ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 154

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
18. června 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/875 ze dne 15. června 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

1

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/876 ze dne 1. června 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/16)

3

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/877 ze dne 1. června 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2018/17)

22

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 154/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/875

ze dne 15. června 2018,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se nacházely mimo území Iráku ke dni 22. května 2003, podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 7. června 2018 rozhodl, že ze seznamu osob nebo subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, se odstraní jedna položka.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 1210/2003 se zrušuje tato položka:

„1.

Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Další informace: bývalým guvernérem byl Dr. Issam El Moulla HWEISH; pobočky v Mosulu a Basře.“

OBECNÉ ZÁSADY

18.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 154/3


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/876

ze dne 1. června 2018

o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/16)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 a 5 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1, 12.1 a 14.3 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) vede rejstřík údajů o institucích a přidružených osobách (RIAD). RIAD je sdíleným souborem referenčních údajů o právních a jiných statistických institucionálních jednotkách, jejichž shromažďování podporuje provozní postupy v celém Eurosystému, jakož i plnění úkolů Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jednotného mechanismu dohledu. RIAD usnadňuje integraci různých souborů údajů, a to zejména prostřednictvím společných identifikátorů. Údaje RIAD spolu s údaji z jiných databází, jako jsou centralizovaná databáze cenných papírů (CSDB), databáze statistiky držby cenných papírů Evropského systému centrálních bank (SHSDB) a společná databáze podrobných analytických údajů o úvěrech (AnaCredit), tvoří základ pro analýzy a studie, které podporují přijímání rozhodnutí o měnové politice, včasné odhalování systémových rizik a provádění makroobezřetnostní politiky a mikroobezřetnostního dohledu. Údaje z RIAD jsou rovněž využívány k přípravě oficiálních seznamů měnových finančních institucí, investičních fondů, účelových finančních společností pro sekuritizaci, institucí významných pro statistiku platebního styku a pojišťovacích společností. Referenční údaje o subjektech budou zpracovávány a zaznamenávány v RIAD na základě existujících postupů.

(2)

RIAD obsahuje širokou škálu atributů jednotlivých subjektů a vztahů mezi těmito subjekty, což umožňuje odvození skupinových struktur. Tyto struktury, včetně tzv. „úzkých propojení“, mohou být sestavovány různě pro účely účetní nebo obezřetnostní konsolidace. Takové zpracování údajů a související analýzy podporují řízení zajištění a rizik, finanční stabilitu a mikroobezřetnostní dohled.

(3)

Každá národní centrální banka v současné době do RIAD přispívá a provádí v něm aktualizace v souladu s různými právními akty ECB, jako jsou obecné zásady ECB/2014/15 (1), nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) a nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ESCB rovněž využívá rozvahové údaje, které jsou vykazovány v rámci měnové a finanční statistiky ECB ve vztahu k jejím protistranám, jak jsou vymezeny v čl. 2 bodě 11 obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4). V budoucnu budou národní centrální banky povinny do RIAD přispívat a provádět v něm aktualizace i ve vztahu k nefinančním podnikům a jiným subjektům, zejména za účelem podpory AnaCredit. Národní centrální banky sledují a zajišťují kvalitu všech informací, které jsou poskytovány ECB, v souladu s veřejným závazkem ESCB na vypracování evropské statistiky a rámcem pro kvalitu statistiky ECB a postupy zajišťování kvality (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures) (5).

(4)

Cílem těchto obecných zásad je zajistit lepší koordinaci úkolů každé národní centrální banky a každého příslušného úseku národní centrální banky v souvislosti s poskytováním, aktualizací a ověřováním referenčních údajů.

(5)

Důvěrnost statistických údajů, které jsou shromažďovány na základě právních aktů uvedených v těchto obecných zásadách, je třeba zabezpečit v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2533/98 (6). Na referenční údaje, které nejsou shromažďovány podle právního rámce ESCB, se budou vztahovat ustanovení o důvěrnosti uvedená ve smlouvě s příslušným subjektem, který poskytl údaje.

(6)

Přesné, včasné a komplexní referenční údaje o jednotlivých subjektech a vztazích mezi nimi jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB a jednotného mechanismu dohledu. Je proto zapotřebí zlepšit celkové řízení RIAD a sjednotit požadavky týkající se shromažďování, řízení kvality a šíření údajů, a to, pokud jde o úkoly ESCB, na základě těchto obecných zásad, které jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro, a pokud jde o úkoly jednotného mechanismu dohledu, na základě zvláštních obecných zásad určených vnitrostátním příslušným orgánům.

(7)

Referenční údaje, které jsou v současné době vykazovány podle obecných zásad ECB/2014/15, mají být vykazovány podle těchto obecných zásad. V budoucnu se budou podle těchto obecných zásad vykazovat i referenční údaje, které se vykazují podle obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) (7) a podle jiných obecných zásad ECB, a to podle potřeby.

(8)

Eurová nezajištěná jednodenní úroková sazba, která má být v souladu s rozhodnutím Rady guvernérů ze dne 20. září 2017 zavedena před rokem 2020, bude též vyžadovat doplnění vykazovaných kódů LEI o referenční informace z RIAD. Vzhledem ke klíčovému významu a důležitosti připravované nové sazby a plánovanému zveřejnění dodatečných údajů relevantních pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) by měly příslušné národní centrální banky vynaložit veškeré možné úsilí, aby zajistily kvalitu a spolehlivost těchto údajů.

(9)

V zájmu úzké a účinné spolupráce při řízení RIAD v rámci ESCB by tyto obecné zásady měly být doplněny doporučením, které vyzve národní centrální banky členských států, jejichž měnou není euro, aby se aktivně podílely na vykazování údajů a jejich validaci v RIAD a aby na recipročním základě sdílely údaje o svých domácích subjektech a měly přístup k datovým souborům eurozóny.

(10)

Z důvodu komplementarity mezi ESCB a jednotným mechanismem dohledu při zpracovávání a aktualizaci údajů o skupinových strukturách by měly být příslušné požadavky týkající se úkolů ESCB stanoveny v těchto obecných zásadách a příslušné požadavky týkající se úkolů jednotného mechanismu dohledu by měly být stanoveny v budoucích obecných zásadách určených jednotnému mechanismu dohledu.

(11)

Veškeré osobní údaje v RIAD by měly být zpracovávány v souladu s nařízeními (ES) č. 45/2001 (8) a Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (9).

(12)

Je třeba zavést postup pro účinné provádění technických změn příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajskou zátěž,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a účel

1.   Tyto obecné zásady stanoví povinnosti národních centrálních bank, které se týkají vykazování referenčních údajů do RIAD, vedení RIAD a řízení kvality údajů v RIAD, jakož i některé povinnosti ECB v souvislosti s opatřeními týkajícími se vedení údajů.

2.   RIAD je sdíleným souborem ESCB pro referenční údaje o jednotlivých subjektech a vztazích mezi nimi. RIAD umožňuje integraci CSDB, SHSDB a (od data, od kterého začne platit povinnost zpravodajských jednotek vykazovat údaje podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) AnaCredit, jakož i souborů údajů o měnových finančních institucích, investičních fondech, účelových finančních společnostech pro sekuritizaci, institucích významných pro statistiku platebního styku a pojišťovacích společnostech poskytnutých na základě příslušných právních aktů ECB o statistické zpravodajské povinnosti těchto subjektů. RIAD tím umožní ESCB odvodit mimo jiné konsolidované bankovní expozice a zadluženost dlužníků na konsolidovaném základě.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se použijí tyto definice:

1)

„subjektem“ se rozumí: i) právní jednotka; ii) pobočka právní jednotky; iii) subjekt kolektivního investování a iv) jakákoli institucionální jednotka, která nespadá pod bod i), ii) nebo iii);

2)

„právní jednotkou“ se rozumí právnická osoba, která má právní subjektivitu bez ohledu na to, které osoby nebo instituce ji vlastní nebo jsou jejími členy, a fyzická osoba, která vykonává hospodářskou činnost na vlastní účet;

3)

„právnická osoba“ má stejný význam jako „právní subjekt“ ve smyslu čl. 1 bodu 5 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

4)

„pobočkou“ provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást právní jednotky zapsané do obchodního rejstříku.

5)

„ústředím“ se rozumí subjekt, který ovládá jeden nebo více nerezidentských subjektů, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku;

6)

„subjekt kolektivního investování“ nebo „SKIPCP“ má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 bodě 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (10);

7)

„institucionální jednotka“ má stejný význam jako v odstavcích 2.12 a 2.13 přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (11);

8)

„podnik“ má stejný význam jako v oddílu III A přílohy nařízení Rady (EHS) č. 696/93 (12);

9)

„skupina podniků“ má stejný význam jako v oddílu III C přílohy nařízení (EHS) č. 696/93;

10)

„bankovní skupinou“ se rozumí skupina finančních subjektů, která působí jako jediný hospodářský subjekt ovládaný ze společného zdroje povolenou úvěrovou institucí nebo finanční holdingovou společností v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 a na kterou se vztahuje účetní konsolidace v souladu s mezinárodním standardem účetního výkaznictví (IFRS) 10 (13);

11)

„kontrola“ má stejný význam jako v definici v čl. 4 odst. 1 bodě 37 nařízení (EU) č. 575/2013;

12)

„referenčními údaji“ se rozumějí jakékoli základní údaje, které popisují konkrétní subjekt a jeho vztahy s jinými subjekty zaznamenanými v RIAD;

13)

„kódem RIAD“ se rozumí jedinečný identifikační kód vytvořený příslušnou národní centrální bankou nebo ECB, který slouží k identifikaci subjektu zaznamenaného v RIAD;

14)

„dočasným kódem RIAD“ se rozumí identifikační kód – v předem stanoveném formátu, který se liší od formátu kódu RIAD –, který do přidělení kódu RIAD přidělily národní centrální banky nebo ECB novému subjektu při jeho zaznamenání v RIAD;

15)

„příslušnou národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka odpovědná za správu subjektů v RIAD, které jsou rezidenty v jejím členském státě;

16)

„vnitrostátní příslušný orgán“ má stejný význam jako v definici v čl. 2 bodě 2 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (14);

17)

„slučovacím pravidlem“ se rozumí pořadí priority pro každý jednotlivý atribut, které národní centrální banka používá v případě protichůdných zdrojů údajů;

18)

„střediskem RIAD“ se rozumí centrum činnosti týkající se RIAD v rámci ESCB, které se využívá pro účely článku 3 těchto obecných zásad;

19)

„rezidentský subjekt“ má stejný význam jako rezident v definici v čl. 1 bodě 4 nařízení (EU) č. 2533/98;

20)

„pracovním dnem“ se rozumí kterýkoli den kromě soboty, neděle nebo dne, který je v ECB nebo v dotčeném členském státě dnem pracovního klidu;

21)

„identifikačním kódem právního subjektu“ nebo „LEI“ se rozumí alfanumerický referenční kód v souladu s normou ISO 17442 (15), který je přiřazen právnímu subjektu;

22)

„měnová finanční instituce“ má stejný význam jako v čl. 1 písm. a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (16);

23)

„investiční fond“ má stejný význam jako v čl. 1 bodě 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17);

24)

„účelová finanční společnost pro sekuritizaci“ má stejný význam jako v čl. 1 bodě 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) (18);

25)

„instituce významné pro statistiku platebního styku“ jsou poskytovatelé platebních služeb, jak jsou vymezeni v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (19), a provozovatelé platebních systémů, kteří jsou definováni jako právní subjekty, které jsou právně odpovědné za provozování platebního systému;

26)

„pojišťovací společnost“ má stejný význam jako v čl. 1 bodě 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) (20);

27)

„atributem“ se rozumí atribut, který se vykazuje ve vztahu k souborům údajů uvedeným v příloze I a II těchto obecných zásad.

KAPITOLA II

OBECNÁ USTANOVENÍ O RIAD A O ZAZNAMENÁVÁNÍ, VEDENÍ, REVIZI A PŘEDÁVÁNÍ REFERENČNÍCH ÚDAJŮ O SUBJEKTECH

Článek 3

Zřizování středisek RIAD

1.   Každá národní centrální banka zřídí místní středisko RIAD, které je místním centrem odborných zkušeností, znalostí a všech technických operací týkajících se referenčních údajů o subjektech a jejich skupinových strukturách.

2.   Místní střediska RIAD plní tyto funkce: a) jsou jediným kontaktním místem pro všechny záležitosti týkající se referenčních údajů v souvislosti s RIAD v příslušném členském státě, b) s vynaložením přiměřeného úsilí koordinují činnost s jinými vnitrostátními příslušnými orgány na vnitrostátní úrovni, s ústředním střediskem RIAD a s jinými středisky v ESCB s cílem zajistit přesnost, včasnost a konzistentnost referenčních údajů o všech rezidentských subjektech vedených v RIAD a c) s vynaložením přiměřeného úsilí zajišťují konzistentní používání identifikačních kódů subjektů v jiných databázích s cílem umožnit propojení a synchronizaci různých souborů údajů.

3.   ECB zřídí ústřední středisko RIAD, které plní tyto funkce: a) koordinuje činnost místních středisek RIAD, b) vykonává dohled nad rámcem pro správu a řízení RIAD podle těchto obecných zásad, a případně navrhuje změny tohoto rámce, které posuzuje Výbor pro statistiku, c) ověřuje kvalitu údajů a d) spravuje referenční údaje o subjektech, které jsou rezidenty třetích zemí.

Článek 4

Zaznamenávání referenčních údajů v RIAD

1.   Národní centrální banky přijmou veškerá možná opatření pro přesné zaznamenání všech příslušných subjektů v RIAD a důsledně tyto subjekty označují pomocí jim přiděleného kódu RIAD bez ohledu na zemi, jejímiž jsou rezidenty.

2.   Národní centrální banky vedou referenční údaje o subjektech, které jsou rezidenty v jejich členských státech, a v co největší míře zajistí, aby byly přesně zaznamenány v RIAD v souladu se stanoveným časovým rámcem, který ECB poskytne národním centrálním bankám. Referenční údaje o určitém subjektu zahrnují zejména jeho název, LEI nebo jiný relevantní identifikátor, institucionální sektor a zemi, jejíž je subjekt rezidentem, jakož i jiné povinné atributy referenčních údajů uvedené v přílohách I a II.

3.   ECB spravuje referenční údaje o subjektech, které jsou rezidenty třetích zemí, s vynaložením přiměřeného úsilí. ECB může s určitými národními centrálními bankami přímo uzavřít dvoustranné dohody týkající se některých oblastí mimo Unii, např. s ohledem na obchodní znalosti a jazykové schopnosti.

4.   Příslušné národní centrální banky použijí veškeré informace, které jsou jim k dispozici na vnitrostátní úrovni, aby v co největší míře zajistily, že referenční údaje o všech příslušných rezidentských subjektech, které jsou zaznamenány v RIAD, jsou úplné, správné a aktuální. Národní centrální banky mohou za tímto účelem použít veškeré dostupné zdroje informací, které považují za vhodné, za předpokladu, že tyto informace lze použít pro účely stanovené v nařízení (ES) č. 2533/98 a v rozsahu jím stanoveném, a při zachování důvěrnosti v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení.

5.   RIAD umožňuje zpracování informací o subjektech a o příslušných jednotlivých atributech pocházejících z jednoho nebo více zdrojů. Existují-li dva nebo více protichůdných zdrojů, pořadí příslušných zdrojů údajů se stanoví na základě slučovacího pravidla. Příslušná národní centrální banka buď akceptuje toto standardní slučovací pravidlo, nebo sama určí pořadí priority těchto zdrojů údajů. Pokud příslušná národní centrální banka zvolí jiné pořadí priority, zaznamená je v RIAD a ECB toto nové pořadí priority schválí. Příslušná národní centrální banka může pro každý atribut stanovit jiné slučovací pravidlo, které může průběžně měnit, považuje-li to za vhodné. Národní centrální banky mohou prostřednictvím ústředního střediska RIAD usilovat o nalezení shody s ECB v případě jakékoli otázky týkající se klasifikace, která podle stanoviska ECB nebo národní centrální banky může být kontroverzní, zejména pokud se týká sektoru měnových finančních institucí.

6.   S výhradou požadavků nařízení (ES) č. 45/2001, v souladu s nímž musí být zpracovávány veškeré osobní údaje v RIAD, nesmí národní centrální banky vymazat subjekty zaznamenané v RIAD, aby se zajistilo, že existuje záznam o subjektu a jeho životním cyklu. ECB stanoví postup pro opravu věcných chyb a zpřístupní jej národním centrálním bankám.

7.   Příslušné národní centrální banky nenesou odpovědnost za zneužití údajů jakoukoli jinou centrální bankou ESCB.

Článek 5

Přidělení a správa kódu RIAD a identifikačních kódů

1.   Příslušné národní centrální banky přidělí kód RIAD každému rezidentskému subjektu při jeho první registraci v RIAD. Národní centrální banka nebo ECB mohou nerezidentským subjektům, které dosud nejsou v RIAD identifikovány, přidělit dočasný kód RIAD. Kód RIAD a dočasný kód RIAD musí splňovat požadovaný formát, který dá ECB národním centrálním bankám k dispozici.

2.   Národní centrální banky zajistí, aby každý přidělený kód RIAD byl výlučný, aby se tedy kód RIAD nevztahoval k více než jednomu subjektu a aby se v průběhu času neměnil. Subjekty jsou v RIAD jednoznačně označeny kódem RIAD, aby se zajistila plynulá výměna údajů a komunikační systémy mezi RIAD a ESCB a mezi RIAD a jednotným mechanismem dohledu.

3.   V případě subjektů, které jsou zaznamenány s pomocí dočasného kódu RIAD, příslušné národní centrální banky posoudí možné duplicitní kódy a přidělí kód RIAD nejpozději v poslední pracovní den druhého měsíce následujícího po dni přijetí seznamu možných duplikátů automaticky vygenerovaných rejstříkem RIAD.

4.   ECB přiděluje kód RIAD mezinárodním organizacím a zpracovává nezbytné referenční údaje o těchto organizacích v RIAD.

5.   Subjekty zaznamenané v RIAD mohou mít několik identifikačních kódů či „pseudonymů“. Národní centrální banky při vykazování informací o atributu zaznamenají druh identifikačního kódu (nebo jeho popis, je-li to dovoleno, pokud se druh identifikačního kódu nenachází v předem vymezeném seznamu druhů identifikačních kódů v RIAD) a odpovídající kód. Národní centrální banky rovněž zajistí, aby tyto informace byly do RIAD vykazovány v požadovaném formátu, který ECB dá národním centrálním bankám k dispozici.

Článek 6

Zaznamenávání demografických událostí, sektorových změn a úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech v RIAD

1.   Příslušné národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby zaznamenaly všechny demografické události týkající se subjektů, jejichž referenční údaje jsou zaznamenány v RIAD. Mezi tyto události se řadí:

a)

datum vzniku subjektu;

b)

datum zániku subjektu;

c)

datum, od kterého subjekt nevyvíjí žádnou činnost.

2.   Příslušné národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby vykázaly vznik atributů s uvedením odpovídajícího rozsahu platnosti hodnot, nebo aktualizace spojené s těmito atributy.

3.   Příslušné národní centrální banky vykazují aktualizace ve spojení se sektorovou reklasifikací subjektu v souladu s přílohou I, jakmile se o změně dozvědí nebo každý den, jedná-li se o změnu ve vztahu k reklasifikaci měnové finanční instituce, kdy se instituce, která dříve nebyla měnovou finanční institucí, stává měnovou finanční institucí, nebo kdy se měnová finanční instituce stává institucí jinou než měnová finanční instituce.

Příslušné národní centrální banky ECB písemně vysvětlí jakoukoli prodlevu mezi dobou, kdy došlo k reklasifikaci měnové finanční instituce, a zaznamenáním této skutečnosti v RIAD.

4.   Příslušné národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby vykázaly všechny úkony související s výkonem práv ve společnostech, které mají vliv na postavení subjektu a kterými jsou např. vznik, změna (např. pokud subjekt přestane vyvíjet činnost) nebo zánik subjektu.

Příslušné národní centrální banky v RIAD vykazují tyto úkony související s výkonem práv ve společnostech ve vztahu k rezidentským subjektům uvedeným v příloze I, jakmile se o nich dozvědí, v souladu s časovým rámcem vymezeným v kapitole VI:

a)

fúze splynutím ve smyslu článku 90 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 (21);

b)

fúze sloučením ve smyslu článku 89 směrnice (EU) 2017/1132;

c)

rozštěpení sloučením ve smyslu článku 136 směrnice (EU) 2017/1132;

d)

rozštěpení se vznikem nových společností ve smyslu článku 155 směrnice (EU) 2017/1132;

e)

převod dceřiné společnosti.

Článek 7

Vedení atributů údajů a postup při revizích

Národní centrální banky vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistily vedení a průběžnou aktualizaci všech atributů. Vedení zahrnuje provádění včasných a účinných revizí atributů údajů.

Článek 8

Standardy přenosu

1.   Postup vkládání údajů do RIAD je popsán ve specifikacích pro výměnu dat, které jsou národním centrálním bankám k dispozici. Národní centrální banky vkládají informace pomocí standardního mechanismu ESCB nebo prostřednictvím online aktualizací.

2.   Před předáním údajů do RIAD provádějí národní centrální banky kontroly platnosti s cílem zajistit soulad příslušných údajů se specifikacemi výměny dat. Národní centrální banky musí mít k dispozici odpovídající soubor kontrol, aby minimalizovaly provozní chyby a zajistily přesnost a soulad údajů zaznamenaných v RIAD.

3.   Pokud technická porucha znemožňuje národním centrálním bankám přístup do RIAD, použijí k přenosu údajů pro tyto případy určené náhradní zařízení nebo zašlou údaje elektronickou poštou na adresu: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Národní centrální banky zabezpečí důvěrnost údajů zasílaných elektronickou poštou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 2533/98.

4.   Při předávání údajů mohou národní centrální banky použít soubor národních znaků za předpokladu, že používají latinku. Při přijímání informací od ECB prostřednictvím RIAD používají národní centrální banky Unicode (UTF-8), aby se správně zobrazily všechny soubory zvláštních znaků.

Článek 9

Potvrzení o přijetí a potvrzení chyby

V případě, že jsou v RIAD zaznamenávány nové údaje, automaticky se aktivují kontroly, kterými se ověřuje kvalita poskytovaných informací na základě dohodnutých standardů a validačních pravidel. ECB poskytuje národním centrálním bankám automatizovaný zpětný tok včetně:

a)

potvrzení o přijetí, které obsahuje souhrnné údaje o aktualizacích, jež byly zpracovány a úspěšně provedeny v příslušném souboru údajů, a/nebo

b)

potvrzení chyby, které obsahuje podrobné údaje o aktualizacích a kontrolách platnosti, jež byly neúspěšné.

Po obdržení potvrzení chyby přijmou národní centrální banky bezodkladně opatření k zajištění přenosu opravených údajů.

KAPITOLA III

DŮVĚRNOST

Článek 10

Důvěrnost hodnot atributů

1.   V souladu s režimem utajení stanoveným v článku 8 nařízení (ES) č. 2533/98 se důvěrné referenční údaje nezveřejňují. Statistické informace převzaté ze zdrojů, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy veřejně přístupné, se nepovažují za důvěrné, přičemž informace, které se zaznamenávají v RIAD, jsou obvykle zveřejněny právními subjekty, jichž se tyto informace týkají. Na referenční údaje, které nejsou shromažďovány podle právního rámce ESCB, se budou vztahovat ustanovení o důvěrnosti uvedená ve smlouvě s příslušným subjektem, který poskytl údaje

2.   Národní centrální banky označí status důvěrnosti každého atributu, který popisuje subjekt, výběrem jedné z předem definovaných hodnot:

a)

„F“, což znamená bez omezení, tj. nedůvěrné a lze zveřejnit;

b)

„N“, což znamená, že hodnotu atributu lze zpřístupnit pouze pro potřeby ESCB a institucí, pro které bylo uzavřeno memorandum o porozumění, tj. nelze ji zpřístupnit externě; nebo

c)

„C“, což znamená, že se jedná o důvěrné statistické informace,

3.   ECB s poskytnutými informacemi nakládá tak, aby řádně chránila jejich důvěrnost, tzn. že nezveřejňuje údaje označené jako „C“ nebo „N“. Pokud se týká kvantitativních opatření, jež jsou označena jako „C“ nebo „N“, může ECB zveřejnit či šířit rozmezí tříd velikostí.

4.   LEI má vždy hodnotu „F“.

5.   Následující atributy mají vždy hodnotu „F“, pokud jde o subjekty s LEI:

a)

název;

b)

adresa.

6.   Následující atributy mají vždy hodnotu „F“, jedná-li se o subjekty uvedené v příloze I:

a)

název;

b)

institucionální sektor.

KAPITOLA IV

ŘÍZENÍ KVALITY ÚDAJŮ

Článek 11

Kvalita a synchronizace údajů

1.   Aniž jsou dotčena práva ECB na ověřování informací podle nařízení (ES) č. 2533/98 a nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), národní centrální banky sledují a zajišťují kvalitu všech informací poskytovaných ECB v souladu se zásadami rámce řízení a zajišťování kvality statistiky, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB.

2.   S ohledem na plánovanou integraci souborů údajů národní centrální banky zajistí, aby referenční údaje byly vhodné, úplné a konzistentní. Národní centrální banky zejména vyvinou přiměřené úsilí, aby zajistily synchronizaci referenčních údajů používaných v různých souborech údajů.

3.   V případě různých názorů na identifikaci nebo klasifikaci subjektů nebo na jiné otázky, které mají dopad na řízení kvality údajů, rozhoduje ECB po konzultaci s Výborem pro statistiku ESCB.

4.   Do jednoho roku po přijetí těchto obecných zásad Výbor pro statistiku ESCB zavede postupy pro zajištění kvality údajů včetně zprávy o kvalitě údajů v RIAD. Tyto postupy pak každé tři roky přezkoumává.

KAPITOLA V

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGÁNY NEŽ NÁRODNÍMI CENTRÁLNÍMI BANKAMI

Článek 12

Spolupráce s jinými orgány než národními centrálními bankami

1.   Pokud jsou zdroje některých nebo všech údajů uvedených v kapitole II, VI a VII v působnosti jiných vnitrostátních orgánů, než jsou národní centrální banky, usilují národní centrální banky o uzavření trvalých ujednání o spolupráci s těmito orgány s cílem zajistit přenos údajů v souladu se standardy ECB, zejména pokud jde o kvalitu údajů a status důvěrnosti, a s požadavky vymezenými v těchto obecných zásadách, pokud téhož výsledku není dosaženo již na základě stávajících vnitrostátních právních předpisů. Přichází-li to v úvahu, mohou mít tato ujednání formu memorand o porozumění s národními statistickými úřady, vnitrostátními příslušnými orgány nebo jinými vnitrostátními orgány.

2.   Pokud národní centrální banka není v rámci této spolupráce schopna splnit požadavky stanovené v kapitolách II, VI a VII, protože jí vnitrostátní orgán neposkytl nezbytné údaje či informace, ECB a národní centrální banka tuto záležitost spolu s dotčeným vnitrostátním orgánem přezkoumají s cílem zajistit, aby tyto informace byly k dispozici v souladu s platnými standardy kvality a včas.

3.   Pokud jsou zdroji statistických informací označených za důvěrné vnitrostátní orgány jiné než národní centrální banky, je ECB povinna takové informace používat v souladu s nařízením (ES) č. 2533/98.

KAPITOLA VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAZNAMENÁVÁNÍ REFERENČNÍCH ÚDAJŮ O SUBJEKTECH

Článek 13

Zveřejňování seznamů subjektů

ECB zveřejňuje seznamy subjektů:

a)

v rozsahu a způsobem, který povolují příslušná statistická nařízení uvedená v této kapitole, a

b)

v souladu s klasifikací institucionálních sektorů vymezenou v příloze A nařízení (EU) č. 549/2013.

Článek 14

Zaznamenávání referenčních údajů o měnových finančních institucích

1.   S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu měnových finančních institucí podle článku 4 nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v částech 1 a 2 přílohy I těchto obecných zásad.

2.   Národní centrální banka v RIAD zaznamená, zda je činnost instituce obsažené v seznamu měnových finančních institucí v oblasti finančního zprostředkování omezena, např. pokud se týká přijímání vkladů či poskytování úvěrů, zejména před její likvidací a/nebo odstraněním ze sektoru měnových finančních institucí.

3.   ECB může od příslušné národní centrální banky pravidelně vyžadovat další informace, které je příslušná národní centrální banka povinna bezodkladně poskytnout, aby ECB mohla sledovat, zda jsou údaje v RIAD v souladu s příslušnou vnitrostátní klasifikací měnových finančních institucí.

4.   Je-li měnová finanční instituce pobočkou, v RIAD se zaznamená její vztah k nerezidentskému ústředí. Je-li měnová finanční instituce naopak ústředím, v RIAD se zaznamená její vztah k pobočkám, které jsou rezidenty v jiných členských státech, jejichž měnou je euro.

5.   Národní centrální banky v RIAD pokud možno zaznamenávají aktualizace atributů uvedených pro měnové finanční instituce v částech 1 a 2 přílohy I, jakmile dojde ke změnám sektoru měnových finančních institucí nebo atributů stávajících měnových finančních institucí. Pokud to není možné, národní centrální banky ECB písemně vysvětlí prodlevu mezi dobou, kdy došlo ke změně, a zaznamenáním této skutečnosti v RIAD.

Článek 15

Zaznamenávání referenčních údajů o investičních fondech

1.   S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu investičních fondů podle článku 3 nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v částech 1 a 2 přílohy I těchto obecných zásad.

2.   V RIAD se zaznamenávají vztahy mezi investičními fondy a správcovskými společnostmi, popřípadě mezi dílčím fondem a zastřešujícím fondem.

3.   Národní centrální banky vykazují všechny aktualizace atributů určených pro investiční fondy v částech 1 a 2 přílohy I, zejména když se investiční fond stane součástí souboru investičních fondů nebo jej opustí, a v RIAD je zaznamenávají alespoň jednou za čtvrtletí, a to do dvou měsíců po skončení čtvrtletí. Atribut čisté hodnoty aktiv se však pro všechny investiční fondy aktualizuje jednou ročně, a to do dvou měsíců po referenčním datu ke konci roku.

Článek 16

Zaznamenávání referenčních údajů o účelových finančních společnostech pro sekuritizaci

1.   S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu účelových finančních společností pro sekuritizaci podle článku 3 nařízení (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v částech 1 a 2 přílohy I.

2.   V RIAD se zaznamenávají vztahy mezi účelovými finančními společnostmi pro sekuritizaci a správcovskými společnostmi, popřípadě mezi účelovými finančními společnostmi pro sekuritizaci a původci.

3.   Národní centrální banky vykazují všechny aktualizace atributů určených pro účelové finanční společnosti pro sekuritizaci v částech 1 a 2 přílohy I, zejména když se účelová finanční společnost pro sekuritizaci stane součástí souboru účelových finančních společností pro sekuritizaci nebo jej opustí, a v RIAD je zaznamenávají alespoň jednou za čtvrtletí, a to do 14 pracovních dnů po skončení čtvrtletí.

Článek 17

Zaznamenávání referenčních údajů o institucích významných pro statistiku platebního styku

S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu institucí významných pro statistiku platebního styku podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) (22) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v části 1 přílohy I. Národní centrální banky vykazují všechny aktualizace těchto atributů, zejména když se instituce významná pro statistiku platebního styku stane součástí souboru institucí významných pro statistiku platebního styku nebo jej opustí, a v RIAD je zaznamenávají ke konci roku, a to do tří měsíců po skončení roku.

Článek 18

Zaznamenávání referenčních údajů o pojišťovacích společnostech

1.   S cílem umožnit vytvoření a vedení seznamu pojišťovacích společností podle článku 3 nařízení (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) národní centrální banky v RIAD ve stanovených intervalech zaznamenávají atributy uvedené v částech 1 a 2 přílohy I těchto obecných zásad. Národní centrální banky vykazují všechny aktualizace těchto atributů, zejména když se pojišťovací společnost stane součástí souboru pojišťovacích společností nebo jej opustí, a v RIAD je zaznamenávají alespoň jednou za čtvrtletí, a to do dvou měsíců po skončení čtvrtletí.

2.   Je-li pojišťovací společnost pobočkou, v RIAD se zaznamená její vztah k nerezidentskému ústředí. Je-li pojišťovací společnost naopak ústředím, v RIAD se zaznamená její vztah k pobočkám, které jsou rezidenty v jiných členských státech, jejichž měnou je euro.

Článek 19

Pravidelné zveřejňování souborů údajů

1.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o měnových finančních institucích do 18:00 hodin SEČ každého pracovního dne.

2.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o investičních fondech do 18:00 hodin SEČ čtvrtého pracovního dne po termínu pro předání aktualizací.

3.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o účelových finančních společnostech pro sekuritizaci do 18:00 hodin SEČ druhého pracovního dne po termínu pro předání aktualizací.

4.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o institucích významných pro statistiku platebního styku do 18:00 hodin SEČ posledního pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž uplynul termín pro předání aktualizací.

5.   ECB zpřístupní na svých internetových stránkách kopii souboru údajů o pojišťovacích společnostech do 18:00 hodin SEČ čtvrtého pracovního dne následujícího po měsíci, v němž uplynul termín pro předání aktualizací.

KAPITOLA VII

PŘÍSLUŠNÉ REFERENČNÍ ÚDAJE O SUBJEKTECH PRO NEZVEŘEJŇOVANÉ SOUBORY ÚDAJŮ A SKUPINY

Článek 20

Relevantní referenční údaje o subjektech pro nezveřejňované soubory údajů

Kromě údajů, které jsou zapotřebí pro zveřejňované seznamy subjektů, jsou referenční údaje o subjektech používány i v dalších souborech údajů, které nejsou zveřejňovány. Přehled atributů, které jsou pro tyto soubory údajů relevantní, je uveden v příloze II. Články 21 až 28 stanoví podmínky pro vykazování atributů uvedených v příloze II. Národní centrální banky jsou zejména povinny zajistit úplnost a konzistentnost referenčních údajů v různých souborech údajů.

Článek 21

Statistika rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových finančních institucí

Příslušné národní centrální banky zajistí, aby byly v RIAD přesně zaznamenány informace týkající se skupiny úvěrových institucí eurozóny, za které mají ECB vykazovat údaje o rozvahových položkách a úrokových sazbách jednotlivých měnových finančních institucí v souladu s obecnými zásadami ECB/2014/15. ECB oznámí národním centrálním bankám složení skupiny. Dojde-li ke změnám ve složení skupiny, národní centrální banky provedou nezbytné změny informací zaznamenaných v RIAD.

Článek 22

Referenční údaje relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Příslušné národní centrální banky zajistí, aby byly v RIAD zaznamenány referenční údaje o subjektech, které jsou označeny kódem LEI, jenž je relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Národní centrální banky zajistí, aby byly jakékoli chybějící referenční údaje, které jsou relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48), zaznamenány do deseti pracovních dnů od oznámení ECB. ECB zasílá každý týden oznámení o zpracování kódů LEI, pokud jde o údaje, které jsou relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Příslušné národní centrální banky aktualizují referenční údaje o protistranách, které jsou relevantní pro účely nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48), ve vztahu k subjektům, které jsou zaznamenány v RIAD, jakmile se dozvědí o změně jednoho nebo více atributů.

Článek 23

Referenční údaje relevantní pro správu zajištění

Příslušné národní centrální banky zajistí kvalitu a spolehlivost referenčních údajů o subjektech, které jsou relevantní pro účely správy zajištění, a zaznamenávají v RIAD všechny atributy, které jsou uvedeny v příloze II a které se týkají těchto subjektů, aby příslušné národní centrální banky mohly řádně ověřit, že protistrany operací měnové politiky dodržují ustanovení o úzkém propojení vymezená v hlavě VIII části čtvrté obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Článek 24

Referenční údaje relevantní systém správy pokladny (Treasury Management System – TMS)

Příslušné národní centrální banky vynaloží přiměřené úsilí, aby v RIAD zaznamenaly všechny atributy uvedené v příloze II ve vztahu k subjektům, které jsou relevantní pro účely TMS. ECB odpovídá za přidělení identifikačního kódu TMS subjektům, které jsou relevantní pro účely TMS.

Článek 25

Referenční údaje relevantní pro SHSDB

Příslušné národní centrální banky zaznamenají v RIAD všechny atributy uvedené v příloze II ve vztahu k protistranám, které jsou relevantní pro SHSDB v souladu s nařízením Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (23) a obecnými zásadami ECB/2013/7 (24). Národní centrální banky zajistí, aby tyto subjekty byly propojeny s SHSDB prostřednictvím společného stálého identifikátoru subjektů, jenž zahrnuje tyto subjekty ve všech sektorech.

Článek 26

Referenční údaje relevantní pro CSDB

Národní centrální banky vynaloží přiměřené úsilí, aby v RIAD zaznamenaly všechny atributy uvedené v příloze II ve vztahu k emitentům cenných papírů, kteří jsou rezidenty v jejich zemi, které jsou zaznamenány v CSDB v souladu s obecnými zásadami Evropské centrální banky ECB/2012/21 (25). Národní centrální banky zajistí, aby tyto subjekty byly propojeny s CSDB prostřednictvím společného stálého identifikátoru subjektů, jenž zahrnuje tyto subjekty ve všech sektorech.

Článek 27

Referenční údaje relevantní pro AnaCredit

Národní centrální banky zajistí, aby byly v RIAD zaznamenány referenční údaje o protistranách, které jsou relevantní pro AnaCredit v souladu s nařízením (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a obecnými zásadami (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38). V příloze II je uveden přehled příslušných atributů, které se požadují v souladu s uvedeným nařízením a uvedenými obecnými zásadami, včetně jedinečné identifikace všech rezidentských protistran v RIAD.

Článek 28

Zaznamenávání referenčních údajů o skupinách

1.   Národní centrální banky zajistí zaznamenání referenčních údajů o vztazích, které jsou zapotřebí pro vykazování údajů do SHSDB v souladu s nařízením (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22), do AnaCredit v souladu s nařízením (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a pro hodnocení úzkého propojení v souladu s obecnými zásadami (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Tyto referenční údaje o vztazích umožní systému dynamicky sestavovat skupinové struktury.

2.   Národní centrální banky vykazují statistické informace o bankovních skupinách na úrovni právní jednotky, včetně jakýchkoli subjektů (přímá mateřská společnost nebo přímá dceřiná společnost), které jsou součástí bankovní skupiny a které jsou usazeny mimo eurozónu.

3.   Národní centrální banky mohou ECB vykazovat informace o nekontrolovaných subjektech.

4.   Národní centrální banky mohou informace o skupinách doplnit zaznamenáním jakéhokoli jiného typu členů skupiny a závislých subjektů a tyto informace s vynaložením přiměřeného úsilí aktualizují.

5.   V případě protichůdných informací o subjektech náležejících do skupinové struktury příslušná národní centrální banka zohlední pokyny národní centrální banky země, v níž je rezidentem subjekt v čele skupiny.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Zjednodušený postup provádění změn

Výkonná rada ECB může provádět jakékoli technické změny příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení zpravodajských jednotek v členských státech. Výkonná rada o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje Radu guvernérů.

Článek 30

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 31

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 1. června 2018.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Obecné zásady ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 26.11.2014, s. 1).

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48) (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 97).

(3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2016/13) (Úř. věst. L 144, 1.6.2016, s. 44).

(4)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).

(5)  Obojí zveřejněno na internetových stránkách ECB.

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8).

(7)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2017/2335 ze dne 23. listopadu 2017 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38) (Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 66).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1).

(13)  Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 10 Konsolidovaná účetní závěrka, nadace IFRS.

(14)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(15)  K dispozici na internetových stránkách Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) www.iso.org.

(16)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).

(17)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73).

(18)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 107).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(20)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50) (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 36).

(21)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).

(22)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 18).

(23)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22) (Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 24).

(24)  Obecné zásady ECB/2013/7 ze dne 22. března 2013 o statistice držby cenných papírů (Úř. věst. L 125, 7.5.2013, s. 17).

(25)  Obecné zásady ECB/2012/21 ze dne 26. září 2012 o rámci řízení kvality dat v centralizované databázi cenných papírů (Úř. věst. L 307, 7.11.2012, s. 89).


PŘÍLOHA I

REJSTŘÍK ÚDAJŮ O INSTITUCÍCH A PŘIDRUŽENÝCH OSOBÁCH (RIAD) - SEZNAMY URČENÉ KE ZVEŘEJNĚNÍ

ČÁST 1

Atributy, které se vykazují ve vztahu k zveřejňovaným souborům údajů

Název atributu (1)

Relevantní v kontextu seznamu

měnových finančních institucí

investičních fondů

finančních společností pro sekuritizaci

institucí významných pro statistiku platebního styku (1)

pojišťovacích společností

Typ

Periodicita aktualizací

Typ

Periodicita aktualizací

Typ

Periodicita aktualizací

Typ

Periodicita aktualizací

Typ

Periodicita aktualizací

 

Identifikační kódy (Identifiers)

Kód RIAD (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Národní identifikační kód (National identifier) (je-li k dispozici)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Kód EGR (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI (je-li k dispozici)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Identifikační kód banky (Bank identifier code) (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

Kódy ISIN (ISINs) (jsou-li k dispozici)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Název (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Země rezidentské příslušnosti (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Adresa (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Právní forma (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Příznak kótování (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Druh dohledu (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Zpravodajská povinnost (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Druh bankovní licence (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Právní uspořádání (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Příznak souladu se SKIPCP (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Příznak dílčího fondu (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Druh převodu (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Druh investičních fondů (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Investiční politika investičních fondů (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Příznak poskytovatele platebních služeb (Flag Payment service provider) (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Příznak provozovatele platebního systému (Flag Payment system operator) (PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Příznak malého poskytovatele platebních služeb (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Příznak poskytovatele platebních služeb, kterému byla udělena výjimka (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Druh licence poskytovatele platebních služeb (Type of PSP license)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Geografická působnost poskytovatele platebních služeb (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Institucionální sektor (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionální sektor – podrobnosti (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionální sektor – kontrola (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Kód NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Geografické umístění (Geographic location) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Počet zaměstnanců – tuzemsko (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Bilanční suma (nařízení ECB) – tuzemsko (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Čistá aktiva – tuzemsko (Net assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Předepsané hrubé pojistné – tuzemsko (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Celkový počet zaměstnanců (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Bilanční suma (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Předepsané hrubé pojistné (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Datum vzniku (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Datum zániku (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Příznak „IsInactive“

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Příznak „Is under liquidation“

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Povinné protistrany (Required counterparties)

Původce účelové finanční společnosti pro sekuritizaci (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Správcovská společnost (Management company)

(přichází-li v úvahu)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Ústředí (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Relevance: M (povinný), O (nepovinný), prázdný (neuplatňuje se).

Periodicita: a (roční), q (čtvrtletní), m (měsíční), d (denní/jakmile dojde ke změně).

Časový rámec: pro roční údaje činí (není-li uvedeno jinak) jeden měsíc po referenčním datu.

ČÁST 2

Typy vztahů mezi subjekty

 

Typ

Periodicita aktualizací

1.   

Vztahy v rámci podniku

Vztah mezi právní jednotkou (právními jednotkami) a podnikem

O

2.   

Vztahy v rámci skupin podniků

Kontrolní vztah mezi právními jednotkami

M (c)

q

Vlastnický vztah mezi právními jednotkami (nejedná se o kontrolu)

O

q

3.   

Jiné vztahy

Spojení mezi „původcem“ a jeho účelovou finanční společností pro sekuritizaci

M

q

Spojení mezi správcovskou společností a její účelovou finanční společností pro sekuritizaci/investičním fondem (f)  (***)

M

q

Spojení mezi nerezidentskou pobočkou a jejím rezidentským ústředím

M

q (d)

Spojení mezi rezidentskou pobočkou a jejím nerezidentským ústředím

M

q

Spojení mezi dílčím fondem a zastřešujícími fondem (***)

M

q

Spojení mezi subjektem a jeho nejvyšší mateřskou společností (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

kromě nerezidentských poboček (nebo ústředí).

(2)  

(++)

včetně nerezidentských poboček (přichází-li v úvahu).

(***)  je-li relevantní.

(1)  Je třeba vzít na vědomí, že seznam institucí významných pro statistiku platebního styku se může překrývat se seznamem měnových finančních institucí.

(2)  Je třeba vykazovat alespoň pro jednu z proměnných, v závislosti na systému shromažďování údajů.

(c)  jen pro „bankovní skupiny“ s ústředím v eurozóně a pro protistrany ve smyslu nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); jinak nepovinné.

(d)  alespoň čtvrtletně, v závislosti na daném odvětví.

(e)  jen pro protistrany, které jsou relevantní pro AnaCredit.

(f)  kromě samosprávných subjektů.

(***)  je-li relevantní.


PŘÍLOHA II

REJSTŘÍK ÚDAJŮ O INSTITUCÍCH A PŘIDRUŽENÝCH OSOBÁCH (RIAD) - SEZNAMY, KTERÉ NEJSOU URČENY KE ZVEŘEJNĚNÍ

Atributy, které se vykazují ve vztahu k souborům údajů v souladu s příslušným právním rámcem ve smyslu kapitoly VII těchto obecných zásad

Název atributu

Statistika rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových finančních institucí (iBSI-iMIR)

Nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Subjekty relevantní pro správu zajištění

Systém správy pokladny (Treasury Management System – TMS)

Databáze statistiky držby cenných papírů (SHSDB) (1)

Centralizovaná databáze cenných papírů (CSDB)

Databáze podrobných analytických údajů o úvěrech (AnaCredit) (2)

Identifikační kódy subjektů (Entity Identifiers)

Kód RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Národní identifikační kódy (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Ostatní identifikační kódy (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Identifikační kódy nástrojů (Instrument Identifiers)

Kód ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Název (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Země rezidentské příslušnosti (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Adresa (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Právní forma (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Institucionální sektor (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionální sektor – podrobnosti (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionální sektor – kontrola (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Skupina zajištění (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Kód NACE (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Geografické umístění (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Příznak ústřední protistrany (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Zpravodajská povinnost (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Účetní rámec (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Celkový počet zaměstnanců (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Bilanční suma (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Velikost podniku (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Roční obrat (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Stav soudního řízení (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Datum vzniku (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Datum zániku (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Příznak „IsInactive“

x

x

x

x

x

x

 

 

Vztahy

Vlastnický vztah

 

 

x

 

 

 

 

Vztah pobočky

 

 

x

 

 

 

 

Spojení

s ústředím

 

 

 

 

x

 

x

s přímou ovládající mateřskou společností

 

 

 

 

x

 

x

s nejvyšší ovládající mateřskou společností

 

 

 

 

x

 

x

se správcovskou společností

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Seznam povinných atributů pro jednotlivá postavení protistran SHSDB je uveden v příslušných právních aktech.

(2)  Seznam povinných atributů pro konkrétní protistranu AnaCredit závisí na jejím postavení (dlužník, ručitel atd.), rezidentské příslušnosti (ve vykazujícím členském státě/mimo vykazující členský stát) a na datu poskytnutí úvěru, jak je uvedeno v příslušných právních aktech.

(*1)  „LEI“ nebo, není-li k dispozici „National identifiers“ se poskytují jako povinné atributy.


18.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 154/22


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/877

ze dne 1. června 2018,

kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2018/17)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1, 12.1 a 14.3 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) musí sledovat transmisi měnové politiky, a zejména dopad změn úrokových sazeb, které se uplatňují na hlavní refinanční operace a cílené dlouhodobější refinanční operace, a nákupů uskutečňovaných v rámci programů nákupu aktiv na úvěrové podmínky pro domácnosti a nefinanční podniky. Za tímto účelem jsou měsíčně zapotřebí statistické informace o sekuritizacích a jiných převodech úvěrů domácnostem ze strany měnových finančních institucí, a to v členění podle účelu. Kromě toho jsou zapotřebí statistické informace o fiktivním cash poolingu, aby bylo možné odlišit vliv těchto pozic od vlivu ostatních vkladů a úvěrů v rozvaze měnových finančních institucí. Po zřízení Jednotného výboru pro řešení krizí, jenž začal v plném rozsahu fungovat dne 1. ledna 2015, je rovněž nezbytné, aby byly vykazovány pozice vůči Jednotnému výboru pro řešení krizí. Je proto zapotřebí stanovit formáty a postupy, které musí národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, při vykazování těchto informací ECB dodržovat.

(2)

ECB vede rejstřík údajů o institucích a přidružených osobách (Register of Institutions and Affiliates Data – RIAD), který je ústředním rejstříkem referenčních údajů o institucionálních jednotkách, které jsou významné pro statistické účely. RIAD uchovává mimo jiné seznamy měnových finančních institucí, investičních fondů, účelových finančních společností a institucí významných pro statistiku platebního styku. Jelikož jsou pravidla a postupy, které upřesňují, jak mají národní centrální banky vykazovat požadované údaje do ECB prostřednictvím RIAD, vymezeny ve zvláštních obecných zásadách, je třeba ustanovení obecných zásad ECB/2014/15 (1), která se týkají těchto pravidel a postupů, z důvodu právní jistoty zrušit.

(3)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (2) stanoví požadavky na vykazování statistických informací o aktivech a pasivech investičních fondů. Národní centrální banky musí tyto údaje klasifikovat a agregovat. Zejména je třeba identifikovat subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ve statistice investičních fondů, což si vyžádá novou klasifikaci existujících údajů založenou na informacích z RIAD.

(4)

Obecné zásady ECB/2014/15 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady ECB/2014/15 se mění takto:

1)

V článku 1 se zrušuje odstavec 4;

2)

V článku 3 se pátý pododstavec odstavce 1 písm. a) nahrazuje tímto:

„Všechny položky jsou povinné; pokud jde však o pole v tabulkách 3 a 4 v části 3 přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) odpovídající členským státům mimo eurozónu, uplatňují se určitá zvláštní ustanovení, jak je uvedeno v odstavci 8. Pokud jde o tabulku 3, po zřízení Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB) v roce 2015 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (*1) jsou národní centrální banky rovněž povinny vykazovat pozice vůči SRB v poli „vybrané orgány Unie“. Pokud se týká požadavků na vykazování sekuritizovaných a odúčtovaných úvěrů, které jsou spravovány měnovými finančními institucemi, uvedených v tabulce 5 v části 5 přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), mohou národní centrální banky rozšířit požadavky na vykazování tak, aby zahrnovaly jinak převedené úvěry, které jsou spravovány měnovými finančními institucemi. V rozsahu, v němž tyto dodatečné informace nejsou zahrnuty ve vykazování podle tabulky 5 v části 5 přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), avšak jsou k dispozici národním centrálním bankám, se tyto údaje zahrnují do tabulky 4 v části 1 přílohy II těchto obecných zásad. V rozsahu, v němž mají národní centrální banky k dispozici informace o sekuritizovaných nebo jinak převedených úvěrech, které nejsou spravovány měnovými finančními institucemi (např. od ostatních finančních zprostředkovatelů nebo pomocných finančních institucí, které jsou správci úvěrů), se tyto údaje zahrnují do tabulky 4 v části 1 přílohy II. Mají-li národní centrální banky k dispozici statistické informace o fiktivním cash poolingu, zahrnují se tyto údaje do tabulky 5 v části 1 přílohy II.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).“;"

3)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Periodicita vykazování a lhůty

Statistika základu pro stanovení minimálních rezerv obsahuje šest časových řad pro úvěrové instituce, jež se týkají stavových údajů ke konci měsíce, které mají být předávány ECB prostřednictvím systému výměny dat Evropského systému centrálních bank (ESCB), a to nejpozději do pracovního dne národní centrální banky předcházejícího počátku udržovacího období. Úvěrové instituce, které jsou malými měnovými finančními institucemi bez úplné statistické zpravodajské povinnosti vykazují národním centrálním bankám omezené členění čtvrtletně. Pro tyto úvěrové instituce bez úplné statistické zpravodajské povinnosti se používá zjednodušená statistika základu pro stanovení minimálních rezerv za tři udržovací období. Národní centrální banky používají čtvrtletní údaje o základu pro stanovení minimálních rezerv od úvěrových institucí bez úplné statistické zpravodajské povinnosti pro měsíční údaje vykazované ECB ve třech přenosech údajů po jejich zveřejnění.“;

4)

V článku 9 odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Tři časové řady za úvěrové instituce, jež se týkají stavových údajů ke konci měsíce, se předávají ECB nejpozději v pracovní den národní centrální banky předcházející začátku udržovacího období.“;

5)

V článku 17a odstavci 1 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Dojde-li ke změnám ve složení skupiny, národní centrální banky provedou nezbytné změny informací zaznamenaných v databázi RIAD.“;

6)

V článku 19 se odstavec 1 písm. a) mění takto:

a)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Všechny stavy ke konci měsíce a měsíční úpravy toků, jakož i měsíční informace o nových emisích/prodejích a spláceních či zpětných odkupech akcií/podílových listů investičních fondů se vykazují rovněž i) za subsektor podílových fondů obchodovaných na burze, a to jako pozice „z toho“ v rámci položky „fondy celkem“, a ii) počínaje referenčním obdobím prosinec 2018, zvlášť za investiční fondy, které jsou subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), a investiční fondy jiné než SKIPCP, a to za každý subsektor investičních fondů podle povahy investice. Pokud jde o údaje o investičních fondech SKIPCP a jiných investičních fondech než SKIPCP, mohou národní centrální banky v prvním roce vykazování údajů, tj. od referenčního období prosinec 2018 do referenčního období listopad 2019, vykazovat odhady při vynaložení nejvyššího úsilí.“;

b)

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Jsou-li údaje k dispozici, a to i na základě nejlepších odhadů, stavy ke konci čtvrtletí a úpravy čtvrtletních toků, jakož i čtvrtletní informace o nových emisích/prodejích a spláceních či zpětných odkupech akcií/podílových listů investičních fondů se vykazují rovněž za subsektor fondů soukromého kapitálu (včetně fondů rizikového kapitálu) jako pozice „z toho“ v rámci položky „fondy celkem“.“;

7)

V článku 20 se odstavec 6 zrušuje;

8)

V článku 20 odstavci 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud národní centrální banky sestavují údaje o aktivech a pasivech účelových finančních společností pro sekuritizaci přímo od těchto společností, popřípadě na základě údajů vykazovaných tuzemskými měnovými finančními institucemi podle nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), a pokud udělí účelovým finančním společnostem pro sekuritizaci výjimky podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40), národní centrální banky navýší při sestavování údajů o čtvrtletních aktivech a pasivech účelových finančních společností pro sekuritizaci, jež vykazují ECB, pokud jde o zůstatky, finanční transakce a odpisy/snížení hodnoty, skutečné pokrytí na pokrytí ve výši 100 % pro všechny účelové finanční společnosti pro sekuritizaci.“;

9)

Článek 24 se zrušuje;

10)

Článek 25 se zrušuje;

11)

Přílohy II, III a IV a slovník pojmů se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad;

12)

Přílohy V a VI se zrušují.

Článek 2

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 1. června 2018.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 26.11.2014, s. 1).

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73).


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a IV a slovník pojmů obecných zásad ECB/2014/15 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

ve třetím odstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Pokud se týká rozvahových údajů za ostatní měnové finanční instituce, jsou národní centrální banky povinny ECB vykazovat údaje o zůstatcích v souladu s tabulkami 1 až 4 přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a úpravy toků v souladu s tabulkami 1 a 2 uvedenými níže.“;

ii)

čtvrtý odstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud se týká požadavků týkajících se sekuritizací úvěrů a jiných převodů úvěrů, jsou národní centrální banky povinny ECB vykazovat údaje v souladu s tabulkami 5a a 5b přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Národní centrální banky jsou povinny ECB měsíčně vykazovat, jsou-li k dispozici, údaje pro úpravu úvěrů domácnostem v členění podle účelu v souvislosti se sekuritizacemi a jinými převody úvěrů, které jsou požadovány čtvrtletně podle tabulky 5b přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Národní centrální banky musí kromě toho vykazovat údaje o úpravách toků v souladu s tabulkami 3a a 3b níže. Dodatečné položky o sekuritizaci úvěrů a jiných převodech úvěrů, jsou-li k dispozici, musí být vykazovány v souladu s tabulkou 4, pokud tyto údaje nejsou vyžadovány v tabulkách 5a a 5b přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).“;

iii)

doplňuje se pátý odstavec:

„Pokud jde o požadavky týkající se fiktivního cash poolingu, jsou-li údaje k dispozici, musí národní centrální banky ECB vykazovat zůstatky a úpravy toků týkající se hrubých pozic vkladů a úvěrů ve fiktivních cash poolech, které jsou zahrnuty v požadavcích na vykazování údajů podle tabulek 1 až 4 přílohy I nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), v souladu s tabulkou 5 níže. Vklady v rámci fiktivního cash poolingu musí být vykazovány jako pozice „z toho“ v položce „jednodenní vklady“. Úvěry v rámci fiktivního cash poolingu se v příslušných případech považují za „revolvingové úvěry a přečerpání“ a „úvěry se splatností do jednoho roku včetně“ a musí být vykazovány jako pozice „z toho“ v položce „úvěry“. Úvěry, na něž se dohoda o cash poolingu nevztahuje, ale které byly účastníkům poolu poskytnuty, nesmí být do vykazování tabulky 5 zahrnuty.“;

iv)

tabulka 3a se nahrazuje tímto:

Tabulka 3a

Sekuritizace a jiné převody úvěrů: položky, pro které se vyžadují měsíční úpravy toků  (*1)

ROZVAHOVÉ POLOŽKY

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna kromě tuzemska

C.

Zbytek světa

MFI

 

Vládní instituce (S.13)

 

Ostatní rezidenti

MFI

 

Vládní instituce (S.13)

 

Ostatní rezidenti

Celkem

Ostatní vládní instituce (S.1312+S.1313+S.1314)

Celkem

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu (S.124)

Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125+S.126+S.127)

Pojišťovací společnosti (S.128)

Penzijní fondy (S.129)

Nefinanční podniky (S.11)

 

Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15)

Celkem

Ostatní vládní instituce (S.1312+S.1313+S.1314)

Celkem

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu (S.124)

Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125+S.126+S.127)

Pojišťovací společnosti (S.128)

Penzijní fondy (S.129)

Nefinanční podniky (S.11)

 

Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15)

Celkem

Úvěry na spotřebu

Úvěry na bydlení

 

Ostatní úvěry

Celkem

Úvěry na spotřebu

Úvěry na bydlení

 

Ostatní úvěry

 

SP/P (2)

 

SP/P (2)

1.

Zůstatky sekuritizovaných úvěrů, které nebyly odúčtovány z rozvahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

z toho sekuritizované prostřednictvím FVC eurozóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sekuritizované a odúčtované úvěry, které jsou spravovány MFI  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Zůstatky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mají-li je k dispozici, vykazují národní centrální banky měsíčně úpravy týkající se čtvrtletních požadavků v tabulce 5 přílohy I nařízení ECB/2013/33 pro úpravu úvěrů domácnostem podle účelu.

v)

tabulka 4 se nahrazuje tímto:

Tabulky 4

Sekuritizace a jiné převody úvěrů: úvěry odúčtované z rozvahy MFI

ROZVAHOVÉ POLOŽKY

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna kromě tuzemska

C.

Zbytek světa

MFI

Instituce jiné než MFI

MFI

Instituce jiné než MFI

 

Vládní instituce (S.13)

 

Ostatní rezidenti

 

Vládní instituce (S.13)

 

Ostatní rezidenti

Celkem

Ostatní vládní instituce (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Celkem

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu (S.124)

Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125+S.126+S.127)

Pojišťovací společnosti (S.128)

Penzijní fondy (S.129)

Nefinanční podniky (S.11)

Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15)

Celkem

Ostatní vládní instituce (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Celkem

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu (S.124)

Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125+S.126+S.127)

Pojišťovací společnosti (S.128)

Penzijní fondy (S.129)

Nefinanční podniky (S.11)

Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15)

Úvěry na spotřebu

Úvěry na bydlení

 

Ostatní úvěry

Úvěry na spotřebu

Úvěry na bydlení

 

Ostatní úvěry

 

SP/P (4)

 

SP/P (4)

3.

Úvěry, které MFI odúčtovaly z rozvahy  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Zůstatky

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Účel úvěru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

nad 1 rok a do 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

nad 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Finanční transakce s vyloučením dopadu převodů úvěrů

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Účel úvěru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

nad 1 rok a do 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

nad 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Požadavky na měsíční údaje.

Q

Požadavky na čtvrtletní údaje.

M / Q

Požadavky na údaje, které se předkládají čtvrtletně a/nebo měsíčně, jsou-li k dispozici.

vi)

doplňuje se nová tabulka 5:

Tabulka 5

Fiktivní cash pooling: zůstatky a úpravy toků  (*2)

ROZVAHOVÉ POLOŽKY

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna kromě tuzemska

C.

Zbytek světa

MFI

 

Vládní instituce (S.13)

 

Ostatní rezidenti

MFI

 

Vládní instituce (S.13)

 

Ostatní rezidenti

Celkem

Ostatní vládní instituce (S.1312+S.1313+S.1314)

Celkem

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu (S.124)

Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125+S.126+S.127)

Pojišťovací společnosti (S.128)

Penzijní fondy (S.129)

Nefinanční podniky (S.11)

Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15)

Celkem

Ostatní vládní instituce (S.1312+S.1313+S.1314)

Celkem

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu (S.124)

Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125+S.126+S.127)

Pojišťovací společnosti (S.128)

Penzijní fondy (S.129)

Nefinanční podniky (S.11)

Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15)

PASIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Jednodenní vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: Pozice v rámci fiktivního cash poolingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Cizí měny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: Pozice v rámci fiktivního cash poolingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Úvěry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: Pozice v rámci fiktivního cash poolingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Cizí měny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: Pozice v rámci fiktivního cash poolingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

v části 3 prvním odstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Národní centrální banky musí ECB vykazovat údaje o zůstatcích v souladu se schématem vymezeným v příloze I nařízení (EU) č. 1074/2013 (ECB/2013/39) a úpravy toků v souladu s tabulkou 1 níže.“;

c)

část 4 se mění takto:

i)

tabulka 1 se nahrazuje tímto:

Tabulka 1  (*3)

Údaje za ECB/národní centrální banky

 

Tuzemsko

Eurozóna kromě tuzemska

Zbytek světa

Celkem

PASIVA

 

 

 

 

8.

Emitované oběživo

 

 

 

 

z toho: bankovky

 

 

 

 

eurobankovky

 

 

 

#

bankovky v národních denominacích

 

 

 

#  (5)

z toho: mince

 

 

 

 

mince v eurech

 

 

 

#

mince v národních denominacích

 

 

 

#  (5)

11.

Emitované dluhové cenné papíry  (6)

 

 

 

 

do 1 roku

 

 

 

 

13.

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

z toho: získaný základní kapitál

 

 

 

 

z toho: kumulovaný zisk nebo ztráta v účetním období

 

 

 

 

z toho: výnosy a náklady vykázané přímo ve vlastním kapitálu

 

 

 

 

z toho: prostředky ze zisku nerozděleného akcionářům

 

 

 

 

z toho: rezervy

 

 

 

 

14.

Ostatní pasiva

 

 

 

 

z toho: naběhlé úroky z vkladů

 

 

 

z toho: tranzitní závazky

 

 

 

z toho: přechodné závazky

 

 

 

z toho: finanční deriváty

 

 

 

z toho: závazky uvnitř Eurosystému související s rozdělením eurobankovek

 (7)

 

 

AKTIVA

 

 

 

 

7.

Ostatní aktiva

 

 

 

 

z toho: naběhlé úroky z úvěrů

 

 

 

z toho: tranzitní pohledávky

 

 

 

z toho: přechodné pohledávky

 

 

 

z toho: finanční deriváty

 

 

 

z toho: pohledávky uvnitř Eurosystému související s rozdělením eurobankovek

 (7)

 

 

ii)

tabulka 2 se nahrazuje tímto:

Tabulka 2  (*4)

Údaje za ostatní měnové finanční instituce

 

Tuzemsko

Eurozóna kromě tuzemska

Zbytek světa

Celkem

PASIVA

 

 

 

 

9.

Vklady

 

 

 

 

Protipoložka neodúčtovaných úvěrů v závazcích  (8)

 

11.

Emitované dluhové cenné papíry  (9)

 

 

 

 

do 1 roku

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Cizí měny

#

#

#

 

nad 1 rok a do 2 let

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Cizí měny

#

#

#

 

13.

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

z toho: získaný základní kapitál

 

 

 

 

z toho: kumulovaný zisk nebo ztráta v účetním období

 

 

 

 

z toho: výnosy a náklady vykázané přímo ve vlastním kapitálu

 

 

 

 

z toho: prostředky ze zisku nerozděleného akcionářům

 

 

 

 

z toho: rezervy

 

 

 

 

14.

Ostatní pasiva

 

 

 

 

z toho: naběhlé úroky z vkladů

 

 

 

z toho: tranzitní závazky

 

 

 

z toho: přechodné závazky

 

 

 

z toho: finanční deriváty

 

 

 

z toho: rezervy

 

 

 

 

AKTIVA

 

 

 

 

3

Držené dluhové cenné papíry

 

 

 

 

z toho: držba vlastních dluhových cenných papírů

 

 

 

 

4

Akcie a ostatní účasti

 

 

 

 

z toho: držba vlastních akcií

 

 

 

 

5

Akcie/podílové listy investičních fondů

 

 

 

 

z toho: držba vlastních akcií/podílových listů fondů peněžního trhu

 

 

 

 (10)

7.

Ostatní aktiva

 

 

 

 

z toho: naběhlé úroky z úvěrů

 

 

 

z toho tranzitní pohledávky

 

 

 

z toho přechodné pohledávky

 

 

 

z toho: finanční deriváty

 

 

 

d)

Část 13 se mění takto:

i)

tabulka 1 se zrušuje;

ii)

odstavec 1 se zrušuje;

e)

V části 15a prvním odstavci se věta „Od národních centrálních bank se konkrétně očekává, že budou doplňkové řady vykazovat při vynaložení nejvyššího úsilí, pokud jde o částky převyšující 50 miliónů EUR, ale jen tehdy, pokud jsou doplňkové řady větší než 1 % zůstatků ukazatele, tj. prahová hodnota = max (50 miliónů EUR, 1 % stavů).“ nahrazuje tímto:

„Národní centrální banky musí konkrétně vykazovat doplňkové řady při vynaložení nejvyššího úsilí, pokud jde o částky převyšující 50 miliónů EUR, ale jen tehdy, pokud jsou doplňkové řady větší než 1 % zůstatků ukazatele, tj. prahová hodnota = max (50 miliónů EUR, 1 % stavů).“;

f)

v části 16 se oddíl 3 zrušuje;

g)

v části 18 se tabulka 3 zrušuje;

2)

Příloha III se mění takto:

a)

část 1 se nahrazuje tímto:

„ČÁST 1

Úvod

Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s národními centrálními bankami Evropského systému centrálních bank (ESCB), národními centrálními bankami přistupujících zemí a s některými národními statistickými úřady v Unii zvláštní ujednání o výměně údajů. Při výměně údajů se používají na platformě nezávislé standardizované zprávy (SDMX) (*5) včetně údajů (numerické hodnoty) a/nebo atributů (metadata, která vysvětlují zasílané údaje).

Pro výměnu statistických zpráv musí být údaje strukturovány podle přesných definic struktury údajů (*6), jimž jsou přiřazeny statistické veličiny a seznamy kódů, které umožňují, aby jejich obsah byl popsán přesně a jednoznačně. Soubor definic struktury údajů, příslušných veličin a seznamů kódů se nazývá „strukturální definice“.

Strukturální definice ECB vymezují seznam definic struktury údajů, souvisejících veličin a seznamů kódů, které navrhla ECB a které používá při výměně statistických údajů v rámci SDMX. Tyto definice jsou uloženy v registru ESCB (*7), jakož i na internetových stránkách Evropské komise CIRCABC (*8), přičemž přístup k nim mají členové Výměny elektronických dat (Electronic Data Interchange – EDI) a Statistické zájmové skupiny (včetně členů Pracovní skupiny pro správu statistických informací – WGSIM). U každé národní centrální banky je obvykle uložena místní kopie. Pokud tomu tak není, měl by příslušný úsek národní centrální banky kontaktovat svého člena Pracovní skupiny pro správu statistických informací.

V části 2 jsou uvedeny definice struktury údajů ECB a související toky údajů/soubory údajů, které používá ESCB v kontextu měnové a finanční statistiky. Bližší podrobnosti o definicích struktury údajů včetně specifických dimenzí ukazatelů, jejich formátu a příslušných seznamů kódů, jakož i atributech, které popisují údaje, jejich formát a úroveň přiřazení lze nalézt v registru ESCB.

(*5)  Statistical Data and Metadata eXchange prostřednictvím zpráv SDMX-EDI nebo SDMX-ML."

(*6)  Dříve nazývané „skupiny klíčů“."

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu“;"

b)

Část 2 se nahrazuje tímto:

„ČÁST 2

Definice struktury údajů a toky údajů/soubory údajů

1.

V zasílaných zprávách SDMX mohou být statistické veličiny používány buď jako dimenze (při sestavování „klíčů“ označujících časové řady), nebo jako atributy (které poskytují informace o údajích). Kódované dimenze a atributy odvozují své hodnoty z předem definovaných seznamů kódů. Definice struktury údajů vymezují strukturu zasílaných ukazatelů, pokud jde o veličiny a příslušné seznamy kódů. Kromě toho vymezují jejich vztah s příslušnými atributy. Stejnou strukturu lze použít pro několik toků údajů, které jsou odlišeny informací o toku údajů/souboru údajů.

2.

V kontextu měnové a finanční statistiky ECB definovala dvanáct definic struktury údajů, které se v současné době používají pro výměnu statistických údajů s ESCB a dalšími mezinárodními organizacemi. V případě většiny těchto definic struktury údajů dochází k výměně jednoho souboru údajů s použitím této struktury, v důsledku čehož jsou identifikátor definice struktury údajů a související identifikátor souboru údajů, jež se používají v datových zprávách SDMX, stejné. Pro účely zpracování, lhůt pro vykazování a/nebo odpovědnosti byly v kontextu výměny definovány dva soubory údajů s použitím definic struktury údajů „ECB_BSI1“, „ECB_SSI1“ a „ECB_ICPF1“ a jsou rozlišeny na úrovni identifikátoru souboru údajů. Vytvářejí se tyto znaky toků údajů:

rozvahové položky, identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_BSI1“,

rozvahové položky v souvislosti s Modrou knihou (Blue Book) (BSP), identifikátor definice struktury údajů „ECB_BSI1“ a identifikátor souboru údajů „ECB_BSP“,

bankovní strukturální finanční ukazatele (SSI), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_SSI1“,

bankovní strukturální finanční ukazatele v souvislosti s Modrou knihou (SSP), identifikátor definice struktury údajů „ECB_SSI1“ a identifikátor souboru údajů „ECB_SSP“,

úrokové sazby MFI (MIR), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_MIR1“,

ostatní finanční zprostředkovatelé (OFI), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_OFI1“,

emise cenných papírů (SEC), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_SEC1“,

platební a vypořádací systémy (PSS), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_PSS1“,

investiční fondy (IVF), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_IVF1“,

účelové finanční společnosti pro sekuritizaci (FVC), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_FVC1“,

konsolidované bankovní údaje (CBD2), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_CBD2“,

mezinárodní konsolidovaná bankovní statistika (CBS), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „BIS_CBS“,

aktiva a pasiva pojišťovacích společností (ICB), identifikátor definice struktury údajů „ECB_ICPF1“ a identifikátor souboru údajů „ECB_ICB“,

operace pojišťovacích společností (pojistné, pojistná plnění, provize) (ICO), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor souboru údajů „ECB_ICO1“,

aktiva a pasiva penzijních fondů (PFB), identifikátor definice struktury údajů „ECB_ICPF1“ a identifikátor souboru údajů „ECB_PFB“,“;

c)

části 3 a 4 se zrušují;

3)

V příloze IV se druhá věta v oddílu 2 části 3 nahrazuje tímto:

„Národní centrální banky musí splnit požadavky na základě údajů vykázaných měnovými finančními institucemi.“;

4)

Ve slovníku pojmů se doplňují tyto pojmy:

„Podpoložkami kapitálu a rezerv jsou:

a)

Získaný základní kapitál (equity capital raised) zahrnuje veškeré prostředky poskytnuté vlastníky – od počátečního vkladu po jakoukoli následnou emisi forem účasti – a odráží celkovou částku získaného kapitálu.

b)

Kumulovaný zisk nebo ztráta v účetním období (profit or loss accumulated in the accounting period) představuje veškeré zisky a ztráty běžného účetního období, které jsou zaznamenány ve výkazu zisků a ztrát a které dosud nebyly převedeny do nerozděleného zisku.

c)

Výnosy a náklady vykázané přímo ve vlastním kapitálu (income and expenses recognised directly in equity) zahrnují protipoložku čistého přecenění aktiv a pasiv, které je zaznamenáno přímo ve vlastním kapitálu a ne ve výkazu zisku a ztráty podle účetního rámce.

d)

Prostředky ze zisku nerozděleného akcionářům (funds arising from income not distributed to shareholders) zahrnují rezervní fondy a jiné prostředky (např. převedený zisk nebo převedená ztráta po skončení účetního období a před přijetím rozhodnutí o rozdělení dividend či vyhrazení prostředků do rezerv) nerozdělené akcionářům.

e)

Specifické a obecné opravné položky (specific and general provisions) k úvěrům, cenným papírům nebo jiným typům aktiv. Tyto opravné položky by měly zahrnovat všechny opravné položky ke znehodnocení a ztrátám z úvěrů v rozsahu, v němž nejsou kompenzovány v kategorii aktiv, jíž se ve statistické rozvaze týkají.

Držba vlastních cenných papírů měnovými finančními institucemi (holdings of own securities by MFIs) zahrnuje cenné papíry, které byly v okamžiku emise koupeny jiným investorem a následně zpětně odkoupeny původním emitentem, jakož i cenné papíry skutečně vydané a ponechané si držitelem v okamžiku emise. Je třeba zachytit všechny druhy držby na vlastní účet, a to:

vlastní dluhové cenné papíry;

vlastní akcie;

vlastní akcie/podílové listy fondů peněžního trhu.

Čisté jmění (net worth) je vyrovnávací položkou rozvahy (B.90) (ESA 2010, odstavec 7.02). Stav aktiv a závazků zachycených v rozvaze se oceňuje v příslušných cenách, které jsou obvykle tržními cenami převládajícími k datu, ke kterému se rozvaha vztahuje. U dávkově definovaného penzijního programu je však úroveň penzijních dávek slíbených zaměstnancům jako účastníkům programu stanovena podle předem dohodnutého vzorce. Závazek dávkově definovaného penzijního programu se rovná současné hodnotě slíbených dávek, a proto může mít čisté jmění v dávkově definovaném penzijním programu jinou než nulovou hodnotu. U příspěvkově definovaného programu závisejí vyplácené dávky na vývoji hodnoty aktiv pořízených penzijním programem. Závazek příspěvkově definovaného programu má běžnou tržní hodnotu aktiv fondu. Čisté jmění fondu se vždy rovná nule.

Fiktivní cash pooling (notional cash pooling) je pro účely těchto obecných zásad definován jako dohoda o cash poolingu, kterou poskytuje měnová finanční instituce (nebo měnové finanční instituce) skupině subjektů (dále jen „účastníci poolu“) a v jejímž rámci: a) jednotliví účastníci poolu vedou samostatné účty; b) úroky, které má zaplatit nebo obdržet měnová finanční instituce, se vypočítávají na základě „fiktivní“ čisté pozice všech účtů v poolu, a c) účastníci poolu mají možnost přečerpání zůstatků svých účtů do výše vkladů ostatních účastníků poolu, aniž by docházelo k převodu peněžních prostředků mezi účty.“.


(*1)  Úpravy pro odpisy/snížení hodnoty se uplatňují jen ve vztahu k části 2; úpravy z reklasifikací se uplatňují ve všech částech.

(1)  Národní centrální banky mohou rozšířit pokrytí této položky na úvěry jinak převedené a odúčtované z rozvahy MFI, které jsou spravovány MFI, v souladu s postupem uplatňovaným v tabulce 5 přílohy I nařízení ECB/2013/33.

(2)  Podnikatelé (fyzické osoby) / společenství bez právní subjektivity.“

(3)  Národní centrální banky vykazují dostupné údaje o úvěrech, které MFI odúčtovaly z rozvahy, jež nejsou obsaženy ve vykázaných údajích v tabulce 5 přílohy I nařízení ECB/2013/33.

(4)  Podnikatelé (fyzické osoby) / společenství bez právní subjektivity.“

(*2)  Úpravy pro odpisy/snížení hodnoty se uplatňují jen ve vztahu k úvěrům; úpravy z reklasifikací se uplatňují ve všech částech.“

(*3)  Stavy se ECB předávají za všechna pole; úpravy z reklasifikací jen za pole označená znakem #. Pole označená křížkem (†) označují doplňkové (memo) položky s nízkou prioritou.

(5)  Bankovky a mince denominované v bývalých národních měnách, které zůstávají nevypořádány po přijetí eura. Údaje by měly být vykázány za období alespoň 12 měsíců po rozšíření.

(6)  Dluhové cenné papíry emitované národní centrální bankou se vykazují, pouze pokud tento jev přichází v úvahu.

(7)  Netto pozice vůči Eurosystému vzniklé v důsledku: a) rozdělení eurobankovek emitovaných ECB (8 % celkové emise) a b) uplatňování mechanismu kapitálového podílu. Jednotlivé netto kreditní nebo debetní pozice národní centrální banky a ECB se musí přidělit buď na stranu aktiv, nebo na stranu pasiv rozvahy podle znaménka, tj. kladná netto pozice vůči Eurosystému se musí vykazovat na straně aktiv, záporná netto pozice na straně pasiv.“;

(*4)  Stavy se ECB předávají za všechna pole; úpravy z reklasifikací a přecenění jen za pole označená znakem #. Pole označená křížkem (†) označují doplňkové (memo) položky s nízkou prioritou.

(8)  Tyto položky v závazcích představují protipoložku sekuritizovaných, ale neodúčtovaných úvěrů z rozvahy MFI podle platných účetních standardů.

(9)  Na základě dohody mezi ECB a národní centrální bankou nemusí národní centrální banky tento soubor informací vykazovat, pokud ECB využívá alternativní zdroje údajů.

(10)  Držba vlastních akcií/podílových listů fondů peněžního trhu by měla být vykazována, pouze pokud tento jev přichází v úvahu.“;