ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 265

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
24. října 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1594 ze dne 22. října 2018, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bratislavský rožok / Pressburger Kipfel / Pozsonyi kifli (ZTS))

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/1595 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 23 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1596 ze dne 23. října 2018, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Occitanie a Provence-Alpes-Côte d'Azur)

9

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1597 ze dne 23. října 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7117)  ( 1 )

13

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Rady pro spolupráci EU-Ázerbájdžán č. 1/2018 ze dne 28. září 2018 k prioritám partnerství EU-Ázerbájdžán [2018/1598]

18

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

24.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1594

ze dne 22. října 2018,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bratislavský rožok / Pressburger Kipfel / Pozsonyi kifli (ZTS))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Slovenska o schválení změny specifikace zaručené tradiční speciality „Bratislavský rožok“ / „Pressburger Kipfel“ / „Pozsonyi kifli“ zapsané do rejstříku podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 729/2012 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Bratislavský rožok“ / „Pressburger Kipfel“ / „Pozsonyi kifli“ (ZTS) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 729/2012 ze dne 8. srpna 2012 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (ZTS)) (Úř. věst. L 213, 10.8.2012, s. 9).

(3)  Úř. věst. C 19, 19.1.2018, s. 28.


24.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1595

ze dne 23. října 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 23 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a interpretace, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 7. června 2017 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) interpretaci 23 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC 23) Nejistota týkající se daní ze zisku. IFRIC 23 stanoví, jak zohlednit nejistotu v účtování o daních ze zisku.

(3)

Přijetí IFRIC 23 v důsledku znamená změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 1, aby se zajistila soudržnost mezinárodních účetních standardů.

(4)

Výsledky konzultace s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví potvrzují, že IFRIC 23 splňuje kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:

a)

vkládá se interpretace 23 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC 23) Nejistota týkající se daní ze zisku uvedená v příloze tohoto nařízení;

b)

mění se mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 v souladu s interpretací IFRIC 23 uvedenou v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Změny uvedené v článku 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období počínajícího dne 1. ledna 2019 nebo po tomto datu.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

IFRIC 23

NEJISTOTA TÝKAJÍCÍ SE DANÍ ZE ZISKU

IFRIC 23

NEJISTOTA TÝKAJÍCÍ SE DANÍ ZE ZISKU

Odkazy

IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky

IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

IAS 10 Události po skončení účetního období

IAS 12 Daně ze zisku

SOUVISLOSTI

1.

IAS 12 Daně ze zisku specifikuje požadavky na splatné a odložené daňové pohledávky a závazky. Účetní jednotka použije požadavky standardu IAS 12 na základě použitelných daňových právních předpisů.

2.

Nemusí být jasné, jak se daňové právo použije na konkrétní transakci nebo okolnost. Přijatelnost konkrétního daňového postupu podle daňového práva nemusí být známa, dokud příslušný daňový úřad nebo soud v budoucnosti nepřijme rozhodnutí. Způsob, jakým účetní jednotka účtuje o splatné či odložené daňové pohledávce nebo splatném či odloženém daňovém závazku může proto být ovlivněn sporem nebo kontrolou konkrétního daňového postupu daňovým úřadem.

3.

V této interpretaci se rozumí:

a)

„daňovým postupem“ postup, který účetní jednotka používá nebo hodlá používat ve svých přiznáních daně ze zisku;

b)

„daňovým úřadem“ subjekt nebo subjekty, který/é rozhoduje/í o tom, zda jsou daňové postupy přijatelné podle daňového práva. Tímto subjektem může být i soud;

c)

„nejistým daňovým postupem“ daňový postup, u něhož existuje nejistota z hlediska toho, zda příslušný daňový úřad bude tento daňový postup akceptovat podle daňového práva. Například rozhodnutí účetní jednotky nepodat přiznání k dani ze zisku v určité daňové jurisdikci nebo nezařadit konkrétní příjem do zdanitelného zisku je nejistým daňovým postupem, je-li jeho přijatelnost podle daňového práva nejistá.

OBLAST PŮSOBNOSTI

4.

Tato interpretace objasňuje, jak uplatňovat požadavky na účtování a oceňování podle IAS 12, pokud existuje nejistota ohledně daňových postupů. Za takové situace účetní jednotka účtuje a oceňuje svou splatnou či odloženou daňovou pohledávku nebo splatný či odložený daňový závazek za použití požadavků stanovených v IAS 12 na základě zdanitelného zisku (daňové ztráty), základů daně, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových odpočtů a sazeb daně určených za použití této interpretace.

ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA

5.

Jestliže existuje nejistota ohledně postupů týkajících se daní ze zisku, tato interpretace řeší:

a)

zda účetní jednotka posuzuje nejisté daňové postupy jednotlivě;

b)

předpoklady, které účetní jednotka přijímá ohledně kontroly daňových postupů ze strany daňových úřadů;

c)

jak účetní jednotka určuje zdanitelný zisk (daňovou ztrátu), základy daně, nevyužité daňové ztráty, nevyužité daňové odpočty a sazby daně; a

d)

jak účetní jednotka zohledňuje změny skutečností a okolností.

ŘEŠENÍ

Zda účetní jednotka posuzuje nejisté daňové postupy jednotlivě

6.

Účetní jednotka rozhodne, zda bude každý nejistý daňový postup posuzovat jednotlivě nebo společně s jedním nebo více dalšími nejistými daňovými postupy na základě toho, který přístup lépe předpovídá řešení dané nejistoty. Při určování přístupu, který lépe předpovídá řešení dané nejistoty, může účetní jednotka zvážit například a) jak vypracovává svá přiznání k dani z příjmu a dokládá daňové postupy; nebo b) jak účetní jednotka očekává, že daňový úřad provede svou kontrolu a vyřeší problémy, které by mohly z této kontroly vyplynout.

7.

Jestliže při použití odstavce 6 účetní jednotka posuzuje společně více než jeden nejistý daňový postup, vykládá odkazy na „nejistý daňový postup“ v této interpretaci jako odkazy na skupinu nejistých daňových postupů posuzovaných společně.

Kontrola ze strany daňových úřadů

8.

Při posuzování toho, zda a jak nejistý daňový postup ovlivňuje určení zdanitelného zisku (daňové ztráty), základů daně, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových odpočtů a sazeb daně, účetní jednotka předpokládá, že daňový úřad provede kontrolu částek, které je oprávněn kontrolovat, a při provádění těchto kontrol bude mít plnou znalost všech souvisejících informací.

Určení zdanitelného zisku (daňové ztráty), základů daně, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových odpočtů a sazeb daně

9.

Účetní jednotka zváží, zda je pravděpodobné, že daňový úřad nejistý daňový postup akceptuje.

10.

Dojde-li účetní jednotka k závěru, že daňový úřad pravděpodobně nejistý daňový postup akceptuje, určí účetní jednotka zdanitelný zisk (daňovou ztrátu), základy daně, nevyužité daňové ztráty, nevyužité daňové odpočty a sazby daně takovým daňovým postupem, který používá nebo hodlá používat ve svých přiznáních daně ze zisku.

11.

Dojde-li účetní jednotka k závěru, že daňový úřad pravděpodobně nejistý daňový postup neakceptuje, zohlední účetní jednotka dopad nejistoty při určování příslušného zdanitelného zisku (daňové ztráty), základů daně, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových odpočtů a sazeb daně. Účetní jednotka zohlední dopad nejistoty pro každý nejistý daňový postup pomocí některé z následujících metod podle toho, která metoda podle očekávání účetní jednotky lépe předpoví řešení dané nejistoty:

a)

nejpravděpodobnější částka – jediná nejvíce pravděpodobná částka z rozmezí možných výsledků. Nejpravděpodobnější částka může lépe předpovídat řešení dané nejistoty, jsou-li možné výsledky binární nebo jsou koncentrovány u jedné hodnoty;

b)

očekávaná hodnota – součet pravděpodobnostmi vážených částek z rozmezí možných výsledků. Očekávaná hodnota může lépe předpovídat řešení dané nejistoty, existuje-li rozmezí možných výsledků, které nejsou ani binární, ani nejsou koncentrovány u jedné hodnoty.

12.

Jestliže má nejistý daňový postup dopad na splatnou daň a odloženou daň (například pokud ovlivňuje zdanitelný zisk použitý k určení splatné daně i základy daně použité k určení odložené daně), provede účetní jednotka konzistentní úsudky a odhady pro splatnou i odloženou daň.

Změny skutečností a okolností

13.

Účetní jednotka znovu posoudí úsudek nebo odhad, který tato interpretace vyžaduje, pokud se změní skutečnosti nebo okolnosti, z nichž takový úsudek nebo odhad vycházel, nebo dojde-li ke změně v důsledku nových informací, které daný úsudek nebo odhad ovlivní. Změna skutečností a okolností může například změnit závěry účetní jednotky, týkající se přijatelnosti daňového postupu nebo odhad dopadu nejistoty, který účetní jednotka provedla, nebo obojí. Odstavce A1–A3 uvádějí pokyny týkající se změn skutečností a okolností.

14.

Účetní jednotka zohlední dopad změny skutečností a okolností nebo nových informací jako změnu účetního odhadu podle IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. Účetní jednotka použije k určení, zda změna, která nastala po skončení účetního období, je událostí upravující účetní závěrku nebo událostí nevyžadující úpravu, IAS 10 Události po skončení účetního období.

Dodatek A

Aplikační příručka

Tento dodatek je nedílnou součástí interpretace IFRIC 23 a má stejnou platnost jako ostatní části IFRIC 23.

ZMĚNY SKUTEČNOSTÍ A OKOLNOSTÍ (ODSTAVEC 13)

A1   Při použití odstavce 13 této interpretace posoudí účetní jednotka relevantnost a dopad změny skutečností a okolností nebo nových informací v kontextu použitelných daňových právních předpisů. Konkrétní událost může například vést k přehodnocení provedeného úsudku nebo odhadu pro jeden daňový postup, ale nikoli pro jiný daňový postup, pokud se tyto dva daňové postupy řídí odlišnými daňovými právními předpisy.

A2   K příkladům změn skutečností a okolností nebo nových informací, které mohou v závislosti na okolnostech vést k přehodnocení úsudku nebo odhadu podle požadavků této interpretace, patří mimo jiné:

a)

kontroly nebo opatření daňového úřadu. Například:

i)

souhlas nebo nesouhlas daňového úřadu s daňovým postupem, který účetní jednotka používá, nebo s postupem podobným;

ii)

informace, že daňový úřad schválil nebo neschválil podobný daňový postup, který používá jiná účetní jednotka; a

iii)

informace o částce přijaté nebo uhrazené za účelem vypořádání podobného daňového postupu.

b)

změny pravidel stanovených daňovým úřadem.

c)

uplynutí platnosti oprávnění daňovým úřadem kontrolovat nebo přezkoumávat daňový postup.

A3   Absence souhlasu nebo nesouhlasu daňového úřadu s určitým daňovým postupem sama o sobě pravděpodobně nezakládá změnu skutečností a okolností nebo nové informace s dopadem na úsudky a odhady podle požadavků této interpretace.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

A4   Jestliže existuje nejistota ohledně postupů týkajících se daní ze zisku, účetní jednotka rozhodne, zda zveřejní:

a)

úsudky provedené při určování zdanitelného zisku (daňové ztráty), základů daně, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových odpočtů a sazeb daně za použití odstavce 122 IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky; a

b)

informace o předpokladech a odhadech provedených při určování zdanitelného zisku (daňové ztráty), základů daně, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových odpočtů a sazeb daně za použití odstavců 125–129 IAS 1.

A5   Jestliže účetní jednotka dojde k závěru, že je pravděpodobné, že daňový úřad nejistý daňový postup akceptuje, účetní jednotka rozhodne, zda zveřejní možný dopad nejistoty jako daňově související podmíněnou položku za použití odstavce 88 IAS 12.

Dodatek B

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí interpretace IFRIC 23 a má stejnou platnost jako ostatní části IFRIC 23.

DATUM ÚČINNOSTI

B1   Účetní jednotka použije tuto interpretaci pro roční účetní období začínající 1. lednem 2019 nebo později. Dřívější použití je povoleno. V případě, že účetní jednotka použije tuto interpretaci pro dřívější období, musí tuto skutečnost uvést.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

B2   Při prvotním použití použije účetní jednotka tuto interpretaci buď:

a)

retrospektivně za použití IAS 8, je-li to možné bez uplatnění zpětného pohledu; nebo

b)

retrospektivně s kumulativním dopadem prvotního použití interpretace zaúčtovaným k datu prvotního použití. Jestliže účetní jednotka zvolí tento přechodný přístup, nesmí přepracovat srovnávací informace. Namísto toho účetní jednotka zaúčtuje kumulativní dopad prvotního použití interpretace jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku (nebo jiné komponenty vlastního kapitálu, dle potřeby). Datem prvotního použití je začátek ročního vykazovaného období, pro které je tato interpretace použita poprvé.

Dodatek C

Pokud účetní jednotka použije IFRIC 23, použije novelu uvedenou v tomto dodatku.

Změna IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Doplňuje se nový odstavec 39AF.

39AF   Prostřednictvím IFRIC 23 Nejistota týkající se daní ze zisku byl doplněn nový odstavec E8. Pokud účetní jednotka použije IFRIC 23, použije uvedenou novelu.

V dodatku E se doplňuje nový odstavec E8 a příslušný nadpis.

Nejistota týkající se daní ze zisku

E8   Prvouživatel, u něhož datum přechodu na IFRS nastalo před 1. červencem 2017, se může rozhodnout nezohlednit použití IFRIC 23 Nejistota týkající se daní ze zisku ve srovnávacích informacích ve své první účetní závěrce sestavené podle IFRS. Účetní jednotka, která se tak rozhodne, zaúčtuje kumulativní dopad použití IFRIC 23 jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku (nebo jiné komponenty vlastního kapitálu, dle potřeby) na začátku prvního období vykazovaného podle IFRS.


24.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1596

ze dne 23. října 2018,

kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Occitanie a Provence-Alpes-Côte d'Azur)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 zakazuje používat vlečná lovná zařízení do 3 námořních mil od pobřeží nebo do izobáty 50 m, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží.

(2)

Na žádost členského státu může Komise povolit odchylku od čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, je-li splněno několik podmínek stanovených v čl. 13 odst. 5 a 9.

(3)

Odchylka od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce uvedeného nařízení byla pro používání pobřežních nevodů v některých mořských oblastech, které se nacházejí v teritoriálních vodách Francie, bez ohledu na hloubku, udělena do 31. prosince 2014 na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 587/2014 (2).

(4)

Prodloužení platnosti odchylky bylo prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1421 (3) uděleno do 25. srpna 2018.

(5)

Komise dne 23. května 2018 obdržela žádost Francie o prodloužení platnosti odchylky, jež vypršela dne 25. srpna 2018. Francie poskytla aktuální informace odůvodňující prodloužení platnosti odchylky.

(6)

Francie přijala plán řízení podle čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006 (4).

(7)

Odchylku požadovanou Francií posoudil v červenci 2018 (5) Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). VTHVR zdůraznil, že je třeba zlepšit shromažďování údajů. Francie se zavázala shromažďování údajů zlepšit, přičemž zahájila vědeckou studii k monitorování rybolovu a zvýšení množství vzorků, a zavázala se též zlepšit rámec kontroly nad rámec povinností stanovených pro plavidla, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (6), a to tím, že zdvojnásobí počet kontrol, zvýší četnost podávání zpráv a o odlovu, a tím, že zasláním předběžného oznámení pověří kontrolní orgány 24 hodin před zahájením plavby.

(8)

V roce 2013 měl výbor VTHVR za to, že při zohlednění vlastností lovných zařízení, nízké rychlosti ručního vytahování a skutečnosti, že se rybáři snaží operovat na „čistém“ dně, lze dopad této činnosti na mořské prostředí považovat za zanedbatelný.

(9)

Prodloužení odchylky, o niž Francie požádala, splňuje podmínky stanovené v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(10)

Vzhledem k malé šířce kontinentálního šelfu existují specifická zeměpisná omezení.

(11)

Rybolov pomocí pobřežních nevodů se provádí z pobřeží v mělkých hloubkách a zaměřuje se na řadu druhů. Povaha tohoto druhu rybolovu je taková, že jej nelze provádět pomocí jiných lovných zařízení, protože neexistuje žádné jiné regulované lovné zařízení, které dokáže ulovit cílový druh.

(12)

Odchylka udělená podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1421 se týká omezeného počtu 23 plavidel. Prodloužení platnosti odchylky požadované Francií se týká pouze 20 plavidel.

(13)

Plán řízení přijatý Francií zaručuje, že v budoucnu nedojde ke zvýšení intenzity rybolovu, protože oprávnění k rybolovu bude vydáno pouze určeným 20 plavidlům s celkovou intenzitou rybolovu 1 386 dní, kterým již Francie vydala oprávnění lovit. Francie navíc omezila maximální přípustnou intenzitu rybolovu pro každé lovné zařízení.

(14)

Plán řízení by měl umožnit postupem času snižovat počet plavidel, neboť oprávnění k rybolovu jsou vázána na plavidla a automaticky se odebírají v případě, kdy je plavidlo s oprávněním nahrazeno.

(15)

Žádost se týká plavidel, která působí v odvětví rybolovu více než pět let.

(16)

Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s požadavky čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(17)

Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky článku 4 nařízení (ES) č. 1967/2006, protože francouzský plán řízení výslovně zakazuje rybolov nad chráněnými stanovišti.

(18)

Požadavky čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1967/2006 se neuplatní, protože se vztahují na traulery.

(19)

Pokud jde o požadavek souladu s čl. 9 odst. 5, kterým se stanoví minimální velikost ok, bere Komise na vědomí, že vzhledem k tomu, že jsou dotyčné rybolovné činnosti vysoce selektivní, mají jen nepatrný dopad na mořské prostředí a nejsou prováděny nad chráněnými stanovišti, povolila Francie v souladu s čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1967/2006 ve svém plánu řízení odchylku od těchto ustanovení.

(20)

Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky na vedení záznamů stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009.

(21)

Dotyčné rybolovné činnosti nenarušují činnosti plavidel, která používají jiná lovná zařízení než vlečné sítě, nevody či podobná vlečná zařízení.

(22)

Činnost pobřežních nevodů je upravena ve francouzském plánu řízení, aby bylo zajištěno, že úlovky druhů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 jsou minimální.

(23)

Pobřežní nevody se nezaměřují na hlavonožce.

(24)

Francouzský plán řízení zahrnuje v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1967/2006 odchylky od minimální velikosti mořských živočichů pro malé sardinky, které jsou předmětem vykládky k lidské spotřebě a na které se zaměřují rybolovné činnosti v něm stanovené.

(25)

Výbor STECF usoudil, že by se mělo žádat o odchylku od minimální velikosti ok spolu s minimální vzdáleností od pobřeží nebo minimální hloubkou. Evropská komise se však domnívá, že příslušné podmínky uvedené v nařízení pro Středozemní moře jsou splněny: podle čl. 9 odst. 5 činí minimální velikost ok pro kruhové zatahovací sítě, jako jsou pobřežní nevody, 14 mm, podle čl. 15 odst. 3 se minimální velikost ok nepoužije na malé sardinky, které jsou předmětem vykládky k lidské spotřebě, pokud je zaveden vnitrostátní plán řízení pro pobřežní nevody, a francouzský plán řízení právně stanoví minimální velikost ok 2 mm pro pobřežní nevody pro lov nedospělých sardinek.

(26)

Výbor STECF usoudil, že dopad rybolovu nemusí být plně vyhodnocen, protože některé druhy lovené tímto druhem rybolovu nejsou vědecky posouzeny. Evropská komise se však domnívá, že dopad tohoto druhu rybolovu by měl být posouzen na základě skutečného rozsahu tohoto druhu rybolovu, jenž je minimální: rybolov nedospělých sardinek se týká pouze 10 plavidel, jejichž roční odlovy činí pouze 1,6 tuny.

(27)

Francouzský plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006.

(28)

Region Languedoc-Roussillon změnil 28. září 2016 název na Okcitánii (7). V důsledku toho se odkazy na „Languedoc-Roussillon“ nahrazují odkazy na „Okcitánii“.

(29)

Požadované prodloužení odchylky by proto mělo být uděleno.

(30)

Francie by měla Komisi včas podat zprávu v souladu s plánem sledování stanoveném ve francouzském plánu řízení.

(31)

Omezené trvání odchylky umožní zajistit včasná nápravná řídicí opatření, pokud sledování plánu řízení poukáže na špatný stav ochrany lovené populace, a zároveň poskytne prostor pro posílení vědeckých poznatků pro účinnější plán řízení.

(32)

Ve francouzském plánu řízení pro pobřežní nevody není datum ukončení platnosti, a tak doba jeho použitelnosti přesahuje trvání požadované odchylky. Neexistuje tedy žádné riziko právní mezery.

(33)

Odchylka by proto měla platit do dne 25. srpna 2021.

(34)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije v teritoriálních vodách Francie přiléhajících k pobřeží Okcitánie a Provence-Alpes-Côte d'Azur na pobřežní nevody, které používají plavidla:

a)

nesoucí registrační číslo uvedené ve francouzském plánu řízení,

b)

působící v odvětví rybolovu více než pět let, a u nichž nesmí být v budoucnu zvýšena stávající intenzita rybolovu, a

c)

mající povolení k rybolovu a provozující činnost podle plánu řízení přijatého Francií v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 2

Plán sledování a podávání zpráv

Francie předloží Komisi do jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného v plánu řízení uvedeném v čl. 1 písm. c).

Článek 3

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do dne 25. srpna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 587/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d'Azur) (Úř. věst. L 164, 3.6.2014, s. 13).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1421 ze dne 24. srpna 2015, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d'Azur) (Úř. věst. L 222, 25.8.2015, s. 1).

(4)  JORF č. 0122 ze dne 27. května 2014, s. 8669, text č. 6, NOR: DEVM1407280 A.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(7)  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/INTB1617888D/jo/texte/fr


ROZHODNUTÍ

24.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/13


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1597

ze dne 23. října 2018,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2018) 7117)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2005/94/ES (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES, mají být zachována alespoň do dat stanovených pro tato pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.

(3)

Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo uvedené rozhodnutí několikrát změněno, aby byl zohledněn vývoj epizootologické situace v Unii, pokud jde o influenzu ptáků. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo konkrétně změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/696 (5) s cílem stanovit pravidla pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247. Uvedená změna zohlednila skutečnost, že jednodenní kuřata představují ve srovnání s jinými drůbežími komoditami jen velmi nízké riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků.

(4)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo následně rovněž změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1841 (6), aby se posílila opatření pro tlumení nákazy použitelná v případech, kdy existuje zvýšené riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. V důsledku toho nyní prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že v návaznosti na ohnisko nebo ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků se na úrovni Unie vymezí další uzavřená pásma v dotčených členských státech podle čl. 16 odst. 4 směrnice 2005/94/ES a stanoví se doba platnosti opatření, která v nich mají být uplatňována. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 nyní rovněž stanoví pravidla pro odesílání živé drůbeže, jednodenních kuřat a násadových vajec z těchto dalších uzavřených pásem do jiných členských států, s výhradou splnění určitých podmínek.

(5)

Kromě toho byla mnohokrát změněna příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, zejména aby se zohlednily změny hranic ochranných pásem a pásem dozoru vymezených dotčenými členskými státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES.

(6)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 byla naposledy změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/1307 (7), a to v návaznosti na oznámení Bulharska o dalším ohnisku vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářství s chovem drůbeže v Plovdivské oblasti uvedeného členského státu. Bulharsko rovněž oznámilo Komisi, že v návaznosti na uvedené ohnisko přijalo nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem nakaženého hospodářství s chovem drůbeže.

(7)

Od data poslední změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 prováděcím rozhodnutím (EU) 2018/1307 oznámilo Bulharsko Komisi tři nová ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v hospodářstvích s chovem drůbeže v Plovdivské a Chaskovské oblasti v uvedeném členském státě.

(8)

Bulharsko také oznámilo Komisi, že v návaznosti na uvedená nová ohniska přijalo nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem nakažených hospodářství s chovem drůbeže v uvedeném členském státě.

(9)

Komise uvedená opatření ve spolupráci s Bulharskem prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezil příslušný orgán Bulharska, jsou v dostatečné vzdálenosti od hospodářství s chovem drůbeže, kde byla nová ohniska potvrzena.

(10)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Bulharskem urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Bulharsku v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nová ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedeném členském státě.

(11)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být aktualizováno, aby se zohlednila stávající epizootologická situace v Bulharsku, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků. V příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 je konkrétně zapotřebí uvést nově vymezená ochranná pásma a pásma dozoru v Bulharsku, ve kterých jsou nyní v platnosti omezení v souladu se směrnicí 2005/94/ES.

(12)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Bulharsku v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nová ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedeném členském státě a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.

(13)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. října 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1841 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1307 ze dne 27. září 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 244, 28.9.2018, s. 117).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:

1)

V části A se položka pro Bulharsko nahrazuje tímto:

Členský stát: Bulharsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Konush

Manastir

Voyvodovo

18.11.2018

Plovdiv region:

Municipality of Maritsa:

Manole

Manolsko Konare

Yasno pole

27.10.2018“

2)

V části B se položka pro Bulharsko nahrazuje tímto:

Členský stát: Bulharsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Konush

Manastir

Voyvodovo

19.11.2018 až 27.11.2018

Municipality of Haskovo:

Dolno Voyvodino

Galabets

Gorno Voyvodino

Haskovo

Knizhovnik

Kozlets

Malevo

Mandra

Orlovo

Stamboliyski

Teketo

Trakiets

Vaglarovo

27.11.2018

Municipality of Stambolovo:

Zhalti Bryag

27.11.2018

Plovdiv Region:

Municipality of Maritsa:

Manole

Manolsko Konare

Yasno pole

28.10.2018 až 5.11.2018

Municipality of Rakvski

Land of Stryama - State hunting farm ‚Chekeritsa‘

12.10.2018 až 5.11.2018

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

12.10.2018 až 5.11.2018

Municipality of Maritsa:

Rogosh

Skutare

5.11.2018

Municipality of Maritsa:

Dink

Krislovo

Kalekovets

Zhelyazno

Voivodino

21.10.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmatsi

Stryama

Bolyarino

Belozem

Chalakovtsi

5.11.2018

Municipality of Sadovo:

Sadovo

Cheshengirovo

5.11.2018“


DOPORUČENÍ

24.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/18


DOPORUČENÍ RADY PRO SPOLUPRÁCI EU-ÁZERBÁJDŽÁN č. 1/2018

ze dne 28. září 2018

k prioritám partnerství EU-Ázerbájdžán [2018/1598]

RADA PRO SPOLUPRÁCI EU-ÁZERBÁJDŽÁN,

s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé (1), a zejména na článek 81 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 22. dubna 1996 a vstoupila v platnost dnem 1. července 1999.

(2)

V souladu s článkem 81 dohody může Rada pro spolupráci vydávat vhodná doporučení pro dosažení cílů dohody.

(3)

V souladu s článkem 98 dohody mají strany přijmout všechna obecná nebo zvláštní opatření potřebná ke splnění svých závazků podle dohody a dohlížet na to, aby bylo dosaženo cílů vyjádřených v dohodě.

(4)

V přezkumu evropské politiky sousedství byla navržena nová fáze spolupráce s partnery, která umožní větší pocit odpovědnosti na obou stranách.

(5)

Evropská unie a Ázerbájdžán si přejí upevnit své partnerství tím, že schválí soubor priorit na období 2018–2020 s cílem podpořit a posílit odolnost a stabilitu Ázerbájdžánu.

(6)

Strany dohody se proto shodly na textu priorit partnerství EU-Ázerbájdžán, které budou podporovat provádění dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně určených sdílených zájmů,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Článek 1

Rada pro spolupráci doporučuje stranám dohody provést priority partnerství EU-Ázerbájdžán stanovené v příloze.

Článek 2

Toto doporučení nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 28. září 2018.

Za Radu pro spolupráci

F. MOGHERINI

E. MAMMADYAROV


(1)  Úř. věst. L 246, 17.9.1999, s. 3.


PŘÍLOHA

PRIORITY PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ÁZERBÁJDŽÁNEM

I.   KONTEXT

1.

V souvislosti s přezkumem evropské politiky sousedství se EU a Ázerbájdžán dohodly na společných prioritách partnerství s cílem dále posilovat své vztahy založené na společném zájmu a společných hodnotách, respektování lidských práv, demokracie a právního státu, jakož i na závazcích respektovat a podporovat územní celistvost, nedotknutelnost mezinárodních hranic států, vzájemnou nezávislost a svrchovanost, utvářet spolupráci s řádným přihlédnutím k hospodářské udržitelnosti a řídit partnerství zejména v dalším období (2018–2020). Priority partnerství byly definovány v inkluzivním procesu při zapojení různých zúčastněných stran, včetně občanské společnosti.

2.

Priority partnerství staví na plodné spolupráci v minulosti, včetně provádění akčního plánu EPS, který nahradí. Odráží zájmy EU i Ázerbájdžánu s ohledem na rovnost a vzájemnou povahu partnerství. Obnovené partnerství se má více zaměřit na naše partnerství jako součást širšího politického rámce, se kterým se počítá v nové dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem, s cílem přispět k dosažení společných cílů v oblasti míru a bezpečnosti, prosperity, odolnosti a stabilizace a podpořit reformy, které Ázerbájdžán hodlá v tomto ohledu přijmout, a přinést konkrétní výsledky, které budou ku prospěchu všech občanů. Priority partnerství EU-Ázerbájdžán promítnou cíle revidované evropské politiky sousedství do konkrétních oblastí spolupráce a budou určovat agendu pro pravidelný politický a odvětvový dialog, která má být dohodnuta v nové dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem.

3.

Priority partnerství odrážejí důraz na právní stát, základní práva a všeobecné hodnoty. Podporují také plnění cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, včetně 17 cílů udržitelného rozvoje OSN, provádění Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015 a jejich závazku řešit otázky změny klimatu, zhoršování životního prostředí, chudoby a nerovnosti.

4.

Tyto priority partnerství pro Ázerbájdžán jsou seskupeny do stejných čtyř tematických oblastí jako ve „20 cílech pro rok 2020“ dohodnutých na bruselském summitu Východního partnerství konaném dne 24. listopadu 2017 a dodržují zásadu diferenciace. Tam, kde je to možné, by se měly priority partnerství a soubor 20 cílů pro rok 2020 vzájemně posilovat.

5.

Ázerbájdžán usiluje o diverzifikaci svého hospodářství a připravuje ambiciózní program hospodářských reforem. EU je jedním z hlavních investorů v této zemi a připadá na ni více než polovina přímých zahraničních investic jak v odvětví ropy, tak v jiných odvětvích. V této souvislosti jsou EU a Ázerbájdžán ochotny pokračovat ve svém hospodářském dialogu a ve spolupráci v oblasti hospodářské diverzifikace a udržitelného růstu se zaměřením na podporu Ázerbájdžánu při zlepšování podnikatelského prostředí a podmínek ve všech odvětvích, jak je uvedeno dále v odstavci 19. V návaznosti na sdílený strategický cíl Ázerbájdžánu a EU vytvořit přímé energetické a dopravní vazby nabízí úloha Ázerbájdžánu jako strategického energetického partnera a jeho zeměpisná poloha, která z něj činí přirozený dopravní uzel, možnost posílit agendu stran v oblasti propojení, oživení obchodu a logistiky a realizovat významné dopravní projekty v regionu spojující východ a západ i sever a jih.

6.

V návaznosti mimo jiné na obnovený dialog o lidských právech bude posílena spolupráce v oblasti právního státu, reformy soudnictví a reformy veřejné správy. Urychlí se provádění partnerství v oblasti mobility a dohod o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání osob. Na podporu otevřeného toku znalostí a odborných poznatků bude posílena spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, inovací a kultury.

7.

Na těchto prioritách partnerství bude založena budoucí finanční spolupráce mezi EU a Ázerbájdžánem a společné programování, zejména příští jednotný rámec podpory pro Ázerbájdžán pro roky 2018–2020. Strany budou provádění priorit partnerství pravidelně přezkoumávat společně se zúčastněnými stranami, aby bylo dosaženo dohodnutých cílů.

II.   PRIORITY

8.

Spolupráce se bude týkat jak řádné správy věcí veřejných, právního státu a lidských práv, dialogu s občanskou společností a mezilidských kontaktů, tak také udržitelného rozvoje a modernizace, výzkumu a inovací, dopravy, opatření v oblasti energie a klimatu, jakož i prosazování přísných norem v oblasti ochrany životního prostředí.

9.

Hospodářská spolupráce pro trvalý a udržitelnější hospodářský růst je oblast, která je předmětem silného společného zájmu a ve které budou prozkoumány všechny možné příležitosti ke zlepšení podnikatelského prostředí. Urychlení udržitelného a inkluzivnějšího růstu v dlouhodobém horizontu bude vyžadovat stabilní veřejné instituce a lepší správu věcí veřejných, důslednější dodržování pracovních norem, lepší propojení infrastruktury, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a odpovídající dovednosti a lidský kapitál. Vyřešením těchto otázek se vytvoří příznivé podmínky pro silnější spolupráci v klíčových odvětvích a pro zvýšení mobility ve prospěch občanů jak v Ázerbájdžánu, tak v EU. Každé prioritní téma zahrnuje několik prvků v multidisciplinárním a průřezovém přístupu, který je pro dosažení cílů nezbytný.

10.

Seznam oblastí politické, hospodářské a technické spolupráce uvedený níže není vyčerpávající; spolupráce mezi EU a Ázerbájdžánem může, a měla by, zahrnovat širší počet oblastí. Může probíhat na dvoustranné úrovni i v mnohostranném kontextu, kde by účast Ázerbájdžánu mohla být dále posílena.

11.

Pro rozvoj soukromého sektoru, udržitelný hospodářský růst, ambiciózní politiky v oblasti životního prostředí a sociální inovace má velký význam aktivní občanská společnost. Dialog o kvalitní odvětvové reformě vyžaduje odborné technické zkušenosti. Cílem spolupráce je posílit kapacity všech zúčastněných stran.

12.

Občanská společnost bude moci posílit svou účast na veřejném životě. Další relevantní průřezové otázky, jako genderové otázky, otázky klimatu, environmentální a sociální otázky, budou začleněny do všech příslušných oblastí politiky. Zvláštní důraz bude kladen na posílení příležitostí k zaměstnání pro ženy a mladé lidi.

1.   Posílení institucí a řádná správa věcí veřejných

13.

Ázerbájdžán a EU budou podporovat řádnou správu věcí veřejných a neustále zlepšovat ázerbájdžánskou veřejnou správu, včetně veřejných služeb a soudnictví. To bude zahrnovat spolupráci v bezpečnostních otázkách.

14.

Zvláštní pozornost bude věnována otázce právního státu, včetně nezávislosti, nestrannosti, kvality a účinnosti soudnictví. Strany zvýší své úsilí v oblasti reformy veřejné správy na všech úrovních správy, včetně místních úřadů a prosazování práva, jakož i správy veřejných financí. Spolupráce má za cíl posílit odpovědnost a účinnost výše uvedených orgánů a zvýšit transparentnost a účinnost poskytování veřejných služeb na základě osvědčených postupů a za pomoci prostředků, které zahrnují rozsáhlé využívání elektronické správy. Strany budou rovněž usilovat o to, aby vývoj politik a jejich vyhodnocení byly založeny na jednoznačných důkazech poskytovaných mimo jiné vysoce kvalitními statistickými službami a aby do procesu tvorby politik byla zapojena občanská společnost.

15.

Základním prvkem reformy veřejné správy a spolupráce při posilování právního státu bude boj proti korupci. Spolupráce se zaměří na posílení protikorupčních orgánů a jejich činnosti, zlepšení regulačního prostředí s ohledem na mezinárodní osvědčené postupy a normy, zejména v oblasti systému zadávání veřejných zakázek a řízení veřejných funkcí, jejichž hospodářská a jiná rizika jsou nejvyšší (jako zadávání veřejných zakázek a povolení) za účelem zajištění vysokých etických norem. Důležitým prvkem zamezení střetu zájmů a posílení odpovědnosti v případě pochybení bude transparentnost. Posílena bude také spolupráce v boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy EU a Ázerbájdžánu. Strany budou spolupracovat také při vymáhání majetku z trestné činnosti a boji proti praní peněz prostřednictvím vhodného institucionálního a právního rámce, mimo jiné tím, že zváží zřízení vnitrostátního úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.

16.

Spolupráce v bezpečnostním sektoru se bude snažit posílit kapacity a odpovědnost příslušných orgánů a řešit společné problémy v boji proti organizované trestné činnosti, drogám a terorismu, včetně financování terorismu, pomocí prostředků, které respektují ustanovení o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti stanovená v různých dohodách, jimiž se vztahy mezi EU a Ázerbájdžánem řídí, a přitom zohledňují mezinárodní normy. Strany také zintenzivní úsilí o zvýšení odolnosti vůči kybernetickým hrozbám.

2.   Hospodářský rozvoj a tržní příležitosti

17.

EU bude podporovat Ázerbájdžán v jeho úsilí o diverzifikaci struktury hospodářství a o posílení jeho vývozního potenciálu a zdrojů příjmu s cílem dosáhnout udržitelného a inkluzivního růstu vyplývajícího ze stále více inteligentního, ekologického, oběhového a sociálního hospodářství. Strany posílí dvoustranný obchod ve všech odvětvích, mimo jiné zaměřením se na vzájemný přístup na trh a investiční výzvy.

18.

Důležitým cílem je v tomto ohledu členství Ázerbájdžánu ve Světové obchodní organizaci (WTO) a EU je připravena tento proces aktivně podporovat.

19.

Strany budou spolupracovat při vytváření příznivého podnikatelského prostředí v Ázerbájdžánu, a to na základě makroekonomické stability, spravedlivé hospodářské soutěže a veřejného sektoru, který účinně a nestranně uplatňuje právní stát. Veřejná politika vycházející ze strategického plánu výhledů národního hospodářství a inspirovaná příslušnými doporučeními uvedenými v posouzení v rámci iniciativy „Small Business Act“ se zaměří na snadnější fungování malých a středních podniků, které jsou hlavním zdrojem zaměstnanosti. Toto usnadnění by mohlo mít podobu poskytnutí lepšího přístupu k finančním prostředkům, větší ochrany a prosazování vlastnických práv nebo modernizace regulačního prostředí a infrastruktury informačních a komunikačních technologií (IKT). Podpora organizací na podporu podnikání a přístupu malých a středních podniků k lepším podnikatelským službám a odborné přípravě rovněž napomůže začlenit ázerbájdžánské podniky do globálních hodnotových řetězců a přispěje ke sdílení znalostí a rozvoji odvětví. Pro podporu rozvoje podniků má význam aktivní účast Ázerbájdžánu v programech EU pro malé a střední podniky (COSME) a pro výzkum a inovace (Horizont 2020). Bude se podporovat lepší propojení mezi vzděláváním a podniky, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů.

20.

S cílem zajistit vyvážený, udržitelný a inkluzivní rozvoj a diverzifikaci hospodářství budou EU a Ázerbájdžán spolupracovat v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje venkova, aby se posílily místní správy a občanská společnost a zejména zvýšila produktivita a konkurenceschopnost zemědělství a venkovských malých a středních podniků, včetně malých rodinných podniků.

21.

Strany budou spolupracovat při posilování digitálního hospodářství, mimo jiné sbližováním digitálního prostředí Ázerbájdžánu s jednotným digitálním trhem EU, posilováním kybernetické bezpečnosti, a také při vytváření mechanismů pro zelené a oběhové hospodářství na základě právních předpisů EU a případně osvědčených postupů.

22.

V souvislosti s diverzifikací hospodářství zajistí opatření v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti, aby se obyvatelé a zejména ohrožené skupiny mohly přizpůsobit změnám na trhu práce. EU bude sdílet své zkušenosti v oblasti zlepšování systémů sociální pomoci s cílem chránit nezaměstnané osoby a sociálně zranitelné skupiny a podpořit jejich začlenění do společnosti. EU a Ázerbájdžán budou prosazovat účinný sociální dialog ohledně norem Mezinárodní organizace práce.

3.   Konektivita, energetická účinnost, životní prostředí a opatření v oblasti klimatu

23.

Strategie Ázerbájdžánu v oblasti diverzifikace důsledně čerpá z jeho výhodné pozice na křižovatkách dopravních spojení a strany budou spolupracovat za účelem zvýšení schopnosti Ázerbájdžánu působit jako obchodní, logistický a dopravní uzel a zajistí, aby jeho fyzické a regulační prostředí tento cíl podporovalo. Zvláštní pozornost bude věnována účinné správě hranic a systému tranzitu, jakož i rychlému uzavření letecké dohody mezi EU a Ázerbájdžánem. Klíčový význam má také správa odvětví dopravy, včetně právních a institucionálních reforem.

24.

Významnou prioritou pro Ázerbájdžán i pro EU je větší propojení energetických soustav mezi partnerskými zeměmi. Ázerbájdžán může vzhledem ke svým kapacitám a zeměpisné poloze hrát klíčovou úlohu při zajišťování energetické bezpečnosti Evropy. Obdobným způsobem může EU hrát důležitou roli při zvyšování účinnosti, konkurenceschopnosti, udržitelnosti a bezpečnosti odvětví energetiky v Ázerbájdžánu. Za tímto účelem by si obě strany měly vzájemně umožnit otevřený a nenarušený obchod a investiční příležitosti v příslušných odvětvích energetiky. V tomto ohledu strany rovněž vystupňují své úsilí s cílem zlepšit celkové investiční prostředí v odvětví energetiky a na svých trzích. Pokud jde o obchod s energií, strany budou usilovat o zlepšení fungování příslušných energetických systémů a stability trhů s energií, na nichž a prostřednictvím nichž dochází a bude docházet k tokům energie. V tomto ohledu a v souladu s ustanoveními společného prohlášení o jižním koridoru podepsaném dne 13. ledna 2011 jsou klíčovými prioritami urychlené dokončení jižního koridoru pro přepravu zemního plynu a včasné zahájení dodávek plynu na evropský trh. Tím se posílí úloha Ázerbájdžánu nejen jako významného dodavatele energie do Evropy, ale také jako potenciální tranzitní země, která nabízí celou paletu přenosových a logistických služeb v rámci jižního koridoru pro přepravu plynu výrobcům energie v oblasti Kaspického moře a dále s ohledem na možné rozšíření jižního koridoru pro přepravu plynu na další země a regiony. V neposlední řadě může EU sdílet své zkušenosti týkající se otázek regulační politiky a přechodu k zelenému a udržitelnému hospodářství zejména prosazováním opatření zvýšené energetické účinnosti a řešení pro obnovitelnou energii, jak je stanoveno v memorandu o porozumění o strategickém partnerství mezi EU a Ázerbájdžánem v oblasti energetiky podepsaném dne 7. listopadu 2006. V této souvislosti budou mít zásadní význam reformy v odvětví energetiky.

25.

Pro dosažení udržitelného rozvoje jsou velmi důležité lepší správa záležitostí týkajících se životního prostředí a přechod k zelenému a oběhovému hospodářství, jakož i spolupráce při vypracovávání dopravní politiky šetrné k životnímu prostředí cestou provádění příslušných projektů. Strany budou spolupracovat, aby v této oblasti zajistily uplatňování osvědčených postupů. Klíčovou úlohu při dosahování cílů Ázerbájdžánu souvisejících s životním prostředím budou hrát energetická účinnost, environmentální řízení ve městech a na venkově, zejména lepší prevence znečišťování, účinné využívání materiálů a nakládání s odpady. Mezi hlavní priority v této oblasti, kterým je třeba se věnovat, patří také udržitelné hospodaření v lesích a správa vodních nádrží. Širší spolupráce v oblasti klimatu pomůže Ázerbájdžánu rozvíjet hospodářství, které bude účinnější, konkurenceschopnější, odolnější a stabilnější a které bude v souladu s jeho vnitrostátně stanovenými příspěvky. Mezi hlavní priority se zařadí úplné provedení Pařížské dohody o změně klimatu a příslušné vnitrostátně stanovené příspěvky. EU se v rámci spolupráce s Ázerbájdžánem zaměří zejména na vypracování dlouhodobých strategií k dosažení nízkých emisí skleníkových plynů, začlenění opatření v oblasti klimatu a životního prostředí do vnitrostátních politik s důrazem na varianty s okamžitým efektem, zavedení rámců pro měření, vykazování a ověřování emisí a přizpůsobování se změně klimatu.

4.   Mobilita a mezilidské kontakty

26.

Strany se podle potřeby zaměří na posílení mobility občanů a spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a kultury a v oblasti výzkumu a inovací.

27.

Strany se zavázaly k účinnému provádění partnerství v oblasti mobility i k úplnému provedení a řádnému fungování dohod o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání osob a ve vhodnou dobu pak zváží, pokud to podmínky dovolí, zahájení dialogu o uvolnění vízového režimu s Ázerbájdžánem za předpokladu, že budou splněny podmínky pro dobře řízenou a bezpečnou mobilitu, včetně účinného provádění dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání osob. Strany v tomto ohledu budou spolupracovat s cílem posílit právní a institucionální rámec pro zabezpečení dokladů, správu hranic, migraci a azylovou politiku v souladu s osvědčenými mezinárodními normami.

28.

V návaznosti na probíhající spolupráci v rámci programu Erasmus+ a boloňského procesu a rozvoj technického a odborného vzdělávání se budoucí spolupráce zaměří na modernizaci ázerbájdžánského vzdělávacího systému od předškolního po terciární vzdělávání. Tím se lépe sladí poptávka po vzdělávání ze strany občanů a poptávka po dovednostech ze strany zaměstnavatelů. Úsilí se zaměří zejména na rozvoj dovedností a odborné přípravy učitelů a zlepšení vnímání odborného vzdělávání a jeho kvality ze strany veřejnosti. Podporovat se bude spolupráce v oblasti výzkumu a inovací. Spolupráce v oblasti mezikulturního dialogu podpoří kulturní rozmanitost a lepší vzájemné porozumění a zvýší toleranci v našich společnostech.