ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 140

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
28. května 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/855 ze dne 27. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/856 ze dne 26. února 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/857 ze dne 27. května 2019 o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro ovce určené k produkci mléka a kozy určené k produkci mléka a o zrušení nařízení (ES) č. 226/2007 (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/858 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci zasedání smluvních stran dohody SIOFA

21

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/859 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci SPRFMO

27

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/860 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), a o zrušení rozhodnutí ze dne 19. května 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci IOTC

33

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/861 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci SEAFO

38

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/862 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout pro zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v rámci WCPFC

44

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/863 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), a o zrušení rozhodnutí ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NAFO

49

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/864 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace na zachování lososa v severním Atlantském oceánu (NASCO), a o zrušení rozhodnutí ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NASCO

54

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/865 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), a o zrušení rozhodnutí ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NEAFC

60

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/866 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na výroční konferenci smluvních stran Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře, a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat na uvedené výroční konferenci

66

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/867 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), a o zrušení rozhodnutí ze dne 24. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci CCAMLR

72

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/868 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), a o zrušení rozhodnutí ze dne 8. července 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci ICCAT

78

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/869 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), a o zrušení rozhodnutí ze dne 19. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci GFCM

84

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/870 ze dne 27. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

90

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/871 ze dne 26. března 2019 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2018 (oznámeno pod číslem C(2019) 2357)

94

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/872 ze dne 26. března 2019 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2018 (oznámeno pod číslem C(2019) 2358)

98

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/873 ze dne 22. května 2019 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2018 (oznámeno pod číslem C(2019) 3817)

103

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/874 ze dne 22. května 2019 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2018 (oznámeno pod číslem C(2019) 3820)

115

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/875 ze dne 27. května 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4045)  ( 1 )

123

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/855

ze dne 27. května 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

V souladu s čl. 46 odst. 7 nařízení (EU) č. 267/2012 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsaženého v přílohách IX a XIV uvedeného nařízení.

(3)

Rada dospěla k závěru, že 17 položek uvedených v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 by mělo být aktualizováno.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2019.

Za Radu

předseda

N. HURDUC


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „A. Osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„14.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Předseda Íránské organizace leteckého průmyslu (IAIO). Bývalý předseda íránské Organizace leteckého průmyslu (AIO). AIO se účastní citlivých íránských programů.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Současný vedoucí bezpečnostního útvaru v rámci výzkumného institutu Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), spadajícího pod Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil; ředitelem tohoto institutu je Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, označený ze strany OSN. MAAE na SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán odmítá spolupracovat. V rámci své funkce je Davoud Babaei odpovědný za to, aby se zabránilo poskytování informací, a to i MAAE.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

(také znám jako Seyed Shamseddin BORBOROUDI)

Datum narození: 21. září 1969

Zástupce ředitele Íránské organizace pro atomovou energii, označené ze strany OSN; v rámci této organizace je jeho nadřízeným Feridun Abbasi Davani, označený ze strany OSN. Do íránského jaderného programu je zapojen minimálně od roku 2002, mimo jiné i jako bývalý vedoucí útvaru pro pořizování vybavení a materiálu a logistiku v rámci projektu AMAD, v jehož rámci byl odpovědný za využívání krycích společností, jako je Kimia Madan, k pořizování vybavení a materiálu pro íránský program jaderných zbraní.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (také znám jako DANESHJOU)

 

Bývalý ministr pro vědu, výzkum a technologie. Podporoval jaderné činnosti Íránu představující riziko šíření.

1.12.2011“

2)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazují těmito položkami:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Dceřiná společnost IAIO v rámci MODAFL (oba subjekty jsou označeny ze strany EU), která především vyrábí kompozitní materiály pro letecký průmysl.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Krycí jméno pro společnost Khorasan Metallurgy Industries (označená ze strany OSN), dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) přímo podporuje jaderné činnosti Íránu představující riziko šíření. MAAE na SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu. SPND provozuje Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, který je označen ze strany OSN, a je součástí Ministerstva obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil (MODAFL), označeného ze strany EU.

22.12.2012“

3)

V oddíle II se odpovídající položky seznamu v části „A. Osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Brigádní generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Bývalý náměstek ministra a generální inspektor MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

Narozen v roce 1961

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Bývalý ministr energetiky.

26.7.2010

4.

Brigádní generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Bývalý předseda íránské Organizace leteckého průmyslu (AIO) a bývalý generální ředitel Organizace obranného průmyslu (DIO), označené ze strany OSN. Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC) a náměstek íránského Ministerstva obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigádní generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Člen Nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernými otázkami.

23.6.2008

12.

Brigádní generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Zastával významné funkce v rámci MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

Bývalý ministr MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Bývalý ředitel společnosti Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

1.12.2011“

4)

V oddíle II se odpovídající položka seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazuje touto položkou:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštovní adresa: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Společnost je zapojena do přepravy zbraní jménem Islámských revolučních gard (IRGC).

23.1.2012“

5)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ doplňuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„20.

b)

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (zařazené na seznam EU), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení.

26.7.2010“

6)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ zrušuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (viz č. 20), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení. Toto zboží lze využít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

26.7.2010“

7)

V oddíle II se v části „B. Subjekty“ doplňuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Tuto společnost, která přispívá k financování strategických zájmů režimu, vlastní nebo ovládají Islámské revoluční gardy (IRGC).

26.7.2010“

8)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ vypouští tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin je blízká subjektům Naftar a Bonyad-e Mostazafan a přispívá k financování strategických zájmů režimu a paralelního íránského státu.

26.7.2010“


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/856

ze dne 26. února 2019,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 8 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí pravidla pro fungování inovačního fondu je třeba stanovit s přihlédnutím k poznatkům získaným v rámci programu NER 300 zřízeného směrnicí 2003/87/ES a prováděného na základě rozhodnutí Komise 2010/670/EU (2), a zejména k závěrům zprávy Evropského účetního dvora (3).

(2)

S cílem pokrýt nižší ziskovost a vyšší technologická rizika způsobilých projektů ve srovnání s konvenčními technologiemi by se významná část financování z inovačního fondu měla poskytovat formou grantů. Je proto třeba stanovit prováděcí pravidla pro vyplácení grantů.

(3)

Vzhledem k tomu, že se rizika a ziskovost způsobilých projektů mohou v jednotlivých odvětvích a činnostech těchto projektů lišit a rovněž se mohou v průběhu času vyvíjet, je vhodné umožnit, aby se část podpory z inovačního fondu poskytovala prostřednictvím příspěvků na operace kombinování zdrojů v rámci unijního nástroje na podporu investic, jakož i jiných forem stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (4) („finanční nařízení“).

(4)

Pro účely financování v rámci inovačního fondu je jako příslušné náklady vhodné zvážit rozdíl mezi celkovými náklady způsobilého projektu a celkovými náklady srovnatelného projektu využívajícího konvenční technologie. Aby se však předešlo nepřiměřené administrativní zátěži pro malé projekty a vyřešily se jejich specifické problémy při získávání finančních prostředků, měly by příslušnými náklady malého projektu být celkové náklady kapitálových výdajů tohoto projektu.

(5)

V zájmu včasného zpřístupnění přiměřených finančních prostředků na způsobilé projekty by vyplácení grantů mělo záviset na dosažení dílčích cílů. Tyto cíle by u všech projektů měly zahrnovat finanční uzávěrku a zprovoznění. Protože u některých projektů může být potřeba vyplacení podpory v jiném okamžiku, je vhodné poskytnout možnost stanovení dodatečných dílčích cílů ve smluvní dokumentaci.

(6)

V zájmu zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektů by měla být zajištěna možnost vyplatit část grantů ještě před zprovozněním projektu. Vyplácení grantů by v zásadě mělo začít v okamžiku finanční uzávěrky a pokračovat v průběhu vývoje a fungování projektu.

(7)

Převážná část podpory z inovačního fondu by se měla opírat o ověřené zamezení emisím skleníkových plynů. Výrazné nedostatky v plánovaném zamezení emisím skleníkových plynů by tedy měly vést ke snížení a zpětnému získání částky podpory, která na tomto zamezení závisí. Mechanismy snižování a zpětného získávání by však měly být dostatečně pružné, aby zohledňovaly inovativní charakter projektů podporovaných z inovačního fondu.

(8)

Granty v rámci inovačního fondu by se měly udělovat po uspořádání soutěžního výběrového řízení na základě výzev k podávání návrhů. V zájmu snížení administrativní zátěže pro navrhovatele projektů by měl být vytvořen dvoufázový postup podávání žádosti sestávající z vyjádření zájmu a úplné žádosti.

(9)

Projekty žádající o podporu z inovačního fondu by se měly posuzovat na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií. Kombinace těchto kritérií by měla zajistit úplné posouzení projektu ve vztahu k jeho technologickému a obchodnímu potenciálu. V zájmu spravedlivého výběru zohledňujícího přínosy by se projekty měly vybírat podle stejných kritérií výběru, ale projekty by se měly zhodnotit a mělo by se určit jejich pořadí nejprve ve vztahu k jiným projektům ve stejném odvětví a následně ve vztahu k projektům ze všech odvětví.

(10)

Projekty vykazující nedostatečně vyzrálé plánování, obchodní model či finanční a právní strukturu, především s ohledem na možný nedostatek podpory od dotčených členských států nebo na chybějící nezbytná vnitrostátní povolení, by pro podporu z inovačního fondu být vybírány neměly. I takové projekty však mohou být slibné. Proto by se měla stanovit možnost poskytnutí pomoci při jejich rozvoji. Možnost pomoci při rozvoji projektů by měla přinést užitek především malým projektům a projektům v členských státech s nižšími příjmy, aby se přispělo k dosažení zeměpisně vyváženého rozdělení podpory z inovačního fondu.

(11)

Dosažení zeměpisně vyváženého rozdělení podpory z inovačního fondu je velmi důležité. Aby se zabránilo situaci nedostatečného pokrytí některých členských států, měla by být zakotvena možnost stanovit dodatečná kritéria výběru zaměřená na dosažení zeměpisné vyváženosti v rámci druhé výzvy k podávání návrhů resp. výzev následných.

(12)

Komise by měla zajišťovat provádění inovačního fondu. Měla by však mít možnost delegovat některé z činností v oblasti provádění, jako je organizace výzev k podávání návrhů, předběžný výběr projektů nebo smluvní řízení grantů, na prováděcí subjekty.

(13)

Příjmy inovačního fondu, včetně příjmů z povolenek zpeněžených prostřednictvím společné dražební platformy v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1031/2010 (5), by se měly spravovat v souladu s cíli směrnice 2003/87/ES. Komise by tedy měla vykonávat tento úkol sama a měla by mít možnost jím pověřit Evropskou investiční banku.

(14)

Komise by měla uplatňovat různá pravidla v závislosti na způsobu provádění inovačního fondu. V případech, kdy se inovační fond provádí v přímém řízení, by ustanovení tohoto nařízení měla být v plném souladu s ustanoveními finančního nařízení.

(15)

Členské státy by při provádění inovačního fondu měly hrát významnou roli. Komise by měla s členskými státy zejména konzultovat klíčová rozhodnutí týkající se provádění, jakož i rozvoj inovačního fondu.

(16)

Inovační fond by se měl provádět v souladu se zásadami řádného finančního řízení stanovenými ve finančním nařízení.

(17)

Je třeba stanovit jasná opatření v oblasti podávání zpráv, odpovědnosti a finanční kontroly, aby se zajistilo, že Komise bude dostávat úplné a včasné informace o vývoji projektů podporovaných z inovačního fondu, subjekty spravující inovační fond budou uplatňovat zásady řádného finanční řízení a členské státy budou včas informovány o provádění inovačního fondu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla doplňující směrnici 2003/87/ES, pokud jde o:

a)

provozní cíle inovačního fondu zřízeného čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES;

b)

formy podpory poskytované z inovačního fondu;

c)

postup podání žádosti o podporu z inovačního fondu;

d)

postup a kritéria výběru projektů v rámci inovačního fondu;

e)

vyplácení podpory z inovačního fondu;

f)

řízení a správu inovačního fondu;

g)

podávání zpráv, monitorování, hodnocení, kontrolu a zveřejňování v souvislosti s fungováním inovačního fondu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

(1)

„finanční uzávěrkou“ se rozumí okamžik v cyklu vývoje projektu, kdy byly podepsány všechny dohody o projektu a financování a byly splněny všechny požadované podmínky v nich obsažené;

(2)

„zprovozněním“ se rozumí okamžik v cyklu vývoje projektu, kdy byly vyzkoušeny všechny prvky a systémy potřebné pro fungování projektu a byly zahájeny činnosti, jejichž výsledkem je účinné zamezení emisím skleníkových plynů;

(3)

„malým projektem“ se rozumí projekt, jehož celkové kapitálové náklady nepřesahují 7 500 000 EUR.

Článek 3

Provozní cíle

Inovační fond má tyto provozní cíle:

a)

podporovat projekty demonstrující vysoce inovativní technologie, procesy nebo produkty, které jsou dostatečně vyzrálé a mají významný potenciál snížit emise skleníkových plynů;

b)

nabízet finanční podporu uzpůsobenou potřebám trhu a rizikovým profilům způsobilých projektů a zároveň mobilizovat další soukromé a veřejné zdroje;

c)

zajistit, aby příjmy inovačního fondu byly spravovány v souladu s cíli směrnice 2003/87/ES.

Článek 4

Formy podpory z inovačního fondu

Podpora projektů z inovačního fondu může mít formu:

a)

grantů;

b)

příspěvků na operace kombinování zdrojů v rámci unijního nástroje na podporu investic;

c)

je-li to nutné k dosažení cílů směrnice 2003/87/ES, financování v jakékoli jiné formě stanovené v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 („finanční nařízení“), zejména cen a zadávání veřejných zakázek.

KAPITOLA II

Zvláštní ustanovení týkající se grantů

Článek 5

Příslušné náklady

1.   Pro účely čl. 10a odst. 8 čtvrté věty třetího pododstavce směrnice 2003/87/ES se příslušnými náklady rozumí dodatečné náklady, které navrhovatel projektu nese v důsledku použití inovativní technologie související se snížením emisí skleníkových plynů nebo jejich zamezením. Příslušné náklady se vypočítají jako rozdíl mezi nejlepším odhadem celkových kapitálových výdajů, čisté současné hodnoty provozních nákladů a výnosů vzniklých v průběhu 10 let po zprovoznění projektu a výsledkem stejného výpočtu v případě konvenční výroby při stejné kapacitě z hlediska účinné výroby příslušného konečného produktu.

Pokud konvenční výroba uvedená v prvním pododstavci neexistuje, rozumí se příslušnými náklady nejlepší odhad celkových kapitálových výdajů, čisté současné hodnoty provozních nákladů a výnosů vzniklých v průběhu 10 let po zprovoznění projektu.

2.   Příslušnými náklady malého projektu jsou celkové náklady na kapitálové výdaje tohoto projektu.

Článek 6

Vyplácení grantů

1.   Podpora z inovačního fondu ve formě grantů bude vyplacena po dosažení předem stanovených dílčích cílů.

2.   U všech projektů vycházejí dílčí cíle uvedené v odstavci 1 z cyklu vývoje projektu a sestávají alespoň z:

a)

finanční uzávěrky;

b)

zprovoznění.

3.   S ohledem na použité technologie a zvláštní podmínky v odvětví (odvětvích), v němž (nichž) se použijí, je možné stanovit další dílčí cíle ve smluvních dokumentech.

4.   Až 40 % celkové částky podpory z inovačního fondu určené konkrétnímu projektu, včetně pomoci při rozvoji projektu, bude vyplaceno při finanční uzávěrce nebo po dosažení konkrétního dílčího cíle předcházejícího finanční uzávěrce, byl-li takový cíl stanoven v souladu s odstavcem 3.

5.   Pokud celková částka podpory z inovačního fondu na konkrétní projekt nebyla vyplacena podle odstavce 4, bude tato částka vyplacena po finanční uzávěrce. Může být vyplacena zčásti před zprovozněním a v ročních splátkách po zprovoznění.

6.   Pro účely odstavců 4 a 5 tohoto článku zahrnuje celková částka podpory z inovačního fondu poskytovaná konkrétnímu projektu částku podpory z inovačního fondu poskytovanou tomuto projektu v rámci pomoci při rozvoji projektu v souladu s článkem 13.

Článek 7

Obecná pravidla zpětného získání

1.   Komise přijme vhodná opatření, aby zajistila, že při provádění činností financovaných v rámci tohoto nařízení budou finanční zájmy inovačního fondu chráněny uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem, účinnými kontrolami a v případě zjištění nesrovnalostí zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a ve vhodných případech účinnými, přiměřenými a odrazujícími administrativními a finančními sankcemi.

2.   Zpětné získání se provádí v souladu s finančním nařízením.

3.   Důvody pro zpětné získání, jakož i postupy zpětného získání, jsou dále upřesněny ve smluvní dokumentaci.

Článek 8

Zvláštní pravidla zpětného získání

1.   Částka podpory z inovačního fondu vyplacená v souladu s čl. 6 odst. 5 po finanční uzávěrce závisí na zamezení emisím skleníkových plynů ověřeném na základě výročních zpráv předkládaných navrhovatelem projektu po dobu 3 až 10 let po zprovoznění. Finanční výroční zpráva předložená navrhovatelem projektu obsahuje celkové množství emisí skleníkových plynů, jemuž bylo za celé vykazované období zamezeno.

2.   Je-li celkové množství emisí skleníkových plynů, jemuž bylo za celé vykazované období zamezeno, nižší než 75 % z celkového plánovaného množství emisí skleníkových plynů, jemuž se mělo zabránit, je částka vyplácená navrhovateli projektu v souladu s čl. 6 odst. 5 v úměrné míře získána zpět nebo snížena.

3.   Jestliže projekt není zprovozněn v předem stanovené lhůtě nebo nepodaří-li se navrhovateli projektu prokázat skutečné zamezení emisím skleníkových plynů, částka vyplacená po finanční uzávěrce v souladu s čl. 6 odst. 5 je získána zpět v plné výši.

4.   Nastanou-li situace uvedené v odstavcích 2 a 3 z důvodu mimořádných okolností, které navrhovatel projektu nemůže ovlivnit, a prokáže-li navrhovatel, že projekt má potenciál zamezit emisím skleníkových plynů nad rámec vykázaného množství, nebo prokáže-li navrhovatel projektu, že projekt může dosáhnout značných přínosů v oblasti nízkouhlíkových inovací, může Komise rozhodnout, že mechanismy zpětného získání uvedené v odstavci 2 a 3 neuplatní.

5.   Důvody pro zpětné získání a postupy zpětného získávání jsou dále upřesněny ve smluvní dokumentaci.

6.   Pravidly stanovenými v odstavcích 3 a 4 tohoto článku nejsou dotčena obecná pravidla pro zpětné získání uvedená v článku 7.

Článek 9

Výzvy k podávání návrhů

1.   Navrhovatelé projektů budou vyzváni, aby podávali žádosti o podporu z inovačního fondu prostřednictvím otevřených výzev, které vyhlašuje Komise.

Před přijetím rozhodnutí o vyhlášení výzev k podávání návrhů Komise konzultuje členské státy o návrhu rozhodnutí.

2.   Rozhodnutí Komise o vyhlášení výzev k podávání návrhů zahrnuje alespoň tyto údaje:

a)

celkovou částku podpory z inovačního fondu, která je pro danou výzvu k dispozici;

b)

maximální částku podpory z inovačního fondu, která je k dispozici na pomoc při rozvoji projektů;

c)

typy požadovaných projektů nebo odvětví;

d)

popis postupu podávání žádostí a podrobný seznam informací a dokumentů, které je třeba předložit v každé fázi postupu podávání žádostí;

e)

podrobné informace o postupu výběru, včetně metodiky hodnocení a určení pořadí;

f)

uplatní-li se zvláštní postupy podávání žádosti a výběru v souladu s čl. 10 odst. 4 a čl. 12 odst. 6 v případě malých projektů, pravidla platná pro tyto zvláštní postupy;

g)

vyčlení-li Komise z celkové dostupné částky podpory z inovačního fondu část pro malé projekty, částku, kterou tato část představuje;

h)

uplatní-li se dodatečná kritéria v zájmu dosažení zeměpisně vyváženého rozdělení podpory z inovačního fondu v souladu s čl. 11 odst. 2, příslušná kritéria.

Článek 10

Postup podávání žádostí

1.   Prováděcí subjekt shromažďuje žádosti a organizuje postup podávání žádostí ve dvou po sobě následujících fázích:

a)

vyjádření zájmu;

b)

úplná žádost.

2.   Ve fázi vyjádření zájmu se od navrhovatele projektu vyžaduje, aby předložil popis klíčových charakteristik projektu v souladu s požadavky stanovenými v příslušné výzvě k podávání návrhů, včetně popisu účinnosti, míry inovace a vyzrálosti projektu, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1 písm. a), b) a c).

3.   Ve fázi úplné žádosti se od navrhovatele projektu vyžaduje, aby předložil podrobný popis projektu a veškerou podpůrnou dokumentaci, včetně plánu sdílení poznatků.

4.   U malých projektů lze uplatnit zjednodušený postup podávání žádosti.

Článek 11

Kritéria výběru

1.   Výběr projektů na podporu z inovačního fondu vychází z těchto kritérií:

a)

účinnost ve smyslu potenciálu zamezit emisím skleníkových plynů, v relevantních případech v porovnání s referenčními hodnotami uvedenými v čl. 10a odst. 2 směrnice 2003/87/ES;

b)

míra inovace projektů ve srovnání se současným stavem;

c)

vyzrálost projektu, pokud jde o plánování, obchodní model, finanční a právní strukturu a vyhlídky na dosažení finanční závěrky v předem stanovené lhůtě, která nepřesáhne čtyři roky od rozhodnutí o udělení podpory;

d)

technický a tržní potenciál pro širší uplatnění nebo replikaci či pro budoucí snížení nákladů;

e)

účinnost z hlediska příslušných nákladů snížených o veškeré příspěvky na tyto náklady ze strany navrhovatele projektu a vydělených celkovým předpokládaným množstvím emisí skleníkových plynů, jimž bude zamezeno, nebo množstvím energie, která se má vyrobit nebo uložit, nebo množstvím CO2, které se má uložit během prvních 10 let provozu.

2.   Pro účely výběru projektů lze uplatnit také dodatečná kritéria zaměřená na dosažení zeměpisně vyváženého rozdělení podpory z inovačního fondu.

Článek 12

Postup výběru

1.   Na základě žádostí obdržených ve fázi vyjádření zájmu posoudí prováděcí subjekt u každého projektu jeho způsobilost v souladu s čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES. Prováděcí subjekt poté přistoupí k výběru projektů způsobilých podle odstavců 2 a 3 tohoto článku.

2.   Na základě žádostí obdržených ve fázi vyjádření zájmu prováděcí subjekt vypracuje seznam projektů, které splňují kritéria výběru stanovená v čl. 11 odst. 1 písm. a), b) a c), a vyzve navrhovatele těchto projektů k podání úplné žádosti.

Dospěje-li prováděcí subjekt k názoru, že projekt splňuje kritéria výběru stanovená v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b), ale nesplňuje kritérium stanovené v čl. 11 odst. 1 písm. c), prováděcí subjekt posoudí, zda uvedený projekt má potenciál splnit všechna kritéria výběru v případě jeho dalšího rozvoje. Pokud uvedený projekt takový potenciál má, může mu prováděcí subjekt poskytnout pomoc při jeho rozvoji, nebo v případě, že tento úkol vykonává Komise, může Komisi navrhnout, aby tomuto projektu poskytla pomoc při rozvoji.

3.   Na základě úplné žádosti obdržené v souladu s odstavcem 2 tohoto článku prováděcí subjekt vykoná hodnocení a stanoví pořadí projektů na základě všech kritérií výběru stanovených v článku 11. Pro účely tohoto hodnocení porovná prováděcí subjekt projekt s projekty ve stejném odvětví i s projekty v jiných odvětvích a vyhotoví seznam předběžně vybraných projektů.

4.   Seznam předběžně vybraných projektů uvedený v odstavci 3 a v relevantních případech i návrh uvedený v odstavci 2 druhém pododstavci jsou sděleny Komisi a zahrnují alespoň tyto údaje:

a)

potvrzení souladu s kritérii způsobilosti a výběru;

b)

podrobnosti o hodnocení a stanovení pořadí projektů;

c)

celkové náklady projektu a příslušné náklady uvedené v článku 5 v eurech;

d)

žádost o celkovou podporu z inovačního fondu v eurech;

e)

předpokládané množství emisí skleníkových plynů, kterému se má zabránit;

f)

předpokládané množství energie, které se má vyrobit nebo uložit;

g)

předpokládané množství energie CO2, které se má uložit;

h)

informace o právní formě podpory z inovačního fondu požadované navrhovatelem projektu.

5.   Na základě informací sdělených v souladu s odstavcem 4 tohoto článku přijme Komise po konzultaci s členskými státy v souladu s čl. 21 odst. 2 rozhodnutí o poskytnutí grantů, v němž uvede podporu poskytovanou vybraným projektům, a ve vhodných případech vyhotoví rezervní seznam.

6.   U malých projektů lze uplatnit zvláštní postup výběru.

Článek 13

Pomoc při rozvoji projektů

1.   Komise po konzultaci s členskými státy určí v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. c) maximální částku podpory z inovačního fondu, která je k dispozici na pomoc při rozvoji projektů.

2.   Pomoc při rozvoji projektů udělí Komise nebo prováděcí subjekt v souladu s čl. 12 odst. 2 ve formě grantu.

3.   Z pomoci při rozvoji projektu lze financovat tyto činnosti:

a)

zdokonalování a vývoj dokumentace projektu nebo složek návrhu projektu s cílem zajistit dostatečnou vyzrálost projektu;

b)

posouzení proveditelnosti projektu, včetně technických a ekonomických studií;

c)

poradenství ohledně finanční a právní struktury projektu;

d)

budování kapacit navrhovatele projektu.

4.   Pro účely pomoci při rozvoji projektu se příslušnými náklady rozumí veškeré náklady spojené s vypracováním projektu. Inovační fond může financovat až 100 % příslušných nákladů.

KAPITOLA III

Zvláštní ustanovení týkající se negrantových forem podpory z inovačního fondu

Článek 14

Poskytování podpory z inovačního fondu prostřednictvím příspěvků na operace kombinování zdrojů v rámci unijního nástroje na podporu investic

1.   Rozhodne-li se Komise vyplácet podporu z inovačního fondu formou příspěvků na operace kombinování zdrojů v rámci unijního nástroje na podporu investic, provádí se podpora z inovačního fondu v souladu s pravidly platnými pro unijní nástroj na podporu investic. Způsobilost projektů se však posuzuje v souladu s čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES.

2.   Komise po konzultaci s členskými státy přijme rozhodnutí, v němž upřesní, zda příspěvek na operace kombinování zdrojů bude mít formu nevratné podpory, vratné podpory, nebo obojí formu, a uvede částku podpory z inovačního fondu, která je k dispozici pro vyplacení prostřednictvím unijního nástroje na podporu investic.

Článek 15

Poskytování podpory z inovačního fondu jinou formou stanovenou ve finančním nařízení

1.   Rozhodne-li se Komise vyplácet podporu z inovačního fondu negrantovou formou stanovenou ve finančním nařízení, přijme Komise po konzultaci s členskými státy rozhodnutí, v němž uvede částku podpory z inovačního fondu, která je k dispozici k vyplacení v dané formě, jakož i pravidla platná pro žádosti o tuto podporu, výběr projektů a vyplácení podpory.

2.   Projekty, na něž se poskytuje podpora z inovačního fondu podle tohoto článku, musí být v souladu s unijními pravidly pro poskytování státní podpory.

KAPITOLA IV

Správa a řízení

Článek 16

Provádění inovačního fondu

1.   Komise provádí inovační fond v rámci přímého řízení v souladu s příslušnými ustanoveními článků 125 až 153 finančního nařízení nebo v rámci nepřímého řízení prostřednictvím subjektů uvedených v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.

2.   Náklady vzniklé v souvislosti s činnostmi inovačního fondu v oblasti provádění, včetně administrativních nákladů a nákladů na řízení, jsou hrazeny z inovačního fondu.

Článek 17

Jmenování prováděcích subjektů

1.   Rozhodne-li se Komise pověřit výkonem některých úkolů souvisejících s prováděním inovačního fondu prováděcí subjekt, přijme rozhodnutí, v němž tento prováděcí subjekt jmenuje.

Komise a jmenovaný prováděcí subjekt uzavřou dohodu, v níž jsou stanoveny konkrétní podmínky, za nichž má prováděcí subjekt plnit své úkoly.

2.   Provádí-li Komise inovační fond v rámci přímého řízení a rozhodne-li se pověřit některými úkoly v oblasti provádění prováděcí subjekt, jmenuje prováděcím subjektem výkonnou agenturu.

3.   Provádí-li Komise inovační fond v rámci nepřímého řízení, jmenuje prováděcím subjektem subjekt uvedený v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.

4.   Pokud prováděním úkolů inovačního fondu nebyl pověřen prováděcí subjekt, plní tyto úkoly Komise.

Článek 18

Úkoly prováděcího subjektu

Prováděcí subjekt jmenovaný v souladu s čl. 17 odst. 1 může být pověřen celkovým řízením výzev k podávání návrhů, vyplácením podpory z inovačního fondu a monitorováním provádění vybraných projektů. Za tímto účelem může být prováděcí subjekt pověřen těmito úkoly:

a)

organizování výzev k podávání návrhů;

b)

organizování postupu podávání žádostí, včetně sběru žádostí a analýzy podpůrné dokumentace;

c)

organizování výběru projektů, včetně hodnocení projektů, jejich hloubkového posuzování a určení jejich pořadí;

d)

poskytování poradenství Komisi v souvislosti s projekty, jimž má být přidělena podpora z inovačního fondu, a s projekty zařazenými na rezervní seznam;

e)

udělování nebo poskytování pomoci při rozvoji projektů;

f)

podpis grantových dohod a jiných smluv v závislosti na formě podpory z inovačního fondu;

g)

příprava a správa smluvní dokumentace týkající se projektů, kterým byla udělena podpora;

h)

kontrola splnění podmínek pro financování a vyplácení příjmů z inovačního fondu navrhovatelům projektů;

i)

monitorování provádění projektů;

j)

komunikace s navrhovateli projektů;

k)

podávání zpráv Komisi, včetně zpráv o obecném zaměření pro účely dalšího rozvoje inovačního fondu;

l)

účetní výkaznictví;

m)

informování, komunikace a propagační činnost, včetně výroby propagačních materiálů a vytvoření loga inovačního fondu;

n)

řízení výměny poznatků;

o)

podpora členských států v jejich úsilí zaměřeném na propagaci inovačního fondu a komunikaci s navrhovateli projektů;

p)

všechny ostatní úkoly spojené s prováděním inovačního fondu.

Článek 19

Zvláštní ustanovení týkající se provádění inovačního fondu v rámci přímého řízení

1.   Pokud Komise určí výkonnou agenturu jako prováděcí subjekt podle čl. 17 odst. 1 tohoto nařízení, podléhá toto rozhodnutí výsledku analýzy nákladů a přínosů podle článku 3 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (6), přičemž dohoda uvedená v čl. 17 odst. 1 druhém pododstavci tohoto nařízení musí mít podobu pověřovacího aktu v souladu s nařízením (ES) č. 58/2003.

2.   Jestliže se částky vyplacené v rámci přímého řízení získávají zpět podle článků 7 a 8 tohoto nařízení, představují zpětné získávané částky účelově vázané příjmy v souladu s článkem 21 finančního nařízení a použijí se na financování operací inovačního fondu.

3.   U všech úkolů v oblasti provádění, které vykonává Komise, včetně úkolů prováděných prostřednictvím výkonné agentury, představují příjmy inovačního fondu vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 1 až 5 finančního nařízení. Tyto účelově vázané příjmy pokrývají rovněž všechny administrativní náklady spojené s prováděním inovačního fondu. Komise může k pokrytí nákladů na řízení použít nejvýše 5 % finančního krytí inovačního fondu.

4.   Projekt, který získal podporu z inovačního fondu, může rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady projektu a podporu z různých programů Unie lze vypočítat proporcionálně.

Článek 20

Správa příjmů inovačního fondu

1.   Komise zajistí, aby se povolenky určené pro inovační fond dražily v souladu se zásadami a postupy stanovenými v čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, a spravuje příjmy inovačního fondu v souladu s cíli směrnice 2003/87/ES.

2.   Komise zajistí, aby příjmy uvedené v odstavci 1 byly včas převedeny na prováděcí subjekt pro účely financování nákladů na činnosti v oblasti provádění, a na vyplacení finančních prostředků projektům, kterým byla udělena podpora.

3.   Zpeněžením povolenek a správou příjmů inovačního fondu může Komise pověřit Evropskou investiční banku (EIB). V případě takového pověření uzavřou Komise a EIB dohodu upravující konkrétní podmínky, za nichž bude EIB plnit své úkoly v souvislosti se správou příjmů inovačního fondu.

4.   V souladu s ustanoveními směrnice 2003/87/ES se příjmy inovačního fondu, které na konci období způsobilosti zbývají na podporu projektů, použijí na podporu nových projektů, které splňují kritéria způsobilosti stanovená v čl. 10a odst. 8 směrnice 2003//87/ES, dokud nejsou na cíle inovačního fondu vyčerpány všechny příjmy. Tyto nové projekty se vyberou na základě nových výzev k podávání návrhů v souladu s článkem 9 nebo jsou podporovány v souladu s článkem 14 nebo 15.

Článek 21

Úloha členských států

1.   Při provádění inovačního fondu Komise konzultuje členské státy, které jí zároveň poskytují pomoc.

2.   Konzultace s členskými státy se týkají:

a)

seznamu předběžně vybraných projektů, včetně rezervního seznamu, a seznamu navrhovaných projektů, jimž má být poskytnuta pomoc při rozvoji projektů v souladu s čl. 12 odst. 2., a to ještě před udělením podpory;

b)

návrhů rozhodnutí Komise uvedených v čl. 9 odst. 1, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 1;

c)

maximální částky podpory z inovačního fondu, která má být k dispozici pro účely pomoci při rozvoji projektů.

3.   Vyžádá-li si to Komise, jsou členské státy Komisi nápomocny při:

a)

stanovení obecného zaměření inovačního fondu;

b)

řešení stávajících nebo vznikajících problémů při provádění projektů;

c)

řešení jakýchkoli jiných otázek v souvislosti s prováděním projektů.

4.   Komise podává členským státům zprávu o pokroku dosaženém při provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o provádění rozhodnutí o udělení podpory uvedených v čl. 12 odst. 5.

Článek 22

Úloha zúčastněných stran

Komise může zúčastněné strany zapojit do diskusí o provádění inovačního fondu, a to i ve vztahu k otázkám uvedeným v čl. 21 odst. 3.

KAPITOLA V

Monitorování, podávání zpráv a hodnocení

Článek 23

Monitorování a podávání zpráv

1.   Prováděcí subjekt monitoruje fungování inovačního fondu, včetně částek podpory vyplácených z inovačního fondu.

2.   V zájmu účinného, účelného a včasného shromažďování údajů pro monitorování podle odstavce 1 a výsledků mohou být navrhovateli projektu uloženy přiměřené požadavky na podávání zpráv. Zprávy navrhovatelů projektu zahrnují informace o činnostech zaměřených na sdílení poznatků vykonávaných podle článku 27.

3.   Prováděcí subjekt bude Komisi pravidelně podávat zprávy o výkonu svých úkolů.

4.   Prováděcí subjekt Komisi podává zprávu o úplném cyklu vyplácení podpory, a zejména o organizování výzev k podávání návrhů a o podpisech smluv s navrhovateli projektů.

5.   Po dokončení každé výzvy k podávání návrhů podá Komise členským státům zprávu o příslušné výzvě k podávání návrhů.

6.   Komise každoročně předkládá Radě a Evropskému parlamentu zprávu o pokroku při provádění inovačního fondu.

7.   Prováděcí subjekty, které nejsou výkonnými agenturami, a subjekty, které byly pověřeny správou příjmů inovačního fondu v souladu s čl. 20 odst. 3, poskytnou Komisi:

a)

do 15. února neověřené finanční výkazy za předcházející finanční rok, který trvá od 1. ledna a do 31. prosince, v souvislosti s činnostmi, jimiž byly tyto prováděcí subjekty a orgány pověřeny;

b)

do 15. března roku předání neověřených finančních výkazů ověřené finanční výkazy za předcházející finanční rok, který trvá od 1. ledna do 31. prosince, v souvislosti s činnostmi, jimiž byly tyto prováděcí subjekty a orgány pověřeny.

Komise sestavuje roční účetní závěrky inovačního fondu za každý finanční rok, který trvá od 1. ledna do 31. prosince, na základě finančních výkazů poskytnutých podle prvního pododstavce. Tyto závěrky podléhají nezávislému externímu auditu.

Všechny finanční výkazy a účetní závěrky podle tohoto odstavce se vypracují v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 80 finančního nařízení.

Článek 24

Hodnocení

1.   V roce 2025 a poté každých pět let Komise vyhodnotí fungování inovačního fondu. Hodnocení se zaměří kromě jiného na posouzení synergií mezi inovačním fondem a jinými relevantními programy Unie, jakož i na postup vyplácení podpory z inovačního fondu.

2.   Na základě výsledků hodnocení uvedených v prvním odstavci tohoto článku Komise v relevantních případech předloží návrhy s cílem zajistit, aby inovační fond směřoval k naplnění svých cílů stanovených směrnicí 2003/87/ES a článkem 3 tohoto nařízení.

3.   Na konci provádění inovačního fondu, nejpozději však v roce 2035, provede Komise závěrečné hodnocení fungování inovačního fondu.

4.   Výsledky hodnocení provedených podle odstavců 1, 2 a 3 Komise zveřejní.

KAPITOLA VI

Audity, zveřejňování a sdílení poznatků

Článek 25

Audity

1.   Audity týkající se využívání podpory z inovačního fondu, které budou provádět nezávislí externí auditoři, včetně těch, kteří nejsou pověřeni institucemi nebo orgány Unie, tvoří základ celkové jistoty podle článku 26.

2.   Každá osoba a každý subjekt, který je příjemcem podpory z inovačního fondu, musí poskytnout písemný souhlas, že uděluje nezbytná práva a potřebný přístup, jak je stanoveno v článku 129 finančního nařízení.

Článek 26

Křížové spoléhání se na audity

Aniž jsou dotčeny stávající možnosti provádění dalších auditů, je základem celkové jistoty, jak je případně blíže upřesněno v odvětvových pravidlech, audit finančních výkazů a zpráv dokládajících využití finančního příspěvku Unie, pokud jej na základě mezinárodně uznávaných auditorských standardů poskytujících přiměřenou jistotu provedl nezávislý auditor, o jehož nezávislosti a způsobilosti existují dostatečné důkazy. Zpráva nezávislého auditora a související auditní dokumentace jsou na žádost zpřístupněny Evropskému parlamentu, Komisi, Účetnímu dvoru a auditním orgánům členských států.

Článek 27

Komunikace, sdílení poznatků a zveřejňování

1.   Navrhovatelé projektů aktivně a systematicky zveřejňují na svých webových stránkách informace o projektech podporovaných podle tohoto nařízení. Tyto informace zahrnují výslovný odkaz na podporu získanou z inovačního fondu.

2.   Navrhovatelé projektů zajistí poskytování ucelených, účinných a cílených informací o podpoře získané z inovačního fondu různým cílovým skupinám, včetně médií a veřejnosti.

3.   Logo inovačního fondu nebo jiné propagační prvky požadované ve smluvní dokumentaci se použijí při každé komunikační činnosti a činnosti v oblasti sdílení poznatků a uvedou se na informačních tabulích na strategických místech viditelných pro veřejnost.

4.   Navrhovatelé projektů poskytnou podrobné informace o plánovaných činnostech v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku v plánu sdílení poznatků předkládaném v souladu s čl. 10 odst. 3.

5.   Prováděcí subjekt vykonává informační, propagační a komunikační činnost týkající se podpory z inovačního fondu a dosažených výsledků. Prováděcí subjekt pořádá specifické semináře, pracovní setkání a případně i jiné druhy činností s cílem usnadnit výměnu zkušeností, poznatků a osvědčených postupů, pokud jde o návrh, přípravu a provádění projektů, jakož i o účinnost financování poskytovaného v rámci pomoci při rozvoji projektů.

KAPITOLA VII

Závěrečná ustanovení

Článek 28

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  Zvláštní zpráva ze dne 5. září 2018 č. 24/2018: „Prokázání zachycování a ukládání uhlíku a inovačních obnovitelných zdrojů energie v EU v komerčním měřítku: zamýšlený pokrok nebyl v posledním desetiletí dosažen“, k dispozici na internetových stránkách Účetního dvora: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_CS.pdf

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1).


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/857

ze dne 27. května 2019

o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro ovce určené k produkci mléka a kozy určené k produkci mléka a o zrušení nařízení (ES) č. 226/2007 (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 byl povolen na deset let jako doplňková látka pro kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka nařízením Komise (ES) č. 226/2007 (2).

(3)

V souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1831/2003 podal držitel uvedeného povolení žádost o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka, přičemž požádal o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 5. července 2018 (3) k závěru, že žadatel poskytl údaje prokazující, že uvedená doplňková látka splňuje podmínky pro povolení.

(5)

Posouzení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedené doplňkové látky mělo být obnoveno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

V důsledku obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení by mělo být zrušeno nařízení (ES) č. 226/2007.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení doplňkové látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 226/2007 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 226/2007 ze dne 1. března 2007 o povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 26).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(7):5385.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1711

Danstar Ferment AG v zastoupení Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Složení doplňkové látky

Přípravek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 s minimální koncentrací:

1 × 1010 CFU/g doplňkové látky (v potahované formě);

2 × 1010 CFU/g doplňkové látky (v nepotahované formě);

Charakteristika účinné látky

Vitální sušené buňky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivace na dextrózovém agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem (EN 15789:2009)

Identifikace: polymerázová řetězová reakce (PCR) 15790:2008

kozy určené k produkci mléka

5 × 108

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučená dávka pro kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka: 4 × 109 CFU/kus/den

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany očí a dýchacích cest.

17. června 2029

ovce určené k produkci mléka

1,2 × 109


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ROZHODNUTÍ

28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/21


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/858

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci zasedání smluvních stran dohody SIOFA

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2008/780/ES (1) Unie uzavřela Dohodu o rybolovu v jižním Indickém oceánu (dále jen „dohoda SIOFA“) (2), na jejímž základě bylo zřízeno zasedání smluvních stran dohody SIOFA.

(2)

Zasedání smluvních stran dohody SIOFA odpovídá za opatření pro řízení a zachování rybolovných zdrojů v oblasti upravené dohodou SIOFA. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje princip předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje postupy při rybolovu, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci zasedání smluvních stran dohody SIOFA v období 2019–2023, neboť ochranná a donucovací opatření přijatá výročním zasedáním smluvních stran dohody SIOFA budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (4) a (ES) č. 1224/2009 (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (6).

(7)

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat na zasedání smluvních stran dohody SIOFA nestanoví přezkum postoje Unie v rámci zasedání smluvních stran dohody SIOFA dříve než před výročním zasedáním v roce 2022. Nicméně naprostá většina rozhodnutí Rady, kterými se stanoví postoj Unie v různých regionálních organizacích pro řízení rybolovu, jichž je Unie smluvní stranou, má být pro každou danou regionální organizaci pro řízení rybolovu přezkoumána před jejím výročním zasedáním v roce 2019. V zájmu větší soudržnosti postojů Unie ve všech regionálních organizacích pro řízení rybolovu a zefektivnění procesu revize je vhodné uspíšit revizi rozhodnutí ze dne 12. června 2017, zrušit je a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(8)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené dohodou SIOFA a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání smluvních stran dohody SIOFA, by měly být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (dále jen „dohoda SIOFA“), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat v rámci zasedání smluvních stran dohody SIOFA, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání smluvních stran dohody SIOFA v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na zasedání smluvních stran dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA) a o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2012 o postoji Unie, který má být zaujat v rámci Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA), se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetíi.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2008 o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).

(2)  Úř. věst. L 196, 18.7.2006, s. 15.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu („dohoda SIOFA“)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci dohody SIOFA:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření dohody SIOFA a zajistí, aby opatření přijatá v rámci zasedání smluvních stran dohody SIOFA byla v souladu s dohodou SIOFA;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci zasedání smluvních stran dohody SIOFA byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů s třetími zeměmi v oblasti rybolovu, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené dohodou SIOFA na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti zasedání smluvních stran dohody SIOFA, případně i na zlepšení jeho správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti;

k)

podporuje mechanismy spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka podobné procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci dohody SIOFA přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené dohodou SIOFA založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót, regulace intenzity nebo kapacity odlovu živých biologických mořských zdrojů, na něž se vztahuje dohoda SIOFA, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. V případě potřeby je nutno zvážit zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené dohodou SIOFA, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti upravené dohodou SIOFA, aby byla zajištěna účinnost kontrol a dodržování opatření přijatých v rámci zasedání smluvních stran dohody SIOFA;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené dohodou SIOFA v souladu s dohodou SIOFA a mezinárodními pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

h)

tam, kde je to vhodné, přístupy společné s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, které jsou zapojeny do řízení rybolovu ve stejné oblasti;

i)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

j)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin zasedání smluvních stran dohody SIOFA.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu

Před každým zasedáním smluvních stran dohody SIOFA, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí, která mají pro Unii právní účinky, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů předá Komise Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním smluvních stran dohody SIOFA písemný dokument obsahující podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání smluvních stran dohody SIOFA, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/27


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/859

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci SPRFMO

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2012/130/EU (1) Unie uzavřela Úmluvu o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu (dále jen „úmluva SPRFMO“) (2), která zřídila komisi SPRFMO.

(2)

Komise SPRFMO odpovídá za přijímání opatření pro zachování a řízení za účelem naplnění cílů úmluvy SPRFMO. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje přístup předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné metody, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních komise SPRFMO v období 2020–2024, neboť ochranná a donucovací opatření komise SPRFMO budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (4) a (ES) č. 1224/2009 (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (6).

(7)

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci SPRFMO nestanoví přezkum postoje Unie v rámci komise SPRFMO dříve než před výročním zasedáním v roce 2022. Nicméně naprostá většina rozhodnutí Rady, která stanoví postoj Unie v různých regionálních organizacích pro řízení rybolovu, jichž je Unie smluvní stranou, má být přezkoumána před výročním zasedáním těchto regionálních organizací pro řízení rybolovu v roce 2019. V zájmu zajištění soudržnosti postojů Unie ve všech regionálních organizacích pro řízení rybolovu a zefektivnění přezkumného procesu je vhodné uspíšit revizi rozhodnutí ze dne 12. června 2017, zrušit je a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2020–2024.

(8)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti působnosti úmluvy SPRFMO a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání komise SPRFMO, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2020–2024,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních komise Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních komise SPRFMO, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání komise SPRFMO v roce 2025.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO), a o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2012 o postoji Unie, který má být zaujat v rámci Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří, se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/130/EU ze dne 3. října 2011 o schválení Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 3.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci komise SPRFMO:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření komise SPRFMO a zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise SPRFMO byla v souladu s cíli úmluvy SPRFMO;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise SPRFMO byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů v oblasti rybolovu s třetími zeměmi, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti působnosti úmluvy SPRFMO, na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti komise SPRFMO, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblastí působnosti;

k)

podporuje mechanismy spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka podobné procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci SPRFMO přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti působnosti úmluvy založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, na něž se vztahuje úmluva SPRFMO, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. Tam, kde je to nutné, zahrnou tato opatření pro zachování a řízení zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti působnosti úmluvy, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti působnosti úmluvy, aby byla zajištěna účinnost kontroly a dodržování opatření přijatých v rámci komise SPRFMO;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti působnosti úmluvy SPRFMO v souladu s úmluvou SPRFMO a mezinárodními pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

h)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

i)

tam, kde je to vhodné, přístupy společné s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, které jsou zapojeny do řízení rybolovu ve stejné oblasti;

j)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin komise SPRFMO.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří

Před každým zasedáním komise SPRFMO, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí s právními účinky pro Unii, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Evropské komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Evropská komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním komise SPRFMO písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání komise SPRFMO, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/33


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/860

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), a o zrušení rozhodnutí ze dne 19. května 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci IOTC

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 95/399/ES (1) Unie uzavřela Dohodu o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (2) (dále jen „dohoda IOTC“).

(2)

IOTC odpovídá za řízení a zachování rybolovných zdrojů v oblasti upravené dohodou IOTC. IOTC přijímá opatření pro zachování a řízení s cílem zajistit zachování rybích populací, na něž se vztahuje dohoda IOTC, a podpořit jejich optimální využití. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje princip předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a zajistí, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné metody, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních IOTC v období 2019–2023, neboť ochranná a donucovací opatření IOTC budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (4) a (ES) č. 1224/2009 (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (6).

(7)

V současné době je postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních IOTC, stanoven rozhodnutím Rady ze dne 19. května 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci IOTC. Je vhodné zrušit uvedené rozhodnutí a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(8)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené dohodou IOTC a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání komise IOTC, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních IOTC, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání IOTC v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2014 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 95/399/ES ze dne 18. září 1995 o přistoupení Společenství k Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 25.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu („komise IOTC“)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci komise IOTC:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření komise IOTC a zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise IOTC byla v souladu s dohodou IOTC;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise IOTC byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i Dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů v oblasti rybolovu s třetími zeměmi, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené dohodou IOTC na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti komise IOTC, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich příslušných oblastí působnosti;

k)

podporuje koordinaci a spolupráci v otázkách společného zájmu s jinými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu tuňáka, zejména prostřednictvím reaktivace procesu zahájeného v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka a jeho rozšířením na všechny regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci komise IOTC přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené dohodou IOTC založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, na něž se vztahuje dohoda IOTC, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. V případě potřeby je nutno zvážit zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené dohodou IOTC, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti upravené dohodou IOTC, aby byla zajištěna účinnost kontrol a dodržování opatření přijatých v rámci komise IOTC;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené dohodou IOTC v souladu s rezolucemi Valného shromáždění OSN, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření k řízení používání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem, zejména s cílem zlepšit sběr údajů, aby bylo možné sledovat a monitorovat používání lovných zařízení a přesně určit jejich množství, snížit jejich dopady na zranitelné populace tuňáků, zmírnit jejich možné dopady na cílové a necílové druhy, jakož i na ekosystém,

g)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení a ke snížení jejich podílu na znečištění moří;

h)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

i)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

j)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních orgánů a pracovních skupin komise IOTC.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Komise pro tuňáky Indického oceánu

Před každým zasedáním komise IOTC, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí, která mají pro Unii právní účinky, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním komise IOTC písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání komise IOTC, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/38


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/861

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2014 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci SEAFO

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2002/738/ES (1) Unie uzavřela Úmluvu o zachování a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (2) (dále jen „úmluva SEAFO“), která zřídila Organizaci pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO).

(2)

Komise SEAFO odpovídá za přijetí opatření, jejichž cílem je zajistit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou SEAFO. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje přístup předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie má přijímat opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporovat rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňovat výměty a podporovat postupy při rybolovu, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních komise SEAFO v období 2019–2023, neboť ochranná a donucovací opatření SEAFO budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (4) a (ES) č. 1224/2009 (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (6).

(7)

V současné době je postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních komise SEAFO, stanoven rozhodnutím Rady ze dne 12. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci SEAFO. Je vhodné zrušit uvedené rozhodnutí a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(8)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou SEAFO a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání SEAFO, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (SEAFO), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních komise SEAFO, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání komise SEAFO v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO), se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 2002/738/ES ze dne 22. července 2002 o uzavření Úmluvy o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku Evropským společenstvím (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).

(2)  Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 40.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku („organizace SEAFO“)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci organizace SEAFO:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření organizace SEAFO a zajistí, aby opatření přijatá v rámci organizace SEAFO byla v souladu s úmluvou SEAFO;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci organizace SEAFO byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavního státu z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů v oblasti rybolovu s třetími zeměmi, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené úmluvou SEAFO na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti organizace SEAFO, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblastí působnosti;

k)

podporuje mechanismy spolupráce mezi organizacemi pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka, které budou podobné takzvanému procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, podporuje Unie organizaci SEAFO v přijetí těchto opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, jež jsou regulovány organizací SEAFO, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. Tam, kde je to nutné, budou zvážena zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené úmluvou, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti upravené úmluvou, aby byla zajištěna účinnost kontroly a dodržování opatření přijatých v rámci organizace SEAFO;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené úmluvou SEAFO v souladu s Mezinárodními předpisy FAO pro řízení hlubinného rybolovu na volném moři a opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření majících za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadujících, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

h)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

i)

společných přístupů s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, jež se podílejí na řízení rybolovu ve stejném regionu;

j)

dodatečných technických opatření založených na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin organizace SEAFO.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku

Před každým zasedáním komise SEAFO, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí, která mohou být pro Unii závazná, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním komise SEAFO písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání komise SEAFO, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/44


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/862

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout pro zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v rámci WCPFC

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2005/75/ES (1) Unie uzavřela Úmluvu o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (2) (dále jen „úmluva WCPF“), která zřídila Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC).

(2)

WCPFC odpovídá za řízení a zachování rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou WCPF. WCPFC přijímá opatření pro zachování a řízení s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost vysoce stěhovavých rybích populací v oblasti úmluvy a podpořit jejich optimální využití. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje přístup předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné postupy, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních WCPFC v období 2019–2023, neboť ochranná a donucovací opatření WCPFC budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (4) a (ES) č. 1224/2009 (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (6).

(7)

V současné době je postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních WCPFC, stanoven rozhodnutím Rady ze dne 12. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout pro zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v rámci WCPFC. Je vhodné zrušit uvedené rozhodnutí a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(8)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou WCPF a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání WCPFC, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních WCPFC, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání WCPFC v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout pro zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v rámci Komise pro rybolov západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 2005/75/ES ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 3.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu („komise WCPFC“)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci komise WCPFC:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření komise WCPFC a zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise WCPFC byla v souladu s úmluvou WCPF;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise WCPFC byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů v oblasti rybolovu s třetími zeměmi, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené úmluvou na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti komise WCPFC, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti;

k)

tam, kde je to vhodné, vypracovává společné přístupy s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, jež se podílejí na řízení rybolovu ve stejné oblasti;

l)

podporuje koordinaci a spolupráci v otázkách společného zájmu s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu odpovědnými za řízení populací tuňáka, zejména prostřednictvím reaktivace procesu zahájeného v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu odpovědné za řízení populací tuňáka a jeho rozšířením na všechny regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, podporuje Unie komisi WCPFC v přijetí těchto opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou WCPF založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót, opatření pro omezení kapacity či intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, na něž se vztahuje úmluva WCPF, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. Tam, kde je to nutné, zahrnou tato opatření pro zachování a řízení zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené úmluvou, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti upravené úmluvou WCPF, aby byla zajištěna účinnost kontroly a dodržování opatření přijatých v rámci komise WCPFC;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené úmluvou WCPF v souladu s úmluvou WCPF a opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření k řízení používání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem, zejména s cílem zlepšit sběr údajů, aby bylo možné sledovat a monitorovat používání lovných zařízení a přesně určit jejich množství, snížit jejich dopady na zranitelné populace tuňáků, zmírnit jejich možné dopady na cílové a necílové druhy, jakož i na ekosystém,

g)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení a ke snížení jejich podílu na znečištění moří;

h)

opatření majících za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadujících, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

i)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

j)

dodatečných technických opatření založených na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin komise WCPFC.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu

Před každým zasedáním komise WCPFC, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí s právními účinky pro Unii, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Evropské komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Evropská komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním komise WCPFC písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání komise WCPFC, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/49


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/863

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), a o zrušení rozhodnutí ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NAFO

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 (1) Unie uzavřela Úmluvu o spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (2) (dále jen „úmluva NAFO“), která zřídila Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO). V souladu s rozhodnutím Rady 2010/717/EU (3) Unie uzavřela čtvrtou změnu úmluvy NAFO, kterou byla zřízena komise Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (4) (dále jen „komise NAFO“).

(2)

Komise NAFO odpovídá za přijetí opatření, jejichž cílem je zajistit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou NAFO a chránit mořské ekosystémy, v nichž se tyto zdroje vyskytují. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (5) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje princip předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné metody, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních komise NAFO v období 2019–2023, a zrušit rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NAFO, neboť ochranná a donucovací opatření organizace NAFO budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (6) a (ES) č. 1224/2009 (7) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (8).

(7)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou NAFO a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání komise NAFO, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních komise Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (dále jen „komise NAFO“), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních komise NAFO, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání komise NAFO v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci NAFO se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 3179/78 ze dne 28. prosince 1978 o uzavření úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku Evropským hospodářským společenstvím (Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 16.

(3)  Rozhodnutí Rady 2010/717/EU ze dne 8. listopadu 2010 o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie (Úř. věst. L 321, 7.12.2010, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 321, 7.12.2010, s. 2.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku („organizace NAFO“)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci organizace NAFO:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu a snížit dopad rybolovných činností na životní prostředí, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření organizace NAFO a zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise NAFO byla v souladu s úmluvou NAFO;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise NAFO byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na ochranu a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i Dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů s třetími zeměmi v oblasti rybolovu, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené úmluvou NAFO na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti organizace NAFO, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti;

k)

podporuje mechanismy spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka podobné procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci organizace NAFO přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou NAFO založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních a přístupu předběžné opatrnosti včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, jež jsou regulovány organizací NAFO, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. V případě potřeby je nutno zvážit zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené úmluvou, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření ke sledování, kontrole a dozoru v oblasti upravené úmluvou NAFO, aby byla zajištěna účinnost kontrol a dodržování opatření přijatých v rámci organizace NAFO;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené úmluvou NAFO v souladu s mezinárodními pokyny Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

h)

tam, kde je to vhodné, přístupy společné s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, které jsou zapojeny do řízení rybolovu ve stejné oblasti;

i)

vypracování přístupů pro řešení dopadů jiných činností, než je rybolov, na biologické mořské zdroje v oblasti upravené úmluvou;

j)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

k)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin NAFO.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

Před každým zasedáním komise NAFO, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí, která mají pro Unii právní účinky, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním komise NAFO písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání komise NAFO, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/54


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/864

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace na zachování lososa v severním Atlantském oceánu (NASCO), a o zrušení rozhodnutí ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NASCO

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 82/886/EHS (1) Unie uzavřela Úmluvu na ochranu lososů v severním Atlantiku (2) (dále jen „úmluva NASCO“), která zřídila Organizaci na zachování lososa v severním Atlantském oceánu (NASCO).

(2)

Rada NASCO, jednající za podpory svých tří komisí (komise pro severní Ameriku, komise pro severovýchodní Atlantik a komise pro západní Grónsko), je orgán zřízený úmluvou NASCO odpovědný za zachování, obnovení, posílení a racionální řízení populací lososa obecného prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Rada NASCO přijímá opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů ve své působnosti. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje princip předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné metody, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních rady NASCO, neboť ochranná a donucovací opatření NASCO budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (4) a (ES) č. 1224/2009 (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (6).

(7)

V současné době je postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních rady NASCO, stanoven rozhodnutím Rady ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NASCO. Je vhodné zrušit uvedené rozhodnutí a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(8)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou NASCO a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání rady NASCO, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních rady Organizace na zachování lososa v severním Atlantském oceánu (dále jen „rada NASCO“), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních rady NASCO, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání rady NASCO v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci NASCO, se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 82/886EHS ze dne 13. prosince 1982 o uzavření Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 25.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Organizace na zachování lososa v severním Atlantském oceánu („organizace NASCO“)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci organizace NASCO:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu a snížit dopad rybolovných činností na životní prostředí, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci organizace NASCO byla v souladu s úmluvou NASCO;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci organizace NASCO byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu a článkem 66 této úmluvy, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři, jakož i dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů s třetími zeměmi v oblasti rybolovu, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené úmluvou na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti organizace NASCO, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (například pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti, a zejména pak koordinaci s komisí úmluvy OSPAR, jíž je Unie rovněž smluvní stranou;

k)

podporuje mechanismy spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka podobné procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci organizace NASCO přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, jež jsou regulovány organizací NASCO, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. V případě potřeby je nutno zvážit zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené úmluvou, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření ke sledování, kontrole a dozoru v oblasti upravené úmluvou NASCO, aby byla zajištěna účinnost kontrol a dodržování opatření přijatých v rámci organizace NASCO;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností a akvakultury na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené úmluvou NASCO v souladu s mezinárodními pokyny Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

h)

tam, kde je to vhodné, přístupy společné s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, které jsou zapojeny do řízení rybolovu ve stejné oblasti;

i)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

j)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin organizace NASCO.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Organizace na zachování lososa v severním Atlantském oceánu

Před každým zasedáním rady NASCO, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí, která mohou být pro Unii závazná, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním rady NASCO písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání rady NASCO, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/60


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/865

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), a o zrušení rozhodnutí ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NEAFC

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 81/608/EHS (1) Unie uzavřela Úmluvu o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (2) (dále jen „úmluva NEAFC“), na jejímž základě byla zřízena Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC). Změny úmluvy NEAFC z let 2004 a 2006 byly schváleny rozhodnutím Rady 2009/550/ES (3). Tyto změny formálně vstoupily v platnost dne 29. října 2013, ale v souladu s Londýnským prohlášením ze dne 18. listopadu 2005 bylo dohodnuto, že do dne jejich vstupu v platnost budou prozatímně prováděny už od data jejich přijetí.

(2)

NEAFC odpovídá za přijetí opatření, jejichž cílem je zajistit dlouhodobé zachování a optimální využívání rybolovných zdrojů v oblasti úmluvy NEAFC (dále jen „oblast upravená úmluvou“). Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (4) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje princip předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné metody, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních NEAFC v období 2019–2023, a zrušit rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NEAFC, neboť ochranná a donucovací opatření NEAFC budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (5) a (ES) č. 1224/2009 (6) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (7).

(7)

V současné době je postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních NEAFC, stanoven rozhodnutím ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NEAFC. Je vhodné zrušit uvedené rozhodnutí a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(8)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání NEAFC, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních NEAFC, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání NEAFC v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NEAFC, se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí..

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 81/608/EHS ze dne 13. července 1981 o uzavření Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 227, 12.8.1981, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 227, 12.8.1981, s. 22.

(3)  Rozhodnutí Rady 2009/550/ES ze dne 5. března 2009 o schválení změn Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku umožňujících stanovení postupů pro urovnávání sporů, rozšíření oblasti působnosti úmluvy a přezkoumání cílů úmluvy (Úř. věst. L 184, 16.7.2009, s. 12).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku („komise NEAFC“).

1.   ZÁSADY

Unie v rámci komise NEAFC:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise NEAFC byla v souladu s cíli úmluvy NEAFC;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise NEAFC byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i Dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů v oblasti rybolovu s třetími zeměmi, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené úmluvou NEAFC na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování doporučení;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti komise NEAFC, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti, a zejména koordinaci s komisí úmluvy OSPAR, jíž je Unie rovněž smluvní stranou;

k)

podporuje mechanismy spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka podobné procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci komise NEAFC přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, jež jsou regulovány komisí NEAFC, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. Tam, kde je to nutné, zahrnou tato opatření pro zachování a řízení zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené úmluvou, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti upravené úmluvou, aby byla zajištěna účinnost kontroly a dodržování opatření přijatých v rámci komise NEAFC;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené úmluvou v souladu s mezinárodními pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

h)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

i)

tam, kde je to vhodné, přístupy společné s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, které jsou zapojeny do řízení rybolovu ve stejné oblasti;

j)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin komise NEAFC.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku

Před každým zasedáním komise NEAFC, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí s právními účinky pro Unii, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním komise NEAFC písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání komise NEAFC, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/66


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/866

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na výroční konferenci smluvních stran Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře, a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat na uvedené výroční konferenci

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polsko je smluvní stranou Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře (dále jen „úmluva o Beringově moři“). Unie není smluvní stranou této úmluvy. Podle čl. 6 odst. 9 aktu o přistoupení z roku 2003 jsou dohody o rybolovu uzavřené členskými státy se třetími zeměmi spravovány Unií a Unie by měla provádět veškerá rozhodnutí podle úmluvy o Beringově moři.

(2)

Rozhodnutím Rady ze dne 11. dubna 2016, kterým se Polské republice zahájit v zájmu Evropské unie jednání o změně Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře s cílem umožnit organizacím regionální hospodářské spolupráce, jako je Evropská unie, stát se smluvními stranami úmluvy, získalo Polsko povolení vyjednat v zájmu Unie změnu úmluvy o Beringově moři, aby se Unie stala smluvní stranou uvedené úmluvy. Tento mandát je v současnosti plněn. Rozumí se, že po přijetí Unie jako plnoprávné smluvní strany úmluvy o Beringově moři Polsko přestane být stranou úmluvy.

(3)

Výroční konference smluvních stran úmluvy o Beringově moři (dále jen „výroční konference smluvních stran“) je odpovědná za opatření pro řízení a zachování zdrojů tresky tmavé v oblasti úmluvy o Beringově moři. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje přístup předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné postupy, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(5)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(6)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(7)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na výroční konferenci smluvních stran v období 2019–2023, neboť ochranná a donucovací opatření přijatá výroční konferencí smluvních stran budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (2) a (ES) č. 1224/2009 (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (4).

(8)

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat na výroční konferenci smluvních stran Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře, nestanoví přezkum postoje Unie na výroční konferenci smluvních stran před výročním zasedáním v roce 2022. Naprostá většina rozhodnutí Rady, která stanoví postoj Unie v různých regionálních organizacích pro řízení rybolovu, jichž je Unie smluvní stranou, však má být přezkoumána před výročním zasedáním těchto regionálních organizací pro řízení rybolovu v roce 2019. V zájmu zajištění soudržnosti postojů Unie ve všech regionálních organizacích pro řízení rybolovu a zefektivnění přezkumného procesu je vhodné uspíšit revizi rozhodnutí ze dne 12. června 2017, zrušit je a nahradit novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(9)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou o Beringově moři a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během výroční konference smluvních stran, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na výroční konferenci smluvních stran úmluvy o Beringově moři, je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních výroční konference smluvních stran úmluvy o Beringově moři, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční konferenci smluvních stran úmluvy o Beringově moři v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být jménem Unie zaujat na výroční konferenci smluvních stran Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře, a o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2012 o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře, se zrušuje.

Článek 5

1.   V případě, že Unie přistoupí k úmluvě o Beringově moři, reprezentuje Unii na zasedáních výroční konference smluvních stran úmluvy o Beringově moři Komise.

2.   Až do uvedeného přistoupení vyjadřuje postoj Unie na zasedáních Výroční konference smluvních stran úmluvy o Beringově moři Polsko.

3.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na výroční konferenci smluvních stran úmluvy o Beringově moři

1.   ZÁSADY

Unie v rámci úmluvy o Beringově moři:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit přiměřenou životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci výroční konference smluvních stran byla v souladu s úmluvou o Beringově moři;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci výroční konference smluvních stran byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i Dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů v oblasti rybolovu s třetími zeměmi, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené úmluvou o Beringově moři, na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti výroční konference smluvních stran, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí a spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti;

k)

podporuje mechanismy spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka podobné procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci výroční konference smluvních stran přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně přípustné úrovně odlovu a individuálních vnitrostátních kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, na něž se vztahují předpisy výroční konference smluvních stran, a to včetně úpravy přílohy úmluvy o Beringově moři, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. Tam, kde je to nutné, zahrnou tato opatření pro zachování a řízení zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené úmluvou o Beringově moři, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti upravené úmluvou, aby byla zajištěna účinnost kontroly a dodržování opatření přijatých na výroční konferenci smluvních stran;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené úmluvou o Beringově moři v souladu s mezinárodními pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

h)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

i)

tam, kde je to vhodné, přístupy společné s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, které jsou zapojeny do řízení rybolovu ve stejném regionu;

j)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin výroční konference smluvních stran.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na výroční konferenci smluvních stran

Před každým zasedáním výroční konference smluvních stran, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí s právními účinky pro Unii, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Evropské komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Evropská komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním výroční konference smluvních stran písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání výroční konference smluvních stran, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/72


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/867

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), a o zrušení rozhodnutí ze dne 24. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci CCAMLR

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 81/691/EHS (1) uzavřela Unie Úmluvu o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (2) (dále jen „úmluva CAMLR“), která vstoupila v platnost dne 7. dubna 1982 a na jejímž základě byla zřízena Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR). Belgie, Španělsko, Francie, Německo, Itálie, Polsko, Švédsko a Spojené království jsou rovněž smluvními stranami úmluvy CAMLR. Řecko, Nizozemsko a Finsko jsou smluvními stranami úmluvy CAMLR, ale nejsou členy CCAMLR.

(2)

Podle článku IX.1 úmluvy CAMLR odpovídá CCAMLR za to, že na svých výročních zasedáních přijímá opatření, jejichž cílem je zachování a racionální využívání živých mořských zdrojů v Antarktidě. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje přístup předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné postupy, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních CCAMLR v období 2019–2023, neboť ochranná a donucovací opatření CCAMLR budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1035/2001 (4), (ES) č. 600/2004 (5), (ES) č. 601/2004 (6), (ES) č. 1005/2008 (7) a (ES) č. 1224/2009 (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (9).

(7)

Uvedený postoj by se měl týkat záležitostí spadajících do oblasti sdílené pravomoci Unie pouze v rozsahu, v jakém mají dopad na společná pravidla Unie. V souladu s rozsudkem Soudního dvora ve spojených věcech C-626/15 a C-659/16 (10) by Unie měla podporovat vytváření chráněných mořských oblastí v oblasti CCAMLR pouze ve spolupráci s členskými státy. Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unii a jejími členskými státy.

(8)

V současné době je postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních CCAMLR, stanoven rozhodnutím Rady ze dne 24. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci CCAMLR. Je vhodné zrušit uvedené rozhodnutí a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(9)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou CAMLR a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání CCAMLR, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), je uveden v příloze I. Tento postoj se týká záležitostí spadajících do oblasti sdílené pravomoci Unie pouze v rozsahu, v jakém mají dopad na společná pravidla Unie.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních CCAMLR, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání CCAMLR v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2014 o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 81/691/EHS ze dne 4. září 1981 o uzavření Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (Úř. věst. L 252, 5.9.1981, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 252, 5.9.1981, s. 27.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1035/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp. (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 600/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá technická opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č.847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(10)  ECLI:EU:C:2018:925.


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci komise CCAMLR:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit přiměřenou životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření CCAMLR a zajistí, aby opatření přijatá v rámci CCAMLR byla v souladu s cíli úmluvy CAMLR;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci CCAMLR byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i Dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s postoji regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů v oblasti rybolovu s třetími zeměmi, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené úmluvou CAMLR, na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti CCAMLR, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

spolu se členskými státy aktivně podporuje vytvoření reprezentativní sítě chráněných mořských oblastí v Jižním oceánu, a to i prostřednictvím předložení konkrétních návrhů chráněných mořských oblastí Unií a jejími členskými státy komisi CCAMLR;

k)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí a spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti tam, kde je to vhodné;

l)

podporuje mechanismy spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka podobné procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci CCAMLR přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou CAMLR založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, jež jsou regulovány komisí CCAMLR, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. Tam, kde je to nutné, zahrnou tato opatření pro zachování a řízení zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené úmluvou CAMLR, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, další výměny informací s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, porovnávání seznamů s dalšími regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a cílené akce proti plavidlům bez státní příslušnosti;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření ke sledování, kontrole a dozoru v oblasti upravené úmluvou CAMLR, aby byla zajištěna účinnost kontroly a dodržování opatření přijatých v rámci CCAMLR, včetně posilování kontroly činností při překládce zdrojů řízených komisí CCAMLR a revize systému komise CCAMLR pro dokumentaci úlovků ledovek, za účelem odstranění možných nedostatků v obchodě s těmito druhy a podpory kontaktů se sousedními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu v zájmu spolupráce se systémem dokumentace úlovků CCAMLR;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené úmluvou CAMLR v souladu s mezinárodními pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

h)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

i)

tam, kde je to vhodné, přístupy společné s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, které jsou zapojeny do řízení rybolovu ve stejné oblasti;

j)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin CCAMLR;

k)

Spolu se členskými státy zřízení chráněných mořských oblastí založených na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních za účelem zachování živých mořských zdrojů a mořské biodiverzity v Antarktidě, jakož i ochrany zranitelných ekosystémů a environmentálních rysů.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na výročním zasedání Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě

Před každým výročním zasedáním CCAMLR, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí s právními účinky pro Unii, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým výročním zasedáním komise CCAMLR písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání CCAMLR, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/78


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/868

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), a o zrušení rozhodnutí ze dne 8. července 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci ICCAT

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 86/238/EHS (1) Unie uzavřela Mezinárodní úmluvu na ochranu tuňáků v Atlantiku (2) (dále jen „úmluva ICCAT“), na jejímž základě byla zřízena Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

(2)

ICCAT odpovídá za přijetí opatření, jejichž cílem je zajistit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou ICCAT a chránit mořské ekosystémy, v nichž se tyto zdroje vyskytují. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje princip předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje postupy při rybolovu, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních ICCAT v období 2019–2023, neboť ochranná opatření ICCAT budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1936/2001 (4), (ES) č. 1984/2003 (5), (ES) č. 520/2007 (6), (ES) č. 1005/2008 (7) a (ES) č. 1224/2009 (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 (9) a (EU) 2017/2403 (10).

Důvodem je, že doporučení přijatá ICCAT mohou doplnit, změnit nebo nahradit povinnosti stanovené stávajícími právními předpisy Unie.

(7)

V současné době je postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních ICCAT, stanoven rozhodnutím Rady ze dne 8. července 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci v rámci ICCAT. Je vhodné zrušit uvedené rozhodnutí a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(8)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou ICCAT a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání ICCAT, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních ICCAT, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání ICCAT v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí ze dne 8. července 2014 o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci v rámci Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 86/238/EHS ze dne 9. června 1986 o přistoupení Společenství k Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku ve znění protokolu připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984 (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 34.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1936/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb (Úř. věst. L 263, 3.10.2001, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1984/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se zavádí systém statistického sledování obchodu s mečounem obecným a tuňákem velkookým ve Společenství (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku („komise ICCAT“)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci komise ICCAT:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit odpovídající životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech, a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření komise ICCAT a zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise ICCAT byla v souladu s úmluvou ICCAT;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci komise ICCAT byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i Dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

e)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů s třetími zeměmi v oblasti rybolovu, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

f)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

g)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

h)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené úmluvou na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

i)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti komise ICCAT, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

j)

podporuje účinnější koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti, a zejména pak spolupráci v rámci úmluv OSPAR, HELCOM a Barcelonské úmluvy, jichž je Unie rovněž smluvní stranou;

k)

podporuje koordinaci a spolupráci v otázkách společného zájmu s jinými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu tuňáka, zejména prostřednictvím reaktivace procesu zahájeného v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka a jeho rozšířením na všechny regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci komise ICCAT přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené úmluvou ICCAT založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně ročních celkových přípustných odlovů a kvót nebo regulace intenzity odlovu živých biologických mořských zdrojů, jež jsou regulovány komisí ICCAT, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. Tam, kde je to nutné, zahrnou tato opatření pro zachování a řízení zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené úmluvou, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti upravené úmluvou ICCAT, aby byla zajištěna účinnost kontroly a dodržování opatření přijatých v rámci komise ICCAT;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností a akvakultury na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené úmluvou ICCAT v souladu s rezolucemi Valného shromáždění OSN, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření k řízení používání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem, zejména s cílem zlepšit sběr údajů, aby bylo možné sledovat a monitorovat používání lovných zařízení a přesně určit jejich množství, snížit jejich dopady na zranitelné populace tuňáků, zmírnit jejich možné dopady na cílové a necílové druhy, jakož i na ekosystém,

g)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení a ke snížení jejich podílu na znečištění moří;

h)

opatření mající za cíl zákaz rybolovu prováděného výhradně za účelem odběru žraločích ploutví a opatření požadující, aby všichni žraloci byli vykládáni se všemi ploutvemi přirozeně připojenými k tělu;

i)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

j)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních podpůrných orgánů a pracovních skupin komise ICCAT.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku

Před každým zasedáním komise ICCAT, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí, která mohou být pro Unii závazná, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Evropské komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Evropská komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním komise ICCAT písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání komise ICCAT, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/84


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/869

ze dne 14. května 2019

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), a o zrušení rozhodnutí ze dne 19. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci GFCM

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 98/416/ES (1) Unie uzavřela Dohodu o zřízení Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „dohoda GFCM“). Bulharsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta, Rumunsko a Slovinsko jsou rovněž smluvními stranami dohody o GFCM.

(2)

Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) odpovídá za přijetí opatření, jejichž cílem je zajistit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a udržitelný rozvoj akvakultury v oblasti upravené dohodou GFCM. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) stanoví, že Unie zajistí, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Rovněž stanoví, že Unie uplatňuje přístup předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu a akvakultury a snaží se zajistit, aby byly při využívání biologických mořských zdrojů obnoveny a zachovány populace lovených druhů nad úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos. Dále stanoví, že Unie přijímá opatření pro řízení a zachování zdrojů založená na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, podporuje rozvoj vědeckých poznatků a poradenství, postupně odstraňuje výměty a podporuje rybolovné postupy, které přispívají k selektivnějšímu rybolovu, k zamezení nežádoucím úlovkům a jejich snižování v co největší možné míře a k rybolovu s nízkým dopadem na mořský ekosystém a rybolovné zdroje. Nařízení (EU) č. 1380/2013 konkrétně stanoví, že tyto cíle a zásady má Unie uplatňovat při provádění svých vnějších vztahů v oblasti rybolovu.

(4)

Jak je uvedeno ve společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise nazvaném „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“ a v závěrech Rady o uvedeném společném sdělení, hlavním prvkem činnosti EU v těchto fórech je podpora opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu a v příslušných případech zlepšení jejich správy.

(5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ odkazuje na konkrétní opatření ke snížení znečištění plasty a znečištění moří, jakož i na snížení ztrát rybolovných zařízení nebo jejich ponechání v moři.

(6)

Jak bylo uvedeno v závěrech Konference ministrů o udržitelnosti rybolovu ve Středozemním moři, která přijala Ministerské prohlášení „MedFish4Ever“ přijaté na Maltě dne 30. března 2017 a Konference na vysoké úrovni o rybolovu a akvakultuře v Černém moři, která přijala Sofijské ministerské prohlášení dne 7. června 2018, hlavním prvkem činnosti Unie v rámci GFCM je podpora opatření na povzbuzení a lepší shromažďování údajů a vědecké vyhodnocování, řízení rybolovu založené na ekosystémovém přístupu, kultura dodržování pravidel za účelem odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, podpora udržitelného drobného rybolovu a akvakultury a větší solidarita a koordinace.

(7)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních GFCM v období 2019–2023, neboť opatření pro zachování a řízení přijatá GFCM budou pro Unii závazná a budou schopna rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (3) a (ES) č. 1224/2009 (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (5).

(8)

V současné době je postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních GFCM, stanoven rozhodnutím Rady ze dne 19. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci GFCM. Je vhodné zrušit uvedené rozhodnutí a nahradit je novým rozhodnutím vztahujícím se na období 2019–2023.

(9)

S ohledem na vyvíjející se povahu rybolovných zdrojů v oblasti upravené dohodou GFCM a skutečnost, že v postoji Unie musí být v důsledku toho zohledněny nové okolnosti, včetně nových vědeckých a jiných relevantních údajů předložených před nebo během zasedání GFCM, měly by být v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvené v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje Unie v období 2019–2023,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), je uveden v příloze I.

Článek 2

Každoroční stanovení postoje, který má Unie zaujmout na zasedáních GFCM, se provádí v souladu s přílohou II.

Článek 3

Postoj Unie stanovený v příloze I posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro výroční zasedání GFCM v roce 2024.

Článek 4

Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2014 o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 98/416/ES ze dne 16. června 1998 o přistoupení Evropské unie k Dohodě o zřízení Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 34).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM)

1.   ZÁSADY

Unie v rámci GFCM:

a)

jedná v souladu s cíli a zásadami, které Unie sleduje v rámci společné rybářské politiky (SRP), a to zejména uplatňováním principu předběžné opatrnosti a cílů souvisejících s maximálním udržitelným výnosem stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem podpořit zavádění ekosystémového přístupu k řízení rybolovu, zamezit nežádoucím úlovkům a co možná nejvýrazněji je snížit, postupně eliminovat výměty a v co možná nejvyšší míře snížit dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy a jejich stanoviště, a dále pak podporou hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu v Unii, s cílem zajistit přiměřenou životní úroveň osobám, které jsou závislé na rybolovných činnostech a zároveň zohlednit zájmy spotřebitelů;

b)

usiluje o odpovídající zapojení zúčastněných stran do přípravné fáze opatření GFCM a zajistí, aby opatření přijatá v rámci GFCM byla v souladu s dohodou GFCM;

c)

zajistí, aby opatření přijatá v rámci GFCM byla v souladu s mezinárodním právem, a zejména s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, Dohody OSN týkající se zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři z roku 1993, jakož i Dohody Organizace pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států z roku 2009;

d)

má za cíl provádět opatření a závazky uvedené v Ministerském prohlášení „MedFish4Ever“ přijatém na Maltě dne 30. března 2017 a v Sofijském ministerském prohlášení přijatém dne 7. června 2018, které mají zejména za cíl povzbuzení a lepší shromažďování údajů a vědecké vyhodnocování, zavedení řízení rybolovu založené na ekosystémovém přístupu, rozvoj kultury dodržování pravidel za účelem odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, podporu udržitelného drobného rybolovu a akvakultury a větší solidaritu a koordinaci;

e)

podporuje postoje, které jsou v souladu s osvědčenými postupy regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) v téže oblasti;

f)

usiluje o soudržnost a soulad s politikami, které Unie provádí jako součást dvoustranných vztahů v oblasti rybolovu s třetími zeměmi, a zajišťuje soudržnost s ostatními politikami, zejména v oblasti vnějších vztahů, zaměstnanosti, životního prostředí, obchodu, rozvoje, výzkumu a inovací;

g)

zajistí, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Unie;

h)

řídí se závěry Rady ze dne 19. března 2012 týkajícími se sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky (1);

i)

usiluje o vytvoření rovných podmínek pro loďstvo Unie v rámci oblasti upravené dohodou GFCM na základě stejných zásad a standardů, jako jsou ty, jež jsou platné podle práva Unie, a o podporu jednotného uplatňování těchto zásad a standardů;

j)

jedná v souladu se závěry Rady (2) o společném sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (3) a podporuje opatření na povzbuzení a zvýšení účinnosti GFCM, případně i na zlepšení její správy a výkonnosti (zejména pokud jde o vědu, soulad, transparentnost a rozhodování), čímž přispívá k udržitelné správě oceánů ve všech jejích dimenzích;

k)

podporuje koordinaci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a regionálními úmluvami pro mořské prostředí, případně i spolupráci se světovými organizacemi v rámci jejich oblasti působnosti;

l)

podporuje mechanismy spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu jiných populací než tuňáka podobné procesu zahájenému v Kóbe pro regionální organizace pro řízení rybolovu tuňáka.

2.   SMĚRY

Tam, kde je to vhodné, usiluje Unie o to, aby byla v rámci GFCM přijata následující opatření:

a)

opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené dohodou GFCM založená na nejlepších dostupných vědeckých doporučeních, včetně prostorově vymezených období zastavení rybolovu, opatření týkající se selektivity nebo rybolovných práv pro živé biologické mořské zdroje, jež jsou regulovány GFCM, která umožní nejpozději do roku 2020 dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos nebo tuto míru udržet. Tam, kde je to nutné, zahrnou tato opatření pro zachování a řízení zvláštní opatření pro populace, které jsou nadměrně loveny, tak aby intenzita rybolovu odpovídala dostupným rybolovným právům; s ohledem na článek 29 nařízení o společné rybářské politice v případě přijetí víceletých plánů pro určitou populaci nebo skupinu populací ve Středozemním moři na úrovni EU by měly být tyto plány zohledněny, pokud se týkají provádění cíle dosažení maximálního udržitelného výnosu, jak je uveden v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností v oblasti upravené dohodou GFCM, včetně vytvoření seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov;

c)

opatření k posílení shromažďování vědeckých údajů o rybolovu a k prosazování lepší spolupráce mezi odvětvím a vědci;

d)

opatření pro sledování, kontrolu a dozor v oblasti upravené dohodou GFCM, aby byla zajištěna účinnost kontroly a dodržování opatření přijatých v rámci GFCM;

e)

opatření k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností a akvakultury na biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy a jejich stanoviště, včetně opatření ke snížení znečištění moří, předcházení vypouštění plastů do moří a snížení dopadu přítomnosti plastů v mořích na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, opatření na ochranu citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené dohodou GFCM v souladu s mezinárodními pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři, opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a co největšímu snížení nežádoucích úlovků, zejména zranitelných mořských druhů, a opatření k postupnému odstranění výmětů;

f)

opatření ke snížení dopadu opuštěných, ztracených či jinak odhozených lovných zařízení v oceánu a usnadnění identifikace a zpětného získávání těchto zařízení;

g)

opatření, která podporují rozvoj udržitelné akvakultury v souladu s příslušnými právními předpisy Unie;

h)

tam, kde je to vhodné, přístupy společné s ostatními regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, zejména s těmi, které jsou zapojeny do řízení rybolovu ve stejné oblasti;

i)

dodatečná technická opatření založená na doporučeních orgánů a pracovních skupin GFCM;

j)

doporučení, která podporují provedení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (tam, kde je to vhodné, a v rozsahu povoleném příslušnými ustavujícími dokumenty);

k)

opatření v souladu se závazky uvedenými v Ministerském prohlášení „MedFish4Ever“ přijatém na Maltě a v Sofijském ministerském prohlášení.


(1)  Dokument 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dokument 7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  Dokument JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


PŘÍLOHA II

Každoroční stanovení postoje Unie, který má být zaujat na zasedáních Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři

Před každým zasedáním GFCM, na kterém má tento orgán přijmout rozhodnutí s právními účinky pro Unii, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a směry stanovenými v příloze I.

Za tímto účelem na základě uvedených údajů Komise předá Radě s dostatečným předstihem před každým zasedáním GFCM písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

Nelze-li v průběhu zasedání GFCM, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/90


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/870

ze dne 27. května 2019,

kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. července 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP.

(2)

V souladu s čl. 26 odst. 3 rozhodnutí 2010/413/SZBP provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsaženého v příloze II uvedeného rozhodnutí.

(3)

Rada rovněž dospěla k závěru, že 17 položek uvedených v příloze II rozhodnutí 2010/413/SZBP by mělo být aktualizováno.

(4)

Rozhodnutí 2010/413/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2010/413/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. května 2019.

Za Radu

předseda

N. HURDUC


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.


PŘÍLOHA

Příloha II rozhodnutí 2010/413/SZBP se mění takto:

1)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „A. Osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„14.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Předseda Íránské organizace leteckého průmyslu (IAIO). Bývalý předseda íránské Organizace leteckého průmyslu (AIO). AIO se účastní citlivých íránských programů.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Současný vedoucí bezpečnostního útvaru v rámci výzkumného institutu Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), spadajícího pod Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil; ředitelem tohoto institutu je Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, označený ze strany OSN. MAAE na SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán odmítá spolupracovat. V rámci své funkce je Davoud Babaei odpovědný za to, aby se zabránilo poskytování informací, a to i MAAE.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

(také znám jako Seyed Shamseddin BORBOROUDI)

Datum narození: 21. září 1969

Zástupce ředitele Íránské organizace pro atomovou energii, označené ze strany OSN; v rámci této organizace je jeho nadřízeným Feridun Abbasi Davani, označený ze strany OSN. Do íránského jaderného programu je zapojen minimálně od roku 2002, mimo jiné i jako bývalý vedoucí útvaru pro pořizování vybavení a materiálu a logistiku v rámci projektu AMAD, v jehož rámci byl odpovědný za využívání krycích společností, jako je Kimia Madan, k pořizování vybavení a materiálu pro íránský program jaderných zbraní.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (také znám jako DANESHJOU)

 

Bývalý ministr pro vědu, výzkum a technologie. Podporoval jaderné činnosti Íránu představující riziko šíření.

1.12.2011“

2)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazují těmito položkami:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Dceřiná společnost IAIO v rámci MODAFL (oba subjekty jsou označeny ze strany EU), která především vyrábí kompozitní materiály pro letecký průmysl.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Krycí jméno pro společnost Khorasan Metallurgy Industries (označená ze strany OSN), dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) přímo podporuje jaderné činnosti Íránu představující riziko šíření. MAAE na SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu. SPND provozuje Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, který je označen ze strany OSN, a je součástí Ministerstva obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil (MODAFL), označeného ze strany EU.

22.12.2012“

3)

V oddíle „II. Islámské revoluční gardy (IRGC)“ se odpovídající položky seznamu v části „A. Osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Brigádní generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Bývalý náměstek ministra a generální inspektor MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

Narozen v roce 1961

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Bývalý ministr energetiky.

26.7.2010

4.

Brigádní generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Bývalý předseda íránské Organizace leteckého průmyslu (AIO) a bývalý generální ředitel Organizace obranného průmyslu (DIO), označené ze strany OSN. Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC) a náměstek íránského Ministerstva obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigádní generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Člen Nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernými otázkami.

23.6.2008

12.

Brigádní generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Příslušník Islámských revolučních gard (IRGC). Zastával významné funkce v rámci MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

Bývalý ministr MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Bývalý ředitel společnosti Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

1.12.2011“

4)

V oddíle „II. Islámské revoluční gardy (IRGC)“ se odpovídající položka seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazuje touto položkou:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštovní adresa: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Společnost je zapojena do přepravy zbraní jménem Islámských revolučních gard (IRGC).

23.1.2012“

5)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ doplňuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„20.

b) Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (zařazené na seznam EU), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení.

26.7.2010“

6)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ zrušuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (viz č. 20), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení. Toto zboží lze využít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

26.7.2010“

7)

V oddíle „II. Islámské revoluční gardy (IRGC)“ se v části „B. Subjekty“ doplňuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Tuto společnost, která přispívá k financování strategických zájmů režimu, vlastní nebo ovládají Islámské revoluční gardy (IRGC).

26.7.2010“

8)

V oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se v části „B. Subjekty“ vypouští tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin je blízká subjektům Naftar a Bonyad-e Mostazafan a přispívá k financování strategických zájmů režimu a paralelního íránského státu.

26.7.2010“


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/94


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/871

ze dne 26. března 2019

o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2018

(oznámeno pod číslem C(2019) 2357)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a výrok auditora týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schválit účetní závěrky platebních agentur podle článku 7 uvedeného nařízení před 31. květnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce.

(2)

V souladu s článkem 39 nařízení (EU) č. 1306/2013 začíná zemědělský rozpočtový rok 16. října roku N – 1 a končí 15. října roku N. Při schvalování účetních závěrek za rozpočtový rok 2018 by se měly zohlednit výdaje uskutečněné Spojeným královstvím od 16. října 2017 do 15. října 2018, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (2).

(3)

Protože Spojené království již sdělilo Komisi nezbytné účetní údaje, je vhodné přijmout příslušné rozhodnutí o schválení účetní závěrky podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013.

(4)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení od každého členského státu získány zpět či mu mají být uhrazeny, se stanoví pomocí odečtení měsíčních plateb za daný rozpočtový rok od výdajů uznaných ve stejném roce v souladu s čl. 33 odst. 1.

(5)

Po předání údajů Spojeným královstvím a po provedení všech nezbytných kontrol a změn může Komise přijmout rozhodnutí o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek těchto platebních agentur: „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs“, „The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate“, „Welsh Government“ a „Rural Payments Agency“, pokud jde o výdaje financované z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). Komise ověřila údaje předložené Spojeným královstvím a výsledky kontrol spolu s nezbytnými změnami sdělila Spojenému království před dnem přijetí tohoto rozhodnutí.

(6)

V případě uvedených platebních agentur může Komise na základě předložených ročních účetních závěrek a k nim přiloženým dokumentům přijmout rozhodnutí o jejich úplnosti, přesnosti a věcné správnosti.

(7)

Podle čl. 5 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (3) mají být v rozhodnutí o schválení účetní závěrky zohledněna případná překročení lhůt, ke kterým dojde v měsících srpnu, září a říjnu. Některé výdaje vykázané Spojeným královstvím během těchto měsíců v roce 2018 byly uskutečněny po příslušných lhůtách. Je proto třeba, aby toto rozhodnutí stanovilo odpovídající snížení.

(8)

V souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1306/2013 již Komise snížila počet měsíčních plateb týkajících se Spojeného království za rozpočtový rok 2018 z důvodu nedodržení platebních lhůt. V tomto rozhodnutí by Komise měla tyto snížené částky vzít v úvahu, aby zamezila provádění veškerých nepřípustných plateb nebo plateb mimo řádné lhůty a vyplácení částek, jež by se mohly později stát předmětem finanční opravy. Je-li to na místě, mohou se dotčené částky stát předmětem přezkoumání v rámci postupu schvalování souladu podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013.

(9)

Podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 nese finanční důsledky toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek v důsledku nesrovnalostí, z 50 % dotyčný členský stát, pokud nebyly částky v důsledku nesrovnalostí získány zpět během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení, nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení. Ustanovení čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 ukládá členským státům, aby k ročním účetním závěrkám, které mají předkládat Komisi podle článku 29 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014, přikládaly certifikovanou tabulku, v níž budou zaneseny částky, jež členské státy ponesou podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v prováděcím nařízení (EU) č. 908/2014. V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 je uveden vzor tabulky, kterou musí členské státy použít k poskytnutí informací o částkách, jež mají být získány zpět. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích skutečnosti, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět.

(10)

Podle čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se v řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout ve vymáhání plateb nepokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud je souhrn nákladů, které již byly a pravděpodobně budou vynaloženy, vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné proto, že dlužník nebo osoby právně odpovědné za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud dojde k přijetí tohoto rozhodnutí během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, by 100 % finančních důsledků toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek, měl nést rozpočet Unie. Částky, u nichž se Spojené království rozhodlo, že nebude usilovat o zpětné získání, se uvedou spolu s odůvodněním rozhodnutí v souhrnné zprávě uvedené v čl. 54 odst. 4 ve spojení s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) bodem iv) nařízení (EU) č. 1306/2013. Tyto částky by proto neměly být účtovány k tíži Spojeného království, a nese je tedy rozpočet Unie.

(11)

V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 by tímto rozhodnutím nemělo být dotčeno přijetí dalších rozhodnutí, která může Komise následně přijmout, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se účetní závěrka platebních agentur Spojeného království „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs“, „The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate“, „Welsh Government“ a „Rural Payments Agency“, pokud jde o výdaje financované z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2018.

Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí Spojeným královstvím vráceny nebo mu vyplaceny, včetně částek vyplývajících z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Tímto rozhodnutím není dotčeno přijetí pozdějších rozhodnutí týkajících se schválení souladu, která může Komise přijmout podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 26. března 2019.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).


PŘÍLOHA

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2018

Částka, kterou má členský stát vrátit nebo která mu má být vyplacena

Členský stát

 

2018 – Výdaje / účelově vázané příjmy platebních agentur, jejichž účetní závěrka je

Celkem a + b

Snížení a pozastavení plateb za celý rozpočtový rok (1)

Účtovaná částka podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013

Celkem včetně snížení a pozastavení plateb

Platby členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+) (2)

schválena

oddělena

= výdaje / účelově vázané příjmy vykázané v ročním výkazu

= součet výdajů / účelově vázaných příjmů v měsíčních výkazech

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

Spojené království

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

0,00

– 81 567,52

Spojené království

EUR

3 134 431 581,76

0,00

3 134 431 581,76

– 7 568 165,96

0,00

3 126 863 415,80

3 131 942 681,20

– 5 079 265,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát

 

Výdaje (3)

Účelově vázané příjmy (3)

Čl. 54 odst. 2 (= e)

Celkem (= h)

 

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i + j + k

Spojené království

GBP

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

Spojené království

EUR

0,00

– 5 079 265,40

0,00

– 5 079 265,40

Pozn.:

Nomenklatura 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  Uvedená snížení a pozastavení plateb jsou ta, která jsou zohledněna v platebním systému a k nimž jsou přičteny zejména opravy za nedodržení platebních lhůt stanovených v srpnu, září a říjnu 2018 a další snížení v souvislosti s článkem 41 nařízení (EU) č. 1306/2013.

(2)  Při výpočtu částky, která má být členským státem navrácena nebo mu vyplacena, se zohlední celková suma uvedená v ročním výkazu pro schválené výdaje (sloupec a) nebo souhrn výdajů uvedených v měsíčních výkazech pro oddělené výdaje (sloupec b). Použitelný směnný kurz: ustanovení čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce druhé věty nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.

(3)  BL 05 07 01 06 se rozdělí mezi záporné opravy, které se stanou účelově vázanými příjmy v BL 67 01 a kladné opravy ve prospěch členských států, jež budou nyní zahrnuty na straně výdajů 05 07 01 06 podle článku 43 nařízení (EU) č. 1306/2013.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/98


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/872

ze dne 26. března 2019

o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2018

(oznámeno pod číslem C(2019) 2358)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a výrok auditora týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schválit účetní závěrky platebních agentur podle článku 7 uvedeného nařízení před 31. květnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce.

(2)

V souladu s článkem 39 nařízení (EU) č. 1306/2013 začíná zemědělský rozpočtový rok 16. října roku N–1 a končí 15. října roku N. Při schvalování účetních závěrek za rozpočtový rok 2018 by se za účelem sladění referenčního období pro výdaje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) s referenčním obdobím pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) měly zohlednit výdaje uskutečněné Spojeným královstvím od 16. října 2017 do 15. října 2018, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (2).

(3)

Protože Spojené království již sdělilo Komisi nezbytné účetní údaje, je vhodné přijmout příslušné rozhodnutí o schválení účetní závěrky podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013.

(4)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení od jednotlivých členských států získány zpět či jim mají být uhrazeny, se stanoví odečtením průběžných plateb za daný rozpočtový rok od výdajů uznaných za stejný rok v souladu s čl. 33 odst. 1.

(5)

Po předání údajů Spojeným královstvím a po provedení všech nezbytných kontrol a změn může Komise přijmout rozhodnutí o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek těchto platebních agentur: „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs“, „The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate“ a „Rural Payments Agency“, pokud jde o výdaje financované z EZFRV. Komise ověřila údaje předložené Spojeným královstvím a výsledky kontrol spolu s nezbytnými změnami sdělila Spojenému království před dnem přijetí tohoto rozhodnutí.

(6)

V případě uvedených platebních agentur může Komise na základě předložených ročních účetních závěrek a k nim přiloženým dokumentům přijmout rozhodnutí o jejich úplnosti, přesnosti a věcné správnosti.

(7)

Informace předložené platební agenturou Spojeného království „Welsh Government“ vyžadují doplňující šetření, a její účetní závěrky proto nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny.

(8)

Podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 nese finanční důsledky toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek v důsledku nesrovnalostí, z 50 % dotyčný členský stát, pokud nebyly částky v důsledku nesrovnalostí získány zpět během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení, nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení. Ustanovení čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 ukládá členským státům, aby k ročním účetním závěrkám, které mají předkládat Komisi podle článku 29 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014, přikládaly certifikovanou tabulku, v níž budou zaneseny částky, jež ponesou podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v prováděcím nařízení (EU) č. 908/2014. V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 je uveden vzor tabulky, kterou musí členské státy použít k poskytnutí informací o částkách, jež mají být získány zpět. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích skutečnosti, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět.

(9)

Podle čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se v řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout ve vymáhání plateb nepokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud jsou náklady, které již byly a pravděpodobně budou vynaloženy, vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné proto, že dlužník nebo osoby právně odpovědné za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud dojde k přijetí tohoto rozhodnutí během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, by 100 % finančních důsledků toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek, měl nést rozpočet Unie. Částky, u nichž se Spojené království rozhodlo, že nebude usilovat o zpětné získání, se uvedou spolu s odůvodněním jeho rozhodnutí v souhrnné zprávě uvedené v čl. 54 odst. 4 ve spojení s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) bodem iv) nařízení (EU) č. 1306/2013. Tyto částky by proto neměly být účtovány k tíži Spojeného království, a nese je tedy rozpočet Unie.

(10)

Toto rozhodnutí by mělo rovněž zohlednit stále existující částky, jež mají být účtovány Spojenému království, vyplývající z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 v souvislosti s programovým obdobím 2007–2013 EZFRV.

(11)

V čl. 36 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 se stanoví, že průběžné platby se provádějí bez překročení celkové částky plánovaného příspěvku z EZFRV. V čl. 23 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 se stanoví, že když souhrnná částka výkazů výdajů překročí celkovou částku naplánovanou pro určitý program rozvoje venkova, pro částku k úhradě se stanoví strop ve výši naplánované částky, a to aniž je dotčeno stanovení stropu uvedené v čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Tuto shora omezenou částku Komise uhradí později po přijetí aktualizovaných finančních plánů nebo na závěr programového období.

(12)

V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 by tímto rozhodnutím nemělo být dotčeno přijetí dalších rozhodnutí, která může Komise následně přijmout, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se účetní závěrka platebních agentur Spojeného království, „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs“, „The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate“ a „Rural Payments Agency“, pokud jde o výdaje financované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2018.

Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí v rámci každého programu rozvoje venkova Spojeným královstvím vráceny nebo mu vyplaceny, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 2

Na účetní závěrky platební agentury Spojeného království „Welsh Government“ týkající se výdajů na programy rozvoje venkova financovaných z EZFRV spadajících do programového období 2014–2020 za rozpočtový rok 2018 uvedené v příloze II se toto rozhodnutí nevztahuje a tyto účetní závěrky budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.

Článek 3

Částky, jež mají být účtovány Spojenému království, vyplývající z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 v souvislosti s programovým obdobím 2014–2020 a programovým obdobím 2007–2013 EZFRV, jsou uvedeny v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Tímto rozhodnutím není dotčeno přijetí pozdějších rozhodnutí týkajících se schválení souladu, která může Komise přijmout podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 26. března 2019.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÉ VÝDAJE EZFRV PODLE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2018

ČÁSTKA PODLE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ, KTEROU MÁ ČLENSKÝ STÁT VRÁTIT NEBO KTERÁ MU MÁ BÝT VYPLACENA

Schválené programy s vykázanými výdaji z EZFRV na programové období 2014–2020

(v EUR)

Členský stát

CCI

Výdaje 2018

Opravy

Celkem

Jednorázové částky

Přijatá částka schválená pro rozpočtový rok 2018

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

Spojené království

2014UK06RDRP001

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

340 987 294,18

42 030,40

Spojené království

2014UK06RDRP002

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

17 901 330,80

353,65

Spojené království

2014UK06RDRP003

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

127 388 490,41

– 171 343,18


PŘÍLOHA II

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2018 – EZFRV

Seznam platebních agentur a programů, jejichž účetní závěrky jsou odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek

Členský stát

Platební agentura

Program

Spojené království

Velšská vláda

2014UK06RDRP004


PŘÍLOHA III

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2018 – EZFRV

Opravy podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013

 

 

Opravy týkající se programového období 2014–2020

Opravy týkající se programového období 2007–2013

Členský stát

Měna

v národní měně

v EUR

v národní měně

v EUR

Spojené království (*1)

GBP

48 141,99


(*1)  U platebních agentur, jejichž účetní závěrky jsou odděleny, se snížení podle čl. 54 odst. 2 uplatní, až budou účetní závěrky navrženy ke schválení.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/103


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/873

ze dne 22. května 2019

o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2018

(oznámeno pod číslem C(2019) 3817)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a výrok auditora týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schválit účetní závěrky platebních agentur podle článku 7 uvedeného nařízení před 31. květnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce.

(2)

V souladu s článkem 39 nařízení (EU) č. 1306/2013 začíná zemědělský rozpočtový rok 16. října roku N – 1 a končí 15. října roku N. Při schvalování účetních závěrek za rozpočtový rok 2018 by se za účelem sladění referenčního období pro výdaje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) s referenčním obdobím pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) měly zohlednit výdaje uskutečněné členskými státy od 16. října 2017 do 15. října 2018, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (2).

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení od jednotlivých členských států získány zpět či jim mají být uhrazeny, se stanoví odečtením průběžných plateb za daný rozpočtový rok od výdajů uznaných za stejný rok v souladu s čl. 33 odst. 1. Komise má tuto částku odečíst od následující průběžné platby, anebo ji k této platbě přičíst.

(4)

Komise ověřila informace předložené členskými státy a výsledky kontrol spolu s nezbytnými změnami sdělila členským státům před 30. dubnem 2019.

(5)

V případě některých platebních agentur může Komise na základě předložených ročních účetních závěrek a k nim přiložených dokumentů přijmout rozhodnutí o jejich úplnosti, přesnosti a věcné správnosti.

(6)

Informace předložené některými dalšími platebními agenturami vyžadují doplňující šetření, a jejich účetní závěrky proto nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny.

(7)

V souladu s článkem 83 nařízení (EU) č. 1303/2013 může být lhůta pro průběžné platby uvedená v čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 přerušena na dobu nejvýše šesti měsíců za účelem provedení dodatečných ověření po obdržení informací, že tyto platby jsou spojeny s nesrovnalostí, která má vážné finanční následky. Při přijímání tohoto rozhodnutí by Komise měla vzít v úvahu přerušené částky, aby zamezila provádění jakýchkoli nepřípustných plateb nebo plateb mimo řádné lhůty.

(8)

Podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 nese finanční důsledky toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek v důsledku nesrovnalostí, z 50 % dotyčný členský stát, pokud nebyly částky v důsledku nesrovnalostí získány zpět během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení, nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení. Ustanovení čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 ukládá členským státům, aby k ročním účetním závěrkám, které musí předkládat Komisi podle článku 29 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014, přikládaly certifikovanou tabulku, v níž budou zaneseny částky, jež ponesou podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v prováděcím nařízení (EU) č. 908/2014. V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 je uveden vzor tabulky, kterou musí členské státy použít k poskytnutí informací o částkách, jež mají být získány zpět. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích skutečnosti, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět.

(9)

Podle čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se v řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout ve vymáhání plateb nepokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud jsou náklady, které již byly a pravděpodobně budou vynaloženy, vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné proto, že dlužník nebo osoby právně odpovědné za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud dojde k přijetí tohoto rozhodnutí během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, měl by nést 100 % finančních důsledků toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek, rozpočet Unie. Částky, u nichž se daný členský stát rozhodl, že nebude usilovat o zpětné získání, se uvedou spolu s odůvodněním jeho rozhodnutí v souhrnné zprávě uvedené v čl. 54 odst. 4 ve spojení s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) bodem iv) nařízení (EU) č. 1306/2013. Tyto částky by proto neměly být účtovány k tíži dotčených členských států, a nese je tedy rozpočet Unie.

(10)

Toto rozhodnutí by mělo rovněž zohlednit stále existující částky, jež mají být účtovány členským státům, vyplývající z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 v souvislosti s programovým obdobím 2007–2013 EZFRV.

(11)

Na základě článku 41 nařízení (EU) č. 1306/2013 Komise již snížila nebo pozastavila některé průběžné platby pro rozpočtový rok 2018 z důvodu výdajů neuskutečněných v souladu s pravidly Unie. V tomto rozhodnutí by Komise tyto částky, které byly sníženy nebo pozastaveny na základě článku 41 nařízení (EU) č. 1306/2013, měla vzít v úvahu, aby zamezila jakýmkoli neoprávněným nebo předčasným platbám nebo vyplacení částek, jež by se mohly později stát předmětem finanční opravy.

(12)

V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 by tímto rozhodnutím nemělo být dotčeno přijetí dalších rozhodnutí, která může Komise následně přijmout, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

S výjimkou platebních agentur uvedených v článku 2 se schvalují účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2018, které spadají do programového období 2014–2020.

Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí v rámci každého programu rozvoje venkova jednotlivými členskými státy vráceny nebo jim vyplaceny, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 2

Na účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů na programy rozvoje venkova financovaných z EZFRV spadajících do programového období 2014–2020 za rozpočtový rok 2018 uvedené v příloze II se toto rozhodnutí nevztahuje a tyto účetní závěrky budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.

Článek 3

Částky, jež mají být účtovány členským státům, vyplývající z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 v souvislosti s programovým obdobím 2014–2020 a programovým obdobím 2007–2013 Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jsou uvedeny v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Tímto rozhodnutím není dotčeno přijetí pozdějších rozhodnutí týkajících se schválení souladu, která může Komise přijmout podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. května 2019.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÉ VÝDAJE EZFRV PODLE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2018

ČÁSTKA PODLE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ, KTEROU MÁ ČLENSKÝ STÁT VRÁTIT NEBO KTERÁ MU MÁ BÝT VYPLACENA

Schválené programy s vykázanými výdaji z EZFRV na programové období 2014–2020

(V EUR)

Čl. s.

Kód CCI

Výdaje 2018

Opravy

Celkem

Jednorázové částky

Přijatá částka schválená pro rozpočtový rok 2018

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (-), nebo která mu má být vyplacena (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2014AT06RDNP001

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

512 890 738,99

9 129 296,13

BE

2014BE06RDRP001

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

38 520 095,94

15,38

BE

2014BE06RDRP002

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

30 319 674,43

– 24 797,41

BG

2014BG06RDNP001

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

206 442 232,26

– 755 262,19

CY

2014CY06RDNP001

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

14 520 014,26

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

323 613 468,79

– 1 887,03

DE

2014DE06RDRN001

676 761,19

0,00

676 761,19

0,00

676 761,19

676 761,19

0,00

DE

2014DE06RDRP003

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

85 594 307,99

– 584,21

DE

2014DE06RDRP004

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

192 663 260,91

0,00

DE

2014DE06RDRP007

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

107 756 187,14

– 52,77

DE

2014DE06RDRP010

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

37 547 775,80

0,00

DE

2014DE06RDRP011

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

106 103 576,84

0,00

DE

2014DE06RDRP012

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

159 980 251,69

0,00

DE

2014DE06RDRP015

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

74 863 576,45

– 17 052,21

DE

2014DE06RDRP017

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

28 525 458,51

0,00

DE

2014DE06RDRP018

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

5 712 422,22

0,00

DE

2014DE06RDRP019

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

96 236 434,91

0,00

DE

2014DE06RDRP020

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

82 615 967,05

– 1,53

DE

2014DE06RDRP021

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

50 602 995,25

– 17,77

DE

2014DE06RDRP023

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

88 789 431,82

– 64 518,38

DK

2014DK06RDNP001

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

90 286 808,00

– 2 113 318,84

EE

2014EE06RDNP001

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

128 116 573,13

– 128,19

ES

2014ES06RDNP001

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

17 496 370,83

0,02

ES

2014ES06RDRP001

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

159 160 882,11

89,14

ES

2014ES06RDRP002

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

59 746 781,59

6,24

ES

2014ES06RDRP003

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

29 257 571,77

– 6 237,53

ES

2014ES06RDRP004

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

11 826 785,09

– 19 715,62

ES

2014ES06RDRP005

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

27 976 434,38

– 0,01

ES

2014ES06RDRP006

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

14 557 451,27

– 0,81

ES

2014ES06RDRP007

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

113 221 366,35

15 110,06

ES

2014ES06RDRP008

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

97 335 793,72

2 277,18

ES

2014ES06RDRP009

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

43 693 511,02

0,32

ES

2014ES06RDRP010

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

89 910 463,71

34,49

ES

2014ES06RDRP011

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

131 571 922,68

20,23

ES

2014ES06RDRP012

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

4 328 277,55

1,10

ES

2014ES06RDRP013

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

31 330 220,23

4,93

ES

2014ES06RDRP015

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

17 357 732,12

– 10,06

ES

2014ES06RDRP016

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

9 152 782,54

3,60

ES

2014ES06RDRP017

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

23 179 771,15

0,01

FI

2014FI06RDRP001

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

348 076 443,41

– 1 981,98

FI

2014FI06RDRP002

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

3 711 545,03

0,00

FR

2014FR06RDNP001

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

197 685 587,50

0,00

FR

2014FR06RDRN001

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

1 833 799,23

0,00

FR

2014FR06RDRP001

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

24 153 456,07

– 8,12

FR

2014FR06RDRP002

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

6 561 044,19

0,02

FR

2014FR06RDRP003

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

5 760 322,88

0,00

FR

2014FR06RDRP004

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

37 876 380,02

8,12

FR

2014FR06RDRP006

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

4 879 050,25

0,00

FR

2014FR06RDRP011

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

7 620 346,23

– 0,01

FR

2014FR06RDRP021

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

22 926 000,32

0,01

FR

2014FR06RDRP022

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

8 204 484,58

– 0,02

FR

2014FR06RDRP023

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

8 862 307,25

0,00

FR

2014FR06RDRP024

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

48 604 047,72

0,00

FR

2014FR06RDRP025

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

44 564 654,56

– 0,01

FR

2014FR06RDRP026

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

79 594 052,60

0,01

FR

2014FR06RDRP031

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

12 002 300,22

0,00

FR

2014FR06RDRP041

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

41 062 964,64

– 0,01

FR

2014FR06RDRP042

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

12 973 287,25

0,02

FR

2014FR06RDRP043

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

60 350 115,31

0,01

FR

2014FR06RDRP052

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

65 791 635,39

0,02

FR

2014FR06RDRP053

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

59 541 153,54

– 0,01

FR

2014FR06RDRP054

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

60 363 799,96

– 0,01

FR

2014FR06RDRP072

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

84 473 332,28

0,00

FR

2014FR06RDRP073

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

213 889 042,15

0,02

FR

2014FR06RDRP074

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

88 417 755,09

0,01

FR

2014FR06RDRP082

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

150 503 849,60

0,01

FR

2014FR06RDRP083

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

174 012 973,41

0,00

FR

2014FR06RDRP091

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

89 559 508,48

0,06

FR

2014FR06RDRP093

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

78 272 207,23

0,01

EL

2014GR06RDNP001

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

579 944 679,97

0,29

HR

2014HR06RDNP001

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

206 367 510,78

– 49 988,14

HU

2014HU06RDNP001

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

385 929 564,57

– 20,86

IE

2014IE06RDNP001

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

318 693 515,27

– 28 275,52

IT

2014IT06RDNP001

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

112 491 671,79

52,92

IT

2014IT06RDRN001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP001

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

10 086 920,19

– 1 839,29

IT

2014IT06RDRP002

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

31 173 334,82

– 639,67

IT

2014IT06RDRP003

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

55 716 038,08

83 439,93

IT

2014IT06RDRP004

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

14 395 931,16

– 0,22

IT

2014IT06RDRP005

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

37 432 438,25

– 698,42

IT

2014IT06RDRP006

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

7 876 005,97

– 0,08

IT

2014IT06RDRP007

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

41 823 648,02

– 4 543,33

IT

2014IT06RDRP008

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

16 380 168,83

0,13

IT

2014IT06RDRP009

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

63 175 359,91

0,19

IT

2014IT06RDRP010

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

39 645 804,22

0,49

IT

2014IT06RDRP011

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

16 604 563,76

– 0,05

IT

2014IT06RDRP012

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

35 354 956,27

– 9 813,00

IT

2014IT06RDRP013

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

9 687 512,88

0,09

IT

2014IT06RDRP014

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

63 566 205,10

– 19,53

IT

2014IT06RDRP015

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

14 815 565,50

0,00

IT

2014IT06RDRP016

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

64 785 375,84

– 960,41

IT

2014IT06RDRP017

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

29 206 933,08

0,19

IT

2014IT06RDRP018

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

91 232 707,48

2,47

IT

2014IT06RDRP019

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

127 792 612,64

1,01

IT

2014IT06RDRP020

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

61 420 145,93

– 82 764,74

IT

2014IT06RDRP021

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

101 185 876,24

– 1 039,48

LT

2014LT06RDNP001

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

217 968 915,16

1,65

LU

2014LU06RDNP001

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

14 423 917,80

– 2 896,64

LV

2014LV06RDNP001

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

192 664 100,71

0,00

MT

2014MT06RDNP001

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

9 391 233,59

24,93

NL

2014NL06RDNP001

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

78 872 015,79

– 417 016,73

PL

2014PL06RDNP001

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

944 571 175,78

– 5 045,78

PT

2014PT06RDRP001

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

42 549 858,14

8,64

PT

2014PT06RDRP002

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

440 007 910,96

5 872,95

PT

2014PT06RDRP003

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

20 033 941,68

5,58

RO

2014RO06RDNP001

1 151 317 715,84

– 5 183 398,75

1 146 134 317,09

0,00

1 146 134 317,09

1 146 256 355,04

– 122 037,95

SE

2014SE06RDNP001

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

195 664 681,71

– 21 607,52

SI

2014SI06RDNP001

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

111 078 257,04

– 36,04

SK

2014SK06RDNP001

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

200 196 935,13

1 697,24


PŘÍLOHA II

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2018 – EZFRV

Seznam platebních agentur a programů, jejichž účetní závěrky jsou odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek

Členský stát

Platební agentura

Program

ES

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

2014ES06RDRP014

FR

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

2014FR06RDRP094


PŘÍLOHA III

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2018 – EZFRV

Opravy podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 1306/2013  (*1)

 

 

Opravy týkající se programového období 2014–2020

Opravy týkající se programového období 2007–2013

Členský stát

Měna

V národní měně

V EUR

V národní měně

V EUR

AT

EUR

BE

EUR

651,26

BG

BGN

443 050,55

CY

EUR

CZ

CZK

838 197,75

DE

EUR

287 200,70

DK

DKK

721 265,67

EE

EUR

148 651,02

ES (*1)

EUR

992 954,85

FI

EUR

34 956,43

FR (*1)

EUR

728,90

1 877 775,76

EL

EUR

480 848,59

HR

HRK

HU

HUF

582 882 245,00

IE

EUR

364,95

409 240,92

IT

EUR

422 224,89

LT

EUR

56 868,65

LU

EUR

LV

EUR

34 361,54

MT

EUR

14 557,28

NL

EUR

6 180,20

PL

PLN

1 961 962,42

PT

EUR

1 226 109,23

RO

RON

664 129,21

SE

SEK

151 557,03

SI

EUR

25 660,59

SK

EUR

309 851,55


(*1)  U platebních agentur, jejichž účetní závěrky jsou odděleny, se snížení podle čl. 54 odst. 2 uplatní, až budou účetní závěrky navrženy ke schválení.


28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/115


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/874

ze dne 22. května 2019

o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2018

(oznámeno pod číslem C(2019) 3820)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a výrok auditora týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schválit účetní závěrky platebních agentur podle článku 7 uvedeného nařízení před 31. květnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce.

(2)

V souladu s článkem 39 nařízení (EU) č. 1306/2013 začíná zemědělský rozpočtový rok 16. října roku N - 1 a končí 15. října roku N. Při schvalování účetních závěrek za rozpočtový rok 2018 by se měly zohlednit výdaje uskutečněné členskými státy od 16. října 2017 do 15. října 2018, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (2).

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení od každého členského státu získány zpět či mu mají být uhrazeny, se stanoví pomocí odečtení měsíčních plateb za daný rozpočtový rok od výdajů uznaných ve stejném roce v souladu s čl. 33 odst. 1. Komise má tuto částku odečíst od měsíční platby týkající se výdajů uskutečněných za druhý měsíc následující po měsíci, v němž bylo přijato rozhodnutí o schválení účetní závěrky, nebo ji k ní přičíst.

(4)

Komise ověřila informace předložené členskými státy a sdělila členským státům před 30. dubnem 2019 výsledky kontrol spolu s nezbytnými změnami.

(5)

V případě všech dotčených platebních agentur může Komise na základě předložených ročních účetních závěrek a k nim přiložených dokumentů přijmout rozhodnutí o jejich úplnosti, přesnosti a věcné správnosti.

(6)

Podle čl. 5 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (3) mají být v rozhodnutí o schválení účetní závěrky zohledněna případná překročení lhůt, ke kterým dojde v měsících srpnu, září a říjnu. Některé výdaje vykázané některými členskými státy během těchto měsíců v roce 2018 byly uskutečněny po příslušných lhůtách. Je proto třeba, aby toto rozhodnutí stanovilo odpovídající snížení.

(7)

Na základě článku 41 nařízení (EU) č. 1306/2013 Komise již snížila nebo pozastavila některé měsíční platby pro rozpočtový rok 2018 z důvodu překročení finančních stropů, nedodržení lhůt pro platby nebo nedostatků zjištěných v kontrolním systému. V tomto rozhodnutí by Komise měla tyto snížené nebo pozastavené částky vzít v úvahu, aby zamezila provádění veškerých nepřípustných plateb nebo plateb mimo řádné lhůty a vyplácení částek, jež by se mohly později stát předmětem finanční opravy. Je-li to na místě, mohou se dotčené částky stát předmětem přezkoumání v rámci postupu schvalování souladu podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013.

(8)

Podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 nese finanční důsledky toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek v důsledku nesrovnalostí, z 50 % dotyčný členský stát, pokud nebyly částky v důsledku nesrovnalostí získány zpět během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení, nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení. Ustanovení čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 ukládá členským státům, aby k ročním účetním závěrkám, které musí předkládat Komisi podle článku 29 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014, přikládaly certifikovanou tabulku, v níž budou zaneseny částky, jež členské státy ponesou podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v prováděcím nařízení (EU) č. 908/2014. V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 je uveden vzor tabulky, kterou musí členské státy použít k poskytnutí informací o částkách, jež mají být získány zpět. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích skutečnosti, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět.

(9)

Podle čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se v řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout ve vymáhání plateb nepokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud je souhrn nákladů, které již byly a pravděpodobně budou vynaloženy, vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné proto, že dlužník nebo osoby právně odpovědné za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud dojde k přijetí tohoto rozhodnutí během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, nese 100 % finančních důsledků toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek, rozpočet Unie. Částky, u nichž se daný členský stát rozhodl, že nebude usilovat o zpětné získání, se uvedou spolu s odůvodněním jeho rozhodnutí v souhrnné zprávě uvedené v čl. 54 odst. 4 ve spojení s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) bodem iv) nařízení (EU) č. 1306/2013. Tyto částky by proto neměly být účtovány k tíži dotčených členských států, a nese je tedy rozpočet Unie.

(10)

Snížení podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 uvedená v příloze I (sloupec e) se týkají Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). V příloze II jsou předloženy částky, jež mají být účtovány členským státům, vyplývající z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 v souvislosti s přechodným nástrojem pro financování rozvoje venkova financovaným z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (4).

(11)

V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 by tímto rozhodnutím nemělo být dotčeno přijetí dalších rozhodnutí, která může Komise následně přijmout, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účetní závěrky platebních agentur členských států se tímto schvalují, pokud jde o výdaje financované z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2018.

Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí jednotlivými členskými státy vráceny nebo jim vyplaceny, včetně částek vyplývajících z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou uvedeny v přílohách I a II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Tímto rozhodnutím není dotčeno přijetí pozdějších rozhodnutí týkajících se schválení souladu, která může Komise přijmout podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. května 2019.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 27/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o financování opatření pro rozvoj venkova v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku záruční sekcí EZOZF (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 36).


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2018

Částka, kterou má členský stát vrátit nebo která mu má být vyplacena

Čl. s.

 

2018 – Výdaje / účelově vázané příjmy platebních agentur, jejichž účetní závěrka je

Celkem a + b

Snížení a pozastavení plateb za celý rozpočtový rok (1)

Účtovaná částka podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013

Celkem včetně snížení a pozastavení plateb

Platby členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (-) nebo která mu má být vyplacena (+) (2)

schválena

oddělena

= výdaje / účelově vázané příjmy vykázané v ročním výkazu

= součet výdajů / účelově vázaných příjmů v měsíčních výkazech

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f - g

AT

EUR

716 420 978,95

0,00

716 420 978,95

– 37 170,38

0,00

716 383 808,57

715 609 830,36

773 978,21

BE

EUR

601 303 115,40

0,00

601 303 115,40

– 114 596,75

– 1 626,78

601 186 891,87

601 394 318,15

– 207 426,28

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 063 919,18

0,00

– 1 063 919,18

BG

EUR

807 146 800,18

0,00

807 146 800,18

– 334 145,99

0,00

806 812 654,19

807 673 988,10

– 861 333,91

CY

EUR

56 393 523,10

0,00

56 393 523,10

0,00

0,00

56 393 523,10

56 387 865,72

5 657,38

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

838 161 503,79

0,00

838 161 503,79

0,00

0,00

838 161 503,79

838 147 041,76

14 462,03

DE

EUR

4 985 090 101,50

0,00

4 985 090 101,50

0,00

– 33 688,08

4 985 056 413,42

4 985 034 668,19

21 745,23

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 125 077,44

– 125 077,44

0,00

– 125 077,44

DK

EUR

840 515 032,68

0,00

840 515 032,68

– 26 565,01

0,00

840 488 467,67

840 392 409,55

96 058,12

EE

EUR

125 125 241,18

0,00

125 125 241,18

0,00

0,00

125 125 241,18

125 117 498,73

7 742,45

ES

EUR

5 470 755 305,48

0,00

5 470 755 305,48

– 2 766 915,88

– 621 928,73

5 467 366 460,87

5 466 953 232,06

413 228,81

FI

EUR

528 528 562,98

0,00

528 528 562,98

– 161 352,27

– 28 687,91

528 338 522,80

528 456 887,44

– 118 364,64

FR

EUR

7 648 093 429,39

0,00

7 648 093 429,39

– 6 120 649,32

– 460 572,15