ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 327

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
21. prosince 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

8

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

17

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2036 ze dne 18. října 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři

27

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/2037 ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 5b, 6b a 6aN plavidly plujícími pod vlajkou Francie

41

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/2038 ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

44

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/2039 ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

46

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/2040 ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Francie

48

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2041 ze dne 17. prosince 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

50

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2042 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu ( 1 )

53

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2043 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu ( 1 )

58

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2044 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

63

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2045 ze dne 19. prosince 2018 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2018) 8239)  ( 1 )

65

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2046 ze dne 19. prosince 2018 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 8238)  ( 1 )

70

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2047 ze dne 20. prosince 2018 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( 1 )

77

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102

84

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/2049 ze dne 12. prosince 2018 o schválení objemu emise mincí v roce 2019 (ECB/2018/35)

87

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2018/2050 ze dne 19. prosince 2018 o sladění oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro účely demonstrace a hodnocení podle čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 8598)  ( 1 )

89

 

*

Doporučení Komise (EU) 2018/2051 ze dne 19. prosince 2018 o sladění oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro účely opravy a údržby podle čl. 5 odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 8610)  ( 1 )

94

 

*

Doporučení Komise (EU) 2018/2052 ze dne 19. prosince 2018 o sladění oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro účely výstavy podle čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 8611)  ( 1 )

98

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2033

ze dne 18. října 2018,

kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi, aby přijala plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na počáteční období nejvýše tří let, jež může být prodlouženo na další celkovou dobu tří let, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko. Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 (2) zavedla Komise na období 2016-2018 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách, které bylo na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Nizozemskem a Portugalskem v roce 2016 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 (3). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 bylo změněno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/44 (4).

(4)

Dne 31. května 2018 předložily Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko Komisi po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody nové společné doporučení. Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (5). Dne 11. září 2018 se konalo zasedání expertní skupiny za účasti zástupců 28 členských států, Komise a Evropského parlamentu jako pozorovatele, na kterém byla projednána dotčená opatření.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 obsahovalo výjimku z povinnosti vykládky humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) 8 a 9, jelikož stávající vědecké důkazy naznačovaly při zohlednění vlastností zařízení pro lov uvedeného druhu, rybolovných postupů a ekosystému možnou vysokou míru přežití. Ve svém hodnocení (6) dospěl výbor VTHVR k závěru, že nejnovější poznatky a studie dokončené v letech 2016–2018 ukazují míru přežití nevybočující z rozmezí míry přežití pozorované během předchozích prací. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by proto dotyčná výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití měla být zachována v plánu výmětů druhů žijících při dně v jihozápadních vodách na roky 2019–2021.

(6)

Pro rejnokovité odlovené pomocí všech lovných zařízení v podoblastech ICES 8 a 9 nejsou k dispozici podrobné vědecké důkazy o mírách přežití pro všechny skupiny a kombinace loďstva, které mají z výjimky prospěch. Míry přežití jsou však s několika málo výjimkami považovány za obecně vydatné, ale další podrobnosti jsou nezbytné. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení v oblasti rybolovu, by měly co nejdříve, nejpozději do 31. května každého roku, předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných VTHVR, který každoročně posoudí VTHVR, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(7)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy, přičemž chybí robustnější vědecké poznatky. Vyloučit tento druh zcela z výjimky by však bránilo rybolovu a pokračování přesného shromažďování údajů. Komise se proto domnívá, že by tato výjimka měla být udělena pouze na 1 rok a že by měly být urychleně vypracovány nové studie a opatření pro zlepšení míry přežití a co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, poskytnuty výboru VTHVR k posouzení.

(8)

Nové společné doporučení rovněž navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro růžichu šedou odlovenou tradičním vybavením „voracera“ v divizi ICES 9a. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů růžichy šedé. Důkazy byly předloženy VTHVR, jenž dospěl k závěru, že výjimka je řádně odůvodněná. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(9)

Nové společné doporučení rovněž navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro růžichu šedou odlovenou pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití růžichy šedé při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy VTHVR, jenž dospěl k závěru, že výjimka je řádně odůvodněná. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 obsahovalo výjimky de minimis z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro jazyka obecného odloveného pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi a vlečných sítí pro lov při dně v divizích ICES 8a a 8b a pro jazyka obecného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 8a a 8b. Důkazy poskytnuté členskými státy pro tyto výjimky v novém společném doporučení přezkoumal VTHVR (7). Výbor VTHVR dospěl k závěru, že společné doporučení obsahuje argumenty odůvodňující obtížnost zvýšení selektivity ve spojení s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by tedy výjimky de minimis měly být zachovány v plánu výmětů druhů žijících při dně v jihozápadních vodách na období 2019–2021.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 obsahovalo výjimku de minimis z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro štikozubce obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9. Důkazy poskytnuté členskými státy pro tuto výjimku přezkoumal VTHVR, jenž dospěl k závěru (8), že by mělo být provedeno více hodnocení s cílem posoudit zlepšení selektivity. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být prozatímně udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Proto by výjimka de minimis měla být udělena prozatímně do 31. prosince 2019. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení VTHVR.

(12)

Nové společné doporučení obsahuje novou výjimku de minimis pro:

pilonoše rodu Beryx odlovené pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10,

mníkovce velkookého odloveného pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10,

kranase (rodu Trachurus) odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

kranase obecného odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

makrelu obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

makrelu obecnou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

sardel obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

drsnatce obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

pakambalu rodu Lepidorhombus odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

pakambalu rodu Lepidorhombus odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

platýse evropského odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

ďasa mořského odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

ďasa mořského odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku bezvousou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku bezvousou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku sajdu odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku sajdu odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

mníkovce velkookého odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a,

růžichu šedou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a,

jazyka obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a.

(13)

Členské státy poskytly informace pro výjimky de minimis pro pilonoše rodu Beryx a mníkovce velkookého odlovené pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10. Výbor VTHVR uvedené důkazy přezkoumal a dospěl k závěru, že dokumenty předložené členskými státy obsahují odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity je obtížné dosáhnout nebo jsou spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. Je proto vhodné zahrnout tyto výjimky de minimis do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(14)

Informace poskytnuté členskými státy je nutné jednotlivě doplnit, pokud jde o nové výjimky de minimis pro tyto druhy:

kranas (rodu Trachurus), makrela obecná, sardel obecná, drsnatec obecný, pakambala rodu Lepidorhombus, platýs evropský, ďas mořský, treska bezvousá a treska sajda odlovené pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9;

pakambala rodu Lepidorhombus, platýs evropský, ďas mořský, treska bezvousá a treska sajda odlovené pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9;

kranas (rodu Trachurus) a makrela obecná odlovené pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0; a

mníkovec velkooký, růžicha šedá a jazyk obecný odlovení pomocí vlečných sítí a nevodů v divizi ICES 9a.

Za těchto okolností by jednotlivé výjimky pro každý druh měly být omezeny na 1 rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Tyto výjimky de minimis by měly být uděleny prozatímně do 31. prosince 2019. Dotčené členské státy by měly provést další hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení VTHVR.

(15)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkových přípustných odlovů (TAC), měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a na částečných informacích o loďstvu, zajistit poskytnutí přesných a ověřitelných údajů pro celé loďstvo, na které se vztahuje dané ustanovení de minimis.

(16)

Opatření navržená v novém společném doporučení jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(17)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zohlednila posouzení výboru VTHVR i potřebu toho, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky ke dni 1. ledna 2019. Výjimky v několika případech vyžadují pokračování rybolovných činností a shromažďování údajů za účelem řešení připomínek vznesených výborem VTHVR. V těchto případech se Komise domnívá, že povolení dočasné výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by to bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(18)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související ekonomické činnosti a plánování rybolovného období pro rybářská plavidla Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V podoblastech ICES 8, 9, 10 a v oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 se povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije v období 2019–2021 na druhy žijící při dně v souladu s tímto nařízení.

Článek 2

Definice

 

Pojmem „voracera“ se rozumí tradiční lovné vybavení, místně navržená a vytvořená mechanizovaná šňůra s háčky používaná loďstvem pro drobný rybolov růžichy šedé v jižním Španělsku v divizi ICES 9a.

Článek 3

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného v podoblastech ICES 8 a 9 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (kódy lovných zařízení (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT a TX).

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rejnokovité (Rajiformes) odlovené pomocí všech lovných zařízení v podoblastech ICES 8 a 9. Při výmětu rejnokovitých odlovených v uvedené oblasti se tyto ryby vypustí ihned.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží další vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna každého roku poskytnuté vědecké informace posoudí.

3.   Výjimka uvedená v odstavci 1 se použije na rejnoka dvouskvrnného do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

Článek 5

Výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití u růžichy šedé

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013, se použije na růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) odlovenou tradičním vybavením voracera používaným v divizi ICES 9a a na růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) odlovenou pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10.

2.   Při výmětu růžichy šedé odlovené v případech uvedených v odstavci 1 se růžichy vypustí ihned.

Článek 6

Výjimky de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení:

a)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) v roce 2019 do maximální výše 6 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě a nevody (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

b)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi a vlečné sítě pro lov při dně (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT a TX) v divizích ICES 8a a 8b;

c)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR a GEN) v divizích ICES 8a a 8b;

d)

u pilonošů rodu Beryx (Beryx spp.) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají háčky a šňůry (kódy lovných zařízení: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblasti ICES 10;

e)

u mníkovce velkookého (Phycis blennoides) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají háčky a šňůry (kódy lovných zařízení: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblasti ICES 10;

f)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

g)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) v roce 2019 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0;

h)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

i)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2019 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0;

j)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

k)

u drsnatcovitých (Caproidae) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

l)

u pakambaly rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

m)

u pakambaly rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

n)

u platýse evropského (Pleuronectes platessa) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

o)

u platýse evropského (Pleuronectes platessa) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

p)

u ďasovitých (Lophiidae) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

q)

u ďasovitých (Lophiidae) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

r)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

s)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

t)

u tresky sajdy (Pollachius pollachius) v roce 2019 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

u)

u tresky sajdy (Pollachius pollachius) v roce 2019 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

v)

u mníkovce velkookého (Phycis blennoides) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divizi ICES 9a;

w)

u růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divizi ICES 9a;

x)

u jazyků rodu Solea (Solea spp.) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divizi ICES 9a.

2.   Výjimky de minimis stanovené v odst. 1 písm. a) a písm. f) až x) jsou prozatímně použitelné do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 36).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 33).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/44 ze dne 20. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 7, 12.1.2018, s. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Pro plavidla, jejichž celková délka je nižší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2034

ze dne 18. října 2018,

kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Za účelem provádění povinnosti vykládky zmocňuje čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komisi, aby přijala plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na počáteční období nejvýše tří let, jež může být prodlouženo na další celkové období tří let, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 (2) stanovilo na období 2016–2018 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách, a to na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Irskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím. Uvedené nařízení bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 (3).

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 stanovilo na období 2017–2018 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách navržený v novém společném doporučení předloženém Belgií, Španělskem, Francií, Irskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím. Uvedené nařízení bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 (4).

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 stanovilo na rok 2018 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně a hlubinného rybolovu v severozápadních vodách na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Irskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím.

(6)

Přímý zájem na řízení rybolovu v severozápadních vodách má Belgie, Španělsko, Francie, Irsko, Nizozemsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro severozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov tyto členské státy předložily Komisi dne 31. května 2018 nové společné doporučení týkající se plánu výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách na roky 2019–2021. Společné doporučení bylo změněno dne 30. srpna 2018.

(7)

Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (5). Dne 11. září 2018 se konalo zasedání expertní skupiny za účasti zástupců 28 členských států, Komise a Evropského parlamentu jako pozorovatele, na kterém byla projednána dotčená opatření. U některých populací, jako např. platýse evropského, poukázal výbor VTHVR, že míry přežití jednotlivých ryb možná nejsou tak vysoké, jako ty, které byly zjištěny u jiných druhů. Komise však zvážila relativní dopad této výjimky na celkovou populaci v porovnání s jednotlivými rybami a vyvážila to potřebou pokračovat v rybolovné činnosti s cílem zajistit shromažďování údajů, aby bylo možné řešit připomínky vznesené výborem VTHVR. V případech, kdy je relativní množství mrtvých výmětů poměrně nízké, se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by to bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 obsahovalo výjimku z povinnosti vykládky odůvodněnou vysokou mírou přežití uvedenou v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro humra severského uloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů v podoblastech ICES 6 a 7 na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míry přežití. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (6), že výjimka je odůvodněná. Nové společné doporučení navrhuje pokračování uvedené výjimky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by tudíž tato výjimka měla pokračovat v plánu výmětů na roky 2019–2021.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, odloveného pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (s velikostí ok) 80–99 mm v divizi ICES 7d do šesti námořních mil od pobřeží a mimo označené reprodukční oblasti na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míru přežití výmětů. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (7), že jsou postačující. Nové společné doporučení navrhuje další používání uvedené výjimky. Výbor VTHVR poukázal na to, že nebyly poskytnuty žádné nové informace o umístění reprodukčních oblastí (8). Vzhledem k tomu, že v současné době nebyly zjištěny žádné reprodukční oblasti, může být výjimka zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021, ale členské státy by měly předložit příslušné informace, jakmile budou tyto oblasti zjištěny.

(10)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití humra severského uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší a humra severského uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 70–99 mm v kombinaci s možnostmi selektivních lovných zařízení (rybolov TRI a TR2) v podoblasti ICES 7. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů humra severského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že studie o přežití provedená pomocí vlečné sítě s dílcem seltra poskytla postačující údaje, avšak celkový dopad na extenzivní rybolov humra severského pomocí jiných lovných zařízení je i nadále obtížné posoudit. Výbor VTHVR poznamenal, že pokud pro všechna lovná zařízení platí poměrně vysoká míra přežití, souvisí s tímto druhem rybolovu relativně nízká míra výmětů. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(11)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití humra severského odloveného v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami o velikosti ok 80–110 mm v kombinaci s možnostmi selektivních lovných zařízení. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů humra severského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že studie míry přežití je robustní a uvádí poměrně vysokou míru přežití. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(12)

Pro rejnokovité odlovené pomocí libovolného typu lovného zařízení v podoblastech ICES 6 a 7 nejsou k dispozici podrobné vědecké důkazy o mírách přežití pro všechny skupiny a kombinace loďstva, které mají z výjimky prospěch. Míry přežití jsou však s několika málo výjimkami považovány za obecně vydatné, ale další podrobnosti jsou nezbytné. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem v oblasti řízení, by měly co nejdříve, nejpozději do 31. května každého roku, předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných výborem VTHVR, který každoročně výbor VTHVR posoudí, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(13)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy, přičemž chybí robustnější vědecké poznatky. Vyloučit tento druh zcela z výjimky by však bránilo rybolovu a pokračování přesného shromažďování údajů. Komise se proto domnívá, že by tato výjimka měla být udělena pouze na 1 rok a že by měly být urychleně vypracovány nové studie a opatření pro zlepšení míry přežití a co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, poskytnuty výboru VTHVR k posouzení.

(14)

Nové společné doporučení navrhuje výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití u platýse evropského odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí nebo vlečných sítí s rozpěrnými deskami v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití pro platýse evropského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že studie míry přežití je robustní a uvádí poměrně vysokou míru přežití. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(15)

Nové společné doporučení navrhuje výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro platýse evropského odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, s maximálním výkonem motoru 221 kW, o maximální délce 24 metrů, která loví v pásmu 12 námořních mil, a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny a plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, s výkonem motoru přesahujícím 221 kW, která používají vstupní záklopku nebo bentický výpustný dílec. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití pro platýse evropského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že vědecké informace jsou kvalitní. Výbor VTHVR však poukázal na to, že údaje nepokrývají všechny dotčené členské státy a že při těchto druzích rybolovu ovlivňuje míru přežití mnoho činitelů a je velmi proměnlivá. Výbor VTHVR dále poznamenal, že v důsledku této proměnlivosti není možné spolehlivě posoudit, jaký je pravděpodobný dopad výjimky. Za těchto okolností by výjimka měla být omezena na 1 rok, aby nadále umožňovala shromažďování údajů, a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Tato výjimka by tudíž mohla být zahrnuta do plánu výmětů do 31. prosince 2019 a dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout informace pro posouzení výboru VTHVR co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019.

(16)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro druhy odlovené pomocí vršů, lapadel nebo košů v severozápadních vodách (podoblasti ICES 5, 6 a 7). Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití pro druhy odlovené při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že míra přežití druhů vyřazených jako výměty z lovu pomocí lapadel a vršů je pravděpodobně značná. Proto by tyto výjimky mohly být zahrnuty do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(17)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 obsahovalo výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu. Důkazní informace poskytnuté členskými státy přezkoumal výbor VTHVR (9) a dospěl k závěru, že dokumenty předložené členskými státy obsahují odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity lze obtížně dosáhnout, a/nebo argumenty týkající se nepřiměřených nákladů při manipulaci s nežádoucími úlovky, které v několika případech podpořilo kvalitativní posouzení nákladů. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, je vhodné pokračovat ve výjimkách de minimis v souladu s procentními podíly navrženými v novém společném doporučení pro:

tresku bezvousou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizi ICES 7d,

tresku bezvousou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k,

jazyka obecného odloveného plavidly, která používají lovné zařízení TBB o velikosti ok 80–119 mm umožňující vyšší selektivitu v divizích ICES 7d, 7e, 7f, 7 g a 7h,

jazyka obecného odloveného plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě pro odlov jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g.

(18)

Nové společné doporučení navrhlo výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro:

tresku jednoskvrnnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k,

tresku obecnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k,

kranase (rodu Trachurus) odloveného plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k,

makrelu obecnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k.

(19)

Důkazy členských států ohledně nových výjimek de minimis týkajících se tresky jednoskvrnné, tresky obecné, kranase (rodu Trachurus) a makrely obecné odlovených plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru (10), že musí být poskytnuty další informace. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti a shromažďování údajů s cílem poskytnout tyto informace by jednotlivé výjimky pro každý druh měly být omezeny na 1 rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést další hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení výboru VTHVR. Tyto výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2019.

(20)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkových přípustných odlovů (TAC), měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a na částečných informacích o loďstvu, zajistit poskytnutí přesných a ověřitelných údajů pro celé loďstvo, na které se vztahuje dané ustanovení de minimis.

(21)

Podle čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou plány výmětů zahrnovat též technická opatření pro rybolov nebo druhy, na které se vztahuje povinnost vykládky. Aby se zvýšila selektivita lovných zařízení a snížilo se množství nežádoucích úlovků v Keltském moři a Irském moři, je vhodné zahrnout řadu selektivních opatření pro druhy rybolovu druhů žijících při dně. Na základě informací poskytnutých členskými státy dospěl výbor VTHVR k závěru, že navržené změny s cílem zvýšit selektivitu v severozápadních vodách jsou jedním z velmi malého množství pokusů regionálních skupin zmírnit problémy s nežádoucími úlovky. Proto by technická opatření měla být zahrnuta do plánu výmětů na roky 2019–2021.

(22)

Opatření navržená novým společným doporučením jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(23)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zohlednila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky ke dni 1. ledna 2019. Výjimky v několika případech vyžadují pokračování rybolovných činností a shromažďování údajů za účelem řešení připomínek vznesených výborem VTHVR. V těchto případech se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by to bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(24)

V návaznosti na nové společné doporučení je vhodné zrušit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/46.

(25)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V podoblastech ICES 5 (kromě 5a a se zahrnutím pouze unijních vod 5b), 6 a 7 se povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije na rybolov při dně v souladu s tímto nařízením na roky 2019–2021.

Článek 2

Definice

1.   „Vlámským dílcem“ se rozumí poslední sešikmený díl síťoviny vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, zadní část je přímo připevněna ke kapse sítě. Horní a dolní část síťoviny dílce musí tvořit oka o velikosti nejméně 120 mm měřené mezi uzly a délka dílce v nataženém stavu musí činit nejméně 3 m.

2.   „Dílcem seltra“ se rozumí selektivní zařízení, které:

a)

sestává z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) umístěného v části se čtyřmi dílci a připevněného k jednomu oku o velikosti 270 mm pomocí tří ok o velikosti 90 mm nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 140 mm (čtvercová oka),

b)

je dlouhé nejméně 3 metry,

c)

je umístěno nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry a

d)

dosahuje celé šířky horního dílce vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému).

3.   „Selektivním zařízením s třídicí mřížkou (netgrid)“ se rozumí selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi dílci vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s oky o velikosti nejméně 200 mm (kosočtvercová oka), přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě.

4.   „Selektivním zařízením s třídicí mřížkou CEFAS (netgrid CEFAS)“ se rozumí selektivní zařízení netgrid vyvinuté Centrem pro životní prostředí, rybolov a akvakulturu pro odlovy humra severského v Irském moři.

5.   „Vlečnou sítí se sklopkou“ se rozumí vlečná síť vybavená síťovinovou mřížkou vyvinutou s cílem snížit odchyt tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé při lovu humra severského.

6.   „Vstupní záklopkou“ se rozumí úprava vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi pro lov při dně, která má pomoci bránit vstupu kamenů do vlečné sítě a následnému poškození zařízení i úlovků.

7.   „Bentickým výpustným dílcem“ se rozumí dílec síťoviny s většími oky nebo čtvercovými oky zabudovaný do spodního dílce vlečné sítě, obvykle vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, s cílem vypouštět veškerý bentický materiál a odpady z mořského dna před přechodem do kapsy sítě.

8.   „Ochranným pásmem v Keltském moři“ se rozumí vody v divizích ICES 7f, 7 g a v části divize 7j, které leží severně od 50° severní šířky a na východ od 11° západní délky.

Článek 3

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů (kódy lovných zařízení (11): FPO a FIX) v podoblastech ICES 6 a 7;

b)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší v podoblasti ICES 7;

c)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 70–99 mm v kombinaci s možnostmi vysoce selektivních lovných zařízení stanovenými v čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení v podoblasti ICES 7;

d)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami o velikosti ok 80–110 mm v kombinaci s možnostmi vysoce selektivních lovných zařízení stanovenými v čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží.

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u jazyka obecného

1.   V divizi ICES 7d do šesti námořních mil od pobřeží ale mimo označené reprodukční oblasti se použije výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 na odlovy jazyka obecného (Solea solea) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) s kapsou sítě o velikosti ok 80–99 mm plavidly:

a)

o maximální délce 10 metrů a s maximálním výkonem motoru 221 kW a

b)

lovícími ve vodách ve vodách o maximální hloubce 30 metrů a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny.

2.   Při výmětu jazyka obecného odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na celkové přípustné odlovy rejnokovitých (Rajiformes) odlovených jakýmikoli lovnými zařízeními v severozápadních vodách (podoblastech ICES 6 a 7).

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 1. srpna každého roku.

3.   Výjimka stanovená v odstavci 1 se použije na rejnoka dvouskvrnného do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

4.   Při výmětu rejnokovitých odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se rejnokovití vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 6

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u platýse evropského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g pomocí třístěnných tenatových sítí;

b)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami;

c)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly s maximálním výkonem motoru větším než 221 kW, jež používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) vybavené vstupní záklopkou nebo bentickým výpustným dílcem;

d)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly, jež používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2), s maximálním výkonem motoru 221 kW nebo o maximální délce 24 metrů, a plavidly, která jsou konstruována pro lov v pásmu 12 námořních mil od pobřeží a s průměrnou dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny.

2.   Výjimky uvedené v odst. 1 písm. c) a d) se používají prozatímně do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčné výjimky. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 uvedené informace posoudí.

3.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se platýs vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 7

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u druhů odlovených pomocí vršů, lapadel nebo košů

1.   V podoblastech ICES 5 (kromě 5a a se zahrnutím pouze unijních vod 5b), 6 a 7 se použije výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 na druhy odlovené pomocí vršů, lapadel a košů.

2.   Při výmětu ryb odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se tyto ryby vypustí ihned.

Článek 8

Výjimky de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení:

a)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2019 do maximální výše 6 % a v letech 2020 a 2021 až 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok větší nebo rovné 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizi ICES 7d;

b)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2019 do maximální výše 6 % a v letech 2020 a 2021 až 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k;

c)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími k lovu jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě;

d)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají pro odlov jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f, 7 g a 7h lovná zařízení TBB o velikosti ok 80–119 mm vybavená vlámským dílcem;

e)

u tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k;

f)

u tresky obecné (Gadus morhua) v roce 2019 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k;

g)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k;

h)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k.

2.   Výjimky de minimis stanovené v odst. 1 písm. e) až h) jsou použitelné do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

Článek 9

Zvláštní technická opatření v ochranném pásmu v Keltském moři

1.   Od 1. července 2019 použijí rybářská plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v ochranném pásmu v Keltském moři jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsa sítě 110 mm s dílcem se čtvercovými oky 120 mm (12);

b)

kapsa sítě 100 mm typu T90;

c)

kapsa sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 160 mm.

2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů a dosahující odlovů, které zahrnují více než 5 % humra severského, jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

dílec se čtvercovými oky 300 mm; plavidla o celkové délce menší než 12 metrů mohou používat dílec se čtvercovými oky 200 mm;

b)

dílec seltra;

c)

třídicí mřížku o rozteči mřížek 35 mm vymezenou v příloze XIVa nařízení (ES) č. 850/98 (13) nebo obdobné selektivní zařízení s třídicí mřížkou (netgrid);

d)

kapsu sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm.

3.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů a dosahující odlovů, které zahrnují více než 55 % tresky bezvousé nebo kombinované množství 55 % ďasa mořského, štikozubce obecného či pakambaly (rodu Lepidorhombus), jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsu sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm;

b)

kapsu sítě 90 mm typu T90 a nástavec;

c)

kapsu sítě 80 mm s dílcem se čtvercovými oky 160 mm;

d)

kapsu sítě 80 mm s válcem se čtvercovými oky 2 m krát 100 mm.

4.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů s odlovy, které zahrnují méně než 10 % treskovitých (Gadidae), v divizi ICES 7f na východ od 5° západní délky 80 mm kapsu sítě vybavenou dílcem se čtvercovými oky 120 mm.

5.   Místo výše uvedeného zařízení lze používat selektivní zařízení nebo vybavení, které má podle VTHVR stejné nebo vyšší selektivní vlastnosti pro tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou.

Článek 10

Zvláštní technická opatření v Irském moři

1.   Od 1. ledna 2019 musí rybářská plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v divizi ICES 7a (Irské moře) dodržovat technická opatření stanovená v odstavcích 2, 3 a 4.

2.   Plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů o velikosti ok kapsy sítě od 70 mm včetně do 100 mm a s odlovy, které zahrnují více než 5 % humra severského, použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

dílec se čtvercovými oky 300 mm; plavidla o celkové délce menší než 12 metrů mohou používat dílec se čtvercovými oky 200 mm;

b)

dílec seltra;

c)

třídicí mřížku o rozteči mřížek 35 mm vymezenou v příloze XIVa nařízení (ES) č. 850/98;

d)

selektivní zařízení s třídicí mřížkou CEFAS (netgrid CEFAS);

e)

vlečnou síť se sklopkou.

3.   Plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevody s odlovy, které zahrnují kombinované množství více než 10 % tresky jednoskvrnné, tresky obecné a rejnokovitých, použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsu sítě 120 mm;

b)

eliminační vlečnou síť s dílci s oky velikosti 600 mm a kapsou sítě 100 mm.

4.   Plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů s odlovy, které zahrnují kombinované množství méně než 10 % tresky jednoskvrnné, tresky obecné a rejnokovitých, použijí kapsu sítě o velikosti ok 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm. Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla dosahující odlovů, které zahrnují více než 30 % humra severského.

5.   Místo výše uvedeného zařízení lze používat selektivní zařízení nebo vybavení, které má podle VTHVR stejné nebo vyšší selektivní vlastnosti pro tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 29).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 39).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 ze dne 20. října 2017, kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně a hlubinného rybolovu v severozápadních vodách (Úř. věst. L 7, 12.1.2018, s. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.

(12)  Dílec se čtvercovými oky se zabuduje v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/17


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2035

ze dne 18. října 2018,

kterým se na období 2019-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (1), a zejména článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti.

(3)

Tyto víceleté plány uvádí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Neexistuje-li víceletý plán, čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi, aby zavedla povinnost vykládky prostřednictvím plánů výmětů na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(5)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři mají Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře tyto členské státy předložily Komisi dne 31. května 2017 společné doporučení, pokud jde o plán výmětů pro druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři. Na základě uvedeného společného doporučení stanovilo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 (3) plán výmětů pro uvedené druhy rybolovu v roce 2018.

(6)

Dne 4. července 2018 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (EU) 2018/973, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace. Článek 11 uvedeného nařízení zmocňuje Komisi, aby přijala akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobnosti povinnosti vykládky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(7)

Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře a poradním sborem pro pelagický rybolov předložily Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království Komisi dne 30. května 2018 nové společné doporučení týkající se podrobností provádění povinnosti vykládky pro druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři. Společné doporučení bylo změněno dne 30. srpna 2018.

(8)

Jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/973, Severní moře zahrnuje divize ICES 2a, 3a a podoblast 4.

(9)

Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (4). Dne 11. září 2018 se konalo zasedání expertní skupiny za účasti zástupců 28 členských států, Komise a Evropského parlamentu jako pozorovatele, na kterém byla projednána dotčená opatření.

(10)

Pro některé populace, jako např. platýse evropského, poukázal výbor VTHVR, že míry přežití jednotlivých ryb možná nejsou tak vysoké, jako ty zjištěné u jiných druhů. Komise však zvážila relativní dopad této výjimky na celkovou populaci v porovnání s jednotlivými rybami a vyvážila to potřebou pokračovat v rybolovné činnosti s cílem zajistit shromažďování údajů, aby bylo možné řešit připomínky vznesené výborem VTHVR. V případech, kdy je relativní množství mrtvých výmětů poměrně nízké, se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by se bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 stanovilo výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro odlovy jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí v divizi ICES 4c na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míru přežití výmětů. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (5), že jsou postačující. Nové společné doporučení navrhuje další používání uvedené výjimky. Výbor VTHVR poukázal na to, že nebyly poskytnuty žádné nové informace o poloze reprodukčních oblastí (6). Vzhledem k tomu, že v současné době nebyly zjištěny žádné reprodukční oblasti, může být výjimka do tohoto nařízení zahrnuta, ale členské státy by měly předložit příslušné informace, jakmile budou tyto oblasti zjištěny.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro odlovy humra severského pomocí vrší v divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4 na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míry přežití. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (7), že jsou postačující. Nové společné doporučení navrhuje další používání uvedené výjimky. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by tedy tato výjimka být zahrnuta do tohoto nařízení.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro humra severského odloveného v podoblasti ICES 4 pomocí určitých lovných zařízení pod podmínkou, že se použije selektivní zařízení s třídicí mřížkou (netgrid). Tato výjimka byla omezena na zimní měsíce a některé funkční jednotky ICES. Nové společné doporučení navrhuje další používání uvedené výjimky a její rozšíření na divize ICES 2a a 3a. Členské státy poskytly v roce 2018 aktualizované vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně vybavených kapsou sítě větší než 80 mm nebo nejméně 70 mm a speciálními selektivními zařízeními. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž vyjádřil obavy (8) ohledně odhadů přežití vztahujících se na západní pobřeží Severního moře a ohledně toho, zda tyto odhady jsou reprezentativní pro celou oblast. Výbor VTHVR však poukázal na to, že podpůrné vědecké informace byly založeny na spolehlivém přístupu a použitá metoda validace v rámci širšího loďstva je přiměřená. Za těchto okolností může být výjimka používána do 31. prosince 2021, ale členské státy, které mají přímý zájem na řízení, by měly předložit údaje o rybolovu u západního pobřeží Severního moře.

(14)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro vedlejší úlovky druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, v rybolovu vršemi a vězenci na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míry přežití. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (9), že dostupné údaje nasvědčují tomu, že úmrtnost vyřazených ryb je pravděpodobně nízká, skutečné odlovy v dotyčném rybolovu jsou však zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že odlovy nejsou významné, a s ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, lze tuto výjimku do tohoto nařízení zahrnout.

(15)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského v rybolovu tenatovými sítěmi a třístěnnými tenatovými sítěmi v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (10), že byly poskytnuty přiměřené informace prokazující značně vysokou mírou přežití. Tato výjimka by tudíž měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(16)

Nové společné doporučení obsahuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského v rybolovu dánskými nevody v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (11), že údaje studie o míře přežití jsou spolehlivé, ačkoli by mohly být použity další činitele za účelem zvýšení míry přežití, neboť pokles míry přežití je značný, je-li doba třídění platýse evropského delší než 30 minut. Tuto výjimku lze tudíž do tohoto nařízení zahrnout.

(17)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro odlov a vedlejší úlovky platýse evropského v rybolovu zaměřeném na platýsovité či jiné ryby pomocí vlečných sítí v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4 v zimních měsících. Členské státy poskytly vědecké doporučení, aby prokázaly míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, který dospěl k závěru (12), že míry přežití v podpůrné studii se snížily, pokud doba třídění byla v letních měsících delší než 60 minut, nízká míra přežití platýse evropského v létě proto odůvodňuje, že je výjimka omezena na zimní měsíce. Tato výjimka by tudíž měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(18)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro odlovy platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků v podoblasti ICES 4 a divizi ICES 2a. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (13), že míru přežití při tomto způsobu rybolovu ovlivňuje mnoho činitelů a je velmi proměnlivá. Výbor VTHVR měl rovněž pochybnosti, že vzhledem k poměrně vysokým orientačním mírám výmětů a poměrně nízkým mírám přežití, je pravděpodobné, že značná množství výmětů platýse evropského nepřežijí. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Za těchto okolností může být výjimka prozatímně používána do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem v oblasti řízení, by měly předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití, jenž bude vědecky posouzen výborem VTHVR, a b) výroční zprávy o pokroku a změnách/úpravách provedených v programu pro míry přežití.

(19)

Pro rejnokovité odlovené pomocí všech typů lovných zařízení v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 nejsou k dispozici podrobné vědecké důkazy o mírách přežití pro všechny skupiny a kombinace loďstva, které mají z výjimky prospěch. Míry přežití jsou však s několika málo výjimkami považovány za obecně vydatné, ale další podrobnosti jsou nezbytné. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem v oblasti řízení, by do 31. května každého roku měly předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných výborem VTHVR, který výbor VTHVR každoročně posoudí, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(20)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy, přičemž chybí robustnější vědecké poznatky. Vyloučit tento druh zcela z výjimky by však bránilo rybolovu a pokračování přesného shromažďování údajů. Komise se proto domnívá, že by tato výjimka měla být udělena pouze na 1 rok a že by měly být urychleně vypracovány nové studie a opatření pro zlepšení míry přežití a co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, poskytnuty výboru VTHVR k posouzení.

(21)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 obsahovalo výjimky de minimis pro:

jazyka obecného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4,

jazyka obecného odloveného pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi vybavených vlámským dílcem v podoblasti ICES 4,

kombinované odlovy jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé, platýse evropského, sledě obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské a tresky modravé pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

kombinované odlovy jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného pomocí košů v divizi ICES 3a,

tresku bezvousou odlovenou pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 4c.

(22)

Členské státy poskytly důkazy na podporu těchto výjimek de minimis. Výbor VTHVR (14) uvedené důkazy přezkoumal a dospěl k závěru (15), že dokumenty předložené členskými státy obsahovaly odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity je obtížné dosáhnout nebo že jsou spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, je tedy vhodné ve výjimkách de minimis pokračovat v souladu s procentními úrovněmi a nezbytnými úpravami navrženými v novém společném doporučení podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013.

(23)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku de minimis pro:

platýse evropského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 4,

všechny druhy, na něž se vztahují omezení odlovu, odlovené pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v divizích ICES 4b a 4c,

tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizích ICES 4a a 4b,

mníka mořského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok větší nebo rovné 120 mm a mníka mořského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok mezi 100 a 119 mm v podoblasti ICES 4,

tresky bezvousé odloveného pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 4,

kranase (rodu Trachurus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) v podoblasti ICES 4,

makrelu obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) v podoblasti ICES 4.

(24)

Členské státy poskytly vědecké důkazy na podporu nových výjimek de minimis na základě obtížnosti zlepšení selektivity a nepřiměřených nákladů na zacházení s úlovky. Výbor VTHVR uvedené důkazy přezkoumal během svého plenárního zasedání ve dnech 2.–6. července 2018.

(25)

Pokud jde o výjimku pro tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizích ICES 4a a 4b, výbor VTHVR dospěl k závěru, že chybí příslušné údaje od některých členských států. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena prozatímně do 31. prosince 2019, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení výboru VTHVR.

(26)

Na základě důkazů poskytnutých členskými státy se výbor VTHVR domníval, že je vhodné zavést výjimky de minimis pro platýse evropského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 4.

(27)

Výbor VTHVR dospěl k závěru, že byly poskytnuty přiměřené údaje pro udělení výjimky de minimis pro lov garnáta obecného pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v divizích ICES 4b a 4c.

(28)

Pokud jde o výjimku de minimis pro mníka mořského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok mezi 100 a 119 mm v podoblasti ICES 4, výbor VTHVR považoval za obtížné posoudit s konečnou platností dopad zlepšení selektivity v dotyčném rybolovu. Výbor VTHVR poznamenal, že chybí příslušné údaje od některých členských států. Výbor VTHVR však uznal, že zařízení používané při příslušném rybolovu je již selektivní a že další zlepšení selektivity učiní rybolov ekonomicky neefektivním. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena prozatímně do 31. prosince 2019, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy by měly předložit a) údaje prokazující, že zlepšení selektivity je v příslušném rybolovu velmi obtížné dosáhnout, a b) doplňující informace o odlovu nebo loďstvu pro loďstva ostatních členských států, která mohou na lovištích rovněž působit. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení výboru VTHVR.

(29)

Na základě důkazů poskytnutých členskými státy a jak dospěl k závěru výbor VTHVR, měla by být udělena výjimka de minimis pro mníka mořského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 120 mm nebo větší v podoblasti ICES 4.

(30)

Výbor VTHVR poznamenal ve svých závěrech, že byly poskytnuty podrobné informace pro výjimku de minimis pro tresku bezvousou odlovenou pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 4. Výbor VTHVR však uvedl omezení ve zlepšení selektivity pro tresku bezvousou a poznamenal, že přístup použitý k výpočtu výše limitu de minimis může omezit selektivitu pro tresku bezvousou, neboť by všechny nežádoucí úlovky tresky bezvousé mohly být potenciálně vyřazeny jako výměty. Za těchto okolností by výjimka měla být používána ve výši pozorovaných výmětů (2 %) a členské státy by měly mít povinnost každoročně předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, informace pro posouzení výboru VTHVR.

(31)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně nových výjimek de minimis týkajících se kranase (rodu Trachurus) a makrely obecné odlovených plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru, že musí být poskytnuty další informace. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti a ve shromažďování údajů s cílem poskytnout tyto informace by jednotlivé výjimky pro každý druh měly být omezeny na 1 rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení výboru VTHVR. Tyto výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2019.

(32)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkového přípustného odlovu, měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a částečných informací o loďstvu, zajistit poskytnutí přesných a ověřitelných údajů pro celé loďstvo, na které se vztahuje dané ustanovení de minimis.

(33)

Podle čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou podrobnosti provádění povinnosti vykládky zahrnovat technická opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 dotyčného nařízení. Aby se zvýšila selektivita lovných zařízení a snížilo se množství nežádoucích úlovků v oblasti Skagerrak, je vhodné zachovat platnost řady technických opatření, na kterých se dohodly Unie a Norsko v letech 2011 (16) a 2012 (17), a povolit používání selektivního zařízení SepNep.

(34)

Opatření navržená novým společným doporučením jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nařízením (EU) 2018/973, zejména s článkem 11 tohoto nařízení, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(35)

Komise podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 zohlednila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky ke dni 1. ledna 2019. Výjimky v několika případech vyžadují pokračování rybolovných činností a shromažďování údajů za účelem řešení připomínek vznesených výborem VTHVR. V těchto případech se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by se bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(36)

Podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2018/973 je pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci ohledně povinnosti vykládky svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 5. srpna 2018. Dopad výjimek z povinnosti vykládky z důvodu vysoké míry přežití a výjimek de minimis je proto vhodné přezkoumat ve třetím roce uplatňování tohoto nařízení.

(37)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se používat od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V unijních vodách Severního moře (divize ICES 2a, 3a a podoblast 4) se v období 2019–2021 povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije na rybolov při dně, na který se vztahují omezení odlovu v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„dílcem seltra“ se rozumí selektivní zařízení, které:

sestává z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) umístěného v části se čtyřmi dílci a připevněného k jednomu oku o velikosti 270 mm pomocí tří ok o velikosti 90 mm nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 140 mm (čtvercová oka),

je dlouhé nejméně 3 metry,

je umístěno nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry a

dosahuje celé šířky horního dílce vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému);

2)

„selektivním zařízením s třídicí mřížkou (netgrid)“ se rozumí selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi dílci vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s oky o velikosti nejméně 200 mm (kosočtvercová oka), přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě;

3)

„vlámským dílcem“ se rozumí poslední sešikmený díl síťoviny vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, jehož:

zadní část je přímo připevněna ke kapse sítě,

horní a dolní část síťoviny tvoří oka o velikosti nejméně 120 mm měřené mezi uzly,

délka v nataženém stavu činí nejméně 3 m;

4)

„sítí SepNep“ se rozumí vlečná síť s rozpěrnými deskami, která:

má velikost ok v rozmezí 80–99 + ≥ 100 mm,

je vybavena více kapsami o velikosti ok nejméně 80 až 120 mm, které jsou připevněny k jedinému nástavci, horní kapsa je tvořena oky o velikosti 120 mm a vybavena separačním dílcem s velikostí ok nejvýše 105 mm a

může být navíc vybavena nepovinnou třídicí mřížkou s roztečí nejméně 17 mm za předpokladu, že je konstruována tak, aby umožňovala únik malých humrů severských.

Článek 3

Výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách Severního moře (divizích ICES 2a, 3a a podoblasti 4) na tyto odlovy humra severského:

a)

odlovy pomocí vrší (FPO (18));

b)

odlovy pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, TBN) vybavených:

1)

kapsou sítě větší než 80 mm nebo

2)

kapsou sítě o velikosti ok nejméně 70 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm nebo

3)

kapsou sítě o velikosti nejméně 35 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm.

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. b). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 1. srpna každého roku.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u jazyka obecného

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách divize ICES 4c do šesti námořních mil od pobřeží ale mimo označené reprodukční oblasti na odlovy jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (OTB) s kapsou sítě o velikosti ok 80–99 mm.

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 platí pouze pro plavidla o maximální délce 10 metrů a s maximálním výkonem motoru 221 kW, která loví ve vodách s hloubkou 30 metrů nebo méně a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny.

3.   Při výmětu jazyka obecného odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro vedlejší úlovky všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu vršemi a vězenci

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách divize ICES 3a a podoblasti ICES 4 na odlovy všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu vršemi a vězenci (FPO, FYK).

2.   Při výmětu ryb ulovených v případech uvedených v odstavci 1 se ryby vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 6

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro odlovy a vedlejší úlovky platýse evropského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách divize ICES 3a a podoblasti 4 na:

a)

platýse evropského odloveného do sítí (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

platýse evropského odloveného dánskými nevody;

c)

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, PTB) o velikosti ok nejméně 120 mm při lovu zaměřeném na platýsovité či jiné ryby v zimních měsících (od 1. listopadu do 30. dubna).

2.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 7

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách divize ICES 2a a podoblasti ICES 4, a to na odlovy platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů pomocí vlečných sítí (s oky) 80–119 mm vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2).

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 je prozatímně prováděna do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

3.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se platýs vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 8

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v unijních vodách Severního moře (divizí ICES 2a, 3a a podoblasti 4) na odlovy rejnokovitých pomocí všech lovných zařízení.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 1. srpna každého roku.

3.   Výjimka stanovená v odstavci 1 se použije na rejnoka dvouskvrnného do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

4.   Při výmětu rejnokovitých odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se rejnokovití vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 9

Výjimky de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze podle čl. 15 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení vyřadit jako výměty tato množství:

a)

při rybolovu jazyka obecného v unijních vodách v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

množství jazyka obecného nedosahujícího či přesahujícího minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu;

b)

při rybolovu jazyka obecného v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB) o velikosti ok 80–119 mm vybavené vlámským dílcem:

množství jazyka obecného nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 6 % celkového ročního odlovu tohoto druhu v roce 2019 a 5 % ve zbytku období;

c)

při rybolovu humra severského v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, TBN) o velikosti ok 70 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm:

kombinované množství jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 4 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a krevety severní, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného;

d)

při rybolovu krevety severní v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB) o velikosti ok 35 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby:

kombinované množství jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, platýse evropského, tresky tmavé, sledě obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské a tresky modravé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 5 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé, platýse evropského, krevety severní, štikozubce obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské, sledě obecného a tresky modravé;

e)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách divize ICES 4c plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70-99 mm (TR2):

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které v roce 2019 nepřesáhne 6 % a v letech 2020 a 2021 5 % druhů nedosahujících minimální referenční velikosti, jež by spadaly do povinnosti vykládky; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů;

f)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách divizí ICES 4a a 4b plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70–99 mm:

 

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které v roce 2019 nepřesáhne 6 % druhů nedosahujících minimální referenční velikosti, jež by spadalo do povinnosti vykládky; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů;

 

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě f) se prozatímně provádí do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

g)

při rybolovu v unijních vodách divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) o velikosti ok 90–119 m vybavené dílcem seltra nebo vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) o velikosti ok 120 mm a více:

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů do maximální výše 2 % celkového ročního odlovu humra severského, tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky tmavé, jazyka obecného, platýse evropského a štikozubce obecného;

h)

při rybolovu humra severského v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 80–99 mm, vybavenými sítí SepNep:

množství platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tresky tmavé, platýse evropského, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, krevety severní, jazyka obecného a humra severského;

i)

při rybolovu garnáta obecného v unijních vodách divizí ICES 4b a 4c plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi:

množství všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, které nepřesáhne v letech 2019 a 2020 7 % a v roce 2021 6 % celkového ročního odlovu všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu;

j)

při rybolovu mníka mořského při dně v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok mezi 100 a 119 mm:

 

množství mníka mořského nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu mníka mořského při tomto způsobu rybolovu;

 

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě j) se prozatímně provádí do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží do 31. května 2019 doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

k)

při rybolovu mníka mořského při dně v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB) o velikosti ok větší nebo rovné 120 mm:

množství mníka mořského nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu mníka mořského při tomto způsobu rybolovu;

l)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v unijních vodách podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80–119 mm:

 

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 2 % celkového ročního odlovu platýse velkého a jazyka obecného.

 

Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna každého roku poskytnuté vědecké informace posoudí.

m)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v podoblasti ICES 4 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) o velikosti ok mezi 80 a 99 mm:

 

množství kranase (rodu Trachurus), které v roce 2019 nepřesáhne 7 % celkového ročního odlovu kranase obecného při tomto způsobu rybolovu;

 

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě m) se prozatímně provádí do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

n)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v podoblasti ICES 4 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) o velikosti ok mezi 80 a 99 mm:

 

množství makrely obecné, které v roce 2019 nepřesáhne 7 % celkového ročního odlovu makrely obecné při tomto způsobu rybolovu;

 

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě n) se prozatímně provádí do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

Článek 10

Zvláštní technická opatření ve Skagerraku

1.   V oblasti Skagerrak je zakázáno mít na palubě nebo používat jakýkoliv druh vlečné sítě, dánského nevodu, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi nebo podobné vlečné sítě o velikosti ok menší než 120 mm.

2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 lze používat následující vlečné sítě:

a)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti ok alespoň 90 mm za předpokladu, že jsou vybaveny dílcem seltra nebo třídicí mřížkou o rozteči mřížek nejvýše 35 mm;

b)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti ok alespoň 70 mm za předpokladu, že jsou vybaveny třídicí mřížkou o rozteči mřížek nejvýše 35 mm;

c)

vlečné sítě o minimální velikosti ok menší než 70 milimetrů při lovu pelagických nebo průmyslově zpracovávaných druhů, pokud úlovek obsahuje více než 80 % jednoho nebo více pelagických nebo průmyslově zpracovávaných druhů;

d)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti alespoň 35 mm při lovu krevety severní za předpokladu, že jsou vybaveny třídicí mřížkou o maximální rozteči mřížek 19 mm.

3.   Ryby lze na palubě uchovávat při rybolovu krevety severní podle odst. 2 písm. d), pokud existují odpovídající rybolovná práva upravující vedlejší úlovky a prostředek pro uchování je:

a)

tvořen horním dílcem se čtvercovými oky o velikosti ok minimálně 120 mm;

b)

nejméně 3 metry dlouhý a

c)

široký alespoň jako třídicí mřížka.

Článek 11

Sítě SepNep

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/973 je povoleno používat sítě SepNep.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 ze dne 20. října 2017, kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (Úř. věst. L 7, 12.1.2018, s. 6).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Norsko a Evropská unie projednávaly regulaci rybolovu v oblastech Skagerrak a Kattegat pro rok 2012.

(17)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Evropská unie a Norsko projednávaly opatření pro provedení zákazu výmětů a kontrolní opatření v oblasti Skagerrak (4. července 2012).

(18)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/27


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2036

ze dne 18. října 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 si klade za cíl postupně odstranit výměty z rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů podléhajících omezení odlovů a ve Středozemním moři rovněž úlovků druhů podléhajících minimálním velikostem stanoveným v příloze III nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (2).

(2)

Podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky vztahuje ve Středozemním moři na druhy ryb žijící při dně charakteristické pro jednotlivé druhy rybolovu nejpozději ode dne 1. ledna 2017 a na všechny ostatní druhy nejpozději ode dne 1. ledna 2019.

(3)

Za účelem provádění povinnosti vykládky zmocňuje čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komisi, aby přijala plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na dobu maximálně tří roků, kterou lze prodloužit o další období celkem tří roků, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 (3) stanovilo plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři použitelný od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019, a to na základě tří společných doporučení předložených Komisi v roce 2016 několika členskými státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři (Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta a Slovinsko). Z uvedených tří společných doporučení se jedno týkalo západní části Středozemního moře, jedno Jaderského moře a jedno jihovýchodní části Středozemního moře.

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 bylo změněno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153 (4) poté, co příslušné členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předložily dvě společná doporučení týkající se jednak západní části Středozemního moře, jednak Jaderského moře.

(6)

Dne 4. června 2018 předložily Francie, Itálie a Španělsko po konzultacích v rámci regionální skupiny na vysoké úrovni Pescamed Komisi nové společné doporučení týkající se Plánu výmětů pro rybolov při dně v západní části Středozemního moře (dále jen „nové společné doporučení pro západní část Středozemního moře“). Dne 27. srpna 2018 bylo společné doporučení pozměněno.

(7)

Dne 7. června 2018 předložily Itálie, Kypr, Malta a Řecko po konzultacích v rámci regionální skupiny na vysoké úrovni Sudestmed Komisi nové společné doporučení týkající se Plánu výmětů pro rybolov při dně v jihovýchodní části Středozemního moře (dále jen „nové společné doporučení pro jihovýchodní část Středozemního moře“). Dne 28. srpna 2018 bylo společné doporučení pozměněno.

(8)

Dne 8. června 2018 předložily Chorvatsko, Itálie a Slovinsko po konzultacích v rámci regionální skupiny na vysoké úrovni Adriatica Komisi nové společné doporučení týkající se Plánu výmětů pro rybolov při dně v Jaderském moři (dále jen „nové společné doporučení pro Jaderské moře“). Dne 29. srpna 2018 bylo společné doporučení pozměněno.

(9)

Uvedená tři nová společná doporučení posoudil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) na svém letním plenárním zasedání ve dnech 2. až 6. července 2018 (5).

(10)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zvážila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy ke dni 1. ledna 2019 zajistily plné provádění povinnosti vykládky. V některých případech vyžadují výjimky pokračování rybolovných činností a shromažďování údajů za účelem řešení připomínek, které předložil výbor VTHVR. V těchto případech Komise považuje za pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu povolení dočasných výjimek, neboť vychází z předpokladu, že nepovolení dočasných výjimek by zabránilo nutnému shromažďování údajů nezbytnému pro řádné a informované řízení výmětů v souvislosti s plným vstupem povinnosti vykládky v platnost.

(11)

Nové společné doporučení pro západní část Středozemního moře navrhuje prodloužit do 31. prosince 2021 uplatňování výjimek na základě míry přežití podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 u hřebenatky svatojakubské (Pecten jacobeus), tapesek (Venerupis spp.) a zaděnek (Venus spp.) ulovených mechanizovanými drapáky (HMD). Tuto výjimku na základě míry přežití zavedlo nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86. Při posuzování nového společného doporučení konstatoval výbor VTHVR, že nebyly poskytnuty žádné další podpůrné informace. V literatuře však existuje řada vědeckých důkazů dokládajících přežití u těchto druhů. Vzhledem k tomu, že míra přežití může být vysoká, a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému má Komise za to, že výjimka na základě míry přežití by měla být zachována, neboť se okolnosti nezměnily.

(12)

Nové společné doporučení pro západní část Středozemního moře navrhuje prodloužit do 31. prosince 2021 uplatňování výjimky na základě míry přežití u humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Tuto výjimku na základě míry přežití zavedlo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153. Nové společné doporučení původně navrhovalo uplatňovat tuto výjimku mimo měsíc červenec, srpen a září, na něž by se vztahovala nová výjimka de minimis. Výbor VTHVR byl toho názoru, že neexistuje žádný důkaz, který by výjimku de minimis během letních měsíců podporoval, a neformuloval žádné další připomínky. Existují však vědecké důkazy prokazující přežití u tohoto druhu v tomto regionu a v jiných regionech. Vzhledem k tomu, že míra přežití může být vysoká, a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému má Komise za to, že výjimka na základě míry přežití platná po dobu celého roku by měla být zachována.

(13)

Nové společné doporučení pro Jaderské moře navrhuje prodloužit výjimku na základě míry přežití u jazyka obecného (Solea solea) uloveného vlečnou sítí rapido (TBB). Tuto výjimku na základě míry přežití zavedlo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86. Výbor VTHVR tuto novou žádost neposuzoval. V oblasti GSA17 v Jaderském moři však probíhá studie ad hoc, která zkoumá míru přežití u tohoto druhu. Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být zachována pouze po dobu jednoho roku. Dotčené členské státy by měly poskytnout relevantní informace do 1. května 2019, aby výbor VTHVR mohl provést další posouzení.

(14)

Uvedená tři nová společná doporučení navrhují uplatňovat výjimku na základě míry přežití u humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Výbor VTHVR byl toho názoru, že specifické informace, které by podporovaly tuto výjimku, nebyly poskytnuty. Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být zavedena pouze na dobu jednoho roku. Dotčené členské státy by měly poskytnout dodatečné relevantní informace do 1. května 2019, aby výbor VTHVR mohl provést další posouzení.

(15)

Uvedená tři nová společná doporučení navrhují uplatňovat výjimku na základě míry přežití u růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) ulovené pomocí háčků a šňůr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Výbor VTHVR byl toho názoru, že by měly být poskytnuty další důkazy, které by navrhovanou výjimku plně podporovaly. Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být zavedena pouze na dobu jednoho roku. Dotčené členské státy by měly poskytnout dodatečné relevantní informace do 1. května 2019, aby výbor VTHVR mohl provést další posouzení.

(16)

Uvedená tři nová společná doporučení navrhují uplatňovat výjimku na základě míry přežití u humra evropského (Homarus gammarus) a langustovitých (Palinuridae) ulovených pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Výbor VTHVR byl toho názoru, že studie přežití u langustovitých poskytnutá dotčenými členskými státy je přiměřeně robustní a ukazuje míru krátkodobého přežití, byť konstatuje, že byla provedena na malém vzorku. U langustovitých i humra evropského by měly být poskytnuty další vědecké důkazy. Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být zavedena pouze na dobu jednoho roku. Dotčené členské státy by měly poskytnout dodatečné relevantní informace do 1. května 2019, aby výbor VTHVR mohl provést další posouzení.

(17)

Nové společné doporučení pro Jaderské moře a jihovýchodní část Středozemního moře navrhuje uplatňovat výjimku na základě míry přežití u humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v Jaderském moři a v jihovýchodní části Středozemního moře. Nové společné doporučení původně navrhovalo uplatňovat tuto výjimku mimo měsíc červenec, srpen a září, na něž by se vztahovala nová výjimka de minimis. Výbor VTHVR byl toho názoru, že neexistuje žádný důkaz, který by výjimku de minimis během letních měsíců podporoval, a neformuloval žádné další připomínky. Existují však vědecké důkazy prokazující přežití u tohoto druhu v jiných regionech. Vzhledem k tomu, že míra přežití může být vysoká, a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému má Komise za to, že by měla být zavedena výjimka na základě míry přežití platná po dobu celého roku.

(18)

Uvedená tři nová společná doporučení dále navrhují prodloužit uplatňování výjimky de minimis podle čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a parmic (Mullus spp.), a to v letech 2019 a 2020 na úrovni maximálně 6 % a v roce 2021 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) a v letech 2019, 2020 a 2021 na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 zavedlo pro uvedené druhy výjimku de minimis. Na základě vědeckých důkazů poskytnutých při té příležitosti ve společném doporučení a přezkoumaných výborem VTHVR a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, vysoký počet druhů při rybolovných operacích, způsob rybolovu a zvláštnosti Středozemního moře (např. převažující drobný rybolov) byla Komise toho názoru, že je vhodné stanovit takovéto výjimky de minimis s cílem zamezit nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky. Výbor VTHVR nové doporučení týkající se vlečných sítí pro lov při dně neposuzoval. Při posuzování nového společného doporučení pro tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě výbor VTHVR konstatoval, že informace poskytnuté dotčenými členskými státy nejsou dostatečně úplné. Avšak vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, Komise má za to, že by výjimka de minimis měla být zachována s výše uvedenými procentními hodnotami.

(19)

Nové společné doporučení pro Jaderské moře navrhuje prodloužit uplatňování výjimky de minimis u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a parmic (Mullus spp.) v roce 2019, 2020 a 2021, a to na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečnou síť vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB) a u jazyka obecného (Solea solea) v letech 2019, 2020 a 2021, a to na úrovni maximálně 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) v Jaderském moři. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 zavedlo pro uvedené druhy výjimku de minimis. Na základě vědeckých důkazů poskytnutých při té příležitosti ve společném doporučení a přezkoumaných výborem VTHVR a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, vysoký počet druhů při rybolovných operacích, způsob rybolovu a zvláštnosti Středozemního moře (např. převažující drobný rybolov) byla Komise toho názoru, že je vhodné stanovit takovéto výjimky de minimis (maximálně 1 % u štikozubce obecného a parmic a maximálně 3 % u jazyka obecného) s cílem zamezit nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky. Při posuzování nového společného doporučení byl výbor VTHVR toho názoru, že nebyly poskytnuty žádné konkrétní informace, které by podporovaly výrazné zvýšení uplatňovaných procentních hodnot. Vzhledem k tomu, že se okolnosti pro uplatňování současné procentní hodnoty nezměnily, Komise má za to, že by výjimka měla být zachována s výše uvedenými procentními hodnotami.

(20)

Nové společné doporučení pro jihovýchodní část Středozemního moře navrhuje prodloužit výjimku de minimis u garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris), a to v letech 2019 a 2020 na úrovni maximálně 6 % a v roce 2021 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) v jihovýchodní části Středozemního moře. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 zavedlo pro uvedený druh výjimku de minimis. Na základě vědeckých důkazů poskytnutých při té příležitosti ve společném doporučení a přezkoumaných výborem VTHVR a s ohledem na charakteristiky lovného zařízení, vysoký počet druhů při rybolovných operacích, způsob rybolovu a zvláštnosti Středozemního moře (např. převažující drobný rybolov) byla Komise toho názoru, že je vhodné stanovit takovouto výjimku de minimis s cílem zamezit nepřiměřeným nákladům při manipulaci s nežádoucími úlovky. Výbor VTHVR nové doporučení neposuzoval. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, Komise má za to, že by tato výjimka měla být zachována s výše uvedenými procentními hodnotami.

(21)

Nová společná doporučení pro západní část Středozemního moře navrhují uplatňovat výjimku de minimis u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris), a to v roce 2019 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); v roce 2019 na úrovni maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou garnely hlubokomořské ulovených plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); a v roce 2019 na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou růžichy šedé a garnely hlubokomořské ulovených plavidly používajícími háčky a šňůry (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

Nová společná doporučení pro Jaderské moře navrhují uplatňovat výjimku de minimis u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris), a to v roce 2019 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); v roce 2019 na úrovni maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou garnely hlubokomořské, avšak včetně jazyka obecného ulovených plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); a v roce 2019 na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou růžichy šedé a garnely hlubokomořské, avšak včetně jazyka obecného ulovených plavidly používajícími háčky a šňůry (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

Nové společné doporučení pro jihovýchodní část Středozemního moře navrhuje uplatňovat výjimku de minimis u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata), a to v roce 2019 na úrovni maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); v roce 2019 na úrovni maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů ulovených plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); a v roce 2019 na úrovni maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů s výjimkou růžichy šedé ulovených plavidly používajícími háčky a šňůry (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

V neposlední řadě uvedená tři nová společná doporučení navrhují uplatnit výjimku de minimis u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.), a to v roce 2019 na úrovni maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře.

(25)

Výbor VTHVR konstatoval, že se výjimky uvedené ve 21., 22. a 23. bodě odůvodnění vztahují na širokou skupinu druhů se širokou škálou míry výmětů a že nebyly poskytnuty konkrétní informace, které by požadované výjimky plně podpořily. Komise však připomíná, že se tyto výjimky vztahují na skupiny druhů, které představují ostatní druhy, jež podléhají minimálním velikostem stanoveným v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 a jež v tuto chvíli nepodléhají omezením odlovu; ustanovení čl. 15 odst. 8 a 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se proto nepoužijí. Kromě toho jsou uvedené druhy loveny současně a ve velmi proměnlivých množstvích a z tohoto důvodu není snadné uplatňovat přístup zaměřený na jedinou populaci. Tyto druhy navíc loví malá rybářská plavidla a vykládají je na mnoha různých místech vykládky geograficky rozložených podél pobřeží; existuje proto vysoká pravděpodobnost vzniku nepřiměřených nákladů při manipulaci s nežádoucími úlovky v prvních letech plného provádění povinnosti vykládky. Rovněž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že výjimky jsou zpravidla nižší než maximální přípustné hodnoty. V této souvislosti se Komise domnívá, že by tyto výjimky de minimis měly být zavedeny pouze na dobu jednoho roku. Členské státy by měly do 1. května 2019 předložit relevantní informace, aby výbor VTHVR mohl plně posoudit odůvodnění výjimek a aby je Komise mohla přezkoumat.

(26)

V neposlední řadě Komise konstatuje, že se členské státy zavazují zvýšit selektivitu rybolovných zařízení v souladu s výsledky stávajících výzkumných programů za účelem snížení nežádoucích úlovků, a zejména úlovků pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů.

(27)

Komise rovněž konstatuje, že v souladu se společným doporučením pro západní část Středozemního moře dotčené členské státy vybízejí k používání vlečných sítí s kapsou a/nebo rozšíření vybaveného sítí T90 s velikostí ok 50 mm a k dalším zkouškám ukončení odlovu v reálném čase.

(28)

Opatření navržená v nových společných doporučeních jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, a tudíž mohou být zahrnuta do plánu výmětů stanoveného nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/86.

(29)

Výjimky de minimis pro malé pelagické druhy v druzích rybolovu zaměřených na tyto druhy stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161 (6). Naopak výjimky de minimis pro vedlejší úlovky malých pelagických druhů provedené při rybolovu při dně by měly být zahrnuty do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86.

(30)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(31)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Výjimka na základě míry přežití

1.   Výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké důkazy prokazují vysokou míru přežití, se vztahuje na:

a)

jazyk obecný (Solea solea) ulovený vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB) (*1) do 31. prosince 2019 v Jaderském moři;

b)

hřebenatku svatojakubskou (Pecten jacobeus) ulovenou mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

c)

tapesky (Venerupis spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

d)

zaděnky (Venus spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

e)

humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného všemi vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a v jihovýchodní část Středozemního moře;

f)

humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

g)

růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) ulovenou pomocí háčků a šňůr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

h)

humra evropského (Homarus gammarus) uloveného pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

i)

langustovité (Palinuridae) ulovené pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře.

2.   Jazyk obecný (Solea solea), hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobeus), tapesky (Venerupis spp.), zaděnky (Venus spp.), humr severský (Nephrops norvegicus), růžicha šedá (Pagellus bogaraveo), humr evropský (Homarus gammarus) a langustovití (Palinuridae) ulovení za okolností uvedených v odstavci 1 se okamžitě vypustí, a sice v oblasti, kde byli odloveni.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předloží Komisi do 1. května 2019 doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společných doporučeních z června 2018 ve znění ze srpna 2018 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. a), odst. 1 písm. f), odst. 1 písm. g), odst. 1 písm. h) a odst. 1 písm. i). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do července 2019.

(*1)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 122, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v tomto nařízení na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.“"

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Výjimka de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 vyřadit následující množství druhů:

a)

v západní části Středozemního moře (bod 1 přílohy):

i)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

iv)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

v)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

vi)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

b)

v Jaderském moři (bod 2 přílohy):

i)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečnou síť vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB);

iv)

u jazyka obecného (Solea solea) maximálně 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

v)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), mořana zlatého (Sparus aurata) a garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

vi)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

vii)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

viii)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

c)

v jihovýchodní části Středozemního moře (bod 3 přílohy):

i)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a u parmic (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii)

u garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

iv)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

v)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

vi)

u mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax), mořana světloploutvého (Diplodus annularis), mořana ostrotlamého (Diplodus puntazzo), mořana příčnopruhého (Diplodus sargus), mořana obecného (Diplodus vulgaris), kaniců (Epinephelus spp.), mořana ryjícího (Lithognathus mormyrus), růžichy stříbřité (Pagellus acarne), růžichy červené (Pagellus erythrinus), pražmana obecného (Pagrus pagrus), mnohopiláka amerického (Polyprion americanus), jazyka obecného (Solea solea) a mořana zlatého (Sparus aurata) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

vii)

u sardele obecné (Engraulis encrasicolus), sardinky obecné (Sardina pilchardus), makrely (Scomber spp.) a kranase (Trachurus spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předloží Komisi do 1. května 2019 doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společných doporučeních z června 2018 ve znění ze srpna 2018 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimky stanovené v odst. 1 písm. a) bodě iii) až vi), odst. 1 písm. b) bodě v) až viii) a odst. 1 písm. c) bodě iv) až vii). Výbor VTHVR uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do července 2019.“

3)

V článku 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2021.“

4)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 4).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153 ze dne 23. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (Úř. věst. L 29, 1.2.2018, s. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161 ze dne 23. října 2017, kterým se stanoví výjimka de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři (Úř. věst. L 30, 2.2.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

1.   Západní část Středozemního moře

Rybolov

Kód lovného zařízení

Popis lovného zařízení

Povinnost vykládky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

Vedlejší úlovky druhů:

 

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

 

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

 

Makrely (Scomber spp.)

 

Kranas (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Všechny vlečné sítě pro lov při dně

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Všechny dlouhé lovné šňůry

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobaeus)

Tapesky (Venerupis spp.)

Zaděnky (Venus spp.)

HMD

Všechny mechanizované drapáky

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

FPO, FIX

Všechny vrše a vězence

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

2.   Jaderské moře

Rybolov

Kód lovného zařízení

Popis lovného zařízení

Povinnost vykládky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

Vedlejší úlovky druhů:

 

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

 

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

 

Makrely (Scomber spp.)

 

Kranas (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Všechny vlečné sítě pro lov při dně

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Všechny dlouhé lovné šňůry

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis), mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo), mořan příčnopruhý (Diplodus sargus),

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus), pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobeus)

Tapesky (Venerupis spp.)

Zaděnky (Venus spp.)

HMD

Všechny mechanizované drapáky

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus), pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis), mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo), mořan příčnopruhý (Diplodus sargus),

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Všechny vrše a pasti, vězence

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

3.   Jihovýchodní část Středozemního moře

Rybolov

Kód lovného zařízení

Popis lovného zařízení

Povinnost vykládky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

Vedlejší úlovky druhů:

 

Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)

 

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

 

Makrely (Scomber spp.)

 

Kranas (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Všechny vlečné sítě pro lov při dně

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis), mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Všechny dlouhé lovné šňůry

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Parmice (Mullus spp.)

Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

Kanic (Epinephelus spp.)

Mořan ryjící (Lithognathus mormyrus)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mnohopilák americký (Polyprion americanus)

Jazyk obecný (Solea vulgaris)

Mořan zlatý (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Humr evropský (Homarus gammarus)

Langustovití (Palinuridae)

Růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Růžicha červená (Pagellus erythrinus)

Pražman obecný (Pagrus pagrus)

Mořan světloploutvý (Diplodus annularis)

Mořan ostrotlamý (Diplodus puntazzo)

Mořan příčnopruhý (Diplodus sargus)

Mořan obecný (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Všechny vrše a pasti, vězence

Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2037

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 5b, 6b a 6aN plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/120 (2) stanoví kvóty na rok 2018.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2018 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2018 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

50/TQ120

Členský stát

Francie

Populace

HER/5B6ANB

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6b a 6aN

Datum ukončení

26.11.2018


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2038

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/120 (2) stanoví kvóty na rok 2018.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2018 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2018 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

49/TQ120

Členský stát

Francie

Populace

POK/1N2AB.

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblast

Vody Norska oblastí 1 a 2

Datum ukončení

26.11.2018


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2039

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/120 (2) stanoví kvóty na rok 2018.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2018 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2018 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel

Generální ředitelství pro námořní záležitosti arybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

48/TQ120

Členský stát

Francie

Populace

LIN/1/2.

Druh

Mník mořský (Molva molva)

Oblast

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

Datum ukončení

26.11.2018


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2040

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se stanoví zákaz rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/120 (2) stanoví kvóty na rok 2018.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2018 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2018 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

47/TQ120

Členský stát

Francie

Populace

ALB/AN05N

Druh

Severoatlantský tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)

Oblast

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

Datum ukončení

26.11.2018


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/50


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2041

ze dne 17. prosince 2018

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Kabelové konektory („samčí nebo samičí“) pro napětí nepřesahující 1 000  V, z mědi.

Výrobek má buď zástrčku (tzv. samčí konektor) nebo zásuvku (tzv. samičí konektor) na jedné straně a kontaktní zařízení ve tvaru spony chráněné vrstvou izolačního materiálu na straně druhé.

Výrobek se používá k připojení drátů nebo kabelů jiných než koaxiálních.

Výrobek vytváří spojení zastrčením „samčího konektoru“ do „samičího konektoru“ bez použití jakýchkoli nástrojů.

Viz obrázek (*1)

8536 69 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8536 , 8536 69 a 8536 69 90 .

Výrobek má objektivní vlastnosti zástrčky („samčí konektor“) nebo zásuvky („samičí konektor“) vybavené jiným kontaktním zařízením (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8536 , skupina III, písm. A, bod 1 a vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k podpoložkám 8536 69 10 až 8536 69 90 ). Jeho zařazení do podpoložky 8536 90 10 jako ostatní propojky a kontakty pro dráty a kabely je tudíž vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8536 69 90 jako ostatní zástrčky a zásuvky.

Image

(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/53


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2042

ze dne 18. prosince 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 13 odst. 6 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zohlednil rozdíl mezi úrovní emisí CO2 stanovenou v rámci nového evropského zkušebního cyklu (NEDC) a úrovněmi emisí CO2 stanovenými v rámci nového celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP), zavedlo nařízení Komise (EU) 2017/1152 (2) metodiku pro korelaci hodnot emisí CO2, pokud jde o lehká užitková vozidla.

(2)

Tato metodika má přinést výsledky, které zajistí, aby požadavky na snížení stanovené v nařízení (EU) č. 510/2011 byly srovnatelně přísné v rámci starých i nových zkušebních postupů. Schvalovací orgány a technické zkušebny by proto měly společně s výrobci usilovat o zajištění toho, aby zkoušky WLTP a NEDC, které jsou prováděny pro účely tohoto nařízení, byly prováděny za zkušebních podmínek, které jsou srovnatelné a v souladu s cíli tohoto nařízení.

(3)

Za tímto účelem je nezbytné vyjasnit některé aspekty zkušebních podmínek WLTP, které by měly platit u korelací prováděných s cílem poskytnout údaje o sledování emisí CO2 v rámci WLTP a NEDC u vozidel nově registrovaných v roce 2020. Výsledky uvedeného vyjasnění by měly platit, aniž by byl dotčen postup a požadavky stanovené v nařízení Komise (EU) 2017/1151 (3) a aniž by tím byla ovlivněna platnost jakéhokoli schválení typu uděleného na tomto základě.

(4)

V roce 2020 je rovněž nezbytné určit rozdíl mezi hodnotami emisí CO2 vykazovanými výrobci pro účely schválení typu WLTP a hodnotami naměřenými podle nařízení (EU) 2017/1151. Výrobci by proto měli být povinni za pomoci naměřených hodnot pro vozidlo H a L jakožto vstupních údajů interpolační metody vypočítat hodnoty emisí CO2 WLTP u všech nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v kalendářním roce 2020 a oznámit je Komisi.

(5)

U omezeného počtu interpolačních rodin budou v roce 2020 k dispozici pouze hodnoty naměřené u vozidla H. Počet těchto rodin by měl být pečlivě sledován, přičemž by Komise měla zvážit vynětí těchto rodin z výpočtu referenčních údajů pro rok 2020, pokud by došlo k významnému nárůstu počtu těchto rodin ve srovnání se situací v roce 2018.

(6)

Měla by se zvýšit transparentnost testování emisí, a proto by Komisi měly být zpřístupněny údaje o zkouškách WLTP a o výsledcích korelace. To Komisi umožní rychle identifikovat a řešit otázky a možné nesrovnalosti související s prováděním postupů. Z tohoto důvodu by měla být vyplněna tabulka vstupních údajů pro každou provedenou zkoušku WLTP a kompletní tabulka by měla být předána Komisi jako součást výměny údajů prostřednictvím korelačního nástroje. Pro zajištění důvěrnosti by měl být soubor vstupních údajů před jeho předáním zašifrován.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Hlášení výsledků měření WLTP

1.   Výrobci vypočítají kombinovanou hodnotu CO2 pro každé nové lehké užitkové vozidlo registrované v roce 2020 v souladu se vzorcem uvedeným ve druhém pododstavci bodu 3.2.3.2.4 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, kde se u dotyčné interpolační rodiny výrazy MCO2-H a MCO2-L nahradí hodnotami MCO2,C,5 převzatými z bodů 2.5.1.1.3 (vozidlo H) a 2.5.1.2.3 (vozidlo L) certifikátu ES schválení typu podle vzoru uvedeného v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151.

Pokud jsou kombinované emise CO2 jednotlivého vozidla stanoveny pouze s odkazem na vozidlo H, poskytnou výrobci hodnotu MCO2,C,5 převzatou z bodu 2.5.1.1.3 (vozidlo H) certifikátu ES schválení typu.

Výrobce předloží Komisi uvedené hodnoty emisí CO2 spolu s hodnotami MCO2,C,5 použitými pro výpočet nejpozději do tří měsíců po obdržení oznámení Komise o předběžných údajích za rok 2020 načtením uvedených údajů na účet výrobce v úložišti obchodních údajů Evropské agentury pro životní prostředí.

2.   Pokud údaje uvedené v odstavci 1 nejsou předloženy ve stanovené lhůtě, převezme Komise hodnotu zaznamenanou v bodě 2.5.1.2.3 certifikátu ES schválení typu a považuje ji za kombinované emise CO2 pro účely odstavce 1 u všech nových registrovaných vozidel v rámci interpolační rodiny, pro niž byl vydán certifikát schválení typu, a v případě potřeby pro ty rodiny, u nichž jsou k dispozici pouze měření vozidla H.“

2)

Příloha I se mění takto:

a)

vkládají se nové body 2.2a a 2.2b, které zní:

„2.2a   Zkušební podmínky WLTP

Aby bylo možno zkoušku WLTP považovat za relevantní podle bodu 2.2 přílohy I tohoto nařízení a pro účely určení vstupních údajů stanovených v bodě 2.4, použijí se zkušební podmínky stanovené v příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 s touto přesností:

a)

Korekce výsledků zkoušky WLTP u hmotnostních emisí CO2 v souladu s dodatkem 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 se použije na všechny takové výsledky zkoušek bez ohledu na ustanovení v bodě 3.4.4 písm. a) uvedeného dodatku;

b)

Aniž jsou dotčeny požadavky nařízení (EU) 2017/1151, pokud je zkušební vozidlo vybaveno technologiemi ovlivňujícími výši emisí CO2, mimo jiné technologiemi uvedenými v položkách 42 až 50 tabulky vstupních údajů v bodě 2.4, které mají fungovat během zkoušky, musí tyto technologie fungovat během zkoušky vozidla bez ohledu na použitý zkušební postup, tj. NEDC nebo WLTP;

c)

Je-li zkušební vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, použije se stejný řidičem volitelný režim bez ohledu na použitý zkušební postup. V případě, kdy se pro zkoušky WLTP použijí nejlepší a nejhorší režimy v souladu s bodem 1.2 písm. c) dodatku 6 k dílčí příloze 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, použije se nejhorší scénář jako vstup do korelačního nástroje, jakož i pro jakoukoli fyzickou zkoušku NEDC;

d)

Pokud je zkušební vozidlo vybaveno manuální převodovkou, definuje se výraz n min_drive_set podle vzorce stanoveného v bodě 2 písm. k) podbodě c) dílčí přílohy 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.

Se souhlasem schvalovacího orgánu nebo případně technické zkušebny může výrobce vypočítat postup řazení rychlostí odlišně za předpokladu, že je to odůvodněno jízdními vlastnostmi vozidla a že dodatečné bezpečnostní rozpětí výkonu uplatňované v souladu s bodem 3.4 dílčí přílohy 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 nepřesahuje 20 %.

Podmínky uvedené v písmenech a) až d) se použijí pro účely korelace provedené podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) 2017/1151 a schválení typu udělená podle uvedeného nařízení.

2.2b   Použití zkušebních podmínek WLTP

Požadavky na přesnost uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) se použijí v souladu s těmito ustanoveními:

a)

Pro nové typy vozidel od vstupu tohoto nařízení v platnost;

b)

Pro stávající typy vozidel poskytnou výrobci u těch typů vozidel, jež pokrývají vozidla uvedená na trh v roce 2020, schvalovacímu orgánu důkazy, na jejichž základě schvalovací orgán potvrdí, zda byly při zkouškách schválení typu WLTP zkušební podmínky uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) splněny.

V potvrzení se uvede identifikátor interpolační rodiny a potvrzení u každé ze zkušebních podmínek uvedených v písmenech a) až d). Schvalovací orgán vydá výrobci potvrzení a zajistí, aby toto potvrzení bylo zaznamenáno a mohlo být na žádost Komise neprodleně zpřístupněno.

Nemůže-li schvalovací orgán potvrdit, že byla splněna jedna nebo více zkušebních podmínek, zajistí výrobce, aby pod dohledem schvalovacího orgánu nebo technické zkušebny došlo k provedení nové zkoušky WLTP, nebo případně série zkoušek podle dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, přičemž u dotyčné interpolační rodiny uplatní zkušební podmínky stanovené v bodě 2.2a písm. a) až d), včetně nové korelace v souladu s tímto nařízením.

Pokud není splněna pouze zkušební podmínka uvedená v bodě 2.2a písm. a), může výrobce tuto hodnotu opravit v tabulce vstupních údajů, aniž by musel provést novou zkoušku WLTP.

Schvalovací orgán nebo případně určená technická zkušebna zaznamenají výsledky přezkoušení nebo korekce a korelaci v souladu s bodem 5 přílohy I a úplný korelační soubor založený na vstupních údajích z přezkoušení předá v souladu s bodem 3.1.1.2 nejpozději do 30. dubna 2021 Komisi.“

b)

Bod 2.4 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňuje tato věta:

„Tabulka vstupních údajů se vyplní pro každou provedenou zkoušku WLTP.“

ii)

Tabulka 1 se mění takto:

v položce 56 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: Údaje palubního diagnostického systému a vozidlového dynamometru, 1 Hz pro palubní diagnostické systémy a 10 Hz pro vozidlový dynamometr, rozlišení 0,1 km/h“

v položce 57 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: 1 Hz, Vypočítaný teoretický rychlostní stupeň, jež je nutno uvést u vozidla H a L (v příslušných případech)“

v položce 61 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: 1 Hz (frekvence odběru vzorků přístroje 20 Hz), rozlišení 0,1 A, externí měřič synchronizovaný s vozidlovým dynamometrem“

Položka 67 se nahrazuje tímto:

„67

Regenerativní faktor Ki multiplikativní/aditivní pro vozidlo H a L

Dodatek 1 dílčí přílohy 6 přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151

Pro vozidla bez periodicky regenerativních systémů se tato hodnota rovná 1.“

doplňují se nové odrážky, které znějí:

„69

Hodnota zahřívání paliva

kWh/l

Dodatek 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Hodnota podle tabulky A6.App2/1 nařízení (EU) 2017/1151

70

Spotřeba paliva při zkoušce WLTP u vozidla H a L

l/100 km

Bod 6 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Nevyvážená spotřeba paliva u zkoušky typu 1

71

Jmenovité napětí systému REESS

V

Podle DIN EN 60050–482

Pro nízkonapěťovou baterii, jak je popsáno v dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

72

Korekční faktor rodiny ATCT

Dílčí příloha 6a k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Korekční faktor rodiny ATCT (korekce 14 °C)

73

Korekce rychlosti a vzdálenosti při zkoušce WLTP

Nařízení (EU) 2017/1151

Korekce provedena?

0 = Ne | 1 = Ano

74

Korekce RCB při zkoušce WLTP

Dodatek 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Korekce provedena?

0 = Ne | 1 = Ano

75

Počet zkoušek WLTP

1, 2 nebo 3

 

Uveďte, zda jsou údaje ze zkoušek převzaty z první, druhé nebo třetí zkoušky WLTP

76

Deklarovaná hodnota podle WLTP u vozidla H a/nebo L

g/km

Prohlášení výrobce

Deklarovaná hodnota pro vozidlo H a L podle WLTP. Hodnota má zahrnovat všechny korekce (v příslušných případech)

77

Naměřená hodnota CO2 podle WLTP upravená pro vozidlo H a/nebo L

g/km

Hodnoty MCO2,C,5 z dodatku 4 k příloze I nařízení (EU) 2017/1151

Kombinované naměřené emise CO2 u vozidla H a L po všech příslušných korekcích. V případě 2 a 3 zkoušek WLTP musí být předloženy všechny naměřené výsledky.

78

Přezkoušení WLTP

Bod 2.2b. písm. b) přílohy I

Uveďte, které zkušební podmínky uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) přílohy I byly podrobeny přezkoušení.“

c)

bod 3.1.1.1 se mění takto:

i)

písmeno a) se zrušuje;

ii)

v písmenu c) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

vstupní údaje uvedené v bodě 2.4;“

iii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Aby se zajistila důvěrnost, musí být souhrnný soubor uvedený v písmenu c) zašifrován.“

d)

bod 3.1.1.2 se nahrazuje tímto:

„3.1.1.2   Úplný korelační soubor

Pokud byl originál korelační výstupní zprávy vydán v souladu s bodem 3.1.1.1, schvalovací orgán nebo případně určená technická zkušebna načtou souhrnný soubor uvedený v bodě 3.1.1.1 písm. c) do serveru Komise, odkud zasílatel obdrží odpověď (s příslušnými útvary Komise v kopii), včetně náhodně vygenerovaného celého čísla mezi 0 a 99, což je kód hash souhrnného souboru, kterým se originálu výstupní zprávy opatřenému digitálním podpisem na serveru Komise jednoznačně přiřadí uvedené číslo.

Schvalovací orgán nebo případně technická zkušebna vytvoří kompletní korelační soubor, jehož součástí je originál korelační výstupní zprávy uvedený v bodě 3.1.1.1 a odpověď zaslaná ze serveru Komise. Soubor bude spravovat schvalovací orgán jako zkušební zprávu v souladu s přílohou VIII směrnice 2007/46/ES.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. c) a d) se použije ode dne 1. února 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (Úř. věst. L 174, 7.7.2017, s. 644).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/58


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2043

ze dne 18. prosince 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 13 odst. 7 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zohlednil rozdíl mezi úrovní emisí CO2 stanovenou v rámci nového evropského zkušebního cyklu (NEDC) a úrovněmi emisí CO2 stanovenými v rámci nového celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP), zavedlo nařízení Komise (EU) 2017/1153 (2) metodiku pro korelaci hodnot emisí CO2, pokud jde o osobní automobily.

(2)

Tato metodika má přinést výsledky, které zajistí, aby požadavky na snížení stanovené v nařízení (ES) č. 443/2009 byly srovnatelně přísné v rámci starých i nových zkušebních postupů. Schvalovací orgány a technické zkušebny by proto měly společně s výrobci usilovat o zajištění toho, aby zkoušky WLTP a NEDC, které jsou prováděny pro účely tohoto nařízení, byly prováděny za zkušebních podmínek, které jsou srovnatelné a v souladu s cílem tohoto nařízení.

(3)

Za tímto účelem je nezbytné vyjasnit některé aspekty zkušebních podmínek WLTP, které by měly platit u korelací prováděných s cílem poskytnout údaje o sledování emisí CO2 v rámci WLTP a NEDC u vozidel nově registrovaných v roce 2020. Výsledky uvedeného vyjasnění by měly platit, aniž by byl dotčen postup a požadavky stanovené v nařízení Komise (EU) 2017/1151 (3) a aniž by tím byla ovlivněna platnost jakéhokoli schválení typu uděleného na tomto základě.

(4)

V roce 2020 je rovněž nezbytné určit rozdíl mezi hodnotami emisí CO2 vykazovanými výrobci pro účely schválení typu z hlediska emisí a hodnotami naměřenými podle nařízení (EU) 2017/1151. Výrobci by proto měli být povinni za pomoci naměřených hodnot pro vozidlo H a L jakožto vstupních údajů interpolační metody vypočítat hodnoty emisí CO2 WLTP u všech nových osobních automobilů zaregistrovaných v kalendářním roce 2020 a oznámit je Komisi.

(5)

U omezeného počtu interpolačních rodin budou v roce 2020 k dispozici pouze hodnoty naměřené u vozidla H. Počet těchto rodin by měl být pečlivě sledován, přičemž by Komise měla zvážit vynětí těchto rodin z výpočtu referenčních údajů pro rok 2020, pokud by došlo k významnému nárůstu počtu těchto rodin ve srovnání se situací v roce 2018.

(6)

Měla by se zvýšit transparentnost testování emisí, a proto by Komisi měly být zpřístupněny údaje o zkouškách WLTP a o výsledcích korelace. To Komisi umožní rychle identifikovat a řešit otázky a možné nesrovnalosti související s prováděním postupů. Z tohoto důvodu by měla být vyplněna tabulka vstupních údajů pro každou provedenou zkoušku WLTP a kompletní tabulka by měla být předána Komisi jako součást výměny údajů prostřednictvím korelačního nástroje. Pro zajištění důvěrnosti by měl být soubor vstupních údajů před jeho předáním zašifrován.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1153 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Hlášení výsledků měření WLTP

1.   Výrobci vypočítají kombinovanou hodnotu CO2 pro každý nový osobní automobil registrovaný v roce 2020 v souladu se vzorcem uvedeným ve druhém pododstavci bodu 3.2.3.2.4 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, kde se u dotyčné interpolační rodiny výrazy MCO2-H a MCO2-L nahradí hodnotami MCO2,C,5 převzatými z bodů 2.5.1.1.3 (vozidlo H) a 2.5.1.2.3 (vozidlo L) certifikátu ES schválení typu podle vzoru uvedeného v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151.

Pokud jsou kombinované emise CO2 jednotlivého vozidla stanoveny pouze s odkazem na vozidlo H, poskytnou výrobci hodnotu MCO2,C,5 převzatou z bodu 2.5.1.1.3 (vozidlo H) certifikátu ES schválení typu.

Výrobci předloží Komisi uvedené hodnoty emisí CO2 spolu s hodnotami MCO2,C,5 použitými pro výpočet nejpozději do tří měsíců po obdržení oznámení Komise o předběžných údajích za rok 2020 načtením uvedených údajů na účet výrobce v úložišti obchodních údajů Evropské agentury pro životní prostředí.

2.   Pokud údaje uvedené v odstavci 1 nejsou předloženy ve stanovené lhůtě, převezme Komise hodnotu zaznamenanou v bodě 2.5.1.2.3 certifikátu ES schválení typu a považuje ji za kombinované emise CO2 pro účely odstavce 1 u všech nových registrovaných vozidel v rámci interpolační rodiny, pro niž byl vydán certifikát schválení typu, a v případě potřeby hodnotu uvedenou v bodě 2.5.1.1.3 pro ty rodiny, u nichž jsou k dispozici pouze měření vozidla H.

3.   Komise sleduje počet interpolačních rodin, u nichž jsou emise CO2 stanoveny s odkazem na vozidlo H výhradně u každého výrobce, a v případě nárůstu počtu těchto rodin ve srovnání se situací v roce 2018 posoudí dopad tohoto nárůstu na výpočet uvedený v odstavci 1 a případně tyto rodiny z tohoto výpočtu vyjme.“

2)

Příloha I se mění takto:

a)

vkládají se nové body 2.2a a 2.2b, které zní:

„2.2a   Zkušební podmínky WLTP

Aby bylo možno zkoušku WLTP považovat za relevantní podle bodu 2.2 a pro účely určení vstupních údajů stanovených v bodě 2.4, použijí se zkušební podmínky stanovené v příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 s touto přesností:

a)

Korekce výsledků zkoušky WLTP u hmotnostních emisí CO2 v souladu s dodatkem 2 dílčí přílohy 6 přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151 se použije na všechny takové výsledky zkoušek bez ohledu na ustanovení v bodě 3.4.4 písm. a) uvedeného dodatku;

b)

Aniž jsou dotčeny požadavky nařízení (EU) 2017/1151, pokud je zkušební vozidlo vybaveno technologiemi ovlivňujícími výši emisí CO2, mimo jiné technologiemi uvedenými v položkách 42 až 50 tabulky vstupních údajů v bodě 2.4, které mají fungovat během zkoušky, musí tyto technologie fungovat během zkoušky vozidla bez ohledu na použitý zkušební postup, tj. NEDC nebo WLTP;

c)

Je-li zkušební vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, použije se stejný řidičem volitelný režim bez ohledu na použitý zkušební postup. V případě, kdy se pro zkoušky WLTP použijí nejlepší a nejhorší režimy v souladu s bodem 1.2 písm. c) dodatku 6 k dílčí příloze 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, použije se nejhorší scénář jako vstup do korelačního nástroje, jakož i pro jakoukoli fyzickou zkoušku NEDC;

d)

Pokud je zkušební vozidlo vybaveno manuální převodovkou, definuje se výraz n min_drive_set podle vzorce stanoveného v bodě 2 písm. k) podbodě c) dílčí přílohy 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.

Se souhlasem schvalovacího orgánu nebo případně technické zkušebny může výrobce vypočítat postup řazení rychlostí odlišně za předpokladu, že je to odůvodněno jízdními vlastnostmi vozidla a že dodatečné bezpečnostní rozpětí výkonu uplatňované v souladu s bodem 3.4 dílčí přílohy 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 nepřesahuje 20 %.

Podmínky uvedené v písmenech a) až d) se použijí pro účely korelace provedené podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) 2017/1151 a schválení typu udělená podle uvedeného nařízení.

2.2b   Použití zkušebních podmínek WLTP

Požadavky na přesnost uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) se použijí v souladu s těmito ustanoveními:

a)

Pro nové typy vozidel od vstupu tohoto nařízení v platnost;

b)

Pro stávající typy vozidel poskytnou výrobci u těch typů vozidel, jež pokrývají vozidla uvedená na trh v roce 2020, schvalovacímu orgánu důkazy, na jejichž základě schvalovací orgán potvrdí, zda byly při zkouškách schválení typu WLTP zkušební podmínky uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) splněny.

V potvrzení se uvede identifikátor interpolační rodiny a potvrzení u každé ze zkušebních podmínek uvedených v písmenech a) až d). Schvalovací orgán vydá výrobci potvrzení a zajistí, aby toto potvrzení bylo zaznamenáno a mohlo být na žádost Komise neprodleně zpřístupněno.

Nemůže-li schvalovací orgán potvrdit, že byla splněna jedna nebo více zkušebních podmínek, zajistí výrobce, aby pod dohledem schvalovacího orgánu nebo technické zkušebny došlo k provedení nové zkoušky WLTP, nebo případně série zkoušek podle dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, přičemž u dotyčné interpolační rodiny uplatní zkušební podmínky stanovené v bodě 2.2a písm. a) až d), včetně nové korelace v souladu s tímto nařízením.

Pokud není splněna pouze zkušební podmínka uvedená v bodě 2.2a písm. a), může výrobce tuto hodnotu opravit v tabulce vstupních údajů, aniž by musel provést novou zkoušku WLTP.

Schvalovací orgán nebo případně určená technická zkušebna zaznamenají výsledky přezkoušení nebo korekce a korelaci v souladu s bodem 5 přílohy I a úplný korelační soubor založený na vstupních údajích z přezkoušení předá v souladu s bodem 3.1.1.2 nejpozději do 30. dubna 2021 Komisi.“

b)

Bod 2.4 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňuje tato věta:

„Tabulka vstupních údajů se vyplní pro každou provedenou zkoušku WLTP.“

ii)

Tabulka 1 se mění takto:

v položce 56 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: Údaje palubního diagnostického systému a vozidlového dynamometru, 1 Hz pro palubní diagnostické systémy a 10 Hz pro vozidlový dynamometr, rozlišení 0,1 km/h“

v položce 57 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: 1 Hz, Vypočítaný teoretický rychlostní stupeň, jejž je nutno uvést u vozidla H a L (v příslušných případech)“

v položce 61 se znění uvedené ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:

„Soubor: 1 Hz (frekvence odběru vzorků přístroje 20 Hz), rozlišení 0,1 A, externí měřič synchronizovaný s vozidlovým dynamometrem“

Položka 67 se nahrazuje tímto:

„67

Regenerativní faktor Ki multiplikativní/aditivní pro vozidlo H a L

Dodatek 1 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Pro vozidla bez periodicky regenerativních systémů se tato hodnota rovná 1.“

doplňují se nové odrážky, které znějí:

„69

Hodnota zahřívání paliva

kWh/l

Dodatek 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Hodnota podle tabulky A6.App2/1 nařízení (EU) 2017/1151

70

Spotřeba paliva při zkoušce WLTP u vozidla H a L

l/100 km

Bod 6 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Nevyvážená spotřeba paliva u zkoušky typu 1

71

Jmenovité napětí systému REESS

V

Podle DIN EN 60050–482

Pro nízkonapěťovou baterii, jak je popsáno v dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

72

Korekční faktor rodiny ATCT

Dílčí příloha 6a k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Korekční faktor rodiny ATCT (korekce 14 °C)

73

Korekce rychlosti a vzdálenosti při zkoušce WLTP

Nařízení (EU) 2017/1151

Korekce provedena?

0 = Ne | 1 = Ano

74

Korekce RCB při zkoušce WLTP

Dodatek 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Korekce provedena?

0 = Ne | 1 = Ano

75

Počet zkoušek WLTP

1, 2 nebo 3

 

Uveďte, zda údaje ze zkoušek pochází z první, druhé nebo třetí zkoušky WLTP

76

Deklarovaná hodnota CO2 podle WLTP u vozidla H a/nebo L

g/km

Prohlášení výrobce

Deklarovaná hodnota pro vozidlo H a L podle WLTP. Hodnota, která má zahrnovat všechny korekce (v příslušných případech).

77

Naměřená hodnota CO2 podle WLTP upravená pro vozidlo H a/nebo L

g/km

Hodnoty MCO2,C,5 z dodatku 4 k příloze I nařízení (EU) 2017/1151

Kombinované naměřené emise CO2 u vozidla H a L po všech příslušných korekcích. V případě 2 a 3 zkoušek WLTP musí být předloženy všechny naměřené výsledky.

78

Přezkoušení WLTP

Bod 2.2b. písm. b) přílohy I

Uveďte, které zkušební podmínky uvedené v bodě 2.2a písm. a) až d) přílohy I byly podrobeny přezkoušení.“

c)

bod 3.1.1.1 se mění takto:

i)

písmeno a) se zrušuje;

ii)

v písmenu c) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

vstupní údaje uvedené v bodě 2.4“;

iii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Aby se zajistila důvěrnost, musí být souhrnný soubor uvedený v písmenu c) zašifrován.“

d)

bod 3.1.1.2 se nahrazuje tímto:

„3.1.1.2   Úplný korelační soubor

Pokud byl originál korelační výstupní zprávy vydán v souladu s bodem 3.1.1.1, schvalovací orgán nebo případně určená technická zkušebna načtou souhrnný soubor uvedený v bodě 3.1.1.1 písm. c) do serveru Komise, odkud zasílatel obdrží odpověď (s příslušnými útvary Komise v kopii), včetně náhodně vygenerovaného celého čísla mezi 0 a 99, což je kód hash souhrnného souboru, kterým se originálu výstupní zprávy opatřenému digitálním podpisem na serveru Komise jednoznačně přiřadí uvedené číslo.

Schvalovací orgán nebo případně technická zkušebna vytvoří kompletní korelační soubor, jehož součástí je originál korelační výstupní zprávy uvedený v bodě 3.1.1.1 a odpověď zaslaná ze serveru Komise. Soubor bude spravovat schvalovací orgán jako zkušební zprávu v souladu s přílohou VIII směrnice 2007/46/ES.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. c) a d) se použije ode dne 1. února 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/63


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2044

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (3) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovoz některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1484/95 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení č. 163/67/EHS (Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis zboží

Reprezentativní cena

(EUR / 100 kg)

Jistota uvedená v článku 3

(EUR / 100 kg)

Původ (1)

0207 12 90

Jatečně upravená těla kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, předkládaná jako tzv. „kuřata 65 %“, zmrazená

113,4

1

AR

0207 14 10

Dělené maso, vykostěné, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, zmrazené

271,2

219,7

333,0

246,1

9

24

0

16

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Dělené maso, vykostěné, z krůt, zmrazené

340,2

362,7

0

0

BR

CL

1602 32 11

Přípravky z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus, tepelně neupravené

308,2

0

BR


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7).


ROZHODNUTÍ

21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/65


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2045

ze dne 19. prosince 2018

o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

(oznámeno pod číslem C(2018) 8239)

(Pouze nizozemské a francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2007/701/ES (2) bylo povoleno uvádět na trh potraviny a krmiva obsahující geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × MON 810 (dále jen „kukuřice NK603 × MON 810“), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh. Oblasti působnosti uvedeného povolení se rovněž vztahuje na uvedení jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují kukuřici NK603 × MON 810 nebo z ní sestávají, na trh pro stejná použití jako jiná kukuřice, s výjimkou pěstování.

(2)

Dne 20. října 2016 podala společnost Monsanto Europe N.V./S.A. Komisi podle článků 11 a 23 nařízení (ES) č. 1829/2003 žádost o obnovení uvedeného povolení.

(3)

Dne 26. února 2018 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 příznivé stanovisko (3). Úřad dospěl k závěru, že žádost o obnovení neobsahovala důkazy o nových nebezpečích, změněné expozici nebo vědecké nejistotě, jež by vedly ke změně závěrů původního hodnocení rizika kukuřice NK603 × MON 810, které úřad přijal v roce 2005 (4).

(4)

Ve svém stanovisku ze dne 26. února 2018 úřad zohlednil veškeré otázky a připomínky, které členské státy vznesly v rámci konzultace s příslušnými vnitrostátními orgány podle čl. 6 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 1829/2003.

(5)

Úřad dospěl rovněž k závěru, že plán monitorování účinků na životní prostředí, který předložil žadatel a který sestává z plánu celkového dohledu, je v souladu se zamýšleným použitím daných produktů.

(6)

Vzhledem k těmto skutečnostem by povolení pro uvedení na trh potravin a složek potravin obsahujících kukuřici NK603 × MON 810, sestávajících z ní nebo z ní vyrobených, krmiv obsahujících kukuřici NK603 × MON 810 sestávajících z ní nebo z ní vyrobených a produktů jiných než potravin a krmiv obsahujících kukuřici NK603 × MON 810 nebo z ní sestávajících pro stejná použití jako jiná kukuřice, s výjimkou pěstování, mělo být obnoveno.

(7)

Kukuřici NK603 × MON 810 byl v souladu s nařízením Komise (ES) č. 65/2004 (5) přiřazen jednoznačný identifikační kód, a to v souvislosti s původním povolení kukuřice NK603 × MON 810. Uvedený jednoznačný identifikační kód by se měl používat i nadále.

(8)

Na základě stanoviska úřadu se zdá, že pro produkty, na něž se vztahuje toto rozhodnutí, nejsou nutné žádné jiné zvláštní požadavky na označování než požadavky, které jsou stanoveny v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (6). Aby se však zajistilo, že se produkty, které obsahují kukuřici NK603 × MON 810 nebo z ní sestávají, budou nadále používat v rámci povolení uděleného tímto rozhodnutím, mělo by označení těchto produktů, s výjimkou produktů určených pro použití v potravinách, jasně uvádět, že dané produkty nejsou určeny k pěstování.

(9)

Aby bylo možné zohlednit provádění a výsledky činností stanovených v plánu monitorování účinků na životní prostředí, měl by držitel povolení každoročně předkládat zprávy, a sice v souladu s požadavky na standardní formáty zpráv stanovenými v rozhodnutí Komise 2009/770/ES (7).

(10)

Stanovisko úřadu neopravňuje k uložení zvláštních podmínek nebo omezení pro uvádění zmíněných potravin a krmiv na trh a/nebo pro jejich používání a nakládání s nimi, včetně požadavků na monitorování po uvedení na trh, pokud jde o použití k lidské spotřebě a krmení zvířat.

(11)

Všechny příslušné informace o povolení produktů by měly být zaneseny do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva uvedeného v čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1829/2003.

(12)

Toto rozhodnutí má být oznámeno prostřednictvím Informačního systému pro biologickou bezpečnost smluvním stranám Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 (8).

(13)

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva nevydal ve lhůtě stanovené předsedou stanovisko. Přijetí tohoto prováděcího aktu bylo považováno za nezbytné a předseda jej předložil odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Geneticky modifikovaný organismus a jednoznačný identifikační kód

Geneticky modifikované kukuřici (Zea mays L.) NK603 × MON 810 křížením kukuřice obsahující události MONØØ6Ø3-6 a MON-ØØ81Ø-6, uvedené v písmenu b) přílohy tohoto rozhodnutí, je v souladu s nařízením (ES) č. 65/2004 přiřazen jednoznačný identifikační kód MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

Článek 2

Obnovení povolení

V souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí se obnovuje povolení pro uvádění těchto produktů na trh:

a)

potraviny a složky potravin obsahující kukuřici NK603 × MON 810, sestávající z ní nebo z ní vyrobené;

b)

krmiva obsahující kukuřici NK603 × MON 810, sestávající z ní nebo z ní vyrobená;

c)

jiné produkty než potraviny a krmiva, které obsahují kukuřici NK603 × MON 810 nebo z ní sestávají, pro stejná použití jako jiná kukuřice, s výjimkou pěstování.

Článek 3

Označování

1.   Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2.   Na štítku produktu a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici NK603 × MON 810 nebo z ní sestávají, s výjimkou potravin a složek potravin, se uvedou slova „není určeno k pěstování“.

Článek 4

Metoda detekce

Pro detekci kukuřice NK603 × MON 810 se použije metoda stanovená v písmeni d) přílohy.

Článek 5

Plán monitorování účinků na životní prostředí

1.   Držitel povolení zajistí, aby byl zaveden a prováděn plán monitorování účinků na životní prostředí stanovený v písmeni h) přílohy.

2.   Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování v souladu s formátem stanoveným v rozhodnutí 2009/770/ES.

Článek 6

Registr Společenství

Informace uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se zanesou do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva uvedeného v článku 28 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 7

Držitel povolení

Držitelem povolení je společnost Monsanto Company, Spojené státy americké, zastoupená společností Monsanto Europe S.A./N.V., Belgie.

Článek 8

Platnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu 10 let ode dne jeho oznámení.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgie.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/701/ES ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 285, 31.10.2007, s. 37).

(3)  Scientific Opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal (2005) 309, s. 1–22.

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

(7)  Rozhodnutí Komise 2009/770/ES ze dne 13. října 2009, kterým se stanoví standardní formáty zpráv pro účely předkládání výsledků monitorování záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, do životního prostředí pro účely uvádění na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. L 275, 21.10.2009, s. 9).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

a)   Žadatel a držitel povolení:

Název

:

Monsanto Company

Adresa

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené státy americké

zastoupená společností Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgie

b)   Určení a specifikace produktů:

1)

potraviny a složky potravin obsahující kukuřici MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, sestávající z ní nebo z ní vyrobené;

2)

krmiva obsahující kukuřici MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, sestávající z ní nebo z ní vyrobená;

3)

jiné produkty než potraviny a krmiva, které obsahují kukuřici MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 nebo z ní sestávají, pro stejná použití jako jiná kukuřice, s výjimkou pěstování.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 exprimuje protein CP4 EPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidu na bázi glyfosátu a protein Cry1Ab, který rostlině poskytuje ochranu proti určitým hmyzím škůdcům z řádu motýlů (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

c)   Označování:

1)

Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2)

Na štítku produktu a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 nebo z ní sestávají, s výjimkou potravin a složek potravin, se uvedou slova „není určeno k pěstování“.

d)   Metoda detekce:

1)

Případově specifické metody založené na kvantitativní polymerázové řetězové reakci v reálném čase pro geneticky modifikovanou kukuřici MON-ØØ6Ø3-6 a kukuřici MON-ØØ81Ø-6 validované pro kukuřici MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

2)

Validace referenční laboratoří EU zřízenou podle nařízení (ES) č. 1829/2003, zveřejněná na adrese: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Referenční materiál: ERM®-BF413 (pro MON-ØØ81Ø-6) a ERM®-BF415 (pro MON-ØØ6Ø3-6) dostupné prostřednictvím Společného výzkumného střediska Evropské komise na adrese: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

e)   Jednoznačný identifikační kód:

MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6

f)   Informace požadované na základě přílohy II Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti:

[Informační systém pro biologickou bezpečnost, záznam č.: při oznámení se zveřejní v registru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.]

g)   Podmínky nebo omezení pro uvádění produktů na trh, jejich používání nebo nakládání s nimi:

Nejsou stanoveny.

h)   Plán monitorování účinků na životní prostředí:

plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

[Odkaz: plán zveřejněný v registru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva]

i)   Požadavky na monitorování po uvedení na trh pro používání uvedených potravin k lidské spotřebě:

Nejsou stanoveny.

Pozn.: Časem se může ukázat, že odkazy na příslušné dokumenty je třeba upravit. Tyto úpravy budou zveřejňovány formou aktualizace registru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/70


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2046

ze dne 19. prosince 2018

o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU

(oznámeno pod číslem C(2018) 8238)

(Pouze nizozemské a francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. listopadu 2013 podala společnost Monsanto Europe S.A./N.V. jménem společnosti Monsanto Company v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému vnitrostátnímu orgánu Belgie žádost o uvádění potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (dále jen „žádost“). Žádost se rovněž vztahovala na uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 nebo z ní sestávají, na trh pro jiná použití než v potravinách a krmivech, s výjimkou pěstování.

(2)

Žádost se navíc vztahovala na uvádění produktů, které obsahují dvacet pět podkombinací jednoduchých transformačních událostí tvořících kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh. Dvanáct z těchto podkombinací je již povoleno: 1507 × 59122, povolena prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/1110 (2); MON 89034 × MON 88017, povolena rozhodnutím Komise 2011/366/EU (3); MON 87427 × MON 89034, povolena rozhodnutím Komise (EU) 2018/1111 (4) a MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, povoleny prováděcím rozhodnutím Komise 2013/650/EU (5).

(3)

Společnost Monsanto Europe S.A./N.V., držitel povolení pro jednu z uvedených dvanácti podkombinací, které již byly povoleny, a sice podkombinaci MON 89034 × MON 88017, požádala Komisi, aby zrušila rozhodnutí 2011/366/EU a začlenila uvedené rozhodnutí do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí.

(4)

Toto rozhodnutí se týká čtrnácti podkombinací: čtyři podkombinace čtyř událostí (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 a MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122); šest podkombinací tří událostí (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × 1507 × 59122 a MON 87427 × MON 88017 × 59122) a čtyři podkombinace dvou událostí (MON 87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 a MON 89034 × MON 88017).

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 1829/2003 obsahovala žádost informace a závěry o hodnocení rizika provedeném v souladu se zásadami stanovenými v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (6) a informace požadované v přílohách III a IV uvedené směrnice. Rovněž zahrnovala plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

(6)

Dne 5. září 2017 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 příznivé stanovisko (7). Úřad dospěl k závěru, že geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 je stejně bezpečná a výživná jako geneticky nemodifikovaný komparátor a geneticky nemodifikované referenční odrůdy testované v souvislosti s žádostí. U dříve hodnocených podkombinací nebyla zjištěna žádná nová bezpečnostní rizika, a starší závěry týkající se těchto podkombinací jsou proto stále platné. Pokud jde o zbývající podkombinace, dospěl úřad k závěru, že se předpokládá, že jsou stejně bezpečné jako jednoduché transformační události MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, dříve hodnocené podkombinace a kukuřice kombinovaná z pěti událostí MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122.

(7)

Ve svém stanovisku úřad zohlednil otázky a připomínky, které členské státy vznesly v rámci konzultace s příslušnými vnitrostátními orgány podle čl. 6 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 1829/2003.

(8)

Úřad rovněž dospěl k závěru, že žadatelem předložený plán monitorování účinků na životní prostředí, sestávající z plánu celkového dohledu, je v souladu se zamýšlenými použitími daných produktů. Plán monitorování byl však revidován Komisí podle doporučení úřadu, aby se týkal i podkombinací, na něž se vztahuje toto rozhodnutí.

(9)

S ohledem na uvedené úvahy by se mělo povolit uvádět na trh produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a čtrnáct podkombinací uvedených ve 4. bodě odůvodnění a vyjmenovaných v žádosti, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny.

(10)

V zájmu zjednodušení by mělo být zrušeno rozhodnutí 2011/366/EU.

(11)

Každému geneticky modifikovanému organismu, na nějž se vztahuje toto rozhodnutí, by měl být v souladu s nařízením Komise (ES) č. 65/2004 (8) přiřazen jednoznačný identifikační kód. Jednoznačný identifikační kód přiřazený rozhodnutím 2011/366/EU by se měl používat i nadále.

(12)

Na základě stanoviska úřadu se zdá, že pro produkty, na něž se vztahuje toto rozhodnutí, nejsou nutné žádné jiné zvláštní požadavky na označování než požadavky, které jsou stanoveny v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (9). Aby se však zajistilo, že se uvedené produkty budou nadále používat v rámci povolení uděleného tímto rozhodnutím, mělo by označení těchto produktů, s výjimkou produktů určených pro použití v potravinách, jasně uvádět, že dané produkty nejsou určeny k pěstování.

(13)

Držitel povolen musí každoročně předkládat zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování účinků na životní prostředí. Tyto výsledky by měly být předkládány v souladu s požadavky na standardní formáty zpráv stanovenými v rozhodnutí Komise 2009/770/ES (10).

(14)

Stanovisko úřadu neopravňuje k uložení zvláštních podmínek nebo omezení pro uvedení produktů na trh a/nebo zvláštních podmínek nebo omezení pro jejich používání a nakládání s nimi, včetně požadavků na monitorování týkajících se spotřeby uvedených potravin a krmiv po uvedení na trh, ani žádných zvláštních podmínek týkajících se ochrany určitých ekosystémů/životního prostředí a/nebo zeměpisných oblastí, podle čl. 6 odst. 5 písm. e) a čl. 18 odst. 5 písm. e) nařízení (ES) č. 1829/2003.

(15)

Všechny příslušné informace o povolení produktů by měly být zaneseny do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva uvedeného v čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1829/2003.

(16)

Toto rozhodnutí má být oznámeno prostřednictvím Informačního systému pro biologickou bezpečnost smluvním stranám Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 (11).

(17)

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva nevydal ve lhůtě stanovené předsedou stanovisko. Přijetí tohoto prováděcího aktu bylo považováno za nezbytné a předseda jej předložil odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Geneticky modifikované organismy a jednoznačné identifikační kódy

Geneticky modifikované kukuřici uvedené v písmenu b) přílohy tohoto rozhodnutí se v souladu s nařízením (ES) č. 65/2004 přiřazují tyto jednoznačné identifikační kódy:

a)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;

b)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017;

c)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122;

d)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122;

e)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122;

f)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507;

g)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017;

h)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122;

i)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017;

j)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × 59122;

k)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 × 59122;

l)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × 1507;

m)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017;

n)

jednoznačný identifikační kód MON-87427-7 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 87427 × 59122;

o)

jednoznačný identifikační kód MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MON 89034 × MON 88017.

Článek 2

Povolení

V souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí se pro účely čl. 4 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 povolují tyto produkty:

a)

potraviny a složky potravin, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici uvedenou v článku 1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

b)

krmiva, která obsahují geneticky modifikovanou kukuřici uvedenou v článku 1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

c)

geneticky modifikovaná kukuřice uvedená v článku 1 v produktech, které ji obsahují nebo z ní sestávají, pro jakékoli jiné použití, než je uvedeno v písmenech a) a b) tohoto článku, s výjimkou pěstování.

Článek 3

Označování

1.   Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2.   Na štítku produktu a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici uvedenou v článku 1 nebo z ní sestávají, s výjimkou potravin a složek potravin, se uvedou slova „není určeno k pěstování“.

Článek 4

Metoda detekce

Pro detekci geneticky modifikované kukuřice uvedené v článku 1 se použije metoda stanovená v písmenu d) přílohy.

Článek 5

Monitorování účinků na životní prostředí

1.   Držitel povolení zajistí, aby byl zaveden a prováděn plán monitorování účinků na životní prostředí stanovený v písmenu h) přílohy.

2.   Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o provádění činností stanovených v plánu monitorování a o jejich výsledcích v souladu s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článek 6

Registr Společenství

Informace uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se zanesou do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva uvedeného v čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 7

Držitel povolení

Držitelem povolení je společnost Monsanto Company, Spojené státy americké, zastoupená společností Monsanto Europe S.A./N.V., Belgie.

Článek 8

Zrušení

Rozhodnutí 2011/366/EU se zrušuje.

Článek 9

Platnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu 10 let ode dne jeho oznámení.

Článek 10

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgie.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1110 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU (Úř. věst. L 203, 10.8.2018, s. 13).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/366/EU ze dne 17. června 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 163, 23.6.2011, s. 55).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1111 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě z událostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/420/EU (Úř. věst. L 203, 10.8.2018, s. 20).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/650/EU ze dne 6. listopadu 2013, kterým se povoluje uvedení produktů obsahujících geneticky modifikovanou (GM) kukuřici MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), čtyři související GM kukuřice kombinující tři různé jednoduché GM události (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) a čtyři související GM kukuřice kombinující dvě různé jednoduché GM události (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) nebo z nich sestávajících či vyrobených na trh v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 302, 13.11.2013, s. 47).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).

(7)  EFSA GMO Panel (komise EFSA pro geneticky modifikované organismy), 2017. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company. EFSA Journal 2017;15(8):4921, 32 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

(10)  Rozhodnutí Komise 2009/770/ES ze dne 13. října 2009, kterým se stanoví standardní formáty zpráv pro účely předkládání výsledků monitorování záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, do životního prostředí pro účely uvádění na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. L 275, 21.10.2009, s. 9).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

a)   Žadatel a držitel povolení:

Název

:

Monsanto Company

Adresa

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené státy americké

zastoupená společností Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgie

b)   Určení a specifikace produktů:

1)

potraviny a složky potravin, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) uvedenou v písmenu e), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

2)

krmiva, která obsahují geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) uvedenou v písmenu e), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

3)

geneticky modifikovaná kukuřice (Zea mays L.) uvedená v písmenu e) v produktech, které ji obsahují nebo z ní sestávají, pro jakékoli jiné použití, než je uvedeno v bodech 1 a 2, s výjimkou pěstování.

Kukuřice MON-87427-7 exprimuje protein CP4 EPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glyfosátu.

Kukuřice MON-89Ø34-3 exprimuje proteiny Cry1 A.105 a Cry2Ab2, které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera.

Kukuřice DAS-Ø15Ø7-1 exprimuje protein Cry1F, který rostlině poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, a protein PAT, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného.

Kukuřice MON-88Ø17-3 exprimuje modifikovaný protein Cry3Bb1, který rostlině poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a protein CP4 EPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glyfosátu.

Kukuřice DAS-59122-7 exprimuje proteiny Cry34Ab1 a Cry35Ab1, které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a protein PAT, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného.

c)   Označování:

1)

Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2)

Na štítku produktu a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici uvedenou v písmenu e) nebo z ní sestávají, s výjimkou potravin a složek potravin, se uvedou slova „není určeno k pěstování“.

d)   Metoda detekce:

1)

Případově specifické metody detekce založené na kvantitativní polymerázové řetězové reakci pro kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 jsou metody validované pro geneticky modifikované kukuřice událostí MON-87427-7, MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, MON-88Ø17-3 a DAS-59122-7.

2)

Validace referenční laboratoří EU zřízenou podle nařízení (ES) č. 1829/2003, zveřejněná na adrese: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Referenční materiál: ERM®-BF418 (pro DAS-Ø15Ø7-1) a ERM®-BF424 (pro DAS-59122-7) jsou dostupné prostřednictvím Společného výzkumného střediska Evropské komise na adrese: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/, a AOCS 0512-A (pro MON-87427-7), AOCS 0906-E (pro MON-89Ø34-3) a AOCS 0406-D (pro MON-88Ø17-3) jsou dostupné prostřednictvím American Oil Chemists Society na adrese: https://www.aocs.org/crm#maize.

e)   Jednoznačné identifikační kódy:

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × DAS-59122-7;

 

MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3.

f)   Informace požadované na základě přílohy II Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti:

[Informační systém pro biologickou bezpečnost, záznam č.: při oznámení se zveřejní v registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.]

g)   Podmínky nebo omezení pro uvádění produktů na trh, jejich používání nebo nakládání s nimi:

Nejsou stanoveny.

h)   Plán monitorování účinků na životní prostředí:

Plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

[Odkaz: plán zveřejněný v registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva]

i)   Požadavky na monitorování po uvedení na trh pro používání uvedených potravin k lidské spotřebě:

Nejsou stanoveny.

Pozn.: Časem se může ukázat, že odkazy na příslušné dokumenty je třeba upravit. Tyto úpravy budou zveřejňovány formou aktualizace registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/77


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2047

ze dne 20. prosince 2018

o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 25 odst. 4 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2) požaduje, aby investiční podniky zajistily, aby jimi prováděné obchody s akciemi přijatými k obchodování na regulovaných trzích nebo obchodovanými v obchodních systémech probíhaly na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech nebo v systematických internalizátorech nebo případně v obchodních systémech třetích zemí posuzovaných Komisí jako rovnocenné v souladu s čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU.

(2)

Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se vztahuje pouze na obchodní povinnost v souvislosti s akciemi. Tato obchodní povinnost nezahrnuje další kapitálové nástroje, jako jsou cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje.

(3)

Cílem postupu uznání rovnocennosti obchodních systémů třetích zemí stanoveného v čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU je umožnit investičním podnikům provádět obchody s akciemi, na které se v Unii vztahuje obchodní povinnost, v obchodních systémech třetích zemí uznaných jako rovnocenné. Na žádost příslušného orgánu členského státu by Komise měla posoudit, zda právní rámec a rámec dohledu třetí země zajišťují, že obchodní systémy povolené v dané třetí zemi splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům vyplývajícím z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (3), hlavy III směrnice 2014/65/EU, hlavy II nařízení (EU) č. 600/2014 a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (4), a jejichž dodržování je v uvedené třetí zemi předmětem účinného dohledu a vymáhání. To je třeba vykládat v souvislosti s cíli sledovanými tímto aktem, zejména pak tím, jak přispívá k vytvoření a fungování vnitřního trhu, k integritě trhu, k ochraně investorů a v neposlední řadě též k finanční stabilitě. Dne 30. července 2018 požádal německý Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami, aby Komise opětovně posoudila švýcarský právní rámec a rámec dohledu a přijala rozhodnutí o rovnocennosti týkající se švýcarských burz cenných papírů.

(4)

Podle čl. 25 odst. 4 písm. a) čtvrtého pododstavce směrnice 2014/65/EU mohou být právní rámec a rámec dohledu třetí země považovány za rovnocenné, pokud splňují alespoň podmínky, že a) trhy podléhají povolení a průběžnému a účinnému dohledu a vymáhání, b) vyznačují se jasnými a transparentními pravidly, pokud jde o přijímání cenných papírů k obchodování, takže tyto cenné papíry jsou obchodovatelné poctivě, řádně, efektivně a volně, c) emitenti cenných papírů podléhají požadavkům na pravidelné a průběžné informace, což zajišťuje vysokou míru ochrany investorů, a d) transparentnost a integrita trhu by měly být zajištěny tím, že je zabráněno zneužívání trhu ve formě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

(5)

Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je posoudit mimo jiné, zda jsou právně závazné požadavky platné ve Švýcarsku pro burzy cenných papírů, které mají sídlo ve Švýcarsku a jsou tam povolené pod dohledem švýcarského Úřadu pro dozor nad finančním trhem (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA), rovnocenné požadavkům vyplývajícím z nařízení (EU) č. 596/2014, hlavy III směrnice 2014/65/EU, hlavy II nařízení (EU) č. 600/2014 a ze směrnice 2004/109/ES a zda je jejich dodržování v uvedené třetí zemi předmětem účinného dohledu a vymáhání.

(6)

Ustanovení čl. 26 písm. b) federálního zákona o infrastrukturách finančního trhu a chování na trhu při obchodování s cennými papíry a deriváty (Federal Act on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading, FMIA) („zákon FMIA“) definuje burzu cenných papírů jako instituci pro mnohostranné obchodování s cennými papíry, kde jsou cenné papíry kótovány a jejímž účelem je souběžná výměna nabídek mezi více účastníky a uzavírání smluv na základě závazných pravidel. Burza cenných papírů nedisponuje prostorem pro uvážení, jak provádět obchody, a nesmí obchodovat na vlastní účet nebo se zapojovat do obchodování párováním pokynů na vlastní účet. Burza cenných papírů dále musí účastníkům umožňovat nestranný a nediskriminační přístup na své trhy a ke svým službám. Za tímto účelem musí mít burza cenných papírů zavedena pravidla, která stanoví, jakými prostředky může obchodník s cennými papíry nebo jiné strany podléhající dohledu úřadu FINMA a také zahraniční účastníci schválení úřadem FINMA požádat o účast. Podle čl. 27 odst. 4 zákona FMIA ve spojení s čl. 25 odst. 1 předpisu o infrastrukturách finančního trhu a chování na trhu při obchodování s cennými papíry a deriváty (Ordinance on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading, FMIO) úřad FINMA přezkoumává a schvaluje předpisy týkající se přijímání účastníků na burzu cenných papírů, jejich povinností a jejich vylučování z burzy cenných papírů, jakož i změny těchto předpisů. Burza cenných papírů musí odmítnout členství účastníkovi, který není povolen úřadem FINMA, a může odmítnout členství účastníkovi, jemuž bylo na základě předpisů zakázáno provozování činnosti.

(7)

Aby bylo možné určit, že právní systém a systém dohledu určité třetí země, pokud jde o systémy obchodování povolené v uvedené zemi, jsou rovnocenné systémům stanoveným ve směrnici 2014/65/EU, musí být splněny čtyři podmínky stanovené v čl. 25 odst. 4 písm. a) čtvrtém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

(8)

Podle první podmínky musí obchodní systémy třetích zemí podléhat povolení a průběžnému a účinnému dohledu a vymáhání.

(9)

Burza cenných papírů musí být předtím, než může zahájit činnost, povolena úřadem FINMA. Podle článků 4 a 5 zákona FMIA úřad FINMA povolení udělí, pokud shledá, že žadatel splňuje příslušné podmínky a požadavky. Požadavky na povolení jsou stanoveny v zákoně FMIA a souvisejících předpisech, které mají sílu zákona. Zákon FMIA vyžaduje, aby burza cenných papírů měla zavedeny mechanismy řešení všech typů operací a činností, jež chce žadatel provozovat. Podle čl. 27 odst. 1 zákona FMIA ustaví burza cenných papírů pod dohledem úřadu FINMA svoji vlastní organizaci regulace a dohledu vhodnou pro její aktivity. Pokud to schválí úřad FINMA, stane se samoregulace burzy cenných papírů závazným a vymahatelným předpisem. Podle článku 27 zákona FMIA ve spojení s čl. 24 odst. 1 předpisu FMIO vhodná organizace regulace a dohledu vyžaduje ustavení útvaru, který plní regulační úkoly, útvaru pro dozor nad obchodováním, útvaru odpovědného za přijímání cenných papírů k obchodování a odvolacího útvaru. Tyto útvary musí být nezávislé na obchodním řízení burzy cenných papírů, jak organizačně, tak personálně. Jakožto útvar samoregulační a dozorčí organizace příslušný odpovědný subjekt monitoruje a vymáhá dodržování pravidel a předpisů burzy cenných papírů ze strany jejích účastníků.

(10)

Článek 18 zákona FMIA dále vyžaduje, aby burzy cenných papírů účastníkům a tvůrcům trhu poskytovaly nediskriminační a otevřený přístup. Úřad FINMA zajišťuje jak během postupu schvalování, tak i průběžně, aby byla pravidla obchodního systému v souladu s tímto požadavkem (viz oddíly 3 až 5 souboru pravidel SSX (SSX Rule Book) ve spojení se směrnicí SSX 1 (SSX Directive 1) a s oddíly 3–5 švýcarského souboru pravidel BX (BX Swiss Rule Book). Odepření přístupu je přípustné pouze z bezpečnostních důvodů a z důvodů účelnosti a podléhá přísnému testu proporcionality (článek 18 zákona FMIA a článek 17 předpisu FMIO). Účastníci, kterým byl odepřen přístup, se mohou odvolat k nezávislé odvolací komisi (oddíl 8 souboru pravidel SSX a oddíl 15 švýcarského souboru pravidel BX). Soulad obchodních systémů s článkem 18 zákona FMIA a článkem 17 předpisu FMIO podléhá dohledu úřadu FINMA. Přijímání pravidel a jejich změn vyžaduje předchozí schválení úřadu FINMA a jejich provádění může být kontrolováno personálem úřadu FINMA, prostřednictvím auditů, žádostí o informace nebo nápravných opatření podle článku 24 a násl. federálního zákona o švýcarském úřadu pro dozor nad finančním trhem (Federal Act on the Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMASA).

(11)

Pokud jde o účinný dohled, jsou hlavními předpisy, které tvoří primární legislativu, jež zavádí právně vymahatelný režim pro obchodování s cennými papíry ve Švýcarsku, FINMASA, federální zákon o obchodování na burzách a obchodování s cennými papíry (Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading, SESTA) a zákon FMIA. FINMASA, SESTA a FMIA dávají úřadu FINMA široké pravomoci, co se týče všech aspektů obchodování s cennými papíry, včetně pravomoci udělovat povolení obchodníkům s cennými papíry, ústředním protistranám, centrálním depozitářům cenných papírů, registrům obchodních údajů a platebním systémům a vykonávat nad nimi dozor. Zákon FMIA a předpis FMIO rovněž identifikují a zakazují určité typy jednání na trzích a dávají úřadu FINMA disciplinární pravomoci nad regulovanými subjekty a osobami s nimi spojenými. Článek 29 zákona FINMASA dává úřadu FINMA komplexní přístup ke všem relevantním informacím o každé osobě a subjektu podléhajícím dohledu a jejich auditorských společnostech a auditorech. Podle švýcarského rámce jsou burzy cenných papírů v první řadě zodpovědné za stanovení pravidel, podle nichž jejich účastníci vykonávají činnost, a za sledování způsobů, jak jejich účastníci vykonávají činnost. Úřad FINMA přímo monitoruje předpisy burzy cenných papírů, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s právním rámcem. Všechny předpisy, jakož i veškeré jejich změny musí být předloženy ke schválení úřadu FINMA (čl. 27 odst. 4 FMIA). Úřad FINMA zahajuje šetření buď na základě zpráv o potenciálním porušení právních předpisů, které ji sdělí burzy cenných papírů, nebo na základě vlastního podezření.

(12)

Poté, co je určitá burza cenných papírů povolena, úřad FINMA průběžně sleduje, zda i nadále splňuje podmínky a povinnosti spojené s povolením (článek 83 FMIA). Burza cenných papírů je ze zákona povinna sdělit úřadu FINMA jakékoli změny okolností, na nichž bylo povolení či schválení původně založeno. Pokud se jedná o podstatné změny, musí infrastruktura finančního trhu od úřadu FINMA získat předem povolení nebo schválení k provádění své činnosti (článek 7 FMIA). Hlavními požadavky jsou soulad s organizačními požadavky, existence a efektivnost systému vnitřní kontroly, přiměřenost informačních systémů, a řádný výkon činnosti. Dohledu úřadu FINMA podléhají všechny subjekty burzy cenných papírů, včetně jeho funkce dozoru a udělování sankcí. Podle článků 24 a 24a FINMASA může úřad FINMA přímo, či nepřímo prostřednictvím licencovaných auditorských společností provádět kontroly, jak na místě, tak i na dálku. Články 27, 30 a 34 zákona FMIA rovněž vyžadují, aby byly všechny schválené burzy cenných papírů schopny vymáhat dodržování ustanovení FMIA a FMIO, souvisejících aktů a předpisů a svých vlastních pravidel a předpisů ze strany svých emitentů, účastníků a osob spojených s jejími účastníky. V rámci své povinnosti vymáhat dodržování předpisů ze strany svých členů je burza cenných papírů odpovědná za vyšetřování a potrestání jakýchkoli porušení příslušných zákonů a pravidel.

(13)

Pokud jde o účinné vymáhání, má úřad FINMA k dispozici řadu správních mechanismů pro prosazování svých pravomocí a působnosti. Pokud je zjištěno porušení právních předpisů nebo nesrovnalosti, přijme úřad FINMA nezbytná nápravná opatření, která mohou zahrnovat správní vymáhací řízení. Úřad FINMA ukládá opatření, která pokládá za nejvhodnější k zajištění souladu s právními předpisy, přičemž náležitě zohledňuje zásadu přiměřenosti. Možná opatření zahrnují napomenutí, zvláštní pokyny k opětovnému nastolení souladu s právními předpisy, zákazy jednotlivcům vykonávat své povolání, zákazy obchodníkům provádět obchodní činnost a odebírání licencí. Úřad FINMA může rovněž konfiskovat nezákonné zisky nebo výnosy vzniklé díky protiprávnímu vyhnutí se ztrátě a může nařídit zveřejnění konečného a závazného rozhodnutí. Aby zajistil opětovné dodržování platných předpisů ze strany burzy cenných papírů, může úřad FINMA využít své správní pravomoci rovněž pro odvolání členů představenstva nebo zaměstnanců, jejichž bezúhonnost při obchodování budí pochybnosti. Vlastní správní mechanismy úřadu FINMA se mohou v souvislosti s porušeními předpisů popsanými v kapitole 4 zákona FINMASA opřít o ustanovení pro trestní sankce. Ustanovení pro trestní sankce obsahuje rovněž články 147 a násl. zákona FMIA a články 42a a 43 zákona SESTA. FINMA tyto případy předává příslušným orgánům činným v trestním řízení. FINMA a příslušný orgán činný v trestním řízení koordinují svá šetření, je-li to potřebné a proveditelné. Obecně právní služba federálního ministerstva financí (Federal Department of Finance Legal Services) stíhá i soudí porušení trestních ustanovení zákona FINMASA a aktů týkajících se finančních trhů. Nicméně pro stíhání deliktů obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem podle zákona FIMIA je příslušný úřad nejvyššího státního zástupce (Federal Attorney General's Office).

(14)

Proto lze vyvodit závěr, že švýcarské burzy cenných papírů podléhají povolování a průběžnému a účinnému dohledu a vymáhání.

(15)

Podle druhé podmínky musí mít obchodní systémy třetích zemí jasná a transparentní pravidla, pokud jde o přijímání cenných papírů k obchodování, takže tyto cenné papíry jsou obchodovatelné poctivě, řádně, efektivně a volně.

(16)

Švýcarské právní předpisy vyžadují, aby burzy cenných papírů vydávaly předpisy o přijímání cenných papírů k obchodování (články 35 a 36 zákona FMIA). Tyto předpisy musí být schváleny úřadem FINMA. Tyto předpisy musí zohledňovat uznávané mezinárodní normy a zejména musí obsahovat ustanovení o obchodovatelnosti cenných papírů, zveřejňování informací, ze kterých investoři vycházejí při posuzování vlastností cenných papírů a kvality emitenta, povinnostech emitenta, jeho zástupců a třetích stran po celou dobu trvání kótování cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování, povinnosti, co se týče přijímání kapitálových cenných papírů, dodržovat články 7 a 81 federálního zákona ze dne 16. prosince 2005 o vydávání licencí auditorům a dohledu nad auditory (Federal Act of 16 December 2005 on the Licensing and Oversight of Auditors). Přijetí cenných papírů k obchodování a jejich kótování na burzách cenných papírů a kvalifikovanou formu přijetí k obchodování upravují v první řadě pravidla pro kótování a další pravidla pro kótování a přijetí k obchodování (Listing Rules and Additional Rules for Listing and Admission to Trading). Burza cenných papírů přezkoumá žádost podanou emitentem pro každý cenný papír a ověří, že jsou splněny všechny příslušné požadavky. Ke každé žádosti vydá burza cenných papírů písemné rozhodnutí. Informace o rozhodnutí týkajícím se přijetí k obchodování jsou veřejně dostupné. Z kótování cenného papíru vyplývají pro emitenta povinnosti týkající se pravidelného podávání zpráv, například podávání finančních zpráv a povinnosti týkající se správy a řízení, ale také jednorázové povinnosti podávat hlášení, jako jsou povinnosti pravidelného podávání zpráv, poskytování informací o obchodech členů vedení a jednorázové zveřejňování informací. Podle čl. 35 odst. 3 zákona FMIA monitoruje burza cenných papírů, jak emitent tato pravidla dodržuje, a v případě jejich porušení ukládá smluvně stanovené sankce. Podle čl. 33 odst. 1 předpisu FMIO musí burza cenných papírů zaručit, aby všechny cenné papíry přijaté k obchodování a všechny kótované cenné papíry byly poctivě, efektivně a řádně obchodovatelné. Co se týče kapitálových cenných papírů, stanoví pravidla pro kótování požadavky volně obchodovaného objemu, aby bylo zajištěno, že tyto cenné papíry mohou být obchodovány efektivně. Nezávislé subjekty burzy cenných papírů mohou dočasně pozastavit obchodování s cennými papíry, pokud mimořádné okolnosti, a zejména porušení důležitých povinností týkajících se poskytování informací, svědčí o tom, že je takové pozastavení žádoucí. Tyto subjekty mohou zrušit kótování cenných papírů, budí-li platební schopnost emitenta vážné pochybnosti, nebo již začalo insolvenční či likvidační řízení. Úřad FINMA může rovněž nařídit burze cenných papírů pozastavit obchodování s určitým cenným papírem a využít při tom své pravomoci podle článku 31 zákona FINMASA za účelem obnovení souladu se zákonem FMIA nebo v reakci na jiné nesrovnalosti.

(17)

Švýcarský regulační rámec obsahuje požadavky na poskytování předobchodních informací účastníkům trhu. Předobchodní transparentnost má právní základ v čl. 29 odst. 1 zákona FMIA, který stanoví, že burza cenných papírů musí pro každou akcii a jiný cenný papír v reálném čase zveřejňovat pět nejlepších poptávkových a nabídkových cen a rovněž velikosti obchodních pozic na těchto cenách. Totéž platí i pro vykonavatelné projevy zájmu (čl. 27 odst. 3 předpisu FMIO). Výjimky jsou možné pro systémy referenčních cen, systémy, které existují pouze za účelem formalizace již sjednaných obchodů, pokyny, které jsou až do uveřejnění uchovávány v systému pro správu pokynů burzy cenných papírů a pokyny velkého rozsahu v porovnání s běžnou tržní velikostí. Švýcarský právní rámec rovněž obsahuje požadavky na poskytování informací po uzavření obchodu. Poobchodní transparentnost má základ v čl. 29 odst. 2 zákona FMIA, který stanoví, že burza cenných papírů musí okamžitě zveřejnit informace o obchodech se všemi cennými papíry přijatými k obchodování uskutečněných na burze i mimo burzu. Zveřejněny musí být zejména cena, objem a okamžik uskutečnění obchodu. Výjimky z poobchodní transparentnosti jsou tytéž jako u předobchodní transparentnosti. Informace o některých nestandardních obchodech budou také zveřejněny se zpožděním. Služby burzy cenných papírů týkající se poskytování předobchodních a poobchodních údajů jsou plně transparentní a jsou poskytovány nediskriminačním způsobem všem účastníkům burzy. Zpožděné údaje jsou k dispozici všem účastníkům zdarma.

(18)

Lze tedy vyvodit závěr, že švýcarské burzy cenných papírů mají jasná a transparentní pravidla, pokud jde o přijímání cenných papírů k obchodování, takže tyto cenné papíry jsou obchodovatelné poctivě, řádně, efektivně a volně.

(19)

Podle třetí podmínky musí pro emitenty cenných papírů platit požadavky na pravidelné a průběžné informování zajišťující vysokou úroveň ochrany investorů.

(20)

Předpisy burzy cenných papírů týkající se přijímání k obchodování musí uvádět, jaké informace se mají zveřejňovat, aby investoři mohli posoudit vlastnosti cenných papírů a kvalitu emitenta, a to za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany investorů. Emitenti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na švýcarské burze cenných papírů, jsou povinni zveřejňovat roční a předběžnou účetní závěrku. Emitent musí své roční účetní závěrky zpřístupnit na svých internetových stránkách. Cenné papíry přijaté k obchodování na švýcarské burze cenných papírů mohou být rovněž obchodovány v jiném obchodním systému. Povinnost hlášení informací vztahující se na emitenty se uplatní bez ohledu na systém, ve kterém se obchodování uskutečňuje. Poskytování ucelených a včasných informací o emitentech cenných papírů umožňuje investorům posoudit obchodní výsledky emitentů a zajišťuje investorům odpovídající transparentnost prostřednictvím pravidelného toku informací.

(21)

Lze proto vyvodit závěr, že pro emitenty, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na švýcarských burzách, platí požadavky na pravidelné a průběžné informování zajišťující vysokou úroveň ochrany investorů.

(22)

Podle čtvrté podmínky musí právní rámec a rámec dohledu třetí země zajišťovat transparentnost a integritu trhu tím, že zabraňuje zneužívání trhu ve formě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

(23)

Články 142 a 143 FMIA zakazují obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ze strany jakékoli osoby. Podle podmínek uvedených v článcích 154 a 155 FMIA je navíc využití nebo pokus o využití informací zasvěcených osob a manipulace s cenami trestným činem. Burza cenných papírů musí vydat předpisy týkající se poskytování informací zasvěcených osob emitenty. Podle pravidel pro kótování burzy cenných papírů musí emitent informovat trh o veškerých cenově citlivých skutečnostech, jež se objevily, nebo se objeví v oblasti jeho aktivity, jakmile se o takových skutečnostech dozví. Cenově citlivé skutečnosti jsou skutečnosti, které mohou vyvolat významné změny v tržních cenách. Poskytnutí těchto informací musí proběhnout tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi účastníky trhu. Podle čl. 31 odst. 1 FMIA jsou dále švýcarské burzy cenných papírů povinny monitorovat tvorbu cen a obchody uskutečněné na příslušné burze za účelem odhalení obchodování zasvěcených osob a manipulace s cenami a s trhem a další porušení zákonných a regulačních předpisů. Za tímto účelem musí burza cenných papírů rovněž přezkoumávat obchody, které se uskuteční mimo příslušný obchodní systém a které jí byly nahlášeny, nebo na ně byla nějakým způsobem upozorněna (čl. 31 odst. 1 zákona FMIA). Tento dohled musí provádět nezávislý subjekt burzy. Emitenti musí být schopni poskytnout úřadu FINMA na žádost seznam zasvěcených osob na základě své povinnosti poskytovat informace, včetně veškerých dodatečných informací a dokumentů, které úřad FINMA potřebuje k plnění svých úkolů (čl. 29 odst. 1 zákona FINMASA ve spojení s článkem 145 zákona FMIA). Burza cenných papírů musí úřad FINMA informovat o jakýchkoli podezřeních na porušení právních předpisů nebo jiných nesrovnalostech. Pokud příslušná porušení zahrnují trestné činy, musí rovněž bez odkladu informovat příslušný orgán činný v trestním řízení (čl. 31 odst. 2 zákona FMIA). Úřad FINMA šetří informace o porušení zákona, které získá od burz cenných papírů nebo na základě vlastního monitorování trhu, s cílem vymáhat ustanovení právních předpisů týkajících se dozoru, která zakazují zneužívání trhu.

(24)

Lze proto vyvodit závěr, že švýcarský právní rámec a rámec dohledu zajišťuje transparentnost a integritu trhu tím, že zabraňuje zneužívání trhu ve formě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

(25)

Lze proto dále vyvodit závěr, že právní rámec a rámec dohledu upravující burzy cenných papírů uvedené v příloze tohoto rozhodnutí a provozované ve Švýcarsku pod dohledem úřadu FINMA splňují uvedené čtyři podmínky pro právní mechanismy a mechanismy dohledu, a lze je tudíž považovat za systém rovnocenný požadavkům na obchodní systémy stanoveným ve směrnici 2014/65/EU, v nařízení (EU) č. 600/2014, nařízení (EU) č. 596/2014 a ve směrnici 2004/65/EU.

(26)

Vzhledem k tomu, že významný počet akcií, které jsou vydány a přijaty k obchodování ve Švýcarsku, je rovněž obchodován v obchodních systémech v Unii, je vhodné zajistit, aby si všechny investiční podniky, na které se vztahuje obchodní povinnost podle čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 zachovaly schopnost provádět obchody s akciemi přijatými k obchodování ve švýcarských obchodních systémech, kde je jejich primární likvidita. Jelikož primární likvidita akcií přijatých k obchodování ve švýcarských obchodních systémech je právě v těchto obchodních systémech, uznání právního rámce a rámce dohledu Švýcarska by investičním podnikům umožnilo obchodovat s akciemi přijatými k obchodování ve Švýcarsku ve švýcarských obchodních systémech a plnit povinnost nejlepšího způsobu provedení ve vztahu ke svým klientům.

(27)

Celkově je obchodování v Unii s mnoha akciemi přijatými do švýcarských obchodních systémů tak časté, že by investiční podniky v Unii nemohly využít výjimku stanovenou v čl. 23 odst. 1 písm. a nařízení (EU) č. 600/2014. Z toho vyplývá, že obchodní povinnost stanovená v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 by se vztahovala na významný počet akcií přijatých k obchodování ve Švýcarsku.

(28)

Toto rozhodnutí má být doplněno rovněž o ujednání o spolupráci, aby byla zajištěna účinná výměna informací a koordinace činností dohledu mezi vnitrostátními příslušnými úřady a úřadem FINMA.

(29)

Toto rozhodnutí se zakládá na právně závazných požadavcích použitelných na švýcarské burzy cenných papírů v okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by měla i nadále průběžně sledovat vývoj právních ujednání a ujednání o dohledu pro švýcarské burzy cenných papírů a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.

(30)

Toto rozhodnutí bere v úvahu rovněž závěry Rady ze dne 28. února 2017, podle kterých je i nadále nutným předpokladem pro další rozvíjení odvětvového přístupu se Švýcarskem ustavení společného institucionálního rámce pro stávající a budoucí dohody, prostřednictvím nichž se Švýcarsko účastní jednotného trhu Unie. Při rozhodování o tom, zda prodloužit použitelnost tohoto rozhodnutí, Komise zohlednila pokrok, jehož bylo dosud dosaženo, pokud jde o dohodu zavádějící zmíněný společný institucionální rámec. Vyjednavači EU a Švýcarska schválili úplný návrh znění dohody. Švýcarská Federální rada vzala dohodu na vědomí a rozhodla se zahájit fázi domácích konzultací, která potrvá do jara 2019.

(31)

Komise by měla provádět pravidelné přezkumy právních mechanismů a mechanismů dohledu platných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku. Těmito přezkumy není dotčena možnost, aby Komise kdykoli dříve uskutečnila specifický přezkum, pokud si relevantní vývoj vynutí, aby Komise status rovnocennosti přiznaný tímto rozhodnutím opětovně posoudila. Na základě jakéhokoli opětovného posouzení by mohlo být toto rozhodnutí zrušeno.

(32)

Aby byla zajištěna integrita finančních trhů v Unii, zejména s ohledem na pokrok dosažený, pokud jde o ustavení společného institucionálního rámce, jehož prostřednictvím se Švýcarsko účastní jednotného trhu Unie, měla by platnost tohoto rozhodnutí skončit dne 30. června 2019.

(33)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2441 (5) o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí 2014/65/EU pozbývá platnosti dne 31. prosince 2018. Je proto nezbytné, aby toto rozhodnutí urychleně vstoupilo v platnost a aby bylo použitelné ode dne 1. ledna 2019.

(34)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se právní rámec a rámec dozoru použitelné na burzy cenných papírů ve Švýcarsku uvedené v příloze tohoto rozhodnutí považují za rovnocenné požadavkům vyplývajícím ze směrnice 2014/65/EU, z nařízení (EU) č. 600/2014, nařízení (EU) č. 596/2014 a ze směrnice 2004/109/ES a za podléhající účinnému dohledu a vymáhání.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Pozbývá platnosti dne 30. června 2019.

V Bruselu dne 20. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2441 ze dne 21. prosince 2017 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Úř. věst. L 344, 23.12.2017, s. 52).


PŘÍLOHA

Burzy cenných papírů ve Švýcarsku považované za rovnocenné regulovaným trhům podle vymezení ve směrnici 2014/65/EU:

a)

SIX Swiss Exchange AG

b)

BX Swiss AG


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/84


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2048

ze dne 20. prosince 2018

o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (2) se má za to, že obsah webových stránek a mobilních aplikací, jenž je v souladu s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, je v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 uvedené směrnice, na něž se uvedené normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Prováděcím rozhodnutím C(2017) 2585 (3) Komise požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o vypracování harmonizované normy či harmonizovaných norem na základě normy EN 301 549 V1.1.2 (2015–04), a to včetně všech ustanovení nezbytných pro podporu provádění článku 4 směrnice (EU) 2016/2102. Norma EN 301 549 V1.1.2 (2015–04) byla výsledkem mandátu Komise pro vypracování normy č. 376 (4) a již obsahuje některá ustanovení týkající se přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací, jakož i jiných produktů a služeb IKT.

(3)

Na základě prováděcího rozhodnutí C(2017) 2585 CEN, CENELEC a ETSI požadovanou harmonizovanou normu dokončily a Komisi předaly harmonizovanou evropskou normu EN 301 549 V2.1.2 (2018–08), v níž jsou mimo jiné uvedeny technické požadavky na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací. Harmonizovaná evropská norma EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) navíc obsahuje tabulku, v níž jsou příslušná ustanovení normy spojena s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102.

(4)

Komise společně s CEN, CENELEC a ETSI posoudila, zda příslušná ustanovení harmonizované evropské normy EN 301 549 V2.1.2 (2018–08), kterou předložily CEN, CENELEC a ETSI, vyhovují žádosti uvedené v prováděcím rozhodnutí C(2017) 2585.

(5)

Příslušná ustanovení harmonizované evropské normy EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) splňují požadavky, které splnit mají a které jsou uvedeny v příloze II prováděcího rozhodnutí C(2017) 2585. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na tuto normu v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Dodržení harmonizované normy vytváří předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkaz na harmonizovanou normu pro webové stránky a mobilní aplikace vypracovanou na podporu směrnice (EU) 2016/2102 uvedený v příloze tohoto rozhodnutí se tímto zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2017) 2585 ze dne 27. dubna 2017 o žádosti o normalizaci adresované evropským normalizačním organizacím na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

(4)  Mandát 376 ze dne 7. prosince 2005 – Mandát pro vypracování normy adresovaný CEN, CENELEC a ETSI na podporu evropských požadavků na přístupnost při zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby v oblasti IKT.


PŘÍLOHA

Č.

Odkaz na normu

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/87


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/2049

ze dne 12. prosince 2018

o schválení objemu emise mincí v roce 2019 (ECB/2018/35)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2332 ze dne 4. prosince 2015 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí (ECB/2015/43) (1), a zejména na čl. 2 odst. 9 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) má od 1. ledna 1999 výhradní právo schvalovat objem mincí vydávaných členskými státy, jejichž měnou je euro.

(2)

Devatenáct členských států, jejichž měnou je euro, předložilo ECB své žádosti o schválení objemu mincí, které mají být vydány v roce 2019, doplněné vysvětlivkami o metodologii odhadu. Některé z těchto členských států poskytly rovněž dodatečné informace o oběžných mincích, pokud měly takové informace k dispozici a považovaly je za důležité k odůvodnění žádosti.

(3)

Jelikož právo členských států vydávat euromince podléhá schválení ECB, co se týče objemu jejich emise, nesmějí členské státy překročit objemy schválené ECB bez jejího předchozího souhlasu.

(4)

Podle čl. 2 odst. 9 rozhodnutí (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) je pravomoc přijímat rozhodnutí o ročních žádostech o schválení ročního objemu emise mincí, předložených členskými státy, jejichž měnou je euro, přenesena na Výkonnou radu, pokud není zapotřebí změnit požadovaný objem emise mincí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schválení objemu euromincí, které mají být vydány v roce 2019

ECB schvaluje objem euromincí, které mají členské státy, jejichž měnou je euro, vydat v roce 2019, jak je uvedeno v této tabulce:

 

Schválený objem euromincí, které mají být vydány v roce 2019

Oběžné mince

Sběratelské mince

(nikoli pro peněžní oběh)

Objem emise mincí

(v milionech EUR)

(v milionech EUR)

(v milionech EUR)

Belgie

46,0

1,0

47,0

Německo

401,0

231,0

632,0

Estonsko

10,2

0,3

10,5

Irsko

11,0

0,5

11,5

Řecko

110,9

0,6

111,5

Španělsko

357,2

30,0

387,2

Francie

235,8

50,1

285,9

Itálie

204,2

2,1

206,3

Kypr

13,5

0,1

13,6

Lotyšsko

15,7

0,2

15,9

Litva

22,0

0,7

22,7

Lucembursko

12,4

0,2

12,6

Malta

9,0

0,2

9,2

Nizozemsko

25,0

3,0

28,0

Rakousko

73,2

153,4

226,6

Portugalsko

43,1

2,5

45,6

Slovinsko

22,0

1,5

23,5

Slovensko

17,0

1,2

18,2

Finsko

15,0

10,0

25,0

Celkem

1 644,2

488,6

2 132,8

Článek 2

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. prosince 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 123.


DOPORUČENÍ

21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/89


DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2018/2050

ze dne 19. prosince 2018

o sladění oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro účely demonstrace a hodnocení podle čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES

(oznámeno pod číslem C(2018) 8598)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (1) jsou členské státy povinny zveřejnit alespoň čtyři obecné licence k transferu.

(2)

Obecné licence k transferu jsou klíčovým prvkem zjednodušeného systému licencí zavedeného směrnicí 2009/43/ES.

(3)

Rozdíly v oblasti působnosti obecných licencí k transferu zveřejněných členskými státy, pokud jde o dotčené produkty pro obranné účely, jakož i rozdílné podmínky uplatňované na transfery těchto produktů by mohly bránit provádění směrnice 2009/43/ES a dosažení jejího cíle v oblasti zjednodušování. Je důležité sjednotit vnitrostátní přístupy týkající se oblasti působnosti a podmínek transferů podle obecných licencí k transferu zveřejněných členskými státy, a zajistit tak atraktivitu licencí i jejich používání.

(4)

Rada ve svých závěrech ze dne 18. května 2015 znovu poukázala na nezbytnost provádění a uplatňování mimo jiné směrnice 2009/43/ES. Poté, co Komise přijala dvě předchozí doporučení týkající se obecných licencí k transferu pro ozbrojené síly (2) a pro certifikované příjemce (3), oznámila v evropském obranném akčním plánu (4) a ve zprávě o hodnocení směrnice o transferech (5), že se zaměřuje na zbývající dvě obecné licence k transferu, které se vztahují na transfery za účelem demonstrace, hodnocení, výstavy, opravy a údržby.

(5)

Iniciativu uvedenou v tomto doporučení důrazně podpořili zástupci členských států ve výboru zřízeném článkem 14 směrnice 2009/43/ES. Pokyny stanovené v doporučení odrážejí výsledky jednání skupiny odborníků zřízené v rámci tohoto výboru.

(6)

Toto doporučení se použije na seznam produktů pro obranné účely (odpovídající Společnému vojenskému seznamu Evropské unie) stanovený v příloze směrnice 2009/43/ES. Toto doporučení bude podle potřeby aktualizováno, aby se zohlednily budoucí aktualizace seznamu produktů pro obranné účely.

(7)

Produkty pro obranné účely, jejichž seznam je uveden v bodě 1.1 tohoto doporučení, jsou – na základě jednání s členskými státy a s přihlédnutím k charakteristikám produktů (včetně výjimek), jako je například jejich citlivost – součástí minimálního a nevyčerpávajícího seznamu produktů, jejichž transfer členské státy povolují v rámci své OLT – DH. To znamená, že na základě OLT – DH, která je zveřejněna členským státem, lze rovněž povolit transfer jiných produktů pro obranné účely, které jsou zařazeny do přílohy směrnice 2009/43/ES a v tomto doporučení nejsou uvedeny.

(8)

V rámci jednání o tomto doporučení členské státy připomněly, že jsou povinny dodržovat závazky vyplývající z práva EU, jako je například společný postoj Rady 2008/944/SZBP (6), jakož i mezinárodní závazky v oblasti kontroly vývozu. V této souvislosti členské státy uznaly prohlášení nazvané „Politické odhodlání členských států ve věci bezpečnosti dodávek“, (7)

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.   OBECNÉ LICENCE K TRANSFERU PRO ÚČELY DEMONSTRACE A HODNOCENÍ

Členským státům se doporučuje, aby upravily své obecné licence k transferu pro účely demonstrace a hodnocení v souladu s těmito prvky.

1.1.   Produkty pro obranné účely, které jsou způsobilé pro transfer na základě obecné licence k transferu pro účely demonstrace a hodnocení, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice 2009/43/ES

Následující kategorie ML vytváří podskupinu seznamu produktů pro obranné účely, stanoveného v příloze směrnice 2009/43/ES. Obecnou licencí k transferu pro účely demonstrace a hodnocení (OLT – DH) by měl být povolen přinejmenším transfer produktů pro obranné účely, které jsou upřesněny v níže uvedených kategoriích ML. Členské státy se mohou rozhodnout, zda do svých OLT – DH zařadí více kategorií ML s odpovídajícími produkty pro obranné účely.

Seznam kategorií ML, které mají být přinejmenším zahrnuty:

ML3. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

submunic, na které se vztahuje Úmluva o kazetové munici,

střel s koncovým naváděním,

střeliva, projektilů a hnacích náplní speciálně určených pro vojenské použití.

ML5. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod 5 b) systémů sloužících ke zjišťování a označování cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, zpracování pořízených dat, rozeznávání a identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů,

bod 5 c) zařízení pro protiopatření pro položky uvedené v bodech ML5 a) nebo ML5 b).

Veškeré zboží by mělo být dodáváno bez součásti šifrování a integrované databáze.

ML6. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných vozidel, která spadají do bodu ML6 a),

podvozků a střeleckých věží, které spadají do bodu ML6 a),

vybavení a součástí vybavení, které byly vyňaty z jiných kategorií ML.

ML7. Zařazeno je následující zboží:

bod 7 f) ochranné a dekontaminační vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, součásti a chemické směsi,

bod 7 g) vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití pro detekci nebo identifikaci materiálů podle bodů ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a součásti pro ně speciálně určené.

ML8. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

všech látek, které mají všechny tyto vlastnosti:

detonační rychlost, jež se rovná nebo přesahuje 8 000 m/s,

hustota, jež se rovná nebo přesahuje 1,80 g/cm3.

všech výbušnin uvedených níže a souvisejících směsí:

bod 8 a) 15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0),

bod 8 a) 21. RDX a deriváty, viz níže:

RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen) (CAS 121-82-4),

keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1),

bod 8 a) 23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6).

všech látek, které by mohly být použity přímo nebo nepřímo k výrobě zbraní vypouštějících submunici, na které se vztahuje Úmluva o kazetové munici podepsaná v Oslu dne 3. prosince 2008, kromě těch, jež jsou určeny pro členské státy, které ratifikovaly Úmluvu o kazetové munici.

ML9. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných válečných plavidel (hladinových nebo podmořských), která spadají do bodu ML9 a),

úplných trupů,

bod ML9 a) 2 d) aktivních systémů zbraňových protiopatření uvedených v bodech ML4 b), ML5 c) nebo ML11 a),

bod ML9 b) 4. na vzduchu nezávislých pohonných systémů (AIP) zvláště určených pro ponorky,

bod ML9 d) protiponorkových a protitorpédových sítí speciálně určených pro vojenské účely,

položek spadajících do ML9 c) podvodních detekčních zařízení speciálně určených pro vojenské účely, jejich ovládacích systémů a součástí speciálně určených pro vojenské účely.

ML10. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných letadel, vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch, bezpilotních vzdušných prostředků, které spadají do bodů ML10 a), ML10 b) nebo ML10 c),

trupů pro bojová letadla a bojové vrtulníky,

motorů pro bojová letadla,

vybavení a součástí vybavení, které byly vyňaty z jiných kategorií ML.

ML11. Zařazeno je následující zboží:

bod ML11 a) g. naváděcí a navigační zařízení, kromě položek speciálně určených nebo upravených pro raketové střely, rakety, nosné rakety a bezpilotní vzdušné prostředky,

bod ML11 a) h. digitální zařízení pro radiokomunikaci využitím troposférického rozptylu,

bod ML11 a) j. automatizované systémy velení a řízení.

ML13. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML15. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod ML15 f).

ML16. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

jakýchkoli položek týkajících se zboží, které souvisí s balistickými technologiemi a šířením CBRN.

ML17. Zařazeno je následující zboží:

bod ML17 b) stavební zařízení určené speciálně pro vojenské použití,

bod ML17 d) polní ženijní vybavení určené speciálně pro vojenské použití,

bod ML 17 j) mobilní opravárenské dílny speciálně určené nebo upravené pro opravu a údržbu vojenské výstroje a výzbroje,

bod ML 17 k) polní generátory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití,

bod ML 17 l) kontejnery speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití,

bod ML17 m) trajekty, jiné než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU, mosty a pontony speciálně určené pro vojenské použití,

bod ML17 o) ochranné vybavení proti laserům speciálně určené pro vojenské použití.

ML21. Zařazeno je následující zboží:

bod ML 21 a) programové vybavení speciálně určené nebo upravené pro použití zboží uvedeného na seznamu v obecné licenci k transferu,

bod ML21.b) 4. programové vybavení speciálně určené pro vojenské použití nebo speciálně určené pro aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3I) nebo Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4I).

ML22. Zahrnují se:

pouze technologie potřebné pro použití zboží povoleného v téže obecné licenci k transferu.

1.2.   Podmínky, které mají být začleněny do obecné licence k transferu pro účely demonstrace a hodnocení

Uvedený seznam není vyčerpávající. Další podmínky začleněné členským státem nicméně nesmějí být v rozporu s podmínkami uvedenými níže, nebo je nesmějí ohrozit.

Územní platnost

:

Evropský hospodářský prostor (8)

Transfer pro účely demonstrace

:

Transfer jakéhokoli produktu pro obranné účely pro jeho použití v situacích, kdy dochází k simulaci provozních podmínek. Termín „transfer pro účely demonstrace“ zahrnuje zkušební střelbu ze zbraní.

Transfer pro účely hodnocení

:

Transfer produktu pro obranné účely za účelem jeho testování a sdílení výsledků testů. Termín „transfer pro účely hodnocení“ zahrnuje transfer technologií pro sdílení výsledků testů.

Opětovný transfer

:

Členské státy si podle potřeby zvolí jednu z následujících možností opětovného transferu produktu pro obranné účely po demonstraci nebo hodnocení:

a)

osvobození od povinnosti získat předchozí povolení lze provést v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. e) směrnice 2009/43/ES,

b)

zveřejnění zvláštní obecné licence k transferu pro vrácení produktů pro obranné účely po demonstraci nebo hodnocení (podle konkrétní situace), s alespoň stejným seznamem způsobilých produktů pro obranné účely,

c)

začlenění opětovného transferu do obecné licence k transferu pro účely demonstrace a/nebo hodnocení.

Doba trvání

:

Členské státy původu mohou stanovit lhůtu pro vrácení produktu pro obranné účely, kterou má dodavatel vůči příslušnému orgánu v členském státě původu dodržet. Členské státy, z nichž je produkt pro obranné účely v rámci opětovného transferu přemístěn, mohou pro takový transfer rovněž stanovit lhůtu, kterou má dodavatel nebo jeho zástupce dodržet.

2.   NÁVAZNÁ OPATŘENÍ

Členské státy se vyzývají, aby toto doporučení uvedly v účinnost nejpozději do 1. července 2019.

Členské státy se vybízejí, aby Komisi informovaly o opatřeních, která přijaly za účelem uvedení tohoto doporučení v účinnost.

3.   URČENÍ

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 101.

(3)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).

(7)  Přijato zástupci vlád členských států účastnících se činností agentury EDA, kteří se sešli v Radě, na 3551. zasedání konaném dne 19. června 2017.

(8)  Do rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) (Úř. věst. L 318, 28.11.2013, s. 12), kterým byla do Dohody o EHP začleněna směrnice 2009/43/ES, bylo vloženo výslovné znění úpravy: „Tato směrnice se nevztahuje na Lichtenštejnsko“.


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/94


DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2018/2051

ze dne 19. prosince 2018

o sladění oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro účely opravy a údržby podle čl. 5 odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES

(oznámeno pod číslem C(2018) 8610)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (1) jsou členské státy povinny zveřejnit alespoň čtyři obecné licence k transferu.

(2)

Obecné licence k transferu jsou klíčovým prvkem zjednodušeného systému licencí zavedeného směrnicí 2009/43/ES.

(3)

Rozdíly v oblasti působnosti obecných licencí k transferu zveřejněných členskými státy, pokud jde o dotčené produkty pro obranné účely, jakož i rozdílné podmínky uplatňované na transfery těchto produktů by mohly bránit provádění směrnice 2009/43/ES a dosažení jejího cíle v oblasti zjednodušování. Je důležité sjednotit vnitrostátní přístupy týkající se oblasti působnosti a podmínek transferů podle obecných licencí k transferu zveřejněných členskými státy, a zajistit tak atraktivitu licencí i jejich používání.

(4)

Rada ve svých závěrech ze dne 18. května 2015 znovu poukázala na nezbytnost provádění a uplatňování mimo jiné směrnice 2009/43/ES. Poté, co Komise přijala dvě předchozí doporučení týkající se obecných licencí k transferu pro ozbrojené síly (2) a pro certifikované příjemce (3), oznámila v evropském obranném akčním plánu (4) a ve zprávě o hodnocení směrnice o transferech (5), že se zaměřuje na zbývající dvě obecné licence k transferu, které se vztahují na transfery za účelem demonstrace, hodnocení, výstavy, opravy a údržby.

(5)

Iniciativu uvedenou v tomto doporučení důrazně podpořili zástupci členských států ve výboru zřízeném článkem 14 směrnice 2009/43/ES. Pokyny stanovené v doporučení odrážejí výsledky jednání skupiny odborníků zřízené v rámci tohoto výboru.

(6)

Toto doporučení se použije na seznam produktů pro obranné účely (odpovídající Společnému vojenskému seznamu Evropské unie) stanovený v příloze směrnice 2009/43/ES. Toto doporučení bude podle potřeby aktualizováno, aby se zohlednily budoucí aktualizace seznamu produktů pro obranné účely.

(7)

Produkty pro obranné účely, jejichž seznam je uveden v bodě 1.1 tohoto doporučení, jsou – na základě jednání s členskými státy a s přihlédnutím k charakteristikám produktů (včetně výjimek), jako je například jejich citlivost – součástí minimálního a nevyčerpávajícího seznamu produktů, jejichž transfer členské státy povolují v rámci své OLT – OÚ. To znamená, že na základě OLT – OÚ, která je zveřejněna členským státem, lze rovněž povolit transfer jiných produktů pro obranné účely, jež jsou zařazeny do přílohy směrnice 2009/43/ES a v tomto doporučení nejsou uvedeny.

(8)

V rámci jednání o tomto doporučení členské státy připomněly, že jsou povinny dodržovat závazky vyplývající z práva EU, jako je například společný postoj Rady 2008/944/SZBP (6), jakož i mezinárodní závazky v oblasti kontroly vývozu. V této souvislosti členské státy uznaly prohlášení nazvané „Politické odhodlání členských států ve věci bezpečnosti dodávek“, (7)

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.   OBECNÉ LICENCE K TRANSFERU PRO ÚČELY OPRAVY A ÚDRŽBY

Členským státům se doporučuje, aby upravily své obecné licence k transferu pro účely opravy a údržby v souladu s těmito prvky.

1.1.   Produkty pro obranné účely, které jsou způsobilé pro transfer na základě obecné licence k transferu pro účely opravy a údržby, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/43/ES

Následující kategorie ML vytváří podskupinu seznamu produktů pro obranné účely, stanoveného v příloze směrnice 2009/43/ES. Obecnou licencí k transferu pro účely opravy a údržby (OLT – OÚ) by měl být povolen přinejmenším transfer produktů pro obranné účely, které jsou upřesněny v níže uvedených kategoriích ML. Členské státy se mohou rozhodnout, zda do svých OLT – OÚ zařadí více kategorií ML s odpovídajícími produkty pro obranné účely.

Seznam kategorií ML, které mají být přinejmenším zahrnuty:

ML3. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

submunic, na které se vztahuje Úmluva o kazetové munici,

střel s koncovým naváděním,

střeliva, projektilů a hnacích náplní speciálně určených pro vojenské použití.

ML4. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod 4.a) bomb (leteckých), torpéd, raket, raketových střel, dalších zařízení a náloží, jakož i součástí speciálně určených nebo upravených pro vojenské použití,

bod 4 b) součástí speciálně určených pro účely vypouštění, kladení, klamného navádění, rušení nebo narušování, které spadají do bodu ML4 a).

ML5. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod 5.b) systémů sloužících ke zjišťování a označování cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, zpracování pořízených dat, rozeznávání a identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů,

bod 5 c) zařízení pro protiopatření pro položky uvedené v bodech ML5 a) nebo ML5 b).

Veškeré zboží by mělo být dodáváno bez součásti šifrování a integrované databáze.

ML6. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných vozidel,

podvozků a střeleckých věží, které spadají do bodu ML6 a),

vybavení a součástí vybavení, které byly vyňaty z jiných kategorií ML.

ML7. Zařazeny jsou následující výrobky:

bod 7 f) ochranné a dekontaminační vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, součásti a chemické směsi,

bod 7 g) vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití pro detekci nebo identifikaci materiálů podle bodů ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a součásti pro ně speciálně určené.

ML8. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

všech látek, které mají všechny tyto vlastnosti:

detonační rychlost, jež se rovná nebo přesahuje 8 000 m/s,

hustota, jež se rovná nebo přesahuje 1,80 g/cm3.

Všech výbušnin uvedených níže a souvisejících směsí:

bod 8 a)15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0),

bod 8 a) 21. RDX a deriváty, viz níže:

RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen) (CAS 121-82-4),

keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1),

bod 8 a) 23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6),

veškerých látek, které by mohly být použity přímo nebo nepřímo k výrobě zbraní vypouštějících submunici, na které se vztahuje Úmluva o kazetové munici podepsaná v Oslu dne 3. prosince 2008, kromě těch, jež jsou určeny pro členské státy, které ratifikovaly Úmluvu o kazetové munici.

ML9. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných válečných plavidel (hladinových i podmořských), která spadají do bodu ML9 a), nebo

úplných trupů,

položek spadajících do ML9 c) podvodních detekčních zařízení speciálně určených pro vojenské účely, jejich ovládacích systémů a součástí speciálně určených pro vojenské účely.

ML10. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných letadel, vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch, bezpilotních vzdušných prostředků, které spadají do bodu ML10 a) nebo ML10 c),

trupů pro bojová letadla a bojové vrtulníky,

motorů pro bojová letadla,

vybavení a součástí vybavení, které byly vyňaty z jiných kategorií ML.

ML11 – zařazeny jsou následující výrobky:

bod ML11 a) g. naváděcí a navigační zařízení, kromě položek speciálně určených nebo upravených pro raketové střely, rakety, nosné rakety a bezpilotní vzdušné prostředky,

bod ML11 a) h. digitální zařízení pro radiokomunikaci využitím troposférického rozptylu,

bod ML11 a) j. automatizované systémy velení a řízení.

ML13. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML14. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML15. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML16. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

jakýchkoli položek týkajících se zboží, které souvisí s balistickými technologiemi a šířením CBRN.

ML17. Zařazeny jsou následující výrobky:

bod ML17 b) stavební zařízení určené speciálně pro vojenské použití,

bod ML17 d) polní ženijní vybavení určené speciálně pro vojenské použití,

bod ML 17 j) mobilní opravárenské dílny speciálně určené nebo upravené pro opravu a údržbu vojenské výstroje a výzbroje,

bod ML 17 k) polní generátory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití,

bod ML 17 l) kontejnery speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití,

bod ML17 m) trajekty, jiné než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU, mosty a pontony speciálně určené pro vojenské použití,

bod ML17 o) ochranné vybavení proti laserům speciálně určené pro vojenské použití.

ML21. Zařazeny jsou následující zboží:

bod ML 21 a) programové vybavení speciálně určené nebo upravené pro použití zboží uvedeného na seznamu v OLT,

bod ML21 b) 4. programové vybavení speciálně určené pro vojenské použití nebo speciálně určené pro aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3I) nebo Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4I).

ML22. Zahrnují se:

technologie potřebné pro použití zboží povoleného v téže obecné licenci k transferu.

1.2.   Podmínky, jež mají být zahrnuty do obecné licence k transferu pro účely opravy a údržby

Následující seznam podmínek není vyčerpávající. Další podmínky začleněné členským státem nicméně nesmějí být v rozporu s podmínkami uvedenými níže, nebo je nesmějí ohrozit.

Územní platnost

:

Evropský hospodářský prostor (8)

Transfer pro účely opravy

:

Transfer produktu pro obranné účely za účelem jeho opravy, a nikoli za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti.

Transfer pro účely údržby

:

Transfer produktu pro obranné účely za účelem jeho údržby, a nikoli za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti.

Vrácení

:

Členské státy mohou požadovat existenci předchozího povolení pro původní transfer produktu, který se vrací po opravě. Členské státy si zvolí jednu z následujících možností vrácení produktu pro obranné účely po opravě nebo údržbě:

(a)

osvobození od povinnosti získat předchozí povolení v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. e) směrnice 2009/43/ES;

(b)

zveřejnění zvláštní obecné licence k transferu pro vrácení produktů pro obranné účely po opravě nebo údržbě, s alespoň stejným seznamem způsobilých produktů pro obranné účely,

(c)

zařazení vrácení do obecné licence k transferu pro účely opravy a/nebo údržby.

Doba trvání

:

Členské státy mohou stanovit lhůtu pro vrácení produktu pro obranné účely.

2.   NÁVAZNÁ OPATŘENÍ

Členské státy se vyzývají, aby toto doporučení uvedly v účinnost nejpozději do 1. července 2019.

Členské státy se vybízejí, aby Komisi informovaly o opatřeních, která přijaly za účelem uvedení tohoto doporučení v účinnost.

3.   URČENÍ

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 101.

(3)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).

(7)  Přijato zástupci vlád členských států účastnících se činností Evropské obranné agentury, kteří se sešli v Radě, na 3551. zasedání konaném dne 19. června 2017.

(8)  Do rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) (Úř. věst. L 318, 28.11.2013, s. 12), kterým byla do Dohody o EHP začleněna směrnice 2009/43/ES, bylo vloženo výslovné znění úpravy: „Tato směrnice se nevztahuje na Lichtenštejnsko“.


21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/98


DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2018/2052

ze dne 19. prosince 2018

o sladění oblasti působnosti a podmínek týkajících se obecných licencí k transferu pro účely výstavy podle čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES

(oznámeno pod číslem C(2018) 8611)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (1) jsou členské státy povinny zveřejnit alespoň čtyři obecné licence k transferu.

(2)

Obecné licence k transferu jsou klíčovým prvkem zjednodušeného systému licencí zavedeného směrnicí 2009/43/ES.

(3)

Rozdíly v oblasti působnosti obecných licencí k transferu zveřejněných členskými státy, pokud jde o dotčené produkty pro obranné účely, jakož i rozdílné podmínky uplatňované na transfery těchto produktů by mohly bránit provádění směrnice 2009/43/ES a dosažení jejího cíle v oblasti zjednodušování. Je důležité sjednotit vnitrostátní přístupy týkající se oblasti působnosti a podmínek transferů podle obecných licencí k transferu zveřejněných členskými státy, a zajistit tak atraktivitu licencí i jejich používání.

(4)

Rada ve svých závěrech ze dne 18. května 2015 znovu poukázala na nezbytnost provádění a uplatňování mimo jiné směrnice 2009/43/ES. Poté, co Komise přijala dvě předchozí doporučení týkající se obecných licencí k transferu pro ozbrojené síly (2) a pro certifikované příjemce (3), oznámila v evropském obranném akčním plánu (4) a ve zprávě o hodnocení směrnice o transferech (5), že se zaměřuje na zbývající dvě obecné licence k transferu, které se vztahují na transfery za účelem demonstrace, hodnocení, výstavy, opravy a údržby.

(5)

Iniciativu uvedenou v tomto doporučení důrazně podpořili zástupci členských států ve výboru zřízeném článkem 14 směrnice 2009/43/ES. Pokyny stanovené v doporučení odrážejí výsledky jednání skupiny odborníků zřízené v rámci tohoto výboru.

(6)

Toto doporučení se použije na seznam produktů pro obranné účely (odpovídající Společnému vojenskému seznamu Evropské unie) stanovený v příloze směrnice 2009/43/ES. Toto doporučení bude podle potřeby aktualizováno, aby se zohlednily budoucí aktualizace seznamu produktů pro obranné účely.

(7)

Produkty pro obranné účely, jejichž seznam je uveden v bodě 1.1 tohoto doporučení, jsou – na základě jednání s členskými státy a s přihlédnutím k charakteristikám produktů (včetně výjimek), jako je například jejich citlivost – součástí minimálního a nevyčerpávajícího seznamu produktů, jejichž transfer členské státy povolují v rámci své OLT – V. To znamená, že na základě OLT – V, která je zveřejněna členským státem, lze rovněž povolit transfer jiných produktů pro obranné účely, jež jsou zařazeny do přílohy směrnice 2009/43/ES a v tomto doporučení nejsou uvedeny.

(8)

V rámci jednání o tomto doporučení členské státy připomněly, že jsou povinny dodržovat závazky vyplývající z práva EU, jako je například společný postoj Rady 2008/944/SZBP (6), jakož i mezinárodní závazky v oblasti kontroly vývozu,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.   OBECNÉ LICENCE K TRANSFERU PRO ÚČELY VÝSTAVY

Členským státům se doporučuje, aby upravily své obecné licence k transferu pro účely výstavy v souladu s těmito prvky.

1.1.   Produkty pro obranné účely, které jsou způsobilé pro transfer na základě obecné licence k transferu pro účely výstavy, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice 2009/43/ES

Následující kategorie ML vytváří podskupinu seznamu produktů pro obranné účely, stanoveného v příloze směrnice 2009/43/ES. Obecnou licencí k transferu pro účely výstavy (OLT – V) by měl být povolen přinejmenším transfer produktů pro obranné účely, které jsou upřesněny v níže uvedených kategoriích ML. Členské státy se mohou rozhodnout, zda do svých OLT – V zařadí více kategorií ML s odpovídajícími produkty pro obranné účely.

Seznam kategorií ML, které mají být přinejmenším zahrnuty:

ML1. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

zbraní speciálně určených pro vojenské použití,

hlavní a závorníků pro zbraně speciálně určené pro vojenské použití.

ML2. body c) a d). Veškeré zboží je zahrnuto.

ML3. Zařazeno je následující zboží:

maketa munice.

ML4. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod 4 a) veškeré zboží je vyňato, s výjimkou maket, které jsou zahrnuty,

bod 4 b) součástí speciálně určených pro účely vypouštění, kladení, klamného navádění, rušení nebo narušování, které spadají do bodu ML4 a).

ML5. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod 5 c) zařízení pro protiopatření pro položky uvedené v bodech ML5 a) nebo ML5 b).

Veškeré zboží by mělo být dodáváno bez součásti šifrování a integrované databáze.

ML6. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných vozidel, která spadají do bodu ML6 a),

podvozků a střeleckých věží, které spadají do bodu ML6 a).

ML7. Veškeré zboží je vyňato, kromě:

bod 7 f) ochranného a dekontaminačního vybavení speciálně určeného nebo přizpůsobeného pro vojenské použití, součástí a chemických směsí,

bod 7 g) vybavení speciálně určeného nebo přizpůsobeného pro vojenské použití, určeného nebo přizpůsobeného pro detekci nebo identifikaci materiálů podle bodů ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a součástí pro ně speciálně určených.

ML9. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných válečných plavidel (hladinových i podmořských),

úplných trupů,

položek spadajících do bodu ML9 c) podvodních detekčních zařízení speciálně určených pro vojenské účely, jejich ovládacích systémů a součástí speciálně určených pro vojenské účely.

ML10. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

úplných letadel,

trupů pro bojová letadla a bojové vrtulníky,

motorů pro bojová letadla.

ML11. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod ML11 a) a. zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim, včetně rušicích a protirušicích zařízení,

bod ML11 a) b. kmitočtových agilních elektronek,

bod ML11 a) c. elektronických systémů nebo vybavení určených buď pro stálý přehled a monitorování elektromagnetického spektra pro vojenskou výzvědnou službu, nebo pro účely bezpečnosti, nebo pro maření takového pozorování a monitorování,

bod d. ML11 a) d. podvodních protiopatření zahrnujících akustické a magnetické rušičky a klamné cíle, vybavení určených k vysílání cizích nebo klamných signálů do zvukových přijímačů,

bod ML11 a) e. zařízení pro zajištění bezpečnosti zpracování dat, zařízení pro zajištění bezpečnosti dat a zařízení pro zajištění a kontrolu bezpečnosti přenosových linek využívající šifrovacích procesů,

bod ML11 a) f. vybavení sloužících k identifikaci, autentizaci a vkládání klíčů a vybavení sloužících ke správě, tvorbě a distribuci klíčů,

bod ML11 a) i. digitálních demodulátorů zvláště určených pro elektronický průzkum,

bod ML11 b) zařízení rušicích globální družicové navigační systémy a speciálně určených součástí pro toto vybavení,

bod ML11 c). „kosmických lodí“ speciálně určených nebo upravených pro vojenské využití a součástí pro „kosmické lodě“ speciálně určených pro vojenské využití.

ML13. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML14. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML15. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML16. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML17. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod ML17 f) knihoven speciálně určených nebo uzpůsobených pro vojenské použití se systémy, vybavením, nebo součástmi podle Společného vojenského seznamu EU,

bod ML17 g) vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonných systémů, včetně jaderných reaktorů, určených speciálně k vojenskému použití a jejich součástí speciálně určených nebo upravených k vojenskému použití,

bod ML17 h) zařízení nebo materiálů potažených nebo jinak upravených k potlačení signatury, určených speciálně pro vojenské použití, jiných než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU,

bod ML17 i) simulátorů speciálně určených pro vojenské jaderné reaktory.

ML18. Veškeré zboží je zahrnuto.

ML21. Veškeré zboží je zahrnuto, kromě:

bod ML21 a) programového vybavení speciálně určeného nebo upraveného k některým z následujících účelů:

vývoj, výroba, provoz nebo údržba zařízení podle Společného vojenského seznamu EU,

vývoj nebo výroba materiálů podle Společného vojenského seznamu EU, nebo

vývoj, výroba, provoz nebo údržba programového vybavení podle Společného vojenského seznamu EU.

programového vybavení speciálně určeného nebo upraveného k použití položek neuvedených na seznamu v této obecné licenci k transferu.

ML22. Zahrnují se:

pouze technologie potřebné pro použití zboží povoleného v téže obecné licenci k transferu.

1.2.   Podmínky, které mají být začleněny do obecné licence k transferu pro účely výstavy

Uvedený seznam není vyčerpávající. Další podmínky začleněné členským státem nicméně nesmějí být v rozporu s podmínkami uvedenými níže, nebo je nesmějí ohrozit.

Územní platnost

:

Evropský hospodářský prostor (7)

Transfer pro účely výstavy

:

Transfer jakéhokoli produktu pro obranné účely za účelem jeho výstavy v členském státě, přičemž je vyloučeno jeho použití v provozních podmínkách, jakož i použití za účelem jeho demonstrace či hodnocení.

Opětovný transfer

:

Členské státy si podle potřeby zvolí jednu z následujících možností opětovného transferu produktu pro obranné účely po výstavě:

(a)

osvobození od povinnosti získat předchozí povolení v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. e) směrnice 2009/43/ES;

(b)

zveřejnění zvláštní obecné licence k transferu pro opětovný transfer produktů pro obranné účely po výstavě, s alespoň stejným seznamem způsobilých produktů pro obranné účely;

(c)

začlenění opětovného transferu do obecné licence k transferu pro účely výstavy.

Doba trvání

:

Členské státy původu mohou stanovit lhůtu pro vrácení produktu pro obranné účely, kterou má dodavatel vůči příslušnému orgánu v členském státě původu dodržet. Členské státy, z nichž je produkt pro obranné účely v rámci opětovného transferu přemístěn, mohou pro takový transfer rovněž stanovit lhůtu, kterou má dodavatel nebo jeho zástupce dodržet.

2.   NÁVAZNÁ OPATŘENÍ

Členské státy se vyzývají, aby toto doporučení uvedly v účinnost nejpozději do 1. července 2019.

Členské státy se vybízejí, aby Komisi informovaly o opatřeních, která přijaly za účelem uvedení tohoto doporučení v účinnost.

3.   URČENÍ

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 101.

(3)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).

(7)  Do rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) (Úř. věst. L 318, 28.11.2013, s. 12), kterým byla do Dohody o EHP začleněna směrnice 2009/43/ES, bylo vloženo výslovné znění úpravy: „Tato směrnice se nevztahuje na Lichtenštejnsko“.