to nezbytné kvůli zvláštním zeměpisným omezením v souladu s odstavcem 2 a

b)

jsou dodrženy podmínky stanovené v odstavci 3.

2.   Zeměpisná omezení uvedená v odstavci 1 musí zabraňovat účinnému provádění úředních kontrol a jiných úředních činností nebo je omezovat.

Tato zeměpisná omezení musí odpovídat jedné nebo více následujícím situacím:

a)

místa vstupu se zeměpisným uspořádáním, které s sebou nese významná omezení dopravního systému;

b)

místa vstupu, která jsou v určitých ročních obdobích opakovaně zasahována povodněmi;

c)

mořská přístaviště obklopená útesy;

d)

přeshraniční komunikace procházející horskými průsmyky;

e)

železniční přeprava zvířat a zboží, u níž je nezbytné umístit stanoviště hraniční kontroly v první stanici; nebo

f)

místa vstupu, v jejichž bezprostřední blízkosti se nenachází vhodný pozemek k umístění stanoviště hraniční kontroly a jeho zařízení.

3.   Pokud se členský stát rozhodne určit jedno nebo více stanovišť hraniční kontroly uvedených v odstavci 1, určení podléhá splnění těchto podmínek:

a)

vzdálenost stanoviště hraniční kontroly od místa vstupu do Unie je úměrná nutnosti překonat překážky vyplývající z jeho geografické polohy a nepřekračuje tuto potřebu a

b)

stanoviště hraniční kontroly a místo vstupu spadají do pravomoci stejného celního orgánu, aby zásilky mohly být z místa vstupu na stanoviště hraniční kontroly přemístěny, aniž by musely být propuštěny do celního režimu a podrobeny manipulaci v jeho rámci.

4.   Stanoviště hraniční kontroly musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od zařízení nebo míst, kde jsou držena zvířata, pěstovány rostliny nebo uchovávány rostlinné produkty nebo jiné předměty vnímavé k přenosným nákazám nebo škodlivým organismům.

Článek 4

Výjimky pro stanoviště hraniční kontroly určená pro dovoz neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků

1.   Výjimka podle odstavce 2 se vztahuje na stanoviště hraniční kontroly, která kvůli délce pobřeží nebo hranic dotyčného členského státu fungují pouze v době, kdy probíhá provádění kontrol zásilek neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků (dále jen „dotčená stanoviště hraniční kontroly“).

2.   Členské státy mohou určit dotčená stanoviště hraniční kontroly a vyjmout je z povinností uvedených v čl. 64 odst. 3 písm. a), c) a f) nařízení (EU) 2017/625, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

byla zavedena opatření, která nepřetržitě zabraňují nezjištěnému vstupu zásilek neopracované dřevěné kulatiny a řeziva a dřevních štěpků na území Unie;

b)

dotčené stanoviště hraniční kontroly má přístup k dostatečnému počtu vhodně kvalifikovaných pracovníků v podobě mobilního úředního kontrolního týmu příslušných orgánů, který je schopen dosáhnout stanoviště hraniční kontroly ještě před příchodem zásilek, aby provedl úřední kontroly neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků;

c)

mobilní úřední kontrolní tým příslušných orgánů poskytuje nebo má okamžitý přístup k:

i)

vybavení, prostorám a jiným zařízením uvedeným v čl. 64 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 a

ii)

technologiím a počítačovému vybavení uvedenému v čl. 64 odst. 3 písm. f) uvedeného nařízení.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek (viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku).


21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1013

ze dne 16. dubna 2019

o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 58 první pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné rámec pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí, aby se ověřil soulad s právními předpisy Unie za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a, v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy a přípravky na ochranu rostlin, rovněž životního prostředí. Uvedený rámec zahrnuje úřední kontroly prováděné u zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí přes určená stanoviště hraniční kontroly.

(2)

Podle nařízení (EU) 2017/625 musí provozovatel odpovědný za určité zásilky vstupující do Unie před příchodem zásilek s předstihem uvědomit příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly. Aby uvedené orgány mohly provádět úřední kontroly včas a účinným způsobem, je vhodné stanovit minimální lhůtu pro podání tohoto oznámení s předstihem na jeden pracovní den před příchodem zásilek.

(3)

Vzhledem k logistickým omezením souvisejícím s dopravou však nemusí být lhůta pro oznámení s předstihem stanovená na jeden pracovní den před příchodem zásilky v určitých případech splnitelná. To může být například případ, kdy je zásilka přepravována z místa odeslání na stanoviště hraniční kontroly v době kratší než 24 hodin a před naložením zásilky nejsou k dispozici informace potřebné k vyplnění příslušných částí společného zdravotního vstupního dokladu, které jsou požadovány pro podání oznámení s předstihem v souladu s čl. 56 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/625. V těchto případech by členské státy měly mít možnost požadovat, aby oznámení s předstihem bylo učiněno nejméně čtyři hodiny před příchodem zásilky, aby bylo možné zajistit včasné a účinné úřední kontroly i za takových okolností.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 (2) stanoví, že členské státy mají povinnost osvobodit stanoviště hraniční kontroly, která mají být určena pro dovoz neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků, od určitých minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly, a to z důvodu konkrétních zeměpisných omezení. Uvedené nařízení rovněž stanoví, že úřední kontroly a jiné úřední činnosti na stanovišti hraniční kontroly, které bylo určeno pro výše uvedené zboží, může provést mobilní tým pro úřední kontroly. Proto by měla být v tomto nařízení stanovena odchylka od pravidel týkajících se minimální lhůty pro oznámení o příchodu zásilek s předstihem, aby se umožnila dostatečná doba pro organizaci úředních kontrol a jiných úředních činností na uvedených stanovištích hraniční kontroly.

(5)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oznamování zásilek s předstihem

1.   Provozovatel odpovědný za zásilku, která spadá do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, učiní s předstihem oznámení příslušnému orgánu stanoviště hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky.

2.   Odchylně od odstavce 1 platí, že pokud logistická omezení brání dodržení lhůty stanovené v uvedeném odstavci, mohou příslušné orgány stanovišť hraniční kontroly uplatnit lhůtu pro oznámení s předstihem v délce nejméně čtyři hodiny před očekávaným příchodem zásilky.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány stanovišť hraniční kontroly určených pro dovoz neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků v souladu s článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 uplatnit lhůtu pro oznámení s předstihem v délce až pěti pracovních dnů před očekávaným příchodem takových zásilek.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly (viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku).


21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1014

ze dne 12. června 2019,

kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), (1) a zejména na čl. 60 odst. 2 a čl. 64 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné rámec pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí, aby se ověřil soulad s právními předpisy Unie za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a, ve vztahu ke geneticky modifikovaným organismům a přípravkům na ochranu rostlin, rovněž životního prostředí. Uvedené nařízení stanoví, že úřední kontroly se provádějí u zásilek zvířat a zboží na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie. Členské státy mají za tímto účelem určit stanoviště hraniční kontroly.

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví minimální požadavky, která musí stanoviště hraniční kontroly splňovat, aby mohla být určena. Je proto vhodné stanovit podrobná pravidla pro minimální požadavky týkající se infrastruktury, vybavení a dokumentace stanovišť hraniční kontroly.

(3)

Za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat by měla být stanovena dodatečná podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, jež byla určena pro kategorii zvířat a pro některé kategorie zboží, jako jsou produkty živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu, zárodečné produkty, směsné produkty a seno a sláma.

(4)

V některých případech by stanoviště hraniční kontroly měla být osvobozena od požadavku disponovat zastřešeným prostorem pro vykládku, aby se zohlednily zvláštní požadavky na vykládku některých zásilek neuložených v kontejnerech, například zásilek produktů rybolovu nebo vedlejších produktů živočišného původu, jako je vlna, jakož i objemných zásilek volně loženého zboží, jež sestávají z velkého množství zboží přepravovaného bez zabalení. Vzhledem k tomu, že zásilky volně ložených kapalin živočišného původu a jiného než živočišného původu jsou vykládány přímo z dopravního prostředku do nádrží prostřednictvím zvláštních trubek, nemělo by se požadovat, aby stanoviště hraniční kontroly disponovala prostory nebo místnostmi pro vykládku zboží a kontrolními místnostmi či kontrolními prostory pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se volně ložených kapalin.

(5)

S cílem zabránit riziku křížové kontaminace je vhodné stanovit požadavky na oddělení zařízení pro vykládku, skladování a kontrolu na stanovištích hraniční kontroly, která byla určena pro produkty živočišného původu, směsné produkty, vedlejší produkty živočišného původu a zárodečné produkty. Je však třeba přijmout ustanovení povolující odchylku od těchto požadavků na oddělení v případě, že stanoviště hraniční kontroly bylo určeno výhradně pro balené zboží, nebo pro balené a určité nebalené zboží, u něhož posouzení rizik provedené příslušnými orgány na daném stanovišti hraniční kontroly vyloučilo možnost křížové kontaminace. V tomto případě by příslušné orgány měly v zájmu účinného řešení rizik křížové kontaminace zajistit také časové oddělení při manipulaci se zásilkami, jakož i vyčištění a dezinfekci zařízení mezi příjezdy jednotlivých zásilek.

(6)

Jelikož by zvířata a zboží vstupující do Unie, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, nemusely být v souladu s právními předpisy Unie, v zájmu zamezení veškerým rizikům křížové kontaminace je vhodné zavést pravidla, která zakazují používání některých zařízení na stanovištích hraniční kontroly pro zásilky zvířat a zboží určené pro obchod uvnitř Unie a umožňují takové použití pro zásilky zvířat a zboží určené pro vývoz nebo přepravované z jednoho místa na území Unie do jiného místa na území Unie po průjezdu přes území třetí země, a to za předpokladu, že příslušné orgány provádějí vhodná opatření k prevenci rizik. Tato opatření by měla být založena na posouzení toho, zda jsou příslušná zařízení schopna takové dodatečné činnosti provádět. Příslušné orgány by měly zavést vhodná opatření pro zacházení se zvířaty v souladu s pravidly Unie pro dobré životní podmínky zvířat.

(7)

Za účelem podpory účinnosti úředních kontrol a jiných úředních činností by měla být zajištěna jistá flexibilita tím, že se za určitých podmínek umožní využití skladovacích zařízení komerčních podniků a skladování v dopravním prostředku, v němž byla zásilka na stanoviště hraniční kontroly dopravena.

(8)

Pro usnadnění účinné organizace a provádění úředních kontrol a jiných úředních činností je vhodné umožnit rozdělení stanovišť hraniční kontroly na jedno nebo více kontrolních středisek, kde mají být kontrolovány kategorie zvířat a zboží, pro něž bylo dané stanoviště hraniční kontroly určeno. V této souvislosti by měly být stanoveny minimální požadavky na kontrolní střediska.

(9)

Komise by měla v rámci postupu určování stanoviště hraniční kontroly posoudit, zda kontrolní střediska splňují minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly stanovené v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a podrobná pravidla pro minimální požadavky stanovená tímto nařízením. Při oznamování určení stanoviště hraniční kontroly Komisi by proto členské státy měly uvádět všechny nezbytné informace o kontrolních střediscích.

(10)

Aby bylo zajištěno řádné ověření souladu stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek při těchto stanovištích s minimálními požadavky stanovenými v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a s podrobnými pravidly stanovenými v tomto nařízení, měly by členské státy vyrozumět Komisi o veškerých změnách v infrastruktuře nebo provozu určitého stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolního střediska při tomto stanovišti, pokud si tyto změny vyžádají aktualizaci informací poskytnutých Komisi v souladu s čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625. Je tudíž vhodné stanovit v tomto nařízení požadavek, aby členské státy Komisi řádně informovaly.

(11)

V čl. 53 odst. 2 a čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví, že každý členský stát musí na internetu zpřístupnit aktualizované seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst na svém území a poskytnout u každého stanoviště hraniční kontroly a kontrolního místa určité informace. Je proto vhodné stanovit v tomto nařízení formát pro seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst spolu se zkratkami, které se mají použít pro označení kategorií zvířat a zboží, pro něž byly stanoviště hraniční kontroly a kontrolní body určeny, a dodatečnými konkrétními informacemi týkajícími se rozsahu určení.

(12)

V zájmu transparentnosti by všechna kontrolní střediska používaná jako součást stanoviště hraniční kontroly měla být uvedena na seznamu stanovišť hraniční kontroly u příslušného stanoviště s uvedením kategorií zvířat a zboží, jež jsou v daných kontrolních střediscích podrobovány kontrole. Veškeré změny týkající se kontrolních středisek by se měly v seznamu řádně promítnout.

(13)

Pravidla, která má Komise stanovit v souladu s čl. 60 odst. 2 a čl. 64 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625, spolu úzce souvisí, jelikož se všechna týkají požadavků na stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místa; měla by se proto použít od téhož data. Aby se usnadnilo řádné a úplné uplatňování těchto pravidel, je vhodné je stanovit v jediném aktu.

(14)

Rozhodnutí Komise 2001/812/ES (2) stanoví minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly schválená v souladu se směrnicí Rady 97/78/ES (3) a na kontrolní střediska, jakož i pravidla pro jejich zařazení na seznam. Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (4) zavádí seznam schválených stanovišť hraniční kontroly. Směrnice Komise 98/22/ES (5) stanoví minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na inspekčních místech v souladu se směrnicí 2000/29/ES (6). Aby bylo možné zajistit soudržnost a zabránit překrývání požadavků rozhodnutí 2001/812/ES, směrnice 2009/821/ES a 98/22/ES by měly být zrušeny.

(15)

Příslušná ustanovení a zmocnění udělená Komisi stanovená v nařízení (EU) 2017/625 se začnou používat od 14. prosince 2019. Pravidla stanovená v tomto nařízení by se tudíž měla rovněž použít od uvedeného data.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o:

a)

společná podrobná pravidla pro minimální požadavky na infrastrukturu, vybavení a dokumentaci stanovišť hraniční kontroly a jiných kontrolních míst, než jsou stanoviště hraniční kontroly;

b)

zvláštní podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly určená pro kategorie zvířat a zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/625;

c)

podrobná pravidla pro minimální požadavky na kontrolní střediska;

d)

formát, kategorie, zkratky a další informace v seznamech stanovišť hraniční kontroly a jiných kontrolních míst, než jsou stanoviště hraniční kontroly.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„baleným zbožím“ zboží umístěné v jakémkoli typu obalu, který zboží zcela uzavírá, aby nedošlo k žádnému úniku a ztrátě obsahu;

2)

„kontrolním střediskem“ oddělené zařízení zřízené při stanovišti hraniční kontroly za účelem provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se zvířat a zboží spadajících do rozsahu určení stanoviště hraniční kontroly;

3)

„kopytníky“ kopytníci, jak je definuje čl. 2 písm. d) směrnice Rady 2004/68/ES (7);

4)

„evidovanými koňovitými“ evidovaní koňovití, jak je definuje čl. 2 písm. c) směrnice Rady 2009/156/ES (8).

KAPITOLA I

Společné minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly

Článek 3

Infrastruktura stanoviště hraniční kontroly

1.   Stanoviště hraniční kontroly určená pro kategorie zvířat a zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 musí mít k dispozici toto zařízení:

a)

prostory nebo místnosti pro vykládku zvířat a zboží. Tyto prostory musí být s výjimkou případů uvedených v odstavci 4 zastřešené;

b)

kontrolní místnosti či kontrolní prostory s přívodem teplé a studené tekoucí vody a s vybavením k mytí a osoušení rukou;

c)

prostory nebo místnosti určené pro umístění zvířat a skladovací prostory nebo skladovací místnosti, včetně chladírenských skladovacích místností, pokud je to vhodné pro kategorii zboží, pro kterou bylo stanoviště hraniční kontroly určeno, a

d)

přístup na toalety s vybavením k mytí a osoušení rukou.

2.   Místnosti uvedené v odstavci 1 musí být vybaveny stěnami, podlahou a stropem, které se snadno čistí a dezinfikují, vhodným odtokovým systémem a vhodným přírodním nebo umělým osvětlením.

3.   Prostory uvedené v odstavci 1 se musí snadno čistit, mít vhodný odtokový systém a vhodné přírodní nebo umělé osvětlení.

4.   Požadavek na zastřešení prostorů pro vykládku stanovený v odst. 1 písm. a) se nepoužije na:

a)

zásilky produktů rybolovu neuložené v kontejnerech, určené k lidské spotřebě;

b)

zásilky vedlejších produktů živočišného původu obsahující vlnu, volně ložené zpracované živočišné bílkoviny, volně ložený hnůj nebo guáno a

c)

objemné zásilky volně loženého zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. c), d) a e) nařízení (EU) 2017/625.

5.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. a) a b) se nevyžadují při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se volně ložených kapalin živočišného původu a jiného než živočišného původu.

6.   Členské státy mohou stanoviště hraniční kontroly, která byla určena pro kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625, osvobodit od těchto požadavků:

a)

mít přívod teplé a studené tekoucí vody a vybavení k mytí a osoušení rukou, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b), a

b)

mít místnosti se stropem, které se snadno dezinfikují, jak je uvedeno v odstavci 2.

7.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. a), b) a c) používaná pro produkty živočišného původu a směsné produkty se nesmí použít zároveň pro ostatní kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

8.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. a), b) a c) použitá pro zárodečné produkty a vedlejší produkty živočišného původu se nesmí použít zároveň pro potraviny jiného než živočišného původu.

9.   Odchylně od požadavků odstavců 7 a 8 mohou stanoviště hraniční kontroly přistoupit ke společnému použití zařízení uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) v případě, kdy:

a)

byla stanoviště hraniční kontroly určena výhradně pro kategorie baleného zboží nebo

b)

byla stanoviště hraniční kontroly určena pro kategorii baleného zboží a kategorii nebaleného zboží, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

i)

příslušné orgány provedou posouzení rizik stanovišť hraniční kontroly, které prokáže, jak lze zajistit zamezení křížové kontaminaci, a provedou opatření stanovená v posouzení rizik v zájmu předcházení křížové kontaminaci a

ii)

příslušné orgány zajistí časové oddělení mezi manipulací s různými zásilkami nebaleného zboží a mezi manipulací se zásilkami nebaleného zboží a baleného zboží. Během tohoto časového oddělení se zařízení uvedená v odst. 1 písm. a), b) a c) vyčistí a vydezinfikují.

10.   Odstavec 9 se nepoužije na zařízení uvedená v odst. 1 písm. c), jsou-li tato zařízení používána pro skladování volně ložených vedlejších produktů živočišného původu.

11.   Příslušné orgány na stanovišti hraniční kontroly mohou povolit pod svým dohledem použití obchodního skladu pro zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, nachází-li se tento sklad v těsné blízkosti daného stanoviště hraniční kontroly a spadá-li do působnosti stejného celního orgánu.

Tento obchodní sklad se může používat k provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol produktů jiného než živočišného původu za předpokladu, že splňuje minimální požadavky stanovené v tomto nařízení.

12.   Zboží skladované v obchodním skladu podle odstavce 11 musí být skladováno za hygienických podmínek a musí být řádně identifikováno pomocí čárového kódu nebo jiných elektronických prostředků nebo pomocí označení. Pokud by dané zboží mohlo představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, nebo – v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin – také pro životní prostředí, musí být toto zboží navíc uchováváno v samostatné uzamykatelné místnosti nebo samostatném uzamykatelném prostoru odděleném oplocením od všeho ostatního zboží skladovaného v obchodním skladu.

13.   Nachází-li se stanoviště hraniční kontroly v místě silnice, železnice nebo přístavu, může být povoleno skladování v dopravním prostředku, v němž bylo zboží na stanoviště hraniční kontroly dopraveno, pod dohledem příslušných orgánů.

14.   Členské státy vyrozumí Komisi o veškerých změnách infrastruktury nebo provozu stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolního střediska při tomto stanovišti, pokud si tyto změny vyžádají aktualizaci informací poskytnutých Komisi v souladu s čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 4

Vybavení a dokumentace stanovišť hraniční kontroly

1.   Stanoviště hraniční kontroly musí mít k dispozici:

a)

vybavení pro vážení zásilek, je-li jeho použití relevantní pro kategorie zvířat a zboží, pro které bylo stanoviště hraniční kontroly určeno;

b)

vybavení pro vykládku, otevření a kontrolu zásilek;

c)

vybavení pro čištění a dezinfekci a pokyny k jeho použití nebo, pokud čištění a dezinfekci provádějí externí subjekty mimo stanoviště hraniční kontroly, doložený systém čištění a dezinfekce a

d)

odpovídající vybavení pro dočasné skladování vzorků při řízené teplotě až do jejich odeslání do laboratoře a vhodné nádoby pro jejich přepravu.

2.   Je-li to vhodné s ohledem na kategorie zvířat a zboží, pro něž byla stanoviště hraniční kontroly určena, musí být kontrolní místnosti nebo kontrolní prostory vybaveny:

a)

stolem s hladkým omyvatelným povrchem, který se snadno čistí a dezinfikuje;

b)

teploměrem k měření povrchové teploty zboží a teploty v jádře zboží;

c)

rozmrazovacím zařízením;

d)

zařízením pro odběr vzorků a

e)

lepicí páskou a očíslovanými plombami nebo zřetelně označenými etiketami za účelem zajištění vysledovatelnosti.

3.   Je-li třeba zajistit integritu vzorků odebraných v rámci úředních kontrol, musí být k dispozici podrobné pokyny k odběru vzorků pro analýzu a přepravě těchto vzorků do určené úřední laboratoře.

KAPITOLA II

Zvláštní minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly

Článek 5

Stanoviště hraniční kontroly určená pro jednotlivé kategorie zvířat

1.   Kromě požadavků stanovených v článcích 3 a 4 musí mít stanoviště hraniční kontroly, která byla určena pro zvířata uvedená v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, k dispozici toto zařízení:

a)

šatna se sprchou;

b)

prostory nebo místnosti pro vykládku zvířat podle čl. 3 odst. 1 písm. a) o odpovídajících rozměrech a s vhodným osvětlení a odvětráním;

c)

vybavení ke krmení a napájení;

d)

skladovací prostory pro krmiva, stelivo, podestýlku a hnůj, nebo mít poskytnutí těchto prostor zajištěno u externího poskytovatele;

e)

prostory nebo místnosti určené pro umístění zvířat, v nichž jsou samostatně drženy následující kategorie zvířat, pro něž je stanoviště hraniční kontroly určeno:

i)

kopytníci jiní než evidovaní koňovití;

ii)

evidovaní koňovití a

iii)

jiná zvířata než kopytníci (včetně kopytníků chovaných v zoologických zahradách);

f)

kontrolní místnosti nebo kontrolní prostory se znehybňovacím zařízením a vybavením potřebným pro provádění klinických vyšetření a

g)

zvlášť vyčleněný příjezdový pruh nebo jiné opatření, jež zvířata ušetří zbytečného čekání před tím, než dorazí do místa vykládky.

2.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. b), c), e), f) a g) musí být navržena, vybudována, udržována a provozována tak, aby se zabránilo zranění a zbytečnému utrpení zvířat a zajistila se jejich bezpečnost.

3.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. a), b), c), e) a f) tvoří jednu integrovanou a kompletní pracovní jednotku.

4.   Zařízení uvedená v odstavci 1 se nepoužijí k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají zásilek zvířat určených pro obchod uvnitř Unie.

Zařízení uvedená v odstavci 1 lze použít k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají zásilek zvířat určených na vývoz z Unie nebo zvířat přepravovaných z jednoho z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 na jiné území uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/625 po průjezdu přes území třetí země, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušné orgány provedou posouzení rizik stanovišť hraniční kontroly, které prokáže, jak lze zajistit zamezení křížové kontaminaci, a provedou opatření stanovená v posouzení rizik v zájmu předcházení křížové kontaminaci a

b)

příslušné orgány zajistí časové oddělení mezi manipulací se zásilkami zvířat určených na vývoz z Unie nebo zvířat přepravovaných z jednoho z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 na jiné území uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/625 po průjezdu přes území třetí země a manipulací s jakýmikoliv jinými zásilkami zvířat vstupujícími do Unie. Během tohoto časového oddělení se zařízení pro manipulaci se zásilkami zvířat vyčistí a vydezinfikují.

5.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. b), c), e) a f) se nesmí používat pro ostatní kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 6

Stanoviště hraniční kontroly určená pro kategorie produkty živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu, zárodečné produkty, směsné produkty a seno a sláma

1.   Kromě požadavků stanovených v článcích 3 a 4 musí stanoviště hraniční kontroly, která byla určena pro kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625:

a)

mít kontrolní místnosti podle čl. 3 odst. 1 písm. b) vybavené, je-li to nutné, zařízením pro udržování prostředí s řízenou teplotou;

b)

byla-li stanoviště určena pro kategorie chlazeného zboží, zmrazeného zboží a zboží bez požadavků na teplotu, být tyto druhy zboží schopna skladovat současně za příslušné odpovídající teploty, dokud nejsou k dispozici výsledky laboratorních analýz, testů nebo diagnostiky nebo výsledky kontrol provedených příslušným orgánem, a

c)

mít šatny.

2.   Zařízení uvedená v odstavci 1 tvoří jednu integrovanou a kompletní pracovní jednotku.

3.   Zařízení uvedená v odstavci 1 se nepoužijí k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají zásilek zboží určeného pro obchod uvnitř Unie.

Zařízení uvedená v odstavci 1 lze použít k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají zásilek zboží určeného na vývoz z Unie nebo přepravovaného z jednoho z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 na jiné území uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/625 po průjezdu přes území třetí země, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušné orgány provedou posouzení rizik stanovišť hraniční kontroly, které prokáže, jak lze zajistit zamezení křížové kontaminaci, a provedou opatření stanovená v posouzení rizik v zájmu předcházení křížové kontaminaci a

b)

příslušné orgány zajistí časové oddělení mezi manipulací se zásilkami zboží určeného na vývoz z Unie nebo přepravovaného z jednoho z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 na jiné území uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/625 po průjezdu přes území třetí země a manipulací s jakýmikoliv jinými zásilkami zboží vstupujícími do Unie. Během tohoto časového oddělení se zařízení pro manipulaci se zásilkami zboží vyčistí a vydezinfikují.

4.   Požadavky podle odstavců 1, 2 a 3 se nepoužijí na provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají volně ložených kapalin živočišného původu a jiného než živočišného původu.

5.   Na stanovištích hraniční kontroly, která byla určena pro kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, mohou být kontrolovány živé žáby, živé ryby a živí bezobratlí určení k lidské spotřebě, jakož i násadová vejce a rybí návnady.

KAPITOLA III

Seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst

Článek 7

Formát, kategorie, zkratky a další informace, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst

1.   Členské státy použijí za účelem předložení informací uvedených v čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 formát stanovený v příloze I.

2.   Při sestavování seznamů stanovišť hraniční kontroly v souladu s čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 a seznamů kontrolních míst v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 použijí členské státy zkratky a specifikace uvedené v příloze II.

3.   K seznamům stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst musí být přiložena vysvětlující poznámka obsahující zkratky a specifikace uvedené v příloze II.

KAPITOLA IV

Kontrolní střediska

Článek 8

Požadavky na kontrolní střediska

1.   Stanoviště hraniční kontroly mohou zahrnovat jedno nebo více kontrolních středisek pro provádění potřebných úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se kategorií zvířat a zboží spadajících do rozsahu určení daného stanoviště hraniční kontroly.

2.   Kontrolní střediska musí splňovat minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly stanovené v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a řídit se podrobnými pravidly pro minimální požadavky podle tohoto nařízení.

Požadavky čl. 64 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) 2017/625 se nevztahují na kontrolní střediska, která mají přístup k technologii a vybavení pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) podle článku 131 uvedeného nařízení a k jiným počítačovým systémům pro správu informací v jiném zařízení na témže stanovišti hraniční kontroly.

3.   Kontrolní střediska musí být:

a)

v pravomoci téhož celního orgánu jako stanoviště hraniční kontroly a

b)

pod dohledem příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly.

4.   Pokud členské státy uvědomí Komisi o určení stanoviště hraniční kontroly v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2017/625, předloží Komisi rovněž všechny relevantní informace o případných kontrolních střediscích zřízených při daném stanovišti hraniční kontroly.

5.   Členské státy uvedou jednotlivá kontrolní střediska v seznamu, který sestaví ve formátu stanoveném v příloze I, spolu s příslušným stanovištěm hraniční kontroly určeným podle článku 59 nařízení (EU) 2017/625. Na tomto seznamu také v souladu s článkem 7 upřesní, které kategorie zvířat a zboží jsou v kontrolních střediscích podrobeny kontrole.

6.   Členské státy odstraní ze seznamu uvedeného v odstavci 5 kontrolní středisko, které přestane splňovat požadavky odstavců 2 a 3, uvědomí Komisi o tomto odstranění a uvede jeho důvody.

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí Komise 2001/812/ES a 2009/821/ES a směrnice Komise 98/22/ES se zrušují s účinkem ode dne 14. prosince 2019.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Pokud však jde o stanoviště hraniční kontroly, která jsou určena pro kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 v souladu s čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení a která k datu vstupu tohoto nařízení v platnost nedisponují zastřešenými prostory pro vykládku nebo zastřešenými místnostmi pro vykládku, použije se čl. 3 odst. 1 písm. a) druhá věta a čl. 3 odst. 3 ode dne 14. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 93, 7.4.2017, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Komise 2001/812/ES ze dne 21. listopadu 2001, kterým se stanoví požadavky pro schválení stanovišť hraniční kontroly Společenství pověřených veterinárními kontrolami produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 306, 23.11.2001, s. 28).

(3)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).

(5)  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech než jsou místa určení (Úř. věst. L 126, 28.4.1998, s. 26).

(6)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321).

(8)  Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1).


PŘÍLOHA I

Formát pro seznamy stanovišť hraniční kontroly

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stanoviště hraniční kontroly

Kontaktní údaje

Kód TRACES

Druh dopravy

Kontrolní střediska

Kategorie a specifikace zvířat a zboží

Dodatečné specifikace týkající se rozsahu určení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formát pro seznamy kontrolních míst

1.

2.

3.

6.

7.

Kontrolní místo

Kontaktní údaje

Kód TRACES

Kategorie a specifikace zvířat a zboží

Dodatečné specifikace týkající se rozsahu určení

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Pole č. 1: Stanoviště hraniční kontroly/kontrolní místo

Název stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa

Pole č. 2: Kontaktní údaje stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa

Úplná adresa

e-mailová adresa

telefonní číslo

Úřední hodiny (povinné pouze pro stanoviště hraniční kontroly)

Internetové stránky (povinné pouze pro stanoviště hraniční kontroly)

Pole č. 3:

Přidělený kód TRACES

Pole č. 4: Druh dopravy na stanovišti hraniční kontroly

A

=

letiště

F

=

železnice

P

=

přístav

R

=

silnice

Pole č. 5: Kontrolní střediska

(Upozorňujeme, že na jednom stanovišti hraniční kontroly může být více kontrolních středisek)

Název kontrolního střediska

Adresa a kontaktní údaje

Pole č. 6: Stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místo

Kategorie a specifikace zvířat a zboží

Pole č. 7: Stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místo

Dodatečné specifikace týkající se rozsahu určení: volný prostor pro dodatečné specifikace (1)

Zkratky a specifikace pro kategorie zvířat a zboží, pro které je stanoviště hraniční kontroly/kontrolní místo určeno (je-li to relevantní, včetně kontrolních středisek)

a)   Zvířata uvedená v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625

Zkratky

LA

živá zvířata

-U

kopytníci jiní než evidovaní koňovití

-E

evidovaní koňovití

-O

jiná zvířata než kopytníci (tato zkratka zahrnuje kopytníky chované v zoologických zahradách)


Specifikace

(*)

Pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa podle článku 63 nařízení (EU) 2017/625

(1)

Viz dodatečné specifikace v poli č. 7

b)   Produkty živočišného původu, směsné produkty, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, seno a sláma, které jsou uvedeny v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 nebo na které se vztahují podmínky nebo opatření uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625

Zkratky

POA

produkty živočišného původu, směsné produkty, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, seno a sláma

-HC

produkty určené k lidské spotřebě

-NHC

produkty nevhodné k lidské spotřebě

-NT

žádné požadavky na teplotu

-T

zmrazené/chlazené produkty

-T(FR)

zmrazené produkty

-T(CH)

chlazené produkty


Specifikace

(*)

Pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa podle článku 63 nařízení (EU) 2017/625

(1)

Viz dodatečné specifikace v poli č. 7

(2)

Pouze balené produkty

(3)

Pouze produkty rybolovu

(4)

Pouze volně ložené kapaliny

c)   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625

Zkratky

P

rostliny

PP

rostlinné produkty

PP(WP)

dřevo a výrobky ze dřeva

OO

jiné předměty


Specifikace

(*)

Pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa podle článku 63 nařízení (EU) 2017/625

(1)

Viz dodatečné specifikace v poli č. 7

 

 

d)   Zboží jiného než živočišného původu uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625

Zkratky

PNAO

produkty jiného než živočišného původu

-HC(food)

potraviny jiného než živočišného původu, na které se vztahují podmínky nebo opatření uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625

-NHC(feed)

krmivo jiného než živočišného původu, na které se vztahují podmínky nebo opatření uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625

-NHC(other)

produkty jiného než živočišného původu, jiné než potraviny a krmivo

-NT

žádné požadavky na teplotu

-T

zmrazené/chlazené produkty

-T(FR)

zmrazené produkty

-T(CH)

chlazené produkty


Specifikace

(*)

Pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa podle článku 63 nařízení (EU) 2017/625

(1)

Viz dodatečné specifikace v poli č. 7

(2)

Pouze balené produkty

(4)

Pouze volně ložené kapaliny

 

 


21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1015

ze dne 20. června 2019,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro kaptan, kyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraklostrobin a teflubenzuron byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro aminopyralid, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat a tetrakonazol byly stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení. Pro flutianil nebyly stanoveny žádné specifické MLR, ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení používání přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku aminopyralid k ošetření ječmene, prosa, ovsa, žita a čiroku byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3)

V případě kaptanu byla taková žádost podána u klikev a chmele. V případě kyazofamidu byla taková žádost podána u brambor, rajčat a tykvovitých. V případě kresoxim-methylu byla taková žádost podána u produktů živočišného původu po použití této účinné látky k ošetření krmiva. V případě lambda-cyhalothrinu byla taková žádost podána u celeru řapíkatého, fenyklu obecného sladkého, sójových bobů, slunečnicových semen a rýže. V případě mandipropamidu byla taková žádost podána u řepy červené/salátové, ředkví, květáku, kapusty růžičkové, čekanky obecné seté, vyluštěných hrachových zrn a artyčoků. V případě pyraklostrobinu byla taková žádost podána u citrusových plodů, hroznů stolních, košťálové zeleniny vytvářející růžice, zelí hlávkového, „salátu a ostatních salátových rostlin“, „špenátu a podobné zeleniny (listů)“, artyčoků, póru a sójových bobů. V případě spirotetramatu byla taková žádost podána u „ostatního bobulového a drobného ovoce“, aktinidie/kiwi, česneku, fenyklu obecného sladkého a reveně kadeřavé / rebarbory. V případě tetrakonazolu byla taková žádost podána u kaki, lněných semen a makových semen.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byly podány žádosti o přípustnou odchylku pro dovoz pro mandipropamid používaný v Nigérii a Kamerunu k ošetření kakaových bobů, pro pyraklostrobin používaný v Indonésii k ošetření rýže, v Brazílii k ošetření kávových zrn, mučenky a ananasu a ve Spojených státech amerických k ošetření tomelu viržinského a cukrové třtiny, pro spiromesifen používaný v Brazílii k ošetření kávových zrn a pro teflubenzuron používaný v Brazílii k ošetření grapefruitů a mandarinek. Žadatelé tvrdí, že povolená použití uvedených látek k ošetření těchto plodin v těchto zemích vedou k reziduím přesahujícím MLR uvedené v nařízení (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz těchto plodin.

(5)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(7)

V případě kaptanu žadatel předložil informace, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici: poskytl validovanou analytickou metodu pro matrice s vysokým obsahem vody a kyselin a učinil referenční standardy pro 3-OH THPI a 5-OH THPI komerčně dostupnými.

(8)

V případě kyazofamidu žadatel předložil takové dříve chybějící informace o skladovacích podmínkách v mrazícím zařízení.

(9)

V případě kresoxim-methylu žadatel předložil novou studii stability pro produkty živočišného původu, aby prokázal platnost krmné studie u přežvýkavců.

(10)

V případě pyraklostrobinu žadatel předložil chybějící informace o pokusech týkající se reziduí u hroznů stolních a validovanou analytickou metodu pro kávová zrna. V případě použití pyraklostrobinu k ošetření tomelu viržinského,,„špenátu a podobné zeleniny (listů)“ a cukrové třtiny předložené údaje nepostačovaly ke stanovení nových MLR. V případě použití uvedené účinné látky k ošetření čekanky štěrbáku úřad zvýšení stávajícího MLR nedoporučil, neboť by nebylo možné vyloučit riziko pro spotřebitele.

(11)

V případě lambda-cyhalothrinu dospěl úřad k závěru, že poskytnuté informace nepostačovaly k tomu, aby podpořily použití této účinné látky v EU k ošetření sójových bobů a slunečnicových semen. Doporučil stanovit MLR u sójových bobů na 0,05 mg/kg a u slunečnicových semen na 0,2 mg/kg, což odpovídá stávajícím limitům reziduí stanoveným Codexem (CXL). Uvedené hodnoty CXL jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné (3).

(12)

V případě tetrakonazolu úřad doporučil zvýšit MLR pro drůbeží tuk a ptačí vejce v návaznosti na použití této účinné látky k ošetření krmiva.

(13)

V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(14)

V rámci postupu schválení účinné látky flutianil byla žádost o stanovení MLR zahrnuta do souhrnné dokumentace v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4). Dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil v souladu s čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení. Úřad žádost posoudil a předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik účinné látky z hlediska pesticidů, ve kterém doporučil stanovit MLR vztahující se na reprezentativní použití k ošetření hroznů v souladu se správnou zemědělskou praxí v Unii (5).

(15)

Na základě odůvodněných stanovisek a závěru úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(16)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018;16(12):5499.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014;12(8):3805.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

sloupce pro kaptan, kyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraklostrobin a teflubenzuron se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Kaptan (suma kaptanu a THPI, vyjádřeno jako kaptan) (R)

Kyazofamid

Kresoxim-methyl (R)

Lambda-cyhalothrin (zahrnuje gama-cyhalothrin) (suma R,S- a S,R-izomerů) (F)

Pyraklostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grapefruity

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandle

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Para ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistácie

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Jádrové ovoce

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Jablka

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Hrušky

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Meruňky

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Třešně

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Broskve

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Švestky

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

hrozny

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Hrozny stolní

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Hrozny moštové

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

jahody

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Ostružiny

20

 

 

 

3

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

20

 

 

 

3

 

0153990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Klikvy

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Šípky

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Bez černý / bezinky

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Různé ovoce s

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Datle

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Fíky

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Karamboly

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Liči

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Opuncie

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Banány

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papája

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granátová jablka

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Chlebovník

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durian cibetkový

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

brambory

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Řepa červená/salátová

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Celer bulvový

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Křen

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Topinambury

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pastinák

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Petržel kořenová

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Ředkve

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Kozí brada

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Ostatní (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Česnek

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Šalotka

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Rajčata

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Paprika setá

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Lilek/baklažán

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Cukety

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Locika setá

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Barborky

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Špenát

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Šrucha

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Mangold

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Čočka

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Chřest

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardy

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Artyčoky

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Pór

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Maková semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sezamová semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Slunečnicová semena

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Semena řepky olejky

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sójové boby

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Hořčičná semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Bavlníková semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Dýňová semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Semena lničky seté

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Konopná semena

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Semena skočce obecného

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Olivy na olej

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Plody palem

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

OBILOVINY

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Kukuřice

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Proso

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Oves

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Rýže

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Žito

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Čirok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Pšenice

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Čaje

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kávová zrna

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

květů

 

 

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

CHMEL

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Semena

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

2

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Kůra

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Ostatní (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Komodity z

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

prasat

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Svalovina

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Tuk

 

 

 

3

 

 

1011030

Játra

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Ledviny

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

3

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

 

 

1012010

Svalovina

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

 

 

1013010

Svalovina

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

koz

 

 

 

 

 

 

1014010

Svalovina

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

drůbeže

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Svalovina

 

 

 

 

 

 

1016020

Tuk

 

 

 

 

 

 

1016030

Játra

 

 

 

 

 

 

1016040

Ledviny

 

 

 

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Tuk

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Játra

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Ledviny

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Ostatní (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Mléko

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Kravské

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Slepičí

 

 

 

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)