ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 141

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
7. června 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/837 ze dne 31. května 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/838 ze dne 31. května 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

4

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/839 ze dne 4. června 2018 o jmenování dvou členů a šesti náhradníků Výboru regionů, navržených Dánským královstvím

7

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/840 ze dne 5. června 2018, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/495 (oznámeno pod číslem C(2018) 3362)

9

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

7.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/837

ze dne 31. května 2018

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestávající z těchto složek (v % hmotnostních):

2106 90 98

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2106 , 2106 90 a 2106 90 98 .

Zařazení do kapitoly 30 jako lék je vyloučeno, neboť nejsou uvedeny konkrétní nemoci, onemocnění nebo jejich symptomy, pro které má být výrobek použit. Výrobek proto nesplňuje požadavky doplňkové poznámky 1 ke kapitole 30, první odstavec písm. a).

Zařazení do kapitoly 22 jako nápoj je vyloučeno, neboť výrobek nelze přímo konzumovat (viz také vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře ke kapitole 22, všeobecné vysvětlivky, druhý odstavec, druhá věta).

Výrobek obsahuje sladidlo, různé vitaminy a velké množství glycerinu. Má proto komplexnější složení než jednoduchý cukerný sirup zahrnutý v podpoložkách 2106 90 30 až 2106 90 59 (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 2106 , bod 12)).

Na jeho konkrétní způsob použití poukazuje rovněž jeho balení a označení pro drobný prodej jako doplněk stravy. Z objektivních charakteristických znaků a vlastností výrobku, zejména z jeho složení, jakož i způsobu prezentace, je zřejmé, že výrobek je určen k zvláštnímu použití na podporu imunitního systému spíše než k obecnějšímu použití, jako je tomu v případě cukerných sirupů.

Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu KN 2106 90 98 jako ostatní potravinové přípravky.

voda

41,6

cukr

18,1

glycerin

15,1

kyselina citronová

13,9

maltodextrin

4,1

kyselina askorbová

3,0

steviol-glykosidy

1,8

přírodní aromata

1,1

menší množství vitaminů B6, B12 a kyseliny listové (B9).

Výrobek je nealkoholická aromatizovaná a barvená kapalina, která se po zředění používá jako doplněk stravy. Nelze jej konzumovat přímo.

Výrobek je prezentován jako určený k podpoře imunitního systému a dodání energie lidskému tělu. Denní dávka výrobku činí dva mililitry, které je nutné před konzumací zředit. Denní dávka obsahuje 40 mg vitaminu C, 1 mg vitaminu B6, 200 μg kyseliny listové a 2 μg vitaminu B12.

Výrobek je předkládán v balení pro drobný prodej v plastové lahvičce o objemu 60 ml opatřené kapátkem.


7.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/838

ze dne 31. května 2018

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek tvoří jednorázový obal, který se používá pro dětské nočníky, sestávající z plastového sáčku, na jehož spodní části je připevněna vícevrstvá absorpční vložka vyrobená z papíru a superabsorpčního polyakrylátového polymeru ve formě granulí.

Tyto superabsorpční polyakrylátové granule se při kontaktu s močí přemění v gel.

3924 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3924 a 3924 90 00 .

Zařazení do čísla 4818 je vyloučeno, neboť podstatný charakter výrobku není dán jeho papírovými částmi, ale superabsorpčním polymerem polyakrylátu.

Zařazení do čísla 9619 je vyloučeno, protože výrobek není tvarován tak, aby mohl být připevněn k lidskému tělu (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 9619 ).

Výrobek je kombinací plastů a jiných materiálů. Výrobek, který je kombinací plastů a jiných materiálů se zařazuje do kapitoly 39 za předpokladu, že si zachovává podstatný charakter výrobků z plastu (viz též vysvětlivky k HS, všeobecné vysvětlivky ke kapitole 39).

Podstatný charakter výrobku je dán superabsorpčním polymerem. Papír má použe funkci nosiče či obalu.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3924 90 00 jako ostatní předměty pro domácnost a hygienické a toaletní výrobky, z plastů.


ROZHODNUTÍ

7.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/7


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/839

ze dne 4. června 2018

o jmenování dvou členů a šesti náhradníků Výboru regionů, navržených Dánským královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh dánské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/2237 (4) nahradil dne 30. listopadu 2015 pan Niels Erik SØNDERGAARD pana Petera KOFODA POULSENA ve funkci náhradníka Výboru regionů.

(2)

Po skončení funkčního období pana Henrika Ringbæka MADSENA a pana Marca Perery CHRISTENSENA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů.

(3)

Po skončení funkčního období pana Henrika BRADEHO JOHANSENA, pana Martina HULGAARDA, pana Nielse Erika SØNDERGAARDA, paní Jane Strange NIELSENOVÉ a pana Henrika QVISTA se uvolnilo pět míst náhradníků Výboru regionů.

(4)

Po jmenování pana Pera NØRHAVEHO členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:

a)

jako členové:

pan Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

pan Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,

b)

jako náhradníci:

paní Karen MELCHIOROVÁ, Member of The City Council of Copenhagen,

pan Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

pan Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

pan Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

paní Ursula Beate DIETRICH-PETERSENOVÁ, Regional councillor, Zealand Region,

pan Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 4. června 2018.

Za Radu

předsedkyně

T. TSACHEVA


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2237 ze dne 30. listopadu 2015 o jmenování jednoho dánského náhradníka Výboru regionů (Úř. věst. L 317, 3.12.2015, s. 35).


7.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/9


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/840

ze dne 5. června 2018,

kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/495

(oznámeno pod číslem C(2018) 3362)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (1), a zejména čl. 8b odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8b odst. 1 směrnice 2008/105/ES je stanoveno vypracování seznamu sledovaných látek, o nichž se shromažďují údaje z monitorování v rámci celé Unie pro účely podpory budoucího rozdělování látek podle priority v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (2). První takový seznam měl obsahovat matrice pro monitorování každé látky a případné metody analýzy, které nevyžadují nadměrné náklady.

(2)

Článek 8b směrnice 2008/105/ES stanoví mimo jiné podmínky a postupy pro monitorování látek zahrnutých do seznamu sledovaných látek a pro podávání zpráv o výsledcích monitorování ze strany členských států.

(3)

Látky, které mají být zahrnuty do seznamu sledovaných látek, by se měly vybírat z látek, které podle dostupných informací mohou představovat na úrovni Unie významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím a pro něž nejsou dostatečné údaje z monitorování, aby bylo možné učinit závěr o skutečném riziku, které představují. U vysoce toxických látek používaných v mnoha členských státech a vypouštěných do vodního prostředí, které však nejsou monitorovány nebo jsou monitorovány pouze zřídka, by mělo být zváženo jejich zařazení do seznamu sledovaných látek. Uvedený postup výběru by měl vzít v úvahu informace uvedené v čl. 8b odst. 1 písm. a) až e) směrnice 2008/105/ES, přičemž by se měly zejména zohlednit nově se objevující znečišťující látky.

(4)

Monitorování látek ze seznamu sledovaných látek by mělo poskytnout vysoce kvalitní údaje o jejich koncentracích ve vodním prostředí, které jsou vhodné pro účely podpory hodnocení rizik podle zvláštního přezkumu podle čl. 16 odst. 4 směrnice 2000/60/ES, na němž je založeno určování prioritních látek. V uvedeném přezkumu by se mělo zvážit, zda budou látky, které představují významné riziko, začleněny do seznamu prioritních látek. Byla by rovněž stanovena určitá norma kvality životního prostředí, kterou by členské státy musely dodržovat. Návrh látek pro zařazení do seznamu prioritních látek by měl být předmětem posouzení dopadů.

(5)

První seznam sledovaných látek byl stanoven v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/495 (3) a obsahoval deset látek nebo skupin látek spolu s uvedením matrice, případných metod analýzy, které nevyžadují nadměrné náklady, a maximálního přípustného detekčního limitu metody.

(6)

Podle čl. 8b odst. 2 směrnice 2008/105/ES má Komise aktualizovat seznam sledovaných látek každé dva roky. Při aktualizaci seznamu sledovaných látek Komise z tohoto seznamu vyjme jakoukoli látku, pro niž lze hodnocení rizika, jak je uvedené v čl. 16 odst. 2 směrnice 2000/60/ES, uzavřít bez dalších údajů z monitorování.

(7)

V průběhu roku 2017 Komise analyzovala údaje za první rok sledování látek zařazených na první seznam sledovaných látek. Na základě této analýzy Komise dospěla k závěru, že jsou k dispozici vysoce kvalitní monitorovací údaje pro látky triallát, oxadiazon, 2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol a diklofenak, a proto by tyto látky měly být ze seznamu sledovaných látek odstraněny.

(8)

Jak je uvedeno v prováděcím rozhodnutí (EU) 2015/495, bylo by vhodné sledovat 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát v sedimentu. Nicméně většina monitorovacích údajů pochází ze vzorků vody a omezené množství údajů ze sedimentu není dostatečné k provedení přesvědčivé analýzy této matrice pro monitorování. K zajištění toho, aby údaje z monitorování shromážděné pro uvedenou látku plně odrážely rizika, která tato látka představuje, bude Komise dále zjišťovat, zda by ji členské státy mohly monitorovat spolehlivým a srovnatelným způsobem v sedimentu. Mezitím by tato látka měla být ze seznamu sledovaných látek odstraněna.

(9)

Pro makrolidové antibiotikum azithromycin a dva neonikotinoidy, konkrétně imidakloprid a thiamethoxam, jsou na podporu hodnocení rizik podle čl. 16 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stále zapotřebí další vysoce kvalitní monitorovací údaje. Proto by tyto látky měly být na seznamu sledovaných látek ponechány. Makrolidová antibiotika a neonikotinoidy byly zahrnuty jako skupiny do prvního seznamu sledovaných látek, aby se zohlednila skutečnost, že látky se stejným účinkem mohou mít aditivní účinky. Tento argument je dalším důvodem pro zachování těchto dvou skupin na seznamu sledovaných látek, a to i přesto, že jsou k dispozici dostatečné monitorovací údaje pro některé jednotlivé látky v těchto skupinách (makrolidová antibiotika klarithromycin a erythromycin a neonikotinoidy acetamiprid, klothianidin a thiakloprid).

(10)

Komise během roku 2017 shromáždila údaje také o různých dalších látkách, které by mohly být zařazeny do seznamu sledovaných látek. Zohlednila přitom různé typy relevantních informací uvedených v čl. 8b odst. 1 směrnice 2008/105/ES a konzultovala odborníky z členských států a skupiny zúčastněných stran. Látky, o jejichž toxicitě existují pochybnosti nebo v jejichž případě nejsou dostupné metody monitorování přiměřeně citlivé, spolehlivé nebo srovnatelné, by do seznamu sledovaných látek neměly být zařazeny. Jako látky, které by bylo vhodné zařadit na seznam sledovaných látek, byla identifikována antibiotika amoxicillin a ciprofloxacin a insekticid metaflumizon. Zařazení amoxicillinu a ciprofloxacinu je v souladu s Evropským akčním plánem „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR) (4), který podporuje využívání seznamu sledovaných látek „s cílem zlepšit poznatky o výskytu a rozšíření antimikrobiálních látek v životním prostředí“.

(11)

V souladu s čl. 8b odst. 1 směrnice 2008/105/ES Komise určila pro navrhované látky možné analytické metody. Detekční limit metody by měl být přinejmenším tak nízký jako předpokládaná koncentrace bez účinku specifická pro každou látku v příslušné matrici.

(12)

Komise při přezkumu prvního seznamu sledovaných látek určila nové ekotoxikologické informace pro makrolidová antibiotika klarithromycin a azithromycin, methiokarb a neonikotinoidy imidakloprid, thiakloprid a thiametoxam, v důsledku čehož zrevidovala předpokládanou koncentraci těchto látek, při které nedochází k žádnému účinku. Maximální přípustné detekční limity metody stanovené v seznamu sledovaných látek pro dané látky a skupiny látek by měly být odpovídajícím způsobem aktualizovány.

(13)

V případě analytických metod uvedených v seznamu sledovaných látek se má za to, že nevyžadují nadměrné náklady. Pokud nové informace povedou v budoucnu v případě určitých látek k poklesu předpokládané koncentrace bez účinku, mohl by být maximální přípustný detekční limit metody snížen, přičemž uvedené látky zůstanou na seznamu.

(14)

Za účelem srovnatelnosti by měly být všechny látky monitorovány ve všech vzorcích vody.

(15)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/495 by mělo být zrušeno.

(16)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie uvedený v článku 8b směrnice 2008/105/ES je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/495 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. června 2018.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/495 ze dne 20. března 2015, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES (Úř. věst. L 78, 24.3.2015, s. 40).

(4)  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR), COM(2017) 339 final.


PŘÍLOHA

Seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie stanovený v článku 8b směrnice 2008/105/ES

Název látky/skupiny látek

Číslo CAS (1)

Číslo EU (2)

Indikativní analytická metoda (3)  (4)

Maximální přípustný detekční limit metody (ng/l)

17-alfa-ethinylestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

velkoobjemové SPE – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiol (E2), estron (E1)

50-28-2

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

makrolidová antibiotika (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

methiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

nebo GC-MS

2

neonikotinoidy (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE – LC-MS-MS nebo SPE – LC-MS-MS

65

amoxicillin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

ciprofloxacin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Organizace Chemical Abstracts Service (CAS)

(2)  Číslo Evropské unie – není k dispozici pro všechny látky

(3)  K zajištění srovnatelnosti výsledků z různých členských států, všechny látky se sledují ve všech vzorcích vody.

(4)  Metody extrakce:

LLE– extrakce kapalina-kapalina

SPE– extrakce na pevné fázi

Analytické metody:

GC-MS– plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie

LC-MS-MS– kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem

(5)  Erythromycin (číslo CAS 114-07-8, číslo EU 204-040-1), klarithromycin (číslo CAS 81103-11-9), azithromycin (číslo CAS 83905-01-5, číslo EU 617-500-5)

(6)  Imidakloprid (číslo CAS 105827-78-9/138261-41-3, číslo EU 428-040-8), thiakloprid (číslo CAS 111988-49-9), thiamethoxam (číslo CAS 153719-23-4, číslo EU 428-650-4), klothianidin (číslo CAS 210880-92-5, číslo EU 433-460-1), acetamiprid (číslo CAS 135410-20-7/160430-64-8)