ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 194

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
31. července 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1069 ze dne 26. července 2018 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

1

 

 

Protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2018/1070 ze dne 26. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1970, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

21

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1071 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/468

23

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1072 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

27

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1073 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

30

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1074 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

32

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1075 ze dne 27. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 jako účinné látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1076 ze dne 30. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky isofluran podle maximálního limitu reziduí ( 1 )

41

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1077 ze dne 30. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

44

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1078 ze dne 30. července 2018, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2018 do 29. září 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu ( 1 )

47

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1079 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 28343 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1080 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm a kuřice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1081 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1082 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice

140

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1083 ze dne 30. července 2018, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

142

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1084 ze dne 30. července 2018, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/475

144

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1085 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

147

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1086 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

150

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1087 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

152

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeného Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, č. 1/2018 ze dne 22. března 2018 o přijetí jednacího řádu Výboru dohody o hospodářském partnerství [2018/1088]

158

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1069

ze dne 26. července 2018

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2008 přijala Rada nařízení (ES) č. 242/2008 (1) o uzavření Dohody mezi Republikou Pobřeží slonoviny a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (2) (dále jen „dohoda“). Dohoda se následně mlčky obnovila a je stále platná.

(2)

Platnost posledního protokolu k dohodě skončila dne 30. června 2018.

(3)

Komise jménem Unie sjednala nový protokol o provádění dohody (dále jen „protokol“). Protokol byl parafován dne 16. března 2018.

(4)

Cílem protokolu je umožnit Unii a Republice Pobřeží slonoviny (dále jen „Pobřeží slonoviny“) užší spolupráci při podpoře politiky udržitelného rybolovu, odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Pobřeží slonoviny a v rámci úsilí Pobřeží slonoviny o rozvoj modré ekonomiky.

(5)

Protokol by měl být podepsán.

(6)

Aby bylo zajištěno rychlé zahájení rybolovných činností plavidel Unie, měl by být protokol prozatímně prováděn do dokončení postupů nezbytných pro jeho vstup v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu jménem Unie se schvaluje s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie.

Článek 3

V souladu s článkem 13 protokolu je protokol prováděn prozatímně od svého podpisu do dokončení postupů nezbytných pro jeho vstup v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. července 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 242/2008 ze dne 17. března 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 75, 18.3.2008, s. 51).

(2)  Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 41.


31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/3


PROTOKOL

o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

Článek 1

Doba použitelnosti a rybolovná práva

1.   Od 1. srpna 2018 a po dobu šesti let se rybolovná práva podle článku 5 Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“) stanoví takto:

mrazírenská plavidla lovící tuňáky nevodem: 28 plavidel,

plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 8 plavidel.

Tato rybolovná práva se týkají rybolovu vysoce stěhovavých druhů (uvedených na seznamu v příloze 1 Úmluvy OSN z roku 1982), kromě druhů chráněných nebo zakázaných Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) nebo jinými mezinárodními úmluvami.

2.   Výše uvedený odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 5 a 6 tohoto protokolu.

3.   Plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie (dále jen „plavidla Unie“) smějí provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny pouze v případě, že mají licenci k rybolovu vydanou pro rybolovnou oblast Pobřeží slonoviny v rámci tohoto protokolu.

Článek 2

Transparentnost

Republika Pobřeží slonoviny (dále jen „Pobřeží slonoviny“) se zavazuje k výměně informací o veškerých dohodách, jimiž povoluje přístup ostatních zahraničních plavidel do své rybolovné oblasti, zejména o počtu vydaných povolení a o získaných úlovcích, a to v souladu s článkem 11 tohoto protokolu.

Pobřeží slonoviny navíc poskytne údaje týkající se intenzity rybolovu plavidel Pobřeží slonoviny lovících tuňáky s licencí pro průmyslový rybolov.

Článek 3

Finanční příspěvek – platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody je stanoven na 682 000 EUR ročně, resp. na období uvedené v článku 1 jeho celková částka činí 4 092 000 EUR.

2.   Finanční příspěvek zahrnuje:

a)

částku 330 000 EUR ročně za přístup do rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny v prvních dvou letech uplatňování protokolu a částku 275 000 EUR po následující roky odpovídající referenčnímu množství 5 500 tun za rok a

b)

zvláštní částku 352 000 EUR ročně v prvních dvou letech uplatňování tohoto protokolu a částku 407 000 EUR po následující roky určenou na příspěvek k provádění politiky Pobřeží slonoviny v odvětví rybolovu.

3.   V souladu s podmínkami stanovenými v kapitole II přílohy tohoto protokolu navíc majitelé plavidel zaplatí za přístup do rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny finanční příspěvek odhadovaný na 330 400 EUR ročně.

4.   Odstavec 2 tohoto článku se použije s výhradou ustanovení článků 4, 5, 6 a 9 tohoto protokolu a článků 12 a 13 dohody.

5.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Unie v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny přesáhne referenční množství, bude částka ročního finančního příspěvku zvýšena za každou tunu ulovenou navíc o 60 EUR během prvních dvou let uplatňování tohoto protokolu a o 70 EUR za následující roky. Celková roční částka vyplacená Unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odst. 2 písm. a). Pokud množství ulovená plavidly Unie přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je splatná částka za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

6.   Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne v prvním roce nejpozději do 90 dnů ode dne počátku prozatímního provádění tohoto protokolu, v následujících letech nejpozději k datu výročí tohoto protokolu.

7.   Přidělení finančního příspěvku uvedeného v odst. 2 písm. a) spadá do výlučné pravomoci orgánů Pobřeží slonoviny.

8.   Finanční příspěvek uvedený v odst. 2 písm. a) se vyplácí státní pokladně Pobřeží slonoviny.

9.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 2 písm. b) se vyplácí na účet, který je určen k provádění odvětvové podpory a je veden u státní pokladny Pobřeží slonoviny.

Odkaz na výše uvedené účty sdělují každoročně orgány Pobřeží slonoviny Unii.

Každý z těchto finančních příspěvků se zapisuje do státního rozpočtu a vztahují se na něj pravidla a postupy řízení veřejných financí Pobřeží slonoviny.

Článek 4

Odvětvová podpora

1.   Odvětvová podpora v rámci tohoto protokolu přispívá k provádění strategického plánu rozvoje chovu, rybolovu a akvakultury Pobřeží slonoviny. Jeho cílem je udržitelné řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních a mořských lovištích, zejména prostřednictvím:

a)

zlepšení sledování a kontroly rybolovných činností a dohledu na nimi,

b)

zlepšení vědeckých poznatků o rybolovných zdrojích,

c)

zlepšení statistik o rybolovných zdrojích,

d)

podpory drobného rybolovu,

e)

posílení mezinárodní spolupráce,

f)

podpory modré ekonomiky a rozvoje akvakultury.

2.   Unie a Pobřeží slonoviny se v rámci smíšeného výboru zřízeného podle článku 9 dohody nejpozději tři měsíce od počátku prozatímního provádění tohoto protokolu dohodnou na víceletém odvětvovém programu a na podmínkách jeho provádění, přičemž jde zejména o:

a)

roční a víceleté obecné zásady, podle nichž se použije finanční příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b);

b)

cíle a činnosti, které je třeba uskutečnit na ročním i víceletém základě s cílem podporovat udržitelný a zodpovědný rybolov s ohledem na priority stanovené Pobřežím slonoviny v rámci jeho vnitrostátní politiky rybolovu a akvakultury;

c)

kritéria a postupy, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení získaných výsledků.

3.   Všechny změny navržené ve víceletém či ročním odvětvovém programu nebo ve využívání zvláštních částek pro iniciativy, které mají být prováděny, musí být předběžně oznámeny Evropské komisi a obě strany je musí schválit v rámci smíšeného výboru. Schválení má v daném případě formu výměny dopisů.

4.   Obě strany vyhodnotí každoročně ve smíšeném výboru výsledky provádění víceletého odvětvového programu. Pokud z tohoto hodnocení vyplyne, že plnění cílů sledovaných finančním příspěvkem podle čl. 3 odst. 2 písm. b) není v souladu s programem, nebo pokud smíšený výbor usoudí, že jejich plnění není uspokojivé, tento finanční příspěvek lze revidovat nebo pozastavit.

Vyplácení finančního příspěvku se obnoví po konzultaci a dohodě stran, pokud jsou výsledky provádění odvětvové podpory v souladu s programem schváleným smíšeným výborem.

Obě strany pokračují ve sledování odvětvové podpory i po skončení platnosti tohoto protokolu, a to až do úplného vyčerpání zvláštního finančního příspěvku stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. b).

Zvláštní finanční příspěvek nicméně nemůže být, vyjma případů vyšší moci, vyplacen po uplynutí období šesti měsíců od skončení platnosti tohoto protokolu.

Článek 5

Vědecká a technická spolupráce při zodpovědném rybolovu

1.   Obě dvě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Pobřeží slonoviny, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Během doby platnosti tohoto protokolu budou Unie a orgány Pobřeží slonoviny spolupracovat s cílem sledovat vývoj úlovků, intenzity rybolovu a stavu rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

3.   Obě strany se zavazují, že budou na úrovni subregionu podporovat spolupráci týkající se zodpovědného rybolovu, a to zejména v rámci Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a všech dalších příslušných subregionálních a mezinárodních organizací. Obě strany se zavazují dodržovat veškerá doporučení ICCAT.

4.   V souladu s článkem 4 dohody a na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci ICCAT, jakož i na základě nejlepších vědeckých stanovisek, která jsou k dispozici, se obě strany konzultují v rámci smíšeného výboru s cílem přijmout v případě potřeby opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a ovlivňující činnosti plavidel Unie.

5.   Obě strany spolupracují na tom, aby posílily mechanismy kontroly, vyšetřování a boje proti nezákonnému, nehlášenému nebo neregulovanému rybolovu v Republice Pobřeží slonoviny.

Článek 6

Přezkum rybolovných práv a technických opatření společnou dohodou

1.   Rybolovná práva podle článku 1 lze na základě společné dohody zvýšit po konzultacích stanovených v čl. 5 odst. 4 pod podmínkou, že toto zvýšení nebude škodit udržitelnému řízení zdrojů Pobřeží slonoviny. V takovém případě je finanční příspěvek podle čl. 3 odst. 1 úměrně a pro rata temporis zvýšen.

2.   Pokud se naopak strany dohodnou, že souhlasí se snížením rybolovných práv podle článku 1, je finanční příspěvek úměrně a pro rata temporis snížen.

3.   Strany rovněž mohou na základě společné dohody provést přezkum rozdělení rybolovných práv mezi jednotlivé kategorie plavidel, přičemž zohlední případná doporučení vědeckého zasedání podle čl. 4 odst. 5, pokud jde o řízení zásob, které by mohly být tímto přerozdělením postiženy. Strany se dohodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to tak přerozdělení rybolovných práv odůvodňuje.

4.   Smíšený výbor může v případě nutnosti přezkoumat a upravit technické podmínky rybolovu a pravidla provádění odvětvové podpory stanovené tímto protokolem.

Článek 7

Nová rybolovná práva a experimentální rybolov

1.   Pokud by plavidla Unie měla zájem provozovat rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1, bude Unie konzultovat Pobřeží slonoviny ohledně případného povolení těchto nových činností. V rámci těchto konzultací strany přihlížejí k relevantním vědeckým stanoviskům, zejména stanoviskům vydaným rybolovnými organizacemi daného regionu nebo subregionu. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva a na zavedení víceletých řídících plánů. Je-li to nutné, strany provedou v tomto protokolu a jeho příloze změny.

2.   Na základě konzultací podle čl. 5 odst. 4 mohou strany v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny povolit období experimentálního rybolovu s cílem vyzkoušet technickou proveditelnost a hospodářskou životaschopnost nových druhů rybolovu.

2.1.

Za tímto účelem sdělí Unie orgánům Pobřeží slonoviny žádosti o licence k experimentálnímu rybolovu prostřednictvím technické dokumentace, v níž se upřesní:

technické charakteristiky plavidla,

úroveň zkušeností důstojníků na plavidle s daným druhem rybolovu,

návrh technických parametrů experimentálního rybolovu (doba trvání, zařízení, oblasti výzkumu atd.).

2.2.

Experimentální rybolov se povoluje maximálně na období šesti měsíců. Podléhá uhrazení poplatku stanoveného orgány Pobřeží slonoviny.

2.3.

Po celou dobu experimentálního rybolovu jsou na palubě přítomni vědecký pozorovatel státu vlajky a pozorovatel zvolený orgány Pobřeží slonoviny.

2.4.

Úlovky chycené během experimentálního rybolovu si ponechá majitel plavidla.

2.5.

Podrobné výsledky experimentálního rybolovu se poskytují smíšenému výboru k analýze.

Článek 8

Platné právní předpisy

1.   Rybolovné činnosti plavidel Unie, která působí ve vodách Pobřeží slonoviny, se řídí právními předpisy platnými v Pobřeží slonoviny, pokud dohoda a tento protokol nestanoví jinak.

2.   Orgány Pobřeží slonoviny informují co nejdříve Unii o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají odvětví rybolovu.

3.   Unie informuje orgány Pobřeží slonoviny o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají rybolovných činností zámořského loďstva Unie.

Článek 9

Pozastavení provádění protokolu

1.   Provádění tohoto protokolu lze pozastavit z podnětu jedné ze stran po konzultaci provedené v rámci smíšeného výboru, pokud je zjištěna jedna nebo více z těchto podmínek:

a)

provozování rybolovných činností v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny zabraňují neobvyklé okolnosti podle definice v čl. 2 písm. h) dohody;

b)

v důsledku podstatných změn politických okolností ve vymezení a při provádění politiky rybolovu u jedné nebo druhé strany, které ovlivní ustanovení tohoto protokolu;

c)

v případě spuštění mechanismů konzultace podle článků 8 a 96 dohody z Cotonou, týkajících se porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 uvedené dohody;

d)

Unie nezaplatila finanční příspěvek stanovený v čl. 3 odst. 2 písm. a) v souladu s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku;

e)

vážný a nevyřešený spor ve smíšeném výboru mezi oběma stranami při provádění nebo výkladu tohoto protokolu.

2.   Pokud dojde k pozastavení použití tohoto protokolu z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předchozím odst. 1 písm. c), oznámí dotčená strana svůj úmysl písemně a přinejmenším tři měsíce před datem, kdy toto pozastavení nabude účinnosti. Pozastavení provádění tohoto protokolu z důvodů uvedených v odst. 1 písm. c) je uplatněno bezprostředně poté, co bylo rozhodnutí o pozastavení přijato.

3.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné narovnání svého sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v používání tohoto protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a dočasně sníží podle doby, během které bylo používání tohoto protokolu pozastaveno.

4.   Platnost povolení k rybolovu udělených plavidlům Unie může být pozastavena současně s pozastavením platby finančního příspěvku podle čl. 3 odst. 2 písm. a). V případě obnovení se platnost těchto povolení k rybolovu prodlužuje o dobu, jež odpovídá období, po které byly rybolovné činnosti pozastaveny.

5.   S výhradou ustanovení odstavce 1 tohoto článku, pokud Unie neuhradí platbu podle čl. 3 odst. 2 písm. a), orgány Pobřeží slonoviny o tom budou Unii oficiálně informovat. Unie provede příslušná ověření a v nutném případě provede platbu nejpozději do 60 pracovních dní od data přijetí oficiální žádosti.

Pokud není provedena platba do tohoto dne, jsou příslušné orgány Pobřeží slonoviny oprávněny podle ustanovení odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku pozastavit používání tohoto protokolu. Protokol se začne znovu používat, jakmile je příslušná platba provedena.

Článek 10

Elektronická výměna informací

1.   Unie a Pobřeží slonoviny se zavazují, že neprodleně zavedou informační systémy potřebné pro elektronickou výměnu všech informací a dokumentů souvisejících s prováděním dohody a tohoto protokolu.

2.   Elektronická forma dokumentu je v každém ohledu považována za rovnocennou papírové verzi.

3.   Unie a Pobřeží slonoviny si vzájemně neprodleně oznámí každou poruchu počítačového systému. Informace a dokumenty související s prováděním dohody a tohoto protokolu se v tom případě automaticky nahradí příslušnou papírovou verzí.

Článek 11

Důvěrnost údajů

Unie a Pobřeží slonoviny se zavazují k tomu, že všechny osobní údaje týkající se plavidel Unie a jejich rybolovné činnosti, jež budou získány v rámci dohody a tohoto protokolu, budou vždy zpracovány striktně v souladu se zásadami důvěrnosti a ochrany údajů.

Strany dbají na to, aby se veřejnosti zpřístupnily jen souhrnné údaje týkající se rybolovu tuňáků v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny v souladu s příslušnými ustanoveními ICCAT a ostatních regionálních organizací pro řízení rybolovu.

Údaje považované za důvěrné používají příslušné orgány výlučně k provádění dohody a tohoto protokolu.

Článek 12

Vypovězení

1.   V případě vypovězení tohoto protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět tento protokol nejméně šest měsíců před datem, kdy toto vypovězení nabude účinku.

2.   Odesláním oznámení podle odstavce 1 se zahajují konzultace mezi stranami.

Článek 13

Prozatímní provádění

Tento protokol je prováděn prozatímně ode dne jeho podpisu stranami.

Článek 14

Vstup v platnost

Tento protokol vstupuje v platnost dnem, kdy si smluvní strany navzájem oznámí dokončení postupů k tomu účelu nezbytných.

Za Evropskou unii

Za Republiku Pobřeží slonoviny


PŘÍLOHA

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY UNIE V RYBOLOVNÉ OBLASTI POBŘEŽÍ SLONOVINY

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Určení příslušného orgánu

Pro potřeby této přílohy, a bez ohledu na to, je-li někde uvedeno jinak, se každým odkazem na Evropskou unii nebo Pobřeží slonoviny rozumí tento příslušný orgán:

pro Evropskou unii: Evropská komise, popřípadě prostřednictvím zastoupení Evropské unie v Pobřeží slonoviny,

pro Pobřeží slonoviny: ministerstvo pro rybolov.

2.   Rybolovná oblast

Orgány Pobřeží slonoviny co nejdříve oznámí příslušným útvarům Unie zeměpisné souřadnice rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny od základní linie.

Plavidla Unie mohou provozovat své rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií pod podmínkou ustanovení uvedených v bodě 3 této kapitoly.

3.   Zakázané oblasti pro námořní plavbu a pro rybolov

Při vydání licence k rybolovu podá Pobřeží slonoviny majitelům lodí a Unii informace o vymezení oblastí zakázaných pro námořní plavbu a pro rybolov. Jakákoli změna těchto oblastí musí být Unii oznámena co nejdříve.

4.   Bankovní účet

Pobřeží slonoviny sdělí Unii před začátkem prozatímního provádění tohoto protokolu údaje o bankovním účtu vedeném u státní poklady, na který budou v rámci dohody hrazeny finanční částky za plavidla Unie. Náklady související s bankovními převody jdou na účet majitelů lodí.

KAPITOLA II

OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

Pro použití ustanovení této přílohy má pojem „licence“ stejný význam jako pojem „oprávnění k rybolovu“, jak je definován v právních předpisech Unie.

Oddíl 1: použitelná řízení

1.   Předběžné podmínky k získání licence k rybolovu – způsobilá plavidla

Licenci k rybolovu v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny mohou získat pouze způsobilá plavidla. Za tímto účelem musí být zapsána v rejstříku plavidel Unie a dodržovat ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (1).

Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností ve vodách Pobřeží slonoviny. Plavidla musejí být v řádných vztazích ke správním orgánům Pobřeží slonoviny v tom smyslu, že musejí mít splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností ve vodách Pobřeží slonoviny podle dohod o rybolovu uzavřených s Unií.

2.   Žádost o licenci

Příslušné orgány Unie zašlou elektronickou poštou nebo jakýmkoli jiným spolehlivým způsobem ministerstvu pro rybolov Pobřeží slonoviny žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit na základě dohody, nejméně 30 pracovních dní před dnem začátku požadované doby platnosti.

Žádosti se podávají na ministerstvu pro rybolov na formulářích, jejichž vzor je uveden v dodatku I.

Ke každé žádosti o licenci jsou připojeny tyto doklady:

důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti licence k rybolovu,

osvědčení o způsobilosti plavidla k plavbě,

osvědčení o pojištění plavidla,

jedna barevná fotografie plavidla (pohled z boku), na které je jasně uveden název plavidla a jeho registrační číslo,

náčrt a podrobný popis používaných rybolovných zařízení.

Pro obnovení licence podle tohoto protokolu v případě plavidla, jehož charakteristické technické vlastnosti se nezměnily, se k žádosti o obnovení připojí pouze doklad o zaplacení poplatku.

3.   Paušální poplatek

Platba poplatku se provádí na účet, který sdělí orgány Pobřeží slonoviny v souladu s bodem 4 kapitoly 1 této přílohy.

Poplatek zahrnuje všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků a nákladů na služby.

4.   Prozatímní seznam plavidel oprávněných k rybolovu

Po obdržení žádostí o oprávnění k rybolovu, jakož i oznámení o zálohových platbách sestaví Pobřeží slonoviny prozatímní seznam plavidel, pro která byla žádost podána. Tento seznam se neprodleně zašle elektronickou cestou Unii a vnitrostátnímu orgánu pověřenému kontrolou rybolovu. Plavidla jsou oprávněna k rybolovu, jakmile jsou zapsána na prozatímní seznam. Plavidla jsou povinna – až do vydání oprávnění k rybolovu – neustále uchovávat na palubě kopii prozatímního seznamu.

5.   Vydávání licencí

Licence pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ministerstvo rybolovu Pobřeží slonoviny případně prostřednictvím delegace Evropské komise v Pobřeží slonoviny, a to do 21 pracovních dní ode dne přijetí všech dokladů podle bodu 2 této kapitoly.

Licence jsou platné maximálně jeden rok a lze je prodloužit.

6.   Seznam plavidel s oprávněním k rybolovu

Po vydání licencí sestaví Pobřeží slonoviny neprodleně definitivní seznam plavidel oprávněných k rybolovu v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny. Tento seznam je neprodleně sdělen vnitrostátnímu orgánu pověřenému kontrolou rybolovu a Unii a nahrazuje výše uvedený prozatímní seznam.

7.   Převod licence

Licence se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosná. Na žádost Unie a v případě prokázané vyšší moci, jako je ztráta plavidla či jeho delší odstavení, je však licence plavidla k rybolovu nahrazena novou licencí vydanou pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, jež má být nahrazeno podle článku 1 tohoto protokolu, a náležející stejnému majiteli plavidla, stejnému sdružení majitelů plavidel nebo stejné organizaci producentů, aniž by se musel zaplatit nový poplatek. V tomto případě bude při výpočtu úrovně úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno množství všech úlovků obou plavidel.

Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov Pobřeží slonoviny prostřednictvím delegace Evropské unie v Pobřeží slonoviny.

Nová licence nabývá účinku dnem, kdy majitel plavidla vrátí zrušenou licenci ministerstvu rybolovu Pobřeží slonoviny. Delegace Evropské unie v Pobřeží slonoviny je o převodu licence informována.

8.   Přechovávání licence na palubě plavidla

Licence musí být stále na palubě plavidla. Plavidla jsou nicméně oprávněna k rybolovu od svého zápisu na prozatímní seznam uvedený v bodu 4 této kapitoly.

9.   Podpůrná plavidla

Na žádost Unie a na základě přezkumu orgány Pobřeží slonoviny povoluje Pobřeží slonoviny plavidlům Unie, která jsou držiteli licence k rybolovu, aby jim pomáhala podpůrná plavidla.

Podpůrná plavidla nesmí být vybavena k lovu ryb. Tato podpora nesmí spočívat v doplňování paliva ani v překládce úlovků.

Na podpůrná plavidla se v přiměřené míře vztahuje postup pro převod žádostí o oprávnění k rybolovu uvedený v této kapitole. Pobřeží slonoviny vypracuje seznam schválených podpůrných plavidel a ihned jej předá Unii.

Za tato plavidla je třeba uhradit roční poplatek 3 500 EUR.

Oddíl 2: Poplatky a zálohy

1.   Poplatek za tunu úlovků v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru je stanoven na:

60 EUR první a druhý rok používání tohoto protokolu,

70 EUR třetí, čtvrtý, pátý a šestý rok.

2.   Licence se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto roční paušální poplatky placené předem:

a)

v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí:

7 620 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 127 tun ročně za první a druhý rok používání tohoto protokolu,

8 890 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 127 tun ročně za třetí, čtvrtý, pátý a šestý rok používání tohoto protokolu;

b)

v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

2 400 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 40 tun ročně za první a druhý rok používání tohoto protokolu,

2 800 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 40 tun ročně za třetí, čtvrtý, pátý a šestý rok používání tohoto protokolu.

V případě licence na dobu kratší než jeden rok je výše poplatku stanovena úměrně k době platnosti licence v souladu s platnými předpisy Pobřeží slonoviny. U plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí však doba platnosti licence nesmí být kratší než 12 měsíců.

3.   Unie vystaví pro každé plavidlo vyúčtování úlovků a poplatků splatných za plavidlo za rok rybolovu v předchozím kalendářním roce. Tato vyúčtování předá orgánům Pobřeží slonoviny nejpozději před koncem dubna daného roku. Pobřeží slonoviny může na základě dokladů vyúčtování napadnout ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich přijetí. V případě rozdílných názorů projednají strany záležitost ve smíšeném výboru. Pokud Pobřeží slonoviny nepředloží námitku ve lhůtě 30 dnů, vyúčtování se považuje za přijaté.

4.   Je-li konečné vyúčtování vyšší než paušální poplatek zaplacený za účelem obdržení oprávnění k rybolovu, majitel plavidla zaplatí zbývající částku Pobřeží slonoviny ve lhůtě 45 dnů, s výhradou jeho nesouhlasu. Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 2 tohoto oddílu, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA III

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.   Lodní deník rybolovu

Velitel plavidla Unie, které provádí rybolov v rámci dohody, vede lodní deník rybolovu v souladu s doporučeními a usneseními ICCAT použitelnými pro plavidla lovící vlečnou sítí a na dlouhou lovnou šňůru.

Lodní deník rybolovu vyplňuje velitel za každý den přítomnosti plavidla v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

Velitel každý den zaznamená do lodního deníku rybolovu množství jednotlivých druhů označených třímístným písmenným kódem podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), které je uloveno a uchováváno na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů. U každého hlavního druhu velitel rovněž uvede nulové úlovky. Velitel případně do lodního deníku rybolovu každý den zapíše rovněž množství každého druhu, jež bylo vhozeno zpátky do moře, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů.

Lodní deník rybolovu se vyplňuje čitelně, velkými písmeny a podepisuje jej velitel.

Odpovědnost za správnost údajů zaznamenaných do lodního deníku rybolovu nese velitel.

2.   Předávání hlášení o úlovcích

Na konci každé plavby velitel hlásí úlovky plavidla tím, že předá ministerstvu Pobřeží slonoviny elektronickou kopii lodních deníků rybolovu vztahujících se na období přítomnosti v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny. Zároveň zašle kopii Středisku pro výzkum oceánu Pobřeží slonoviny (Centre de Recherche Océanologique de Côte d'Ivoire, CRO) a jedné z následujících vědeckých institucí:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement – Výzkumný ústav pro rozvoj);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

V případě vyplutí z rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny před koncem plavby, aniž by se předtím vplulo do přístavu na území Pobřeží slonoviny, je lodní deník rybolovu zaslán ve lhůtě sedmi dnů po vyplutí z rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

Není-li hlášení zasláno elektronickou poštou, lze jej zaslat poštou nebo faxem.

E-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo faxu sdělí orgány Pobřeží slonoviny před začátkem prozatímního provádění tohoto protokolu. Pobřeží slonoviny oznámí neprodleně dotyčným plavidlům a Unii každou změnu svých kontaktních údajů.

Pokud by ustanovení této kapitoly nebyla dodržena, vyhrazuje si vláda Pobřeží slonoviny právo pozastavit dotyčnému plavidlu licenci do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uplatnit na majitele plavidla pokutu stanovenou předpisy platnými pro Pobřeží slonoviny. Unie a stát vlajky jsou o tom informovány.

3.   Přechod na elektronický systém hlášení o úlovcích (ERS)

Strany se společně zavazují, že v prvním roce používání tohoto protokolu zajistí přechod na elektronický systém komunikace a přenos údajů týkajících se rybolovných činností, který umožní zejména každodenní předávání hlášení o úlovcích.

Strany se dohodly, že v rámci smíšeného výboru společně definují podmínky tohoto přechodu s cílem zprovoznit tento systém co nejdříve.

KAPITOLA IV

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Technická opatření použitelná na plavidla, která jsou držiteli licence k rybolovu, týkající se rybolovné oblasti, povolených lovných zařízení a zakázaných druhů, jsou definována v technické dokumentaci v dodatku 2 k této příloze.

Plavidla dodržují opatření a doporučení přijatá komisí ICCAT pro danou oblast, pokud jde o lovná zařízení a lovná zařízení s uzavíracím mechanismem, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech.

KAPITOLA V

SLEDOVÁNÍ, KONTROLA A DOHLED

Oddíl I: Kontrola a inspekce

1.   Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti

1.1.

Evropská plavidla Unie oznámí příslušným orgánům Pobřeží slonoviny pověřeným kontrolou rybolovu nejméně 3 hodiny předem svůj záměr vplout do rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny nebo z ní vyplout.

Když loď oznamuje své vplutí nebo vyplutí, sdělí zejména:

i.

plánované datum, čas a polohu přechodu;

ii.

množství každého druhu uchovávaného na palubě označeného třímístným písmenným kódem stanoveným FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů;

iii.

povahu a úpravu produktů.

1.2.

Sdělení uvedená v podbodu 1.1 se přednostně provádějí elektronickou poštou a u plavidel, která nejsou takto vybavena, faxem. Pobřeží slonoviny neprodleně potvrdí jejich přijetí.

1.3.

Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Pobřeží slonoviny, se považuje za plavidlo, které jednalo protiprávně.

2.   Inspekční postupy

2.1.

Velitelé schválených plavidel Unie, která provádějí rybolovné činnosti ve vodách Pobřeží slonoviny, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem úředníkům Pobřeží slonoviny řádně pověřeným kontrolou rybolovných činností, kteří prokáží svou totožnost.

2.2.

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

Na konci každé inspekce sepíší inspektoři Pobřeží slonoviny inspekční zprávu. Velitel plavidla Unie má právo připojit do této inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla Unie. Tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, není dotčeno právo obhajoby majitele plavidla během řízení spojeného s případně konstatovaným protiprávním jednáním. Jestliže velitel odmítne dokument podepsat, musí písemně uvést své důvody, k nimž inspektor dopíše slova „odmítnutí podpisu“. Inspektoři Pobřeží slonoviny vydají před opuštěním plavidla Unie jednu kopii inspekční zprávy jeho veliteli.

2.3.

Pobřeží slonoviny může Unii povolit, aby se zúčastnila inspekce jako pozorovatel.

3.   Participativní dohled v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Ve snaze posílit dohled nad rybolovem na volném moři a boj proti rybolovu NNN (nezákonný, nenahlášený a neregulovaný rybolov) ohlásí plavidla Unie přítomnost jakéhokoli plavidla, které je podezřelé z provádění nezákonného rybolovu, v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

4.   Vykládky a překládky

4.1.

Všechna plavidla Unie, která si přejí provést vykládku nebo překládku úlovků ve vodách Pobřeží slonoviny, tuto operaci provedou v přístavech a/nebo rejdě přístavů Pobřeží slonoviny.

4.2.

Majitelé těchto plavidel oznámí příslušným orgánům Pobřeží slonoviny nejméně 24 hodin předem tyto informace:

název rybářských plavidel, která mají vykládku nebo překládku provést,

v případě překládky název, číslo Mezinárodní námořní organizace (IMO) a vlajku přijímajícího plavidla,

tonáž podle druhů, které budou vykládány nebo překládány,

den a místo transakce.

4.3.

V případě překládky musí velitelé předat příslušným orgánům Pobřeží slonoviny hlášení o úlovcích.

4.4.

Velitelé plavidel Unie provádějících vykládku nebo překládku v Pobřeží slonoviny se podrobí kontrole těchto operací řádně pověřenými a identifikovatelnými inspektory. Na konci každé inspekce je veliteli vystavena kopie zprávy.

Oddíl II: Systém satelitního sledování plavidel

1.   Hlášení polohy plavidel

Pokud se plavidla Unie, jež jsou držiteli licence k rybolovu, nacházejí v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny, musí být vybavena systémem satelitního sledování plavidel, který zajišťuje každou hodinu automatické a stálé hlášení polohy do kontrolního střediska rybolovu (střediska sledování lovišť – SSL) jejich státu vlajky.

Hlášení polohy musí splňovat specifikace týkající se zeměpisné polohy plavidel, jak jsou uvedeny v doporučení ICCAT. Tato hlášení musí být podána ve formátu definovaném normami platnými v rámci ICCAT.

SSL státu vlajky zajišťuje automatické zpracování a popřípadě elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy musí být zaznamenána bezpečným způsobem a uchovávána po dobu tří let.

2.   Přenos údajů plavidlem v případě poruchy systému VMS

Velitel musí průběžně kontrolovat, že systém VMS na jeho plavidle je stále plně funkční a že hlášení polohy jsou správně předávána SSL státu vlajky.

V případě poruchy musí být systém VMS plavidla opraven nebo vyměněn ve lhůtě jednoho měsíce. Po této lhůtě nebude plavidlo k rybolovu v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny oprávněno.

Plavidla, která loví ryby v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny s vadným systémem VMS, předávají svá hlášení polohy e-mailem, rádiem nebo faxem středisku SSL státu vlajky alespoň každé čtyři hodiny a poskytují všechny povinné informace stanovené v odstavci 1.

3.   Zabezpečené předávání hlášení polohy Pobřeží slonoviny

SSL státu vlajky předává automaticky hlášení o poloze dotčených plavidel středisku SSL Pobřeží slonoviny v rámci zabezpečeného elektronického komunikačního systému.

SSL státu vlajky a Republiky Pobřeží slonoviny si vymění své kontaktní e-mailové adresy a budou se neprodleně informovat o jakýchkoli změnách těchto adres.

SSL Pobřeží slonoviny informuje ihned SSL státu vlajky a Unii o každém přerušení přijímání hlášení o poloze plavidla, které má licenci k rybolovu, třebaže dotyčné plavidlo neoznámilo své vyplutí z rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

4.   Nefunkčnost komunikačního systému

Pobřeží slonoviny zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením SSL státu vlajky a neprodleně informuje Unii o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení polohy pro účely jejího technického řešení v co nejkratší lhůtě. Každý případný spor se postoupí smíšenému výboru.

Velitel bude považován za odpovědného za každou prokázanou manipulaci se systémem VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení polohy. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které jsou stanoveny právními předpisy Pobřeží slonoviny.

5.   Změna četnosti hlášení polohy

Na základě písemně doložených důkazů prokazujících protiprávní jednání může Pobřeží slonoviny požádat SSL státu vlajky, přičemž zároveň zašle také kopii Unii, aby zkrátilo interval zasílání hlášení polohy plavidla na interval třiceti minut v dané době určené k vyšetřování. Tyto důkazy musí být bezodkladně předány Pobřežím slonoviny středisku SSL státu vlajky a Unii. SSL státu vlajky zašle ihned Pobřeží slonoviny hlášení polohy podle nové frekvence.

Jakmile je předem určené období šetření ukončeno, Pobřeží slonoviny o tom ihned informuje SSL státu vlajky a Unii; následně je informuje o případném dalším postupu po tomto šetření.

KAPITOLA VI

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.   Majitelé plavidel Unie budou zaměstnávat státní příslušníky afrických, karibských a tichomořských států (země AKT) za těchto podmínek a s výhradou těchto omezení:

a)

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky nevodem, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze zemí AKT,

b)

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze zemí AKT.

2.   Majitelé lodí se budou snažit najímat v první řadě námořníky se státní příslušností Pobřeží slonoviny.

3.   Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na plavidla Unie. Zejména se to týká svobody sdružování, faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků a odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

4.   Pracovní smlouvy námořníků ze zemí AKT, jejichž kopie je předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Tyto smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

5.   Plat námořníků ze států AKT zajišťují majitelé plavidel. Stanoví se na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Platové podmínky námořníků ze zemí AKT nesmí být horší než podmínky pro posádky z jejich zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

6.   Každý námořník najatý plavidly Unie se musí den před navrhovaným datem nalodění dostavit k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník v den a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

7.   V případě, že plavidlo není v dohodnuté době v předem stanoveném přístavu, aby nalodilo námořníka z Pobřeží slonoviny, je majitel plavidla povinen uhradit náklady spojené s čekáním námořníka v přístavu (ubytování, strava, atd.) se sazbou denní diety ve výši 80 EUR.

8.   Pokud námořník z Pobřeží slonoviny není vyloděn v přístavu Pobřeží slonoviny, majitel plavidla zajistí na své náklady co možná nejrychlejší návrat námořníka do Pobřeží slonoviny.

9.   Majitelé lodí sdělí každoročně informace týkající se najatých námořníků. Tyto informace budou zahrnovat počet námořníků se státní příslušností:

a)

ze zemí Unie;

b)

ze zemí AKT, přičemž budou rozlišeni námořníci z Pobřeží slonoviny a ostatních zemí AKT;

c)

ze zemí mimo AKT a Unii.

10.   Námořníky z Pobřeží slonoviny vybírá svobodně majitel plavidla z rejstříku vedeného ředitelstvím pro pracovníky na moři v Pobřeží slonoviny. V případě námořníků z Pobřeží slonoviny, kteří již pracují na palubě plavidla Unie, velitel předává ředitelství pro pracující na moři seznam jejich jmen a kopii jejich průkazů totožnosti.

KAPITOLA VII

POZOROVATELÉ

1.   Pozorování rybolovných činností

Před zavedením systému regionálních pozorovatelů nalodí plavidla, která mají v rámci dohody oprávnění k rybolovu v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny, místo regionálních pozorovatelů pozorovatele určené Pobřežím slonoviny v souladu s pravidly stanovenými v této kapitole, aby vykonali úkoly stanovené v bodě 4 této kapitoly.

2.   Určená plavidla a pozorovatelé

Pobřeží slonoviny sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele, jakož i seznam pozorovatelů určených k přijetí na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Unii jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé tři měsíce.

Při vydání licence nebo nejpozději 15 dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele sdělí Pobřeží slonoviny dotčeným majitelům plavidel nebo jejich zástupcům jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu plavby. Avšak na výslovnou žádost Pobřeží slonoviny může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Pobřeží slonoviny předloží tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3.   Podmínky nalodění a vylodění

Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a Pobřežím slonoviny.

Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla a uskuteční se na počátku první plavby v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny po oznámení seznamu určených plavidel.

Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy, které byly stanoveny k nalodění pozorovatelů.

V případě, že je pozorovatel naloděn v jiné zemi než v Pobřeží slonoviny, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla.

Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu a dvanáct hodin po dané době, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli byla během plnění úkolů zaručena fyzická bezpečnost a nebyla mu způsobena morální újma.

Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména včetně lodního deníku a navigační knihy, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají lodní důstojníci, a to v závislosti na praktických možnostech plavidla.

Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí Pobřeží slonoviny.

4.   Úkoly pozorovatele

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Když plavidlo operuje ve vodách Pobřeží slonoviny, pozorovatel vykonává tyto funkce:

sleduje rybolovné činnosti plavidel,

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace,

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů,

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení,

ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Pobřeží slonoviny zaznamenané v lodním deníku,

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodávaných druhů ryb,

vhodnými prostředky sděluje příslušnému orgánu údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

5.   Povinnosti pozorovatele

Při pobytu na palubě pozorovatel:

podnikne všechny kroky vhodné k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti,

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla,

na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušným orgánům, a kopii zašle Unii. Podepíše ji za přítomnosti velitele plavidla, který do ní může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění vědeckého pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli plavidla.

6.   Paušální finanční příspěvek

Při platbě roční zálohy pro získání licence uhradí majitel plavidla orgánům Pobřeží slonoviny roční paušální finanční příspěvek ve výši 400 EUR za plavidlo, který má přispět na náklady na nalodění pozorovatelů z Pobřeží slonoviny na plavidla Unie.

KAPITOLA VIII

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

1.   Postup v případě protiprávního jednání

Každé protiprávní jednání, jehož se dopustilo plavidlo Unie, které je držitelem licence podle ustanovení této přílohy, musí orgány Pobřeží slonoviny sdělit Unii do 24 hodin. Protokol týkající se tohoto protiprávního jednání je předán Unii a státu vlajky ve lhůtě sedmi pracovních dnů.

2.   Zadržení plavidla – informační schůzka

Každé plavidlo Unie podezřelé z protiprávního jednání může být přinuceno pozastavit svou rybolovnou činnost, a případně pokud je na moři, vrátit se do přístavu na území Pobřeží slonoviny.

Pobřeží slonoviny oznámí Unii ve lhůtě nejvýše 24 hodin každé zadržení plavidla Unie, které je držitelem licence. K tomuto oznámení připojí důkazy o daném protiprávním jednání.

Předtím než bude přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, uspořádá Pobřeží slonoviny na žádost Unie informační schůzku ve lhůtě jednoho pracovního dne po oznámení o zadržení plavidla, aby byly objasněny skutečnosti a podrobně popsány eventuální následné události. Této informační schůzky se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla.

3.   Sankce za protiprávní jednání – smírné narovnání

Sankce za zjištěné protiprávní jednání stanoví Pobřeží slonoviny podle právních předpisů Pobřeží slonoviny.

Pokud náprava protiprávního jednání zahrnuje soudní řízení, před jeho zahájením a pokud protiprávní jednání není trestným činem, může být mezi Pobřežím slonoviny a majitelem lodi nebo jeho zástupcem zahájeno smírné narovnání, aby byl určen druh a stupeň sankce. Tohoto smírného narovnání se mohou zúčastnit zástupci státu vlajky plavidla a Unie. Smírné narovnání se ukončí nejpozději tři dny po oznámení o zadržení plavidla.

4.   Soudní řízení – bankovní záruka

Jestliže věc nelze vyřešit smírným narovnáním a protiprávní jednání je řešeno před příslušným soudním orgánem, majitel plavidla, které se dopustilo protiprávního jednání, složí bankovní záruku u banky určené Pobřežím slonoviny, jejíž částka stanovená Pobřežím slonoviny pokryje náklady spojené se zadržením a imobilizací plavidla, odhadovanou výši pokuty a eventuální vyrovnání. Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení.

Bankovní záruka je uvolněna a vrácena majiteli plavidla ihned po vynesení rozsudku:

a)

celá, pokud nebyla uložena žádná sankce;

b)

až do výše zbývajícího zůstatku, pokud sankce vede k pokutě nižší, než je částka bankovní záruky.

Pobřeží slonoviny informuje Unii o výsledcích soudního řízení ve lhůtě sedmi pracovních dnů po vynesení rozsudku.

5.   Propuštění plavidla a posádky

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav:

a)

buď jakmile budou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání, nebo

b)

jakmile byla složena bankovní záruka.

Dodatky

1.

Formulář žádosti o licenci

2.

Rybolovný list

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017, o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

Dodatek 1

Image Text obrazu

Dodatek 2

Rybolovný list

MRAZÍRENSKÁ PLAVIDLA LOVÍCÍ TUŇÁKY VLEČNOU SÍTÍ A PLAVIDLA PRO POVRCHOVÝ RYBOLOV NA DLOUHOU LOVNOU ŠŇŮRU

1.   Rybolovná oblast:

Dále než 12 námořních mil od základní linie.

2.   Povolená rybolovná zařízení

 

Vlečná síť

 

Dlouhé lovné šňůry vlečené po povrchu

3.   Zakázané druhy

V souladu s Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů a usneseními přijatými v rámci ICCAT je zakázán lov žraloka velikého (Cetorhinus maximus), žraloka bílého (Carcharodon carcharias), liškouna velkookého (Alopias superciliosus), kladivounovitých z čeledi Sphyrnidae (kromě kladivouna tiburo), žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus), žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis), žraloka skvrnitého (Carcharias taurus) a psohlava obecného (Galeorhinus galeus).

Obě strany provádějí vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru, aby mohly aktualizovat seznam na základě vědeckých doporučení.

4.   Poplatky – majitelé plavidel:

4.1.

Dodatečný poplatek za ulovenou tunu

60 EUR/t za první dva roky provádění protokolu a 70 EUR/t v následujících letech.

4.2.

Roční paušální poplatek

V případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí 7 620 EUR za první dva roky provádění protokolu a 8 890 EUR v následujících letech.

V případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru 2 400 EUR za první dva roky provádění protokolu a 2 800 EUR v následujících letech.

4.3.

Paušální poplatek – pozorovatelé

400 EUR/plavidlo/rok

4.4.

Poplatek za podpůrné plavidlo:

3 500 EUR/plavidlo/rok

5.

Počet plavidel, která mají oprávnění k rybolovu

28 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí

8 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.


NAŘÍZENÍ

31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/21


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1070

ze dne 26. července 2018,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/1970, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2017/1970 (1) stanoví mimo jiné rybolovná práva pro sledě obecného v subdivizích ICES 30–31 (dále jen „populace sledě obecného v Botnickém zálivu“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (2).

(2)

Nařízení (EU) 2016/1139 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/976 (3), pokud jde o populaci sledě obecného v Botnickém zálivu, s ohledem na nejnovější vědecké informace od ICES.

(3)

V důsledku uvedené změny nařízení (EU) 2016/1139 by měla být rybolovná práva pro populaci sledě obecného v Botnickém zálivu zvýšena.

(4)

Nařízení (EU) 2017/1970 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Hlavní sezóna rybolovu sledě obecného za použití vězencových sítí začíná v květnu. Aby členské státy mohly rybolovná práva na vnitrostátní úrovni přidělit co nejdříve, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost první dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (EU) 2017/1970 se položka týkající se sledě obecného v subdivizích ICES 30–31 nahrazuje tímto:

Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 30–31

(HER/30/31.)

Finsko

78 351

 

 

Švédsko

17 215

 

 

Unie

95 566

 

 

TAC

95 566

 

Analytický TAC“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Nařízení Rady (EU) 2017/1970 ze dne 27. října 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 281, 31.10.2017, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/976 ze dne 4. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři (Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 76).


31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1071

ze dne 30. července 2018,

kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/468

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu( (1)), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. března 2018 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2018/468( (2)), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 tím, že se stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001 (dále jen „seznam“).

(2)

Všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, proč byly na seznam zařazeny.

(3)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie informovala Rada osoby, skupiny a subjekty zařazené na seznam, že se rozhodla je na něm ponechat. Rada dotyčné osoby, skupiny a subjekty rovněž informovala o možnosti požádat Radu o odůvodnění jejich zařazení na seznam v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno.

(4)

Rada provedla přezkum seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001. Při provádění tohoto přezkumu zohlednila Rada připomínky, jež jí dotčené osoby, skupiny a subjekty předložily, jakož i aktualizované informace o vnitrostátním statusu osob a subjektů zařazených na seznam, které získala od příslušných vnitrostátních orgánů.

(5)

Rada ověřila, že příslušné orgány podle čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP( (3)) přijaly ve vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům rozhodnutí o tom, že byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž dospěla k závěru, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.

(6)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a prováděcí nařízení (EU) 2018/468 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2018/468 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/468 ze dne 21. března 2018, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1420 (Úř. věst. L 79, 22.3.2018, s. 7).

(3)  Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (2001/931/SZBP) (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen 11.8.1960 v Íránu. Číslo cestovního pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al-Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen 16.10.1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen 6.3. nebo 15.3.1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); Číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15.3.2016 (řidičský průkaz USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen 8.3.1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen 22.3.1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. Číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libanon, narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

8.

MELIAD, Farah, narozen 5.11.1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. Číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen 14.4.1965 nebo 1.3.1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen 13.10.1976 v Pülümüru (Turecko).

11.

SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

12.

SHAKURI Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

13.

SOLEIMANI, Qasem (také znám jako Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), narozen 11.3.1957 v Íránu. Státní příslušník Íránu. Číslo cestovního pasu: 008827 (íránský diplomatický pas), vydaný roku 1999. Hodnost: generálmajor.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidala, „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ (Brigáda mučedníků al-Aksá).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ (Sdružení Al-Aksá e.V.).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“), včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“, „NPA“), Filipíny.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“); („Islámská skupina“; „IG“).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

8.

„Hamas“ („Hamás“), včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

9.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu'llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ („Rada Džihádu“) (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

10.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

11.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

12.

„Kurdistan Workers' Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

13.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

14.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

15.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

16.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP – General Command“).

18.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

19.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

20.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).

31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1072

ze dne 30. července 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

V rámci unijní politiky neuznání protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu považuje Rada výstavbu mostu přes Kerčský průliv za další za další akci narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(3)

Výstavba tohoto mostu a jeho oficiální otevření dne 15. května 2018 představují klíčové symbolické kroky v rámci upevňování kontroly Ruské federace nad protiprávně anektovaným Krymem a Sevastopolem a další izolace poloostrova od Ukrajiny.

(4)

Vzhledem k výše uvedenému by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, měly být doplněny další subjekty.

(5)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam subjektů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Seznam subjektů podle článku 1

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„42.

AO Institute Giprostroymost- Saint-Petersburg

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adresa:

7 Yablochkova street,

Petrohrad, 197198

Rusko

Internetové stránky: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

Ústav AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“ se s ohledem na svůj architektonický návrh mostu přes Kerčský průliv podílel na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s Krymským poloostrovem protiprávně anektovaným k Ruské federaci, což narušuje územní celistvost Ukrajiny. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresa:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moskva,

121087, Rusko

Společnost PJSC Mostotrest se s ohledem na svoji státní zakázku na údržbu mostu přes Kerčský průliv aktivně podílela na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem. Majitelem této společnosti je navíc osoba (Arkady Rotenberg), která již byla označena z důvodu svých činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba č. 92 v této příloze). Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Adresa:

4 Tankistov street,

298310 Kerč,

Krym

Internetové stránky: http://zalivkerch.com

Společnost JSC Zaliv Shipyard se aktivně podílela na výstavbě nové železniční tratě směrem k mostu přes Kerčský průliv, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (skupina SGM)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresa:

Prospect Vernadskogo 53,

Moskva, 119415,

Rusko

Internetové stránky: www.ooosgm.com

Společnost Stroygazmontazh Corporation (skupina SGM) se s ohledem na státní zakázku na výstavbu mostu přes Kerčský průliv aktivně podílela na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem.

Majitelem této společnosti je navíc osoba (Arkady Rotenberg), která již byla označena z důvodu svých činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba č. 92 v této příloze). Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adresa:

Barklya street 6, building 7,

Moskva,

121087 Rusko

Registrační identifikační číslo: 1157746088170

Daňové identifikační číslo: 7730018980

Internetové stránky: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO je dceřinou společností hlavního dodavatele Stroygazmontazh, která řídí projekt výstavby mostu přes Kerčský průliv. Majitelem této společnosti je navíc osoba (Arkady Rotenberg), která již byla označena z důvodu svých činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba č. 92 v této příloze). Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД“

Adresa:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019 (Rusko)

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, Petrohrad, 195267 Rusko

Registrační identifikační číslo: 1037804006811 (Rusko)

Daňové identifikační číslo: 7802059185

Internetové stránky: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

Společnost CJSC VAD je hlavním dodavatelem zakázky na výstavbu dálnice Tavrida na Krymu, komunikaci přes Kerčský průliv a přístupových komunikací k němu. Dálnice Tavrida zajistí dopravní dostupnost Krymu prostřednictvím systému nově vybudovaných komunikací, které budou sloužit jako hlavní napojení na most přes Kerčský průliv. Společnost CJSC VAD tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018“


31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1073

ze dne 30. července 2018,

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

V souladu s čl. 21 odst. 6 nařízení (EU) 2016/44 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsaženého v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Rada došla k závěru, že ze seznamu osob a subjektů obsaženého v příloze III nařízení (EU) 2016/44 by měla být vyňata jedna osoba.

(4)

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

V nařízení (EU) 2016/44 se oddíl A (Osoby) přílohy III (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2) zrušuje položka pod č. 3 týkající se AŠKÁLA Umara (ASHKAL, Omar) a zbývající položky se přečíslují odpovídajícím způsobem.


31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1074

ze dne 30. července 2018,

kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

V souladu s čl. 47a odst. 1 nařízení (EU) 2017/1509 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsažený v přílohách XV, XVI, XVII a XVIII uvedeného nařízení.

(3)

Rada dospěla k závěru, že některé údaje týkající se osob a subjektů uvedených v přílohách XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by měly být aktualizovány.

(4)

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 oddíle „a) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se:

a)

stávající položky označují 1–30;

b)

následující položky nahrazují tímto:

 

Jméno

(a případné přezdívky)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„3.

HYON Chol-hae (také znám jako HYON Chol Hae)

Datum narození: 1934

Místo narození: Mandžusko, Čína.

22.12.2009

Od dubna 2016 maršál Korejské lidové armády. Bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.

6.

PAK Jae-gyong (také znám jako Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Datum narození: 1933

Cestovní pas číslo: 554410661

22.12.2009

Bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a bývalý náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). Byl přítomen při inspekci velení strategických raketových sil provedené Kim Čong-unem. Člen ústředního výboru Korejské strany pracujících.

16.

KIM Jong-gak (také znám jako KIM Jong Gak)

Datum narození: 20.7.1941

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

20.5.2016

Bývalý ředitel odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Vicemaršál Korejské lidové armády, rektor Vojenské univerzity Kim Ir-sena, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

18.

KIM Won-hong (také znám jako KIM Won Hong)

Datum narození: 7.1.1945

Místo narození: Pchjongjang, KLDR.

Cestovní pas č.: 745310010

20.5.2016

Generál. První náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Bývalý ředitel odboru pro státní bezpečnost. Bývalý ministr pro státní bezpečnost. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a Komise pro národní obranu, která byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

21.

SON Chol-ju (také znám jako SON Chol Ju)

 

20.5.2016

Generálplukovník Korejské lidové armády. Náměstek ředitele odpovědný za organizaci Korejské lidové armády a bývalý politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, které dohlíží na vývoj a modernizaci protileteckých raket. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.“

2.   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se stávající položky označují 1–5:

3.   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 oddíle „c) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. b)“ se:

a)

následující položky se nahrazují tímto:

 

Jméno

(a případné přezdívky)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Datum narození: 11.5.1950

Místo narození: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy byla společně se svým manželem KIM Yong Namem, synem KIM Su Gwangem a snachou KIM Kyong Hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla majitelkou několika bankovních účtů v Unii, které na její jméno zřídil její syn KIM Su Gwang. Byla rovněž zapojena do několika bankovních převodů z účtů své snachy KIM Kyong Hui na bankovní účty mimo Unii.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)

Datum narození: 18.8.1976

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

20.4.2018

KIM Su Gwang je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), subjektu označeného ze strany OSN. Podle zjištění skupiny odborníků byl spolu se svým otcem KIM Yong Namem zapojen do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. KIM Su Gwang otevřel řadu bankovních účtů v několika členských státech, a to i jménem svých rodinných příslušníků. V průběhu svého působení v diplomatických službách byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na bankovní účty v Unii nebo na účty mimo Unii, a to i na účty otevřené na jméno své manželky KIM Kyong Hui.“

b)

stávající položky označují 1–6.

4.   

V příloze XVI nařízení (EU) 2017/1509 se v části „Seznam osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 34 odst. 1 a 3“, oddíle „a) Fyzické osoby“ následující položka nahrazuje tímto:

 

Jméno

(a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„4.

JON Chol Young

(také znám jako: JON Chol Yong)

číslo pasu: 563410192

diplomat na velvyslanectví KLDR v Angole

datum narození: 30.4.1975

22.1.2018

Zástupce společnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KLDR akreditovaný v Angole.

Společnost Green Pine byla na seznam OSN zařazena za činnosti zahrnující porušování zbrojního embarga OSN. Společnost Green Pine rovněž sjednávala smlouvy za účelem modernizace angolských námořních plavidel v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.“


31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1075

ze dne 27. července 2018,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 jako účinné látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 ve spojení s čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2005/2/ES (2) byla látka Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 zařazena jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 31. července 2018.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10.

(5)

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.

(6)

Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 25. listopadu 2016 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.

(7)

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadatelům a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

Dne 20. listopadu 2017 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že látka Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Dne 23. března 2018 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o obnovení schválení látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10.

(9)

Žadateli byla poskytnuta možnost předložit ke zprávě o obnovení schválení připomínky.

(10)

Bylo konstatováno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího látku Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna.

(11)

Posouzení rizik pro účely obnovení schválení látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, která však neomezují použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití pouze jako fungicid.

(12)

Komise se dále domnívá, že Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 je účinnou látkou představující nízké riziko ve smyslu článku 22 nařízení (ES) č. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 splňuje podmínky stanovené v bodě 5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 je kmen mikroorganismu, u nějž se s ohledem na zamýšlená použití očekává, že představuje nízké riziko pro lidi, zvířata a životní prostředí. Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 je navíc kmen mikroorganismu (houby), který není pro člověka patogenní ani není příbuzný s žádným známým lidským, zvířecím nebo rostlinným patogenem a u nějž není známa žádná vícenásobná rezistence vůči antimikrobiálním látkám používaným v humánním nebo veterinárním lékařství.

(13)

Proto je vhodné obnovit schválení látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 jako látky představující nízké riziko.

(14)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné stanovit určité podmínky.

(15)

V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 841/2017 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 do 31. července 2018, aby bylo možno postup pro obnovení schválení uvedené látky dokončit před uplynutím platnosti jejího schválení. S ohledem na skutečnost, že doba platnosti schválení dané účinné látky skončí dne 31. července 2018, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. srpna 2018.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2005/2/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek Ampelomyces quisqualisGliocladium catenulatum (Úř. věst. L 20, 22.1.2005, s. 15).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 s. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/841 ze dne 17. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: aq 10, benalaxyl, bentazon, bifenazát, bromoxynil, karfentrazonethyl, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum kmen: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemektin, oxasulfuron, pendimethalin, fenmedifam, pymetrozin, s-metolachlor a trifloxystrobin (Úř. věst. L 125, 18.5.2017, s. 12).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Ampelomyces quisqualis kmen AQ10

Nepoužije se

Minimální obsah životaschopných spor:

3,0 × 1012 KTJ/kg

1. srpna 2018

1. sprna 2033

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků a brát přitom v úvahu, že mikroorganismy jako takové jsou považovány za možné senzibilátory, a zajistit, aby vhodné osobní ochranné prostředky byly uvedeny jako podmínka použití.

Výrobce zajistí v průběhu výrobního procesu striktní udržování environmentálních podmínek a analýzu kontroly kvality.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v části A se zrušuje položka týkající se látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10;

2)

v části D se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„14

Ampelomyces quisqualis kmen AQ10

Nepoužije se

Minimální obsah životaschopných spor:

3,0 × 1012 KTJ/kg

1. srpna 2018

1. sprna 2033

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků a brát přitom v úvahu, že mikroorganismy jako takové jsou považovány za možné senzibilátory, a zajistit, aby vhodné osobní ochranné prostředky byly uvedeny jako podmínka použití.

Výrobce zajistí v průběhu výrobního procesu striktní udržování environmentálních podmínek a analýzu kontroly kvality.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/41


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1076

ze dne 30. července 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky isofluran podle maximálního limitu reziduí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vypracované Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 17 nařízení (ES) č. 470/2009 požaduje, aby byl maximální limit reziduí farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat stanoven nařízením.

(2)

Tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu.

(3)

Isofluran je již zařazen v uvedené tabulce jako povolená látka u koňovitých pouze pro použití jako anestetikum. Stávající položka má klasifikaci „Není nutné stanovit MRL“.

(4)

Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „agentura EMA“) byla předložena žádost o rozšíření stávající položky pro isofluran na prasata.

(5)

Agentura EMA na základě stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky doporučila stanovit maximální limit reziduí pro isofluran v prasatech.

(6)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 470/2009 má agentura EMA zvážit, zda mají být maximální limity reziduí stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu nebo maximální limity reziduí stanovené u jednoho nebo více určitých druhů používány i u jiných druhů.

(7)

Agentura EMA usoudila, že extrapolaci položky pro isofluran na jiné věkové skupiny a druhy nelze v tomto okamžiku vzhledem k nedostatku údajů spolehlivě posoudit.

(8)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu k přijetí opatření, jež by mohla být nutná k zajištění souladu s nově stanoveným maximálním limitem reziduí.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. září 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se položka pro látku „isofluran“ nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„isofluran

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro inhalaci.

Běžné anestetikum“

prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro inhalaci u selat do věku 7 dnů.


31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/44


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1077

ze dne 30. července 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 (2) stanovilo prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1305/2013. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 (3) změnilo nařízení (EU) č. 1305/2013 a zjednodušilo obecná pravidla pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). Prováděcí pravidla nařízení (EU) č. 1305/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(2)

Povinnost volit orgány poskytující poradenství prostřednictvím zvláštního výběrového řízení byla zrušena. Prováděcí pravidla týkající se výběrových řízení by proto měla být zrušena.

(3)

Pravidla pro zahájení společné činnosti mladých zemědělců byla stanovena v čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení (EU) č. 1305/2013 a do čl. 2 odst. 1 písm. s) byla přidána definice „dne zahájení činnosti“. Ustanovení týkající se mladých zemědělců stanovená v odstavci 8 části 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 by proto měla být sladěna. Kromě toho by v návaznosti na zrušení článku 57 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (4), který obsahoval pravidla pro rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, měla být zjednodušena pravidla pro podnikatelský plán stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 808/2014.

(4)

Došlo ke zjednodušení pravidel pro finanční nástroje. Především byla v čl. 49 odst. 4 nařízení (EU) č. 1305/2013 stanovena výjimka z použitelnosti kritérií výběru pro operace, na něž je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů. Ustanovení odstavce 8 části 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 by měla být s touto výjimkou sladěna.

(5)

Aby se předešlo zbytečné administrativní zátěži a zejména častým změnám finančních plánů, je nezbytné ujasnit, že omezení vztahující se k překročení plánovaných příspěvků z EZFRV, jak jsou uvedena ve finančním plánu každého programu, se počítají na úrovni celkové částky v rámci každého opatření.

(6)

Článek 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 stanoví pravidla poskytování podpory pro zemědělce prostřednictvím zvláštního nástroje ke stabilizaci příjmu pro zemědělce v konkrétním odvětví a článek 37 uvedeného nařízení umožňuje poskytnutí podpory na zemědělské pojištění, které pokrývá ztráty překračující 20 % průměrné roční produkce způsobené nepříznivým klimatickým jevem, vypuknutím nákazy zvířat či choroby rostlin, napadením škůdci nebo ekologickou havárií. V souladu s čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1305/2013 by finanční plán měl uvádět plánovaný příspěvek z EZFRV a míru příspěvku.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 se mění takto:

1)

Článek 7 se zrušuje.

2)

V článku 8 se zrušuje odstavec 1.

3)

Část 1 přílohy I se mění takto:

a)

Odstavec 8 „Popis vybraných opatření“ se mění takto:

i)

V bodě 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

rozsahu, úrovně podpory, způsobilých příjemců a případné metodiky pro výpočet částky nebo míry podpory, v případě potřeby v rozčlenění podle jednotlivých dílčích opatření a/nebo druhů operací. Pro každý druh operace upřesnění způsobilých nákladů, podmínek způsobilosti, použitelných částek a míry podpory a zásad týkajících se stanovení kritérií výběru. Tam, kde se podpora poskytuje pro finanční nástroj prováděný podle čl. 38 odst. 4 prvního pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1303/2013, popis typu finančního nástroje, obecných kategorií konečných příjemců, obecných kategorií způsobilých nákladů a maximální úrovně podpory.“

ii)

V bodě 2 písm. e) se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.   Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19 nařízení (EU) č. 1305/2013)

definice malého zemědělského podniku uvedeného v čl. 19 odst. 1 písm. a) bodě iii) nařízení (EU) č. 1305/2013;

definice akcí uvedených v bodě/bodech čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 („den zahájení činnosti“);

stanovení horní a spodní prahové hodnoty podle čl. 19 odst. 4 pátého pododstavce nařízení (EU) č. 1305/2013;

konkrétní podmínky pro poskytování podpory mladým zemědělcům, kteří nezahajují činnost v postavení vedoucího podniku v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;

informace o využití období odkladu podle čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;

shrnutí požadavků na podnikatelský plán;

využití možnosti kombinovat různá opatření prostřednictvím podnikatelského plánu, který mladým zemědělcům umožňuje přístup k uvedeným opatřením;

oblasti, na něž se vztahuje diverzifikace.“

iii)

V bodě 2 písm. e) se název bodu 16 nahrazuje tímto:

„16.    Řízení rizik (články 36 až 39a nařízení (EU) č. 1305/2013)

b)

Odst. 10 písm. c) se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno v), které zní:

„v)

pro operace prováděné v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1305/2013, u kterých je minimální ztráta stanovena na 20 %, a pro operace prováděné v souladu s článkem 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 orientační celkový příspěvek Unie a orientační sazba příspěvku.“

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pro účely předběžných plateb uvedených v článku 36 nařízení (EU) č. 1306/2013, platbu konečného zůstatku podle článku 37 a schvalování účetní závěrky podle článku 51 uvedeného nařízení by příspěvek EZFRV vyplácený vzhledem ke způsobilým veřejným výdajům daného programu měl být dodržován na úrovni opatření.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).


31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1078

ze dne 30. července 2018,

kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2018 do 29. září 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr, o základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a o koeficientu volatility.

(2)

Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 5. července 2018 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce června 2018. Uvedené informace byly zveřejněny 5. července 2018 v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.

(3)

Protože je zapotřebí, aby byly uvedené technické informace okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.

(4)

Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.

(5)

Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, měla by být z náležitých závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr opatření stanovená tímto nařízením přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2018 do 29. září 2018 technické informace uvedené v odstavci 2.

2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:

a)

příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;

b)

základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;

c)

pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. června 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

Příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility

Splatnost (v letech)

Euro

Česká koruna

Dánská koruna

Forint

Švédská koruna

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Splatnost (v letech)

Lev

Libra šterlinků

Rumunský leu

Zlotý

Islandská koruna

Norská koruna

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Splatnost (v letech)

Švýcarský frank

Australský dolar

Baht

Kanadský dolar

Chilské peso

Kolumbijské peso

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Splatnost (v letech)

Hongkongský dolar

Indická rupie

Mexické peso

Nový tchajwanský dolar

Novozélandský dolar

Rand

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %

3,439 %

3,869 %

6,297 %

89

3,759 %

5,922 %

6,077 %

3,446 %

3,871 %

6,287 %

90

3,762 %

5,916 %

6,066 %

3,453 %

3,873 %

6,276 %

91

3,765 %

5,910 %

6,055 %

3,459 %

3,875 %

6,266 %

92

3,768 %

5,904 %

6,044 %

3,466 %

3,877 %

6,256 %

93

3,771 %

5,898 %

6,033 %

3,472 %

3,879 %

6,246 %

94

3,774 %

5,892 %

6,022 %

3,478 %

3,880 %

6,237 %

95

3,777 %

5,886 %

6,012 %

3,484 %

3,882 %

6,227 %

96

3,780 %

5,881 %

6,002 %

3,490 %

3,884 %

6,218 %

97

3,783 %

5,875 %

5,992 %

3,496 %

3,886 %

6,209 %

98

3,786 %

5,870 %

5,982 %

3,501 %

3,887 %

6,200 %

99

3,788 %

5,864 %

5,973 %

3,507 %

3,889 %

6,192 %

100

3,791 %

5,859 %

5,964 %

3,512 %

3,890 %

6,183 %

101

3,793 %

5,854 %

5,955 %

3,517 %

3,892 %

6,175 %

102

3,796 %

5,849 %

5,946 %

3,523 %

3,894 %

6,167 %

103

3,798 %

5,844 %

5,937 %

3,528 %

3,895 %

6,159 %

104

3,801 %

5,840 %

5,928 %

3,533 %

3,897 %

6,151 %

105

3,803 %

5,835 %

5,920 %

3,538 %

3,898 %

6,143 %

106

3,806 %

5,830 %

5,912 %

3,543 %

3,899 %

6,136 %

107

3,808 %

5,826 %

5,904 %

3,547 %

3,901 %

6,128 %

108

3,810 %

5,822 %

5,896 %

3,552 %

3,902 %

6,121 %

109

3,812 %

5,817 %

5,888 %

3,556 %

3,904 %

6,114 %

110

3,814 %

5,813 %

5,880 %

3,561 %

3,905 %

6,107 %

111

3,817 %

5,809 %

5,873 %

3,565 %

3,906 %

6,100 %

112

3,819 %

5,805 %

5,865 %

3,570 %

3,908 %

6,094 %

113

3,821 %

5,801 %

5,858 %

3,574 %

3,909 %

6,087 %

114

3,823 %

5,797 %

5,851 %

3,578 %

3,910 %

6,081 %

115

3,825 %

5,793 %

5,844 %

3,582 %

3,911 %

6,074 %

116

3,827 %

5,789 %

5,837 %

3,586 %

3,912 %

6,068 %

117

3,828 %

5,785 %

5,830 %

3,590 %

3,914 %

6,062 %

118

3,830 %

5,781 %

5,824 %

3,594 %

3,915 %

6,056 %

119

3,832 %

5,778 %

5,817 %

3,598 %

3,916 %

6,050 %

120

3,834 %

5,774 %

5,811 %

3,602 %

3,917 %

6,044 %

121

3,836 %

5,771 %

5,805 %

3,605 %

3,918 %

6,038 %

122

3,838 %

5,767 %

5,798 %

3,609 %

3,919 %

6,032 %

123

3,839 %

5,764 %

5,792 %

3,613 %

3,920 %

6,027 %

124

3,841 %

5,761 %

5,786 %

3,616 %

3,921 %

6,021 %

125

3,843 %

5,757 %

5,780 %

3,619 %

3,922 %

6,016 %

126

3,844 %

5,754 %

5,775 %

3,623 %

3,923 %

6,011 %

127

3,846 %

5,751 %

5,769 %

3,626 %

3,924 %

6,006 %

128

3,848 %

5,748 %

5,763 %

3,630 %

3,925 %

6,000 %

129

3,849 %

5,745 %

5,758 %

3,633 %

3,926 %

5,995 %

130

3,851 %

5,742 %

5,752 %

3,636 %

3,927 %

5,990 %

131

3,852 %

5,739 %

5,747 %

3,639 %

3,928 %

5,985 %

132

3,854 %

5,736 %

5,742 %

3,642 %

3,929 %

5,981 %

133

3,855 %

5,733 %

5,736 %

3,645 %

3,930 %

5,976 %

134

3,857 %

5,730 %

5,731 %

3,648 %

3,931 %

5,971 %

135

3,858 %

5,727 %

5,726 %

3,651 %

3,932 %

5,967 %

136

3,859 %

5,724 %

5,721 %

3,654 %

3,933 %

5,962 %

137

3,861 %

5,722 %

5,716 %

3,657 %

3,933 %

5,958 %

138

3,862 %

5,719 %

5,711 %

3,660 %

3,934 %

5,953 %

139

3,864 %

5,716 %

5,707 %

3,663 %

3,935 %

5,949 %

140

3,865 %

5,714 %

5,702 %

3,666 %

3,936 %

5,944 %

141

3,866 %

5,711 %

5,697 %

3,668 %

3,937 %

5,940 %

142

3,867 %

5,708 %

5,693 %

3,671 %

3,938 %

5,936 %

143

3,869 %

5,706 %

5,688 %

3,674 %

3,938 %

5,932 %

144

3,870 %

5,703 %

5,684 %

3,676 %

3,939 %

5,928 %

145

3,871 %

5,701 %

5,679 %

3,679 %

3,940 %

5,924 %

146

3,872 %

5,699 %

5,675 %

3,681 %

3,941 %

5,920 %

147

3,874 %

5,696 %

5,671 %

3,684 %

3,941 %

5,916 %

148

3,875 %

5,694 %

5,667 %

3,686 %

3,942 %

5,912 %

149

3,876 %

5,692 %

5,662 %

3,689 %

3,943 %

5,908 %

150

3,877 %

5,689 %

5,658 %

3,691 %

3,944 %

5,905 %


Splatnost (v letech)

Real

Juan renminbi

Ringgit

Ruský rubl

Singapurský dolar

Jihokorejský won

1

7,160 %

2,871 %

3,531 %

7,370 %

1,743 %

1,736 %

2

8,496 %

2,938 %

3,557 %

7,463 %

1,954 %

1,871 %

3

9,264 %

3,027 %

3,600 %

7,570 %

2,080 %

1,952 %

4

10,143 %

3,121 %

3,651 %

7,669 %

2,165 %

2,003 %

5

10,733 %

3,196 %

3,697 %

7,735 %

2,240 %

2,034 %

6

11,110 %

3,244 %

3,763 %

7,828 %

2,310 %

2,056 %

7

11,364 %

3,277 %

3,837 %

7,900 %

2,370 %

2,076 %

8

11,543 %

3,299 %

3,906 %

7,989 %

2,421 %

2,097 %

9

11,640 %

3,318 %

3,967 %

8,079 %

2,470 %

2,119 %

10

11,678 %

3,338 %

4,017 %

8,142 %

2,522 %

2,141 %

11

11,663 %

3,361 %

4,058 %

8,165 %

2,581 %

2,162 %

12

11,608 %

3,385 %

4,100 %

8,155 %

2,639 %

2,182 %

13

11,524 %

3,411 %

4,149 %

8,120 %

2,690 %

2,197 %

14

11,418 %

3,436 %

4,201 %

8,067 %

2,734 %

2,208 %

15

11,296 %

3,462 %

4,254 %

8,002 %

2,769 %

2,214 %

16

11,163 %

3,487 %

4,305 %

7,928 %

2,797 %

2,216 %

17

11,023 %

3,512 %

4,351 %

7,848 %

2,821 %

2,217 %

18

10,878 %

3,535 %

4,393 %

7,764 %

2,841 %

2,221 %

19

10,730 %

3,559 %

4,429 %

7,678 %

2,861 %

2,229 %

20

10,582 %

3,581 %

4,458 %

7,591 %

2,882 %

2,244 %

21

10,435 %

3,603 %

4,480 %