ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 080I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
22. března 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 80/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY (EU) 2019/476

učiněné se souhlasem Spojeného království,

ze dne 22. března 2019,

o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU

EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 50 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království Evropské radě svůj záměr vystoupit z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“) na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii, který se na Euratom použije na základě článku 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(2)

Dne 22. května 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání se Spojeným královstvím o dohodě o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií.

(3)

Jednání byla vedena s ohledem na pokyny ze dnů 29. dubna a 15. prosince 2017 a 23. března 2018 vydané Evropskou radou s celkovým cílem zajistit spořádané vystoupení Spojeného království z Unie a Euratomu.

(4)

Dne 14. listopadu 2018 předseda Evropské komise zaslal předsedovi Evropské rady návrh Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), v jehož věci vláda Spojeného království dala najevo souhlas. Dne 22. listopadu 2018 předseda Evropské komise předložil předsedovi Evropské rady návrh Politického prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (dále jen „politické prohlášení“), který byl dohodnut na úrovni vyjednavačů a v zásadě dohodnut na politické úrovni s výhradou potvrzení ze strany vedoucích představitelů.

(5)

Dne 25. listopadu 2018 Evropská rada dohodu o vystoupení potvrdila a politické prohlášení schválila.

(6)

Dne 11. března 2019 předseda Evropské komise zaslal předsedovi Evropské rady nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení, na nichž se dohodli předsedkyně vlády Theresa Mayová a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a jež Evropská komise téhož dne potvrdila. Dne 21. března 2019 oba tyto dokumenty schválila Evropská rada.

(7)

Podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.

(8)

Dopisem ze dne 20. března 2019 předložilo Spojené království žádost o prodloužení lhůty stanovené podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU do dne 30. června 2019 v zájmu dokončení procesu ratifikace dohody o vystoupení.

(9)

Evropská rada dne 21. března 2019 souhlasila s prodloužením lhůty do dne 22. května 2019 za podmínky, že Dolní sněmovna dohodu o vystoupení v nadcházejícím týdnu schválí. Jestliže se tak nestane, Evropská rada souhlasila s prodloužením předmětné lhůty do dne 12. dubna 2019 s tím, že očekává, že přede dnem 12. dubna 2019 Spojené království Evropské radě přednese k posouzení další postup.

(10)

V důsledku tohoto prodloužení zůstane Spojené království členským státem s veškerými právy a povinnostmi stanovenými ve Smlouvách a vyplývajícími z práva Unie. Bude-li Spojené království ve dnech 23. až 26. května 2019 členským státem, bude podléhat povinnosti uspořádat volby do Evropského parlamentu v souladu s právem Unie. Je třeba mít na paměti, že pro to, aby se mohly tyto volby uskutečnit, muselo by Spojené království jejich konání oznámit do dne 12. dubna 2019.

(11)

Jakékoli znovuotevření dohody o vystoupení je takovým prodloužením vyloučeno. Jakýkoli jednostranný závazek, prohlášení nebo jiný akt Spojeného království by měly být slučitelné s literou i duchem dohody o vystoupení.

(12)

Jak stanoví čl. 50 odst. 4 Smlouvy o EU, Spojené království se nepodílelo na jednáních Evropské rady o tomto rozhodnutí ani na jeho přijímání. Nicméně jak je uvedeno v dopise sira Tima Barrowa, stálého zástupce Spojeného království při Evropské unii, ze dne 22. března 2019, Spojené království v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU souhlasilo s prodloužením lhůty podle uvedeného článku, jakož i s tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pokud Dolní sněmovna dohodu o vystoupení schválí nejpozději dne 29. března 2019, lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU se prodlužuje do dne 22. května 2019.

Pokud Dolní sněmovna dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019 neschválí, lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU se prodlužuje do dne 12. dubna 2019. V takovém případě Spojené království přede dnem 12. dubna 2019 přednese Evropské radě k posouzení další postup.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. března 2019.

Za Evropskou radu

předseda

D. TUSK