ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 77

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
20. března 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Nařízení Rady (EU) 2019/440 ze dne 29. listopadu 2018 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/441 ze dne 4. března 2019 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě

4

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu

8

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/442 ze dne 12. prosince 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení ( 1 )

56

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/443 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii ( 1 )

59

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/444 ze dne 19. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formuláře pro stanovení závazku ručitele a o zahrnutí nákladů na leteckou dopravu do celní hodnoty s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

61

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/445 ze dne 19. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

64

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/446 ze dne 19. března 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( 1 )

67

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/447 ze dne 15. března 2019 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Italskou republikou

73

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/448 ze dne 18. března 2019 o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení methoxychloru do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách

74

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/449 ze dne 18. března 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 2024)

76

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/450 ze dne 19. března 2019 o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ( 1 )

78

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/451 ze dne 19. března 2019 o harmonizovaných normách pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ( 1 )

80

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/440

ze dne 29. listopadu 2018

o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Evropské unie sjednala novou dohodu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“), nový prováděcí protokol k ní a výměnu dopisů připojenou k dohodě o rybolovu.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2018/2068 (1) byly dohoda o rybolovu, prováděcí protokol k ní a výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu podepsány dne 14. ledna 2019 s výhradou jejich pozdějšího uzavření.

(3)

Prováděcí protokol k dohodě o rybolovu se vztahuje na období čtyř let od data jeho použitelnosti, jak je vymezeno v jeho článku 16.

(4)

Na celou dobu použitelnosti protokolu k dohodě o rybolovu je třeba mezi členské státy rozdělit rybolovná práva.

(5)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne použitelnosti prováděcího protokolu k dohodě o rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená na základě prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“) se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Druh plavidel

Členský stát

Licence nebo kvóty

Drobný pelagický rybolov na severu

plavidla lovící košelkovými nevody < 150 hrubá prostornost(GT)

Španělsko

22

Drobný rybolov na severu

plavidla používající dlouhé lovné šňůry < 40 GT

Španělsko

25

Portugalsko

7

plavidla používající dlouhé lovné šňůry ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalsko

3

Drobný rybolov na jihu

plavidla lovící na udice s prutem < 150 GT na plavidlo

Celkem≤ 800 GT

Španělsko

10

Rybolov při dně

plavidla používající dlouhé lovné šňůry≤ 150 GT

Španělsko

7

Portugalsko

4

plavidla lovící pomocí vlečných sítí ≤ 750 GT

Celkem 3 000 GT

Španělsko

5

Itálie

0

Lov tuňáka

návnadová plavidla

Španělsko

23

Francie

4

Průmyslový pelagický rybolov

85 000 tun (t)v prvním roce

90 000 t ve druhém roce

100 000 t ve třetím roce a ve čtvrtém roce

Rozdělení plavidel oprávněných lovit:

 

10 plavidel ≥ 3 000 GT a < 7 765 GT

 

4 plavidla ≥ 150 GT a < 3 000 GT

 

4 plavidla < 150 GT

První rok: 85 000 t

 

Německo

6 871,2 t

Litva

21 986,3 t

Lotyšsko

12 367,5 t

Nizozemsko

26 102,4 t

Irsko

3 099,3 t

Polsko

4 807,8 t

Spojené království

4 807,8 t

Španělsko

496,2 t

Portugalsko

1 652,2 t

Francie

2 809,3 t

Druhý rok: 90 000 t

 

Německo

7 275,4 t

Litva

23 279,6 t

Lotyšsko

13 095,0 t

Nizozemsko

27 637,9 t

Irsko

3 281,6 t

Polsko

5 090,6 t

Spojené království

5 090,6 t

Španělsko

525,4 t

Portugalsko

1 749,4 t

Francie

2 974,5 t

Třetí a čtvrtý rok: 100 000 t

 

Německo

8 083,8 t

Litva

25 866,3 t

Lotyšsko

14 550,0 t

Nizozemsko

30 708,8 t

Irsko

3 646,3 t

Polsko

5 656,3 t

Spojené království

5 656,3 t

Španělsko

583,8 t

Portugalsko

1 943,8 t

Francie

3 305,0 t

2.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (2) se použije, aniž je dotčena dohoda o rybolovu, prováděcí protokol k ní a výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne použitelnosti prováděcího protokolu k dohodě o rybolovu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2018.

Za Radu

předsedkyně

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/2068 ze dne 29. listopadu 2018 o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě (Úř. věst. L 331, 28.12.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/4


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/441

ze dne 4. března 2019

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu, (1)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 764/2006 (2) o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“). Dohoda byla následně automaticky prodloužena.

(2)

Platnost posledního protokolu, kterým se dohoda provádí a kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody, skončila dne 14. července 2018.

(3)

V rozsudku ve věci C-266/16 (3) v odpovědi na předběžnou otázku týkající se platnosti a výkladu dohody a prováděcího protokol k dohodě Soudní dvůr rozhodl, že dohoda ani prováděcí protokol k dohodě se nevztahují na vody přilehlé k území Západní Sahary.

(4)

Unie nepředjímá výsledek politického procesu týkajícího se konečného statusu Západní Sahary, který probíhá pod záštitou Organizace spojených národů, a neustále potvrzuje svůj závazek k vyřešení sporu v Západní Sahaře, kterou OSN v současnosti řadí na seznam nesamosprávných území a jež je z velké části spravována Marockým královstvím. Unie plně podporuje úsilí vynaložené generálním tajemníkem OSN a jeho osobním vyslancem s cílem pomoci stranám dosáhnout spravedlivého, trvalého a vzájemně přijatelného politického řešení, jež by umožnilo sebeurčení lidu Západní Sahary v rámci ujednání, která by naplňovala cíle a zásady stanovené v Chartě OSN a formulované v rezolucích Rady bezpečnosti OSN, a to zejména v rezolucích 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017) a 2414 (2018).

(5)

Loďstva Unie by měla mít možnost pokračovat v rybolovných činnostech prováděných od vstupu dohody v platnost a rozsah působnosti dohody by měl být vymezen tak, aby zahrnoval i vody přilehlé k území Západní Sahary. Pokračování partnerství v odvětví rybolovu má ostatně zásadní význam pro to, aby toto území mohlo i nadále využívat odvětvovou podporu poskytnutou dohodou v souladu s právem Unie a s mezinárodním právem, včetně lidských práv, a ku prospěchu dotčeného obyvatelstva.

(6)

Za tímto účelem zmocnila Rada dne 16. dubna 2018 Komisi, aby s Marockým královstvím zahájila jednání za účelem změny dohody a dosažení shody na novém prováděcím protokolu k dohodě. V návaznosti na tato jednání byla dne 24. července 2018 parafována nová Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“) a nový prováděcí protokol k ní, včetně přílohy a dodatků tohoto protokolu, jakož i výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu, která je nedílnou součástí uvedené dohody.

(7)

Cílem dohody o rybolovu je umožnit Unii a Marockému království užší spolupráci při podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti vymezené v dohodě o rybolovu a podporovat úsilí Marockého království o rozvoj odvětví rybolovu, jakož i modré ekonomiky. Dohoda o rybolovu tak přispívá k dosažení cílů Unie podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii.

(8)

Komise posoudila potenciální dopad dohody o rybolovu na udržitelný rozvoj, zejména pokud jde o přínosy pro dotčené obyvatelstvo a využívání přírodních zdrojů dotčených území.

(9)

Na základě tohoto posouzení se má za to, že dohoda o rybolovu by měla být pro dotčené obyvatelstvo velkým přínosem, neboť na něj bude mít příznivý sociálně-ekonomický dopad, zejména pokud jde o zaměstnanost a investice, a rovněž napomůže rozvoji odvětví rybolovu i odvětví zpracování jeho produktů.

(10)

Rovněž se má za to, že dohoda o rybolovu představuje nejlepší záruku pro udržitelné využívání přírodních zdrojů vod přiléhajících k Západní Sahaře, neboť rybolovná činnost bude založena na dodržování nejlepších vědeckých stanovisek a doporučení v této oblasti a bude doprovázena vhodnými opatřeními pro sledování a kontrolu.

(11)

Vzhledem k úvahám obsaženým v rozsudku Soudního dvora Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost přijala veškerá přiměřená a za stávající situace proveditelná opatření, aby vhodným způsobem zapojila dotčený lid a ujistila se o jeho souhlasu. V Západní Sahaře i v Marockém království byly provedeny rozsáhlé konzultace a sociálně-ekonomičtí a političtí aktéři, kteří se účastnili konzultací, se jasně vyslovili ve prospěch uzavření dohody o rybolovu. Hnutí Fronta Polisario a někteří další aktéři však s účastí na konzultačním procesu nesouhlasili.

(12)

Ti, kteří s účastí na procesu nesouhlasili, odmítli použití dohody o rybolovu a protokolu k ní ve vodách přiléhajících k Západní Sahaře, neboť se v zásadě domnívali, že by uvedené akty stvrdily postavení Marockého království na území Západní Sahary. Přitom ve znění dohody o rybolovu ani prováděcího protokolu k ní není nic, z čeho by šlo usuzovat, že by uznávaly svrchovanost nebo svrchovaná práva Marockého království nad Západní Saharou a přilehlými vodami. Unie bude i nadále zvýšeným úsilím podporovat mírové řešení sporu, které bylo zahájeno a pokračuje pod záštitou OSN.

(13)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2018/2068 (4) byly dne 14. ledna 2019 dohoda o rybolovu, prováděcí protokol k ní a výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu podepsány s výhradou jejich pozdějšího uzavření.

(14)

Dohoda o rybolovu, prováděcí protokol k ní a výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu by měly být schváleny.

(15)

Článek 13 dohody o rybolovu zřizuje smíšený výbor odpovědný za sledování jejího provádění. Podle čl. 13 odst. 3 dohody o rybolovu může smíšený výbor přijímat změny prováděcího protokolu k dohodě o rybolovu. S cílem usnadnit schvalování těchto změn je vhodné s výhradou určitých podmínek zmocnit Komisi, aby uvedené změny schvalovala zjednodušeným postupem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“), prováděcí protokol k ní a výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu se schvalují jménem Unie.

Znění dohody o rybolovu, prováděcího protokolu k ní, včetně přílohy a dodatků tohoto protokolu, jakož i výměny dopisů připojené k dohodě o rybolovu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise je v souladu s podmínkami stanovenými v příloze tohoto rozhodnutí zmocněna, aby jménem Unie schvalovala změny prováděcího protokolu k dohodě o rybolovu přijaté smíšeným výborem zřízeným podle článku 13 dohody o rybolovu.

Článek 3

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovené v článku 17 dohody o rybolovu a v článku 15 prováděcího protokolu k ní.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. března 2019.

Za Radu

předseda

A. ANTON


(1)  Souhlas ze dne 12. února 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 1).

(3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/2068 ze dne 29. listopadu 2018 o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě (Úř. věst. L 331, 28.12.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Rozsah zmocnění a postup pro stanovení postoje Unie ve smíšeném výboru

1.

Komise je zmocněna jednat s Marockým královstvím a ve vhodných případech a při dodržení bodu 3 této přílohy schvalovat změny prováděcího protokolu k dohodě o rybolovu, pokud jde o tyto otázky:

a)

revize rybolovných práv, a tedy finančního příspěvku podle čl. 12 odst. 2 písm. a) a b) dohody o rybolovu;

b)

způsoby odvětvové podpory, a tedy finančního příspěvku podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody o rybolovu;

c)

technické podmínky, za nichž plavidla Unie provozují své rybolovné činnosti.

2.

Ve smíšeném výboru zřízeném podle dohody o rybolovu Unie:

a)

jedná v souladu s cíli, které sleduje v rámci společné rybářské politiky;

b)

prosazuje postoje, které jsou slučitelné s příslušnými pravidly přijatými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a které zohledňují řízení rybolovu vykonávané společně pobřežními státy.

3.

Má-li být v průběhu zasedání smíšeného výboru přijato rozhodnutí o změnách prováděcího protokolu podle bodu 1, jsou přijata nezbytná opatření, aby postoj, jenž má být vyjádřen jménem Unie, zohledňoval nejnovější statistické, biologické a jiné relevantní údaje předané Komisi.

4.

Za tímto účelem a na základě uvedených údajů předají útvary Komise Radě nebo jejím přípravným orgánům k posouzení a schválení dokument s podrobnostmi o navrhovaném postoji Unie, a to v dostatečném časovém předstihu před příslušným zasedáním smíšeného výboru.

5.

Pokud jde o záležitosti uvedené v bodě 1 písm. a), schvaluje Rada zamýšlený postoj Unie kvalifikovanou většinou hlasů. V ostatních případech se postoj Unie navržený v přípravném dokumentu považuje za schválený, ledaže proti němu na zasedání přípravného orgánu Rady, nebo ve lhůtě 20 dnů od předložení přípravného dokumentu, podle toho, co nastane dříve, vysloví námitku počet členských států rovnající se blokační menšině. V případě takové námitky se věc postoupí Radě.

6.

Nelze-li v průběhu dalších zasedání, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.

7.

Komise se vyzývá, aby v přiměřené lhůtě učinila veškeré potřebné kroky navazující na rozhodnutí smíšeného výboru, v příslušných případech včetně zveřejnění příslušného rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a předložení návrhů nezbytných k provedení uvedeného rozhodnutí.

20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/8


DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A MAROCKÝM KRÁLOVSTVÍM O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ UDRŽITELNÉHO RYBOLOVU

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“, na jedné straně

a

MAROCKÉ KRÁLOVSTVÍ, dále jen „Maroko“, na straně druhé,

společně dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Unií a Marokem, zejména v rámci Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, podepsané dne 26. února 1996 (dále jen „dohoda o přidružení“), a vzhledem k jejich společnému přání tuto spolupráci posílit,

ODDÁNY přísnému dodržování mezinárodního práva a základních lidských práv při současném zajištění vzájemných výhod dotčeným stranám,

S PŘHLÉDNUTÍM k tomu, že tato dohoda je součástí jejich celkového partnerství zahrnujícího složku hospodářskou, politickou, bezpečnostní a boj proti nelegální migraci včetně jejích prvotních příčin,

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS),

UVĚDOMUJÍCE si důležitost zásad stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1995,

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení přijatá příslušnými regionálními rybolovnými organizacemi, jichž jsou strany členy,

PŘEJÍCE SI za tímto účelem zohlednit dostupná vědecká stanoviska a relevantní plány řízení, přijaté příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, s cílem zajistit environmentální udržitelnost rybolovných činností a podporovat správu oceánů v mezinárodním měřítku,

ROZHODNUTY zahájit za tímto účelem dialog, zejména co se týká správy rybolovu, boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (dále jen „NNN rybolov“) a sledování, kontroly a dohledu nad rybolovnými činnostmi,

PŘEJÍCE SI, aby přístup k rybolovné oblasti byl v poměru k činnosti rybářského loďstva Unie, aby získalo odpovídající podíl na přebytečných rybolovných zdrojích s přihlédnutím ke specifičnosti každé dohody a aby mohlo využívat stejných technických rybolovných podmínek, jaké se uplatňují na všechna loďstva,

PŘESVĚDČENY, že partnerství musí být založeno na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, která, ať prováděna společně či každou stranou samostatně, zajistí soudržnost politik a zaručí součinnost společného úsilí,

ROZHODNUTY za tímto účelem přispívat v rámci marocké politiky pro odvětví rybolovu k rozvoji partnerství rovněž v rybolovné oblasti dotčené touto dohodou, s cílem identifikovat zejména nejvhodnější prostředky pro účinné provádění této politiky a na zapojení hospodářských subjektů a občanské společnosti do procesu,

PŘEJÍCE SI stanovit pro plavidla Unie pravidla a podmínky přístupu do rybolovné oblasti, přičemž za tímto účelem by měly být rybolovné činnosti zaměřeny výhradně na dostupné zdroje a zohledňovat rybolovné kapacity loďstev působících v rybolovné oblasti a věnovat zvláštní pozornost skutečnosti, že některé druhy jsou tažné a vysoce stěhovavé,

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské a sociální spolupráci s cílem nastolit a posílit udržitelný rybolov a přispívat k lepší správě oceánů, a to i prostřednictvím rozvoje investic, na němž se podílejí i společnosti stran, a v souladu s rozvojovými cíli země,

SE DOHODLY TAKTO:

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„orgány Marockého království“ odbor pro námořní rybolov ministerstva pro zemědělství, námořní rybolov, rozvoj venkova a lesní a vodní hospodářství Maroka;

b)

„orgány Unie“ Evropská komise;

c)

„dohodou“ tato Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, výměna dopisů připojená k dohodě, jakož i prováděcí protokol k dohodě, jeho příloha a dodatky (dále jen „protokol“);

d)

„rybolovnou činností“ vyhledávání ryb, nahazování, kladení, vlečení a vytahování lovného zařízení, naložení úlovku na palubu, překládka, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu;

e)

„rybářským plavidlem“ jakékoliv plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání biologických mořských zdrojů;

f)

„plavidlem Unie“ jakékoliv rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Unie a registrované v Unii;

g)

„majitelem plavidla“ osoba, která je za rybářské plavidlo právně odpovědná, odpovídá za jeho provoz a dohlíží na ně;

h)

„rybolovnou oblastí“ vody středovýchodního Atlantiku mezi rovnoběžkami 35°47′18″ severní šířky a 20°46′13″ severní šířky, včetně přilehlých vod Západní Sahary (1), pokrývající všechny oblastí řízení rybolovu. Touto definicí nebudou dotčena případná jednání o vymezení námořních oblastí pobřežních států sousedících s rybolovnou oblastí ani práva třetích států obecně.

i)

„oblastí řízení rybolovu“ oblast činnosti vymezená zeměpisnými souřadnicemi, použitelnými zařízeními nebo povolenými druhy;

j)

„oprávněním k rybolovu“ licence k rybolovu vydaná orgány Marockého království plavidlu Unie, která mu uděluje právo provozovat v rybolovné oblasti rybolovnou činnost;

k)

„přímým oprávněním k rybolovu“ licence k rybolovu vydaná orgány Marockého království plavidlu Unie mimo rámec této dohody;

l)

„populací“ biologické mořské zdroje, které se vyskytují v dané oblasti;

m)

„produkty rybolovu“ vodní organismy získané rybolovnou činností;

n)

„produkty akvakultury“ vodní organismy v jakékoliv fázi svého životního cyklu vzešlé z činnosti akvakultury nebo produkty z nich získané;

o)

„odvětvím rybolovu“ hospodářské odvětví, které zahrnuje veškeré činnosti produkce, zpracovávání a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury;

p)

„rybářem“ každá osoba, která vykonává komerční činnosti rybolovu, jak je strany uznávají;

q)

„rybolovnými právy“ kvantifikovaný právní nárok na lov ryb, vyjádřený úlovky nebo intenzitou rybolovu;

r)

„udržitelným rybolovem“ rybolov v souladu s cíli a zásadami stanovenými kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1995.

Článek 2

Předmět

Tato dohoda stanoví rámec správy v právní, environmentální, hospodářské a sociální oblasti pro rybolovné činnosti prováděné plavidly Unie a stanoví zejména:

a)

podmínky, za nichž mohou plavidla Unie provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti;

b)

hospodářskou a finanční spolupráci v odvětví rybolovu za účelem vytvoření partnerství na podporu odvětví rybolovu a k posílení správy oceánů;

c)

správní spolupráci za účelem realizace finančního příspěvku;

d)

vědeckou a technickou spolupráci za účelem udržitelného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti a rozvoje daného odvětví;

e)

spolupráci na opatřeních pro sledování, kontrolu a dohled nad rybolovnými činnostmi s cílem zajistit dodržování platných pravidel a zaručit účinnost opaření pro zachování rybolovných zdrojů a řízení rybolovných činností, zejména za účelem boje proti NNN rybolovu.

Článek 3

Zásady a cíle provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou v rybolovné oblasti podporovat udržitelný rybolov, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v rybolovné oblasti nacházejí.

2.   Orgány Marockého království se zavazují, že přístup do rybolovné oblasti bude v poměru k činnosti rybářského loďstva Unie. S přihlédnutím ke specifičnosti každé dohody orgány Marockého království usilují o to, aby loďstvo Unie získalo odpovídající podíl na přebytečných rybolovných zdrojích. Loďstvo Unie využívá stejných technických rybolovných podmínek jako všechna loďstva.

3.   Strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o dohodách a ujednáních o rybolovu uzavřených se třetími stranami.

4.   Strany se dohodly, že plavidla Unie loví pouze přebytky přípustného odlovu v souladu s čl. 62 odst. 2 a 3 Úmluvy UNCLOS, určené jasným a transparentním způsobem na základě dostupných a relevantních vědeckých stanovisek a relevantních informací ohledně celkové intenzity rybolovu dotčených populací vyvinuté všemi loďstvy působícími v rybolovné oblasti, které si strany mezi sebou vymění.

5.   Pro stanovení zdrojů, k nimž bude umožněn přístup, u populací tažných a vysoce stěhovavých ryb strany řádně zohlední vědecká posouzení provedená na regionální úrovni, jakož i opatření na zachování a řízení přijatá příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

6.   Strany se zavazují, že budou tuto dohodu provádět v rámci správy v právní, environmentální, hospodářské a sociální oblasti, který je stanoven pro rybolovné činnosti prováděné plavidly Unie.

7.   Strany se v oboustranném zájmu zavazují, že nastolí intenzivní dialog, budou podporovat spolupráci a poskytovat si informace, zejména o provádění politiky odvětví rybolovu a správy oceánů.

8.   Strany rovněž spolupracují na provádění hodnocení ex ante, průběžných hodnocení a hodnocení ex post opatření, programů a akcí provedených na základě této dohody.

9.   Strany se zavazují, že pro všechny námořníky najaté na plavidla Unie bude v plném rozsahu platit Deklarace Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních principech a právech při práci, zejména pokud jde o svobodu sdružování, kolektivní vyjednávání pracovníků a o odstranění diskriminace v zaměstnání a v povolání.

10.   Tato dohoda se uzavírá v rámci dohody o přidružení. Dohoda přispívá k naplnění obecných cílů dohody o přidružení a jejím cílem je zajistit udržitelnost rybolovných zdrojů z ekologického, hospodářského a společenského hlediska.

11.   Provádění této dohody probíhá v souladu s článkem 1 dohody o přidružení, týkajícím se rozvoje dialogu a spolupráce, a článkem 2 dohody o přidružení, týkajícím se dodržování demokratických principů a základních lidských práv.

Článek 4

Přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti

Orgány Marockého království se zavazují, že v souladu s touto dohodou povolí plavidlům Unie provozovat v rybolovné oblasti rybolovné činnosti.

Článek 5

Podmínky upravující rybolov a ustanovení o výlučnosti

1.   Plavidla Unie mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti dotčené touto dohodou, pouze pokud jsou držiteli oprávnění k rybolovu vydaného podle této dohody. Veškeré rybolovné činnosti provozované v rybolovné oblasti mimo rámec této dohody jsou zakázány.

2.   Orgány Marockého království udělí plavidlům Unie oprávnění k rybolovu výhradně na základě této dohody. Vydávání jakýchkoli oprávnění k rybolovu plavidlům Unie mimo rámec této dohody, zejména v podobě přímého oprávnění k rybolovu, je zakázáno.

3.   Postup pro získání oprávnění k rybolovu pro určité plavidlo Unie, příslušné poplatky a způsob platby, jež má majitel plavidla použít, jsou uvedeny v protokolu.

4.   Strany zajistí správné uplatňování těchto podmínek a náležitostí prostřednictvím odpovídající správní spolupráce mezi svými příslušnými orgány.

Článek 6

Právní a správní předpisy upravující rybolovné činnosti

1.   Pro zajištění předpisového rámce pro udržitelný rybolov se plavidla Unie působící v rybolovné oblasti řídí marockými právními a správními předpisy upravujícími rybolovné aktivity v této oblasti, není-li v této dohodě stanoveno jinak. Orgány Marockého království oznámí orgánům Unie platné právní a správní předpisy nejpozději měsíc před uplatněním této dohody.

2.   Unie se zavazuje, že přijme veškerá vhodná opatření, aby zajistila, že plavidla Unie budou dodržovat tuto dohodu a oznámené právní a správní předpisy, jakož i účinně uplatňovat opatření pro sledování, kontrolu a dohled nad rybolovnými činnostmi podle této dohody.

Plavidla Unie musí spolupracovat s orgány Marockého království odpovědnými za sledování, kontrolu a dohled.

3.   Strany se informují o veškerých rozhodnutích s obecnou působností, která by mohla ovlivnit činnosti plavidel Unie podle této dohody. Strany se vzájemně informují o veškerých změnách své politiky rybolovu a souvisejících právních předpisů, které případně mohou ovlivnit činnosti plavidel Unie podle této dohody.

Veškeré změny právních předpisů s dopadem na činnost plavidel Unie v rybolovné oblasti jsou vykonatelné, pokud jde o plavidla Unie, počínaje šedesátým dnem po přijetí oznámení zaslaného Marokem orgánům Unie, s výjimkou mimořádných okolností, na něž se tato lhůta nevztahuje.

OBECNÉ ZÁVAZKY A POVINNOSTI

Článek 7

Partnerství

Strany se dohodly na posílení partnerství, jehož součástí je spolupráce v oblasti vědy, spolupráce mezi hospodářskými subjekty a spolupráce v oblasti sledování, kontroly a dohledu, při boji proti NNN rybolovu a rovněž správní spolupráce pro zajištění politiky udržitelného rybolovu.

Článek 8

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Po dobu trvání této dohody strany spolupracují na sledování vývoje stavu zdrojů v rybolovné oblasti. Za tímto účelem se dohodly pořádat společné vědecké zasedání, které se koná jednou ročně, střídavě v Unii a v Maroku.

2.   Na základě závěrů z tohoto vědeckého zasedání a s ohledem na nejlepší dostupná vědecká stanoviska provádějí strany vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 13 dohody a případně po vzájemné dohodě přijímají opatření k zajištění udržitelného řízení rybolovných zdrojů.

3.   Ve snaze zajistit řízení a zachování živých mořských zdrojů a za účelem spolupráce v rámci souvisejících vědeckých výzkumů se strany zavazují provádět vzájemné konzultace buď přímo, nebo v rámci příslušných mezinárodních organizací.

Článek 9

Spolupráce mezi hospodářskými subjekty

1.   Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Provádějí vzájemné konzultace s cílem usnadnit a podpořit různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2.   Strany se zavazují, že budou podporovat výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, o metodách uchování a o průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3.   Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi svými podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a investic.

4.   Strany podporují především prosazování oboustranně přínosných investic v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 10

Spolupráce v oblasti sledování, kontroly a dohledu a při boji proti NNN rybolovu

1.   Ve snaze o zajištění udržitelného rybolovu se strany zavazují spolupracovat v oblasti sledování, kontroly a dohledu nad rybolovnými činnostmi v rybolovné oblasti a při boji proti NNN rybolovu.

2.   Orgány Marockého království dbají na účinné provádění ustanovení o kontrole rybolovu podle této dohody a jejího protokolu. Plavidla Unie spolupracují s marockými orgány příslušnými k provádění těchto kontrol.

Článek 11

Správní spolupráce

K zajištění účinného provádění opatření na uchování a řízení rybolovných zdrojů strany:

rozvíjejí správní spolupráci, aby se ujistily, že plavidla Unie dodržují ustanovení této dohody, zejména ustanovení článku 6,

spolupracují ve snaze předcházet NNN rybolovu a bojovat proti němu, zejména prostřednictvím výměny informací a úzké správní spolupráce.

Článek 12

Finanční příspěvek

1.   Finanční příspěvek je definován v protokolu.

2.   Do finančního příspěvku podle článku 1 patří:

a)

finanční příspěvek poskytovaný Unií v souvislosti s přístupem plavidel Unie do rybolovné oblasti;

b)

poplatky placené majiteli plavidel Unie;

c)

odvětvová podpora poskytovaná Unií za účelem realizace politiky udržitelného rybolovu a správy oceánů, která je stanovena v ročních a víceletých programech.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Unií je v souladu s protokolem vyplácen jednou ročně.

4.   Strany posuzují, zda jsou ze zeměpisného a společenského hlediska spravedlivě rozděleny sociální a ekonomické výhody plynoucí z této dohody, zejména pokud jde o infrastrukturu, základní sociální služby, zakládání podniků, odborné vzdělávání a rozvojové a modernizační projekty v odvětví rybolovu, s cílem zajistit, aby z nich mělo dotčené obyvatelstvo prospěch v míře odpovídající rybolovným činnostem.

5.   Výši finančního příspěvku uvedeného v odst. 2 písm. a) může smíšený výbor revidovat v následujících případech:

a)

v případě omezení rybolovných práv udělených plavidlům Unie, k němuž dojde zejména v důsledku opatření na řízení dotčených populací, pokud je to na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek považováno za nezbytné pro zachování a udržitelné využívání zdrojů;

b)

navýšení rybolovných práv udělených plavidlům Unie, pokud to podle nejlepších dostupných vědeckých stanovisek stav zdrojů umožňuje;

c)

v případě pozastavení platnosti dohody nebo jejího vypovězení podle článků 20 a 21 této dohody.

6.   Finanční příspěvek podle odst. 2 písm. c) je:

a)

oddělen od plateb souvisejících s náklady na přístup uvedenými v odst. 2 písm. a) a b);

b)

stanoven v závislosti na cílech odvětvové podpory v souladu s protokolem a s ročním a víceletým programem jejího provádění a je podmíněn dosažením těchto cílů.

7.   Výši finančního příspěvku podle odstavce 2 písm. c) může smíšený výbor upravit, dojde-li k přehodnocení podmínek pro finanční podporu politiky v odvětví rybolovu.

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 13

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců stran. Tento výbor odpovídá za sledování provádění této dohody a může přijímat změny protokolu.

2.   Smíšený výbor:

a)

dohlíží na provádění, výklad a provádění této dohody, zejména pokud jde o stanovení ročního a víceletého programu podle čl. 12 odst. 6 písm. b) a hodnocení jeho plnění;

b)

stanoví roční a víceletý program finančního příspěvku podle čl. 12 odst. 2 písm. c);

c)

zkoumá zeměpisné a společenské rozložení sociálních a ekonomických výhod plynoucích dotčenému obyvatelstvu z dohody podle čl. 12 odst. 4;

d)

zajišťuje nezbytnou vazbu v otázkách společného zájmu v oblasti rybolovu;

e)

slouží jako fórum pro smírné řešení sporů ohledně výkladu nebo provádění této dohody.

3.   Smíšený výbor může schvalovat změny protokolu, které se týkají:

a)

revize rybolovných práv, a tedy finančního příspěvku podle čl. 12 odst. 2 písm. a) a b);

b)

podmínek pro odvětvovou podporu, a tedy finančního příspěvku podle čl. 12 odst. 2 písm. c);

c)

technických podmínek, za nichž plavidla Unie provozují své rybolovné činnosti;

d)

jakékoli jiné funkce, kterou se mu strany po vzájemné dohodě rozhodnou svěřit, včetně oblasti boje proti NNN rybolovu a správy oceánů.

4.   Smíšený výbor zasedá nejméně jednou ročně střídavě v Maroku a v Unii, nebo podle vzájemné dohody stran i jinde, a předsedá mu strana, v jejíž zemi se zasedání koná. Na žádost jedné ze stran se uskuteční mimořádné zasedání.

Závěry ze zasedání smíšeného výboru se zaznamenají do protokolu, který strany podepíší.

5.   Smíšený výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 14

Oblast použití

Tato dohoda se vztahuje na území, na které se na jedné straně vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie a na straně druhé právní a správní předpisy uvedené v čl. 6 odst. 1 této dohody.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Řešení sporů

V případě sporů ohledně výkladu a provádění této dohody spolu strany provedou konzultace.

Článek 16

Status protokolu a výměny dopisů

Protokol a výměna dopisů připojená k dohodě jsou nedílnou součástí této dohody a rovněž se na ně vztahují závěrečná ustanovení.

Článek 17

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si strany navzájem oznámí splnění postupů nezbytných k tomuto účelu.

Článek 18

Délka trvání

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek 19

Prozatímní provádění

Tuto dohodu lze na základě vzájemného souhlasu vyjádřeného výměnou oznámení mezi stranami provádět prozatímně, a to ode dne schválení jejího podpisu Radou Evropské unie.

Článek 20

Pozastavení

1.   Na podnět jedné ze stran lze provádění této dohody pozastavit v jednom či více z následujících případů:

a)

pokud okolnosti (jiné než přírodní živly), které se vymykají přiměřené kontrole jedné ze stran, jsou takové povahy, že brání provozování rybolovných činností v rybolovné oblasti;

b)

pokud mezi stranami vyvstane spor ohledně výkladu této dohody či jejího provádění, zejména pokud jde o dodržování článků 6, 10 a 12;

c)

pokud jedna ze stran tuto dohodu nedodržuje;

d)

pokud v odvětvové politice, jež vedla k uzavření této dohody, dojde k významným změnám a jedna ze stran s ohledem ně zažádá o změnu dohody.

2.   Strana, která si přeje provádění této dohody pozastavit, oznámí tuto skutečnost druhé straně písemně, přičemž pozastavení nabývá účinnosti tři měsíce po doručení oznámení. Na základě zaslaného oznámení zahájí strany konzultace s cílem nalézt do tří měsíců smírné řešení sporu.

3.   Nejsou-li rozpory vyřešeny smírně a dojde k pozastavení dohody, pokračují strany ve vzájemných konzultacích s cílem spor urovnat. Pokud je spor urovnán, začne se tato dohoda opět provádět, a není-li dohodnuto jinak, výše finančního příspěvku podle čl. 12 odst. 2 se přiměřeně a pro rata temporis sníží podle doby, během níž bylo provádění této dohody pozastaveno.

Článek 21

Vypovězení

1.   Na podnět jedné ze stran lze tuto dohodu vypovědět v jednom či více z následujících případů:

a)

pokud okolnosti (jiné než přírodní živly), které se vymykají přiměřené kontrole jedné ze stran, jsou takové povahy, že brání provozování rybolovných činností v rybolovné oblasti;

b)

v případě poklesu stavů příslušných populací;

c)

v případě snížení využívání rybolovných práv udělených plavidlům Unie;

d)

v případě porušení závazků přijatých stranami v oblasti boje proti NNN rybolovu;

e)

pokud mezi stranami vyvstane spor ohledně výkladu této dohody či jejího provádění;

f)

pokud jedna ze stran tuto dohodu nedodržuje;

g)

pokud v odvětvové politice, jež vedla k uzavření této dohody, dojde k významným změnám a jedna ze stran s ohledem na ně zažádá o změnu dohody.

2.   Strana, která si přeje tuto dohodu vypovědět, oznámí tuto skutečnost druhé straně písemně, přičemž vypovězení nabývá účinnosti šest měsíců po doručení oznámení, pokud se strany společnou dohodou nerozhodnou tuto lhůtu prodloužit.

3.   Od okamžiku oznámení o vypovězení dohody zahájí strany konzultace s cílem najít do šesti měsíců smírné řešení svého sporu.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 12 na rok, ve kterém se vypovězení stane účinné, se přiměřeně a pro rata temporis sníží. K tomuto snížení finančního příspěvku dojde rovněž v případě, kdy by jedna ze stran ukončila prozatímní provádění této dohody.

Článek 22

Revize

Strany se dohodly, že tuto dohodu přezkoumají, aby mohly být zohledněny veškeré změny v rámci správy v právní, environmentální, hospodářské a sociální oblasti, které by mohly ovlivnit rybolovné činnosti Unie.

Článek 23

Zrušení

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, která vstoupila v platnost dne 28. února 2007, se zrušuje.

Článek 24

Jazyková znění

Tato dohoda je sepsána ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a arabském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de enero de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne čtrnáctého ledna dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende januar to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Januar zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuarikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the fourteenth day of January in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog siječnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici gennaio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada četrpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų sausio keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év január havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, veertien januari tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de janeiro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece ianuarie două mii nouăsprezece.

V Bruseli štrnásteho januára dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega januarja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde januari år tjugohundranitton.

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

Image 3

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5


(1)  Saharský region podle marockého stanoviska.


PROTOKOL

o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se použijí definice stanovené v článku 1 dohody o rybolovu s výjimkou následujících změn a doplnění:

1)

„dohodou o rybolovu“ se rozumí Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, jakož i výměna dopisů připojená k dohodě;

2)

„protokolem“ tento prováděcí protokol k dohodě o rybolovu, jeho příloha a jeho dodatky;

3)

„vykládkou“ vyložení jakéhokoli množství produktů rybolovu z rybářského plavidla na pevninu;

4)

„překládkou“ vyložení všech nebo některých produktů rybolovu z paluby plavidla na jiné plavidlo;

5)

„pozorovatelem“ jakákoli osoba pověřená státním orgánem v souladu s ustanoveními přílohy tohoto protokolu k pozorování provádění pravidel vztahujících se na rybolovnou činnost nebo k pozorování této činnosti k vědeckým účelům;

6)

„licencí k rybolovu“ správní oprávnění vydané odborem za roční poplatek majiteli plavidla, které mu uděluje právo provozovat rybolov po dobu, na kterou byla licence vydána, v oblasti řízení rybolovu;

7)

„provozovatelem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo drží podnik vykonávající nějakou činnost související s jakoukoli fází produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje produktů rybolovu a akvakultury;

8)

„delegací“ delegace Evropské unie v Maroku;

9)

„odborem“ odbor pro námořní rybolov ministerstva pro zemědělství, námořní rybolov, rozvoj venkova a lesní a vodní hospodářství Maroka.

Článek 2

Cíl

Cílem tohoto protokolu je provedení dohody o rybolovu zejména stanovením podmínek pro přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti, jak je definována v čl. 1 písm. h) dohody o rybolovu, a ustanovení o provádění partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

Článek 3

Rybolovná práva

1.   Ode dne použitelnosti tohoto protokolu a na období stanovené v článku 16 tohoto protokolu jsou rybolovná práva v souladu s článkem 5 dohody o rybolovu stanovena takto:

a)

v kategorii „drobný pelagický rybolov na severu s použitím nevodu“: 22 plavidel Unie (dále jen „kategorie 1“);

b)

v kategorii „drobný rybolov na severu s nástražnou dlouhou lovnou šňůrou“: 35 plavidel Unie (dále jen „kategorie 2“);

c)

v kategorii „drobný rybolov na jihu s návnadou a pruty“ 10 plavidel Unie (dále jen „kategorie 3“);

d)

v kategorii „rybolov při dně na jihu s vlečnou sítí pro lov při dně a s nástražnou dlouhou lovnou šňůrou“: 16 plavidel Unie (dále jen „kategorie 4)“;

e)

v kategorii „drobný rybolov tuňáků pomocí prutů“: 27 plavidel Unie (dále jen „kategorie 5“);

f)

v kategorii „průmyslový pelagický rybolov s použitím pelagické nebo semipelagické vlečné sítě a košelkového nevodu“: je roční kvóta:

i)

85 000 tun v prvním roce používání, 18 plavidel Unie,

ii)

90 000 tun ve druhém roce používání, 18 plavidel Unie,

iii)

100 000 tun ve třetím a čtvrtém roce používání, 18 plavidel Unie, (dále jen „kategorie 6“).

2.   Odstavec 1 tohoto článku se použije s výhradou ustanovení článků 5, 10 a 20 tohoto protokolu.

3.   Podle článku 5 dohody o rybolovu mohou plavidla Unie provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti pouze v případě, pokud disponují licencí k rybolovu vydanou v souladu s ustanoveními tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v jeho příloze a dodatcích tohoto protokolu.

4.   V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 4 dohody o rybolovu se strany dohodly, že si v rámci zasedání smíšeného výboru budou vyměňovat informace ohledně úlovků nebo celkové intenzity rybolovu dotčených populací vyvinuté všemi loďstvy působícími v rybolovné oblasti.

Článek 4

Finanční příspěvek

1.   Celková roční hodnota vyplývající z tohoto protokolu je odhadována na:

1.1.

48 100 000 EUR v prvním roce používání protokolu. Tato částka je rozdělena na:

a)

37 000 000 EUR představujících finanční příspěvek podle článku 12 dohody o rybolovu dále přidělených následovně:

i)

19 100 000 EUR jako finanční příspěvek za přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu;

ii)

17 900 000 EUR jako odvětvová podpora podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody o rybolovu;

b)

11 100 000 EUR odpovídajících odhadované hodnotě poplatků placených majiteli plavidel podle čl. 12 odst. 2 písm. b) dohody o rybolovu.

1.2.

50 400 000 EUR ve druhém roce používání protokolu. Tato částka je rozdělena na:

a)

38 800 000 EUR představujících finanční příspěvek podle článku 12 dohody o rybolovu dále přidělených následovně:

i)

20 000 000 EUR jako finanční příspěvek za přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu;

ii)

18 800 000 EUR jako odvětvová podpora podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody o rybolovu;

b)

11 600 000 EUR odpovídajících odhadované hodnotě poplatků placených majiteli plavidel podle čl. 12 odst. 2 písm. b) dohody o rybolovu.

1.3.

55 100 000 EUR ve třetím a čtvrtém roce používání protokolu. Tato částka je rozdělena na:

a)

42 400 000 EUR představujících finanční příspěvek uvedený v článku 12 dohody o rybolovu přidělených následovně:

i)

21 900 000 EUR jako finanční příspěvek za přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu;

ii)

20 500 000 EUR jako odvětvová podpora podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody o rybolovu;

b)

12 700 000 EUR odpovídajících odhadované hodnotě poplatků placených majiteli plavidel podle čl. 12 odst. 2 písm. b) dohody o rybolovu.

2.   Přidělení finančního příspěvku podle článku 12 dohody o rybolovu, zejména odstavce 4, a s výhradou ustanovení článku 5, provedou orgány Marockého království v souladu s články 6 a 7 tohoto protokolu.

3.   Odstavec 1 tohoto článku se použije s výhradou článků 5, 10, 18, 19 a 20 tohoto protokolu.

4.   Finanční příspěvek podle čl. 12 odst. 2 písm. a) a c) dohody o rybolovu se poukáže na správce státní pokladny Marockého království na vyhrazený účet vedený u správy státní pokladny této země, jehož údaje sdělí orgány Marockého království.

Článek 5

Revize rybolovných práv

1.   Rybolovná práva podle článku 3 tohoto protokolu může smíšený výbor na základě společné dohody podrobit revizi podle čl. 13 odst. 3 písm. a) dohody o rybolovu, pokud je tato revize v souladu s udržitelností zdrojů v rybolovné oblasti. Revize se může týkat počtu plavidel Unie, cílových druhů nebo kvót přidělených podle čl. 3 tohoto protokolu pro jednotlivé kategorie.

2.   V případě snížení či zvýšení rybolovných práv podle ustanovení čl. 12 odst. 5 dohody o rybolovu bude revidován i finanční příspěvek podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu a upraven poměrně k rybolovným právům, pro rata temporis a na základě odhadované hodnoty úlovku v příslušných kategoriích. Tuto revizi schvaluje smíšený výbor.

Navýšení rybolovných práv nemůže nicméně přesáhnout dvojnásobek finančního příspěvku vypláceného Unií podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu.

Článek 6

Přidělení finančního příspěvku za přístup do rybolovné oblasti a poplatků hrazených majiteli plavidel

1.   Finanční příspěvek podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu a poplatky podle č. 12 odst. 2 písm. b) dohody o rybolovu jsou spravedlivě rozděleny podle zeměpisných a sociálních kritérií tak, aby se zajistilo, že související sociální a ekonomické výhody budou v souladu s čl. 12 odst. 4 dohody o rybolovu přínosem pro dotčené obyvatelstvo.

2.   Nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy začne být používán tento protokol, představí orgány Marockého království metodu zeměpisného a sociálního rozdělení podle odstavce 1 a klíč pro přerozdělení přidělených částek, jež musí být posouzeny v rámci smíšeného výboru.

3.   Veškeré významné změny zeměpisného a sociálního rozdělení budou posuzovány stranami v rámci smíšeného výboru.

4.   Každý rok ve lhůtě tří měsíců předloží orgány Marockého království výroční zprávu o zeměpisném a sociálním rozdělení za předchozí období.

5.   Před uplynutím platnosti protokolu předloží orgány Marockého království závěrečnou zprávu o zeměpisném a sociálním rozdělení částek podle odstavce 1.

Článek 7

Rozdělení odvětvové podpory

1.   Odvětvová podpora podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody o rybolovu přispívá k rozvoji a provádění odvětvové politiky v rámci národní strategie pro rozvoj odvětví rybolovu.

2.   Smíšený výbor se do tří měsíců od započetí použitelnosti tohoto protokolu dohodne na víceletém odvětvovém programu a na podrobných pravidlech pro jeho plnění zahrnujících zejména:

a)

jednoleté a víceleté pokyny pro použití specifické částky odvětvové podpory v souladu s čl. 12 odst. 4 dohody o rybolovu;

b)

jednoleté a víceleté cíle, kterých je třeba dosáhnout, má-li dojít k rozvoji udržitelných rybolovných činností, s ohledem na priority, které orgány Marockého království vyjádřily v rámci národní odvětvové politiky;

c)

kritéria, zprávy a postupy včetně rozpočtových a finančních ukazatelů a metod pro kontrolu a audit používaných při každoročním vyhodnocování dosažených výsledků.

3.   Každou změnu těchto pokynů, cílů, kritérií a ukazatelů schválí strany v rámci smíšeného výboru.

4.   Orgány Marockého království předloží výroční zprávu o pokroku projektů realizovaných v rámci odvětvové podpory, kterou posoudí smíšený výbor. Strukturu této zprávy stanoví smíšený výbor nejpozději do tří měsíců ode dne započetí použitelnosti tohoto protokolu.

5.   Po dokončení těchto projektů předloží orgány Marockého království, v závislosti na povaze a délce trvání projektů, zprávu o jejich provedení, kterou posoudí smíšený výbor. Obsah této zprávy stanoví smíšený výbor.

6.   Před uplynutím platnosti tohoto protokolu předloží orgány Marockého království závěrečnou zprávu o provádění odvětvové podpory podle tohoto protokolu obsahující údaje uvedené v odstavcích 1 až 5 tohoto článku.

7.   V případě potřeby budou strany pokračovat ve sledování provádění odvětvové podpory, a to maximálně šest měsíců po uplynutí platnosti tohoto protokolu nebo po jeho pozastavení či vypovězení, jak jsou zakotveny v tomto protokolu. Nicméně u každé akce či projektu dříve schváleného smíšeným výborem se zohlední možnost případného prodloužení sledování odvětvové podpory o dalších maximálně šest měsíců.

8.   Strany v souvislosti s dohodou o rybolovu vypracují plán komunikace a zviditelnění. Tento plán se schválí na prvním zasedání smíšeného výboru.

Článek 8

Platby

1.   Platba finančního příspěvku podle čl. 12 odst. 2 písm. a) dohody o rybolovu proběhne:

a)

na první rok nejpozději do dvou měsíců po zasedání, na kterém smíšený výbor schválí metodu rozdělení podle čl. 6 odst. 2;

b)

na následující roky k výročnímu datu použitelnosti tohoto protokolu, s výhradou posouzení v rámci smíšeného výboru podle odstavce 4 a 5.

2.   Platba finančního příspěvku podle čl. 12 odst. 2 písm. c) dohody proběhne:

a)

na první rok nejpozději do dvou měsíců poté, co smíšený výbor schválí jednoletý a víceletý program podle čl. 7 odst. 2 tohoto protokolu;

b)

na následující roky dva měsíce poté, co smíšený výbor schválí realizované projekty za uplynulý rok a jednoletý program na příští období.

3.   Platba poplatků hrazených majiteli plavidel probíhá podle pravidel stanovených v oddíle E kapitoly I přílohy tohoto protokolu.

4.   Smíšený výbor každoročně posoudí, zda jsou realizované projekty ve shodě s programem a platby ve shodě s klíčem pro zeměpisné a sociální přerozdělení.

5.   Je-li mezi programem nebo metodou podle čl. 6 odst. 2 a 3 a realizovanými projekty konstatována neshoda, i pokud jde o zeměpisné a sociální přerozdělení, mohou být platby a související rybolovné činnosti revidovány, nebo popřípadě částečně či úplně pozastaveny. V takovém případě pokračují strany v konzultacích, přičemž příslušné platby a rybolovné aktivity mohou pokračovat, až smíšený výbor dojde k názoru, že podmínky stanové v odstavci 4 byly splněny.

Článek 9

Koordinace ve vědecké oblasti

1.   V souladu s článkem 3 a 8 dohody o rybolovu se strany zavazují pořádat pravidelně nebo v případě potřeby vědecká zasedání za účelem projednání vědeckých otázek a, je-li třeba, provést na žádost smíšeného výboru odhad hodnoty úlovků při prvním prodeji v místě vykládky nebo na cílových trzích.

2.   Mandát, složení a průběh vědeckých zasedání určí smíšený výbor.

Článek 10

Experimentální rybolov

Za účelem výzkumu a rozšiřování vědeckých a technických znalostí může na žádost smíšeného výboru proběhnout v rybolovné oblasti experimentální rybolov. Způsoby provedení experimentálního rybolovu jsou stanoveny v souladu s kapitolou III přílohy k tomuto protokolu.

Článek 11

Spolupráce mezi hospodářskými subjekty

Strany v souladu s platnými právními a správními předpisy podporují vzájemné styky mezi hospodářskými subjekty a přispívají k jejich spolupráci v následujících oblastech:

a)

rozvoj průmyslu souvisejícího s rybolovem, zejména stavba a opravy lodí a výroba materiálu a zařízení určených k rybolovu;

b)

rozvoj výměn na poli odborných znalostí a vzdělávání vedoucích pracovníků pro odvětví mořského rybolovu;

c)

uvádění produktů rybolovu na trh;

d)

marketing;

e)

akvakultura a modrá ekonomika.

Článek 12

Nedodržení ustanovení tohoto protokolu a povinností z něj vyplývajících

V souladu s ustanoveními tohoto protokolu a podle právních předpisů platných v rybolovné oblasti si orgány Marockého království vyhrazují v případě nedodržování ustanovení tohoto protokolu a povinností vyplývajících z jeho uplatňování právo uplatnit sankce stanovené v příloze tohoto protokolu.

Článek 13

Elektronická výměna údajů

Strany se zavazují, že co nejdříve zavedou systémy nezbytné pro elektronickou výměnu všech informací a dokumentů, např. elektronický systém hlášení (Electronic Reporting System - ERS), souvisejících s technickou správou protokolu, např. údajů o úlovcích, pozic podle satelitního systému sledování plavidel (Vessel Monitoring System (VMS) a oznámení o vplutí plavidel Unie působících v rámci dohody o rybolovu do oblasti a vyplutí z ní.

Článek 14

Ochrana důvěrných informací

1.   Strany se zavazují k tomu, že všechny osobní údaje týkající se plavidel Unie a jejich rybolovné činnosti, jež budou získány v rámci dohody o rybolovu, včetně údajů získaných od pozorovatelů, budou zpracovány v souladu se zásadami důvěrnosti a ochrany údajů.

2.   Strany dbají na to, aby veřejně dostupné byly jen souhrnné údaje týkající se rybolovných činností v rybolovné oblasti.

3.   Údaje, které lze považovat za důvěrné, smí příslušné orgány používat výlučně k provádění dohody o rybolovu a pro účely řízení rybolovu, jakož i jeho sledování, kontroly a dohledu.

4.   V případě osobních údajů, které Unie předává, může smíšený výbor zajistit jejich vhodné zabezpečení a právní prostředky v souladu s obecnou úpravou ochrany osobních údajů.

Článek 15

Vstup v platnost

Tento protokol vstupuje v platnost dnem, ke kterému si strany oznámí ukončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

Článek 16

Délka trvání

Bez ohledu na článek 18 dohody o rybolovu se tento protokol použije po dobu čtyř let ode dne jeho vstupu v platnost, nebo případně ode dne jeho prozatímní použitelnosti.

Článek 17

Prozatímní použití

Tento protokol lze na základě vzájemného souhlasu vyjádřeného výměnou oznámení mezi stranami použít prozatímně, a to počínaje dnem schválení jeho podpisu Radou Evropské unie.

Článek 18

Pozastavení

Na podnět jedné ze stran lze v souladu s ustanoveními článku 20 dohody o rybolovu uplatňování tohoto protokolu pozastavit.

Článek 19

Vypovězení

Na podnět jedné ze stran lze v souladu s ustanoveními článku 21 dohody o rybolovu tento protokol vypovědět.

Článek 20

Revize

Na podnět jedné ze stran lze v souladu s ustanoveními článku 22 dohody o rybolovu tento protokol revidovat.


PŘÍLOHA

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY UNIE V RYBOLOVNÉ OBLASTI

KAPITOLA I

ŽÁDOST O LICENCE A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ K RYBOLOVU

A.   ŽÁDOST O LICENCE K RYBOLOVU

1.

Licenci k rybolovu v rybolovné oblasti lze udělit pouze způsobilým plavidlům.

2.

Aby bylo plavidlo Unie způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo Unie platit zákaz rybolovných činností v rybolovné oblasti a plavidlo Unie nesmí být oficiálně registrováno jako rybářské plavidlo NNN.

3.

Plavidla musí splňovat požadavky platných právních předpisů a musí mít splněny všechny dosavadní povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností v rybolovné oblasti.

4.

Orgány Unie předloží odboru seznamy plavidel Unie, která žádají o provozování rybolovných činností v mezích stanovených v rybolovných listech připojených k tomuto protokolu, a to nejméně 20 dní před začátkem platnosti požadovaných licencí k rybolovu.

Tyto seznamy:

a)

jsou odboru předávány elektronickou poštou na adresy sdělené výměnou dopisů před započetím používání tohoto protokolu;

b)

uvádějí počet plavidel Unie pro každou kategorii rybolovu a pro každou oblast řízeného rybolovu, a pro každé plavidlo Unie hlavní charakteristiky, částky plateb rozdělené do jednotlivých okruhů a zařízení, která budou používána během období, jež je předmětem žádostí, a pro kategorii 6 kvótu v tunách úlovků požadovanou pro každé plavidlo ve formě měsíčních předpovědí.

5.

Pokud u kategorie 6 během určitého měsíce

a)

dosáhnou úlovky předběžné měsíční kvóty plavidla Unie před koncem příslušného měsíce, bude moci jeho majitel předat odboru prostřednictvím orgánů Unie úpravu svých měsíčních předpovědí úlovků a žádost o zvýšení předběžné měsíční kvóty;

b)

zůstanou úlovky pod hodnotou předběžné měsíční kvóty plavidla Unie, odpovídající část kvóty nebo poplatku budou převedeny ve prospěch následujícího období činnosti v probíhajícím kalendářním roce.

6.

Individuální žádosti o licence k rybolovu, seřazené podle kategorie rybolovu, jsou odboru předávány společně se seznamy uvedenými v bodě 4 s využitím vzorového formuláře uvedeného v dodatku 1.

7.

Ke každé žádosti o licenci k rybolovu jsou připojeny tyto doklady:

a)

kopie osvědčení o prostornosti řádně ověřená státem vlajky;

b)

novější barevná fotografie s minimálním grafickým rozlišením 1 400 × 1 050 pixelů ověřená podle postupů platných ve státě vlajky, ukazující boční pohled na plavidlo Unie v jeho současném stavu s jasně viditelnými písmeny a číslicemi registrace. Minimální rozměry této fotografie jsou 15 cm × 10 cm;

c)

doklad o zaplacení ročních licenčních poplatků stanovených platnými právními předpisy, dalších poplatků a výdajů za pozorovatele podle oddílu E;

d)

veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla Unie na základě tohoto protokolu.

8.

Při každoročním prodlužování licence k rybolovu podle tohoto protokolu bude v případě plavidla Unie, jehož technické charakteristiky se nezměnily, k žádosti o prodloužení připojen pouze doklad o zaplacení licenčních poplatků, dalších poplatků a výdajů za pozorovatele.

9.

Formuláře žádosti o licenci k rybolovu, jakož i veškeré doklady uvedené v bodě 7 obsahující informace nezbytné pro vystavení licencí k rybolovu, jsou odboru předávány orgány Unie elektronickou cestou.

B.   VYDÁVÁNÍ LICENCÍ K RYBOLOVU

1.

Licence k rybolovu pro všechna plavidla Unie předá odbor orgánům Unie prostřednictvím delegace ve lhůtě patnácti dnů od doručení všech dokladů uvedených v oddíle A bodech 6 a 7.

2.

Odbor sdělí orgánům Unie důvody, pro které bylo případně vydání licence odmítnuto.

3.

Licence k rybolovu jsou vystavovány v souladu s údaji uvedenými v rybolovných listech připojených v dodatku č. 2 k protokolu a je v nich uvedena zejména oblast řízeného rybolovu, vzdálenosti od pobřeží, údaje související s VMS (sériové číslo transpondéru VMS), povolená zařízení, hlavní lovené druhy, povolená velikost ok sítí, tolerance vedlejších úlovků, jakož i, v případě kategorie 6, povolené předběžné měsíční kvóty odlovů plavidla Unie.

4.

Předběžná měsíční kvóta plavidla Unie může být zvýšena v mezích odlovů stanovených v příslušném rybolovném listě.

5.

Licence k rybolovu mohou být vydány pouze pro plavidla Unie, která splnila všechny příslušné administrativní náležitosti.

6.

Strany se dohodnou, že podpoří zavedení elektronického systému licencí k rybolovu.

C.   PLATNOST A POUŽÍVÁNÍ LICENCÍ K RYBOLOVU

1.

S výjimkou prvního roku, který začíná prvním dnem používání tohoto protokolu a končí nejpozději 31. prosince, jsou licence k rybolovu platné po dobu:

a)

jednoho kalendářního roku (pro kategorii 5) odpovídajícího období mezi začátkem platnosti licence k rybolovu až do 31. prosince;

b)

jednoho čtvrtletí (pro kategorie 1, 2, 3 a 4) odpovídajícího jednomu tříměsíčnímu období začínajícímu 1. ledna, l. dubna, l. července nebo 1. října;

c)

jednoho měsíce (pro kategorii 6) odpovídajícímu období mezi začátkem platnosti licence až do konce měsíce.

Pro poslední rok používání protokolu, který začíná 1. ledna a končí dnem skončení platnosti tohoto protokolu, budou výše uvedené doby případně de facto zkráceny ukončením platnosti tohoto protokolu.

2.

Licence k rybolovu je platná pouze pro období, na které byl zaplacen poplatek, jakož i pro oblast řízeného rybolovu, typy zařízení a kategorii upřesněné v uvedené licenci k rybolovu.

3.

Každá licence k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo Unie a je nepřenosná. Nicméně, v případě prokázané vyšší moci, jakou je například ztráta nebo dlouhodobá nečinnost plavidla Unie z důvodu závažné technické závady, kterou řádně potvrdí příslušné orgány státu vlajky, se na žádost orgánů Unie licence pro plavidlo Unie zruší. Nová licence je vydána v nejkratším možném termínu v souladu s ustanoveními platnými pro žádost o licence a vydání licencí k rybolovu pro jiné plavidlo Unie náležející do stejné kategorie rybolovu a jehož prostornost nepřekračuje prostornost plavidla Unie, jehož licence byla zrušena.

4.

V případě zrušení licence k rybolovu vrátí majitel plavidla nebo jeho zástupce zrušenou licenci k rybolovu odboru.

5.

Licence k rybolovu musí být neustále přítomna na palubě plavidla Unie a při každé kontrole je třeba ji předložit zmocněným orgánům.

D.   LICENČNÍ A DALŠÍ POPLATKY

1.

Roční licenční poplatky jsou stanoveny marockými právními a správními předpisy upravujícími rybolovné činnosti v rybolovné oblasti.

2.

Licenční poplatky pokrývají kalendářní rok, během něhož je licence k rybolovu vydána, a jsou splatné v okamžiku první žádosti o licenci k rybolovu v právě probíhajícím roce. Částky za licence k rybolovu zahrnují veškeré další související poplatky a daně, s výjimkou přístavních poplatků nebo poplatků za poskytované služby.

3.

Kromě licenčních poplatků se pro každé plavidlo Unie vypočítají další poplatky na základě sazeb stanovených v rybolovných listech připojených v dodatku č. 2.

4.

Tyto poplatky budou stanoveny v poměru ke skutečné době platnosti licence k rybolovu, zohledňující případná období biologického klidu.

E.   PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Platba licenčních poplatků, dalších poplatků a výdajů za pozorovatele se uskuteční před vydáním licencí k rybolovu na jméno správce pokladny ministerstva pro zemědělství, námořní rybolov, rozvoj venkova a vodní a lesní hospodářství na bankovní účet číslo 0018100078000 20110750201 zřízený u banky Bank Al Maghrib v Maroku.

2.

Platba poplatku za úlovky plavidel Unie kategorie 5 se provádí následovně:

a)

Paušální záloha (7 000 EUR na plavidlo Unie) uvedená v rybolovném listě je hrazena před zahájením rybolovu;

b)

Záloha se vypočítá v poměru k době trvání platnosti licence k rybolovu;

c)

Do 30. června předloží orgány Unie odboru vyúčtování poplatků, které je třeba zaplatit za předcházející hospodářský rok, a to na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a ověřených příslušnými institucemi státu vlajky a orgány Marockého království;

d)

Pro poslední rok používání protokolu se vyúčtování poplatků, které je třeba zaplatit za předcházející hospodářský rok, předloží do čtyř měsíců od konce platnosti tohoto protokolu;

e)

Konečné vyúčtování se předá dotčeným majitelům plavidel, kteří mají od doby, kdy odbor oznámí schválení údajů, lhůtu 30 dnů na vyrovnání svých finančních závazků. Doklad o platbě v eurech, kterou majitel plavidla provedl ve prospěch správce marocké státní pokladny na účet uvedený v bodě 1, předají orgány Unie odboru nejpozději měsíc a půl po uvedeném oznámení;

f)

Pokud je však vyúčtovaná částka nižší než záloha uvedená v písmenech a) a b), odpovídající rozdíl se nevrací;

g)

Majitelé plavidel přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byly případné dodatečné platby uskutečněny v lhůtách uvedených v písmenu e).

h)

V případě nesplnění povinností podle písmene e) je licence k rybolovu automaticky pozastavena až do doby, než majitel plavidla své povinnosti splní.

3.

Platba poplatku za kvóty přiznané plavidlům lovícím pomocí vlečných sítí kategorie 6 se provádí následovně:

a)

poplatek za předběžnou měsíční kvótu plavidla Unie požadovanou jeho majitelem bude zaplacen před zahájením rybolovu;

b)

v případě zvýšení předběžné měsíční kvóty podle oddílu A bodu 5 je poplatek za toto zvýšení vybírán orgány Marockého království před pokračováním v rybolovu;

c)

v případě překročení předběžné měsíční kvóty a jejího případného zvýšení bude výše poplatku za toto překročení vynásobena třemi. Měsíční saldo, stanovené podle skutečného odlovu, bude zaplaceno během dvou měsíců následujících po měsíci, kdy k tomuto odlovu došlo.

KAPITOLA II

OBLASTI ŘÍZENÉHO RYBOLOVU

1.

Oblasti řízeného rybolovu pro jednotlivé kategorie jsou podrobně uvedeny v rybolovných listech v dodatku 2.

2.

Před datem použitelnosti tohoto protokolu sdělí orgány Marockého království orgánům Unie zeměpisné souřadnice oblastí řízeného rybolovu, jakož i všech oblastí uvnitř nich, kde je rybolov zakázán.

3.

Tyto informace jsou předány v elektronické podobě a vyjádřeny v desetinném formátu S/J DD.ddd (WGS84).

4.

Veškeré změny těchto souřadnic musí být bez prodlení oznámeny Unii.

5.

V případě potřeby si může Unie o těchto souřadnicích vyžádat dodatečné informace.

KAPITOLA III

ZPŮSOBY PROVOZOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍHO RYBOLOVU

1.

Strany společně rozhodnou

a)

o provozovatelích Unie, kteří budou provozovat experimentální rybolov.

b)

o období, které je pro tento typ rybolovu nejpříznivější, jakož i

c)

o podmínkách tohoto rybolovu.

2.

Aby se usnadnila výzkumná činnost plavidel Unie, předá jim odbor vědecké poznatky a další dostupné základní údaje.

3.

Strany sjednají vědecký protokol, který bude vypracován na podporu experimentálního rybolovu a bude předán dotčeným provozovatelům.

4.

Doba trvání experimentálního rybolovu činí minimálně tři a maximálně šest měsíců, nedohodnou-li se strany jinak.

5.

Orgány Unie předají orgánům Marockého království žádost o licenci k experimentálnímu rybolovu s technickou dokumentací uvádějící:

a)

technické charakteristiky plavidla Unie;

b)

odborné zkušenosti důstojníků na plavidle Unie s danou oblastí rybolovu;

c)

návrh technických parametrů experimentálního rybolovu (doba trvání, zařízení, oblasti výzkumu atd.);

d)

způsob financování.

6.

V případě potřeby naváže odbor s orgány Unie a případně i dotčenými majiteli plavidel dialog zaměřený na technické a finanční aspekty.

7.

Před zahájením experimentálního rybolovu se musí plavidla Unie dostavit do přístavu určeného orgány Marockého království, aby se podrobila inspekcím stanoveným v kapitole VIII bodě 1 této přílohy.

8.

Před začátkem experimentálního rybolovu dodají majitelé plavidel odboru a orgánům Unie:

a)

prohlášení o úlovcích, které již mají na palubě;

b)

údaje o technických vlastnostech zařízení, které se bude během experimentálního rybolovu používat; a

c)

záruku, že splní požadavky platných správních předpisů.

9.

Během pobytu na moři dotčení majitelé plavidel:

a)

předávají odboru a orgánům Unie týdenní hlášení o úlovcích za každý den a výlov, přičemž upřesní technické parametry experimentálního rybolovu (poloha, hloubka, datum a čas, úlovky a další poznámky či komentáře);

b)

prostřednictvím VMS udávají polohu, rychlost a směr plavidla Unie;

c)

dbají na to, aby byl na palubě přítomen vědecký pozorovatel marocké státní příslušnosti nebo vybraný orgány Marockého království, a to v souladu s ustanoveními týkajícími se pozorovatelů podrobně uvedenými v kapitole VII. Nerozhodnou-li strany jinak, není plavidlo Unie povinno vracet se do přístavu častěji než jednou za dva měsíce;

d)

pokud o to orgány Marockého království požádají, nechají své plavidlo Unie před opuštěním rybolovné oblasti podrobit inspekci;

e)

dodržují marocké právní a správní předpisy týkající se rybolovu. Úlovky, včetně vedlejších odlovů, získané během experimentálního rybolovu zůstávají vlastnictvím majitele plavidla, jsou-li v souladu s podmínkami, které v tomto ohledu přijal smíšený výbor, a s ustanoveními vědeckého protokolu.

10.

Odbor jmenuje kontaktní osobu, která je pověřena řešit všechny nenadálé problémy, které by mohly rozvoj experimentálního rybolovu brzdit.

KAPITOLA IV

SATELITNÍ SLEDOVÁNÍ NEBO VMS

A.   OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

Na plavidla Unie provozující v rybolovné oblasti činnosti v rámci tohoto protokolu nebo mající úmysl je provozovat se vztahuje marocká právní úprava o fungování zařízení pro satelitní navigaci a lokalizaci. Stát vlajky bude dbát na to, aby se plavidla Unie plující pod jejich vlajkou této právní úpravě podřídila.

2.

Činnost kteréhokoliv plavidla Unie s povolením v rámci tohoto protokolu musí být trvale sledována, zejména prostřednictvím VMS. Specifický způsob tohoto sledování určí smíšená komise.

3.

VMS pro plavidla Unie sledovaná satelitem podle tohoto protokolu zajišťuje automatické sdělování polohy plavidel Unie středisku monitorování a kontroly rybolovu (dále jen „středisko“) jejich státu vlajky, které zajišťuje jejich předání marockému středisku.

4.

Stát vlajky a marocké orgány určí každý osobu odpovědnou za VMS, která bude působit jako kontaktní osoba.

a)

Středisko státu vlajky a středisko Maroka si před započetím použitelnosti tohoto protokolu předají údaje (jméno, adresa, telefon, fax, e-mail) svých osob odpovědných za VMS.

b)

Veškeré změny údajů osob odpovědných za VMS musí být neprodleně oznámeny.

Kontaktní osoby, jejichž údaje jsou sdělovány před zahájením použitelnosti tohoto protokolu, si vyměňují veškeré potřebné informace o vybavení plavidel Unie, protokolech o přenosu údajů nebo jiných funkcích potřebných pro satelitní sledování.

B.   ÚDAJE Z VMS

1.

Pokud plavidlo Unie lovící v rámci dohody o rybolovu, které je podle tohoto protokolu předmětem satelitního sledování, vpluje do rybolovné oblasti, středisko státu vlajky neprodleně předá středisku Maroka hlášení o následných polohách plavidla. Tato hlášení se předávají:

elektronickou cestou prostřednictvím zabezpečeného protokolu;

v časových intervalech nepřesahujících dvě hodiny;

ve formátu uvedeném v dodatku 3.

2.

Až do přechodu na nový formát UN-CEFACT je třeba používat formát NAF. Orgány Marockého království stanoví období potřebné pro přechod na formát UN-CEFACT v protokolu FLUX, a to s ohledem na technická omezení týkající se integrace tohoto nového formátu a protokolu FLUX. Stanoví zkušební období naplánované před přechodem na skutečné používání nového formátu a protokolu FLUX. Po úspěšných zkouškách strany v nejkratším termínu společně určí skutečné datum uplatňování, a to v rámci smíšeného výboru nebo výměnou dopisů.

3.

Každé hlášení polohy obsahuje:

a)

označení plavidla Unie;

b)

naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla Unie (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 100 metrů s intervalem spolehlivosti 99 %;

c)

datum a čas, kdy byla tato poloha zaznamenána;

d)

rychlost a kurz plavidla Unie.

4.

VMS polohy jsou označeny následovně:

a)

první poloha zaznamenaná po vplutí do rybolovné oblasti se označí kódem „ENT“;

b)

všechny následující polohy se označí kódem „POS“;

c)

první poloha zaznamenaná po vyplutí z rybolovné oblasti se označí kódem „EXI“;

d)

polohy předané manuálně podle oddílu C bodu 3 se označí kódem „MAN“.

5.

Středisko státu vlajky zajišťuje automatické zpracování a elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy jsou zaznamenávána zabezpečeným způsobem a uchovávána v databázi po dobu tří let. V případě technických potíží však může být toto období na základě společné dohody zkráceno.

6.

Programové a hmotné složky VMS musí být:

a)

spolehlivé, jelikož nesmí umožnit falšování poloh a nesmí být možné s nimi manipulovat manuálně;

b)

zcela automatické, kdykoli použitelné a nezávislé na okolních a klimatických podmínkách.

7.

Je zakázáno přemisťovat, odpojovat, ničit, poškozovat nebo vyřazovat z provozu na palubě plavidla Unie umístěný systém nepřetržité lokalizace využívající pro předávání údajů satelitní komunikaci nebo vědomě upravovat, měnit či falšovat údaje vysílané nebo zaznamenávané tímto systémem.

8.

Velitelé plavidel Unie trvale zajišťují, aby:

a)

údaje nebyly pozměňovány;

b)

anténa nebo antény napojené na zařízení satelitního sledování nebyly blokovány jinými předměty;

c)

napájení zařízení satelitního sledování elektrickou energií nebylo přerušeno;

d)

zařízení VMS nebylo odmontováno.

9.

Za účelem sledování, kontroly a dohledu se strany dohodly, že si budou v případě potřeby na vyžádání sdělovat informace týkající se používaného zařízení.

C.   TECHNICKÁ ZÁVADA NEBO PORUCHA NA ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ INSTALOVANÉM NA PALUBĚ PLAVIDLA UNIE

1.

Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě plavidla Unie vyskytne technická závada nebo porucha, stát vlajky musí ihned informovat odbor a orgány Unie.

2.

Vadné zařízení musí být vyměněno ve lhůtě deseti pracovních dní po oznámení závady středisku Maroka státem vlajky. Po uplynutí této lhůty se musí dotyčné plavidlo Unie vrátit do přístavu určeného orgány Marockého království pro vyřízení správních náležitostí a opravu nebo opustit oblast za předpokladu, že stát vlajky předá středisku Maroka zprávu o kontrole vadného zařízení a příčinách závady.

3.

Do doby, než dojde k výměně zařízení, předává velitel plavidla Unie manuálně středisku státu vlajky elektronickou cestou, rádiem nebo faxem každé čtyři hodiny celkové hlášení o poloze, zahrnující hlášení o poloze zaznamenaná velitelem plavidla Unie za podmínek stanovených v oddíle B.

4.

Tato manuální hlášení jsou okamžitě zaznamenávána střediskem státu vlajky do databáze uvedené v oddíle B bodě 5 a bez prodlení předávána střediskem státu vlajky do střediska Maroka, podle stejného protokolu a ve stejném formátu, jaké jsou popsány v dodatku 3.

D.   NEPŘIJETÍ ÚDAJŮ VMS STŘEDISKEM MAROKA

1.

Pokud středisko Maroka zjistí, že stát vlajky nepředává informace stanovené v oddíle B, budou o tom orgány Unie a dotčený stát vlajky neprodleně informovány.

2.

Dotčené středisko státu vlajky a/nebo středisko Maroka se okamžitě vzájemně informují o jakékoliv funkční anomálii při komunikaci a při přijímání hlášení o poloze, aby mohlo být co nejdříve nalezeno technické řešení. O řešení nalezeném oběma středisky jsou informovány orgány Unie.

3.

Všechna hlášení nepředaná z důvodu přerušení komunikace mezi střediskem státu vlajky a střediskem Maroka musí být předána po jejím obnovení.

4.

Středisko státu vlajky a středisko Maroka se před začátkem uplatňování tohoto protokolu dohodnou na alternativních způsobech elektronické komunikace, které budou používat pro přenos údajů VMS v případě poruchy komunikace mezi středisky, a bezodkladně se informují o jakékoli změně.

5.

Poruchy v komunikaci mezi středisky Maroka a států vlajky z Unie nesmějí narušit běžný chod rybolovných činností plavidel Unie. Je však třeba ihned použít typ předávání údajů dohodnutý v rámci bodu 4.

6.

Orgány Marockého království informují své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla Unie, u nichž došlo k nepředání údajů VMS z důvodu poruchy některého střediska a prostředku pro předávání údajů dohodnutém podle bodu 4, za plavidla porušující předpisy.

E.   OCHRANA ÚDAJŮ VMS

1.

Veškeré údaje o sledování předané v souladu s těmito ustanoveními druhé straně slouží orgánům Marockého království výhradně pro účely sledování, kontroly a dohledu vykonávaných nad loďstvem Unie provozujícím rybolov v rámci dohody o rybolovu, jakož i k výzkumným studiím prováděným Marokem v rámci řízení a plánování oblastí rybolovu.

2.

Tyto údaje nelze v žádném případě sdělovat třetím stranám, a to z jakýchkoliv důvodů.

3.

O jakémkoli sporu týkajícím se výkladu nebo používání ustanovení kapitoly IV vedou strany konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 13 dohody o rybolovu, který také o sporu rozhodne.

4.

Strany se v případě potřeby dohodnou na přezkoumání těchto ustanovení v rámci smíšeného výboru.

KAPITOLA V

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

A.   LODNÍ DENÍK RYBOLOVU

1.

Velitel plavidla Unie je povinen používat lodní deník rybolovu, jehož vzory jsou uvedeny v dodatcích 4 a 5 a aktualizovat jej v souladu s vysvětlivkami k uvedenému deníku.

2.

Majitel plavidla je povinen předat kopii lodního deníku rybolovu svým příslušným orgánům nejpozději patnáct dní po vykládce úlovků. Tyto orgány kopie bezodkladně předají orgánům Unie a odboru. Lodní deníky rybolovu je nutno vyplňovat a předávat i v případě nulových úlovků.

3.

V případě, že majitelé plavidel nesplní povinnosti podle bodů 1 a 2, je licence k rybolovu automaticky pozastavena do té doby, než tito své povinnosti splní. Orgány Unie jsou o takovém rozhodnutí okamžitě informovány.

B.   ČTVRTLETNÍ PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.

Před koncem každého čtvrtletí oznámí orgány Unie odboru, podle vzorů uvedených v dodatcích 6 a 7, množství, která ulovila všechna plavidla Unie během předcházejícího čtvrtletí.

2.

Údaje oznámené za každé plavidlo Unie a za každý druh uvedené v lodním deníku rybolovu jsou rozděleny po jednotlivých měsících a podle kategorie rybolovu.

3.

Tyto údaje jsou odboru předávány rovněž prostřednictvím počítačového souboru ve formátu, který je kompatibilní s programovým vybavením používaným odborem.

C.   SPOLEHLIVOST ÚDAJŮ

Informace obsažené v dokumentech uvedených v oddílech A a B musí zohledňovat skutečný rybolov, aby mohly tvořit jeden ze základů pro sledování vývoje populací.

D.   PŘECHOD NA ELEKTRONICKÝ SYSTÉM

1.

Pro předávání údajů prostřednictvím elektronické výměny všech informací o úlovcích a o prohlášení v systému ERS je používán formát XML EU-ERS 3.1.0 zasílaný pomocí DEH (Data Exchange Highway) Komise, a to až do přechodu na nový formát UN/CEFACT používající síť FLUX Komise.

2.

Po dobu prvních šesti měsíců používání tohoto protokolu provedou strany potřebné zkoušky fungování systému ERS.

3.

Strany počítají se zavedením systému ERS a s náhradou papírové verze lodního deníku rybolovu a prohlášení o úlovcích údaji ERS na konci zkušebního období, které může být v případě potřeby prodlouženo na základě společné dohody.

4.

V rámci systému ERS strany po vzájemné dohodě používají způsob a formát předávání údajů odpovídající technickým ustanovením, jejich definování a způsob uplatňování se stanoví výměnou dopisů před započetím použitelnosti tohoto protokolu.

E.   VYKLÁDKY MIMO MAROKO

Majitel plavidla je povinen předat svým příslušným orgánům prohlášení o vykládce úlovků učiněných v rámci tohoto protokolu nejpozději patnáct dní po vykládce. Ve stejné lhůtě předá jeho kopii delegaci a orgánům Marockého království na adresy sdělené formou výměny dopisů před dnem zahájení uplatňování tohoto protokolu.

V případě nesplnění těchto povinností je licence k rybolovu automaticky pozastavena až do doby, než majitel plavidla své povinnosti splní. Orgány Unie jsou o takovém rozhodnutí okamžitě informovány.

KAPITOLA VI

NAJÍMÁNÍ MAROCKÝCH NÁMOŘNÍKŮ

1.

Majitel plavidla, kterému byla podle tohoto protokolu udělena licence k rybolovu, bude mít během celého období přítomnosti v rybolovné oblasti na palubě marocké námořníky v souladu s podmínkami stanovenými v rybolovných listech uvedených v dodatku 2.

2.

Majitel si vybírá námořníky pro svá rybářská plavidla:

a)

buďto z úředního seznamu absolventů námořnických škol, který předá odbor orgánům Unie, a ta jej předá dotčeným státům vlajky. Seznam je aktualizován k 1. únoru každého roku. Majitelé si z absolventů podle svého uvážení vyberou uchazeče, kteří jsou nejschopnější a mají nejvhodnější praxi;

b)

anebo z námořníků, kteří prokáží, že byli najati na plavidla Unie v období uplatňování předchozích protokolů.

3.

Pracovní smlouvy marockých námořníků, jejichž jedna kopie bude předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory či zástupci ve spolupráci s orgány Marockého království. Tyto smlouvy zaručí námořníkům výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

4.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce musí předat prostřednictvím delegace kopii smlouvy odboru.

5.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí odboru prostřednictvím delegace jména marockých námořníků, kteří byli najati na každé plavidlo Unie, s uvedením funkce, která jim byla přidělena v rámci posádky.

6.

Delegace předá odboru k 1. únoru a 1. srpnu půlroční přehled marockých námořníků najatých na plavidla Unie v členění podle jednotlivých plavidel Unie, přičemž uvede jejich osobní číslo.

7.

Mzdu marockým námořníkům vyplácejí majitelé plavidel. Mzda je stanovena před vydáním licencí k rybolovu na základě společné dohody majitelů plavidel nebo jejich zástupců a dotčených marockých námořníků nebo jejich zástupců. Podmínky odměňování marockých námořníků však nesmí být horší než podmínky marockých posádek, musí splňovat normy MOP a v žádném případě nesmí být horší, než tyto normy stanoví.

8.

Pokud se jeden či více námořníků zaměstnaných na palubě nedostaví v čase stanoveném pro vyplutí plavidla Unie, je velitel oprávněn vyplout poté, co informuje příslušné orgány přístavu nalodění o nedostatečném počtu požadovaných námořníků, a po aktualizaci seznamu posádky. Uvedené orgány o tom informují odbor.

9.

Majitel plavidla je povinen přijmout opatření nezbytná k tomu, aby zajistil, že požadovaného počtu námořníků najatých na rybářské plavidlo bude dosaženo nejpozději při následující plavbě.

10.

V případě nenalodění marockých námořníků z důvodů jiných, než jsou důvody uvedené v bodě 9, je dotčený majitel plavidla povinen zaplatit nejpozději do tří měsíců paušální částku 20 EUR za nenaloděného námořníka a den rybolovu v rybolovné oblasti.

11.

Tato částka bude použita na vzdělávání marockých námořních rybářů a bude vložena na bankovní účet číslo 0018100078000 20110750201 zřízený u banky Bank Al Maghrib v Maroku.

12.

S výjimkou případu podle bodu 8, nesplní-li majitel plavidla opakovaně povinnost nalodit stanovený počet marockých námořníků, je licence k rybolovu plavidla Unie automaticky pozastavena do doby, než bude tato povinnost splněna. Delegace je o takovém rozhodnutí neprodleně uvědomena.

KAPITOLA VII

POZOROVÁNÍ RYBOLOVU

1.

Plavidla Unie, která mají v rámci tohoto protokolu povolení k rybolovu v rybolovné oblasti, nalodí pozorovatele, kteří byli orgány Marockého království jmenováni jako „vědečtí pozorovatelé.“ Výsledek práce těchto pozorovatelů může být využit k vědeckým a/nebo kontrolním účelům.

2.

Míra pokrytí a doba pozorování podle jednotlivých kategorií jsou uvedeny v rybolovných listech v dodatku 2.

3.

Podmínky nalodění určených pozorovatelů jsou stanoveny následujícím způsobem:

a)

Odbor sestaví seznam plavidel Unie určených k nalodění pozorovatele, jakož i seznam pozorovatelů určených k nalodění na palubu. Tyto seznamy jsou ihned po svém sestavení předány delegaci.

b)

V okamžiku vydání licence k rybolovu nebo nejpozději patnáct dní před stanoveným dnem nalodění určeného pozorovatele na palubu plavidla Unie sdělí odbor prostřednictvím delegace dotčeným majitelům plavidel jméno tohoto pozorovatele.

4.

Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a orgány Marockého království.

5.

Dotčený majitel plavidla sdělí nejpozději dva týdny před předpokládaným naloděním pozorovatele datum a přístav určený orgány Marockého království, kde se toto nalodění uskuteční.

6.

Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla na počátku první plavby v rybolovné oblasti po oznámení seznamu určených plavidel Unie.

7.

V případě, že je pozorovatel naloděn v zahraničí, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo Unie, které má na palubě pozorovatele, opustí rybolovnou oblast, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejší repatriace pozorovatele.

8.

V případě zbytečného přemístění pozorovatele z důvodu nedodržení závazků majitele plavidla nese majitel náklady na dopravu, jakož i denní příspěvky za dny nečinnosti pozorovatele ve výši, kterou pobírají maročtí státní úředníci stejného platového stupně. Denní příspěvky vyplatí majitel plavidla vědeckému pozorovateli rovněž v případě zpoždění při nalodění, za které je majitel zodpovědný.

9.

Jakákoli změna právní úpravy denních příspěvků je delegaci sdělena nejpozději dva měsíce před začátkem jejího uplatňování.

10.

Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě ve smluvenou dobu a nedostaví se ani do následujících dvanácti hodin, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti jej nalodit.

11.

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Plní tyto úkoly:

a)

sleduje rybolovné činnosti plavidel Unie;

b)

ověřuje polohu plavidel Unie provádějících rybolovné operace;

c)

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

d)

sestavuje seznam používaných rybolovných zařízení;

e)

ověřuje údaje o úlovcích v rybolovné oblasti zaznamenané v lodním deníku rybolovu;

f)

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu výmětů obchodovatelných druhů ryb, korýšů a hlavonožců;

g)

faxem nebo elektronicky sděluje údaje o rybolovu, včetně objemu hlavních a vedlejších úlovků na palubě.

12.

Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli byla během výkonu zaručena fyzická bezpečnost a nebyla mu způsobena morální újma.

13.

Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla Unie, zejména k lodnímu deníku rybolovu a plavebnímu deníku, a také do částí plavidla Unie, které jsou nezbytné ke snazšímu plnění jeho úkolů.

14.

Při pobytu na palubě pozorovatel:

a)

podnikne všechny kroky vhodné k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla Unie nerušily ani neomezovaly rybolovné operace,

b)

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a zachovává důvěrnost všech dokumentů patřících k uvedenému plavidlu Unie.

15.

Na konci pozorování a před opuštěním plavidla Unie vypracuje pozorovatel zprávu o činnosti, která je předána orgánům Marockého království a v kopii zaslána delegaci. Podepíše ji za přítomnosti velitele plavidla, který do ní může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a doplní je svým podpisem. Při vylodění pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli plavidla Unie.

16.

Majitel plavidla zajistí s ohledem na možnosti plavidla Unie na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů v podmínkách, jaké jsou poskytovány důstojníkům.

17.

Plat a sociální odvody pozorovatele nesou orgány Marockého království.

18.

Na úhradu nákladů souvisejících s přítomností pozorovatelů na palubě plavidel Unie se kromě poplatku, který mají zaplatit majitelé plavidel, počítá i s poplatky zvanými „náklady na pozorovatele“, které se vypočtou na základě částky 5,5 EUR/brutto registrovaná tuna (GT)/čtvrtletí za každé plavidlo Unie provozující činnost v rybolovné oblasti. Úhrada těchto nákladů proběhne za podmínek stanovených v oddíle E kapitoly I této přílohy.

19.

Nesplnění povinností podle bodů 1 až 18 vede k pozastavení licence k rybolovu až do doby, než majitel plavidla své povinnosti splní. Delegace je o takovém rozhodnutí neprodleně uvědomena.

KAPITOLA VIII

SLEDOVÁNÍ A KONTROLA

A.   TECHNICKÉ PROHLÍDKY

1.

Jednou ročně, jakož i po změnách technických vlastností nebo na základě žádosti o změnu kategorie rybolovu, s nimiž souvisí použití odlišných druhů rybolovných zařízení, se plavidla Unie, která jsou držiteli licence k rybolovu podle ustanovení tohoto protokolu, musí dostavit do některého přístavu určeného orgány Marockého království, aby se podrobila technickým prohlídkám podle platné právní úpravy. Tyto prohlídky proběhnou povinně ve lhůtě 48 hodin po připlutí plavidla Unie do přístavu.

2.

Po ukončení technické prohlídky je veliteli plavidla Unie vydáno potvrzení o splnění požadavků, které má stejnou platnost jako licence k rybolovu a které se de facto prodlužuje v případě plavidel Unie, která v daném kalendářním roce licenci obnovují. Maximální platnost však nemůže překročit jeden rok. Toto potvrzení musí být neustále na palubě plavidla.

3.

Účelem technické prohlídky je kontrola shody technických vlastností a zařízení na palubě, ověření funkce zařízení pro satelitní navigaci a lokalizaci nacházejícího se na palubě a toho, zda jsou splněna ustanovení týkající se marocké posádky.

4.

Náklady na technické prohlídky nesou majitelé plavidel a jsou určeny na základě sazebníku stanoveného marockými předpisy. Nemohou být vyšší než částky, které běžně za tytéž služby platí jiná plavidla.

5.

V případě nedodržení bodů 1, 2 a 3 je licence k rybolovu automaticky pozastavena do doby, než majitel plavidla své povinnosti splní. Delegace je o takovém rozhodnutí neprodleně uvědoměna.

B.   VPLUTÍ DO OBLASTI A VYPLUTÍ Z OBLASTI

1.

Plavidla Unie, pro něž byly vydány licence k rybolovu podle tohoto protokolu, oznámí nejméně šest hodin předem odboru elektronickou cestou svůj záměr vplout do rybolovné oblasti nebo z ní vyplout, spolu s těmito informacemi:

a)

dnem a hodinou předání hlášení;

b)

polohou plavidla Unie podle kapitoly IV oddílu B;

c)

hmotností (v kg) úlovků na palubě podle druhů, označených 3-alfa ISO kódem;

d)

druhem zprávy, tj. „úlovky při vplutí“ (COE) a „úlovky při vyplutí“ (COX).

2.

Oznamovací lhůta uvedená v odstavci l je zkrácena na jednu hodinu pro plavidla Unie provozující činnost v kategoriích 1 a 2.

3.

Tato sdělení budou přednostně předávána elektronickou cestou nebo faxem, jejichž reference budou oznámeny výměnou dopisů před započetím použitelnosti tohoto protokolu.

4.

V případě plavidel Unie z kategorie 6 podléhá definitivní vyplutí z rybolovné oblasti předchozímu souhlasu odboru. Toto povolení bude vydáno do 24 hodin po žádosti podané velitelem plavidla Unie nebo jeho zástupcem s výjimkou případu, kdy je žádost doručena den před víkendem a kdy povolení bude vydáno v následující pondělí. V případě, že je vydání povolení odmítnuto, oznámí odbor neprodleně majiteli plavidla a orgánům Unie důvody tohoto odmítnutí.

5.

Plavidlo Unie, které je přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo odbor, je považováno za plavidlo Unie bez licence.

6.

Majitel plavidla do formuláře žádosti o licenci k rybolovu uvede čísla faxu a telefonu plavidla Unie, jakož i e-mailovou adresu jejího velitele.

C.   KONTROLNÍ POSTUPY

1.

Velitelé plavidel Unie, pro něž byly vydány licence podle tohoto protokolu, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem marockým úředníkům pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

2.

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

3.

Po každé inspekci a kontrole sepíše inspektor zprávu o inspekci, kterou spolupodepisuje velitel plavidla Unie oprávněný doplnit k tomuto hlášení jakýkoliv komentář. Velitel obdrží jednu kopii zprávy.

D.   ZADRŽENÍ PLAVIDLA

1.

Odbor v co nejkratší době, nejpozději však do 48 hodin, informuje delegaci o každém zadržení plavidla Unie, k němuž došlo v rybolovné oblasti.

2.

Orgány Unie současně obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k zadržení.

3.

Velitel musí své plavidlo Unie dovést do přístavu, který určí orgány Marockého království pověřené kontrolou. Plavidlo Unie, které porušilo platnou marockou právní úpravu týkající se námořního rybolovu, je zadržováno v přístavu, dokud nejsou dokončeny obvyklé administrativní náležitosti.

E.   PROTOKOL O PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

1.

Po zjištění porušení předpisů a jeho zapsání do protokolu, které provedou orgány Marockého království pověřené kontrolou, velitel plavidla Unie tento dokument podepisuje. V případě odmítnutí nebo výskytu překážky pro podpis velitele plavidla, je v tomto smyslu učiněna poznámka v uvedeném protokolu.

2.

Podpisem velitele ani jeho nepřítomností nejsou dotčena práva a prostředky obhajoby, které může velitel uplatnit ohledně porušení předpisů, jež mu je vytýkáno.

F.   ŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

1.

Před zahájením soudního řízení je třeba se pokusit vyřešit zjištěné porušení předpisů smírným narovnáním, v souladu s marockou právní úpravou pro oblast rybolovu.

K souhlasu se smírným narovnáním dojde nejpozději tři pracovní dny po přijetí žádosti majitele plavidla o použití institutu smírného narovnání. Tento souhlas je vyjádřen vystavením platebního výměru, který musí majitel plavidla v předepsané lhůtě uhradit. Úhrada ve stanoveném termínu slouží jako důkaz o ukončení narovnání, po uplynutí tohoto termínu bude odbor spor řešit soudní cestou.

2.

V případě narovnání je výše uložené pokuty stanovena v souladu s marockou právní úpravou v oblasti rybolovu.

3.

V případě, kdy věc nemohla být vyřešena narovnáním a řeší ji příslušný soudní orgán, složí majitel plavidla na bankovní účet u Bank Al Maghrib v Maroku, který je sdělen výměnou dopisů před započetím použitelnosti tohoto protokolu, bankovní jistotu dostačující pro zajištění výkonu uložených peněžních trestů.

4.

Bankovní jistota je až do ukončení soudního řízení neodvolatelná. Jistota je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení odsuzujícího rozsudku. Stejně tak v případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená záruka, uvolní orgány Marockého království zbývající částku.

5.

Plavidlo Unie může opustit přístav:

a)

buď jakmile budou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání, nebo

b)

jakmile bude složena bankovní jistota uvedená v bodě 3 a bude přijata příslušnými orgány Marockého království v očekávání ukončení soudního řízení.

G.   PŘEKLÁDKY

1.

Jakákoli překládka úlovků na moři je v rybolovné oblasti zakázána. Plavidla Unie kategorie 6, která chtějí provést překládku úlovků v rybolovné oblasti, ji provedou v přístavu určeném orgány Marockého království nebo v jeho rejdě, a to po získání povolení odboru. Tato překládka proběhne pod dohledem pozorovatele nebo zástupce odboru a kontrolních orgánů. Na každou osobu, která poruší toto ustanovení, se vztahují sankce stanovené platnou marockou právní úpravou.

2.

Nejméně 72 hodin před každou překládkou musí majitel rybářského plavidla oznámit odboru tyto informace:

a)

názvy plavidel Unie, která mají překládku provést;

b)

jméno nákladní lodě, její stát vlajky, její registrační číslo a její volací značku;

c)

hmotnost podle druhů, které budou překládány;

d)

místo určení úlovků; a

e)

datum a den překládky.

3.

Orgány Marockého království si vyhrazují právo překládku odmítnout, provozuje-li plavidlo Unie uvnitř rybolovné oblasti nebo mimo ni NNN rybolov.

4.

Překládka se považuje za vyplutí z rybolovné oblasti. Plavidla Unie tedy musí předat odboru prohlášení o úlovcích a oznámit úmysl pokračovat v rybolovu, nebo opustit rybolovnou oblast.

5.

Velitel plavidla Unie kategorie 6, pro nějž byla vydána licence v souladu s ustanoveními tohoto protokolu, a které se účastní vykládky nebo překládky v některém přístavu určeném orgány Marockého království, umožní a usnadní marockým inspektorům kontrolu vykládky a překládky. Po skončení každé inspekce a kontroly v přístavu je veliteli plavidla Unie vystaveno osvědčení.

H.   SYSTÉM SPOLEČNÉHO SLEDOVÁNÍ RYBOLOVU

1.

Strany dohody zavedou systém společného sledování a pozorování kontrol vykládek na pevnině, jehož účelem je zlepšit účinnost těchto kontrol, a zajistit tak dodržování ustanovení tohoto protokolu.

2.

Způsoby provádění tohoto společného sledování budou stanoveny společnou dohodou příslušných orgánů obou stran. Následně strany vypracují roční harmonogram společného sledování.

3.

Strany určí svého zástupce (své zástupce) ve společném sledování naprogramovaném pomocí uvedeného harmonogramu a vzájemně si oznámí jeho jméno (jejich jména). Odbor provede oznámení s měsíčním předstihem.

4.

Zástupce orgánů Marockého království se jako pozorovatel účastní inspekcí vykládek plavidel Unie, která byla činná v rybolovné oblasti, jež jsou prováděny kontrolními útvary členských států.

5.

Doprovází úředníky těchto států provádějící kontroly při prohlídkách přístavů, palub plavidel Unie, kotvišť, trhů pro prvotní prodej, obchodů s mořskými plody, chladících skladů a ostatních prostor spojených s vykládkou a skladováním ryb před prvním prodejem a má přístup k dokladům, které jsou předmětem těchto inspekcí.

6.

Zástupce orgánů Marockého království vypracuje a předloží zprávu týkající se inspekcí, jichž se zúčastnil. Kopie této zprávy je předána delegaci. Orgány Marockého království si vyhrazují právo využívat informace získané během uvedených inspekcí za účelem regulační kontroly.

7.

Na žádost orgánů Unie se mohou inspektoři rybolovu Unie účastnit jako pozorovatelé inspekcí, které provádějí orgány Marockého království a které se týkají vykládek plavidel Unie v přístavech určených orgány Marockého království.

KAPITOLA IX

VYKLÁDKA ÚLOVKŮ

A.   ZÁSADA

Strany, jež mají zájem na lepší integraci za účelem společného rozvoje svých odvětví rybolovu, se dohodly, že přijmou následující ustanovení týkající se vykládek části úlovků uskutečňovaných v rybolovné oblasti plavidly Unie, pro něž byla vydána licence k rybolovu podle ustanovení tohoto protokolu, v přístavech určených orgány Marockého království.

B.   DEFINICE

Za povinnou vykládku je považován soubor následujících operací:

a)

Vykládka čerstvých produktů pro pozemní tranzit, z něhož plynou veškeré daně a poplatky související s činností v přístavu, s výjimkou valorické daně;

b)

Překládka mrazených produktů v přístavu nebo rejdě anebo vykládka v přístavu do kontejnerů;

c)

Vykládka čerstvých nebo mrazených produktů v rámci smlouvy uzavřené mezi majitelem plavidla Unie a provozovatelem (tzv. smlouvy majitel-zpracovatel);

d)

Vykládka čerstvých nebo mrazených produktů prodávaných veřejně v přístavní hale nebo ve Středisku pro prodej průmyslově využívaných druhů ryb (CAPI).

C.   PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA

Povinná vykládka se uskuteční za podmínek uvedených v rybolovných listech připojených k tomuto protokolu.

D.   FINANČNÍ POBÍDKY

Plavidla Unie z kategorie 5, plavidla Unie využívající chlazenou mořskou vodu (Refrigerated Seawater - RSW) a plavidla používající nevody z kategorie 6, pro něž byla vydána licence k rybolovu podle ustanovení tohoto protokolu, která vyloží v některém marockém přístavu procento přesahující povinnou vykládku stanovenou v rybolovných listech, mohou získat slevu z poplatku ve výši 5 % za každou tunu vyloženou nad rámec povinné hodnoty za podmínek, že vyložené produkty projdou přístavní halou a nebudou předmětem překládky a/nebo tranzitu.

Majitelé plavidel, kteří provedou vykládku v přístavech mimo Maroko, jsou povinni předat odboru záznamy o prodeji ke kontrole množství vyloženého jinde než v Maroku.

Kvantifikovatelné ekonomické a sociální dopady těchto vykládek, stejně jako partnerství, která navázaly soukromé marocké a evropské subjekty v odvětvích souvisejících s rybolovem, budou vyhodnoceny v rámci smíšeného výboru.

E.   SANKCE V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNÉ VYKLÁDKY

Plavidla Unie kategorií, které podléhají povinné vykládce, a která nedodrží tuto povinnost tak, jak je stanovena v příslušných rybolovných listech, zaplatí 15 % přirážku k příštímu poplatku. Bude-li se takové jednání opakovat, bude sankce rozhodnutím smíšeného výboru zvýšena.

Sankce za neprovedení povinné vykládky se vypočte na základě doby platnosti licence k rybolovu pro každou kategorii (měsíční pro kategorii 6, čtvrtletní pro kategorie 1 a 4 a roční pro kategorii 5).

Výpočet přirážky se provádí následujícím způsobem:

Pro kategorie 1 a 4: přirážka se vypočítá ze čtvrtletního poplatku (podle GT);

Pro kategorii 5: přirážka se vypočítá z ročního poplatku (podle GT);

Pro kategorii 6, kde jsou poplatky hrazeny měsíčně a licence vydávány měsíčně: z částky příštího poplatku odpovídajícího „kvótě v tunách úlovků požadované ve formě měsíčních předpovědí“.

Dodatky

1)   

Formulář žádosti o licenci k rybolovu

2)   

Rybolovné listy

3)   

Podávání VMS hlášení Maroku, hlášení polohy

4)   

Lodní deník rybolovu pro lov tuňáka

5)   

Lodní deník rybolovu (jiná plavidla než pro lov tuňáka)

6)   

Formulář čtvrtletního prohlášení o úlovcích (plavidla pro průmyslový pelagický rybolov)

7)   

Formulář čtvrtletního prohlášení o úlovcích (jiná plavidla než pro průmyslový pelagický rybolov

Dodatek 1

Image 6 Text obrazu

Dodatek 2

RYBOLOVNÝ LIST č. 1

DROBNÝ RYBOLOV NA SEVERU S POUŽITÍM NEVODU

Počet povolených plavidel

22

Povolená rybolovná zařízení

Nevod

Maximální povolené rozměry: 500 m × 90 m

Zákaz rybolovu se sítí typu lampara

Typ plavidla

Plavidla pod 150 GT

Poplatek

75 EUR/GT/čtvrtletí

Oblast řízeného rybolovu

Severní hranice: 35°47′18″S

Jižní hranice: 34°18′00″S

Rozšíření až po 33°25′00″S je povoleno pro pět plavidel současně, která se budou střídat a podléhat vědeckému pozorování

a

dále než 2 námořní míle

Cílové druhy

Sardinka obecná, sardel obecná a ostatní malé pelagické druhy

Vykládka v přístavu určeném Marokem

30 % nahlášených úlovků za plavidlo a čtvrtletí

Omezení pro vedlejší úlovky

max. 3 %

Období biologického klidu

Únor a březen

Pozorovatelé

Plavidla do 100 GT: 1 pozorovatel přítomný na plavidle pro maximálně deset plaveb ročně

Plavidlo s minimálně 100 GT a do 150 GT 1 pozorovatel přítomný na palubě pro maximálně jednu plavbu ze čtyř

V době přítomnosti pozorovatele na palubě je počet naloděných marockých námořníků o stejný počet osob snížen.

Najímání námořníků

3 maročtí námořníci/plavidlo

Poznámky

Rozšíření činnosti pěti plavidel jižně až po 33°25′00″S bude po roce přehodnoceno, aby mohla být posouzena případná interakce s marockým loďstvem a dopad na zdroje.

RYBOLOVNÝ LIST č. 2

DROBNÝ RYBOLOV NA SEVERU S NÁSTRAŽNOU DLOUHOU LOVNOU ŠŇŮROU

Počet povolených plavidel

35 plavidel, z toho:

32 plavidel pod 40 GT

3 plavidla s minimálně 40 GT a do 150 GT.

Povolená rybolovná zařízení

Nástražná dlouhá lovná šňůra pro plavidla do 40 GT: 10 000 háčků, 5 nástražných dlouhých lovných šňůr

Nástražná dlouhá lovná šňůra pro plavidla minimálně 40 GT a do 150 GT: 15 000 háčků, 8 nástražných dlouhých lovných šňůr

Typ plavidla

Plavidlo používající dlouhé lovné šňůry pod 40 GT

Plavidlo používající dlouhé lovné šňůry s minimálně 40 GT a do 150 GT.

Poplatek

67 EUR/GT/čtvrtletí

Oblast řízeného rybolovu

Severní hranice: 35°47′18″S

Jižní hranice: 34°18′00″S

Rozšíření až po 33°25′00″S je povoleno pro čtyři plavidla současně, která se budou střídat a podléhat vědeckému pozorování

a

dále než 6 námořních mil

Cílové druhy

Ryby žijící při dně

Vykládka v přístavu určeném Marokem

Dobrovolná

Omezení pro vedlejší úlovky

0 % mečounů a pelagických žraloků

Období biologického klidu

15. března – 15. května

Pozorovatelé

Plavidla do 100 GT: 1 pozorovatel přítomný na palubě pro maximálně deset plaveb ročně

Plavidla s minimálně 100 GT a do 150 GT: 1 pozorovatel přítomný na palubě pro maximálně 25 % povolených plavidel na čtvrtletí nebo při každé 4. plavbě na plavidlo.

V době přítomnosti pozorovatele na palubě je počet naloděných marockých námořníků o stejný počet osob snížen.

Najímání námořníků

Plavidla do 100 GT: dobrovolné

Plavidla s minimálně 100 GT a do 150 GT. 1 marocký námořník/plavidlo

Poznámky

Rozšíření činnosti čtyř plavidel lovících na dlouhé lovné šňůry jižně až po 33°25′00″S bude po roce přehodnoceno, aby mohla být posouzena případná interakce s marockým loďstvem a dopad na zdroje.

RYBOLOVNÝ LIST č. 3

DROBNÝ RYBOLOV NA JIHU S NÁVNADOU A PRUTY

Počet povolených plavidel

maximálně 10 plavidel

Povolená rybolovná zařízení

Návnady a pruty

Pro odlov živé návnady: nevod s oky o velikosti 8 mm

Typ plavidla

Celková kapacita je pro celou kategorii omezena na 800 GT

Plavidlo lovící na návnadu do 150 GT

Plavidlo lovící na pruty do 150 GT

Poplatek

67 EUR/GT/čtvrtletí

Oblast řízeného rybolovu

Severní hranice: 30°40′00″S

Jižní hranice: 20°46′13″S

a

dále než 3 námořní míle

Cílové druhy

Mořadovití, chrochtal středomořský

Vykládka v přístavu určeném Marokem

Dobrovolná

Omezení pro vedlejší úlovky

0 % hlavonožců a korýšů

5 % ostatních druhů žijících při dně

Období biologického klidu

Pozorovatelé

Plavidla do 100 GT 1 pozorovatel přítomný na palubě pro maximálně deset plaveb ročně

Plavidla s minimálně 100 GT a do 150 GT: 1 pozorovatel přítomný na palubě pro maximálně 25 % povolených plavidel na čtvrtletí nebo při každé 4. plavbě na plavidlo.

Najímání námořníků

2 maročtí námořníci/plavidlo

Poznámky

Na závěr experimentálního rybolovu prozkoumá smíšený výbor možnost zahrnout do této kategorie rybolov pomocí vrší.

RYBOLOVNÝ LIST č. 4

LOV PŘI DNĚ NA JIHU S VLEČNOU SÍTÍ PRO LOV PŘI DNĚ A S NÁSTRAŽNOU DLOUHOU LOVNOU ŠŇŮROU

Počet povolených plavidel

16 plavidel, z toho:

maximálně 5 plavidel lovících pomocí vlečných sítí

11 plavidel používajících dlouhé lovné šňůry

Povolená rybolovná zařízení

Vlečná síť pro lov při dně: minimální velikost ok 70 mm

zdvojení kapsy vlečné sítě je zakázáno

zdvojení vláken tvořících kapsu vlečné sítě je zakázáno

Nástražná dlouhá lovná šňůra: maximálně 20 000 háčků

Typ plavidla

Celková kapacita je u všech povolených plavidel lovících pomocí vlečných sítí v této kategorii omezena na 3 000 GT.

Plavidlo lovící pomocí vlečných sítí nepřevyšující 750 GT

Plavidlo používající dlouhé lovné šňůry nepřevyšující 150 GT

Poplatek

60 EUR/GT/čtvrtletí

Oblast řízeného rybolovu

Severní hranice: 29°00′00″S

Jižní hranice: 20°46′13″S

Od izobáty 200 m pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí

Dále než 12 námořních mil pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry

Cílové druhy

Štikozubec černý, tkaničnice, světloun/malá makrela a ostatní ryby žijící při dně

Vykládka v přístavu určeném Marokem

30 % nahlášených úlovků na plavidlo a čtvrtletí

Omezení pro vedlejší úlovky

5 % pelagických žraloků

Období biologického klidu

Prostoro-časové uzávěry

od dubna do května

od října do prosince

Pozorovatelé

Plavidla do 100 GT: 1 pozorovatel přítomný na palubě pro maximálně deset plaveb ročně

Plavidla s minimálně 100 GT: 1 pozorovatel na palubě pro maximálně 25 % povolených plavidel na čtvrtletí během prvního a druhého roku použitelnosti protokolu a pro 40 % během třetího a čtvrtého roku použitelnosti protokolu, nebo pro jednu plavbu ze čtyř na plavidlo během prvního a druhého roku použitelnosti protokolu a pro dvě plavby z pěti během třetího a čtvrtého roku použitelnosti protokolu.

Najímání námořníků

Plavidlo lovící pomocí vlečných sítí: 8 marockých námořníků/plavidlo

Plavidlo používající dlouhé lovné šňůry: 4 maročtí námořníci/plavidlo

Poznámky

RYBOLOVNÝ LIST č. 5

LOV TUŇÁKŮ POMOCÍ PRUTŮ NEBO NÁVNADY

Počet povolených plavidel

27

Povolená rybolovná zařízení

Prut a vlečná šňůra s návnadou

Pro odlov živé návnady: nevod s oky o velikosti 8 mm

Typ plavidla

Plavidlo lovící pomocí prutů a návnad

Poplatek

35 EUR/t úlovků

Záloha

Paušální záloha ve výši 7 000 EUR zaplacená při podání žádosti o roční licenci

Oblast řízeného rybolovu

Severní hranice: 35°47′18″S

Jižní hranice: 20°46′13″S

a

dále než 3 námořní míle s výjimkou chráněné oblasti východně od linie spojující body 33°30′00″S/7°35′00″Z a 35°48′00″S/6°20′00″Z

Pro odlov živé návnady: dále než 3 námořní míle

Cílové druhy

Tuňáci

Vykládka v přístavu určeném Marokem

25 % nahlášených úlovků tvořených přednostně tuňákem pruhovaným (Katsuwonus pelamis), pelamidou obecnou (Sarda sarda) a tuňákem nepravým (Auxis thazard).

Omezení vedlejších úlovků

Pode doporučení ICCAT

Období biologického klidu

Pode doporučení ICCAT

Pozorovatelé

Pode doporučení ICCAT

Najímání námořníků

3 maročtí námořníci/plavidlo

Poznámky

RYBOLOVNÝ LIST č. 6

PRŮMYSLOVÝ PELAGICKÝ RYBOLOV S POUŽITÍM PELAGICKÉ NEBO SEMIPELAGICKÉ VLEČNÉ SÍTĚ A KOŠELKOVÉHO NEVODU

Počet povolených plavidel

18 plavidel, z toho:

10 plavidel s minimálně 3 000 GT a do 7 765 GT.

4 plavidel s minimálně 150 GT a do 3 000 GT.

4 plavidla do 150 GT

Přidělená kvóta

Roční omezení odlovu:

85 000 tun (t) za první rok,

90 000 t za druhý rok,

100 000 t za třetí a za čtvrtý rok

vztahuje se na všechna plavidla

Celkové měsíční limity:

0 t/měsíc v lednu a únoru po celou dobu trvání protokolu

7 420 t/měsíc v březnu (první rok)

7 791 t/měsíc v březnu (druhý rok)

8 414 t/měsíc v březnu (třetí a čtvrtý rok)

10 600 t/měsíc od dubna do června (první rok)

11 130 t/měsíc od dubna do června (druhý rok)

12 020 t/měsíc od dubna do června (třetí a čtvrtý rok)

15 900 t/měsíc v červenci (první rok)

16 695 t/měsíc v červenci (druhý rok)

18 031 t/měsíc v červenci (třetí a čtvrtý rok)

18 020 t/měsíc od srpna do října (první rok)

18 921 t/měsíc od srpna do října (druhý rok)

20 435 t/měsíc od srpna do října (třetí a čtvrtý rok)

13 780 t/měsíc v listopadu (první rok)

14 469 t/měsíc v listopadu (druhý rok)

15 627 t/měsíc v listopadu (třetí a čtvrtý rok)

10 600 t/měsíc v prosinci (první rok)

11 130 t/měsíc v prosinci (druhý rok)

12 020 t/měsíc v prosinci (třetí a čtvrtý rok)

Pro nemrazírenská plavidla (lovící pomocí vlečných sítí a nevodu) vykládající v přístavu Dakhla, jsou úlovky omezeny na 200 t na každou plavbu v období od dubna do června a na 250 t na každou plavbu od července do prosince.

Povolená rybolovná zařízení

Pelagické nebo semipelagické vlečné sítě

 

Minimální rozměr napnutého oka pelagické či semipelagické vlečné sítě je 40 mm.

 

Kapsa pelagické či semipelagické sítě může být zesílena síťovinou o minimální velikosti napnutého oka 400 mm a řemínky umístěnými nejméně 1,5 m od sebe, s výjimkou řemínku na zadní části vlečné sítě, který musí být umístěn nejméně 2 m od průhledu v kapse.

 

Zesílení nebo zdvojení kapsy jakýmkoliv jiným prostředkem je zakázáno a s vlečnou sítí nelze v žádném případě lovit jiné než povolené malé pelagické druhy.

Košelkový nevod pro lov malých pelagických druhů:

Maximální povolené rozměry 1 000 m × 140 m.

Typ plavidla

Mrazírenská plavidla pro průmyslový pelagický rybolov lovící pomocí vlečných sítí

Nemrazírenská plavidla lovící malé pelagické druhy pomocí vlečných sítí

Nemrazírenská plavidla lovící malé pelagické druhy pomocí nevodu

Poplatek

Pro mrazírenská plavidla pro průmyslový pelagický rybolov lovící pomocí vlečných sítí:

110 EUR/t placených předem na měsíční bází

Pro nemrazírenská plavidla pro průmyslový pelagický rybolov lovící pomocí vlečných sítí a nevodu:

55 EUR/t placených předem na měsíční bází

Při překročení povoleného odlovu bude výše poplatku vynásobena třemi.

Oblast řízeného rybolovu

Severní hranice: 26°07′00″S

Jižní hranice: 20°46′13″S

Dále než 15 námořních mil pro mrazírenská plavidla lovící pomocí vlečných sítí

Dále než 12 námořních mil pro plavidla typu RSW lovící pomocí vlečných sítí a nevodu

Cílové druhy

Sardinka obecná, malá sardinka, makrela, kranas obecný a sardel obecná

Karnas obecný/makrela/sardel 58 %

Sardinka obecná/malá sardinka 40 %

Karas obecný a makrela mohou představovat nejvýše 15 % celkového měsíčního odlovu v období od dubna do června včetně.

Vykládka v přístavu určeném Marokem

25 % nahlášených úlovků

Omezení vedlejších úlovků

Maximálně 2 % vedlejších lovených druhů

Seznam druhů povolených v rámci vedlejších úlovků je stanoven marockou právní úpravou „oblastí lovu malých pelagických druhů v jižním Atlantiku“.

Období biologického klidu

Povolená rybářská plavidla musí dodržet všechna období biologického klidu, která odbor zavedl v povolené rybolovné oblasti, a zastavit veškeré rybolovné činnosti.

Pozorovatelé

Vědecký pozorovatel je na každém plavidle přítomen po celou dobu činnosti v oblasti řízeného rybolovu.

Najímání námořníků

Plavidla pod 150 GT 2 maročtí námořníci

Plavidla od 150 do 1 500 GT: 4 maročtí námořníci

Plavidla od 1 500 do 5 000 GT: 10 marockých námořníků

Plavidla od 5 000 do 7 765 GT: 16 marockých námořníků

Poznámky

Průmyslové zpracování úlovků na rybí moučku a/nebo rybí olej je přísně zakázáno. Poškozené nebo poničené ryby, jakož i odpady pocházející z manipulace s úlovky však mohou být na rybí moučku nebo rybí olej zpracovány, aniž by však došlo k překročení maximální hranice 5 % celkových povolených úlovků.

Dodatek 3

PODÁVÁNÍ VMS HLÁŠENÍ MAROKU

HLÁŠENÍ POLOHY

Povinné údaje, které je třeba poskytovat v hlášeních o poloze zasílaných ve formátu NAF

Údaj

Kód

Povinný/nepovinný

Obsah

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj označující začátek záznamu

Příjemce

AD

P

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země příjemce (ISO-3166)

Odesílatel

FR

P

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země odesílatele (ISO-3166)

Stát vlajky

FS

P

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země státu vlajky (ISO-3166)

Druh hlášení

TM

P

Detail hlášení – Druh hlášení (ENT, POS, EXI, MAN)

Rádiová volací značka (IRCS)

RC

P

Údaj o plavidle – Mezinárodní rádiová volací značka plavidla (IRCS)

Interní referenční číslo strany dohody

IR

P

Údaj o plavidle – Jedinečné číslo strany dohody ve tvaru 3-alfa ISO kódu (ISO-3166) následované číslem

Externí registrační číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo plavidla uvedené na jeho boku (ISO 8859.1)

Zeměpisná šířka

LT

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů S/J SS.sss (WGS84)

Zeměpisná délka

LG

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů V/Z SS.sss (WGS84)

Kurs

CO

P

Kurs plavidla na 360°stupnici

Rychlost

SP

P

Desetinásobek rychlosti plavidla v uzlech

Datum

DA

P

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

P

Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy v UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj označující konec záznamu

Při přenosu jsou vyžadovány následující informace, které marockému středisku umožní určit odesílající středisko:

 

IP adresa serveru střediska nebo identifikace DNS

 

Certifikát SSL (úplný řetěz certifikačních orgánů)

Přenos dat má tuto strukturu:

Použité znaky musí odpovídat normě ISO 8859.1

Dvojité lomítko (//) a kód „SR“ označují začátek hlášení

Každý údaj je identifikován prostřednictvím svého kódu a je od ostatních údajů oddělen dvojitým lomítkem (//)

Jednoduché lomítko (/) odděluje kód pole od údaje

Kód „ER“ následovaný dvojitým lomítkem (//) označuje konec hlášení.

Povinné údaje, které je třeba poskytovat v hlášeních o poloze zasílaných ve formátu UN-CEFACT:

Údaj

Povinný/nepovinný

Poznámky

Příjemce

P

Detail hlášení – Příjemce. 3-alfa ISO kód země (ISO-3166)

Upozornění: Je součástí doplňkových informací FLUX-TL

Odesílatel

P

Detail hlášení – Odesílatel. 3-alfa ISO kód země (ISO-3166)

Jedinečný identifikační údaj hlášení

P

V UUID podle RFC 4122 vydaném IETF

Den a hodina vytvoření hlášení

P

Den a hodina vytvoření hlášení v UTC podle ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD-hh:mm:ss

Stát vlajky

P

Detail hlášení - Vlajka státu vlajky 3-alfa ISO kód země (ISO-3166)

Druh hlášení

P

Detail hlášení – Druh hlášení (ENTRY, POS, EXI, MANUAL)

Rádiová volací značka

P

Údaj o plavidle – Mezinárodní rádiová volací značka plavidla (IRCS)

Interní referenční číslo strany dohody

P

Údaj o plavidle – Jedinečné číslo strany dohody (3-alfa ISO kód země (ISO-3166) následované číslem

Externí registrační číslo

P

Údaj o plavidle – číslo plavidla uvedené na jeho boku (ISO 8859.1)

Zeměpisná šířka

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů SS.sss (WGS84)

Kladné souřadnice pro polohy na sever od rovníku Záporné souřadnice pro polohy na jih od rovníku

Zeměpisná délka

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů +/– SS.sss (WGS-84)

Kladné souřadnice na východ od greenwichského poledníku Záporné souřadnice na západ od greenwichského poledníku

Kurs

P

Kurs plavidla na 360°stupnici

Rychlost

P

Rychlost plavidla v desetinách uzlů

Datum a čas

P

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy v UTC (RRRRMMDD) (HHMM)

Přenos údajů ve formátu UN/CEFACT má strukturu uvedenou v prováděcím dokumentu poskytnutém Komisí před datem použití protokolu.

Dodatek 4

Image 7 Text obrazu

Dodatek 5

Image 8 Text obrazu

Dodatek 6

Image 9 Text obrazu

Dodatek 7

Image 10 Text obrazu

VÝMĚNA DOPISŮ

mezi Evropskou unií a Marockým královstvím připojená k dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu

A.   Dopis Unie

Vážená paní, vážený pane,

mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“), pokud jde o některá ustanovení této dohody.

V návaznosti na jednání se Evropská unie a Marocké království dohodly takto:

1.

Pokud jde o otázku Západní Sahary, strany opětovně potvrzují svoji podporu procesu Organizace spojených národů a úsilí generálního tajemníka najít trvalé politické řešení v souladu se zásadami a cíli Charty Organizace spojených národů a na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

2.

Dohoda o rybolovu se uzavírá, aniž by tím byla dotčena tato stanoviska stran:

stanovisko Evropské unie ohledně statusu neautonomního území Západní Sahary, jejíž přilehlé vody spadají do rybolovné oblasti, jak je definována v čl. 1 písm. h) dohody o rybolovu, a ohledně jejího práva na sebeurčení, toto stanovisko není nikterak dotčeno odkazy na marocké právní a správní předpisy uvedenými v dohodě o rybolovu,

stanovisko Marockého království, pro něž je oblast Sahary nedílnou součástí území státu, na němž plně uplatňuje svrchovanost, stejně jako na zbytku státního území. Maroko je toho názoru, že veškeré řešení tohoto regionálního sporu by mělo vycházet z jeho iniciativy ke zřízení autonomie.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil/potvrdila souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

S úctou

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 11

Image 12

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 13

Image 14

B.   Dopis Marockého království

Vážená paní, vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Váš dopis z dnešního dne tohoto znění:

„Vážená paní, vážený pane,

mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“), pokud jde o některá ustanovení této dohody.

V návaznosti na jednání se Evropská unie a Marocké království dohodly takto:

1.

Pokud jde o otázku Západní Sahary, strany opětovně potvrzují svoji podporu procesu Organizace spojených národů a úsilí generálního tajemníka najít trvalé politické řešení v souladu se zásadami a cíli Charty Organizace spojených národů a na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

2.

Dohoda o rybolovu se uzavírá, aniž by tím byla dotčena tato stanoviska stran:

stanovisko Evropské unie ohledně statusu neautonomního území Západní Sahary, jejíž přilehlé vody spadají do rybolovné oblasti, jak je definována v čl. 1 písm. h) dohody o rybolovu, a ohledně jejího práva na sebeurčení, toto stanovisko není nikterak dotčeno odkazy na marocké právní a správní předpisy uvedenými v dohodě o rybolovu,

stanovisko Marockého království, pro něž je oblast Sahary nedílnou součástí území státu, na němž plně uplatňuje svrchovanost, stejně jako na zbytku státního území. Maroko je toho názoru, že veškeré řešení tohoto regionálního sporu by mělo vycházet z jeho iniciativy ke zřízení autonomie.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil/potvrdila souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

S úctou“

Jsem oprávněn potvrdit, že moje vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

S úctou

Image 15

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 16

Image 17

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 18


NAŘÍZENÍ

20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/56


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/442

ze dne 12. prosince 2018,

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 6, čl. 14 odst. 7, čl. 22 odst. 4 a čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (2) stanoví požadavky na transparentnost pro obchodní systémy a systematické internalizátory v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 zejména upřesňuje, že ceny kotované systematickými internalizátory odrážejí převažující tržní podmínky, jak vyžaduje čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014, jsou-li tyto ceny v době zveřejnění cenově blízké kotacím odpovídajících objemů pro stejný finanční nástroj na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity. Systematičtí internalizátoři tedy mohou stanovit kotace, na které se nevztahuje minimální navýšení ceny („krok kotace“), které mají dodržovat obchodní systémy.

(2)

Možnost systematických internalizátorů poskytovat kotace s použitím nižších cenových navýšení, než jakými disponují obchodní systémy, může vést k marginálně lepším cenám pro investory. Tyto kotace však mají negativní vliv na celkovou kvalitu dostupné likvidity, na účinné oceňování a stanovování cen finančních nástrojů a na rovné podmínky mezi obchodními systémy a systematickými internalizátory. V tomto směru jde především o akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, kde se uplatňuje širší škála kroků kotace než u jiných finančních nástrojů.

(3)

Aby byla zajištěna účinná tvorba cen, celková kvalita dostupné likvidity a účinné oceňování akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, mělo by se mít za to, že ceny kotované u těchto nástrojů systematickými internalizátory odrážejí převažující tržní podmínky, pouze pokud podléhají minimálním cenovým navýšením, jež odpovídají krokům kotace, které platí pro ceny zveřejňované obchodními systémy.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 (3) vyjímá z působnosti ustanovení o transparentnosti platných pro obchodní systémy a systematické internalizátory obchody zajišťující financování. Z tohoto důvodu je nutné zrušit odkazy na tyto obchody v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Několik ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se odchyluje od návrhů regulačních technických norem, na kterých je uvedené nařízení založeno (4). Jsou-li příslušné odchylky chybami, které mají vliv na podstatu předmětných ustanovení, měly by být opraveny.

(7)

Toto nařízení se zakládá na návrzích regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(8)

V souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5) podrobil orgán ESMA návrhy regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultaci, zanalyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se mění takto:

1)

v článku 2 se zrušuje písmeno h);

2)

v článku 6 se zrušuje písmeno h);

3)

článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Ceny odrážející převažující tržní podmínky

(čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014)

Má se za to, že ceny uveřejněné systematickým internalizátorem odrážejí převažující tržní podmínky v případě, že jsou v době uveřejnění cenově blízké kotacím odpovídajících objemů pro stejný finanční nástroj na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity, který je pro tento finanční nástroj určen v souladu s článkem 4.

Avšak v případě akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se má za to, že ceny uveřejněné systematickým internalizátorem odrážejí převažující tržní podmínky pouze tehdy, když splňují požadavky stanovené v prvním pododstavci tohoto článku a dodržují minimální cenová navýšení odpovídající krokům kotace stanoveným v článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 (*1).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 411).“."

Článek 2

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se opravuje takto:

1)

v článku 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

obchod je součástí portfoliového obchodu, jenž zahrnuje pět nebo více různých akcií;“;

2)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Požadavky na transparentnost uvedené v odstavci 1 se rovněž vztahují na jakýkoli „vykonavatelný projev zájmu“, definovaný v čl. 2 odst. 1 bodě 33 nařízení (EU) č. 600/2014, v souladu s článkem 3 uvedeného nařízení.“;

3)

v článku 11 se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto:

„4.   Před tím, než je akcie, cenný papír nahrazující jiné cenné papíry, fond obchodovaný v obchodním systému, certifikát či jiný podobný finanční nástroj poprvé obchodován v obchodním systému v Unii, odhadne příslušný orgán průměrnou hodnotu obchodů u tohoto finančního nástroje s přihlédnutím k jakémukoli předchozímu obchodování s tímto finančním nástrojem a s jinými finančními nástroji, jejichž znaky se považují za podobné, a zajistí uveřejnění tohoto odhadu.

5.   Odhadovaná průměrná hodnota obchodů stanovená v odstavci 4 bude použita k určení standardního tržního objemu akcie, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry, fondu obchodovaného v obchodním systému, certifikátu či jiného podobného finančního nástroje v průběhu šesti týdnů následujících po dni přijetí akcie, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry, fondu obchodovaného v obchodním systému, certifikátu či jiného podobného finančního nástroje k obchodování nebo dni jeho prvního obchodování v obchodním systému.“;

4)

v článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 od 1. dubna roku, ve kterém jsou tyto informace uveřejněny.“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 ze dne 23. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (Úř. věst. L 175, 30.6.2016, s. 1).

(4)  Závěrečná zpráva Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR (Návrhy regulačních a prováděcích technických norem MiFID II/MiFIR) ze dne 28. září 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/59


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/443

ze dne 13. února 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 (2) stanoví povinný režim kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a některé fondy obchodované v obchodním systému. Zejména se podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 minimální kroky kotace použitelné pro akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry nastavují na základě průměrného denního počtu obchodů v nejlikvidnějším obchodním systému v Unii. Pro velkou většinu uvedených finančních nástrojů je tato metrika dobrým a jednoduchým ukazatelem likvidity. Není však vhodná pro akcie, které jsou přijaty k obchodování nebo obchodovány souběžně v Unii a ve třetí zemi, pokud se obchodní systém s největším obratem obchodů s těmito akciemi nachází mimo Unii. V takovém případě existuje riziko, že povinné kroky kotace – stanovené jen podle objemu obchodování v Unii – se budou zakládat pouze na malé části celkových objemů obchodování. Je proto důležité, aby příslušné orgány směly upravit průměrný denní počet obchodů s takovými akciemi tak, aby odrážel celkový profil likvidity těchto akcií. Aby se zmírnila omezení týkající se dostupnosti údajů z obchodních systémů třetích zemí a bylo možné využívat jiné veřejné údaje, je rovněž důležité poskytnout příslušným orgánům dostatečnou flexibilitu, pokud jde o metodiku použitou k zohlednění likvidity dostupné v těchto obchodních systémech třetích zemí.

(2)

Povinné kroky kotace byly zavedeny s cílem harmonizovat cenová navýšení v obchodních systémech v Unii a zachovat hloubku trhu, likviditu a řádné fungování obchodování s akciemi v Unii. K dosažení těchto cílů je důležité, aby informace o upraveném průměrném denním počtu obchodů použitém k určení kroků kotace platných pro danou akcii byly k dispozici všem obchodním systémům, v nichž se daná akcie obchoduje, ve stejnou dobu a aby tyto obchodní systémy začaly uplatňovat každý upravený průměrný denní počet obchodů v tentýž den. Za tímto účelem by všechny příslušné orgány, které vykonávají dohled nad obchodními systémy, v nichž se dotčená akcie obchoduje, měly být informovány o veškerých úpravách průměrného denního počtu obchodů s danou akcií před zveřejněním těchto úprav a obchodní systémy by měly mít dostatek času na začlenění těchto úprav do svých systémů.

(3)

Za účelem zajištění právní jistoty a předvídatelnosti povinného režimu kroků kotace je důležité, aby kroky kotace na základě upraveného průměrného denního počtu obchodů, který odráží celkovou likviditu, uplatňovaly všechny obchodní systémy současně.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.

(6)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 se doplňují nové odstavce 8, 9 a 10, které znějí:

„8.   Příslušný orgán konkrétní akcie smí upravit průměrný denní počet obchodů s danou akcií vypočtený nebo odhadnutý tímto příslušným orgánem v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 1 až 7, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s touto akcií se nachází ve třetí zemi;

b)

uvedený průměrný denní počet obchodů, pokud byl vypočten a zveřejněn v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 1 až 4, je roven nebo větší než jedna.

Při úpravě průměrného denního počtu obchodů s akcií příslušný orgán zohlední obchody prováděné v obchodním systému třetí země s nejvyšším obratem obchodů s touto akcií.

9.   Příslušný orgán, který upravil průměrný denní počet obchodů s akcií v souladu s odstavcem 8, zajistí zveřejnění tohoto upraveného průměrného denního počtu obchodů. Před zveřejněním příslušný orgán sdělí upravený průměrný denní počet obchodů s danou akcií příslušným orgánům ostatních obchodních systémů působících v Unii, v nichž se tato akcie obchoduje.

10.   Obchodní systémy uplatňují kroky kotace pásma likvidity odpovídajícího upravenému průměrnému dennímu počtu obchodů od druhého kalendářního dne po jeho zveřejnění.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 411).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/61


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/444

ze dne 19. března 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formuláře pro stanovení závazku ručitele a o zahrnutí nákladů na leteckou dopravu do celní hodnoty s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 písm. b), čl. 76 písm. a) a čl. 100 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Smlouvy se přestanou na Spojené království vztahovat dnem vstupu v platnost dohody o vystoupení, nebo v případě, že dohoda nebude uzavřena, dva roky od tohoto oznámení, tj. od 30. března 2019, pokud se Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nerozhodne tuto lhůtu prodloužit.

(2)

Pokud pro Spojené království a ve Spojeném království přestanou Smlouvy platit, bude nutné na zboží vstupující na celní území Unie ze Spojeného království uplatnit cla. V souladu s článkem 71 nařízení (EU) č. 952/2013 se do celní hodnoty dováženého zboží zahrnují náklady na dopravu do místa, kde vstupuje na celní území Unie. Procentní podíly celkových nákladů na leteckou dopravu, které se zahrnují do celní hodnoty, jsou uvedeny v příloze 23-01 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (2). Po svém vystoupení z Unie by Spojené království mělo být doplněno na příslušný seznam třetích zemí v uvedené příloze.

(3)

Formuláře pro stanovení závazku ručitele jsou stanoveny v přílohách 32-01, 32-02 a 32-03 a v kapitolách VI a VII přílohy 72-04. Tyto formuláře zahrnují seznam členských států Unie a ostatních smluvních stran Úmluvy o společném tranzitním režimu (3) ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim č. 1/2017 (4) (dále jen „úmluva“). Jakmile se Smlouvy přestanou na Spojené království vztahovat, nemělo by již Spojené království v těchto formulářích být uvedeno mezi členskými státy. Spojené království však vyjádřilo přání přistoupit k úmluvě jako samostatná smluvní strana ode dne následujícího po dni, kdy pro Spojené království a ve Spojeném království přestanou platit Smlouvy, a splnilo podmínky pro přistoupení. V případě tohoto přistoupení by mělo být Spojené království uvedeno mezi ostatními smluvními stranami úmluvy ve formulářích pro stanovení závazku ručitele.

(4)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve. Ustanovení tohoto nařízení týkající se zahrnutí nákladů letecké dopravy ze Spojeného království do celní hodnoty a zrušení odkazů na Spojené království v části formulářů pro stanovení závazku ručitele určených členským státům by se měla použít od prvního dne následujícího po dni, kdy pro Spojené království a ve Spojeném království přestanou platit Smlouvy, pokud k uvedenému dni nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Ustanovení týkající se zahrnutí odkazů na Spojené království do seznamu ostatních smluvních stran úmluvy ve formulářích pro stanovení závazku ručitele by se měla použít ode dne přistoupení Spojeného království jako samostatné smluvní strany k úmluvě, pokud do dne následujícího po dni, kdy pro Spojené království a ve Spojeném království přestanou platit Smlouvy, nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:

1)

V příloze 23-01 v tabulce v posledním řádku prvního sloupce („Zóna Q“) se doplňují tato slova:

„, Spojené království“.

2)

V příloze 32-01 se bod 1 mění takto:

a)

před slova „Švédské království“ se vkládá spojka „a“ a za slovy „Švédské království“ se zrušují slova „a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“;

b)

za slovy „Turecké republiky“ se doplňují slova „, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska“.

3)

V příloze 32-02 se bod 1 mění takto:

a)

před slova „Švédské království“ se vkládá spojka „a“ a za slovy „Švédské království“ se zrušují slova „a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“;

b)

za slovy „Turecké republiky“ se doplňují slova „, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska“.

4)

V příloze 32-03 se bod 1 mění takto:

a)

před slova „Švédské království“ se vkládá spojka „a“ a za slovy „Švédské království“ se zrušují slova „a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“;

b)

za slovy „Turecké republiky“ se doplňují slova „, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska“.

5)

V příloze 72-04 se část II mění takto:

a)

v kapitole VI se v kolonce 7 za slovo „Turecko –“ vkládají slova „Spojené království –“;

b)

v kapitole VII se v kolonce 6 za slovo „Turecko –“ vkládají slova „Spojené království –“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1, čl. 1 odst. 2 písm. a), čl. 1 odst. 3 písm. a) a čl. 1 odst. 4 písm. a) se použijí ode dne následujícího po dni, kdy na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království přestanou platit Smlouvy.

Ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. b), čl. 1 odst. 3 písm. b), čl. 1 odst. 4 písm. b) a čl. 1 odst. 5 se použijí ode dne, kdy Spojené království přistoupí k Úmluvě o společném tranzitním režimu.

Toto nařízení se však nepoužije, pokud do dne následujícího po dni, kdy na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království přestanou platit Smlouvy, vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558.

(3)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

(4)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim č. 1/2017 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (Úř. věst. L 8, 12.1.2018, s. 1).


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/64


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/445

ze dne 19. března 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2014 (2) stanoví čistý zůstatek pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a částky uvolňované pro rozpočtové roky 2014 až 2020 pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) podle čl. 10c odst. 2 a článků 136, 136a a 136b nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (3) a podle čl. 7 odst. 2, článku 14 a čl. 66 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4).

(2)

V souladu s čl. 11 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámila Litva Komisi do 1. srpna 2018 své rozhodnutí o snížení částky přímých plateb o 360 000 EUR a očekávaném výsledku snížení na kalendářní rok 2019, který bude zpřístupněn jako dodatečná podpora na opatření v rámci rozvoje venkova. Příslušné vnitrostátní stropy byly přizpůsobeny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/71 (5).

(3)

V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (6) musí být v návaznosti na převody mezi EZFRV a přímými platbami uzpůsoben v rámci technické úpravy stanovené v čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení dílčí strop pro výdaje související s trhem a přímé platby víceletého finančního rámce stanovený v příloze I uvedeného nařízení.

(4)

V důsledku těchto změn je nezbytné upravit čistý zůstatek pro EZZF stanovený prováděcím nařízením (EU) č. 367/2014. V zájmu přehlednosti by měly být rovněž zveřejněny částky, které jsou k dispozici pro EZFRV.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 367/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2014 ze dne 10. dubna 2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF (Úř. věst. L 108, 11.4.2014, s. 13).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/71 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 16, 18.1.2019, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

(v milionech EUR – v běžných cenách)

Rozpočtový rok

Částky vyčleněné pro EZFRV

Částky převedené z EZFRV

Čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Článek 10b nařízení (ES) č. 73/2009

Článek 136 nařízení (ES) č. 73/2009

Článek 136b nařízení (ES) č. 73/2009

Článek 66 nařízení (EU) č. 1307/2013

Ustanovení čl. 136a odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

Ustanovení čl. 136a odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,1

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,35

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,401

570,356

43 887,112


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/67


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/446

ze dne 19. března 2019,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkty dovážené ze třetí země mohou být uváděny na trh Unie jako ekologické, pokud se na ně vztahuje potvrzení o kontrole vystavené příslušnými orgány, kontrolními orgány, kontrolními subjekty uznané třetí země nebo uznaným kontrolním orgánem či kontrolním subjektem. V souladu s opatřením č. 12 akčního plánu pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii (2) Komise vyvinula systém elektronické certifikace pro dovoz ekologických produktů ve formě modulu začleněného do elektronického obchodního řídicího a expertního systému (Trade Control and Expert System, dále jen „systém TRACES“), zřízeného rozhodnutím Komise 2003/24/ES (3). V zájmu zlepšení fungování systému elektronické certifikace je pro schvalování potvrzení o kontrole pro účely nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (4) vhodné používat kvalifikovanou elektronickou pečeť v systému TRACES.

(2)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(3)

Podle informací, které poskytla Austrálie, se změnila internetová adresa jejího příslušného orgánu. Kromě toho se změnily názvy kontrolních subjektů „Australian Certified Organic Pty. Ltd“ a „NASAA Certified Organic (NCO)“.

(4)

Podle informací, které poskytlo Chile, není subjekt „ARGENCERT“ uznán chilskými orgány jako kontrolní subjekt, a proto by měl být ze seznamu odstraněn. Změnil se název subjektu „BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA“.

(5)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení pro účely rovnocennosti ve třetích zemích.

(6)

Subjekt „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“ oznámil Komisi změnu své adresy.

(7)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A o Benin, Pobřeží slonoviny a Togo, u kategorie produktů D o Vietnam a u kategorie produktů D a E o Seychely a Hongkong.

(8)

Komise provedla šetření týkající se podezření na nesrovnalosti u několika šarží výrobků z Kazachstánu, Moldavska, Ruska, Turecka a Spojených arabských emirátů, které byly certifikovány jako ekologické subjektem „Control Union Certifications“. Subjekt „Control Union Certifications“ neposkytl včasné a přesvědčivé odpovědi na několik žádostí o informace učiněných Komisí. Kromě toho subjekt „Control Union Certifications“ neprokázal u dotčených výrobků jejich sledovatelnost a ekologický status. Subjekt „Control Union Certifications“ navíc vydal potvrzení o kontrole pro výrobky, jejichž status byl předtím příslušnými orgány členského státu snížen na konvenční z důvodu reziduí pesticidů. Komise proto rozhodla zrušit uznání subjektu „Control Union Certifications“ podle čl. 12 odst. 2 prvního pododstavce písm. c), d) a f) nařízení (ES) č. 1235/2008 u všech kategorií produktů, pokud jde o Kazachstán, Moldavsko, Rusko, Turecko a Spojené arabské emiráty. Položky týkající se těchto zemí by proto měly být u subjektu „Control Union Certifications“ vyškrtnuty ze seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uvedeného v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(9)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorie produktů D o Kosovo.

(10)

Komise obdržela žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho adresy.

(11)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IBD Certificações Ltda“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A a D o Kolumbii, Ekvádor a Peru.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání u kategorií produktů A a D o Rusko a u kategorie produktů E o Argentinu.

(13)

Subjekty „Organska Kontrola“ a „Quality Assurance International“ oznámily Komisi změnu svých adres.

(14)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/39 (5) chybně označuje subjekt „Letis S.A“ jako uznaný kontrolní subjekt pro kategorii produktů B, pokud jde o Belize, Brazílii, Kolumbii, Kostariku, Dominikánskou republiku, Guatemalu, Honduras, Panamu a Salvador. Tuto chybu je třeba opravit.

(15)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/39 rovněž chybně označuje subjekt „Organic Control System“ jako uznaný kontrolní subjekt pro kategorii produktů E, pokud jde o Republiku Severní Makedonie. Tuto chybu je také třeba opravit.

(16)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(17)

Zrušení uznání subjektu „Letis S.A“ pro kategorii produktů B, pokud jde o Belize, Brazílii, Kolumbii, Kostariku, Dominikánskou republiku, Guatemalu, Honduras, Panamu a Salvador, a zrušení uznání subjektu „Organic Control System“ pro kategorii produktů E, pokud jde o Republiku Severní Makedonie, by se mělo použít se zpětnou účinností od data, kdy vstoupilo v platnost prováděcí nařízení (EU) 2019/39.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje takto:

1)

V čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Originálem potvrzení o kontrole je vytištěná a ručně podepsaná kopie elektronického potvrzení vyplněného v systému TRACES nebo potvrzení o kontrole podepsané v systému TRACES kvalifikovanou elektronickou pečetí ve smyslu čl. 3 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).“"

2)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

3)

Příloha IV se mění a opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 7 a 8 přílohy II se použijí ode dne 31. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/39 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 106).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Položka týkající se Austrálie se mění takto:

a)

v bodě 4 se internetová adresa nahrazuje tímto: „http://www.agriculture.gov.au/“;

b)

v bodě 5 se řádky týkající se číselných kódů AU-BIO-001 a AU-BIO-004 nahrazují tímto:

„AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au“

2)

v položce týkající se Chile se bod 5 mění takto:

a)

řádek týkající se číselného kódu CL-BIO-004 se zrušuje;

b)

řádek týkající se číselného kódu CL-BIO-010 se nahrazuje tímto:

„CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje takto:

1)

v položce týkající se subjektu „Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ se bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turecko“;

2)

v položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BJ-BIO-102

Benin

x

CI-BIO-102

Pobřeží slonoviny

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

SC-BIO-102

Seychely

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

—“

3)

v položce týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se v bodě 3 zrušují tyto řádky:

„AE-BIO-149

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstán

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavsko

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusko

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turecko

x

x

x

x

x

x“

4)

v položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„XK-BIO-154

Kosovo

x

—“

5)

v položce týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Spojené státy“;

6)

v položce týkající se subjektu „IBD Certificações Ltda“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„CO-BIO-122

Kolumbie

x

x

EC-BIO-122

Ekvádor

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—“

7)

v položce týkající se subjektu „Letis S.A“ se v bodě 3 v řádcích týkajících se Belize, Brazílie, Kolumbie, Kostariky, Dominikánské republiky, Guatemaly, Hondurasu, Panamy a Salvadoru zrušuje křížek ve sloupci B;

8)

v položce týkající se subjektu „Organic Control System“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Republiky Severní Makedonie zrušuje křížek ve sloupci E;

9)

v položce týkající se subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„RU-BIO-110

Rusko

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Argentiny se doplňuje křížek do sloupce E;

10)

v položce týkající se subjektu „Organska Kontrola“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina“;

11)

v položce týkající se subjektu „Quality Assurance International“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, Spojené státy“.

ROZHODNUTÍ

20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/73


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/447

ze dne 15. března 2019

o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Italskou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh italské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.

(2)

Po skončení funkčního období pana Giorgia SILLIHO se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenován jako náhradník:

pan Alessio MARSILI, Consigliere del Municipio XIII di Roma Capitale.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 15. března 2019.

Za Radu

předseda

M.C. BUDĂI


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/74


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/448

ze dne 18. března 2019

o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení methoxychloru do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. října 2004 uzavřelo Evropské společenství rozhodnutím Rady 2006/507/ES (1) Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“).

(2)

Jako smluvní strana úmluvy může Unie předložit návrhy na změnu příloh úmluvy. V příloze A úmluvy jsou uvedeny chemické látky, které mají být odstraněny, v příloze B chemické látky, které mají být omezeny, a v příloze C chemické látky vznikající neúmyslně, jejichž úniky je třeba snížit nebo odstranit.

(3)

Podle dostupných vědeckých údajů a zpráv o přezkumu a po náležitém zohlednění hodnotících kritérií stanovených v příloze D úmluvy vykazuje methoxychlor vlastnosti perzistentní organické znečišťující látky.

(4)

Methoxychlor není schválen jako účinná látka podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (2), a proto nemůže být uváděn na trh ani používán v Unii v přípravcích na ochranu rostlin. Methoxychlor není schválen jako účinná látka ani podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (3), a proto nemůže být uváděn na trh ani používán v Unii v biocidních přípravcích. Methoxychlor navíc není registrován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4), a proto nesmí být vyráběn nebo uváděn na trh v Unii v množství 1 tuny nebo větším za rok na výrobce nebo dovozce.

(5)

Ačkoli bylo používání methoxychloru v Unii již před mnoha lety postupně ukončeno, může být nadále používán jako pesticid a rozptýlen v prostředí mimo Unii, což může být důvod, proč byl zjištěn jeho výskyt v životním prostředí. Vzhledem k potenciálu dálkového přenosu methoxychloru v životním prostředí nestačí k zabezpečení vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví přijmout opatření na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, a je proto nezbytné přijmout opatření na širší mezinárodní úrovni.

(6)

Unie by proto měla sekretariátu úmluvy předložit návrh na zařazení methoxychloru do přílohy A úmluvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Unie předloží návrh na zařazení methoxychloru (č. CAS: 72-43-5, č. ES 200-779-9) do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“).

Komise předá jménem Unie sekretariátu úmluvy návrh uvedený v prvním pododstavci obsahující veškeré informace požadované podle přílohy D úmluvy.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. března 2019.

Za Radu

předseda

P. DAEA


(1)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/76


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/449

ze dne 18. března 2019,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí

(oznámeno pod číslem C(2019) 2024)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715 (2) stanoví opatření proti zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (dále jen „dotčený organismus“) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o plody Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich hybridy, jiné než plody Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka (dále jen „dotčené plody“), pocházející z Brazílie, Jihoafrické republiky a Uruguaye.

(2)

Zvýšení počtu případů zachycení dovozu za poslední tři roky ukazuje, že opatření stanovená prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/715 jsou pro ochranu území Unie před dotčeným organismem nadále nezbytná.

(3)

V roce 2018 kromě toho členské státy oznámily významné množství zachycení dotčeného organismu, která byla výsledkem prohlídek dovozu dotčených plodů pocházejících z Brazílie. Požadavky na dovoz těchto plodů pocházejících z Brazílie do Unie by proto měly být zpřísněny.

(4)

Pro zajištění toho, aby byly dotčené plody pocházející z Brazílie prosté dotčeného organismu, je třeba, aby podléhaly stejným požadavkům na prohlídky dovozu jako plody pocházející z Argentiny, Jihoafrické republiky a Uruguaye.

(5)

Jelikož dotčené plody pocházející z Brazílie budou muset být ošetřeny proti dotčenému organismu, měl by se pro účely sledovatelnosti na tyto plody také vztahovat požadavek na podrobné informace o ošetřeních před sklizní a po sklizni.

(6)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/715

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715 se mění takto:

1)

článek 4 se zrušuje;

2)

článek 5a se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Dovoz dotčených plodů pocházejících z Argentiny a Brazílie do Unie“;

b)

návětí se nahrazuje tímto:

„K dotčeným plodům pocházejícím z Argentiny a Brazílie se připojí rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ obsahuje tyto prvky:“;

3)

článek 6 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Požadavky týkající se prohlídek dotčených plodů pocházejících z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Uruguaye v rámci Unie“;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Uruguaye se podrobí vizuální prohlídce na vstupním místě nebo na místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (*1). Uvedené prohlídky se provedou na vzorcích nejméně 200 plodů od každého druhu dotčených plodů z šarže 30 tun nebo z její části, vybraných na základě jakéhokoli případného příznaku napadení organismem Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16).“;"

4)

v článku 7 se písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

jsou vedeny podrobné informace o ošetřeních před sklizní a po sklizni.“;

5)

článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Datum pozbytí platnosti

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 31. března 2022.“.

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. března 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (Úř. věst. L 125, 13.5.2016, s. 16).


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/78


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/450

ze dne 19. března 2019

o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na článek 22 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 mají subjekty pro technické posuzování používat pro posuzování vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám metody a kritéria uvedené v evropských dokumentech pro posuzování, které pokrývají tyto stavební výrobky, a na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

(2)

V souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 305/2011 po několika žádostech výrobců o evropská technická posouzení organizace subjektů pro technické posuzování vypracovala a přijala několik evropských dokumentů pro posuzování.

(3)

Komise posoudila, zda evropské dokumenty pro posuzování vypracované organizací subjektů pro technické posuzování vyhovují požadavkům, které je třeba splnit v souvislosti se základními požadavky na stavby stanovenými v příloze I nařízení (EU) č. 305/2011.

(4)

Evropské dokumenty pro posuzování vypracované organizací subjektů pro technické posuzování vyhovují požadavkům, které je třeba splnit v souvislosti se základními požadavky na stavby stanovenými v příloze I nařízení (EU) č. 305/2011. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na tyto evropské dokumenty pro posuzování v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na evropské dokumenty pro posuzování stavebních výrobků vypracované na podporu nařízení (EU) č. 305/2011, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí, se tímto zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

Odkaz na evropský dokument pro posuzování a jeho název

040427-00-0404

Sestavy pro vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s maltou jako tepelněizolačním výrobkem a omítkou nebo obkladem na vnějším povrchu

060012-00-0802

Sestava obsahující komínovou vložku, vyrobenou ze skelných vláken, minerálních a organických látek, a příslušenství

090119-00-0404

Sestavy pro vnější obklady stěn z minerálních desek včetně omítky aplikované in-situ

090120-00-0404

Sestavy pro vnější nenosné stěnové systémy z minerálních desek

130031-00-0304

Kovové příhradové nosníky a sloupy

130082-00-0603

Fasádní upevňovací systém - plastová konzola pro upevnění dřevěných prvků na základní konstrukci

260014-00-0301

Kalcitovaná vrstva na bázi silikátu s přísadou typu II


20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/80


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/451

ze dne 19. března 2019

o harmonizovaných normách pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 mají výrobci pro posuzování vlastností stavebních výrobků, na které se vztahují harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, pokud jde o jejich základní charakteristiky, používat metody a kritéria stanovené v uvedených harmonizovaných normách.

(2)

Dopisy M/109 ze dne 29. srpna 1996, M/130 ze dne 29. ledna 1999, M/139 ze dne 26. června 2001, M/122 ze dne 14. prosince 1998 a M/135 ze dne 5. května 2000 podala Komise žádosti u Evropského výboru pro normalizaci (CEN) za účelem vypracování návrhu harmonizovaných norem na podporu směrnice Rady 89/106/EHS (2) (dále jen „mandáty“). Odkazy na harmonizované normy vypracované na základě mandátů se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Mandáty umožňují revizi harmonizovaných norem, které byly na jejich základě vypracovány. Aby byl zohledněn technický vývoj a požadavky nařízení (EU) č. 305/2011, zrevidoval CEN několik těchto harmonizovaných norem. CEN zrevidoval zejména harmonizované normy pro tyto výrobky: systémy požární detekce a požárního poplachu, vláknocementové desky a tvarovky, sklo pro stavebnictví a vláknocementové ploché desky.

(4)

Komise posoudila, zda harmonizované normy, které CEN zrevidoval, jsou v souladu s příslušnými mandáty a s nařízením (EU) č. 305/2011.

(5)

Harmonizované normy zrevidované CEN se shodují s příslušnými mandáty i s nařízením (EU) č. 305/2011. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

V souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) č. 305/2011 se pro každou harmonizovanou normu, která nahrazuje jinou harmonizovanou normu, uvede období souběžné existence. Toto období souběžné existence bylo uvedeno v případě normy EN 15824:2017 pro vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (4). Vzhledem k tomu, že toto období není dostatečně dlouhé na to, aby se výrobci mohli připravit na používání uvedené normy, je nezbytné stanovit pro ni nové období souběžné existence.

(7)

Aby mohli výrobci používat revidované harmonizované normy co nejdříve, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro stavební výrobky vypracované na podporu nařízení (EU) č. 305/2011 uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se tímto zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro stavební výrobky vypracované na podporu nařízení (EU) č. 305/2011 uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí se tímto zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie s novým obdobím souběžné existence těchto norem.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12).

(3)  Úř. věst. C 92, 9.3.2018, s. 139.

(4)  Úř. věst. C 92, 9.3.2018, s. 139.


PŘÍLOHA I

Číslo

Odkaz na normu

Odkaz na nahrazenou normu

Začátek období souběžné existence

(dd.mm.rrrr)

Konec období souběžné existence

(dd.mm.rrrr)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Elektrická požární signalizace – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče teplot

EN 54-5:2000

Elektrická požární signalizace – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče

EN 54-5:2000/A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54-7:2018

Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

EN 54-7:2000

Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody

EN 492:2012

Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096-4:2018

Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Výrobková norma

EN 1096-4:2004

Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279-5:2018

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Výrobková norma

EN 1279-5:2005+A2:2010

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody

EN 12467:2012

Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody

xx.yy.2019

xx.yy.2020


PŘÍLOHA II

Číslo

Odkaz na normu

Odkaz na nahrazenou normu

Začátek období souběžné existence

(dd.mm.rrrr)

Konec období souběžné existence

(dd.mm.rrrr)

1.

EN 15824:2017

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

EN 15824:2009

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

9.3.2018

9.3.2020