ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 305

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
29. listopadu 2018


Obsah

 

III   Jiné akty

Strana

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1810]

1

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1811]

3

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1812]

4

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1813]

5

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1814]

13

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1815]

15

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1816]

17

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1817]

18

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1818]

19

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1819]

21

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1820]

23

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1821]

24

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1822]

25

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP [2018/1823]

26

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1824]

27

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1825]

28

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1826]

29

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1827]

30

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1828]

31

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1829]

32

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP [2018/1830]

33

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP [2018/1831]

34

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


III Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 46/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1810]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1917 ze dne 27. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o veterinárních otázkách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 39 (rozhodnutí Komise 2009/821/ES) části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 D 1917: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1917 ze dne 27. října 2016 (Úř. věst. L 296, 1.11.2016, s. 17).“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1917 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 296, 1.11.2016, s. 17.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/3


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 47/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1811]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1898 ze dne 26. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů vztahujících se na živá zvířata kromě ryb, živočichů pocházejících z akvakultury a živočišných produktů jako vajíčka, embrya a sperma. Jak je uvedeno v odstavci 2 úvodní části kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, právní předpisy týkající se těchto záležitostí se nepoužijí na Island. Toto rozhodnutí se tudíž na Island nepoužije.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o veterinárních otázkách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(4)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 48 (prováděcí rozhodnutí Komise 2013/764/EU) pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ v části 3.2 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP se doplňují nová slova s odrážkou, která znějí:

„, ve znění:

32016 D 1898: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1898 ze dne 26. října 2016 (Úř. věst. L 293, 28.10.2016, s. 39).

Tento akt se nevztahuje na Island.“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1898 v norském jazyce, které má být zveřejněno v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, je platné.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 293, 28.10.2016, s. 39.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/4


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 48/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1812]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1964 ze dne 9. listopadu 2016 o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro dojnice a jiné přežvýkavce určené k mléčné produkci, odstavená selata a výkrm prasat a přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 176 (prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1833) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP se doplňuje nový bod, který zní:

„177.

32016 R 1964 : prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1964 ze dne 9. listopadu 2016 o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro dojnice a jiné přežvýkavce určené k mléčné produkci, odstavená selata a výkrm prasat a přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 303, 10.11.2016, s. 7).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1964 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 303, 10.11.2016, s. 7.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/5


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 49/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1813]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

1.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

2.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

3.

Nařízení Rady (ES) č. 967/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

4.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

5.

Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (5), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

6.

Nařízení Komise (ES) č. 537/2009 ze dne 19. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství (6) , by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

7.

Nařízení Komise (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o stanovení prováděcích pravidel ohledně ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury a produkce mořských řas (7), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

8.

Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci (8), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

9.

Nařízení Komise (EU) č. 471/2010 ze dne 31. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh v Unii (9), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

10.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 344/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (10), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

11.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (11) , by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

12.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (12), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

13.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1084/2011 ze dne 27. října 2011, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (13), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

14.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1267/2011 ze dne 6. prosince 2011, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (14), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

15.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o osvědčení, a nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze Spojených států amerických (15), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

16.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o prováděcí pravidla pro ekologickou produkci vína (16), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

17.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (17), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

18.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 508/2012 ze dne 20. června 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (18), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

19.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 751/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (19), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

20.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 125/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (20), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

21.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci (21), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

22.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 567/2013 ze dne 18. června 2013, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (22), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

23.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2013 ze dne 20. června 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy (23), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

24.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1030/2013 ze dne 24. října 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (24), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

25.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1364/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o použití juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury a zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů v ekologické akvakultuře (25), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

26.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (26), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

27.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (27), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

28.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 442/2014 ze dne 30. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o žádosti o zařazení na seznam třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti v souvislosti s dovozem ekologických produktů (28), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

29.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (29), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

30.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 829/2014 ze dne 30. července 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (30), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

31.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (31), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

32.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (32), ve znění Úř. věst. L 28, 4.2.2015, s. 48, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

33.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1358/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o původ živočichů pocházejících z ekologických chovů akvakultury, chovatelské postupy v akvakultuře, krmiva pro živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury a produkty a látky povolené pro použití v ekologické akvakultuře (33), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

34.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (34), ve znění opravy v Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 51, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

35.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/931 ze dne 17. června 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (35), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

36.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1980 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (36), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

37.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (37), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

38.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/459 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (38), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

39.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (39), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

40.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (40), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

41.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (41), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

42.

Nařízením (ES) č. 889/2008 se zrušují nařízení Komise (EHS) č. 207/93 (42), (ES) č. 223/2003 (43) a (ES) č. 1452/2003 (44) , která jsou začleněna do Dohody o EHP a která by proto měla být v Dohodě o EHP zrušena.

43.

Nařízením (ES) č. 1235/2008 se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 345/2008 (45), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno.

44.

Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 (46), které je začleněno do Dohody o EHP, bylo v EU zrušeno, a mělo by se proto zrušit i v Dohodě o EHP.

45.

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

46.

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody o EHP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 834/2007, (ES) č. 889/2008, (ES) č. 967/2008, (ES) č. 1235/2008, (ES) č. 1254/2008, (ES) č. 537/2009, (ES) č. 710/2009, (EU) č. 271/2010 a (EU) č. 471/2010 a prováděcích nařízení (EU) č. 344/2011, (EU) č. 426/2011, (EU) č. 590/2011, (EU) č. 1084/2011, (EU) č. 1267/2011, (EU) č. 126/2012, (EU) č. 203/2012, (EU) č. 505/2012, (EU) č. 508/2012, (EU) č. 751/2012, (EU) č. 125/2013, (EU) č. 392/2013, (EU) č. 567/2013, (EU) č. 586/2013, (EU) č. 1030/2013, (EU) č. 1364/2013, (EU) č. 354/2014, (EU) č. 355/2014, (EU) č. 442/2014, (EU) č. 644/2014, (EU) č. 829/2014, (EU) č. 836/2014, (EU) č. 1287/2014, (EU) č. 1358/2014, (EU) 2015/131, (EU) 2015/931, (EU) 2015/1980, (EU) 2015/2345, (EU) 2016/459, (EU) 2016/673, (EU) 2016/910 a (EU) 2016/1330 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 264, 3.10.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 80.

(6)  Úř. věst. L 159, 20.6.2009, s. 6.

(7)  Úř. věst. L 204, 6.8.2009, s. 15.

(8)  Úř. věst. L 84, 31.3.2010, s. 19.

(9)  Úř. věst. L 134, 1.6.2010, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 96, 9.4.2011, s. 15.

(11)  Úř. věst. L 113, 3.5.2011, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 161, 21.6.2011, s. 9.

(13)  Úř. věst. L 281, 28.10.2011, s. 3.

(14)  Úř. věst. L 324, 7.12.2011, s. 9.

(15)  Úř. věst. L 41, 15.2.2012, s. 5.

(16)  Úř. věst. L 71, 9.3.2012, s. 42.

(17)  Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 12.

(18)  Úř. věst. L 162, 21.6.2012, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 222, 18.8.2012, s. 5.

(20)  Úř. věst. L 43, 14.2.2013, s. 1.

(21)  Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 5.

(22)  Úř. věst. L 167, 19.6.2013, s. 30.

(23)  Úř. věst. L 169, 21.6.2013, s. 51.

(24)  Úř. věst. L 283, 25.10.2013, s. 15.

(25)  Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 29.

(26)  Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 7.

(27)  Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 15.

(28)  Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 39.

(29)  Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 42.

(30)  Úř. věst. L 228, 31.7.2014, s. 9.

(31)  Úř. věst. L 230, 1.8.2014, s. 10.

(32)  Úř. věst. L 348, 4.12.2014, s. 1.

(33)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 97.

(34)  Úř. věst. L 23, 29.1.2015, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 151, 18.6.2015, s. 1.

(36)  Úř. věst. L 289, 5.11.2015, s. 6.

(37)  Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s. 29.

(38)  Úř. věst. L 80, 31.3.2016, s. 14.

(39)  Úř. věst. L 116, 30.4.2016, s. 8.

(40)  Úř. věst. L 153, 10.6.2016, s. 23.

(41)  Úř. věst. L 210, 4.8.2016, s. 43.

(42)  Úř. věst. L 25, 2.2.1993, s. 5.

(43)  Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 3.

(44)  Úř. věst. L 206, 15.8.2003, s. 17.

(45)  Úř. věst. L 108, 18.4.2008, s. 8.

(46)  Úř. věst. L 243, 13.9.2001, s. 3.

(*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.]


PŘÍLOHA

Kapitola XII přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

Znění bodu 54b (nařízení Rady (EHS) č. 2092/91) se nahrazuje tímto:

32007 R 0834: nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1), ve znění:

32008 R 0967: nařízení Rady (ES) č. 967/2008 ze dne 29. září 2008 (Úř. věst. L 264, 3.10.2008, s. 1).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

V příloze se doplňují nové položky, které znějí:

‚IS: lífrænt

NO: økologisk‘“

2.

Za bod 54b (nařízení Rady (ES) č. 834/2007) se vkládají nové body, které znějí:

„54ba.

32008 R 0889: nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1), ve znění:

32008 R 1254: nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008 (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 80),

32009 R 0710: nařízení Komise (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009 (Úř. věst. L 204, 6.8.2009, s. 15),

32010 R 0271: nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010 (Úř. věst. L 84, 31.3.2010, s. 19),

32011 R 0344: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 344/2011 ze dne 8. dubna 2011 (Úř. věst. L 96, 9.4.2011, s. 15),

32011 R 0426: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011 (Úř. věst. L 113, 3.5.2011, s. 1),

32012 R 0126: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012 (Úř. věst. L 41, 15.2.2012, s. 5),

32012 R 0203: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012 (Úř. věst. L 71, 9.3.2012, s. 42),

32012 R 0505: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012 (Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 12),

32013 R 0392: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013 (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 5),

32013 R 1030: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1030/2013 ze dne 24. října 2013 (Úř. věst. L 283, 25.10.2013, s. 15),

32013 R 1364: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1364/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 29),

32014 R 0354: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014 (Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 7),

32014 R 0836: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014 (Úř. věst. L 230, 1.8.2014, s. 10),

32014 R 1358: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1358/2014 ze dne 18. prosince 2014 (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 97),

32016 R 0673: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016 (Úř. věst. L 116, 30.4.2016, s. 8).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

v čl. 95 odst. 9 se slova ‚přede dnem 1. července 2010‘ nahrazují slovy ‚přede dnem vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2017 ze dne 17. března 2017‘;

b)

v příloze XIIb se doplňují nové položky, které znějí:

‚—

v islandštině: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum

v norštině: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika‘.

54bb.

32008 R 1235: nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25), ve znění:

32009 R 0537: nařízení Komise (ES) č. 537/2009 ze dne 19. června 2009 (Úř. věst. L 159, 20.6.2009, s. 6),

32010 R 0471: nařízení Komise (EU) č. 471/2010 ze dne 31. května 2010 (Úř. věst. L 134, 1.6.2010, s. 1),

32011 R 0590: nařízení Komise (EU) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011 (Úř. věst. L 161, 21.6.2011, s. 9),

32011 R 1084: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1084/2011 ze dne 27. října 2011 (Úř. věst. L 281, 28.10.2011, s. 3),

32011 R 1267: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1267/2011 ze dne 6. prosince 2011 (Úř. věst. L 324, 7.12.2011, s. 9),

32012 R 0126: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012 (Úř. věst. L 41, 15.2.2012, s. 5),

32012 R 0508: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 508/2012 ze dne 20. června 2012 (Úř. věst. L 162, 21.6.2012, s. 1),

32012 R 0751: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 751/2012 ze dne 16. srpna 2012 (Úř. věst. L 222, 18.8.2012, s. 5),

32013 R 0125: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 125/2013 ze dne 13. února 2013 (Úř. věst. L 43, 14.2.2013, s. 1),

32013 R 0567: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 567/2013 ze dne 18. června 2013 (Úř. věst. L 167, 19.6.2013, s. 30),

32013 R 0586: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 586/2013 ze dne 20. června 2013 (Úř. věst. L 169, 21.6.2013, s. 51),

32014 R 0355: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014 (Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 15),

32014 R 0442: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 442/2014 ze dne 30. dubna 2014 (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 39),

32014 R 0644: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 644/2014 ze dne 16. června 2014 (Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 42),

32014 R 0829: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 829/2014 ze dne 30. července 2014 (Úř. věst. L 228, 31.7.2014, s. 9),

32014 R 1287: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014 (Úř. věst. L 348, 4.12.2014, s. 1),

32015 R 0131: prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015 (Úř. věst. L 23, 29.1.2015, s. 1),

32015 R 0931: prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/931 ze dne 17. června 2015 (Úř. věst. L 151, 18.6.2015, s. 1),

32015 R 1980: prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1980 ze dne 4. listopadu 2015 (Úř. věst. L 289, 5.11.2015, s. 6),

32015 R 2345: prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015 (Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s. 29),

32016 R 0459: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/459 ze dne 18. března 2016 (Úř. věst. L 80, 31.3.2016, s. 14),

32016 R 0910: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016 (Úř. věst. L 153, 10.6.2016, s. 23),

32016 R 1330: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016 (Úř. věst. L 210, 4.8.2016, s. 43).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

V čl. 16 odst. 2 se doplňují nová slova, která znějí:

‚Komise může některý ze států ESVO požádat, aby vykonával funkci spoluzpravodaje. Dotčený stát ESVO se tohoto úkolu ujme podle vlastního uvážení.‘“

3.

Znění bodů 54e (nařízení Komise (EHS) č. 207/93), 54zzf (nařízení Komise (ES) č. 1788/2001), 54zzg (nařízení Komise (ES) č. 223/2003), 54zzq (nařízení Komise (ES) č. 1452/2003) a 54zzzx (nařízení Komise (ES) č. 345/2008) se zrušují.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/13


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 50/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1814]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/1785 ze dne 7. října 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cymoxanil, fosfan a fosfidy a natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát a natrium-4-nitrofenolát v některých produktech a na jejich povrchu (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech a potravinách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I a v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech a potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Přílohy I a II Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 40 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1785: nařízení Komise (EU) 2016/1785 ze dne 7. října 2016 (Úř. věst. L 273, 8.10.2016, s. 10).“

Článek 2

V bodě 54zzy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1785: nařízení Komise (EU) 2016/1785 ze dne 7. října 2016 (Úř. věst. L 273, 8.10.2016, s. 10).“

Článek 3

Znění nařízení (EU) 2016/1785 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 273, 8.10.2016, s. 10.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/15


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 51/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1815]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/1822 ze dne 13. října 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulkotrion a thiodikarb v některých produktech a na jejich povrchu (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise (EU) 2016/1866 ze dne 17. října 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 3-decen-2-on, acibenzolar-S-methyl a hexachlorbenzen v některých produktech a na jejich povrchu (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech a potravinách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I a v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech a potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(4)

Přílohy I a II Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 40 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32016 R 1822: nařízení Komise (EU) 2016/1822 ze dne 13. října 2016 (Úř. věst. L 281, 18.10.2016, s. 1),

32016 R 1866: nařízení Komise (EU) 2016/1866 ze dne 17. října 2016 (Úř. věst. L 286, 21.10.2016, s. 4).“

Článek 2

V bodě 54zzy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32016 R 1822: nařízení Komise (EU) 2016/1822 ze dne 13. října 2016 (Úř. věst. L 281, 18.10.2016, s. 1),

32016 R 1866: nařízení Komise (EU) 2016/1866 ze dne 17. října 2016 (Úř. věst. L 286, 21.10.2016, s. 4).“

Článek 3

Znění nařízení (EU) 2016/1822 a (EU) 2016/1866 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 281, 18.10.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 286, 21.10.2016, s. 4.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/17


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 52/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1816]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1834 ze dne 17. října 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku monepantel (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 13 (nařízení Komise (EU) č. 37/2010) kapitoly XIII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1834: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1834 ze dne 17. října 2016 (Úř. věst. L 280, 18.10.2016, s. 22).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1834 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 280, 18.10.2016, s. 22.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/18


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 53/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1817]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1936 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje oxid vápenatý (pálené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V kapitole XV přílohy II Dohody o EHP se za bod 12zzzzg (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1950) vkládá nový bod, který zní:

„12zzzzh.

32016 R 1936: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1936 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje oxid vápenatý (pálené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 48).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1936 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 48.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/19


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 54/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1818]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2288 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje piperonylbutoxid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2289 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje epsilon-momfluorothrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2290 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11 a 12 (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2291 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje kyselina L(+)-mléčná jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V kapitole XV přílohy II Dohody o EHP se za bod 12zzzzh (prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1936) vkládají nové body, které znějí:

„12zzzzi.

32016 R 2288: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2288 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje piperonylbutoxid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 65).

12zzzzj.

32016 R 2289: prováděcí nařízení Komise (EU) nařízení Komise (EU) 2016/2289 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje epsilon-momfluorothrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 68).

12zzzzk.

32016 R 2290: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2290 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11 a 12 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 71).

12zzzzl.

32016 R 2291: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2291 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje kyselina L(+)-mléčná jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 74).“

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) 2016/2288, (EU) 2016/2289, (EU) 2016/2290 a (EU) 2016/2291 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 65.

(2)  Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 68.

(3)  Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 71.

(4)  Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 74.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/21


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1819]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/952 ze dne 15. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1424 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thifensulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1429 ze dne 26. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XV přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

V bodě 13a (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32016 R 0950: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016 (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3),

32016 R 0952: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/952 ze dne 15. června 2016 (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 10),

32016 R 1424: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1424 ze dne 25. srpna 2016 (Úř. věst. L 231, 26.8.2016, s. 25),

32016 R 1429: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1429 ze dne 26. srpna 2016 (Úř. věst. L 232, 27.8.2016, s. 1).“

2.

Za bod 13zzzzzzn (prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1426) se vkládají nové body, které znějí:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/952 ze dne 15. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1424 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thifensulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 231, 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1429 ze dne 26. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 232, 27.8.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 a (EU) 2016/1429 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 231, 26.8.2016, s. 25.

(4)  Úř. věst. L 232, 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/23


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 56/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1820]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1978 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka slunečnicový olej a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XV přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

V bodě 13a (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1978: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1978 ze dne 11. listopadu 2016 (Úř. věst. L 305, 12.11.2016, s. 23).“

2.

Za bod 13zzzzzzq (prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1429) se vkládá nový bod, který zní:

„13zzzzzzr.

32016 R 1978: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1978 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka slunečnicový olej a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 305, 12.11.2016, s. 23).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1978 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 305, 12.11.2016, s. 23.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/24


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 57/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1821]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/635 ze dne 22. dubna 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2870/2000, pokud jde o některé referenční metody používané pro rozbor lihovin (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o lihovinách. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly XXVII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o lihovinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nevztahuje.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V kapitole XXVII přílohy II Dohody o EHP se v bodě 8 (nařízení Komise (ES) č. 2870/2000) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 0635: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/635 ze dne 22. dubna 2016 (Úř. věst. L 108, 23.4.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/635 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 108, 23.4.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/25


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 58/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1822]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1 ze dne 3. ledna 2017 o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V kapitole XXXI přílohy II Dohody o EHP se za bod 2 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU) doplňuje nový bod, který zní:

„3.

32017 R 0001: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1 ze dne 3. ledna 2017 o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (Úř. věst. L 1, 4.1.2017, s. 1).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2017/1 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2017, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/26


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 59/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP [2018/1823]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (1), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XI Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XI Dohody o EHP se v bodě 5k (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES) doplňují nová slova a odrážka, které znějí:

„, ve znění:

32013 L 0037: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013 (Úř. věst. L 175, 27.6.2013, s. 1).“

Článek 2

Znění směrnice 2013/37/EU v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 175, 27.6.2013, s. 1.

(*1)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/27


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 60/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1824]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (1), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XIII Dohody o EHP se v bodě 13c (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 L 2309: směrnice Komise (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016 (Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 48).“

Článek 2

Znění směrnice (EU) 2016/2309 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 48.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/28


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 61/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1825]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutím (EU) 2016/1945 se zrušuje rozhodnutí Komise 2014/209/EU (2), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by se proto mělo v Dohodě o EHP zrušit.

(3)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XIII Dohody o EHP se bod 24fb (rozhodnutí Komise 2014/209/EU) nahrazuje tímto:

32016 D 1945: rozhodnutí Komise (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (Úř. věst. L 302, 9.11.2016, s. 62).“

Článek 2

Znění rozhodnutí (EU) 2016/1945 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 302, 9.11.2016, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 120, 23.4.2014, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/29


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 62/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1826]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam uznaných třetích zemí, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti pro námořníky pro účely směrnice 2008/106/ES (situace ke dni 1. srpna 2015) (2015/C 261/04) (1), by měl být začleněn do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XIII Dohody o EHP se za bod 56js (prováděcí rozhodnutí Komise 2014/935/EU) vkládá nový bod, který zní:

„56jt.

52015XC0808(02): Seznam uznaných třetích zemí, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti pro námořníky pro účely směrnice 2008/106/ES (situace ke dni 1. srpna 2015) (2015/C 261/04) (Úř. věst. C 261, 8.8.2015, s. 25).“

Článek 2

Znění seznamu 2015/C 261/04 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. C 261, 8.8.2015, s. 25.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/30


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 63/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1827]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/2096 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1254/2009, pokud jde o určitá kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XIII Dohody o EHP se v bodě 66hd (nařízení Komise (EU) č. 1254/2009) doplňují nová slova a nová odrážka, které znějí:

„, ve znění:

32016 R 2096: nařízení Komise (EU) 2016/2096 ze dne 30. listopadu 2016 (Úř. věst. L 326, 1.12.2016, s. 7).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2016/2096 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 326, 1.12.2016, s. 7.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/31


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1828]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2120 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XIII Dohody o EHP se v bodě 66wc (nařízení Komise (ES) č. 1033/2006) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 2120: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2120 ze dne 2. prosince 2016 (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 70).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/2120 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 70.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/32


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 65/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2018/1829]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2345 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 262/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha XIII Dohody o EHP se mění takto:

1.

V bodě 66we (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 2345: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2345 ze dne 14. prosince 2016 (Úř. věst. L 348, 21.12.2016, s. 11).“

2.

V bodě 66wh (nařízení Komise (ES) č. 262/2009) se doplňují nová slova a nová odrážka, které znějí:

„, ve znění:

32016 R 2345: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2345 ze dne 14. prosince 2016 (Úř. věst. L 348, 21.12.2016, s. 11).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/2345 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 348, 21.12.2016, s. 11.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/33


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 66/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP [2018/1830]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/1872 ze dne 6. října 2016, kterým se na rok 2016 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XXI Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XXI Dohody o EHP se za bod 4an (nařízení Komise (EU) 2015/1711) vkládá nový bod, který zní:

„4ao.

32016 R 1872: nařízení Komise (EU) 2016/1872 ze dne 6. října 2016, kterým se na rok 2016 stanoví seznam Prodcom průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Úř. věst. L 290, 25.10.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2016/1872 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 290, 25.10.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/34


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 67/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP [2018/1831]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2236 ze dne 12. prosince 2016, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2018 o slaďování pracovního a rodinného života (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XXI Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XXI Dohody o EHP se za bod 18av (prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/8) vkládá nový bod, který zní:

„18aw.

32016 R 2236: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2236 ze dne 12. prosince 2016, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2018 o slaďování pracovního a rodinného života (Úř. věst. L 337, 13.12.2016, s. 6).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/2236 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 337, 13.12.2016, s. 6.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.