ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 085I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
27. března 2019


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/491 ze dne 25. března 2019 s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/492 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ( 1 )

5

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/493 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

7

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/494 ze dne 25. března 2019 o některých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ( 1 )

11

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/495 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ( 1 )

16

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/496 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království

20

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/497 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie

22

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/498 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

25

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/499 ze dne 25. března 2019, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

32

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/500 ze dne 25. března 2019, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie ( 1 )

35

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/501 ze dne 25. března 2019 o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ( 1 )

39

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/502 ze dne 25. března 2019 o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ( 1 )

49

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/503 ze dne 25. března 2019 o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ( 1 )

60

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/504 ze dne 19. března 2019 o změně směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ( 1 )

66

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ( Úř. věst. L 38, 8.2.2019 )

69

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/491

ze dne 25. března 2019

s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 178 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

K vystoupení dojde v průběhu programového období 2014–2020, v němž se Spojené království účastní patnácti programů spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Dva z uvedených programů, totiž PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) (dále společně jen „programy spolupráce“), jsou programy, které zahrnují Severní Irsko a podporují mír a usmíření a spolupráci mezi severem a jihem podle „Velkopáteční dohody“, a Unie hodlá zajistit jejich pokračování i v případě, že Spojené království vystoupí z Unie, aniž by ke dni, k němuž pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, vstoupila v platnost dohoda o vystoupení. Toto nařízení by se proto mělo omezit na uvedené programy spolupráce.

(3)

Programy spolupráce se řídí konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 (3), (EU) č. 1303/2013 (4) a (EU, Euratom) 2018/1046 (5). Toto nařízení by mělo stanovit ustanovení, která umožní pokračování uvedených programů spolupráce po vystoupení Spojeného království z Unie v souladu s uvedenými nařízeními.

(4)

Pokud jde o programy spolupráce, řídicí orgán působí v Úřadu pro zvláštní programy EU zřízeném podle „Dohody mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení prováděcích subjektů“ podepsané dne 8. března 1999. Vzhledem k tomu, že uvedené programy spolupráce zahrnují Severní Irsko, měly by pokračovat a být doplněny o nezbytná ustanovení.

(5)

Pro účely pokračování programů spolupráce by mělo být objasněno, že aniž je dotčen čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1299/2013, mohou tyto programy zahrnovat zúčastněné regiony ve Spojeném království, které by měly odpovídat regionům úrovně NUTS 3.

(6)

Pro účely pokračování programů spolupráce s financováním ze souhrnného rozpočtu Unie by měla být ode dne, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat Smlouvy, uzavřena správní dohoda mezi Komisí a Spojeným královstvím, aby bylo možné provádět nezbytné kontroly a audity programů spolupráce. Pokud takové kontroly a audity nelze provést, měla by mít Komise možnost přerušit běh platebních lhůt, pozastavit platby a uplatnit finanční opravy stanovené v článcích 83, 142, 144 a 145 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(7)

V souladu s článkem 76 nařízení (EU) č. 1303/2013 mají rozhodnutí Komise o schválení programu PEACE IV (Irsko-Spojené království) ze dne 30. listopadu 2015 a programu Interreg VA ze dne 12. února 2015, nadále představovat rozhodnutí o financování ve smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, a tím i právní závazek ve smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Spojené království zůstává odpovědné za své finanční závazky, které přijalo jakožto členský stát a které se vztahují k těmto právním závazkům Unie.

(8)

Ode dne, kdy se na Spojené království a ve Spojeném králoství přestanou uplatňovat Smlouvy, přestane, být Spojené králoství součástí „unijní části programové oblasti“ ve smyslu čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013. Ustanovení uvedeného nařízení o způsobilosti operací v závislosti na lokalitě by proto měla být upravena.

(9)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnit pokračování programů spolupráce po vystoupení Spojeného království z Unie, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jeho rozsah a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dnem následujícím po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Mělo by se použít pouze tehdy, jestliže do dne, kdy v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU přestanou být Smlouvy použitelné pro Spojené království, nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro řešení důsledků vystoupení Spojeného království z Unie v situaci, kdy ke dni, k němuž pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU, a s ohledem na pokračování následujících dvou programů spolupráce, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 1299/2013, s účastí Spojeného království (dále společně jen jako „programy spolupráce“):

1)

PEACE IV (Irsko-Spojené království);

2)

Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko).

2.   Nařízení (EU) č. 1299/2013 se nadále použije na programy spolupráce s výhradou tohoto nařízení.

Článek 2

Zeměpisné pokrytí

Aniž je dotčen čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1299/2013, mohou programy spolupráce zahrnovat zúčastněné regiony ve Spojeném království, které odpovídají regionům úrovně NUTS 3.

Článek 3

Orgány odpovědné za programy

Odchylně od čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013 platí, že:

Úřad pro zvláštní programy EU, v němž působí řídicí orgán a certifikační orgán programů spolupráce, nadále plní své funkce,

auditním orgánem programů spolupráce zůstává ministerstvo financí Severního Irska.

Článek 4

Pravomoci Komise v oblasti kontrol

Komise a orgány Spojeného království se dohodnou na uplatňování pravidel týkajících se kontrol a auditu programů spolupráce. Kontroly a audity se týkají celého období programů spolupráce.

Pokud nelze nezbytné kontroly a audit programů spolupráce provádět ve všech dotčených regionech, má se za to, že to představuje závažný nedostatek v řídicím a kontrolním systému pro účely opatření stanovených v článcích 83, 142, 144 a 145 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Článek 5

Způsobilost operací v závislosti na lokalitě

Na programy spolupráce se nevztahuje strop stanovený v čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije v případě, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko ze dne 20. února 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/5


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/492

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky od uvedeného oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné pro Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES (4) tvoří společně regulační rámec pro činnosti uznaných subjektů pověřených inspekcemi lodí, jejich prohlídkami a vydáváním lodních osvědčení.

(3)

V souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009 mají být subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí uznané na unijní úrovni Komisí (dále jen „uznané subjekty“) pravidelně hodnoceny, a to alespoň každé dva roky, Komisí spolu s členským státem, který podal příslušnou žádost o uznání daného subjektu.

(4)

Z důvodu rovného zacházení má subjekty, které byly původně uznány příslušným členským státem v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES (5) a v současné době jsou uznány v Unii podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009, hodnotit Komise spolu s členským státem, který tyto subjekty původně uznal.

(5)

V souladu s články 7 a 8 nařízení (ES) č. 391/2009 musí uznané subjekty i nadále splňovat požadavky a minimální kritéria stanovená v příloze I uvedeného nařízení, aby i nadále mohly využívat uznání v Unii. To se ověřuje soustavným hodnocením, které v souladu s čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení provádí Komise spolu s příslušným členským státem. Proto pravidelná hodnocení hrají důležitou úlohu, pokud jde o zachování uznání subjektů.

(6)

Spojené království po svém vystoupení z Unie již nebude mít možnost účastnit se hodnocení prováděných podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009.

(7)

Uznané subjekty, které byly původně uznány Spojeným královstvím, jsou v současné době uznány v Unii a byly pověřeny jinými členskými státy úkoly týkajícími se inspekcí lodí, jejich prohlídek a vydávání lodních osvědčení v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES. Je tedy třeba pozměnit čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009 tak, aby se zajistilo, že tyto subjekty budou i nadále podléhat hodnocení v souladu s požadavky uvedeného ustanovení.

(8)

Je také nutné zohlednit povinnosti v oblasti kontroly a dohledu, které musí členské státy plnit podle článku 9 směrnice 2009/15/ES. V tomto ohledu by hodnocení uznaných subjektů podle nařízení (ES) č. 391/2009 měla provádět Komise spolu s členským státem nebo členskými státy, které udělily oprávnění příslušnému uznanému subjektu v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES.

(9)

Za účelem zajištění koordinace vnitrostátních a unijních činností, pokud jde o sledování uznaných subjektů, by Komise měla konzultovat odborníky a identifikovat a vyměňovat si osvědčené postupy, aby se tak zamezilo zdvojení činnosti a byly co nejlépe využity stávající kapacity a zdroje.

(10)

Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by být použitelné ode dne následujícího po dni, ke kterému se na Spojené království přestane uplatňovat nařízení (ES) č. 391/2009,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 8 nařízení (ES) č. 391/2009 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Všechny uznané subjekty jsou pravidelně, a to alespoň každé dva roky, hodnoceny Komisí spolu s členským státem nebo členskými státy, které jim udělily oprávnění v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES, s cílem ověřit, zda plní své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a splňují minimální kritéria uvedená v příloze I tohoto nařízení. Toto hodnocení se omezuje pouze na ty činnosti uznaných subjektů, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.“.

Článek 2

Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě o účincích tohoto nařízení nejpozději tři roky ode dne jeho použitelnosti.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, ke kterému se na Spojené království přestane uplatňovat nařízení (ES) č. 391/2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 298.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47).

(5)  Směrnice Rady 94/57/ES ze dne 22. listopadu 1994, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 20).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/7


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2019/493

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 224 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 (3) zavedlo zvláštní evropský právní status evropských politických stran a evropských politických nadací a stanoví jejich financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Zřídilo rovněž Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad“).

(2)

Aby úřad mohl své úkoly plnit v plném rozsahu, včetně nových úkolů stanovených tímto nařízením, a aby mohl tyto činnosti provádět nezávisle, je nutné jej obsadit stálými zaměstnanci a řediteli úřadu svěřit pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování.

(3)

Nedávné události ukázaly potenciální rizika pro volební proces a demokracii, která mohou vzniknout v důsledku protiprávního používání osobních údajů. Integritu evropského demokratického procesu je proto třeba chránit stanovením finančních sankcí v situacích, kdy evropské politické strany nebo evropské politické nadace využijí porušení pravidel pro ochranu osobních údajů k ovlivnění výsledku voleb do Evropského parlamentu.

(4)

Za tímto účelem by měl být stanoven postup ověřování, na jehož základě musí úřad za určitých okolností požádat výbor nezávislých významných osobností zřízený nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014, aby posoudil, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využila porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů. Pokud se v souladu s postupem ověřování zjistí, že tomu tak je, měl by úřad uložit sankce podle systému účinných, přiměřených a odrazujících sankcí zavedeného nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014.

(5)

Pokud úřad uloží evropské politické straně nebo evropské politické nadaci sankci v souladu s postupem ověřování, měl by náležitě zohlednit zásadu ne bis in idem, podle které nelze totéž protiprávní jednání trestat dvakrát. Úřad by měl rovněž zajistit, aby byla dodržována zásada právní jistoty a aby dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace měla příležitost být vyslechnuta.

(6)

Stávající postupy používané při ověřování splnění podmínek pro registraci a v případech zjevného a závažného porušení hodnot, na nichž je Unie založena, by měly být doplněny novým postupem. Na nový postup by se nicméně neměly vztahovat lhůty pro ověřování splnění podmínek pro registraci a požadavků podle článku 10 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

(7)

Jelikož se nový postup zahajuje na základě rozhodnutí příslušného vnitrostátního dozorového úřadu pro ochranu údajů, měla by mít dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace možnost požádat, aby byla sankce přezkoumána, pokud bylo rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu zrušeno, nebo pokud bylo opravnému prostředku proti uvedenému rozhodnutí vyhověno a za předpokladu, že byly vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky.

(8)

K zajištění toho, že volby do Evropského parlamentu v roce 2019 proběhnou v souladu s přísnými demokratickými pravidly a budou plně respektovány evropské hodnoty demokracie, právního státu a dodržování základních práv, je důležité, aby ustanovení o novém postupu ověřování vstoupila v platnost včas a postup byl použitelný co nejdříve. K dosažení tohoto cíle je třeba, aby změny nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 obsažené v tomto nařízení vstoupily v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se mění takto:

1)

V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Řediteli úřadu jsou nápomocni zaměstnanci, vůči nimž ředitel vykonává pravomoci, které služební řád úředníků Evropské unie svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy s ostatními zaměstnanci, jak stanoví nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“). Úřad může v jakékoli oblasti své činnosti využívat jiné vyslané národní odborníky nebo jiné pracovníky, kteří nejsou zaměstnanci úřadu.

Na zaměstnance úřadu se vztahuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla přijatá společně orgány Unie pro účely provádění služebního řádu a pracovního řádu.

Výběr zaměstnanců nesmí vést ke střetu zájmů mezi povinnostmi, jež vyplývají z jejich práce vykonávané pro úřad, a jinými úředními povinnostmi. Tito zaměstnanci se zdržují jednání, které je neslučitelné s povahou jejich povinností.“.

2)

V čl. 10 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Postupy podle prvního a druhého pododstavce se nezahajují v období dvou měsíců před konáním voleb do Evropského parlamentu. Uvedené časové omezení se nevztahuje na postup stanovený v článku 10a.“.

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

Postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů

1.   Žádná evropská politická strana ani evropská politická nadace nesmí úmyslně ovlivnit nebo pokusit se ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využije porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů ze strany fyzické či právnické osoby.

2.   Pokud je úřad informován o rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu ve smyslu čl. 4 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (*1), jímž se shledá, že fyzická nebo právnická osoba porušila platná pravidla pro ochranu osobních údajů, a pokud z uvedeného rozhodnutí vyplývá či existují-li jinak oprávněné důvody k domněnce, že protiprávní jednání souvisí s politickými činnostmi některé evropské politické strany nebo evropské politické nadace v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, úřad tuto věc postoupí výboru nezávislých významných osobností zřízenému článkem 11 tohoto nařízení. Úřad může v případě potřeby spolupracovat s příslušným vnitrostátním dozorovým úřadem.

3.   Výbor uvedený v odstavci 2 vydá stanovisko, zda dotyčná evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využila porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů. Úřad si stanovisko vyžádá bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce poté, co byl informován o rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu. Úřad stanoví přiměřenou krátkou lhůtu pro vydání stanoviska výborem. Výbor vydá stanovisko ve stanovené lhůtě.

4.   S ohledem na stanovisko výboru úřad rozhodne podle čl. 27 odst. 2 písm. a) bodu vii), zda dotčené evropské politické straně nebo evropské politické nadaci uloží finanční sankce. Rozhodnutí úřadu musí být řádně odůvodněno, zejména pokud jde o stanovisko výboru, a musí být neprodleně zveřejněno.

5.   Postupem stanoveným v tomto článku není dotčen postup stanovený v článku 10.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).“."

4)

V čl. 11 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Výbor na žádost úřadu vydává stanovisko týkající se:

a)

možného zjevného a závažného porušení hodnot, uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) a v čl. 3 odst. 2 písm. c), na nichž je Unie založena, evropskou politickou stranou nebo evropskou politickou nadací;

b)

toho, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využila porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů.

V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) může výbor požádat úřad, Evropský parlament, dotyčnou evropskou politickou stranu či evropskou politickou nadaci, jiné politické strany, politické nadace a další zúčastněné strany o jakýkoli příslušný dokument či doklad a může požádat o vyslechnutí jejich zástupců. V případě uvedeném v prvním pododstavci písm. b) spolupracují vnitrostátní dozorové úřady uvedené v článku 10a s výborem v souladu s použitelným právem.“.

5)

V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Evropská politická strana a evropská politická nadace musí v době podání žádosti dodržovat povinnosti uvedené v článku 23 a ode dne podání žádosti do konce rozpočtového roku nebo akce, k nimž se vztahuje příspěvek nebo grant, musí být zapsaná v rejstříku a nesmí se na ni vztahovat žádné sankce stanovené v čl. 27 odst. 1 a čl. 27 odst. 2 písm. a) bodu v), vi) a vii).“

6)

Článek 27 se mění takto:

a)

V odst. 2 písm. a) se doplňuje nový bod, který zní:

„vii)

v případě, že se v souladu s postupem ověřování podle článku 10a zjistí, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využila porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„7.   V případě, že bylo rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu podle článku 10a zrušeno nebo bylo-li opravnému prostředku proti uvedenému rozhodnutí vyhověno a za předpokladu, že byly vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky, úřad na žádost dotčené evropské politické strany nebo evropské politické nadace přezkoumá jakoukoli sankci uloženou podle odst. 2 písm. a) bodu vii).“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko ze dne 12. prosince 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/11


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/494

ze dne 25. března 2019

o některých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Hlavním cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (3) je dosažení a udržení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Unii. Za tímto účelem byl zřízen systém osvědčení pro různé činnosti v oblasti letectví, aby se dosáhlo požadovaných úrovní bezpečnosti a umožnila se nezbytná ověření a vzájemné uznávání vydávaných osvědčení.

(3)

V oblasti bezpečnosti letectví mohou mnohé zúčastněné strany zmírnit dopad vystoupení Spojeného království z Unie na osvědčení a schválení přijetím různých opatření. Tato opatření zahrnují přechod k úřadu pro civilní letectví některého z 27 zbývajících členských států“ nebo podání žádosti o osvědčení, přede dnem vystoupení, které Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vydá s platností pouze ode dne vystoupení, a které je tedy podmíněno tím, že se Spojené království stane třetí zemí.

(4)

V této oblasti, na rozdíl od jiných oblastí práva Unie, však existují některé zvláštní případy, kdy nebude možné získat osvědčení od jiného členského státu nebo agentury, jelikož Spojené království ode dne vystoupení opět převezme ve své jurisdikci úlohu „státu projekce“ podle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Spojené království však může vydávat osvědčení v této nové úloze teprve tehdy, až ji převezme, tedy až právo Unie přestane být pro Spojené království použitelné v důsledku jeho vystoupení z Unie.

(5)

Je proto třeba zřídit dočasný mechanismus za účelem prodloužení platnosti některých osvědčení vydaných v oblasti bezpečnosti letectví, aby měli dotčení provozovatelé i agentura dostatek času na vydání nezbytných osvědčení v souladu s článkem 68 nařízení (EU) 2018/1139 s cílem zohlednit status Spojeného království jako třetí země.

(6)

Doba trvání tohoto prodloužení platnosti osvědčení by měla být omezena na dobu nezbytně nutnou k vypořádání se s odchodem Spojeného království z unijního systému bezpečnosti letectví.

(7)

Za účelem umožnit v nezbytných případech prodloužení lhůty pro vydávání osvědčení podle článku 68 nařízení (EU) 2018/1139 dotčeným provozovatelům by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, pokud jde o další prodloužení doby platnosti osvědčení uvedených v části I přílohy tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (4). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty ve stejnou dobu jako odborníci z členských států a jejich odborníci mají systematický přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(8)

Kromě toho, na rozdíl od většiny jiných oblastí práva Unie týkajících se zboží, nemá neplatnost osvědčení vliv na uvádění na trh, ale na samotné používání leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení v Unii, například při instalaci letadlových částí a zařízení na letadlo Unie provozované v Unii. Toto používání leteckých výrobků v Unii by vystoupením Spojeného království nemělo být ovlivněno.

(9)

V unijním systému bezpečnosti letectví podléhá výcvik pilotů a mechaniků přísným předpisům a výcvikové moduly jsou harmonizovány. Osoby, které se účastní výcvikového modulu v jednom členském státě, nemohou v době tohoto výcviku vždy přejít do jiného členského státu. Tato zvláštní situace by měla být vzata v úvahu v rámci alternativních opatření Unie.

(10)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se v zásadě použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Aby však nezbytné správní postupy mohly být co nejdříve provedeny, měla by se určitá ustanovení použít ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   V souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie stanoví toto nařízení zvláštní ustanovení pro některá osvědčení v oblasti bezpečnosti letectví vydaná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (5) nebo nařízení (EU) 2018/1139 fyzickým a právnickým osobám, které mají hlavní místo podnikání ve Spojeném království, a pro některé situace související s leteckým výcvikem.

2.   Toto nařízení se vztahuje na osvědčení uvedená v příloze tohoto nařízení, která jsou platná v den předcházející dni použitelnosti tohoto nařízení a která byla vydána:

a)

Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) fyzickým nebo právnickým osobám, které mají hlavní místo podnikání ve Spojeném království, jak je uvedeno v části 1 přílohy, nebo

b)

fyzickými nebo právnickými osobami, jimž vydaly osvědčení příslušné orgány Spojeného království, jak je uvedeno v části 2 přílohy.

3.   Kromě osvědčení uvedených v odstavci 2 se toto nařízení použije na výcvikové moduly uvedené v článku 5.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí odpovídající definice obsažené v nařízení (EU) 2018/1139 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na základě uvedeného nařízení a nařízení (ES) č. 216/2008.

Článek 3

Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a)

Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Pokud je pro vydání osvědčení uvedených v článku 68 nařízení (EU) 2018/1139 dotčení provozovatelé potřebují delší dobu, může Komise prodloužit dobu platnosti uvedenou v prvním pododstavci tohoto článku prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 4

Osvědčení podle čl. 1 odst. 2 písm. b)

Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) týkající se používání výrobků, letadlových částí a zařízení zůstávají v platnosti.

Článek 5

Přenos výcvikových modulů

Odchylně od nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (6) a (EU) č. 1321/2014 (7) příslušné orgány členských států nebo případně agentura zohlední zkoušky, které byly složeny ve výcvikových organizacích, jež podléhají dozoru příslušného orgánu Spojeného království, ale které nevyústily ve vydání licence přede dnem použitelnosti tohoto nařízení uvedeným v čl. 10 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení, jako kdyby byly složeny ve výcvikové organizaci, která podléhá dozoru příslušného orgánu členského státu.

Článek 6

Pravidla a povinnosti týkající se osvědčení podle článku 3 nebo 4

1.   Na osvědčení podle článku 3 nebo 4 tohoto nařízení se vztahují pravidla, která se na ně použijí v souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci přijatými na základě uvedeného nařízení nebo nařízení (ES) č. 216/2008. Pokud jde o subjekty, které mají hlavní místo podnikání ve třetí zemi, má agentura pravomoci stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení a nařízení (ES) č. 216/2008.

2.   Na žádost agentury držitelé osvědčení uvedených v článku 3 a vydavatelé osvědčení uvedených v článku 4 poskytnou kopie všech zpráv o auditu, zjištění a plánů nápravných opatření týkajících se osvědčení, která byla vydána v průběhu tří let před touto žádostí. Pokud tyto dokumenty nebudou poskytnuty ve lhůtách stanovených agenturou v její žádosti, může agentura případně odejmout výsadu vyplývající z článku 3 nebo článku 4, podle okolností.

3.   Držitelé osvědčení uvedených v článku 3 a vydavatelé osvědčení uvedených v článku 4 tohoto nařízení neprodleně uvědomí agenturu o jakémkoli opatření orgánů Spojeného království, které by mohlo být v rozporu s jejich povinnostmi podle tohoto nařízení nebo podle nařízení (EU) 2018/1139.

Článek 7

Příslušný orgán

Pro účely tohoto nařízení a pro účely dozoru nad držiteli a vydavateli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení je agentura příslušným orgánem pro subjekty ze třetích zemí podle nařízení (EU) 2018/1139 a prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení nebo nařízení (ES) č. 216/2008.

Článek 8

Použití nařízení Komise (EU) č. 319/2014

Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 (8) se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli nebo vydavateli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, za stejných podmínek jako na držitele odpovídajících osvědčení vydaných právnickým nebo fyzickým osobám třetích zemí.

Článek 9

Přijatelné způsoby prokazování souladu a poradenský materiál

Agentura může v souladu s čl. 76 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139 vydávat přijatelné způsoby prokazování souladu a poradenský materiál pro uplatňování tohoto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii být použitelné pro Spojené království.

Článek 5 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Toto nařízení se nepoužije v případě, jestliže do dne uvedeného v odst. 2 prvním pododstavci vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko ze dne 20. února 2019 (dosud nezveřejněný v Úř. věst.).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úř. věst.) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007 (Úř. věst. L 93, 28.3.2014, s. 58).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSVĚDČENÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1

Část 1:

Osvědčení vydaná Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví fyzickým nebo právnickým osobám, které mají hlavní místo podnikání ve Spojeném království, a pro letadla, uvedená v:

1.1.

nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (1), příloha I, část 21, oddíl A, hlava B (typová osvědčení a typová osvědčení pro zvláštní účely),

1.2.

nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava D (schválení změn typových osvědčení a typových osvědčení pro zvláštní účely),

1.3.

nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava E (doplňková typová osvědčení),

1.4.

nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava M (opravy),

1.5.

nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava O (oprávnění ETSO),

1.6.

nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava J (oprávnění organizace k projektování).

Část 2:

Osvědčení pro výrobky, letadlové části a zařízení vydaná právnickými nebo fyzickými osobami, jimž vydaly osvědčení příslušné orgány Spojeného království, uvedená v:

2.1.

nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, oddíl A, hlava G, bod 21.A.163 písm. c) (osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou pro výrobky, letadlové části a zařízení),

2.2.

nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha II, část 145, bod 145.A.75 písm. e) (osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby),

2.3.

nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha II, část 145, bod 145.A.75 písm. f) (osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadla ELA 1),

2.4.

nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha I, část M, oddíl A, hlava F, bod M.A.615 písm. d) (osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby),

2.5.

nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha I, část M, oddíl A, hlava F, bod M.A.615 písm. e) (osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadla ELA 1),

2.6.

nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha I, část M, oddíl A, hlava G, bod M.A.711 písm. a) odst. 4 nebo písm. b) odst. 1 (osvědčení kontroly letové způsobilosti a jejich rozšíření)

2.7.

nařízení (EU) č. 1321/2014, příloha I, část M, oddíl A, hlava H, bod M.A.801 písm. b) odst. 2 a 3 a písm. c) (osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby).


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/16


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/495

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

„Nástroj pro propojení Evropy“, jenž je klíčovým nástrojem financování ze strany Unie, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 (4). Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci přeshraničních projektů a projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu a zvýšila konkurenceschopnost, jakož i přispělo k hospodářské, sociální a územní soudržnosti a cílům udržitelného rozvoje.

(3)

Část I přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013 stanoví seznam devíti koridorů hlavní sítě. Uvedené koridory představují nástroj, který má usnadnit koordinovanou realizaci hlavní sítě. Měly by přispívat k soudržnosti hlavní sítě lepší územní spoluprací, sledovat obecnější cíle dopravní politiky a usnadňovat interoperabilitu, integraci různých druhů dopravy a multimodální operace.

(4)

Spojené království je součástí severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě, který zahrnuje spojnice mezi Belfastem, Dublinem a Corkem na ostrově Irsko a spojnice ve Velké Británii z Glasgowa a Edinburghu na severu do Folkestonu a Doveru na jihu. Úseky a uzly Spojeného království jsou zahrnuty v tabulce „Předem určené úseky včetně projektů“ koridorů hlavní sítě obsažené v bodě 2 části I přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013.

(5)

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie se části vytyčení severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě související se Spojeným královstvím a úseky a uzly Spojeného království obsažené v tabulce předem určených úseků včetně projektů stanou neaktuálními a již ode dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane platit pro Spojené království, nebudou mít právní účinky.

(6)

Pro Irsko jsou námořní spojnice hlavním prostředkem pro zajištění jeho přímé propojenosti s kontinentální Evropou, zejména s ohledem na nejistý vývoj obchodních toků přes „pevninský most“ Spojeného království.

(7)

Aby se zabránilo situaci, kdy je severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila se propojenost Irska s kontinentální Evropou, měl by severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě zahrnovat nové námořní spojnice mezi irskými přístavy a přístavy Belgie, Francie a Nizozemska, které jsou součástí tohoto koridoru. Navíc by spojnice mezi severomořsko-středomořským koridorem a atlantským koridorem přes přístav Le Havre, který se nachází na atlantickém koridoru, měla zajistit lepší propojenost a integraci vnitřního trhu.

(8)

Je důležité, aby se ke střednědobým důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie pro spojení a dopravní toky, zejména k případnému přesunu dopravních toků, přihlédlo při koncipování nástroje, který by měl nahradit Nástroj pro propojení Evropy, a pro hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (5). Komise by proto měla do roku 2021 provést předčasný přezkum nařízení (EU) č. 1315/2013, aby byly zohledněny případné změny toku zboží po vystoupení Spojeného království z Unie.

(9)

Zajištění spojení mezi Irskem a ostatními členskými státy na severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě a na omezené části atlantického koridoru má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury. V zájmu zachování a podpory stávajících a budoucích obchodních toků mezi Irskem a kontinentální Evropou je zásadně důležité rozvíjet příslušnou infrastrukturu.

(10)

Investice do vybavení a infrastruktury pro účely bezpečnosti a kontrol na vnějších hranicích by měly představovat prioritní opatření poslední fáze provádění stávajícího programového období Nástroje pro propojení Evropy.

(11)

K řešení těchto potřeb by měla Komise navrhnout nový roční pracovní program.

(12)

Během přezkumu víceletého pracovního programu, jehož cílem je přizpůsobit tento program vystoupení Spojeného království z Unie, je třeba zohlednit zejména opatření zaměřená na posílení dopravní infrastruktury pro účely bezpečnosti a kontrol na vnějších hranicích.

(13)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane být použitelné pro Spojené království,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1316/2013 se mění takto:

1)

V čl. 7 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„m)

opatření k přizpůsobení dopravní infrastruktury pro účely bezpečnosti a kontrol na vnějších hranicích.“

2)

Článek 17 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komise přezkoumává víceleté pracovní programy alespoň v polovině období. V odvětví dopravy přezkoumá víceletý pracovní program s cílem přizpůsobit jej vystoupení Spojeného království z Unie. V případě nutnosti přijme prováděcí akty, jimiž víceletý pracovní program reviduje. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   V odvětví dopravy jsou opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. m) prioritou ročního pracovního programu přijatého dne 28. března 2019 nebo později.“

3)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 301.

(2)  Úř. věst. C 461, 21.12.2018, s. 173.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

(5)  1.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

Změna přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013

V části I bodě 2 („Koridory hlavní sítě“) se v oddíle „Severomořsko-středomořský“, pododdíle „Vytyčení koridorů“ za řádek „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork“ vkládá nový řádek, který zní:

„Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam.“


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/20


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/496

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Nařízením Rady (ES) č. 428/2009 (2) se zavádí společný systém pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití, který je nezbytný pro podporu bezpečnosti Unie a mezinárodní bezpečnosti a pro zajištění rovných podmínek pro vývozce v Unii.

(3)

Nařízení (ES) č. 428/2009 stanoví „všeobecná vývozní povolení Unie“, která usnadňují kontroly nízkorizikového vývozu zboží dvojího užití do určitých třetích zemí. V současné době se všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, stanovené v příloze IIa nařízení (ES) č. 428/2009, vztahuje na Austrálii, Kanadu, Japonsko, Norsko, Nový Zéland, Švýcarsko včetně Lichtenštejnska a na Spojené státy americké.

(4)

Spojené království je smluvní stranou příslušných mezinárodních smluv a členem mezinárodních režimů nešíření a plně dodržuje související povinnosti a závazky. Spojené království uplatňuje přiměřené a náležité kontroly s cílem účinně řešit aspekty zamýšleného konečného použití a nebezpečí zneužití v souladu s ustanoveními a cíli nařízení (ES) č. 428/2009.

(5)

Vzhledem k tomu, že je Spojené království významným místem určení zboží dvojího užití vyrobeného v Unii, je vhodné doplnit Spojené království na seznam míst určení, na něž se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, aby se zajistilo jednotné a důsledné uplatňování kontrol v celé Unii, podpořily rovné podmínky pro vývozce v Unii a aby se zamezilo zbytečné administrativní zátěži a zároveň ochránila bezpečnost Unie a mezinárodní bezpečnost.

(6)

Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s okolnostmi vystoupení Spojeného království z Unie je nezbytné umožnit okamžité uplatňování tohoto nařízení o zahrnutí Spojeného království do všeobecného vývozního povolení Unie č. EU001. Toto nařízení by tedy mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Spojené království by mělo být doplněno na seznam míst určení, na která se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, pouze tehdy, jestliže do dne, kdy v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU přestanou být Smlouvy použitelné pro Spojené království, nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009 se mění takto:

a)

název „Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska a do Spojených států amerických“ se nahrazuje tímto:

„Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska, do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a do Spojených států amerických“;

b)

v části 2 se za odrážku „Švýcarsko, včetně Lichtenštejnska“ vkládá nová odrážka, která zní:

„—

Spojené království Velké Británie a Severního Irska“.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se nepoužije v případě, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/22


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/497

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Dohoda o vystoupení, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. února 2019 (2), obsahuje ujednání týkající se uplatňování právních předpisů Unie na Spojené království i po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, bude se společná rybářská politika vztahovat na Spojené království během přechodného období v souladu s uvedenou dohodou a přestane být použitelná na konci zmíněného období.

(3)

Jakmile se společná rybářská politika přestane na Spojené království vztahovat, nebudou již vody Spojeného království (teritoriální moře a přilehlá výlučná ekonomická zóna) součástí vod Unie. V případě neexistence dohody o vystoupení tedy hrozí, že ke dni 30. března 2019 ztratí plavidla Unie přístup do vod Spojeného království a rybolovná práva v nich. To by mělo značný dopad na rybolovné činnosti loďstva Unie a na ekonomickou návratnost.

(4)

Opatření, která mohou být použita ke zmírnění nepříznivých ekonomických dopadů vystoupení Spojeného království z Unie na celý řetězec produkce a uvádění na trh, jsou již k dispozici podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (3).

(5)

Nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví pravidla a podmínky pro poskytování finančních náhrad pro rybáře a majitele rybářských plavidel v případě dočasného zastavení rybolovných činností. Kritéria, která umožňují dočasné zastavení, neumožňují kompenzaci v důsledku vystoupení členského státu z Unie a následné ztráty přístupu k vodám daného státu a rybolovných práv v nich.

(6)

S cílem zmírnit nepříznivé ekonomické dopady způsobené vystoupením členského státu z Unie by současně s opatřeními, která jsou již podle nařízení (EU) č. 508/2014 dostupná, měla být zavedena veřejná podpora v případě dočasného zastavení rybolovných činností rybářům a provozovatelům, kteří značně závisí na přístupu do vod Spojeného království.

(7)

Nařízení (EU) č. 508/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Zbývající prostředky jsou dostupné pro přidělení jakémukoli způsobilému opatření zmírňujícímu následky vystoupení Spojeného království z Unie.

(9)

V zájmu zjednodušení se dotčené členské státy vyzývají, aby při úpravách svého operačního programu přihlížely ke čl. 22 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (4).

(10)

Vzhledem k potřebě zajistit, ještě před vystoupením Spojeného království z Unie, dostupnost podpory z Evropského námořního a rybářského fondu v případě dočasného zastavení rybolovných činností pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do vod Spojeného království, v případě, že Spojené království neudělí ode dne svého vystoupení z Unie, kterým by mohl být 30. březen 2019, přístup do těchto vod, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 508/2014

Nařízení (EU) č. 508/2014 se mění takto:

1)

V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„9.   Členské státy mohou překročit částku stanovenou v odstavci 2 tohoto článku a nedosáhnout částek stanovených v odstavcích 3 až 7 tohoto článku za účelem podpory opatření stanovených článku 33 tohoto nařízení v případě, že Spojené království neudělí přístupová práva do svých vod pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do těchto vod za účelem svých rybolovných činností, pokud pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU.“

2)

V článku 25 se vkládá nový odstavec, který zní:

„3a.   Při určování, zda došlo k překročení prahových hodnot stanovených v odst. 3 písm. a) a b) tohoto článku, se nepřihlíží k celkovému finančnímu příspěvku z ENRF na opatření uvedená v čl. 33 odst. 1 písm. d).“

3)

Článek 33 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

za účelem řešení důsledků situace, v níž Spojené království neudělí přístupová práva do svých vod pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do těchto vod za účelem svých rybolovných činností, pokud pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Podporu uvedenou v odst. 1 písm. a), b) a c) lze v období 2014–2020 poskytnout na dobu nejvýše šesti měsíců na plavidlo a podporu uvedenou v odst. 1 písm. d) lze v období 2014–2020 poskytnout na dobu nejvýše devíti měsíců na plavidlo. Výdaje související s odst. 1 písm. d) jsou způsobilé ode dne použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/497 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/497 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie (Úř. věst. L 85 I, 27.3.2019, s. 22).“"

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19.3.2019.

(2)  Úř věst C 66 I, 19.2.2019, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/25


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/498

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Dohoda o vystoupení, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. února 2019 (2), obsahuje ujednání týkající se uplatňování právních předpisů Unie na Spojené království i po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, bude se společná rybářská politika vztahovat na Spojené království během přechodného období v souladu s uvedenou dohodou a přestane být použitelná na konci zmíněného období.

(3)

Jakmile se společná rybářská politika přestane na Spojené království vztahovat, nebudou již vody Spojeného království (teritoriální moře a přilehlá výlučná ekonomická zóna) součástí vod Unie. V případě neexistence dohody o vystoupení tedy hrozí, že rybářská plavidla Unie a Spojeného království nebudou mít možnost plně využívat rybolovných práv stanovených pro rok 2019.

(4)

Aby byla zajištěna udržitelnost rybolovu, a s ohledem na význam rybolovu pro obživu mnoha společenství v Unii a Spojeném království by měla být na omezenou dobu zachována možnost, aby rybářská plavidla Unie a Spojeného království nadále měla přístup k rybolovu ve vodách druhé strany na základě plné vzájemnosti poté, co se společná rybářská politika přestane na Spojené království jakožto členský stát vztahovat. Účelem tohoto nařízení je vytvořit vhodný právní rámec pro takový přístup na základě vzájemnosti.

(5)

Územní působnost tohoto nařízení a jakýkoli odkaz na Spojené království v tomto nařízení nezahrnuje Gibraltar.

(6)

Rybolovná práva na rok 2019 byla schválena v souladu s nařízeními Rady (EU) 2019/124 (3) a (EU) 2018/2025 (4) rovněž Spojeným královstvím během jeho členství v Unii. Tato rybolovná práva byla stanovena plně v souladu s požadavky stanovenými v článcích 61 a 62 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu. V zájmu zajištění udržitelného využívání živých mořských zdrojů a stability ve vodách Unie a ve vodách Spojeného království by měly kvóty a podíly schválené pro členské státy a Spojené království v souladu s články 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (5) zůstat dostupné.

(7)

Vzhledem k dlouhé tradici rybolovu rybářskými plavidly Spojeného království ve vodách Unie a naopak by měla Unie stanovit mechanismus, který by rybářským plavidlům Spojeného království umožňoval přístup do vod Unie na základě oprávnění, aby po omezenou dobu mohla lovit podíly na kvótách, jež jim byly přiděleny podle nařízení (EU) 2019/124 a (EU) 2018/2025, za stejných podmínek, jaké se vztahují na rybářská plavidla Unie. Tato oprávnění by měla být udělena pouze tehdy a v tom rozsahu, v jakém bude Spojené království nadále poskytovat rybářským plavidlům Unie oprávnění využívat rybolovná práva, která jim byla přidělena v souladu s příslušnými nařízeními o rybolovných právech.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (6) stanoví pravidla pro vydávání a správu oprávnění k rybolovu pro plavidla ve vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí třetí země a pro rybářská plavidla třetích zemí provádějící rybolovné operace ve vodách Unie.

(9)

Nařízení (EU) 2017/2403 stanoví pravidla pro rybolovné operace, které provádějí rybářská plavidla Unie ve vodách třetí země mimo rámec dohody o rybolovu, a stanoví, že členský stát vlajky může udělit přímá oprávnění a stanoví podmínky a postupy pro udělování takových oprávnění. Vzhledem k počtu rybářských plavidel Unie, která provozují rybolovné činnosti ve vodách Spojeného království, by tyto podmínky a postupy způsobily výrazná zpoždění a zvýšení administrativní zátěže v případě neexistence dohody o vystoupení nebo dohody o rybolovu. Je tedy nezbytné stanovit zvláštní podmínky a postupy, aby Spojené království snáze vydávalo rybářským plavidlům Unie oprávnění pro provozování rybolovných činností ve svých vodách.

(10)

Je nezbytné odchýlit se od pravidel, která platí pro rybářská plavidla třetích zemí, a stanovit zvláštní podmínky a postupy, jimiž Unie umožní vydávat oprávnění rybářským plavidlům Spojeného království za účelem provozování rybolovných činností v jejích vodách.

(11)

Nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje členské státy k výměně všech nebo části rybolovných práv, která jim byla přidělena. Mezi členskými státy a Spojeným královstvím každoročně dochází přibližně k 1 000 výměnám kvót. Aniž je dotčena výlučná pravomoc Unie, je poté, co pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy, zapotřebí flexibilní systém, který Unii umožní vyměňovat si kvóty se Spojeným královstvím. Členské státy by proto měly mít možnost projednat se Spojeným královstvím a případně vypracovat možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót. Za převod nebo výměnu kvót by měla i nadále odpovídat Komise. Rybolovná práva získaná od Spojeného království nebo na ně převedená v rámci převodu nebo výměny kvót by se měla považovat za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od přídělu.

(12)

Nařízení (EU) 2017/2403 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Vzhledem k potřebě zajistit, ještě před vystoupením Spojeného království z Unie, dostupnost podpory z Evropského námořního a rybářského fondu v případě dočasného zastavení rybolovných činností pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do vod Spojeného království, v případě, že Spojené království neudělí ode dne svého vystoupení z Unie, kterým by mohl být 30. březen 2019, přístup do těchto vod, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(14)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Mělo by se použít do 31. prosince 2019.

(15)

Aby hospodářské subjekty Unie i Spojeného království mohly nadále lovit v souladu s příslušnými rybolovnými právy, která jim byla přidělena, měla by být oprávnění k rybolovu pro činnosti ve vodách Unie udělena rybářským plavidlům Spojeného království pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém bude mít Komise za to, že Spojené království na základě vzájemnosti uděluje rybářským plavidlům Unie práva přístupu k rybolovným operacím ve svých vodách,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2017/2403

Nařízení (EU) 2017/2403 se mění takto:

1)

V hlavě II kapitole II se doplňuje nový oddíl, který zní:

Oddíl 4

Rybolovné operace rybářských plavidel Unie ve vodách Spojeného království

Článek 18a

Oblast působnosti

Tento oddíl se použije odchylně od oddílu 3 do 31. prosince 2019 na rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách Spojeného království.

Článek 18b

Definice

Pro účely tohoto oddílu se „vodami Spojeného království“ rozumějí vody spadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce Spojeného království stanovené v souladu s mezinárodním právem.

Článek 18c

Postup pro získání oprávnění Spojeného království k rybolovu

1.   Členský stát vlajky, který ověřil, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 5, zašle Komisi odpovídající žádost nebo seznam žádostí o oprávnění Spojeného království.

2.   Každá žádost nebo seznam žádostí obsahuje informace, které Spojené království požaduje pro vydání oprávnění, a to v požadovaném formátu, který Spojené království sdělilo Komisi.

3.   Komise sdělí členským státům informace a formát uvedené v odstavci 2. Komise může členskému státu vlajky zaslat žádost o další informace nezbytné k ověření dodržování podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.   Po obdržení žádosti nebo dalších informací vyžádaných podle odstavce 3 Komise žádost bezodkladně předá Spojenému království.

5.   Jakmile Spojené království informuje Komisi, že se rozhodlo vydat nebo zamítnout oprávnění rybářskému plavidlu Unie, Komise o tom neprodleně vyrozumí členský stát vlajky.

6.   Členský stát vlajky může vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království až poté, co byl informován, že se Spojené království rozhodlo o vydání oprávnění pro příslušné rybářské plavidlo Unie.

7.   Rybolovné operace nezapočnou, dokud členský stát vlajky i Spojené království nevydají oprávnění k rybolovu.

8.   Jestliže Spojené království vyrozumí Komisi, že se rozhodlo pozastavit nebo odejmout oprávnění k rybolovu rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom Komise bezodkladně členský stát vlajky. Členský stát odpovídajícím způsobem pozastaví nebo odejme oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království.

9.   Jestliže Spojené království vyrozumí přímo členský stát vlajky, že se rozhodlo vydat, zamítnout, pozastavit nebo odejmou oprávnění k rybolovu rybářskému plavidlu Unie, členský stát vlajky o tom bezodkladně vyrozumí Komisi. Členský stát odpovídajícím způsobem pozastaví nebo odejme oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království.

Článek 18d

Sledování

Komise sleduje vydávání oprávnění k rybolovu Spojeným královstvím pro rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách Spojeného království.“

2)

Vkládá se nová hlava, která zní:

„HLAVA IIIa

RYBOLOVNÉ OPERACE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 38a

Oblast působnosti

Tato hlava se použije odchylně od hlavy III do 31. prosince 2019 na rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Spojeného království ve vodách Unie.

Článek 38b

Rybolovné operace plavidel Spojeného království

Rybářská plavidla Spojeného království smějí provádět rybolovné operace ve vodách Unie v souladu s podmínkami stanovenými v nařízeních Rady (EU) 2019/124 (*1) a (EU) 2018/2025 (*2), kterými se stanoví rybolovná práva.

Článek 38c

Obecné zásady

1.   Rybářské plavidlo Spojeného království nesmí provádět rybolovné operace ve vodách Unie, jestliže mu Komise nevydala oprávnění k rybolovu. Toto oprávnění je mu vydáno pouze v případě, že splňuje kritéria způsobilosti stanovená v odstavci 2.

2.   Komise může rybářskému plavidlu Spojeného království vydat oprávnění k rybolovu, pokud:

a)

má rybářské plavidlo platnou licenci k rybolovu vydanou orgánem Spojeného království;

b)

Spojené království rybářské plavidlo zařadilo do rejstříku rybářského loďstva, k němuž má Komise přístup;

c)

rybářské plavidlo a každé související podpůrné plavidlo používají příslušný systém identifikačních čísel lodí podle IMO, pokud to právo Unie vyžaduje;

d)

rybářské plavidlo není uvedeno na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu nebo Unií podle nařízení (ES) č. 1005/2008;

e)

Spojené království není zapsáno na seznamu nespolupracujících zemí podle nařízení (ES) č. 1005/2008 ani není označeno za zemi umožňující neudržitelná rybolovná práva podle nařízení (EU) č. 1026/2012;

f)

jsou Spojenému království k dispozici rybolovná práva.

3.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, musí dodržovat pravidla kontroly upravující rybolovné operace rybářských plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž provozují činnost.

Článek 38d

Postup pro získání oprávnění k rybolovu

1.   Spojené království zašle Komisi žádost nebo seznam žádostí o oprávnění pro svá rybářská plavidla.

2.   Komise může Spojené království požádat o další informace nezbytné k ověření, že podmínky podle čl. 38c odst. 2 byly splněny.

3.   Komise poté, co se ujistí, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 38c odst. 2, může vydat oprávnění k rybolovu a bezodkladně o tom vyrozumí Spojené království a dotčené členské státy.

Článek 38e

Správa oprávnění k rybolovu

1.   Pokud již není některá z podmínek stanovených v čl. 38c odst. 2 plněna, přijme Komise vhodná opatření spočívající mimo jiné ve změně nebo odnětí oprávnění a vyrozumí o tom Spojené království a dotčené členské státy.

2.   Komise může oprávnění vydané rybářskému plavidlu Spojeného království zamítnout, pozastavit nebo odejmout v kterémkoli z těchto případů:

a)

pokud nastane zásadní změna okolností;

b)

je-li vážně ohroženo udržitelné využívání, řízení a zachování biologických mořských zdrojů;

c)

je-li to nezbytné k zamezení či potlačení rybolovu NNN;

d)

pokud to Komise považuje za vhodné na základě zjištění vyplývajících z jejích sledovacích činností podle článku 18d;

e)

pokud Spojené království rybářským plavidlům Unie neoprávněně zamítne, pozastaví nebo odejme oprávnění pro své vody.

3.   Pokud Komise zamítne, pozastaví nebo odejme oprávnění podle odstavce 2, neprodleně o tom Spojené království uvědomí.

Článek 38f

Ukončení rybolovných operací

1.   Jestliže se má za to, že rybolovná práva udělená Spojenému království byla vyčerpána, oznámí to Komise neprodleně Spojenému království a příslušným kontrolním orgánům členských států. Aby se zajistilo pokračování rybolovných operací v rámci nevyčerpaných rybolovných práv, což může mít vliv i na vyčerpaná práva, požádá Komise Spojené království, aby jí sdělilo technická opatření k předcházení případnému negativnímu dopadu na vyčerpaná rybolovná práva.

2.   Ode dne oznámení uvedeného v odstavci 1 jsou oprávnění k rybolovu vydaná plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království pro dotčené rybolovné operace považována za pozastavená a daná plavidla již nejsou oprávněna tyto rybolovné operace provádět.

3.   Jestliže se pozastavení oprávnění k rybolovu podle odstavce 2 týká všech operací, pro něž byla vydána, považují se tato oprávnění k rybolovu za odňatá.

Článek 38g

Přečerpání kvót ve vodách Unie

Pokud Komise zjistí, že Spojené království překročilo kvóty, které mu byly přiděleny pro určitou populaci nebo skupinu populací, provede odpočty z jiných kvót, jež mu byly přiděleny. Komise usiluje o zajištění toho, aby objem odpočtu odpovídal odpočtům ukládaným členským státům v podobných situacích.

Článek 38h

Kontrola a prosazování práva

1.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, musí dodržovat pravidla kontroly upravující rybolovné operace rybářských plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž vyvíjí činnost.

2.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, předkládá Komisi nebo subjektu, který určila, a případně i pobřežnímu členskému státu údaje, které rybářská plavidla Unie musí odesílat členskému státu vlajky podle nařízení o kontrole.

3.   Komise nebo subjekt, který určila, odesílá údaje obdržené v souladu s odstavcem 2 pobřežnímu členskému státu.

4.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, na vyžádání předkládá Komisi nebo subjektu, který určila, zprávy pozorovatelů vypracované v rámci příslušných pozorovatelských programů.

5.   Pobřežní členský stát zaznamenává veškerá porušení předpisů, jichž se dopustila rybářská plavidla Spojeného království, spolu se souvisejícími sankcemi do vnitrostátního rejstříku stanoveného v článku 93 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 38i

Převody a výměny kvót

1.   Členský stát může vést se Spojeným královstvím neformální rozhovory a případně vypracovat možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.

2.   Na základě oznámení Komisi, které provede dotčený členský stát, může Komise uskutečnit odpovídající převod nebo výměnu kvót.

3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.

4.   Rybolovná práva získaná od Spojeného království nebo na ně převedená v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od těchto kvót od okamžiku, kdy tento převod nebo výměna kvót nabývá účinku. Tímto přidělením nebo odpočtem se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.“

(*1)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1)."

(*2)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7)."

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království, do dne 31. prosince 2019.

Toto nařízení se však nepoužije v případě, jestliže do dne následujícím po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(2)  Úř. věst. C 66 I, 19.2.2019, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/32


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/499

ze dne 25. března 2019,

kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 165 odst. 4 a čl. 166 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

K vystoupení dojde během programového období 2014–2020 programu Erasmus+, kterého se Spojené království účastní.

(3)

Program Erasmus+ byl zřízen a řídí se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 (3). Toto nařízení by mělo stanovit pravidla, která umožní pokračování již přijatých právních závazků, v souladu s nařízením (EU) č. 1288/2013, s ohledem na probíhající činnosti spojené se vzdělávací mobilitou týkající se Spojeného království po jeho vystoupení z Unie.

(4)

Ode dne, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy, přestane být Spojené království zemí programu ve smyslu čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1288/2013. Aby se zabránilo tomu, že by stávající účastníci programu Erasmus+ museli přerušit probíhající činnosti spojené s jejich vzdělávací mobilitou, měla by být pravidla týkající se způsobilosti pro probíhající činnosti spojené se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ přizpůsobena.

(5)

Aby bylo možné pokračovat ve financování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou z rozpočtu Unie, měly by se Komise a Spojené království dohodnout na tom, že bude umožněn výkon kontrol a auditů těchto činností. Pokud nebude možné nezbytné kontroly a audity provádět, mělo by to být považováno za závažný nedostatek v systému řízení a kontroly.

(6)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnit pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou, kterých se účastní Spojené království a které začaly nejpozději ke dni, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(7)

S ohledem na skutečnost, že v případě, že nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení nebo nebude prodloužena lhůta dvou let od oznámení Spojeného království, přestanou být Smlouvy použitelné pro Spojené království dne 30. března 2019 a vzhledem k potřebě zajistit ještě před vystoupením Spojeného království z Unie pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou podle programu Erasmus+, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(8)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro pokračování činností spojených se vzdělávací mobilitou uvedených v článcích 7 a 13 nařízení (EU) č. 1288/2013, které probíhají ve Spojeném království nebo zahrnují subjekty nebo účastníky ze Spojeného království a které byly zahájeny nejpozději v den, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království.

Článek 2

Způsobilost

1.   Činnosti spojené se vzdělávací mobilitou uvedené v článku 1 jsou i nadále způsobilé pro financování.

2.   Pro účely uplatňování veškerých ustanovení nařízení (EU) č. 1288/2013 a aktů je provádějících, která jsou nezbytná k uvedení odstavce 1 v účinnost, se Spojené království považuje za členský stát, s výhradou tohoto nařízení.

Zástupci Spojeného království se však nepodílejí na činnosti výboru uvedeného v článku 36 nařízení (EU) č. 1288/2013.

Článek 3

Kontroly a audity

Uplatňování pravidel týkajících se kontrol a auditů činností spojených se vzdělávací mobilitou uvedených v článku 1 bude dohodnuto mezi Komisí a orgány Spojeného království. Kontroly a audity se vztahují na celé období činností spojených se vzdělávací mobilitou a souvisejících návazných činností.

Pokud nebude možné nezbytné kontroly a audity programu Erasmus+ ve Spojeném království provádět, považuje se to za závažný nedostatek při plnění hlavních povinností v dodržování právního závazku mezi Komisí a národní agenturou Spojeného království.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko ze dne 20. února 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/35


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/500

ze dne 25. března 2019,

kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 48 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Nebude-li uzavřena dohoda o vystoupení nebo prodlouženo dvouleté období po oznámení záměru Spojeného království vystoupit z Unie, přestanou se dne 30. března 2019 na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat pravidla Unie o koordinaci sociálního zabezpečení stanovená v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (2) a (ES) č. 987/2009 (3).

(3)

V důsledku toho se osoby, které přede dnem vystoupení Spojeného království z Unie jako občané Unie oprávněně vykonaly právo na volný pohyb nebo svobodu usazování zakotvené v článcích 45 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i jejich rodinní příslušníci a pozůstalí po nich, již nebudou moci spoléhat na tato pravidla Unie o koordinaci sociálního zabezpečení, pokud jde o jejich nároky na sociální zabezpečení na základě skutečností a událostí nastalých a dob pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či pobytu získaných přede dnem vystoupení, které se týkají Spojeného království. Stejný dopad pocítí i osoby bez státní příslušnosti a uprchlíci, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států a kteří se nacházejí nebo nacházeli v situacích zahrnujících Spojené království, jakož i jejich rodinní příslušníci a pozůstalí po nich.

(4)

K dosažení cíle ochrany nároků na sociální zabezpečení pro dotčené osoby by členské státy měly nadále uplatňovat zásady Unie týkající se rovného zacházení, stejného posuzování a sčítání stanovené v nařízeních (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jakož i pravidla těchto nařízení, která jsou nezbytná k provedení uvedených zásad, pokud jde o dotčené osoby, skutečnosti a události nastalé a doby získané před vystoupením Spojeného království z Unie.

(5)

Tímto nařízením nejsou dotčeny platné úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které jsou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 9 nařízení (ES) č. 987/2009. Tímto nařízením není dotčena možnost Unie nebo členských států přijmout opatření v oblasti správní spolupráce a výměny informací s příslušnými orgány Spojeného království s cílem provádět zásady tohoto nařízení. Tímto nařízením rovněž není dotčena žádná pravomoc Unie či členských států uzavírat úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi, nebo se Spojeným královstvím, která se pokrývají dobu následující po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království.

(6)

Tímto nařízením nejsou dotčena žádná práva již získaná nebo jejichž nabývání probíhalo v souladu s právními předpisy některého členského státu v období přede dnem použitelnosti tohoto nařízení. K ochraně a prosazování těchto práv je nutná kvalitní spolupráce. Je důležité zajistit, aby měly dotčené osoby k dispozici relevantní a aktuální informace.

(7)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž dosažení jednotného jednostranného uplatňování zásad sociálního zabezpečení týkajících se rovného zacházení, stejného posuzování a sčítání nemůže být dosaženo uspokojivě samotnými členskými státy, ale spíše jej, z důvodů koordinace jejich reakce, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(8)

Vzhledem k tomu, že pokud nebude uzavřena dohoda o vystoupení nebo prodlouženo dvouleté období počínající dnem oznámení Spojeného království o jeho záměru vystoupit z Unie, přestanou být Smlouvy dne 30. března 2019 použitelné pro Spojené království, a že je třeba zaručit právní jistotu, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(9)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 883/2004 a v článku 1 nařízení (ES) č. 987/2009.

Článek 2

Osobní působnost

Toto nařízení se použije na tyto osoby:

a)

státní příslušníky některého z členských států, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států a kteří se nacházejí nebo nacházeli v situacích týkajících se Spojeného království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich;

b)

státní příslušníky Spojeného království, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich.

Článek 3

Věcná působnost

Toto nařízení se vztahuje na všechny oblasti sociálního zabezpečení uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004.

Článek 4

Rovnost zacházení

Na osoby uvedené v článku 2 tohoto nařízení se použije zásada rovnosti zacházení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 883/2004, pokud jde o jakékoli situace, které nastaly přede dnem použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 5

Stejné posuzování a sčítání

1.   Pokud jde o dávky nebo příjmy získané a skutečnosti nebo události nastalé ve Spojeném království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, použije se zásada stejného posuzování stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 883/2004.

2.   Pokud jde o doby pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či pobytu získané ve Spojeném království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, použije se zásada sčítání stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 883/2004.

3.   Použijí se veškerá další ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 nezbytná k provedení zásad stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Článek 6

Vztah k dalším nástrojům koordinace

1.   Tímto nařízením nejsou dotčeny platné úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které jsou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 9 nařízení (ES) č. 987/2009.

2.   Tímto nařízením nejsou dotčeny úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které byly uzavřeny po dni, kdy pro Spojené království přestaly být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné Smlouvy, a které pokrývají období přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud tyto úmluvy a dohody provádějí zásady stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, uplatňují ustanovení uvedená v čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení, zakládají se na zásadách nařízení (ES) č. 883/2004 a jsou v souladu s jeho duchem.

Článek 7

Zpráva

Do jednoho roku ode dne použitelnosti tohoto nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva se bude zabývat zejména praktickými otázkami, které budou dotčené osoby muset řešit, včetně potíží způsobených přerušením kontinuity koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/39


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/501

ze dne 25. března 2019

o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Vystoupení Spojeného království z Unie by ve vztahu ke zbývajícím dvaceti sedmi členským státům a při neexistenci zvláštních ustanovení ukončilo platnost veškerých práv a povinností vyplývajících z práva Unie, pokud jde o přístup na trh stanovený nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (3) a (ES) č. 1073/2009 (4).

(3)

Mnohostranný systém kvót Evropské konference ministrů dopravy (ECMT) je jediný další dostupný právní rámec, který by mohl poskytnout základ pro silniční nákladní přepravu mezi Unií a Spojeným královstvím po datu vystoupení. Vzhledem k omezenému počtu povolení, jež jsou v současné době v systému ECMT k dispozici, a jeho omezené působnosti, pokud jde o zahrnuté typy přepravních operací, však tento systém v současné době nepostačuje k tomu, aby plně řešil potřeby silniční nákladní dopravy mezi Unií a Spojeným královstvím.

(4)

Aby se zabránilo následným vážným komplikacím, a to i pokud jde o veřejný pořádek, je proto nezbytné stanovit dočasný soubor opatření, která podnikatelům v silniční nákladní dopravě a v autokarové a autobusové dopravě s licencí ze Spojeného království umožní přepravovat zboží a cestující po silnici mezi jeho územím a zbývajícími dvaceti sedmi členskými státy nebo z území Spojeného království na území Spojeného království s průjezdem přes jeden nebo více členských států. Aby byla zajištěna řádná rovnováha mezi Spojeným královstvím a zbývajícími členskými státy, měla by být takto udělená práva podmíněna poskytnutím rovnocenných práv a měla by podléhat určitým podmínkám zajišťujícím spravedlivou hospodářskou soutěž.

(5)

Územní působnost tohoto nařízení a jakýkoli odkaz na Spojené království v tomto nařízení nezahrnují Gibraltar.

(6)

Právo provádět přepravní operace na území členského státu nebo mezi členskými státy je zásadním výdobytkem vnitřního trhu a po vystoupení Spojeného království z Unie, nebudou-li existovat odchylná ustanovení, by již nemělo být k dispozici podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, kteří nejsou usazeni v Unii. Měla by však být naplánována dočasná ukončovací opatření, která by podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království povolovala provést v kontextu operací mezi Spojeným královstvím a Unií omezený počet dodatečných operací na území Unie. Bezprostředně po vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody o vystoupení by tato opatření měla napomoci zabránit náhlým narušením dopravních toků, která lze očekávat z důvodu dalších kontrol vozidel a jejich nákladu a následného ohrožení veřejného pořádku. Tato opatření by měla napomoci zejména zmírnění tlaku na hraniční body, kterých není mnoho a na nichž jsou taková narušení nejpravděpodobnější, neboť se vozidla nemusí vrátit okamžitě. Tato opatření by měla být přiměřená a neměla by poskytovat stejnou úroveň práv, jakou požívají podnikatelé v silniční nákladní dopravě z Unie podle pravidel vnitřního trhu, přičemž by měla být postupně zrušena v souladu s tímto nařízením.

(7)

Pokud by neexistovala odchylná ustanovení, vedlo by vystoupení Spojeného království z Unie rovněž k závažným komplikacím ve službách silniční osobní dopravy, a to i pokud jde o veřejný pořádek. Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (5) (dohoda Interbus) je jediným dostupným právním rámcem, který poskytuje základ pro přepravu cestujících autobusy a autokary mezi Unií a Spojeným královstvím po datu vystoupení. Spojené království se stane samostatnou smluvní stranou dohody Interbus od 1. dubna 2019. Dohoda Interbus se však vztahuje pouze na příležitostné služby, a vzhledem k velkému počtu osob, které budou chtít i nadále cestovat mezi Unií a Spojeným královstvím, proto nepostačuje k řešení komplikací plynoucích z vystoupení. Smluvní strany dohody Interbus dojednaly protokol k této dohodě, který se vztahuje na služby linkové osobní dopravy. Očekává se však, že tento protokol nevstoupí v platnost včas, aby poskytl funkční alternativní řešení stávající situace v období bezprostředně po vystoupení Spojeného království. U linkové a zvláštní linkové osobní dopravy autobusy a autokary proto stávající nástroje neřeší potřeby osobní silniční dopravy mezi Unií a Spojeným královstvím. V zájmu zmírnění následných závažných komplikací, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, je proto vhodné, aby bylo dopravcům ze Spojeného království umožněno přepravovat cestující ze Spojeného království do Unie a naopak, pokud Spojené království udělí přinejmenším rovnocenná práva dopravcům z EU. Tato práva udělená podle tohoto nařízení by měla být omezena na krátké časové období s cílem umožnit vstup protokolu k dohodě Interbus o linkové dopravě v platnost, jakož i přistoupení Spojeného království k tomuto protokolu.

Přeshraniční autokarová a autobusová doprava mezi Irskem a Severním Irskem je zvláště důležitá pro komunity žijící v příhraničních regionech v zájmu zajištění základního propojení mezi komunitami, mimo jiné v rámci společného prostoru cestování. Nastupování a vystupování cestujících v regionech na obou stranách hranice podporuje životaschopnost těchto služeb. Proto by měl být v příhraničních regionech Irska i nadále povolen nástup a výstup cestujících v rámci mezinárodní osobní dopravy autokary a autobusy mezi Irskem a Severním Irskem provozované podnikateli v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království. Tato práva by měla být udělena na omezenou dobu (do 30. září 2019), aby bylo možné zavést alternativní opatření.

(8)

S cílem zohlednit dočasnou povahu souboru opatření stanoveného tímto nařízením, aniž by se však vytvářel precedens, měl by být omezen na krátké časové období. Pokud jde o silniční nákladní přepravu, omezuje se časové období s ohledem na možné provedení potřebné úpravy pro zajištění základního propojení v systému ECMT a aniž by bylo dotčeno jak možné sjednání a vstup v platnost budoucí dohody mezi Unií a Spojeným královstvím o silniční nákladní přepravě, tak budoucí pravidla Unie týkající se dopravy. Pokud jde o osobní autobusovou a autokarovou dopravu, časové období se omezuje s cílem umožnit vstup protokolu k dohodě Interbus o linkové dopravě v platnost, jakož i přistoupení Spojeného království k tomuto protokolu, aniž by byla dotčena případná budoucí dohoda v dané věci mezi Unií a Spojeným královstvím.

(9)

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou pro Spojené království a ve Spojeném království platit, nevstoupí-li do uvedeného data v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Použitelnost tohoto nařízení by měla každopádně skončit dnem 31. prosince 2019. Unie proto přestane po tomto datu uplatňovat pravomoc, kterou jí toto nařízení svěřuje. Aniž jsou dotčena jiná opatření Unie a s výhradou dodržování těchto opatření, budou tuto pravomoc po tomto datu opět uplatňovat členské státy v souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Příslušné pravomoci Unie a členských států, pokud jde o uzavírání mezinárodních dohod v oblasti silniční dopravy, budou stanoveny v souladu se Smlouvami a s přihlédnutím k příslušným právním předpisům Unie.

(11)

Je-li to nezbytné k řešení potřeb trhu, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU s cílem obnovit rovnocennost práv udělených Unií podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, jakož i podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království s právy udělenými ze strany Spojeného království podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie a podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě z Unie, včetně případů, kdy jsou práva udělovaná Spojeným královstvím udělena na základě členského státu původu, nebo jich jinak nemohou ve stejné míře požívat všichni podnikatelé z Unie, a napravit případy nekalé soutěže na úkor podnikatelů v silniční nákladní dopravě z Unie a podnikatelů v autokarové a autobusové dopravě z Unie.

(12)

Akty v přenesené pravomoci by měly být v souladu se zásadou proporcionality, a jejich ustanovení by proto měla být úměrná problémům způsobeným neudělením rovnocenných práv nebo nerovnými podmínkami hospodářské soutěže. Komise by měla o pozastavení používání tohoto nařízení uvažovat jen v nejzávažnějších případech, kdy nejsou podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie a podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě z Unie ze strany Spojeného království udělena žádná rovnocenná práva nebo jsou udělena pouze práva minimální, nebo pokud se pro podnikatele v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království nebo podnikatele v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království liší podmínky hospodářské soutěže natolik od podmínek podnikatelů z Unie, že by poskytování uvedených služeb podnikateli ze Spojeného království nebylo pro ně ekonomicky udržitelné.

(13)

Při přijímání aktů v přenesené pravomoci je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (6). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci zejména obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty ve stejnou dobu jako odborníci z členských států a jejich odborníci mají systematický přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. Je třeba zajistit, aby žádný takový akt v přenesené pravomoci nepřiměřeně neovlivnil řádné fungování vnitřního trhu.

(14)

Aby bylo zajištěno, že práv udělených ze strany Spojeného království podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie a podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě z Unie, jež jsou rovnocenná právům, která toto nařízení uděluje podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království a podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království, mohou ve stejné míře požívat všichni podnikatelé z Unie, měla by být dočasně rozšířena oblast působnosti nařízení (ES) č. 1072/2009 a nařízení (ES) č. 1073/2009. Tato nařízení se již vztahují na část jízdy mezi členským státem a třetí zemí, jež je provedena průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. V takovém případě je však nutné zajistit, aby se nařízení (ES) č. 1072/2009 vztahovalo rovněž na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky a nařízení (ES) č. 1073/2009 na část cesty na území členského státu, ve kterém dochází k nástupu nebo výstupu cestujících. Cílem tohoto rozšíření působnosti je zajistit, aby podnikatelé z Unie mohli při provozování osobní dopravy vykonávat operace mezi třetími zeměmi do nebo ze Spojeného království, jakož i dodatečné zastávky při provozování osobní dopravy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví dočasná opatření upravující silniční nákladní přepravu, jakož i linkovou a zvláštní linkovou osobní dopravu autokary a autobusy mezi Unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) po jeho vystoupení z Unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„vozidlem“ v souvislosti s nákladní přepravou motorové vozidlo registrované ve Spojeném království nebo souprava vozidel, u které je alespoň motorové vozidlo registrováno ve Spojeném království, pokud jsou určeny výlučně pro nákladní přepravu, které buď patří podniku, neboť je podnik koupil na úvěr, nebo je může mít podnik v pronájmu, za podmínky, že v posledně uvedeném případě toto vozidlo splňuje podmínky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES (7), a v souvislosti s přepravou cestujících autobus nebo autokar;

2)

„povolenou přepravou zboží“:

a)

jízda vozidla s nákladem z území Unie na území Spojeného království nebo naopak, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi;

b)

v návaznosti na jízdu s nákladem z území Spojeného království, na kterou se vztahuje písmeno a) tohoto bodu, provedení do sedmi dnů od vyložení nákladu na území Unie až dvou dalších operací nakládky a vykládky na území Unie během 4 měsíců od prvního dne použitelnosti stanovené v čl. 12 druhém pododstavci, a po tomto datu jedné operace do sedmi dnů od vyložení nákladu na území Unie během následujících tří měsíců;

c)

jízda vozidla s nákladem z území Spojeného království na území Spojeného království s průjezdem přes území Unie;

d)

jízda bez nákladu související s přepravami uvedenými v písmenech a) a c);

3)

„povolenou přepravou cestujících autokary a autobusy“:

a)

jízda autobusu či autokaru za účelem přepravy cestujících z území Unie na území Spojeného království nebo naopak, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi;

b)

jízda autobusu či autokaru za účelem přepravy cestujících z území Spojeného království na území Spojeného království s průjezdem přes území Unie;

c)

jízda bez cestujících související s přepravami uvedenými v písmenech a) a b);

d)

umožnění nástupu a výstupu cestujících v příhraničních regionech Irska v rámci mezinárodní linkové a zvláštní linkové dopravy mezi Irskem a Severním Irskem, a to do 30. září 2019;

4)

„příhraničními regiony Irska“ hrabství Irska sousedící s pozemní hranicí mezi Irskem a Severním Irskem;

5)

„podnikatelem v silniční nákladní dopravě z Unie“ podnik provozující silniční nákladní přepravu, který je držitelem platné licence Společenství v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1072/2009;

6)

„podnikatelem v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království“ podnik usazený ve Spojeném království, který má povolení provozovat silniční nákladní přepravu a je držitelem platné licence Spojeného království;

7)

„licencí Spojeného království“ s, byla-li vydána podnikateli v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, licence vydaná Spojeným královstvím pro účely mezinárodní přepravy v souvislosti s povolenou nákladní přepravou; byla-li vydána podnikateli v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království, rozumí se „licencí Spojeného království“ licence vydaná Spojeným královstvím pro účely mezinárodní přepravy v souvislosti s povolenou přepravou cestujících autokary a autobusy;

8)

„autobusem nebo autokarem“ vozidlo registrované ve Spojeném království, které je na základě své konstrukce a vybavení vhodné a určené k přepravě více než devíti cestujících včetně řidiče;

9)

„linkovou dopravou“ přeprava cestujících v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou vystupovat a nastupovat na předem určených zastávkách;

10)

„zvláštní linkovou dopravou“ pravidelná přeprava stanovených skupin cestujících s vyloučením jiných osob bez ohledu na to, kdo přepravu organizuje;

11)

„podnikatelem v autokarové a autobusové dopravě z Unie“ podnik provozující přepravu cestujících autokary a autobusy, který je držitelem platné licence Společenství v souladu s nařízením (ES) č. 1073/2009;

12)

„podnikatelem v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království“ podnik usazený ve Spojeném království, který je oprávněn provozovat přepravu cestujících autokary a autobusy a je držitelem platné licence Spojeného království;

13)

„podnikatelem“ buď podnikatel v silniční nákladní dopravě, nebo podnikatel v autokarové a autobusové dopravě;

14)

„právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže“ veškeré právní předpisy, které se zabývají následujícím jednáním, pokud by mohl ovlivnit služby silniční nákladní dopravy nebo služby autokarové a autobusové dopravy:

a)

jednání, které má formu:

i)

dohod mezi podnikateli v silniční nákladní dopravě, respektive mezi podnikateli v autokarové a autobusové dopravě, rozhodnutí sdružení podnikatelů v silniční nákladní dopravě nebo podnikatelů v autokarové a autobusové dopravě a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo účinkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

ii)

zneužívání dominantního postavení ze strany jednoho nebo více podnikatelů v silniční nákladní dopravě nebo podnikatelů v autokarové a autobusové dopravě;

iii)

opatření přijatých nebo zachovávaných v platnosti Spojeným královstvím pro veřejné podniky a podniky, kterým Spojené království uděluje zvláštní nebo výhradní práva, která jsou v rozporu s body i) nebo ii), a

b)

spojování podnikatelů v silniční nákladní dopravě, respektive podnikatelů v autokarové a autobusové dopravě ve vzájemné shodě, jež významně brání účinné hospodářské soutěži, zejména v důsledku vytvoření nebo posilování dominantního postavení;

15)

„subvencí“ jakýkoli finanční příspěvek poskytnutý podnikateli vládou nebo jiným veřejným subjektem na jakékoli úrovni, který přináší výhodu, což zahrnuje:

a)

přímý převod finančních prostředků, například ve formě grantu, půjčky či účasti na základním kapitálu, potenciální přímý převod finančních prostředků ve prospěch podniku nebo převzetí jeho závazků, například formou úvěrových záruk, kapitálových vkladů, vlastnictví, ochrany před úpadkem nebo pojištění;

b)

prominutí nebo nevybrání příjmů, které jsou jinak splatné;

c)

poskytování zboží nebo služeb kromě obecné infrastruktury, nebo pořízení zboží či služeb nebo

d)

provádění plateb do mechanismu financování nebo pověření soukromého subjektu, nebo nařízení soukromému subjektu, aby vykonával jednu nebo více funkcí uvedených v písmenech a), b) a c), jež by za běžných okolností prováděla vláda nebo jiný veřejný subjekt a jež se v praxi v podstatě neliší od postupů obvykle prováděných vládami.

Finanční příspěvek poskytnutý vládou nebo jiným veřejným subjektem není považován za výhodu, pokud by soukromý účastník trhu působící pouze na základě vyhlídky na dosažení zisku, který je ve stejné situaci jako dotyčný veřejný subjekt, poskytl stejný finanční příspěvek;

16)

„nezávislým orgánem pro hospodářskou soutěž“ orgán, který je odpovědný za uplatňování a prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, jakož i za kontrolu subvencí a splňuje tyto podmínky:

a)

orgán je funkčně nezávislý a je náležitě vybaven zdroji potřebnými k plnění svých úkolů;

b)

při plnění svých povinností a výkonu svých pravomocí má orgán potřebné záruky nezávislosti na politickém nebo jiném vnějším vlivu a jedná nestranně a

c)

rozhodnutí orgánu podléhají soudnímu přezkumu;

17)

„diskriminací“ jakékoli rozlišování bez objektivního důvodu ve vztahu k dodávkám zboží či služeb, včetně veřejných služeb, využívaných k provozování služeb silniční nákladní dopravy nebo služeb autokarové a autobusové dopravy, nebo ve vztahu k zacházení s nimi ze strany veřejných orgánů příslušných pro tyto služby;

18)

„územím Unie“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva o EU a Smlouva o fungování EU za podmínek v nich stanovených.

Článek 3

Právo provozovat povolenou přepravu zboží

1.   Podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království mohou za podmínek stanovených v tomto nařízení provozovat povolenou přepravu zboží.

2.   Povolenou přepravu zboží následujících druhů mohou provozovat fyzické či právnické osoby usazené ve Spojeném království, aniž by byla požadována licence Spojeného království ve smyslu čl. 2 odst. 7:

a)

přeprava poštovních zásilek v rámci univerzální služby;

b)

přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel;

c)

přeprava zboží motorovými vozidly, jejichž celková přípustná hmotnost včetně celkové hmotnosti připojeného vozidla nepřesahuje 3,5 tuny;

d)

přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech (zejména při živelných pohromách);

e)

přeprava zboží, pokud

i)

přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;

ii)

účelem přepravy je převést zboží z podniku nebo do podniku, nebo jeho přemístění jak uvnitř podniku, nebo mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;

iii)

motorová vozidla vykonávající takovou přepravu musí být řízena zaměstnanci podniku nebo jim dána k dispozici na základě smluvního závazku;

iv)

vozidla přepravující náklad patří podniku, byla jím koupena na úvěr nebo je má podnik v pronájmu, za předpokladu, že v posledně uvedeném případě tato vozidla splňují podmínky stanovené ve směrnici 2006/1/ES, a

v)

taková přeprava je pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

Článek 4

Právo provozovat linkovou a zvláštní linkovou přepravu cestujících autokary a autobusy

1.   Podnikatelé v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království mohou za určitých podmínek stanovených v tomto nařízení provozovat povolenou linkovou a zvláštní linkovou přepravu cestujících autokary a autobusy.

2.   Podnikatelé v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království musí být držiteli povolení vydaného před dnem použitelnosti tohoto nařízení podle článků 6 až 11 nařízení (ES) č. 1073/2009, opravňujícího k provozování povolené linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy pro cizí potřebu.

3.   Povolení, která zůstávají v platnosti podle odstavce 2 tohoto článku, mohou být nadále používána pro účely uvedené v odstavci 1 tohoto článku, jestliže byla jejich platnost za stejných podmínek prodloužena nebo pozměněna, pokud jde o zastávky, jízdné či jízdní řády, a s výhradou pravidel a postupů uvedených v článcích 6 až 11 nařízení (ES) č. 1073/2009, a to po dobu platnosti, která skončí nejpozději dne 31. prosince 2019.

4.   Povolenou přepravu cestujících autobusy a autokary, kterou provozují fyzické či právnické osoby usazené ve Spojeném království pro nekomerční a neziskové účely, lze provozovat, aniž by byla požadována licence Spojeného království ve smyslu čl. 2 odst. 7, jestliže:

a)

dopravní činnost je pouze vedlejší činností dotyčné fyzické nebo právnické osoby a

b)

použitá vozidla jsou ve vlastnictví uvedené fyzické nebo právnické osoby nebo jsou touto osobou pořizována formou splátek nebo dlouhodobé leasingové smlouvy a jsou řízena členem personálu této fyzické nebo právnické osoby nebo přímo touto fyzickou osobou nebo osobou, která je zaměstnancem podniku nebo které byla dána k dispozici na základě smluvního závazku.

Tyto přepravní operace jsou vyňaty z působnosti veškerých systémů udělování povolení v rámci Unie za předpokladu, že je osoba provozující uvedenou činnost držitelem vnitrostátního povolení vydaného před dnem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1073/2009.

5.   Použití tohoto nařízení není dotčeno změnou vozidel nebo přerušením přepravy za účelem provedení části cesty jiným dopravním prostředkem.

Článek 5

Dvoustranné dohody nebo ujednání

Členské státy nesjednají ani neuzavřou se Spojeným královstvím žádné dvoustranné dohody nebo ujednání o záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, co se týká období použitelnosti tohoto nařízení. Pokud jde o toto období, neudělí členské státy podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království nebo podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království jiná práva než ta, jež jsou udělena v tomto nařízení, aniž jsou dotčeny stávající mnohostranné dohody.

Článek 6

Sociální a technická pravidla

V rámci povolené přepravy zboží nebo cestujících autokary a autobusy v souladu s tímto nařízením se dodržují následující pravidla:

a)

pokud jde o mobilní pracovníky a samostatně výdělečně činné řidiče, požadavky stanovené členskými státy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES (8);

b)

pokud jde o některé předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy, požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (9);

c)

pokud jde o tachografy v silniční dopravě, požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (10);

d)

pokud jde o výchozí kvalifikaci a pravidelné školení řidičů, požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (11);

e)

pokud jde o maximální přípustné rozměry a hmotnosti určitých silničních vozidel, požadavky stanovené členskými státy v souladu se směrnicí Rady 96/53/ES (12);

f)

pokud jde o montáž a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel, požadavky stanovené členskými státy v souladu se směrnicí Rady 92/6/EHS (13);

g)

pokud jde o povinné používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech, požadavky stanovené členskými státy v souladu se směrnicí Rady 91/671/EHS (14);

h)

pokud jde o vysílání pracovníků, požadavky stanovené členskými státy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES (15);

i)

pokud jde o práva cestujících, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 (16).

Článek 7

Rovnocennost práv

1.   Komise sleduje práva, která Spojené království udělí podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie a podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě z Unie, a podmínky jejich výkonu.

2.   Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie nebo podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě z Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným podnikatelům ze Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni podnikatelé v silniční nákladní dopravě z Unie nebo podnikatelé v autokarové a autobusové dopravě z Unie, přijme Komise v souladu s článkem 11 bezodkladně a za účelem obnovení rovnocennosti akty v přenesené pravomoci s cílem:

a)

pozastavit uplatňování čl. 3 odst. 1 a 2 nebo čl. 4 odst. 1 až 4 tohoto nařízení, pokud nejsou podnikatelům z Unie udělena rovnocenná práva nebo pokud jsou udělená práva minimální;

b)

omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království nebo podnikatelé v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí; nebo

c)

přijmout provozní omezení vztahující se na typ vozidla nebo podmínky provozu.

Článek 8

Spravedlivá hospodářská soutěž

1.   Komise sleduje podmínky, za nichž podnikatelé z Unie konkurují podnikatelům ze Spojeného království, pokud jde o poskytování služeb silniční nákladní dopravy a služeb autokarové a autobusové dopravy v působnosti tohoto nařízení.

2.   Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku výrazně méně příznivé než podmínky, jaké mají podnikatelé ze Spojeného království, přijme v souladu s článkem 11 bezodkladně a k nápravě této situace akty v přenesené pravomoci s cílem:

a)

pozastavit uplatňování čl. 3 odst. 1 a 2 nebo čl. 4 odst. 1 až 4, pokud se podmínky hospodářské soutěže pro podnikatele v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království nebo podnikatele v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království liší natolik od podmínek podnikatelů z Unie, že by pro podnikatele z Unie nebylo poskytování služeb ekonomicky udržitelné; nebo

b)

omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království nebo podnikatelé v autokarové a autobusové dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí nebo

c)

přijmout provozní omezení vztahující se na typ vozidla nebo podmínky provozu.

3.   Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 2 jsou na základě podmínek uvedených v dotyčném odstavci přijímány k nápravě těchto situací:

a)

poskytování subvencí Spojeným královstvím;

b)

neschopnost Spojeného království zavést nebo účinně uplatňovat právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže;

c)

neschopnost Spojeného království zřídit nebo zachovat nezávislý orgán pro hospodářskou soutěž;

d)

uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti ochrany pracovníků, bezpečnosti, ochrany nebo životního prostředí, které jsou méně přísné než normy stanovené v právu Unie, nebo pokud příslušná ustanovení v právu Unie neexistují, méně přísné než normy uplatňované všemi členskými státy, nebo v každém případě méně přísné než příslušné mezinárodní normy;

e)

uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti udělování licencí podnikatelům v silniční nákladní dopravě nebo podnikatelům v autokarové a autobusové dopravě, které jsou méně přísné než normy stanovené v nařízení (ES) 1071/2009 (17);

f)

uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti kvalifikace a odborné přípravy řidičů z povolání, které jsou méně přísné než normy stanovené ve směrnici 2003/59/ES;

g)

uplatňování Spojeným královstvím pravidel pro výběr silničních poplatků a zdanění, jež se odchylují od pravidel stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES (18), a

h)

jakákoli forma diskriminace podnikatelů z Unie.

4.   Pro účely odstavce 1 může Komise žádat příslušné orgány Spojeného království nebo podnikatele ze Spojeného království o informace. Pokud neposkytnou požadované informace v přiměřené lhůtě stanovené Komisí nebo poskytnou neúplné informace, může Komise postupovat v souladu s odstavcem 2.

Článek 9

Prodloužení platnosti nařízení (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009

1.   V souvislosti s přepravou zboží mezi územím Unie a územím Spojeného království provozovanou podnikatelem v silniční nákladní dopravě z Unie, který se opírá o práva udělená Spojeným královstvím, jak je uvedeno v článku 7 tohoto nařízení, jež jsou rovnocenná právům uděleným tímto nařízením, vztahuje se nařízení (ES) č. 1072/2009 na část jízdy na území členského státu nakládky nebo vykládky.

2.   V souvislosti s přepravou zboží mezi územím Unie a územím Spojeného království provozovanou podnikatelem v autokarové a autobusové dopravě z Unie, který se opírá o práva udělená Spojeným královstvím, jak je uvedeno v článku 7 tohoto nařízení, jež jsou rovnocenná právům uděleným tímto nařízením, vztahuje se nařízení (ES) č. 1073/2009 na část jízdy na území členského státu, ve kterém nastoupili nebo vystoupili cestující.

Článek 10

Konzultace a spolupráce

1.   Příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.

2.   Členské státy na požádání neprodleně poskytnou Komisi veškeré informace získané podle odstavce 1 tohoto článku nebo jakékoli jiné informace důležité pro provádění článků 7 a 8.

Článek 11

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 2 a v čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi do 31. prosince 2019.

2.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci podle čl. 7 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

3.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se nepoužije v případě, jestliže do uvedeného dne vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Použitelnost tohoto nařízení končí dnem 31. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko ze dne 20. února 2019.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

(5)  Úř. věst. L 321, 26.11.2002, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 82).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

(12)  Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).

(13)  Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27).

(14)  Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 26).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 42).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/49


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/502

ze dne 25. března 2019

o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3) stanoví podmínky pro vydávání provozní licence Unie leteckým dopravcům a zavádí svobodu poskytovat letecké služby uvnitř Unie.

(3)

Bez zvláštních ustanovení by vystoupení Spojeného království z Unie ukončilo platnost veškerých práv a povinností vyplývajících z práva Unie, pokud jde o přístup na trh stanovený nařízením (ES) č. 1008/2008, co se týče vztahu mezi Spojeným královstvím a zbývajícími 27 členskými státy.

(4)

Je proto nezbytné stanovit dočasný soubor opatření, která dopravcům licencovaným ve Spojeném království umožní poskytovat služby letecké dopravy mezi územím Spojeného království a zbývajícími 27 členskými státy. Aby byla zajištěna řádná rovnováha mezi Spojeným královstvím a zbývajícími 27 členskými státy, měla by být takto udělená práva podmíněna tím, že Spojené království poskytne leteckým dopravcům licencovaným v Unii rovnocenná práva a že tato práva budou podléhat určitým podmínkám zajišťujícím spravedlivou hospodářskou soutěž.

(5)

Aby se zohlednila dočasná povaha tohoto nařízení, mělo by být jeho používání omezeno na krátkou dobu, aniž by bylo dotčeno možné sjednání a vstup v platnost budoucí dohody se Spojeným královstvím o poskytování leteckých služeb, jíž bude Unie smluvní stranou. Komise by měla být na základě svého doporučení co nejrychleji zmocněna sjednat se Spojeným královstvím komplexní dohodu o letecké dopravě. Tato dohoda by měla být sjednána a uzavřena bez prodlení.

(6)

Aby mohla být zachována vzájemně přínosná míra propojení, bylo by vhodné předvídat v souladu se zásadou vzájemnosti pro letecké dopravce Spojeného království i pro letecké dopravce Unie ujednání o marketingové spolupráci, jako jsou ujednání o společném označování linek.

(7)

S ohledem na výjimečné a specifické okolnosti, které vyžadují přijetí tohoto nařízení, a v souladu se Smlouvami je vhodné, aby Unie dočasně vykonávala příslušné sdílené pravomoci, které jí Smlouvy svěřují. Dopady tohoto nařízení na rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy by však měly být přísně časově omezeny. Pravomoc vykonávaná Unií by proto měla být vykonávána pouze po dobu použitelnosti tohoto nařízení. Unie proto přestane vykonávat takto vykonávanou sdílenou pravomoc, jakmile se toto nařízení přestane uplatňovat. V souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie budou tedy členské státy od tohoto okamžiku opět vykonávat svou pravomoc. Dále je třeba připomenout, že oblast výkonu pravomoci Unie se v tomto vztahuje pouze na ty prvky, které jsou upraveny tímto nařízením, jak je stanoveno v protokolu č. 25 o výkonu sdílených pravomocí, připojeném ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování Evropské unie, a nevztahuje se na celou oblast. Příslušné pravomoci Unie a členských států, pokud jde o uzavírání mezinárodních dohod v oblasti letecké dopravy, mají být stanoveny v souladu se Smlouvami a s přihlédnutím k příslušným právním předpisům Unie.

(8)

Podle nařízení (ES) č. 1008/2008 mají letečtí dopravci Unie zejména splňovat za všech okolností požadavky na vlastnictví a kontrolu stanovené v uvedeném nařízení, aby si udrželi platné provozní licence. Dojde-li vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody o vystoupení, setkají se pravděpodobně někteří letečtí dopravci Unie s obtížemi při plnění těchto požadavků ode dne vystoupení. Je proto nezbytné zavést nouzová opatření. V souladu se zásadami rovného zacházení a přiměřenosti by se tato opatření měla omezit na to, co je nezbytně nutné pro řešení problémů vyplývajících z neřízeného vystoupení Spojeného království z Unie. S ohledem na stejné zásady je rovněž nezbytné zavést mechanismy umožňující podrobně sledovat pokrok při plnění požadavků na vlastnictví a kontrolu a v odůvodněných případech odejmout provozní licenci. S cílem zabránit náhlému ukončení provozu a umožnit zejména návrat cestujících, kteří by tím byli zasaženi, by mělo zrušení provozní licence pro nesplnění požadavků v případě, že by nebyl předložen vhodný plán nápravných opatření, nabýt účinnosti dva týdny po přijetí rozhodnutí o zrušení licence.

(9)

Toto nařízení by nemělo bránit členským státům ve vydávání oprávnění k provozování pravidelných služeb letecké dopravy leteckým dopravcům Unie vykonávajícím práva, která jim udělilo Spojené království, podobně jako v případech, k nimž dochází v souvislosti s mezinárodními dohodami. V souvislosti s těmito oprávněními by se členské státy měly zdržet diskriminace mezi leteckými dopravci Unie.

(10)

Komise a členské státy by měly vyřešit problémy, které mohou mít vliv na stávající systémy rozdělení provozu v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie. Měla by být zejména přijata vhodná opatření, aby byl zajištěn plný soulad s těmito systémy a aby byl umožněn co nejplynulejší přechod s cílem zabránit narušení přepravy pro cestující a společnosti v Unii.

(11)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k zaručení spravedlivé míry vzájemnosti mezi právy, která Unie a Spojené království jednostranně udělí leteckým dopravcům druhé strany, a k zajištění toho, aby letečtí dopravci z Unie mohli při poskytování leteckých služeb konkurovat leteckým dopravcům ze Spojeného království za spravedlivých podmínek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4). Vzhledem k možnému dopadu těchto opatření na propojení členských států v letecké dopravě je třeba je přijmout přezkumným postupem. Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty. Tyto řádně odůvodněné případy by se mohly týkat situace, kdy Spojené království nezaručí leteckým dopravcům Unie rovnocenná práva, což povede ke zjevné nevyváženosti, nebo pokud budou méně příznivé konkurenční podmínky než ty, které platí pro letecké dopravce Spojeného království při poskytování služeb letecké dopravy, na které se vztahuje toto nařízení, ohrožovat hospodářskou životaschopnost leteckých dopravců Unie.

(12)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení prozatímních opatření upravujících leteckou dopravu mezi Unií a Spojeným královstvím v případě neexistence dohody o vystoupení, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich z důvodu jejich rozsahu či účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(13)

Územní působnost tohoto nařízení a jakýkoli odkaz na Spojené království v tomto nařízení nezahrnuje Gibraltar.

(14)

Tímto nařízením není dotčeno právní postoj Španělského království, pokud jde o svrchovanost nad územím, na němž se nachází letiště Gibraltar.

(15)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se v zásadě použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Aby však bylo možné provést nezbytné správní postupy co nejdříve, měla by se některá ustanovení použít ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví dočasný soubor opatření upravujících leteckou dopravu mezi Unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) po jeho vystoupení z Unie.

Článek 2

Výkon pravomoci

1.   Výkon pravomoci Unie podle tohoto nařízení je omezen na dobu použitelnosti tohoto nařízení, jak je stanovena v čl. 16 odst. 4. Po jejím skončení Unie okamžitě přestane tuto pravomoc vykonávat a členské státy budou opět vykonávat svou pravomoc v souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2.   Výkonem pravomoci Unie podle tohoto nařízení není dotčena pravomoc členských států, pokud jde o přepravní práva, ve všech probíhajících nebo budoucích jednáních a při podpisu nebo uzavírání mezinárodních dohod týkajících se leteckých služeb s jakoukoli jinou třetí zemí a se Spojeným královstvím na dobu po skončení použitelnosti tohoto nařízení.

3.   Výkon pravomoci Unie podle odstavce 1 se týká pouze prvků, které jsou upraveny tímto nařízením.

4.   Tímto nařízením nejsou dotčeny příslušné pravomoci Unie a členských států v oblasti letecké dopravy, pokud jde o jiné prvky než ty, které jsou upraveny tímto nařízením.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„leteckou dopravou“ přeprava cestujících, zavazadel, nákladu a pošty uskutečněná odděleně či společně letadlem, poskytovaná veřejnosti za úplatu nebo nájemné, včetně pravidelných a nepravidelných služeb letecké dopravy;

2)

„mezinárodní leteckou dopravou“ letecká doprava, která využívá vzdušný prostor nad územím více než jednoho státu;

3)

„leteckým dopravcem Unie“ letecký dopravce s platnou provozní licencí vydanou příslušným orgánem vydávajícím licenci v souladu s kapitolou II nařízení (ES) č. 1008/2008;

4)

„leteckým dopravcem Spojeného království“ letecký dopravce, který:

a)

má hlavní místo obchodní činnosti ve Spojeném království a

b)

splňuje jednu z těchto dvou podmínek:

i)

Spojené království anebo státní příslušníci Spojeného království vlastní více než 50 % podniku a fakticky jej kontrolují, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků, nebo

ii)

členské státy Unie anebo státní příslušníci členských států Unie anebo ostatní členské státy Evropského hospodářského prostoru anebo státní příslušníci těchto států, v jakékoli kombinaci, samostatně nebo spolu se Spojeným královstvím anebo státními příslušníky Spojeného království vlastní více než 50 % podniku a fakticky jej kontrolují, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků;

c)

v případě uvedeném v písm. b) bodě ii) má ke dni předcházejícímu prvnímu dni použitelnosti tohoto nařízení stanovenému v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci platnou provozní licenci podle nařízení (ES) č. 1008/2008;

5)

„faktickou kontrolou“ vztah na základě práva, smluv nebo jiných prostředků, které samostatně nebo společně a s ohledem na věcné a právní skutečnosti zakládají možnost přímého nebo nepřímého rozhodujícího vlivu na podnik, zejména prostřednictvím:

a)

práva užívat majetek podniku nebo jeho část;

b)

práva nebo smluv, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování, nebo rozhodování orgánů podniku nebo jinak poskytují rozhodující vliv na chod podniku;

6)

„právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže“ právní předpisy, které se zabývají následujícím jednáním, pokud může ovlivnit služby letecké dopravy:

a)

jednání, které má formu:

i)

dohod mezi leteckými dopravci, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

ii)

zneužívání dominantního postavení jedním nebo více leteckými dopravci;

iii)

opatření přijatých nebo zachovávaných v platnosti Spojeným královstvím pro veřejné podniky a podniky, kterým Spojené království uděluje zvláštní nebo výhradní práva, která jsou v rozporu s body i) nebo ii), a

b)

spojování leteckých dopravců, jež významně brání účinné hospodářské soutěži, zejména v důsledku vytvoření nebo posilování dominantního postavení;

7)

„subvencí“ jakýkoli finanční příspěvek poskytnutý leteckému dopravci nebo letišti vládou nebo jiným veřejným subjektem na jakékoli úrovni, který přináší výhodu, což zahrnuje:

a)

přímý převod finančních prostředků, například ve formě grantu, půjčky či účasti na základním kapitálu, potenciální přímý převod finančních prostředků, převzetí závazků, například formou úvěrových záruk, kapitálových vkladů, vlastnictví, ochrany před úpadkem nebo pojištění;

b)

prominutí nebo nevybrání příjmů, které jsou jinak splatné;

c)

poskytování zboží nebo služeb kromě obecné infrastruktury nebo pořízení zboží či služeb, nebo

d)

provádění plateb do mechanismu financování nebo pověření soukromého subjektu, nebo nařízení soukromému subjektu, aby vykonával jednu nebo více funkcí popsaných v písmenech a), b) a c), jež by za běžných okolností prováděla vláda nebo jiný veřejný subjekt a jež se v praxi v podstatě neliší od postupů obvykle prováděných vládami.

Finanční příspěvek poskytnutý vládou nebo jiným veřejným subjektem není považován za výhodu, pokud by stejný finanční příspěvek poskytl soukromý účastník trhu působící pouze na základě vyhlídky na dosažení zisku, který je ve stejné situaci jako dotčený veřejný subjekt;

8)

„nezávislým orgánem pro hospodářskou soutěž“ orgán, který je odpovědný za uplatňování a prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a za kontrolu subvencí a který splňuje všechny tyto podmínky:

a)

je funkčně nezávislý a je náležitě vybaven zdroji potřebnými k plnění svých úkolů;

b)

při plnění svých povinností a výkonu svých pravomocí má potřebné záruky nezávislosti na politickém nebo jiném vnějším vlivu a jedná nestranně a

c)

jeho rozhodnutí podléhají soudnímu přezkumu;

9)

„diskriminací“ jakékoli rozlišování bez objektivního důvodu ve vztahu k dodávkám zboží či služeb, včetně veřejných služeb, využívaných k provozování služeb letecké dopravy, nebo ve vztahu k zacházení s nimi ze strany veřejných orgánů příslušných pro tyto služby;

10)

„pravidelnou službou letecké dopravy“ soubor letů, z nichž každý má všechny tyto vlastnosti:

a)

pro každý let jsou k dispozici místa nebo kapacita pro přepravu nákladu nebo poštovních zásilek pro individuální prodej veřejnosti buď přímo leteckým dopravcem, nebo jeho schválenými zástupci;

b)

let je provozován za účelem poskytování dopravy mezi dvěma nebo více stejnými letišti buď:

i)

podle zveřejněného letového řádu, nebo

ii)

s lety tak pravidelnými nebo četnými, že tvoří zřejmou systematickou řadu;

11)

„nepravidelnou službou letecké dopravy“ služba obchodní letecké dopravy vykonávaná jinak než jako pravidelná služba letecké dopravy;

12)

„územím Unie“ pevninské území, vnitřní vody a teritoriální moře členských států, na které se vztahují Smlouva o EU a Smlouva o fungování Evropské unie za podmínek v nich stanovených, a vzdušný prostor nad nimi;

13)

„územím Spojeného království“ pevninské území, vnitřní vody a teritoriální moře Spojeného království a vzdušný prostor nad nimi;

14)

„Chicagskou úmluvou“ Úmluva o mezinárodním civilním letectví, podepsaná v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Článek 4

Provozní práva

1.   Letečtí dopravci Spojeného království mohou za podmínek stanovených tímto nařízením:

a)

přelétat nad územím Unie bez přistání;

b)

vykonávat zastávky na území Unie pro neobchodní účely ve smyslu Chicagské úmluvy;

c)

provozovat pravidelné a nepravidelné služby mezinárodní letecké dopravy určené k přepravě cestujících, cestujících spolu s nákladem nebo pouze k přepravě nákladu mezi jakýmikoli dvěma místy, z nichž jedno se nachází na území Spojeného království a druhé na území Unie;

d)

po dobu nejvýše pěti měsíců od prvního dne použitelnosti stanoveného v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci provozovat pravidelné a nepravidelné služby mezinárodní letecké dopravy určené pouze k přepravě nákladu mezi jakýmikoli dvěma místy, z nichž jedno se nachází na území Unie a druhé na území třetí země, jakožto součást služby, jejíž výchozí nebo cílové místo leží na území Spojeného království. Celková sezónní kapacita nabízená leteckými dopravci Spojeného království pro tyto služby nesmí překročit celkový počet spojů provozovaných těmito dopravci pro tyto služby v zimní a letní letové sezóně IATA roku 2018 pro rata temporis;

e)

po dobu nejvýše sedmi měsíců od prvního dne použitelnosti stanoveného v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci nadále provozovat pravidelné služby letecké dopravy na trasách, na něž se vztahují závazky veřejné služby, pokud bylo provozní právo uděleno podle článků 16 a 17 nařízení (ES) č. 1008/2008 přede dnem použitelnosti tohoto nařízení a jsou splněny podmínky pro tyto služby stanovené v nařízení (ES) č. 1008/2008.

2.   Členské státy využijí dobu uvedenou v odst. 1 písm. e) k přijetí veškerých opatření k zajištění toho, aby veřejné služby považované za nezbytné pokračovaly po uplynutí této doby v souladu s články 16 a 17 nařízení (ES) č. 1008/2008.

3.   Ve vztahu k době použitelnosti tohoto nařízení členské státy nesjednají ani neuzavřou se Spojeným královstvím žádné dvoustranné dohody nebo ujednání o záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení. Ve vztahu k této době leteckým dopravcům Spojeného království neudělí v souvislosti s leteckou dopravou žádná jiná práva než ta, která jsou udělena tímto nařízením.

Článek 5

Ujednání o marketingové spolupráci

1.   Služby letecké dopravy podle článku 4 tohoto nařízení mohou být poskytovány podle ujednání o marketingové spolupráci, jako jsou ujednání o vyhrazené kapacitě míst nebo o společném označování linek, takto:

a)

letecký dopravce Spojeného království může vykonávat činnost marketingového dopravce s jakýmkoli provozujícím dopravcem, který je leteckým dopravcem Unie nebo leteckým dopravcem Spojeného království, nebo s jakýmkoli provozujícím dopravcem třetí země, který podle práva Unie nebo případně podle práva dotčeného členského státu nebo dotčených členských států požívá nezbytných provozních práv, jakož i práva, aby jeho dopravci vykonávali tato provozní práva prostřednictvím uvedeného ujednání;

b)

letecký dopravce Spojeného království může vykonávat činnost provozujícího leteckého dopravce s jakýmkoli marketingovým dopravcem, který je leteckým dopravcem Unie nebo leteckým dopravcem Spojeného království, nebo s jakýmkoli marketingovým dopravcem třetí země, který podle práva Unie nebo případně podle práva dotčeného členského státu nebo dotčených členských států požívá nezbytných práv pro dané trasy, jakož i práva, aby jeho dopravci vykonávali tato provozní práva prostřednictvím uvedeného ujednání.

2.   Uplatňování ujednání o marketingové spolupráci, ať už jako provozující dopravce nebo marketingový dopravce, neopravňuje leteckého dopravce Spojeného království za žádných okolností k výkonu jiných práv než těch, která jsou stanovena v čl. 4 odst. 1.

3.   Práva udělená leteckým dopravcům Spojeného království podle odstavce 1 nesmějí být za žádných okolností chápána tak, že letečtí dopravci třetí země získávají jiná práva než ta, kterých požívají podle práva Unie nebo podle práva dotčeného členského státu či dotčených členských států.

4.   Dotčené členské státy vyžadují, aby ujednání uvedené v odstavci 1 bylo schváleno jeho příslušnými orgány za účelem ověření souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku a s příslušnými požadavky práva Unie a vnitrostátního práva, zejména v souvislosti s provozní bezpečností a ochranou letectví před protiprávními činy.

Článek 6

Leasing letadel

1.   Při výkonu práv stanovených v čl. 4 odst. 1 může letecký dopravce Spojeného království poskytovat služby letecké dopravy za použití vlastních letadel a ve všech následujících případech:

a)

za použití letadel pronajatých bez posádky od jakéhokoli pronajímatele;

b)

za použití letadel pronajatých s posádkou od jakéhokoli jiného leteckého dopravce Spojeného království;

c)

za použití letadel pronajatých s posádkou od leteckých dopravců z jakékoli jiné země, než je Spojené království, za předpokladu, že tento leasing je opodstatněn výjimečnými potřebami, sezónní potřebou kapacity nebo provozními obtížemi nájemce a doba leasingu nepřesáhne dobu, která je nezbytně nutná k naplnění těchto potřeb či překonání těchto obtíží.

2.   Dotčené členské státy vyžadují, aby ujednání uvedené v odstavci 1 schválily jejich příslušné orgány za účelem ověření souladu s podmínkami v něm stanovenými a s příslušnými požadavky práva Unie a vnitrostátního práva, zejména v souvislosti s provozní bezpečností a ochranou letectví před protiprávními činy.

Článek 7

Zacházení s provozními licencemi s ohledem na požadavky na vlastnictví a kontrolu

1.   Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 1008/2008, pokud letecký dopravce, který je držitelem provozní licence vydané v členském státě jiném, než je Spojené království, přestane v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie splňovat požadavky čl. 4 písm. f) uvedeného nařízení (dále jen „požadavky na vlastnictví a kontrolu“), neplnění těchto požadavků neovlivní platnost provozní licence do konce období šesti měsíců od prvního dne použitelnosti stanoveného v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci tohoto nařízení, za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.

2.   Letecký dopravce předloží do dvou týdnů od vstupu tohoto nařízení v platnost příslušnému orgánu vydávajícímu licenci plán nápravných opatření. V plánu v plném rozsahu a přesně stanoví opatření, která mají zajistit, aby nejpozději k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku bylo dosaženo plného souladu s požadavky na vlastnictví a kontrolu. Pokud letecký dopravce nepředloží plán ve stanovené lhůtě, příslušný orgán vydávající licenci poté, co mu dal příležitost se vyjádřit, zruší provozní licenci okamžitě, avšak nejdříve ke dni uvedenému v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci, a informuje o tom Komisi. Zrušení licence nabývá účinnosti dva týdny poté, co orgán vydávající licenci přijal rozhodnutí, nejdříve však ke dni uvedenému v čl. 16 odst. 2. Příslušný orgán vydávající licenci oznámí své rozhodnutí leteckému dopravci a informuje Komisi.

3.   Pokud dotčený letecký dopravce předložil plán nápravných opatření ve lhůtě uvedené v odstavci 2, příslušný orgán vydávající licenci do dvou měsíců od obdržení tohoto plánu posoudí, zda opatření v něm uvedená zajistí, aby nejpozději k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1 bylo dosaženo plného souladu s požadavky na vlastnictví a kontrolu, a zda je pravděpodobné, že letecký dopravce uvedená opatření do tohoto dne dokončí. Příslušný orgán vydávající licenci informuje leteckého dopravce a Komisi o závěrech svého posouzení.

4.   Pokud příslušný orgán vydávající licenci poté, co dal dotčenému leteckému dopravci příležitost se vyjádřit, zjistí, že opatření stanovená v plánu nezajistí, aby nejpozději k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1 bylo dosaženo plného souladu s požadavky na vlastnictví a kontrolu, nebo pokud je nepravděpodobné, že dotčený letecký dopravce tato opatření dokončí do tohoto dne, může provozní licenci okamžitě zrušit. Zrušení licence nabývá účinnosti dva týdny poté, co orgán licenci přijal rozhodnutí. Příslušný orgán vydávající licenci oznámí své rozhodnutí leteckému dopravci a informuje Komisi.

5.   Pokud příslušný orgán vydávající licenci zjistí, že opatření stanovená v plánu zajistí, aby nejpozději k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1 bylo dosaženo plného souladu s požadavky na vlastnictví a kontrolu, a pokud je pravděpodobné, že letecký dopravce tato opatření dokončí do tohoto dne, uplatňování plánu podrobně a průběžně sleduje a pravidelně informuje Komisi o svých zjištěních.

6.   Do konce doby uvedené v odstavci 1 příslušný orgán vydávající licenci rozhodne, zda letecký dopravce v plném rozsahu splňuje požadavky na vlastnictví a kontrolu. Pokud příslušný orgán vydávající licenci poté, co dal dotčenému leteckému dopravci příležitost vyjádřit se, rozhodne, že letecký dopravce nesplňuje požadavky na vlastnictví a kontrolu v plném rozsahu, zruší jeho provozní licenci k prvnímu dni po skončení doby uvedené v odstavci 1.

7.   Pokud Komise poté, co dala příslušnému orgánu vydávajícímu licenci a dotčenému leteckému dopravci příležitost vyjádřit se, zjistí, že příslušný orgán vydávající licenci danou provozní licenci nezrušil, je-li toto zrušení požadováno podle odstavce 2 nebo odstavce 6 tohoto článku, požádá v souladu s čl. 15 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1008/2008 příslušný orgán vydávající licenci, aby provozní licenci zrušil. Použije se čl. 15 odst. 3 třetí a čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení.

8.   Tímto článkem zůstává nedotčeno používání veškerých dalších ustanovení nařízení (ES) č. 1008/2008.

Článek 8

Rovnocennost práv

1.   Komise sleduje práva, která Spojené království udělí leteckým dopravcům Unie, a podmínky jejich výkonu.

2.   Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím leteckým dopravcům Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným leteckým dopravcům Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni letečtí dopravci Unie, neprodleně a za účelem obnovení rovnocennosti přijme prováděcí akty s cílem:

a)

stanovit omezení přípustné kapacity pro pravidelné služby letecké dopravy dostupné pro letecké dopravce Spojeného království a požadovat, aby členské státy odpovídajícím způsobem uzpůsobily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;

b)

požadovat, aby členské státy odepřely, pozastavily nebo zrušily uvedená provozní oprávnění, nebo

c)

stanovit finanční poplatky nebo provozní omezení.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Přijímají se v souladu s postupem pro naléhavé případy uvedeným v čl. 15 odst. 3, pokud to v řádně odůvodněných případech vážného porušení rovnocennosti ve smyslu tohoto odstavce vyžadují závažné naléhavé důvody.

Článek 9

Spravedlivá hospodářská soutěž

1.   Komise sleduje podmínky, za nichž letečtí dopravci Unie a letiště Unie konkurují leteckým dopravcům Spojeného království a letištím Spojeného království, pokud jde o poskytování služeb letecké dopravy v působnosti tohoto nařízení.

2.   Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají letečtí dopravci Spojeného království, neprodleně za účelem nápravy dané situace přijme prováděcí akty s cílem:

a)

stanovit omezení přípustné kapacity pro pravidelné služby letecké dopravy dostupné pro letecké dopravce Spojeného království a požadovat, aby členské státy odpovídajícím způsobem uzpůsobily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;

b)

požadovat, aby členské státy odepřely, pozastavily nebo zrušily uvedená provozní oprávnění některým nebo všem leteckým dopravcům Spojeného království, nebo

c)

stanovit finanční poplatky nebo provozní omezení.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Přijímají se v souladu s postupem pro naléhavé případy uvedeným v čl. 15 odst. 3, pokud to v řádně odůvodněných případech ohrožení hospodářské životaschopnosti jedné či více činností leteckých dopravců Unie vyžadují závažné naléhavé důvody.

3.   Prováděcí akty uvedené v odstavci 2 jsou za podmínek stanovených v uvedeném odstavci přijímány k nápravě těchto situací:

a)

poskytování subvencí Spojeným královstvím;

b)

neschopnost Spojeného království zavést nebo účinně uplatňovat právo hospodářské soutěže;

c)

neschopnost Spojeného království zřídit nebo zachovat nezávislý orgán pro hospodářskou soutěž;

d)

uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti ochrany pracovníků, bezpečnosti, ochrany, životního prostředí nebo práv cestujících, které jsou méně přísné než normy stanovené v právu Unie, nebo pokud příslušná ustanovení v právu Unie neexistují, méně přísné než normy uplatňované všemi členskými státy, nebo v každém případě méně přísné než příslušné mezinárodní normy;

e)

jakákoli forma diskriminace leteckých dopravců Unie.

4.   Pro účely odstavce 1 může Komise žádat příslušné orgány Spojeného království, letecké dopravce Spojeného království nebo letiště Spojeného království o informace. Pokud příslušné orgány Spojeného království, letečtí dopravci Spojeného království nebo letiště Spojeného království neposkytnou požadované informace v přiměřené lhůtě stanovené Komisí nebo poskytnou neúplné informace, může Komise postupovat podle odstavce 2.

5.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 (5) se nepoužije na záležitosti, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Článek 10

Provozní oprávnění

1.   Aniž je dotčeno právo Unie a vnitrostátní právo v oblasti provozní bezpečnosti letectví, musí letečtí dopravci Spojeného království za účelem výkonu práv, která jim byla udělena podle článku 4, získat provozní oprávnění v každém členském státě, v němž chtějí působit.

2.   Po obdržení žádosti leteckého dopravce Spojeného království o provozní oprávnění dotčený členský stát vydá příslušné provozní oprávnění bez zbytečného odkladu, pokud:

a)

žádající letecký dopravce Spojeného království je držitelem platné provozní licence v souladu s právními předpisy Spojeného království a

b)

Spojené království vykonává a udržuje nad žádajícím leteckým dopravcem Spojeného království faktickou regulační kontrolu, příslušný orgán je jasně určen a letecký dopravce Spojeného království je držitelem osvědčení leteckého provozovatele vydaného uvedeným orgánem.

3.   Aniž je dotčena nutnost poskytnout dostatek času na provedení nezbytných posouzení, jsou letečtí dopravci Spojeného království oprávněni podávat žádosti o provozní oprávnění ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy mají pravomoc schvalovat žádosti, které splnily podmínky schválení, od uvedeného dne. Udělená povolení však nabývají účinku nejdříve prvním dnem použitelnosti stanoveným v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci.

Článek 11

Provozní plány, programy a letové řády

1.   Letečtí dopravci Spojeného království předloží příslušným orgánům všech dotčených členských států provozní plány, programy a letové řády pro letecké služby ke schválení. Všechny tyto dokumenty musí být předány nejméně 30 dní před zahájením provozu.

2.   S výhradou článku 10 lze provozní plány, programy a letové řády pro sezónu IATA, která probíhá v první den použitelnosti tohoto nařízení stanovený v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci, jakož i pro první následující sezónu předložit a schválit před tímto dnem.

3.   Toto nařízení nebrání členským státům ve vydávání oprávnění k provozování pravidelných služeb letecké dopravy dopravci Unie vykonávajícími práva, která jim udělilo Spojené království. V souvislosti s těmito oprávněními se členské státy zdrží diskriminace mezi dopravci Unie.

Článek 12

Odepření, zrušení, pozastavení a omezení provozního oprávnění

1.   Členské státy odepřou, nebo případně zruší či pozastaví provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království, pokud:

a)

leteckého dopravce nelze považovat za leteckého dopravce Spojeného království podle tohoto nařízení nebo

b)

nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 10 odst. 2.

2.   Členské státy odepřou, zruší, pozastaví nebo omezí provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království či stanoví podmínky k tomuto oprávnění nebo omezí provoz či stanoví podmínky týkající se provozu v každém z následujících případů:

a)

nebyly dodrženy platné požadavky na provozní bezpečnost a ochranu letectví před protiprávními činy;

b)

nebyly dodrženy platné požadavky týkající se příletu letadla použitého k letecké dopravě na území dotčeného členského státu, jeho provozování na něm a odletu z něj;

c)

nebyly dodrženy platné požadavky týkající se vstupu cestujících, posádky, zavazadel, nákladu anebo pošty na území dotčeného členského státu, pobytu na něm či jeho opouštění (včetně předpisů, které se vztahují na vstup, celní odbavení, přistěhovaleckou kontrolu, pasy, clo a karanténu, nebo v případě pošty včetně poštovních předpisů).

3.   Členské státy odepřou, zruší, pozastaví nebo omezí provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království či stanoví podmínky k tomuto oprávnění nebo omezí provoz či stanoví podmínky týkající se provozu, pokud to vyžaduje Komise v souladu s článkem 8 nebo 9.

4.   Členské státy informují bez zbytečného odkladu Komisi a ostatní členské státy o rozhodnutích odepřít nebo zrušit provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království podle odstavců 1 a 2.

Článek 13

Osvědčení a licence

Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení způsobilosti a licence vydané nebo potvrzené Spojeným královstvím a stále platné uznávají členské státy za platné pro účely provozování leteckých služeb leteckými dopravci Spojeného království podle tohoto nařízení, pokud tato osvědčení nebo tyto licence byly vydány nebo potvrzeny přinejmenším podle příslušných mezinárodních norem stanovených podle Chicagské úmluvy a v souladu s nimi.

Článek 14

Konzultace a spolupráce

1.   Příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.

2.   Členské státy na požádání neprodleně poskytnou Komisi veškeré informace získané podle odstavce 1 tohoto článku nebo jakékoli jiné informace důležité pro provádění článků 8 a 9.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený nařízením (ES) č. 1008/2008. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 16

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Článek 7, čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 2 se však použijí od dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Toto nařízení se nepoužije, jestliže do dne uvedeného v odst. 2 prvním pododstavci vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

4.   Toto nařízení pozbývá platnosti dřívějším z těchto dvou dnů:

a)

dnem vstupu komplexní dohody o poskytování letecké dopravy se Spojeným královstvím, jíž je Unie smluvní stranou, v platnost, nebo případně dnem, od kdy bude prozatímně prováděna, nebo

b)

dnem 30. března 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko ze dne 20. února 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 1).


27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/60


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/503

ze dne 25. března 2019

o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

V oblasti železniční dopravy mohou dopad vystoupení Spojeného království z Unie na osvědčení a schválení napravit dotčené hospodářské subjekty různými opatřeními. Mezi tato opatření patří to, že se hospodářské subjekty usadí v některém ze zbývajících členských států a získají příslušné licence a osvědčení v něm.

(3)

K vyřešení otázek, které se přímo týkají přeshraničních železničních služeb a infrastruktury, by byly nutné konkrétní dohody podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (2), aby byla zajištěna kontinuita těchto služeb a aby byla minimalizována narušení. V souladu s uvedenou směrnicí by takové dohody rovněž zajistily reciproční zacházení s podniky Unie a podniky usazenými ve Spojeném království za použití přeshraniční infrastruktury.

(4)

Uzavření těchto dohod mezi dotčenými členskými státy a Spojeným královstvím je možné až poté, co se Spojené království stane třetí zemí. Zejména uplatňování bezpečnostních pravidel Unie na tunel pod kanálem La Manche je v současné době svěřeno mezivládní komisi zřízené podle smlouvy z Canterbury podepsané dne 12. února 1986, která v oblasti bezpečnosti využívá poradenství bezpečnostního orgánu pro tunel pod kanálem La Manche. Systém zavedený uvedenou smlouvou by musel být upraven s ohledem na status Spojeného království jako třetí země. Zejména odpovědnost za část tunelu pod kanálem La Manche na francouzském území by měla být pod výlučnou kontrolou příslušného orgánu, jak je definován v čl. 3 bodě 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (3), aby se zajistilo, že na tuto část tunelu je uplatňováno právo Unie. Tento příslušný orgán by však mohl s ohledem na nejlepší možný způsob plnění svých úkolů a s ohledem na společné rysy tunelu na obou stranách hranice a s cílem usnadnit soudržnost rozhodnutí vzít v úvahu stanoviska dvoustranného orgánu zřízeného na základě dohody mezi těmito dvěma zeměmi, jako je bezpečnostní orgán pro tunel pod kanálem La Manche zřízený smlouvou z Canterbury, který radí mezivládní komisi, nebo vytvořit jiné způsoby spolupráce s orgány odpovědnými za část tunelu na území Spojeného království.

(5)

Opatření v tomto nařízení jsou podmíněna bezpečnostními normami a postupy, požadavky na přístup k provozování železničního podniku a požadavky na řízení vlaku, které jsou totožné s požadavky Unie uplatňovanými na infrastrukturu, která se používá pro účely zajištění přeshraničního železničního propojení se Spojeným královstvím, jakož i na provozovatele provozující dopravu a řidiče vlaků na této infrastruktuře.

(6)

Aby bylo dotčeným stranám umožněno uzavřít nezbytné dohody a přijmout veškerá další opatření nutná k tomu, aby se zabránilo rušivým dopadům, s ohledem na postavení Spojeného království jako třetí země, je zapotřebí prodloužit platnost některých osvědčení, schválení a licencí.

(7)

Doba trvání takového prodloužení platnosti osvědčení, schválení a licencí by měla být omezena na to, co je nezbytně nutné, aby dotčené členské státy mohly přijmout nezbytná opatření, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (4), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (5) a směrnicí 2012/34/EU.

(8)

Aby se zabránilo závažnému rušivému dopadu na přeshraniční železniční služby mezi Unií a Spojeným královstvím, je rovněž nutné, aby provozovatelé železnic a vnitrostátní orgány urychleně přijali nezbytná opatření k zajištění toho, aby osvědčení, schválení a licence spadající do působnosti tohoto nařízení byly vydány v dostatečném předstihu před skončením použitelnosti tohoto nařízení a aby jiná osvědčení, schválení a licence potřebné k provozu na území Unie byly vydána přede dnem vystoupení Spojeného království.

(9)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o odnětí výhody udělené držitelům osvědčení, schválení a licencí, pokud není zajištěn soulad s požadavky Unie. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (6). Pro přijetí těchto opatření by měl být použit přezkumný postup, vzhledem k jejich možnému dopadu na bezpečnost železnic. Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

(10)

Vzhledem k naléhavosti způsobené vystoupením Spojeného království z Unie je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení prozatímních opatření týkajících se určitých aspektů železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie v případě neexistence dohody o vystoupení, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(12)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví zvláštní ustanovení s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie pro některá osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti vydaná podle směrnice 2004/49/ES, některé licence strojvedoucích vydané podle směrnice 2007/59/ES a některé licence železničních podniků vydané podle směrnice 2012/34/EU.

2.   Toto nařízení se týká následujících osvědčení, schválení a licencí, jež jsou platné v den předcházející dni použitelnosti tohoto nařízení:

a)

schválení z hlediska bezpečnosti vydaných podle článku 11 směrnice 2004/49/ES provozovatelům infrastruktury pro řízení a provoz přeshraniční infrastruktury spojující Unii a Spojené království;

b)

osvědčení o bezpečnosti vydaná podle článku 10 směrnice 2004/49/ES železničním podnikům usazeným ve Spojeném království;

c)

licencí vydaných podle kapitoly III směrnice 2012/34/EU železničním podnikům usazeným ve Spojeném království;

d)

licencí vydaných strojvedoucím postupem uvedeným v článku 14 směrnice 2007/59/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí příslušné definice ze směrnic 2004/49/ES, 2007/59/ES a 2012/34/EU a z prováděcích aktů přijatých na základě uvedených směrnic. Příslušné definice ze směrnice (EU) 2016/798 a veškerých aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na základě uvedené směrnice se pro účely tohoto nařízení použijí ode dne, kdy se uvedená směrnice stane použitelnou na schválení a osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b).

Článek 3

Platnost schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti, licencí pro železniční podniky a licencí strojvedoucích

1.   Schválení z hlediska bezpečnosti uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) a osvědčení o bezpečnosti uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Osvědčení o bezpečnosti uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) jsou platná pouze pro účely příjezdu do hraničních přechodů a terminálů uvedených v příloze tohoto nařízení ze Spojeného království nebo odjíždějících z těchto stanic a terminálů do Spojeného království.

2.   Licence uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Odchylně od čl. 23 odst. 1 směrnice 2012/34/EU jsou tyto licence platné pouze na území, které se nachází mezi hraničními přechody a terminály uvedenými v příloze tohoto nařízení a Spojeným královstvím.

3.   Licence uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. d) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení pro strojvedoucí, kteří působí na území, jež se nachází mezi hraničními přechody a terminály uvedenými v příloze tohoto nařízení a Spojeným královstvím.

Článek 4

Pravidla a povinnosti týkající se osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licencí

1.   Osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licence, na které se vztahuje článek 3 tohoto nařízení, podléhají pravidlům, která se na ně použijí podle směrnice 2004/49/ES, směrnice (EU) 2016/798 ode dne, kdy se stane použitelnou na tato schválení, směrnice 2012/34/EU a směrnice 2007/59/ES a v souladu s prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci přijatými na základě uvedených směrnic.

2.   Držitelé osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 a případně orgán v Unii, který je vydal, pokud nejde o vnitrostátní bezpečnostní orgán, na jehož území se infrastruktura nachází nebo do jehož pravomoci spadají hranice a terminály uvedené v příloze, s tímto vnitrostátním bezpečnostním orgánem spolupracují a poskytují mu veškeré příslušné informace a dokumenty.

3.   Pokud nebyly informace nebo dokumenty poskytnuty ve lhůtách stanovených v žádostech vnitrostátního bezpečnostního orgánu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, může Komise po oznámení vnitrostátního bezpečnostního orgánu přijmout prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

4.   Držitelé osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a d) tohoto nařízení neprodleně informují Komisi a Agenturu Evropské unie pro železnice o všech opatřeních jiných příslušných bezpečnostních orgánů, která mohou být v rozporu s jejich povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení, ze směrnice 2004/49/ES, ze směrnice 2007/59/ES nebo ze směrnice (EU) 2016/798.

Držitelé licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení neprodleně informují Komisi o všech opatřeních jiných příslušných orgánů, která mohou být v rozporu s jejich povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení nebo ze směrnice 2012/34/EU.

5.   Před odnětím výhod udělených podle článku 3 informuje Komise v dostatečném předstihu vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený v odstavci 2 tohoto článku, orgán, který vydal osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licence uvedené v čl. 1 odst. 2, a držitele těchto osvědčení, schválení a licencí o svém úmyslu přistoupit k tomuto odnětí a poskytne jim příležitost vyjádřit svá stanoviska.

6.   Pokud jde o licence uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c), pro účely odstavců 1 až 5 tohoto článku se odkazy na vnitrostátní bezpečnostní orgán považují za odkazy na orgán vydávající licence vymezený v čl. 3 bodě 15 směrnice 2012/34/EU.

Článek 5

Monitorování souladu s právem Unie

1.   Vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený v čl. 4 odst. 2 monitoruje bezpečnostní normy pro železnice uplatňované na železniční podniky usazené ve Spojeném království, jež využívají přeshraniční infrastrukturu uvedenou v čl. 1 odst. 2 písm. a), a uplatňované na uvedenou přeshraniční infrastrukturu. Vnitrostátní bezpečnostní orgán navíc kontroluje, zda provozovatelé infrastruktury splňují bezpečnostní požadavky stanovené v právu Unie a zda strojvedoucí, kteří působí na území, jež spadá do jeho pravomoci, splňují požadavky stanovené v příslušných právních předpisech Unie. Vnitrostátní bezpečnostní orgán o tom Komisi a Agentuře Evropské unie pro železnice podává zprávy spolu s případným doporučením, aby Komise jednala v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Orgán vydávající licence uvedený v čl. 4 odst. 2 a 6 tohoto nařízení sleduje, zda jsou požadavky článků 19 až 22 směrnice 2012/34/EU nadále plněny ve vztahu k železničním podnikům, kterým Spojené království vydalo licenci uvedenou v čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení.

2.   Pokud má Komise oprávněné obavy, že bezpečnostní normy uplatňované na provoz přeshraničních železničních služeb nebo infrastruktury spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení nebo části téže infrastruktury, která se nachází ve Spojeném království, nejsou v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, přijme bez zbytečného odkladu prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2. Totéž platí, pokud má Komise oprávněné obavy, pokud jde o uplatňování požadavků na získání licence železničního podniku nebo licence strojvedoucího.

3.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku si může vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo orgán vydávající licence uvedený v čl. 4 odst. 2 a 6 vyžádat informace od příslušných orgánů a stanovit přiměřenou lhůtu. Pokud tyto příslušné orgány neposkytnou požadované informace ve stanovené lhůtě nebo poskytnou informace neúplné, může Komise po oznámení vnitrostátního bezpečnostního orgánu nebo orgánu vydávajícího licence uvedeného v čl. 4 odst. 2 a 6 přijmout prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

4.   Před odnětím výhod udělených podle článku 3 informuje Komise v dostatečném předstihu vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený v čl. 4 odst. 2, orgán, který vydal osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licence uvedené v čl. 1 odst. 2, držitele těchto osvědčení, schválení a licencí, jakož i vnitrostátní bezpečnostní orgán a orgán vydávající licence Spojeného království o svém úmyslu přistoupit k tomuto odnětí a poskytne jim příležitost se vyjádřit.

Článek 6

Konzultace a spolupráce

1.   Příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.

2.   Členské státy na požádání neprodleně poskytnou Komisi veškeré informace získané podle odstavce 1 nebo jakékoli jiné informace důležité pro provádění tohoto nařízení.

Článek 7

Výbor

1.   Komisi jsou nápomocny výbor uvedený v článku 51 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (7) a výbor uvedený v článku 62 směrnice 2012/34/EU. Tyto výbory jsou výbory ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii být použitelné pro Spojené království.

3.   Toto nařízení se nepoužije, jestliže do dne uvedeného v odstavci 2 vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

4.   Použitelnost tohoto nařízení končí po uplynutí devíti měsíců ode dne, kdy se stalo použitelným v souladu s odstavcem 2.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2019.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).


PŘÍLOHA

Hraniční přechody a terminály podle článků 3 a 4 jsou tyto:

1.   IRSKO

Dún Dealgan/ Dundalk

2.   FRANCIE

Calais-Fréthun


ROZHODNUTÍ

27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/66


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/504

ze dne 19. března 2019

o změně směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Smlouvy přestanou pro Spojené království platit dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nebude-li takové dohody dosaženo, dva roky po tomto oznámení, tj. dne 30. března 2019, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nerozhodne o prodloužení této lhůty.

(2)

Dohoda o vystoupení, na které se shodli vyjednavači, obsahuje ujednání o uplatňování práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království i po dni, kdy se na Spojené království a v něm přestanou uplatňovat Smlouvy. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, použijí se na Spojené království a v něm během přechodného období směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 (3), kterou se mění směrnice 2012/27/EU (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 (5), přičemž tyto předpisy přestanou být použitelné na konci uvedeného období.

(3)

Článek 3 odst. 5 směrnice 2012/27/EU, který zavedla směrnice (EU) 2018/2002 vyžaduje, aby členské státy stanovily své orientační vnitrostátní cíle energetické účinnosti, jimiž přispějí k dosažení cílů energetické účinnosti Unie v roce 2030 minimálně na 32,5 %. Členské státy přitom mají vzít v úvahu energetickou spotřebu Unie v roce 2030, pokud se jedná o spotřebu primární energie nebo konečné energie.

(4)

Článek 6 odst. 1 první pododstavec nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje, aby členské státy ve svém orientačním vnitrostátním příspěvku k energetické účinnosti zohlednily energetickou spotřebu Unie v roce 2030, pokud se jedná o spotřebu primární energie nebo konečné energie. V souladu s čl. 29 odst. 3 prvním pododstavcem uvedeného nařízení je spotřeba energie na úrovni Unie rovněž důležitá pro hodnocení pokroku při společném dosahování cílů Unie, které provádí Komise.

(5)

Z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie je nezbytné technicky upravit údaje o předpokládané spotřebě energie v Evropské unii v roce 2030, aby odpovídaly Unii složené z 27 členských států bez Spojeného království. Předpoklady, které existují pro hlavní cíle Unie ve výši minimálně 32,5 %, ukazují, že spotřeba primární energie v roce 2030 by se měla rovnat 1 273 milionům tun ropného ekvivalentu (Mtoe) a konečná spotřeba energie 956 Mtoe pro Unii složenou z 28 členských států. Ekvivalentní předpoklady pro Unii složenou z 27 členských států, tedy bez Spojeného království, ukazují, že v roce 2030 by se spotřeba primární energie měla rovnat 1 128 Mtoe a konečná spotřeba energie 846 Mtoe. Je proto třeba upravit údaje o úrovních spotřeby energie v roce 2030.

(6)

Tytéž předpoklady pro energetickou spotřebu v roce 2030 mají význam také pro články 6 a 29 nařízení (EU) 2018/1999.

(7)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (6) dochází ke konci použitelnosti aktů stanovených k určitému datu uplynutím poslední hodiny dne odpovídajícího tomuto datu. Toto rozhodnutí by se proto mělo použít ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království přestanou vztahovat směrnice 2012/27/EU a nařízení (EU) 2018/1999.

(8)

Směrnice 2012/27/EU a nařízení (EU) 2018/1999 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Za účelem bezodkladné přípravy na vystoupení Spojeného království by mělo toto rozhodnutí vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna směrnice 2012/27/EU

V článku 3 směrnice 2012/27/EU se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Každý členský stát stanoví orientační vnitrostátní příspěvky energetické účinnosti k dosažení cíle Unie pro rok 2030 uvedeného v čl. 1 odst. 1 této směrnice v souladu s články 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 (*1). Při stanovování těchto příspěvků členské státy zohlední, že v roce 2030 nesmí být v Unii spotřeba primární energie vyšší než 1 128 Mtoe nebo konečná spotřeba energie vyšší než 846 Mtoe. Členské státy oznámí tyto příspěvky Komisi jako součást svých integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu podle článků 3 a 7 až 12 nařízení (EU) 2018/1999.

Článek 2

Změny nařízení (EU) 2018/1999

Nařízení (EU) 2018/1999 se mění takto:

1)

v čl. 6 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Ve svém orientačním vnitrostátním příspěvku k energetické účinnosti pro rok 2030 a pro poslední rok období pokrytého následujícími vnitrostátními plány podle čl. 4 písm. b) bodu 1) tohoto nařízení každý členský stát zohlední, že v souladu s článkem 3 směrnice 2012/27/EU nemá energetická spotřeba Unie pro rok 2020 přesáhnout 1 483 Mtoe primární energie nebo 1 086 Mtoe konečné energie a energetická spotřeba Unie pro rok 2030 nemá přesáhnout 1 128 Mtoe primární energie nebo 846 Mtoe konečné energie.“;

2)

v čl. 29 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   V oblasti energetické účinnosti Komise v rámci svého hodnocení podle odstavce 1 hodnotí pokrok ke společnému dosažení maximální spotřeby energie na úrovni Unie ve výši 1 128 Mtoe v případě primární energie a ve výši 846 Mtoe v případě konečné spotřeby energie v roce 2030 v souladu s čl. 3 odst. 5 směrnice 2012/27/EU.“

Článek 3

Lhůty

Články 1 a 2 tohoto rozhodnutí nejsou dotčeny lhůty stanovené v článku 2 směrnice (EU) 2018/2002 a článku 59 nařízení (EU) 2018/1999.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Články 1 a 2 se použijí ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království a v něm přestane uplatňovat směrnice 2012/27/EU a nařízení 2018/1999/EU.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko ze dne 23. ledna 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2019.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 210).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).


Opravy

27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/69


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000

( Úřední věstník Evropské unie L 38 ze dne 8. února 2019 )

Strana 18, příloha, část A, tabulka, 11. řádek (odpovídající pořadovému číslu 0941666)

místo:

„Polomletá nebo celomletá rýže

t

25 516

OT

094166

88 %

22 442 “

má být:

„Polomletá nebo celomletá rýže

t

25 516

EO

094166

88 %

22 442 “