ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 81

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
22. března 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů ( 1 )

22

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů ( 1 )

30

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/359 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů ( 1 )

45

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů ( 1 )

58

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/361 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, pokud jde o údaje v registrech obchodních údajů ( 1 )

69

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/362 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů ( 1 )

74

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv ( 1 )

85

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/364 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registrů obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ( 1 )

125

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/365 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací o sankcích, opatřeních a vyšetřováních v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ( 1 )

128

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/356

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zvýšení efektivnosti a využití podobností mezi oznamováním derivátů a oznamováním obchodů zajišťujících financování (securities financing transactions – dále jen „SFT“) by povinnost oznamovat podrobné údaje o SFT registrům obchodních údajů podle článku 4 nařízení (EU) 2015/2365 měla být uvedena do souladu s povinností oznamovat registrům obchodních údajů derivátové obchody podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2). Požadavky na oznamování, které stanoví podrobné údaje o SFT, by proto měly být podobné jako požadavky na oznamování, které stanoví údaje o derivátových smlouvách.

(2)

V zájmu zajištění efektivnosti a užitečnosti oznamovaných informací o SFT by měly být konkrétní podrobné údaje o SFT, které je třeba oznamovat, přizpůsobeny různým typům SFT určeným v nařízení (EU) 2015/2365. Pokud jde o oznamování maržových obchodů, je účelem nařízení (EU) 2015/2365 zachycení transakcí, které slouží stejnému účelu jako repo obchody, koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo transakce s půjčkou cenných papírů, a proto představují podobná rizika pro finanční stabilitu tím, že umožňují vytváření páky, působí procyklicky a prohlubují vzájemné vazby na finančních trzích, nebo tím, že přispívají k transformaci likvidity a splatností. Maržové obchody proto zahrnují transakce, na něž se vztahují maržové dohody mezi finančními institucemi a jejich klienty, pokud finanční instituce svým klientům poskytují služby hlavního makléře, ale nezahrnují jiné úvěry, jako jsou úvěry pro účely restrukturalizace podniků, které sice mohou zahrnovat cenné papíry, ale nepřispívají k systémovým rizikům, jichž se týká nařízení (EU) 2015/2365.

(3)

Je důležité, aby podrobné údaje o každém SFT, jehož clearing provádí ústřední protistrana, byly správně oznamovány a byly snadno identifikovatelné bez ohledu na to, zda byl clearing tohoto SFT proveden v den, kdy byl SFT uzavřen, nebo v pozdější den.

(4)

Aby bylo zajištěno komplexní oznamování v případech, kdy konkrétní podrobné údaje o zajištění nejsou v den obchodu známy, měly by smluvní strany informace o zajištění aktualizovat, jakmile je mají k dispozici a nejpozději v pracovní den následující po datu valuty daného SFT.

(5)

Aby byly poskytovány užitečnější informace orgánům, které mají přístup k podrobným údajům o SFT v registrech obchodních údajů, měly by smluvní strany registrům obchodních údajů oznamovat mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (dále jen „ISIN“) každého koše zajištění, který používají k zajištění SFT, pokud tento koš ISIN má.

(6)

Jestliže smluvní strany poskytují zajištění na základě čisté expozice, vyplývající ze započtení určitého počtu SFT mezi dvěma smluvními stranami, konkrétní přiřazení zajištění jednotlivým SFT často není možné, a přiřazení zajištění tedy může být neznámé. V těchto situacích by měly mít smluvní strany možnost oznamovat zajištění nezávisle na podkladovém úvěru.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(8)

Orgán ESMA provedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů při orgánu ESMA, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobné údaje o SFT, které mají být oznámeny

1.   Zpráva podaná v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 zahrnuje úplné a přesné podrobné údaje stanovené v tabulkách 1, 2, 3 a 4 přílohy, které se vztahují k dotčenému SFT.

2.   Při oznamování uzavření SFT uvede smluvní strana ve své zprávě druh činnosti „Nové“ v poli 98 tabulky 2 přílohy tohoto nařízení. Ve veškerých dalších zprávách s podrobnými údaji o tomto SFT se v poli 98 tabulky 2 přílohy tohoto nařízení uvede příslušný druh činnosti, který se na daný SFT vztahuje.

Článek 2

SFT s clearingem provedeným ústřední protistranou

1.   SFT, jehož podrobné údaje již byly oznámeny podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 a u kterého následně provede clearing ústřední protistrana, se po provedení clearingu oznámí jako ukončený tak, že se v poli 98 tabulky 2 přílohy uvede druh činnosti „Ukončení/předčasné ukončení“, a oznámí se nové SFT vyplývající z clearingu.

2.   SFT, který je uzavřen v obchodním systému a jehož clearing provede ústřední protistrana v tentýž den, se oznámí teprve po provedení clearingu.

3.   Ohledně marže poskytnuté nebo přijaté pro SFT, který je předmětem clearingu, oznámí smluvní strana podrobné údaje stanovené v tabulce 3 přílohy tohoto nařízení a uvede příslušný druh činnosti stanovený v poli 20 uvedené tabulky přílohy.

Článek 3

Oznamování zajištění

1.   Smluvní strany transakce s půjčkou nebo výpůjčkou cenných papírů nebo komodit, které se dohodnou, že nebude poskytnuto zajištění, uvedou tuto skutečnost v poli 72 tabulky 2 přílohy.

2.   Je-li zajištění SFT vázáno na konkrétní úvěr a podrobné údaje o tomto zajištění jsou smluvní straně známy nejpozději k termínu pro oznámení, uvede smluvní strana úplné a přesné podrobné údaje o všech jednotlivých složkách zajištění daného SFT v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy, když tento SFT poprvé oznamuje s uvedením druhu činnosti „Nové“ v poli 98 tabulky 2 přílohy.

3.   Je-li zajištění SFT vázáno na konkrétní úvěr, ale podrobné údaje o tomto zajištění nejsou smluvní straně k termínu pro oznámení známy, uvede smluvní strana úplné a přesné podrobné údaje o všech jednotlivých složkách zajištění daného SFT v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy, jakmile jsou tyto údaje známy a nejpozději v pracovní den následující po datu valuty uvedeném v poli 13 tabulky 2 přílohy, přičemž jako druh činnosti v poli 98 tabulky 2 přílohy uvede „Aktualizace zajištění“.

4.   Smluvní strana zajišťující jeden nebo více SFT pomocí koše zajištění, který je identifikován mezinárodním identifikačním číslem cenných papírů (ISIN), uvede toto ISIN v poli 96 tabulky 2 přílohy, když SFT oznamuje s uvedením druhu činnosti „Nové“ v poli 98 tabulky 2 přílohy.

5.   Smluvní strana zajišťující jeden nebo více SFT pomocí koše zajištění, který není identifikován číslem ISIN, uvede v poli 96 tabulky 2 přílohy kód „NTAV“, když daný SFT oznamuje s uvedením druhu činnosti „Nové“ v poli 98 tabulky 2 přílohy.

6.   Pro účely odstavců 4 a 5 smluvní strana s uvedením druhu činnosti „Aktualizace zajištění“ v poli 98 tabulky 2 přílohy rovněž uvede úplné a přesné podrobné údaje o všech jednotlivých složkách zajištění daného SFT v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy, jakmile jsou tyto údaje známy a nejpozději v pracovní den následující po datu valuty uvedeném v poli 13 tabulky 2 přílohy.

7.   Smluvní strana zajišťující několik SFT na základě čisté expozice uvede v poli 73 tabulky 2 přílohy výraz „Ano“. Tato smluvní strana s uvedením druhu činnosti „Aktualizace zajištění“ v poli 98 tabulky 2 přílohy uvede úplné a přesné podrobné údaje o všech jednotlivých složkách zajištění těchto SFT v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy, jakmile jsou tyto údaje známy a nejpozději v pracovní den následující po datu valuty uvedeném v poli 13 tabulky 2 přílohy.

Článek 4

Oznamování opětovného použití zajištění

1.   Smluvní strana přijímající jeden nebo několik finančních nástrojů jako zajištění v rámci SFT uvede úplné a přesné podrobné údaje o každém opětovném použití každého z těchto finančních nástrojů v polích 7, 8 a 9 tabulky 4 přílohy.

2.   Smluvní strana přijímající hotovost jako zajištění v rámci SFT uvede úplné a přesné podrobné údaje o každém reinvestování hotovostního zajištění pro každou měnu v polích 11, 12 a 13 tabulky 4 přílohy.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Tabulka 1

Údaje o smluvní straně

Č.

Pole

Údaje, které je třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové razítko podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

A

A

A

A

2

Subjekt podávající zprávu

Specifický kód k identifikaci subjektu podávajícího zprávu. Jestliže byla podáním zprávy pověřena třetí strana nebo druhá smluvní strana, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.

A

A

A

A

3

Oznamující smluvní strana

Specifický kód k identifikaci oznamující smluvní strany.

A

A

A

A

4

Povaha oznamující smluvní strany

Údaj o tom, zda je oznamující smluvní strana finanční, nebo nefinanční smluvní stranou.

A

A

A

A

5

Odvětví oznamující smluvní strany

Jeden nebo více kódů ke klasifikaci povahy obchodních činností oznamující smluvní strany.

V případě, že oznamující smluvní strana je finanční smluvní stranou, veškeré příslušné kódy uvedené v taxonomii finančních smluvních stran, které se na tuto smluvní stranu vztahují.

V případě, že oznamující smluvní strana je nefinanční smluvní stranou, veškeré příslušné kódy uvedené v taxonomii nefinančních smluvních stran, které se na tuto smluvní stranu vztahují.

Pokud je oznamována více než jedna činnost, kódy se uvedou v pořadí podle relativního významu odpovídajících činností.

A

A

A

A

6

Dodatečná odvětvová klasifikace

Je-li oznamující smluvní stranou subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo alternativní investiční fond, kód určující, zda jde o fond obchodovaný v obchodním systému (ETF), nebo fond peněžního trhu.

Je-li oznamující smluvní stranou alternativní investiční fond nebo nefinanční smluvní strana vyvíjející činnost v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví nebo v oblasti nemovitostí, kód určující, zda jde o realitní investiční fond.

A

A

A

A

7

Pobočka oznamující smluvní strany

Jestliže oznamující smluvní strana uzavírá SFT prostřednictvím pobočky, kód identifikující tuto pobočku.

A

A

A

A

8

Pobočka druhé smluvní strany

Jestliže druhá smluvní strana uzavírá SFT prostřednictvím pobočky, kód identifikující tuto pobočku.

A

A

A

A

9

Postavení smluvní strany

Údaj o tom, zda je oznamující smluvní strana poskytovatelem, nebo příjemcem zajištění v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení (EU) 2019/363 (1).

A

A

A

A

10

Subjekt odpovědný za zprávu

Pokud za oznámení jménem druhé smluvní strany odpovídá finanční smluvní strana v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (2), specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany.

Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá správcovská společnost v souladu s čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti.

Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá jeho správce v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci tohoto správce.

A

A

A

A

11

Druhá smluvní strana

Specifický kód k identifikaci subjektu, se kterým oznamující smluvní strana uzavřela SFT. V případě soukromé fyzické osoby se konzistentním způsobem určí kód klienta.

A

A

A

A

12

Země druhé smluvní strany

Kód země, kde má druhá smluvní strana sídlo, nebo kód země bydliště, pokud je druhou smluvní stranou fyzická osoba.

A

A

A

A

13

Oprávněná osoba

Pokud oprávněná osoba ze smlouvy není smluvní stranou této smlouvy, musí oznamující smluvní strana tuto oprávněnou osobu identifikovat specifickým kódem nebo, v případě soukromé fyzické osoby, konzistentně používaným kódem klienta přiděleným právnickou osobou, kterou tato soukromá fyzická osoba využívá.

A

A

A

N

14

Trojstranný zprostředkovatel

Specifický kód k identifikaci třetí strany, kterou oznamující smluvní strana pověřila poobchodním zpracováním SFT (pokud existuje).

A

A

A

N

15

Makléř

Specifický kód subjektu, který vystupuje za oznamující smluvní stranu jako zprostředkovatel, aniž by byl sám smluvní stranou SFT. V případě transakcí s půjčkou cenných papírů pojem makléř nezahrnuje zprostředkovatele půjček.

A

A

A

N

16

Člen clearingového systému

Pokud se provádí clearing obchodu, specifický kód k identifikaci odpovědného člena clearingového systému za oznamující smluvní stranu.

A

A

A

N

17

Účastník nebo nepřímý účastník centrálního depozitáře cenných papírů

Specifický kód účastníka nebo nepřímého účastníka centrálního depozitáře cenných papírů za oznamující smluvní stranu.

Pokud se na obchodu podílí jak účastník, tak nepřímý účastník, kód nepřímého účastníka.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

N

18

Zprostředkovatel půjček

Specifický kód zprostředkovatele půjček zapojeného do transakce s půjčkou cenných papírů.

A

N

A

N


Tabulka 2

Údaje o úvěru a zajištění

Č.

Pole

Údaje, které je třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Specifický identifikační kód obchodu (UTI)

Jednoznačné označení přidělené SFT za účelem identifikace obchodu.

A

A

A

A

2

Pořadové číslo zprávy

V případě transakcí vyplývajících z clearingu se oznámí předchozí UTI, tedy UTI původní dvoustranné transakce. Předchozí UTI však nemusí oznamovat smluvní strany, které jsou ústředními protistranami, jež provedly clearing SFT.

Jestliže byl SFT proveden v obchodním systému a jeho clearing byl proveden v tentýž den, číslo vygenerované obchodním systémem jednoznačně určující provedení SFT.

A

A

A

N

3

Datum události

Datum, kdy došlo k události týkající se SFT, která musí být oznámena a je zachycena ve zprávě. V případě druhů činnosti „Aktualizace ocenění“, „Aktualizace zajištění“, „Aktualizace opětovného použití“ a „Aktualizace marže“ datum, ke kterému se podávají informace uvedené ve zprávě.

A

A

A

A

4

Druh SFT

Druh obchodu SFT definovaný v čl. 3 bodech 7 až 10 nařízení (EU) 2015/2365.

A

A

A

A

5

Clearing proveden

Údaj o tom, zda byl proveden centrální clearing.

A

A

A

N

6

Časové razítko clearingu

Čas a datum, kdy byl proveden clearing.

A

A

A

N

7

Ústřední protistrana

Pokud byl u smlouvy proveden clearing, specifický kód ústřední protistrany, jež clearing provedla.

A

A

A

N

8

Obchodní systém

Specifický kód k identifikaci systému, ve kterém byl SFT proveden.

Jestliže byl SFT uzavřen mimoburzovně (OTC) a je přijat k obchodování, kód MIC „XOFF“.

Jestliže byl SFT uzavřen mimoburzovně (OTC) a není přijat k obchodování, kód MIC „XXXX“.

A

A

A

N

9

Typ rámcové dohody

Označení typu rámcové dohody, v jejímž rámci smluvní strany uzavřely SFT.

A

A

A

N

10

Jiný typ rámcové dohody

Název rámcové dohody. Toto pole se vyplní pouze v případě, že je v poli 9 uvedena možnost „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze rámcové dohody

V příslušných případech údaj o roce, ze kterého pochází rámcová dohoda relevantní pro oznamovaný obchod.

A

A

A

N

12

Časové razítko provedení

Datum a čas, kdy byl SFT proveden.

A

A

A

A

13

Datum valuty (datum zahájení)

Datum smluvně sjednané mezi smluvními stranami pro výměnu peněžních prostředků, cenných papírů nebo komodit za zajištění v rámci zahajovací (spotové) složky SFT.

A

A

A

N

14

Datum splatnosti (datum dokončení)

Datum smluvně sjednané mezi smluvními stranami pro výměnu peněžních prostředků, cenných papírů nebo komodit za zajištění v rámci uzavírací (forwardové) složky SFT. Tyto informace se neoznamují u repo obchodů uzavřených na dobu neurčitou.

A

A

A

N

15

Datum ukončení

Datum ukončení v případě úplného předčasného ukončení SFT.

A

A

A

A

16

Minimální výpovědní lhůta

Minimální lhůta (počet obchodních dnů), ve které musí jedna smluvní strana informovat druhou smluvní stranu o ukončení obchodu.

A

N

N

N

17

Nejdřívější datum, kdy je možno požadovat splacení

Nejdřívější datum, kdy má půjčitel peněžních prostředků právo požadovat splacení části finančních prostředků nebo ukončit obchod.

A

N

N

N

18

Ukazatel obecného zajištění

Údaj o tom, zda se na SFT vztahuje dohoda o obecném zajištění. V případě transakce s půjčkou cenných papírů se pole týká cenných papírů poskytnutých jako zajištění, nikoli půjčeného cenného papíru.

U SFT, na který se vztahuje dohoda o obecném zajištění, se uvede kód „GENE“. Dohoda o obecném zajištění stanoví mechanismus zajištění transakce, ve kterém poskytovatel zajištění může cenný papír, jenž bude poskytnut jako zajištění, zvolit z poměrně široké škály cenných papírů splňujících předem stanovená kritéria.

U SFT, na který se vztahuje dohoda o specifickém zajištění, se uvede kód „SPEC“. Dohoda o specifickém zajištění stanoví mechanismus zajištění transakce, ve kterém příjemce zajištění žádá, aby poskytovatel zajištění poskytl konkrétní mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN).

A

A

A

N

19

Ukazatel DBV („delivery by value“)

Údaj o tom, zda byla transakce vypořádána prostřednictvím mechanismu DBV.

A

N

A

N

20

Metoda poskytnutí zajištění

Údaj o tom, zda se na zajištění v rámci SFT vztahuje dohoda o zajištění s převedením vlastnického práva, dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty, nebo dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty a užívacím právem.

Pokud byla k poskytnutí zajištění použita více než jedna metoda, uvede se v tomto poli primární dohoda o zajištění.

A

N

A

A

21

Doba neurčitá

Údaj o tom, zda je SFT uzavřen na dobu neurčitou (tj. nemá stanovené datum splatnosti), nebo na dobu určitou, tj. se smluvně sjednaným datem splatnosti.

V případě SFT na dobu neurčitou se uvede výraz „Ano“ a v případě SFT na dobu určitou výraz „Ne“.

A

N

A

N

22

Možnost volby ukončení

Údaj o tom, zda je SFT obchodem s automatickým prodloužením, nebo obchodem s možností prodloužení.

A

N

A

N

V případě maržového obchodu se pole 23 až 34 zopakují a vyplní pro každou měnu použitou v maržovém úvěru.

23

Pevná sazba

V případě repo obchodů roční úroková sazba z jistiny repo obchodu v souladu s příslušnými metodami počítání dní.

V případě maržových obchodů roční úroková sazba z hodnoty úvěru, kterou vypůjčitel platí půjčiteli.

A

N

N

A

24

Metoda počítání dní

Metoda výpočtu naběhlého úroku z jistiny pro určitou úrokovou sazbu.

A

N

N

A

25

Pohyblivá sazba

Údaj o případně použité referenční úrokové sazbě, která se opětovně nastavuje v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě.

A

N

N

A

26

Referenční období pohyblivé sazby – časové období

Období popisující referenční období pohyblivé sazby.

A

N

N

A

27

Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující referenční období pohyblivé sazby, které je uvedeno v poli 26.

A

N

N

A

28

Četnost plateb pohyblivé sazby – časové období

Období popisující četnost plateb, na které se vztahuje pohyblivá sazba.

A

N

N

A

29

Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující četnost plateb u pohyblivé sazby, které je uvedeno v poli 28.

A

N

N

A

30

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – časové období

Období popisující četnost opětovných nastavení pohyblivé sazby.

A

N

N

A

31

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující četnost opětovných nastavení pohyblivé sazby, které je uvedeno v poli 30.

A

N

N

A

32

Rozpětí

Počet bazických bodů, které je třeba připočíst k pohyblivé úrokové sazbě nebo je od ní odečíst za účelem stanovení úrokové sazby úvěru.

A

N

N

A

33

Množství měny použité k maržovému obchodu

Výše maržového úvěru v dané měně.

N

N

N

A

34

Měna maržového obchodu

Měna maržového úvěru.

N

N

N

A

Pole 35 a 36 se zopakují a vyplní pro každou úpravu pohyblivé sazby.

35

Upravená sazba

Sazba stanovená podle rozvrhu sazeb.

A

N

N

N

36

Datum účinnosti sazby

Datum, od kterého je sazba účinná.

A

N

N

N

37

Jistina k datu valuty

Peněžní hodnota, která má být vypořádána k datu valuty transakce.

A

A

N

N

38

Jistina k datu splatnosti

Peněžní hodnota, která má být vypořádána k datu splatnosti transakce.

A

A

N

N

39

Měna jistiny

Měna jistiny.

A

A

N

N

40

Druh aktiva

Údaj o druhu aktiva, které je předmětem SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační kód cenného papíru

Identifikace cenného papíru, který je předmětem SFT.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

42

Klasifikace cenného papíru

Kód klasifikace finančních nástrojů (CFI) cenného papíru, který je předmětem SFT.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

Jestliže byla půjčena nebo vypůjčena komodita, klasifikace této komodity se uvede v polích 43, 44 a 45.

43

Základní produkt

Základní produkt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.

N

N

A

N

44

Podprodukt

Podprodukt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.

Toto pole vyžaduje, aby byl v poli 43 uveden konkrétní základní produkt.

N

N

A

N

45

Další podprodukt

Další podprodukt uvedený v tabulce klasifikace komodit.

Toto pole vyžaduje, aby byl v poli 44 uveden konkrétní podprodukt.

N

N

A

N

46

Množství nebo nominální částka

Množství nebo nominální částka cenného papíru nebo komodity, kterých se SFT týká.

V případě dluhopisu celková nominální částka, tj. počet dluhopisů vynásobený jejich jmenovitou hodnotou.

V případě jiných cenných papírů nebo komodit jejich množství.

N

N

A

N

47

Měrná jednotka

Měrná jednotka, ve které je množství vyjádřeno. Toto pole se použije u komodit.

N

N

A

N

48

Měna nominální částky

Pokud se oznamuje nominální částka, měna nominální částky.

N

N

A

N

49

Cena cenného papíru nebo komodity

V případě půjčování a vypůjčování cenných papírů a komodit cena cenného papíru nebo komodity použitá pro výpočet hodnoty úvěru.

V případě koupě se současným sjednáním zpětného prodeje cena cenného papíru nebo komodity použitá pro výpočet hodnoty obchodu pro spotovou složku koupě se současným sjednáním zpětného prodeje.

N

A

A

N

50

Měna, v níž je uvedena cena

Měna, ve které je denominována cena cenného papíru nebo komodity.

N

N

A

N

51

Kvalita cenného papíru

Kód pro klasifikaci úvěrového rizika cenného papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost cenného papíru

Splatnost cenného papíru.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

53

Jurisdikce emitenta

Jurisdikce emitenta cenného papíru. V případě cenných papírů emitovaných zahraniční pobočkou jurisdikce nejvyšší mateřské společnosti, nebo není-li známa, jurisdikce pobočky.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

54

LEI emitenta

Identifikační kód právnické osoby (LEI) emitenta cenného papíru.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

55

Druh cenného papíru

Kód pro klasifikaci druhu cenného papíru.

N

N

A

N

56

Hodnota úvěru

Hodnota úvěru, tj. množství nebo nominální částka úvěru vynásobené cenou uvedenou v poli 49.

N

N

A

N

57

Tržní hodnota

Tržní hodnota půjčených nebo vypůjčených cenných papírů nebo komodit.

N

N

A

N

58

Pevná sazba slevy

Pevná úroková sazba (sazba, kterou podle dohody zaplatí půjčitel za znovupoužití hotovostního zajištění, minus případný poplatek za půjčku), kterou platí půjčitel cenného papíru nebo komodity vypůjčiteli (kladná sazba slevy) nebo vypůjčitel půjčiteli (záporná sazba slevy) ze zůstatku poskytnutého hotovostního zajištění.

N

N

A

N

59

Pohyblivá sazba slevy

Údaj o referenční úrokové sazbě použité pro výpočet sazby slevy (sazby, kterou podle dohody zaplatí půjčitel za znovupoužití hotovostního zajištění, minus případný poplatek za půjčku), kterou platí půjčitel cenného papíru nebo komodity vypůjčiteli (kladná sazba slevy) nebo vypůjčitel půjčiteli (záporná sazba slevy) ze zůstatku poskytnutého hotovostního zajištění.

N

N

A

N

60

Referenční období pohyblivé sazby slevy – časové období

Období popisující referenční období pohyblivé sazby slevy.

N

N

A

N

61

Referenční období pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující referenční období pohyblivé sazby slevy, které je uvedeno v poli 60.

N

N

A

N

62

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – časové období

Období popisující četnost plateb u pohyblivé sazby slevy.

N

N

A

N

63

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující četnost plateb u pohyblivé sazby slevy, které je uvedeno v poli 62.

N

N

A

N

64

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – časové období

Období popisující četnost opětovných nastavení pohyblivé sazby slevy.

N

N

A

N

65

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Multiplikátor pro období popisující četnost opětovných nastavení pohyblivé sazby slevy, které je uvedeno v poli 64.

N

N

A

N

66

Rozpětí sazby slevy

Rozpětí pohyblivé sazby slevy vyjádřené v bazických bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek za půjčku

Poplatek, který vypůjčitel cenného papíru nebo komodity platí půjčiteli.

N

N

A

N

68

Výhradní dohody

V případě výpůjček a půjček cenných papírů údaj o tom, zda má vypůjčitel za účelem vypůjčování výhradní přístup k portfoliu cenných papírů půjčitele.

Toto pole se nepoužije u komodit.

N

N

A

N

69

Nesplacený maržový úvěr

Celková částka maržových úvěrů v základní měně.

N

N

N

A

70

Základní měna nesplaceného maržového úvěru

Základní měna nesplacených maržových úvěrů.

N

N

N

A

71

Tržní hodnota krátké pozice

Tržní hodnota krátké pozice v základní měně.

N

N

N

A

Údaje o zajištění

72

Označení nezajištěné půjčky cenných papírů

Údaj o tom, zda je transakce s půjčkou cenných papírů nezajištěná.

Toto pole se nepoužije, pokud se smluvní strany dohodly na zajištění obchodu, ale konkrétní přiřazení zajištění zatím není známé.

N

N

A

N

73

Zajištění čisté expozice

Údaj o tom, zda bylo zajištění místo jednotlivé transakce poskytnuto pro čistou expozici.

A

A

A

N

74

Datum valuty zajištění

Jestliže byly obchody zajištěny na základě čisté expozice, nejpozdější datum valuty obsažené ve skupině transakcí se započtením obchodů SFT, a to se zohledněním všech transakcí, pro které bylo zajištění poskytnuto.

A

A

A

N

Pokud bylo použito zvláštní zajištění, pole 75 až 94 se v příslušných případech zopakují a vyplní pro každou složku zajištění.

75

Typ složky zajištění

Údaj o typu složky zajištění.

A

A

A

A

Pokud byly jako zajištění použity peněžní prostředky, uvedou se v polích 76 a 77.

76

Částka hotovostního zajištění

Výše finančních prostředků poskytnutých jako zajištění v případě výpůjček cenných papírů nebo komodit.

A

A

A

N

77

Měna hotovostního zajištění

Měna hotovostního zajištění.

A

A

A

N

78

Identifikace cenného papíru použitého jako zajištění

Identifikace cenného papíru použitého jako zajištění.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

79

Klasifikace cenného papíru použitého jako zajištění

Kód CFI cenného papíru použitého jako zajištění.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

Jestliže byla jako zajištění použita komodita, klasifikace této komodity se uvede v polích 80, 81 a 82.

80

Základní produkt

Základní produkt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363. Toto pole vyžaduje, aby byl v poli 80 uveden konkrétní základní produkt.

A

A

A

N

82

Další podprodukt

Další podprodukt uvedený v klasifikaci komodit v tabulce 5 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363. Toto pole vyžaduje, aby byl v poli 81 uveden konkrétní podprodukt.

A

A

A

N

83

Množství nebo nominální částka zajištění

Množství nebo nominální částka cenného papíru nebo komodity použitých jako zajištění.

V případě dluhopisu celková nominální částka, tj. počet dluhopisů vynásobený jmenovitou hodnotou.

V případě jiných cenných papírů nebo komodit jejich množství.

A

A

A

A

84

Měrná jednotka zajištění

Měrná jednotka, ve které je množství zajištění vyjádřeno. Toto pole se použije u komodit.

A

A

A

N

85

Měna nominální částky zajištění

Pokud se oznamuje nominální částka zajištění, měna nominální částky.

A

A

A

A

86

Měna, v níž je uvedena cena

Měna, v níž je uvedena cena složky zajištění.

A

A

A

A

87

Cena za jednotku

Cena za jednotku týkající se dané složky zajištění, včetně naběhlého úroku u úročených cenných papírů, která se používá k ocenění cenného papíru nebo komodity.

A

A

A

A

88

Tržní hodnota zajištění

Tržní hodnota jednotlivé složky zajištění vyjádřená v měně, v níž je uvedena cena.

A

A

A

A

89

Srážka nebo marže

V případě repo obchodů a koupí se současným sjednáním zpětného prodeje se případná srážka zajištění uvede s odkazem na případné opatření pro kontrolu rizika použité pro podkladové zajištění, a to na úrovni ISIN, přičemž hodnota tohoto podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento.

V případě půjček cenných papírů se procento případné srážky zajištění uvede s odkazem na případné opatření pro kontrolu rizika použité pro podkladové zajištění, a to buď na úrovni ISIN, nebo na úrovni portfolia, přičemž hodnota tohoto podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento.

V případě maržových obchodů procento maržového požadavku použité pro celé portfolio zajištění držené na účtu hlavního makléře klienta.

V tomto poli se uvedou skutečné hodnoty, nikoli odhadnuté či výchozí hodnoty.

A

A

A

A

90

Kvalita zajištění

Kód pro klasifikaci rizika cenného papíru použitého jako zajištění.

A

A

A

A

91

Datum splatnosti cenného papíru

Datum splatnosti cenného papíru použitého jako zajištění.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

92

Jurisdikce emitenta

Jurisdikce emitenta cenného papíru použitého jako zajištění. V případě cenných papírů emitovaných zahraniční pobočkou se oznámí jurisdikce nejvyšší mateřské společnosti, nebo není-li známa, jurisdikce pobočky.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

93

LEI emitenta

Identifikační kód právnické osoby (LEI) emitenta cenného papíru použitého jako zajištění.

Toto pole se nepoužije u komodit.

A

A

A

A

94

Druh zajištění

Kód pro klasifikaci druhu cenného papíru použitého jako zajištění.

 

 

 

 

95

Možnost opětovného použití zajištění

Údaj o tom, zda příjemce zajištění může opětovně použít cenné papíry poskytnuté jako zajištění.

A

A

A

A

Pole 96 se vyplní v případě, že byl použit koš zajištění. Pokud je k dispozici podrobné přiřazení zajištění u SFT uzavřených s využitím seskupení zajištění, uvede se v polích 75 až 94.

96

Identifikační kód koše zajištění

Pokud lze koš zajištění identifikovat číslem ISIN, ISIN koše zajištění.

Jestliže koš zajištění nelze identifikovat číslem ISIN, vyplní se toto pole kódem „NTAV“.

A

A

A

N

97

Kód portfolia

Jestliže je transakce předmětem clearingu a je součástí portfolia transakcí, u kterých se provádí výměna marží, označí se toto portfolio pomocí specifického kódu určeného oznamující smluvní stranou.

V případě, že portfolio transakcí zahrnuje také derivátové smlouvy, které podléhají oznamování podle nařízení (EU) č. 648/2012, musí být kód portfolia stejný jako kód oznamovaný podle nařízení (EU) č. 648/2012.

A

A

A

N

98

Druh činnosti

Zpráva musí obsahovat jeden z těchto druhů činnosti:

a)

SFT oznamovaný poprvé se označí jako „Nové“;

b)

změna dříve oznámeného SFT se označí jako „Změna“. Sem patří i aktualizace předchozí zprávy oznamující pozici s cílem zohlednit nové obchody zahrnuté do této pozice;

c)

ocenění cenného papíru nebo komodity, které jsou předmětem transakce s půjčkou cenných papírů nebo komodit, se označí jako „Aktualizace ocenění“;

d)

změna podrobných údajů o zajištění, včetně jeho ocenění, se označí jako „Aktualizace zajištění“;

e)

zrušení celé chybně předložené zprávy, pokud se SFT neuskutečnil nebo se na něj nevztahovaly požadavky na oznamování SFT, ale byl omylem oznámen registru obchodních údajů, se označí jako „Chyba“;

f)

oprava datových polí, která byla v předchozí zprávě vyplněna chybně, se označí jako „Oprava“;

g)

ukončení SFT uzavřeného na dobu neurčitou nebo předčasné ukončení SFT uzavřeného na dobu určitou se označí jako „Ukončení/předčasné ukončení“;

h)

SFT, který má být oznámen jako nový obchod a současně téhož dne zařazen do samostatné zprávy o pozicích, se označí jako „Složka pozice“.

A

A

A

A

99

Úroveň

Údaj o tom, zda se zpráva podává na úrovni obchodu, nebo na úrovni pozice.

Oznamování na úrovni pozice lze použít pouze jako doplněk oznamování na úrovni obchodu k vykázání poobchodních událostí a pouze tehdy, pokud byly jednotlivé obchody se zastupitelnými produkty nahrazeny danou pozicí.

A

A

A

N


Tabulka 3

Údaje o marži

Č.

Pole

Údaje, které je třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové razítko podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

A

A

A

N

2

Datum události

Datum, kdy došlo k události týkající se SFT, která musí být oznámena a je zachycena ve zprávě. V případě druhů činnosti „Aktualizace ocenění“, „Aktualizace zajištění“, „Aktualizace opětovného použití“ a „Aktualizace marže“ datum, ke kterému se podávají informace uvedené ve zprávě.

A

A

A

N

3

Subjekt podávající zprávu

Specifický kód k identifikaci subjektu podávajícího zprávu. V případě, že byla podáním zprávy pověřena třetí strana nebo druhá smluvní strana, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.

A

A

A

N

4

Oznamující smluvní strana

Specifický kód k identifikaci oznamující smluvní strany.

A

A

A

N

5

Subjekt odpovědný za zprávu

Pokud za oznámení jménem druhé smluvní strany odpovídá finanční smluvní strana v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany.

Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá správcovská společnost v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti.

Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá jeho správce v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci tohoto správce.

A

A

A

A

6

Druhá smluvní strana

Specifický kód k identifikaci subjektu, se kterým oznamující smluvní strana uzavřela SFT.

A

A

A

N

7

Kód portfolia

Portfolio transakcí, u kterých se provádí výměna marží, se označí pomocí specifického kódu určeného oznamující smluvní stranou.

V případě, že portfolio transakcí zahrnuje také derivátové smlouvy, které podléhají oznamování podle nařízení (EU) č. 648/2012, musí být kód portfolia stejný jako kód oznamovaný podle nařízení (EU) č. 648/2012.

A

A

A

N

8

Poskytnutá počáteční marže

Hodnota počáteční marže, kterou poskytla oznamující smluvní strana druhé smluvní straně.

V případě, že je počáteční marže poskytnuta pro portfolio, uvede se v tomto poli celková hodnota počáteční marže poskytnuté pro portfolio.

A

A

A

N

9

Měna poskytnuté počáteční marže

Měna poskytnuté počáteční marže.

A

A

A

N

10

Poskytnutá variační marže

Hodnota variační marže, kterou oznamující smluvní strana poskytla druhé smluvní straně, včetně hodnoty vypořádané hotovosti.

V případě, že je variační marže poskytnuta pro portfolio, uvede se v tomto poli celková hodnota variační marže poskytnuté pro portfolio.

A

A

A

N

11

Měna poskytnuté variační marže

Měna poskytnuté variační marže.

A

A

A

N

12

Obdržená počáteční marže

Hodnota počáteční marže, kterou obdržela oznamující smluvní strana od druhé smluvní strany.

V případě, že je počáteční marže obdržena pro portfolio, uvede se v tomto poli celková hodnota počáteční marže obdržené pro portfolio.

A

A

A

N

13

Měna obdržené počáteční marže

Měna obdržené počáteční marže.

A

A

A

N

14

Obdržená variační marže

Hodnota variační marže, kterou oznamující smluvní strana obdržela od druhé smluvní strany, včetně hodnoty vypořádané hotovosti.

V případě, že je variační marže obdržena pro portfolio, uvede se v tomto poli celková hodnota variační marže obdržené pro portfolio.

A

A

A

N

15

Měna obdržené variační marže

Měna obdržené variační marže.

A

A

A

N

16

Poskytnuté nadměrné zajištění

Hodnota zajištění poskytnutého nad rámec požadovaného zajištění.

A

A

A

N

17

Měna poskytnutého nadměrného zajištění

Měna poskytnutého nadměrného zajištění.

A

A

A

N

18

Obdržené nadměrné zajištění

Hodnota zajištění obdrženého nad rámec požadovaného zajištění.

A

A

A

N

19

Měna obdrženého nadměrného zajištění

Měna obdrženého nadměrného zajištění.

A

A

A

N

20

Druh činnosti

Zpráva musí obsahovat jeden z těchto druhů činnosti:

a)

nový zůstatek marže se označí jako „Nové“;

b)

změna podrobných údajů o maržích se označí jako „Aktualizace marže“;

c)

zrušení celé chybně předložené zprávy se označí jako „Chyba“;

d)

oprava datových polí, která byla v předchozí zprávě vyplněna nesprávně, se označí jako „Oprava“.

A

A

A

N


Tabulka 4

Údaje o opětovném použití, reinvestici hotovosti a zdrojích financování

Č.

Pole

Údaje, které je třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové razítko podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

A

A

A

A

2

Datum události

Datum, kdy došlo k události týkající se SFT, která musí být oznámena a je zachycena ve zprávě. V případě druhů činnosti „Aktualizace ocenění“, „Aktualizace zajištění“, „Aktualizace opětovného použití“ a „Aktualizace marže“ datum, ke kterému se podávají informace uvedené ve zprávě.

A

A

A

A

3

Subjekt podávající zprávu

Specifický kód k identifikaci subjektu podávajícího zprávu. V případě, že byla podáním zprávy pověřena třetí strana nebo druhá smluvní strana, specifický kód k identifikaci tohoto subjektu.

A

A

A

A

4

Oznamující smluvní strana

Specifický kód k identifikaci oznamující smluvní strany.

A

A

A

A

5

Subjekt odpovědný za zprávu

Pokud za oznámení jménem druhé smluvní strany odpovídá finanční smluvní strana v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci této finanční smluvní strany.

Pokud za oznámení jménem subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) odpovídá správcovská společnost v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci této správcovské společnosti.

Pokud za oznámení jménem alternativního investičního fondu odpovídá jeho správce v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód k identifikaci tohoto správce.

A

A

A

A

Pole 6 se zopakuje a vyplní pro každou složku zajištění.

6

Typ složky zajištění

Údaj o typu složky zajištění.

A

A

A

A

Pole 7, 8, 9 a 10 se zopakují a vyplní pro každý cenný papír.

7

Složka zajištění

Identifikace cenného papíru použitého jako zajištění.

A

A

A

A

8

Hodnota opětovně použitého zajištění

Celková hodnota opětovně použitého zajištění, pokud ji lze vypočítat na úrovni obchodu SFT.

A

A

A

A

9

Odhadované opětovné použití zajištění

Je-li skutečná hodnota opětovně použitého zajištění neznámá nebo ji nelze vypočítat, vypočítá se odhad hodnoty opětovného použití na úrovni jednotlivého finančního nástroje způsobem stanoveným ve zprávě Rady pro finanční stabilitu ze dne 25. ledna 2017„Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“ (Transformace stínového bankovnictví v odolné tržní financování, Opětovné použití nehotovostního zajištění: míra a metriky).

A

A

A

A

10

Měna opětovně použitého zajištění

Měna skutečné nebo odhadnuté hodnoty opětovně použitého zajištění.

A

A

A

A

11

Úroková sazba z reinvestic

Průměrná úroková sazba obdržená z reinvestování hotovostního zajištění půjčitelem.

N

N

A

N

Pokud bylo hotovostní zajištění reinvestováno, pole 12, 13 a 14 se zopakují a vyplní pro každou investici a pro každou měnu.

12

Druh investice u reinvestované hotovosti

Druh reinvestice.

N

N

A

N

13

Částka reinvestované hotovosti

Částka reinvestované hotovosti v dané měně.

N

N

A

N

14

Měna reinvestované hotovosti

Měna reinvestované hotovosti.

N

N

A

N

V případě maržových obchodů smluvní strana zopakuje a vyplní pole 15, 16 a 17 pro každý zdroj financování a poskytne v těchto polích informace na úrovni subjektu.

15

Zdroje financování

Zdroje financování použité k financování maržových úvěrů.

N

N

N

A

16

Tržní hodnota zdrojů financování

Tržní hodnota zdrojů financování uvedených v poli 15.

N

N

N

A

17

Měna zdrojů financování

Měna tržní hodnoty zdrojů financování.

N

N

N

A

18

Druh činnosti

Zpráva musí obsahovat jeden z těchto druhů činnosti:

a)

nový zůstatek opětovného použití se označí jako „Nové“;

b)

změna podrobných údajů o opětovném použití se označí jako „Aktualizace opětovného použití“;

c)

zrušení celé chybně předložené zprávy se označí jako „Chyba“;

d)

oprava datových polí, která byla v předchozí zprávě vyplněna nesprávně, se označí jako „Oprava“.

A

A

A

A


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).


22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/22


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/357

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 12 odst. 3 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 vyžaduje, aby subjekty vyjmenované v uvedeném článku měly přístup k podrobným údajům o SFT, aby mohly plnit své úkoly. Je proto nezbytné, aby registry obchodních údajů byly schopny přesně identifikovat dotčené smluvní strany a obchody. Přístup poskytnutý registry obchodních údajů by měl zahrnovat přístup k podrobným údajům o SFT uzavřených smluvní stranou bez ohledu na to, zda je smluvní strana mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem jiného podniku nebo zda se uvedené informace týkají obchodů uzavřených prostřednictvím určité pobočky smluvní strany za předpokladu, že se požadovaný přístup týká informací potřebných k plnění úkolů příslušného subjektu.

(2)

Mnoho subjektů uvedených v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 má více různých úkolů a potřeb. S cílem zabránit tomu, aby registry obchodních údajů musely neustále ověřovat, na základě jakého úkolu a pro jakou konkrétní potřebu určitý subjekt přístup požaduje, a předejít tak zbytečné administrativní zátěži pro tyto registry, je vhodné umožnit, aby registry obchodních údajů poskytly každému subjektu jediný přístup, který bude pokrývat úkoly a zvláštní potřeby každého subjektu.

(3)

Úkoly Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), pokud jde o registry obchodních údajů, jsou stanoveny v článcích 5 až 11 nařízení (EU) 2015/2365 a zahrnují mimo jiné registraci registrů obchodních údajů a dohled nad nimi. Účinný dohled vyžaduje, aby měl orgán ESMA plný přístup k veškerým podrobným údajům o všech SFT vedeným všemi registry obchodních údajů.

(4)

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) tvoří součást Evropského systému dohledu nad finančním trhem a jejich úkoly, pokud jde o finanční stabilitu a systémová rizika, jsou velmi podobné úkolům orgánu ESMA. Je proto důležité, aby stejně jako ESMA měly i tyto orgány přístup ke všem podrobným údajům o všech SFT.

(5)

Vzhledem k tomu, že existuje úzká vazba mezi SFT a měnovou politikou, měl by mít člen Evropského systému centrálních bank (ESCB), jak je uvedeno v čl. 12 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) 2015/2365, přístup ke všem podrobným údajům o SFT týkajícím se měny vydávané tímto členem ESCB, a specificky ke všem podrobným údajům o SFT, jejichž úvěr nebo kolaterál jsou vyjádřeny v měně vydávané uvedeným členem ESCB.

(6)

Některé subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 jsou odpovědné za sledování systémových rizik pro finanční stabilitu. Aby mohly uvedené subjekty řádně plnit své úkoly související se stabilitou finančního systému, musí mít přístup k co nejširšímu spektru účastníků trhu, obchodních systémů a co nejúplnějším a nejpodrobnějším údajům o SFT dostupným pro oblast své působnosti, což může být v závislosti na daném subjektu členský stát, eurozóna nebo Unie.

(7)

Nařízením Rady (EU) č. 1024/2013 (2) byl zaveden jednotný mechanismus dohledu. Registr obchodních údajů by měl zajistit, aby Evropská centrální banka (ECB) měla přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených smluvní stranou, která v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhá podle nařízení (EU) č. 1024/2013 dohledu ECB.

(8)

Úkoly a zvláštní potřeby relevantních orgánů pro cenné papíry a trhy v Unii uvedených v čl. 12 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) 2015/2365 vyžadují, aby tyto orgány měly přístup ke všem podrobným údajům o SFT týkajícím se obchodů, trhů, cenných papírů zapůjčených nebo vypůjčených nebo poskytnutých jako kolaterál, prahových hodnot používaných jako referenční hodnoty a smluvních stran, které spadají do působnosti daného orgánu v oblasti dohledu.

(9)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (3) mají mít orgány příslušné k řešení krize účinné prostředky k zásahům vůči subjektům uvedeným v čl. 1 odst. 1 uvedené směrnice, aby zabránily šíření krize. Každý orgán příslušný k řešení krize by proto měl mít přístup k podrobným údajům o SFT oznámených uvedenými subjekty.

(10)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (4) odpovídá Jednotný výbor pro řešení krizí za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu pro řešení krizí mimo jiné tím, že vypracovává plány řešení krize v případě subjektů uvedených v článku 2 uvedeného nařízení. Aby mohl Jednotný výbor pro řešení krizí uvedené plány řešení krize vypracovávat, měl by registr obchodních údajů tomuto výboru poskytnout přístup k podrobným údajům o SFT uzavřených smluvní stranou, na kterou se vztahuje působnost nařízení (EU) č. 806/2014.

(11)

Mezi orgány uvedené v čl. 12 odst. 2 písm. m) nařízení (EU) 2015/2365 patří mimo jiné orgány příslušné pro jednotný mechanismus dohledu a pro obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami nebo zajišťovnami, SKIPCP, správci alternativních investičních fondů, fondy zaměstnaneckého penzijního pojištění, centrálními depozitáři cenných papírů a nefinančními smluvními stranami. Aby tyto orgány mohly účinně plnit své úkoly, potřebují mít přístup k podrobným údajům o SFT oznámených smluvními stranami, které spadají do jejich působnosti.

(12)

Mezi orgány uvedené v čl. 12 odst. 2 písm. m) nařízení (EU) 2015/2365 patří mimo jiné orgány odpovědné za povolování ústředních protistran a dohled nad nimi. Aby tyto orgány mohly účinně plnit své úkoly, měly by mít přístup k podrobným údajům o SFT týkajícím se ústředních protistran, nad nimiž vykonávají dohled.

(13)

Aby byla zajištěna standardizace a konzistentnost přístupu k podrobným údajům o SFT a aby se omezila administrativní zátěž orgánů, které mají k těmto podrobným údajům přístup, i registrů obchodních údajů, kde jsou tyto údaje vedeny, měly by registry obchodních údajů dodržovat specifický postup pro stanovení podmínek, za nichž bude takový přístup poskytnut, konkrétně zřízení přístupu a průběžné provozní uspořádání.

(14)

Aby byla zajištěna důvěrnost podrobných údajů o SFT, měly by se veškeré výměny údajů mezi registry obchodních údajů a dotčenými orgány uskutečňovat prostřednictvím zabezpečeného spojení mezi stroji a s použitím protokolů pro šifrování údajů.

(15)

Aby se umožnilo účinné a efektivní porovnávání a seskupování podrobných údajů o SFT mezi registry obchodních údajů, měly by se pro poskytování přístupu k těmto údajům a pro komunikaci mezi orgány a registry obchodních údajů používat šablony a zprávy ve formátu XML vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022.

(16)

Aby orgány uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 mohly provádět cílená šetření, je nutné usnadnit přímý a bezprostřední přístup ke specifickým souborům údajů, a tudíž určit soubor kombinovatelných vyhledávání ad hoc týkajících se smluvních stran daného SFT, typu SFT, časového horizontu provedení, splatnosti a ukončení SFT a rovněž fáze životního cyklu SFT.

(17)

Aby se umožnil přímý a bezprostřední přístup k podrobným údajům o SFT a aby se dotčeným orgánům a registrům obchodních údajů usnadnilo plánování vnitřních postupů zpracování údajů, měly by být lhůty, v nichž by registry obchodních údajů měly zmíněným orgánům poskytnout tento přístup, harmonizovány.

(18)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s postupem podle článku 10 nařízení (EU) č. 1095/2010 (5).

(19)

Orgán ESMA provedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů orgánu ESMA působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobné údaje o SFT, které mají být zpřístupněny

Registr obchodních údajů zajistí, aby každému subjektu uvedenému v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 byly v souladu s článkem 3 zpřístupněny podrobné údaje o SFT včetně těchto údajů:

a)

oznámení o SFT vykázaných v souladu s tabulkami 1 až 4 v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/356 (6), včetně aktuálních stavů obchodování u SFT, které dosud nejsou splatné nebo u nichž nebyla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení/Předčasné ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 98 tabulky 2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 (7);

b)

příslušných podrobných údajů týkajících se oznámení o SFT, která daný registr obchodních údajů zamítl, včetně oznámení o SFT zamítnutých předchozí pracovní den a důvodů pro jejich zamítnutí, dle vymezení v souladu s tabulkou 2 v příloze I (EU) 2019/358 (8);

c)

stavu sesouhlasení všech vykázaných SFT, u nichž registr obchodních údajů provedl vypořádání v souladu s (EU) 2019/358, kromě těch STF, které již nejsou platné nebo u nichž byla obdržena oznámení o SFT s typy opatření „Chyba“, „Ukončení/Předčasné ukončení“ nebo „Složka pozice“ dříve než jeden měsíc před datem, kdy se uskutečnilo sesouhlasení.

Článek 2

Jediný přístup

Registr obchodních údajů poskytne subjektům, které mají více úkolů podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 jediný přístup k podrobným údajům o SFT, kterých se uvedené úkoly týkají.

Článek 3

Přístup k podrobným údajům o SFT v souladu s úkoly a zvláštními potřebami každého dotčeného orgánu

1.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu ESMA přístup k veškerým podrobným údajům o všech SFT, aby orgán ESMA mohl vykonávat své pravomoci v oblasti dohledu v souladu se svými povinnostmi a úkoly.

2.   Registr obchodních údajů poskytne orgánům EBA a EIOPA a radě ESRB přístup k veškerým podrobným údajům o všech SFT.

3.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu vykonávajícímu dohled nad obchodními systémy přístup k podrobným údajům o SFT uskutečněných v těchto systémech.

4.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESBC, je-li měnou jeho členského státu euro, a ECB přístup k podrobným údajům o všech SFT:

a)

pokud cenné papíry zapůjčené nebo vypůjčené nebo poskytnuté jako kolaterál byly vydány nebo nabídnuty jménem subjektu usazeného v členském státě, jehož měnou je euro;

b)

pokud cenné papíry zapůjčené nebo vypůjčené nebo poskytnuté jako kolaterál jsou státními dluhopisy členského státu, jehož měnou je euro;

c)

pokud měna zapůjčená nebo vypůjčená nebo poskytnutá jako kolaterál je euro.

5.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESBC, není-li měnou jeho členského státu euro, a ECB přístup k podrobným údajům o všech SFT:

a)

pokud cenné papíry zapůjčené nebo vypůjčené nebo poskytnuté jako kolaterál byly vydány nebo nabídnuty jménem subjektu usazeného v členském státě tohoto člena ESB;

b)

pokud cenné papíry zapůjčené nebo vypůjčené nebo poskytnuté jako kolaterál jsou státními dluhopisy členského státu tohoto člena ESBC;

c)

pokud měna zapůjčená nebo vypůjčená nebo poskytnutá jako kolaterál je měna vydávaná tímto členem ESBC.

6.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu v eurozóně, přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených v obchodních systémech, které spadají do působnosti uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v eurozóně, nebo uzavřených smluvními stranami, které spadají do této působnosti. Registr obchodních údajů tomuto orgánu poskytne rovněž přístup k podrobným údajům o SFT všech poboček smluvních stran usazených ve třetí zemi, které působí v členském státě, jehož měnou je euro.

7.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu, není-li měnou jeho členského státu euro, přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených v obchodních systémech, které spadají do působnosti uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v členském státě, jehož měnou není euro. Registr obchodních údajů tomuto orgánu poskytne rovněž přístup k podrobným údajům o všech SFT všech poboček smluvních stran usazených ve třetí zemi, které působí v členském státě tohoto orgánu.

8.   Registr obchodních údajů poskytne ECB v rámci plnění jejích úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení (EU) č. 1024/2013 přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených jakoukoli smluvní stranou, která v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhá podle nařízení (EU) č. 1024/2013 dohledu ECB.

9.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu třetí země, ohledně které byl přijat prováděcí akt podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, přístup k podrobným údajům o všech SFT spadajících do působnosti tohoto orgánu v souladu s ustanoveními zmíněného prováděcího aktu.

10.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu určenému podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES (9) přístup k podrobným údajům o všech SFT, u nichž je cenným papírem zapůjčeným nebo vypůjčeným nebo poskytnutým jako kolaterál cenný papír vydaný společností, která splňuje jednu nebo více z těchto podmínek:

a)

společnost je přijata k obchodování na regulovaném trhu v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů společnosti spadají do jeho působnosti v oblasti dohledu;

b)

společnost má sídlo nebo ústředí v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů společnosti spadají do jeho působnosti v oblasti dohledu;

c)

společnost je předkladatel nabídky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/25/ES pro společnosti uvedené v písmenech a) nebo b) a protiplnění, které nabízí, zahrnuje cenné papíry.

11.   Registr obchodních údajů poskytne orgánům podle čl. 12 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o SFT týkajícím se obchodů, trhů, cenných papírů zapůjčených nebo vypůjčených nebo poskytnutých jako kolaterál, prahových hodnot používaných jako referenční hodnoty a smluvních stran, které spadají do působnosti daného orgánu v oblasti dohledu. Registr obchodních údajů tomuto orgánu poskytne rovněž přístup k podrobným údajům o SFT všech poboček smluvních stran usazených ve třetí zemi, které působí v členském státě tohoto orgánu.

12.   Registr obchodních údajů poskytne Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) přístup k podrobným údajům o všech SFT, je-li komoditou zapůjčenou nebo vypůjčenou nebo poskytnutou jako kolaterál energie.

13.   Registr obchodních údajů poskytne orgánům příslušným k řešení krize podle čl. 12 odst. 2 písm. k) nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených:

a)

smluvní stranou spadající do působnosti daného orgánu;

b)

pobočkou smluvní strany usazené ve třetí zemi, která působí v členském státě daného orgánu příslušného k řešení krize a spadá do působnosti daného orgánu.

14.   Registr obchodních údajů poskytne Jednotnému výboru pro řešení krizí přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených jakoukoli smluvní stranou, na kterou se vztahuje působnost nařízení (EU) č. 806/2014.

15.   Registr obchodních údajů poskytne příslušným orgánům podle čl. 12 odst. 2 písm. m) nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o všech SFT uzavřených:

a)

smluvní stranou spadající do působnosti daného orgánu;

b)

pobočkou smluvní strany usazené ve třetí zemi, která působí v členském státě daného příslušného orgánu a spadá do působnosti daného orgánu.

16.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu dohledu nad ústřední protistranou a členovi ESCB dohlížejícímu na danou ústřední protistranu přístup k podrobným údajům o všech SFT, u nichž clearing provedla nebo jež uzavřela daná ústřední protistrana.

Článek 4

Zřízení přístupu k podrobným údajům o SFT

1.   Registr obchodních údajů:

a)

určí osobu nebo osoby odpovědné za udržování kontaktu se subjekty uvedenými v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365;

b)

zveřejní na svých internetových stránkách pokyny, kterými se subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 mají řídit, aby se získaly přístup k podrobným údajům o SFT;

c)

poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 formulář podle odstavce 2;

d)

zřídí subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o SFT pouze na základě informací uvedených v poskytnutém formuláři;

e)

zavede nezbytná technická opatření umožňující subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k podrobným údajům o SFT v souladu s článkem 5;

f)

poskytnout subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přímý a bezprostřední přístup k podrobným údajům o SFT do třiceti kalendářních dnů poté, co daný subjekt podá žádost o zřízení tohoto přístupu.

2.   Registr obchodních údajů vypracuje pro subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 formulář žádosti o zřízení přístupu k podrobným údajům o SFT. Uvedený formulář obsahuje tyto položky:

a)

název subjektu;

b)

kontaktní osobu subjektu;

c)

právní úkoly a pověření subjektu;

d)

seznam oprávněných uživatelů požadovaných podrobných údajů o SFT;

e)

údaje o bezpečném připojení s použitím SSH FTP;

f)

další technické informace relevantní pro přístup subjektu k podrobným údajům o SFT;

g)

zda je subjekt příslušný pro smluvní strany ve svém členském státě, v eurozóně nebo v Unii;

h)

typy smluvních stran, pro něž je subjekt příslušný podle klasifikace v tabulce 1 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363;

i)

typy SFT, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

j)

případně všechny členské státy, v nichž subjekt vykonává dohled nad emitentem cenných papírů vypůjčených, zapůjčených nebo poskytnutých jako kolaterál;

k)

případně všechny členské státy, v nichž subjekt vykonává dohled nad komoditami vypůjčenými, zapůjčenými nebo poskytnutými jako kolaterál;

l)

případně obchodní systémy, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

m)

případně ústřední protistrany, nad nimiž subjekt vykonává dohled;

n)

případně měna, již subjekt vydává;

o)

případně prahové hodnoty používané v Unii, je-li subjekt příslušný pro jejich administrátora.

Článek 5

Provozní uspořádání pro přístup k podrobným údajům o SFT

1.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje nezbytná technická opatření umožňující subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 spojení s registrem obchodních údajů prostřednictvím zabezpečeného rozhraní mezi stroji.

Pro účely prvního pododstavce používá registr obchodních údajů pro komunikaci prostřednictvím uvedeného rozhraní protokol SFTP (SSH File Transfer Protocol) a standardizované zprávy ve formátu XML vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022.

2.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje nezbytná technická opatření umožňující subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 nastavení periodických žádostí o přístup k podrobným údajům o SFT v souladu s články 1, 2 a 3, které tyto subjekty nezbytně potřebují k plnění svých úkolů.

3.   Na požádání poskytne registr obchodních údajů subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k veškerým SFT spadajícím do jejich působnosti v souladu s článkem 3 na základě libovolné kombinace následujících polí podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/363:

a)

časové razítko podání zprávy;

b)

oznamující smluvní strana;

c)

jiná smluvní strana;

d)

pobočka oznamující smluvní strany;

e)

pobočka jiné smluvní strany;

f)

sektor oznamující smluvní strany;

g)

povaha oznamující smluvní strany;

h)

makléř;

i)

oznamující subjekt;

j)

oprávněná osoba;

k)

typ SFT;

l)

typ složky kolaterálu;

m)

obchodní systém;

n)

časové razítko provedení;

o)

datum splatnosti;

p)

datum ukončení;

q)

ústřední protistrana;

r)

typ opatření.

4.   Registr obchodních údajů zavede a udržuje technickou kapacitu pro poskytování přímého a bezprostředního přístupu k podrobným údajům o SFT, které jsou pro subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 nezbytné k plnění jejich úkolů. Přístup k těmto podrobným údajům o SFT se poskytuje v těchto lhůtách:

a)

je-li požadován přístup k podrobným údajům o nevypořádaných SFT nebo o SFT, které jsou již splatné nebo u nichž byla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení/Předčasné ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 98 tabulky 2 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363, ne dříve než jeden rok před datem podání žádosti: nejpozději ve 12:00 koordinovaného světového času první kalendářní den po dni podání žádosti o přístup;

b)

je-li požadován přístup k podrobným údajům o SFT, které jsou již splatné, nebo u nichž byla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení/Předčasné ukončení“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 98 tabulky 2 v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/363, dříve než jeden rok před datem podání žádosti: nejpozději tři pracovní dny po podání žádosti o přístup;

c)

je-li požadován přístup k podrobným údajům o SFT spadajícím do písmen a) i b): nejpozději tři pracovní dny po podání žádosti o přístup.

5.   Registr obchodních údajů potvrdí přijetí každé žádosti o přístup k podrobným údajům o SFT podané subjekty uvedenými v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 a ověří její správnost a úplnost a vyrozumí uvedené subjekty o výsledku ověření nejpozději šedesát minut po podání žádosti.

6.   Registr obchodních údajů použije elektronický podpis a protokoly pro šifrování údajů, aby zajistil důvěrnost, integritu a ochranu údajů zpřístupňovaných subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (viz strana 30 v tomto čísle Úředního věstníku).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12).


22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/30


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/358

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 5 odst. 7 písm. a) a čl. 12 odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byla zajištěna vysoká kvalita podrobných údajů o obchodech zajišťujících financování („securities financing transactions“, dále jen „SFT“) oznamovaných registrům obchodních údajů, měly by registry obchodních údajů ověřovat totožnost subjektů podávajících oznámení, logickou integritu pořadí, v němž jsou podrobné údaje o SFT oznamovány, a úplnost a správnost těchto podrobných údajů o SFT.

(2)

Ze stejného důvodu by registry obchodních údajů měly sesouhlasovat podrobné údaje každého přijatého oznámení o SFT. Je třeba specifikovat standardizovaný proces, který by registrům obchodních údajů umožňoval provádět sesouhlasování důsledně a snižoval rizika toho, že podrobné údaje o SFT sesouhlaseny nebudou. Některé podrobné údaje o SFT však nemusí být shodné kvůli zvláštnostem technologických systémů používaných subjekty, které dané oznámení předkládají. Proto je třeba povolit určité odchylky, aby drobné rozdíly v oznamovaných podrobných údajích o SFT nebránily orgánům analyzovat údaje s dostatečnou úrovní spolehlivosti.

(3)

Lze očekávat, že subjekty předkládající oznámení budou v průběhu času své oznamování zkvalitňovat, a to jak pokud jde o snížení počtu zamítnutých oznámení, tak pokud jde o sesouhlasená oznámení. Měl by jim však být poskytnut dostatek času, aby se mohly přizpůsobit požadavkům na podávání oznámení, zejména s cílem zabránit akumulaci nesesouhlasených obchodů bezprostředně poté, co se začne uplatňovat oznamovací povinnost. V první fázi je proto vhodné sesouhlasovat pouze omezenou sadu polí.

(4)

Subjekty předkládající oznámení a případně subjekty odpovědné za oznamování by měly být schopny sledovat, zda plní své oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) 2015/2365. Měly by proto mít denně přístup k určitým informacím týkajícím se těchto zpráv včetně výsledků jejich verifikace, a rovněž k informacím o pokroku při sesouhlasování vykazovaných údajů. Je proto nutné specifikovat informace, které by měl registr obchodních údajů těmto subjektům zpřístupnit na konci každého pracovního dne.

(5)

V zájmu zachování integrity podrobných údajů o SFT by měl být přímý a bezprostřední přístup uvedený v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 poskytován harmonizovaným a konzistentním způsobem. Aby bylo možné standardizovat oznamování, minimalizovat náklady pro dané odvětví a zajistit srovnatelnost a důsledné seskupování údajů mezi jednotlivými registry obchodních údajů, je vhodné poskytovat všechna výstupní oznámení a výměny na šablonách ve formátu XML a zpracovávat je podle metodiky, která je ve finančním odvětví široce využívána.

(6)

Je zásadní, aby subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 měly přístup k údajům o úrovni pozic týkajících se expozic mezi dvěma danými smluvními stranami, a mohly tak určit potenciální zdroje systémových či nesystémových rizik pro finanční stabilitu.

(7)

Aby byla zajištěna přiměřená úroveň transparentnosti pro veřejnost ve vztahu k SFT, měla by kritéria použitá pro seskupování pozic umožňovat, aby široká veřejnost porozuměla fungování trhů se SFT, aniž by došlo k narušení důvěrnosti údajů hlášených registrům obchodních údajů. Četnost a podrobnost zveřejňování údajů o celkových pozicích registrem obchodních údajů podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 je třeba specifikovat způsobem, který vychází z příslušného rámce stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2) pro derivátové smlouvy.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(9)

Ustanovení tohoto nařízení se týkají provozních norem pro shromažďování, seskupování a porovnávání údajů registry obchodních údajů, jakož i postupů, které mají registry obchodních údajů uplatňovat, aby ověřily úplnost a správnost údajů o SFT, které jim byly oznámeny. Aby byl zajištěn soulad mezi těmito ustanoveními a aby registry obchodních údajů získaly ucelený přehled, je žádoucí zahrnout související regulační technické normy do jediného nařízení.

(10)

Orgán ESMA provedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů orgánu ESMA působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ověřování oznámení o SFT registry obchodních údajů

1.   Registr obchodních údajů ověří v přijatém oznámení o SFT všechny následující skutečnosti:

a)

totožnost subjektu podávajícího oznámení, který je uveden v poli 2 tabulky 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 (4);

b)

to, že šablona XML použitá pro oznamování SFT je v souladu s metodikou ISO 20022 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363;

c)

že subjekt podávající oznámení, pokud není totožný s oznamující smluvní stranou uvedenou v poli 3 tabulky 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363, je řádně oprávněn podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany s výjimkou případu uvedeného v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365;

d)

že stejné oznámení o SFT nebylo předloženo již dříve;

e)

že oznámení o SFT s typem opatření „Modifikace“ se vztahuje k oznámení o SFT, které bylo předloženo již dříve;

f)

že oznámení o SFT s typem opatření „Modifikace“ se nevztahuje k SFT, který byl oznámen jako zrušený;

g)

že oznámení o SFT nezahrnuje typ opatření „Nové“ ve vztahu k SFT, který již byl oznámen;

h)

že oznámení o SFT nezahrnuje typ opatření „Složka pozice“ ve vztahu k SFT, který již byl oznámen;

i)

že oznámení o SFT nemá za cíl měnit podrobné údaje subjektu podávajícího oznámení, oznamující smluvní strany nebo druhé smluvní strany již dříve oznámeného SFT;

j)

že oznámení o SFT nemá za cíl měnit stávající oznámení o SFT tím, že by uvedlo datum valuty pozdější než oznámené datum splatnosti SFT;

k)

správnost a úplnost oznámení o SFT.

2.   Registr obchodních údajů ověří, zda byly oznámeny informace o zajištění v polích 73 až 96 tabulky 2 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 pro SFT, u kterých je v poli 72 „Označení nezajištěné půjčky cenných papírů“ téže tabulky uvedena hodnota „false“. Registr obchodních údajů vyrozumí v souladu s článkem 3 tohoto nařízení subjekt podávající oznámení a oznamující smluvní stranu, případně i subjekt odpovědný za oznamování, o výsledcích tohoto ověření.

3.   Registr obchodních údajů zamítne oznámení o SFT, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v odstavci 1, a přidělí mu jednu z kategorií zamítnutí uvedených v tabulce 2 přílohy I tohoto nařízení.

4.   Registr obchodních údajů poskytne subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, podrobné informace o výsledcích ověření údajů podle odstavce 1 do šedesáti minut poté, co obdrží oznámení o SFT. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022. Tyto výsledky budou případně zahrnovat i konkrétní důvody pro zamítnutí oznámení o SFT v souladu s odstavcem 3.

Článek 2

Sesouhlasování údajů registry obchodních údajů

1.   Registr obchodních údajů se snaží sesouhlasit oznámený SFT pomocí kroků stanovených v odstavci 2 za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

registr obchodních údajů provedl ověření uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2;

b)

obě smluvní strany oznámeného SFT mají oznamovací povinnost;

c)

registr obchodních údajů neobdržel následnou zprávu s typem opatření „Chyba“ týkající se oznámeného SFT.

2.   Pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 1, provede registr obchodních údajů následující kroky, přičemž pro každé pole v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení použije nejnovější oznámenou hodnotu:

a)

registr obchodních údajů, který obdržel oznámení o SFT, ověří, zda obdržel odpovídající oznámení o SFT i od druhé smluvní strany nebo jejím jménem;

b)

registr obchodních údajů, který neobdržel odpovídající oznámení o SFT dle písmene a), se pokusí identifikovat registr obchodních údajů, který toto odpovídající oznámení o SFT obdržel, tak, že oznámí všem registrovaným registrům obchodních údajů hodnoty následujících polí oznámeného SFT: „Jedinečný identifikační kód transakce“, „Oznamující smluvní strana“, „Druhá smluvní strana“ a „Typ rámcové dohody“;

c)

registr obchodních údajů, který zjistí, že odpovídající oznámení o SFT podle písmene a) obdržel jiný registr obchodních údajů, si s tímto registrem obchodních údajů vymění údaje o oznámeném SFT ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022;

d)

s výhradou písmene e) bude registr obchodních údajů považovat oznámený SFT za sesouhlasený, pokud budou podrobné údaje o tomto SFT odpovídat podrobným údajům odpovídajícího oznámení o SFT uvedeného v písmenu a) tohoto odstavce;

e)

registr obchodních údajů se bude snažit o oddělené sesouhlasování polí týkajících se údajů o úvěrech a polí týkajících se údajů o zajištění oznámeného SFT v souladu s mezními hodnotami odchylek a příslušnými dny použitelnosti stanovenými v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení;

f)

registr obchodních údajů následně přidělí každému oznámenému SFT hodnoty kategorií sesouhlasení uvedené v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení;

g)

registr obchodních údajů provede kroky uvedené v písmenech a) až f) tohoto odstavce co nejdříve, avšak nikoli po 18:00 hodině koordinovaného světového času daného pracovního dne;

h)

registr obchodních údajů, který nemůže oznámený SFT sesouhlasit, se bude snažit sesouhlasit podrobné údaje tohoto oznámeného SFT v následujícím pracovním dni. Registr obchodních údajů se přestane snažit o sesouhlasení oznámeného SFT třicet kalendářních dnů po oznámené splatnosti daného SFT nebo poté, co obdrží zprávu, která se k němu vztahuje, s typem opatření „Ukončení“ nebo „Složka pozice“.

3.   Registr obchodních údajů na konci každého pracovního dne potvrdí celkový počet sesouhlasených oznámených SFT s jednotlivými registry obchodních údajů, s nimiž oznámené SFT sesouhlasoval.

4.   Nejpozději šedesát minut po ukončení procesu sesouhlasování podle odst. 2 písm. g) musí registr obchodních údajů poskytnout subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, výsledky procesu sesouhlasování, který provedl u oznámených SFT. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022 včetně informací o polích, která sesouhlasena nebyla.

Článek 3

Mechanismy reakcí na konci dne

Do konce každého pracovního dne zpřístupní registr obchodních údajů subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022 následující informace o příslušných SFT:

a)

SFT oznámené během daného dne;

b)

nejnovější stavy obchodování u SFT, které dosud nejsou splatné nebo pro které nebyla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“;

c)

jedinečné identifikační kódy transakce (UTI) těch SFT, u nichž je v poli 72 tabulky 2 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 uvedena hodnota „false“, a informace o zajištění v polích 73 až 96 téže tabulky nebyly dosud oznámeny;

d)

oznámení o SFT, která byla během daného dne zamítnuta;

e)

stav sesouhlasení všech oznámených SFT s výjimkou těch případů SFT, jejichž doba platnosti již uplynula nebo pro něž byla obdržena oznámení o SFT s typem opatření „Ukončení“ nebo „Složka pozice“ více než měsíc před daným pracovním dnem.

Článek 4

Přístup k podrobným údajům o SFT

Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, včetně případů delegování podle článku 28 nařízení (EU) č. 1095/2010, přímý a bezprostřední přístup k podrobným údajům o SFT v elektronické a strojově čitelné formě v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357 (5).

Pro účely prvního pododstavce použije registr obchodních údajů formát XML a šablonu vytvořenou v souladu s metodikou ISO 20022.

Článek 5

Výpočet údajů o úrovni pozic a přístup k nim

1.   Registr obchodních údajů vypočte údaje o úrovni pozic týkající se expozic mezi smluvními stranami z hlediska úvěru a zajištění. Výpočet údajů o úrovni pozic je založen na následujících kritériích:

a)

hodnotách kategorií sesouhlasování podle tabulky 3 přílohy I tohoto nařízení;

b)

druhu SFT;

c)

odvětví smluvních stran;

d)

stavu clearingu;

e)

provedení v rámci obchodního systému nebo mimo něj;

f)

typu zajištění;

g)

měně peněžní složky;

h)

třídě podle splatnosti;

i)

třídě podle srážek;

j)

registrech obchodních údajů, jimž podrobnosti o SFT oznámila druhá smluvní strana.

2.   Registr obchodních údajů zajistí, aby subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 měly přístup k údajům o úrovni pozic v souladu s přístupem k údajům uvedeným v prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357.

3.   Údaje o úrovni pozic uvedené v odstavci 1 jsou poskytovány v elektronické a strojově čitelné formě a ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022.

4.   Přístup uvedený v odstavci 2 je poskytnut při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však v pracovní den následující po obdržení oznámení o SFT podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365.

5.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k údajům na souhrnné úrovni v souladu s přístupem k údajům uvedeným v prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357, přičemž tyto údaje vypočítává podle společně dohodnutých norem a postupů pro globální shromažďování a seskupování údajů o SFT.

Článek 6

Výpočet údajů o celkových pozicích ke zveřejnění

1.   Registr obchodních údajů seskupuje údaje o pozicích podle kritérií uvedených v odstavcích 2 a 3, pokud jde o tyto hodnoty:

a)

výši jistiny u rep, koupí se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodejů se současným sjednáním zpětné koupě, celkové množství půjčovaných či vypůjčovaných cenných papírů nebo komodit a výši maržových úvěrů;

b)

počet jedinečných identifikačních kódů transakce (UTI) týkajících se příslušných SFT;

c)

tržní hodnotu zajištění.

2.   Registr obchodních údajů seskupí údaje o pozicích za všechny oznámené SFT s typem opatření „Nové“ od soboty 00:00:00 UTC do pátku 23:59:59 UTC na základě následujících kritérií a souvisejících hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy II tohoto nařízení:

a)

umístění oznamující smluvní strany, případně příslušné pobočky;

b)

umístění druhé smluvní strany, případně příslušné pobočky;

c)

druhu SFT;

d)

stavu sesouhlasení SFT uvedeného v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení;

e)

typu systému, v němž byl daný SFT uzavřen;

f)

toho, zda byl u daného SFT proveden clearing či nikoliv;

g)

způsobu, kterým bylo převedeno zajištění;

h)

každého indexu použitého jako referenční hodnota u SFT obchodovaného v systému odlišném od „XXXX“, kde celková jmenovitá částka oznámená registru obchodních údajů v daném indexu je vyšší než 5 miliard EUR a kde existuje nejméně šest různých smluvních stran, které příslušný SFT oznámily danému registru obchodních údajů.

3.   Registr obchodních údajů seskupí údaje o pozicích u všech SFT, které dosud nejsou splatné nebo pro které nebyla obdržena oznámení s typem opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“ do pátku 23:59:59 UTC na základě následujících kritérií a souvisejících hodnot stanovených v tabulce 1 přílohy II tohoto nařízení:

a)

umístění oznamující smluvní strany, případně příslušné pobočky;

b)

umístění druhé smluvní strany, případně příslušné pobočky;

c)

druhu SFT;

d)

stavu sesouhlasení SFT uvedeného v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení;

e)

typu systému, v němž byl daný SFT uzavřen;

f)

toho, zda byl u daného SFT proveden clearing či nikoliv;

g)

způsobu, kterým bylo převedeno zajištění;

h)

každého indexu použitého jako referenční hodnota u SFT obchodovaného v systému odlišném od „XXXX“, kde celková jmenovitá částka oznámená registru obchodních údajů v daném indexu je vyšší než 5 miliard EUR a existuje nejméně šest různých smluvních stran, které příslušný SFT oznámily danému registru obchodních údajů.

4.   Registr obchodních údajů má zaveden postup pro identifikaci mimořádných hodnot týkajících se údajů o celkových pozicích.

5.   Registr obchodních údajů má zaveden postup pro provádění a oznamování oprav údajů o celkových pozicích včetně oprav vyplývajících ze zpráv s typem opatření „Chyba“ a pro zveřejňování původních a opravených seskupených dat.

Článek 7

Zveřejnění údajů o celkových pozicích

1.   Registr obchodních údajů zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje o celkových pozicích vypočtené v souladu s článkem 6 jednou týdně, nejpozději však v úterý v poledne u SFT hlášených do 23:59:59 UTC předchozího pátku.

2.   Registr obchodních údajů zveřejní všechny údaje o celkových pozicích v eurech a použije směnné kurzy zveřejněné na internetové stránce ECB v pátek předcházející před zveřejněním těchto údajů.

3.   Registr obchodních údajů zajistí, aby údaje o celkových pozicích byly zveřejněny v tabulkovém formátu uvedeném v příloze II tohoto nařízení, který umožňuje stahování těchto údajů.

4.   Údaje o celkových pozicích, které registr obchodních údajů zveřejnil na své internetové stránce, zůstanou na této internetové stránce nejméně po dobu 104 týdnů.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Tabulka 1

Pole sesouhlasování, úrovně odchylek a datum zahájení fáze sesouhlasování

Tabulka

Oddíl

Pole

Odchylka

Datum zahájení uvedené v:

Údaje o smluvní straně

Nepoužije se

Oznamující smluvní strana

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o smluvní straně

Nepoužije se

Postavení smluvní strany

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o smluvní straně

Nepoužije se

Jiná smluvní strana

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Jedinečný identifikační kód transakce (UTI)

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Druh SFT

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Clearing proveden

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Časové razítko clearingu

1 hodina

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Ústřední protistrana

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Obchodní systém

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Typ rámcové dohody

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Časové razítko provedení

1 hodina

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Datum valuty (datum zahájení)

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Datum splatnosti (datum ukončení)

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Datum ukončení

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Minimální výpovědní lhůta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Nejdřívější datum, kdy je možno požadovat splacení

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Obecný ukazatel zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Ukazatel DBV („delivery by value“)

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Metoda poskytnutí zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Doba neurčitá

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Možnost volby ukončení

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Pevná sazba

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Metoda počítání dní

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Pohyblivá sazba

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Referenční období pohyblivé sazby – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost plateb pohyblivé sazby – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Rozpětí

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Množství měny použité k maržovým obchodům

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Měna maržových obchodů

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Upravená sazba

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Datum stanovení sazby

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Částka jistiny k datu valuty

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Částka jistiny k datu splatnosti

0,0005 %

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Měna částky jistiny

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Druh aktiva

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Identifikační kód cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Klasifikace cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Základní produkt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Podprodukt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Další podprodukt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Množství nebo nominální částka

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Měrná jednotka

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Měna nominální částky

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Cena cenného papíru nebo komodity

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Měna, v níž je uvedena cena

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Kvalita cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Splatnost cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Jurisdikce emitenta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

LEI emitenta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Druh cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Hodnota úvěru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Tržní hodnota

0,0005 %

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Pevná sazba slevy

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Pohyblivá sazba slevy

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Referenční období pohyblivé sazby slevy – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Referenční období pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Spread sazby slevy

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Poplatek za úvěr

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Výhradní dohody

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Nesplacený maržový úvěr

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Základní měna nesplaceného maržového úvěru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Tržní hodnota krátkých pozic

0,0005 %

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Označení nezajištěné půjčky cenných papírů

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Zajištění čisté expozice

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Datum valuty zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Typ složky zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Částka hotovostního zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Měna hotovostního zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Identifikace cenného papíru užitého jako zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Klasifikace cenného papíru užitého jako zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Základní produkt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Podprodukt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Další podprodukt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Množství nebo nominální částka zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Měrná jednotka zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Měna nominální částky zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Měna, v níž je uvedena cena

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Cena za jednotku

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Tržní hodnota zajištění

0,0005 %

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Srážka nebo marže

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Kvalita zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Datum splatnosti cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Jurisdikce emitenta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

LEI emitenta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Druh zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Možnost opětovného použití zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Identifikační kód koše zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Úroveň

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365


Tabulka 2

Důvody zamítnutí oznámení o SFT

Kategorie zamítnutí

Důvod

Schéma

SFT byl zamítnut z důvodu nevyhovujícího schématu

Povolení

SFT byl zamítnut vzhledem k tomu, že subjektu podávajícímu oznámení není povoleno podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany

Logika

SFT byl zamítnut, protože typ opatření pro tento SFT není logicky správný

Obchod

SFT byl zamítnut, protože není v souladu s jednou nebo více validacemi obsahu.


Tabulka 3

Výsledky procesu sesouhlasení

Kategorie sesouhlasení

Hodnoty sesouhlasení

Typ oznámení

Jednostranné/dvoustranné

Požadavek na oznámení pro obě smluvní strany

Ano/ne

Stav přiřazení

Přiřazeno/nepřiřazeno

Stav sesouhlasení úvěrů

Sesouhlasen/nesesouhlasen

Stav sesouhlasení zajištění

Sesouhlaseno/nesesouhlaseno

Další úpravy

Ano/ne


PŘÍLOHA II

Tabulka 1

Veřejné údaje

Tabulka A. Seskupování

Datum

Registr obchodních údajů

Druh seskupení

Druh systému

Umístění oznamující smluvní strany

Umístění druhé smluvní strany

Sesouhlasení

Druh SFT

Clearing proveden

Metoda převodu zajištění

Index použitý jako referenční hodnota (1)

Celková zapůjčená částka

Celkový počet transakcí

Celková hodnota zajištění

20161007

Registr obchodních údajů EU

Oznámené SFT

XXXX

EHP

EHP

Dvoustranné, úvěr sesouhlasen, zajištění nesesouhlaseno

Repo

Ano

TTCA

 

 

Nevypořádané SFT

XOFF

Mimo EHP

Mimo EHP

Dvoustranné, úvěr sesouhlasen, zajištění sesouhlaseno

Koupě se současným sjednáním zpětného prodeje/Prodej se současným sjednáním zpětné koupě

Ne

SICA

 

 

EHP – MIC

Jednostranné EHP, úvěr sesouhlasen, zajištění sesouhlaseno

Půjčky nebo výpůjčky cenných papírů nebo komodit

SIUR

 

 

Mimo EHP – MIC

Maržové obchody

 

 

 


(1)  Zde budou uvedeny příslušné indexy zahrnuté v poli 25 tabulky 2 „Údaje o úvěrech a zajištěních“ přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.


22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/45


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/359

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 5 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba stanovit pravidla uvádějící, které informace se mají poskytnout Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) v rámci žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů.

(2)

Stanovení komplexního a náležitého rámce pro registraci a rozšíření registrace registru obchodních údajů je nezbytné k dosažení cílů nařízení (EU) 2015/2365 a pro účinné vykonávání funkcí registru.

(3)

V zájmu minimalizace dodatečných provozních nákladů účastníků trhu by pravidla a normy pro registraci a rozšíření registrace registrů obchodních údajů pro účely nařízení (EU) 2015/2365 měly vycházet z již existujících infrastruktur, provozních postupů a formátů, které byly zavedeny v souvislosti s oznamováním derivátových smluv registrům obchodních údajů.

(4)

Zkušenosti s uplatňováním ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (2) prokázaly, že ustanovení týkající se registrace registrů obchodních údajů podle nařízení (EU) č. 648/2012 představuje náležitý základ pro vytvoření rámce pro registraci registrů obchodních údajů podle nařízení (EU) 2015/2365. Za účelem dalšího posílení uvedeného rámce by toto nařízení mělo zohledňovat měnící se povahu odvětví.

(5)

Jakákoli žádost o registraci registru obchodních údajů by měla obsahovat informace o struktuře vnitřních kontrol a nezávislosti jeho řídících orgánů, aby mohl orgán ESMA posoudit, zda struktura správy a řízení společnosti zajišťuje nezávislost registru obchodních údajů a zda jsou uvedená struktura a její postupy pro podávání zpráv dostatečné, aby bylo zajištěno dodržování požadavků na registry obchodních údajů stanovených v nařízení (EU) 2015/2365. V žádosti o registraci by měly být uvedeny podrobné informace o příslušných mechanismech a strukturách vnitřních kontrol, funkci interního auditu a plánu auditní činnosti, aby mohl orgán ESMA posoudit, jak tyto faktory přispívají k účinnému fungování registru obchodních údajů.

(6)

Ačkoliv se registry obchodních údajů, které provozují činnost prostřednictvím poboček, nepovažují za samostatné právnické osoby, je třeba poskytnout informace o pobočkách samostatně, aby mohl orgán ESMA jasně identifikovat postavení poboček v organizační struktuře registru obchodních údajů, posoudit připravenost a způsobilost vrcholného vedení pobočky k výkonu funkce a vyhodnotit, zda jsou zavedené kontrolní mechanismy, funkce zajišťování shody s předpisy a další funkce dostatečně široce koncipované, aby účinně identifikovaly, hodnotily a řídily rizika v pobočkách.

(7)

Aby mohl orgán ESMA posoudit dobrou pověst, zkušenosti a dovednosti budoucích členů rady a vrcholného vedení registru obchodních údajů, měl by žádající registr obchodních údajů poskytnout příslušné informace o těchto osobách, jako jsou životopisy, podrobnosti o jakémkoli odsouzení za trestné činy, vlastní prohlášení o dobré pověsti a prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů.

(8)

Žádost o registraci by měla obsahovat informace, které prokazují, že žadatel má průběžně k dispozici nezbytné finanční zdroje k výkonu funkcí registru obchodních údajů a účinná opatření pro zachování provozu.

(9)

Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 musí registry obchodních údajů ověřovat úplnost a správnost údajů, které jim jsou oznámeny podle článku 4 zmíněného nařízení. Za účelem registrace nebo schválení rozšíření registrace podle nařízení (EU) 2015/2365 by registry obchodních údajů měly prokázat, že zavedly systémy a postupy, které zajišťují, že jsou schopny ověřovat úplnost a správnost údajů o obchodech zajišťujících financování (securities financing transactions – dále jen „SFT“).

(10)

Využívání společných zdrojů v rámci registru obchodních údajů mezi službami oznamování SFT na straně jedné a doplňkovými službami nebo službami oznamování derivátů na straně druhé může vést k přenosu operačních rizik mezi službami. Zatímco potvrzení, sesouhlasení, zpracování a zaznamenání údajů může vyžadovat účinné provozní oddělení, aby se zamezilo takovémuto přenosu rizik, prvky jako společný front-end systémů, společný přístupový bod k údajům pro orgány nebo využívání stejných pracovníků působících v oblasti prodeje, zajišťování shody s předpisy nebo služeb pro klienty mohou být k nákaze méně náchylné, a nevyžadují tudíž nutně provozní oddělení. Registry obchodních údajů by proto měly stanovit náležitou úroveň provozního oddělení mezi zdroji, systémy nebo postupy používanými v různých liniích podnikání, a to i v případě, že tyto linie podnikání zahrnují poskytování služeb, na něž se vztahují jiné právní předpisy Unie nebo třetích zemí, a zajistit, aby byly orgánu ESMA v žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace poskytnuty podrobné a jednoznačné informace o doplňkových službách či jiných liniích podnikání, které registr obchodních údajů nabízí mimo hlavní činnost týkající se služeb registru podle nařízení (EU) 2015/2365.

(11)

K zajištění souladu s cíli nařízení (EU) 2015/2365 je nezbytná spolehlivost, odolnost a ochrana informačních systémů registrů obchodních údajů. Registry obchodních údajů by proto měly poskytnout komplexní a podrobné informace o těchto systémech, aby mohl orgán ESMA posoudit jejich spolehlivost a odolnost. Je-li výkon funkcí registru zajištěn externě u třetích stran, a to na úrovni skupiny, či mimo skupinu, měl by registr obchodních údajů poskytnout podrobné informace o příslušných ujednáních o externím zajištění služeb nebo činností, aby bylo možno provést posouzení souladu s podmínkami registrace, včetně informací o případných dohodách o úrovni služeb, o metrice a o tom, jak je metrika účinně sledována. Registry obchodních údajů by měly mimoto poskytnout informace o mechanismech a kontrolách, které zavedly k účinnému řízení možných kybernetických rizik a na ochranu uchovávaných údajů před kybernetickými útoky.

(12)

Údaje, které jsou uchovávány registrem obchodních údajů, mohou oznamovat, mít k nim přístup nebo je měnit různé kategorie uživatelů. Registr obchodních údajů by měl jednoznačně stanovit charakteristiky a práva a povinnosti jednotlivých kategorií uživatelů a tyto údaje by měly být uvedeny v žádosti o registraci. Informace poskytnuté registry obchodních údajů by měly rovněž jednoznačně identifikovat jednotlivé dostupné kategorie přístupu. Aby byla zajištěna důvěrnost údajů, avšak rovněž jejich dostupnost pro třetí strany, měl by registr obchodních údajů poskytnout informace o tom, jak zajišťuje, aby byly třetím stranám zpřístupněny pouze údaje, s ohledem na něž udělily příslušné smluvní strany výslovný a odvolatelný souhlas podle svého uvážení. Registr obchodních údajů by měl ve své žádosti poskytnout rovněž informace o způsobech a mechanismech, které používá k zveřejňování informací o svých pravidlech pro přístup, aby bylo zajištěno informované rozhodnutí uživatelů jeho služeb.

(13)

Poplatky spojené se službami poskytovanými registry obchodních údajů představují nezbytnou informaci, která účastníkům trhu umožňuje informovanou volbu, a měly by proto být součástí žádosti o registraci registru obchodních údajů.

(14)

Jelikož se účastníci trhu a orgány spoléhají na údaje uchovávané registry obchodních údajů, měly by být v žádosti registru obchodních údajů o registraci jednoznačně popsány přísné a účinné požadavky na fungování a vedení záznamů. Aby bylo prokázáno, jak registr obchodních údajů zajišťuje důvěrnost a ochranu údajů, které uchovává, a aby byla umožněna sledovatelnost, musí být v žádosti o registraci uveden zvláštní odkaz na vytváření záznamu vykazování.

(15)

Aby bylo dosaženo cílů nařízení (EU) 2015/2365, pokud jde o transparentnost SFT, měly by registry obchodních údajů prokázat, že používají postup týkající se podmínek přístupu v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 (3), že je zajištěna neporušenost údajů poskytnutých orgánům a že jsou schopny umožnit přístup k údajům v souladu s příslušnými požadavky obsaženými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 (4).

(16)

Skutečné uhrazení poplatků za registraci registry obchodních údajů v době podání žádosti je nutné k pokrytí nezbytných výdajů orgánu ESMA v souvislosti s registrací či rozšířením registrace registru obchodních údajů.

(17)

Měl by se stanovit postup podání zjednodušené žádosti o rozšíření registrace, aby mohly registry obchodních údajů, které již jsou zaregistrovány podle nařízení (EU) č. 648/2012, svou registraci rozšířit podle nařízení (EU) 2015/2365. Aby se zamezilo zdvojování požadavků, měly by informace, které má registr obchodních údajů poskytnout v rámci žádosti o rozšíření registrace, obsahovat podrobné údaje o potřebných úpravách k zajištění souladu s požadavky podle nařízení (EU) 2015/2365.

(18)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Evropské komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (5).

(19)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o těchto návrzích regulačních technických norem, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Identifikace, právní status a druhy obchodů zajišťujících financování

1.   Pro účely čl. 5 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2015/2365 obsahuje žádost o registraci registru obchodních údajů tyto informace:

a)

název žadatele a sídlo v Unii;

b)

výpis z příslušného obchodního nebo soudního rejstříku nebo jinou certifikovanou formu důkazu o sídle a rozsahu obchodních činností žadatele, platný k datu podání žádosti;

c)

informace o druzích obchodů zajišťujících financování, pro které si žadatel přeje být zaregistrován;

d)

informace o tom, zda je žadatel povolen nebo registrován příslušným orgánem v členském státě, v němž je usazen, a je-li tomu tak, název orgánu a případné referenční číslo povolení nebo registrace;

e)

stanovy a případně další zákonem předepsanou dokumentaci uvádějící, že žadatel má vykonávat služby registru obchodních údajů;

f)

zápis ze zasedání, na němž rada žadatele schválila žádost;

g)

jméno a kontaktní údaje osoby (osob) odpovědné (odpovědných) za dodržování předpisů, nebo jakýchkoli jiných pracovníků, kteří posuzují dodržování předpisů ze strany žadatele;

h)

provozní plán, včetně uvedení místa výkonu hlavních obchodních činností;

i)

identifikaci veškerých dceřiných společností a případně strukturu skupiny;

j)

informace o jakékoli službě mimo funkci registru obchodních údajů, kterou žadatel poskytuje nebo má v úmyslu poskytovat;

k)

veškeré informace o jakémkoli probíhajícím soudním, správním, rozhodčím nebo jiném sporném řízení, jehož se žadatel účastní, bez ohledu na jeho druh, zejména v souvislosti se záležitostmi týkajícími se daní a insolvence, které může přinést významné finanční náklady či poškodit pověst, nebo o jakémkoli ukončeném řízení, jež může mít dosud významný dopad na náklady registru obchodních údajů.

2.   Na žádost orgánu ESMA poskytnou žadatelé v průběhu posuzování žádosti o registraci rovněž doplňkové informace, jsou-li tyto informace nutné k posouzení schopnosti žadatelů splnit požadavky stanovené v kapitole III nařízení (EU) 2015/2365 a k tomu, aby orgán ESMA řádně interpretoval a analyzoval dokumentaci, jež byla nebo má být předložena.

3.   Pokud se žadatel domnívá, že se na něj určitý požadavek tohoto nařízení nevztahuje, jasně tento požadavek ve své žádosti uvede a rovněž vysvětlí, proč se na něj nevztahuje.

Článek 2

Strategie a postupy

Jsou-li v rámci žádosti poskytovány informace o strategiích a postupech, žadatel zajistí, aby žádost obsahovala tyto údaje:

a)

informaci o tom, že rada schvaluje strategie, že vrcholné vedení schvaluje postupy a že vrcholné vedení odpovídá za provádění a zachování strategií a postupů;

b)

popis způsobu sdělování strategií a postupů v rámci žádajícího registru obchodních údajů, popis způsobu zajištění a sledování dodržování strategií na každodenním základě a jméno osoby nebo osob odpovědných za jejich dodržování;

c)

záznamy udávající, že zaměstnaní a přidělení pracovníci jsou informováni o strategiích a postupech;

d)

popis opatření, jež mají být přijata v případě porušení strategií a postupů;

e)

uvedení postupu, jakým se má orgánu ESMA hlásit závažné porušení strategií nebo postupů, jež může vyústit v porušení podmínek pro počáteční registraci.

Článek 3

Vlastnictví registru obchodních údajů

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje:

a)

seznam všech osob nebo subjektů, které přímo nebo nepřímo drží 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv žadatele nebo jejichž podíl umožňuje podstatně ovlivňovat řízení žadatele;

b)

seznam všech společností, v nichž osoba uvedená v písmeni a) drží 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nebo na jejichž řízení uplatňuje uvedená osoba podstatný vliv.

2.   Pokud má žadatel mateřský podnik:

a)

určí adresu sídla mateřského podniku;

b)

uvede, zda je mateřský podnik povolen nebo registrován a zda podléhá dohledu, a je-li tomu tak, uvede případné referenční číslo a název odpovědného orgánu dohledu.

Článek 4

Schéma vlastnictví

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje schéma zachycující vlastnické vztahy mezi mateřským podnikem, dceřinými podniky a všemi dalšími přidruženými subjekty nebo pobočkami.

2.   K identifikaci podniků uvedených ve schématu podle odstavce 1 slouží úplný název, právní status a sídlo.

Článek 5

Organizační schéma

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje organizační schéma zachycující organizační strukturu žadatele, včetně struktury případných doplňkových služeb.

2.   Schéma obsahuje informace o totožnosti osob odpovědných za každou významnou funkci, včetně vrcholného vedení a osob, které řídí činnost případných poboček.

Článek 6

Správa a řízení společnosti

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o vnitřních strategiích správy a řízení společnosti žadatele a o postupech a rámci, kterým se řídí jeho vrcholné vedení včetně rady, jejích nevýkonných členů a výborů, jsou-li ustaveny.

2.   Uvedené informace obsahují popis procesu výběru, jmenování, hodnocení výkonnosti a odvolání vrcholného vedení a členů rady.

3.   Pokud žadatel dodržuje uznaný kodex chování v oblasti správy a řízení společností, v žádosti o registraci registru obchodních údajů tento kodex označí a vysvětlí veškeré situace, v nichž se žadatel od kodexu odchyluje.

Článek 7

Vnitřní kontrola

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje podrobné informace týkající se systému vnitřních kontrol žadatele, včetně informací o jeho funkci zajišťování shody s předpisy, posuzování rizik, mechanismech vnitřní kontroly a mechanismech pro interní audit.

2.   Podrobné informace uvedené v odstavci 1 obsahují:

a)

strategie a příslušné postupy vnitřních kontrol žadatele týkající se jejich jednotného a účinného uplatňování;

b)

strategie, postupy a manuály týkající se sledování a hodnocení přiměřenosti a účinnosti systémů žadatele;

c)

strategie, postupy a manuály týkající se kontroly a ochrany systémů žadatele pro zpracování informací;

d)

totožnost vnitřních orgánů pověřených hodnocením příslušných zjištění vnitřní kontroly.

3.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje následující informace o činnostech žadatele v oblasti interního auditu:

a)

složení případného výboru pro interní audit, jeho pravomoci a povinnosti;

b)

statut, metodiky, standardy a postupy interního auditu;

c)

vysvětlení, jak jsou statut, metodika a postupy interního auditu vypracovány a uplatňovány s ohledem na povahu činností žadatele, jejich složitost a rizika;

d)

plán práce na tři roky od data podání žádosti, který se zabývá povahou a rozsahem činností žadatele, jejich složitostmi a riziky.

Článek 8

Dodržování předpisů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje následující informace o strategiích a postupech žadatele zaměřených na dodržování nařízení (EU) 2015/2365:

a)

popis úkolů osob odpovědných za dodržování předpisů a jakýchkoli ostatních pracovníků, kteří posuzují dodržování předpisů, včetně popisu toho, jak bude zajištěna nezávislost funkce zajišťování shody s předpisy na ostatních činnostech;

b)

vnitřní strategie a postupy koncipované s cílem zajistit, aby žadatel, včetně vedoucích pracovníků a zaměstnanců, dodržoval veškerá ustanovení nařízení (EU) 2015/2365, s uvedením popisu úkolů rady a vrcholného vedení;

c)

je-li k dispozici, nejaktuálnější interní zprávu vypracovanou osobami odpovědnými za dodržování předpisů nebo jakýmikoli ostatními pracovníky žadatele, kteří posuzují dodržování předpisů.

Článek 9

Vrcholné vedení a členové rady

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje ve vztahu ke každému členovi vrcholného vedení a každému členovi rady následující informace:

a)

kopii životopisu;

b)

podrobné informace o znalostech a zkušenostech v oblasti řízení, fungování a rozvoje informačních technologií;

c)

podrobnosti o jakémkoli odsouzení za trestné činy v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou, zejména ve formě úředního osvědčení, je-li v příslušném členském státě k dispozici;

d)

vlastní prohlášení o dobré pověsti v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb, v němž každý člen vrcholného vedení a rady uvede, zda:

i)

byl odsouzen za trestný čin v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou;

ii)

byl subjektem jakýchkoli negativních rozhodnutí v jakémkoli řízení disciplinární povahy zahájeném regulačním orgánem nebo vládními orgány nebo agenturami nebo zda je subjektem jakéhokoli takového řízení, jež dosud nebylo uzavřeno;

iii)

byl subjektem jakýchkoli negativních soudních zjištění v občanskoprávním řízení před soudem v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo s pochybením či podvodem při řízení podniku;

iv)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, jemuž regulační orgán odebral registraci nebo povolení;

v)

mu bylo odepřeno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení ze strany regulačního orgánu;

vi)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, který dospěl k úpadku nebo likvidaci, přičemž byl s podnikem spojen nebo k úpadku nebo likvidaci došlo do jednoho roku od doby, kdy přestal být s podnikem spojen;

vii)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, jenž byl subjektem negativního rozhodnutí nebo sankce regulačního orgánu;

viii)

byl jiným způsobem pokutován, byla mu pozastavena činnost, ztratil způsobilost nebo byl jinak sankcionován v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou nebo v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb ze strany vládního nebo regulačního orgánu nebo profesní organizace;

ix)

ztratil způsobilost vykonávat funkci člena rady, způsobilost vykonávat řídící funkci, byl propuštěn ze zaměstnání nebo jiné funkce v podniku v důsledku pochybení nebo nezákonných postupů;

e)

prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou členové vrcholného vedení a rady mít při výkonu svých funkcí, a o tom, jak jsou tyto střety zvládány.

Článek 10

Personální politika a postupy

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje zejména tyto informace:

a)

kopii politiky odměňování vrcholného vedení, členů rady a pracovníků útvarů rizika a kontroly žadatele;

b)

popis opatření, která žadatel zavedl k zmírnění rizika přílišné závislosti na jednotlivých zaměstnancích.

Článek 11

Způsobilost a odbornost

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace o pracovnících žadatele:

a)

obecný seznam pracovníků přímo zaměstnaných registrem obchodních údajů s uvedením jejich funkcí a kvalifikací podle jednotlivých funkcí;

b)

konkrétní popis přímo zaměstnaných pracovníků v oblasti informačních technologií, kteří zajišťují služby registru obchodních údajů, s uvedením funkcí a kvalifikací jednotlivých pracovníků;

c)

popis funkcí a kvalifikací všech pracovníků odpovědných za interní audit, vnitřní kontroly, zajišťování shody s předpisy a posuzování rizik;

d)

totožnost přidělených pracovníků a pracovníků zaměstnaných v rámci externího zajištění služeb nebo činností;

e)

podrobnosti o odborné přípravě týkající se strategií a postupů žadatele a činnosti registru obchodních údajů, včetně všech zkoušek nebo jiného formálního hodnocení požadovaného pro pracovníky v souvislosti s činností registru obchodních údajů.

Popis uvedený v písmeni b) zahrnuje písemný doklad o vysokoškolském diplomu a zkušenostech v oblasti informačních technologií pro nejméně jednoho pracovníka na vyšších pozicích, který odpovídá za záležitosti týkající se informačních technologií.

Článek 12

Finanční zprávy a obchodní plány

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto finanční a obchodní informace o žadateli:

a)

úplný soubor finančních výkazů vypracovaných podle mezinárodních standardů přijatých v souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (6);

b)

pokud jsou finanční výkazy žadatele předmětem povinného auditu ve smyslu uvedeném v čl. 2 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (7), zahrnují finanční zprávy zprávu o auditu ročních a konsolidovaných finančních výkazů;

c)

pokud žadatel podléhá auditu, jméno a vnitrostátní registrační číslo externího auditora.

2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje finanční obchodní plán uvažující různé obchodní scénáře poskytování služeb registru obchodních údajů v průběhu minimálně tříletého referenčního období s uvedením těchto doplňkových informací:

a)

očekávaná úroveň činnosti v oblasti oznamování, pokud jde o počet obchodů;

b)

příslušné fixní a variabilní náklady stanovené s ohledem na poskytování služeb registru obchodních údajů podle nařízení (EU) 2015/2365;

c)

kladné a záporné odchylky od stanoveného základního scénáře činnosti ve výši nejméně 20 %.

3.   Nejsou-li finanční informace z minulosti uvedené v odstavci 1 k dispozici, obsahuje žádost o registraci registru obchodních údajů tyto informace o žadateli:

a)

pro forma prohlášení prokazující řádné zdroje a očekávanou obchodní situaci šest měsíců po registraci;

b)

mezitímní finanční zprávu, pokud finanční výkazy za požadované období nejsou dosud k dispozici;

c)

výkaz o finanční situaci, jako je rozvaha, výsledovka, výkaz změn vlastního kapitálu a výkaz peněžních toků a poznámky obsahující přehled účetních politik a další vysvětlující poznámky.

4.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje auditované roční finanční výkazy případného mateřského podniku za tři účetní období předcházející datu podání žádosti.

5.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje rovněž tyto finanční informace o žadateli:

a)

nástin jakýchkoli budoucích plánů týkajících se založení dceřiných podniků a jejich umístění;

b)

popis obchodních činností, které zamýšlí žadatel provádět, s upřesněním činností veškerých dceřiných podniků nebo poboček.

Článek 13

Zvládání střetů zájmů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace o strategiích a postupech, které žadatel zavedl pro zvládání střetů zájmů:

a)

strategie a postupy týkající se identifikace a zvládání střetů zájmů a informování o nich a popis procesu používaného k zajištění toho, aby si příslušné osoby byly těchto strategií a postupů vědomy;

b)

jakákoli další opatření a kontroly zavedené k zajištění toho, aby byly splněny požadavky ohledně zvládání střetů zájmů uvedené v písmeni a).

Článek 14

Důvěrnost

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje vnitřní strategie, postupy a mechanismy bránící jakémukoli využití informací uchovávaných v budoucím registru obchodních údajů:

a)

pro neoprávněné účely;

b)

pro poskytnutí důvěrných informací;

c)

jejichž obchodní využití není povoleno.

2.   Vnitřní strategie, postupy a mechanismy zahrnují vnitřní postupy týkající se udělování povolení pracovníkům k použití hesel pro přístup k údajům, přičemž se uvede účel, pro který pracovníci k údajům přistupují, rozsah prohlížených údajů a veškerá omezení využití údajů, a rovněž podrobné údaje o zavedených mechanismech a kontrolách k účinnému řízení možných kybernetických rizik a na ochranu uchovávaných údajů před kybernetickými útoky.

3.   Žadatel poskytne orgánu ESMA informace o procesech vedení záznamů, v nichž je identifikován každý pracovník, jenž k údajům přistupuje, čas přístupu, povaha prohlížených údajů a účel přístupu.

Článek 15

Přehled střetů zájmů a jejich zmírňování

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje přehled (aktuální v době podání žádosti) existujících významných střetů zájmů ve vztahu k jakýmkoli doplňkovým nebo jiným souvisejícím službám poskytovaným žadatelem a popis toho, jak jsou tyto střety zájmů zvládány.

2.   Pokud je žadatel součástí skupiny, zahrne do přehledu jakékoli významné střety zájmů vyplývající z existence jiných podniků ve skupině a popis toho, jak jsou tyto střety zájmů zvládány.

Článek 16

Zdroje v oblasti informačních technologií a externí zajištění služeb nebo činností

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace o zdrojích informačních technologií:

a)

podrobný popis informačního systému, včetně příslušných provozních požadavků, funkčních a technických specifikací, architektonického a technického návrhu systému, datového modelu a toků údajů a operací a správních postupů a manuálů;

b)

popis uživatelských zařízení vytvořených žadatelem za účelem poskytování služeb příslušným uživatelům, včetně kopie jakéhokoli uživatelského manuálu a vnitřních postupů;

c)

investiční politiky a strategie obnovy týkající se zdrojů informačních technologií žadatele;

d)

ujednání o externím zajištění služeb nebo činností, která žadatel uzavřel, s uvedením:

i)

podrobného vymezení služeb, jež mají být poskytovány, včetně měřitelného rozsahu těchto služeb, rozčlenění činností a podmínek, za nichž jsou tyto činnosti vykonávány, a příslušných lhůt;

ii)

dohod o úrovni služeb s jednoznačnými úkoly a povinnostmi, metrikou a cíli pro každý klíčový požadavek registru obchodních údajů, který je zadán externě, používaných způsobů sledování úrovně služeb u funkcí zajištěných externě a opatření nebo kroků, jež budou učiněny v případě nesplnění cílů týkajících se úrovně služeb;

iii)

kopie smluv upravujících tato ujednání.

Článek 17

Doplňkové služby

Pokud žadatel, podnik v jeho skupině nebo podnik, s nímž má žadatel dohodu týkající se služeb pro obchodování nebo služeb po uzavření obchodu, nabízí nebo má v plánu nabízet jakékoli doplňkové služby, žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace:

a)

popis doplňkových služeb, které žadatel nebo podnik v jeho skupině provádí, a popis jakýchkoli dohod registru obchodních údajů se společnostmi nabízejícími služby pro obchodování, služby po uzavření obchodu nebo jiné související služby, jakož i kopie takových dohod;

b)

postupy a strategie, které zajistí potřebnou úroveň provozního oddělení služeb registru obchodních údajů žadatele podle nařízení (EU) 2015/2365 od ostatních linií podnikání, pokud jde o zdroje, systémy a postupy, a to včetně linií podnikání, které zahrnují poskytování služeb podle právních předpisů Unie nebo třetích zemí, bez ohledu na to, zda samostatnou linii podnikání provozuje registr obchodních údajů, společnost patřící do jeho holdingové společnosti nebo jakákoli jiná společnost, s níž má dohodu v souvislosti s obchodováním, s operacemi po uzavření obchodu nebo s linií podnikání.

Článek 18

Transparentnost pravidel pro přístup

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje zejména tyto informace:

a)

strategie a postupy, na jejichž základě jednotlivé kategorie uživatelů oznamují údaje registru obchodních údajů a mají přístup k údajům v tomto registru, včetně postupu, který musí příslušní uživatelé případně dodržet pro získání přístupu k informacím uchovávaným registrem obchodních údajů, nahlížení do těchto údajů nebo jejich změnu;

b)

kopie podmínek, které stanoví práva a povinnosti jednotlivých kategorií uživatelů ve vztahu k informacím uchovávaným registrem obchodních údajů;

c)

popis jednotlivých kategorií přístupu dostupných uživatelům;

d)

strategie a postupy týkající se přístupu, na jejichž základě mají ostatní poskytovatelé služeb nediskriminační přístup k informacím uchovávaným registrem obchodních údajů, pokud k tomu příslušné smluvní strany daly písemný, dobrovolný a odvolatelný souhlas;

e)

popis způsobů a mechanismů, které registr obchodních údajů používá k zveřejňování informací o přístupu k tomuto registru obchodních údajů.

2.   Informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) jsou upřesněny pro tyto kategorie uživatelů:

a)

interní uživatelé;

b)

oznamující smluvní strany;

c)

subjekty předkládající zprávy;

d)

subjekty odpovědné za oznamování;

e)

neoznamující smluvní strany;

f)

neoznamující třetí strany;

g)

subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365;

h)

případně ostatní kategorie uživatelů.

Článek 19

Ověřování úplnosti a správnosti údajů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje zejména tyto informace:

a)

postupy ověřování totožnosti uživatelů majících přístup k registru obchodních údajů v souladu s článkem 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358;

b)

postupy ověřování použití vzoru XML podle metodiky ISO 20022 v souladu s článkem 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358;

c)

postupy ověřování povolení a IT oprávnění subjektu oznamujícího údaje jménem oznamující smluvní strany v souladu s článkem 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358;

d)

postupy ověřování, zda je vždy zachována logická posloupnost oznamovaných údajů o SFT v souladu s článkem 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358;

e)

postupy ověřování úplnosti a správnosti oznamovaných údajů o SFT v souladu s článkem 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358;

f)

postupy sesouhlasení údajů mezi registry obchodních údajů, pokud smluvní strany oznamují údaje různým registrům obchodních údajů v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358;

g)

postupy poskytování zpětné vazby smluvním stranám SFT nebo třetím stranám, které oznamují údaje jejich jménem, ohledně ověření prováděných podle písmen a) až e) a výsledků postupu sesouhlasení podle písmena f) v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358.

Článek 20

Transparentnost v souvislosti s cenovou politikou

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje žadatelův popis jeho:

a)

cenové politiky včetně jakýchkoli existujících slev a rabatů a podmínek využití uvedených snížení;

b)

struktury poplatků za poskytování jakýchkoli služeb registru obchodních údajů a doplňkových služeb, včetně odhadovaných nákladů na služby registru obchodních údajů a doplňkové služby, spolu s podrobnostmi o metodách účtování oddělených nákladů, které mohou žadateli vzniknout při poskytování služeb registru obchodních údajů a doplňkových služeb;

c)

metod používaných k zpřístupňování informací všem kategoriím uživatelů, včetně kopie struktury poplatků, v níž musí být služby registru obchodních údajů odděleny od doplňkových služeb.

Článek 21

Operační riziko

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje:

a)

podrobný popis dostupných zdrojů a postupů vytvořených pro identifikaci a zmírnění operačního rizika a jakýchkoli jiných významných rizik, jimž je žadatel vystaven, včetně kopie příslušných strategií, metodik, vnitřních postupů a manuálů;

b)

popis čistých likvidních aktiv financovaných vlastním kapitálem a určených ke krytí možných běžných ztrát z činnosti v zájmu pokračujícího poskytování služeb v rámci fungujícího podniku, a posouzení dostatečnosti finančních zdrojů žadatele pro účely krytí provozních nákladů na ukončení nebo reorganizaci kritických operací a služeb po období nejméně šesti měsíců;

c)

plán zachování provozu žadatele a popis postupu jeho aktualizace, který obsahuje:

i)

veškeré obchodní procesy, zdroje, postupy eskalace a související systémy, které mají kritický význam pro zajištění služeb žádajícího registru obchodních údajů, včetně veškerých relevantních služeb zajišťovaných externě a včetně strategie, politiky a cílů registru obchodních údajů pro zajištění kontinuity těchto procesů;

ii)

ujednání s ostatními poskytovateli infrastruktury finančního trhu, včetně ostatních registrů obchodních údajů;

iii)

mechanismy zajišťující minimální úroveň kritických funkcí a očekávaný časový rozvrh plné obnovy uvedených procesů;

iv)

maximální přijatelnou dobu obnovy obchodních procesů a systémů s ohledem na lhůtu pro podávání zpráv registrům obchodních údajů stanovenou v článku 4 nařízení (EU) 2015/2365 a na objem údajů, který musí registr obchodních údajů v uvedeném denním období zpracovat;

v)

postupy zabývající se zaznamenáváním a přezkumem incidentů;

vi)

testovací program a výsledky veškerých testů;

vii)

počet dostupných alternativních technických a operačních prostorů, jejich umístění, zdroje ve srovnání s hlavními prostory a postupy zachování provozu stanovené pro případ, kdy je nutné použít alternativní prostory;

viii)

informace o přístupu k alternativním obchodním prostorám, aby mohli pracovníci zajistit kontinuitu služeb, pokud hlavní kancelářské prostory nejsou k dispozici;

ix)

plány, postupy a opatření pro zvládání mimořádných událostí a zajištění bezpečnosti personálu;

x)

plány, postupy a opatření k řešení krizí, včetně koordinace celkových opatření k zachování provozu a jejich včasné a účinné aktivace v rámci cílové doby potřebné k obnovení provozu;

xi)

plány, postupy a opatření k obnově součástí systémů, aplikací a infrastruktury žadatele v rámci cílové doby potřebné k obnovení provozu;

d)

popis mechanismů zajišťujících činnost registru obchodních údajů žadatele v případě narušení a popis účasti uživatelů registru obchodních údajů a jiných třetích osob na těchto mechanismech.

2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje údaje o postupech k zajištění plynulé náhrady původního obchodního registru, pokud o to oznamující smluvní strana nebo třetí strana podávající zprávy jménem neoznamujících smluvních stran požádá nebo pokud je tato náhrada důsledkem zrušení registrace, a údaje o postupech pro přenesení údajů do jiných registrů obchodních údajů a přesměrování toku podávání informací na jiné registry obchodních údajů.

Článek 22

Strategie vedení záznamů

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o přijímání a správě údajů, včetně veškerých strategií a postupů, které žadatel zavedl s cílem zajistit:

a)

včasnou a správnou registraci oznamovaných informací;

b)

vedení záznamů o všech oznamovaných informacích týkajících se uzavření, změny nebo ukončení SFT v záznamu vykazování;

c)

uchovávání údajů online i offline;

d)

řádné zálohování údajů pro účely zachování provozu.

2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o systémech vedení záznamů, strategiích a postupech používaných k zajištění toho, aby byly řádně zaznamenávány změny oznamovaných údajů a aby probíhal správný výpočet pozic v souladu s příslušnými požadavky právních a správních předpisů.

Článek 23

Mechanismy pro dostupnost údajů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje popis zdrojů, metod a způsobů, které žadatel používá k umožnění přístupu k informacím v souladu s čl. 12 odst. 1, 2, 3 nařízení (EU) 2015/2365, a obsahuje tyto informace:

a)

postup výpočtu celkových pozic v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 a popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů použije k usnadnění přístupu veřejnosti k údajům obsaženým v registru v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, a popis četnosti aktualizací, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií;

b)

popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů používá k usnadnění přístupu příslušných orgánů k informacím v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, četnost aktualizací a kontroly a ověřování, jež může registr obchodních údajů zavést pro filtrování přístupu, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií;

c)

postup a popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů používá k usnadnění včasného, strukturovaného a komplexního sběru údajů od smluvních stran a přístupu smluvních stran SFT k informacím v souladu s čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) 2015/2365 a čl. 80 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií.

Článek 24

Přímý a bezprostřední přístup orgánů k údajům

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o:

a)

podmínkách, za nichž orgány uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 mají přímý a bezprostřední přístup k údajům o SFT uchovávaným v registru obchodních údajů v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/357;

b)

postupu, na jehož základě je orgánům uvedeným v písmeni a) umožněn přímý a bezprostřední přístup k údajům o SFT uchovávaným v registru obchodních údajů v souladu s články 4 a 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/358;

c)

postupu k zajištění neporušenosti údajů, k nimž mají tyto orgány přístup.

Článek 25

Úhrada poplatků

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje doklad o uhrazení příslušných poplatků za registraci stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 (8).

Článek 26

Informace, které je nutno poskytnout v případě rozšíření registrace

Pro účely čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) 2015/2365 obsahuje žádost o rozšíření stávající registrace informace uvedené v:

a)

článku 1 vyjma odst. 1 písm. k);

b)

článku 2;

c)

článku 5;

d)

článku 7 vyjma odst. 2 písm. d);

e)

čl. 8 písm. b);

f)

čl. 9 odst. 1 písm. b) a e);

g)

článku 11;

h)

čl. 12 odst. 2;

i)

článku 13;

j)

čl. 14 odst. 2;

k)

článku 15;

l)

článku 16 vyjma písmeno c);

m)

článku 17;

n)

článku 18;

o)

článku 19;

p)

článku 20;

q)

článku 21;

r)

článku 22;

s)

článku 23;

t)

článku 24;

u)

článku 25;

v)

článku 27.

Článek 27

Ověřování přesnosti a úplnosti žádosti

1.   K veškerým informacím předloženým orgánu ESMA v průběhu registrace se přikládá průvodní dopis podepsaný členem rady registru obchodních údajů a členem vrcholného vedení, v němž potvrzují, že podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí jsou předložené informace ke dni podání přesné a úplné.

2.   Je-li to vhodné, připojí se k uvedeným informacím rovněž příslušná podniková právní dokumentace osvědčující přesnost údajů.

Článek 28

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů (viz strana 30 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (viz strana 58 v tomto čísle Úředního věstníku).


22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/58


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/360

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2) stanoví, že příjmy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) tvoří vedle příspěvků vnitrostátních orgánů a dotace Unie rovněž poplatky placené orgánu ESMA v případech stanovených právními předpisy Unie.

(2)

Registrům obchodních údajů usazeným v Unii by měl být účtován takový poplatek za registraci, který by pokryl náklady orgánu ESMA na zpracování žádosti o registraci.

(3)

Pokud registr obchodních údajů poskytuje doplňkové služby, budou náklady orgánu ESMA na zpracování žádosti o registraci vyšší. Poskytování těchto doplňkových služeb naznačuje vysoký předpokládaný obrat a vyšší náklady spojené s posouzením žádosti o registraci. Proto by za účelem účtování poplatků za registraci měly být registry obchodních údajů zařazeny do dvou různých kategorií podle předpokládaného celkového obratu (vyšší a nižší předpokládaný obrat), na nějž by se měly vztahovat různé poplatky za registraci v závislosti na tom, zda má registr obchodních údajů v úmyslu poskytovat doplňkové služby.

(4)

Pokud registr obchodních údajů, který je již zaregistrován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (3), zažádá o rozšíření registrace, budou výdaje nezbytné pro přesné posouzení a přezkoumání žádosti nižší než v případě nové registrace, jelikož orgán ESMA již má ohledně žádajícího registru obchodních údajů k dispozici příslušné informace. Žádající registr obchodních údajů by proto měl platit nižší poplatek. Pokud registr obchodních údajů, který není zaregistrován podle nařízení (EU) č. 648/2012, podá současně žádosti o registraci podle nařízení (EU) č. 648/2012 i podle nařízení (EU) 2015/2365, budou výdaje nezbytné pro přesné posouzení a přezkoumání těchto žádostí rovněž nižší, a to vzhledem k synergiím plynoucím z jednoho přezkumu dokladů stejného druhu. V případě současných žádostí by měl registr obchodních údajů uhradit poplatek za registraci v plné výši, který je splatný podle nařízení (EU) č. 648/2012, a nižší poplatek za rozšíření registrace splatný podle nařízení (EU) 2015/2365.

(5)

Jestliže po provedení registrace začne registr obchodních údajů nabízet doplňkové služby, čímž se zařadí do vyšší kategorie z hlediska předpokládaného celkového obratu, měl by uhradit rozdíl mezi původně zaplaceným poplatkem a poplatkem za registraci, který odpovídá kategorii vyššího předpokládaného obratu. Pokud registr obchodních údajů naopak přestane po provedení registrace doplňkové služby nabízet, neměl by mu orgán ESMA příslušnou částku vrátit, jelikož výdaje nezbytné pro posouzení žádosti registru obchodních údajů s vysokým obratem byly během registrace skutečně vynaloženy.

(6)

Aby se zabránilo neoprávněným žádostem, neměly by být poplatky za registraci vraceny v případě, že žadatel svou žádost v průběhu procesu registrace stáhne, nebo v případě, je-li registrace zamítnuta.

(7)

Aby bylo zajištěno efektivní využívání rozpočtu orgánu ESMA a zároveň byla zmírněna finanční zátěž pro členské státy a Unii, je nezbytné zajistit, aby registry obchodních údajů hradily přinejmenším veškeré náklady spojené s dohledem nad nimi. Poplatky za dohled by měly být stanoveny v takové výši, aby se zamezilo značné akumulaci schodku nebo přebytku u činností souvisejících s registry obchodních údajů. Pokud se vyskytnou schodky, neměl by orgán ESMA vymáhat vyrovnání schodku od registrů obchodních údajů. Je-li schodek značný, měl by orgán ESMA analyzovat příslušné důvody a v příštím rozpočtovém období své předběžné náklady na dohled pozměnit. Co se týká přebytků, registry obchodních údajů by neměly požadovat vrácení přebytků poplatků.

(8)

Aby bylo zajištěno spravedlivé a jednoznačné přidělení poplatků, jež zároveň zohledňuje skutečnou administrativní zátěž spojenou s jednotlivým subjektem, který je předmětem dohledu, měl by se poplatek za dohled vypočítat na základě obratu registru obchodních údajů dosaženého u hlavních činností a doplňkových služeb. Pro účely výpočtu použitelného obratu je nutné odlišit doplňkové služby, které přímo souvisejí s poskytováním hlavních služeb spočívajících v centrálním shromažďování a vedení záznamů o obchodech zajišťujících financování (Securities Financing Transactions – dále jen „SFT“) podle nařízení (EU) 2015/2365, jako jsou zprostředkované půjčky a řízení zajištění, nebo služby týkající se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT a derivátech, jako je párování obchodů, potvrzování obchodů, oceňování zajištění a oznamování třetími stranami. Poplatky za dohled účtované registru obchodních údajů by měly být přiměřené činnosti dotčeného registru obchodních údajů v porovnání s celkovou činností všech registrovaných registrů obchodních údajů, které jsou předmětem dohledu, v průběhu daného roku. Jelikož však existují určité fixní správní náklady na dohled nad registry obchodních údajů, měl by být stanoven minimální roční poplatek za dohled. Tato částka není dotčena uhrazením poplatků za dohled podle nařízení (EU) č. 648/2012.

(9)

Měla by být stanovena pravidla týkající se účtování poplatků registrům obchodních údajů ze třetích zemí, které žádají o uznání v Unii v souladu s nařízením (EU) 2015/2365, za účelem pokrytí správních nákladů na uznání a ročních správních nákladů na dohled. V tomto ohledu by měl poplatek za uznání zahrnovat dvě složky, a to nezbytné výdaje související se zpracováním žádosti o uznání takových registrů obchodních údajů ze třetích zemí orgánem ESMA v souladu s čl. 19 odst. 4 uvedeného nařízení a nezbytné výdaje související s uzavíráním ujednání o spolupráci s příslušnými orgány třetí země, v níž je žádající registr obchodních údajů registrován, v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení. Náklady spojené s uzavíráním ujednání o spolupráci by měly být uznanými registry obchodních údajů z téže třetí země sdíleny. Registrům obchodních údajů ze třetích zemí by se měl mimoto účtovat roční poplatek za dohled.

(10)

Pokud registr obchodních údajů ze třetí země, který je již uznán podle nařízení (EU) č. 648/2012, zažádá o rozšíření své registrace o uznání, měly by být vzhledem k synergiím mezi režimy podle nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízení (EU) 2015/2365 náklady na zpracování žádosti nižší než náklady na zpracování nové žádosti. Součást poplatku za uznání týkající se zpracování žádosti by se proto měla snížit. Náklady na uzavření dohody o spolupráci znamenají na druhou stranu náklady, které jsou specifické s ohledem na zajištění souladu s nařízením (EU) 2015/2365. Součást poplatku za uznání týkající se dohod o spolupráci by proto neměla být závislá na existenci dohod o spolupráci podle nařízení (EU) č. 648/2012.

(11)

Funkce dohledu, které vykonává orgán ESMA v souvislosti s uznanými registry obchodních údajů ze třetích zemí, se týkají zejména provádění ujednání o spolupráci, včetně účinné výměny údajů mezi příslušnými orgány. Náklady na plnění těchto funkcí by měly být pokryty ročními poplatky za dohled účtovanými uznaným registrům obchodních údajů. Jelikož tyto náklady budou mnohem nižší než náklady orgánu ESMA vynaložené na přímý dohled nad registrovanými registry obchodních údajů v Unii, měly by být poplatky za dohled účtované uznaným registrům obchodních údajů výrazně nižší než minimální poplatek za dohled účtovaný registrovaným registrům obchodních údajů, nad kterými vykonává orgán ESMA přímý dohled.

(12)

Příslušným vnitrostátním orgánům vznikají náklady při vykonávání činnosti podle nařízení (EU) 2015/2365 a v důsledku případného přenesení úkolů na příslušné vnitrostátní orgány orgánem ESMA podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012 a v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365. Poplatky, které orgán ESMA účtuje registrům obchodních údajů, by měly zahrnovat i tyto náklady. Aby příslušným orgánům nevznikly na základě plnění přenesených úkolů nebo pomoci poskytované orgánu ESMA ztráty ani zisk, měl by orgán ESMA příslušnému vnitrostátnímu orgánu uhradit skutečné náklady, které mu vzniknou.

(13)

Jelikož v roce, kdy dojde k registraci registru obchodních údajů, budou dostupné pouze omezené údaje o jeho činnosti, měl by být vypočítán prozatímní poplatek za dohled, a to na základě odhadu výdajů nezbytných pro dohled nad dotčeným registrem obchodních údajů v prvním roce. Přesný výpočet poplatku by měl brát v potaz den registrace registru obchodních údajů a den, k němuž vzniká oznamovací povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, aby byla přesně zohledněna úroveň dohledu vyžadovaná od orgánu ESMA. Je-li oznamování ze strany registru obchodních údajů pro účely regulace zahájeno až v roce následujícím po jeho registraci, měl by být prozatímní poplatek za dohled za rok registrace založen na poplatku za registraci. Důvodem je skutečnost, že výdaje nezbytné pro dohled nad registrem obchodních údajů, který dosud nepodává oznámení, jsou srovnatelné s výdaji nezbytnými pro posouzení žádosti o registraci. V závislosti na době mezi registrací a koncem roku je příslušná částka poměrně upravena za předpokladu, že standardní proces registrace vyžaduje 150 pracovních dnů. Je-li oznamování ze strany registru obchodních údajů pro účely regulace zahájeno v prvních šesti měsících roku jeho registrace, měl by se prozatímní poplatek za dohled vypočítat na základě použitelného obratu, který zohledňuje příjmy registru obchodních údajů za první pololetí daného roku. Je-li oznamování ze strany registru obchodních údajů pro účely regulace zahájeno v posledních šesti měsících roku jeho registrace, měl by se prozatímní poplatek za dohled vypočítat na základě výše poplatku za registraci registru obchodních údajů. Důvodem je skutečnost, že pro použití použitelného obratu jsou k dispozici pouze omezené údaje.

(14)

Registry obchodních údajů, které provedly registraci v roce 2019, nezačnou do konce roku 2019 poskytovat služby oznamování údajů a úroveň jejich činnosti bude v roce 2019 pravděpodobně téměř nulová. Jejich roční poplatek za dohled by pro rok 2020 měl být proto vypočítán na základě jejich použitelného obratu dosaženého v první polovině roku 2020.

(15)

Toto nařízení by mělo tvořit základ práva orgánu ESMA účtovat poplatky registrům obchodních údajů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Náhrada nákladů na dohled v plné výši

Poplatky účtované registrům obchodních údajů pokrývají:

a)

veškeré náklady související s registrací registrů obchodních údajů a dohledem nad nimi ze strany orgánu ESMA v souladu s nařízením (EU) 2015/2365, včetně nákladů vyplývajících z uznání registrů obchodních údajů a nákladů vyplývajících z rozšíření registrace nebo rozšíření uznání u registrů obchodních údajů, které již byly zaregistrovány nebo uznány podle nařízení (EU) č. 648/2012;

b)

veškeré náklady na náhradu poskytnutou příslušným orgánům vykonávajícím činnost podle nařízení (EU) 2015/2365 a v důsledku případného přenesení úkolů podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012 a v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2015/2365.

Článek 2

Použitelný obrat

1.   Registry obchodních údajů zaregistrované pouze podle nařízení (EU) 2015/2365 uchovávají pro účely tohoto nařízení auditované účetní závěrky, které rozlišují přinejmenším mezi:

a)

příjmy plynoucími z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365;

b)

příjmy plynoucími z doplňkových služeb, jež přímo souvisejí s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365.

Použitelnými příjmy plynoucími z doplňkových služeb registru obchodních údajů za daný rok (n) jsou příjmy plynoucí ze služeb stanovených podle písmena b).

2.   Registry obchodních údajů zaregistrované podle nařízení (EU) 2015/2365 i podle nařízení (EU) č. 648/2012 uchovávají pro účely tohoto nařízení auditované účetní závěrky, které rozlišují přinejmenším mezi:

a)

příjmy plynoucími z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365;

b)

příjmy plynoucími z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o derivátech podle nařízení (EU) č. 648/2012;

c)

příjmy plynoucími z doplňkových služeb, jež přímo souvisejí s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365;

d)

příjmy plynoucími z doplňkových služeb, jež přímo souvisejí jak s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365, tak s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o derivátech podle nařízení (EU) č. 648/2012.

Použitelnými příjmy plynoucími z doplňkových služeb registru obchodních údajů za daný rok (n) je součet

příjmů uvedených v písmenu c) a

části příjmů uvedených v písmenu d).

Část příjmů uvedených v písmenu d) odpovídá příjmům uvedeným v písmenu a) vyděleným součtem

příjmů uvedených v písmenu a) a

příjmů uvedených v písmenu b).

3.   Použitelným obratem registru obchodních údajů za daný rok (n) je součet

jeho příjmů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365 na základě auditované účetní závěrky za předchozí rok (n – 1) a

použitelných příjmů plynoucích z doplňkových služeb stanovených podle odstavců 1 případně 2 na základě auditované účetní závěrky za předchozí rok (n – 1)

vydělený součtem

celkových příjmů všech registrovaných registrů obchodních údajů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT podle nařízení (EU) 2015/2365 na základě auditovaných účetních závěrek za předchozí rok (n – 1) a

celkových použitelných příjmů všech registrovaných registrů obchodních údajů plynoucích z doplňkových služeb stanovených podle odstavců 1 případně 2 na základě auditovaných účetních závěrek za předchozí rok (n – 1).

Použitelný obrat konkrétního registru obchodních údajů („ROÚi“ v níže uvedeném vzorci) se tudíž vypočítá takto:

Formula

kde „příjmy související se SFT“ = příjmy z hlavních služeb týkajících se SFT + použitelné příjmy z doplňkových služeb.

4.   Pokud registr obchodních údajů vykonával činnost pouze po část předchozího roku (n – 1), odhadne se pro daný registr obchodních údajů jeho použitelný obrat podle vzorce uvedeného v odstavci 3 extrapolací hodnoty vypočítané pro počet měsíců, během kterých registr obchodních údajů vykonával v roce (n – 1) činnost, na celý rok (n – 1).

Článek 3

Úprava poplatků

Poplatky účtované za činnosti orgánu ESMA v souvislosti s registry obchodních údajů se stanoví v takové výši, aby se zamezilo značné akumulaci schodku nebo přebytku.

Pokud se značné přebytky nebo schodky opakují, Komise výši poplatků reviduje.

KAPITOLA II

POPLATKY

Článek 4

Typy poplatků

1.   Registrům obchodních údajů usazeným v Unii, které žádají o registraci v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, se účtují tyto typy poplatků:

a)

poplatky za registraci a za rozšíření registrace v souladu s článkem 5;

b)

roční poplatky za dohled v souladu s článkem 6.

2.   Registrům obchodních údajů usazeným ve třetích zemích, které žádají o uznání v souladu s čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365, se účtují tyto typy poplatků:

a)

poplatky za uznání nebo rozšíření registrace v souladu s čl. 7 odst. 1 a 2;

b)

roční poplatky za dohled vybírané od uznaných registrů obchodních údajů v souladu s čl. 7 odst. 3.

Článek 5

Poplatek za registraci a poplatek za rozšíření registrace

1.   Poplatek za registraci, který hradí jednotlivé žádající registry obchodních údajů, zohledňuje výdaje nezbytné pro přesné posouzení a přezkoumání žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace s přihlédnutím ke službám, které bude registr obchodních údajů poskytovat, včetně případných doplňkových služeb.

2.   Má se za to, že registr obchodních údajů poskytuje doplňkové služby v jakémkoli z následujících případů:

a)

pokud doplňkové služby poskytuje přímo;

b)

pokud doplňkové služby poskytuje subjekt patřící do stejné skupiny jako registr obchodních údajů;

c)

pokud doplňkové služby poskytuje subjekt, s nímž registr obchodních údajů uzavřel smlouvu v souvislosti s obchodováním, operacemi po uzavření obchodu nebo linií podnikání za účelem spolupráce při poskytování služeb.

3.   Pokud registr obchodních údajů doplňkové služby uvedené v odstavci 2 neposkytuje, má se za to, že dotčený registr obchodních údajů má nízký předpokládaný celkový obrat, a uhradí poplatek za registraci ve výši 65 000 EUR.

4.   Pokud registr obchodních údajů poskytuje doplňkové služby uvedené v odstavci 2, má se za to, že dotčený registr obchodních údajů má vysoký předpokládaný celkový obrat, a uhradí poplatek za registraci ve výši 100 000 EUR.

5.   Pokud registr obchodních údajů žádá o registraci a již byl zaregistrován podle hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012, uhradí poplatek za rozšíření registrace ve výši:

a)

50 000 EUR v případě registrů obchodních údajů, které poskytují doplňkové služby uvedené v odstavci 2;

b)

32 500 EUR v případě registrů obchodních údajů s nízkým předpokládaným obratem, které doplňkové služby uvedené v odstavci 2 neposkytují.

6.   Pokud registr obchodních údajů, který není zaregistrován podle nařízení (EU) č. 648/2012, podá současně žádosti o registraci podle nařízení (EU) č. 648/2012 i podle nařízení (EU) 2015/2365, uhradí plný poplatek za registraci splatný podle nařízení (EU) č. 648/2012 a poplatek za rozšíření registrace podle odstavce 5.

7.   Dojde-li k zásadní změně podmínek registrace podle čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365, v jejímž důsledku je registr obchodních údajů povinen zaplatit vyšší poplatek za registraci v souladu s odstavci 3, 4 a 5 oproti původně uhrazenému poplatku za registraci, účtuje se dotčenému registru obchodních údajů rozdíl mezi původně uhrazeným poplatkem za registraci a vyšším použitelným poplatkem za registraci, který plyne z této zásadní změny.

Článek 6

Roční poplatky za dohled u registrovaných registrů obchodních údajů a registrů obchodních údajů, které svou registraci rozšířily

1.   Registrovanému registru obchodních údajů se účtuje roční poplatek za dohled.

2.   Celkový roční poplatek za dohled a roční poplatek za dohled pro konkrétní registr obchodních údajů za daný rok (n) se vypočítá takto:

a)

celkovým ročním poplatkem za dohled za daný rok (n) je odhad výdajů souvisejících s dohledem nad činnostmi registrů obchodních údajů podle nařízení (EU) 2015/2365, jak je uveden v rozpočtu orgánu ESMA pro uvedený rok;

b)

ročním poplatkem registru obchodních údajů za dohled za daný rok (n) je celkový roční poplatek za dohled stanovený podle písmena a) rozdělený mezi všechny registry obchodních údajů registrované v roce (n – 1) úměrně k jejich použitelnému obratu vypočítanému podle čl. 2 odst. 3.

3.   Registr obchodních údajů žádající o registraci nebo rozšíření registrace podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365 v žádném případě nehradí roční poplatek za dohled nižší než 30 000 EUR.

Článek 7

Poplatky pro registry obchodních údajů ze třetích zemí

1.   Registr obchodních údajů žádající o uznání podle čl. 19 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2015/2365 uhradí poplatek za uznání, který se vypočítá jako součet následujících částek:

a)

20 000 EUR;

b)

částky, která je výsledkem rozdělení 35 000 EUR mezi celkový počet registrů obchodních údajů z téže třetí země, jež jsou buď uznány orgánem ESMA, nebo zažádaly o uznání, avšak dosud uznány nebyly.

2.   Registr obchodních údajů žádající o rozšíření registrace podle čl. 19 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2015/2365 uhradí poplatek za uznání, který se vypočítá jako součet částky ve výši 10 000 EUR a částky vypočítané v souladu s odst. 1 písm. b).

3.   Registr obchodních údajů uznaný v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 hradí roční poplatek za dohled ve výši 5 000 EUR.

KAPITOLA III

PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB A NÁHRAD

Článek 8

Obecné způsoby plateb

1.   Všechny poplatky se platí v eurech. Poplatky se hradí v souladu s články 9, 10 a 11.

2.   Za jakékoli prodlení se platí denní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Článek 9

Platba poplatků za registraci

1.   Poplatek za registraci uvedený v článku 5 se hradí v plné výši v době, kdy registr obchodních údajů podá žádost o registraci podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365.

2.   Poplatky za registraci se nevrací, pokud registr obchodních údajů stáhne svou žádost o registraci dříve, než orgán ESMA přijme odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo zamítnutí registrace, nebo pokud je registrace zamítnuta.

Článek 10

Platba ročních poplatků za dohled

1.   Roční poplatek za dohled uvedený v článku 6 se za daný rok platí ve dvou splátkách.

První splátka je splatná 28. února uvedeného roku a činí pět šestin odhadovaného ročního poplatku za dohled. Není-li v té době ještě k dispozici použitelný obrat vypočtený podle článku 2, použije se jako základ výpočtu poslední použitelný obrat podle článku 2, který je k dispozici.

Druhá splátka je splatná 31. října. Výše druhé splátky se rovná výši ročního poplatku za dohled vypočítaného podle článku 6 sníženého o výši první splátky.

2.   Orgán ESMA zašle registrům obchodních údajů faktury na tyto splátky nejméně 30 dní před příslušným datem úhrady.

Článek 11

Úhrada poplatků pro registry obchodních údajů ze třetích zemí

1.   Poplatky za uznání uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2 se hradí v plné výši v době, kdy registr obchodních údajů podá žádost o uznání podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365. Tyto poplatky se nevracejí.

2.   Pokaždé, když registr obchodních údajů ze třetí země předloží novou žádost o uznání podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365, přepočítá orgán ESMA částku uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. b).

Rozdíl mezi částkou účtovanou podle čl. 7 odst. 1 písm. b) a částkou vyplývající z přepočtu orgán ESMA rozdělí rovným dílem mezi registry obchodních údajů z téže třetí země, které již byly uznány. Náhrada tohoto rozdílu se poskytne formou přímé platby, nebo snížením poplatků účtovaných v následujícím roce.

3.   Roční poplatek za dohled nad uznaným registrem obchodních údajů je splatný do konce února každého roku. Orgán ESMA zašle uznanému registru obchodních údajů fakturu nejméně 30 dnů před tímto datem.

Článek 12

Náhrada poskytovaná příslušným orgánům

1.   Poplatky registrům obchodních údajů za jejich registraci, rozšíření registrace, dohled nad nimi a jejich uznání podle tohoto nařízení účtuje pouze orgán ESMA.

2.   Orgán ESMA nahradí příslušnému orgánu skutečné náklady vzniklé v důsledku plnění úkolů podle nařízení (EU) 2015/2365 a v důsledku případného přenesení úkolů podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012 a v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Výpočet prozatímních poplatků za dohled

1.   Pokud oznamovací povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení vznikne v roce následujícím po registraci registru obchodních údajů podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365, uhradí registr obchodních údajů v roce své registrace prozatímní poplatek za dohled, který se vypočítá v souladu s částí 1 přílohy.

2.   Pokud oznamovací povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení vznikne v prvních šesti měsících roku registrace registru obchodních údajů podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365, uhradí registr obchodních údajů v roce své registrace prozatímní poplatek za dohled, který se vypočítá v souladu s částí 2 přílohy.

3.   Pokud oznamovací povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení vznikne v posledních šesti měsících roku registrace registru obchodních údajů podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365, uhradí registr obchodních údajů v roce své registrace prozatímní poplatek za dohled, který se vypočítá v souladu s částí 3 přílohy.

Článek 14

Úhrada poplatků za registraci a poplatků pro registry ze třetích zemí v roce 2019

1.   Registry obchodních údajů, které zažádají o registraci podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365 v roce 2019, uhradí poplatek za registraci uvedený v článku 6 v plné výši 30 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo ke dni podání žádosti o registraci podle toho, co nastane později.

2.   Registry obchodních údajů ze třetích zemí, které zažádají o uznání podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2365 v roce 2019, uhradí poplatek za uznání uvedený v čl. 7 odst. 1 nebo 2 v plné výši 30 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo ke dni podání žádosti podle toho, co nastane později.

3.   Registry obchodních údajů ze třetích zemí uznané podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 v roce 2019 uhradí za rok 2019 roční poplatek za dohled v souladu s čl. 7 odst. 3 v plné výši 60 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo 30 dní poté, co orgán ESMA registr obchodních údajů informoval o rozhodnutí o uznání podle čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) 2015/2365, podle toho, co nastane později.

Článek 15

Roční poplatek za dohled účtovaný za rok 2020 registrům obchodních údajů, které byly zaregistrovány nebo jejichž registrace byla rozšířena v roce 2019

1.   Poplatkem registru obchodních údajů za dohled za rok 2020 je celkový roční poplatek za dohled stanovený podle čl. 6 odst. 2 písm. a) rozdělený mezi všechny registry obchodních údajů zaregistrované v roce 2019 úměrně k jejich použitelnému obratu vypočítanému podle odstavce 2.

2.   Pro účely výpočtu ročního poplatku za dohled za rok 2020 v souladu s článkem 6 pro registr obchodních údajů zaregistrovaný v roce 2019 podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/2365 je použitelným obratem registru obchodních údajů součet

příjmů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 a

použitelných příjmů plynoucích z doplňkových služeb registru obchodních údajů v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020

vydělený součtem

celkových příjmů všech registrovaných registrů obchodních údajů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 a

použitelných příjmů všech registrovaných registrů obchodních údajů plynoucích z doplňkových služeb v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020.

3.   Roční poplatek za dohled účtovaný za rok 2020 registrům obchodních údajů zaregistrovaným v roce 2019 se platí ve dvou splátkách.

První splátka je splatná 28. února 2020 a její výše odpovídá poplatku za registraci uhrazenému registrem obchodních údajů v roce 2019 v souladu s článkem 5.

Druhá splátka je splatná 31. října 2020. Výše druhé splátky se rovná výši ročního poplatku za dohled vypočítaného podle odstavce 1 sníženého o výši první splátky.

Je-li částka zaplacená registrem obchodních údajů v rámci první splátky vyšší než roční poplatek za dohled vypočítaný v souladu s odstavcem 1, poskytne orgán ESMA registru obchodních údajů náhradu ve výši rozdílu mezi částkou uhrazenou v rámci první splátky a ročním poplatkem za dohled vypočítaným v souladu s odstavcem 1.

4.   Orgán ESMA zašle registrům obchodních údajů zaregistrovaným v roce 2019 faktury na splátky ročního poplatku za dohled za rok 2020 nejméně 30 dní před datem úhrady.

5.   Jakmile je k dispozici auditovaná účetní závěrka za rok 2020, oznámí registry obchodních údajů zaregistrované v roce 2019 orgánu ESMA veškeré změny použitelného obratu vypočítaného v souladu s odstavcem 2, které vyplývají z rozdílu mezi konečnými údaji za období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 a předběžnými údaji použitými při výpočtu podle odstavce 2.

Registrům obchodních údajů se účtuje rozdíl mezi ročním poplatkem za dohled za rok 2020, který byl skutečně zaplacen podle odstavce 1, a ročním poplatkem za dohled za rok 2020, který má být uhrazen v důsledku jakékoli změny použitelného obratu uvedené v prvním pododstavci.

Orgán ESMA zašle fakturu na případnou dodatečnou platbu uvedenou v předchozím pododstavci nejméně 30 dní před příslušným datem úhrady.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

PROZATÍMNÍ POPLATKY V PRVNÍM ROCE

Část 1

Prozatímní poplatek za dohled za rok registrace registru obchodních údajů v případě, že oznamovací povinnost vznikne v následujícím roce

1.

Prozatímním poplatkem registru obchodních údajů za dohled je nižší z těchto částek:

a)

poplatek za registraci registru obchodních údajů, který je splatný v souladu s článkem 5 tohoto nařízení;

b)

poplatek za registraci registru obchodních údajů splatný podle článku 5 tohoto nařízení vynásobený poměrem mezi počtem pracovních dnů od data jeho registrace do konce roku a 150 pracovními dny.

Tento výpočet se provede takto:

Prozatímní poplatek ROÚ za dohled = Min (poplatek za registraci, poplatek za registraci × koeficient)

Formula

2.

Prozatímní poplatek za dohled je splatný v plné výši 60 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo 30 dnů od oznámení uvedeného v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 podle toho, co nastane později.

Část 2

Prozatímní poplatek za dohled za rok registrace registru obchodních údajů v případě, že oznamovací povinnost vznikne v prvních šesti měsících téhož roku

1.

Prozatímním poplatkem registru obchodních údajů za dohled je celkový roční poplatek za dohled stanovený podle čl. 6 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení rozdělený mezi všechny registry obchodních údajů registrované v daném roce úměrně k jejich použitelnému obratu vypočítanému podle odstavce 2.

2.

Pro účely výpočtu prozatímního poplatku za dohled je použitelným obratem registru obchodních údajů součet

příjmů plynoucích z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT v období od 1. ledna do 30. června roku, v němž byl registr obchodních údajů zaregistrován, a

použitelných příjmů plynoucích z doplňkových služeb registru obchodních údajů v souladu s čl. 2 odst. 1 případně 2 tohoto nařízení v období od 1. ledna do 30. června roku, v němž byl registr obchodních údajů zaregistrován,

vydělený celkovými příjmy plynoucími z hlavních funkcí týkajících se centrálního shromažďování a vedení záznamů o SFT a použitelnými příjmy plynoucími z doplňkových služeb všech registrovaných registrů obchodních údajů v souladu s čl. 2 odst. 1 případně 2 tohoto nařízení v období od 1. ledna do 30. června daného roku.

3.

Prozatímní poplatek za dohled se hradí ve dvou splátkách.

První splátka je splatná 30 dnů od oznámení uvedeného v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 a odpovídá poplatku za registraci registru obchodních údajů podle článku 5 tohoto nařízení.

Druhá splátka je splatná 31. října. Výše druhé splátky se rovná výši prozatímního poplatku za dohled vypočítaného podle odstavce 1 sníženého o výši první splátky.

Je-li částka zaplacená registrem obchodních údajů v rámci první splátky vyšší než prozatímní poplatek za dohled vypočítaný podle odstavce 1, poskytne orgán ESMA registru obchodních údajů náhradu ve výši rozdílu mezi částkou uhrazenou v rámci první splátky a prozatímním poplatkem za dohled vypočítaným podle odstavce 1.

4.

Jakmile je k dispozici auditovaná účetní závěrka za rok registrace, oznámí registry obchodních údajů orgánu ESMA veškeré změny použitelného obratu vypočítaného podle odstavce 1, které vyplývají z rozdílu mezi konečnými údaji za období od 1. ledna do 30. června a předběžnými údaji použitými při výpočtu podle odstavce 1.

Registrům obchodních údajů je účtován rozdíl mezi ročním poplatkem za dohled za rok registrace, který byl skutečně uhrazen podle odstavce 3, a ročním poplatkem za dohled za rok registrace, který má být uhrazen v důsledku změny použitelného obratu uvedené v prvním pododstavci.

5.

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 4, prozatímní poplatek za dohled není nižší než 15 000 EUR.

Část 3

Prozatímní poplatek za dohled za rok registrace registru obchodních údajů v případě, že oznamovací povinnost vznikne v posledních šesti měsících téhož roku

1.

Prozatímním poplatkem registru obchodních údajů za dohled je celkový poplatek za dohled stanovený podle čl. 6 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení rozdělený mezi všechny registry obchodních údajů úměrně k poměru poplatku za registraci registru obchodních údajů uhrazenému orgánu ESMA k celkové částce všech poplatků za registraci uhrazených registry obchodních údajů orgánu ESMA v daném roce.

2.

Poplatek stanovený podle odstavce 1 je splatný 30 dnů od oznámení uvedeného v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365.

22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/69


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/361

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, pokud jde o údaje v registrech obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 81 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovením čl. 32 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (2) byl změněn čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, a to tak, že do seznamu subjektů, kterým registr obchodních údajů poskytuje údaje o derivátech, aby mohly plnit své povinnosti a mandáty, byla přidána řada dalších subjektů. Tyto subjekty by proto měly být začleněny i do nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 (3) společně s určením informací a úrovně přístupu k údajům o derivátech, které se mají poskytnout. Je proto nezbytné, aby registry obchodních údajů byly schopny přesně identifikovat dotčené protistrany a obchody. Přístup poskytnutý ze strany registrů obchodních údajů by měl zahrnovat přístup k údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranou bez ohledu na to, zda je daná protistrana mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem jiného podniku, a za předpokladu, že se požadovaný přístup týká informací potřebných k plnění povinností a mandátů příslušného subjektu.

(2)

Mnoho subjektů uvedených v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 má více různých povinností a mandátů. S cílem zabránit tomu, aby registry obchodních údajů musely neustále ověřovat, na základě jakého mandátu a pro jakou konkrétní potřebu určitý subjekt přístup požaduje, a předejít tak zbytečné administrativní zátěži pro tyto registry, je vhodné umožnit, aby registry obchodních údajů poskytly každému subjektu jediný přístup, který by měl pokrývat povinnosti a mandáty jednotlivých subjektů.

(3)

Přístup ze strany subjektů uvedených v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 ke všem údajům o derivátech, včetně údajů o derivátech, které nebyly registrem obchodních údajů přijaty, a údajů po provedení procesu sesouhlasení pro deriváty uvedeného v článku 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (4), je nezbytný k tomu, aby uvedené subjekty mohly plnit své povinnosti a mandáty.

(4)

Některé subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 jsou odpovědné za sledování systémových rizik pro finanční stabilitu. Aby mohly uvedené subjekty řádně plnit své úkoly, musí mít přístup k co nejširšímu spektru účastníků trhu a obchodních systémů a co nejúplnějším a nejpodrobnějším údajům o derivátech dostupným pro oblast své působnosti, což může být v závislosti na daném subjektu členský stát, eurozóna nebo Unie.

(5)

Vzhledem k vazbám mezi deriváty a měnovou politikou by člen Evropského systému centrálních bank (ESCB), uvedený v čl. 81 odst. 3 písm. g) nařízení (EU) č. 648/2012, měl mít přístup k údajům o derivátových pozicích vyjádřených v měně emitované tímto členem ESCB. Údaje o pozicích by měly zahrnovat údaje o derivátech agregované podle kritérií, včetně podkladového aktiva, produktu a splatnosti pro jednotlivé protistrany.

(6)

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) tvoří součást Evropského systému dohledu nad finančním trhem a jejich povinnosti a mandáty, pokud jde o finanční stabilitu a systémová rizika, jsou velmi podobné povinnostem a mandátům Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Je proto důležité, aby stejně jako orgán ESMA měly i tyto orgány přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty.

(7)

Nařízením Rady (EU) č. 1024/2013 (5) byl zaveden jednotný mechanismus dohledu. Registr obchodních údajů by proto měl zajistit, aby Evropská centrální banka (ECB) měla přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených jakoukoli protistranou, která v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhá podle nařízení (EU) č. 1024/2013 dohledu ECB.

(8)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (6) mají mít orgány příslušné k řešení krize účinné prostředky k zásahům vůči subjektům uvedeným v čl. 1 odst. 1 uvedené směrnice, aby zabránily šíření krize. Každý orgán příslušný k řešení krize by proto měl mít přístup k údajům o obchodech s deriváty oznámeným uvedenými subjekty.

(9)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (7) odpovídá Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu pro řešení krizí a mimo jiné odpovídá za vypracování plánů řešení krize v případě subjektů uvedených v článku 2 uvedeného nařízení. Aby mohl Jednotný výbor pro řešení krizí uvedené plány řešení krize vypracovat, měl by registr obchodních údajů poskytnout výboru přístup k údajům o obchodech s deriváty uzavřených jakoukoli protistranou, která spadá do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 806/2014.

(10)

Aby mohly orgány uvedené v čl. 81 odst. 3 písm. o) a p) nařízení (EU) č. 648/2012 plnit své povinnosti a mandáty, měly by mít přístup k údajům vykazovaným protistranami, které spadají do oblasti působnosti jejich povinností a mandátů.

(11)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Evropské komisi předložil orgán ESMA.

(12)

Orgán ESMA před předložením návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, vedl konzultace s příslušnými orgány a členy ESCB. Orgán ESMA rovněž uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (8).

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 se mění takto:

i)

článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přístup k údajům o derivátech v souladu s povinnostmi a mandátem jednotlivých dotčených orgánů

1.   Registr obchodních údajů zajistí, aby podrobné údaje o obchodech s deriváty zpřístupněné subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 v souladu s odstavci 3 až 17 tohoto článku obsahovaly tyto údaje:

a)

zprávy o derivátech vykazované v souladu s tabulkami 1 a 2 v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 (*1), včetně aktuálních stavů obchodování u derivátů, které nedosáhly splatnosti nebo které nebyly předmětem zpráv s druhem činnosti „Chyba“, „Předčasné ukončení“, „Komprese“ a „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 93 tabulky 2 v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013;

b)

příslušné údaje o zprávách o derivátech odmítnutých registrem obchodních údajů, včetně veškerých zpráv o derivátech odmítnutých během předchozího pracovního dne a důvodů jejich odmítnutí;

c)

stav sesouhlasení všech vykázaných derivátů, u nichž registr obchodních údajů provedl postup sesouhlasení v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013.

2.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům, které mají více povinností nebo mandátů podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, jednotné přístupové místo k derivátům, jichž se uvedené povinnosti a mandáty týkají.

3.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu ESMA přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, aby orgán ESMA mohl vykonávat své pravomoci v souladu se svými povinnostmi a mandáty.

4.   Registr obchodních údajů poskytne Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropské radě pro systémová rizika (ESRB) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty.

5.   Registr obchodních údajů poskytne Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, jejichž podkladovým aktivem je energie.

6.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu vykonávajícímu dohled nad obchodními systémy přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty provedených v těchto systémech.

7.   Registr obchodních údajů poskytne dozorčímu orgánu určenému podle článku 4 směrnice 2004/25/ES přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, jejichž podkladovým aktivem je cenný papír vydaný společností, která splňuje jednu nebo více z těchto podmínek:

a)

společnost je přijata k obchodování na regulovaném trhu v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů společnosti spadají do jeho povinností a mandátů v oblasti dohledu;

b)

společnost má sídlo nebo ústředí v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů společnosti spadají do jeho povinností a mandátů v oblasti dohledu;

c)

společnost je předkladatel nabídky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/25/ES pro společnosti uvedené v písmenech a) nebo b) a protiplnění, které nabízí, zahrnuje cenné papíry.

8.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. j) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty týkajícím se trhů, smluv, podkladových aktiv, prahových hodnot a protistran, které spadají do povinností a mandátů daného orgánu v oblasti dohledu.

9.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESBC, je-li měnou jeho členského státu euro, přístup k těmto údajům:

a)

veškeré údaje o obchodech s deriváty, jejichž referenční subjekt je usazen v členském státě tohoto člena ESCB nebo v členském státě, jehož měnou je euro, a spadá do působnosti člena podle povinností a mandátů tohoto člena v oblasti dohledu, nebo jejichž referenčním závazkem je státní dluhopis členského státu tohoto člena ESBC nebo členského státu, jehož měnou je euro;

b)

údaje o pozicích derivátových smluv v eurech.

10.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu, je-li měnou jeho členského státu euro, přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených v obchodních systémech nebo uzavřených ústředními protistranami a protistranami, jež spadají do povinností a mandátů uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v eurozóně.

11.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESBC, není-li měnou jeho členského státu euro, přístup k těmto údajům:

a)

veškeré údaje na úrovni obchodů týkající se derivátů, jejichž referenční subjekt je usazen v členském státě tohoto člena ESCB a spadá do působnosti člena podle povinností a mandátů tohoto člena v oblasti dohledu, nebo jejichž referenčním závazkem je státní dluhopis členského státu tohoto člena ESBC;

b)

údaje o derivátových pozicích v měně emitované tímto členem ESCB.

12.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu, není-li měnou jeho členského státu euro, přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených v obchodních systémech nebo ústředními protistranami a protistranami, jež spadají do povinností a mandátů uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v členském státě, jehož měnou není euro.

13.   Registr obchodních údajů poskytne ECB při plnění jejích úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených jakoukoli protistranou, která v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhá podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (*2) dohledu ECB.

14.   Registr obchodních údajů poskytne příslušnému orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. o) a p) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených všemi protistranami, které spadají do povinností a mandátů daného orgánu.

15.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu příslušnému k řešení krize uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. m) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranami, které spadají do povinností a mandátů daného orgánu.

16.   Registr obchodních údajů poskytne Jednotnému výboru pro řešení krizí (SRB) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranami, které spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 806/2014.

17.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu provádějícímu dohled nad ústřední protistranou a případně příslušnému členovi Evropského systému centrálních bank (ESCB) provádějícímu dohled nad touto ústřední protistranou přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, u nichž tato ústřední protistrana provedla clearing.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 1)."

(*2)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).“"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 33).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).

(5)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/74


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/362

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 56 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zkušenosti s uplatňováním nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (2) prokázaly, že ustanovení nařízení (EU) č. 648/2012 týkající se registrace registrů obchodních údajů tvoří pevný základ rámce pro registraci registrů obchodních údajů. Pro další posílení tohoto rámce by nařízení (EU) č. 150/2013 mělo zohlednit vývoj tohoto odvětví.

(2)

Zavedení konzistentního rámce pro registraci a rozšíření registrace registrů obchodních údajů podle nařízení (EU) č. 648/2012 a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (3) má zásadní význam pro dosažení rovných podmínek pro registry obchodních údajů a pro účinné vykonávání funkcí registru.

(3)

Ověřovací funkce registrů obchodních údajů má prvořadý význam pro transparentnost trhů s deriváty a pro zajištění kvality údajů. Registry obchodních údajů by proto měly prokázat, že zavedly vhodné systémy a postupy k ověřování úplnosti a správnosti údajů o derivátových smlouvách. Tyto systémy a postupy by proto měly být dále upřesněny, aby byl posílen rámec pro registraci. Měly by stanovit, jakým způsobem budou registry obchodních údajů ověřovat uživatele, validovat schéma dat, schvalovat zaznamenávání údajů, validovat logiku a obsah dat, sesouhlasovat údaje o derivátech a poskytovat zpětnou vazbu svým uživatelům.

(4)

V žádosti o registraci registru obchodních údajů by měly být uvedeny podrobnější informace o příslušných mechanismech a strukturách vnitřní kontroly, mechanismech pro interní audit a plánu auditní činnosti, aby mohl orgán ESMA posoudit, jak tyto faktory přispívají k účinnému fungování registru obchodních údajů.

(5)

Aby mohl orgán EMSA lépe posoudit dobrou pověst, zkušenosti a dovednosti členů rady, vrcholného vedení a příslušných vedoucích pracovníků registru obchodních údajů, který podává žádost, měl by tento registr obchodních údajů poskytnout doplňující informace o těchto osobách, včetně informací o jejich znalostech a zkušenostech v oblasti řízení, provozu a vývoje informačních technologií.

(6)

Využívání společných zdrojů v rámci registru obchodních údajů pro služby podávání zpráv o derivátech na straně jedné a doplňkové služby nebo služby oznamování údajů o obchodech zajišťujících financování na straně druhé může vést k přenosu operačních rizik mezi těmito službami. Validace, sesouhlasení, zpracovávání a uchovávání údajů mohou vyžadovat účinné provozní oddělení, aby se takovému přenosu rizik zabránilo. Některé postupy, jako například společný front-end systémů, společný přístupový bod k údajům pro orgány nebo využívání stejných pracovníků působících v oblasti prodeje, zajišťování shody s předpisy nebo služeb pro klienty, mohou být k nákaze méně náchylné, a nevyžadují tudíž nutně provozní oddělení. Registry obchodních údajů by proto měly stanovit náležitou úroveň provozního oddělení mezi zdroji, systémy nebo postupy používanými v různých liniích podnikání. Toto oddělení by mělo zahrnovat oblasti podnikání, které poskytují služby, na které se vztahují jiné právní předpisy Unie nebo právní předpisy třetích zemí. Mělo by rovněž zajistit, aby žádosti o registraci obsahovaly podrobné a jasné informace o doplňkových službách nebo jiných oblastech podnikání, které registr obchodních údajů nabízí mimo své hlavní činnosti týkající se služeb registru obchodních údajů podle nařízení (EU) č. 648/2012.

(7)

K zajištění souladu s cíli nařízení (EU) č. 648/2012 je nezbytná spolehlivost, odolnost a ochrana informačních systémů registrů obchodních údajů. Registry obchodních údajů by proto měly poskytnout komplexní a podrobnější informace o těchto systémech, aby mohl orgán ESMA posoudit jejich spolehlivost a odolnost. Je-li výkon funkcí registru zajištěn externě u třetích stran, a to na úrovni skupiny, či mimo skupinu, měly by registry obchodních údajů poskytnout podrobné informace o příslušných ujednáních o outsourcingu, aby orgán ESMA mohl posoudit soulad s podmínkami registrace, včetně informací o případných dohodách o úrovni služeb, o metrikách a o tom, jak jsou metriky účinně sledovány. Registry obchodních údajů by měly dále poskytovat informace o mechanismech a kontrolách, které zavedly k účinnému řízení možných kybernetických rizik a na ochranu uchovávaných údajů před kybernetickými útoky.

(8)

Aby bylo možno snadněji dosáhnout cílů nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o transparentnost trhů s deriváty, měly by registry obchodních údajů prokázat, že používají podmínky přístupu k údajům vedeným v registrech obchodních údajů v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 (4). Tyto podmínky by měly zajistit integritu údajů poskytovaných orgánům a to, že registry obchodních údajů budou schopny poskytnout přístup k údajům v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013. Žádost o registraci by proto měla podrobně popisovat strategie registru obchodních údajů a postupy, na jejichž základě různé kategorie uživatelů oznamují údaje registru obchodních údajů a mají přístup k údajům v registru. Ze stejného důvodu by měla žádost o registraci obsahovat popis způsobů a mechanismů používaných ke zveřejňování informací o pravidlech pro přístup k údajům vedeným v daném registru obchodních údajů. Registry obchodních údajů rovněž poskytují podrobnější informace o svých postupech pro ověření úplnosti a správnosti údajů.

(9)

Poplatky spojené se službami poskytovanými registry obchodních údajů představují nezbytnou informaci, která účastníkům trhu umožňuje učinit informovanou volbu. Tyto poplatky by proto měly být součástí žádosti o registraci registru obchodních údajů.

(10)

Aby orgán ESMA mohl stanovit základ pro plánování kapacity a výkonnosti registrů obchodních údajů, měly by žádosti o registraci obsahovat informace, které prokazují, že registr obchodních údajů, který podává žádost, má potřebné finanční zdroje k průběžnému výkonu svých funkcí registru obchodních údajů. Ze stejného důvodu by měla žádost o registraci obsahovat účinná opatření k zachování provozu. Registry obchodních údajů by měly zejména poskytovat informace o svých plánech, postupech a opatřeních pro řízení mimořádných událostí a krizových situací, včetně postupů pro zajištění plynulé náhrady registru obchodních údajů v případě zrušení jeho registrace, nebo v případě, že se oznamující protistrana rozhodne podávat oznámení jinému registru obchodních údajů.

(11)

Jelikož se účastníci trhu a orgány spoléhají na údaje uchovávané registry obchodních údajů, měly by být v žádosti registru obchodních údajů o registraci jednoznačně popsány provozní mechanismy a mechanismy vedení záznamů, které by měly být přísné a účinné. Aby bylo prokázáno, jak registr obchodních údajů zajišťuje důvěrnost a ochranu údajů, které uchovává, a aby byla umožněna sledovatelnost, měla by žádost o registraci obsahovat konkrétní odkaz na vytváření protokolu o vykazování.

(12)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Evropské komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5).

(13)

Orgán ESMA vedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů orgánu ESMA působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(14)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013

1)

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje zejména tyto informace:

a)

název žadatele a sídlo v Unii;

b)

výpis z příslušného obchodního nebo soudního rejstříku nebo jinou certifikovanou formu důkazu o sídle a rozsahu obchodních činností žadatele, platný k datu žádosti;

c)

informace o kategoriích derivátů, pro které si žadatel přeje být zaregistrován;

d)

informace o tom, zda je žadatel povolen nebo registrován příslušným orgánem v členském státě, v němž je usazen, a je-li tomu tak, název orgánu a případné referenční číslo povolení nebo registrace;

e)

stanovy žadatele a případně další zákonem předepsanou dokumentaci uvádějící, že žadatel má vykonávat služby registru obchodních údajů;

f)

zápis ze zasedání, na němž rada žadatele schválila žádost;

g)

jméno a kontaktní údaje osoby (osob) odpovědné (odpovědných) za dodržování předpisů, nebo jakýchkoli jiných pracovníků, kteří posuzují dodržování předpisů ze strany žadatele;

h)

provozní plán, včetně uvedení místa výkonu hlavních obchodních činností;

i)

identifikaci veškerých dceřiných společností a případně strukturu skupiny;

j)

informace o jakékoli službě mimo funkci registru obchodních údajů, kterou žadatel poskytuje nebo má v úmyslu poskytovat;

k)

veškeré informace o jakémkoli probíhajícím soudním, správním, rozhodčím nebo jiném sporném řízení, jehož se žadatel účastní, bez ohledu na jeho druh, zejména v souvislosti se záležitostmi týkajícími se daní a insolvence, které může přinést významné finanční náklady či poškodit pověst, nebo o jakémkoli ukončeném řízení, jež může mít dosud významný dopad na náklady registru obchodních údajů.“.

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Strategie a postupy

Jsou-li v rámci žádosti poskytovány informace o strategiích a postupech, žadatel zajistí, aby žádost obsahovala tyto údaje:

a)

informaci o tom, že rada schvaluje strategie, že vrcholné vedení schvaluje postupy a že vrcholné vedení odpovídá za provádění a udržování strategií a postupů;

b)

popis organizace sdělování strategií a postupů v rámci registru obchodních údajů, který podává žádost, popis způsobu, jak je sledování a dodržování strategií zajištěno na každodenním základě a jméno osoby nebo osob odpovědných za zajištění souladu;

c)

záznamy udávající, že zaměstnaní a přidělení pracovníci jsou informováni o strategiích a postupech;

d)

popis opatření, jež mají být přijata v případě porušení strategií a postupů;

e)

uvedení postupu, jakým se má orgánu ESMA hlásit závažné porušení strategií nebo postupů, jež může vyústit v porušení podmínek pro prvotní registraci.“.

3)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud má žadatel mateřskou společnost:

a)

uvede adresu sídla mateřské společnosti;

b)

uvede, zda je mateřská společnost povolena nebo registrována a zda podléhá dohledu, a je-li tomu tak, uvede případné referenční číslo a název odpovědného orgánu dohledu.“.

4)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Vnitřní kontrola

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje podrobné informace týkající se systému vnitřních kontrol žadatele, včetně informací o jeho funkci zajišťování shody s předpisy, posuzování rizik, mechanismech vnitřní kontroly a mechanismech pro interní audit.

2.   Podrobné informace uvedené v odstavci 1 obsahují:

a)

strategie vnitřních kontrol žadatele a příslušné postupy týkající se jejich jednotného a účinného uplatňování;

b)

strategie, postupy a manuály týkající se sledování a hodnocení přiměřenosti a účinnosti systémů žadatele;

c)

strategie, postupy a manuály týkající se kontroly a ochrany systémů žadatele pro zpracování informací;

d)

totožnost vnitřních orgánů pověřených hodnocením příslušných zjištění vnitřní kontroly.

3.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje následující informace o činnostech žadatele v oblasti interního auditu:

a)

složení případného výboru pro interní audit, jeho pravomoci a povinnosti;

b)

statut, metodiky, standardy a postupy interního auditu;

c)

vysvětlení, jak jsou statut, metodika a postupy interního auditu vypracovány a uplatňovány s ohledem na povahu a rozsah činností žadatele, jejich složitost a rizika;

d)

plán práce na tři roky od data podání žádosti, který se zabývá povahou a rozsahem činností žadatele, jejich složitostmi a riziky.“.

5)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Vrcholné vedení a členové rady

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje ve vztahu ke každému členovi vrcholného vedení a každému členovi rady následující informace:

a)

kopii životopisu;

b)

podrobné informace o znalostech a zkušenostech v oblasti řízení, provozu a vývoje informačních technologií;

c)

podrobnosti o jakémkoli odsouzení za trestné činy v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou, zejména ve formě úředního osvědčení, je-li v příslušném členském státě k dispozici;

d)

vlastní prohlášení o dobré pověsti v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb, v němž každý člen vrcholného vedení a rady uvede, zda:

i)

byl odsouzen za trestný čin v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou;

ii)

byl subjektem jakýchkoli negativních rozhodnutí v jakémkoli řízení disciplinární povahy zahájeném regulačním orgánem nebo vládními orgány nebo agenturami, nebo zda je subjektem jakéhokoli takového řízení, jež dosud nebylo uzavřeno;

iii)

byl subjektem jakýchkoli negativních soudních zjištění v občanskoprávním řízení před soudem v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo s pochybením či podvodem při řízení podniku;

iv)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, jemuž regulační orgán odebral registraci nebo povolení;

v)

mu bylo odepřeno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení ze strany regulačního orgánu;

vi)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, který dospěl k úpadku nebo likvidaci, přičemž byl s podnikem spojen nebo k úpadku nebo likvidaci došlo do jednoho roku od doby, kdy přestal být s podnikem spojen;

vii)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, jenž byl subjektem negativního rozhodnutí nebo sankce regulačního orgánu;

viii)

byl jiným způsobem pokutován, byla mu pozastavena činnost, ztratil způsobilost nebo byl jinak sankcionován v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou nebo v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb ze strany vládního nebo regulačního orgánu nebo profesní organizace;

ix)

ztratil způsobilost vykonávat funkci ředitele, způsobilost vykonávat řídící funkci, byl propuštěn ze zaměstnání nebo jiné funkce v podniku v důsledku pochybení nebo nezákonných postupů;

e)

prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou členové vrcholného vedení a rady mít při výkonu svých funkcí, a o tom, jak jsou tyto střety zvládány.“.

6)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Způsobilost a odbornost

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace o pracovnících žadatele:

a)

obecný seznam pracovníků přímo zaměstnaných registrem obchodních údajů s uvedením jejich funkcí a kvalifikací podle jednotlivých funkcí;

b)

konkrétní popis přímo zaměstnaných pracovníků v oblasti informačních technologií, kteří zajišťují služby registru obchodních údajů, s uvedením funkcí a kvalifikací jednotlivých pracovníků;

c)

popis funkcí a kvalifikací všech pracovníků odpovědných za interní audit, vnitřní kontroly, zajišťování shody s předpisy a posuzování rizik;

d)

totožnost přidělených pracovníků a pracovníků zaměstnaných v rámci outsourcingu;

e)

podrobnosti o odborné přípravě týkající se strategií a postupů žadatele a činnosti registru obchodních údajů, včetně všech zkoušek nebo jiného formálního hodnocení požadovaného pro pracovníky v souvislosti s činností registru obchodních údajů.

Popis uvedený v písmeni b) zahrnuje písemný doklad o vysokoškolském diplomu a zkušenostech v oblasti informačních technologií pro nejméně jednoho pracovníka na vyšších pozicích, který odpovídá za záležitosti týkající se informačních technologií.“.

7)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Finanční zprávy a obchodní plány

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto finanční a obchodní informace o žadateli:

a)

úplný soubor finančních výkazů vypracovaných podle mezinárodních standardů přijatých v souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (*1);

b)

pokud jsou finanční výkazy žadatele předmětem povinného auditu ve smyslu uvedeném v čl. 2 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (*2), zahrnují finanční zprávy zprávu o auditu ročních a konsolidovaných finančních výkazů;

c)

pokud žadatel podléhá auditu, jméno a vnitrostátní registrační číslo externího auditora.

2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje finanční obchodní plán uvažující různé obchodní scénáře poskytování služeb registru obchodních údajů v průběhu minimálně tříletého referenčního období s uvedením těchto doplňkových informací:

a)

očekávaná úroveň činnosti v oblasti oznamování, pokud jde o počet obchodů;

b)

příslušné fixní a variabilní náklady stanovené s ohledem na poskytování služeb registru podle nařízení (EU) č. 648/2012;

c)

kladné a záporné odchylky od stanoveného základního scénáře činnosti ve výši nejméně 20 %.

3.   Nejsou-li finanční informace z minulosti uvedené v odstavci 1 k dispozici, obsahuje žádost o registraci registru obchodních údajů tyto informace o žadateli:

a)

pro forma prohlášení prokazující řádné zdroje a očekávanou obchodní situaci šest měsíců po registraci;

b)

průběžnou finanční zprávu, pokud finanční výkazy za požadované období nejsou dosud k dispozici;

c)

výkaz o finanční situaci, jako je rozvaha, výsledovka, výkaz změn vlastního kapitálu a peněžních toků a poznámky obsahující přehled účetních politik a další vysvětlující poznámky.

4.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje auditované roční finanční výkazy případné mateřské společnosti za tři účetní období předcházející datu podání žádosti.

5.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje rovněž tyto finanční informace o žadateli:

a)

nástin jakýchkoli budoucích plánů týkajících se založení dceřiných společností a jejich umístění;

b)

popis obchodních činností, které zamýšlí žadatel provádět, s upřesněním činností veškerých dceřiných společností nebo poboček.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).“;"

8)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Důvěrnost

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje vnitřní strategie, postupy a mechanismy bránící jakémukoli využití informací uchovávaných v žádajícím registru obchodních údajů:

a)

pro neoprávněné účely;

b)

pro poskytnutí důvěrných informací;

c)

jejichž obchodní využití není povoleno.

2.   Vnitřní strategie, postupy a mechanismy zahrnují vnitřní postupy týkající se udělování povolení pracovníkům k použití hesel pro přístup k údajům, přičemž se uvede účel, pro který pracovníci k údajům přistupují, rozsah prohlížených údajů a veškerá omezení využití údajů, a rovněž podrobné údaje o zavedených mechanismech a kontrolách k účinnému řízení možných kybernetických rizik a na ochranu uchovávaných údajů před kybernetickými útoky.

3.   Žadatel poskytne orgánu ESMA informace o procesech vedení protokolu, v němž je identifikován každý pracovník, jenž k údajům přistupuje, čas přístupu, povaha prohlížených údajů a účel přístupu.“.

9)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Zdroje v oblasti informačních technologií a outsourcing

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace o zdrojích informačních technologií:

a)

podrobný popis informačního systému, včetně příslušných provozních požadavků, funkčních a technických specifikací, architektonického a technického návrhu datového modelu a toků údajů a operací a správních postupů a manuálů;

b)

popis uživatelských zařízení vytvořených žadatelem za účelem poskytování služeb příslušným uživatelům, včetně kopie jakéhokoli uživatelského manuálu a vnitřních postupů;

c)

investiční politiky a strategie obnovy týkající se zdrojů informačních technologií žadatele;

d)

ujednání o outsourcingu, která žadatel uzavřel, s uvedením:

i)

podrobného vymezení služeb, jež mají být poskytovány, včetně měřitelného rozsahu těchto služeb, úrovně rozčlenění činností a podmínek, za nichž jsou tyto činnosti vykonávány, a příslušných lhůt;

ii)

dohod o úrovni služeb s jednoznačnými úkoly a povinnostmi, metrikami a cíli pro každý klíčový požadavek registru obchodních údajů, který je zajišťován externě, používaných způsobů sledování úrovně služeb u funkcí zajištěných externě a opatření nebo kroků, jež budou učiněny v případě nesplnění cílů týkajících se úrovně služeb;

iii)

kopie smluv upravujících tato ujednání.“.

10)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Doplňkové služby

Pokud žadatel, podnik v jeho skupině nebo podnik, s nímž má žadatel dohodu týkající se služeb pro obchodování nebo služeb po uzavření obchodu, nabízí nebo má v plánu nabízet jakékoli doplňkové služby, jeho žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace:

a)

popis doplňkových služeb, které žadatel nebo podnik v jeho skupině provádí, a popis jakýchkoli dohod registru obchodních údajů se společnostmi nabízejícími služby pro obchodování, služby po uzavření obchodu nebo jiné související služby, jakož i kopie takových dohod;

b)

postupy a strategie, které zajistí potřebnou úroveň provozního oddělení služeb registru obchodních údajů žadatele podle nařízení (EU) č. 648/2012 od ostatních linií podnikání, pokud jde o zdroje, systémy a postupy, a to včetně linií podnikání, které zahrnují poskytování služeb podle právních předpisů Unie nebo třetích zemí, bez ohledu na to, zda danou samostatnou linii podnikání provozuje registr obchodních údajů, společnost patřící do jeho holdingové společnosti nebo jakákoli jiná společnost, s níž má dohodu v souvislosti s obchodováním, s operacemi po uzavření obchodu nebo s linií podnikání.“.

11)

Články 18, 19 a 20 se nahrazují tímto:

„Článek 18

Transparentnost pravidel pro přístup

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace:

a)

strategie a postupy, na jejichž základě jednotlivé kategorie uživatelů oznamují údaje registru obchodních údajů a mají přístup k údajům v tomto registru, včetně postupu, který musí příslušní uživatelé případně dodržet pro získání přístupu k informacím uchovávaným registrem obchodních údajů, nahlížení do těchto údajů nebo jejich změnu;

b)

kopie podmínek, které stanoví práva a povinnosti jednotlivých kategorií uživatelů ve vztahu k informacím uchovávaným registrem obchodních údajů;

c)

popis jednotlivých kategorií přístupu dostupných uživatelům;

d)

strategie a postupy týkající se přístupu, na jejichž základě mají ostatní poskytovatelé služeb nediskriminační přístup k informacím uchovávaným registrem obchodních údajů, pokud k tomu příslušné protistrany daly písemný, dobrovolný a odvolatelný souhlas;

e)

popis způsobů a mechanismů, které registr obchodních údajů používá k zveřejňování informací o přístupu k tomuto registru obchodních údajů.

2.   Informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) jsou upřesněny pro tyto kategorie uživatelů:

a)

interní uživatelé;

b)

oznamující protistrany;

c)

subjekty předkládající zprávy;

d)

subjekty odpovědné za oznamování;

e)

neoznamující protistrany;

f)

neoznamující třetí strany;

g)

subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012;

h)

případně ostatní kategorie uživatelů.

Článek 19

Ověřování úplnosti a správnosti údajů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje zejména tyto informace:

a)

postupy ověřování totožnosti uživatelů majících přístup k registru obchodních údajů;

b)

postupy ověřování úplnosti a správnosti derivátů oznámených registru obchodních údajů;

c)

postupy ověřování povolení a IT oprávnění subjektu oznamujícího údaje jménem oznamující protistrany;

d)

postupy ověřování toho, že je vždy zachována logická posloupnost podrobných údajů o oznamovaných derivátech;

e)

postupy ověřování úplnosti a správnosti podrobných údajů o oznámených derivátech;

f)

postupy sesouhlasení údajů mezi registry obchodních údajů, pokud protistrany oznamují údaje různým registrům obchodních údajů;

g)

postupy poskytování zpětné vazby protistranám k derivátům nebo třetím stranám, které oznamují údaje jejich jménem, ohledně ověření prováděných podle písmen a) až e) a výsledků postupu sesouhlasení podle písmena f).

Článek 20

Transparentnost v souvislosti s cenovou politikou

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje žadatelův popis jeho:

a)

cenové politiky včetně jakýchkoli existujících slev a rabatů a podmínek využití uvedených snížení;

b)

struktury poplatků za poskytování jakýchkoli služeb registru obchodních údajů a doplňkových služeb, včetně odhadovaných nákladů na služby registru obchodních údajů a doplňkové služby, spolu s podrobnostmi o metodách účtování oddělených nákladů, které mohou žadateli vzniknout při poskytování služeb registru obchodních údajů a doplňkových služeb;

c)

metod používaných ke zveřejňování informací všem kategoriím uživatelů, včetně kopie struktury poplatků, v níž musí být služby registru obchodních údajů odděleny od doplňkových služeb.“.

12)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Operační riziko

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje:

a)

podrobný popis dostupných zdrojů a postupů vytvořených pro identifikaci a zmírnění operačního rizika a jakýchkoli jiných významných rizik, jimž je žadatel vystaven, včetně kopie příslušných strategií, metodik, vnitřních postupů a manuálů;

b)

popis čistých likvidních aktiv financovaných vlastním kapitálem a určených ke krytí možných běžných ztrát z činnosti v zájmu pokračujícího poskytování služeb v rámci fungujícího podniku, a posouzení dostatečnosti finančních zdrojů žadatele pro účely krytí provozních nákladů na ukončení nebo reorganizaci kritických operací a služeb po období nejméně šesti měsíců;

c)

plán zachování provozu žadatele a popis postupu jeho aktualizace, který obsahuje:

i)

veškeré obchodní procesy, zdroje, postupy eskalace a související systémy, které mají kritický význam pro zajištění služeb registru obchodních údajů, který podává žádost, včetně veškerých relevantních služeb zajišťovaných externě a včetně strategie, politiky a cílů registru obchodních údajů pro zajištění kontinuity těchto procesů;

ii)

ujednání s ostatními poskytovateli infrastruktury finančního trhu, včetně ostatních registrů obchodních údajů;

iii)

mechanismy zajišťující minimální úroveň kritických funkcí a očekávaný časový rozvrh plné obnovy uvedených procesů;

iv)

maximální přijatelnou dobu obnovy obchodních procesů a systémů s ohledem na lhůtu pro podávání zpráv registrům obchodních údajů stanovenou v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 a na objem údajů, který musí registr obchodních údajů v uvedeném denním období zpracovat;

v)

postupy zabývající se zaznamenáváním a přezkumem incidentů;

vi)

testovací program a výsledky veškerých testů;

vii)

počet dostupných alternativních technických a operačních prostorů, jejich umístění, zdroje ve srovnání s hlavními prostory a postupy zachování provozu stanovené pro případ, kdy je nutné použít alternativní prostory;

viii)

informace o přístupu k alternativním prostorám podniku, aby mohli pracovníci zajistit kontinuitu služeb, pokud hlavní kancelářské prostory nejsou k dispozici;

ix)

plány, postupy a opatření pro zvládání mimořádných událostí a zajištění bezpečnosti personálu;

x)

plány, postupy a opatření k řešení krizí, včetně koordinace celkových opatření k zachování provozu a jejich včasné a účinné aktivace v rámci cílové doby potřebné k obnovení provozu;

xi)

plány, postupy a opatření k obnově součástí systémů, aplikací a infrastruktury žadatele v rámci cílové doby potřebné k obnovení provozu.“.

d)

popis mechanismů zajišťujících činnost registru obchodních údajů žadatele v případě narušení a popis účasti uživatelů registru obchodních údajů a jiných třetích osob na těchto mechanismech.

2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje údaje o postupech k zajištění plynulé náhrady původního obchodního registru, pokud o to oznamující protistrana nebo třetí strana podávající zprávy jménem neoznamujících protistran požádá nebo pokud je tato náhrada důsledkem zrušení registrace, a údaje o postupech pro přenesení údajů do jiných registrů obchodních údajů a přesměrování toku podávání informací na jiné registry obchodních údajů.“.

13)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Strategie vedení záznamů

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o přijímání a správě údajů, včetně veškerých strategií a postupů, které žadatel zavedl s cílem zajistit:

a)

včasnou a správnou registraci oznamovaných informací;

b)

vedení záznamů o všech oznamovaných informacích týkajících se uzavření, změny nebo ukončení derivátové smlouvy v protokolu o vykazování;

c)

uchovávání údajů online i offline;

d)

řádné zálohování údajů pro účely zachování provozu.

2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o systémech, strategiích a postupech vedení záznamů, používaných k zajištění toho, aby byly řádně zaznamenávány změny oznamovaných údajů a aby probíhal správný výpočet pozic v souladu s příslušnými požadavky právních a správních předpisů.“.

14)

Článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23

Mechanismy pro dostupnost údajů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje popis zdrojů, metod a způsobů, které žadatel používá k umožnění přístupu k informacím v souladu s čl. 81 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) č. 648/2012, a obsahuje tyto informace:

a)

postup výpočtu celkových pozic v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 (*3) a popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů použije k usnadnění přístupu veřejnosti k údajům obsaženým v registru v souladu s čl. 81 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, a popis četnosti aktualizací, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií;

b)

popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů používá k usnadnění přístupu příslušných orgánů k informacím v souladu s čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, četnost aktualizací a kontroly a ověřování, jež může registr obchodních údajů zavést pro filtrování přístupu, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií;

c)

postup a popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů používá k usnadnění včasného, strukturovaného a komplexního sběru údajů od protistran a přístupu protistran k informacím o derivátech v souladu čl. 80 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií.

(*3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 33).“;"

15)

Vkládá se nový článek 23a, který zní:

„Článek 23a

Přímý a bezprostřední přístup orgánů k údajům

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o:

a)

podmínkách, za nichž orgány uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 mají přímý a bezprostřední přístup k údajům o derivátech uchovávaným v registru obchodních údajů v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013;

b)

postupu, na jehož základě je orgánům uvedeným v písmenu a) umožněn přímý a bezprostřední přístup k podrobnostem o derivátových smlouvách uchovávaným v registru obchodních údajů v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013;

c)

postupu k zajištění integrity údajů, k nimž mají tyto orgány přístup.“.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 33).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/85


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/363

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 10 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podrobné údaje, které smluvní strany obchodů zajišťujících financování („SFT“) oznamují registrům obchodních údajů nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy („orgán ESMA“), by měly být předkládány v harmonizovaném formátu, aby se usnadnilo shromažďování údajů, jejich slučování a srovnávání mezi registry obchodních údajů. V zájmu minimalizace nákladů pro vykazující smluvní strany by měl být formát pro SFT co nejkonzistentnější s formátem předepsaným pro oznamování derivátových smluv podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012. Toto nařízení proto stanoví formát pro každou z oblastí, která má být vykázána, a standardizuje zprávu odkazem na normu ISO, která je ve finančním odvětví široce používána.

(2)

Jelikož je nyní plně zaveden globální identifikační kód právnické osoby (LEI), měla by každá smluvní strana SFT k identifikaci právnické osoby ve zprávě používat pouze uvedený systém. Aby smluvní strana používala systém LEI efektivně, měla by zajistit, aby referenční údaje týkající se jejího LEI byly obnovovány v souladu s podmínkami akreditovaného emitenta LEI (místní provozní jednotka). V současné době se vyvíjí rozšíření celosvětového systému LEI s cílem identifikovat pobočky právnických osob. Než bude toto rozšíření dokončeno a považováno za vhodné pro účely podávání zpráv o SFT a toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno, měl by být k identifikaci pobočky smluvní strany používán kód ISO země, ve které se pobočka, jejímž prostřednictvím je obchod SFT uzavírán, nachází.

(3)

Vyvíjí se také globální jedinečný identifikační kód obchodníka („UTI“) pro účely identifikace SFT. Než bude tento globální systém UTI dokončen a považován za vhodný pro účely podávání zpráv o SFT a toto nařízení odpovídajícím změněno, měl by být k identifikaci SFT používán UTI, na němž se smluvní strany dohodly.

(4)

Článek 4a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (3) obsahuje postup pro určení subjektu příslušného pro vytvoření UTI, pokud jde o vykazování derivátových smluv u situací, kdy se smluvní strany na subjektu příslušném pro vytvoření UTI nedohodnou. Aby se zajistila soudržnost mezi vykazováním derivátových smluv a SFT, měl by být zaveden podobný postup pro smluvní strany, které podávají zprávu o SFT.

(5)

V současné době neexistuje pro určení toho, na které straně stojí smluvní strana v SFT, žádný společný tržní postup. Proto by měla být stanovena zvláštní pravidla pro zajištění přesné a jednotné identifikace poskytovatele zajištění a příjemce zajištění u SFT.

(6)

Pro jediný SFT lze předložit několik zpráv, například pokud SFT dozná více po sobě následujících změn. Aby bylo zajištěno, že každá zpráva týkající se SFT a každý SFT jako celek budou správně pochopeny, měly by být zprávy předkládány v chronologickém pořadí, ve kterém k oznamovaným událostem došlo.

(7)

V zájmu zmenšení zátěže při vykazování změny některých hodnot, a zejména podrobných údajů o hodnotě zajištění, poskytnuté nebo obdržené marže a o opětovném použití zajištění, měly by být tyto údaje vykazovány ve stavu na konci každého dne pouze tehdy, pokud se liší od dříve oznámených údajů.

(8)

Podrobné údaje o nesplaceném maržovém úvěru by měly být vykazovány ve stavu na konci každého dne, pokud je v základní měně čistý hotovostní debet nebo pokud je tržní hodnota krátké pozice smluvní strany kladná.

(9)

Tržní hodnota půjčených nebo vypůjčených cenných papírů by měla být vykazována ve stavu na konci každého dne. Podobně platí, že pokud smluvní strany vykazují tržní hodnotu zajištění, měly by tak učinit ve stavu na konci každého dne.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s postupem uvedeným v článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (4).

(11)

Orgán ESMA uskutečnil o návrzích prováděcích technických norem otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(12)

Stejně jako u podávání zpráv o SFT jsou doposud vyvíjeny některé identifikační a jiné kódy, které se mají používat při vykazování derivátových smluv. Než budou tyto identifikační a jiné kódy k dispozici, posouzeny za vhodné pro účely podávání zpráv a prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 bude odpovídajícím způsobem změněno, stanoví uvedené nařízení používání kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10692 ke klasifikaci derivátů, u nichž není k dispozici kód ISIN podle normy ISO 6166 ani alternativní identifikační kód nástroje (AII), a používání specifického identifikačního kódu obchodu, na němž se smluvní strany dohodly, k identifikaci derivátové zprávy. K zajištění právní jistoty, pokud jde o vhodný postup pro změnu požadavků na vykazování derivátových smluv, a požadované míry jednotnosti mezi vykazováním derivátů a SFT by prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 mělo odkazovat pouze na požadavky, které v současnosti pro dané zprávy platí.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardy a formáty údajů pro zprávy o SFT

Podrobné údaje o SFT ve zprávě, která má být předložena podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, musí být poskytnuty v souladu s normami a formáty uvedenými v tabulkách 1 až 5 přílohy I. Uvedená zpráva se předkládá v obvyklé elektronické a strojově čitelné formě a ve společné šabloně XML v souladu s metodikou ISO 20022.

Článek 2

Identifikace smluvních stran a ostatních subjektů

1.   Ve zprávě uvedené v článku 1 se použije identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 s cílem identifikovat:

a)

oprávněnou osobu, která je právnickou osobou;

b)

makléře;

c)

ústřední smluvní stranu povolenou v souladu s nařízením (EU) č. 648/2012;

d)

člena clearingového systému;

e)

zprostředkovatele půjčky;

f)

účastníka centrálního depozitáře cenných papírů;

g)

smluvní stranu, která je právnickou osobou;

h)

trojstranného zástupce/zprostředkovatele trojstranného repa;

i)

subjekt předkládající zprávu;

j)

emitenta cenného papíru, který byl půjčen, vypůjčen nebo poskytnut jako zajištění při SFT.

2.   Smluvní strana SFT zajistí, aby byly referenční údaje týkající se LEI podle normy ISO 17442 obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI.

3.   Pokud je SFT uzavřen pobočkou smluvní strany, použije se za účelem identifikace dané pobočky smluvní strany ve zprávě uvedené v článku 1 kód uvedený v poli 7 a v poli 8 tabulky 1 v příloze I.

Článek 3

Specifický identifikační kód obchodu

1.   Zpráva se identifikuje specifickým identifikačním kódem obchodu („UTI“), na němž se smluvní strany dohodly, ve formátu stanoveném v poli 1 tabulky 2 přílohy I.

2.   Nedohodnou-li se smluvní strany na subjektu odpovědném za vytvoření UTI obchodu, který má být zprávě přidělen, určí smluvní strany subjekt odpovědný za vytvoření UTI v souladu s těmito ustanoveními:

a)

u ústředně prováděných obchodů zajišťujících financování s ústředním clearingem vytvoří UTI obchodu v okamžiku clearingu ústřední smluvní strana za člena clearingového systému. Další UTI obchodu vytvoří člen clearingového systému za svou smluvní stranu;

b)

u ústředně prováděných obchodů zajišťujících financování, avšak bez ústředně prováděného clearingu vytvoří UTI obchodu obchodní systém, kde byl obchod proveden, za svého člena;

c)

u ústředně potvrzených obchodů zajišťujících financování s ústředním clearingem vytvoří UTI obchodu ústřední smluvní strana za člena clearingového systému v okamžiku clearingu. Další UTI obchodu vytvoří člen clearingového systému za svou smluvní stranu;

d)

u obchodů zajišťujících financování, které byly ústředně potvrzeny elektronicky, avšak u nichž nebyl proveden ústřední clearing, vytvoří UTI obchodu platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;

e)

u veškerých jiných obchodů zajišťujících financování, než které jsou uvedeny v písmenech a) až d), se použijí tato ustanovení:

i)

uzavírají-li finanční smluvní strany obchod zajišťující financování s nefinančními smluvními stranami, vytvoří UTI obchodu finanční smluvní strany;

ii)

v případě všech jiných půjček či výpůjček cenných papírů, než které jsou uvedeny v bodě i), vytvoří UTI poskytovatel zajištění uvedený v článku 4;

iii)

u veškerých jiných SFT, než které jsou uvedeny v bodech i) a ii), vytvoří UTI příjemce zajištění uvedený v článku 4.

3.   Smluvní strana vytvářející UTI obchodu oznámí uvedený UTI obchodu druhé smluvní straně včas, aby tato mohla splnit svou vykazovací povinnost.

Článek 4

Postavení smluvní strany

1.   Postavení smluvní strany v SFT uvedené v poli 9 tabulky 1 přílohy I se určí v souladu s odstavci 2 až 4.

2.   V případě repo obchodů, koupě se současným sjednáním zpětného prodeje a prodeje se současným sjednáním zpětné koupě smluvní strana, která kupuje cenné papíry, komodity nebo zaručená práva týkající se vlastnictví cenných papírů nebo komodit při zahajovací čili spotové složce obchodu a souhlasí s tím, že je prodá za stanovenou cenu k určitému budoucímu datu v uzavírací neboli forwardové složce obchodu, je identifikována jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 v příloze I. Smluvní strana, která tyto cenné papíry, komodity nebo zaručená práva prodává, je identifikována jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.

3.   V případě výpůjček cenných papírů nebo komodit a půjček cenných papírů nebo komodit je smluvní strana, která cenné papíry nebo komodity půjčuje za podmínky, že vypůjčitel vrátí k určitému budoucímu datu nebo na žádost převodce rovnocenné cenné papíry nebo komodity, identifikována jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 v příloze I. Smluvní strana, která si tyto cenné papíry nebo komodity vypůjčí, je identifikována jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.

4.   V případě maržových obchodů je dlužník, tj. smluvní strana, které je úvěr poskytnut výměnou za zajištění, identifikován jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I. Poskytovatel úvěru, tj. smluvní strana, která poskytuje úvěr výměnou za zajištění, je identifikován jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.

Článek 5

Četnost zpráv o SFT

1.   Všechny zprávy s podrobnými údaji o SFT podle čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 (5) se poskytují chronologicky v pořadí, v jakém k oznámeným událostem došlo.

2.   Smluvní strana maržového obchodu vykáže podrobné údaje o nesplaceném maržovém úvěru ve stavu na konci každého dne, pokud je v základní měně čistý hotovostní debet nebo pokud je tržní hodnota krátké pozice smluvní strany kladná.

3.   Smluvní strana nesplaceného SFT vykáže každou změnu podrobných údajů týkajících se údajů o zajištění v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace zajištění“. Smluvní strana oznámí tyto pozměněné podrobné údaje ve stavu ke konci každého dne, dokud neoznámí ukončení SFT, nebo dokud neoznámí transakci SFT s druhem činnosti „chyba“, nebo dokud SFT nedosáhne data splatnosti, přičemž se použije dřívější datum.

4.   Smluvní strana nesplaceného SFT vykáže každou změnu tržní hodnoty půjčených nebo vypůjčených cenných papírů ke konci dne v poli 57 tabulky 2 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace ocenění“. Smluvní strana oznámí uvedenou pozměněnou tržní hodnotu ve stavu ke konci každého dne, dokud neoznámí ukončení SFT, nebo dokud neoznámí transakci SFT s druhem činnosti „chyba“, nebo dokud SFT nedosáhne data splatnosti.

5.   Smluvní strana oznámí každou změnu celkové výše složené či přijaté marže za všechny SFT, u nichž byl proveden clearing, ve stavu ke konci dne v polích 8 až 19 tabulky 3 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace marže“ poté, co poprvé oznámí celkovou složenou nebo přijatou marži s druhem činnosti „nové“.

6.   Smluvní strana oznámí každou změnu hodnoty opětovně použitého zajištění, reinvestované hotovosti a zdrojů financování s druhem činnosti „aktualizace opětovného použití“ ve stavu ke konci dne v polích 8 až 14 tabulky 4 přílohy I poté, co vykáže příslušné hodnoty s druhem činnosti „nové“.

Článek 6

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 1247/2012

Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„Derivát se klasifikuje v poli 4 tabulky 2 přílohy použitím kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10692.“;

b)

odstavce 8 a 9 se zrušují.

2)

V článku 4a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zpráva je identifikována specifickým identifikačním kódem obchodu, na němž se dohodly protistrany.“

3)

Příloha se nahrazuje zněním podle přílohy II tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).

(4)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Formáty, které mají být použity pro zprávy s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 a 5 nařízení (EU) 2015/2365

Tabulka 1

Údaje o smluvní straně

Číslo

Pole

Formát

1

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Subjekt podávající zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

3

Vykazující smluvní strana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

4

Povaha vykazující smluvní strany

F – finanční smluvní strana

N – nefinanční smluvní strana

5

Odvětví vykazující smluvní strany

Taxonomie pro finanční smluvní strany:

„CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (1) nebo nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (2) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„INUN“ – pojišťovna s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (4) („Solventnost II“) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„AIFD“ – AIF spravovaný správci alternativních investičních fondů s povolením nebo registrací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (5) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění s povolením nebo registrací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (6) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„CCPS“ – ústřední protistrana s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (7) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„REIN“ – zajišťovna s povolením podle směrnice „Solventnost II“ nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (8) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„UCIT“ – SKIPCP a jeho správcovská společnost s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (9) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

Taxonomie pro nefinanční smluvní strany Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (10)

A – Zemědělství, lesnictví a rybářství

B-Těžba a dobývání

C – Zpracovatelský průmysl

D – Dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

F – Stavebnictví

G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

H – Doprava a skladování

I – Ubytování, stravování a pohostinství

J – Informační a komunikační technologie

K – Finanční a pojišťovací činnosti

L – Činnosti v oblasti nemovitostí

M – Odborné, vědecké a technické činnosti

N – Administrativní a podpůrné činnosti

O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

P – Vzdělávání

Q – Zdravotní a sociální péče

R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

S – Ostatní činnosti

T – Činnosti domácností jako zaměstnavatelů, činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

U – Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

6

Dodatečná klasifikace odvětví

„ETFT“ – ETF

„MMFT“ – MMF

„REIT“ – REIT

„OTHR“ – jiné

7

Pobočka vykazující smluvní strany

Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích.

8

Pobočka jiné smluvní strany

Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích.

9

Postavení smluvní strany

„TAKE“ – příjemce zajištění

„GIVE“ – poskytovatel zajištění

10

Subjekt odpovědný za zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

11

Druhá smluvní strana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků).

12

Země druhé smluvní strany

Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích.

13

Oprávněná osoba

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků).

14

Trojstranný zástupce

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

15

Makléř

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

16

Člen clearingového systému

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

17

Účastník nebo nepřímý účastník centrálního depozitáře cenných papírů („centrální depozitář“)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

18

Zprostředkovatel půjčky

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích


Tabulka 2

Údaje o úvěru a zajištění

Číslo

Pole

Formát

1

Specifický identifikační kód obchodu (UTI)

Kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků:

jsou povoleny pouze velká písmena A – Z včetně a číslice 0 – 9 včetně.

2

Pořadové číslo zprávy

Kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků:

jsou povoleny pouze velká písmena A – Z včetně a číslice 0 – 9 včetně.

3

Datum události

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

4

Druh SFT

„SLEB“ – půjčky nebo výpůjčky cenných papírů nebo komodit

„SBSC“ – koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej se současným sjednáním zpětné koupě

„REPO“ – repo obchod

„MGLD“ – maržový obchod

5

Clearing proveden

„Ano“

„Ne“

6

Časové razítko clearingu

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

7

Ústřední protistrana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

8

Obchodní systém

Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o čtyřech alfanumerických znacích.

Pokud pro obchodní místo existují segmentové kódy MIC, použije se segmentový kód MIC.

9

Typ rámcové dohody

„MRAA“ – MRA

„GMRA“ – GMRA

„MSLA“ – MSLA

„GMSL“ – GMSLA

„ISDA“ – ISDA

„DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB“ – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees,

„CHRA“ – Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA“ – German Master Agreement

„JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG“ – bilateral agreement (dvoustranná dohoda)

„CSDA“ – CSD bilateral agreement (dvoustranná dohoda mezi centrálními depozitáři cenných papírů)

Nebo „OTHR“, pokud ve výše uvedeném výčtu není daný typ rámcové dohody zahrnut

10

Jiný typ rámcové dohody

Maximálně 50 alfanumerických znaků

11

Verze rámcové dohody

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR

12

Časové razítko provedení

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

13

Datum valuty (datum zahájení)

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

14

Datum splatnosti (datum dokončení)

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

15

Datum ukončení

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

16

Minimální výpovědní lhůta

Celočíselné pole s maximálně 3 znaky

17

Neranější datum, kdy je možno požadovat splacení

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

18

Ukazatel obecného zajištění

„SPEC“ – specifické zajištění

„GENE“ – obecné zajištění

19

Ukazatel DBV („delivery by value“)

„Ano“

„Ne“

20

Metoda poskytnutí zajištění

„TTCA“ – dohoda o zajištění s převedením vlastnického práva

„SICA“ – dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty

„SIUR“ – dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty a užívacím právem

21

Doba neurčitá

„Ano“

„Ne“

22

Možnost volby ukončení

„EGRN“ – trvale otevřená

„ETSB“ – lze prodloužit

„NOAP“ – nepoužije se

V případě maržových obchodů se atributy uvedené v polích 23 – 34 opakují a vyplňují pro každou měnu použitou v maržovém obchodu.

23

Pevná sazba

Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

24

Metoda počítání dní

Kód představující metodu počítání dní:

„A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002“ – IC30365

„A003“ – IC30Actual

„A004“ – Actual360

„A005“ – Actual365Fixed

„A006“ – ActualActualICMA

„A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008“ – ActualActualISDA

„A009“ – Actual365LorActuActubasisRule

„A010“ – ActualActualAFB

„A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014“ – Actual365NL

nebo maximálně 35 alfanumerických znaků, pokud není metoda počítání dní zahrnuta do výše uvedeného seznamu

25

Pohyblivá sazba

Kód představující index pohyblivé sazby

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – Státní pokladniční poukázky

„SWAP“ – Swapy

„FUSW“ – Termínované swapy

nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu

26

Referenční období pohyblivé sazby – období

Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

27

Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího referenční období pro pohyblivou sazbu.

Maximálně 3 číselné znaky.

28

Četnost plateb pohyblivé sazby – období

Období, jež popisuje, jak často si smluvní strany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

29

Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si smluvní strany navzájem platí.

Maximálně 3 číselné znaky.

30

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – období

Období, jež popisuje, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou repo sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

31

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou repo sazbu.

Maximálně 3 číselné znaky.

32

Rozpětí

Maximálně 5 číselných znaků.

33

Množství měny použité k maržovým obchodům

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

34

Měna maržových obchodů

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

Pole 35 – 36 se pro každou úpravu pohyblivé sazby vyplní znovu.

35

Upravená sazba

Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

36

Datum účinnosti sazby

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

37

Částka jistiny k datu valuty

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

38

Částka jistiny k datu splatnosti

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, před