ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 309

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
5. prosince 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1889 ze dne 4. prosince 2018 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1890 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora De Nederlandsche Bank

3

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1891 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/403/EU, kterým se členským státům povolují odchylky ohledně předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2018) 7943)  ( 1 )

5

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1892 ze dne 3. prosince 2018 týkající se opatření přijatého Lotyšskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES za účelem zákazu uvádění sekačky na trávu vyráběné společností GGP Italy SpA na trh (oznámeno pod číslem C(2018) 7656)  ( 1 )

40

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

5.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1889

ze dne 4. prosince 2018

o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 497 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zabránilo narušení mezinárodních finančních trhů a zamezilo penalizaci institucí tím, že by se na ně během procesu uznávání stávajících ústředních protistran ze třetích zemí vztahovaly vyšší kapitálové požadavky, bylo v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 stanoveno přechodné období, během něhož mohou instituce usazené v Unii pokládat všechny ústřední protistrany ze třetích zemí, s nimiž tyto instituce provádějí clearing transakcí, za způsobilé ústřední protistrany.

(2)

Nařízením (EU) č. 575/2013 bylo změněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2), pokud jde o některé vstupy pro výpočet kapitálových požadavků na instituce pro expozice vůči ústředním protistranám ze třetích zemí. V souladu s tím čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012 vyžaduje, aby určité ústřední protistrany ze třetích zemí podávaly po omezenou dobu informace o celkové částce počáteční marže přijaté od členů svého clearingového systému. Toto přechodné období odpovídá období stanovenému v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.

(3)

Obě přechodná období měla skončit dnem 15. června 2014.

(4)

Ustanovení čl. 497 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 zmocňuje Komisi přijmout za mimořádných okolností prováděcí akt za účelem prodloužení přechodného období pro kapitálové požadavky o šest měsíců. Toto prodloužení by mělo být uplatněno rovněž na lhůty stanovené v čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012. Uvedená přechodná období byla naposledy prodloužena do 15. prosince 2018 prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/815 (3).

(5)

Pokud jde o ústřední protistrany usazené ve třetích zemích, které již požádaly o uznání v souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 648/2012, uznal jich Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 32. Zbývající ústřední protistrany ze třetích zemí na uznání stále čekají a proces uznávání do 15. prosince 2018 dokončen nebude. Pokud nebude přechodné období prodlouženo, musely by instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii), které mají vůči zbývajícím ústředním protistranám ze třetích zemí expozice, výrazně zvýšit svůj kapitál na tyto expozice, což by mohlo vést k odstoupení těchto institucí jako přímých účastníků v uvedených ústředních protistranách, či přinejmenším k dočasnému ukončení poskytování clearingových služeb klientům těchto institucí, a tudíž k vážnému narušení trhů, na nichž tyto ústřední protistrany působí.

(6)

Nutnost zabránit narušení trhů mimo Unii, která vedla k dřívějším prodloužením přechodného období stanoveného v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, by proto přetrvávala i poté, co skončí prodloužení přechodného období stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2018/815. Další prodloužení přechodného období by mělo umožnit institucím usazeným v Unii (nebo jejich dceřiným podnikům usazeným mimo Unii) zamezit výraznému navýšení kapitálových požadavků kvůli dosud neukončenému procesu uznávání ústředních protistran, jež schůdným a přístupným způsobem poskytují zvláštní druh clearingových služeb, který instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii) požadují. Z tohoto důvodu je vhodné přechodná období prodloužit o dalších šest měsíců.

(7)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost před 16. prosincem 2018, aby se zajistilo, že k prodloužení stávajících přechodných období dojde před skončením jejich platnosti. Pozdější vstup v platnost by mohl vést k narušení, pokud jde o ústřední protistrany, trhy, na nichž působí, a instituce s expozicí vůči těmto ústředním protistranám.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Patnáctiměsíční období uvedená v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a v čl. 89 odst. 5a druhém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012, která byla naposledy prodloužena prováděcím nařízením (EU) 2018/815, se prodlužují o dalších šest měsíců, tj. do 15. června 2019.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/815 ze dne 1. června 2018 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 137, 4.6.2018, s. 3).


ROZHODNUTÍ

5.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/3


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1890

ze dne 29. listopadu 2018,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora De Nederlandsche Bank

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 19. října 2018 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25) (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Mandát stávajícího externího auditora De Nederlandsche Bank, společnosti Deloitte Accountants B.V., skončí po provedení auditu za účetní rok 2018. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2019.

(3)

De Nederlandsche Bank vybrala za svého externího auditora pro účetní roky 2019 až 2022 společnost KPMG Accountants N. V. s tím, že tento mandát je možné každoročně prodloužit až do účetního roku 2025.

(4)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby společnost KPMG Accountants N. V. byla jmenována externím auditorem De Nederlandsche Bank pro účetní roky 2019 až 2022 s tím, že tento mandát je možné každoročně prodloužit až do účetního roku 2025.

(5)

Na základě doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2) odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   KPMG Accountants N.V. se schvaluje jako externí auditor De Nederlandsche Bank pro účetní roky 2019 až 2022.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno ECB.

V Bruselu dne 29. listopadu 2018.

Za Radu

předsedkyně

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Úř. věst. C 394, 30.10.2018, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).


5.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/5


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1891

ze dne 30. listopadu 2018,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/403/EU, kterým se členským státům povolují odchylky ohledně předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

(oznámeno pod číslem C(2018) 7943)

(Pouze anglické, bulharské, dánské, estonské, finské, francouzské, chorvatské, irské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2014/403/EU ze dne 26. června 2014, kterým se členským státům povolují odchylky ohledně předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 549/2013 se prováděcím rozhodnutím 2014/403/EU členským státům povolily dočasné odchylky na základě žádostí odůvodněných potřebou provést větší úpravy národních správních a statistických systémů za účelem plného souladu s uvedeným nařízením.

(2)

Podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 549/2013 Komise ověřila odůvodnění pro povolení odchylek, konzultovala Výbor pro Evropský statistický systém a přijala zprávu o uplatňování povolených odchylek (3).

(3)

Podle uvedené zprávy se dostupnost údajů podle nařízení (EU) č. 549/2013 zlepšila a většina členských států upravila své národní správní a statistické systémy a začala poskytovat všechny nebo některé údaje spadající do působnosti odchylek dokonce už před datem jejich prvního předání.

(4)

Z celkového počtu 365 odchylek, jejichž platnost končí v roce 2018, 2019 nebo 2020, má platné odůvodnění 244 (67 %) odchylek, a měly by proto zůstat beze změny, 98 (27 %) odchylek by mělo být zrušeno, neboť již nemají žádné platné odůvodnění, a u 23 (6 %) odchylek by měl být zúžen rozsah, neboť jejich odůvodnění je platné pouze částečně.

(5)

Prováděcí rozhodnutí 2014/403/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/403/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto prováděcího rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Chorvatské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarsku, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2018.

Za Komisi

Marianne THYSSEN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 195, 2.7.2014, s. 1.

(3)  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii a o uplatňování povolených odchylek, COM(2018) 506.


PŘÍLOHA

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013

Země: Belgie

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

ESE – 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné

EMP – 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách

Celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 1999

2020

1 A

ESE – 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné

EMP – 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách

Celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin

1995–1999

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Celkové hospodářství a členění A*21, počet odpracovaných hodin v tisících

1995–1999

2020

10

Všechny proměnné

Členění NUTS 2, celkové hospodářství a členění A*10

2000–2002

2020

12

Všechny proměnné

Členění NUTS 3, celkové hospodářství a členění A*10

2000–2002

2020

15

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

16

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

Země: Bulharsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

P.53 – Čisté pořízení cenností

Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2012

2020

1 A

P.53 – Čisté pořízení cenností

Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku

1995–2012

2020

2

D.9p_S.1311 – z toho placený subsektoru centrální vládní instituce (S.1311)

D.9p_S.1313 – z toho placený subsektoru místní vládní instituce (S.1313)

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

1995–2012

2020

2

D.29p – Ostatní daně z výroby, výdajové

S.13 – Vládní instituce

1995–2011

2020

3

P.5 – Tvorba hrubého kapitálu

P.51 g – Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví

Celkové hospodářství a členění A*10 (je-li povinné), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–1997

2020

11

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny oddíly COFOG

1995–1997

2020

11

D.92p – z toho investiční dotace

S.13 – Vládní instituce

Všechny oddíly COFOG

1995–2018

2020

11

D.92p – z toho investiční dotace

S.13 – Vládní instituce

Všechny skupiny COFOG

2001–2018

2020

20

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a odvětví A*21 obsažená v S.13, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok

2000–2015

2020

22

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a členění A*21, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–1997

2020

26

Všechny proměnné

Všechny sektory

1995–2007

2020

26

Všechny proměnné

Sektor S.13 – Vládní instituce

2008–2013

2020

Země: Dánsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

1995–2018

2020

5

P.3 – 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti)

Členění COICOP na P101 – Preprimární a primární vzdělávání, P102 – Sekundární vzdělávání, P103 – Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, P104 – Terciární vzdělávání, P105 – Vzdělávání nedefinované podle úrovně, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2018

2020

8

D.212 – Daně z dovozu a dovozní cla kromě DPH

D.214 – Daně z produktů kromě DPH a dovozních daní

Všechny sektory, zdroje (do uplynutí platnosti odchylky bude D.214 poskytováno včetně D.212, D.212 bude prázdné)

1995–2018

2020

9

D.212 – Daně z dovozu a dovozní cla kromě DPH

D.2122 – Daně z dovozu bez DPH a dovozních cel

D.2122b – Peněžní vyrovnávací dávky při dovozu

D.2122c – Spotřební daně

D.2122d – Všeobecné daně z prodeje

D.2122e – Daně ze specifických služeb

D.2122f – Zisk dovozních monopolů

D.214 – Daně z produktů kromě DPH a dovozních daní

D.214a – Spotřební cla a spotřební daně

D.214b – Kolkovné

D.214c – Daně z finančních a kapitálových transakcí

D.214d – Poplatky při registraci aut

D.214e – Poplatky ze zábavních činností

D.214f – Daně z loterií, her a sázek

D.214 g – Daně z pojistného

D.214h – Jiné daně ze specifických služeb

D.214i – Všeobecné daně z prodeje nebo obratu

D.214j – Zisk fiskálních monopolů

D.214k – Vývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané při vývozu

D.214 l – Ostatní daně z produktů j. n.

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

S.212 – Orgány a instituce EU

(do uplynutí platnosti odchylky budou D.214 a příslušné podpoložky poskytovány včetně D.2122; D.2122 a příslušné podpoložky budou prázdné kromě D.2122a)

1995–2018

2020

11

Všechny (relevantní) proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Skupiny COFOG 09.1 Preprimární a primární vzdělávání a 09.2 Sekundární vzdělávání (bude poskytováno s poznámkou pod čarou vysvětlující, že podstatná, ale neoddělitelná část výdajů v 09.1 patří k 09.2)

2001–2018

2020

15

P.11 – Tržní produkce

P.13 – Netržní produkce jiná než pro konečné užití

Členění A*64, v běžných cenách (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131)

2010–2014

2020

15

P.11 – Tržní produkce

P.13 – Netržní produkce jiná než pro konečné užití

Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku (do uplynutí platnosti odchylky bude P.11 poskytováno včetně P.131; P.13 bude poskytováno kromě P.131)

2015–2016

2020

26

AN.11 + AN.12 – 2. Fixní aktiva + Zásoby

AN.12 – 16. Zásoby

Všechny sektory

2012–2017

2020

Země: Německo

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

P.52 – 9. b) Změny zásob

Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí)

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2012

2020

1 A

P.52 – 9. b) Změny zásob

Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí)

1995–2012

2020

2

P.52 + P.53 – Změny zásob a čisté pořízení cenností

Všechny sektory (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí)

1995–2012

2020

3

P.51 g – 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví – členění podle fixního aktiva AN_F6

Členění podle fixních aktiv AN_F6 a členění NACE A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (bude poskytováno u nových fixních aktiv)

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí)

1995–2012

2020

5

P.3 – 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti)

P023 – Narkotika (bude začleněno do P022 – Tabák), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2018

2020

8

P.52 – Změny zásob

Sektor S.13 – Vládní instituce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí)

1995–2012

2020

8

EMP – Zaměstnanost (počet osob a počet odpracovaných hodin)

Sektor S.13 – Vládní instituce; počet odpracovaných hodin

1995–2018

2020

801

P.52 + P.53 – Změny zásob a čisté pořízení cenností

S.13 – Vládní instituce, užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí)

1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2012

2020

9

D.51c – Daně ze zisků z držby

D.51d – Daně z výher z loterií nebo sázek

D.51e – Ostatní daně z příjmu j. n.

Všechny sektory

1995–2018

2020

10

P.51 g – 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách)

Členění NUTS 2, celkové hospodářství a členění A*10

2000–2001

2020

10

P.51 g – 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách)

Členění NUTS 2, členění A*10 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno u nových fixních aktiv)

2002–2017

2020

11

D.92 – z toho investiční dotace

S.13 – Vládní instituce

Všechny skupiny COFOG

2001–2011

2020

11

P.5 – Tvorba hrubého kapitálu

S.13 – Vládní instituce

Oddíly COFOG 2 a skupiny v oddíle 2 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě vojenských zásob vládních institucí P.52)

1995–2012

2020

13

Všechny proměnné

Členění NUTS 2 (bude předán souhrn S.14 + S.15)

2000–2017

2020

20

AN.1132 g – 6. Prostředky informační a komunikační technologie, hrubá hodnota

AN.11321 g – 7. Počítačové technické vybavení (hardware), hrubá hodnota

AN.11322 g – 8. Komunikační technologie, hrubá hodnota

AN.1132n – 18. Prostředky informační a komunikační technologie, čistá hodnota

AN.11321n – 19. Počítačové technické vybavení (hardware), čistá hodnota

AN.11322n – 20. Komunikační technologie, čistá hodnota

Celkové hospodářství, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok

2000–2017

2020

22

P.51g_AN1132 – 6. THFK v oblasti prostředků informační a komunikační technologie

P.51g_AN11321 – 7. THFK v oblasti počítačového technického vybavení (hardware) P.51g_AN11322 – 8. THFK v oblasti prostředků komunikačních technologií

Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.111 – 2. THFK v oblasti obydlí

P.51g_AN.112 – 3. GFCF THFK v oblasti ostatních budov a staveb

P.51g_AN.113 + P.51g_AN.114 – 4. THFK v oblasti strojů a zařízení + zbraňových systémů

P.51g_AN.1131 – 5. THFK v oblasti dopravních zařízení

P.51g_AN.115 – 10. THFK v oblasti pěstovaných biologických zdrojů

Členění A*21 (bude poskytováno u nových fixních aktiv), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2017

2020

26

AN.1121 – 6. Budovy jiné než obydlí

AN.1122 – 7. Ostatní stavby

AN.12 – 16. Zásoby

Všechny sektory

2012–2017

2020

Země: Estonsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Celkové hospodářství a členění A*21, počet odpracovaných hodin v tisících

1995–1999

2020

3

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21 pro sekce B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, počet odpracovaných hodin v tisících

2000–2018

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*64 pro oddíly 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících

1995–2017

2020

3

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*64 pro oddíly 03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících

1995–2017

2020

3

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*64 pro oddíly 02, 03, 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68 A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, počet osob v tisících

1995–2017

2020

3

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*64 pro oddíly 41_43, 49, 96, počet osob v tisících

1995–1996

2020

3

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21 pro sekce B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, počet osob v tisících

1995–2018

2020

3

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21 pro sekce F, H, M, S, počet osob v tisících

1995–1996

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21 pro sekce U, T, počet odpracovaných hodin v tisících

2000–2018

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21 pro sekce U, T, počet osob v tisících

1995–2018

2020

Země: Irsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností

Předání údajů ve lhůtě t + 70 dnů

2020

3

P.51c – 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví

Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38)

1995–2017

2020

5

P.3 – 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti)

P082 – Telefonní a telefaxové zařízení, P083 – Telefonní a telefaxové služby, P090 – Rekreace a kultura, P101 – Preprimární a primární vzdělávání, P102 – Sekundární vzdělávání, P103 – Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, P104 – Terciární vzdělávání, P105 – Vzdělávání nedefinované podle úrovně, P096 – Dovolená s komplexními službami, P110 – Stravování a ubytování, P112 – Ubytovací služby, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2018

2020

Země: Španělsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1 A

D.21 – 2. a) Daně z produktů

D.31 – 2. b) Dotace na produkty

Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce (bude poskytován zůstatek D.21 mínus D.31)

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

1995–2018

2020

3

P.53 – 7. c) Čisté pořízení cenností

Celkové hospodářství, v cenách předchozího roku

1995–2018

2020

5

P.3 – 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti)

P103 – Postsekundární vzdělávání nižší než terciární (bude zahrnuto v P104), P122 + P127 – Prostituce a Ostatní služby j. n. (bude poskytováno kromě P122), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2018

2020

9

D.611C – Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

D.611 V – Dobrovolné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

D.613c – Povinné skutečné sociální příspěvky domácností

D.613ce – Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců

D.613v – Dobrovolné skutečné sociální příspěvky domácností

Všechny sektory

199–2013

2020

11

Všechny proměnné

Všechny sektory

G0702 – Ambulantní zdravotní služby

G0703 – Ústavní zdravotní služby (G0702 bude zahrnuto v GO703)

2001–2018

2020

15

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

16

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

16

K1 – Spotřeba fixního kapitálu

B2A3N – Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

Členění podle NACE A*64, v běžných cenách

2010–2015

2018

17

K1 – Spotřeba fixního kapitálu

B2A3N – Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

Členění podle CPA P*64, v běžných cenách

2010, 2015

2018

26

AN.11 – 3. Fixní aktiva

AN.112 – 5. Ostatní budovy a stavby

AN.113 + AN.114 – 8. Stroje a zařízení + Zbraňové systémy

AN.115 – 9. Pěstované biologické zdroje

AN.117 – 10. Produkty duševního vlastnictví

S.1 – Celkové hospodářství

2000–2011

2020

Země: Francie

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

2

TC – z toho vyplácené daňové dobropisy, které přesahují povinnost plátce daně

S.13 – Vládní instituce

2012–2018

2020

3

P.51c – 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví

Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno členění A*38)

1995–2017

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

Členění A*64, v běžných cenách (bude poskytováno členění A*38)

1995–2017

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

D.29 – D.39 – 6. Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu

D1 – 9. Náhrady zaměstnancům podle odvětví

D.11 – 9. a) Mzdy a platy podle odvětví

Členění A*21, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t + 9 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 21 měsíců

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21, počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících, předání údajů ve lhůtě t + 9 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 21 měsíců

2020

5

P.3 – 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti)

P023 – Narkotika

P101 – Preprimární a primární vzdělávání

P102 – Sekundární vzdělávání

P103 – Postsekundární vzdělávání nižší než terciární

P104 – Terciární vzdělávání

P105 – Vzdělávání nedefinované podle úrovně, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2018

2020

10

B.1 g – 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (tempo růstu objemu na základě cen předchozího roku)

Členění NUTS 2, celkem, předání údajů ve lhůtě t + 24 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t +27 měsíců

2020

10

P.51 g – 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách)

Členění NUTS 2, celkem a v členění A*10, předání údajů ve lhůtě t + 24 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 27 měsíců

2020

Země: Chorvatsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 1999

2020

1Q

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností

Předání údajů ve lhůtě t + 70 dnů

2020

1Q

P.3 – 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí)

Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 2000 – 4. čtvrtletí 2019

2020

1Q

P.5 – 9) Tvorba hrubého kapitálu

Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (bude poskytováno kromě P.53)

1. čtvrtletí 2000 – 4. čtvrtletí 2019

2020

1Q

P.51 g – 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu

AN_F6: členění fixních aktiv, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 2000 – 4. čtvrtletí 2019

2020

1Q

P.53 – 9.c Čisté pořízení cenností

Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 2000 – 4. čtvrtletí 2019

2020

1 A

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce

Předání údajů ve lhůtě t + 70 dnů

2020

1 A

D.1 – 17. Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům

Členění A*10, v běžných cenách

1995–1999

2018

1 A

D.11 – 17. a) Mzdy a platy

D.12 – 17. b) Sociální příspěvky zaměstnavatelů

Celkové hospodářství a členění A*10, v běžných cenách

1995–1999

2018

1 A

P.3 – 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí)

Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2004

2020

1 A

P.5 – 9) Tvorba hrubého kapitálu

Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (bude poskytováno kromě P.53)

1995–2018

2020

1 A

P.51 g – 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu

Členění fixních aktiv AN_F6, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2004

2020

1 A

P.53 – 9. c) Čisté pořízení cenností

Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

1995–2018

2020

1 A

EMP – 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách (počet zaměstnaných osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) a zaměstnanost rezidentů (počet osob v tisících)

ESE – 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné

EEM – 16. d) Zaměstnanci

Členění A*10, počet zaměstnaných osob v tisících

1995–1999

2018

1 A

EMP – 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách (počet zaměstnaných osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) a zaměstnanost rezidentů (počet osob v tisících)

ESE – 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné

EEM – 16. d) Zaměstnanci

Celkové hospodářství a členění A*10, počet odpracovaných hodin v tisících

1995–1999

2018

2

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

1995–2000

2020

2

P.5 – Tvorba hrubého kapitálu

P.52 + P.53 – Změny zásob a čisté pořízení cenností

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

(bude poskytováno kromě P.53)

2001–2009

2020

2

NP – Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

2001–2009

2020

2

OP5ANP – Tvorba hrubého kapitálu a čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny oddíly a skupiny COFOG

(bude poskytováno kromě NP a P.53)

2001–2009

2020

3

Všechny proměnné

Členění A*10/A*21, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t + 9 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 21 měsíců

2020

3

P.51c – 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví

Členění A*21 a A*64, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2018

2020

3

P.5 – 9. Tvorba hrubého kapitálu

Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (bude poskytováno kromě P.53)

1995–2018

2020

3

P.51 g – 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví

Členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2004

2020

3

P.51 g – 7. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví, členění fixních aktiv AN_F6

Členění A*10 a členění fixních aktiv AN_F6, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2004

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Celkové hospodářství a členění A*10, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2018

2020

3

P.53 – 7. c) Čisté pořízení cenností

Celkové hospodářství, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

1995–2018

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21 a A*64, počet osob v tisících

1995–1999

2018

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Celkové hospodářství a členění A*21, a A*64, počet odpracovaných hodin v tisících

1995–1999

2018

5

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností

1995–2004

2020

6

Všechny proměnné

Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje

1995–2001

2020

7

Všechny proměnné

Transakce, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje

1995–2000

2020

8

Všechny proměnné

Všechny sektory, užití a zdroje

1995–2001

2020

8

P.53 – Čisté pořízení cenností

S.1 – Celkové hospodářství, užití

2002–2018

2020

8

NP – Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce, užití

2001–2009

2020

801

NP – Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce, užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 2001 – 4. čtvrtletí 2009

2020

9

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

1995–2001

2020

9

D.612 – Imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

1995–2012

2020

9

D.613c – Povinné skutečné sociální příspěvky domácností

D.613ce – Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců

D.613v – Dobrovolné skutečné sociální příspěvky domácností

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

2002–2018

2020

10

B.1 g – 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (tempo růstu objemu na základě cen předchozího roku)

Členění NUTS 2, celkové hospodářství

2000–2018

2020

10

D.1 – 3. Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách)

P.51 g – 4. Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách)

Celkové hospodářství a všechna členění NUTS 2, členění A*10

2000–2006

2020

10

ETO – 5. Celková zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin

Všechna členění NUTS 2, celkové hospodářství, počet osob v tisících, ve lhůtě t + 12 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 24 měsíců

2019

11

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny oddíly COFOG

1995–2000

2020

11

OP5ANP – Tvorba hrubého kapitálu + čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny oddíly a skupiny COFOG

(bude poskytováno kromě NP a P.53)

2001–2009

2020

11

P.5 – Tvorba hrubého kapitálu

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny oddíly a skupiny COFOG

(bude poskytováno kromě P.53)

2001–2009

2020

11

NP – Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny oddíly a skupiny COFOG

2001–2009

2020

13

Všechny proměnné

Všechna členění NUTS 2

2000–2011

2020

15

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

16

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

20

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností

2000–2017

2020

22

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností

1995–2004

2020

26

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, kromě AN.111 Obydlí

1995–2017

2020

27

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2001

2020

Země: Kypr

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

P.53 – 9. c) Čisté pořízení cenností

Celkové hospodářství, v běžných cenách a cenách předchozího roku, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2017

2018

1Q

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a všechna členění NACE, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

Předání údajů ve lhůtě t + 70 dnů

2020

1 A

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a všechna členění NACE, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce

Předání údajů ve lhůtě t + 70 dnů

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Celkové hospodářství a členění A*10, v běžných cenách a cenách předchozího roku, předání údajů ve lhůtě t + 9 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 21 měsíců

2020

26

AN.113 + AN.114 – 8. Stroje a zařízení + zbraňové systémy

AN.117 – 10. Produkty duševního vlastnictví

Všechny sektory

2012–2017

2020

26

AN.12 – 16. Zásoby

Všechny sektory

2012–2017

2020

26

AN.211 – 20. Půda

S.14 + S.15

1995–2017

2020

Země: Lotyšsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

3

P.1 – 1. Produkce v základních cenách podle odvětví

P.2 – 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví

D1 – 9. Náhrady zaměstnancům podle odvětví

D.11 – 9. a) Mzdy a platy podle odvětví

Členění A*64, v běžných cenách

1995–1999

2020

3

B.1 g – 3. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách podle odvětví

Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–1999

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

D.29 – D.39 – 6. Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu

Členění A*21 a A*64, v běžných cenách

1995–2000

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

1995–1999

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Členění A*10, v cenách předchozího roku

2000–2009

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21 a A*64, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících (je-li povinné)

1995–1999

2020

11

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny skupiny COFOG

2001–2006

2020

15

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

16

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

Země: Lucembursko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a všechna členění NACE, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a všechny údaje očištěné od sezónních vlivů. (Tato odchylka nahradí odchylku vyžadující lhůtu t + 90 dnů v kalendářním roce 2016.)

Předání údajů ve lhůtě t + 85 dnů

2020

1 A

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a všechna členění NACE, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce. (Tato odchylka nahradí odchylku vyžadující lhůtu t + 90 dnů v kalendářním roce 2016.)

Předání údajů ve lhůtě t + 85 dnů

2020

6

Všechny proměnné

Transakce a ostatní změny, aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje

1995–1998

2020

7

Všechny proměnné

Aktiva a závazky, celkové hospodářství a všechny (sub)sektory, konsolidované a nekonsolidované údaje

1995–1998

2020

Země: Maďarsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

P.51 g – 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu

AN_F6: členění fixních aktiv na: AN.117 Produkty duševního vlastnictví, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2011

2020

2

P.52 + P.53 – Změny zásob a čisté pořízení cenností, OP5ANP – Tvorba hrubého kapitálu a čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fond sociálního zabezpečení

(do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě P.53)

1995–2018

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví

Celkové hospodářství a členění A*21, počet odpracovaných hodin

1995–2009

2020

8

P.53 – Čisté pořízení cenností

Všechny sektory, užití

1995–2018

2020

8

NP – Čisté pořízení nevyráběných aktiv

Všechny sektory kromě S.13 – Vládní instituce, užití

1995–2018

2020

20

AN.1132 g – 6. Prostředky informační a komunikační technologie, hrubá hodnota

AN.11321 g – 7. Počítačové technické vybavení (hardware), hrubá hodnota

AN.11322 g – 8. Komunikační technologie, hrubá hodnota

AN.117 g – 11. Produkty duševního vlastnictví, hrubá hodnota

AN.1173 g – 12. Počítačové programové vybavení (software) a databáze, hrubá hodnota

AN.1132n – 18. Prostředky informační a komunikační technologie, čistá hodnota

AN.11321n – 19. Počítačové technické vybavení (hardware), čistá hodnota

AN.11322n – 20. Komunikační technologie, čistá hodnota

AN.117n – 23. Produkty duševního vlastnictví, čistá hodnota

AN.1173n – 24. Počítačové programové vybavení (software) a databáze, čistá hodnota

Celkové hospodářství a členění A*21 (je-li povinné), v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok

2000–2011

2020

22

P.51 g_AN.1132 – 6. THFK v oblasti prostředků informační a komunikační technologie

P.51g_AN.11321 – 7. THFK v oblasti počítačového technického vybavení (hardware)

P.51g_AN.11322 – 8. THFK v oblasti prostředků komunikačních technologií

P.51g_AN.1173 – 12. THFK v oblasti počítačového programového vybavení (software) a databází

Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

2000–2011

2020

26

AN.211 – 20. Půda

Sektor S.14 + S.15 – Domácnosti + Neziskové instituce sloužící domácnostem

1995–2017

2020

Země: Malta

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností

Předání údajů ve lhůtě t + 70 dnů

2020

1Q

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a všechna členění (NACE, AN_F6, podle doby trvání), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 1999

2020

1Q

B.1g – 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách

Členění A*10, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 2000 – 4. čtvrtletí 2014

2020

1Q

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Celkové hospodářství a členění A*10 (je-li povinné), počet odpracovaných hodin v tisících, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 1999

2020

1 A

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech členění/podrobností, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce

Předání údajů ve lhůtě t + 70 dnů

2020

1 A

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a všechna členění (NACE, AN_F6, podle doby trvání), v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–1999

2020

1 A

B.1 g – 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách

Členění A*10, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

2000–2014

2020

1 A

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Celkové hospodářství a členění A*10 (je-li povinné), počet odpracovaných hodin v tisících

1995–1999

2020

3

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a všechna členění NACE a AN_F6, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–1999

2020

3

B.1 g – 3. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách podle odvětví

Členění A*21 a A*64, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

2000–2018

2020

3

P.51c – 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví

Členění A*21 a A*64, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

2000–2018

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

1995–2007

2020

3

P.52 – 7. b) Změny zásob podle odvětví

Členění A*10, v běžných cenách a v cenách předchozího roku

Předání údajů ve lhůtě t + 48 měsíců

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*21, počet odpracovaných hodin v tisících

1995–1999

2020

5

Všechny proměnné

Všechna členění COICOP (jsou-li povinná), v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–1999

2020

8

Všechny proměnné

Všechny sektory, užití a zdroje

1995–2004

2020

8

EMP – Zaměstnanost (počet osob a počet odpracovaných hodin)

Sektor S.13 – Vládní instituce, počet osob

1995–1999

2020

8

EMP – Zaměstnanost (počet osob a počet odpracovaných hodin)

Sektor S.13 – Vládní instituce, počet odpracovaných hodin

1995–2018

2020

801

Všechny proměnné

Všechny sektory, užití a zdroje, v běžných cenách, údaje neočištěné a očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2004

2020

10

B.1 g – 1. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (tempo růstu objemu na základě cen předchozího roku)

Členění NUTS 2, celkové hospodářství

2000–2017

2020

13

Všechny proměnné

Členění NUTS 2

2000–2004

2020

15

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách

Předání údajů ve lhůtě t + 54 měsíců

2020

15

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

16

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách

Předání údajů ve lhůtě t + 54 měsíců

2020

16

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

16

Tabulka 16 – Pět doplňujících tabulek (tabulka užití v základních cenách, tabulka užití pro domácí produkci, tabulka užití pro dovoz, tabulka obchodních rozpětí a dopravních přirážek, tabulka daní snížených o dotace na produkty)

Úplná dodatečná tabulka včetně všech členění/podrobností, v běžných cenách

Předání údajů ve lhůtě t + 54 měsíců

2020

17

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v běžných cenách

Předání údajů ve lhůtě t + 54 měsíců

2020

20

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění

2000–2017

2020

22

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a členění A*21, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–1999

2020

26

Všechny (povinné) proměnné s výjimkou AN.111 – Obydlí

Všechny (povinné) sektory

1995–2017

2020

27

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

včetně údajů o partnerských sektorech podle všech sektorů

1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2003

2020

Země: Rakousko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

13

Všechny proměnné

Členění NUTS 2 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytován souhrn S.14 + S15)

2012–2017

2020

26

AN.11 + AN.12 – 2. Fixní aktiva + zásoby

AN.1121 – 6. Budovy jiné než obydlí

AN.1122 – 7. Ostatní stavby

AN.12 – 16. Zásoby

Všechny sektory

2012–2017

2020

Země: Polsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

D.1 – 17. Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům

Celkové hospodářství, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 1998

2020

1Q

D11 – 17. a) Mzdy a platy

D.12 – 17. b) Sociální příspěvky zaměstnavatelů

Celkové hospodářství, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2000

2020

1Q

D.1 – 17. Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům

D.11 – 17. a) Mzdy a platy

D.12 – 17. b) Sociální příspěvky zaměstnavatelů

Členění A*10, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2000

2020

1Q

D.1 – 17. Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům

D.11 – 17. a) Mzdy a platy

D.12 – 17. b) Sociální příspěvky zaměstnavatelů

Celkové hospodářství a členění A*10, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

Předání údajů ve lhůtě t + 95 dnů

2020

1Q

B.2 g + B.3 g – 13. Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod

D.2 – 14. Daně z výroby a dovozu

D.3 – 15. Dotace

Celkové hospodářství, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 1998

2020

1Q

B.2 g + B.3 g – 13. Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod

D.2 – 14. Daně z výroby a dovozu

D.3 – 15. Dotace

Celkové hospodářství, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

Předání údajů ve lhůtě t + 95 dnů

2020

1Q

EMP – 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách (počet zaměstnaných osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) a zaměstnanost rezidentů (počet osob v tisících)

ESE – 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné

EEM – 16. d) Zaměstnanci

Celkové hospodářství a členění A*10, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2000

2020

1Q

P.6 – 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb

P.7 – 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb, zeměpisné členění

Členění P6/P7 (je-li povinné) na S.2I – Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 – S.2I – Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 – Ostatní země a mezinárodní organizace – nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, neočištěné údaje

Předání údajů ve lhůtě t + 65 dnů

2020

1Q

P.6 – 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb

P.7 – 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb, zeměpisné členění

Členění P6/P7 (je-li povinné) na S.2I – Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 – S.2I – Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 – Ostatní země a mezinárodní organizace – nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách a ve zřetězených objemech, údaje očištěné od sezónních vlivů

Předání údajů ve lhůtě t + 65 dnů

2020

1 A

EMP – 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách (počet zaměstnaných osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) a zaměstnanost rezidentů (počet osob v tisících)

ESE – 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné

EEM – 16. d) Zaměstnanci

Celkové hospodářství a členění A*10, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících

1995–2000

2020

1 A

B.2 g + B.3 g – 13. Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod

D.2 – 14. Daně z výroby a dovozu

D.3 – 15. Dotace

Celkové hospodářství, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce

Předání údajů ve lhůtě t + 95 dnů

2020

1 A

D.1 – 17. Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům

D.11 – 17. a) Mzdy a platy

D.12 – 17. b) Sociální příspěvky zaměstnavatelů

Celkové hospodářství a členění A*10, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce

Předání údajů ve lhůtě t + 95 dnů

2020

1 A

P.6 – 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb

P.7 – 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb, zeměpisné členění

Členění P6/P7 (je-li povinné) na S.2I – Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny, S.21 – S.2I – Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), S.22 – Ostatní země a mezinárodní organizace – nerezidenti v Evropské unii, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce

Předání údajů ve lhůtě t + 65 dnů

2020

2

NP – Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

OP5ANP – Tvorba hrubého kapitálu a čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

1995–2009

2020

2

NP – Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce

1995–2004

2020

2

OP5ANP – Tvorba hrubého kapitálu a čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě NP)

1995–2004

2020

2

D.995 – Kapitálové transfery od vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný

S.1313 – Místní vládní instituce

1995–2000

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Celkové hospodářství a členění A*21, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících

1995–2000

2020

3

EMP – 8. Zaměstnanost podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

ESE – 8. a) Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

EEM – 8. b) Zaměstnanci podle odvětví (počet osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících)

Členění A*64, počet osob v tisících

1995–2009

2020

3

P.1 – 1. Produkce v základních cenách podle odvětví

P.2 – 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví

D.29 – D.39 – 6. Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu

D.1 – 9. Náhrady zaměstnancům podle odvětví

D.11 – 9. a) Mzdy a platy podle odvětví

Členění A*64, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t + 21 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 24 měsíců

2020

3

B.1 g – 3. Hrubá přidaná hodnota v základních cenách podle odvětví

P.51c – 4. Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví

Členění A*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, předání údajů ve lhůtě t + 21 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 24 měsíců

2020

8

EMP – Zaměstnanost (počet osob a počet odpracovaných hodin)

Sektor S.13 – Vládní instituce, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících

1995–2009

2020

8

NP – Čisté pořízení nevyráběných aktiv

Všechny sektory, užití

1995–2004

2020

801

NP – Čisté pořízení nevyráběných aktiv

Všechny sektory a užití, v běžných cenách, údaje neočištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2004

2020

10

EMP – 5. Zaměstnanost v tisících osob a tisících odpracovaných hodin

ETO – Celkem

EEM – Zaměstnanci

Všechna členění NUTS, členění A*10, počet odpracovaných hodin v tisících

2000–2007

2020

11

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny oddíly COFOG

1995–2001

2020

11

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny skupiny COFOG

2001

2020

11

NP – Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce

Všechna členění COFOG

2002–2009

2020

11

OP5ANP – Tvorba hrubého kapitálu + čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13 – Vládní instituce

Všechna členění COFOG (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě NP)

2002–2009

2020

11

NP – Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

OP5ANP – Tvorba hrubého kapitálu + čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechna členění COFOG

1995–2009

2020

15

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

16

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění, v cenách předchozího roku

2015–2016

2020

20

AN.1132 g – 6. Prostředky informační a komunikační technologie, hrubá hodnota

AN.11321 g – 7. Počítačové technické vybavení (hardware), hrubá hodnota

AN.11322 g – 8. Komunikační technologie, hrubá hodnota

AN.1139 g + AN.114 g – 9. Ostatní stroje a zařízení, hrubá hodnota + zbraňové systémy, hrubá hodnota

AN.1132n – 18. Prostředky informační a komunikační technologie, čistá hodnota

AN.11321n – 19. Počítačové technické vybavení (hardware), čistá hodnota

AN.11322n – 20. Komunikační technologie, čistá hodnota

AN.1139n + AN.114n – 21. Ostatní stroje a zařízení, čistá hodnota + zbraňové systémy, čistá hodnota

Celkové hospodářství, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok

2000–2017

2020

22

P.51 g_AN.11 – 1. Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v oblasti fixních aktiv

P51g_AN.1132 – 6. THFK v oblasti prostředků informační a komunikační technologie P51g_AN.11321 – 7. THFK v oblasti počítačového technického vybavení (hardware)

P51g_AN.11322 – 8. THFK v oblasti prostředků komunikačních technologií

P51g_AN.1139 + AN.114 – 9. HFK v oblasti ostatních strojů a zařízení + zbraňových systémů

Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

2000–2017

2020

26

AN.211 – 20. Půda

S.14 + S.15 – Domácnosti + Neziskové instituce sloužící domácnostem

1995–2009

2020

Země: Portugalsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

17

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech podrobností/členění

2010

2020

Země: Rumunsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

P3 – 5. a) Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí)

Členění podle doby trvání, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2017

2018

1Q

P.51g – 9. a) Tvorba hrubého fixního kapitálu

AN_F6: členění fixních aktiv, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2019

2020

11

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny skupiny COFOG

2001–2006

2020

20

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a členění A*21, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.1132 THFK v oblasti prostředků informační a komunikační technologie

P.51g_AN.11321 THFK v oblasti počítačového technického vybavení (hardware)

P.51g_AN.11322 THFK v oblasti prostředků komunikačních technologií

Celkové hospodářství, v běžných cenách, v cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

2000–2017

2020

26

Všechny povinné proměnné s výjimkou AN.111 – Obydlí

Celkové hospodářství a všechna povinná členění sektorů

1995–2017

2020

Země: Slovinsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

11

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny oddíly COFOG

1995–1998

2020

26

AN.211 – 20. Půda

S.14 + S.15 – Domácnosti + Neziskové instituce sloužící domácnostem

1995–2014

2018

27

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení, včetně údajů o partnerských sektorech podle všech sektorů

1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2003

2020

Země: Slovensko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

5

P.3 – 1. Výdaje na konečnou spotřebu podle účelu (domácnosti)

P102 – Sekundární vzdělávání a P103 – Postsekundární vzdělávání nižší než terciární, v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech

1995–2017

2019

11

Všechny proměnné

S.13 – Vládní instituce

S.1311 – Centrální vládní instituce

S.1313 – Místní vládní instituce

S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení

Všechny skupiny COFOG

2001–2002

2019

20

Všechny proměnné

Celkové hospodářství a členění A*21, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok

2000–2003

2019

26

AN.11 + AN.12 – 2. Fixní aktiva + zásoby

AN.1121 – 6. Budovy jiné než obydlí

AN.1122 – 7. Ostatní stavby

AN.12 – 16. Zásoby

Všechny sektory

2012–2016

2019

26

AN.11 – 3. Fixní aktiva

AN.112 – 5. Ostatní budovy a stavby

AN.113 + AN.114 – 8. Stroje a zařízení + zbraňové systémy

AN.115 – 9. Pěstované biologické zdroje

AN.117 – 10. Produkty duševního vlastnictví

Všechny sektory (jsou-li povinné)

2000–2017

2019

26

AN.211 – 20. Půda

S.14 + S.15: Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

1995–2016

2019

Země: Finsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností

Předání údajů ve lhůtě t + 65 dnů

2020

1 A

Všechny proměnné

Úplná tabulka včetně všech (povinných) členění/podrobností, předání údajů ve lhůtě t + 2 měsíce

Předání údajů ve lhůtě t + 65 dnů

2020

Země: Švédsko

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

1Q

P.6 – 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb

P.7 – 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb

Členění P6/P7 l (je-li povinné) na S.2I – Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny a S.21 – S.2I – Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude členění P6/P7 poskytováno kromě údajů o orgánech a institucích eurozóny/evropských orgánech a institucích)

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2019

2020

1Q

D.1 – 17. Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům

D.11 – 17. a) Mzdy a platy

D.12 – 17. b) Sociální příspěvky zaměstnavatelů

Členění A*10 pro náhrady rezidentským zaměstnancům, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě náhrad zaměstnancům v zahraničí)

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2019

2020

1Q

EMP – 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách (počet zaměstnaných osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) a zaměstnanost rezidentů (počet osob v tisících)

ESE – 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné

EEM – 16. d) Zaměstnanci

Celkové hospodářství a členění A*10 pro zaměstnanost residentů, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě zaměstnanosti v zahraničí)

1. čtvrtletí 1995 – 4. čtvrtletí 2019

2020

1 A

P.6 – 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb

P.7 – 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb

Členění P6/P7 (je-li povinné) na S.2I – Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny a S.21 – S.2I – Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), v běžných cenách a cenách předchozího roku a ve zřetězených objemech (do uplynutí platnosti odchylky bude členění P6/P7 poskytováno kromě údajů o orgánech a institucích eurozóny/evropských orgánech a institucích)

1995–2018

2020

1 A

D.1 – 17. Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům

D.11 – 17. a) Mzdy a platy

D.12 – 17. b) Sociální příspěvky zaměstnavatelů

Členění A*10 pro náhrady rezidentským zaměstnancům, v běžných cenách, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě náhrad zaměstnancům v zahraničí)

1995–2018

2020

1 A

EMP – 16. b) Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách (počet zaměstnaných osob v tisících, počet odpracovaných hodin v tisících a počet pracovních míst v tisících) a zaměstnanost rezidentů (počet osob v tisících)

ESE – 16. c) Osoby samostatně výdělečně činné

EEM – 16. d) Zaměstnanci

Celkové hospodářství a členění A*10 pro zaměstnanost rezidentů, počet osob v tisících a počet odpracovaných hodin v tisících, údaje neočištěné a údaje očištěné od sezónních vlivů (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno kromě zaměstnanosti v zahraničí)

1995–2018

2020

3

P.1 – 1. Produkce v základních cenách podle odvětví

P.2 – 2. Mezispotřeba v kupních cenách podle odvětví

B.2n + B.3n – 5. Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

D.29 – D.39 – 6. Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu

Celkové hospodářství a členění A*21, v běžných cenách, předání údajů ve lhůtě t + 9 měsíců

Předání údajů ve lhůtě t + 21 měsíců

2020

9

D.61SC – Poplatky za služby programu sociálního pojištění

D.614 – Doplňkové sociální příspěvky domácností

S.212 – Orgány a instituce EU

2012–2018

2020

15

P7 – Dovoz zboží a služeb

Členění P7 na S.2I – Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny a S.21 – S.2I – Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), podle členění CPA P*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku (jsou-li tyto údaje povinné) (do uplynutí platnosti odchylky bude členění P7 poskytováno kromě údajů o orgánech a institucích eurozóny/evropských orgánech a institucích)

2010–2016

2020

15

Všechny proměnné

Členění na odvětví/produkty 36, 37–39 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jakou souhrn 36–37 a 38–39);

členění na odvětví/produkty 45, 46, 47 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jakou souhrn 45–47), v běžných cenách a cenách předchozího roku (jsou-li tyto údaje povinné)

2010–2016

2020

16

P6 – Vývoz zboží a služeb

Členění P6 na S.2I – Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny a S.21 – S.2I – Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), podle členění CPA P*64, v běžných cenách a cenách předchozího roku (jsou-li tyto údaje povinné) (do uplynutí platnosti odchylky bude členění P6 poskytováno kromě údajů o orgánech a institucích eurozóny/evropských orgánech a institucích)

2010–2016

2020

16

Všechny proměnné

Členění na odvětví/produkty 36, 37–39 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jakou souhrn 36–37 a 38–39);

členění na odvětví/produkty 45, 46, 47 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jakou souhrn 45–47), v běžných cenách a cenách předchozího roku (jsou-li tyto údaje povinné)

2010–2016

2020

16

B2A3N – Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

B2A3G – Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod

Členění podle NACE A*64, v běžných cenách

2010–2016

2020

17

P6 – Vývoz zboží a služeb

P7 – Dovoz zboží a služeb

Členění P6/P7 na S.2I – Členské státy, jejichž měnou je euro, Evropská centrální banka a další orgány a instituce eurozóny a S.21 – S.2I – Členské státy, jejichž měnou není euro, a evropské orgány a instituce (s výjimkou Evropské centrální banky a dalších orgánů a institucí eurozóny), podle členění CPA P*64, v běžných cenách (do uplynutí platnosti odchylky bude členění P6/P7 poskytováno kromě údajů o orgánech a institucích eurozóny/evropských orgánech a institucích)

2010, 2015

2020

17

Všechny proměnné

Členění na produkty 36, 37–39 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jakou souhrn 36–37 a 38–39);

členění na produkty 45, 46, 47 (do uplynutí platnosti odchylky bude poskytováno jakou souhrn 45–47), v běžných cenách

2010, 2015

2020

17

B2A3N – Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

B2A3G – Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod

Členění podle CPA P*64, v běžných cenách

2010, 2015

2020

20

AN.11 g 1. Hrubá fixní aktiva; AN.111 g 2. Obydlí, hrubá hodnota; AN.112 g 3. Ostatní budovy a stavby, hrubá hodnota; AN.113 g + AN.114 g 4. Stroje a zařízení, hrubá hodnota + zbraňové systémy, hrubá hodnota; AN.1131 g 5. Dopravní zařízení, hrubá hodnota; AN 1132 g 6. Prostředky informační a komunikační technologie, hrubá hodnota; AN.11321 g 7. Počítačové technické vybavení (hardware), hrubá hodnota; AN.11322 g 8. Komunikační technologie, hrubá hodnota; AN.1139 g + AN.114 g 9. Ostatní stroje a zařízení, hrubá hodnota + zbraňové systémy, hrubá hodnota; AN.115 g 10. Pěstované biologické zdroje, hrubá hodnota; AN.117 g 11. Produkty duševního vlastnictví, hrubá hodnota; AN.1173 g 12. Počítačové programové vybavení (software) a databáze, hrubá hodnota

Celkové hospodářství a členění NACE, A*21, v běžných reprodukčních nákladech a reprodukčních nákladech za předchozí rok

2000–2017

2020

Země: Spojené království

Tabulka

Kód a proměnná

Podrobný popis odchylky

Období, které odchylka pokrývá/odklad předávání údajů

První předání

26

Všechny proměnné

Všechny sektory (do uplynutí platnosti odchylky budou údaje za celkové hospodářství a institucionální sektory pro AN.1, AN.11, AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121, AN.1122, AN.113 + AN.114 a AN.115 včetně metadat poskytovány ve snížené kvalitě)

1995–2014

2018


5.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/40


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1892

ze dne 3. prosince 2018

týkající se opatření přijatého Lotyšskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES za účelem zákazu uvádění sekačky na trávu vyráběné společností GGP Italy SpA na trh

(oznámeno pod číslem C(2018) 7656)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Lotyšsko dne 1. července 2014 informovalo Komisi o opatření, kterým se zakazuje uvádět na trh sekačku na trávu typu Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13), vyráběnou společností GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itálie.

(2)

Lotyšsko dne 3. prosince 2013 přijalo opatření vzhledem k tomu, že sekačka na trávu nebyla v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v bodech 1.3.8 a 1.4.1 přílohy I směrnice 2006/42/ES, jelikož nebyla v souladu s harmonizovanou normou EN 60335-2-77:2010.

(3)

Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/902 (2) shledala opatření přijaté Lotyšskem za odůvodněné.

(4)

Tribunál svým rozsudkem ze dne 26. ledna 2017 (3) zrušil prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/902 na základě toho, že rozhodnutí není založeno na jasně prokázaném porušení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovených ve směrnici 2006/42/ES, ale pouze na nesouladu sekačky na trávu s harmonizovanou normou EN 60335-2-77:2010, zatímco harmonizovaná norma EN 60335-2-77:2006 jí nadále přiznávala předpoklad shody s těmito požadavky během dotčeného období (tj. od 3. září 2012 do 31. srpna 2013) (4).

(5)

Ke splnění povinnosti stanovené v článku 266 Smlouvy o fungování Evropské unie musí Komise přijmout opatření nezbytná k zajištění souladu s rozsudkem Tribunálu.

(6)

Komise za tímto účelem konzultovala dotčené strany.

(7)

Výrobce potvrdil, že sekačka na trávu nebyla od 1. září 2013 vyrobena ani uvedena na trh v žádném členském státě EU. Výrobce potvrdil, že sekačka na trávu byla na začátku roku 2014 stažena od prodejců a distributorů v Lotyšsku a poskytl informaci, že harmonizovaná norma EN 60335-2-77:2006 byla použita správně.

(8)

Lotyšsko poskytlo informace, ze kterých vyplývá, že je jeho vnitrostátní opatření stále v platnosti. Bylo rovněž potvrzeno, že toto opatření bylo založeno pouze na použití harmonizované normy EN 60335–2-77:2010 a na hodnocení podle této harmonizované normy. Doplňující informace poskytnuté Lotyšskem nebyly dostatečné k prokázání nesprávného použití harmonizované normy EN 60335-2-77:2006.

(9)

S ohledem na všechny dostupné informace a zejména na to, že lotyšské opatření bylo založeno na posouzení shody s harmonizovanou normou EN 60335-2-77:2010, ačkoli z rozsudku Tribunálu ze dne 26. ledna 2017 vyplývá, že během dotčeného období se na výrobek vztahovala harmonizovaná norma EN 60335-2-77:2006, nelze dané vnitrostátní opatření považovat za oprávněné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Opatření, které přijalo Lotyšsko za účelem zákazu uvádění na trh sekačky na trávu typu Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) vyráběné společností GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itálie, není odůvodněné.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 2018.

Za Komisi

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/902 ze dne 10. června 2015 týkající se opatření přijatého Lotyšskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES za účelem zákazu uvádění sekačky na trávu vyráběné společností GGP Italy SpA na trh (Úř. věst. L 147, 12.6.2015, s. 22).

(3)  Věc T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) v. Evropská komise, ECLI:EU:T:2017:36.

(4)  ECLI:EU:T:2017:36, body 70 a 71.