ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 183

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
19. července 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1017 ze dne 18. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1018 ze dne 18. července 2018, kterým se povoluje rozšíření použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ( 1)

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1019 ze dne 18. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky oxasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1)

14

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1020 ze dne 18. července 2018 o přijetí a aktualizaci seznamu dovedností, kompetencí a povolání v rámci evropské klasifikace pro účely automatizovaného zprostředkovávání prostřednictvím společné platformy IT sítě EURES ( 1)

17

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1021 ze dne 18. července 2018 o přijetí technické normy a formátů nezbytných pro fungování automatizovaného zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT s využitím evropské klasifikace a pro interoperabilitu mezi vnitrostátními systémy a evropskou klasifikací ( 1)

20

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 154/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokol 37 (obsahující seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP [2018/1022]

23

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2018/978 ze dne 9. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích ( Úř. věst. L 176, 12.7.2018 )

27

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1017

ze dne 18. července 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na čl. 23 odst. 6 a čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Rada dne 2. prosince 2013 uložila antidumpingová (3) a vyrovnávací opatření (4) na krystalické křemíkové fotovoltaické moduly a jejich klíčové komponenty (tj. články) pocházející nebo odesílané z Čínské lidové republiky (dále jen „původní opatření“).

(2)

Dne 11. února 2016 Komise rozšířila uvedená opatření na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, s výjimkou dovozu výrobků od určitých společností, jež byly od těchto opatření (dále jen „rozšířená opatření“) konkrétně osvobozeny (5).

(3)

V návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti původních opatření Komise dne 1. března 2017 uložila antidumpingové a vyrovnávací clo na období 18 měsíců (dále jen „pokračující opatření“) (6). Týž den zastavila také dva částečné prozatímní přezkumy, které byly omezené na zájem Unie (7).

(4)

Dne 3. března 2017 Komise zahájila částečný prozatímní přezkum omezený na podobu a úroveň pokračujících opatření (8). Po tomto přezkumu Komise pokračující opatření změnila s účinkem po zveřejnění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1570 (9), které vstoupilo v platnost dne 1. října 2017.

(5)

Dne 8. listopadu 2017 Komise změnila rozšířená opatření tím, že na seznam osvobozených společností uvedený v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/184 respektive prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/185 doplnila nového vyvážejícího výrobce (10).

(6)

Vyrovnávací a antidumpingová opatření, která v současnosti platí na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) zasílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, jsou opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2017/366 a prováděcím nařízením (EU) 2017/367, s výjimkou dovozu výrobků od společností, jež byly od těchto opatření konkrétně osvobozeny, jak je stanoveno v prováděcím nařízení (EU) 2016/184 a prováděcím nařízení (EU) 2016/185, ve znění prováděcího nařízení (EU) 2017/1997.

B.   POSTUP

1.   Zahájení přezkumu

(7)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1994 (dále jen „nařízení o zahájení šetření“) zahájila Komise přezkum rozšířených opatření, aby určila, zda lze udělit výjimku z těchto opatření společnosti Longi (Kuching) SDN.BHD (dále jen „žadatel“ či „Longi Kuching“), malajskému vyvážejícímu výrobci krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) (11). Nařízením o zahájení přezkumu se rovněž zrušilo antidumpingové clo, pokud jde o žadatele, a zavedla se evidence jeho dovozu.

(8)

Žadatelem podaná žádost obsahovala dostatečné důkazy prima facie na podporu tvrzení žadatele o tom, že je novým vyvážejícím výrobcem a splňuje kritéria pro udělení výjimky podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení, konkrétně:

že během období šetření, které vedlo k uložení rozšířených opatření, tj. v období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015, nevyvážel výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie,

že se nepodílel na praktikách obcházení a

že uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt významné množství do Unie.

2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

(9)

Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů) odesílané z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90.

(10)

Z definice výrobku, který je předmětem přezkumu, jsou vyloučeny tyto typy výrobku:

přenosné solární nabíječky skládající se z méně než šesti článků a napájející přístroje elektřinou nebo sloužící k nabití baterií,

produkty z tenkého fotovoltaického filmu,

krystalické křemíkové fotovoltaické výrobky, jež jsou trvale zabudovány do elektrických spotřebičů, jež mají jinou funkci než výrobu elektrické energie a spotřebovávají elektřinu vyrobenou zabudovaným(i) krystalickým(i) křemíkovým(i) fotovoltaickým(i) článkem(články),

moduly nebo panely s výstupním stejnosměrným napětím nepřesahujícím 50 V a výkonem nepřesahujícím 50 W určené výhradně pro přímé použití k nabití baterií v systémech se stejnými charakteristikami, pokud jde o napětí a výkon.

3.   Vykazované období

(11)

Vykazované období trvalo od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

4.   Vyšetřování

(12)

Komise o zahájení přezkumu vyrozuměla společnost Longi Kuching, výrobní odvětví Unie zastoupené žadatelem v původním šetření (sdružení EU ProSun) a orgány Malajsie a Čínské lidové republiky.

(13)

Komise si opatřila a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné pro účely přezkumu. Zejména obdržela odpovědi na dotazník od žadatele. V provozovnách žadatele v Malajsii se v březnu 2018 uskutečnila inspekce na místě.

C.   ZJIŠTĚNÍ

(14)

Společnost Longi Kuching je skutečným malajsijským výrobcem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a článků, který byl založen v lednu 2016. Komerční výroba modulů a článků byla zahájena v květnu 2016.

(15)

Společnost Longi Kuching během období šetření, které vedlo k uložení rozšířených opatření, tj. v období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015, výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie nevyvážela. Společnost Longi Kuching také až do konce vykazovaného období, tj. do 31. prosince 2017, výrobek, který je předmětem přezkumu, nenakupovala z ČLR za účelem dalšího prodeje nebo překládky do Unie. Uzavřela nicméně smlouvu o vývozu výrobku, který je předmětem přezkumu, odběrateli v Unii.

(16)

Během ověřování v prostorách žadatele bylo prokázáno, že smlouva byla splněna a žadatel dodal v listopadu 2017 výrobek, který je předmětem přezkumu, odběrateli v Polsku. Žádný jiný prodej do Unie se dosud neuskutečnil.

(17)

Žadatel je dceřinou společností zcela vlastněnou společností se sídlem v Hongkongu, Longi H.K. Trading Limited, která je zcela vlastněna čínskou společností Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Ta je nejvyšší mateřskou společností skupiny Longi Group, která působí v celém hodnotovém řetěžci Solar PV a vyrábí mimo jiné wafery, ingoty, solární články a solární moduly. Na skupinu Longi Group se vztahuje v současné době platné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a článků pocházejících z Čínské lidové republiky. Jak se uvádí v nařízení o zahájení šetření, Komise tento vztah důkladně prozkoumala a ověřila, zda nebyla společnost Longi Kuching zřízena nebo použita za účelem obcházení stávajících opatření.

(18)

Komise konstatovala, že společnost Longi Kuching je skutečným výrobcem výrobku, který je předmětem přezkumu, s kompletním a nejmodernějším zařízením na výrobu článků a modulů, včetně výzkumu a vývoje. Společnost se nepodílela na praktikách obcházení, jako jsou překládky, montáž či další prodej solárních modelů a článků původem z Čínské lidové republiky do Unie.

(19)

Komise tudíž dospěla k závěru, že společnost Longi Kuching nebyla založena ani používána za účelem obcházení původních opatření a že čínské vlastnictví samo o sobě nepředstavuje důvod k zamítnutí žádosti.

(20)

Vzhledem k těmto základním údajům nepovažovala Komise za nutné ukládat jakékoli zvláštní monitorovací podmínky v případě udělení výjimky. K zajištění řádného uplatňování této výjimky považovala Komise za vhodné použít zvláštní opatření vztahující se na všechny společnosti, jimž byly výjimky uděleny. Těmito zvláštními opatřeními je požadavek předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, která musí vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/184 a v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/185. Dovoz, k němuž není přiložena taková faktura, podléhá rozšířenému antidumpingovému, případně vyrovnávacímu clu.

(21)

S ohledem na zjištění uvedená ve 13. až 19. bodě odůvodnění dospěla Komise k závěru, že společnost Longi (Kuching) SDN.BHD splňuje kritéria uvedená v čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a v čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení a měla by být osvobozena od rozšířených opatření.

(22)

Výše uvedená zjištění byla zpřístupněna žadateli a dalším zúčastněným stranám a byla jim poskytnuta příležitost vyjádřit připomínky. Komise neobdržela žádné připomínky.

D.   ÚPRAVA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ VÝJIMKU Z ROZŠÍŘENÝCH OPATŘENÍ

(23)

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěla Komise k závěru, že by společnost Longi (Kuching) SDN.BHD měla být doplněna na seznam společností, které jsou osvobozeny od vyrovnávacího a antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením (EU) 2016/184, případně prováděcím nařízením (EU) 2016/185.

(24)

Vzhledem k tomu, že seznam osvobozených vyvážejících výrobců z Malajsie a Tchaj-wanu byl zahrnut také do prováděcího nařízení (EU) 2017/366 a prováděcího nařízení (EU) 2017/367, společnost Longi (Kuching) SDN.BHD by také měla být doplněna na seznam vyvážejících výrobců obsažených v uvedených dvou nařízeních.

(25)

V souladu s tím by společnost Longi (Kuching) SDN.BHD měla být doplněna na seznam jednotlivě stanovených společností v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/184, čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/185, čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/366 a čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/367.

(26)

Použití této výjimky je navíc podmíněno splněním požadavku stanoveného v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/184 a v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/185. Tento požadavek se odráží také v čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/366 a čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/367.

(27)

Seznam jednotlivě stanovených společností by měl být ve všech platných prováděcích nařízeních identický. Jelikož byla společnost Jinko Solar Technology SDN.BHD prováděcím nařízením (EU) 2017/1997 doplněna na seznam jednotlivě stanovených společností v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/184, čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/185, musí být její název doplněn také na seznam jednotlivě stanovených společností v čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/366 a čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/367.

(28)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka uvedená v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/184 ve znění pozdějších předpisů se nahrazuje tímto:

„Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Malajsie

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Tchajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

Článek 2

Tabulka uvedená v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/185 ve znění pozdějších předpisů se nahrazuje tímto:

„Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Malajsie

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Tchajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

Článek 3

Tabulka uvedená v čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/366 se nahrazuje tímto:

„Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Malajsie

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Tchajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

Článek 4

Tabulka uvedená v čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/367 se nahrazuje tímto:

„Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Malajsie

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Tchajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

Článek 5

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu vedenou podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1994. U takto zaevidovaného dovozu se žádné antidumpingové clo nevybere.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/184 ze dne 11. února 2016, kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56, a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/185 ze dne 11. února 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037, Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 1, a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 131).

(7)  Tamtéž.

(8)  Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 67, 3.3.2017, s. 16).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1570 ze dne 15. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a prováděcí nařízení (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření (Úř. věst. L 238, 16.9.2017, s. 22).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1997 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo uložené na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 289, 8.11.2017, s. 1).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1994 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185 (kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce (Úř. věst. L 288, 7.11.2017, s. 30).


19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1018

ze dne 18. července 2018,

kterým se povoluje rozšíření použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 předloží Komise návrh prováděcího aktu, kterým se povoluje uvedení nové potraviny na trh v Unii a kterým se aktualizuje seznam Unie.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/396/EU (3) bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) a na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (5) povoleno uvedení pekařského droždí ošetřeného UV (Saccharomyces cerevisiae) na trh jako nové složky potravin k použití v některých potravinách, včetně kvasnicového kynutého chleba a rohlíků a kvasnicového kynutého jemného pečiva, a rovněž v doplňcích stravy.

(5)

Dne 6. prosince 2016 podala společnost Lallemand Bio-Ingredients u příslušného orgánu Dánska žádost o rozšíření použití a míry použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením. Podle žádosti se má použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením rozšířit na další kategorie potravin, a sice na balené čerstvé a sušené droždí pro domácí pečení a v doplňcích stravy bez uvedení maximálního přípustného množství. Žadatel dále požádal o změnu spodní hranice specifikace pro obsah vitaminu D2 v koncentrátu droždí z 1 800 000 mj. (450 μg/g) na 800 000 mj. (200 μg/g).

(6)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 všechny žádosti o uvedení nové potraviny na trh v Unii předložené některému z členských států v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, o nichž nebylo přijato konečné rozhodnutí před 1. lednem 2018, se projednávají jako žádosti podléhající nařízení (EU) 2015/2283.

(7)

Žádost o rozšíření použití a míry použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením byla podána příslušnému členskému státu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 258/97, ale splňuje i požadavky stanovené v nařízení (EU) 2015/2283.

(8)

Dne 30. června 2017 vydal příslušný orgán Dánska zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že rozšíření použití a navržené maximální množství použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením splňují kritéria pro nové potraviny stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(9)

Dne 7. července 2017 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům. Ve lhůtě 60 dní stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 podaly ostatní členské státy připomínky, pokud jde o metody použité k dostatečné identifikaci možných mutací, nedostatečné odůvodnění bezpečnostních důvodů na podporu zrušení maximálního množství pro doplňky stravy, nedostatek informací o stabilitě při skladování pro novou formu nové potraviny, nedostatek informací o akreditaci laboratoří a pokud jde o otázku, zda může příjem nové potraviny překročit nejvyšší povolenou dávku pro vitamin D stanovenou úřadem EFSA (6).

(10)

K připomínkám ostatních členských států poskytl žadatel dodatečná vysvětlení, která jejich obavy ke spokojenosti členských států a Komise rozptýlila. Tato vysvětlení poskytují dostatečné odůvodnění pro závěr, že rozšíření použití a míry použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením je v souladu s ustanoveními čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (7) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (8) stanoví zvláštní ustanovení pro použití vitaminů a minerálních látek přidávaných do doplňků stravy a potravin. Rozšíření použití pekařského droždí ošetřeného UV zářením by mělo být povoleno, aniž jsou dotčeny požadavky uvedených právních předpisů.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zápis na seznamu Unie pro povolené nové potraviny stanoveném v článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 týkající se látky pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením se mění podle přílohy tohoto nařízení.

2.   Zápis na seznamu Unie uvedený v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

3.   Povolením stanoveným v tomto článku nejsou dotčena ustanovení směrnice 2002/46/ES ani nařízení (ES) č. 1925/2006.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/396/EU ze dne 24. června 2014, kterým se povoluje uvedení pekařského droždí ošetřeného UV (Saccharomyces cerevisiae) na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 186, 26.6.2014, s. 108).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast, EFSA Journal 2014; 12(1):3520.

(6)  EFSA Journal 2012;10(7):2813.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

V tabulce 1 (Povolené nové potraviny) se záznam pro pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Pekařské droždí ( Saccharomyces cerevisiae ) ošetřené UV zářením

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství vitaminu D2

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „droždí s vitaminem D“ nebo „droždí s vitaminem D2

 

Kvasnicový kynutý chléb a rohlíky

5 μg vitaminu D2/100 g

Kvasnicové kynuté jemné pečivo

5 μg vitaminu D2/100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

 

Balené čerstvé nebo sušené droždí pro domácí pečení

45 μg/100 g pro čerstvé droždí

200 μg/100 g pro sušené droždí

1.

V označení potravin se pro tuto novou potravinu použije název „droždí s vitaminem D“ nebo „droždí s vitaminem D2“.

2.

Na označení nové potraviny musí být uveden údaj, že potravina je určena pouze pro pečení a že by neměla být konzumována v syrovém stavu.

3.

Na označení nové potraviny musí být uveden návod k použití pro konečné spotřebitele, aby nebyla překročena maximální koncentrace 5 μg vitaminu D2/100 g v konečných pečených výrobcích domácí výroby.“

2)

V tabulce 2 (Specifikace) se záznam pro pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Specifikace

Pekařské droždí ( Saccharomyces cerevisiae ) ošetřené UV zářením

Popis/definice:

Pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) je ošetřeno ultrafialovým zářením, které vyvolává přeměnu ergosterolu na vitamin D2 (ergokalciferol). Obsah vitaminu D2 v koncentrátu droždí se pohybuje mezi 800 000 a 3 500 000 mj. vitaminu D/100 g (200–875 μg/g). Droždí může být inaktivováno.

Koncentrát droždí je smíchán s běžným pekařským droždím, aby nebylo překročeno maximální množství v baleném čerstvém nebo sušeném droždí pro domácí pečení.

Žlutohnědá, sypká zrnka

Vitamin D2:

Chemický název: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonymum: Ergokalciferol

CAS 50-14-6

Molekulová hmotnost: 396,65 g/mol

Mikrobiologická kritéria koncentrátu droždí:

Koliformní bakterie: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Nepřítomnost ve 25 g“


19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1019

ze dne 18. července 2018,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky oxasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 písm. b) a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2003/23/ES (2) byl oxasulfuron zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky oxasulfuron, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 31. července 2019.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení oxasulfuronu.

(5)

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Žádost byla zpravodajským členským státem shledána úplnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a dne 29. ledna 2016 ji předložil Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.

(7)

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

Dne 2. února 2017 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že oxasulfuron splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Úřad odhalil řadu nedostatků v údajích a kvůli tomu nemohl v několika oblastech posouzení rizik dokončit. Konkrétněji, dostupné informace o oxasulfuronu a jeho metabolitech neumožňují dokončit posouzení celkové expozice spotřebitelů, expozice podzemních vod, rizika pro vodní organismy, žížaly, půdní makro- a mikroorganismy a necílové suchozemské rostliny.

(10)

Dne 19. července 2017 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o obnovení schválení a návrh nařízení pro oxasulfuron.

(11)

Komise vyzvala žadatele, aby k závěru úřadu předložil své připomínky. Dále v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 Komise vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o obnovení. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.

(12)

Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné vyvrátit obavy uvedené v 9. bodě odůvodnění.

(13)

V důsledku toho nebyl učiněn závěr, že by v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin byla splněna kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Schválení účinné látky oxasulfuron by se tedy nemělo obnovit.

(14)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Členským státům by měl být poskytnut dostatečný čas na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující oxasulfuron.

(16)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících oxasulfuron, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí jakoukoli odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 8. listopadu 2019.

(17)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/917 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení oxasulfuronu do 31. července 2019, aby bylo možno dokončit postup obnovy schválení před uplynutím platnosti schválení uvedené látky. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí se přijímá před uvedeným dnem uplynutí prodloužené platnosti schválení, mělo by se toto nařízení použít co nejdříve.

(18)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení oxasulfuronu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neobnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky oxasulfuron se neobnovuje.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se řádek 42, oxasulfuron, zrušuje.

Článek 3

Přechodná opatření

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku oxasulfuron nejpozději dne 8. listopadu 2018.

Článek 4

Odkladné lhůty

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 8. listopadu 2019.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2003/23/ES ze dne 25. března 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek imazamoxu, oxasulfuronu, ethoxysulfuronu, foramsulfuronu, oxadiargylu a kyazofamidu (Úř. věst. L 81, 28.3.2003, s. 39).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33 s. doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/917 ze dne 27. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boscalid, bromoxynil, kaptan, karvon, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, dikvat, ethefon, ethoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiokarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemektin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, pymetrozin a s-metolachlor (Úř. věst. L 163, 28.6.2018, s. 13).


ROZHODNUTÍ

19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/17


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1020

ze dne 18. července 2018

o přijetí a aktualizaci seznamu dovedností, kompetencí a povolání v rámci evropské klasifikace pro účely automatizovaného zprostředkovávání prostřednictvím společné platformy IT sítě EURES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (1), a zejména na čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/589 zavádí společnou platformou IT za účelem soustředění volných pracovních míst, žádostí o zaměstnání a životopisů (profilů uchazečů o zaměstnání) v Evropské unii a jejich zpřístupnění portálu EURES.

(2)

Aby bylo možné přiřazovat volná místa k profilům uchazečů, musí být informace vyměňovány v rámci jednotného systému ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2016/589, založeného na společných technických normách a formátech.

(3)

Pro snazší výměnu informací o volných pracovních místech a profilech uchazečů o zaměstnání a pro zajištění vysoce kvalitního zprostředkovávání napříč jazyky a vnitrostátními kontexty je nutné používat k popisu povolání, dovedností a kompetencí podrobnou vícejazyčnou terminologii. Tato terminologie bude sloužit jako společný referenční bod při výměně informací o uchazečích nebo o volných pracovních místech při nadnárodním zprostředkovávání zaměstnání a zajistí, že bude smysl informací zachován.

(4)

Článek 19 nařízení (EU) 2016/589 proto stanoví používání evropské klasifikace s cílem dosáhnout úrovně interoperability, která je nezbytná pro vysoce kvalitní zprostředkovávání prostřednictvím společné platformy IT.

(5)

Komise při vytváření evropské klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO) pro tento účel úzce spolupracovala s členskými státy a zúčastněnými stranami. K zajištění úzké spolupráce s členskými státy zřídila Komise pracovní skupinu ESCO pro členské státy. Zřídila rovněž výbor pro údržbu ESCO, který poskytuje technické poradenství týkající se správy, aktualizace, provádění a zajišťování kvality klasifikace ESCO. K vývoji klasifikace ESCO přispěly rovněž zúčastněné strany, a to prostřednictvím referenčních skupin a on-line konzultací.

(6)

Komise tuto klasifikaci a její překlady konzultovala s pracovní skupinou ESCO pro členské státy před tím, než se rozhodla zveřejnit její první znění ve všech úředních jazycích Evropské unie dne 28. července 2017.

(7)

Vícejazyčný seznam dovedností, kompetencí a povolání v prvním znění klasifikace ESCO je proto vhodné přijmout jako evropskou klasifikaci ve smyslu článku 19 nařízení (EU) 2016/589.

(8)

Minimálním požadavkem je, aby tyto seznamy obsahovaly pro každé povolání, dovednost nebo kompetenci alespoň jeden termín v každém z úředních jazyků Evropské unie, jedinečný identifikátor (URI), popis, a pokud jde o povolání, porovnání s aktuálním zněním Mezinárodní klasifikace zaměstnání (ISCO).

(9)

Evropská klasifikace musí zajistit stabilní referenční bod pro účely vícejazyčného zprostředkovávání on-line v rámci sítě EURES a případně dalších platforem pro pracovní místa, vzhledem k vývoji trhu práce, terminologie a technologie pro zprostředkovávání však bude nutné ji pravidelně aktualizovat. Postup pro přijetí aktualizovaného znění evropské klasifikace bude vycházet z úzké spolupráce mezi Komisí a členskými státy.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru sítě EURES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět, oblast působnosti a definice

1.   Toto rozhodnutí stanoví, že seznam dovedností, kompetencí a povolání v rámci evropské klasifikace se použije pro provoz společné platformy IT sítě EURES, uvedené v článku 19 nařízení (EU) 2016/589, a stanoví postupy pro aktualizaci a revizi tohoto seznamu.

2.   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„dovednosti a kompetence“ sestávají ze:

1)

„znalostí“ jakožto výstupu osvojování informací prostřednictvím učení, jehož výsledkem je soubor faktů, zásad, teorií a praktických postupů, které souvisí s oborem studia nebo práce;

2)

„dovedností“ jakožto schopnosti uplatnit znalosti a použít know-how při plnění úkolů a řešení problémů;

3)

„kompetencí“ jakožto prokazatelné schopnosti používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální nebo metodické schopnosti při práci nebo studiu a v profesním a osobním rozvoji;

b)

„povoláním“ se rozumí seskupení pracovních míst, která zahrnují podobné úkoly a vyžadují podobný soubor dovedností, zatímco „zaměstnáním“ se rozumí soubor úkolů a povinností prováděný jednou osobu v konkrétním pracovním kontextu;

c)

„seznamem“ se rozumí výčet jedinečných identifikátorů, které představují povolání nebo dovednosti a kompetence, doplněný o metadata;

d)

„drobnými opravami“ se rozumí úpravy přijatých seznamů dovedností, kompetencí a povolání v rámci evropské klasifikace s cílem opravit chyby v překladu nebo pravopisné a jiné zřejmé nesprávnosti, které nemění ani strukturu klasifikace, ani význam termínů nebo jiný obsah;

e)

„platformou služeb ESCO“ se rozumí internetové stránky, na nichž Komise zpřístupnila evropskou klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání a které jsou veřejně dostupné (2).

Článek 2

Vytvoření seznamu

Seznam dovedností, kompetencí a povolání v rámci evropské klasifikace uvedený v čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/589 zahrnuje:

a)

Povolání zveřejněná dne 28. července 2017 na platformě služeb ESCO jako součást klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání.

b)

Dovednosti a kompetence zveřejněné dne 28. července 2017 na platformě služeb ESCO jako součást klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání.

Článek 3

Aktualizace seznamu

1.   V reakci na změny na trhu práce, v oblasti vzdělávání a odborné přípravy nebo v terminologii Komise společně s členskými státy pravidelně přezkoumává potřebu aktualizovat seznam dovedností, kompetencí a povolání v rámci evropské klasifikace, který se má používat pro provoz portálu EURES.

2.   Před tím, než navrhne k přijetí aktualizované znění seznamu povolání a dovedností a kompetencí v rámci evropské klasifikace uvedeného v článku 2, a to změnou nebo nahrazením tohoto rozhodnutí, konzultuje Komise koordinační skupinu pro EURES, uvedenou v článku 14 nařízení (EU) 2016/589, a pracovní skupinu ESCO pro členské státy.

3.   Drobné změny seznamů se nepovažují za přijetí nových aktualizovaných znění klasifikace. Komise nicméně informuje členské státy prostřednictvím koordinační skupiny pro EURES a pracovní skupiny ESCO pro členské státy v dostatečném předstihu a nejméně 30 dní před tím, než jakoukoli drobnou opravu provede.

Článek 4

Zveřejnění seznamu

1.   Evropský koordinační úřad pro EURES zajišťuje, že seznam povolání a dovedností a kompetencí v rámci evropské klasifikace a veškerá jeho aktualizovaná znění jsou zpřístupněny on-line na platformě služeb ESCO.

2.   Evropský koordinační úřad pro EURES rovněž zpřístupní seznam členským státům ve formátu, který jim zjednoduší sestavení a aktualizaci inventáře podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/589.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco


19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/20


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1021

ze dne 18. července 2018

o přijetí technické normy a formátů nezbytných pro fungování automatizovaného zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT s využitím evropské klasifikace a pro interoperabilitu mezi vnitrostátními systémy a evropskou klasifikací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/589 zavádí společnou platformou IT za účelem soustředění volných pracovních míst, žádostí o zaměstnání a životopisů (profilů uchazečů o zaměstnání) v Evropské unii.

(2)

Aby bylo možné přiřazovat volná místa k žádostem o zaměstnání a profilům uchazečů, musí být informace vyměňovány v rámci jednotného systému ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2016/589, založeného na společných technických normách a formátech.

(3)

Pro účely vysoce kvalitního vícejazyčného zprostředkovávání prostřednictvím společné platformy IT stanoví článek 19 nařízení (EU) 2016/589 použití evropské klasifikace dovedností, kompetencí a povolání.

(4)

Členské státy, které se rozhodnou nevyužít evropské klasifikace ve svých vnitrostátních systémech pro nabídku volných pracovních míst a profilů uchazečů o zaměstnání spojených do jediného koordinovaného kanálu ve smyslu článku 18 nařízení (EU) 2016/589, musí provést porovnání mezi klasifikací používanou těmito systémy a evropskou klasifikací, aby byly tyto systémy interoperabilní.

(5)

Pro porovnávání mezi vnitrostátními, regionálními a odvětvovými klasifikacemi a evropskou klasifikací je zapotřebí vypracovat a pravidelně aktualizovat porovnávací inventáře a tabulky.

(6)

S cílem usnadnit vypracování a aktualizaci těchto porovnávacích inventářů a tabulek a následnou výměnu informací vzešlých z porovnávání by Komise měla vypracovat potřebné technické normy a formáty a vhodné podpůrné technické aplikace.

(7)

Zveřejněním a sdílením svých vnitrostátních porovnávacích tabulek s ostatními členskými státy a s Komisí členské státy přispějí k rozvoji a zlepšení evropské klasifikace a služeb a nástrojů poskytovaných sítí EURES, jako jsou algoritmy pro nástroje pro vyhledávání a zprostředkování.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru sítě EURES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví technické normy a formáty nezbytné pro fungování automatizovaného zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT s využitím evropské klasifikace a pro interoperabilitu mezi vnitrostátními systémy a evropskou klasifikací.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„porovnávacími tabulkami“ se rozumí strojově čitelné srovnávací tabulky, které vyjadřují, jaký vztah mají pojmy v jedné klasifikaci s jedním nebo více pojmy v jiné klasifikaci. Porovnávací tabulky se používají pro automatické překódování informací pro účely automatizovaného zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT;

b)

„strojově čitelnými“ se rozumí, že se informace předkládají ve formátu, který lze snadno počítačově zpracovat;

c)

„překódováním“ se rozumí postup, kdy jsou informace konvertovány z jedné formy kódovaného vyjádření do jiné;

d)

„syntaxí“ se rozumí pravidla a postupy pro předkládání informací strukturovaným způsobem;

e)

„platformou služeb ESCO“ se rozumí internetové stránky, na nichž Komise zpřístupnila evropskou klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání a které jsou veřejně dostupné (2).

Článek 3

Vytvoření porovnávacích tabulek

1.   Členské státy, které při zaznamenávání informací souvisejících s povoláními, dovednostmi nebo kompetencemi ve vnitrostátních systémech pro volná pracovní místa nebo profily uchazečů o zaměstnání spojených do jediného koordinovaného kanálu ve smyslu článku 18 nařízení (EU) 2016/589 používají vnitrostátní, regionální nebo odvětvové klasifikace, vytvoří a používají strojově čitelné porovnávací tabulky mezi každou z těchto vnitrostátních, regionálních a odvětvových klasifikací a evropskou klasifikací přijatou podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/589 s cílem zpřístupnit informace o volných pracovních místech a profilech uchazečů portálu EURES v souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2016/589.

2.   Členské státy vytvoří tyto tabulky v souladu se společnými technickými normami a formáty, aby umožnily efektivní fungování automatizovaného zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT, jak je uvedeno v čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) 2016/589.

3.   Technické normy a formáty uvedené v odstavci 2 sestávají ze:

a)

souboru informací, které mají být do porovnávací tabulky zahrnuty;

b)

syntaxe pro vyjádření tohoto souboru informací.

4.   Evropský koordinační úřad pro EURES předloží a zpřístupní technické normy a formáty uvedené v odstavci 2 na extranetu portálu EURES (3).

5.   Jak je stanoveno v čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) 2016/589, podporu členským státům při porovnávání poskytuje Evropská komise a Evropský koordinační úřad pro EURES. Tyto orgány zpřístupní zejména aplikaci pro pomoc s vytvářením a aktualizací inventářů a porovnávacích tabulek.

6.   Členské státy využívající evropskou klasifikaci na vnitrostátní úrovni podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2016/589 porovnávací tabulky popsané v tomto rozhodnutí vytvářet nemusí.

7.   V souladu s postupy stanovenými v článku 6 může Evropský koordinační úřad pro EURES technické normy a formáty aktualizovat.

Článek 4

Zajištění interoperability se společnou platformou IT prostřednictvím porovnávacích tabulek

Porovnávací tabulky uvedené v článku 3 se používají pro automatické překódování informací o volných pracovních místech nebo profilech uchazečů o zaměstnání pro účely automatizovaného zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT. Členské státy zajistí, aby veškeré kódy jejich vnitrostátních, regionálních a odvětvových klasifikací v oznámeních o volných pracovních místech a v profilech uchazečů o zaměstnání podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2016/589 byly s využitím porovnávacích tabulek pro překódování nahrazeny nebo doplněny odpovídajícími kódy evropské klasifikace, a to před tím, než budou zpřístupněny portálu EURES.

Článek 5

Zveřejnění porovnávacích tabulek

Členské státy zpřístupní své porovnávací tabulky tím, že je zveřejní na platformě služeb ESCO s použitím norem a formátů vymezených v čl. 3 odst. 2.

Článek 6

Správa a aktualizace technických norem a formátů

1.   Všechny členské státy určí jednotné kontaktní místo, kterému lze adresovat všechny žádosti, dotazy a sdělení týkající se použití tohoto rozhodnutí, a prostřednictvím svého národního koordinačního úřadu pro EURES sdělí Evropskému koordinačnímu úřadu pro EURES o tomto jednotném kontaktním místě podrobnosti.

2.   Koordinační skupina pro EURES, uvedená v článku 14 nařízení (EU) 2016/589, provede jednou ročně přezkum uplatňování tohoto rozhodnutí.

3.   Evropský koordinační úřad pro EURES může aktualizovat technické normy a formáty uvedené v čl. 3 odst. 2, pokud je to nezbytné pro efektivní automatizované zprostředkovávání prostřednictvím společné platformy IT.

4.   Před přijetím každého nového znění technických norem a formátů a jeho zpřístupněním na extranetu portálu EURES Evropský koordinační úřad pro EURES formálně konzultuje koordinační skupinu pro EURES.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


III Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/23


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 154/2018

ze dne 6. července 2018,

kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokol 37 (obsahující seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP [2018/1022]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Uznávajíce, že ochrana osobních údajů je základním právem chráněným v různých mezinárodních úmluvách o lidských právech.

(3)

Uznávajíce význam stejných práv a povinností správců a zpracovatelů údajů v rámci EHP.

(4)

V tomto rozhodnutí se stanoví, že dozorové úřady států ESVO se plně účastní mechanismu jediného kontaktního místa a mechanismu jednotnosti a mají v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů (dále jen „sbor“) zřízeném nařízením (EU) 2016/679 – s výjimkou práva volit a být voleny ve volbách předsedy nebo místopředsedů sboru – stejná práva a povinnosti jako dozorové úřady členských států EU. Za tímto účelem by dozorové úřady států ESVO měly být zapojeny do činností sboru, včetně činností podskupin, které může sbor zřídit pro plnění svých úkolů, a měly by obdržet veškeré informace potřebné pro jejich účinnou účast; jedná se v případě potřeby o neomezený přístup ke všem elektronickým systémům pro výměnu informací, které může sbor zřídit.

(5)

Nařízením (EU) 2016/679 se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2), která je začleněna do Dohody o EHP a která by proto měla být v Dohodě o EHP zrušena.

(6)

Příloha XI Dohody o EHP a Protokol 37 k Dohodě o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Znění bodu 5e (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES) přílohy XI Dohody o EHP se s nahrazuje tímto:

32016 R 0679: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

Dozorové orgány států ESVO se účastní činností Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, dále jen „sbor“. Za tímto účelem mají ve sboru s výjimkou práva volit a být voleny ve volbách předsedy nebo místopředsedů sboru stejná práva a povinnosti jako dozorové úřady členských států EU, není-li v této dohodě stanoveno jinak. Stanoviska dozorových úřadů států ESVO zaznamenává sbor odděleně.

Jednací řád sboru zajišťuje plný účinek účasti dozorových úřadů států ESVO a Kontrolního úřadu ESVO, s výjimkou práva volit a být voleny ve volbách předsedy nebo místopředsedů sboru.

b)

Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, má se za to, že výrazy „členský stát“ nebo „členské státy“ a „dozorové orgány“ zahrnují kromě svého významu v nařízení také státy ESVO a jejich dozorové orgány.

c)

Odkazy na právní předpisy Unie nebo na ustanovení Unie o ochraně údajů se považují za odkazy na Dohodu o EHP nebo ustanovení o ochraně údajů, která jsou v ní obsažena.

d)

V čl. 13 odst. 1 písm. f) a čl. 14 odst. 1 písm. f) se s ohledem na státy ESVO za slova „rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně“ vkládají slova „použitelná podle Dohody o EHP“.

e)

V článku 45 se s ohledem na státy ESVO za odstavec 1 vkládá toto:

„1a.   Do předložení rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění prováděcího aktu přijatého podle odstavce 3 nebo 5 tohoto článku do Dohody do EHP se může stát ESVO rozhodnout, že bude opatření v něm obsažená uplatňovat.

Každý stát ESVO před vstupem jakéhokoli prováděcího aktu přijatého podle odstavce 3 nebo 5 tohoto článku v platnost rozhodne, zda do předložení rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění prováděcího aktu do Dohody o EHP bude uplatňovat opatření, která jsou v něm obsažená, zároveň s členskými státy EU, či nikoli, a informuje o tom Komisi a Kontrolní úřad ESVO. Není-li rozhodnuto jinak, každý stát ESVO uplatňuje opatření obsažená v prováděcím aktu přijatém podle odstavce 3 nebo 5 tohoto článku zároveň s členskými státy EU.

Pokud nemůže být ve Smíšeném výboru EHP do 12 měsíců od vstupu prováděcího aktu přijatého podle odstavce 3 a 5 tohoto článku dosaženo dohody o začlenění uvedeného prováděcího aktu do Dohody o EHP, může každý stát ESVO bez ohledu na článek 102 Dohody pozastavit uplatňování těchto opatření, a bez odkladu o tom informuje Komisi a Kontrolní úřad ESVO.

Ostatní smluvní strany Dohody o EHP odchylně od čl. 1 odst. 3 omezí nebo zakáží volný tok osobních údajů do státu ESVO, kde se neuplatňují opatření obsažená v prováděcím aktu přijatém podle odstavce 5 tohoto článku stejným způsobem, do té míry, do jaké uvedená opatření brání předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.“

f)

Kdykoli EU zahájí konzultace se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi s cílem přijmout rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45, jsou o tom státy ESVO řádně informovány. V případech, v nichž třetí země nebo mezinárodní organizace přijímá určité závazky ohledně zpracování osobních údajů členských států, EU zohlední situaci států ESVO a projedná se třetími zeměmi nebo mezinárodní organizací možné mechanismy pro další možné použití ze strany států ESVO.

g)

V čl. 46 odst. 2 písm. d) se doplňuje nová věta, která zní:

„Dozorové úřady států ESVO mají stejné právo jako dozorové úřady EU předkládat Komisi standardní doložky o ochraně údajů ke schválení přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2.“

h)

V článku 46 se s ohledem na státy ESVO za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.   Do předložení rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění prováděcího aktu do Dohody do EHP mohou být poskytnuty přiměřené záruky uvedené v odstavci 1 standardními doložkami o ochraně údajů podle čl. 46 odst. 2 písm. c) a d), pokud stát ESVO uplatňuje opatření, která jsou v nich obsažená.

Každý stát ESVO před vstupem prováděcích aktů přijatých podle čl. 46 odst. 2 písm. c) a d) v platnost rozhodne, zda do předložení rozhodnutí Smíšeného výboru EHP o začlenění prováděcího aktu do Dohody o EHP bude uplatňovat opatření, která jsou v něm obsažená, zároveň s členskými státy EU, či nikoli, a informuje o tom Komisi a Kontrolní úřad ESVO. Není-li rozhodnuto jinak, každý stát ESVO uplatňuje opatření obsažená v prováděcím aktu přijatém podle čl. 46 odst. 2 písm. c) a d) zároveň s členskými státy EU.

Pokud nemůže být ve Smíšeném výboru EHP do 12 měsíců od vstupu prováděcího aktu přijatého podle čl. 46 odst. 2 písm. c) a d) dosaženo dohody o začlenění uvedeného prováděcího aktu do Dohody o EHP, může každý stát ESVO bez ohledu na článek 102 Dohody pozastavit uplatňování těchto opatření, a bez odkladu o tom informuje Komisi a Kontrolní úřad ESVO.“

i)

V čl. 58 odst. 4 se s ohledem na státy ESVO slova „v souladu s Listinou“ nepoužijí.

j)

V článku 59 se za slovo „Komisi“ vkládají slova „, Kontrolnímu úřadu ESVO“.

k)

Kontrolní úřad ESVO má právo účastnit se zasedání sboru bez hlasovacího práva. Kontrolní úřad ESVO jmenuje zástupce.

l)

Je-li to relevantní pro výkon jeho funkcí podle článku 109 této dohody, má Kontrolní úřad ESVO podle článku 63, čl. 64 odst. 2, čl. 65 odst. 1 písm. c) a čl. 70 odst. 1 písm. e) právo požádat sbor o poradenství nebo stanoviska a předkládat sboru záležitosti. V článku 63, čl. 64 odst. 2, čl. 65 odst. 1 písm. c) a čl. 70 odst. 1 písm. e) se za slovo „Komise“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru vkládají slova „a případně Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

m)

Předseda sboru nebo sekretariát informují Kontrolní úřad ESVO o činnostech sboru, pokud to je podle čl. 64 odst. 5 písm. a) a b), čl. 65 odst. 5 a čl. 75 odst. 6 písm. b) relevantní. V čl. 64 odst. 5 písm. a) a b), čl. 65 odst. 5 a čl. 75 odst. 6 písm. b) se za slovo Komise“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru vkládají slova „a případně Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Je-li to relevantní pro výkon jeho funkcí podle článku 109 této dohody, má Kontrolní úřad ESVO právo obdržet informace od dozorového úřadu jednoho dotčeného státu ESVO podle čl. 66 odst. 1. V čl. 66 odst. 1 se za slovo „Komisi“ vkládají slova „a Kontrolnímu úřadu ESVO“.

n)

V čl. 71 odst. 1 se za slovo „Radě“ vkládají slova „, Stálému výboru států ESVO, Kontrolnímu úřadu ESVO“.

o)

V čl. 73 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Členové sboru ze států ESVO nemohou být voleni do funkce předsedy nebo místopředsedů.““

Článek 2

Znění bodu 13 (Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů) Protokolu 37 k Dohodě o EHP se zrušuje.

Článek 3

Znění nařízení (EU) 2016/679 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po učinění posledního oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. července 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Oda Helen SLETNES


(1)  Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(*1)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


Společné prohlášení smluvních stran k rozhodnutí Smíšeného výboru č. 154/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se do Dohody o EHP začleňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Smluvní strany s ohledem na dvoupilířový systém Dohody o EHP a na přímý a závazný účinek rozhodnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů vůči vnitrostátním dozorovým orgánům ve státech ESVO EHP:

berou na vědomí skutečnost, že rozhodnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů jsou určena vnitrostátním dozorovým orgánům,

uznávají, že toto řešení nepředstavuje precendens pro budoucí úpravy aktů EU, které mají být začleněny do Dohody o EHP.


Opravy

19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/27


Oprava nařízení Komise (EU) 2018/978 ze dne 9. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

( Úřední věstník Evropské unie L 176 ze dne 12. července 2018 )

Strana 5, znění přílohy se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA

Přílohy II a III se mění takto:

1)

V tabulce v příloze II se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční číslo

Identifikace látky

Chemický název/INN

Číslo CAS

Číslo ES

a

b

c

d

„1383

Výtažek z květů Tagetes erecta  (*1)

90131-43-4

290-353-9

Olej z květů Tagetes erecta  (*2)

90131-43-4

290-353-9/-

2)

V tabulce v příloze III se doplňují nové položky, které znějí:

Referenční číslo

Identifikace látky

Omezení

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„308

Výtažek z květů Tagetes minuta  (*3)

Olej z květů Tagetes minuta  (*4)

Tagetes minuta flower extract

Tagetes minuta flower oil

91770-75-1;

91770-75-1/8016-84-0

294-862-7;

294-862-7

a)

Přípravky, které se neoplachují

a)

0,01 %

Pro a) a b): Obsah alfa-terthienylu (terthiofenu) ve výtažku/oleji ≤ 0,35 %.

Pro a): Nepoužívat v prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření a prostředcích uváděných na trh k expozici přirozenému/umělému UV světlu.

Pro a) a b): V případě kombinovaného použití s Tagetes patula (položka 309) nesmí celkový kombinovaný obsah aksamitníku v přípravku připraveném k použití překročit nejvyšší koncentrační limity stanovené ve sloupci g.

 

b)

Přípravky, které se oplachují

b)

0,1 %

309

Výtažek z květů Tagetes patula  (*5)

Olej z květů Tagetes patula  (*6)

Tagetes patula flower extract

Tagetes patula flower oil

91722-29-1;

91722-29-1/8016-84-0

294-431-3;

294-431-3/-

a)

Přípravky, které se neoplachují

a)

0,01 %

Pro a) a b): Obsah alfa-terthienylu (terthiofenu) ve výtažku/oleji ≤ 0,35 %.

Pro a): Nepoužívat v prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření a prostředcích uváděných na trh k expozici přirozenému/umělému UV světlu.

Pro a) a b): V případě kombinovaného použití s Tagetes minuta (položka 308) nesmí celkový kombinovaný obsah aksamitníku v přípravku připraveném k použití překročit nejvyšší koncentrační limity stanovené ve sloupci g.

 

b)

Přípravky, které se oplachují

b)

0,1 %


(*1)  Ode dne 1. května 2019 nesmí být na trh Unie uváděny kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku. Ode dne 1. srpna 2019 nesmí být na trh Unie dodávány kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku.

(*2)  Ode dne 1. května 2019 nesmí být na trh Unie uváděny kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku. Ode dne 1. srpna 2019 nesmí být na trh Unie dodávány kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku.“

(*3)  Ode dne 1. května 2019 nesmí být na trh Unie uváděny kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými omezeními. Ode dne 1. srpna 2019 nesmí být na trh Unie dodávány kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými omezeními.

(*4)  Ode dne 1. května 2019 nesmí být na trh Unie uváděny kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými omezeními. Ode dne 1. srpna 2019 nesmí být na trh Unie dodávány kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými omezeními.

(*5)  Ode dne 1. května 2019 nesmí být na trh Unie uváděny kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými omezeními. Ode dne 1. srpna 2019 nesmí být na trh Unie dodávány kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými omezeními.

(*6)  Ode dne 1. května 2019 nesmí být na trh Unie uváděny kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými omezeními. Ode dne 1. srpna 2019 nesmí být na trh Unie dodávány kosmetické přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými omezeními.“