ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 91

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
9. dubna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/548 ze dne 6. dubna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

2

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/549 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

13

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/551 ze dne 6. dubna 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

16

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty

27

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/1


Oznámení o vstupu v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Evropská unie a Spojené státy americké se vzájemně informovaly o dokončení postupů nezbytných pro vstup v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (1). Následně tato dohoda v souladu s jejím článkem 8 vstoupila v platnost dnem 4. dubna 2018.


(1)  Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 4.


NAŘÍZENÍ

9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/548

ze dne 6. dubna 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

Dne 30. března 2018 přidal výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) jednu osobu a dvacet jeden subjekt na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, a určil patnáct plavidel podléhajících zmrazení majetku, dvacet pět plavidel podléhajících zákaz vstupu do přístavu a dvanáct plavidel, jimž má být odebrána vlajka.

(3)

Přílohy XIII a XIV nařízení (EU) 2017/1509 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XIII a XIV nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1)

Na seznam osob a subjektů uvedených v čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1509, jenž je obsažen v příloze XIII uvedeného nařízení, se doplňují níže uvedená osoba a subjekty:

„a)   Fyzické osoby

 

Jméno

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení ze strany OSN

Odůvodnění

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Datum narození: 20.10.1957

Číslo pasu: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan koordinoval se zprostředkovatelem KLDR působícím ve třetí zemi vývozy uhlí z KLDR a v minulosti byl zapojen do jiných činností souvisejících s obcházením sankcí.

b)   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum označení ze strany OSN

Další informace

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Čína

30.3.2018

Registrovaný vlastník, správce lodi a obchodní ředitel plavidla HUA FU plujícího pod vlajkou Panamy, nákladního plavidla, které dne 24. září 2017 naložilo v přístavu Najin v KLDR uhlí z KLDR.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru CHON MYONG 1, plujícího pod vlajkou KLDR, který koncem prosince 2017 provedl překládku paliva z lodě na loď.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Vlastník tankeru KLDR PAEK MA, který byl v polovině ledna 2018 zapojen do překládek ropy z lodě na loď.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR NAM SAN 8, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď, a majitel plavidla HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel ASIA BRIDGE 1. Plavidlo ve vlastnictví Hongkongu, pravděpodobně „ASIA BRIDGE 1“, dostalo dne 19. října 2017 pokyn od společnosti Huaxin Shipping, aby se připravilo vplout do přístavu Nampo v KLDR a naložit zásilku uhlí určenou pro Vietnam. Zaměstnanec společnosti Huaxin Shipping Ltd., jehož totožnost není známa, vydal plavidlu „ASIA BRIDGE 1“ pokyn, aby se připravilo na převzetí nákladu 8 000 metrických tun uhlí a poté odplulo do přístavu Cam Pha ve Vietnamu. Velitel plavidla dostal pokyn, aby při kotvení v přístavu Nampo zakryl název lodi a jiná značení plachtou.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshallovy ostrovy

30.3.2018

V roce 2017 se Tsang Yung Yuan (také znám jako Neil Tsang) a Kingly Won pokusili uzavřít obchod s ropou v hodnotě více než jeden milion USD s ropnou společností ve třetí zemi za účelem nedovolené přepravy do KLDR. Kingly Won jednal jako zprostředkovatel pro uvedenou ropnou společnost a jednu čínskou společnost, která se na Kinglyho Wona obrátila, aby lodní motorovou naftu koupil jejím jménem.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR CHON MA SAN. Tanker CHON MA SAN plující pod vlajkou KLDR se koncem ledna 2018 připravoval pro pravděpodobné překládky z lodě na loď. Velitel motorového tankeru YU JONG 2 plujícího pod vlajkou KLDR oznámil dne 18. listopadu 2017 dispečerovi se sídlem v KLDR, jehož totožnost není známa, že plavidlo se vyhýbá bouři před překládkou z lodě na loď. Velitel navrhl, aby tanker YU JONG 2 načerpal ropné palivo dříve než tanker CHON MA SAN plující pod vlajkou KLDR, neboť tanker CHON MA SAN byl vzhledem k větší velikosti vhodnější pro překládku z lodě na loď uprostřed bouře. Poté, co tanker CHON MA SAN načerpal ropné palivo z jiného plavidla, tanker YU JONG 2 dne 19. listopadu 2017 načerpal překládkou z lodě na loď 1 168 kilolitrů ropného paliva.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR AN SAN 1, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník plavidla YU PHYONG 5. Koncem listopadu 2017 provedl tanker YU PHYONG 5 překládku 1 721 metrických tun ropného paliva z lodě na loď.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankerů KLDR SAM JONG 1 a SAM JONG 2. Má se za to, že koncem ledna 2018 oba tankery dovezly do KLDR rafinovanou ropu v rozporu se sankcemi OSN.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Tanker SAM MA 2 plující pod vlajkou KLDR, jehož vlastníkem je Korea Samma Shipping Company, provedl v polovině října 2017 překládku ropy z lodě na loď a padělal doklady, přičemž v rámci této jedné operace načerpal téměř 1 600 metrických tun palivové ropy. Velitel plavidla dostal pokyn, aby vymazal nápis SAMMA SHIPPING a korejské nápisy ze znaku lodi a nahradil je označením „Hai Xin You 606“ s cílem skrýt jeho identitu jakožto plavidla KLDR.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR;

Číslo společnosti IMO 5434358

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR YU JONG 2, který dne 19. listopadu 2017 načerpal prostřednictvím operace z lodě na loď 1 168 kilolitrů ropného paliva.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel tankeru KOTI plujícího pod vlajkou Panamy, který dne 9. prosince 2017 provedl překládky z lodě na loď – pravděpodobně ropných produktů – do tankeru KUM UN SAN 3 plujícího pod vlajkou KLDR.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Správce tankeru KLDR YU SON určeného pro ropné produkty, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR PAEK MA, který byl v polovině ledna 2018 zapojen do překládek ropy z lodě na loď.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR JI SONG 6, který byl koncem ledna 2018 údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď. Daná společnost rovněž vlastní plavidla JI SONG 8 a WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Tuto společnost vlastní nebo ovládá Tsang Yung Yuan a je zapojena do nedovolených překládek uhlí z KLDR.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Šanghaj, 200083, Čína

30.3.2018

Registrovaný vlastník, správce a obchodní ředitel plavidla DONG FENG 6, které bylo v rozporu se sankcemi OSN dne 11. července 2017 v přístavu Hamhung v KLDR naloženo uhlím určeným k vývozu.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidel HAO FAN 2 a HAO FAN 6 plujících pod vlajkou Svatého Kryštofa a Nevise. Plavidlo HAO FAN 6 naložilo dne 27. srpna 2017 uhlí v přístavu Nampo v KLDR. Plavidlo HAO FAN 2 naložilo dne 3. června 2017 severokorejské uhlí v přístavu Nampo v KLDR.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidla XIN GUANG HAI, které dne 27. října 2017 naložilo uhlí v přístavu Taean v KLDR a které mělo podle předpokladu připlout dne 14. listopadu 2017 do přístavu Cam Pha ve Vietnamu; k tomu však nedošlo a plavidlo místo toho připlulo dne 18. prosince 2017 do přístavu Port Klang v Malajsii.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapur

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidla YUK TUNG, které provedlo překládku rafinovaného ropného produktu z lodě na loď.“

2)

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, stanovený v příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 v oddíle „A. Plavidla podléhající zabavení“ se doplňují tato plavidla:

„1.   Jméno: CHON MYONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8712362

2.   Jméno: AN SAN 1

Další informace

Číslo IMO: 7303803

3.   Jméno: YU PHYONG 5

Další informace

Číslo IMO: 8605026

4.   Jméno: SAM JONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8405311

5.   Jméno: SAM JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 7408873

6.   Jméno: SAM MA 2

Další informace

Číslo IMO: 8106496

7.   Jméno: YU JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 8604917

8.   Jméno: PAEK MA

Další informace

Číslo IMO: 9066978

9.   Jméno: JI SONG 6

Další informace

Číslo IMO: 8898740

10.   Jméno: CHON MA SAN

Další informace

Číslo IMO: 8660313

11.   Jméno: NAM SAN 8

Další informace

Číslo IMO: 8122347

12.   Jméno: YU SON

Další informace

Číslo IMO: 8691702

13.   Jméno: WOORY STAR

Další informace

Číslo IMO: 8408595

14.   Jméno: JI SONG 8

Další informace

Číslo IMO: 8503228

15.   Jméno: HAP JANG GANG 6

Další informace

Číslo IMO: 9066540“

3)

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, stanovený v příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 v oddíle „B. Plavidla, na něž se vztahuje zákaz vstupu do přístavů“ se doplňují tato plavidla:

„9.   Jméno: CHON MYONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8712362

10.   Jméno: AN SAN 1

Další informace

Číslo IMO: 7303803

11.   Jméno: YU PHYONG 5

Další informace

Číslo IMO: 8605026

12.   Jméno: SAM JONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8405311

13.   Jméno: SAM JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 7408873

14.   Jméno: SAM MA 2

Další informace

Číslo IMO: 8106496

15.   Jméno: YU JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 8604917

16.   Jméno: PAEK MA

Další informace

Číslo IMO: 9066978

17.   Jméno: JI SONG 6

Další informace

Číslo IMO: 8898740

18.   Jméno: CHON MA SAN

Další informace

Číslo IMO: 8660313

19.   Jméno: NAM SAN 8

Další informace

Číslo IMO: 8122347

20.   Jméno: YU SON

Další informace

Číslo IMO: 8691702

21.   Jméno: WOORY STAR

Další informace

22.   Jméno: ASIA BRIDGE 1

Další informace

IMO: 8916580

23.   Jméno: XIN GUANG HAI

Další informace

IMO: 9004700

24.   Jméno: HUA FU

Další informace

IMO: 9020003

25.   Jméno: YUK TUNG

Další informace

IMO: 9030591

26.   Jméno: KOTI

Další informace

Číslo IMO: 9417115

27.   Jméno: DONG FENG 6

Další informace

IMO: 9008201

28.   Jméno: HAO FAN 2

Další informace

IMO: 8747604

29.   Jméno: HAO FAN 6

Další informace

IMO: 8628597

30.   Jméno: JIN HYE

Další informace

IMO: 8518572

31.   Jméno: FAN KE

Další informace

IMO: 8914934

32.   Jméno: WAN HENG 11

Další informace

IMO: 8791667

33.   Jméno: MIN NING DE YOU 078

Další informace

IMO: neexistuje“


9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/549

ze dne 6. dubna 2018,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovanou nomenklaturu“ nebo „KN“), která je uvedena v příloze I dotyčného nařízení.

(2)

V doplňkové poznámce 6 ke kapitole 17 kombinované nomenklatury je pro účely podpoložek KN 1702 60 80 a 1702 90 80 definován „inulinový sirup“. Jedná se o přímý produkt získaný hydrolýzou inulinu nebo oligofruktózy obsahující v sušině definované množství fruktózy ve volném stavu nebo jako sacharózu.

(3)

Z podnětu Komise na základě čl. 12 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2658/87 a čl. 7 písm. a) bodu ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1294/2013 (2) bylo v rámci akce 2 (3) Evropské sítě celních laboratoří provedeno „zkoušení způsobilosti laboratoří v případě cukrů a produktů s obsahem cukru“ (4). Ukázalo se, že celní laboratoře v Unii vykládají slova „fruktózy ve volném stavu nebo jako sacharózu“, která jsou uvedena v doplňkové poznámce 6 ke kapitole 17, různým způsobem.

(4)

Znění uvedené doplňkové poznámky by proto mělo být vyjasněno. Množství přítomných cukrů – vyjádřených v sušině – by mělo být určeno vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, což je nejpřesnější existující metoda.

(5)

V zájmu zachování právní jistoty je nezbytné uvedenou doplňkovou poznámku pozměnit doplněním nového odstavce ke stávajícímu textu.

(6)

Pro zajištění jednotného výkladu kombinované nomenklatury v celé Unii, pokud jde o definici inulinového sirupu podpoložek KN 1702 60 80 a 1702 90 80, by měla být doplňková poznámka 6 ke kapitole 17 kombinované nomenklatury změněna.

(7)

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do doplňkové poznámky 6 ke kapitole 17 druhé části kombinované nomenklatury stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se vkládá nový odstavec, který zní:

Množství „fruktózy ve volném stavu nebo jako sacharózu“ se stanoví s použitím vzorce F + 0,5 S/0,95, počítáno v sušině, kde „F“ je obsah fruktózy a „S“ je obsah sacharózy stanovených metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1294/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí akční program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 624/2007/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 209).

(3)  Akce 2 se zabývá vzájemným srovnáváním a schvalováním metod celních laboratoří.

(4)  Závěrečná zpráva vydaná dne 24. dubna 2017 Evropskou komisí a distribuovaná Evropské síti celních laboratoří.


9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/550

ze dne 6. dubna 2018,

kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (1), a zejména čl. 29 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 (2) byla zavedena nomenklatura zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která splňuje požadavky společného celního sazebníku, statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie týkajících se dovozu nebo vývozu zboží.

(2)

K vyplnění některých datových polí ve zprávách vyměňovaných pro účely článků 21 až 25 směrnice 2008/118/ES se mají použít kódy uvedené v příloze II nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (3).

(3)

Produkty, na něž se vztahují ustanovení směrnice Rady 2003/96/ES (4), jsou popsány pomocí odkazů na kódy kombinované nomenklatury podle nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 (5).

(4)

Některé energetické produkty jsou uvedeny v tabulce v bodě 11 (Výrobky podléhající spotřební dani) přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009 a jsou popsány pomocí odkazů na kódy kombinované nomenklatury podle nařízení (ES) č. 2031/2001.

(5)

V návaznosti na změny přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87, z nichž poslední byly zavedeny prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1925 (6), byly kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty uvedené ve směrnici 2003/96/ES nahrazeny novými kódy.

(6)

Na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 (7) byly kódy kombinované nomenklatury pro některé energetické produkty, na něž se vztahují ustanovení směrnice 2003/96/ES, aktualizovány tak, aby odrážely změny kombinované nomenklatury, z nichž poslední byly zavedeny prováděcím nařízením (EU) 2017/1925.

(7)

Je zapotřebí zajistit, aby kódy kombinované nomenklatury, pomocí nichž se popisují energetické produkty uvedené v bodě 11 (Výrobky podléhající spotřební dani) přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009, byly kódy kombinované nomenklatury, na něž odkazuje směrnice 2003/96/ES ve znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/552.

(8)

Směrnice Rady 95/60/ES (8) nevyžaduje použití společné látky pro daňové značení tryskového paliva kódu KN 2710 19 21. Tento kód se proto nepoužije k popisu značeného petroleje (kerosenu).

(9)

Popis kódu výrobku podléhajícího spotřební dani E490 odkazuje na širokou škálu kódů KN, ale v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES by se měl tento kód výrobku podléhajícího spotřební dani vztahovat jen na některé z nich. Tento popis by proto měl být vyjasněn, aby odkazoval pouze na příslušné kódy KN.

(10)

Nařízení (ES) č. 684/2009 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce v bodě 11 (Výrobky podléhající spotřební dani) přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009 se řady s výrobky podléhající spotřební dani s kódy od E410 do E490 a kódy E910 a E920 nahrazují tímto:

EPC

KAT

UNIT

Popis

A

P

D

E410

E

2

Olovnatý benzín kódů KN 2710 12 31 , 2710 12 51 a 2710 12 59 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E420

E

2

Bezolovnatý benzín kódů KN 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 a 2710 12 49 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E430

E

2

Plynový olej neznačený kódů KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 a 2710 20 19 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E440

E

2

Plynový olej značený kódů KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 a 2710 20 19 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E450

E

2

Petrolej (kerosen) kódu KN 2710 19 21 a neznačený petrolej (kerosen) kódu 2710 19 25 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E460

E

2

Petrolej (kerosen) značený kódu 2710 19 25 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E470

E

1

Těžký topný olej kódů KN 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 a 2710 20 39 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

N

E480

E

2

Produkty kódů KN 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 °C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86)) při obchodní přepravě volně loženého zboží (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E490

E

2

Produkty kódů KN 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 a 2710 19 55 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E910

E

2

Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů (FAMAE) kódu KN 3826 00 10 (čl. 20 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E920

E

2

Produkty kódů KN 3824 99 86 , 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky), 3824 99 93 , 3824 99 96 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty) a 3826 00 90 , pokud jsou určeny k použití jako palivo nebo pohonná hmota (čl. 20 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. září 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(4)  Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 31.10.2017, s. 1).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty (viz strana 27 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje (Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 46).


ROZHODNUTÍ

9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/16


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/551

ze dne 6. dubna 2018,

kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.

(2)

Dne 30. března 2018 přidal výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) jednu osobu a dvacet jeden subjekt na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, a určil patnáct plavidel podléhajících zmrazení majetku, dvacet pět plavidel podléhajících zákaz vstupu do přístavu a dvanáct plavidel, jimž má být odebrána vlajka.

(3)

Přílohy I a IV rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a IV rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. dubna 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.


PŘÍLOHA

1)

Na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se doplňují níže uvedená osoby a subjekty:

„A.   Osoby

 

Jméno

Další používaná jména

Datum narození

Datum označení ze strany OSN

Odůvodnění

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Datum narození: 20.10.1957

Číslo pasu: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan koordinoval se zprostředkovatelem KLDR působícím ve třetí zemi vývozy uhlí z KLDR a v minulosti byl zapojen do jiných činností souvisejících s obcházením sankcí.

B.   Subjekty

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum označení ze strany OSN

Další informace

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Čína

30.3.2018

Registrovaný vlastník, správce lodi a obchodní ředitel plavidla HUA FU plujícího pod vlajkou Panamy, nákladního plavidla, které dne 24. září 2017 naložilo v přístavu Najin v KLDR uhlí z KLDR.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru CHON MYONG 1, plujícího pod vlajkou KLDR, který koncem prosince 2017 provedl překládku paliva z lodě na loď.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Vlastník tankeru KLDR PAEK MA, který byl v polovině ledna 2018 zapojen do překládek ropy z lodě na loď.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR NAM SAN 8, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď, a majitel plavidla HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel ASIA BRIDGE 1. Plavidlo ve vlastnictví Hongkongu, pravděpodobně „ASIA BRIDGE 1“, dostalo dne 19. října 2017 pokyn od společnosti Huaxin Shipping, aby se připravilo vplout do přístavu Nampo v KLDR a naložit zásilku uhlí určenou pro Vietnam. Zaměstnanec společnosti Huaxin Shipping Ltd., jehož totožnost není známa, vydal plavidlu „ASIA BRIDGE 1“ pokyn, aby se připravilo na převzetí nákladu 8 000  metrických tun uhlí a poté odplulo do přístavu Cam Pha ve Vietnamu. Velitel plavidla dostal pokyn, aby při kotvení v přístavu Nampo zakryl název lodi a jiná značení plachtou.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshallovy ostrovy

30.3.2018

V roce 2017 se Tsang Yung Yuan (také znám jako Neil Tsang) a Kingly Won pokusili uzavřít obchod s ropou v hodnotě více než jeden milion USD s ropnou společností ve třetí zemi za účelem nedovolené přepravy do KLDR. Kingly Won jednal jako zprostředkovatel pro uvedenou ropnou společnost a jednu čínskou společnost, která se na Kinglyho Wona obrátila, aby lodní motorovou naftu koupil jejím jménem.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR CHON MA SAN. Tanker CHON MA SAN plující pod vlajkou KLDR se koncem ledna 2018 připravoval pro pravděpodobné překládky z lodě na loď. Velitel motorového tankeru YU JONG 2 plujícího pod vlajkou KLDR oznámil dne 18. listopadu 2017 dispečerovi se sídlem v KLDR, jehož totožnost není známa, že plavidlo se vyhýbá bouři před překládkou z lodě na loď. Velitel navrhl, aby tanker YU JONG 2 načerpal ropné palivo dříve než tanker CHON MA SAN plující pod vlajkou KLDR, neboť tanker CHON MA SAN byl vzhledem k větší velikosti vhodnější pro překládku z lodě na loď uprostřed bouře. Poté, co tanker CHON MA SAN načerpal ropné palivo z jiného plavidla, tanker YU JONG 2 dne 19. listopadu 2017 načerpal překládkou z lodě na loď 1 168 kilolitrů ropného paliva.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR AN SAN 1, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník plavidla YU PHYONG 5. Koncem listopadu 2017 provedl tanker YU PHYONG 5 překládku 1 721 metrických tun ropného paliva z lodě na loď.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankerů KLDR SAM JONG 1 a SAM JONG 2. Má se za to, že koncem ledna 2018 oba tankery dovezly do KLDR rafinovanou ropu v rozporu se sankcemi OSN.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Tanker SAM MA 2 plující pod vlajkou KLDR, jehož vlastníkem je Korea Samma Shipping Company, provedl v polovině října 2017 překládku ropy z lodě na loď a padělal doklady, přičemž v rámci této jedné operace načerpal téměř 1 600 metrických tun palivové ropy. Velitel plavidla dostal pokyn, aby vymazal nápis SAMMA SHIPPING a korejské nápisy ze znaku lodi a nahradil je označením „Hai Xin You 606“ s cílem skrýt jeho identitu jakožto plavidla KLDR.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR;

Číslo společnosti IMO 5434358

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR YU JONG 2, který dne 19. listopadu 2017 načerpal prostřednictvím operace z lodě na loď 1 168 kilolitrů ropného paliva.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel tankeru KOTI plujícího pod vlajkou Panamy, který dne 9. prosince 2017 provedl překládky z lodě na loď – pravděpodobně ropných produktů – do tankeru KUM UN SAN 3 plujícího pod vlajkou KLDR.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Správce tankeru KLDR YU SON určeného pro ropné produkty, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR PAEK MA, který byl v polovině ledna 2018 zapojen do překládek ropy z lodě na loď.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR JI SONG 6, který byl koncem ledna 2018 údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď. Daná společnost rovněž vlastní plavidla JI SONG 8 a WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Tuto společnost vlastní nebo ovládá Tsang Yung Yuan a je zapojena do nedovolených překládek uhlí z KLDR.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Šanghaj, 200083, Čína

30.3.2018

Registrovaný vlastník, správce a obchodní ředitel plavidla DONG FENG 6, které bylo v rozporu se sankcemi OSN dne 11. července 2017 v přístavu Hamhung v KLDR naloženo uhlím určeným k vývozu.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidel HAO FAN 2 a HAO FAN 6 plujících pod vlajkou Svatého Kryštofa a Nevise. Plavidlo HAO FAN 6 naložilo dne 27. srpna 2017 uhlí v přístavu Nampo v KLDR. Plavidlo HAO FAN 2 naložilo dne 3. června 2017 severokorejské uhlí v přístavu Nampo v KLDR.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidla XIN GUANG HAI, které dne 27. října 2017 naložilo uhlí v přístavu Taean v KLDR a které mělo podle předpokladu připlout dne 14. listopadu 2017 do přístavu Cam Pha ve Vietnamu; k tomu však nedošlo a plavidlo místo toho připlulo dne 18. prosince 2017 do přístavu Port Klang v Malajsii.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapur

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidla YUK TUNG, které provedlo překládku rafinovaného ropného produktu z lodě na loď.“

2)

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, stanovený v příloze IV rozhodnutí (SZBP) 2016/849 v oddíle „A. Plavidla s odebranou vlajkou“ se doplňují níže uvedená plavidla:

„1.   Jméno: ASIA BRIDGE 1

Další informace

Číslo IMO: 8916580

2.   Jméno: XIN GUANG HAI

Další informace

Číslo IMO: 9004700

3.   Jméno: HUA FU

Další informace

Číslo IMO: 9020003

4.   Jméno: YUK TUNG

Další informace

Číslo IMO: 9030591

5.   Jméno: KOTI

Další informace

Číslo IMO: 9417115

6.   Jméno: DONG FENG 6

Další informace

Číslo IMO: 9008201

7.   Jméno: HAO FAN 2

Další informace

Číslo IMO: 8747604

8.   Jméno: HAO FAN 6

Další informace

Číslo IMO: 8628597

9.   Jméno: JIN HYE

Další informace

Číslo IMO: 8518572

10.   Jméno: FAN KE

Další informace

Číslo IMO: 8914934

11.   Jméno: WAN HENG 11

Další informace

Číslo IMO: 8791667

12.   Jméno: MIN NING DE YOU 078

Další informace

Číslo IMO: neexistuje“

3)

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, stanovený v příloze IV rozhodnutí (SZBP) 2016/849 v oddíle „D. Plavidla, na něž se vztahuje zákaz vstupu do přístavů“ se doplňují níže uvedená plavidla:

„9.   Jméno: CHON MYONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8712362

10.   Jméno: AN SAN 1

Další informace

Číslo IMO: 7303803

11.   Jméno: YU PHYONG 5

Další informace

Číslo IMO: 8605026

12.   Jméno: SAM JONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8405311

13.   Jméno: SAM JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 7408873

14.   Jméno: SAM MA 2

Další informace

Číslo IMO: 8106496

15.   Jméno: YU JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 8604917

16.   Jméno: PAEK MA

Další informace

Číslo IMO: 9066978

17.   Jméno: JI SONG 6

Další informace

Číslo IMO: 8898740

18.   Jméno: CHON MA SAN

Další informace

Číslo IMO: 8660313

19.   Jméno: NAM SAN 8

Další informace

Číslo IMO: 8122347

20.   Jméno: YU SON

Další informace

Číslo IMO: 8691702

21.   Jméno: WOORY STAR

Další informace

Číslo IMO: 8408595

22.   Jméno: ASIA BRIDGE 1

Další informace

Číslo IMO: 8916580

23.   Jméno: XIN GUANG HAI

Další informace

Číslo IMO: 9004700

24.   Jméno: HUA FU

Další informace

Číslo IMO: 9020003

25.   Jméno: YUK TUNG

Další informace

Číslo IMO: 9030591

26.   Jméno: KOTI

Další informace

Číslo IMO: 9417115

27.   Jméno: DONG FENG 6

Další informace

Číslo IMO: 9008201

28.   Jméno: HAO FAN 2

Další informace

Číslo IMO: 8747604

29.   Jméno: HAO FAN 6

Další informace

Číslo IMO: 8628597

30.   Jméno: JIN HYE

Další informace

Číslo IMO: 8518572

31.   Jméno: FAN KE

Další informace

Číslo IMO: 8914934

32.   Jméno: WAN HENG 11

Další informace

Číslo IMO: 8791667

33.   Jméno: MIN NING DE YOU 078

Další informace

Číslo IMO: neexistuje“

4)

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, stanovený v příloze IV rozhodnutí (SZBP) 2016/849 v oddíle „E. Plavidla podléhající zmrazení majetku“ se doplňují níže uvedená plavidla:

„1.   Jméno: CHON MYONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8712362

2.   Jméno: AN SAN 1

Další informace

Číslo IMO: 7303803

3.   Jméno: YU PHYONG 5

Další informace

Číslo IMO: 8605026

4.   Jméno: SAM JONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8405311

5.   Jméno: SAM JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 7408873

6.   Jméno: SAM MA 2

Další informace

Číslo IMO: 8106496

7.   Jméno: YU JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 8604917

8.   Jméno: PAEK MA

Další informace

Číslo IMO: 9066978

9.   Jméno: JI SONG 6

Další informace

Číslo IMO: 8898740

10.   Jméno: CHON MA SAN

Další informace

Číslo IMO: 8660313

11.   Jméno: NAM SAN 8

Další informace

Číslo IMO: 8122347

12.   Jméno: YU SON

Další informace

Číslo IMO: 8691702

13.   Jméno: WOORY STAR

Další informace

Číslo IMO: 8408595

14.   Jméno: JI SONG 8

Další informace

Číslo IMO: 8503228

15.   Jméno: HAP JANG GANG 6

Další informace

Číslo IMO: 9066540“


9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/27


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/552

ze dne 6. dubna 2018,

kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (1), a zejména na čl. 2 odst. 5 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 (2) byla zavedena nomenklatura zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která splňuje požadavky společného celního sazebníku, statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie týkajících se dovozu nebo vývozu zboží.

(2)

Produkty, na něž se vztahují ustanovení směrnice 2003/96/ES, jsou popsány pomocí odkazů na kódy kombinované nomenklatury podle nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 (3).

(3)

V návaznosti na změny přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87, z nichž poslední byly zavedeny prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1925 (4), byly kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty uvedené ve směrnici 2003/96/ES nahrazeny novými kódy.

(4)

Je proto vhodné aktualizovat odkazy na některé kódy uvedené ve směrnici 2003/96/ES, aby se zajistilo, že jsou dotčené produkty popsány pomocí nových kódů kombinované nomenklatury, které byly aktualizovány prováděcím nařízením (EU) 2017/1925.

(5)

Rozhodnutí o aktualizaci odkazů na některé kódy kombinované nomenklatury nesmí vést k žádným změnám minimálních daňových sazeb uplatňovaných podle směrnice 2003/96/ES nebo k zařazení či vyřazení jakýchkoli energetických produktů.

(6)

Směrnice 2003/96/ES by proto měla být změněna, jak je uvedeno níže.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na některé kódy kombinované nomenklatury podle nařízení (ES) č. 2031/2001 uvedené ve směrnici 2003/96/ES se aktualizují tak, aby směrnice odkazovala na odpovídající kódy prováděcího nařízení (EU) 2017/1925:

1)

v čl. 2 odst. 1 písm. h) se kód „3824 90 99“ nahrazuje kódy „3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90“;

2)

v čl. 16 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují takto:

a)

v prvním pododstavci druhé odrážce se kód „3824 90 55“ nahrazuje kódem „3824 99 55“;

b)

v prvním pododstavci druhé odrážce se kódy „3824 90 80 až 3824 90 99“ se nahrazují kódy „3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90“;

c)

v druhém pododstavci se kód „2851 00 10“ nahrazuje kódem „2853 90 10“;

3)

v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují takto:

a)

v písm. c) první větě se kódy „2710 11 až 2710 19 69“ nahrazují kódy „2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 až 2710 20 39 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 °C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86)),“;

b)

v písm. c) druhé větě se kód „2710 11 21“ nahrazuje kódem „2710 12 21“;

c)

v písm. c) druhé větě se kód „2710 11 25“ nahrazuje kódem „2710 12 25“;

d)

v písm. c) druhé větě se kód „2710 19 29“ nahrazuje kódy „2710 19 29 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 °C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86)),“;

e)

v písmenu h) se kód „3824 90 99“ nahrazuje kódy „3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90“;

4)

v příloze I se odkazy na některé kódy aktualizují takto:

a)

tabulka A se aktualizuje takto:

i)

kód „2710 11 31“ se nahrazuje kódem „2710 12 31“;

ii)

kód „2710 11 41“ se nahrazuje kódem „2710 12 41“;

iii)

kód „2710 11 45“ se nahrazuje kódem „2710 12 45“;

iv)

kód „2710 11 49“ se nahrazuje kódem „2710 12 49“;

v)

kód „2710 11 51“ se nahrazuje kódem „2710 12 51“;

vi)

kód „2710 11 59“ se nahrazuje kódem „2710 12 59“;

vii)

kódy „2710 19 41 až 2710 19 49“ se nahrazují kódy „2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19“;

b)

v tabulce B se kódy „2710 19 41 až 2710 19 49“ nahrazují kódy „2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19“;

c)

tabulka C se aktualizuje takto:

i)

kódy „2710 19 41 až 2710 19 49“ se nahrazují kódy „2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19“;

ii)

kódy „2710 19 61 až 2710 19 69“ se nahrazují kódy „2710 19 62 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. září 2018.

V Bruselu dne 6. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 31.10.2017, s. 1).