ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 84

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
28. března 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2018/511 ze dne 23. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/512 ze dne 27. března 2018, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 747/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu

13

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/513 ze dne 14. března 2018 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v návaznosti na žádost Německa – EGF/2017/008 DE/Goodyear

16

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/514 ze dne 14. března 2018 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti ze Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson

18

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/515 ze dne 14. března 2018 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

20

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/516 ze dne 27. března 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2014/450/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu

22

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/517 ze dne 21. března 2018 o navrhované občanské iniciativě s názvem Britští přátelé, zůstaňte s námi v EU (oznámeno pod číslem C(2018) 1730)

25

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/518 ze dne 26. března 2018, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Indonésie, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Indonésii, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Indonésii na seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 1725)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/511

ze dne 23. března 2018,

kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/120 (1) stanoví pro rok 2018 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

(2)

Některé kódy pro podávání zpráv by měly být změněny, aby možné vykazovat odlovy přesně. Některé odkazy na poznámky pod čarou a jejich formulace by měly být opraveny.

(3)

V nařízení Rady (EU) 2018/120 byl celkový přípustný odlov (TAC) smačků rodu Ammodytes v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 stanoven na nulovou hodnotu. Smačci rodu Ammodytes mají krátkou délku života a příslušné vědecké doporučení je pro ně k dispozici v druhé polovině února, zatímco rybolovné činnosti začínají v dubnu.

(4)

Omezení odlovu smačků rodu Ammodytes v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 by nyní mělo být změněno v souladu s nejnovějším vědeckým doporučením Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) vydaným dne 23. února 2018.

(5)

V případě lovu smačků rodu Ammodytes se divize ICES 2a a 3a a podoblast ICES 4 dělí na oblasti řízení na základě vědeckého doporučení. Oblast řízení 3r se nachází převážně v norských vodách. Zahrnuje však i vody Unie a některá důležitá loviště se rozprostírají napříč oblastmi řízení 2r a 3r. Doporučení ICES uvádí, že ve vodách Unie se z oblasti řízení 3r odloví v průměru 8 % úlovků. Omezení odlovu ve vodách Unie v oblasti řízení 3 by měla být stanovena v souladu s uvedeným doporučením.

(6)

Celkový přípustný odlov (TAC) tresky obecné v podoblasti ICES 1 a divizi 2b by měl být změněn tak, aby správně odrážel rybolovná práva, jimiž plavidla Unie v této oblasti disponují.

(7)

Maximální počet plavidel používajících dlouhé lovné šňůry, která může Malta provozovat v oblasti úmluvy ICCAT a která jsou oprávněná lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, by měl být změněn s cílem zohlednit zvýšený počet plavidel s tímto oprávněním.

(8)

Nařízení (EU) 2018/120 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Omezení odlovu stanovená v nařízení (EU) 2018/120 jsou použitelná od 1. ledna 2018. Ustanovení tohoto nařízení týkající se omezení odlovu by se proto měla použít rovněž od uvedeného dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy IA, IB a IV nařízení (EU) 2018/120 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

1.

Příloha IA se mění takto:

a)

tabulka rybolovných práv pro smačky rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí 2a, 3a a 4 se nahrazuje tímto:

Druh:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a, 3a a 4 (1)

Dánsko

195 875  (2)

 

 

Spojené království

4 282  (2)

 

 

Německo

300 (2)

 

 

Švédsko

7 193  (2)

 

 

Unie

207 650

 

 

TAC

207 650

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

b)

tabulka rybolovných práv pro stříbrnici atlantskou ve vodách Unie oblastí 3a a 4 se nahrazuje tímto:

Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie oblastí 3a a 4

(ARU/3A4-C)

Dánsko

1 093

 

 

Německo

11

 

 

Francie

8

 

 

Irsko

8

 

 

Nizozemsko

51

 

 

Švédsko

43

 

 

Spojené království

20

 

 

Unie

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Preventivní TAC“

c)

tabulka rybolovných práv pro mníkovce bělolemého ve vodách oblasti 3a se nahrazuje tímto:

Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

3a

(USK/03 A.)

Dánsko

15

 

 

Švédsko

8

 

 

Německo

8

 

 

Unie

31

 

 

TAC

31

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“

d)

tabulka rybolovných práv pro mníkovce bělolemého ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 5, 6 a 7 se nahrazuje tímto:

Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(USK/567EI.)

Německo

17

 

 

Španělsko

60

 

 

Francie

705

 

 

Irsko

68

 

 

Spojené království

340

 

 

Ostatní

17 (4)

 

 

Unie

1 207

 

 

Norsko

2 923  (5)  (6)  (7)  (8)

 

 

TAC

4 130

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

e)

tabulka rybolovných práv pro tresku jednoskvrnnou ve vodách oblasti 3a se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

3a

(HAD/03 A.)

Belgie

12

 

 

Dánsko

2 070

 

 

Německo

132

 

 

Nizozemsko

2

 

 

Švédsko

245

 

 

Unie

2 461

 

 

TAC

2 569

 

Analytický TAC“

f)

tabulka rybolovných práv pro štikozubce obecného ve vodách oblasti 3a se nahrazuje tímto:

Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

3a

(HKE/03 A.)

Dánsko

2 890  (9)

 

 

Švédsko

246 (9)

 

 

Unie

3 136

 

 

TAC

3 136  (10)

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

g)

tabulka rybolovných práv pro tresku modravou ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

(WHB/1X14)

Dánsko

61 277  (11)

 

 

Německo

23 825  (11)

 

 

Španělsko

51 949  (11)  (12)

 

 

Francie

42 644  (11)

 

 

Irsko

47 451  (11)

 

 

Nizozemsko

74 720  (11)

 

 

Portugalsko

4 826  (11)  (12)

 

 

Švédsko

15 158  (11)

 

 

Spojené království

79 513  (11)

 

 

Unie

401 363  (11)  (13)

 

 

Norsko

110 000

 

 

Faerské ostrovy

10 000

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

h)

tabulka rybolovných práv pro mníka modrého ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 3a se nahrazuje tímto:

Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 3a

(BLI/03 A-)

Dánsko

3

 

 

Německo

2

 

 

Švédsko

3

 

 

Unie

8

 

 

TAC

8

 

Preventivní TAC“

i)

tabulka rybolovných práv pro mníka mořského ve vodách Unie oblasti 3a se nahrazuje tímto:

Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie oblasti 3a

(LIN/03 A.)

Belgie

6

 

 

Dánsko

50

 

 

Německo

6

 

 

Švédsko

19

 

 

Spojené království

6

 

 

Unie

87

 

 

TAC

87

 

Preventivní TAC“

j)

tabulka rybolovných práv pro mníka mořského ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 se nahrazuje tímto:

Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

(LIN/6X14.)

Belgie

48 (14)

 

 

Dánsko

8 (14)

 

 

Německo

173 (14)

 

 

Španělsko

3 498

 

 

Francie

3 730  (14)

 

 

Irsko

935

 

 

Portugalsko

8

 

 

Spojené království

4 296  (14)

 

 

Unie

12 696

 

 

Norsko

7 500  (15)  (16)  (17)

 

 

Faerské ostrovy

200 (18)  (19)

 

 

TAC

20 396

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.

k)

tabulka rybolovných práv pro humra severského ve vodách oblasti 3a se nahrazuje tímto:

Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

3a

(NEP/03 A.)

Dánsko

8 626

 

 

Německo

25

 

 

Švédsko

3 087

 

 

Unie

11 738

 

 

TAC

11 738

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“

l)

v poznámce pod čarou 3 k tabulce rybolovných práv pro rejnokovité ve vodách Unie oblastí 6a, 6b, 7a-c a 7e-k se kód pro podávání zpráv „(RJE/7FG)“ nahrazuje kódem „(RJE/7FG.)“;

m)

tabulka rybolovných práv pro jazyk obecný v oblasti 3a a ve vodách Unie subdivizí 22–24 se nahrazuje tímto:

Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

3a; vody Unie subdivizí 22–24

(SOL/3ABC24)

Dánsko

376

 

 

Německo

22 (20)

 

 

Nizozemsko

36 (20)

 

 

Švédsko

14

 

 

Unie

448

 

 

TAC

448

 

Analytický TAC

n)

tabulka rybolovných práv pro kranase rodu Trachurus a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí 4b, 4c a 7d se nahrazuje tímto:

Druh:

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Trachurus spp.

Oblast:

Vody Unie oblasti 4b, 4c a 7d

(JAX/4BC7D)

Belgie

14 (21)

 

 

Dánsko

5 985  (21)

 

 

Německo

529 (21)  (22)

 

 

Španělsko

111 (21)

 

 

Francie

497 (21)  (22)

 

 

Irsko

376 (21)

 

 

Nizozemsko

3 604  (21)  (22)

 

 

Portugalsko

13 (21)

 

 

Švédsko

75 (21)

 

 

Spojené království

1 425  (21)  (22)

 

 

Unie

12 629

 

 

Norsko

2 550  (23)

 

 

TAC

15 179

 

Preventivní TAC

2.

Příloha IB se mění takto:

a)

tabulka rybolovných práv pro tresku obecnou ve vodách oblastí 1 a 2b se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

1 a 2b

(COD/1/2B.)

Německo

5 409  (26)

 

 

Španělsko

12 047  (26)

 

 

Francie

2 461  (26)

 

 

Polsko

2 359  (26)

 

 

Portugalsko

2 472  (26)

 

 

Spojené království

3 552  (26)

 

 

Ostatní členské státy

390 (24)  (26)

 

 

Unie

28 690  (25)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

b)

tabulka rybolovných práv pro okouníky rodu Sebastes (pelagický druh) ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a vodách Grónska oblastí 5, 12 a 14 se nahrazuje tímto:

Druh:

Okouníci rodu Sebastes (pelagický druh)

Sebastes spp.

Oblast:

Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14

(RED/N1G14P)

Německo

858 (27)  (28)  (29)

 

 

Francie

4 (27)  (28)  (29)

 

 

Spojené království

6 (27)  (28)  (29)

 

 

Unie

868 (27)  (28)  (29)

 

 

Norsko

628 (27)  (28)

 

 

Faerské ostrovy

0 (27)  (28)  (30)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

3.

V bodě 4 přílohy IV se tabulka A nahrazuje tímto:

„Tabulka A

Počet rybářských plavidel (31)

 

Kypr (32)

Řecko (33)

Chorvatsko

Itálie

Francie

Španělsko

Malta (34)

Plavidla používající košelkové nevody

1

1

16

12

20

6

1

Plavidla používající dlouhé lovné šňůry

20 (35)

0

0

30

8

31

54

Návnadové čluny

0

0

0

0

37

60

0

Ruční vlasec

0

0

12

0

33 (36)

2

0

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí

0

0

0

0

57

0

0

Jiná plavidla provozující drobný rybolov (37)

0

42

0

0

118

184

0


(1)  Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

(2)  Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné (OT1/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes dle vymezení v příloze IID omezen na tato množství:

Oblast

:

Vody Unie oblastí řízení smačků rodu Ammodytes

 

1r

2r (3)

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánsko

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

Spojené království

2 772

103

179

1 224

0

4

0

Německo

194

7

13

86

0

0

0

Švédsko

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Unie

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

Celkem

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

(3)  V oblasti řízení 2r mohou být TAC odloveny pouze jako TAC pro účely sledování s připojeným protokolem o odběru vzorků na daný druh rybolovu.“

(4)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(5)  K odlovu ve vodách Unie oblastí 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).

(6)  Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit následující množství v tunách (OTH/*5B67-): 3 000. Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmí přesáhnout 5 %.

(7)  Včetně mníka mořského. Tyto kvóty pro Norsko smějí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7:

Mník mořský (LIN/*5B67-)

7 500

Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)

2 923

(8)  Kvóty Norska pro mníkovce bělolemého a mníka mořského jsou vzájemně zaměnitelné až do následující výše (v tunách): 2 000.“

(9)  Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.

(10)  V rámci tohoto celkového TAC pro severní populace štikozubce obecného: 111 785.“

(11)  Zvláštní podmínka: v rámci celkového dostupného množství pro Unii ve výši 21 500 tun mohou členské státy vylovit následující množství (v procentech) svých kvót ve vodách Faerských ostrovů (WHB/*05-F.): 9,2 %.

(12)  Tuto kvótu lze převést do oblastí 8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.

(13)  Zvláštní podmínka: z kvót Unie ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a 8c, 9 a 10; ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen: 227 975.“

(14)  Zvláštní podmínka: maximálně 15 % této kóty může být odloveno ve vodách Unie v oblasti 4 (LIN/*04-C.).

(15)  Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit následující množství v tunách (OTH/*6X14.): 3 000. Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.

(16)  Včetně mníkovce bělolemého. Kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7 v množství:

Mník mořský (LIN/*5B67-)

7 500

Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)

2 923

(17)  Kvóty pro mníka mořského a mníkovce bělolemého pro Norsko je možné vzájemně měnit až do následující hodnoty v tunách: 2 000.

(18)  Včetně mníkovce bělolemého. Má být odloveno v oblastech 6b a 6a severně od 56°30′ s. š. (LIN/*6BAN.).

(19)  Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 6a a 6b kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 20 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 6a a 6b nesmí překročit následující množství v tunách (OTH/*6AB.): 75.“

(20)  Odlov kvóty může být prováděn pouze ve vodách Unie oblasti 3a, subdivizích 22-24.“

(21)  Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*4BC7D). Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.

(22)  Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené v divizi 7d může být započteno jako odlovené v rámci této kvóty týkající se oblastí: vody Unie oblastí 2a, 4a, 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (JAX/*2 A-14).

(23)  Lze odlovit ve vodách Unie oblasti 4a, ale nelze odlovit ve vodách Unie oblasti 7d (JAX/*04-C.).“

(24)  Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska, Portugalska a Spojeného království.

(25)  Přidělením podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Unie využívat v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova, a na souvisejících vedlejších úlovcích tresky jednoskvrnné nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vyplývající z Pařížské smlouvy z roku 1920.

(26)  Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné mohou představovat až 14 % na jedno položení sítí. Množství vedlejších úlovků tresky jednoskvrnné jsou dodatkem ke kvótě pro tresku obecnou.“

(27)  Lze odlovit pouze od 10. května do 31. prosince.

(28)  Lze odlovit pouze ve vodách Grónska v rámci oblasti ochrany okouníků vymezené spojnicemi těchto souřadnic:

Bod

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

64° 45′ s. š.

28° 30′ z. d.

2

62° 50′ s. š.

25° 45′ z. d.

3

61° 55′ s. š.

26° 45′ z. d.

4

61° 00′ s. š.

26° 30′ z. d.

5

59° 00′ s. š.

30° 00′ z. d.

6

59° 00′ s. š.

34° 00′ z. d.

7

61° 30′ s. š.

34° 00′ z. d.

8

62° 50′ s. š.

36° 00′ z. d.

9

64° 45′ s. š.

28° 30′ z. d.

(29)  Zvláštní podmínka: tato kvóta může být rovněž odlovena v mezinárodních vodách výše uvedené oblasti ochrany okouníků (RED/*5-14P).

(30)  Lze odlovit pouze ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (RED/*514GN).“

(31)  Počty uvedené v bodech 1, 2 a 3 se mohou snížit za účelem dodržení mezinárodních závazků Unie.

(32)  Jedno plavidlo střední velikosti lovící košelkovými nevody může být nahrazeno maximálně deseti plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru nebo jedním malým plavidlem lovícím košelkovými nevody a nejvýše třemi plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru.

(33)  Jedno plavidlo střední velikosti lovící košelkovými nevody může být nahrazeno maximálně deseti plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru nebo jedním malým plavidlem lovícím košelkovými nevody a třemi dalšími plavidly provozujícími drobný rybolov.

(34)  Jedno plavidlo střední velikosti lovící košelkovými nevody může být nahrazeno maximálně deseti plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru.

(35)  Polyvalentní plavidla používající více lovných zařízení.

(36)  Plavidla lovící na šňůru provozující rybolov v Atlantiku.

(37)  Polyvalentní plavidla používající více lovných zařízení (dlouhou lovnou šňůru, ruční vlasec, vlečnou šňůru).“


28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/512

ze dne 27. března 2018,

kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 747/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 747/2014 ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení nařízení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005 (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. července 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 747/2014.

(2)

Dne 14. března 2018 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005) aktualizoval údaje týkající se tří osob, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 747/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 747/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Položky týkající se níže uvedených osob se nahrazují těmito položkami:

„2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Také znám jako: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Funkce: a) bývalý poslanec Národního shromáždění Súdánu za oblast Al-Waha; b) bývalý zvláštní poradce při ministerstvu federálních věcí; c) nejvyšší náčelník kmene Mahamid v severním Dárfúru

Datum narození: a) 1. ledna 1964; b) 1959;

Místo narození: Kutum;

Adresa: a) Kabkabiya, Súdán; b) Kutum, Súdán (má bydliště v obci Kabkabiya a ve městě Kutum v severním Dárfúru, dříve bydlel v Chartúmu).

Státní příslušnost: Súdán

Pas: a) diplomatický pas D014433, vydán 21. února 2013 (platnost skončila 21. února 2015);

b) diplomatický pas D009889, vydán 17. února 2011 (platnost skončila 17. února 2013)

Národní identifikační číslo: osvědčení o státní příslušnosti A0680623.

Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006.

Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Zpráva organizace Human Rights Watch uvádí, že organizace má k dispozici interní sdělení úřadu místní správy v severním Dárfúru ze dne 13. února 2004, v němž se „bezpečnostním jednotkám v dané lokalitě“ přikazuje „umožnit, aby v oblastech [severního Dárfúru] pokračovaly činnosti mudžahedínů a dobrovolníků pod velením šajcha Musy Hilala, a zajistit jejich základní potřeby“. Dne 28. září 2005 napadlo 400 členů arabské milice vesnice Aro Šarrou (včetně tábora pro vnitřně vysídlené osoby), Acho a Gozmena v západním Dárfúru. Rovněž se domníváme, že Musa Hilal byl přítomen během útoku na tábor pro vnitřně vysídlené osoby ve vesnici Aro Šarrou: jeho syn byl dříve zabit při útoku Súdánské osvobozenecké armády na obec Šareja, takže tento útok pro něj byl osobní krvavou pomstou. Existuje důvodné podezření, že jakožto nejvyšší náčelník nesl přímou odpovědnost za tyto akce a je odpovědný za porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, jakož i jiné brutální činy.

3.   SHAREIF Adam

Také znám jako: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Funkce: Velitel Súdánské osvobozenecké armády (SLA).

Datum narození: 1. ledna 1970

Místo narození: El-Fasher

Státní příslušnost: Súdán

Pas č.: P00182993, vydán 19. července 2010 (platnost skončila 18. července 2015)

Národní identifikační číslo: 103-0037-6235 (jak je uvedeno v pase)

Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006.

Další informace: Údajně zemřel dne 7. června 2012. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Vojáci Súdánské osvobozenecké armády pod velením Adama Yacuba Shanta porušili dohodu o příměří tím, že dne 23. července 2005 napadli kontingent súdánského vládního vojska, který poblíž obce Abu Hamra v severním Dárfúru doprovázel konvoj kamionů, a zabili tři vojáky. Po útoku došlo k rabování vládních vojenských zbraní a střeliva. Skupina odborníků disponuje informacemi, které prokazují, že k útoku vojáků Súdánské osvobozenecké armády skutečně došlo, že byl zjevně organizován, a tedy pečlivě naplánován. Lze se proto důvodně domnívat, v souladu se závěry uvedené skupiny, že Shant jakožto potvrzený velitel SLA v oblasti musel o tomto útoku vědět a že jej schválil nebo nařídil. Nese tudíž za zmíněný útok přímou odpovědnost a splňuje kritéria pro zařazení na seznam.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Také znám jako: a) generál Gibril Abdul Kareem Barey; b) ‘Tek‘; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Funkce: polní velitel Národního hnutí pro reformu a rozvoj (NMRD)

Datum narození: 1. ledna 1967

Místo narození: El-Fasher, severní Dárfúr

Státní příslušnost: rodilý Súdánec

Adresa: Tine, Súdán (má bydliště v obci Tine na súdánské straně hranice s Čadem)

Národní identifikační číslo: a) 192-3238459- 9, b) osvědčení o státní příslušnosti nabyté narozením: 302581

Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006.

Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Mayu je odpovědný za únos zaměstnanců Mise Africké unie v Súdánu (AMIS) v Dárfúru v říjnu roku 2005. Mayu se otevřeně snaží zmařit misi AMIS prostřednictvím zastrašování; například v listopadu roku 2005 vyhrožoval sestřelením vrtulníků Africké unie v oblasti Jebel Moon. Těmito akcemi Mayu, představující hrozbu pro stabilitu Dárfúru, jasně porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1591 a splňuje kritéria pro to, aby byl výborem označen jako osoba, na níž se vztahují sankce.“


ROZHODNUTÍ

28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/16


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/513

ze dne 14. března 2018

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v návaznosti na žádost Německa – EGF/2017/008 DE/Goodyear

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)

EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3).

(3)

Dne 6. října 2017 předložilo Německo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH v Německu. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)

V souvislosti s uvedenou žádostí Německa by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 165 231 EUR.

(5)

Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 2 165 231 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. března 2018.

Ve Štrasburku dne 14. března 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

L. PAVLOVA


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/18


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/514

ze dne 14. března 2018

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti ze Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)

EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3).

(3)

Dne 9. srpna 2017 předložilo Švédsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) ve Švédsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)

V souvislosti s uvedenou žádostí Švédska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 130 400 EUR.

(5)

Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 2 130 400 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. března 2018.

Ve Štrasburku dne 14. března 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

L. PAVLOVA


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/20


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/515

ze dne 14. března 2018

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)

EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3).

(3)

Dne 19. července 2017 podalo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v 5 podnicích působících v odvětví oděvních doplňků v regionu Galicie ve Španělsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je možné žádost Španělska přijmout, neboť propouštění má závažný dopad na zaměstnanost a na místní hospodářství.

(5)

V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 720 000 EUR.

(6)

Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 720 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. března 2018.

Ve Štrasburku dne 14. března 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

L. PAVLOVA


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/22


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/516

ze dne 27. března 2018,

kterým se provádí rozhodnutí 2014/450/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/450/SZBP ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2011/423/SZBP (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/450/SZBP.

(2)

Dne 14. března 2018 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005) aktualizoval údaje týkající se tří osob, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha rozhodnutí 2014/450/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/450/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. března 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 106.


PŘÍLOHA

Položky týkající se níže uvedených osob se nahrazují těmito položkami:

„2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Také znám jako: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Funkce: a) bývalý poslanec Národního shromáždění Súdánu za oblast Al-Waha; b) bývalý zvláštní poradce při ministerstvu federálních věcí; c) nejvyšší náčelník kmene Mahamid v severním Dárfúru

Datum narození: a) 1. ledna 1964; b) 1959;

Místo narození: Kutum;

Adresa: a) Kabkabiya, Súdán; b) Kutum, Súdán (má bydliště v obci Kabkabiya a ve městě Kutum v severním Dárfúru, dříve bydlel v Chartúmu)

Státní příslušnost: Súdán

Pas: a) diplomatický pas D014433, vydán 21. února 2013 (platnost skončila 21. února 2015);

b) diplomatický pas D009889, vydán 17. února 2011 (platnost skončila 17. února 2013)

Národní identifikační číslo: osvědčení o státní příslušnosti č. A0680623

Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006

Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Zpráva organizace Human Rights Watch uvádí, že organizace má k dispozici interní sdělení úřadu místní správy v severním Dárfúru ze dne 13. února 2004, v němž se „bezpečnostním jednotkám v dané lokalitě“ přikazuje „umožnit, aby v oblastech [severního Dárfúru] pokračovaly činnosti mudžahedínů a dobrovolníků pod velením šajcha Musy Hilala, a zajistit jejich základní potřeby“. Dne 28. září 2005 napadlo 400 členů arabské milice vesnice Aro Šarrou (včetně tábora pro vnitřně vysídlené osoby), Acho a Gozmena v západním Dárfúru. Rovněž se domníváme, že Musa Hilal byl přítomen během útoku na tábor pro vnitřně vysídlené osoby ve vesnici Aro Šarrou: jeho syn byl dříve zabit při útoku Súdánské osvobozenecké armády na obec Šareja, takže tento útok pro něj byl osobní krvavou pomstou. Existuje důvodné podezření, že jakožto nejvyšší náčelník nesl přímou odpovědnost za tyto akce a je odpovědný za porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, jakož i jiné brutální činy.

3.   SHAREIF Adam

Také znám jako: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Funkce: Velitel Súdánské osvobozenecké armády (SLA).

Datum narození: 1. ledna 1970

Místo narození: El-Fasher

Státní příslušnost: Súdán

Pas č.: P00182993, vydán 19. července 2010 (platnost skončila 18. července 2015)

Národní identifikační číslo: 103-0037-6235 (jak je uvedeno v pase)

Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006

Další informace: Údajně zemřel dne 7. června 2012. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Vojáci Súdánské osvobozenecké armády pod velením Adama Yacuba Shanta porušili dohodu o příměří tím, že dne 23. července 2005 napadli kontingent súdánského vládního vojska, který poblíž obce Abu Hamra v severním Dárfúru doprovázel konvoj kamionů, a zabili tři vojáky. Po útoku došlo k rabování vládních vojenských zbraní a střeliva. Skupina odborníků disponuje informacemi, které prokazují, že k útoku vojáků Súdánské osvobozenecké armády skutečně došlo, že byl zjevně organizován, a tedy pečlivě naplánován. Lze se proto důvodně domnívat, v souladu se závěry uvedené skupiny, že Shant jakožto potvrzený velitel SLA v oblasti musel o tomto útoku vědět a že jej schválil nebo nařídil. Nese tudíž za zmíněný útok přímou odpovědnost a splňuje kritéria pro zařazení na seznam.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Také znám jako: a) generál Gibril Abdul Kareem Barey; b) ‘Tek‘; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Funkce: Polní velitel Národního hnutí pro reformu a rozvoj (NMRD)

Datum narození: 1. ledna 1967

Místo narození: El-Fasher, severní Dárfúr

Státní příslušnost: rodilý Súdánec

Adresa: Tine, Súdán (má bydliště v obci Tine na súdánské straně hranice s Čadem)

Národní identifikační číslo: a) 192-3238459- 9, b) osvědčení o státní příslušnosti nabyté narozením: 302581

Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006

Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Mayu je odpovědný za únos zaměstnanců Mise Africké unie v Súdánu (AMIS) v Dárfúru v říjnu roku 2005. Mayu se otevřeně snaží zmařit misi AMIS prostřednictvím zastrašování; například v listopadu roku 2005 vyhrožoval sestřelením vrtulníků Africké unie v oblasti Jebel Moon. Těmito akcemi Mayu, představující hrozbu pro stabilitu Dárfúru, jasně porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1591 a splňuje kritéria pro to, aby byl výborem označen jako osoba, na níž se vztahují sankce.“


28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/25


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/517

ze dne 21. března 2018

o navrhované občanské iniciativě s názvem „Britští přátelé, zůstaňte s námi v EU“

(oznámeno pod číslem C(2018) 1730)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předmět navrhované občanské iniciativy s názvem „Britští přátelé, zůstaňte s námi v EU“ je uveden takto: „Brexit v roce 2016 nebyl závazným plebiscitem, nýbrž pouze veřejným referendem, podle něhož měl britský parlament posoudit názor britské populace v daném okamžiku.“

(2)

Navrhovaná iniciativa má tyto hlavní cíle: „Naším cílem je vytvořit platformu, která by umožnila zapojení do této iniciativy všem evropským občanům a oslovila by většinu britských občanů (včetně těch, kteří žijí v EU a v původním referendu byli fakticky zbaveni volebního práva), čímž by měli možnost vyjádřit svůj názor všichni britští občané.“

(3)

Smlouva o Evropské unii (dále jen „SEU“) posiluje občanství Unie a zvyšuje demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.

(4)

Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy, tak aby povzbuzovaly k účasti občanů a učinily Unii přístupnější.

(5)

Právo každého členského státu vystoupit z Evropské unie je zakotveno v čl. 50 odst. 1 SEU, podle něhož se každý členský stát může rozhodnout vystoupit z Unie v souladu se svými vlastními ústavními požadavky.

(6)

Jakkoli Evropská komise lituje rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie, jak dne 24. června 2016 uvedl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker společně s předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem, předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a představitelem země předsedající Radě Evropské unie Markem Ruttem (2), ve Smlouvách neexistuje žádný právní základ, který by umožňoval přijetí právního aktu týkajícího se rozhodovací procesu v rámci jednoho členského státu v souvislosti s oznámením úmyslu tohoto členského státu vystoupit z Evropské unie podle článku 50 SEU.

(7)

Z uvedených důvodů spadá navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Britští přátelé, zůstaňte s námi v EU“ zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. b) daného nařízení, ve spojení s čl. 2 bodem 1 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Registrace navrhované občanské iniciativy s názvem „Britští přátelé, zůstaňte s námi v EU“ se zamítá.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům občanského výboru) navrhované občanské iniciativy s názvem „Britští přátelé, zůstaňte s námi v EU“, kterou jako kontaktní osoby zastupují [osobní údaje byly po konzultaci s organizátory odstraněny].

V Bruselu dne 21. března 2018.

Za Komisi

Frans TIMMERMANS

první místopředseda


(1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_cs.htm


28.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/27


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/518

ze dne 26. března 2018,

kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Indonésie, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Indonésii, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Indonésii na seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie

(oznámeno pod číslem C(2018) 1725)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 16 odst. 2 a čl. 19 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz koňovitých do Unie je povolen pouze ze třetích zemí, které splňují určité veterinární požadavky.

(2)

Příloha I rozhodnutí Komise 93/195/EHS (2) stanoví seznamy třetích zemí zařazených do sanitárních skupin A až E. Příloha VII uvedeného rozhodnutí obsahuje mimo jiné vzorové veterinární osvědčení, které se má použít pro zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu na dobu kratší než 60 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích v rámci Asijských her a soutěže Endurance World Cup.

(3)

Ve dnech 18. srpna až 2. září 2018 se budou v Jakartě v Indonésii konat jezdecké akce v rámci 18. Asijských her. Tyto akce zahrnující parkur, drezúru a soutěže všestranné způsobilosti jsou pořádány pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace a zúčastní se jich rovněž dvojice (sportovec/kůň) z Unie.

(4)

Aby bylo možné povolit v období od 10. srpna do 10. září 2018 zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu za účelem účasti na Asijských hrách a aby bylo stanoveno vzorové veterinární osvědčení, jež bude doprovázet tyto evidované koně, je nezbytné stanovit, že uvedení koně mohou být zpětně dovezeni do Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v příloze VII rozhodnutí 93/195/EHS. Za tímto účelem je rovněž nezbytné zahrnout Indonésii do příslušné sanitární skupiny v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(5)

Jelikož příloha I byla několikrát změněna, měla by být z důvodu právní srozumitelnosti aktualizována a nahrazena v plném rozsahu.

(6)

Rozhodnutí 93/195/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Příloha I rozhodnutí Komise 2004/211/ES (3) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze kterých členské státy povolují dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí podmínky, které se na tento dovoz vztahují.

(8)

V souvislosti s konáním jezdeckých akcí v rámci Asijských her 2018 požádaly příslušné orgány Indonésie, aby byla část území uvedené země, jež představuje pásmo zahrnující plně oplocené závodiště a jeho okolí v rezidenční oblasti v centru Jakarty, ve kterém se od května 2016 nenacházejí žádní koňovití, považována za pásmo prosté nákaz koňovitých. Toto pásmo prosté nákaz koňovitých bylo zřízeno v souladu s doporučeními Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (4) a s přispěním odborníků.

(9)

Příslušné orgány Indonésie poskytly jisté záruky, zejména pokud jde o ohlašovací povinnost zavedenou v jejich zemi u nákaz uvedených v příloze I směrnice 2009/156/ES a o závazek zcela splnit podmínky čl. 12 odst. 2 písm. f) uvedené směrnice, pokud jde o okamžité ohlašování nákaz koňovitých Komisi a členským státům.

(10)

Podle informací poskytnutých Indonésií a Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) nebyl v Indonésii nikdy hlášen mor koní, venezuelská encefalomyelitida koní ani vezikulární stomatitida.

(11)

Ačkoli nejsou známa žádná hlášení, pokud jde o výskyt hřebčí nákazy a vozhřivky v předchozích letech, Indonésie provedla komplexní sérologický dozor u populace koňovitých v pásmu dohledu a v ochranném pásmu okolo centrálního pásma v rámci pásma prostého nákaz koňovitých v metropolitní oblasti Jakarty, s negativními výsledky ve všech případech, pokud jde o mor koní a hřebčí nákazu. U jednoho ze 600 koní, kteří byli předmětem dozoru, však byla na základě sérologických testů diagnostikována vozhřivka.

(12)

Po dobu šesti měsíců, počínaje oficiálně dnem 15. února 2018, nebudou v centrálním pásmu zahrnujícím místo konání Asijských her žádní koňovití a budou zavedena veškerá opatření týkající se tlumení nákaz a biologické bezpečnosti pro pásmo prosté nákaz koňovitých, dokud nebudou dopraveni koně účastnící se soutěže podle schváleného karanténního protokolu.

(13)

Za účelem zajištění udržitelné ochrany nákazového statusu populace koňovitých v pásmu prostém nákaz koňovitých se indonéské orgány zavázaly zprovoznit v tomto pásmu karanténní zařízení pro kontrolu koňovitých přivezených z hospodářství v jiných částech Indonésie a z některých třetích zemí neuvedených v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. V průběhu této předvstupní karantény absolvují zvířata veterinární prohlídky podle podmínek Unie stanovených pro dovoz ze zemí patřících do stejné sanitární skupiny.

(14)

S ohledem na uspokojivé informace a záruky poskytnuté Indonésií by Indonésie měla být zařazena na seznam třetích zemí uvedený v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES pro zpětný dovoz evidovaných koní v době od 10. srpna do 10. září 2018. Území Indonésie by mělo být zároveň regionálně rozděleno, pokud jde o některé nákazy koňovitých. Z epizootologického hlediska by pásmo prosté nákaz koňovitých v Indonésii mělo být na seznamu v příloze I uvedeného rozhodnutí zařazeno do sanitární skupiny C.

(15)

Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy povolí zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do části území Indonésie regionálně rozdělené pro účast na Asijských hrách 2018 v Jakartě, pokud je každý kůň doprovázen řádně vyplněným veterinárním osvědčením v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením stanoveným v příloze VII rozhodnutí 93/195/EHS a pokud jsou tito koně spolu s doprovodnými veterinárními osvědčeními prezentováni na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie během doby uvedené v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.

Článek 2

Příloha I rozhodnutí 93/195/EHS se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Použije se do 30. září 2018.

V Bruselu dne 26. března 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(4)  http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

Sanitární skupina A  (1)

Švýcarsko (CH), Grónsko (GL), Island (IS)

Sanitární skupina B  (1)

Austrálie (AU), Bělorusko (BY), Černá Hora (ME), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (2) (MK), Nový Zéland (NZ), Srbsko (RS), Rusko (3) (RU), Ukrajina (UA)

Sanitární skupina C  (1)

Kanada (CA), Čína (3) (CN), Hongkong (HK), Indonésie (3)  (4) (ID), Japonsko (JP), Korejská republika (KR), Macao (MO), Malajsie (poloostrov) (MY), Singapur (SG), Thajsko (TH), Spojené státy americké (US)

Sanitární skupina D  (1)

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermudy (BM), Bolívie (BO), Brazílie (3) (BR), Chile (CL), Kostarika (3) (CR), Kuba (CU), Jamajka (JM), Mexiko (3) (MX), Peru (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Sanitární skupina E  (1)

Spojené arabské emiráty (AE), Bahrajn (BH), Alžírsko (DZ), Izrael (5) (IL), Jordánsko (JO), Kuvajt (KW), Libanon (LB), Maroko (MA), Omán (OM), Katar (QA), Saúdská Arábie (3) (SA), Tunisko (TN), Turecko (3) (TR)PŘÍLOHA II

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění takto:

1)

V tabulce se podle abecedního pořadí kódu ISO mezi položky pro Hongkong a Izrael vkládá nová položka pro Indonésii, která zní:

„ID

Indonésie

ID-0

celá země

 

platí od 10. srpna do 10. září 2018“

ID-1

pásmo prosté nákaz koňovitých v Jakartě (podrobnosti viz pole 9)

C

X

2)

Doplňuje se nové pole 9, které zní:

„Pole 9:

ID

Indonésie

ID-1

Pásmo prosté nákaz koňovitých v Jakartě sestávající z:

1)

centrálního pásma zahrnujícího místo konání v Pulomasu;

2)

dálničního spojení v rámci pásma dozoru z místa konání na mezinárodní letiště v Jakartě (Soekarno-Hatta a Halim Perdana Kusuma).“