ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 204

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
13. srpna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1115 ze dne 10. srpna 2018, kterým se provádí čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2018/1116 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu

6

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1117 ze dne 10. srpna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

9

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1118 ze dne 7. června 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o podmínky pro snížení úrovně souborné jistoty a zproštění povinnosti poskytnout jistotu

11

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/1119 ze dne 31. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1120 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie ( 1 )

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1121 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1122 ze dne 10. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ( 1 )

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1123 ze dne 10. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení 1-methylnikotinamid-chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ( 1 )

41

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1124 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

46

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1125 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu

48

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1126 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

53

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1115

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se provádí čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/735 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení nařízení (EU) č. 748/2014 (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. května 2015 přijala Rada nařízení (EU) 2015/735.

(2)

Dne 13. července 2018 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2428 (2018), kterou se zejména doplňují dvě osoby na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření. Tyto osoby by proto měly být doplněny do přílohy I nařízení (EU) 2015/735. Vzhledem k tomu, že tyto dvě osoby jsou již označeny podle přílohy II nařízení (EU) 2015/735, měly by být z přílohy II nařízení (EU) 2015/735 vyňaty, aby byly označeny v příloze I.

(3)

Přílohy I a II nařízení (EU) 2015/735 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2015/735 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha II nařízení (EU) 2015/735 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 13.


PŘÍLOHA I

Na seznam uvedený v příloze I nařízení (EU) 2015/735 se doplňují tyto osoby:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (také znám jako: a) Malek Ruben)

hodnost: generálporučík

funkce: a) zástupce náčelníka generálního štábu pro logistiku; b) zástupce velitele generálního štábu a generálního inspektora armády

datum narození: 1. ledna 1960

místo narození: Yei, Jižní Súdán

státní příslušnost: Jižní Súdán

datum označení ze strany OSN: 13. července 2018

Další informace: Jako zástupce náčelníka generálního štábu SPLA (Súdánské lidově osvobozenecké armády) pro logistiku byl Malek Ruben Riak jedním z vyšších úředníků vlády Jižního Súdánu, kteří plánovali a koordinovali ofenzivu ve státě Unity v roce 2015, jež způsobila rozsáhlé škody a vedla k vysídlení velkého počtu obyvatel.

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Malek Ruben Riak byl zařazen na seznam dne 13. července 2018 na základě bodu 6, bodu 7 písm. a) a bodu 8 rezoluce č. 2206 (2015), jak bylo opětovně potvrzeno v rezoluci č. 2418 (2018), za „činnosti nebo politiky, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu“; „činnosti nebo politiky, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu …,“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv subjektu jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se zapojili do těchto činností“, a na základě bodu 14 písm. e) této rezoluce za „plánování, řízení či páchání činů zahrnujících sexuální a genderově motivované násilí v Jižním Súdánu“.

Podle zprávy skupiny odborníků o Jižním Súdánu z ledna 2016 (S/2016/70) byl Riak jedním ze skupiny vyšších bezpečnostních úředníků, kteří naplánovali ofenzívu ve státě Unity proti Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armádě (SPLM-IO) počínající v lednu 2015, a následně – od konce dubna 2015 – na provádění této ofenzívy dohlížel. Počátkem roku 2015 začala vláda Jižního Súdánu vyzbrojovat mladé lidi z Bul Nuer s cílem usnadnit jejich účast na ofenzivě. Většina mladých lidí z Bul Nuer již měla přístup k automatickým puškám typu AK, avšak k pokračování jejich operací bylo třeba zajistit střelivo. Skupina odborníků poskytla důkazy, včetně svědectví ze strany vojenských zdrojů, že skupinám mladých lidí dodávalo střelivo konkrétně pro danou ofenzivu velitelství Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA). Riak byl v té době zástupcem náčelníka štábu SPLA pro logistiku. Výsledkem ofenzivy bylo systematické ničení vesnic a infrastruktury, nucené vysídlení místního obyvatelstva, bezohledné zabíjení a mučení civilistů, rozsáhlé používání sexuálního násilí, a to i vůči starším osobám a dětem, únosy a nábory dětí jako vojáků a vysídlení velkého počtu obyvatel. Poté, co byla ve velké míře zničena jižní a střední část daného státu, zveřejnila řada sdělovacích prostředků a humanitárních organizací, jakož i mise OSN v Jižním Súdánu (UNMISS) zprávy o rozsahu zneužívání, k němuž docházelo.

8.   Paul MALONG AWAN (také znám jako: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

hodnost: generál

funkce: a) bývalý náčelník štábu Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA), b) bývalý guvernér státu Northern Bahr el-Ghazal

datum narození: a) 1962, b) 4. prosince 1960, c) 12. dubna 1960

místo narození: Malualkon, Jižní Súdán

státní příslušnost: a) Jižní Súdán, b) Uganda

pas č.: a) jihosúdánské číslo S00004370, b) jihosúdánské číslo D00001369, c) súdánské číslo 003606, d) súdánské číslo 00606, e) súdánské číslo B002606

datum označení ze strany OSN: 13. července 2018

Další informace: Jako náčelník generálního štábu SPLA Malong porušoval dohodu o ukončení nepřátelských akcí a dohodu o vyřešení konfliktu v Jižním Súdánu (ARCSS) z roku 2015, a tím šířil a prodlužoval konflikt v Jižním Súdánu. Údajně stál v čele úsilí, jehož cílem bylo zabít opozičního předáka Rieka Machara. Jednotkám SPLA vydal rozkaz, aby bránily přepravě humanitární pomoci. Pod vedením Malonga útočila SPLA na civilisty, školy a nemocnice; nutila civilní obyvatelstvo k vysídlování; měla na svědomí nedobrovolná mizení; svévolně zadržovala civilisty a páchala akty mučení a znásilňování. Malong zmobilizoval kmenovou milici Mathiang Anyoor Dinka, která používá dětské vojáky. Pod jeho vedením omezila SPLA přístup mise UNMISS, smíšené monitorovací a hodnotící komise (JMEC) a monitorovacího mechanismu pro příměří a přechodná bezpečnostní opatření (CTSAMM) na místa, kde měly být vyšetřovány a zdokumentovány případy zneužívání.

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Paul Malong Awan byl zařazen na seznam dne 13. července 2018 na základě bodu 6, bodu 7 písm. a), b), c), d) a f) a bodu 8 rezoluce č. 2206 (2015), jak bylo opětovně potvrzeno v rezoluci č. 2418 (2018), za „činnosti nebo politiky, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu nebo bránění procesům usmíření a mírovým rozhovorům, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí“; „činností nebo politik, které ohrožují prozatímní dohody nebo oslabují politický proces v Jižním Súdánu“; „útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, těžkých ublížení na zdraví, mučení, znásilnění nebo sexuálního násilí), únosů, nuceného vysídlení, násilných zmizení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště, nebo prostřednictvím jednání, které by představovalo vážné zneužívání či porušování lidských práv či porušování mezinárodního humanitárního práva“; plánování, řízení či páchání činů porušujících platné mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo nebo činů, které představují porušování lidských práv v Jižním Súdánu“; „Používání nebo najímání dětí ozbrojenými skupinami nebo ozbrojenými silami v kontextu ozbrojeného konfliktu v Jižním Súdánu; „bránění činnostem mezinárodních mírových, diplomatických a humanitárních misí v Jižním Súdánu, včetně činností monitorovacího a ověřovacího mechanismu úřadu IGAD nebo bránění dodávkám a distribuci humanitární pomoci a přístupu k ní“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv subjektu jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se do těchto činností zapojili“.

Malong vykonával od 23. dubna 2014 do května 2017 funkci náčelníka generálního štábu SPLA. Při výkonu své bývalé funkce náčelníka generálního štábu Malong porušoval dohodu o ukončení nepřátelských akcí a dohodu o vyřešení konfliktu v Jižním Súdánu (ARCSS) z roku 2015, a tím šířil či prodlužoval konflikt v Jižním Súdánu. Od počátku srpna 2016 stál Malong údajně v čele úsilí, jehož cílem bylo zabít jihosúdánského opozičního předáka Rieka Machara. Malong, konající vědomě v rozporu s pokyny prezidenta Salvy Kiira, vydal dne 10. července 2016 rozkaz, aby na Macharův dům a na základnu Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armády (SPLM-IO) v Jebelu zaútočily tanky a pěchota a aby byly ostřelovány z vrtulníků. Malong osobně z velitelství SPLA dohlížel na operaci, jejímž cílem bylo zjistit, kde se Machar pohybuje. Na začátku srpna 2016 Malong rozhodl, aby byl okamžitě proveden útok na místo, kde se měl Machar údajně nacházet, a informoval velitele SPLA, že Machar nemá být ponechán naživu. Podle informací měl dále Malong na začátku roku 2016 přikázat jednotkám SPLA, aby zabránily přepravě humanitární pomoci přes řeku Nil, kde trpěly hladem desítky tisíc civilistů, s tím, že potravinová pomoc by se místo k civilnímu obyvatelstvu dostala k ozbrojeným skupinám. V důsledku Malongových rozkazů nebylo možné po dobu nejméně dvou týdnů potravinovou pomoc přes řeku Nil přepravovat.

Během výkonu své funkce náčelníka generálního štábu SPLA byl Malong odpovědný za závažné zneužívání včetně útoků na civilní obyvatelstvo, nuceného vysídlování, nedobrovolného mizení, svévolného zadržování, mučení a znásilňování, jež páchaly SPLA a její spojenecké síly. Pod vedením Malonga prováděla SPLA útoky na civilní obyvatelstvo a úmyslně zabíjela neozbrojené civilisty na útěku. Pouze v oblasti Yei zdokumentovala OSN 114 případů zabití civilistů příslušníky SPLA a jejích spojeneckých sil, k nimž došlo v době mezi červencem 2016 a lednem 2017. SPLA záměrně napadala školy a nemocnice. V dubnu 2017 Malong údajně přikázal SPLA vyklidit oblast kolem Wau, aby v ní nezůstaly žádné osoby, včetně civilistů. Malong podle informací neodrazoval jednotky SPLA od toho, aby zabíjely civilní obyvatelstvo, přičemž za legitimní cíle byly považovány osoby podezřelé z ukrývaní povstalců.

Podle zprávy vyšetřovací komise Africké unie pro Jižní Súdán ze dne 15. října 2014 byl Malong odpovědný za rozsáhlou mobilizaci kmenové milice Mathiang Anyoor Dinka, která, jak zdokumentoval monitorovací mechanismus pro příměří a přechodná bezpečnostní opatření (CTSAMM), používá dětské vojáky.

V době, kdy Malonga stál v čele SPLA, omezovaly vládní síly pravidelně přístup mise OSN v Jižním Súdánu (UNMISS), smíšené monitorovací a hodnotící komise (JMEC) a monitorovacího mechanismu pro příměří a přechodná bezpečnostní opatření (CTSAMM) v okamžiku, kdy se snažily vyšetřit a zdokumentovat případy zneužívání. Například 5. dubna 2017 se společná hlídka OSN a CTSAMM snažila vstoupit do Pajoku, ale vojáci SPLA ji v tom zabránili.“


PŘÍLOHA II

V příloze II nařízení (EU) 2015/735 se vypouštějí položky týkající se těchto osob:

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/6


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1116

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se mění nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/740 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2014/449/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2015/735 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2015/740.

(2)

Dne 13. července 2018 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti OSN“) rezoluci č. 2428 (2018), ve které vyjádřila hluboké znepokojení nad selháními vedoucích představitelů Jižního Súdánu, pokud jde o ukončení nepřátelských akcí této země, odsoudila pokračující a zjevná porušování dohody o vyřešení konfliktu v Jihosúdánské republice ze dne 17. srpna 2015, dohody o ukončení nepřátelských akcí, ochraně civilního obyvatelstva a přístupu humanitární pomoci ze dne 21. prosince 2017 a chartúmského prohlášení ze dne 27. června 2018 a zpřísnila omezující opatření uložená vůči Jižnímu Súdánu rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015).

(3)

Rada bezpečnosti OSN mimo jiné mění rozsah výjimek ze zbrojního embarga a související technické a finanční pomoci a mění kritéria pro určování osob a subjektů, na něž se vztahuje zmrazení majetku.

(4)

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1125 (3) bylo změněno rozhodnutí (SZBP) 2015/740, aby se uvedla v účinnost opatření uložená rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018).

(5)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(6)

Nařízení (EU) 2015/735 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2015/735 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Zakazuje se poskytovat:

1)

technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související s vojenskou činností nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedeným zbraním a materiálu, přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Jižním Súdánu nebo pro použití v Jižním Súdánu;

2)

financování nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zejména včetně grantů, půjček a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, pro jakýkoliv prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytnutí související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Jižním Súdánu nebo pro použití v Jižním Súdánu;

3)

technickou pomoc, financování nebo finanční pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s poskytováním vyzbrojených žoldnéřů v Jižním Súdánu nebo pro použití v Jižním Súdánu.“

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Zákazy uvedené v článku 2 se nepoužijí na poskytování financování a finanční pomoci, technické pomoci a zprostředkovatelských služeb v souvislosti s:

a)

zbraněmi a souvisejícím materiálem určenými výhradně k podpoře nebo pro potřeby pracovníků OSN, včetně mise OSN v Jižním Súdánu (UNMISS) a prozatímních bezpečnostních sil OSN pro oblast Abyei (UNISFA);

b)

ochrannými oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyváženými do Jižního Súdánu pracovníky OSN, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.“

3)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány povolit poskytnutí financování a finanční pomoci, technické pomoci a zprostředkovatelských služeb v souvislosti s:

a)

nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné použití, a to za předpokladu, že členský stát předem uvědomil Výbor pro sankce v souladu s požadavky stanovenými v bodě 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018);

b)

zbraněmi a souvisejícím materiálem dočasně vyváženými do Jižního Súdánu ozbrojenými silami státu, jenž provádí akce v souladu s mezinárodním právem, aby byla výhradně a přímo umožněna ochrana nebo evakuace jeho státních příslušníků a osob, které jsou v jeho konzulární působnosti v Jižním Súdánu, a to za předpokladu, že uvedený členský stát uvědomí Výbor pro sankce v souladu s požadavky stanovenými v bodě 6 Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018);

c)

zbraněmi a souvisejícím materiálem pro regionální jednotky Africké unie nebo na jejich podporu určenými výhradně pro regionální operace proti Armádě božího odporu, a to za předpokladu, že uvedený členský stát uvědomil Výbor pro sankce v souladu s požadavky stanovenými v bodě 6 Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018);

d)

zbraněmi a souvisejícím materiálem určenými výhradně na podporu plnění podmínek mírové dohody, a to za předpokladu, že členský stát získal předem schválení Výboru pro sankce v souladu s požadavky stanovenými v bodě 6 Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018);

e)

jiným prodejem nebo dodávkou zbraní a souvisejícího materiálu nebo poskytováním pomoci nebo personálu, a to za předpokladu, že členský stát získal předem schválení Výboru pro sankce v souladu s požadavky stanovenými v bodě 6 Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018).

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.“

4)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. V příloze I jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány určené výborem Rady bezpečnosti OSN zřízeným podle bodu 16 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) (dále jen „Výbor pro sankce“) jako odpovědné nebo spoluvinné za činy nebo politiky, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu, nebo jako ty, které se na nich přímo nebo nepřímo podílely, v souladu s body 6, 7, 8 a 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) a bodem 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 52.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2015/735 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení nařízení (EU) č. 748/2014 (Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 13).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1125 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu (viz strana 48 v tomto čísle Úředního věstníku).


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1117

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008 (1), a zejména na článek 4i uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. května 2013 přijala Rada nařízení (EU) č. 401/2013.

(2)

Dne 25. června 2018 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2018/898 (2), kterým bylo na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IV nařízení (EU) č. 401/2013 doplněno sedm osob.

(3)

Ohledně několika osob zařazených na seznam byly obdrženy aktualizované informace.

(4)

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/898 ze dne 25. června 2018, kterým se provádí nařízení Rady (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě (Úř. věst. L 160 I, 25.6. 2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Položky 1, 3, 4 a 5 na seznamu osob a subjektů uvedeném v příloze IV nařízení (EU) č. 401/2013 se nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Aung Kyaw Zaw

datum narození: 20. srpna 1961

číslo pasu: DM000826

datum vydání: 22. listopadu 2011

datum skončení platnosti: 21. listopadu 2021

vojenské identifikační číslo: BC 17444

Generálporučík Aung Kyaw Zaw byl velitelem úřadu zvláštních operací č. 3 myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) od srpna 2015 do konce roku 2017. Úřad zvláštních operací č. 3 dohlížel na západní velitelství, a generálporučík Aung Kyaw Zaw v této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době západní velitelství dopustilo vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

3.

Than Oo

datum narození: 12. října 1973

vojenské identifikační číslo: BC 25723

Brigádní generál Than Oo je velitelem 99. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 99. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

4.

Aung Aung

vojenské identifikační číslo: BC 23750

Brigádní generál Aung Aung je velitelem 33. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 33. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigádní generál Khin Maung Soe je velitelem 15. vojenského operačního velení, známého rovněž pod názvem 15. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), pod nějž spadá 564. pěchotní prapor. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 15. vojenské operační velení, zejména 564. pěchotní prapor, dopustilo v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018“


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1118

ze dne 7. června 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o podmínky pro snížení úrovně souborné jistoty a zproštění povinnosti poskytnout jistotu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 99 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 95 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 stanoví podmínky, které musí hospodářský subjekt splnit, aby mu bylo uděleno povolení poskytnout soubornou jistotu k zajištění úhrady celního dluhu a jiných poplatků. Ustanovení čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) č. 952/2013 stanoví další kritéria, jež musí hospodářský subjekt splnit, aby mu bylo uděleno povolení poskytnout tuto soubornou jistotu se sníženou částkou záruky nebo aby byl zproštěn povinnosti poskytnout jistotu pro celní dluhy a jiné poplatky, které mohou vzniknout. Jedním z těchto kritérií je kritérium finanční solventnosti (2). Toto kritérium se považuje za splněné, pokud je žadatel v dobré finanční situaci, která mu umožňuje plnit své závazky s řádným ohledem na charakteristiky druhu dané podnikatelské činnosti.

(2)

V souvislosti s žádostí o snížení úrovně souborné jistoty nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu musí celní orgány posoudit, zda je žadatel schopen uhradit částku odpovídající celnímu dluhu a jiným poplatkům, pokud to bude nutné.

(3)

Článek 84 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3) stanoví podmínky, které musí hospodářský subjekt splnit, aby mu bylo uděleno povolení použít sníženou úroveň jistoty nebo aby byl zproštěn povinnosti poskytnout jistotu. Kromě dalších podmínek stanovených na základě kritéria finanční solventnosti také vyžaduje, aby žadatel prokázal, že disponuje dostatečnými finančními prostředky ke splnění svých závazků ve vztahu k celnímu dluhu a jiným poplatkům, které mohou vzniknout a které nejsou kryty jistotou. Praktické zkušenosti s uplatňováním nařízení (EU) č. 952/2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 však ukazují, že tato podmínka je příliš svazující, jelikož se její výklad omezuje na dostupnost potřebné likvidity. Likvidita ne vždy v plné šíři reprezentuje schopnost hospodářského subjektu uhradit celní dluh a jiné poplatky, které nejsou kryty jistotou. V potaz lze vzít i další prvky, například snadno převoditelná aktiva. Je proto nutné uvést aspekt likvidity jako samostatnou podmínku a poskytnout jeho vyjasnění, aby posouzení schopnosti subjektu splnit své závazky spojené s uhrazením celního dluhu a jiných poplatků, které nejsou kryty jistotou, bylo začleněno do postupu posuzování finanční způsobilosti žadatele.

(4)

Má-li být zajištěno jednotné uplatňování těchto ustanovení, je zároveň nutné upřesnit, že posuzování podmínky dostatečné finanční způsobilosti ve vztahu ke schopnosti hospodářského subjektu uhradit celní dluh a jiné poplatky, které mohou vzniknout a které nejsou kryty jistotou, se týká konkrétně posouzení žádostí o snížení úrovně souborné jistoty a zproštění povinnosti poskytnout jistotu (zjednodušení). To je nezbytné kvůli vymezení hranic tohoto posuzování v rámci souborných jistot se všemi úrovněmi snížení.

(5)

Pokud by došlo k situaci, kdy je referenční částka stanovená v souladu s článkem 155 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4) nepřiměřená částkám odpovídajícím potenciálním celním dluhům, které pravděpodobně vzniknou, je nutné předpokládat možnost, že celní orgány budou moci vzít v úvahu riziko vzniku celního dluhu a podle vlastního uvážení rozhodnout o úrovni snížení.

(6)

Také je třeba vyjasnit, že oprávněné hospodářské subjekty nemají být v souladu s čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) č. 952/2013 podrobovány dvojímu posouzení, avšak celní orgány mají i nadále možnost před schválením konkrétních zjednodušení postupu, jichž by oprávněný hospodářský subjekt chtěl dosáhnout, ověřit splnění podmínek specifických pro dané zjednodušení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 84 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

v odstavci 1 se zrušuje písmeno f);

2)

v odstavci 2 se zrušuje písmeno g);

3)

v odstavci 3 se zrušuje písmeno l);

4)

vkládají se odstavce 3a a 3b, které znějí:

„3a.   Při ověřování, zda má žadatel dostatečnou finanční způsobilost za účelem udělení povolení ke snížení úrovně souborné jistoty nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu podle požadavků stanovených v odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. k), zohlední celní orgány schopnost žadatele splnit své závazky spočívající v uhrazení celního dluhu a jiných poplatků, které mohou vzniknout a které nejsou kryty jistotou.

Je-li to odůvodněné, celní orgány mohou vzít v úvahu riziko vzniku takových celních dluhů a jiných poplatků s ohledem na druh a objem obchodních činností spojených s celním řízením a na druh zboží, pro které je jistota vyžadována.

3b.   Pokud byla podmínka dostatečné finanční způsobilosti již posouzena coby podmínka pro uplatnění kritéria uvedeného v čl. 39 písm. c) kodexu, celní orgány pouze znovu prověří, zda finanční způsobilost žadatele opravňuje k udělení povolení ke snížení úrovně souborné jistoty nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu.“;

5)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Pokud byl žadatel založen před méně než třemi lety, ověřuje se splnění podmínek stanovených v odst. 1 písm. d) a e), odst. 2 písm. e) a f) a odst. 3 písm. j) a k) na základě dostupných záznamů a informací.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Ustanovení čl. 39 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1119

ze dne 31. července 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/EC (1), a zejména na čl. 7 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s požadavky stanovenými v příloze VII (části ORA) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) musí organizace pro výcvik pilotů zavést a udržovat řídící systém, včetně monitorování souladu, a systém řízení bezpečnosti. Celkovou organizaci, její procesy, postupy a činnosti je třeba stanovit v podrobné dokumentaci (příručkách).

(2)

Příloha VII (část ORA) představuje příslušný právní rámec pro vydávání osvědčení organizacím poskytujícím výcvik pro účely získávání průkazů způsobilosti obchodního pilota. Nicméně požadavky stanovené v této příloze jsou zbytečně zatěžující a nepřiměřené pro organizace, které poskytují výcvik pouze pro účely získávání průkazů způsobilosti neobchodního pilota a zvláštních kvalifikací, práv a osvědčení, a to s ohledem na vzniklé náklady, povahu a rozsah jejich činností a rizika a přínosy pro bezpečnost letectví. Jak je uvedeno v obecném leteckém plánu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (3), měl by být vzhledem k uvedeným důvodům vytvořen pro tyto organizace jednodušší systém.

(3)

Z těchto důvodů by se na tyto organizace měl vztahovat soubor specifických požadavků a tyto organizace by neměly podléhat požadavku předchozího souhlasu udělovaného příslušným orgánem. Namísto toho by jim mělo být umožněno ohlásit příslušnému orgánu, že splňují požadavky, které se na ně vztahují.

(4)

Specifické požadavky vztahující se na tyto ohlášené organizace pro výcvik by měly zahrnovat zjednodušené bezpečnostní postupy, tak aby se zohlednilo jak prostředí vyznačující se nižším rizikem, v němž neobchodní piloti provádějí svou činnost, tak potřeba, aby příslušné orgány vykonávaly náležitý dohled. V zájmu bezpečnosti by rovněž měla být stanovena pravidla týkající se předkládání výcvikových programů příslušnému orgánu společně s prohlášením, vedením záznamů, monitorováním souladu prostřednictvím ročního vnitřního přezkumu a jmenováním zástupců ohlášených organizací pro výcvik, kteří jsou odpovědní za bezpečnostní politiku.

(5)

Z týchž důvodů by rovněž měla být pozměněna pravidla týkající se dozoru a vynucování příslušnými orgány ve vztahu k ohlášeným organizacím pro výcvik, která jsou stanovena v příloze VI (části ARA) nařízení (EU) č. 1178/2011, s cílem zajistit, aby byla přiměřená, dostatečně pružná, založená na přístupu zohledňujícím riziko a aby byla v souladu se specifickými požadavky na ohlášené organizace pro výcvik.

(6)

Je vhodné též pozměnit některá další ustanovení nařízení (EU) č. 1178/2011 o organizacích pro výcvik pilotů, zejména je objasnit, zrušit přechodná ustanovení, která již nejsou relevantní, a změnit přílohu I (část FCL) tohoto nařízení tak, aby odkazovala jak na schválené, tak na ohlášené organizace pro výcvik.

(7)

K provedení opatření týkajících se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením by měl být poskytnut dodatečný čas.

(8)

V souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 předložila Evropská agentura pro bezpečnost letectví návrh prováděcích pravidel Komisi ve stanovisku č. 11/2016.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

v článku 2 se doplňují tyto nové definice, které znějí:

„14)

„přijatelnými způsoby průkazu“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;

15)

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumějí způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu, nebo nové způsoby průkazu shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;

16)

„schválenou organizací pro výcvik“ se rozumí organizace, která je oprávněna zajišťovat výcvik pro piloty na základě schválení vydaného v souladu s čl. 10a odst. 1 prvním pododstavcem;

17)

„základním přístrojovým výcvikovým zařízením“ se rozumí pozemní výcvikové zařízení pro výcvik pilotů, které představuje stanoviště pilota-žáka pro určitou třídu letounů a které může být vybaveno panely přístrojů s obrazovkami a pružinami zatěžovaným řízením poskytujícím výcvikovou základnu minimálně pro nácvik postupů letu podle přístrojů;

18)

„certifikačními specifikacemi“ se rozumí agenturou přijaté technické standardy uvádějící způsoby, které mají být použity organizací pro účely certifikace;

19)

„letovým instruktorem“ se rozumí instruktor s právem zajišťovat v souladu s hlavou J přílohy I (část FCL) výcvik na palubě letadla;

20)

„zařízením pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)“ se rozumí zařízení pro výcvik pilotů, které je:

a)

v případě letounů úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD), trenažér letových a navigačních postupů (FNPT) nebo základní přístrojové výcvikové zařízení (BITD);

b)

v případě vrtulníků úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD) nebo trenažér letových a navigačních postupů (FNPT).

21)

„způsobilostí FSTD“ se rozumí úroveň technické schopnosti FSTD, jak je uvedena v certifikačních specifikacích týkajících se dotyčného FSTD;

22)

„hlavním místem obchodní činnosti“ organizace se rozumí ústředí nebo sídlo organizace, ve kterém tato organizace vykonává hlavní finanční funkce a provozní řízení činností uvedených v tomto nařízení.

23)

„příručkou pro osvědčující zkoušku (QTG)“ se rozumí dokument, který má prokázat, že výkonnost a ovládací vlastnosti FSTD představují vlastnosti daného letadla, třídy letounu nebo typu vrtulníku, simulované v rámci předepsaných omezení, a že byly splněny všechny příslušné požadavky. Příručka QTG zahrnuje jak údaje o letadle, třídě letounu nebo typu vrtulníku, tak údaje o FSTD použité pro potvrzení platnosti osvědčení;

24)

„ohlášenou organizací pro výcvik (DTO)“ se rozumí organizace, která je oprávněna zajišťovat výcvik pro piloty na základě prohlášení vypracovaného v souladu s čl. 10a odst. 1 druhým pododstavcem;

25)

„výcvikovým programem DTO“ se rozumí dokument vyhotovený ohlášenou organizací pro výcvik, v němž je podrobně popsán výcvikový kurz zajišťovaný touto organizací.“

2)

Článek 10a se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Organizace mají v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 právo zajišťovat výcvik pro piloty zapojené do provozu letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008 pouze v případě, že obdržely od příslušného orgánu schválení potvrzující, že splňují základní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky stanovené v příloze VII tohoto nařízení.

Nicméně odchylně od čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 a prvního pododstavce tohoto odstavce mají organizace právo zajišťovat výcvik uvedený v článku DTO.GEN.110 přílohy VIII tohoto nařízení bez takového schválení v případě, že příslušnému orgánu předložily prohlášení v souladu s požadavky stanovenými v článku DTO.GEN.115 této přílohy a – požaduje-li to čl. DTO.GEN.230 písm. c) této přílohy – příslušný orgán výcvikový program schválil.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Organizacím pro výcvik pilotů, které splňují požadavky společných leteckých předpisů a byly registrovány před 8. dubnem 2015, se povoluje poskytovat výcvik pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL) podle části FCL, pro získání souvisejících kvalifikací uvedených v registraci a pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL) až do 8. dubna 2019 bez plnění ustanovení příloh VII a VIII.“

3)

Článek 12 se mění takto:

a)

odstavec 2a se nahrazuje tímto:

„2a.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že do 8. dubna 2020 nebudou uplatňovat:

1)

ustanovení přílohy I týkající se průkazů způsobilosti pilota kluzáků a balónů;

2)

ustanovení příloh VII a VIII v případě výcvikových organizací, které poskytují výcvik pouze pro získání vnitrostátního průkazu, který lze v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1178/2011 změnit na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL), průkaz způsobilosti pilota kluzáků (SPL) nebo průkaz způsobilosti pilota balónů (BPL) podle části FCL.;

3)

ustanovení hlavy B přílohy I.“

b)

přidává se nový odstavec 8, který zní:

„8.   Odchylně od odstavce 1 se článek FCL.315.A, čl. FCL.410.A druhá věta písm. a) a čl. FCL.725.A písm. c) přílohy I (část FCL) použijí od 8. dubna 2019.“

4)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

5)

Příloha VI se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

6)

Příloha VII se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

7)

Doplňuje se příloha VIII stanovená v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech..

V Bruselu dne 31. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1178/2011 (část FCL) se mění takto:

1)

v článku FCL.010 se zrušuje definice „základního přístrojového výcvikového zařízení“.

2)

článek FCL.025 se mění takto:

a)

v písmeni a) se odstavce 2) a 3) nahrazují tímto:

„2)

Žadatelé se zkoušky z teoretických znalostí účastní pouze na doporučení ohlášené organizace pro výcvik (DTO) nebo schválené organizace pro výcvik (ATO) odpovědné za jejich výcvik, které se vydává na základě uspokojivého dokončení příslušných částí výcvikového kurzu teoretických znalostí.“

3)

Doporučení ohlášené organizace pro výcvik nebo schválené organizace pro výcvik platí dvanáct měsíců. Pokud se během této doby platnosti žadatel nepokusí o vykonání alespoň jedné písemné zkoušky z teoretických znalostí, stanoví ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele nutnost dalšího výcviku.“;

b)

písmeno b) se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se odstavec 3) nahrazuje tímto:

„3)

Pokud žadatel neuspěje u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo nesplní všechny písemné zkoušky buď v rámci šesti zkouškových bloků, nebo ve lhůtě stanovené v odstavci 2), musí vykonat celý soubor písemných zkoušek znovu.

Dříve než se žadatel opět zúčastní zkoušek z teoretických znalostí, musí podstoupit další výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Rozsah a náplň potřebného výcviku stanoví ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele.“;

ii)

druhý pododstavec se zrušuje;

3)

článek FCL.115 se nahrazuje tímto:

FCL.115   LAPL – výcvikový kurz

a)

Žadatelé o průkaz LAPL podstoupí výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik.

b)

Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik, jež odpovídají právům k LAPL, o jejichž udělení se žádá.

c)

Výuku teoretických znalostí a letový výcvik lze absolvovat v jiné ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik jiné než v té, v níž žadatelé zahájili svůj výcvik.“;

4)

V článku FCL.110.A se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) nebo SPL s rozšířením pro TMG. Žadatelé o průkaz LAPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) nebo SPL s rozšířením pro TMG, musí po udělení doložky rozšíření pro TMG absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 21 hodinám v TMG a splňovat požadavky čl. FCL.135.A písm. a) o letounech.

c)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž je praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).“;

5)

v článku FCL.110.H se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).“;

6)

v článku FCL.110.S se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2), 3) a 4).“;

7)

v článku FCL.135.S se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Práva udělená průkazem LAPL(S) se rozšíří na TMG, pokud pilot vykoná v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik alespoň:“;

8)

v článku FCL.110.B se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla v balónech, může být tato praxe započítána do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla v balónech;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2) a 3).“;

9)

v bodě FCL.135.B se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Práva udělená průkazem LAPL(B) jsou omezena na třídu balónů, v níž byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik vykoná v této jiné třídě alespoň:“;

10)

článek FCL.210 se nahrazuje tímto:

FCL.210   Výcvikový kurz

a)

Žadatelé o průkaz BPL, SPL nebo PPL podstoupí výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik.

b)

Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik, jež odpovídají právům uděleným průkazem BPL, SPL nebo PPL, o která se žádá.

c)

Výuku teoretických znalostí a letový výcvik lze absolvovat v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik jiné než DTO nebo ATO, v níž žadatelé zahájili svůj výcvik.“;

11)

V článku FCL.210.A se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A). Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A), musí od vydání průkazu způsobilosti LAPL(A) absolvovat dobu letu odpovídající alespoň patnácti hodinám v letounech, z nichž alespoň deset hodin musí tvořit letový výcvik absolvovaný v rámci výcvikového kurzu v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat dobu samostatného letu pod dozorem odpovídající alespoň čtyřem hodinám, včetně doby samostatného navigačního letu odpovídající alespoň dvěma hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

c)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) nebo SPL s rozšířením pro TMG. Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) nebo SPL s rozšířením pro TMG, musí absolvovat:

1)

dobu odletu odpovídající alespoň 24 hodinám v TMG po udělení doložky o rozšíření pro TMG a

2)

alespoň 15 hodin letového výcviku v letounech v rámci výcvikového kurzu v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který splňuje alespoň požadavky písm. a) odst. 2).“;

12)

v článku FCL.210.H se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Specifické požadavky pro žadatele, který je držitelem průkazu LAPL(H). Žadatelé o průkaz způsobilosti PPL(H), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(H), musí absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat alespoň pět hodin letového výcviku ve dvojím řízení a alespoň jeden samostatný navigační let pod dozorem v délce alespoň 185 km (100 NM), během něhož je provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.“;

13)

v článku FCL.725 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Výcvikový kurz. Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Žadatel o třídní kvalifikaci pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikaci pro TMG nebo typovou kvalifikaci pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) odst. 2) písm. c) přílohy VIII (část DTO) může absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik. Výcvikový kurz pro získání typové kvalifikace musí obsahovat povinné prvky výcviku pro příslušný typ vymezené v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s přílohou I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012.“;

14)

v článku FCL.740 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Obnova. Po skončení platnosti třídní nebo typové kvalifikace musí žadatel podniknout následující kroky:

1)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

2)

před přezkoušením odborné způsobilosti uvedeným v bodě 1 absolvovat udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, pokud je to nezbytné k dosažení úrovně odborné způsobilosti potřebné k bezpečnému provozu příslušné třídy nebo typu letadla. Žadatel nicméně může absolvovat výcvik:

i)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, pokud se skončená platnost týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikace pro TMG nebo typové kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) odst. 2) písm. c) přílohy VIII (část DTO).

ii)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik nebo s instruktorem, pokud platnost kvalifikace skončila nanejvýš před třemi lety a pokud se tato kvalifikace týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti nebo třídní kvalifikace pro TMG.“;

15)

v čl. FCL.800 písm. b) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:“;

16)

článek FCL.805 se mění takto:

a)

v písm. b) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:“;

b)

v písm. c) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:“;

17)

článek FCL.810 se mění takto:

a)

v písm. a) odst. 1) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„1)

Za účelem výkonu práv udělených průkazem LAPL, SPL nebo PPL pro letouny, TMG nebo vzducholodě podle VFR v noci musí žadatelé absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz musí zahrnovat:“;

b)

v písm. b) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz musí být absolvován během šesti měsíců a zahrnuje:“;

18)

v článku FCL.815 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Výcvikový kurz. Žadatelé o kvalifikaci pro let v horském terénu musí během 24 měsíců absolvovat kurz výuky teoretických znalostí a letový výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Náplň kurzu musí odpovídat právům plynoucím z kvalifikace pro let v horském terénu, o jejichž získání žadatel usiluje.“;

19)

v čl. FCL.830 písm. b) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:“;

20)

článek FCL.930 se nahrazuje tímto:

FCL.930   Výcvikový kurz

a)

Žadatel o osvědčení instruktora musí absolvovat kurz teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik. Žadatelé o osvědčení instruktora vztahující se na kluzáky a balony mohou absolvovat kurz teoretických znalostí a letový výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik.

b)

Kromě specifických prvků stanovených v této příloze (část FCL) pro každou kategorii instruktora musí výcvikový kurz obsahovat prvky požadované v článku FCL.920.“;

21)

v čl. FCL.910.FI písm. a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Práva instruktora FI jsou omezena na provádění letového výcviku pod dozorem instruktora FI pro stejnou kategorii letadla jmenovaného pro tento účel ohlášenou organizací pro výcvik nebo schválenou organizací pro výcvik, a to v těchto případech:“;

22)

v článku FCL.1015 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Žadatel o osvědčení examinátora musí absolvovat standardizační kurz, který je poskytován příslušným úřadem nebo který je poskytován schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem. Žadatel o osvědčení examinátora vztahující se na kluzáky a balony může absolvovat standardizační kurz, který je poskytován ohlášenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem.“;

23)

v čl. FCL.1025 písm. b) se odstavec 2) nahrazuje tímto:

„2)

během posledního roku platnosti osvědčení absolvuje udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán příslušným úřadem nebo který je pořádán schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem. Examinátor, který je držitelem osvědčení vztahujícího se na kluzáky a balony, může během posledního roku platnosti osvědčení absolvovat udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán ohlášenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem.“

PŘÍLOHA II

Příloha VI nařízení (EU) č. 1178/2011 (část ARA) se mění takto:

1)

článek ARA.GEN.105 se ruší;

2)

v článku ARA.GEN.200 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Příslušný úřad zavede postupy, jejichž prostřednictvím bude probíhat vzájemná výměna veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, týkající se i informací o veškerých zjištěních, následných opatřeních přijatých na základě těchto zjištění a donucovacích opatření přijatých v rámci vykonávání dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získaly u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury.“;

3)

článek ARA.GEN.220 se mění takto:

a)

v písmenu a) se odstavec 4) nahrazuje tímto:

„4)

procesů osvědčování a podávání prohlášení, jakož i dozoru nad organizacemi, jimž bylo vydáno osvědčení a které učinily prohlášení;“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Příslušný úřad vede a aktualizuje seznam všech osvědčení organizací, osvědčení způsobilosti FSTD a průkazů způsobilosti, osvědčení a atestací, které personálu vydal, prohlášení ohlášených organizací pro výcvik, jež obdržel, a programů výcviku ohlášených organizací pro výcvik, u nichž ověřil či schválil soulad s přílohou I (část FCL).“;

4)

v čl. ARA.GEN.300 písm. a) se odstavec 2) nahrazuje tímto:

„2)

průběžné dodržování požadavků vztahujících se na osoby, které jsou držiteli průkazů způsobilosti, kvalifikace a osvědčení, na organizace, kterým vydal osvědčení, držitele způsobilosti FSTD a organizace, od nichž obdržel prohlášení;“;

5)

v článku ARA.GEN.305 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

Bez ohledu na písmena b), c) a ca) je program dozoru ohlášené organizace pro výcvik vypracováván s ohledem na zvláštní povahu organizace, složitost její činnosti a výsledky minulých činností v oblasti dozoru a vychází z posouzení rizik souvisejících s druhem poskytovaného výcviku. Činnosti v oblasti dozoru zahrnují inspekce, včetně neohlášených inspekcí, a mohou, považuje-li to příslušný úřad za nutné, zahrnovat audity.“;

6)

v článku ARA.GEN.330 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

Bez ohledu na písmena a), b) a c) příslušný úřad v případě změn informací obsažených v prohlášeních obdržených od DTO nebo v případě změn programu výcviku používaného DTO, které mu byly oznámeny v souladu s článkem DTO.GEN.116 přílohy VIII (část DTO), jedná v souladu s požadavky článků ARA.DTO.105 a ARA.DTO.110, podle toho, který z nich je použitelný.“;

7)

článek ARA.GEN.350 se mění takto:

a)

vkládá se nové písmeno da), které zní:

„da)

Bez ohledu na písmena a) až d), zjistí-li v případě DTO příslušný úřad v rámci dozoru nebo jiným způsobem, že nejsou splněny základní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 nebo požadavky stanovené v příloze I (část FCL) a v příloze VIII (část DTO) tohoto nařízení ohlášenou organizací pro výcvik, tento příslušný úřad:

1)

učiní nález, pořídí o něm záznam a dotyčného zástupce ohlášené organizace pro výcvik o něm písemně vyrozumí a stanoví přiměřenou lhůtu, v níž musí DTO podniknout kroky uvedené v článku DTO.GEN.150 přílohy VIII (část DTO).

2)

neprodleně přijme náležitá opatření vedoucí k omezení či zákazu výcvikové činnosti dotčené nesplněním požadavků, dokud dotyčná ohlášená organizace pro výcvik nepřijme nápravné opatření uvedené v odstavci 1), v případě, že nastane kterákoli z následujících situací:

i)

byl zjištěn bezpečnostní problém;

ii)

DTO nepřijme nápravné opatření v souladu s článkem DTO.GEN.150;

3)

pokud jde o programy výcviku uvedené v čl. DTO.GEN.230 písm. c) přílohy VIII (část DTO), omezí, pozastaví či zruší schválení programu výcviku;

4)

přijme veškerá nezbytná opatření pro vynucování s cílem ukončit neplnění a, je-li to vhodné, odstraní následky takového neplnění.“;

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

Pokud orgán některého členského státu postupující podle čl. ARA.GEN.300 písm. d) zjistí jakýkoliv případ nesplnění základních požadavků stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 nebo požadavků přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) tohoto nařízení ze strany organizace, jíž vydal osvědčení příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura nebo která tomuto orgánu nebo agentuře předložila prohlášení, informuje o tomto nesplnění požadavků příslušný úřad, aniž tím jsou dotčena jakákoli další opatření pro vynucování.“;

8)

za hlavu MED se doplňuje nová hlava DTO:

„HLAVA DTO

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA OHLÁŠENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK (DTO)

ARA.DTO.100   Předložení prohlášení příslušnému úřadu

a)

Po obdržení prohlášení od ohlášené organizace pro výcvik příslušný úřad ověří, zda prohlášení obsahuje všechny informace uvedené v článku DTO.GEN.115 přílohy VIII (část DTO) a potvrdí příjem dotyčného prohlášení, včetně přidělení referenčního čísla DTO zástupci ohlášené organizace pro výcvik.

b)

Pokud prohlášení neobsahuje požadované informace nebo obsahuje informace, které svědčí o nesplnění základních požadavků uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 nebo požadavků přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) tohoto nařízení, příslušný úřad jedná v souladu s čl. ARA.GEN.350 písm. da).

ARA.DTO.105   Změny prohlášení

Poté, co obdrží oznámení o změně informací obsažených v prohlášení DTO, příslušný úřad jedná v souladu s článkem ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Ověření souladu programu výcviku

a)

Po obdržení programu výcviku ohlášené organizace pro výcvik a případných změn tohoto programu, které jsou příslušnému úřadu oznámeny v souladu s čl. DTO.GEN.115 písm. c) přílohy VIII (část DTO), nebo žádosti o schválení programu výcviku DTO, která mu byla předložena v souladu s čl. DTO.GEN.230 písm. c) této přílohy, příslušný úřad ověří soulad těchto programů výcviku s požadavky přílohy I (část FCL).

b)

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že program výcviku ohlášené organizace pro výcvik a případné změny tohoto programu jsou v souladu s uvedenými požadavky, písemně o této skutečnosti vyrozumí zástupce DTO, nebo v případě uvedeném v čl. DTO.GEN.230 písm. c) přílohy VIII (část DTO) program výcviku schválí. Pro toto schválení použije formulář obsažený v dodatku VIII této přílohy (část ARA).

c)

V případě, že některý z požadavků není splněn, příslušný úřad jedná v souladu s čl. ARA.GEN.350 písm. da), nebo, v případě uvedeném v čl. DTO.GEN.230 písm. c) přílohy VIII (část DTO), zamítne žádost o schválení programu výcviku.“;

9)

doplňuje se nový dodatek VIII, který zní:

Dodatek VIII přílohy VI (část ARA)

Schválení programu výcviku

vydané ohlášené organizaci pro výcvik (DTO)

Evropská unie (*1)

Příslušný úřad

Vydávající orgán:

Název DTO:

Referenční číslo DTO:

 

Schválený(é) program(y) výcviku:

 

Standardizace examinátorů – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Udržovací seminář pro examinátory – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Ref. č. dokumentu:

Poznámky:

Výše uvedený program/uvedené programy výcviku byl(y) ověřen(y) výše uvedeným příslušným úřadem, který shledal, že splňuje/splňují požadavky přílohy I (část FCL) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011.

Datum vydání:

Podpis: [příslušný úřad]

Formulář XXX EASA – 1. vydání – strana 1/1

“.

(*1)  V případě států, které nejsou členy EU, se neuvede označení „Evropská unie“.

(*2)  Lze popřípadě upravit.


PŘÍLOHA III

V příloze VII nařízení (EU) č. 1178/2011 (část ORA) se úvodní věta v článku ORA.ATO.120 nahrazuje tímto:

„Po celou dobu trvání výcvikového kurzu a po dobu 3 let od ukončení výcviku jsou vedeny tyto záznamy:“.


PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA VIII

POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA OHLÁŠENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK (DTO)

[ČÁST DTO]

DTO.GEN.100   Obecné

V souladu s čl. 10a odst. 1 druhým pododstavcem tato příloha (část DTO) stanoví požadavky vztahující se na organizace pro výcvik pilotů poskytující výcvik uvedený v článku DTO.GEN.110 na základě prohlášení učiněného v souladu s článkem DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Příslušný úřad

Pro účely této přílohy (část DTO) bude příslušným úřadem ve vztahu k DTO orgán určený členským státem, který se nachází na území, na němž má ohlášená organizace pro výcvik své hlavní místo obchodní činnosti.

DTO.GEN.110   Rozsah výcviku

a)

Za předpokladu, že předložila prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115, je DTO oprávněna poskytovat následující výcvikové kurzy:

1)

pro letouny:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu LAPL(A) a PPL(A);

b)

letový výcvik pro získání průkazu LAPL(A) a PPL(A);

c)

výcvik směřující k získání třídní kvalifikace pro SEP (pozemní), SEP (námořní) a TMG;

d)

výcvik směřující k získání dalších kvalifikací: let v noci, akrobatický let, let v horském terénu, vlečení kluzáků a transparentů;

2)

pro vrtulníky:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu LAPL(H) a PPL(H);

b)

letový výcvik pro získání průkazu LAPL(H) a PPL(H);

c)

typová kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem, pro něž je maximální schválená konfigurace pět sedadel;

d)

výcvik směřující k získání kvalifikace pro let v noci;

3)

pro kluzáky:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu LAPL(S) a SPL;

b)

letový výcvik pro získání průkazu LAPL(S) a SPL;

c)

výcvik směřující k rozšíření práv na TMG v souladu s článkem FCL.135.S;

d)

výcvik směřující k získání kvalifikace pro další způsoby vypouštění v souladu s článkem FCL.130.S;

e)

výcvik směřující k získání dodatečné kvalifikace: akrobatický let, vlečení kluzáků a provoz kluzáků při létání v oblačnosti;

f)

výcvik směřující k získání kvalifikace letového instruktora FI(S);

g)

udržovací seminář pro FI(S).

4)

pro balony:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu LAPL(B) a BPL;

b)

letový výcvik pro získání průkazu LAPL(B) a BPL;

c)

výcvik směřující k rozšíření tříd v souladu s článkem FCL.135.B;

d)

výcvik směřující k rozšíření tříd nebo skupin v souladu s článkem FCL.225.B;

e)

výcvik směřující k rozšíření na upoutaný let v souladu s článkem FCL.130.B;

f)

výcvik směřující k získání kvalifikace pro let v noci;

g)

výcvik směřující k získání kvalifikace letového instruktora FI(B);

h)

udržovací seminář pro FI(B).

b)

Ohlášená organizace pro výcvik je oprávněna poskytovat rovněž kurzy pro examinátory uvedené v čl. FCL.1015 písm. a) a v čl. FCL.1025 písm. b) odst. 2) přílohy I (část FCL), které jsou určeny pro FE(S), FIE(S), FE(B) a FIE(B), za předpokladu, že DTO předložila prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115 a příslušný úřad schválil výcvikový program v souladu s čl. DTO.GEN.230 písm. c).

DTO.GEN.115   Prohlášení

a)

Před poskytnutím jakéhokoli výcvikového kurzu uvedeného v článku DTO.GEN.110 předloží organizace, která má v úmyslu takový výcvik poskytovat, prohlášení příslušnému úřadu. Prohlášení musí obsahovat nejméně toto:

1)

název DTO;

2)

kontaktní údaje hlavního místa obchodní činnosti DTO a v příslušných případech též kontaktní údaje letišť a provozních míst DTO;

3)

jména a kontaktní údaje těchto osob:

i)

zástupce DTO;

ii)

vedoucího výcviku DTO a

iii)

všech zástupců vedoucích výcviku, stanoví-li tak čl. DTO.GEN 250 písm. b) odst. 1);

4)

typ výcviku, jak je uvedeno v článku DTO.GEN.110, poskytovaný na každém letišti a/nebo provozním místě;

5)

v příslušných případech též seznam všech letadel a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace, která mají být použita pro účely výcviku;

6)

datum plánovaného zahájení výcviku,

7)

sdělení potvrzující, že DTO vyvinula bezpečnostní politiku a bude tuto politiku uplatňovat v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, v souladu s čl. DTO.GEN.210 písm. a) odst. 1) bodem ii);

8)

sdělení potvrzující, že DTO splňuje a bude i nadále v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, splňovat základní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) tohoto nařízení.

b)

Prohlášení se předkládá a případné následné změny v něm se provádějí za použití formuláře obsaženého v dodatku 1.

c)

Ohlášená organizace pro výcvik předloží příslušnému úřadu společně s prohlášením program nebo programy výcviku, které používá nebo zamýšlí používat pro účely poskytování výcviku, jakož i žádost o schválení programu či programů výcviku v případě, že je takové schválení požadováno v souladu s čl. DTO.GEN.230 písm. c).

d)

Odchylně od písmene c) může organizace, která je držitelem oprávnění vydaného v souladu s hlavou ATO přílohy VII (část ORA), společně s prohlášením předložit pouze odkaz na již schválenou příručku/příručky pro výcvik.

DTO.GEN.116   Oznámení změn a ukončení výcvikových činností

DTO neprodleně oznámí příslušnému úřadu:

a)

veškeré změny informací uvedených v prohlášení specifikovaném v čl. DTO.GEN.115 písm. a) a výcvikového programu či programů nebo schválené příručky/schválených příruček pro výcvik uvedených v čl. DTO.GEN.115 písm. c) a d);

b)

ukončení některých nebo všech výcvikových činností, na něž se vztahuje prohlášení.

DTO.GEN.135   Ukončení práva na zajišťování výcviku

Ohlášená organizace pro výcvik již nemá právo poskytovat některé výcvikové činnosti nebo žádnou z výcvikových činností uvedených v jejím prohlášení na základě tohoto prohlášení, pokud nastane jedna z následujících situací:

a)

DTO oznámila příslušnému úřadu ukončení některých nebo všech výcvikových činností, na něž se vztahuje prohlášení v souladu s čl. DTO.GEN.116 písm. b);

b)

DTO neposkytla výcvik po dobu delší než 36 po sobě jdoucích měsíců.

DTO.GEN.140   Přístup

Za účelem určení toho, zda ohlášená organizace pro výcvik jedná v souladu se svým prohlášením, umožní DTO kdykoli přístup do veškerých provozních prostor a letadel a k veškerým dokumentům, záznamům, údajům, postupům a jakýmkoli dalším materiálům týkajícím se její výcvikové činnosti, na kterou se vztahuje prohlášení, a to všem osobám, které k tomu oprávní příslušný úřad.

DTO.GEN.150   Nálezy

Poté, co příslušný úřad sdělí nález ohlášené organizaci pro výcvik v souladu s čl. ARA.GEN.350 písm. da) odst. 1), DTO podnikne ve lhůtě stanovené příslušným úřadem následující kroky:

a)

zjistí hlavní příčinu nesouladu;

b)

přijme nezbytná nápravná opatření k ukončení nesouladu a v případě potřeby odstraní následky nesouladu;

c)

uvědomí příslušný úřad o nápravných opatřeních, která přijal.

DTO.GEN.155   Reakce na bezpečnostní problém

V reakci na bezpečnostní problém DTO provádí:

a)

bezpečnostní opatření, která jí uložil příslušný úřad v souladu s čl. ARA.GEN.135 písm. c);

b)

agenturou vydávaná povinná bezpečnostní sdělení, která jsou pro tuto organizaci relevantní, včetně příkazů k zachování letové způsobilosti.

DTO.GEN.210   Požadavky na personál

a)

Ohlášená organizace pro výcvik jmenuje:

1)

zástupce, který odpovídá za provádění alespoň následujících činností, k nimž má náležité zplnomocnění:

i)

zajišťování souladu DTO a jejích činností s platnými požadavky a s jejím prohlášením;

ii)

vypracování a zavedení bezpečnostní politiky, která zajistí, aby činnosti DTO byly prováděny bezpečně, zajištění toho, aby DTO tuto bezpečnostní politiku dodržovala, a přijetí nezbytných opatření k dosažení cílů této bezpečnostní politiky;

iii)

podpora bezpečnosti v rámci DTO;

iv)

zajišťování dostupnosti dostatečných zdrojů v rámci DTO, aby činnosti uvedené v bodech i), ii) a iii) mohly být účinně prováděny.

2)

vedoucího výcviku, který odpovídá za zajištění alespoň následujících bodů, a má k takovému zajišťování kvalifikaci:

i)

souladu poskytovaného výcviku s požadavky přílohy I (část FCL) a s programem výcviku DTO;

ii)

uspokojivého skloubení letového výcviku v letadle či v zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) a teoretické výuky;

iii)

sledování pokroku dosaženého studenty;

iv)

v případě uvedeném v čl. DTO.GEN.250 písm. b) dohledu nad vedoucím nebo vedoucími výcviku.

b)

DTO může jmenovat do funkce zástupce a vedoucího výcviku jedinou osobu.

c)

DTO nejmenuje do funkce zástupce nebo vedoucího výcviku osobu, pro niž existují objektivní údaje, že jí nelze důvěřovat, pokud jde o provádění úkolů uvedených v písmeni a) způsobem, který zajistí a dále rozvine bezpečnost letectví. Za takový objektivní údaj se považuje skutečnost, že bylo vůči určité osobě v průběhu posledních tří let použito donucovací opatření přijaté v souladu s článkem ARA.GEN.355, pokud dotyčná osoba neprokáže, že zjištění vedoucí k přijetí takového opatření nesvědčí z důvodu své povahy, rozsahu nebo dopadu na bezpečnost letectví o tom, že jí nelze považovat za důvěryhodnou, pokud jde o provádění těchto úkolů požadovaným způsobem.

d)

DTO zajistí, aby její instruktoři teoretické výuky měli některou z následujících kvalifikací:

1)

praktické znalosti letectví, a to v oblastech, které souvisejí s jejich výukou, a absolvovali výcvikový kurz didaktických metod;

2)

předchozí zkušenosti s teoretickým vyučováním a odpovídající teoretické znalosti v oboru, který budou vyučovat.

e)

Letoví instruktoři a instruktoři pro výcvik pomocí letové simulace musí mít kvalifikace vyhovující požadavkům přílohy I (části FCL) a odpovídající typu výcviku, který poskytují.

DTO.GEN.215   Požadavky na provozní prostory

Ohlášená organizace pro výcvik disponuje provozními prostory umožňujícími výkon a řízení všech jejích činností v souladu se základními požadavky přílohy III nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky této přílohy (část DTO).

DTO.GEN.220   Vedení záznamů

a)

DTO vede pro každého žáka po celou dobu trvání výcvikového kurzu a po dobu tří let po ukončení poslední výcvikové lekce následující záznamy:

1)

údaje o pozemním, letovém a simulovaném letovém výcviku;

2)

informace o pokroku jednotlivých žáků;

3)

informace o průkazech způsobilosti a souvisejících kvalifikacích vztahujících se k poskytnutému výcviku, včetně dat skončení platnosti kvalifikací a osvědčení zdravotní způsobilosti.

b)

DTO uchovává zprávu o ročním vnitřním přezkumu a zprávu o činnosti uvedenou v čl. DTO.GEN.270 písm. a) a b) po dobu tří let ode dne, k němuž DTO vyhotovila tyto zprávy.

c)

DTO uchovává svůj program výcviku po dobu tří let ode dne, k němuž poskytla poslední výcvikový kurz v souladu s tímto programem.

d)

DTO v souladu s použitelnými právními předpisy o ochraně osobních údajů ukládá záznamy uvedené v písmeni a) způsobem zajišťujícím jejich ochranu za pomoci příslušných nástrojů a protokolů a přijímá nezbytná opatření za účelem omezení přístupu k těmto záznamům na osoby, které jsou k takovému přístupu řádně oprávněny.

DTO.GEN.230   Program výcviku DTO

a)

DTO vypracuje program výcviku pro každý z výcvikových kurzů uvedených v článku DTO.GEN.110, které DTO poskytuje.

b)

Programy výcviku splňují požadavky přílohy I (část FCL).

c)

DTO je oprávněna poskytovat výcvik uvedený v čl. DTO.GEN.110 písm. b) pouze v případě, že program výcviku pro dotyčný kurz a jakékoli změny tohoto programu byly vydány příslušným úřadem na základě předložení žádosti organizací pro výcvik, a doprovází je schválení potvrzující, že program výcviku a jeho případné změny splňují požadavky přílohy I (část FCL) v souladu s článkem ARA.DTO.110. DTO požádá o udělení takového oprávnění na základě předložení svého prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115.

d)

Písmeno c) se nevztahuje na organizaci, která je rovněž držitelem oprávnění vydaného v souladu s hlavou ATO přílohy VII (část ORA), jež obsahuje práva pro uvedený výcvik.

DTO.GEN.240   Cvičná letadla a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

a)

DTO využívá dostatečně rozsáhlý park cvičných letadel či zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), jenž odpovídá potřebám výcviku, který poskytuje.

b)

DTO vypracuje a průběžně aktualizuje seznam všech letadel, včetně jejich poznávacích značek, která jsou používána pro účely výcviku, který poskytuje.

DTO.GEN.250   Letiště a provozní místa

a)

Provádí-li ohlášená organizace pro výcvik letový výcvik v letadle, využívá k tomu pouze letišť nebo provozních míst, která mají odpovídající vybavení a parametry, umožňující provádět příslušné manévry, a to s ohledem na typ poskytovaného výcviku a kategorii a typ používaných letadel.

b)

Využívá-li DTO k poskytování některého z výcvikových kurzů uvedených v čl. DTO.GEN.110 písm. a) bodech 1 a 2 více než jedno letiště:

1)

jmenuje pro každé další letiště zástupce vedoucího výcviku, který bude odpovědný za plnění úkolů uvedených v čl. DTO.GEN.210 písm. a) odst. 2) bodech i) až iii) na dotyčném letišti; a

2)

zajistí dostupnost dostatečných zdrojů pro bezpečný provoz na všech letištích v souladu s požadavky této přílohy (část DTO).

DTO.GEN.260   Výuka teoretických znalostí

a)

Při zajišťování teoretické výuky může DTO využívat výuku na místě nebo dálkové studium.

b)

DTO monitoruje a zaznamenává pokrok dosažený každým žákem, který absolvuje teoretickou výuku.

DTO.GEN.270   Roční vnitřní přezkum a výroční zpráva o činnosti

DTO podniká následující kroky:

a)

provádí roční vnitřní přezkum úkolů a povinností uvedených v článku DTO.GEN.210 a vypracovává o tomto přezkumu zprávu;

b)

vypracovává výroční zprávu o činnosti;

c)

předkládá příslušnému úřadu zprávu o ročním vnitřním přezkumu a výroční zprávu o činnosti ve lhůtě stanovené příslušným úřadem.

Dodatek 1 k příloze VIII (část DTO)

PROHLÁŠENÍ

Podle nařízení Komise (EU) č. 1178/2011

☐ Původní prohlášení

☐ Oznámení změn (1) – referenční číslo DTO:

1.

Ohlášená organizace pro výcvik (DTO)

Název:

2.

Místo/místa obchodní činnosti

Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) hlavního místa obchodní činnosti DTO:

3.

Pracovníci

Jméno a kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) zástupce DTO:

Jméno a kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) vedoucího výcviku DTO a případně zástupce/zástupců vedoucího výcviku:

4.

Rozsah výcviku

Seznam všech poskytovaných výcvikových kurzů:

Seznam všech programů výcviku používaných za účelem poskytování výcviku (příslušné dokumenty je třeba připojit k tomuto prohlášení) nebo, v případě uvedeném v čl. DTO.GEN.230 písm. d) přílohy VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011, odkaz na všechny schválené příručky pro výcvik používané pro účely poskytování výcviku:

5.

Cvičná letadla a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

Seznam letadel používaných pro účely výcviku:

Seznam způsobilých zařízení pro výcvik pomocí letové simulace používaných v rámci výcviku (a případně i kód tvořený řadou písmen, jak je uveden na osvědčení způsobilosti):

6.

Letiště a provozní místo/místa

Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) všech letišť a provozních míst využívaných ohlášenou organizací pro výcvik pro účely zajišťování výcviku:

7.

Datum plánovaného zahájení výcviku:

8.

Žádost o schválení standardizačních kurzů pro examinátory a udržovacích seminářů (použije-li se)

☐ Ohlášená organizace pro výcvik tímto žádá o schválení výše uvedeného programu/programů pro kurzy examinátorů pro kluzáky nebo balony v souladu s čl. DTO.GEN.110 písm. b) a čl. DTO.GEN.230 písm. c) přílohy VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011.

9.

Prohlášení

Ohlášená organizace pro výcvik vypracovala bezpečnostní politiku v souladu s přílohou VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011, a zejména v souladu s čl. DTO.GEN.210 písm. a) odst. 1) bodem ii) této přílohy, a bude tuto politiku uplatňovat v rámci všech výcvikových činnosti, na něž se toto prohlášení vztahuje.

DTO splňuje a bude i nadále v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, splňovat základní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011.

Potvrzujeme, že veškeré informace obsažené v tomto prohlášení, včetně jeho příloh (použijí-li se), jsou úplné a správné.

Jméno, datum a podpis zástupce DTO

Jméno, datum a podpis vedoucího výcviku DTO


(1)  V případě provedení změn je zapotřebí vyplnit pouze bod 1 a pole obsahující změny.


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1120

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na článek 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (3) stanoví hygienické a veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Unie a seznam třetích zemí, z nichž je dovoz těchto zásilek do Unie povolen.

(2)

V příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 je uveden seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Unie, s uvedením typu ošetření požadovaného pro tyto komodity.

(3)

Bosna a Hercegovina je již uvedena na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 a je z ní povolen vývoz mléka a mléčných výrobků, které byly podrobeny ošetření „C“, do Unie.

(4)

Bosna a Hercegovina požádala Komisi o povolení vývozu mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva, které byly ošetřeny podle mírnějších požadavků, do Unie. Z veterinární perspektivy je Bosna a Hercegovina třetí zemí uvedenou na seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat jako země prostá slintavky a kulhavky bez vyžadované politiky očkování, a splňuje tudíž veterinární požadavky Unie na dovoz.

(5)

Komise provedla v Bosně a Hercegovině veterinární kontroly. Výsledky těchto kontrol ukázaly určité nedostatky, zejména pokud jde o otázky veřejného zdraví v daných zařízeních. Příslušné orgány Bosny a Hercegoviny tyto nedostatky řeší.

(6)

Vzhledem k příznivé veterinární situaci, pokud jde o slintavku a kulhavku v Bosně a Hercegovině, je však vhodné uvést Bosnu a Hercegovinu ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010. Tímto doplněním do sloupce A přílohy I by neměly být dotčeny povinnosti vyplývající z jiných ustanovení právních předpisů Unie, jež se týkají dovozu produktů živočišného původu do Unie a jejich uvádění na trh Unie, a to zejména povinnosti vztahující se k seznamu zařízení podle článku 12 nařízení (ES) č. 854/2004.

(7)

Nařízení (EU) č. 605/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 se položka týkající se Bosny a Hercegoviny nahrazuje tímto:

„BA

Bosna a Hercegovina

+

+

+“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1121

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 ze dne 14. září 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (2), a zejména čl. 1 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 599/2009 ze dne 7. července 2009 (3) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických (dále jen „USA“).

(2)

Během původního šetření se přihlásil značný počet vyvážejících výrobců z USA. Komise proto vybrala vzorek amerických vyvážejících výrobců, kteří byli podrobeni šetření.

(3)

Rada uložila na dovoz bionafty pocházející z USA individuální celní sazby 0 až 198 EUR/t netto pro společnosti vybrané do vzorku a vážené průměrné clo 115,6 EUR/t netto pro ostatní spolupracující společnosti nezařazené do vzorku. Dále bylo na bionaftu vyváženou všemi ostatními americkými společnostmi uloženo clo 172,2 EUR/t netto.

(4)

Na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 byla původní opatření o pět let prodloužena prováděcím nařízením (EU) 2015/1518.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1598 (4) bylo prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 změněno tak, že byl do něj doplněn čl. 1 odst. 6 umožňující vyvážejícím výrobcům požádat o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce.

(6)

V čl. 1 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) 2015/1518 se uvádí, že Komise může změnit přílohu I tak, aby se clo uplatnitelné na spolupracující výrobce, kteří nebyli zařazeni do vzorku, tj. 115,6 EUR/t netto, vztahovalo na jakýkoli subjekt z USA, pokud tento subjekt předloží Komisi dostatečné důkazy, že

a)

nevyvážel v období šetření (1. dubna 2007 až 31. března 2008) bionaftu pocházející z USA;

b)

není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem, na něž se vztahují opatření uložená uvedeným nařízením, a

c)

buď skutečně vyvezl dotčené zboží do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného zboží do Unie po skončení období šetření.

B.   ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ STATUSU NOVÉHO VYVÁŽEJÍCÍHO VÝROBCE

(7)

Po vyhlášení prováděcího nařízení (EU) 2015/1518 se přihlásila americká společnost Organic Technologies (dále jen „žadatel“) s tím, že splňuje všechna tři kritéria uvedená v 6. bodě odůvodnění a měl by jí být udělen status nového vyvážejícího výrobce. Žadatel předložil informace a poskytl příslušné důkazy v odpovědi na dotazník Komise. Po prvotním rozboru této odpovědi Komise zaslala žadateli dopis s žádostí o dodatečné informace. Žadatel na něj odpověděl.

(8)

Pokud jde o kritérium a), žadatel uvedl, že v období původního šetření existoval. Také sdělil, že bionaftu začal vyrábět v roce 2009, tj. po skončení období původního šetření. Komise zkontrolovala peněžní deníky předložené žadatelem. Žadatel doložil, že zahájil výrobu bionafty v roce 2009 a první prodej mimo USA se uskutečnil až v roce 2016. Komise tudíž uznala, že žadatel v období původního šetření dotčený výrobek do Unie nevyvážel. Proto lze konstatovat, že žadatel splnil kritérium a).

(9)

Pokud jde o kritérium b), tedy že žadatel není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem, na něž se vztahují antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2015/1518, Komise na základě dokladů předložených žadatelem zjistila, že žadatel není ve spojení s žádnými společnostmi, na něž se tato opatření vztahují. Žadatel tedy splnil kritérium b).

(10)

Pokud jde o kritérium c), Komise též zjistila, že žadatel uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt v roce 2018 značné množství dotčeného výrobku do Unie. V souvislosti s tím žadatel předložil kupní smlouvu na dodávku dotčeného výrobku v roce 2018, která toto kritérium splnila. Žadatel tedy splnil kritérium c).

(11)

Na základě výše uvedeného dospěla Komise k závěru, že žadatel splnil všechna tři kritéria pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce. Jeho název by proto měl být doplněn do seznamu spolupracujících společností nezařazených do vzorku, který je uveden v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2015/1518.

(12)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Komise informovala žadatele a výrobní odvětví Unie o těchto zjištěních a poskytla jim příležitost se vyjádřit. Komise neobdržela žádná stanoviska.

(14)

Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1518 se do seznamu vyvážejících výrobců ze Spojených států amerických doplní tato společnost:

Název společnosti

Město

Doplňkový kód TARIC

„Organic Technologies

Coshocton (Ohio)

C482 “

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 ze dne 14. září 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 69).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 599/2009 ze dne 7. července 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 179, 10.7.2009, s. 26).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1598 ze dne 22. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 245, 23.9.2017, s. 1).


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1122

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se povoluje uvedení pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 rozhoduje Komise o povolení a o uvedení nové potraviny na trh v Unii a o aktualizaci seznamu Unie.

(4)

Dne 6. prosince 2012 podala společnost Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (dále jen „žadatel“) u příslušného orgánu Irska žádost o uvedení pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli vyráběného z bakterie Hyphomicrobium denitrificans na trh Unie jako nové složky potravin ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (3). V žádosti se uvádí, že pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl se má používat v potravinových doplňcích pro běžnou dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen.

(5)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 se všechny žádosti o uvedení nové potraviny na trh v Unii předložené některému z členských států v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin, o nichž nebylo přijato konečné rozhodnutí před 1. lednem 2018, projednávají jako žádosti podléhající nařízení (EU) 2015/2283.

(6)

Žádost o uvedení pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli na trh jako nové potraviny v rámci Unie byla sice předložena členskému státu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, avšak splňuje rovněž požadavky stanovené v nařízení (EU) 2015/2283.

(7)

Dne 8. července 2016 vydal příslušný orgán Irska zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že je potřeba v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 258/97 provést dodatečné posouzení pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli, pokud jde o jeho bezpečnost po dlouhodobé spotřebě v míře použití navrhované v žádosti.

(8)

Dne 2. srpna 2016 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům. Členské státy ve lhůtě 60 dní stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 odsouhlasily zprávu Irska o prvním posouzení.

(9)

S ohledem na závěry zprávy o prvním posouzení vydané Irskem, kterou odsouhlasily ostatní členské státy, se Komise dne 13. října 2016 obrátila na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a požádala jej o další posouzení pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli jako nové složky potravin v souladu s nařízením (ES) č. 258/97.

(10)

Dne 24. října 2017 přijal úřad EFSA vědecké stanovisko s názvem „Scientific Opinion on the safety of pyrroloquinoline quinone disodium salt as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97“ (4). Uvedené stanovisko, přestože je vypracoval a přijal úřad podle nařízení (ES) č. 258/97, je v souladu s požadavky článku 11 nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Toto stanovisko poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl při navrhovaných způsobech použití a v množstvích navrhovaných k použití, je-li použit jako složka doplňků stravy, splňuje požadavky čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(12)

Dne 24. ledna 2018 podal žadatel Komisi žádost o ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, pokud jde o řadu studií předložených na podporu žádosti, konkrétně o studii testu bakteriální reverzní mutace (5), studii zkoušky na chromozomové aberace in vitro v lidských lymfocytech (6), studii zkoušky na chromozomové aberace in vitro u plicních fibroblastů křečka čínského (7), studii zkoušky na přítomnost mikrojader in vivo (8), studii toxicity po 14denním perorálním podávání, studii toxicity po 90denním perorálním podávání (9) a studii renální toxicity po 28denním podávání (10).

(13)

Dne 18. února 2018 úřad zohlednil (11), že pro vypracování svého stanoviska ohledně pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli jako nové potraviny využil ke zmírnění obav, pokud jde o potenciální genotoxicitu pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli, údaje z testu bakteriální reverzní mutace a ze studií zkoušky na přítomnost mikrojader in vivo a k posouzení toxického profilu pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli a ke stanovení související hodnoty dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL) studii toxicity po 14denním perorálním podávání, studii renální toxicity po 28denním podávání a studii toxicity po 90denním perorálním podávání. Má se tudíž za to, že bez údajů z nezveřejněných zpráv o těchto studiích by nebylo možné dojít k závěrům o bezpečnosti pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli.

(14)

Poté, co Komise obdržela stanovisko úřadu, vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, jež poskytl, pokud jde o jeho tvrzení, že uvedené zprávy o studiích, jež v době podání žádosti nebyly zveřejněny, jsou předmětem jeho průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení o výhradním právu tyto studie používat, jak je uvedeno v čl. 26 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2015/2283.

(15)

Žadatel rovněž uvedl, že v době podání žádosti byly uvedené studie předmětem jeho průmyslového vlastnictví nebo že měl výhradní právo je používat podle vnitrostátního práva, a že třetí strany tudíž nesměly mít ze zákona k dotčeným studiím přístup a nesměly je používat. Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283.

(16)

Proto, jak stanoví čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283, by úřad EFSA neměl použít studie ze zkoušky bakteriální reverzní mutace a ze zkoušky na přítomnost mikrojader in vivo, studii toxicity po 14denním perorálním podávání, studii renální toxicity po 28denním podávání a studii toxicity po 90denním perorálním podávání, jež jsou obsaženy v souboru žadatele, ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. V důsledku toho by uvádění nové potraviny povolené tímto nařízením na trh v Unii mělo být po dobu pěti let omezeno na žadatele.

(17)

Omezení povolení této nové potraviny a využití studií obsažených v souboru žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež byly podkladem pro povolení podle tohoto nařízení.

(18)

S ohledem na zamýšlené použití doplňků stravy pro běžnou dospělou populaci a na skutečnost, že se žádost o povolení netýká těhotných a kojících žen, měly by být doplňky stravy obsahující pyrrolochinolin-chinon, disodnou sůl náležitě označeny.

(19)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (12) stanoví požadavky na doplňky stravy. Používání pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli by mělo být povoleno, aniž je dotčena uvedená směrnice.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl podle přílohy tohoto nařízení by měl být přidán do seznamu Unie pro povolené nové potraviny zřízeného prováděcím nařízením (EU) 2017/2470.

2.   Po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost smí novou potravinu uvedenou v odstavci 1 uvádět na trh v Unii pouze původní žadatel:

 

Společnost: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

 

Adresa: Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japonsko,

a to do doby, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na údaje chráněné podle článku 2 tohoto nařízení nebo se souhlasem společnosti Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

3.   Zápis do seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

4.   Povolením stanoveným v tomto článku nejsou dotčena ustanovení směrnice 2002/46/ES.

Článek 2

Studie obsažené v souboru žádosti, na jejichž základě úřad novou potravinu uvedenou v článku 1 posuzoval, které jsou podle tvrzení žadatele jeho průmyslovým vlastnictvím a bez nichž by nemohla být povolena ochrana údajů, nesmí být po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost použita ve prospěch žádného dalšího žadatele, aniž by k tomu dala souhlas společnost Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Článek 3

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.12.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(11):5058.

(5)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005b (nepublikováno).

(6)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2008b (nepublikováno).

(7)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006d (nepublikováno).

(8)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006c (nepublikováno).

(9)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005a (nepublikováno).

(10)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006b (nepublikováno).

(11)  EFSA Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, Minutes of the 83rd Plenary held on 7-8 February 2018 and agreed on 18 February 2018.

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový poslední sloupec, který zní:

„Ochrana údajů“

2)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá v abecedním pořadí nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl“.

Na doplňcích stravy obsahujících pyrrolochinolin-chinon, disodnou sůl by mělo být uvedeno toto prohlášení:

Tento dopněk stravy by měly užívat pouze dospělé osoby s výjimkou těhotných a kojících žen

 

Schváleno dne 2. září 2018. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japonsko. Během období ochrany údajů smí novou potravinu pyrrolochinolin-chinon, disodnou sůl uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., kromě případů, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Datum ukončení ochrany údajů: 2. září 2023.“

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES určené pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen

20 mg/den

3)

Do tabulky 2 (Specifikace) se vkládá v abecedním pořadí nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

Pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl

Definice:

Chemický název: dinatrium-9-karboxy-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[5,4-f]chinolin-2,7-dikarboxylát

Chemický vzorec: C14H4N2Na2O8

Číslo CAS: 122628-50-6

Molekulová hmotnost: 374,17 Da

Popis:

Pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl je načervenalý až hnědý prášek vytvářený geneticky nemodifikovanou bakterií Hyphomicrobium denitrificans kmenem CK-275.

Vlastnosti/složení

Vzhled: načervenalý až hnědý prášek

Čistota: ≥ 99,0 % (sušiny)

Absorpce UV (A322/A259): 0,56 ± 0,03

Absorpce UV (A233/A259): 0,90 ± 0,09

Vlhkost: < 12,0 %

Zbytková rozpouštědla

Etanol: < 0,05 %

Těžké kovy

Olovo: < 3 mg/kg

Arsen: < 2 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet životaschopných buněk: ≤ 300 KTJ/g

Plísně/kvasinky: ≤ 12 KTJ/g

Koliformní bakterie: Nepřítomny v 1 g

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 KTJ/g“


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/41


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1123

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se povoluje uvedení 1-methylnikotinamid-chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 rozhoduje Komise o povolení a o uvedení nové potraviny na trh v Unii a o aktualizaci seznamu Unie.

(4)

Dne 18. září 2013 podala společnost Pharmena S.A. (dále jen „žadatel“) u příslušného orgánu ve Spojeném království žádost o uvedení syntetického 1-methylnikotinamid-chloridu na trh Unie jako nové složky potravin ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (3). V žádosti se uvádí, že 1-methylnikotinamid-chlorid se má používat v doplňcích stravy pro běžnou dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen.

(5)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 se všechny žádosti o uvedení nové potraviny na trh v Unii předložené některému z členských států v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97, o nichž nebylo přijato konečné rozhodnutí před 1. lednem 2018, projednávají jako žádosti podléhající nařízení (EU) 2015/2283.

(6)

Žádost o uvedení 1-methylnikotinamid-chloridu na trh jako nové potraviny v rámci Unie byla sice předložena členskému státu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, avšak splňuje rovněž požadavky stanovené v nařízení (EU) 2015/2283.

(7)

Dne 26. listopadu 2015 vydal příslušný orgán Spojeného království zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že 1-methylnikotinamid-chlorid splňuje kritéria pro novou složku potravin stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Dne 11. prosince 2015 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům. Během 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 vzneslo několik členských států odůvodněné námitky, pokud jde o bezpečnost a snášenlivost 1-methylnikotinamid-chloridu, a zejména o dopady jeho dlouhodobého užívání na zdraví spotřebitele, zejména s přihlédnutím k příjmu niacinu z potravy, včetně doplňků stravy.

(9)

S ohledem na námitky, jež vznesly ostatní členské státy, se Komise dne 11. srpna 2016 obrátila na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a požádala jej o další posouzení 1-methylnikotinamid-chloridu jako nové složky potravin v souladu s nařízením (ES) č. 258/97.

(10)

Dne 20. září 2017 přijal úřad EFSA vědecké stanovisko s názvem „Scientific Opinion on the safety of 1-methylnicotinamide chloride as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97“ (4). Uvedené stanovisko, přestože je vypracoval a přijal úřad EFSA podle nařízení (ES) č. 258/97, je v souladu s požadavky článku 11 nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Toto stanovisko poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že 1-methylnikotinamid-chlorid při navrhovaných způsobech použití a v množstvích navrhovaných k použití, je-li použit jako složka doplňků stravy, splňuje požadavky čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(12)

Dne 25. ledna 2018 podal žadatel Komisi žádost o ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, pokud jde o řadu studií předložených na podporu žádosti, konkrétně o metody analýzy (5), studii toxicity u zvířat a farmakokinetickou studii (6), farmakokinetickou studii u člověka (7), o studii ze zkoušky na přítomnost mikrojader in vitro v lidských lymfocytech (8), studii metabolismu lipidů u člověka (9), studii subchronické toxicity po 90denním perorálním podávání (10) a studii biologické dostupnosti u člověka po jednorázovém podání (11).

(13)

Dne 18. února 2018 dospěl úřad k závěru, že pro vypracování svého stanoviska ohledně 1-methylnikotinamid-chloridu jako nové potraviny vycházel při posouzení specifikací a složení 1-methylnikotinamid-chloridu z metod analýzy, k závěru, že není důvod k obavám ohledně genotoxicity 1-methylnikotinamid-chloridu, dospěl za využití studie ze zkoušky na přítomnost mikrojader in vitro v lidských lymfocytech a ze studie toxicity po 90denním perorálním podávání vycházel při stanovení referenčních hodnot a posouzení, zda je rozpětí expozice, pokud jde o navrhovaný maximální příjem 1-methylnikotinamid-chloridu u člověka, dostatečné.

(14)

Poté, co Komise obdržela stanovisko úřadu, vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, jež poskytl, pokud jde o jeho tvrzení, že uvedené studie, jež v době podání žádosti nebyly zveřejněny, jsou předmětem jeho průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení o výhradním právu tyto studie používat, jak je uvedeno v čl. 26 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2015/2283.

(15)

Žadatel rovněž uvedl, že v době podání žádosti byly uvedené studie předmětem jeho průmyslového vlastnictví nebo že měl výhradní právo je používat podle vnitrostátního práva, a že třetí strany tudíž nesměly mít ze zákona k dotčeným studiím přístup a nesměly je používat. Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283.

(16)

Proto, jak stanoví čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283, by úřad neměl použít metody analýzy 1-methylnikotinamid-chloridu, studii ze zkoušky na přítomnost mikrojader in vitro v lidských lymfocytech a studii subchronické toxicity po 90denním perorálním podávání, jež jsou obsaženy v souboru žadatele, ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. V důsledku toho by uvádění nové potraviny povolené tímto nařízením na trh v Unii mělo být po dobu pěti let omezeno na žadatele.

(17)

Omezení povolení této nové potraviny a využití studií obsažených v souboru žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích dostupných mimo soubor žadatele, jež byly podkladem pro povolení podle tohoto nařízení.

(18)

S ohledem na zamýšlené použití doplňků stravy pro běžnou dospělou populaci a na skutečnost, že se žádost o povolení netýká těhotných a kojících žen, by měly být doplňky stravy obsahující 1-methylnikotinamid-chlorid náležitě označeny.

(19)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (12) stanoví požadavky na doplňky stravy. Používání 1-methylnikotinamid-chloridu by mělo být povoleno, aniž je dotčena uvedená směrnice.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   1-Methylnikotinamid-chlorid podle přílohy tohoto nařízení by měl být přidán do seznamu Unie pro povolené nové potraviny zřízeného prováděcím nařízením (EU) 2017/2470.

2.   Po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost smí novou potravinu uvedenou v odstavci 1 uvádět na trh v Unii pouze původní žadatel:

 

Společnost: Pharmena S.A.,

 

Adresa: ul. Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Polsko,

a to do doby, kdy pro dotčenou novou potravinu obdrží povolení další žadatel, aniž by odkazoval na údaje chráněné podle článku 2 tohoto nařízení nebo se souhlasem společnosti Pharmena S.A.

3.   Zápis do seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

4.   Povolením stanoveným v tomto článku nejsou dotčena ustanovení směrnice 2002/46/ES.

Článek 2

Studie obsažené v souboru žádosti, na jejichž základě úřad novou potravinu uvedenou v článku 1 posuzoval, které jsou podle tvrzení žadatele jeho průmyslovým vlastnictvím a bez nichž by nemohla být povolena ochrana údajů, nesmí být po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost použita ve prospěch žádného dalšího žadatele, aniž by k tomu dala souhlas společnost Pharmena S.A.

Článek 3

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(10):5001.

(5)  Nezveřejněná interní zpráva společnosti.

(6)  Przybyła M., 2013, nezveřejněná zpráva.

(7)  Proskin, H.M., 2008, nezveřejněná zpráva.

(8)  Stepnik M., 2012, nezveřejněná zpráva.

(9)  Cossette M., 2009, nezveřejněná zpráva.

(10)  Ford J.A., 2014, nezveřejněná zpráva.

(11)  Dessouki E., 2013, nezveřejněná zpráva.

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový poslední sloupec, který zní:

„Ochrana údajů“

2)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá v abecedním pořadí nová položka, která zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

1-Methylnikotinamid-chlorid

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „1-methylnikotinamid-chlorid“.

Na označení doplňků stravy obsahujících 1-methylnikotinamid-chlorid je uvedeno toto prohlášení:

Tento doplněk stravy by měly užívat pouze dospělé osoby s výjimkou těhotných a kojících žen.

 

Schváleno dne 2. září 2018. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: Pharmena S.A., Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Polsko. Během období ochrany údajů smí novou potravinu 1-methylnikotinamid-chlorid uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost Pharmena S.A., kromě případů, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti Pharmena S.A.

Datum ukončení ochrany údajů: 2. září 2023.“

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen

58 mg/den

3)

Do tabulky 2 (Specifikace) se vkládá v abecedním pořadí nová položka, která zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

1-Methylnikotinamid-chlorid

Definice:

Chemický název: 3-karbamoyl-1-methyl-pyridinium-chlorid

Chemický vzorec: C7H9N2OCl

Číslo CAS: 1005-24-9

Molekulová hmotnost: 172,61 Da

Popis:

1-Methylnikotinamid-chlorid je bílá či bělavá krystalická pevná látka, která se vyrábí chemickou syntézou.

Vlastnosti/složení

Vzhled: Bílá až bělavá krystalická pevná látka

Čistota: ≥ 98,5 %

Trigonelin: ≤ 0,05 %

Kyselina nikotinová ≤ 0,10 %

Nikotinamid: ≤ 0,10 %

Největší neznámá nečistota: ≤ 0,05 %

Suma neznámých nečistot: ≤ 0,20 %

Suma všech nečistot: ≤ 0,50 %

Rozpustnost: rozpustný ve vodě a methanolu. Prakticky nerozpustný ve 2-propanolu a dichlormethanu

Vlhkost: ≤ 0,3 %

Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 1,0 %

Zbytek po vyžíhání: ≤ 0,1 %

Zbytková rozpouštědla a těžké kovy

Metanol: ≤ 0,3 %

Těžké kovy: ≤ 0,002 %

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: ≤ 100 KTJ/g

Plísně/kvasinky: ≤ 10 KTJ/g

Enterobacteriaceae: nepřítomnost v 1 g

Pseudomonas aeruginosa: nepřítomnost v 1 g

Staphylococcus aureus: nepřítomný v 1 g

KTJ: kolonii tvořící jednotky“


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1124

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se nacházely mimo území Iráku ke dni 22. května 2003, podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 7. srpna 2018 rozhodl, že ze seznamu osob nebo subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, se odstraní jedna položka.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 1210/2003 se zrušuje tato položka:

„28.

DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Adresa: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Iraq.“

ROZHODNUTÍ

13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/48


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/1125

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu (1).

(2)

Dne 13. července 2018 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2428 (2018), kterou se zejména uvaluje zbrojní embargo a doplňují dvě osoby na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/740 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2015/740 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Rovněž se zakazuje:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby, včetně poskytování vyzbrojených žoldnéřů, související s vojenskou činností nebo s položkami uvedenými v odstavci 1 nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním těchto položek jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Jižním Súdánu nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s vojenskou činností nebo s položkami uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, včetně pojištění a zajištění, pro jakýkoli prodej, dodávání, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli právnické nebo fyzické osobě, subjektu nebo orgánu v Jižním Súdánu nebo pro použití v této zemi;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v písmenu a) nebo b).“

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Článek 1 se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz:

a)

zbraní a souvisejícího materiálu, jakož i odborné přípravy a pomoci, které jsou určeny výlučně k podpoře nebo pro potřeby personálu OSN, včetně mise OSN v Jihosúdánské republice (UNMISS) a prozatímních bezpečnostních sil OSN pro oblast Abyei (UNISFA);

b)

nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely a související technickou pomoc nebo výcvik, které byly předem oznámeny výboru Rady bezpečnosti zřízenému podle rezoluce č. 2206 (2015) (dále jen „výbor“);

c)

ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Jižního Súdánu zaměstnanci OSN, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;

d)

zbraní a souvisejícího materiálu dočasně vyvážených do Jižního Súdánu ozbrojenými silami státu, jež provádí akce, v souladu s mezinárodním právem, aby byla výhradně a přímo umožněna ochrana nebo evakuace jeho státních příslušníků a osob, jež jsou v jeho konzulární působnosti v Jižním Súdánu, jež byly oznámeny výboru;

e)

zbraní a souvisejícího materiálu a technického výcviku a pomoci pro potřeby nebo na podporu regionálních jednotek Africké unie, které jsou určeny výhradně pro regionální operace proti Armádě božího odporu, jež byly předem oznámeny výboru;

f)

zbraní a souvisejícího materiálu a technického výcviku a pomoci, výlučně na podporu plnění podmínek mírové dohody, které byly výborem předem schváleny;

g)

jiný prodej nebo dodávky zbraní a souvisejícího materiálu nebo poskytování pomoci či personálu, které byly výborem předem schváleny.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní

„Článek 2a

„1.   Ve shodě se svými vnitrostátními orgány a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem kontrolují členské státy na svém území, včetně přístavů a letišť, každý náklad směřující do Jižního Súdánu, jestliže mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávky, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle článku 1.

2.   Pokud členské státy objeví věci, jejichž dodávky, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle článku 1, zajistí je a odstraní (například zničením, znehodnocením, uskladněním nebo převozem za účelem odstranění do státu, který není státem původu ani určení).“

4)

V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

osobám označeným Radou bezpečnosti nebo výborem v souladu s body 6, 7, 8 a 9 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) a s bodem 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018), jak jsou uvedeny v příloze I tohoto rozhodnutí;“.

5)

V čl. 6 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

osobám a subjektům označeným Radou bezpečnosti nebo výborem v souladu s body 6, 7, 8 a 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) a s bodem 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2428 (2018), jak jsou uvedeny v příloze I tohoto rozhodnutí;“.

Článek 2

Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2015/740 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2015/740 se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/740 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2014/449/SZBP (Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 52).


PŘÍLOHA I

Na seznam uvedený v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2015/740 se doplňují tyto osoby:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (také znám jako: a) Malek Ruben)

hodnost: generálporučík

funkce: a) zástupce náčelníka generálního štábu pro logistiku; b) zástupce velitele generálního štábu a generálního inspektora armády

datum narození: 1. ledna 1960

místo narození: Yei, Jižní Súdán

státní příslušnost: Jižní Súdán

datum označení ze strany OSN: 13. července 2018

Další informace: Jako zástupce náčelníka generálního štábu SPLA (Súdánské lidově osvobozenecké armády) pro logistiku byl Malek Reuben Riak jedním z vyšších úředníků vlády Jižního Súdánu, kteří plánovali a koordinovali ofenzivu ve státě Unity v roce 2015, jež způsobila rozsáhlé škody a vedla k vysídlení velkého počtu obyvatel.

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Malek Ruben Riak byl zařazen na seznam dne 13. července 2018 na základě bodu 6, bodu 7 písm. a) a bodu 8 rezoluce č. 2206 (2015), jak bylo opětovně potvrzeno v rezoluci č. 2418 (2018), za „činnosti nebo politiky, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu“; „činnosti nebo politiky, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu …,“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv subjektu jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se zapojili do těchto činností“, a na základě bodu 14 písm. e) této rezoluce za „plánování, řízení či páchání činů zahrnujících sexuální a genderově podmíněné násilí v Jižním Súdánu“.

Podle zprávy skupiny odborníků o Jižním Súdánu z ledna 2016 (S/2016/70) byl Riak jedním ze skupiny vyšších bezpečnostních úředníků, kteří naplánovali ofenzívu ve státě Unity proti Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armádě (SPLM-IO) počínající v lednu 2015, a následně – od konce dubna 2015 – na provádění této ofenzívy dohlížel. Počátkem roku 2015 začala vláda Jižního Súdánu vyzbrojovat mladé lidi z Bul Nuer s cílem usnadnit jejich účast na ofenzivě. Většina mladých lidí z Bul Nuer již měla přístup k automatickým puškám typu AK, avšak k pokračování jejich operací bylo třeba zajistit střelivo. Skupina odborníků poskytla důkazy, včetně svědectví ze strany vojenských zdrojů, že skupinám mladých lidí dodávalo střelivo konkrétně pro danou ofenzivu velitelství Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA). Riak byl v té době zástupcem náčelníka štábu SPLA pro logistiku. Výsledkem ofenzivy bylo systematické ničení vesnic a infrastruktury, nucené vysídlení místního obyvatelstva, bezohledné zabíjení a mučení civilistů, rozsáhlé používání sexuálního násilí, a to i vůči starším osobám a dětem, únosy a nábory dětí jako vojáků a vysídlení velkého počtu obyvatel. Poté, co byla ve velké míře zničena jižní a střední část daného státu, zveřejnila řada sdělovacích prostředků a humanitárních organizací, jakož i mise OSN v Jižním Súdánu (UNMISS) zprávy o rozsahu zneužívání, k němuž docházelo.

8.   Paul MALONG AWAN (také znám jako: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

hodnost: generál

funkce: a) bývalý náčelník štábu Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA), b) bývalý guvernér státu Northern Bahr el-Ghazal

datum narození: a) 1962, b) 4. prosince 1960, c) 12. dubna 1960

místo narození: Malualkon, Jižní Súdán

státní příslušnost: a) Jižní Súdán, b) Uganda

pas č.: a) jihosúdánské číslo S00004370, b) jihosúdánské číslo D00001369, c) súdánské číslo 003606, d) súdánské číslo 00606, e) súdánské číslo B002606

datum označení ze strany OSN: 13. července 2018

Další informace: Jako náčelník generálního štábu SPLA Malong porušoval dohodu o ukončení nepřátelských akcí a dohodu o vyřešení konfliktu v Jižním Súdánu (ARCSS) z roku 2015, a tím šířil a prodlužoval konflikt v Jižním Súdánu. Údajně stál v čele úsilí, jehož cílem bylo zabít opozičního předáka Rieka Machara. Jednotkám SPLA vydal rozkaz, aby bránily přepravě humanitární pomoci. Pod vedením Malonga útočila SPLA na civilisty, školy a nemocnice; nutila civilní obyvatelstvo k vysídlování; měla na svědomí nedobrovolná mizení; svévolně zadržovala civilisty a páchala akty mučení a znásilňování. Malong zmobilizoval kmenovou milici Mathiang Anyoor Dinka, která používá dětské vojáky. Pod jeho vedením omezila SPLA přístup mise UNMISS, smíšené monitorovací a hodnotící komise (JMEC) a monitorovacího mechanismu pro příměří a přechodná bezpečnostní opatření (CTSAMM) na místa, kde měly být vyšetřovány a zdokumentovány případy zneužívání.

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Paul Malong Awan byl zařazen na seznam dne 13. července 2018 na základě bodu 6, bodu 7 písm. a), b), c), d) a f) a bodu 8 rezoluce č. 2206 (2015), jak bylo opětovně potvrzeno v rezoluci č. 2418 (2018), za „činnosti nebo politiky, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu nebo bránění procesům usmíření a mírovým rozhovorům, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí“; „činností nebo politik, které ohrožují prozatímní dohody nebo oslabují politický proces v Jižním Súdánu“; „útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, těžkých ublížení na zdraví, mučení, znásilnění nebo sexuálního násilí), únosů, nuceného vysídlení, násilných zmizení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště, nebo prostřednictvím jednání, které by představovalo vážné zneužívání či porušování lidských práv či porušování mezinárodního humanitárního práva“; plánování, řízení či páchání činů porušujících platné mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo nebo činů, které představují porušování lidských práv v Jižním Súdánu“; „Používání nebo najímání dětí ozbrojenými skupinami nebo ozbrojenými silami v kontextu ozbrojeného konfliktu v Jižním Súdánu; „bránění činnostem mezinárodních mírových, diplomatických a humanitárních misí v Jižním Súdánu, včetně činností monitorovacího a ověřovacího mechanismu úřadu IGAD nebo bránění dodávkám a distribuci humanitární pomoci a přístupu k ní“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv subjektu jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se do těchto činností zapojili“.

Malong vykonával od 23. dubna 2014 do května 2017 funkci náčelníka generálního štábu SPLA. Při výkonu své bývalé funkce náčelníka generálního štábu Malong porušoval dohodu o ukončení nepřátelských akcí a dohodu o vyřešení konfliktu v Jižním Súdánu (ARCSS) z roku 2015, a tím šířil či prodlužoval konflikt v Jižním Súdánu. Od počátku srpna 2016 stál Malong údajně v čele úsilí, jehož cílem bylo zabít jihosúdánského opozičního předáka Rieka Machara. Malong, konající vědomě v rozporu s pokyny prezidenta Salvy Kiira, vydal dne 10. července 2016 rozkaz, aby na Macharův dům a na základnu Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armády (SPLM-IO) v Jebelu zaútočily tanky a pěchota a aby byly ostřelovány z vrtulníků. Malong osobně z velitelství SPLA dohlížel na operaci, jejímž cílem bylo zjistit, kde se Machar pohybuje. Na začátku srpna 2016 Malong rozhodl, aby byl okamžitě proveden útok na místo, kde se měl Machar údajně nacházet, a informoval velitele SPLA, že Machar nemá být ponechán naživu. Podle informací měl dále Malong na začátku roku 2016 přikázat jednotkám SPLA, aby zabránily přepravě humanitární pomoci přes řeku Nil, kde trpěly hladem desítky tisíc civilistů, s tím, že potravinová pomoc by se místo k civilnímu obyvatelstvu dostala k ozbrojeným skupinám. V důsledku Malongových rozkazů nebylo možné po dobu nejméně dvou týdnů potravinovou pomoc přes řeku Nil přepravovat.

Během výkonu své funkce náčelníka generálního štábu SPLA byl Malong odpovědný za závažné zneužívání včetně útoků na civilní obyvatelstvo, nuceného vysídlování, nedobrovolného mizení, svévolného zadržování, mučení a znásilňování, jež páchaly SPLA a její spojenecké síly. Pod vedením Malonga prováděla SPLA útoky na civilní obyvatelstvo a úmyslně zabíjela neozbrojené civilisty na útěku. Pouze v oblasti Yei zdokumentovala OSN 114 případů zabití civilistů příslušníky SPLA a jejích spojeneckých sil, k nimž došlo v době mezi červencem 2016 a lednem 2017. SPLA záměrně napadala školy a nemocnice. V dubnu 2017 Malong údajně přikázal SPLA vyklidit oblast kolem Wau, aby v ní nezůstaly žádné osoby, včetně civilistů. Malong podle informací neodrazoval jednotky SPLA od toho, aby zabíjely civilní obyvatelstvo, přičemž za legitimní cíle byly považovány osoby podezřelé z ukrývaní povstalců.

Podle zprávy vyšetřovací komise Africké unie pro Jižní Súdán ze dne 15. října 2014 byl Malong odpovědný za rozsáhlou mobilizaci kmenové milice Mathiang Anyoor Dinka, která, jak zdokumentoval monitorovací mechanismus pro příměří a přechodná bezpečnostní opatření (CTSAMM), používá dětské vojáky.

V době, kdy Malonga stál v čele SPLA, omezovaly vládní síly pravidelně přístup mise OSN v Jižním Súdánu (UNMISS), smíšené monitorovací a hodnotící komise (JMEC) a monitorovacího mechanismu pro příměří a přechodná bezpečnostní opatření (CTSAMM) v okamžiku, kdy se snažily vyšetřit a zdokumentovat případy zneužívání. Například 5. dubna 2017 se společná hlídka OSN a CTSAMM snažila vstoupit do Pajoku, ale vojáci SPLA jí v tom zabránili.“


PŘÍLOHA II

V příloze II rozhodnutí (SZBP) 2015/740 se vypouštějí položky týkající se těchto osob:

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/53


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/1126

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/184/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě.

(2)

Dne 25. června 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/900 (2), kterým bylo na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2013/184/SZBP, doplněno sedm osob.

(3)

Ohledně několika osob zařazených na seznam byly obdrženy aktualizované informace.

(4)

Příloha rozhodnutí 2013/184/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2013/184/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení rozhodnutí 2010/232/SZBP (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/900 ze dne 25. června 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě (Úř. věst. L 160 I, 25.6.2018, s. 9).


PŘÍLOHA

Položky 1, 3, 4 a 5 na seznamu osob a subjektů uvedeném v příloze rozhodnutí 2013/184/SZBP se nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Aung Kyaw Zaw

datum narození: 20. srpna 1961

číslo pasu: DM000826

datum vydání: 22. listopadu 2011

datum skončení platnosti: 21. listopadu 2021

vojenské identifikační číslo: BC 17444

Generálporučík Aung Kyaw Zaw byl velitelem úřadu zvláštních operací č. 3 myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) od srpna 2015 do konce roku 2017. Úřad zvláštních operací č. 3 dohlížel na západní velitelství, a generálporučík Aung Kyaw Zaw v této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době západní velitelství dopustilo vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

3.

Than Oo

datum narození: 12. října 1973

vojenské identifikační číslo: BC 25723

Brigádní generál Than Oo je velitelem 99. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 99. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

4.

Aung Aung

vojenské identifikační číslo: BC 23750

Brigádní generál Aung Aung je velitelem 33. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 33. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigádní generál Khin Maung Soe je velitelem 15. vojenského operačního velení, známého rovněž pod názvem 15. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), pod nějž spadá 564. pěchotní prapor. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 15. vojenské operační velení, zejména 564. pěchotní prapor, dopustilo v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018“