ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 213

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
22. srpna 2018


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

*

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1140 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností

1

 

*

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1141 opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností

20

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Jakékoli příjmy uvedené v čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení, zanesené vhlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl kodpovídajícímu příjmů.

Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

Rozpočtové poznámky jsou proveditelné pouze v rozsahu, v jakém nemění nebonerozšiřují oblast působnosti stávajícího právního základu, nezasahují do správníautonomie orgánu a příslušnou činnost lze pokrýt prostředky, které jsou kdispozici (jak je uvedeno v příloze k dopisu o proveditelnosti ze dne 28.října2015).

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

22.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/1


PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2018/1140

opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 314 odst. 4 písm. a) a odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2),

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (3),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (4),

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý s konečnou platností dne 30. listopadu 2017 (5),

s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2018, který Komise přijala dne 13. dubna 2018,

s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2018, který Rada přijala dne 18. června 2018 a postoupila Evropskému parlamentu téhož dne,

s ohledem na schválení postoje Rady Parlamentem dne 4. července 2018,

s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu Evropského parlamentu,

PROHLAŠUJE:

Jediný článek

že postup podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie byl dokončen a opravný rozpočet Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2018 byl přijat s konečnou platností.

Ve Štrasburku dne 4. července 2018.

Předseda

A. TAJANI


(1)  Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 57, 28.2.2018.


OPRAVNÝ ROZPOČET č. 2 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2018

OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu 3
B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových oddílů 12

— Hlava 1:

Vlastní zdroje 13

— Hlava 3:

Přebytky, salda a opravy 17

A.   ÚVOD A FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

Prostředky, jež mají být pokryty v rozpočtovém roce 2018 v souladu s článkem 1 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Unie

VÝDAJE

Popis

Rozpočet 2018 (1)

Rozpočet 2017 (2)

Změna (v %)

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Bezpečnost a občanství

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Globální Evropa

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Správa

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Vyrovnávací platby

p.m.

p.m.

Zvláštní nástroje

517 246 105

1 581 200 013

–67,29

Výdaje celkem  (3)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


PŘÍJMY

Popis

Rozpočet 2018 (4)

Rozpočet 2017 (5)

Změna (v %)

Různé příjmy (hlavy 4 až 9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Přebytek z předchozího rozpočtového roku (kapitola 3 0, článek 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy (kapitola 3 0, článek 3 0 2)

p.m.

p.m.

Čistý zůstatek vlastních zdrojů pocházejících z DPH a vlastních zdrojů z HDP/HND z předcházejících let (kapitoly 3 1, 3 2 a 3 3)

p.m.

p.m.

Příjmy za hlavy 3 až 9 celkem

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Čisté částky cel a dávek z cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Vlastní zdroje z DPH při jednotné sazbě (tabulky 1 a 2, kapitola 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Zbývající část, která má být financována z dodatečného zdroje (vlastní zdroj z HND, tabulka 3, kapitola 1 4)

102 280 878 484

78 356 340 114

+30,53

Prostředky, jež mají být pokryty z vlastních zdrojů uvedených v článku 2rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (6)

142 374 438 534

115 483 788 464

+23,29

Příjmy celkem  (7)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


TABULKA 1

Výpočet omezení harmonizovaných základů daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

Členský stát

1 % z nelimitovaného základu pro DPH

1 % z hrubého národního důchodu

Sazba omezení (v %)

1 % z hrubého národního důchodu násobeno sazbou omezení

1 % z limitovaného základu pro DPH (8)

Členské státy, jejichž základ pro DPH je limitován

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgie

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bulharsko

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Česká republika

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Dánsko

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Německo

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Estonsko

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Estonsko

Irsko

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Řecko

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Španělsko

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Francie

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Chorvatsko

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Chorvatsko

Itálie

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Kypr

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Kypr

Lotyšsko

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Litva

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Lucembursko

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Lucembursko

Maďarsko

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Nizozemsko

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Rakousko

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Polsko

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugalsko

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Rumunsko

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Slovinsko

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovensko

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Finsko

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Švédsko

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Spojené království

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Celkem

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABULKA 2

Rozdělení vlastních zdrojů pocházejících z DPH podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (Kapitola 1 3)

Členský stát

1 % z limitovaného základu pro DPH

Jednotná sazba pro vlastní zdroj z DPH (v %)

Vlastní zdroj z DPH při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bulharsko

238 743 000

0,30

71 622 900

Česká republika

732 794 000

0,30

219 838 200

Dánsko

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Německo

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Estonsko

115 396 000

0,30

34 618 800

Irsko

860 539 000

0,30

258 161 700

Řecko

740 156 000

0,30

222 046 800

Španělsko

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Francie

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Chorvatsko

241 636 000

0,30

72 490 800

Itálie

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Kypr

92 779 000

0,30

27 833 700

Lotyšsko

113 835 000

0,30

34 150 500

Litva

175 208 000

0,30

52 562 400

Lucembursko

197 348 500

0,30

59 204 550

Maďarsko

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Nizozemsko

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Rakousko

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Polsko

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugalsko

964 881 000

0,30

289 464 300

Rumunsko

686 064 000

0,30

205 819 200

Slovinsko

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovensko

300 056 000

0,30

90 016 800

Finsko

962 168 000

0,30

288 650 400

Švédsko

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Spojené království

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Celkem

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABULKA 3

Určení jednotné sazby a rozdělení zdrojů na základě hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (Kapitola 1 4)

Členský stát

1 % z hrubého národního důchodu

Jednotná sazba vlastního zdroje z „dodatečného základu“

Vlastní zdroj z „dodatečného základu“ při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

4 450 833 000

 

2 890 809 302

Bulharsko

503 702 000

 

327 153 687

Česká republika

1 792 468 000

 

1 164 205 255

Dánsko

3 048 528 000

 

1 980 014 325

Německo

33 995 907 000

 

22 080 290 181

Estonsko

230 792 000

 

149 899 055

Irsko

2 431 496 000

 

1 579 252 975

Řecko

1 882 276 000

 

1 222 535 415

Španělsko

12 003 612 000

 

7 796 327 840

Francie

23 880 801 000

 

15 510 544 132

Chorvatsko

483 272 000

 

313 884 433

Itálie

17 500 853 000

 

11 366 777 555

Kypr

185 558 000

 

120 519 640

Lotyšsko

279 697 000

0,6494985  (9)

181 662 778

Litva

411 930 000

 

267 547 912

Lucembursko

394 697 000

 

256 355 105

Maďarsko

1 239 469 000

 

805 033 241

Malta

104 602 000

 

67 938 841

Nizozemsko

7 354 650 000

 

4 776 834 052

Rakousko

3 720 154 000

 

2 416 234 397

Polsko

4 681 410 000

 

3 040 568 715

Portugalsko

1 933 791 000

 

1 255 994 330

Rumunsko

1 874 072 000

 

1 217 206 930

Slovinsko

429 322 000

 

278 843 990

Slovensko

865 923 000

 

562 415 679

Finsko

2 268 419 000

 

1 473 334 710

Švédsko

5 044 851 000

 

3 276 623 095

Spojené království

24 483 615 000

 

15 902 070 914

Celkem

157 476 700 000

 

102 280 878 484


TABULKA 4

Výpočet hrubého snížení příspěvků z HND pro Dánsko, Nizozemsko a Švédsko a jeho financování podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (Kapitola 1 6)

Členský stát

Hrubé snížení

Procentní podíl na HND

Klíč HND aplikovaný na hrubé snížení

Financování snížení

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgie

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bulharsko

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Česká republika

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Dánsko

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Německo

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Estonsko

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Irsko

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Řecko

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Španělsko

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Francie

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Chorvatsko

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Itálie

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Kypr

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Lotyšsko

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Litva

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Lucembursko

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Maďarsko

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Nizozemsko

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Rakousko

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Polsko

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugalsko

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Rumunsko

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Slovinsko

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovensko

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Finsko

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Švédsko

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Spojené království

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Celkem

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABULKA 5

Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království za rok 2017 podle článku 4 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (kapitola 1 5)

Popis

Koeficient (10) (%)

Částka

1.

Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

17,1194

 

2.

Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Celkové přidělené výdaje

 

118 550 222 885

5

Výdaje související s rozšířením (11)

 

25 135 292 635

6.

Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66

 

5 965 942 623

8.

Výhoda pro Spojené království (12)

 

1 019 406 910

9.

Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (13)

 

–45 769 948

11.

Základní vyrovnávací platba pro Spojené království = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABULKA 6

Výpočet financování opravy pro Spojené království stanovené na – 4 992 305 660  EUR (kapitola 1 5)

Členský stát

Procentní podíl základu pro HND

Podíly bez Spojeného království

Podíly bez Německa, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Spojeného království

Tři čtvrtiny podílu Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska ve sloupci 2

Sloupec 4 rozdělený v souladu se sloupcem 3

Rozsah financování

Rozsah financování použitý na opravy

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgie

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bulharsko

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Česká republika

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Dánsko

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Německo

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Estonsko

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Irsko

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Řecko

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Španělsko

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Francie

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Chorvatsko

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Itálie

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Kypr

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Lotyšsko

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Litva

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Lucembursko

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Maďarsko

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Nizozemsko

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Rakousko

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Polsko

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugalsko

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Rumunsko

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Slovinsko

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovensko

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Finsko

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Švédsko

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Spojené království

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Celkem

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Výpočty na 15 desetinných míst.

TABULKA 7

Souhrn financování (14) souhrnného rozpočtu podle typu vlastních zdrojů a podle členského státu

Členský stát

Tradiční vlastní zdroje (TVZ)

 

Vlastní zdroje z DPH a HND, včetně úprav

Vlastní zdroje celkem (15)

Čisté poplatky z cukru (80 %)

Čistá cla (80 %)

Celkové čisté tradiční vlastní zdroje (80 %)

Náklady na výběr (20 % z hrubých TZV) (p.m.)

Vlastní zdroj z DPH

Vlastní zdroj z HND

Snížení pro Dánsko, Nizozemsko a Švédsko

Oprava pro Spojené království

Příspěvky členských států celkem

Podíl na celkových příspěvcích členských států (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgie

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 890 809 302

31 084 353

242 848 053

3 727 357 508

3,12

6 200 557 508

Bulharsko

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 153 687

3 517 825

27 483 181

429 777 593

0,36

517 877 593

Česká republika

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 205 255

12 518 490

97 801 325

1 494 363 270

1,25

1 781 863 270

Dánsko

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 014 325

– 120 268 697

166 334 951

2 368 265 379

1,98

2 745 965 379

Německo

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 080 290 181

237 425 396

319 035 307

24 729 800 934

20,69

29 461 400 934

Estonsko

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 899 055

1 611 838

12 592 561

198 722 254

0,17

231 622 254

Irsko

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 252 975

16 981 424

132 668 215

1 987 064 314

1,66

2 292 464 314

Řecko

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 535 415

13 145 704

102 701 463

1 560 429 382

1,31

1 737 529 382

Španělsko

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 796 327 840

83 832 514

654 945 669

10 123 390 923

8,47

11 835 890 923

Francie

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 510 544 132

166 782 096

1 302 993 398

20 114 032 926

16,83

21 863 832 926

Chorvatsko

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 884 433

3 375 143

26 368 472

416 118 848

0,35

468 718 848

Itálie

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 366 777 555

122 224 918

954 888 235

14 440 085 908

12,08

16 535 985 908

Kypr

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 519 640

1 295 926

10 124 487

159 773 753

0,13

181 673 753

Lotyšsko

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 662 778

1 953 387

15 260 935

233 027 600

0,19

281 027 600

Litva

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 547 912

2 876 895

22 475 882

345 463 089

0,29

432 863 089

Lucembursko

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 355 105

2 756 540

21 535 609

339 851 804

0,28

361 851 804

Maďarsko

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 033 241

8 656 378

67 628 382

1 039 000 401

0,87

1 196 000 401

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 938 841

730 534

5 707 334

90 067 009

0,08

103 267 009

Nizozemsko

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 776 834 052

– 705 434 085

69 019 868

4 610 418 585

3,86

7 357 018 585

Rakousko

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 416 234 397

25 981 335

34 911 864

2 996 252 996

2,51

3 217 352 996

Polsko

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 040 568 715

32 694 690

255 428 883

3 926 508 288

3,28

4 631 708 288

Portugalsko

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 255 994 330

13 505 482

105 512 244

1 664 476 356

1,39

1 819 176 356

Rumunsko

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 206 930

13 088 408

102 253 833

1 538 368 371

1,29

1 700 568 371

Slovinsko

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 843 990

2 998 359

23 424 831

365 278 280

0,31

442 678 280

Slovensko

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 415 679

6 047 555

47 246 822

705 726 856

0,59

811 026 856

Finsko

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 334 710

15 842 504

123 770 345

1 901 597 959

1,59

2 055 697 959

Švédsko

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 276 623 095

– 166 217 026

47 343 511

3 479 373 880

2,91

4 027 373 880

Spojené království

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 902 070 914

170 992 114

–4 992 305 660

14 545 844 068

12,17

18 081 444 068

Celkem

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 280 878 484

0

0

119 530 438 534

100,00

142 374 438 534

B.   CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH ODDÍLŮ

Hlava

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2/2018

Nová částka

1

VLASTNÍ ZDROJE

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

p.m.

555 542 325

555 542 325

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

45 050 050

 

45 050 050

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V SOUVISLOSTI S DOHODAMI A PROGRAMY UNIE

110 000 000

 

110 000 000

7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

115 000 000

 

115 000 000

8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

6 186 061

 

6 186 061

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

25 001 000

 

25 001 000

 

CELKOVÝ SOUČET

144 778 626 795

 

144 778 626 795

HLAVA 1

VLASTNÍ ZDROJE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2/2018

Nová částka

 

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dávky z výroby související s hospodářským rokem 2005/2006 a předchozími roky

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Dávky ze skladování cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Dávky uvalené na nevyvezenou produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C a na substituovaný cukr a isoglukosu v kvótě C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Výrobní dávka

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Jednorázové částky dodatečných kvót na cukr a doplňkových kvót na isoglukosu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Poplatek z přebytku

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITOLA 1 3 – CELKEM

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

KAPITOLA 1 4 – CELKEM

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 5 – CELKEM

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch některých členských států podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 6 – CELKEM

0 ,—

 

0 ,—

 

Hlava 1 – Celkem

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

KAPITOLA 1 1 —

DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM)

KAPITOLA 1 2 —

CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2/2018

Nová částka

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

Poznámky

Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu je „doplňkovým“ zdrojem, který poskytuje příjmy nezbytné k úhradě výdajů nad rámec částky získané z tradičních vlastních zdrojů, plateb na základě DPH a dalších příjmů v daném roce. Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby souhrnný rozpočet Unie byl vždy ex ante vyrovnaný.

Uplatňovaná sazba hrubého národního důchodu je určena doplňkovými příjmy nutnými k financování rozpočtového výdaje nepokrytého jinými zdroji (platbami na základě DPH, tradičními vlastními zdroji a dalšími příjmy). Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého z členských států.

Sazba uplatňovaná na hrubý národní důchod členských států pro tentorozpočtový rok činí 0,6495 %.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2018

Návrh opravného rozpočtu č.. 2/2018

Nová částka

Belgie

2 906 510 838

–15 701 536

2 890 809 302

Bulharsko

328 930 634

–1 776 947

327 153 687

Česká republika

1 170 528 678

–6 323 423

1 164 205 255

Dánsko

1 990 768 846

–10 754 521

1 980 014 325

Německo

22 200 220 084

– 119 929 903

22 080 290 181

Estonsko

150 713 237

– 814 182

149 899 055

Irsko

1 587 830 745

–8 577 770

1 579 252 975

Řecko

1 229 175 661

–6 640 246

1 222 535 415

Španělsko

7 838 673 879

–42 346 039

7 796 327 840

Francie

15 594 790 219

–84 246 087

15 510 544 132

Chorvatsko

315 589 308

–1 704 875

313 884 433

Itálie

11 428 516 623

–61 739 068

11 366 777 555

Kypr

121 174 247

– 654 607

120 519 640

Lotyšsko

182 649 487

– 986 709

181 662 778

Litva

269 001 108

–1 453 196

267 547 912

Lucembursko

257 747 507

–1 392 402

256 355 105

Maďarsko

809 405 808

–4 372 567

805 033 241

Malta

68 307 853

– 369 012

67 938 841

Nizozemsko

4 802 779 600

–25 945 548

4 776 834 052

Rakousko

2 429 358 262

–13 123 865

2 416 234 397

Polsko

3 057 083 675

–16 514 960

3 040 568 715

Portugalsko

1 262 816 309

–6 821 979

1 255 994 330

Rumunsko

1 223 818 234

–6 611 304

1 217 206 930

Slovinsko

280 358 541

–1 514 551

278 843 990

Slovensko

565 470 460

–3 054 781

562 415 679

Finsko

1 481 337 181

–8 002 471

1 473 334 710

Švédsko

3 294 420 193

–17 797 098

3 276 623 095

Spojené království

15 988 443 592

–86 372 678

15 902 070 914

Článek 1 4 0 – celkem

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

HLAVA 3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2/2018

Nová částka

 

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

p.m.

555 542 325

555 542 325

3 0 2

Vrácení přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy do rozpočtu

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 0 – CELKEM

p.m.

555 542 325

555 542 325

 

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Použití článku 10b nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

3 1 0 3

Použití článku 10b nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

p.m.

 

p.m.

 

Článek 3 1 0 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 1 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Použití článku 10b nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

3 2 0 3

Použití článku 10b nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

p.m.

 

p.m.

 

Článek 3 2 0 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 2 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Započtení úprav vlastních zdrojů z DPH a HND za předchozí rozpočtové roky

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 3 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úpravy v důsledku dopadu neúčasti některých členských států v určitých politikách v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 4 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 5 0 4

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

p.m.

 

p.m.

 

Článek 3 5 0 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 5 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 6 0 4

Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

p.m.

 

p.m.

 

Článek 3 6 0 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 6 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Úpravy související s prováděním rozhodnutí o vlastních zdrojích

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 7 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 – Celkem

p.m.

555 542 325

555 542 325

KAPITOLA 3 0 —

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 3 1 —

ZŮSTATKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČLÁNKU 10B NAŘÍZENÍ (EU, EURATOM) Č. 609/2014

KAPITOLA 3 2 —

SALDA A OPRAVY SALD Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČLÁNKU 10B NAŘÍZENÍ (EU, EURATOM) Č. 609/2014

KAPITOLA 3 3 —

ZAPOČTENÍ ÚPRAV VLASTNÍCH ZDROJŮ Z DPH A HND ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY

KAPITOLA 3 4 —

ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NEÚČASTÍ NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ V URČITÝCH POLITIKÁCH V PROSTORU SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 3 5 —

VÝSLEDEK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

KAPITOLA 3 6 —

VÝSLEDEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

KAPITOLA 3 7 —

ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ROZHODNUTÍ O VLASTNÍCH ZDROJÍCH

KAPITOLA 3 0 —   DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0 0
Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2/2018

Nová částka

p.m.

555 542 325

555 542 325

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se zůstatek každého rozpočtového roku zapisuje do rozpočtu následujícího rozpočtového roku jako příjem v případě přebytku nebo jako výdaj v případě schodku.

Příslušné odhady těchto příjmů nebo výdajů se zapisují do rozpočtu během rozpočtového procesu, a případně prostřednictvím návrhu na změnu předloženého v souladu s článkem 39 finančního nařízení. Vypracovávání těchto odhadů se řídí zásadami čl. 1 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014.

Po předložení účtů za každý rozpočtový rok se rozdíl oproti odhadům zapisuje do rozpočtu pro následující rozpočtový rok prostřednictvím opravného rozpočtu, který musí Komise předložit do 15 dní od předložení předběžné účetní závěrky.

Schodek je součástí článku 27 02 01 výkazu výdajů v oddíle III „Komise“.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1), a zejména článek 18 uvedeného nařízení.

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.1989, s. 29).

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 39).

Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105), a zejména článek 7 uvedeného rozhodnutí.


(1)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům pro rozpočet 2018 (Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1) a opravným rozpočtům č. 1 a č. 2/2018.

(2)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům pro rozpočet 2017 (Úř. věst. L 51, 28.2.2017, s. 1) a opravným rozpočtům č. 1/2017 až č. 6/2017.

(3)  Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.“

(4)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům pro rozpočet 2018 (Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1) a opravným rozpočtům č. 1 a č. 2/2018.

(5)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům pro rozpočet 2017 (Úř. věst. L 51, 28.2.2017, s. 1) a opravným rozpočtům č. 1/2017 až č. 6/2017.

(6)  Vlastní zdroje rozpočtu na rok 2018 jsou stanoveny na základě rozpočtových prognóz, jež na své 169. schůzi konané dne 19. května 2017 schválil Poradní výbor pro vlastní zdroje.

(7)  Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.“

(8)  Použitý základ nepřesahuje 50 % HND.

(9)  Výpočet sazby: (102 280 878 484) / (157 476 700 000) = 0,649498487611183.

(10)  Zaokrouhleno.

(11)  Výše výdajů souvisejících s rozšířením odpovídá celkovým přiděleným výdajům ve 13 členských státech, které k Unii přistoupily po dni 30. dubna 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházejících ze záruční sekce EZOZF.

(12)  „Výhoda pro Spojené království“ odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND.

(13)  Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 20 % od 1. ledna 2014) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ).

(14)  p.m. (vlastní zdroje + ostatní příjmy = celkové příjmy = celkové výdaje); (142 374 438 534 + 2 404 188 261 = 144 778 626 795 = 144 778 626 795).

(15)  Celkové vlastní zdroje jako podíl na HND: (142 374 438 534) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; strop vlastních zdrojů jako podíl na HND: 1,20 %.


22.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/20


PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2018/1141

opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 314 odst. 4 písm. a) a odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2),

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (3),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (4),

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý s konečnou platností dne 30. listopadu 2017 (5),

s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2018, který Komise přijala dne 23. května 2018,

s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018, který Rada přijala dne 22. června 2018 a postoupila Evropskému parlamentu dne 25. června 2018,

s ohledem na schválení postoje Rady Parlamentem dne 4. července 2018,

s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu Evropského parlamentu,

PROHLAŠUJE:

Jediný článek

že postup podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie byl dokončen a opravný rozpočet Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2018 byl přijat s konečnou platností.

Ve Štrasburku dne 4. července 2018.

Předseda

A. TAJANI


(1)  Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 57, 28.2.2018.


OPRAVNÝ ROZPOČET č. 3 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2018

OBSAH

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE SEKCE

Oddíl III: Komise

— Výdaje 23

— Hlava 22:

Sousedství a jednání o rozšíření 26

ODDÍL III

KOMISE

VÝDAJE

Hlava

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 3/2018

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

01

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Rezervy (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

VNITŘNÍ TRH, PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Rezervy (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Rezervy (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILITA A DOPRAVA

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Rezervy (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

VÝZKUM A INOVACE

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBSAH A TECHNOLOGIE

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

PŘÍMÝ VÝZKUM

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

NÁMOŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A RYBOLOV

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Rezervy (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANČNÍ STABILITA, FINANČNÍ SLUŽBY A UNIE KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

39 909 728 476

34 230 153 557

 

 

39 909 728 476

34 230 153 557

14

DANĚ A CELNÍ UNIE

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Rezervy (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

KOMUNIKACE

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRACE A VNITŘNÍ VĚCI

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

NÁSTROJE ZAHRANIČNÍ POLITIKY

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Rezervy (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

OBCHOD

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ROZVOJ

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Rezervy (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

SOUSEDSTVÍ A JEDNÁNÍ O ROZŠÍŘENÍ

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Rezervy (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITÁRNÍ POMOC A CIVILNÍ OCHRANA

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Rezervy (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

BOJ PROTI PODVODŮM

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOORDINACE POLITIKY KOMISE A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

ADMINISTRATIVA KOMISE

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Rezervy (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

ROZPOČET

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

AUDIT

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIKA

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

DŮCHODY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

JAZYKOVÉ SLUŽBY

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGETIKA

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

SPRAVEDLNOST A SPOTŘEBITELÉ

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

OBLAST KLIMATU

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Rezervy (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

REZERVY

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Celkem

156 196 026 490

140 763 487 169

500 000 000

 

156 696 026 490

140 763 487 169

Z toho rezervy (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

HLAVA 22

SOUSEDSTVÍ A JEDNÁNÍ O ROZŠÍŘENÍ

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 3/2018

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

22 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „SOUSEDSTVÍ A JEDNÁNÍ O ROZŠÍŘENÍ“

167 697 810

167 697 810

 

 

167 697 810

167 697 810

22 02

PROCES A STRATEGIE ROZŠÍŘENÍ

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Rezervy (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 04

EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ (ENI)

2 435 530 106

2 336 883 728

 

 

2 435 530 106

2 336 883 728

 

Hlava 22 – Celkem

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Rezervy (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

KAPITOLA 22 02 —   PROCES A STRATEGIE ROZŠÍŘENÍ

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 3/2018

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

22 02

PROCES A STRATEGIE ROZŠÍŘENÍ

22 02 01

Podpora pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo (1), Černou Horu, Srbsko a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii

22 02 01 01

Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

4

199 267 000

221 500 000

 

 

199 267 000

221 500 000

22 02 01 02

Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

4

307 100 000

166 000 000

 

 

307 100 000

166 000 000

 

Článek 22 02 01 – Dílčí součet

 

506 367 000

387 500 000

 

 

506 367 000

387 500 000

22 02 02

Podpora Islandu

22 02 02 01

Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 02 02

Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 22 02 02 – Dílčí součet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 03

Podpora Turecku

22 02 03 01

Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

4

97 400 000

13 500 000

 

 

97 400 000

13 500 000

Rezervy (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

167 400 000

48 500 000

 

 

167 400 000

48 500 000

22 02 03 02

Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

4

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

 

Článek 22 02 03 – Dílčí součet

 

333 784 000

276 000 000

500 000 000

 

833 784 000

276 000 000

Rezervy (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

403 784 000

311 000 000

500 000 000

 

903 784 000

311 000 000

22 02 04

Regionální integrace, územní spolupráce a podpora skupinám zemí (horizontální programy)

22 02 04 01

Programy pro více zemí, regionální integrace a územní spolupráce

4

411 426 000

283 000 000

 

 

411 426 000

283 000 000

22 02 04 02

Erasmus + – Příspěvek z nástroje předvstupní pomoci (NPP)

4

30 271 000

34 352 588

 

 

30 271 000

34 352 588

22 02 04 03

Příspěvek pro Energetické společenství jihovýchodní Evropy

4

4 529 832

4 529 832

 

 

4 529 832

4 529 832

 

Článek 22 02 04 – Dílčí součet

 

446 226 832

321 882 420

 

 

446 226 832

321 882 420

22 02 51

Dokončení bývalé předvstupní pomoci (před rokem 2014)

4

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

22 02 77

Pilotní projekty a přípravné akce

22 02 77 01

Pilotní projekt – Ochrana a obnova kulturního dědictví v oblastech konfliktů

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 02

Přípravná akce – Ochrana a obnova kulturního dědictví v oblastech konfliktů

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 03

Přípravná akce – Posílení regionální spolupráce týkající se osob pohřešovaných v souvislosti s konflikty v bývalé Jugoslávii

4

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Článek 22 02 77 – Dílčí součet

 

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Kapitola 22 02 – Celkem

 

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Rezervy (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 02 03
Podpora Turecku

22 02 03 02
Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 3/2018

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

Poznámky

Tyto prostředky budou v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP II) určeny na tyto specifické cíle v Turecku:

zajištění podpory hospodářského, sociálního a územního rozvoje usilující o udržitelný a inteligentní růst podporující začlenění,

posílení schopnosti příjemců uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 231/2014 na všech úrovních plnit povinnosti vyplývající z členství Unie v oblasti hospodářského, sociálního a územního rozvoje podporou postupného sbližování s, přijetí, provádění a vymáhání acquis Unie, včetně přípravy pro řízení unijních strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Jakýkoli příjem z finančních příspěvků členských států a třetích zemí, a to včetně jejich veřejných agentur, subjektů či fyzických osob, na určité projekty nebo programy vnější pomoci financované Unií a spravované Komisí jejich jménem může vést k poskytnutí dodatečných prostředků. Tyto příspěvky podle článku 6 3 3 výkazu příjmů jsou účelově vázanými příjmy podle čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení. Částky uvedené v položce výdajů na správní podporu se určí na základě dohody o příspěvcích pro jednotlivé operační programy, aniž by tím byl dotčen čl. 187 odst. 7 finančního nařízení, přičemž jejich průměr nepřesáhne 4 % příspěvků, jež jsou pro příslušné programy v jednotlivých kapitolách k dispozici.

Z veškerých prostředků vynaložených v rámci poskytování pomoci uprchlíkům a hostitelským komunitám musí mít přímý prospěch uprchlíci nebo organizace občanské společnosti působící v této oblasti.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014 o nástroji předvstupní pomoci (NPP II) (Úř. věst. 77, 15.3. 2014, s. 11), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení.


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.