ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 132

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
20. května 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/798 ze dne 17. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/799 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky furan-2(5H)-on ze seznamu Unie ( 1 )

12

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/800 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o rozšíření použití kyseliny karmínové, karmínů (E 120) v některých masných výrobcích tradičních ve francouzských zámořských územích ( 1 )

15

 

*

Nařízení Komise (EU) 2019/801 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) u některého čerstvého ovoce ( 1 )

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/802 ze dne 17. května 2019, kterým se opravuje řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2018/775, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/803 ze dne 17. května 2019 o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ( 1 )

23

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/804 ze dne 17. května 2019 o obnovení povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 1750/2006 a (ES) č. 634/2007 ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/805 ze dne 17. května 2019 o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd., v EU zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

33

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/806 ze dne 17. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/798

ze dne 17. května 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii.

(2)

Na základě přezkumu opatření by měly být změněny položky týkající se 59 osob, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012.

(3)

Ze seznamu označených osob a subjektů by mělo být vypuštěno devět položek.

(4)

Vzhledem k rozsudkům Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 ve věcech T-667/17 Alkarim for Trade and Industry v. Rada a T-559/17 Abdulkarim v. Rada nejsou na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 zařazeni Alkarim for Trade and Industry a Mouhamad Wael Abdulkarim.

(5)

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Radu

předseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

Část A („Osoby“) se mění takto:

a)

položky týkající se následujících osob se nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„6.

Muhammad (

Image 1

) Dib (

Image 2

) Zaytun (

Image 3

) (také znám jako Mohammed Dib Zeitoun; také znám jako Mohamed Dib Zeitun)

datum narození: 20. května 1951;

místo narození: Džuba, provincie Damašek, Sýrie;

diplomatický pas č. D000001300;

pohlaví: muž

Ředitel ředitelství politické bezpečnosti; podílí se na násilí vůči demonstrantům.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 4

) Abbas (

Image 5

) (také znám jako Al-Abbas)

pohlaví: muž

Bývalý ředitel pro politickou bezpečnost ve městě Banjas, zapojen do násilí vůči demonstrantům ve městě Bajdá. V roce 2018 byl povýšen do hodnosti plukovníka.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 6

) (také znám jako Jameel) Hassan (

Image 7

) (také znám jako al-Hassan)

datum narození: 7. července 1953;

místo narození: Kusajr, provincie Homs, Sýrie;

ředitel zpravodajské služby vzdušných sil Sýrie;

pohlaví: muž

Důstojník v hodnosti generálmajora vzdušných sil Sýrie ve funkci po květnu 2011. Ředitel zpravodajské služby vzdušných sil Sýrie ve funkci po květnu 2011. Odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

9.5.2011

14.

Brigádní generál Mohammed Bilal (také znám jako podplukovník Muhammad Bilal)

pohlaví: muž

Jako vyšší důstojník zpravodajské služby vzdušných sil Sýrie podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu. Je rovněž spojen s výzkumným střediskem Scientific Studies Research Centre (SSRC), zařazeným na seznam.

Od prosince 2018 je velitelem policie v Tartúsu.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 8

) Al Hassan (

Image 9

) (také znám jako Al Hasan)

narozen: 1961;

pohlaví: muž

Poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

31.

Generálmajor Tawfiq (

Image 10

) (také znám jako Tawfik) Younes (

Image 11

) (také znám jako Yunes)

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí oddělení vnitřní bezpečnosti ředitelství pro všeobecné zpravodajství, zapojen do násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 12

) al-Asaad (

Image 13

) (také znám jako Nizar Asaad)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel s úzkými vazbami na režim. Bratranec Bašára Asáda, spojený s rodinou Asádů a Maklúfů.

Jako takový se podílí na syrském režimu, má z něj prospěch nebo jej jinak podporuje.

Přední investor v ropném průmyslu a bývalý ředitel společnosti „Nizar Oilfield Supplies“.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 14

) Douba (

Image 15

)

narozen: 1933;

místo narození: Karfis, Sýrie;

pohlaví: muž

Zvláštní poradce prezidenta Asáda.

Jako zvláštní poradce se podílí na Asádově režimu, má z něj prospěch a podporuje jej. Podílí se na násilných represích proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 16

) Hassan (

Image 17

)

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly nebo se zabývá činnostmi v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv ve dvou konglomerátech, Amir Group a Cham Holdings, majících podíly v odvětví nemovitostí, cestovního ruchu, dopravy a finančnictví. Od března 2014 do září 2018 zastával v rámci bilaterálních obchodních rad funkci předsedy pro Rusko; do této funkce byl jmenován ministrem hospodářství Chodrem Orfalim.

Prostřednictvím hotovostních darů Sámir Hasan (Samir Hassan) podporuje válečné úsilí režimu.

Je spojen s osobami, které mají prospěch ze syrského režimu nebo jej podporují. Je zejména spojen s Rámím Maklúfem a Issamem Anboubou, kteří jsou osobami označenými Radou a mají prospěch ze syrského režimu.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 18

) Chehabi (

Image 19

) (také znám jako Fares Shihabi; Fares Chihabi)

syn Ahmada Chehabiho;

datum narození: 7. května 1972;

pohlaví: muž

Předseda průmyslové komory v Aleppu. Od 16. prosince 2018 předseda Svazu průmyslových komor. Místopředseda správní rady společnosti Cham Holding. Poskytuje syrskému režimu ekonomickou podporu. Od roku 2016 poslanec syrského parlamentu.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 20

) Anbouba (

Image 21

)

prezident společnosti Anbouba for Agricultural Industries Co.;

narozen: 1952; místo narození: Homs, Sýrie;

pohlaví: muž

Podporuje finančně represivní složky a polovojenské skupiny dopouštějící se násilí vůči civilním obyvatelstvu v Sýrii. Poskytuje nemovitosti (prostory, sklady) pro improvizované zadržování osob. Je finančně napojen na vysoce postavené syrské představitele. Spoluzakladatel a člen správní rady společnosti Cham Holding.

2.9.2011

55.

Plukovník Lu'ai (

Image 22

) (také znám jako Louay, Loai) al-Ali (

Image 23

)

místo narození: Džabla, provincie Latákie

pohlaví: muž

Vedoucí odboru syrské vojenské zpravodajské služby v Dará. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Dará.

14.11.2011

78.

Generálmajor Ali (

Image 24

) Barakat (

Image 25

)

pohlaví: muž

103. brigáda divize republikánské gardy. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu. V roce 2017 povýšen do funkce generálmajora.

1.12.2011

79.

Generálmajor Talal (

Image 26

) Makhluf (

Image 27

) (také znám jako Makhlouf)

pohlaví: muž

Bývalý velitel 105. brigády republikánských gard. Bývalý generální velitel republikánských gard. Současný velitel 2. sboru. Příslušník syrských ozbrojených sil v hodnosti generálmajora ve funkci po květnu 2011. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Damašku.

1.12.2011

99.

Generálmajor Mohamed (

Image 28

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 29

) (také znám jako Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

velitel 106. brigády, prezidentská stráž

pohlaví: muž

Nařídil vojákům, aby zbili demonstranty holemi a poté je zatkli. Odpovědný za represe proti pokojným demonstrantům ve městě Dúmá.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 30

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 31

) (také znám jako Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 32

)

pohlaví: muž

Jakožto bývalý vedoucí operačního odboru ředitelství politické bezpečnosti byl odpovědný za zadržování osob a jejich mučení.

23.1.2012

128.

Brigádní generál Burhan (

Image 33

) Qadour (

Image 34

) (také znám jako Qaddour, Qaddur)

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí odboru 291 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

135.

Brigádní generál Suhail (

Image 35

) (také znám jako Suheil) Al-Abdullah (

Image 36

) (také znám jako Al-Abdallah)

pohlaví: muž

Vedoucí odboru zpravodajské služby vzdušných sil v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

139.

Generálmajor Hussam (

Image 37

) (také znám jako Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 38

) (také znám jako Louqa, Louca, Louka, Luka)

narozen: 1964;

místo narození: Damašek

pohlaví: muž

Od dubna 2012 do 2. prosince 2018 byl vedoucím odboru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Aliho). Od 3. prosince 2018 ředitel ředitelství politické bezpečnosti. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 39

) (také znám jako Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 40

) (také znám jako Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

narozen: 1957;

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí zahraničního odboru všeobecné zpravodajské služby (odbor 279). Z titulu své funkce odpovědný za opatření všeobecné zpravodajské služby na syrských velvyslanectvích.

24.7.2012

160.

Dr. Hazwan (

Image 41

) Al Wez (

Image 42

) (také znám jako Al Wazz)

pohlaví: muž

Bývalý ministr školství, jmenován v červenci 2016.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

narozen: 1972;

pohlaví: muž

Poradce syrského prezidenta. Bývalý ministr cestovního ruchu. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (také znám jako Hilal al-Hilal) (

Image 43

)

narozen: 1966;

pohlaví: muž

Člen milicí spolupracujících s režimem známých jako „Kataeb al-Baas“ (milice strany Baas). Místopředseda strany Baas. Podporuje režim svou úlohou při náboru a organizaci milicí strany Baas.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (také znám jako Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

narozen: 1966;

místo narození: Damašek, Syrská arabská republika;

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Damašku, kterého jmenoval Bašár Asád, s nímž je spojen. Podporuje režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, mimo jiné používá diskriminační praktiky vůči sunnitským komunitám na území hlavního města.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(také znám jako Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 44)

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Kunejtry, jmenován Bašárem Asádem, s nímž je spojen. Bývalý guvernér Latákie. Podporuje syrský režim a má z něj prospěch, mimo jiné veřejně podporuje syrské ozbrojené síly a prorežimní milice.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf (

Image 45

)

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Hamy, kterého jmenoval Bašár Asád, s nímž je spojen. Rovněž podporuje syrský režim a má z něj prospěch. Ghassan Omar Khalaf je úzce spojen se členy milicí spolupracujících s režimem a působících v Hamě, které jsou známy jako Hamská brigáda.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (také znám jako Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 46

)

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Idlíbu, jmenován Bašárem Asádem, s nímž je spojen. Podporuje syrský režim a má z něj prospěch, mimo jiné poskytuje podporu syrským ozbrojeným silám a prorežimním milicím. Spojen s ministrem pro Awqaf působícím v rámci režimu Dr. Mohammadem Abdul-Sattarem al-Sayyedem, který je jeho bratr.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 47

)

narozen: 1956;

místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku

pohlaví: muž

Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (také znám jako Makhluf) (

Image 48

)

narozen: 1964;

místo narození: Latákie

pohlaví: muž

Ministr pro místní správu.

Jmenován v červenci 2016.

Bývalý guvernér provincie Damašek.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

Bratranec Rámího Maklúfa.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 49

)

narozen: 1962;

místo narození: Tartús

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 50

)

narozen: 1963;

místo narození: Damašek

pohlaví: muž

Ministr pro ropu a nerostné suroviny.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

222.

Mohammed (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (také znám jako al-Ahmad) (

Image 51

)

narozen: 1961;

místo narození: Latákie;

pohlaví: muž

Ministr kultury.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (také znám jako Hammoud) (

Image 52

)

narozen: 1964;

místo narození: Tartús;

pohlaví: muž

Ministr dopravy.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (také znám jako Zahir) Kharboutli (

Image 53

)

místo narození: Damašek;

pohlaví: muž

Ministr pro elektrickou energii.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

225.

Maamoun (také znám jako Ma'moun) Hamdan (

Image 54

)

narozen: 1958;

místo narození: Damašek;

pohlaví: muž

Ministr financí.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (také znám jako al-Hassan) (

Image 55

)

narozen: 1963;

místo narození: Aleppo;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro vodní zdroje.

Jmenován v červenci 2016.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (také znám jako al-Qirbi) (

Image 56

)

narozen: 1962;

místo narození: Damašek;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.

Jmenován v červenci 2016.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 57

)

narozen: 1956;

pohlaví: muž

Státní ministr.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 58

)

narozena: 1953;

místo narození: Kunejtra;

pohlaví: žena

Státní ministryně.

Jmenována v červenci 2016.

Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (také znám jako Saad) (

Image 59

)

narozen: 1954;

místo narození: vesnice Habran (provincie Suvajda);

pohlaví: muž

Státní ministr.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 60

)

narozena: 1952;

místo narození: Damašek;

pohlaví: žena

Státní ministryně.

Jmenována v červenci 2016.

Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (také známa jako Al-Kadiri) (

Image 61

)

narozena: 1963;

místo narození: Damašek;

pohlaví: žena

Ministryně sociálních věcí (od srpna 2015).

Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Syrské centrální banky.

Byl odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra Syrské centrální banky, která je rovněž zařazena na seznam.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(také znám jako Ali Wannous) (Image 62)

datum narození: 5. února 1964;

hodnost: generálmajor;

pohlaví: muž

Má hodnost generálmajora, ve funkci po květnu 2011.

Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu a je zapojen do skladování a nasazení chemických zbraní.

Rovněž je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 63

)

datum narození: 17. května 1969;

místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku;

pohlaví: muž

Bývalý ministr průmyslu. Jmenován v lednu 2018.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (také znám jako

Image 64

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

pohlaví: muž;

pozice: spoluzakladatel a majoritní akcionář společnosti Apex Development and Projects LLC a zakladatel společnosti A'ayan Company for Projects and Equipment;

datum narození: 2. ledna 1962;

místo narození: Damašek, Syrská arabská republika;

státní příslušnost: syrská;

číslo pasu: N 011612445, číslo vydání 002-17-L022286 (místo vydání: Syrská arabská republika);

identifikační číslo: 010-30208342 (místo vydání: Syrská arabská republika);

Přední podnikatel působící v Sýrii s významnými investicemi ve stavebnictví, včetně kontrolního 90 % podílu ve společnosti Apex Development and Projects LLC, která vytvořila společný podnik v hodnotě 34,8 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti Marota City. Svou účastí na developerském projektu Marota City má Jamal Eddin Mohammed Nazer prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (také znám jako Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

pohlaví: muž;

pozice: majoritní akcionář společnosti Exceed Development and Investment Company;

datum narození: 14. července 1970 nebo 24. července 1970;

místo narození: Damašek, Syrská arabská republika;

státní příslušnost: syrská, švýcarská;

číslo pasu: X4662433 (místo vydání: Švýcarsko); N 004599905 (místo vydání: Syrská arabská republika)

Přední podnikatel působící v Sýrii, který drží 67 % podíl ve společnosti Exceed Development and Investment, jež vytvořila společný podnik v hodnotě 17,7 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti Marota City. Svou účastí na stavebním projektu Marota City má Hayan Mohammad Nazem Qaddour prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.

21.1.2019

275.

Generálmajor Mohammad Khaled al-Rahmoun

narozen: 1957;

místo narození: Idlíb;

pohlaví: muž

Ministr vnitra.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

narozen: 1970;

místo narození: Aleppo;

pohlaví: muž

Ministr cestovního ruchu.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

narozen: 1970;

místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku;

pohlaví: muž

Ministr školství.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

narozen: 1960;

místo narození: Hamá;

pohlaví: muž

Ministr vysokoškolského vzdělávání.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

narozen: 1961;

místo narození: Latákie;

pohlaví: muž

Ministr veřejných prací a bydlení.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

narozen: 1974;

místo narození: Damašek;

pohlaví: muž

Ministr pro komunikace a technologie.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

narozen: 1962;

místo narození: Aleppo;

pohlaví: muž

Ministr průmyslu.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019“

b)

následující položky se zrušují:

75.

Generálporučík Fahid Al-Jassim

88.

Brigádní generál Ahmed Yousef Jarad

97.

Brigádní generál Mohsin Makhlouf

100.

Generálmajor Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din

c)

položky 264 až 269 se přečíslovávají takto:

Jméno osoby

Současné číslo položky

Nové číslo položky

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2)

v části B („Subjekty“) se zrušují tyto položky:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group


20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/799

ze dne 17. května 2019,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky furan-2(5H)-on ze seznamu Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(3)

Přílohu I nařízení (ES) č. 1334/2008 lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(4)

Část A seznamu Unie obsahuje jak zhodnocené aromatické látky, tak aromatické látky, u nichž hodnocení probíhá.

(5)

Aromatická látka furan-2(5H)-on (číslo FL 10.066) je uvedena v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 jako aromatická látka, u které probíhá hodnocení a v souvislosti se kterou si Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádal další vědecké údaje. Tyto údaje žadatel předložil.

(6)

Úřad předložené údaje vyhodnotil a dospěl ve svém vědeckém stanovisku ze dne 11. prosince 2018 (4) k závěru, že látka furan-2(5H)-on (číslo FL 10.066) vzbuzuje bezpečnostní obavy, pokud jde o genotoxicitu, protože je genotoxická in vivo.

(7)

Použití látky furan-2(5H)-on (číslo FL 10.066) proto není v souladu s obecnými podmínkami použití pro aromata stanovenými v čl. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008. V zájmu ochrany lidského zdraví by proto tato látka měla být ze seznamu neprodleně odstraněna.

(8)

Pokud jde o identifikační údaje látky furan-2(5H)-on (číslo FL 10.066), úřad ve svém stanovisku uvádí další prvky týkající se identity a charakterizace této látky, které nejsou obsaženy v jejím současném zápisu v části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty ohledně identity této látky a pomoci zúčastněným stranám tuto látku správně identifikovat je důležité uvést, že další identifikační údaje látky furan-2(5H)-on (číslo FL 10.066), které úřad uvedl ve svém stanovisku, jsou tyto: její číslo CAS je 497-23-4, číslo JECFA je 2000 a název podle JECFA je gama-lakton 4-hydroxy-2-butenové kyseliny.

(9)

Vzhledem k tomu, že tato látka vzbuzuje bezpečnostní obavy, měla by Komise pro odstranění látky furan-2(5H)-on ze seznamu Unie použít postup pro naléhavé případy. Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Komise EFSA FAF (komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a aromata). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones; EFSA Journal 2019;17(1):5568.


PŘÍLOHA

V části A oddíle 2 přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se zrušuje tento zápis:

„10.066

furan-2(5H)-on

 

 

 

 

 

2

EFSA“


20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/800

ze dne 17. května 2019,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o rozšíření použití kyseliny karmínové, karmínů (E 120) v některých masných výrobcích tradičních ve francouzských zámořských územích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Kyselina karmínová, karmíny (E 120) je látka povolená jako barvivo v řadě potravin v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(4)

Dne 23. června 2017 byla podána žádost o povolení použití kyseliny karmínové, karmínů (E 120) v některých tepelně neopracovaných masných výrobcích. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Žadatel požádal o povolení používat kyselinu karmínovou, karmíny (E 120), aby bylo dosaženo požadované růžové barvy některých tradičních solených vepřových drobů a specialit z hovězího masa, jako jsou groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole nebo paleron de bœuf à la créole, aby byla naplněna očekávání spotřebitelů ve francouzských zámořských územích, kde se tyto produkty od 18. století staly součástí kulinářské tradice.

(6)

Kyselina karmínová, karmíny (E 120) je přidána do slaného nálevu, do kterého jsou ponořeny droby. V produktech uvedených na trh je obsah soli alespoň 70 g na kilogram masa, aby byla zabezpečena mikrobiologická stabilita a dlouhá skladovatelnost (často 12 měsíců). Před vařením musí být produkty odsoleny ve vodě. Kyselina karmínová, karmíny (E 120) se drží převážně na povrchu masa a stabilita této látky při teplotě, světlu, pH a kyslíku zajišťuje charakteristický vzhled masa i po uvaření.

(7)

V 7. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1333/2008 se uvádí, že při schvalování potravinářských přídatných látek by se měly zohlednit rovněž další významné faktory, mimo jiné včetně tradičních faktorů. Je proto namístě zachovat určité tradiční výrobky na trhu v některých členských státech, jestliže je použití potravinářských přídatných látek v souladu s obecnými a zvláštními podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1333/2008.

(8)

Dne 18. listopadu 2015 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko, které přehodnocuje bezpečnost kyseliny karmínové, karmínů (E 120) jako potravinářské přídatné látky (3). Úřad dospěl k závěru, že není důvod pro revizi hodnoty přijatelného denního příjmu (ADI), který činí 2,5 mg kyseliny karmínové na kilogram tělesné hmotnosti na den, a že přesnější odhady expozice v případě, že spotřebitelé nejsou věrní jedné značce, jsou nižší než ADI pro všechny skupiny obyvatelstva. Kyselina karmínová, karmíny (E 120) je povolená v řadě potravin. Rozšířené používání se navrhuje pro několik specializovaných masných výrobků a na nižší maximální úrovni než jsou v současné době schválená použití v kategorii potravin 08.3.1 „Tepelně neopracované masné výrobky“ v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008. Jelikož masné výrobky podle vědeckého stanoviska nepatří mezi hlavní přispěvatele, pokud jde o celkovou expozici kyselině karmínové, karmínům (E 120), neočekává se, že navrhované použití bude mít významný dopad na celkovou expozici, která proto zůstane nižší než ADI.

(9)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko úřadu s výjimkou případu, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Jelikož rozšíření použití kyseliny karmínové, karmínů (E120) pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat úřad o stanovisko.

(10)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(11):4288


PŘÍLOHA

V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008, v kategorii potravin 08.3.1 „Tepelně neopracované masné výrobky“, se za položku E 110 doplňuje nová položka E 120, která zní:

 

„E 120

Kyselina karmínová, karmíny

50

 

Pouze následující tradiční solené vepřové droby a speciality z hovězího masa: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole a paleron de bœuf à la créole. Tyto produkty jsou konzumovány po odsolení a uvaření.“


20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/801

ze dne 17. května 2019,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) u některého čerstvého ovoce

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) jsou potravinářská přídatná látka povolená v řadě potravin v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(4)

Dne 17. února 2017 byla podána žádost o povolení použití mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) u veškerého čerstvého ovoce a zeleniny. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471), jsou-li používány jako lešticí látka pro povrchové ošetření čerstvého ovoce a zeleniny, tvoří tenkou, inertní, fyzickou bariérovou vrstvu proti ztrátě vlhkosti a oxidaci za účelem ochrany výživové jakosti a prodloužení trvanlivosti. Podle žadatele by navrhované použití řešilo rostoucí poptávku po celoroční dostupnosti ovoce a zeleniny, omezilo plýtvání potravinami a zlepšilo účinnost využívání přírodních zdrojů v zemědělské výrobě, jelikož by se snížily ztráty a používaly by se způsoby dopravy s nižšími emisemi oxidu uhličitého.

(6)

Žádost byla projednána pracovní skupinou vládních odborníků pro potravinářské přídatné látky. Pracovní skupina konstatovala, že existuje technologická potřeba, zejména pokud jde o vnější ošetření určitých druhů ovoce, které se převážně dovážejí ze zemí s tropickým podnebím a které musí být chráněny během dlouhé přepravy. Kůra tohoto ovoce se obvykle nekonzumuje.

(7)

Dne 10. listopadu 2017 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko, v němž přehodnotil bezpečnost mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) jako potravinářských přídatných látek (3). Úřad dospěl k závěru, že není zapotřebí číselně vyjádřit přijatelný denní příjem a že potravinářská přídatná látka mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) nepředstavuje při oznámených množstvích a způsobech použití žádné bezpečnostní riziko. Takový závěr se používá pro látky, které vzbuzují velmi malé obavy, a pouze v případě, že existují spolehlivé informace o expozici i toxicitě a nízká pravděpodobnost nepříznivých účinků na lidské zdraví v dávkách, které nezpůsobují nutriční nerovnováhu u zvířat (4). Úřad však doporučil některé změny specifikací EU pro potravinářskou přídatnou látku mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471). Komise bude tato doporučení řešit samostatně, a to na základě obecného přístupu ke stanoviskům úřadu, v nichž byly identifikovány určité obavy (5).

(8)

Kromě toho jsou mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) určeny k použití pro vnější ošetření a neočekává se, že budou migrovat do vnitřní jedlé části ovoce. Ošetření ovoce, jehož kůra se obvykle nekonzumuje, pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Je proto vhodné umožnit použití mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) u některých druhů ovoce, které jsou dováženy převážně ze zemí s tropickým/subtropickým podnebím a jejichž kůra se obvykle nekonzumuje, tj. citrusové ovoce, melouny, ananas, banány, papáje, mango, avokáda a granátová jablka.

(9)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko úřadu s výjimkou případu, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení používat mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) u citrusových plodů, melounů, ananasu, banánů, papájí, manga, avokád a granátových jablek představuje aktualizaci uvedeného seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat úřad o stanovisko.

(10)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(11):5045.

(4)  EFSA Journal 2014;12(6):3697, Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010.

(5)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-improv-approach.pdf


PŘÍLOHA

V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se v kategorii potravin 04.1.1 „Celé čerstvé ovoce a zelenina“ za položku E 464 vkládá nová položka, která zní:

 

„E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření citrusových plodů, melounů, ananasů, banánů, papájí, mang, avokád a granátových jablek“


20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/802

ze dne 17. května 2019,

kterým se opravuje řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2018/775, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (1), a zejména na čl. 26 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Řecké znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/775 (2) obsahuje v čl. 1 odst. 1 a 2 chyby, které se týkají oblasti působnosti uvedeného nařízení.

(2)

Řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2018/775 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny (Úř. věst. L 131, 29.5.2018, s. 8).


20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/803

ze dne 17. května 2019

o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/1952 stanoví rámec pro tvorbu srovnatelných evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny.

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1952 předkládají členské státy každé tři roky Komisi (Eurostatu) standardní zprávy o kvalitě údajů v souladu s kritérii kvality stanovenými v čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2). Tyto zprávy musí obsahovat informace o rozsahu a shromažďování údajů, kritériích výpočtu, použité metodice a zdrojích použitých údajů a o veškerých jejich změnách.

(3)

V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1952 Komise (Eurostat) posoudí kvalitu poskytnutých údajů a použije toto hodnocení a analýzu ze zpráv o kvalitě k tomu, aby připravila a zveřejnila zprávu o kvalitě evropských statistik, na které se vztahuje nařízení (EU) 2016/1952.

(4)

Po vstupu nařízení (EU) 2016/1952 v platnost Komise (Eurostat) úzce spolupracovala s členskými státy na hodnocení příslušných požadavků na zabezpečení technické kvality obsahu a vhodného načasování zpráv o kvalitě.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V příloze jsou stanoveny požadavky na zabezpečení technické kvality obsahu zpráv o kvalitě údajů o cenách zemního plynu a elektřiny.

2.   Členské státy předloží první zprávy o kvalitě do 15. června 2019.

3.   Každá zpráva o kvalitě se vztahuje na celé roky, jež uplynuly od data předchozí zprávy o kvalitě. První zprávy o kvalitě se však vztahují na referenční roky 2017 a 2018.

Článek 2

Zprávy o kvalitě se podávají prostřednictvím jednotného kontaktního místa, jež poskytuje Komise (Eurostat), aby mohla tyto zprávy o kvalitě přijímat elektronicky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


PŘÍLOHA

POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ TECHNICKÉ KVALITY OBSAHU ZPRÁV O KVALITĚ EVROPSKÝCH STATISTIK CEN ZEMNÍHO PLYNU A ELEKTŘINY

Zprávy o kvalitě obsahují informace týkající se všech kritérií kvality stanovených v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

1.   RELEVANCE

Členské státy ve zprávách o kvalitě poskytnou tyto informace:

a)

popis uživatelů, jejich potřeby a odůvodnění těchto potřeb;

b)

postupy sloužící k měření spokojenosti uživatelů a k vytvoření výsledků;

c)

rozsah, v němž jsou požadované statistiky k dispozici.

2.   PŘESNOST

Zprávy o kvalitě musí obsahovat:

a)

hodnocení přesnosti, jež shrnuje různé složky datového souboru;

b)

popis chyb při výběru vzorku;

c)

popis veškerých jiných chyb.

3.   VČASNOST A DOCHVILNOST

Členské státy poskytnou informace o:

a)

době, jež uplynula mezi událostí nebo jevem, jež popisují, a datem dostupnosti údajů (včasnost);

b)

době, jež uplynula mezi cílovým datem pro předání údajů a skutečným datem předání údajů (dochvilnost);

c)

počtu opakování nezbytných pro získání zcela validovaných údajů (opakování validace).

4.   DOSTUPNOST A SROZUMITELNOST

Členské státy poskytnou informace o podmínkách a způsobech, jimiž mohou uživatelé:

a)

získávat a využívat údaje (mimo jiné včetně tiskových zpráv, publikací, online databází, přístupu k mikrodatům);

b)

interpretovat údaje, jako je poskytování dokumentace o metodice a řízení kvality.

5.   SROVNATELNOST

Členské státy poskytnou informace o tom, do jaké míry jsou statistiky srovnatelné:

a)

mezi zeměpisnými oblastmi;

b)

v průběhu času.

6.   SOUDRŽNOST

Členské státy poskytnou informace o tom, do jaké míry jsou statistiky:

a)

slučitelné s údaji získanými z jiných zdrojů (soudržnost napříč oblastmi);

b)

v souladu s příslušným souborem údajů (vnitřní soudržnost).

Členské státy rovněž poskytnou informace o těchto dalších aspektech kvality:

1.   ŘÍZENÍ KVALITY

Členské státy poskytnou informace o zavedených systémech a rámcích pro řízení kvality statistických produktů a postupů. Poskytnou rovněž informace o svém posouzení kvality údajů.

2.   REVIZE ÚDAJŮ

Členské státy vysvětlí, proč byly validované údaje revidovány. Důvody mohou zahrnovat informace o novém zdroji dostupných údajů, nových metodách nebo jiných relevantních informacích. Zpráva rovněž obsahuje datum, velikost a rozsah revizí.

V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1952 obsahují tyto zprávy informace o rozsahu a shromažďování údajů, kritériích výpočtu, použité metodice a zdrojích použitých údajů a o veškerých jejich změnách.

1.   STATISTICKÁ PREZENTACE

Členské státy poskytnou následující popis šířených údajů, jež mohou být uživatelům zobrazeny jako tabulky, grafy nebo mapy:

a)

popis údajů;

b)

klasifikační systém;

c)

odvětvové pokrytí;

d)

statistické pojmy a definice;

e)

statistická jednotka;

f)

statistický soubor;

g)

referenční oblast (zeměpisná oblast působnosti);

h)

doba, za kterou jsou údaje k dispozici;

i)

referenční období (období zahrnuté ve zprávě);

j)

měrná jednotka.

2.   STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Zprávy o kvalitě obsahují popis všech postupů použitých pro sběr, validaci a kompilaci údajů a pro odvození nových informací.

3.   POLITIKA ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Zprávy o kvalitě obsahují pravidla pro šíření údajů na vnitrostátní úrovni.

4.   FREKVENCE ŠÍŘENÍ

Ve zprávách se rovněž uvede frekvence, v níž jsou údaje šířeny na vnitrostátní úrovni.

V souladu se statistickými zásadami stanovenými v čl. 2 odst. 1 písm. e) a f) nařízení (ES) č. 223/2009 poskytují členské státy informace o:

1.   DŮVĚRNOSTI

Zprávy o kvalitě obsahují informace o legislativních opatřeních nebo jiných formálních postupech, jež brání jakémukoli neoprávněnému zveřejnění údajů, jež by mohlo přímo nebo nepřímo způsobit identifikaci osoby nebo hospodářského subjektu. Stanoví rovněž pravidla používaná pro zajištění statistické důvěrnosti a zabránění neoprávněnému zveřejnění.

2.   NÁKLADECH A ZATÍŽENÍ

Zprávy o kvalitě obsahují informace o nákladech a zatížení spojených se sběrem a tvorbou statistického produktu.


20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/804

ze dne 17. května 2019

o obnovení povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 1750/2006 a (ES) č. 634/2007

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Organická forma selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 byla povolena na dobu 10 let jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat nařízením Komise (ES) č. 1750/2006 (2). Selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 byl povolen na dobu 10 let jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat nařízením Komise (ES) č. 634/2007 (3).

(3)

V souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly podány žádosti o obnovení povolení pro organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat s požadavkem na zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“. Tyto žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dnů 5. července 2018 (4) a 28. listopadu 2018 (5) k závěru, že žadatelé poskytli údaje prokazující, že za navrhovaných podmínek použití splňují doplňkové látky podmínky povolení. Úřad potvrdil své předchozí závěry, že organická forma selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 nemají nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů nebo na životní prostředí. Uvedl rovněž, že organická forma selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 by mohla být látka senzibilizující dýchací cesty a nebezpečná při vdechování a že selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 by mohl být dráždivý pro oči a sliznice a látka senzibilizující kůži a dýchací cesty. Komise se tudíž domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele doplňkové látky. Úřad rovněž doporučuje změnit název těchto doplňkových látek.

(5)

Je vhodné aktualizovat metody analýzy selenu a selenomethioninu na základě příslušných nedávných zpráv referenční laboratoře zřízené nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedených doplňkových látek mělo být obnoveno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

V důsledku obnovení povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkových látek za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení by měla být nařízení (ES) č. 1750/2006 a (ES) č. 634/2007 zrušena.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení doplňkových látek uvedených v příloze, náležejících do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

1.   Organická forma selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 9. prosincem 2019 v souladu s pravidly platnými před 9. červnem 2019, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

2.   Krmné suroviny a krmné směsi obsahující látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené před 9. červnem 2020 v souladu s pravidly platnými před 9. červnem 2019, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné suroviny a krmné směsi obsahující látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené před 9. červnem 2021 v souladu s pravidly platnými před 9. červnem 2019, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 1750/2006 a (ES) č. 634/2007 se zrušují.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1750/2006 ze dne 27. listopadu 2006 o povolení selenomethioninu jako doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 9).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 634/2007 ze dne 7. června 2007 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkové látky (Úř. věst. L 146, 8.6.2007, s. 14).

(4)  EFSA Journal 2018;16(7):5386.

(5)  EFSA Journal 2019;17(1):5539.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Další ustanovení

Konec platnosti povolení

Selen v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b810

Inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 obohacené selenem

Složení doplňkové látky

Přípravek organického selenu:

 

Obsah selenu: 2 000 až 2 400 mg Se/kg

 

Organický selen > 97 až 99 % celkového selenu

 

Selenomethionin > 63 % celkového selenu

Charakteristika účinné látky

Selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Chemický vzorec: C5H11NO2Se

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení selenomethioninu v doplňkové látce:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV detekcí (RP-HPLC-UV) nebo

vysokoúčinná kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (HPLC-ICPMS) po trojnásobném proteolytickém rozkladu.

Pro stanovení celkového selenu v doplňkové látce:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) nebo

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICPMS).

Pro stanovení celkového selenu v premixech, krmných směsích a krmných surovinách:

atomová absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (EN 16159:2012).

Všechny druhy

 

0,50 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability.

4.

Maximální přidané množství organického selenu:

0,20 mg Se/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

9. června 2029

3b811

Inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 obohacené selenem

Složení doplňkové látky

Přípravek organického selenu:

 

Obsah selenu: 2 000 až 3 500 mg Se/kg

 

Organický selen > 98 % celkového selenu

 

Selenomethionin > 63 % celkového selenu

Charakteristika účinné látky

Selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Chemický vzorec: C5H11NO2Se

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení selenomethioninu v doplňkové látce:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV detekcí (RP-HPLC-UV) nebo

vysokoúčinná kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (HPLC-ICPMS) po trojnásobném proteolytickém rozkladu.

Pro stanovení celkového selenu v doplňkové látce:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) nebo

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICPMS).

Pro stanovení celkového selenu v premixech, krmných směsích a krmných surovinách:

atomová absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (EN 16159:2012).

Všechny druhy

 

0,50 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže, sliznice nebo očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest, bezpečnostních brýlí a rukavic.

3.

V návodu k použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability.

4.

Maximální přidané množství organického selenu:

0,20 mg Se/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

9. června 2029


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/805

ze dne 17. května 2019

o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd., v EU zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 14. června 2018 (2) k závěru, že za navržených podmínek použití nemá přípravek muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 nepříznivý účinek na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospělo se rovněž k závěru, že tato doplňková látka může mít potenciál dráždivosti pro kůži/oči, jakož i potenciál senzibilizace kůže. Komise se tudíž domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele doplňkové látky. Úřad rovněž dospěl k závěru, že doplňková látka vykázala zlepšení poměru spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u výkrmu kuřat. Úřad měl za to, že tento závěr lze extrapolovat na výkrm menšinových druhů drůbeže. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy této doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(7):5342.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení poměru spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti)

4d16

DSM Nutritional Products Ltd., v EU zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o

Muramidáza

(EC 3.2.1.17)

Složení doplňkové látky

Přípravek muramidázy (EC 3.2.1.17) (lysozym) z Trichoderma reesei (DSM 32338) s minimem aktivity 60 000 LSU(F)/g (1)

pro pevnou a kapalnou formu.

Charakteristika účinné látky

Muramidáza (EC 3.2.1.17) (lysozym) z Trichoderma reesei (DSM 32338)

Metoda analýzy  (2)

Pro kvantifikaci muramidázy:

metoda spočívající v enzymatickém testu založeném na fluorescenci, která určuje enzymově katalyzovanou depolymerizaci přípravku peptidoglykanu značeného fluoresceinem při pH 6,0 a 30 °C.

Výkrm kuřat

Výkrm menšinových druhů drůbeže

25 000 LSU(F)

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany pokožky a dýchacích cest.

9. června 2029


(1)  Jednotkou LSU(F) se rozumí množství enzymu, jež za jednu minutu zvýší fluorescenci 12,5 μg/ml peptidoglykanu značeného fluoresceinem při pH 6,0 a 30 °C o hodnotu odpovídající fluorescenci přibližně 0,06 nmol fluorescein-isothiokyanátu, izomer I.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ROZHODNUTÍ

20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/36


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/806

ze dne 17. května 2019,

kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP (1).

(2)

Dne 28. května 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/778 (2), kterým byla platnost omezujících opatření stanovených v rozhodnutí 2013/255/SZBP prodloužena do 1. června 2019.

(3)

Na základě přezkumu Rada rozhodla, že by platnost omezujících opatření měla být prodloužena do 1. června 2020.

(4)

Měly by být změněny položky týkající se 59 osob, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(5)

Ze seznamu označených osob a subjektů by mělo být vypuštěno devět položek.

(6)

Vzhledem k rozsudkům Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 ve věcech T-667/17 Alkarim for Trade and Industry v. Rada a T-559/17 Abdulkarim v. Rada nejsou na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP zařazeni Alkarim for Trade and Industry a Mouhamad Wael Abdulkarim.

(7)

Rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:

1)

Článek 34 se nahrazuje tímto:

„Článek 34

Toto rozhodnutí se použije do 1. června 2020. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může je podle potřeby prodloužit nebo změnit.“

2)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Radu

předseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/778 ze dne 28. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 131, 29.5.2018, s. 16).


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:

1)

Část A („Osoby“) se mění takto:

a)

položky týkající se následujících osob se nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„6.

Muhammad (

Image 65

) Dib (

Image 66

) Zaytun (

Image 67

) (také znám jako Mohammed Dib Zeitoun; také znám jako Mohamed Dib Zeitun)

datum narození: 20. května 1951;

místo narození: Džuba, provincie Damašek, Sýrie;

diplomatický pas č. D000001300;

pohlaví: muž

Ředitel ředitelství politické bezpečnosti; podílí se na násilí vůči demonstrantům.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 68

) Abbas (

Image 69

) (také znám jako Al-Abbas)

pohlaví: muž

Bývalý ředitel pro politickou bezpečnost ve městě Banjas, zapojen do násilí vůči demonstrantům ve městě Bajdá. V roce 2018 byl povýšen do hodnosti plukovníka.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 70

) (také znám jako Jameel) Hassan (

Image 71

) (také znám jako al-Hassan)

datum narození: 7. července 1953;

místo narození: Kusajr, provincie Homs, Sýrie;

ředitel zpravodajské služby vzdušných sil Sýrie;

pohlaví: muž

Důstojník v hodnosti generálmajora vzdušných sil Sýrie ve funkci po květnu 2011. Ředitel zpravodajské služby vzdušných sil Sýrie ve funkci po květnu 2011. Odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

9.5.2011

14.

Brigádní generál Mohammed Bilal (také znám jako podplukovník Muhammad Bilal)

pohlaví: muž

Jako vyšší důstojník zpravodajské služby vzdušných sil Sýrie podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu. Je rovněž spojen s výzkumným střediskem Scientific Studies Research Centre (SSRC), zařazeným na seznam.

Od prosince 2018 je velitelem policie v Tartúsu.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 72

) Al Hassan (

Image 73

) (také znám jako Al Hasan)

narozen: 1961;

pohlaví: muž

Poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

31.

Generálmajor Tawfiq (

Image 74

) (také znám jako Tawfik) Younes (

Image 75

) (také znám jako Yunes)

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí oddělení vnitřní bezpečnosti ředitelství pro všeobecné zpravodajství, zapojen do násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 76

) al-Asaad (

Image 77

) (také znám jako Nizar Asaad)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel s úzkými vazbami na režim. Bratranec Bašára Asáda, spojený s rodinou Asádů a Maklúfů.

Jako takový se podílí na syrském režimu, má z něj prospěch nebo jej jinak podporuje.

Přední investor v ropném průmyslu a bývalý ředitel společnosti „Nizar Oilfield Supplies“.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 78

) Douba (

Image 79

)

narozen: 1933;

místo narození: Karfis, Sýrie;

pohlaví: muž

Zvláštní poradce prezidenta Asáda.

Jako zvláštní poradce se podílí na Asádově režimu, má z něj prospěch a podporuje jej. Podílí se na násilných represích proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 80

) Hassan (

Image 81

)

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly nebo se zabývá činnostmi v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv ve dvou konglomerátech, Amir Group a Cham Holdings, majících podíly v odvětví nemovitostí, cestovního ruchu, dopravy a finančnictví. Od března 2014 do září 2018 zastával v rámci bilaterálních obchodních rad funkci předsedy pro Rusko; do této funkce byl jmenován ministrem hospodářství Chodrem Orfalim.

Prostřednictvím hotovostních darů Sámir Hasan (Samir Hassan) podporuje válečné úsilí režimu.

Je spojen s osobami, které mají prospěch ze syrského režimu nebo jej podporují. Je zejména spojen s Rámím Maklúfem a Issamem Anboubou, kteří jsou osobami označenými Radou a mají prospěch ze syrského režimu.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 82

) Chehabi (

Image 83

) (také znám jako Fares Shihabi; Fares Chihabi)

syn Ahmada Chehabiho;

datum narození: 7. května 1972;

pohlaví: muž

Předseda průmyslové komory v Aleppu. Od 16. prosince 2018 předseda Svazu průmyslových komor. Místopředseda správní rady společnosti Cham Holding. Poskytuje syrskému režimu ekonomickou podporu. Od roku 2016 poslanec syrského parlamentu.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 84

) Anbouba (

Image 85

)

prezident společnosti Anbouba for Agricultural Industries Co.;

narozen: 1952; místo narození: Homs, Sýrie;

pohlaví: muž

Podporuje finančně represivní složky a polovojenské skupiny dopouštějící se násilí vůči civilním obyvatelstvu v Sýrii. Poskytuje nemovitosti (prostory, sklady) pro improvizované zadržování osob. Je finančně napojen na vysoce postavené syrské představitele. Spoluzakladatel a člen správní rady společnosti Cham Holding.

2.9.2011

55.

Plukovník Lu'ai (

Image 86

) (také znám jako Louay, Loai) al-Ali (

Image 87

)

místo narození: Džabla, provincie Latákie

pohlaví: muž

Vedoucí odboru syrské vojenské zpravodajské služby v Dará. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Dará.

14.11.2011

78.

Generálmajor Ali (

Image 88

) Barakat (

Image 89

)

pohlaví: muž

103. brigáda divize republikánské gardy. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu. V roce 2017 povýšen do funkce generálmajora.

1.12.2011

79.

Generálmajor Talal (

Image 90

) Makhluf (

Image 91

) (také znám jako Makhlouf)

pohlaví: muž

Bývalý velitel 105. brigády republikánských gard. Bývalý generální velitel republikánských gard. Současný velitel 2. sboru. Příslušník syrských ozbrojených sil v hodnosti generálmajora ve funkci po květnu 2011. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Damašku.

1.12.2011

99.

Generálmajor Mohamed (

Image 92

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 93

) (také znám jako Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

velitel 106. brigády, prezidentská stráž

pohlaví: muž

Nařídil vojákům, aby zbili demonstranty holemi a poté je zatkli. Odpovědný za represe proti pokojným demonstrantům ve městě Dúmá.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 94

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 95

) (také znám jako Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 96

)

pohlaví: muž

Jakožto bývalý vedoucí operačního odboru ředitelství politické bezpečnosti byl odpovědný za zadržování osob a jejich mučení.

23.1.2012

128.

Brigádní generál Burhan (

Image 97

) Qadour (

Image 98

) (také znám jako Qaddour, Qaddur)

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí odboru 291 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

135.

Brigádní generál Suhail (

Image 99

) (také znám jako Suheil) Al-Abdullah (

Image 100

) (také znám jako Al-Abdallah)

pohlaví: muž

Vedoucí odboru zpravodajské služby vzdušných sil v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

139.

Generálmajor Hussam (

Image 101

) (také znám jako Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 102

) (také znám jako Louqa, Louca, Louka, Luka)

narozen: 1964;

místo narození: Damašek

pohlaví: muž

Od dubna 2012 do 2. prosince 2018 byl vedoucím odboru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Aliho). Od 3. prosince 2018 ředitel ředitelství politické bezpečnosti. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 103

) (také znám jako Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 104

) (také znám jako Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

narozen: 1957;

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí zahraničního odboru všeobecné zpravodajské služby (odbor 279). Z titulu své funkce odpovědný za opatření všeobecné zpravodajské služby na syrských velvyslanectvích.

24.7.2012

160.

Dr. Hazwan (

Image 105

) Al Wez (

Image 106

) (také znám jako Al Wazz)

pohlaví: muž

Bývalý ministr školství, jmenován v červenci 2016.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

narozen: 1972;

pohlaví: muž

Poradce syrského prezidenta. Bývalý ministr cestovního ruchu. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (také znám jako Hilal al-Hilal) (

Image 107

)

narozen: 1966;

pohlaví: muž

Člen milicí spolupracujících s režimem známých jako „Kataeb al-Baas“ (milice strany Baas). Místopředseda strany Baas. Podporuje režim svou úlohou při náboru a organizaci milicí strany Baas.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (také znám jako Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

narozen: 1966;

místo narození: Damašek, Syrská arabská republika;

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Damašku, kterého jmenoval Bašár Asád, s nímž je spojen. Podporuje režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, mimo jiné používá diskriminační praktiky vůči sunnitským komunitám na území hlavního města.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(také znám jako Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 108)

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Kunejtry, jmenován Bašárem Asádem, s nímž je spojen. Bývalý guvernér Latákie. Podporuje syrský režim a má z něj prospěch, mimo jiné veřejně podporuje syrské ozbrojené síly a prorežimní milice.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf (

Image 109

)

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Hamy, kterého jmenoval Bašár Asád, s nímž je spojen. Rovněž podporuje syrský režim a má z něj prospěch. Ghassan Omar Khalaf je úzce spojen se členy milicí spolupracujících s režimem a působících v Hamě, které jsou známy jako Hamská brigáda.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (také znám jako Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 110

)

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Idlíbu, jmenován Bašárem Asádem, s nímž je spojen. Podporuje syrský režim a má z něj prospěch, mimo jiné poskytuje podporu syrským ozbrojeným silám a prorežimním milicím. Spojen s ministrem pro Awqaf působícím v rámci režimu Dr. Mohammadem Abdul-Sattarem al-Sayyedem, který je jeho bratr.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 111

)

narozen: 1956;

místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku

pohlaví: muž

Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (také znám jako Makhluf) (

Image 112

)

narozen: 1964;

místo narození: Latákie

pohlaví: muž

Ministr pro místní správu.

Jmenován v červenci 2016.

Bývalý guvernér provincie Damašek.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

Bratranec Rámího Maklúfa.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 113

)

narozen: 1962;

místo narození: Tartús

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 114

)

narozen: 1963;

místo narození: Damašek

pohlaví: muž

Ministr pro ropu a nerostné suroviny.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

222.

Mohammed (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (také znám jako al-Ahmad) (

Image 115

)

narozen: 1961;

místo narození: Latákie;

pohlaví: muž

Ministr kultury.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (také znám jako Hammoud) (

Image 116

)

narozen: 1964;

místo narození: Tartús;

pohlaví: muž

Ministr dopravy.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (také znám jako Zahir) Kharboutli (

Image 117

)

místo narození: Damašek;

pohlaví: muž

Ministr pro elektrickou energii.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

225.

Maamoun (také znám jako Ma'moun) Hamdan (

Image 118

)

narozen: 1958;

místo narození: Damašek;

pohlaví: muž

Ministr financí.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (také znám jako al-Hassan) (

Image 119

)

narozen: 1963;

místo narození: Aleppo;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro vodní zdroje.

Jmenován v červenci 2016.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (také znám jako al-Qirbi) (

Image 120

)

narozen: 1962;

místo narození: Damašek;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.

Jmenován v červenci 2016.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 121

)

narozen: 1956;

pohlaví: muž

Státní ministr.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 122

)

narozena: 1953;

místo narození: Kunejtra;

pohlaví: žena

Státní ministryně.

Jmenována v červenci 2016.

Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (také znám jako Saad) (

Image 123

)

narozen: 1954;

místo narození: vesnice Habran (provincie Suvajda);

pohlaví: muž

Státní ministr.

Jmenován v červenci 2016.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 124

)

narozena: 1952;

místo narození: Damašek;

pohlaví: žena

Státní ministryně.

Jmenována v červenci 2016.

Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (také známa jako Al-Kadiri) (

Image 125

)

narozena: 1963;

místo narození: Damašek;

pohlaví: žena

Ministryně sociálních věcí (od srpna 2015).

Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Syrské centrální banky.

Byl odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra Syrské centrální banky, která je rovněž zařazena na seznam.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(také znám jako Ali Wannous) (Image 126)

datum narození: 5. února 1964;

hodnost: generálmajor;

pohlaví: muž

Má hodnost generálmajora, ve funkci po květnu 2011.

Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu a je zapojen do skladování a nasazení chemických zbraní.

Rovněž je spojen se subjektem Syrian Scientific Studies and Research Centre, který je zařazen na seznam.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 127

)

datum narození: 17. května 1969;

místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku;

pohlaví: muž

Bývalý ministr průmyslu. Jmenován v lednu 2018.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (také znám jako

Image 128

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

pohlaví: muž;

pozice: spoluzakladatel a majoritní akcionář společnosti Apex Development and Projects LLC a zakladatel společnosti A'ayan Company for Projects and Equipment;

datum narození: 2. ledna 1962;

místo narození: Damašek, Syrská arabská republika;

státní příslušnost: syrská;

číslo pasu: N 011612445, číslo vydání 002-17-L022286 (místo vydání: Syrská arabská republika);

identifikační číslo: 010-30208342 (místo vydání: Syrská arabská republika);

Přední podnikatel působící v Sýrii s významnými investicemi ve stavebnictví, včetně kontrolního 90 % podílu ve společnosti Apex Development and Projects LLC, která vytvořila společný podnik v hodnotě 34,8 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti Marota City. Svou účastí na developerském projektu Marota City má Jamal Eddin Mohammed Nazer prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (také znám jako Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

pohlaví: muž;

pozice: majoritní akcionář společnosti Exceed Development and Investment Company;

datum narození: 14. července 1970 nebo 24. července 1970;

místo narození: Damašek, Syrská arabská republika;

státní příslušnost: syrská, švýcarská;

číslo pasu: X4662433 (místo vydání: Švýcarsko); N 004599905 (místo vydání: Syrská arabská republika)

Přední podnikatel působící v Sýrii, který drží 67 % podíl ve společnosti Exceed Development and Investment, jež vytvořila společný podnik v hodnotě 17,7 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti Marota City. Svou účastí na stavebním projektu Marota City má Hayan Mohammad Nazem Qaddour prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.

21.1.2019

275.

Generálmajor Mohammad Khaled al-Rahmoun

narozen: 1957;

místo narození: Idlíb;

pohlaví: muž

Ministr vnitra.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

narozen: 1970;

místo narození: Aleppo;

pohlaví: muž

Ministr cestovního ruchu.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

narozen: 1970;

místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku;

pohlaví: muž

Ministr školství.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

narozen: 1960;

místo narození: Hamá;

pohlaví: muž

Ministr vysokoškolského vzdělávání.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

narozen: 1961;

místo narození: Latákie;

pohlaví: muž

Ministr veřejných prací a bydlení.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

narozen: 1974;

místo narození: Damašek;

pohlaví: muž

Ministr pro komunikace a technologie.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

narozen: 1962;

místo narození: Aleppo;

pohlaví: muž

Ministr průmyslu.

Jmenován v listopadu 2018.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

4.3.2019“

b)

následující položky se zrušují:

75.

Generálporučík Fahid Al-Jassim

88.

Brigádní generál Ahmed Yousef Jarad

97.

Brigádní generál Mohsin Makhlouf

100.

Generálmajor Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din;

c)

položky 264 až 269 se přečíslovávají takto:

Jméno osoby

Současné číslo položky

Nové číslo položky

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2)

v části B („Subjekty“) se zrušují tyto položky:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group