ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 291

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
16. listopadu 2018


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1717 ze dne 14. listopadu 2018 o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1718 ze dne 14. listopadu 2018 o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ( 1 )

3

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1719 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost

5

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1720 ze dne 23. října 2018 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v návaznosti na žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

8

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1717

ze dne 14. listopadu 2018

o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souvislosti s oznámením Spojeného království ze dne 29. března 2017 o záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“), vybralo ostatních 27 členských států dne 20. listopadu 2017 v rámci zasedání Rady za nové sídlo Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (dále jen „orgán pro bankovnictví“) Paříž ve Francii.

(2)

Vzhledem ke „Společné zprávě vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 Smlouvy o EU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie“ ze dne 8. prosince 2017, a zejména k její kapitole zabývající se finančním vypořádáním, a vzhledem k závazku Spojeného království, že bude do souhrnného rozpočtu Unie v rozpočtových letech 2019 a 2020 přispívat tak, jako by dále zůstávalo členem Unie, a že bude svým dílem přispívat na financování zbývajících závazků ke dni 31. prosince 2020, mají náklady na přemístění sídla orgánu pro bankovnictví vyplývající z rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie nést všichni daňoví poplatníci Unie prostřednictvím souhrnného rozpočtu Unie. Spojené království navrhlo, že s agenturami Unie sídlícími v Londýně projedná možnosti, jak by mohly snížit náklady na své přemístění.

(3)

S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU by orgán pro bankovnictví měl ve svém novém sídle působit ode dne 30. března 2019.

(4)

K zajištění řádného fungování orgánu pro bankovnictví v novém místě by měla být ještě předtím, než změní své sídlo, uzavřena mezi orgánem pro bankovnictví a Francií dohoda o sídle a měl by být schválen projekt v oblasti nemovitostí v souladu s článkem 88 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (3). Nové prostory by měly být připravené a vhodné pro trvalé přemístění do 30. března 2019. Dohoda o sídle by měla odrážet odpovědnost francouzských orgánů za poskytnutí nejvhodnějších podmínek v zájmu zajištění řádného fungování orgánu pro bankovnictví v souvislosti s přemístěním jeho sídla.

(5)

Přemístění sídla orgánu pro bankovnictví nezpochybňuje jeho plán pracovních míst přijatý Evropským parlamentem a Radou, ani uplatňování služebního a pracovního řádu na úředníky a ostatní zaměstnance, kteří v orgánu pro bankovnictví pracují.

(6)

Přemístění orgánu pro bankovnictví by nemělo mít žádné důsledky pro výkon konkrétních mandátů evropských orgánů dohledu ani pro zachování jejich odděleného právního statusu. Přemístění by případně mohlo agenturám Unie umožnit společné využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají jejich hlavních činností.

(7)

Vztahy mezi orgány Unie jsou uskutečňovány v duchu loajální spolupráce, přičemž každý orgán jedná v mezích působnosti, jež mu byla svěřena Smlouvou o EU a Smlouvou o fungování Evropské unie, a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými.

(8)

Aby orgán pro bankovnictví měl na přemístění dostatek času, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve po svém přijetí v souladu s řádným legislativním postupem.

(9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 7 nařízení (EU) č. 1093/2010 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Sídlo

Orgán pro bankovnictví má sídlo v Paříži ve Francii.

Umístění sídla orgánu pro bankovnictví nemá mít dopad na plnění jeho úkolů a výkon jeho pravomocí, na organizaci jeho řídicí struktury, chod jeho hlavní organizace ani na hlavní financování jeho činností, přičemž případně umožní sdílené využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které nesouvisí s hlavními činnostmi orgánu pro bankovnictví, s agenturami Unie. Do 30. března 2019 a poté každých 12 měsíců informuje Komise Evropský parlament a Radu o tom, jak evropské orgány dohledu plní tento požadavek.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 30. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. listopadu 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 72.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. listopadu 2018.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/3


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1718

ze dne 14. listopadu 2018

o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souvislosti s oznámením Spojeného království ze dne 29. března 2017 o záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) vybralo ostatních 27 členských států dne 20. listopadu 2017 v rámci zasedání Rady za nové sídlo Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) Amsterodam v Nizozemsku.

(2)

S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU by agentura měla ve svém novém sídle působit ode dne 30. března 2019.

(3)

K zajištění řádného fungování agentury v novém místě by měla být ještě předtím, než agentura převezme své nové sídlo, uzavřena mezi agenturou a Nizozemskem dohoda o sídle.

(4)

Je potěšitelné, že se orgány Nizozemska snaží zajistit, aby přemístění neohrozilo provozní efektivnost, kontinuitu a nepřetržitý provoz agentury. Nicméně vhledem k výjimečným okolnostem je možné, že se bude agentura muset dočasně zaměřit na její základní činnosti a upřednostňovat jiné aktivity podle jejich dopadu na veřejné zdraví a na schopnost agentury vykonávat svoji činnost.

(5)

Komise by měla sledovat celý proces přemístění agentury do jejího nového sídla a napomáhat při něm v rámci svých pravomocí.

(6)

Aby agentura měla na přemístění dostatek času, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (3) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 71a

Sídlo agentury je v Amsterodamu v Nizozemsku.

Příslušné orgány Nizozemska přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby se agentura mohla do dočasných prostor přemístit nejpozději do 1. ledna 2019 a do svých stálých prostor nejpozději do 16. listopadu 2019.

Do 17. února 2019 a poté každé tři měsíce, dokud se agentura nepřemístí do svých stálých prostor, předloží příslušné orgány Nizozemska Evropskému parlamentu a Radě písemnou zprávu o pokroku úprav dočasných prostor a o výstavbě stálé budovy.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 30. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. listopadu 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 71.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. listopadu 2018.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).


16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/5


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1719

ze dne 14. listopadu 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) stanoví společná a obecná pravidla použitelná pro evropské strukturální a investiční fondy.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2305 (3) pozměnilo nařízení (EU) č. 1303/2013, mimo jiné pokud jde o prostředky přidělené na hospodářskou, sociální a územní soudržnost.

(3)

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 (4) pozměnil finanční plán pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí tak, že zvýšil prostředky na závazky pro zvláštní příděl na tuto iniciativu o částku 116,7 milionu EUR v běžných cenách a celkovou částku prostředků na závazky pro tuto iniciativu na rok 2018 zvýšil na 350 milionů EUR v běžných cenách.

(4)

Výši prostředků na závazky pro rok 2020 je odpovídajícím způsobem třeba snížit, aby odrážela předčasné uvolnění finančních prostředků v roce 2018. Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Když bylo ustanovení čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 změněno nařízením (EU) 2017/2305, byly některé finanční údaje uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/2305 chybné. Uvedené finanční údaje by měly být nahrazeny správnými. Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Vzhledem k naléhavé potřebě změnit programy podporující Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(7)

S ohledem na naléhavou potřebu změnit programy podporující Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

1)

V článku 91 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2014–2020, činí 329 982 345 366 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze VI, z nichž 325 938 694 233 EUR představuje celkové finanční zdroje přidělené na EFRR, ESF a Fond soudržnosti a 4 043 651 133 EUR představuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro účely programování a následného zahrnutí do rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost indexuje sazbou 2 % ročně.“

2)

Článek 92 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost činí 96,09 % z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 317 073 545 392 EUR) a přidělí se takto:

a)

51,52 % (tzn. celkem 163 359 380 738 EUR) pro méně rozvinuté regiony;

b)

10,82 % (tzn. celkem 34 319 221 039 EUR) pro přechodové regiony;

c)

16,33 % (tzn. celkem 51 773 321 432 EUR) pro rozvinutější regiony;

d)

20,89 % (tzn. celkem 66 236 030 665 EUR) pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;

e)

0,44 % (tzn. celkem 1 385 591 518 EUR) jako dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 Smlouvy o fungování EU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí 4 043 651 133 EUR ze zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a alespoň 4 043 651 133 EUR z cílených investic ESF.“

3)

Příloha VI se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. listopadu 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. listopadu 2018.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2305 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 335, 15.12.2017, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 57, 28.2.2018.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VI

ROČNÍ ROZPIS PROSTŘEDKŮ NA ZÁVAZKY PRO ROKY 2014 AŽ 2020

Nastavený roční profil (včetně zvýšení prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, v cenách roku 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164


 

2018

2019

2020

Celkem

EUR, v cenách roku 2011

48 341 984 652

48 712 359 314

49 022 528 894

329 982 345 366 “


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/8


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1720

ze dne 23. října 2018

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v návaznosti na žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) je poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)

EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3).

(3)

Dne 24. dubna 2018 podalo Portugalsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v odvětví výroby oděvů v regionech Norte, Centro a Lisboa v Portugalsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Portugalsko rozhodlo poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 730 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“).

(5)

V souvislosti s uvedenou žádostí podanou Portugalskem by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 655 883 EUR.

(6)

Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 4 655 883 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 23. října 2018.

Ve Štrasburku dne 23. října 2018

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).