ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 288

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
16. listopadu 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1728 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení dodatečného financování ze souhrnného rozpočtu EU na provedení Systému vstupu/výstupu

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1729 ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009, pokud jde o informace, které mají být poskytovány na plakátech cestujícím a široké veřejnosti ohledně některých zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ( 1 )

4

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1730 ze dne 12. listopadu 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na druhém zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti k přijetí pokynů pro environmentálně šetrné prozatímní ukládání rtuti, vyjma odpadní rtuti, uvedených v čl. 10 odst. 2 a 3 úmluvy

7

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1731 ze dne 12. listopadu 2018 o jmenování dvou členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Dánským královstvím

9

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1732 ze dne 30. října 2018 o zřízení Observačního systému na evropské desce – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (EPOS ERIC) (oznámeno pod číslem C(2018) 7011)  ( 1 )

10

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1733 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna dodatku 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé

15

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1734 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se Spolkové republice Německo, Španělskému království, Italské republice a Kyperské republice udělují výjimky, pokud jde o poskytování statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 (oznámeno pod číslem C(2018) 7465)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1728

ze dne 13. července 2018,

kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení dodatečného financování ze souhrnného rozpočtu EU na provedení Systému vstupu/výstupu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (1), a zejména na čl. 15 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014 přiděluje částku 791 milionů EUR na vývoj systémů informačních technologií na podporu řízení migračních toků přes vnější hranice, s výhradou přijetí příslušných právních aktů Unie.

(2)

Článek 15 nařízení (EU) č. 515/2014 uděluje Komisi pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví rozdělení částky uvedené v čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014 na vývoj systémů informačních technologií, pokud není rozdělení této částky stanoveno v příslušných legislativních aktech Unie.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 (2) zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES). Systém EES je ústřední složkou systémů informačních technologií uvedených v 1. a 2. bodě odůvodnění. Kromě toho je zásadní, aby provádění nařízení (EU) 2017/2226 začalo co nejdříve, aby byl systém do roku 2020 plně funkční, jak bylo plánováno.

(4)

Článek 64 nařízení (EU) 2017/2226 stanoví náklady vzniklé v souvislosti s prováděním systému EES, které by byly hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie a tudíž podporovány při 100 % sazbě. Uvedené ustanovení však neuvádí výši dodatečného financování, které bude určeno na pokrytí těchto nákladů, a ani jeho rozdělení podle druhu nákladů a příjemců.

(5)

Z finančního krytí stanoveného v čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014 by měl být na pokrytí nákladů spojených s uplatňováním čl. 64 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2017/2226 dán k dispozici celkový příděl ve výši 480 241 000 EUR.

(6)

Z tohoto celkového přídělu by měla být v souladu s článkem 37 nařízení (EU) 2017/2226 dána k dispozici částka ve výši 287 863 000 EUR Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) na pokrytí nákladů souvisejících se zřízením a provozem ústředního systému EES, komunikační infrastruktury, národního jednotného rozhraní (NUI), internetové služby a úložiště údajů uvedeného v čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226, jak stanoví čl. 64 odst. 1 uvedeného nařízení.

(7)

Z tohoto celkového přídělu by měla být členským státům dána k dispozici částka 192 378 000 EUR na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s integrací stávající vnitrostátní pohraniční infrastruktury a jejím připojením k NUI, jakož i v souvislosti s tzv. hostingem NUI, jak je stanoveno v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226. Kromě toho by měla tato částka pokrýt náklady spojené se zřízením a provozem NUI, jak je uvedeno v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2226, jelikož tyto náklady vznikají agentuře eu-LISA i členským státům.

(8)

V souladu s čl. 64 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2017/2226 nemůže být částka 192 378 000 EUR použita na podporu nákladů stanovených v uvedeném pododstavci. Tyto náklady by však byly způsobilé pro financování z národních programů Fondu pro vnitřní bezpečnost zřízených nařízením (EU) č. 515/2014 v míře spolufinancování podle čl. 16 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 514/2014.

(9)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/2226 navazuje na schengenské acquis, se Dánsko rozhodlo, že v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, provede nařízení (EU) 2017/2226 ve svém vnitrostátním právu. Dánsko je tudíž vázáno mezinárodním právem.

(10)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Toto nařízení by proto nemělo být určeno Spojenému království.

(11)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Toto nařízení by proto nemělo být určeno Irsku.

(12)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (5), která spadají do oblastí uvedených v čl. 1 bodech A a B rozhodnutí Rady 1999/437/ES (6).

(13)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A a B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (8).

(14)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A a B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (10).

(15)

S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem odborníků ze všech členských států, kteří byli za tímto účelem konzultováni.

(17)

Nařízení (EU) č. 515/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem doplněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ze souhrnného rozpočtu Unie se přidělí celková částka ve výši 480 241 000 EUR na pokrytí nákladů provádění nařízení (EU) 2017/2226 v souladu s článkem 64 uvedeného nařízení.

2.   Částka uvedená v odstavci 1 se odečte od částky 791 000 000 EUR určené na vývoj systémů informačních technologií uvedených v čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014.

Článek 2

Částka uvedená v čl. 1 odst. 1 se použije takto:

a)

Částka 287 863 000 EUR se přidělí Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízené nařízením (EU) č. 1077/2011 na pokrytí nákladů uvedených v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2226.

b)

Částka 192 378 000 EUR se přidělí členským státům na pokrytí nákladů uvedených v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226 a rovněž nákladů vzniklých v souvislosti se zřízením a provozem národního jednotného rozhraní uvedeného v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2226. V souladu s čl. 64 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2017/2226 činí příspěvek z rozpočtu Unie na vzniklé náklady 100 % celkových způsobilých výdajů. Tento příspěvek se přidělí členským státům rovným dílem.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 13. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

(3)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).


16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1729

ze dne 15. listopadu 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009, pokud jde o informace, které mají být poskytovány na plakátech cestujícím a široké veřejnosti ohledně některých zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 třetí odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 (2) stanoví pravidla týkající se dovozu zásilek produktů živočišného původu neobchodní povahy pro osobní spotřebu, které jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících do Unie, zasílány soukromým osobám jako malé zásilky nebo objednávány na dálku a dodávány zákazníkovi.

(2)

Článek 3 nařízení (ES) č. 206/2009 vyžaduje, aby členské státy zajistily, aby na všech místech vstupu do Unie byli cestující přijíždějící ze třetích zemí upozorněni na veterinární podmínky dovozu zásilek produktů pro osobní spotřebu do Unie. Informace, které mají být poskytnuty cestujícím, musí obsahovat přinejmenším informace uvedené na jednom z plakátů uvedených v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Je vhodné tyto plakáty koncipovat v novém formátu, aby byly informace pro cestující a širokou veřejnost lépe vidět.

(4)

Příloha III nařízení (ES) č. 206/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do přílohy III nařízení (ES) č. 206/2009 se doplňují dva plakáty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Image

Image


ROZHODNUTÍ

16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/7


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1730

ze dne 12. listopadu 2018

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na druhém zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti k přijetí pokynů pro environmentálně šetrné prozatímní ukládání rtuti, vyjma odpadní rtuti, uvedených v čl. 10 odst. 2 a 3 úmluvy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady (EU) 2017/939 (1) uzavřela Unie Minamatskou úmluvu o rtuti (dále jen „úmluva“), která vstoupila v platnost dne 16. srpna 2017.

(2)

Podle rozhodnutí MC-1/1 o jednacím řádu, který konference smluvních stran úmluvy přijala na svém prvním zasedání, mají smluvní strany vynaložit veškeré úsilí, aby se na všech podstatných záležitostech dohodly na základě konsensu.

(3)

Konference smluvních stran úmluvy má na svém druhém zasedání ve dnech 19. až 23. listopadu 2018 přijmout pokyny pro environmentálně šetrné prozatímní ukládání rtuti, vyjma odpadní rtuti (dále jen „pokyny“).

(4)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na druhém zasedání konference smluvních stran úmluvy, neboť pokyny budou mít právní účinky, protože je smluvní strany úmluvy musí při přijímání opatření k prozatímním ukládání rtuti zohlednit.

(5)

Unie přispěla k revizi návrhu pokynů v rámci odborné činnosti mezi zasedáními, která byla zahájena na základě rozhodnutí MC-1/18 přijatého konferencí smluvních stran úmluvy na jejím prvním zasedání. Unie nepovažovala za nutné navrhnout další změny revidovaného návrhu pokynů, který je výsledkem této činnosti v období mezi zasedáními.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 (2), a zejména jeho čl. 7 odst. 3, je v souladu s čl. 10 odst. 2 úmluvy ve znění doplněném revidovaným návrhem pokynů.

(7)

Revidovaný návrh pokynů by proto mělo být podpořen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postojem, který má být zaujat jménem Evropské unie na druhém zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, je podpora přijetí pokynů pro environmentálně šetrné prozatímní ukládání rtuti, vyjma odpadní rtuti, uvedených v čl. 10 odst. 2 a 3 úmluvy, jak jsou obsaženy v dokumentech předložených k přijetí na druhém zasedání konference smluvních stran.

Drobné změny dokumentů uvedených v prvním pododstavci mohou s ohledem na vývoj na druhém zasedání konference smluvních stran odsouhlasit zástupci Unie bez dalšího rozhodnutí Rady, a to v konzultaci s členskými státy během koordinačních zasedání na místě.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. listopadu 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/939 ze dne 11. května 2017 o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 4).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 1).


16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/9


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1731

ze dne 12. listopadu 2018

o jmenování dvou členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Dánským královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh dánské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/552 (4) nahradil dne 5. dubna 2016 pan Erik NIELSEN pana Thomase KASTRUP-LARSENA ve funkci člena Výboru regionů. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2017/426 (5) nahradila dne 7. března 2017 paní Kirstine BILLEOVÁ pana Erika NIELSENA ve funkci člena Výboru regionů a paní Kirsten JENSENOVÁ byla opětovně jmenována náhradnicí tohoto výboru.

(2)

Po skončení funkčního období paní Kirstine BILLEOVÉ a pana Jense Christiana GJESINGA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů.

(3)

Po skončení funkčního období pana Johna SCHMIDTA ANDERSENA a paní Kirsten JENSENOVÉ se uvolnila dvě místa náhradníků Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:

a)

jako členové:

pan Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

paní Kirstine BILLEOVÁ, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

jako náhradníci:

paní Kirsten JENSENOVÁ, Mayor Hillerød,

pan Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. listopadu 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/552 ze dne 5. dubna 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Dánským královstvím (Úř. věst. L 95, 9.4.2016, s. 12).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/426 ze dne 7. března 2017 o jmenování jedné členky a jedné náhradnice Výboru regionů, navržených Dánským královstvím (Úř. věst. L 64, 10.3.2017, s. 108).


16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/10


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1732

ze dne 30. října 2018

o zřízení Observačního systému na evropské desce – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (EPOS ERIC)

(oznámeno pod číslem C(2018) 7011)

(Pouze anglické, dánské, francouzské, italské, německé, nizozemské, portugalské, řecké a slovinské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené království požádaly Komisi o zřízení Observačního systému na evropské desce – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (EPOS ERIC). Řecko, Island a Švýcarsko oznámily své rozhodnutí zapojit se do konsorcia EPOS ERIC nejprve jako pozorovatelé. Dohodly se, že hostitelským členským státem konsorcia EPOS ERIC bude Itálie.

(2)

Vzhledem k tomu, že Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie, přestanou se Smlouvy v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii na Spojené království vztahovat ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím nerozhodne o prodloužení této lhůty. Aniž jsou dotčena ustanovení dohody o vystoupení, bude proto Spojené království po dni vystoupení pro účely tohoto prováděcího rozhodnutí považováno za třetí zemi ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 723/2009.

(3)

Nařízení (ES) č. 723/2009 bylo rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 72/2015 začleněno do Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) (2).

(4)

Komise v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v uvedeném nařízení.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zřizuje se Observační systém na evropské desce – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury s názvem „EPOS ERIC“.

2.   Základní prvky stanov konsorcia EPOS ERIC jsou uvedeny v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Dánskému království, Francouzské republice, Islandu, Italské republice, Nizozemskému království, Norskému království, Portugalské republice, Řecké republice, Slovinské republice, Spojenému království Velké Británie a Severního Irska a Švýcarské konfederaci.

V Bruselu dne 30. října 2018.

Za Komisi

Carlos MOEDAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2016/755] (Úř. věst. L 129, 19.5.2016, s. 85).


PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ PRVKY STANOV KONSORCIA EPOS ERIC

Následující články a odstavce článků stanov konsorcia EPOS ERIC představují základní prvky podle čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 723/2009.

1.   Úkoly a činnosti

(článek 3 stanov konsorcia EPOS ERIC)

1.

Základním úkolem konsorcia EPOS ERIC je zřídit a provozovat decentralizovaný Observační systém na evropské desce a poskytnout efektivní správní rámec, který umožní řídit integraci a koordinaci tematických základních služeb (Thematic Core Services, TCS) a vybudovat integrované základní služby (Integrated Core Services, ICS) a zajistit jejich správu.

2.

Konsorcium EPOS ERIC vykonává tyto činnosti:

a)

provádění tematických základních služeb pro různé komunity, které do konsorcia EPOS přispívají;

b)

zajištění koordinace tematických základních služeb uvnitř konsorcia EPOS ERIC v oblasti právních, správních a finančních aspektů a technického propojení s integrovanými základními službami;

c)

rozvoj integrovaných základních služeb pro zajištění interoperability, správy dat a přístupu ke službám;

d)

harmonizace provádění činností konsorcia EPOS s vnitrostátními prioritami a strategiemi;

e)

začlenění konsorcia EPOS do celosvětové vědecké obce s cílem zlepšit služby konsorcia EPOS;

f)

zajištění plného využití výsledků nové výzkumné infrastruktury;

g)

podpora odborné přípravy, předávání poznatků a mezinárodní spolupráce;

h)

účast na projektech financovaných z prostředků EU;

i)

jakékoli jiné související činnosti nezbytné pro dosažení jeho cíle.

3.

Konsorcium EPOS ERIC plní svůj hlavní úkol na neziskovém základě. Konsorcium EPOS ERIC může provádět omezené hospodářské činnosti, pokud jsou úzce spjaty s hlavním úkolem konsorcia a neohrožují jeho splnění.

4.

Konsorcium EPOS ERIC vede oddělené záznamy o výdajích a příjmech ze svých hospodářských činností a účtuje za ně tržní ceny nebo, pokud tyto ceny nelze zjistit, veškeré náklady navýšené o přiměřené ziskové rozpětí. Tyto činnosti nejsou osvobozeny od daní.

2.   Sídlo konsorcia EPOS ERIC

(čl. 2 odst. 3 stanov konsorcia EPOS ERIC)

Konsorcium EPOS ERIC má sídlo v Římě v Itálii.

3.   Název

(čl. 2 odst. 1 stanov konsorcia EPOS ERIC)

Observační systém na evropské desce se zřizuje jako konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) podle nařízení (ES) č. 723/2009 s názvem „EPOS ERIC“ a dále se na něj tak odkazuje.

4.   Doba trvání

(článek 26 stanov konsorcia EPOS ERIC)

Konsorcium EPOS ERIC se zřizuje na počáteční období dvaceti let. Toto období lze prodloužit dvoutřetinovým rozhodnutím valného shromáždění.

5.   Ukončení činnosti

(článek 27 stanov konsorcia EPOS ERIC)

1.

Ukončení činnosti konsorcia EPOS ERIC se řídí rozhodnutím valného shromáždění podle článku 10 stanov.

2.

Bez zbytečného odkladu, v každém případě však do deseti dnů od přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia EPOS ERIC, vyrozumí konsorcium o této skutečnosti Evropskou komisi.

3.

Aktiva zbývající po zaplacení dluhů konsorcia EPOS ERIC se rozdělí mezi členy v poměru k jejich akumulovanému ročnímu příspěvku ve prospěch konsorcia EPOS ERIC podle článku 9 stanov.

4.

Bez zbytečného odkladu, v každém případě však do deseti dnů od uzavření postupu pro ukončení činnosti, vyrozumí konsorcium EPOS ERIC o této skutečnosti Evropskou komisi.

5.

Konsorcium EPOS ERIC zaniká dnem, kdy Evropská komise zveřejní příslušné oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

6.   Odpovědnost

(článek 18 stanov konsorcia EPOS ERIC)

1.

Konsorcium EPOS ERIC odpovídá za své dluhy.

2.

Členové nejsou společně odpovědni za dluhy konsorcia EPOS ERIC. Odpovědnost členů a stálých pozorovatelů za dluhy konsorcia EPOS ERIC je omezena na jejich příspěvek do konsorcia EPOS ERIC vymezený v článku 9 stanov.

3.

Konsorcium EPOS ERIC uzavře odpovídající pojištění proti rizikům spojeným s vytvářením a činností konsorcia.

7.   Politika přístupu

(článek 19 stanov konsorcia EPOS ERIC)

1.

Politika konsorcia EPOS ERIC v oblasti přístupu k údajům se řídí osvědčenými mezinárodními postupy pro veřejné údaje, například pravidly stanovenými Evropskou unií, a uznává práva vlastníků údajů.

2.

Konsorcium EPOS ERIC je zprostředkovatelem výzkumu a jako obecné pravidlo podporuje otevřený přístup na základě zásady FAIR k údajům o výzkumu, k produktům, službám a softwaru vycházejícím z údajů o výzkumu i k výzkumným zařízením.

3.

V případě rozdílů v politikách týkajících se sdílení údajů a pravidel fyzického přístupu konsorcium EPOS ERIC podpoří kulturu otevřenosti a sdílení v rámci veřejných výzkumných komunit a mezi členy, pozorovateli a dalšími subjekty. Přístup je založen na zásadách otevřeného přístupu podle kritérií, postupu a podmínek vymezených v prováděcích pravidlech konsorcia EPOS ERIC.

4.

Postupy a hodnotící kritéria jsou veřejně přístupné na internetových stránkách konsorcia EPOS ERIC.

8.   Politika vědeckého hodnocení

(článek 20 stanov konsorcia EPOS ERIC)

Činnost konsorcia EPOS ERIC je každých pět let vyhodnocována nezávislým panelem mezinárodních externích hodnotitelů špičkové kvality, kteří byli jmenováni valným shromážděním a podávají mu zprávy; panel provádí vědecká hodnocení činností konsorcia EPOS ERIC.

9.   Politika šíření informací

(článek 21 stanov konsorcia EPOS ERIC)

1.

Konsorcium EPOS ERIC podporuje vědce ve veřejném zpřístupňování výsledků jejich výzkumu rovněž prostřednictvím konsorcia EPOS ERIC.

2.

Konsorcium EPOS ERIC využívá k oslovení cílových skupin více prostředků, včetně internetového portálu, informačního magazínu, workshopů, přítomnosti na konferencích, článků v časopisech a zpravodajských médiích.

10.   Práva duševního vlastnictví

(článek 22 stanov konsorcia EPOS ERIC)

1.

Pojmem „duševní vlastnictví“ se rozumí duševní vlastnictví ve smyslu článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané dne 14. července 1967.

2.

Práva duševního vlastnictví, která se vztahují k údajům konsorcia EPOS ERIC a k dalším znalostem vytvořeným a vyvinutým díky činnostem konsorcia, náleží subjektu či subjektům nebo osobě či osobám, které je vytvořily.

3.

Výměna a integrace duševního vlastnictví mezi členy nebo zastupujícími subjekty se řídí prováděcími pravidly schválenými valným shromážděním. Prováděcí pravidla rovněž upravují podmínky důvěrnosti vyměňovaných údajů.

4.

Duševní vlastnictví vytvořené v důsledku činností financovaných výhradně konsorciem EPOS ERIC je vlastnictvím konsorcia EPOS ERIC.

5.

Konsorcium EPOS ERIC dodržuje platné právní předpisy v oblasti ochrany údajů a soukromí.

11.   Politika zaměstnanosti

(článek 23 stanov konsorcia EPOS ERIC)

1.

Politika zaměstnanosti konsorcia EPOS ERIC se řídí právními předpisy státu, v němž jsou zaměstnáni pracovníci a kde obvykle vykonávají svou činnost.

2.

Výběrová řízení, nábor a zaměstnávání pracovníků v konsorciu EPOS ERIC je transparentní, nediskriminační a dodržuje zásadu rovných příležitostí. Všechny volné pracovní pozice v konsorciu EPOS ERIC se vyhlašují veřejně.

12.   Politika zadávání veřejných zakázek

(článek 24 stanov konsorcia EPOS ERIC)

1.

Konsorcium EPOS ERIC se zájemci a účastníky výběrových řízení zachází stejně a bez diskriminace. Politika konsorcia EPOS ERIC pro zadávání veřejných zakázek dodržuje zásady transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže. Podrobná pravidla zadávání veřejných zakázek a kritéria jsou stanovena v prováděcích pravidlech.

2.

Při zadávání zakázek ze strany členů a pozorovatelů v souvislosti s činnostmi konsorcia EPOS ERIC je věnována náležitá pozornost potřebám konsorcia EPOS ERIC, technickým požadavkům a specifikacím vydaným příslušnými orgány.

16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/15


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1733

ze dne 14. listopadu 2018,

kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna dodatku 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/735/EU ze dne 31. května 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) se prozatímně provádí s Peru ode dne 1. března 2013 (3) a s Kolumbií ode dne 1. srpna 2013 (4). Ekvádor k dohodě přistoupil prostřednictvím protokolu o přistoupení (5), který se prozatímně provádí od 1. ledna 2017.

(2)

Článek 209 dohody stanoví, že je možné doplňovat do dodatku 1 přílohy XIII dohody nová zeměpisná označení po dokončení řízení o námitce a po přezkoumání těchto zeměpisných označení, jak je uvedeno v článku 208 dohody.

(3)

Kolumbie předložila Unii žádost o doplnění nových zeměpisných označení do dodatku 1 přílohy XIII dohody. Unie dokončila řízení o námitce a přezkoumání devíti nových zeměpisných označení z Kolumbie.

(4)

Čl. 257 odst. 2 dohody stanoví, že Podvýbor pro duševní vlastnictví zřízený stranami v souladu s čl. 257 odst. 1 dohody odpovídá za vyhodnocování informací uvedených v článku 209 dohody a za předkládání návrhů změn dodatku 1 přílohy XIII dohody Výboru pro obchod zřízenému stranami v souladu s čl. 12 odst. 1 dohody.

(5)

Dne 5. října 2018 vyhodnotil Podvýbor pro duševní vlastnictví informace týkající se devíti nových zeměpisných označení z Kolumbie a navrhl Výboru pro obchod, aby odpovídajícím způsobem upravil dodatek 1 přílohy XIII dohody.

(6)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. d) uvádí, že Výbor pro obchod posuzuje a přijímá rozhodnutí, jež předpokládá dohoda a která se týkají jakékoli záležitosti postoupené výboru specializovanými subjekty zřízenými podle dohody.

(7)

Podle čl. 14 odst. 3 dohody v případech uvedených v čl. 12 odst. 4 přijímají veškerá rozhodnutí strana EU a dotčená signatářská andská země a taková rozhodnutí jsou účinná pouze mezi těmito stranami. Tato záležitost spadá do působnosti ustanovení čl. 12 odst. 4, neboť se týká výhradně dvoustranného vztahu mezi stranou EU a Kolumbií a byla projednána na dvoustranném zasedání Podvýboru pro duševní vlastnictví.

(8)

Dodatek 1 přílohy XIII dohody by proto měl být změněn a tyto změny by měly být jménem Unie schváleny.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny dodatku 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé uvedené v návrhu rozhodnutí Výboru pro obchod se schvalují jménem Evropské unie.

Návrh rozhodnutí Výboru pro obchod je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vedoucí delegace Unie ve Výboru pro obchod je oprávněn schválit rozhodnutí Výboru jménem Evropské unie.

Článek 3

Rozhodnutí Výboru pro obchod bude po svém přijetí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 1.

(2)  Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3).

(3)  Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Peru (Úř. věst. L 56, 28.2.2013, s. 1).

(4)  Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Kolumbií (Úř. věst. L 201, 26.7.2013, s. 7).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2369 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO OBCHOD č. …/2018

ze dne […] 2018,

kterým se mění dodatek 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé

VÝBOR PRO OBCHOD,

s ohledem na Obchodní dohodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé, a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. d) uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. února 2014 předložila Kolumbie Unii žádost o doplnění nových zeměpisných označení do dodatku 1 přílohy XIII dohody podle článku 209 dohody. Unie dokončila řízení o námitce a přezkoumání devíti nových zeměpisných označení Kolumbie.

(2)

V souladu s čl. 257 odst. 2 dohody vyhodnotil dne 5. října 2018 Podvýbor pro duševní vlastnictví na zasedání mezi stranou EU a Kolumbií informace týkající se devíti nových zeměpisných označení z Kolumbie a navrhl Výboru pro obchod, aby odpovídajícím způsobem upravil dodatek 1 přílohy XIII dohody.

(3)

Vzhledem k výše uvedenému je nutno změnit dodatek 1 přílohy XIII dohody.

(4)

Rozhodnutí o změně dodatku 1 přílohy XIII dohody může být přijato na zasedání Výboru pro obchod mezi stranou EU a Kolumbií v souladu s čl. 14 odst. 3 dohody, neboť se týká výhradně dvoustranného vztahu mezi nimi a nemá vliv na práva a povinnosti jiné signatářské andské země.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V tabulce v bodě a) dodatku 1 přílohy XIII, „Kolumbijská zeměpisná označení pro zemědělské produkty a potraviny, vína, lihoviny a aromatizovaná vína“, se doplňují položky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí, sepsané ve dvou vyhotoveních, je podepsáno zástupci Výboru pro obchod oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem posledního podpisu.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Vydáno v

Za Výbor pro obchod

Vedoucí delegace Unie

Vedoucí delegace Kolumbie


PŘÍLOHA

Café de Nariño

Káva

Café de Cauca

Káva

Café del Huila

Káva

Bizcocho de Achira del Huila

Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

Queso Paipa

Sýry

Queso del Caquetá

Sýry

Clavel de Colombia

Květiny a okrasné rostliny

Rosa de Colombia

Květiny a okrasné rostliny

Crisantemo de Colombia

Květiny a okrasné rostliny


16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/19


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1734

ze dne 14. listopadu 2018,

kterým se Spolkové republice Německo, Španělskému království, Italské republice a Kyperské republice udělují výjimky, pokud jde o poskytování statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

(oznámeno pod číslem C(2018) 7465)

(Pouze italské, německé, řecké a španělské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německo, Španělsko, Itálie a Kypr předložily Komisi žádosti o získání výjimek, pokud jde o poskytování specifických statistických údajů o cenách zemního plynu a elektřiny.

(2)

Informace/důvody poskytnuté uvedenými členskými státy opravňují k udělení výjimek.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Udělují se následující výjimky z ustanovení nařízení (EU) 2016/1952:

1)

Spolkové republice Německo se uděluje výjimka z vykazování statistických údajů za referenční roky 2017 a 2018 u:

 

bodu 5 písm. b) přílohy I, pokud jde o údaje o cenách pro spotřebitelské pásmo I6,

 

bodu 6 písm. a) přílohy I,

 

bodu 4 písm. b) přílohy II, pokud jde o údaje o cenách pro spotřebitelské pásmo IG,

 

bodu 5 písm. a) přílohy II, pokud jde o dílčí složky cen sítí a dílčí složky daní, poplatků a odvodů.

2)

Španělskému království se uděluje výjimka z vykazování statistických údajů za referenční roky 2017 a 2018 u:

 

bodu 6 písm. a) přílohy I, pokud jde o složky a dílčí složky,

 

bodu 7 přílohy I, pokud jde o roční objemy spotřeby,

 

bodu 5 písm. a) ab) přílohy II, pokud jde o tři hlavní složky a dílčí složky cen sítě a daní, poplatků a odvodů u cen elektřiny a pokud jde o rozčlenění těchto cen elektřiny do tří úrovní.

3)

Italské republice se uděluje výjimka z vykazování statistických údajů za referenční roky 2017 a 2018 u:

 

bodu 6 písm. a) přílohy I, pokud jde o dílčí složky cen sítí a dílčích složek daní, poplatků a odvodů,

 

bodu 5 písm. a) přílohy II, pokud jde o dílčí složky cen sítí a dílčích složek daní, poplatků a odvodů.

4)

Kyperské republice se uděluje výjimka z vykazování statistických údajů za referenční rok 2017 u:

bodu 5 písm. a) přílohy II, pokud jde o dílčí složky cen sítí a dílčích složek daní, poplatků a odvodů.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice, Kyperské republice, Spolkové republice Německo a Španělskému království.

V Bruselu dne 14. listopadu 2018.

Za Komisi

Marianne THYSSEN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 1.