ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 202

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
9. srpna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1105 ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro poskytování informací příslušnými orgány orgánu ESMA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1106 ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory prohlášení o shodě, která zveřejňují a zachovávají administrátoři referenčních hodnot se značným významem a referenčních hodnot bez značného významu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ( 1 )

9

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1105

ze dne 8. srpna 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro poskytování informací příslušnými orgány orgánu ESMA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 47 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1011 požaduje, aby příslušné orgány poskytly orgánu ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl plnit své úkoly. Aby byla zajištěna účinná a efektivní komunikace, měly by příslušné orgány a orgán ESMA pro podání žádosti o informace, potvrzení přijetí žádosti o poskytnutí informací a odpověď na žádost o poskytnutí informací používat určené komunikační kanály, včetně určených kontaktních osob a standardizovaných formulářů.

(2)

Informace, které jsou příslušné orgány povinny podle čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1011 poskytovat, zahrnují informace potřebné pro to, aby orgán ESMA mohl zřídit a spravovat veřejný registr podle čl. 36 odst. 1 uvedeného nařízení, zejména informace uvedené v písmenech a), c) a d) uvedeného článku, jakož i veškeré následné změny těchto informací. Příslušné orgány a orgán ESMA by měly být požádány, aby se dohodly na technických specifikacích pro poskytování uvedených informací na internetových stránkách orgánu ESMA, aby bylo zajištěno správné a bezpečné předávání těchto informací.

(3)

Informace, které jsou příslušné orgány povinny poskytovat orgánu ESMA podle nařízení (EU) 2016/1011, mohou obsahovat osobní údaje a jiné citlivé informace, které nejsou veřejně dostupné. Je proto důležité, aby se poskytování informací řídilo vhodnými zárukami a pravidly pro zachování důvěrnosti.

(4)

Příslušným orgánům a orgánu ESMA by měl být poskytnut dostatek času na to, aby zavedly postupy pro poskytování informací podle tohoto nařízení. Toto nařízení by se proto mělo začít používat dva měsíce poté, co vstoupí v platnost.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předloženého Komisi orgánem ESMA.

(6)

V souvislosti s návrhem prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, jelikož dospěl k závěru, že by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu těchto norem, neboť ty se přímo týkají pouze příslušných vnitrostátních orgánů členských států, a nikoli účastníků trhu.

(7)

Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oznámení orgánu ESMA pro registr orgánu ESMA

1.   Aby orgán ESMA mohl zřídit a spravovat veřejný registr podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011, oznamují veřejné orgány orgánu ESMA informace uvedené v písmenech a), c) a d) uvedeného článku, jakož i veškeré změny těchto informací, do pěti pracovních dnů od příslušného rozhodnutí.

2.   Příslušným rozhodnutím se rozumí jakékoliv z následujících rozhodnutí příslušného orgánu, na jehož základě vzniká povinnost podle nařízení (EU) 2016/1011 oznámit orgánu ESMA příslušné informace či změny:

a)

rozhodnutí o povolení k činnosti nebo registraci administrátora podle čl. 34 odst. 6 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2016/1011;

b)

rozhodnutí o odebrání či pozastavení povolení k činnosti nebo zrušení či pozastavení registrace administrátora podle čl. 35 odst. 1 uvedeného nařízení;

c)

rozhodnutí o uznání administrátora nacházejícího se ve třetí zemi podle čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení;

d)

rozhodnutí o pozastavení či zrušení takového uznání podle čl. 32 odst. 8 uvedeného nařízení;

e)

rozhodnutí o schválení přejímání referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot podle čl. 33 odst. 3 uvedeného nařízení;

f)

rozhodnutí požádat o ukončení přejímání referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot podle čl. 33 odst. 6 uvedeného nařízení.

Veškeré informace nebo změny informací uvedené v odstavci 1 se orgánu ESMA předávají prostřednictvím komunikačního kanálu orgánu ESMA zajišťujícího zachování úplnosti, integrity a důvěrnosti informací během předávání.

3.   Příslušné orgány a orgán ESMA se dohodnou na informační technologii pro poskytování informací na internetových stránkách orgánu ESMA prostřednictvím komunikačního kanálu orgánu ESMA.

Článek 2

Oznámení orgánu ESMA o referenčních hodnotách poskytovaných uznanými administrátory

Veškerá oznámení orgánu ESMA podle čl. 32 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1011 se podávají elektronickými prostředky, jež jsou schopny zajistit úplnost, integritu a důvěrnost příslušných údajů během celého procesu předávání.

Článek 3

Žádosti o poskytnutí informací

1.   Veškeré žádosti orgánu ESMA o poskytnutí informací příslušným orgánem podle čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1011 jiných než informací, na něž se vztahují články 1 a 2 tohoto nařízení, se podávají s použitím formuláře stanoveného v příloze I tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán, od kterého se žádá poskytnutí informací podle čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1011 („dožádaný orgán“), potvrdí přijetí žádosti do sedmi dnů od jejího obdržení s použitím formuláře stanoveného v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

1.   Dožádaný orgán poskytne orgánu ESMA požadované informace s použitím formuláře stanoveného v příloze III tohoto nařízení. Dožádaný orgán učiní veškeré přiměřené kroky v rámci svých pravomocí, aby získal a poskytl požadované informace. Pokud dožádaný orgán nemůže poskytnout informace do odhadovaného data odpovědi uvedeného v jeho potvrzení o přijetí žádosti o informace, neprodleně tuto skutečnost oznámí orgánu ESMA a poskytne nové odhadované datum odpovědi společně s důvody, proč je prodloužení potřebné.

2.   Dožádaný orgán v případě potřeby konzultuje orgán ESMA ve věci případných upřesnění ohledně typu požadovaných informací a četnosti případných potřebných aktualizací.

Článek 5

Způsob předávání informací

Veškeré žádosti o poskytnutí informací, potvrzení o přijetí žádosti a odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle článků 3 a 4 musí splňovat tato pravidla:

a)

musí mít písemnou formu;

b)

musí být zaslány poštou nebo faxem nebo elektronickými prostředky, jež jsou schopny zajistit úplnost, integritu a důvěrnost informací během celého procesu předávání;

c)

musí být adresovány:

i)

v případě žádosti zasílané příslušnému orgánu kontaktní osobě určené příslušným orgánem podle článku 7;

ii)

v případě potvrzení o přijetí nebo odpovědi odesílané orgánu ESMA kontaktnímu místu určenému orgánem ESMA v jeho žádosti o poskytnutí informací.

Článek 6

Důvěrnost

1.   Příslušné orgány zachovávají důvěrnost ohledně skutečnosti, že byla podána žádost o poskytnutí informací podle čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1011, obsahu žádosti a jakékoli skutečnosti, jež se objeví během plnění žádosti, zejména veškerých konzultací mezi orgánem ESMA a příslušným orgánem v souvislosti s žádostí.

2.   Příslušný orgán však může takové skutečnosti sdílet, pokud s tím souhlasí orgán ESMA, nebo pokud je to nutné pro účely soudního řízení.

Článek 7

Kontaktní osoby

Každý příslušný orgán určí pro účely tohoto nařízení kontaktní osobu a sdělí jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby orgánu ESMA do 30 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost. Jakékoli následné změny v určení nebo kontaktních údajích kontaktní osoby se neprodleně oznámí orgánu ESMA.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. října 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Formulář žádosti o poskytnutí informací

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Číslo jednací: …

Datum: …

Obecné informace

ŽÁDAJÍCÍ SUBJEKT:

Členský stát (v příslušném případě):

Žádající orgán:

Sídlo:

(Kontaktní údaje určené kontaktní osoby podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1105.)

Jméno:

Telefonní číslo:

E-mail:

DOŽADOVANÝ SUBJEKT:

Členský stát (v příslušném případě):

Dožádaný orgán:

Sídlo:

(Kontaktní údaje určené kontaktní osoby podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1105.)

Jméno:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) 2018/1105, kterým se stanoví prováděcí technické normy [pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací] žádáme o poskytnutí informací týkajících se níže uvedené záležitosti (uvedených záležitostí).

Byli bychom Vám vděčni za poskytnutí výše zmíněných informací do [doplňte orientační datum pro odpověď], nebo, pokud to není možné, za sdělení, kdy předpokládáte, že budete schopni požadované informace poskytnout.

Důvody žádosti o poskytnutí informací

[uveďte ustanovení nařízení (EU) 2016/1011, podle nichž je žádající orgán oprávněn zabývat se danou záležitostí]

Žádost se týká informací o …

[uveďte popis předmětu žádosti, dotčenou oblast dohledu nad referenční hodnotou a účel, za kterým jsou informace požadovány]

Na základě …

[uveďte podrobnosti k případné předchozí žádosti, aby ji bylo možné identifikovat]

Informace obsažené v této žádosti jsou důvěrné podle článku 5 prováděcího nařízení Komise 2018/1105.

S úctou

[podpis]


PŘÍLOHA II

Formulář potvrzení přijetí žádosti o poskytnutí informací

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Číslo jednací: …

Datum: …

ŽÁDAJÍCÍ SUBJEKT:

Členský stát (v příslušném případě):

Dožádaný orgán:

Sídlo:

(Kontaktní údaje určené kontaktní osoby podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1105)

Jméno:

Telefonní číslo:

E-mail:

DOŽADOVANÝ SUBJEKT:

Členský stát (v příslušném případě):

Žádající orgán:

Sídlo:

(kontaktní údaje určené kontaktní osoby podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1105)

Jméno:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení (EU) 2018/1105, kterým se stanoví prováděcí technické normy [pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací], potvrzujeme přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací s číslem jednacím [vložte číslo jednací žádosti]

Předpokládané datum odpovědi (je-li možné je v této fázi odhadnout): …

S úctou

[podpis]


PŘÍLOHA III

Formulář odpovědi na žádost o poskytnutí informací

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Číslo jednací: …

Datum: …

Obecné informace

ŽÁDAJÍCÍ SUBJEKT:

Členský stát (v příslušném případě):

Dožádaný orgán:

Sídlo:

(Kontaktní údaje určené kontaktní osoby podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1105)

Jméno:

Telefonní číslo:

E-mail:

DOŽADOVANÝ SUBJEKT:

Členský stát (v příslušném případě):

Žádající orgán:

Sídlo:

(Kontaktní údaje určené kontaktní osoby podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1105)

Jméno:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení (EU) 2018/1105, kterým se stanoví prováděcí technické normy [pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací], jsme zpracovali Vaši žádost ze dne [dd. mm. rrrr] s číslem jednacím [vložte číslo jednací žádosti].

Požadované informace

Poskytnuté informace jsou důvěrné a [vložte název žádajícího orgánu] se zpřístupňují podle [doplnit ustanovení příslušných odvětvových právních předpisů] a na základě skutečnosti, že bude zachována jejich důvěrnost v souladu s článkem 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1105. [Doplňte název žádajícího orgánu] musí dodržet požadavky článku 5 prováděcího nařízení (EU) 2018/1105 týkající se omezení souvisejících s důvěrnou povahou informací a přípustného použití těchto informací.

S úctou

[podpis]


9.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1106

ze dne 8. srpna 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory prohlášení o shodě, která zveřejňují a zachovávají administrátoři referenčních hodnot se značným významem a referenčních hodnot bez značného významu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 25 odst. 8 třetí pododstavec a čl. 26 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011 ukládá administrátorům referenčních hodnot se značným významem, kteří se rozhodnou nedodržovat jeden nebo více zvláštních požadavků uvedeného nařízení, povinnost zveřejňovat a zachovávat prohlášení o shodě, v němž jsou uvedeny důvody, proč uvedené požadavky nedodržují. Ustanovení čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení ukládá obdobnou povinnost administrátorům referenčních hodnot bez značného významu, avšak ohledně širší řady požadavků.

(2)

Prohlášení o shodě by mělo komukoli, kdo je čte, umožnit jasně identifikovat, která ustanovení nařízení (EU) 2016/1011 se administrátor referenční hodnoty rozhodl neuplatňovat, a z jakých důvodů administrátor považuje za vhodné uvedená ustanovení neuplatňovat.

(3)

Podle ustanovení čl. 25 odst. 7 a čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 musí prohlášení o shodě jasně uvádět, proč administrátor považuje za vhodné předmětná ustanovení nedodržovat. Ve vzoru prohlášení by proto mělo být požadováno zvláštní vysvětlení pro každé jednotlivé ustanovení, které administrátor neuplatňuje.

(4)

Volitelné výjimky pro referenční hodnoty se značným významem podle čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 jsou podmnožinou možných výjimek pro referenční hodnoty bez značného významu podle čl. 26 odst. 1 téhož nařízení. Aby byla zajištěna soudržnost mezi oběma prováděcími technickými normami potřebnými pro uvedené výjimky podle čl. 25 odst. 8 a čl. 26 odst. 5 a aby se předešlo případné zbytečné administrativní zátěži pro administrátory referenčních hodnot, je žádoucí stanovit tyto prováděcí technické normy v jediném nařízení.

(5)

Administrátoři mohou použít pro skupinu příbuzných referenčních hodnot jediné prohlášení o shodě za předpokladu, že umožní jasně identifikovat, která ustanovení se administrátor rozhodl neuplatňovat, u každé jednotlivé referenční hodnoty, na kterou se prohlášení o shodě vztahuje. Jediné prohlášení o shodě by se nemělo vztahovat současně na referenční hodnoty se značným významem i na referenční hodnoty bez značného významu. Pokud skupina příbuzných referenčních hodnot zahrnuje jak referenční hodnoty se značným významem, tak referenční hodnoty bez značného významu, měla by být vypracována alespoň dvě prohlášení o shodě.

(6)

Administrátorům by měl být poskytnut dostatek času k zajištění souladu s požadavky tohoto nařízení. Toto nařízení by se proto mělo začít používat dva měsíce poté, co vstoupí v platnost.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(8)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vedl o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzory prohlášení o shodě

1.   Vzor prohlášení o shodě podle čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011 je uveden v příloze I tohoto nařízení.

2.   Vzor prohlášení o shodě podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. října 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Vzor prohlášení o shodě podle čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011

Bod

Textové pole

A.   Obecné informace

1.

Datum vytvoření tohoto dokumentu a případně jeho poslední aktualizace

1.

Vytvořeno: [dd/mm/rr]

Poslední aktualizace: [dd/mm/rr]

2.

Jméno/název administrátora

2.

[jak je uvedeno v „registru administrátorů a referenčních hodnot“ zveřejněného orgánem ESMA]

3.

Příslušný vnitrostátní orgán

3.

[příslušný orgán, který administrátorovi vydal povolení k činnosti nebo ho zaregistroval podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011]

V následujícím oddíle:

je uvedena (jsou uvedeny) referenční hodnota (referenční hodnoty) se značným významem, na niž (na něž) se ustanovení neuplatňují,

jsou uvedena ustanovení, která se administrátor rozhodl neuplatňovat, a

je u každého z uvedených ustanovení vysvětleno, proč je vhodné, aby je administrátor nedodržoval.

Pokud se tento dokument vztahuje na více než jednu referenční hodnotu se značným významem, které administrátor poskytuje, musí být vyplněn samostatný oddíl pro každý soubor referenčních hodnot, u nichž:

jsou ustanovení, která se administrátor rozhodl neuplatňovat, pro všechny referenční hodnoty stejná, a

jsou vysvětlení, proč je vhodné, aby administrátor příslušné ustanovení nedodržoval, pro všechny tyto referenční hodnoty u každého ustanovení stejná.

B.    [Vložte jméno/název administrátora, jak jsou uvedeny v oddíle A bodu 2] se rozhodl/-a/-o pro následující referenční hodnotu (hodnoty) se značným významem neuplatňovat níže uvedená ustanovení nařízení (EU) 2016/1011

1.

Referenční hodnota (hodnoty), na něž se ustanovení neuplatňují

1.

[doplňte název referenční hodnoty nebo jednotlivých příslušných referenčních hodnot, včetně jejich mezinárodního identifikačního čísla (ISIN), případně jakéhokoli jiného dostupného identifikátoru, není-li ISIN k dispozici]

2.

Údaj o tom, kde je zveřejněno prohlášení o referenční hodnotě týkající se příslušné referenční hodnoty nebo každé z příslušných referenčních hodnot

2.

[např. odkaz na internetové stránky]

3.

i)

ustanovení nařízení (EU) 2016/1011, které (která) se nepoužije (nepoužijí)

ii)

u každého ustanovení, důvody, proč je vhodné, aby administrátor příslušné ustanovení nedodržoval

3 i)

[u každého ustanovení uveďte číslo článku, odstavce, případně další části nižší úrovně členění nařízení (EU) 2016/1011 a úplné znění tohoto ustanovení]

3 ii)

[u každého ustanovení uveďte konkrétní, podrobné a jasné vysvětlení, proč je vhodné, aby administrátor toto ustanovení nedodržoval, s přihlédnutím k povaze a dopadu předmětné referenční hodnoty (předmětných referenčních hodnot) a k velikosti administrátora.]

PŘÍLOHA II

Vzor prohlášení o shodě podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011

Bod

Textové pole

A.   Obecné informace

1.

Datum vytvoření tohoto dokumentu a případně jeho poslední aktualizace

1.

Vytvořeno: [dd/mm/rr]

Poslední aktualizace: [dd/mm/rr]

2.

Jméno/název administrátora

2.

[jak je uvedeno v „registru administrátorů a referenčních hodnot“ zveřejněného orgánem ESMA]

V následujícím oddíle:

je uvedena (jsou uvedeny) referenční hodnota (referenční hodnoty) bez značného významu, na niž (na něž) se ustanovení neuplatňují,

jsou uvedena ustanovení, která se administrátor rozhodl neuplatňovat, a

je u každého z uvedených ustanovení vysvětleno, proč je vhodné, aby je administrátor nedodržoval.

Pokud se tento dokument vztahuje na skupinu příbuzných referenčních hodnot bez značného významu, které administrátor poskytuje, musí být vyplněn samostatný oddíl pro každý soubor referenčních hodnot, u nichž:

jsou ustanovení, která se administrátor rozhodl neuplatňovat, pro všechny tyto referenční hodnoty stejná, a

jsou vysvětlení, proč je vhodné, aby administrátor příslušné ustanovení nedodržoval, pro všechny tyto referenční hodnoty u každého ustanovení stejná.

B.    [Vložte jméno/název administrátora, jak jsou uvedeny v oddíle A bodu 2] se rozhodl/-a/-o pro následující referenční hodnotu (hodnoty) bez značného významu neuplatňovat níže uvedená ustanovení nařízení (EU) 2016/1011

1.

Referenční hodnota (hodnoty), na něž se ustanovení neuplatňují

1.

[doplňte název referenční hodnoty nebo jednotlivých příslušných referenčních hodnot, včetně jejich mezinárodního identifikačního čísla (ISIN), případně jakéhokoli jiného dostupného identifikátoru, není-li ISIN k dispozici]

2.

i)

ustanovení nařízení (EU) 2016/1011, které (která) se nepoužije (nepoužijí)

ii)

u každého ustanovení důvody, proč je vhodné, aby administrátor příslušné ustanovení nedodržoval

2 i)

[u každého ustanovení uveďte číslo článku, odstavce, případně další části nižší úrovně členění nařízení (EU) 2016/1011 a úplné znění tohoto ustanovení]

2 ii)

[u každého ustanovení uveďte konkrétní, podrobné a jasné vysvětlení, proč je vhodné, aby administrátor toto ustanovení nedodržoval.]