ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 6

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
9. ledna 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o vstupu v platnost Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

1

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

1

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/24 ze dne 8. ledna 2019, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/1071

2

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/25 ze dne 8. ledna 2019, kterým se mění a aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/1084

6

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 ( Úř. věst. L 12, 19.1.2016 )

10

 

*

Oprava usnesení Evropského parlamentu (EU) 2018/1368 ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016 ( Úř. věst. L 248, 3.10.2018 )

13

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

9.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/1


Informace o vstupu v platnost Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Marockým královstvím, která byla podepsána v Bruselu dne 12. prosince 2006, vstoupila v platnost dne 19. března 2018 v souladu s čl. 30 odst. 2 uvedené dohody poté, co bylo dne 19. února 2018 učiněno poslední oznámení.


9.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/1


Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Dohoda mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty vstoupí v platnost dne 1. února 2019, přičemž postup podle čl. 8 odst. 1 této dohody byl dokončen dne 19. prosince 2018.


9.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/1


Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Dohoda mezi Evropskou unií a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty vstoupí v platnost dne 1. února 2019, přičemž postup podle čl. 8 odst. 1 této dohody byl dokončen dne 20. prosince 2018.


NAŘÍZENÍ

9.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/24

ze dne 8. ledna 2019,

kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/1071

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. července 2018 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2018/1071 (2), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 a stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se nařízení (ES) č. 2580/2001 vztahuje (dále jen „seznam“).

(2)

Všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, proč byly na seznam zařazeny.

(3)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie informovala Rada osoby, skupiny a subjekty zařazené na seznam, že se rozhodla je na něm ponechat. Rada dotyčné osoby, skupiny a subjekty rovněž informovala o možnosti požádat Radu o odůvodnění jejich zařazení na seznam v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno.

(4)

Rada provedla přezkum seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001. Při provádění přezkumu zohlednila Rada připomínky, jež jí dotčené osoby, skupiny a subjekty předložily, jakož i aktualizované informace o vnitrostátním statusu osob a subjektů zařazených na seznam, které získala od příslušných vnitrostátních orgánů.

(5)

Rada ověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP (3) přijaly ke vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům rozhodnutí o tom, že byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž rozhodla, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.

(6)

Rada rozhodla, že do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP se zapojily další dvě osoby a jeden subjekt, že příslušný orgán vůči těmto osobám a subjektu přijal rozhodnutí ve smyslu čl. 1 odst. 4 uvedeného společného postoje a že by měly být předmětem zvláštních omezujících opatření stanovených v nařízení (ES) č. 2580/2001.

(7)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a prováděcí nařízení (EU) 2018/1071 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznamem uvedeným v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 je seznam obsažený v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2018/1071 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. ledna 2019.

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/ 1071 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/468 (Úř. věst. L 194, 31.7.2018, s. 23).

(3)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).


PŘÍLOHA

Seznam osob, skupin a subjektů podle článku 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen 11.8.1960 v Íránu. Číslo cestovního pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16.10.1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6.3.1955 nebo dne 15.3.1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); Číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15.3.2016 (řidičský průkaz USA).

5.

ASADI, Assadollah, narozen dne 22.12.1971 v Teheránu (Írán), Státní příslušník Íránu. Číslo íránského diplomatického pasu: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8.3.1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen 22.3.1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. Číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM, Saeid, narozen 6.8.1962 v Teheránu (Írán), státní příslušník Íránu. Číslo cestovního pasu: D9016290, platný do 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

10.

MELIAD, Farah, narozen 5.11.1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. Číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen 14.4.1965 nebo 1.3.1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen 13.10.1976 v Pülümüru (Turecko).

13.

SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

15.

SOLEIMANI, Qasem (také znám jako Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), narozen dne 11.3.1957 v Íránu. Íránský státní příslušník. Číslo cestovního pasu: 008827 (íránský diplomatický pas), vydaný roku 1999. Titul: generálmajor.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidal“; „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“), „NPA“), Filipíny.

6.

„Ředitelství pro vnitřní bezpečnost íránského Ministerstva pro zpravodajskou činnost a bezpečnost“.

7.

„Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

9.

„Hamas“ („Hamás“), včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu'llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

12.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

13.

„Kurdistan Workers' Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

20.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).

ROZHODNUTÍ

9.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/6


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/25

ze dne 8. ledna 2019,

kterým se mění a aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/1084

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP (1).

(2)

Dne 30. července 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/1084 (2), kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP (dále jen „seznam“).

(3)

V souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP je nutné pravidelně prověřovat jména osob, skupin a subjektů na seznamu s cílem zjistit, zda trvají důvody pro jejich uvedení v seznamu.

(4)

Toto rozhodnutí obsahuje výsledky přezkumu, který Rada provedla, pokud jde o osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.

(5)

Rada ověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP přijaly ke vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu rozhodnutí o tom, že byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž rozhodla, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v uvedeném společném postoji.

(6)

Rada konstatovala, že do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP se zapojily další dvě osoby a jeden subjekt, že příslušný orgán ve smyslu čl. 1 odst. 4 uvedeného společného postoje vůči těmto osobám a subjektu přijal rozhodnutí a že tyto osoby a subjekt by měly být doplněny na seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.

(7)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a rozhodnutí (SZBP) 2018/1084 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, je obsažen v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí (SZBP) 2018/1084 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. ledna 2019.

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1084 ze dne 30. července 2018, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/475 (Úř. věst. L 194, 31.7.2018, s. 144).


PŘÍLOHA

Seznam osob, skupin a subjektů podle článku 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen 11.8.1960 v Íránu. Číslo cestovního pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16.10.1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6.3.1955 nebo dne 15.3.1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); Číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15.3.2016 (řidičský průkaz USA).

5.

ASADI, Assadollah, narozen dne 22.12.1971 v Teheránu (Írán), Státní příslušník Íránu. Číslo íránského diplomatického pasu: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8.3.1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen 22.3.1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. Číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM, Saeid, narozen 6.8.1962 v Teheránu (Írán), státní příslušník Íránu. Číslo cestovního pasu: D9016290, platný do 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

10.

MELIAD, Farah, narozen 5.11.1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. Číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen 14.4.1965 nebo 1.3.1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen 13.10.1976 v Pülümüru (Turecko).

13.

SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

15.

SOLEIMANI, Qasem (také znám jako Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), narozen dne 11.3.1957 v Íránu. Íránský státní příslušník. Číslo cestovního pasu: 008827 (íránský diplomatický pas), vydaný roku 1999. Titul: generálmajor.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidal“; „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“), „NPA“), Filipíny.

6.

„Ředitelství pro vnitřní bezpečnost íránského Ministerstva pro zpravodajskou činnost a bezpečnost“.

7.

„Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

9.

„Hamas“ („Hamás“), včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu'llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

12.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

13.

„Kurdistan Workers' Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

20.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).

Opravy

9.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/10


Oprava nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

( Úřední věstník Evropské unie L 12 ze dne 19. ledna 2016 )

Strany 21 až 23, příloha III, část B (Subjekty) se nahrazuje tímto:

„B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(také známa jako LAICO)

Internetová stránka: http://www.laaico.com. Společnost založená v roce 1981, 76351 Genzur-Libye. 81370 Tripolis, Libye. Tel. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613; fax 00 218 (21) 4893800 – 4891867; email: info@laaico.com

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – P.O. Box: 1101 – LIBYE; Tel. (+ 218) 214778301; fax (+ 218) 214778766; email: info@gicdf.org

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Nadace se sídlem v Tripolisu.

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktní údaje: tel. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07; http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

Podílela se na veřejném podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních, pokud jde o násilí vůči demonstrantům.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Úzce spjaty s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

Podílely se na násilí vůči demonstrantům.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (také známa jako Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae; také známa jako Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libye; e-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);

tel. (218)214870586; tel. (218) 214870714; tel. (218) 214870745; tel. (218) 213338366; tel. (218) 213331533; tel. (218) 213333541; tel. (218) 213333544; tel. (218) 213333543; tel. (218) 213333542; fax (218) 214870747; fax (218) 214870767; fax (218) 214870777; fax (218) 213330927; fax (218) 213333545

Libyjská dceřiná společnost Libyjské centrální banky.

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street); tel. (218) 213345187; fax +218.21.334.5188; email: info@ethic.ly

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund). Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund).

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (také známa jako Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauricius

Libyjská dceřiná společnost společnosti Libyan Africa Investment Portfolio.

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Spojené království

Další informace: registrační číslo 01794877 (UK)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná ve Spojeném království.

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace: registrační číslo 1510484 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech.

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt zapsaný na Britských Panenských ostrovech, jehož vlastníkem je Sádí Kaddáfí.

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace: registrační číslo 1534407 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech.

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ostrov Man

Další informace: registrační číslo 59058C (IOM)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na ostrově Man.

Úzce spjata s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011“.


9.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/13


Oprava usnesení Evropského parlamentu (EU) 2018/1368 ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016

( Úřední věstník Evropské unie L 248 ze dne 3. října 2018 )

Strana 216, odstavec 1:

místo:

„1.

připomíná, že agentura je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 finančního nařízení;“,

má být:

„1.

připomíná, že agentura je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 finančního nařízení a je hlavní hnací silou mezi regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, jakož i inovací a konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura společnostem pomáhá při dodržování právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;“