ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 199I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
7. srpna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1100 ze dne 6. června 2018, kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 2271/96 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1101 ze dne 3. srpna 2018, kterým se stanoví kritéria pro použití čl. 5 druhého pododstavce nařízení Rady (ES) č. 2271/96 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících

7

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1102 ze dne 6. června 2018 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán

11

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

7.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 199/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1100

ze dne 6. června 2018,

kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 2271/96 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2271/96 zamezuje účinkům uplatňování zákonů, včetně nařízení a dalších právních předpisů, přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících, pokud jejich uplatňování poškozuje zájmy fyzických a právnických osob v Unii zapojených do mezinárodního obchodu a/nebo přesunů kapitálu a související obchodní činnost mezi Unií a třetími zeměmi.

(2)

Nařízení konstatuje, že svým uplatňováním mimo území třetí země porušují takové předpisy mezinárodní právo.

(3)

Předpisy třetích zemí, na něž se použije nařízení (ES) č. 2271/96, jsou uvedeny v příloze uvedeného nařízení.

(4)

Dne 8. května 2018 Spojené státy oznámily, že již nadále nebudou ustupovat od svých národních omezujících opatření ve vztahu k Íránu. Některá z těchto opatření se uplatní mimo území třetí země a nepříznivě ovlivní zájmy Unie a zájmy fyzických a právnických osob vykonávajících práva podle Smlouvy o fungování Evropské unie.

(5)

Proto by měla být příloha nařízení změněna tak, aby zahrnovala tato omezující opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 2271/96 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1.


PŘÍLOHA

ZÁKONY, NAŘÍZENÍ A JINÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Pozn.: Hlavní ustanovení předpisů obsažených v této příloze jsou shrnuta pouze pro informační účely. Plný přehled ustanovení a jejich přesný obsah je dostupný v příslušných předpisech.

ZEMĚ: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

ZÁKONY

1.   „National Defense Authorisation Act for Fiscal Year 1993“, hlava XVII — „Cuban Democracy Act 1992“, oddíly 1704 a 1706

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

Tato ustanovení jsou shrnuta v hlavě I „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, viz níže.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Do „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“ byla zahrnuta ustanovení týkající se odpovědnosti, viz níže.

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“

Hlava I

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

Dodržovat hospodářské a finanční embargo uvalené Spojenými státy na Kubu, a zejména: nevyvážet do Spojených států zboží nebo služby kubánského původu nebo obsahující materiál nebo zboží pocházející z Kuby, ať přímo, nebo prostřednictvím třetích zemí; neobchodovat se zbožím, které se nachází nebo se nacházelo na Kubě, nebo které bylo přes Kubu převáženo; nevyvážet zpětně do Spojených států cukr pocházející z Kuby bez oznámení příslušného vnitrostátního orgánu vývozce; nedovážet do Spojených států výrobky z cukru bez ujištění, že tyto výrobky nepocházejí z Kuby; zmrazit kubánský majetek a finanční operace s Kubou.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Zákaz nakládat nebo vykládat náklad z plavidel na jakémkoli místě ve Spojených státech nebo vstoupit do přístavů Spojených států; odmítnutí dovozu zboží nebo služeb pocházejících z Kuby a dovozu zboží nebo služeb pocházejících ze Spojených států na Kubu; blokování finančních operací týkajících se Kuby.

Hlava III a IV:

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

Skončit operace (trafficking) s majetkem původně vlastněným americkými občany (včetně Kubánců, kteří získali americké občanství) a vyvlastněným kubánským režimem. (Zmíněné operace zahrnují: užívání, prodej, převod, kontrolu, správu a další činnosti ve prospěch osoby.)

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Soudní řízení zahájené ve Spojených státech proti občanům nebo společnostem z Evropské unie zapojeným do těchto operací, založené na již vzniklých závazcích, které vedlo k vydání rozsudku nebo rozhodnutí ukládajícího poskytnutí (několikanásobné) náhrady americké straně. Odepření vstupu do Spojených států osobám zapojeným do těchto operací včetně jejich manželek (manželů), nezletilých dětí a zástupců.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Vědomě:

i)

neinvestovat v Íránu po dobu dvanácti měsíců částku o minimální výši 20 milionů USD, která by přímo a významně přispěla k posílení schopnosti Íránu rozvíjet jeho ropné zdroje;

ii)

neposkytovat Íránu zboží, služby nebo jiný druh podpory v hodnotě 1 milionu USD či více nebo o souhrnné hodnotě 5 milionů USD či více za období dvanácti měsíců, které by mohly přímo a významně zjednodušit udržování nebo rozšiřování domácí výroby rafinovaných ropných výrobků v Íránu nebo schopnost Íránu rozvíjet na svém území ropné zdroje;

iii)

neposkytovat Íránu zboží, služby nebo jiný druh podpory v hodnotě 250 000 USD či více nebo o souhrnné hodnotě 1 milionu USD či více za období dvanácti měsíců, které by mohly přímo a významně přispět k udržování nebo rozšiřování domácí výroby petrochemických produktů v Íránu;

iv)

neposkytovat Íránu a) rafinované ropné produkty nebo b) zboží, služby nebo jiný druh podpory, které by mohly přímo a významně přispět k posílení schopnosti Íránu dovážet rafinované ropné produkty, v hodnotě 1 milionu USD či více nebo o souhrnné hodnotě 5 milionů USD či více po období dvanácti měsíců;

v)

nepodílet se na žádném společném podniku pro rozvoj ropných zdrojů mimo Írán založeném ode dne 1. ledna 2002 včetně, na kterém má Írán nebo jeho vláda zvláštní zájem;

vi)

nezapojovat se do přepravy ropy z Íránu ani nezastírat íránský původ nákladu sestávajícího z ropy a rafinovaných ropných produktů.

 

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Opatření pro omezení dovozu nebo dodávek do Spojených států, zákaz být jmenován jako primární prodejce nebo jako depozitář amerických vládních fondů, odmítnutí přístupu k půjčkám od amerických finančních institucí nebo převodů prostřednictvím těchto institucí, zákaz transakcí v cizí měně podléhajících jurisdikci Spojených států, omezení vývozu uvalené Spojenými státy, zákaz obchodu s nemovitostmi podléhajícího jurisdikci Spojených států nebo odmítnutí pomoci ze strany EXIM-Bank, omezení vykládek a přistávání plavidel.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Vědomě:

i)

neposkytovat významnou podporu, včetně umožňování významných finančních transakcí, nebo zboží či služby určitým osobám působícím v přístavech, energetice, lodní dopravě nebo v loďařském odvětví v Íránu nebo jejich jménem, ani kterékoliv íránské osobě uvedené na seznamu zvlášť určených státních příslušníků a nežádoucích osob;

ii)

neuzavírat s Íránem obchody s významným zbožím a službami využívanými ve spojení s energetikou, lodní dopravou a loďařským odvětvím Íránu;

iii)

nenakupovat ropu a ropné produkty z Íránu a neprovádět finanční transakce s nimi spojené za specifických okolností;

iv)

neprovádět ani neumožňovat transakce pro obchod se zemním plynem z Íránu nebo do Íránu (platí pro zahraniční finanční instituce);

v)

neuzavírat s Íránem obchody s drahými kovy, grafitem, surovými či polozpracovanými kovy nebo softwarem, který by mohl být použit ve specifických odvětvích nebo zahrnuje určité osoby; ani neumožňovat významné finanční transakce ve spojení s takovými obchody;

vi)

neposkytovat upisovací pojišťovací služby, pojištění a zajištění spojené se specifickými činnostmi, mimo jiné uvedenými v bodech i) a ii) výše, nebo specifickým kategoriím osob;

S ohledem na povahu obchodu či transakce a úroveň hloubkové prověrky se uplatní určité výjimky.

 

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Opatření pro omezení dovozu nebo dodávek do Spojených států amerických, zákaz být jmenován jako primární prodejce nebo jako depozitář amerických vládních fondů, odmítnutí přístupu k půjčkám od amerických finančních institucí nebo převodů prostřednictvím těchto institucí, zákaz transakcí v cizí měně podléhajících jurisdikci Spojených států amerických, omezení vývozu uvalené Spojenými státy americkými, zákaz obchodu s nemovitostmi podléhajícího jurisdikci Spojených států amerických nebo odmítnutí pomoci ze strany EXIM-Bank a zákaz a omezení zřizování a vedení korespondentských účtů ve Spojených státech.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Vědomě neprovádět ani neumožňovat významné finanční transakce s íránskou centrální bankou nebo jinou jmenovanou íránskou finanční institucí (platí pro zahraniční finanční instituce).

 

Výjimky pro transakce související s potravinami a léčivy a pro transakce související s ropou na základě specifických okolností.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Občanskoprávní a trestněprávní postihy; zákaz a omezení zřizování a vedení korespondentských účtů ve Spojených státech.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Vědomě:

i)

neposkytovat upisovací pojišťovací služby, pojištění nebo zajištění určitým íránským osobám;

ii)

neumožňovat vydávání íránských státních dluhopisů nebo dluhopisů subjektů jím kontrolovaných;

iii)

nezapojovat se přímo či nepřímo do jakýchkoliv transakcí s vládou Íránu ani s jakoukoliv osobou podléhající jurisdikci vlády Íránu zakázaných právem Spojených států (platí pro zahraniční dceřiné podniky vlastněné nebo kontrolované osobami ze Spojených států);

iv)

neposkytovat specializované služby přenosu finančních zpráv ani neumožňovat přímý nebo nepřímý přístup k takovým službám íránské centrální bance nebo finanční instituci, jejíž podíly na majetku jsou blokovány v souvislosti s činnostmi Íránu souvisejícími se šířením zbraní.

Pokud jde o bod i), uplatní se výjimky pro humanitární pomoc a dodávku potravin a léčivých přípravků závisející na úrovni uplatňované hloubkové prověrky.

 

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Opatření pro omezení dovozu nebo dodávek do Spojených států, zákaz být jmenován jako primární prodejce nebo jako depozitář amerických vládních fondů, odmítnutí přístupu k půjčkám od amerických finančních institucí nebo převodů prostřednictvím těchto institucí, zákaz transakcí v cizí měně podléhajících jurisdikci Spojených států, omezení vývozu uvalené Spojenými státy, zákaz obchodu s nemovitostmi podléhajícího jurisdikci Spojených států nebo odmítnutí pomoci ze strany EXIM-Bank a zákaz a omezení zřizování a vedení korespondentských účtů ve Spojených státech.

NAŘÍZENÍ

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Opětovně nevyvážet žádné zboží, technologie nebo služby, a) které byly vyvezeny ze Spojených států a b) na které se vztahují pravidla pro kontrolu vývozu ve Spojených státech, pokud se vývoz uskuteční s vědomím, že je specificky určen pro Írán nebo jeho vládu, nebo pokud k tomuto vědomí existují důvody.

 

Zákaz se nevztahuje na zboží významně transformované na zahraniční produkt vyrobený mimo Spojené státy a na zboží, které je součástí takového produktu a představuje méně než 10 % jeho hodnoty.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

 

Uvalení občanskoprávních sankcí, pokuty a uvěznění.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

Zákazy jsou shrnuty v hlavě I „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, viz výše. Navíc se pro hospodářské činnosti týkající se Kuby požaduje získání licencí a/nebo oprávnění.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

V případě porušení předpisů: pokuty, konfiskace, uvěznění.


7.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 199/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1101

ze dne 3. srpna 2018,

kterým se stanoví kritéria pro použití čl. 5 druhého pododstavce nařízení Rady (ES) č. 2271/96 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (1), a zejména na čl. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 zajišťuje ochranu proti protiprávním účinkům právních předpisů, včetně nařízení a jiných právních předpisů, přijatých třetími zeměmi a uplatňovanými mimo jejich území, a proti opatřením na nich založeným nebo z nich vyplývajícím a zamezuje jejich účinkům, pokud toto uplatňování poškozuje zájmy osob uvedených v článku 11 uvedeného nařízení, které provádějí operace v mezinárodním obchodu nebo pohybu kapitálu a související obchodní činnost mezi Unií a třetími zeměmi.

(2)

Nařízení (ES) č. 2271/96 uznává, že tyto právní předpisy, včetně nařízení a jiných legislativních předpisů, svým uplatňováním mimo území daných třetích zemí porušují mezinárodní právo.

(3)

Podle čl. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 2271/96 osoby uvedené v článku 11 uvedeného nařízení nevyhoví přímo ani prostřednictvím dceřiné společnosti, ani jiného prostředníka, jednáním ani vědomým opomenutím požadavkům nebo zákazům, včetně předvolání zahraničních soudních orgánů, přímo nebo nepřímo založeným na zákonech uvedených v příloze nebo na opatřeních na nich založených nebo z nich vyplývajících.

(4)

Ustanovení čl. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2271/96 však umožňuje osobám uvedeným v článku 11 uvedeného nařízení požádat Komisi o oprávnění těmto požadavkům nebo zákazům plně nebo částečně vyhovět, pokud by jejich nedodržení vážně poškodilo jejich zájmy nebo zájmy Unie.

(5)

V zájmu zajištění právní jistoty a účinného provádění nařízení (ES) č. 2271/96 při tom, že budou za zvláštních a řádně odůvodněných okolností zohledněna nebezpečí vážného poškození zájmů fyzických a právnických osob uvedených v článku 11 uvedeného nařízení, je nezbytné stanovit kritéria pro použití čl. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2271/96.

(6)

Komise bude vzhledem ke své úloze, která spočívá v dohlížení na jednotné provádění práva EU, včetně nařízení (ES) č. 2271/96, pozorně sledovat uplatňování tohoto nařízení a přijme potřebné úpravy na základě svého posouzení jeho provádění.

(7)

Rovněž by měly být stanoveny hlavní kroky postupu po předložení žádosti o oprávnění plně nebo částečně splnit tento požadavek nebo zákaz Komisi.

(8)

Veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

(9)

Žádosti podané v souladu s tímto nařízením by se měly týkat opatření nebo opomenutí, která jsou založena přímo či nepřímo na uplatňování právních předpisů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 2271/96 nebo na opatřeních na nich založených nebo z nich vyplývajících.

(10)

Žádost se zpracuje co nejdříve.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro extrateritoriální právní předpisy a byla přijata podle nařízení (EU) č. 182/2011 (4).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví kritéria pro použití čl. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2271/96.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„uvedenými extrateritoriálními právními předpisy“ zákony, nařízení a jiné právní předpisy uvedené v příloze nařízení (ES) č. 2271/96, včetně nařízení a jiných právních předpisů na nich založených nebo z nich vyplývajících;

b)

„následnými opatřeními“ opatření založená na uvedených extrateritoriálních předpisech nebo z nich vyplývající;

c)

„nedodržením“ nedodržení požadavků nebo zákazů přímo jednáním nebo záměrnými opomenutími požadavků nebo zákazů, včetně žádostí zahraničních soudů, které jsou přímo či nepřímo založeny na uvedených extrateritoriálních předpisech nebo následných opatřeních;

d)

„chráněnými zájmy“ zájmy jakékoli osoby uvedené v článku 11 nařízení (ES) č. 2271/96, zájmy Unie nebo obojí;

e)

„žadatelem“ osoba uvedená v článku 11 nařízení (ES) č. 2271/96, která požádala o oprávnění podle čl. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2271/96.

Článek 3

Podání žádostí

1.   Žádosti o oprávnění podle čl. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2271/96 se podávají písemně na adresu:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel (BELGIQUE/BELGIË)

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2.   V žádosti musí být uvedeno jméno a kontaktní údaje žadatelů, musí obsahovat přesná ustanovení uvedených extrateritoriálních právních předpisů nebo příslušných následných opatření a musí popisovat rozsah požadovaného povolení a škody, které by mohly být způsobeny jejich nedodržením.

3.   Žadatelé musí ve své žádosti předložit dostatečné důkazy o tom, že uvedené nedodržení by způsobilo závažné poškození alespoň jednoho chráněného zájmu.

4.   V případě potřeby si Komise může od žadatelů vyžádat dodatečné důkazy, které jsou jí poskytnuty v přiměřené lhůtě stanovené Komisí.

5.   Jakmile Komise obdrží žádosti, uvědomí o tom Výbor pro extrateritoriální právní předpisy.

Článek 4

Posouzení žádostí

Při posuzování, zda by došlo k vážnému poškození chráněných zájmů podle čl. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2271/96, zváží Komise mimo jiné následující nekumulativní kritéria, je-li to vhodné:

a)

zda je pravděpodobné, že bude chráněný zájem vzhledem k souvislostem, povaze a původu poškození konkrétně ohrožen;

b)

existenci probíhajícího správního nebo soudního šetření proti žadateli z třetí země nebo předchozí dohody o vyrovnání s touto třetí zemí, která je původcem uvedených extrateritoriálních právních předpisů;

c)

existenci podstatného spojení s třetí zemí, která je původcem uvedených exteritoriálních právních předpisů nebo následných opatření; žadatel má například mateřské společnosti nebo dceřiné společnosti nebo účast fyzických nebo právnických osob, které podléhají primární pravomoci třetí země, která je původcem uvedených extrateritoriálních právních předpisů nebo následných opatření;

d)

zda by žadatel mohl rozumným způsobem přijmout opatření k zamezení nebo zmírnění škod;

e)

nepříznivý dopad na výkon hospodářské činnosti, zejména to, zda by žadatel čelil značným hospodářským ztrátám, což by mohlo například ohrozit jeho životaschopnost nebo představovat vážné riziko úpadku;

f)

zda by činnost žadatele byla nadměrně obtížná z důvodu ztráty základních vstupů nebo zdrojů, které nelze přiměřeně nahradit;

g)

zda by bylo značně ztíženo uplatňování individuálních práv žadatele;

h)

zda existuje hrozba pro bezpečnost, zabezpečení, ochranu lidského života a zdraví a ochranu životního prostředí;

i)

zda existuje hrozba, pokud jde o schopnost Unie provádět její humanitární, rozvojové a obchodní politiky nebo vnější aspekty jejích vnitřních politik;

j)

bezpečnost dodávek strategického zboží nebo služeb na území Unie nebo na území členského státu a dopad jejich nedostatku nebo narušení;

k)

důsledky pro vnitřní trh, pokud jde o volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, jakož i finanční a hospodářskou stabilitu nebo klíčové infrastruktury Unie;

l)

systémové důsledky škod, zejména pokud jde o jejich účinky na jiná odvětví;

m)

dopad na trh práce jednoho nebo několika členských států na trh práce a přeshraniční důsledky v rámci Unie;

n)

jakékoli další významné faktory.

Článek 5

Výsledek žádosti

1.   Pokud Komise po dokončení posouzení uvedeného v článku 4 získá dostatečné důkazy o tom, že uvedené nedodržení by způsobilo vážné poškození chráněných zájmů, neprodleně předloží Výboru pro extrateritoriální právní předpisy návrh rozhodnutí obsahujícího vhodná opatření, která mají být přijata.

2.   Pokud Komise po dokončení posouzení uvedeného v článku 4 nezíská dostatečné důkazy o tom, že uvedené nedodržení předpisů by způsobilo vážné poškození chráněných zájmů, předloží Výboru pro extrateritoriální právní předpisy návrh rozhodnutí, kterým se žádost zamítá.

3.   Komise neprodleně oznámí žadateli konečné rozhodnutí.

Článek 6

Zpracování údajů

1.   Komise za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení zpracovává osobní údaje.

2.   Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a nařízením (ES) č. 45/2001.

3.   Pro účely tohoto nařízení je útvar Služba nástrojů zahraniční politiky určen „správcem“ za Komisi ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


ROZHODNUTÍ

7.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 199/11


ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1102

ze dne 6. června 2018

o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí rozhodnutí č. 466/2014/EU došlo v Íránu ke značnému pokroku v hospodářské, sociální, environmentální a politické oblasti.

(2)

V listopadu 2016 Rada uvítala možnost rozšíření vnějšího úvěrového mandátu Evropské investiční banky na Írán.

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/412 (2) zahrnovalo zařazení Íránu na seznam potenciálně způsobilých regionů a zemí v příloze II uvedeného rozhodnutí.

(4)

Klíčový význam pro utváření budoucí politiky Unie vůči Íránu budou mít i nadále konkrétní kroky Íránu v oblasti dodržování všeobecných základních svobod, zásad právního státu a lidských práv.

(5)

Evropská investiční banka by měla i nadále uplatňovat příslušné politiky a postupy na ochranu své integrity a také důvěry v tuto banku.

(6)

Komise spolu s Evropskou službou pro vnější činnost proto usuzuje, že celková hospodářská, sociální, environmentální a politická situace umožňuje zařadit Írán do přílohy III rozhodnutí č. 466/2014/EU, která obsahuje seznam zemí a regionů způsobilých pro financování ze strany Evropské investiční banky v rámci záruky Unie.

(7)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V části C bodě 2 přílohy III rozhodnutí č. 466/2014/EU se slova „Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Irák, Jemen, Kambodža, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam“ nahrazují slovy „Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Kambodža, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/412 ze dne 14. března 2018, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 30).