ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 178

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
16. července 2018


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 2018, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/995 ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/996 ze dne 12. července 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Limone Femminello del Gargano (CHZO))

6

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/997 ze dne 13. července 2018, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/998 ze dne 12. července 2018, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Chorvatska pro herpesvirózu koi (KHV), status Finska pro infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), seznam oblastí Irska prostých bonamiózy (Bonamia ostreae) a seznam oblastí Spojeného království prostých marteiliózy (Marteilia refringens), a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o seznam oblastí Spojeného království prostých ostreid herpesviru 1 μvar (OsHV-1 μVar) (oznámeno pod číslem C(2018) 4381)  ( 1)

9

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

ROZHODNUTÍ

16.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2018/994

ze dne 13. července 2018,

kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 223 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 106a odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropského parlamentu,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (2) (dále jen „akt o volbě“), jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (3), vstoupil v platnost dne 1. července 1978 a byl následně pozměněn rozhodnutím 2002/772/ES, Euratom (4).

(2)

V aktu o volbách je třeba provést řadu změn.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 musí Rada přijmout ustanovení nezbytná pro volbu členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách v souladu se zvláštním legislativním postupem.

(4)

Transparentnost volebního procesu a přístup ke spolehlivým informacím jsou důležité pro zvyšování evropského politického povědomí a pro zajištění dobré volební účasti a je žádoucí, aby občané Unie byli v dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu informováni o kandidátech v těchto volbách a o přidružení vnitrostátních politických stran k evropským politickým stranám.

(5)

V zájmu podpory účasti voličů ve volbách do Evropského parlamentu a za účelem plného využití možností, které nabízí technologický vývoj, by členské státy mohly poskytnout mimo jiné možnost hlasování s předstihem, korespondenčního hlasování a elektronického a internetového hlasování, přičemž by měly zajistit zejména spolehlivost výsledků, tajnost hlasování a ochranu osobních údajů v souladu s použitelným právem Unie.

(6)

Občané Unie mají právo účastnit se na jejím demokratickém životě, a to zejména hlasováním nebo kandidaturou ve volbách do Evropského parlamentu.

(7)

Členské státy se vyzývají, aby přijaly potřebná opatření, která těm jejich občanům, již pobývají ve třetích zemích, umožní hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

(8)

Akt o volbě by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Akt o volbě se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   V každém členském státě jsou členové Evropského parlamentu voleni jako zástupci občanů Unie podle zásady poměrného zastoupení na základě kandidátních listin nebo jednotlivých převoditelných hlasů.

2.   Členské státy mohou umožnit hlasování na základě kandidátní listiny s přednostními hlasy postupem, který stanoví.

3.   Volby probíhají všeobecným a přímým hlasováním a musí být svobodné a tajné.“

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Členské státy mohou stanovit minimální práh pro přidělení mandátů. Tento práh však nesmí být na vnitrostátní úrovni stanoven tak, aby přesahoval 5 % platně odevzdaných hlasů.

2.   Členské státy, v nichž se používá systém kandidátních listin, stanoví minimální práh pro přidělení mandátů pro volební obvody, které zahrnují více než 35 mandátů. Tento práh nesmí být nižší než 2 % a nesmí přesáhnout 5 % hlasů platně odevzdaných v daném volebním obvodu, a to včetně členských států s jedním volebním obvodem.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby splnily povinnost stanovenou v odstavci 2 nejpozději dostatečně včas před volbami do Evropského parlamentu, které budou následovat po prvních volbách konaných po vstupu rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 (*1) v platnost.

(*1)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 2018, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 178, 16.7.2018, s. 1).“"

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3a

Pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro volby do Evropského parlamentu lhůtu pro předkládání kandidatur, musí být tato lhůta nejméně tři týdny před datem stanoveným příslušným členským státem pro pořádání voleb do Evropského parlamentu podle čl. 10 odst. 1.

Článek 3b

Členské státy mohou umožnit, aby na hlasovacích lístcích byl zobrazen název nebo logo evropské politické strany, k níž jsou vnitrostátní politické strany nebo jednotliví kandidáti přidruženi.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Členské státy mohou ve volbách do Evropského parlamentu poskytnout možnost hlasování s předstihem, korespondenčního hlasování a elektronického a internetového hlasování. Pokud tak učiní, přijmou opatření, která jsou dostatečná zejména k zajištění spolehlivosti výsledku, tajnosti hlasování a ochrany osobních údajů v souladu s použitelným právem Unie.“

5)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

1.   Nikdo nesmí v žádných volbách členů Evropského parlamentu volit více než jednou.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že dvojí hlasování ve volbách do Evropského parlamentu bude podléhat účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.“

6)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 9a

Členské státy mohou v souladu se svými vnitrostátními volebními postupy přijmout nezbytná opatření, která těm jejich občanům, již pobývají ve třetích zemích, umožní hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Článek 9b

1.   Každý členský stát určí kontaktní orgán, který bude odpovědný za výměnu údajů o voličích a kandidátech s kontaktními orgány v ostatních členských státech.

2.   Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o zápisu voličů na seznam voličů a předkládání kandidatur, začne orgán uvedený v odstavci 1, v souladu s použitelným právem Unie týkajícím se ochrany osobních údajů, nejpozději šest týdnů před prvním dnem doby konání voleb uvedené v čl. 10 odst. 1 ostatním kontaktním orgánům předávat údaje uvedené ve směrnici Rady 93/109/ES (*2) týkající se občanů Unie, kteří v členském státě, jehož nejsou občany, jsou zapsáni na seznam voličů nebo kandidují.

(*2)  Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34).“"

Článek 2

1.   Toto rozhodnutí podléhá schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky. Členské státy oznámí generálnímu sekretariátu Rady dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po obdržení posledního oznámení podle odstavce 1 (5).

V Bruselu dne 13. července 2018.

Za Radu

předseda

H. LÖGER


(1)  Souhlas ze dne 4. července 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5.

(3)  Rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002, kterým se mění Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Den vstupu rozhodnutí v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/995

ze dne 12. července 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 28 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 (3) zahájilo prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení. Původně stanovilo dvě dílčí nabídková řízení za měsíc, s výjimkou srpna a prosince.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/472 (4) pozměnilo nařízení (EU) 2016/2080 v tom smyslu, že snížilo počet lhůt, kdy lze nabídky podávat, na jednu za měsíc a zrušilo poskytnutí takové lhůty pro měsíc srpen.

(3)

Zkušenosti s dílčími nabídkovými řízeními uskutečněnými v roce 2018 ukazují, že za stávajících podmínek na trhu roste zájem o nabídkové řízení. Je proto vhodné obnovit původní počet lhůt, kdy lze nabídky podávat, a poskytnout takovou lhůtu pro měsíc srpen.

(4)

Vzhledem k tomu, že lhůta pro měsíc srpen končí čtvrté úterý, je vhodné v září stanovit pouze jednu lhůtu, aby se zabránilo podání dvou nabídek ve dvou po sobě následujících týdnech.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/2080 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení (EU) 2016/2080 se v článku 2 nahrazuje odstavec 2 tímto:

„2.   Lhůty pro podání nabídek pro druhé a následující dílčí nabídková řízení začínají prvním pracovním dnem, který následuje po uplynutí předešlé lhůty. Končí v 11:00 hodin (bruselského času) první a třetí úterý v měsíci. V srpnu však lhůta končí čtvrté úterý v 11:00 hodin (bruselského času), v září třetí úterý v 11:00 hodin (bruselského času) a v prosinci druhé úterý v 11:00 hodin (bruselského času). Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí v 11:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. července 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/472 ze dne 15. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek (Úř. věst. L 73, 18.3.2017, s. 5.)


16.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/996

ze dne 12. července 2018,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Limone Femminello del Gargano“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změn specifikace chráněného zeměpisného označení „Limone Femminello del Gargano“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 148/2007 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Limone Femminello del Gargano“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 148/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Geraardsbergse mattentaart (CHZO) – Pataca de Galicia nebo Patata de Galicia (CHZO) – Poniente de Granada (CHOP) – Gata-Hurdes (CHOP) – Patatas de Prades nebo Patates de Prades (CHZO) – Mantequilla de Soria (CHOP) – Huile d'olive de Nîmes (CHOP) – Huile d'olive de Corse nebo Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHOP) – Clémentine de Corse (CHZO) – Agneau de Sisteron (CHZO) – Connemara Hill Lamb nebo Uain Sléibhe Chonamara (CHZO) – Sardegna (CHOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO) – Stelvio nebo Stilfser (CHOP) – Limone Femminello del Gargano (CHZO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHZO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHZO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Batata de Trás-os-Montes (CHZO) – Salpicão de Barroso – Montalegre (CHZO) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso nebo Borrego de leite de Barroso (CHZO) – Azeite do Alentejo Interior (CHOP) – Paio de Beja (CHZO) – Linguíça do Baixo Alentejo nebo Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHZO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP)) (Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 14).

(3)  Úř. věst. C 51, 10.2.2018, s. 17.


ROZHODNUTÍ

16.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/7


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/997

ze dne 13. července 2018,

kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/392/SZBP (1) o misi Evropské unie SBOP v Nigeru na podporu budování kapacit nigerských aktérů v oblasti bezpečnosti pro boj proti terorismu a organizované trestné činnosti (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Dne 18. července 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1172 (2), kterým byla mise EUCAP Sahel Niger prodloužena do 15. července 2018. Dne 11. července 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1253 (3), kterým byla na misi EUCAP Sahel Niger poskytnuta finanční referenční částka do 15. července 2018.

(3)

Mise EUCAP Sahel Niger a referenční částka na ní poskytnutá by měly být prodlouženy do 30. září 2018.

(4)

Rozhodnutí 2012/392/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Mise EUCAP Sahel Niger bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/392/SZBP se mění takto:

1)

v čl. 13 odst. 1 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EUCAP Sahel Niger v období od 16. července 2017 do 30. září 2018 činí 31 000 000 EUR.“;

2)

v článku 16 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 30. září 2018.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 16. července 2018.

V Bruselu dne 13. července 2018.

Za Radu

předseda

H. LÖGER


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 48).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1172 ze dne 18. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 106).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1253 ze dne 11. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (Úř. věst. L 179, 12.7.2017, s. 15).


16.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/9


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/998

ze dne 12. července 2018,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Chorvatska pro herpesvirózu koi (KHV), status Finska pro infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), seznam oblastí Irska prostých bonamiózy (Bonamia ostreae) a seznam oblastí Spojeného království prostých marteiliózy (Marteilia refringens), a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o seznam oblastí Spojeného království prostých ostreid herpesviru 1 μvar (OsHV-1 μVar)

(oznámeno pod číslem C(2018) 4381)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na čl. 43 odst. 2, čl. 49 odst. 1, čl. 50 odst. 3, čl. 51 odst. 2 a čl. 53 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část C přílohy I rozhodnutí Komise 2009/177/ES (2) stanoví seznam členských států, oblastí a jednotek, které byly prohlášeny za prosté některých nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES.

(2)

V současné době je na uvedeném seznamu celé území Chorvatska prohlášeno za prosté herpesvirózy koi (KHV) a celé území Finska je prohlášeno za prosté infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN). V posledních letech však tyto členské státy ohlásily několik ohnisek příslušných nákaz.

(3)

Oba členské státy zaslaly Komisi informace, z nichž vyplývá, že přijaly souladu se směrnicí 2006/88/ES opatření pro řešení těchto ohnisek. Tato opatření v některých oblastech stále probíhají.

(4)

V současné době je na uvedeném seznamu celé pobřeží Irska, s výjimkou osmi zálivů, prohlášeno za prosté bonamiózy. Z důvodu nedávného ohniska bonamiózy v jiném zálivu v oblasti Irska, jež je uvedena na seznamu jako oblast prostá dané nákazy, byla v souladu se směrnicí 2006/88/ES zavedena omezení, která se dosud uplatňují.

(5)

Celé pobřeží Severního Irska je prohlášeno za prosté marteiliózy. Spojené království však ohlásilo dvě ohniska této nákazy ve dvou zálivech v Severním Irsku. V souladu se směrnicí 2006/88/ES byla zavedena omezení pohybu, která se dosud uplatňují.

(6)

Na základě informací, jež zaslalo Chorvatsko, Finsko, Irsko a Spojené království, by dotčené oblasti neměly na seznamu figurovat jako oblasti prosté příslušných nákaz, a zeměpisné vymezení oblastí prostých nákaz v Chorvatsku, Finsku, Irsku a ve Spojeném království by proto mělo být aktualizováno.

(7)

Příloha I rozhodnutí Komise 2010/221/EU (3) stanoví seznam členských států, oblastí a jednotek, které jsou považovány za prosté některých nákaz neuvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES.

(8)

Podle uvedeného seznamu je v současné době území Severního Irska ve Spojeném království považováno za prosté ostreid herpesviru 1 μvar (OsHV-1 μVar), s výjimkou několika zálivů. Z důvodu nedávného ohniska nákazy OsHV-1 μVar, jež se vyskytlo v jiném zálivu, by mělo být zeměpisné vymezení oblasti prosté nákazy ve Spojeném království aktualizováno.

(9)

Příloha I rozhodnutí 2009/177/ES a příloha I rozhodnutí 2010/221/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V tabulce v části C přílohy I rozhodnutí 2009/177/ES se čtvrtý sloupec „Zeměpisné vymezení oblasti prosté nákazy (členský stát, oblasti nebo jednotky)“ mění takto:

1)

v řádku „Herpesviróza Koi (KHV)“ se položka pro Chorvatsko nahrazuje tímto: „Celé území kromě těchto oblastí: oblast zahrnující produkční podnik akvakultury v obci Donji Miholjac (číslo schválení 2HR0109) spolu s řekou Drávou od přehrady Dubrava po ústí do Dunaje a oblast zahrnující produkční podnik akvakultury v obci Grudnjak (číslo schválení 2HR0177) spolu s celým tokem řeky Vučica po její ústí do řeky Karašica a odsud dále po ústí řeky Karašica do Drávy“;

2)

v řádku „Infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN)“ se položka pro Finsko nahrazuje tímto: „Celé území kromě pobřežní jednotky v Ii (Kuivaniemi) a těchto povodí: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 oblast Saarijärvi a 4.41 oblast Pielinen“;

3)

v řádku „Bonamióza (Bonamia ostreae)“ se položka pro Irsko nahrazuje tímto:

„Celé pobřeží Irska kromě:

1.

Cork Harbour;

2.

Galway Bay;

3.

Ballinakill Harbour;

4.

Clew Bay;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, Blacksod Bay;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly;

9.

Kilkieran Bay“;

4)

v řádku „Marteilióza (Marteilia refringens)“ se položka pro Spojené království nahrazuje tímto:

„Celé pobřeží Velké Británie

Celé pobřeží Severního Irska kromě Belfast Lough a Dundrum Bay

Celé pobřeží ostrovů Guernsey a Herm

Pobřežní oblast States of Jersey: oblast je tvořena přílivovou a bezprostřední pobřežní oblastí mezi střední čárou přílivu na ostrově Jersey a pomyslnou čárou ve vzdálenosti tří námořních mil od střední čáry odlivu ostrova Jersey. Oblast se nachází v normansko-bretaňském zálivu na jižní straně Lamanšského průlivu.

Celé pobřeží ostrova Man“.

Článek 2

V tabulce v příloze I rozhodnutí 2010/221/EU se ve čtvrtém sloupci „Zeměpisné vymezení území, pro něž byla schválena vnitrostátní opatření“ a v řádku „Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)“ položka pro Spojené království nahrazuje tímto:

„Území Velké Británie s výjimkou řeky Roach, řeky Crouch, ústí řeky Blackwater a řeky Colne v Essexu, pobřeží severního Kentu, Poole Harbour v Dorsetu a řeky Teign v Devonu

Území Severního Irska s výjimkou zálivů Dundrum a Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough a Strangford Lough

Území Guernsey“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. července 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/177/ES ze dne 31. října 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy (Úř. věst. L 63, 7.3.2009, s. 15).

(3)  Rozhodnutí Komise 2010/221/EU ze dne 15. dubna 2010, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7).